STAAT VAN DE INSTELLING MBO. ARD International BV (Guard Group)

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "STAAT VAN DE INSTELLING MBO. ARD International BV (Guard Group)"

Transcriptie

1 STAAT VAN DE INSTELLING MBO ARD International BV (Guard Group) Plaats : Deventer BRIN nummer : 30ER Onderzoeksnummer : Datum onderzoek : 6-7 november 2013 Datum vaststelling : 23 januari 2014

2 Pagina 2 van 22

3 INHOUDSOPGAVE 1 INLEIDING CONCLUSIE EN VERVOLGTOEZICHT Conclusie Vervolgtoezicht TOELICHTING OP DE BEOORDELING Oordeel kwaliteitsborging op instellingsniveau Risico's op relevante indicatoren Resultaat Particuliere beveiliging (Beveiliger) BIJLAGEN Bijlage I Normeringen kwaliteitsgebieden Bijlage II Beoordeling aspecten en indicatoren onderzochte instellingsbrede gebied Bijlage III Beoordeling aspecten en indicatoren opleiding Particuliere beveiliging (Beveiliger), 30ER Pagina 3 van 22

4 Pagina 4 van 22

5 1 INLEIDING De Inspectie van het Onderwijs voerde in november 2013 een onderzoek naar de Staat van de instelling uit bij ARD International BV (Guard Group) (hierna: Guard Academy). Dit onderzoek heeft betrekking op het middelbaar beroepsonderwijs. Guard Academy is een niet bekostigde instelling met in 2012/2013 ongeveer 160 studenten en één opleiding. De instelling heeft onderwijslocaties in Deventer, Amsterdam, Dordrecht en Nijmegen. Het onderzoek heeft tot doel om de stand van de kwaliteitsborging van de instelling te bepalen en om de risico's voor de onderwijskwaliteit in te schatten. De Staat van de instelling wordt elke drie jaar opgemaakt en bestaat uit een analyse van gegevens, een instellingsbreed onderzoek en een kwaliteitsonderzoek bij een of meer opleidingen. De informatie over de instelling die bij de inspectie aanwezig is, zoals het jaarverslag, opbrengstgegevens, uitkomsten tevredenheidonderzoek en signalen is geanalyseerd en is aangevuld met onderzoeken op uw instelling. Tijdens het onderzoek zijn gesprekken gevoerd met studenten, docenten en management, zijn aanvullend documenten onderzocht en zijn onderwijsactiviteiten geobserveerd. Ook maakte een gesprek met de directie deel uit van het onderzoek. De volgende opleiding is onderzocht: Gebied Opbrengsten 94850, Particuliere beveiliging (Beveiliger) Gebied Onderwijsproces, Kwaliteitsborging en Wettelijke vereisten 94850, Particuliere beveiliging (Beveiliger) Gebied Examinering en diplomering 94850, Particuliere beveiliging (Beveiliger) Leerweg, niveau, locatie leerweg bol, niveau 2, locatie Prinses Irenestraat 17, Amsterdam De resultaten van het onderzoek naar kwaliteitsborging leiden, in combinatie met geconstateerde risico s en de resultaten van de kwaliteitsonderzoeken, tot een risicobepaling voor uw instelling. De omvang van de risico's bepaalt mede het vervolgtoezicht. Pagina 5 van 22

6 De inspectie heeft zich bij haar onderzoek gebaseerd op het Toezichtkader bve Dit is te vinden op De normering is als bijlage I toegevoegd aan dit rapport. In hoofdstuk 2 leest u de conclusie waaronder ook het vervolgtoezicht voor de instelling. De resultaten van het onderzoek naar kwaliteitsborging, de resultaten van de analyse en de resultaten van het kwaliteitsonderzoek van de onderzochte opleiding vindt u in hoofdstuk 3. Pagina 6 van 22

7 2 CONCLUSIE EN VERVOLGTOEZICHT In dit hoofdstuk geven we aan welke conclusie we trekken uit het onderzoek naar de Staat van de instelling en wat het vervolgtoezicht voor u inhoudt. Het vervolgtoezicht is bepaald op basis van het onderzoek naar kwaliteitsborging, het kwaliteitsonderzoek en de analyse van risico s. In het onderzoek naar de Staat van de instelling geven wij een oordeel over de kwaliteitsborging. We gebruiken daarbij een vierdeling: goed, voldoende, onvoldoende of slecht. Voorts geven wij aan in welke mate er risico s zijn geconstateerd. Daarbij gebruiken we een driedeling: geen risico s, enkele risico s of veel risico s. In hoofdstuk 3 volgt een nadere onderbouwing van de oordelen. 2.1 Conclusie Op basis van de resultaten uit het onderzoek naar de Staat van de instelling komen we tot de conclusie dat de kwaliteitsborging bij Guard Academy voldoende is. Voorts concluderen we dat er geen risico s zijn voor de kwaliteit van het onderwijs. Het oordeel dat de kwaliteitsborging voldoende is, gecombineerd met de constatering dat er geen risico s zijn voor de kwaliteit van het onderwijs, leidt er toe dat we geen aanvullend vervolgtoezicht uitvoeren bij Guard Academy. Voor het onderzoek naar de Staat van de instelling hebben we één opleiding onderzocht. Bij deze opleiding hebben we alles voldoende beoordeeld. 2.2 Vervolgtoezicht Er vindt geen vervolgtoezicht plaats, omdat zowel de kwaliteitsborging op het niveau van de instellling als de kwaliteit van de onderzochte opleiding voldoende is. Lopende toezichtactiviteiten voortvloeiend uit eerder inspectieonderzoek Op het moment van het vaststellen van het definitieve rapport van de Staat van de instelling hebben we geen onderzoeken naar kwaliteitsverbetering in uitvoering dan wel in onze planning staan. Pagina 7 van 22

8 Pagina 8 van 22

9 3 TOELICHTING OP DE BEOORDELING In dit hoofdstuk geven we een toelichting op de beoordeling. Tevens bespreken we op basis waarvan is bepaald in welke mate er risico s zijn bij de instelling. 3.1 Oordeel kwaliteitsborging op instellingsniveau Het onderzoek naar kwaliteitsborging heeft geleid tot het volgende oordeel: Kwaliteitsgebied Goed Voldoende Onvoldoende Slecht 4 Kwaliteitsborging Hieronder geven we het oordeel van de aspecten van het kwaliteitsgebied kwaliteitsborging weer. Een detaillering van het oordeel vindt u in bijlage II. Daarin is de beoordeling van de onderliggende indicatoren per aspect opgenomen. Gebied 4: Kwaliteitsborging Voldoende Onvoldoende 4.1 Sturing * 4.2 Beoordeling * 4.3 Verbetering en verankering * 4.4 Dialoog en verantwoording De aspecten met een * zijn kernaspecten, zie bijlage I voor normering per gebied. Beschouwing De kwaliteitsborging van Guard Academy is voldoende. Het kwaliteitszorgsysteem werkt, maar is nog in ontwikkeling. We beoordelen de borging wel als voldoende, omdat de directie zicht heeft op de onderwijskwaliteit en de eventuele risico s. De sturing en beoordeling beoordelen we als voldoende. Er vindt voldoende sturing plaats. De directie stuurt via de sturingsinformatie die systematisch voorhanden is in de vorm van beoordelingen, zoals de digitale studievoortgangsbewaking per student en de analyses van examenresultaten. Als aanvulling op de schriftelijke informatie ontvangt de directeur informatie over de onderwijskwaliteit via de vestigingsmanagers, die op de uitvoeringslocaties zijn aangesteld en daar het docententeam aansturen. Er zijn weinig wisselingen in de docententeams. De informatie uit de beoordelingen wordt geanalyseerd. Gebleken is dat de directeur de analyse van examenresultaten altijd kritisch bekijkt en met een Pagina 9 van 22

10 docent in gesprek gaat als een groep studenten onder de maat heeft gescoord. Tot nu toe was de sturingsinformatie over onderwijs en examinering met name apart beschikbaar. Guard Academy heeft onlangs een uitgebreide vragenlijst opgesteld en afgenomen (de zogenaamde cursistenenquête) om zicht te krijgen op de tevredenheid van de studenten over de gehele onderwijskwaliteit. De resultaten van deze enquête waren op het moment van ons onderzoek wel beschikbaar, maar nog niet geanalyseerd. Ook de verbeteraanpak en verankering en de dialoog en verantwoording beoordelen we als voldoende. De uitkomsten van de beoordelingen zoals hiervoor aangegeven worden direct met de betrokkenen besproken en daaruit volgen verbeteractiviteiten. De afgelopen periode zijn diverse verbetermaatregelen ingezet, waaronder verdere aanscherping van de intake en het opzetten van Guard online. Uit de schriftelijke informatie en uit de gesprekken maken wij op dat er sprake is van een werkende interne dialoog met studenten en medewerkers. Daarnaast is er veelvuldig contact met en afstemming over het onderwijs met externen, waaronder de praktijkopleiders en de docenten die deeltijds werkzaam zijn in de beroepspraktijk. De ontwikkelingen in het onderwijs en verbeteringen worden veelal via directe contacten met zowel interne als externe betrokkenen gecommuniceerd. De verdere ontwikkeling van de kwaliteitszorg zit met name in verdere ontwikkeling van de plannen en het meermalen doorlopen van de gehele kwaliteitscyclus. Bij de verdere ontwikkeling van de plannen verdient met name de wijze waarop doelstellingen zijn geformuleerd de aandacht. De huidige doelstellingen zie het Verslag van werkzaamheden zijn weinig doelgericht en hierdoor lastig meetbaar, maar geven wel voldoende zicht op concrete activiteiten. Voor het meermalen doorlopen van de gehele kwaliteitscyclus waarbij onafhankelijke deskundigen zijn betrokken is tijd nodig. Op dit moment blijkt dat binnen Guard Academy voldoende zicht is op de huidige onderwijskwaliteit en dat er alert wordt gereageerd op signalen van eventuele tekortkomingen. Dit is mogelijk door het persoonlijk contact en de open communicatie op de werkvloer tussen de docenten, studenten en betrokkenen uit de beroepspraktijk. De open communicatie en korte lijnen zorgen ervoor dat ook de directie zicht heeft en kan houden op wat er op de diverse onderwijslocaties speelt. Degenen die wij gesproken hebben tijdens het onderzoek hebben aangegeven dat zij betrokken worden bij, zich gezamenlijk verantwoordelijk voelen voor en tevreden zijn over de onderwijskwaliteit. Pagina 10 van 22

11 3.2 Risico's op relevante indicatoren Bij het bepalen van de risico s in de zin van het toezichtkader hebben we, in samenhang met de toezichthistorie, gekeken naar de kwaliteit van onderwijs en examinering, de opbrengsten, de tevredenheid van studenten, medewerkers en werkgevers en de stabiliteit van organisatie en management. Het onderzoek heeft geleid tot de volgende risicobepaling: 0 Mate van risico's Geen Enkele Veel Kwaliteit onderwijs Wij zien geen risico s voor de kwaliteit van het onderwijs. Dit baseren we op de positieve resultaten van dit onderzoek in combinatie met de positieve resultaten van het onderzoek in Kwaliteit examinering Wij zien geen risico s voor de kwaliteit van de examinering. De examinering van de wettelijke beroepsvereisten (kerntaak 1, 2 en 3) en Engels is uitbesteed aan de Stichting Vakexamens voor de Particuliere Beveiligingsorganisaties (SVPB). De inspectie heeft de examenkwaliteit bij SVPB onderzocht en geconstateerd dat de examinering voldoet. Voor Nederlands geldt dat er sprake is van inkoop bij examenleverancier De Vries. Dit examenmateriaal is door de inspectie eerder onderzocht en voldoende bevonden. Opbrengsten Een risico-inschatting kunnen wij niet geven, omdat er geen opbrengstgegevens voorhanden zijn voor de onderzochte opleiding. De eindtermgerichte variant van de opleiding Particuliere beveiliging (Beveiliger) niveau 2 (10876) is met ingang van studiejaar 2011/2012 beëindigd. Guard Academy is in 2012 gestart met de beroepsgerichte variant van de opleiding Particuliere beveiliging (Beveiliger) niveau 2 (94850); op dit moment zijn voor dit crebo nog geen opbrengstgegevens beschikbaar. Tijdens het onderzoek is aangegeven dat er weinig deelnemers voortijdig de opleiding verlaten. Tevredenheid studenten/medewerkers/werkgevers Wij zien geen risico voor de tevredenheid van studenten, medewerkers en werkgevers. De tevredenheidonderzoeken onder de studenten laten zien dat het merendeel van de studenten tevreden zijn over de opleiding. Over de Pagina 11 van 22

12 tevredenheid van medewerkers en werkgevers is geen schriftelijke informatie beschikbaar. Een enquête onder medewerkers is in concept klaar, maar is nog niet afgenomen. Op dit moment kunnen we alleen vaststellen dat er geen signalen zijn dat medewerkers en werkgevers ontevreden zouden zijn. Uit de gesprekken die we hebben gevoerd met medewerkers waaronder vertegenwoordigers van het beroepenveld blijkt voldoende tevredenheid. Stabiliteit organisatie en management Wij zien geen risico s op het gebied van stabiliteit van de organisatie en het management. Het onderwijs wordt per vestiging verzorgd door een vast team vakbekwame docenten met praktijkervaring. De directie en de leden van het onderwijsteam voelen zich in betrokken bij de school. Er is voldoende stabiliteit in organisatie en management. Samenvattend Wij zien geen risico s voor de onderwijskwaliteit. Er zijn geen belangrijke tekortkomingen geconstateerd. De opbrengstgegevens zijn nog niet bekend. 3.3 Resultaat Particuliere beveiliging (Beveiliger) Het kwaliteitsonderzoek bij Particuliere beveiliging (Beveiliger), crebo 94850, niveau 2, locatie Amsterdam heeft geleid tot de volgende oordelen: Kwaliteitsgebied Goed Voldoende Onvoldoende Slecht 1 Onderwijsproces 2 Examinering en diplomering 4 Kwaliteitsborging Kwaliteitsgebied Voldoet Voldoet niet 5 Naleving wettelijke vereisten Het kwaliteitsonderzoek heeft geleid tot het oordeel voldoende voor de onderzochte kwaliteitsgebieden. Het gebied Opbrengsten was niet te beoordelen. Dat betekent dat de inspectie geen aanleiding heeft vervolgonderzoek uit te voeren of afspraken met de directie te maken voor deze opleiding. Oordeel per aspect Hieronder geven we het oordeel over de aspecten van de vijf kwaliteitsgebieden weer. In bijlage III is de beoordeling van de onderliggende indicatoren van de betreffende aspecten per kwaliteitsgebied opgenomen. Pagina 12 van 22

13 Gebied 1: Onderwijsproces Voldoende Onvoldoende Programma 1.1 Samenhang 1.2 Maatwerk Leren in de onderwijsinstelling 1.3 Didactisch handelen* 1.4 Leertijd 1.5 Leeromgeving Begeleiding 1.6 Intake & plaatsing 1.7 Studieloopbaanbegeleiding* 1.8 Zorg Leren in de beroepspraktijk 1.9 Beroepspraktijkvorming* Gebied 2: Examinering en diplomering Voldoende Onvoldoende 2.1 Exameninstrumentarium* 2.2 Afname en beoordeling* 2.3 Diplomering* Gebied 4: Kwaliteitsborging Voldoende Onvoldoende 4.1 Sturing * 4.2 Beoordeling * 4.3 Verbetering en verankering * 4.4 Dialoog en verantwoording Gebied 5: Naleving wettelijke vereisten Voldoet Voldoet niet 5.1 Naleving wettelijke vereisten De aspecten met een * zijn kernaspecten, zie bijlage I voor normering per gebied. Beschouwing Algemeen Guard Academy verzorgt sinds 2012 de beroepsgerichte opleiding Beveiliger op vier uitvoeringslocaties. Het onderwijs wordt grotendeels verzorgd door mensen die werkzaam zijn of zijn geweest in de beroepspraktijk. Guard Academy richt zich met name op het opleiden van volwassenen en kiest voor vier instroommomenten per jaar, waarbij het streven is dat de opleiding in 26 weken wordt afgerond. Vrijwel alle studenten lopen stage bij het (eigen) erkende leerbedrijf Guard Security. Guard Academy is resultaatgericht en werkt zichtbaar aan kwaliteit. Ondanks dat het kwaliteitszorgsysteem nog in ontwikkeling is, is de onderwijskwaliteit op dit moment in voldoende mate geborgd. Pagina 13 van 22

14 Onderwijsproces Het onderwijsproces beoordelen we als voldoende. Het programma van de opleiding is afgestemd op het kwalificatiedossier en de wettelijke vereisten en kent voldoende samenhang. Het programma kent echter alleen maatwerk in de zin van langer over de opleiding doen dan de gestelde opleidingsduur van een half jaar (26 weken). Het beleid is dat een deelnemer niet kan versnellen dus de opleiding in minder dan 26 weken afronden -, omdat dit praktisch gezien onmogelijk is. Dit hangt samen met het feit dat er onder andere zes weken nodig zijn voor het aanvragen en verkrijgen van de opleidingspas die vereist is om in als beveiliger in opleiding aan de slag te gaan en de tijd die nodig is om de benodigde praktijkuren te maken. De studenten hebben voordat zij met de opleiding kunnen starten een uitgebreide intake ondergaan en zijn gescreend. Het didactisch handelen en de begeleiding beoordelen we als voldoende. Wel merken we op dat de mate van interactie, ondersteuning en begeleiding van leeractiviteiten en feedback tijdens de lessen per docent verschilt. De studenten zijn echter tevreden over de lessen en de begeleiding. De lessen zijn goed verzorgd en lesuitval komt niet voor. De studenten kunnen ook buiten de lestijd extra begeleiding krijgen, als zij daar behoefte aan hebben. De studenten en docenten voelen zich wederzijds gerespecteerd. De leertijd wordt optimaal benut en de werkdruk is hoog maar evenwichtig. Ook het leren in de beroepspraktijk is voldoende. Per uitvoeringslocatie heeft Guard Academy een praktijkbegeleider aangesteld, die zorg draagt voor een goede voorbereiding, plaatsing en begeleiding vanuit de opleiding. De studenten hebben als vervanger van het portfolio - een bpv-boek waarin opdrachten staan en daarbij een stage-opleidingsplan waarin is aangegeven welke opdrachten in welke week moeten worden uitgevoerd. Dit zorgt ervoor dat de vorderingen van de studenten beter volgbaar zijn. Examinering en diplomering De beroepsgerichte examinering en Engels zijn volledig uitbesteed aan SVPB. Nederlands wordt geëxamineerd met ingekocht exameninstrumentarium van De Vries. Het exameninstrumentarium (SVPB en De Vries) is op een eerder moment onderzocht en voldoende bevonden. De directeur neemt zijn verantwoordelijkheid voor een deugdelijke diplomering en heeft zich verantwoord over de examinering van Loopbaan en Burgerschap en rekenen. Pagina 14 van 22

15 Opbrengsten Er is geen beoordeling van de opbrengsten mogelijk. Zoals ook in paragraaf 2.3 is aangegeven zijn er nog geen opbrengstgegevens voorhanden voor de onderzochte opleiding. Kwaliteitsborging De kwaliteitsborging beoordelen we als voldoende. De toelichting op dit oordeel staat in paragraaf 3.1. Wettelijke vereisten De opleiding voldoet aan de onderzochte wettelijke eisen. Pagina 15 van 22

16 Pagina 16 van 22

17 4 BIJLAGEN Bijlage I Normeringen kwaliteitsgebieden De normen Op basis van het onderzoek spreekt de inspectie oordelen uit waarvoor zij gebruik maakt van een normering. Deze bestaat uit: 1. Een normering per indicator: wanneer wordt voldaan aan de indicator? Hiervoor gebruikt de inspectie portretten: de aangetroffen situatie voldoet aan de indicator indien deze over het geheel genomen voldoet aan de beschrijving in het portret. Het gaat hier om een weging van het geheel met hantering van toleranties. 2. Een normering per aspect. 3. Een normering per kwaliteitsgebied. Voor de normering van het gebied Onderwijsproces zijn drie kernaspecten benoemd. De kernaspecten zijn: aspect 1.3 Didactisch handelen, aspect 1.7 Studieloopbaanbegeleiding en aspect 1.9 Beroepspraktijkvorming. Normering Onderwijsproces Goed Aan acht van de negen aspecten is voldaan. Aan alle kernaspecten is voldaan; daarbij is tevens aan alle indicatoren voldaan. De elementen in het portret worden op een uitstekende wijze uitgevoerd. Voldoende Aan zeven van de negen aspecten is voldaan. Aan alle kernaspecten is voldaan. Voor elk aspect aan alle indicatoren is voldaan, daarbij mag 1 indicator onvoldoende zijn als een aspect meer dan 2 indicatoren omvat. Er wordt voor het grootste deel aan de omschrijving van de portretten van deze indicatoren voldaan, waaronder de essentiële onderdelen. Onvoldoende Aan één of meer kernaspecten is niet voldaan. Aan drie, vier of vijf aspecten is niet voldaan. Slecht Aan geen van de kernaspecten is voldaan. Aan zes of meer aspecten is niet voldaan. Pagina 17 van 22

18 Voor de beoordeling van de rendementen is gebruik gemaakt van de volgende normen. Doelgroep Norm < 23 jaar 65 > 23 jaar 67 Bij het gebied Examinering en diplomering zijn alle aspecten als kernaspect aangegeven. Normering Examinering en diplomering Goed Aan alle standaarden is voldaan. De elementen in het portret worden op een uitstekende wijze uitgevoerd. Voldoende Aan alle standaarden is voldaan. Er wordt voor het grootste deel aan de omschrijving van de portretten van deze indicatoren voldaan, waaronder de essentiële onderdelen. Onvoldoende Aan één standaard is niet voldaan. Slecht Aan twee of drie standaarden is niet voldaan. Voor de normering van het gebied Kwaliteitsborging zijn drie kernaspecten benoemd. De kernaspecten zijn 4.1 Sturing, 4.2 Beoordeling en 4.3 Verbetering en verankering. Deze kernaspecten moeten alle drie voldoende zijn om een voldoende beoordeling te krijgen. Bij één of meer onvoldoende kernaspecten is de kwaliteitsborging onvoldoende. De borging van de kwaliteit van de examinering moet voldoende zijn, om tot een voldoende beoordeling van de kwaliteitsborging te komen. Normering Kwaliteitsborging Goed Aan alle aspecten is voldaan. Aan alle indicatoren is voldaan. De elementen in het portret worden op een uitstekende wijze uitgevoerd. Voldoende Aan alle kernaspecten is voldaan. Aan alle indicatoren van deze aspecten is voldaan. Er wordt voor het grootste deel aan de omschrijving van de portretten van deze indicatoren voldaan, waaronder de essentiële onderdelen. Onvoldoende Aan twee aspecten is niet voldaan. Aan één of twee kernaspecten is niet voldaan Slecht Aan drie of vier aspecten is niet voldaan. Pagina 18 van 22

19 Normering van het gebied Naleving wettelijke vereisten: de instelling of opleiding voldoet niet aan de wettelijke bepalingen indien de inspectie vaststelt dat één van deze bepalingen niet wordt nageleefd. Bij sommige bepalingen vloeit de norm direct uit de wet voort. Voor enkele bepalingen zijn nadere operationaliseringen opgesteld (bv onderwijstijd). Pagina 19 van 22

20 Bijlage II Beoordeling aspecten en indicatoren onderzochte instellingsbrede gebied Gebied 4: Kwaliteitsborging Voldoende Onvoldoende 4.1 Sturing * Plannen Informatie Continuïteit 4.2 Beoordeling * Monitoring Evaluatie 4.3 Verbetering en verankering * Verbeteraanpak Deskundigheidsbevordering Verankering 4.4 Dialoog en verantwoording Intern Extern De aspecten met een * zijn kernaspecten, zie bijlage I voor normering per gebied. Pagina 20 van 22

21 Bijlage III Beoordeling aspecten en indicatoren opleiding Particuliere beveiliging (Beveiliger), 30ER Gebied 1: Onderwijsproces Voldoende Onvoldoende Programma 1.1 Samenhang Inhoud Programmering 1.2 Maatwerk Differentiatie Leren in de onderwijsinstelling 1.3 Didactisch handelen* Interactie Ondersteuning en begeleiding van de leeractiviteiten Feedback op de leeractiviteiten en de leerresultaten 1.4 Leertijd Benutting Werkdruk 1.5 Leeromgeving Schoolklimaat Materiële voorzieningen Begeleiding 1.6 Intake & plaatsing Voorlichting Intake en plaatsing 1.7 Studieloopbaanbegeleiding* Informatievoorziening Studieloopbaanbegeleiding 1.8 Zorg Eerste- en tweedelijnszorg Derdelijnszorg Leren in de beroepspraktijk 1.9 Beroepspraktijkvorming* Voorbereiding studenten en bedrijven Plaatsing Begeleiding door leerbedrijf Begeleiding door de opleiding Gebied 2: Examinering en diplomering Voldoende Onvoldoende 2.1 Exameninstrumentarium* Pagina 21 van 22

22 Gebied 2: Examinering en diplomering Voldoende Onvoldoende Onderscheid tussen ontwikkelgerichte toetsen en examinering Dekking van het kwalificatiedossier Cesuur Beoordelingswijze Transparantie 2.2 Afname en beoordeling* Authentieke afname Betrouwbaarheid 2.3 Diplomering* Besluitvorming diplomering Verantwoordelijkheid examencommissie Gebied 4: Kwaliteitsborging Voldoende Onvoldoende 4.1 Sturing * Plannen Informatie Continuïteit 4.2 Beoordeling * Monitoring Evaluatie 4.3 Verbetering en verankering * Verbeteraanpak Deskundigheidsbevordering Verankering 4.4 Dialoog en verantwoording Intern Extern Gebied 5: Naleving wettelijke vereisten Voldoet Voldoet niet 5.1 Naleving wettelijke vereisten Naleving wettelijke vereisten Pagina 22 van 22

STAAT VAN DE INSTELLING MBO. Opleidingsinstituut Thomas BV

STAAT VAN DE INSTELLING MBO. Opleidingsinstituut Thomas BV STAAT VAN DE INSTELLING MBO Opleidingsinstituut Thomas BV Plaats : 's-hertogenbosch BRIN nummer : 24AL Onderzoeksnummer : 252974 Datum onderzoek : 30 september 2013 Datum vaststelling : 15 januari 2014

Nadere informatie

STAAT VAN DE INSTELLING MBO. Kappersschool van Wetten. Definitief

STAAT VAN DE INSTELLING MBO. Kappersschool van Wetten. Definitief STAAT VAN DE INSTELLING MBO Kappersschool van Wetten Definitief Juli 2012 Plaats: Beek en Donk BRIN: 26CP Onderzoeksnummer: Kenmerk: 126726 H3309496 Onderzoek uitgevoerd in: Maart 2012 Conceptrapport verzonden

Nadere informatie

KWALITEITSONDERZOEK MBO

KWALITEITSONDERZOEK MBO KWALITEITSONDERZOEK MBO Alfa-college te Groningen Medewerker beheer ICT Definitief Januari, 2013 BRIN: 25LU Onderzoeksnummer: 128009 Onderzoek uitgevoerd in: November, 2012 Conceptrapport verzonden op:

Nadere informatie

KWALITEITSONDERZOEK MBO. ROC Landstede te Zwolle. Recreatiedieren (Ondernemer/manager recreatiedieren), locatie Raalte

KWALITEITSONDERZOEK MBO. ROC Landstede te Zwolle. Recreatiedieren (Ondernemer/manager recreatiedieren), locatie Raalte KWALITEITSONDERZOEK MBO ROC Landstede te Zwolle Recreatiedieren (Ondernemer/manager recreatiedieren), locatie Raalte Februari 2014 BRIN: 01AA Onderzoeksnummer: 253986 Onderzoek uitgevoerd in: November

Nadere informatie

STAAT VAN DE INSTELLING MBO. GOmotive

STAAT VAN DE INSTELLING MBO. GOmotive STAAT VAN DE INSTELLING MBO GOmotive Plaats : Winterswijk BRIN nummer : 30LK Onderzoeksnummer : 278398 Datum onderzoek : 6-8 oktober 2014 Datum vaststelling : 15 december 2014 Pagina 2 van 22 INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

KWALITEITSONDERZOEK MBO. Pedagogisch Werk, niveau 3

KWALITEITSONDERZOEK MBO. Pedagogisch Werk, niveau 3 KWALITEITSONDERZOEK MBO Alfa-college te Groningen Pedagogisch Werk, niveau 3 Definitief Januari, 2013 BRIN: 25LU Onderzoeksnummer: 128008 Onderzoek uitgevoerd in: november, 2012 Conceptrapport verzonden

Nadere informatie

STAAT VAN DE INSTELLING MBO. Stichting Vakopleiding Techniek

STAAT VAN DE INSTELLING MBO. Stichting Vakopleiding Techniek STAAT VAN DE INSTELLING MBO Stichting Vakopleiding Techniek Plaats : Cuijk BRIN nummer : 30PY Onderzoeksnummer : 278354 Datum onderzoek : 18 september 2014 Datum vaststelling : 26 november 2014 Pagina

Nadere informatie

STAAT VAN DE INSTELLING MBO. M & M Opleidingen B.V.

STAAT VAN DE INSTELLING MBO. M & M Opleidingen B.V. STAAT VAN DE INSTELLING MBO M & M Opleidingen B.V. Plaats : Almere BRIN nummer : 30KC Onderzoeksnummer : 196498 Datum onderzoek : 10-12 september 2013 Datum vaststelling : 4 december 2013 Pagina 2 van

Nadere informatie

STAAT VAN DE INSTELLING MBO. Opleidingsinstituut voor Politie- en Beveiligingspersoneel BV

STAAT VAN DE INSTELLING MBO. Opleidingsinstituut voor Politie- en Beveiligingspersoneel BV STAAT VAN DE INSTELLING MBO Opleidingsinstituut voor Politie- en Beveiligingspersoneel BV Plaats : Sittard BRIN nummer : 27GM Onderzoeksnummer : 196012 Datum onderzoek : 21 september 2013 Datum vaststelling

Nadere informatie

STAAT VAN DE INSTELLING MBO. Heering Consultancy Opleidingen B.V.

STAAT VAN DE INSTELLING MBO. Heering Consultancy Opleidingen B.V. STAAT VAN DE INSTELLING MBO Heering Consultancy Opleidingen B.V. Plaats : Achterveld BRIN nummer : 30HY Onderzoeksnummer : 196715 Datum onderzoek : 9 september - 14 oktober 2013 Datum vaststelling : 21

Nadere informatie

STAAT VAN DE INSTELLING MBO. Instituut voor Beveiligingsopleidingen (IBO) te Amsterdam

STAAT VAN DE INSTELLING MBO. Instituut voor Beveiligingsopleidingen (IBO) te Amsterdam STAAT VAN DE INSTELLING MBO Instituut voor Beveiligingsopleidingen (IBO) te Amsterdam november 2012 BRIN: 30FJ Onderzoeksnummer: 128015 Onderzoek uitgevoerd in: oktober 2012 Conceptrapport verzonden op:

Nadere informatie

KWALITEITSONDERZOEK MBO. ROC Zadkine te Rotterdam. Kapper (Junior kapper)

KWALITEITSONDERZOEK MBO. ROC Zadkine te Rotterdam. Kapper (Junior kapper) KWALITEITSONDERZOEK MBO ROC Zadkine te Rotterdam Kapper (Junior kapper) BRIN: 25LP Onderzoeksnummer: 280030 Onderzoek uitgevoerd in: November 2014 Rapport vastgesteld te Utrecht op: 6 februari 2015 Inhoudsopgave

Nadere informatie

KWALITEITSONDERZOEK MBO

KWALITEITSONDERZOEK MBO KWALITEITSONDERZOEK MBO ROC A12 te Ede Ondernemer detailhandel definitief januari 2015 3257863/5 BRIN: 25PM Onderzoeksnummer: 279415 Onderzoek uitgevoerd in: november 2014 Conceptrapport verzonden op:

Nadere informatie

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OPLEIDINGSNIVEAU. Autotechniek (Autotechnicus)

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OPLEIDINGSNIVEAU. Autotechniek (Autotechnicus) ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OPLEIDINGSNIVEAU ROC Leiden Autotechniek (Autotechnicus) Januari 2015 BRIN: 25MA Onderzoeksnummer: 278430 Onderzoek uitgevoerd in: November 2014 Conceptrapport

Nadere informatie

STAAT VAN DE INSTELLING MBO. Studiecentrum Minerva

STAAT VAN DE INSTELLING MBO. Studiecentrum Minerva STAAT VAN DE INSTELLING MBO Studiecentrum Minerva Plaats : Almere BRIN nummer : 24KK Onderzoeksnummer : 196014 Datum onderzoek : 24-27 september 2013 Datum vaststelling : 4 december 2013 Pagina 2 van 24

Nadere informatie

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OPLEIDINGSNIVEAU. (medewerker toezicht en veiligheid)

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OPLEIDINGSNIVEAU. (medewerker toezicht en veiligheid) ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OPLEIDINGSNIVEAU ID College te Gouda Toezicht en veiligheid (medewerker toezicht en veiligheid) November 2014 3280511/8,ID College OKV Toezicht en veiligheid 93280

Nadere informatie

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OPLEIDINGSNIVEAU. ROC West-Brabant te Etten-Leur. Medewerker schilderen (Gezel schilder totaalonderhoud)

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OPLEIDINGSNIVEAU. ROC West-Brabant te Etten-Leur. Medewerker schilderen (Gezel schilder totaalonderhoud) ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OPLEIDINGSNIVEAU ROC West-Brabant te Etten-Leur Medewerker schilderen (Gezel schilder totaalonderhoud) Oktober 2014 3280511/7 BRIN: 25LX Onderzoeksnummer: 278030

Nadere informatie

KWALITEITSONDERZOEK MBO. New School Routing Academy Commercieel medewerker (Commercieel medewerker binnendienst)

KWALITEITSONDERZOEK MBO. New School Routing Academy Commercieel medewerker (Commercieel medewerker binnendienst) KWALITEITSONDERZOEK MBO New School Routing Academy 90111 Commercieel medewerker (Commercieel medewerker binnendienst) December 2015 BRIN: 30KP Onderzoeksnummer: 286411 Onderzoek uitgevoerd: 07 december

Nadere informatie

STAAT VAN DE INSTELLING MBO. NIPA Eindhoven

STAAT VAN DE INSTELLING MBO. NIPA Eindhoven STAAT VAN DE INSTELLING MBO NIPA Eindhoven Plaats : Eindhoven BRIN nummer : 25TP Onderzoeksnummer : 196385 Datum onderzoek : 26 september 2013 Datum vaststelling : 12 november 2013 Pagina 2 van 22 INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

STAAT VAN DE INSTELLING MBO. Kappersopleiding Doetinchem te Doetinchem

STAAT VAN DE INSTELLING MBO. Kappersopleiding Doetinchem te Doetinchem STAAT VAN DE INSTELLING MBO Kappersopleiding Doetinchem te Doetinchem November 2012 BRIN: 26TX Onderzoeksnummer: Kenmerk: 127616 HB3458629-v1 Onderzoek uitgevoerd in: September 2012 Conceptrapport verzonden

Nadere informatie

Inspecteur van het Onderwijs

Inspecteur van het Onderwijs Bijgaand ontvangt u de digitale versie van het definitieve rapport van het onderzoek naar de Staat van de Instelling 2014 bij Leidse Onderwijsinstellingen BV. Momenteel is het helaas niet mogelijk om dit

Nadere informatie

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO. ROC West-Brabant te Etten-Leur

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO. ROC West-Brabant te Etten-Leur ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO ROC West-Brabant te Etten-Leur Facilitaire dienstverlener (Facilitaire leidinggevende) Facilitair leidinggevende Februari 2015 BRIN: 25LX Onderzoeksnummer: 280561

Nadere informatie

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OP INSTELLINGS- EN OPLEIDINGSNIVEAU. Studiecentrum Minerva te Almere

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OP INSTELLINGS- EN OPLEIDINGSNIVEAU. Studiecentrum Minerva te Almere ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OP INSTELLINGS- EN OPLEIDINGSNIVEAU Studiecentrum Minerva te Almere Plaats: Almere BRIN nummer: 24KK Onderzoeksnummer: 277938 Datum onderzoek: December 2014 Datum

Nadere informatie

STAAT VAN DE INSTELLING MBO

STAAT VAN DE INSTELLING MBO STAAT VAN DE INSTELLING MBO ASOP te Amsterdam November, 2012 H3312513/2 BRIN: 25WV Onderzoeksnummer: 127826 Onderzoek uitgevoerd in: oktober 2012 Conceptrapport verzonden op: 21 november 2012 Rapport vastgesteld

Nadere informatie

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OPLEIDINGSNIVEAU. ROC Tilburg te Tilburg. Verkoper (Verkoper detailhandel)

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OPLEIDINGSNIVEAU. ROC Tilburg te Tilburg. Verkoper (Verkoper detailhandel) ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OPLEIDINGSNIVEAU ROC Tilburg te Tilburg Verkoper (Verkoper detailhandel) Juli 2014 BRIN: 25LZ Onderzoeksnummer: 276487 Onderzoek uitgevoerd in: April 2014 Conceptrapport

Nadere informatie

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OPLEIDINGSNIVEAU. Edudelta College Goes te Goes. Dierverzorging 2 (Medewerker dierverzorging)

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OPLEIDINGSNIVEAU. Edudelta College Goes te Goes. Dierverzorging 2 (Medewerker dierverzorging) ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OPLEIDINGSNIVEAU Edudelta College Goes te Goes Dierverzorging 2 (Medewerker dierverzorging), BRIN: 11UL Onderzoeksnummer: 280995 Onderzoek uitgevoerd in: November

Nadere informatie

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OPLEIDINGSNIVEAU

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OPLEIDINGSNIVEAU ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OPLEIDINGSNIVEAU ROC A12 te Ede Onderwijsassistent definitief januari 2015 3280511/8 BRIN: 25PM Onderzoeksnummer: 279417 Onderzoek uitgevoerd in: november 2014

Nadere informatie

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OPLEIDINGSNIVEAU. ROC Midden Nederland te Utrecht. Medewerker ICT

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OPLEIDINGSNIVEAU. ROC Midden Nederland te Utrecht. Medewerker ICT ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OPLEIDINGSNIVEAU ROC Midden Nederland te Utrecht Medewerker ICT BRIN: 25LH Onderzoeksnummer: 277000 Onderzoek uitgevoerd in: Juli 2014 Conceptrapport verzonden

Nadere informatie

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OPLEIDINGSNIVEAU. ROC Midden Nederland te Utrecht. Sociaal cultureel werker

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OPLEIDINGSNIVEAU. ROC Midden Nederland te Utrecht. Sociaal cultureel werker ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OPLEIDINGSNIVEAU ROC Midden Nederland te Utrecht Sociaal cultureel werker BRIN: 25LH Onderzoeksnummer: 276997 Onderzoek uitgevoerd in: Juli 2014 Conceptrapport

Nadere informatie

STAAT VAN DE INSTELLING MBO. Tio

STAAT VAN DE INSTELLING MBO. Tio STAAT VAN DE INSTELLING MBO Tio Plaats : Hengelo Ov BRIN nummer : 23NG Onderzoeksnummer : 196389 Datum onderzoek : 7 oktober 2013 Datum vaststelling : 19 december 2013 Pagina 2 van 20 INHOUDSOPGAVE 1 INLEIDING............................................

Nadere informatie

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO. Onderwijsassistent vestiging Raalte

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO. Onderwijsassistent vestiging Raalte ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO Landstede te Zwolle Onderwijsassistent vestiging Raalte December 2013 Plaats: Utrecht BRIN: 01AA Onderzoeksnummer: 253990 Onderzoek uitgevoerd in: Oktober 2013

Nadere informatie

STAAT VAN DE INSTELLING MBO. Scheidegger Opleidingen te Hilversum

STAAT VAN DE INSTELLING MBO. Scheidegger Opleidingen te Hilversum STAAT VAN DE INSTELLING MBO Scheidegger Opleidingen te Hilversum maart 2013 H3253983/5 BRIN: 30KG Plaats: Arrangementnr.: Hilversum 128061 Onderzoek uitgevoerd in: September tot en met november 2012 Conceptrapport

Nadere informatie

STAAT VAN DE INSTELLING MBO. Fairfield Life & Education

STAAT VAN DE INSTELLING MBO. Fairfield Life & Education STAAT VAN DE INSTELLING MBO Fairfield Life & Education Plaats : Oirschot BRIN nummer : 30RV Onderzoeksnummer : 278352 Datum onderzoek : 3-4 september 2014 Datum vaststelling : 14 november 2014 Pagina 2

Nadere informatie

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OPLEIDINGSNIVEAU

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OPLEIDINGSNIVEAU ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OPLEIDINGSNIVEAU ROC A12 te Ede Ondernemer detailhandel definitief januari 2015 3280511/8 BRIN: 25PM Onderzoeksnummer: 279414 Onderzoek uitgevoerd in: oktober/november

Nadere informatie

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OPLEIDINGSNIVEAU. Albeda College te Rotterdam

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OPLEIDINGSNIVEAU. Albeda College te Rotterdam ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OPLEIDINGSNIVEAU Albeda College te Rotterdam Middenkaderopleiding Bouwkunde Middenkaderfunctionaris bouw en infra (Middenkaderfunctionaris Bouw) Oktober 2014 3280511/8,

Nadere informatie

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO. Opleiding Middenkaderfunctionaris bouw en infra

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO. Opleiding Middenkaderfunctionaris bouw en infra ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO ALBEDA COLLEGE Opleiding Middenkaderfunctionaris bouw en infra definitief augustus 2013 H3331188 Plaats: Rotterdam BRIN: Onderzoeksnummer: 00GT 242810 Onderzoek

Nadere informatie

STAAT VAN DE INSTELLING MBO VARIVA OPLEIDINGEN B.V.

STAAT VAN DE INSTELLING MBO VARIVA OPLEIDINGEN B.V. STAAT VAN DE INSTELLING MBO VARIVA OPLEIDINGEN B.V. Plaats : Someren BRIN nummer : 28CP Onderzoeksnummer : 276036 Datum onderzoek : 25 september 2014 Datum vaststelling : 8 december 2014 Pagina 2 van 25

Nadere informatie

STAAT VAN DE INSTELLING MBO. Profit Opleidingen

STAAT VAN DE INSTELLING MBO. Profit Opleidingen STAAT VAN DE INSTELLING MBO Profit Opleidingen Plaats : Zwolle BRIN nummer : 26TR Onderzoeksnummer : 196721 Datum onderzoek : 16 september 2013 Datum vaststelling : 26 november 2013 Pagina 2 van 29 INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OPLEIDINGSNIVEAU. Installeren (Eerste monteur elektrotechnische installaties)

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OPLEIDINGSNIVEAU. Installeren (Eerste monteur elektrotechnische installaties) ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OPLEIDINGSNIVEAU ROC Tilburg te Tilburg Installeren (Eerste monteur elektrotechnische installaties) Juli 2014 3280511/7 BRIN: 25LZ Onderzoeksnummer: 276480 Onderzoek

Nadere informatie

STAAT VAN DE INSTELLING MBO. Instituut Memo

STAAT VAN DE INSTELLING MBO. Instituut Memo STAAT VAN DE INSTELLING MBO Instituut Memo Plaats : Amersfoort BRIN nummer : 30LG Onderzoeksnummer : 283873 Datum onderzoek : 22-25 september 2015 Datum vaststelling : 19 november 2015 Pagina 2 van 16

Nadere informatie

KWALITEITSONDERZOEK MBO. ROC Ter AA te Helmond. Juridisch medewerker

KWALITEITSONDERZOEK MBO. ROC Ter AA te Helmond. Juridisch medewerker KWALITEITSONDERZOEK MBO ROC Ter AA te Helmond Juridisch medewerker juli 2014 BRIN: 25LJ Onderzoeksnummer: 275653 Onderzoek uitgevoerd in: April 2014 Conceptrapport verzonden op: 2 juni 2014 Rapport vastgesteld

Nadere informatie

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OPLEIDINGSNIVEAU

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OPLEIDINGSNIVEAU ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OPLEIDINGSNIVEAU ROC TOP te Amsterdam 22158 Financiële beroepen (Financiële beroepen) en 93200 Financiële beroepen (Financieel administratief medewerker) Januari,

Nadere informatie

KWALITEITSONDERZOEK MBO. Instituut Memo te Amersfoort

KWALITEITSONDERZOEK MBO. Instituut Memo te Amersfoort KWALITEITSONDERZOEK MBO Instituut Memo te Amersfoort Doktersassistent juni 2013 H3257863/3 BRIN: 30LG Onderzoeksnummer: 4055487 Onderzoek uitgevoerd in: 6 en 15 april 2013 Conceptrapport verzonden op:

Nadere informatie

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING. ROC van Amsterdam. ROC op Maat entree opleidingen (ROC op Maat West en ROC op Maat Zuidoost)

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING. ROC van Amsterdam. ROC op Maat entree opleidingen (ROC op Maat West en ROC op Maat Zuidoost) ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING ROC van Amsterdam ROC op Maat entree opleidingen (ROC op Maat West en ROC op Maat Zuidoost) Plaats : Amsterdam BRIN nummer : 25PZ Onderzoeksnummer : 291146 Datum onderzoek

Nadere informatie

STAAT VAN DE INSTELLING MBO. Nederlands Talen Instituut (NTI) te Leiden

STAAT VAN DE INSTELLING MBO. Nederlands Talen Instituut (NTI) te Leiden STAAT VAN DE INSTELLING MBO Nederlands Talen Instituut (NTI) te Leiden Januari 2013 H3253983/5 BRIN: 24UY Onderzoeksnummer: Kenmerk: 127973 HB3488161 Onderzoek uitgevoerd in: Oktober 2012 Conceptrapport

Nadere informatie

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OP OPLEIDINGSNIVEAU. Nederlandse Kappersakademie te Rotterdam

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OP OPLEIDINGSNIVEAU. Nederlandse Kappersakademie te Rotterdam ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OP OPLEIDINGSNIVEAU Nederlandse Kappersakademie te Rotterdam Kapper januari 2015 BRIN: 25ZH Onderzoeksnummer: 281679 Onderzoek uitgevoerd: 13 januari 2015 Rapport

Nadere informatie

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO. MBO Amersfoort te Amersfoort

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO. MBO Amersfoort te Amersfoort ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO MBO Amersfoort te Amersfoort Sociaal-maatschappelijk dienstverlener (Sociaal-maatschappelijk dienstverlener) definitief 12 april 2013 Plaats: Amersfoort BRIN: 30RR

Nadere informatie

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OPLEIDINGSNIVEAU. Opleiding Facilitaire dienstverlener (Facilitair leidinggevende) 94180

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OPLEIDINGSNIVEAU. Opleiding Facilitaire dienstverlener (Facilitair leidinggevende) 94180 ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OPLEIDINGSNIVEAU Alfa-College te Groningen Opleiding Facilitaire dienstverlener (Facilitair leidinggevende) 94180 Plaats: Utrecht BRIN: 25LU Onderzoeksnummer: 273116

Nadere informatie

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OP INSTELLINGS- EN OPLEIDINGSNIVEAU. F. van Wetten

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OP INSTELLINGS- EN OPLEIDINGSNIVEAU. F. van Wetten ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OP INSTELLINGS- EN OPLEIDINGSNIVEAU F. van Wetten Plaats : Beek en Donk BRIN nummer : 26CP Onderzoeksnummer : 292322 Datum onderzoek : 13 februari 2017 Datum vaststelling

Nadere informatie

STAAT VAN DE INSTELLING MBO. Veneberg Beveiligings Opleidingen B.V.

STAAT VAN DE INSTELLING MBO. Veneberg Beveiligings Opleidingen B.V. STAAT VAN DE INSTELLING MBO Veneberg Beveiligings Opleidingen B.V. Plaats : Borculo BRIN nummer : 30UL Onderzoeksnummer : 278191 Datum onderzoek : 6 oktober 2014 Datum vaststelling : 26 november 2014 Pagina

Nadere informatie

KWALITEITSONDERZOEK MBO. ROC Zadkine te Rotterdam. ICT- en mediabeheer (ICT-beheerder)

KWALITEITSONDERZOEK MBO. ROC Zadkine te Rotterdam. ICT- en mediabeheer (ICT-beheerder) KWALITEITSONDERZOEK MBO ROC Zadkine te Rotterdam ICT- en mediabeheer (ICT-beheerder) BRIN: 25LP Onderzoeksnummer: 279842 Onderzoek uitgevoerd in: November 2014 Rapport vastgesteld te Utrecht op: 6 februari

Nadere informatie

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OP INSTELLINGSNIVEAU. Scholengemeenschap De Rooi Pannen te Tilburg

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OP INSTELLINGSNIVEAU. Scholengemeenschap De Rooi Pannen te Tilburg ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OP INSTELLINGSNIVEAU Scholengemeenschap De Rooi Pannen te Tilburg Plaats: Tilburg Brinnummer: 25LV Onderzoeksnummer: 278276 Datum onderzoek: Oktober en december

Nadere informatie

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO Rijn IJssel Allround grimeur definitief december 2012 Plaats: Arnhem BRIN: 25LF Onderzoeksnummer: Kenmerk: 127766 H3478441/MB/25LF Onderzoek uitgevoerd in: september

Nadere informatie

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OP INSTELLINGS- EN OPLEIDINGSNIVEAU. Opleidingsinstituut Thomas te Den Bosch

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OP INSTELLINGS- EN OPLEIDINGSNIVEAU. Opleidingsinstituut Thomas te Den Bosch ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OP INSTELLINGS- EN OPLEIDINGSNIVEAU Opleidingsinstituut Thomas te Den Bosch Schoonheidsspecialist (Allround schoonheidsspecialist) maart 2015 BRIN: 24AL Onderzoeksnummer:

Nadere informatie

STAAT VAN DE INSTELLING. Stichting TCI, exameninstelling te Schoonrewoerd. December 2013

STAAT VAN DE INSTELLING. Stichting TCI, exameninstelling te Schoonrewoerd. December 2013 STAAT VAN DE INSTELLING Stichting TCI, exameninstelling te Schoonrewoerd December 2013 BRIN: 27RA Onderzoeksnummer: Kenmerk: 258862 4219830 Onderzoek uitgevoerd in: oktober 2013 Conceptrapport verzonden

Nadere informatie

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO. ROC Landstede te Zwolle. Sport en bewegingsbegeleider Sport en bewegen (Sport- en bewegingsleider)

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO. ROC Landstede te Zwolle. Sport en bewegingsbegeleider Sport en bewegen (Sport- en bewegingsleider) ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO ROC Landstede te Zwolle Sport en bewegingsbegeleider Sport en bewegen (Sport- en bewegingsleider) Juli 2014 Plaats: Utrecht BRIN: 01AA Onderzoeksnummer: 275707

Nadere informatie

STAAT VAN DE INSTELLING MBO. Technicom B.V.

STAAT VAN DE INSTELLING MBO. Technicom B.V. STAAT VAN DE INSTELLING MBO Technicom B.V. Plaats : Hoogvliet Rotterdam BRIN nummer : 27VT Onderzoeksnummer : 248489 Datum onderzoek : 5-13 september 2013 Datum vaststelling : 13 november 2013 Pagina 2

Nadere informatie

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OP INSTELLINGSNIVEAU. Nova College te Haarlem. Februari 2014

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OP INSTELLINGSNIVEAU. Nova College te Haarlem. Februari 2014 ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OP INSTELLINGSNIVEAU Nova College te Haarlem Februari 2014 vastgesteld 29/11/2013 Plaats: Haarlem BRIN: 25PX Onderzoeksnummer: Kenmerk: 259730 4223674 Onderzoek

Nadere informatie

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OPLEIDINGSNIVEAU. ROC West-Brabant Prinsentuin College te Etten-Leur

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OPLEIDINGSNIVEAU. ROC West-Brabant Prinsentuin College te Etten-Leur ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OPLEIDINGSNIVEAU ROC West-Brabant Prinsentuin College te Etten-Leur Manager natuur en recreatie Natuur en groene ruimte 3 (Vakbekwaam medewerker groenvoorziening)

Nadere informatie

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OPLEIDINGSNIVEAU. ROC Zadkine te Rotterdam

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OPLEIDINGSNIVEAU. ROC Zadkine te Rotterdam ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OPLEIDINGSNIVEAU ROC Zadkine te Rotterdam Optiek (Opticien/Manager) Juni, 2014 BRIN: 25LP Onderzoeksnummer: 276633 Onderzoek uitgevoerd in: Juni, 2014 Conceptrapport

Nadere informatie

KWALITEITSONDERZOEK MBO. Zadkine

KWALITEITSONDERZOEK MBO. Zadkine KWALITEITSONDERZOEK MBO Zadkine Plaats : Rotterdam BRIN nummer : 25LP Onderzoeksnummer : 253049 Datum onderzoek : 26-27 september 2013 Datum vaststelling : 8 januari 2014 Pagina 2 van 18 INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

KWALITEITSONDERZOEK MBO. Kok (Zelfstandig werkend kok)

KWALITEITSONDERZOEK MBO. Kok (Zelfstandig werkend kok) KWALITEITSONDERZOEK MBO Landstede te Zwolle Kok (Zelfstandig werkend kok) definitief Mei 2015 BRIN: 01AA Onderzoeksnummer: 280134 Onderzoek uitgevoerd: 09-02-2015 t/m 10-02-2015 Conceptrapport verzonden

Nadere informatie

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING VAVO. VAVO Rijnmond College, Albeda-Zadkine te Rotterdam. Opleiding vwo

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING VAVO. VAVO Rijnmond College, Albeda-Zadkine te Rotterdam. Opleiding vwo ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING VAVO VAVO Rijnmond College, Albeda-Zadkine te Rotterdam Opleiding vwo BRIN: 25LP Kenmerk: 4481172 Onderzoek uitgevoerd in: November 2014 Rapport vastgesteld te Utrecht

Nadere informatie

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OPLEIDINGSNIVEAU. De Groene Welle te Hardenberg. Dierenartsassistent Paraveterinair 97590

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OPLEIDINGSNIVEAU. De Groene Welle te Hardenberg. Dierenartsassistent Paraveterinair 97590 ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OPLEIDINGSNIVEAU De Groene Welle te Hardenberg Dierenartsassistent Paraveterinair 97590 3280511/8 BRIN: 13US Onderzoeksnummer: 280245 Onderzoek uitgevoerd in: november

Nadere informatie

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO. ROC West-Brabant te Etten-Leur. Operator (Voedingsoperator) Operator (Operator A)

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO. ROC West-Brabant te Etten-Leur. Operator (Voedingsoperator) Operator (Operator A) ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO ROC West-Brabant te Etten-Leur Operator (Voedingsoperator) Operator (Operator A) Februari 2015 BRIN: 25LX Onderzoeksnummer: 280562 Onderzoek uitgevoerd in: November

Nadere informatie

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OPLEIDINGSNIVEAU. Summa College te Eindhoven

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OPLEIDINGSNIVEAU. Summa College te Eindhoven ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OPLEIDINGSNIVEAU Summa College te Eindhoven Meubelmaker/(scheeps)interieurbouwer (Meewerkend leidinggevende meubelindustrie/(scheeps)- interieurbouw) december 2014

Nadere informatie

KWALITEITSONDERZOEK MBO. Stichting Onderwijsgroep Tilburg ROC Tilburg

KWALITEITSONDERZOEK MBO. Stichting Onderwijsgroep Tilburg ROC Tilburg KWALITEITSONDERZOEK MBO Stichting Onderwijsgroep Tilburg ROC Tilburg Plaats : Tilburg BRIN nummer : 25LZ Onderzoeksnummer : 291880 Datum onderzoek : 31 oktober en 1 november 2016 Datum vaststelling : 7

Nadere informatie

KWALITEITSONDERZOEK MBO. Zadkine

KWALITEITSONDERZOEK MBO. Zadkine KWALITEITSONDERZOEK MBO Zadkine Plaats : Rotterdam BRIN nummer : 25LP Onderzoeksnummer : 253330 Datum onderzoek : 8-10 oktober 2013 Datum vaststelling : 8 januari 2014 Pagina 2 van 19 INHOUDSOPGAVE 1 INLEIDING............................................

Nadere informatie

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO ROC ID College te Gouda Opleidingen ICT Februari 2013 H3280510/2 Plaats: Gouda BRIN: 25LN Onderzoeksnummer: 127928 Kenmerk: Onderzoek uitgevoerd in: HB 3494043-v1/25LN/BJ

Nadere informatie

STAAT VAN DE INSTELLING MBO. BLAUW - Maatwerk in Educatie

STAAT VAN DE INSTELLING MBO. BLAUW - Maatwerk in Educatie STAAT VAN DE INSTELLING MBO BLAUW - Maatwerk in Educatie Plaats : Utrecht BRIN nummer : 30RC Onderzoeksnummer : 196500 Datum onderzoek : 7-18 oktober 2013 Datum vaststelling : 15 januari 2014 Pagina 2

Nadere informatie

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO. Profit Opleidingen

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO. Profit Opleidingen ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO Profit Opleidingen Plaats : Zwolle BRIN nummer : 26TR Onderzoeksnummer : 280632 en 280634 Datum onderzoek : 5, 9 en 12 februari 2015 en 7 april 2016 Datum vaststelling

Nadere informatie

STAAT VAN DE INSTELLING MBO. Kuva Opleidingen

STAAT VAN DE INSTELLING MBO. Kuva Opleidingen STAAT VAN DE INSTELLING MBO Kuva Opleidingen Plaats : Dordrecht BRIN nummer : 29YY Onderzoeksnummer : 284016 Datum onderzoek : 22 september 2015 Datum vaststelling : 1 december 2015 Pagina 2 van 22 INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO. KOS Kappersopleidingen. Kapper (Junior kapper)

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO. KOS Kappersopleidingen. Kapper (Junior kapper) ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO KOS Kappersopleidingen Kapper (Junior kapper) Oktober 2012 Plaats: Tilburg BRIN: 24KT Onderzoeksnummer: 127548 Onderzoek uitgevoerd op: 14 september 2012 Conceptrapport

Nadere informatie

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OPLEIDINGSNIVEAU. Installeren (Eerste monteur elektrotechnische installaties)

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OPLEIDINGSNIVEAU. Installeren (Eerste monteur elektrotechnische installaties) ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OPLEIDINGSNIVEAU ROC A12 te Ede Installeren (Eerste monteur elektrotechnische installaties) definitief januari 2015 3280511/8 BRIN: 25PM Onderzoeksnummer: 279419

Nadere informatie

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OP OPLEIDINGSNIVEAU. Da Vinci College. Verkoper (Verkoper detailhandel) / Verkoper

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OP OPLEIDINGSNIVEAU. Da Vinci College. Verkoper (Verkoper detailhandel) / Verkoper ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OP OPLEIDINGSNIVEAU Da Vinci College Verkoper (Verkoper detailhandel) / Verkoper Plaats : Dordrecht BRIN nummer : 20MQ Onderzoeksnummer : 291732 Datum onderzoek

Nadere informatie

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO. ROC van Twente te Hengelo. Administratief medewerker (secretarieel medewerker)

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO. ROC van Twente te Hengelo. Administratief medewerker (secretarieel medewerker) ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO ROC van Twente te Hengelo Administratief medewerker (secretarieel medewerker) november, 2012 H3331186/1, Plaats: Utrecht BRIN: 27 YU Onderzoeksnummer: 127805 Onderzoek

Nadere informatie

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OPLEIDINGSNIVEAU. Alfa-College te Groningen. Opleiding Horeca-assistent 90660

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OPLEIDINGSNIVEAU. Alfa-College te Groningen. Opleiding Horeca-assistent 90660 ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OPLEIDINGSNIVEAU Alfa-College te Groningen Opleiding Horeca-assistent 90660 Plaats: Utrecht BRIN: 25LU Onderzoeksnummer: 273119 Onderzoek uitgevoerd in: November

Nadere informatie

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO. Administratief medewerker (Bedrijfsadministratief medewerker)

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO. Administratief medewerker (Bedrijfsadministratief medewerker) ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO ROC Nijmegen Administratief medewerker (Bedrijfsadministratief medewerker) definitief Juni 2012 Plaats: NIJMEGEN BRIN: 25PN Onderzoeksnummer: 126457 Onderzoek uitgevoerd

Nadere informatie

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OPLEIDINGSNIVEAU. ROC Midden Nederland te Utrecht. Leisure & hospitality (Leisure & hospitality host)

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OPLEIDINGSNIVEAU. ROC Midden Nederland te Utrecht. Leisure & hospitality (Leisure & hospitality host) ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OPLEIDINGSNIVEAU ROC Midden Nederland te Utrecht Leisure & hospitality (Leisure & hospitality host) BRIN: 25LH Onderzoeksnummer: 276998 Onderzoek uitgevoerd in:

Nadere informatie

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OP INSTELLINGS- EN OPLEIDINGSNIVEAU. Rescue Nederland. Verzorgende-IG

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OP INSTELLINGS- EN OPLEIDINGSNIVEAU. Rescue Nederland. Verzorgende-IG ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OP INSTELLINGS- EN OPLEIDINGSNIVEAU Rescue Nederland Verzorgende-IG Plaats: Rotterdam BRIN-nummer: 29RH Onderzoeksnummer: 280253+283214 Datum onderzoek: 12 februari

Nadere informatie

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OP OPLEIDINGSNIVEAU

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OP OPLEIDINGSNIVEAU ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OP OPLEIDINGSNIVEAU Landstede te Zwolle Luchtvaartdienstverlening Secretariële beroepen (Secretaresse) Juridisch medewerker (Juridisch medewerker openbaar bestuur)

Nadere informatie

TECHNISCH RAPPORT SECTORHOOFDSTUK MBO. Onderwijsverslag 2013/2014

TECHNISCH RAPPORT SECTORHOOFDSTUK MBO. Onderwijsverslag 2013/2014 TECHNISCH RAPPORT SECTORHOOFDSTUK MBO Onderwijsverslag 2013/2014 April 2015 INHOUD Inleiding 4 1 Steekproef mbo Staat van de Instelling bekostigde instellingen 2014 5 1.1 Betrouwbaarheid van de steekproef

Nadere informatie

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OPLEIDINGSNIVEAU. Friesland College te Leeuwarden. Ondernemer detailhandel

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OPLEIDINGSNIVEAU. Friesland College te Leeuwarden. Ondernemer detailhandel ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OPLEIDINGSNIVEAU Friesland College te Leeuwarden Ondernemer detailhandel November 2014 BRIN: 25LG Onderzoeksnummer: 277525 Onderzoek uitgevoerd in: September 2014

Nadere informatie

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OPLEIDINGSNIVEAU. Voedingsmanagement (voedingsspecialist)

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OPLEIDINGSNIVEAU. Voedingsmanagement (voedingsspecialist) ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OPLEIDINGSNIVEAU Helicon opleidingen Voedingsmanagement (voedingsspecialist) Plaats: Den Bosch Brin nummer: 26CC Onderzoeksnummer: 279003 Datum onderzoek: December

Nadere informatie

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING VAVO ROC TILBURG

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING VAVO ROC TILBURG ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING VAVO ROC TILBURG Plaats : Tilburg BRIN nummer : 25LZ Onderzoeksnummer : 292536 Datum onderzoek : 18 april 2017 Datum vaststelling : 29 juni 2017 Inhoudsopgave 1 Inleiding...

Nadere informatie

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO. ROC Leiden te Leiden. Onderwijsassistent

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO. ROC Leiden te Leiden. Onderwijsassistent ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO ROC Leiden te Leiden Onderwijsassistent December 2012 Plaats: Leiden BRIN: 25MA Onderzoeksnummer: 127952 Onderzoek uitgevoerd in: September 2012 Conceptrapport

Nadere informatie

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OPLEIDINGSNIVEAU. ROC Menso Alting te Groningen

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OPLEIDINGSNIVEAU. ROC Menso Alting te Groningen ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OPLEIDINGSNIVEAU ROC Menso Alting te Groningen Opleidingen Pedagogisch Werk 4 (Gespecialiseerd pedagogisch medewerker 4 kinderopvang) Maatschappelijke Zorg (Medewerker

Nadere informatie

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OP INSTELLINGS- EN/ OPLEIDINGSNIVEAU. Leidse instrumentmakers School te Leiden

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OP INSTELLINGS- EN/ OPLEIDINGSNIVEAU. Leidse instrumentmakers School te Leiden ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OP INSTELLINGS- EN/ OPLEIDINGSNIVEAU Leidse instrumentmakers School te Leiden Fijnmechanische techniek (Researchinstrumentmaker) 4255204/4 BRIN: 02OV Onderzoeksnummer:

Nadere informatie

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO. ROC Aventus te Apeldoorn

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO. ROC Aventus te Apeldoorn ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO ROC Aventus te Apeldoorn Leisure & hospitality (Leisure & hospitality assistant) definitief februari 2013 H3280511/1 Plaats: Apeldoorn BRIN: 27DV Onderzoeksnummer:

Nadere informatie

STAAT VAN DE INSTELLING MBO. Capabel Onderwijs Groep B.V.

STAAT VAN DE INSTELLING MBO. Capabel Onderwijs Groep B.V. STAAT VAN DE INSTELLING MBO Capabel Onderwijs Groep B.V. Plaats : Utrecht BRIN nummer : 27RC Onderzoeksnummer : 272286 Datum onderzoek : 20 februari - 5 maart 2014 Datum vaststelling : 24 juni 2014 Pagina

Nadere informatie

KWALITEITSONDERZOEK MBO. Helicon Opleidingen te Boxtel. Logistiek vakman (Vakbekwaam medewerker vershandel, logistiek en transport)

KWALITEITSONDERZOEK MBO. Helicon Opleidingen te Boxtel. Logistiek vakman (Vakbekwaam medewerker vershandel, logistiek en transport) KWALITEITSONDERZOEK MBO Helicon Opleidingen te Boxtel Logistiek vakman (Vakbekwaam medewerker vershandel, logistiek en transport) Maart 2013 BRIN: 26CC Onderzoeksnummer: 128083 Onderzoek uitgevoerd in:

Nadere informatie

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OP OPLEIDINGSNIVEAU. Arcus College

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OP OPLEIDINGSNIVEAU. Arcus College ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OP OPLEIDINGSNIVEAU Arcus College Plaats : Heerlen BRIN nummer : 25PU Onderzoeksnummer : 290623 Datum onderzoek : 31 oktober en 1 november 2016 Datum vaststelling

Nadere informatie

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO. MBO Amersfoort te Amersfoort

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO. MBO Amersfoort te Amersfoort ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO MBO Amersfoort te Amersfoort Medewerker marketing en Communicatie / Medewerker marketing en communicatie (Marketing medewerker) Financiële beroepen (Financieel

Nadere informatie

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OP INSTELLINGS- EN OPLEIDINGSNIVEAU. Zorgcollege

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OP INSTELLINGS- EN OPLEIDINGSNIVEAU. Zorgcollege ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OP INSTELLINGS- EN OPLEIDINGSNIVEAU Zorgcollege Plaats : Rotterdam BRIN nummer : 29RH Onderzoeksnummer : 292914 en 292915 Datum onderzoek : 8 juni en 16 juni 2017

Nadere informatie

STAAT VAN DE INSTELLING MBO. Dirksen Opleidingen

STAAT VAN DE INSTELLING MBO. Dirksen Opleidingen STAAT VAN DE INSTELLING MBO Dirksen Opleidingen Utrecht, september 2012 Plaats: ARNHEM BRIN: 25RR Onderzoeksnummer: 126854 Onderzoek uitgevoerd in: April 2012 Conceptrapport verzonden op: Juli 2012 Rapport

Nadere informatie

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OP INSTELLINGS- EN OPLEIDINGSNIVEAU. Kappersopleiding Doetinchem te Doetinchem. Kapper (Junior kapper)

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OP INSTELLINGS- EN OPLEIDINGSNIVEAU. Kappersopleiding Doetinchem te Doetinchem. Kapper (Junior kapper) ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OP INSTELLINGS- EN OPLEIDINGSNIVEAU Kappersopleiding Doetinchem te Doetinchem Kapper (Junior kapper) BRIN: 26TX Onderzoeksnummer: 283000 en 283011 Onderzoek uitgevoerd:

Nadere informatie

KWALITEITSONDERZOEK MBO

KWALITEITSONDERZOEK MBO KWALITEITSONDERZOEK MBO ROC Nova College te Haarlem Opleidingen Maatschappelijke Zorg niveau 3 en 4 Crebonummers 92650, 92660, 92661 en 92662 Februari 2013 BRIN: 25PX Onderzoeksnummer: 128012 Kenmerk:

Nadere informatie

STAAT VAN DE INSTELLING MBO. NCOI MBO College te Hilversum

STAAT VAN DE INSTELLING MBO. NCOI MBO College te Hilversum STAAT VAN DE INSTELLING MBO NCOI MBO College te Hilversum maart 2013 H3253983/5 BRIN: 24KB Onderzoeksnummer: 128063 Onderzoek uitgevoerd in: September t/m november 2012 Conceptrapport verzonden op: 1 februari

Nadere informatie