STAAT VAN DE INSTELLING MBO. ARD International BV (Guard Group)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "STAAT VAN DE INSTELLING MBO. ARD International BV (Guard Group)"

Transcriptie

1 STAAT VAN DE INSTELLING MBO ARD International BV (Guard Group) Plaats : Deventer BRIN nummer : 30ER Onderzoeksnummer : Datum onderzoek : 6-7 november 2013 Datum vaststelling : 23 januari 2014

2 Pagina 2 van 22

3 INHOUDSOPGAVE 1 INLEIDING CONCLUSIE EN VERVOLGTOEZICHT Conclusie Vervolgtoezicht TOELICHTING OP DE BEOORDELING Oordeel kwaliteitsborging op instellingsniveau Risico's op relevante indicatoren Resultaat Particuliere beveiliging (Beveiliger) BIJLAGEN Bijlage I Normeringen kwaliteitsgebieden Bijlage II Beoordeling aspecten en indicatoren onderzochte instellingsbrede gebied Bijlage III Beoordeling aspecten en indicatoren opleiding Particuliere beveiliging (Beveiliger), 30ER Pagina 3 van 22

4 Pagina 4 van 22

5 1 INLEIDING De Inspectie van het Onderwijs voerde in november 2013 een onderzoek naar de Staat van de instelling uit bij ARD International BV (Guard Group) (hierna: Guard Academy). Dit onderzoek heeft betrekking op het middelbaar beroepsonderwijs. Guard Academy is een niet bekostigde instelling met in 2012/2013 ongeveer 160 studenten en één opleiding. De instelling heeft onderwijslocaties in Deventer, Amsterdam, Dordrecht en Nijmegen. Het onderzoek heeft tot doel om de stand van de kwaliteitsborging van de instelling te bepalen en om de risico's voor de onderwijskwaliteit in te schatten. De Staat van de instelling wordt elke drie jaar opgemaakt en bestaat uit een analyse van gegevens, een instellingsbreed onderzoek en een kwaliteitsonderzoek bij een of meer opleidingen. De informatie over de instelling die bij de inspectie aanwezig is, zoals het jaarverslag, opbrengstgegevens, uitkomsten tevredenheidonderzoek en signalen is geanalyseerd en is aangevuld met onderzoeken op uw instelling. Tijdens het onderzoek zijn gesprekken gevoerd met studenten, docenten en management, zijn aanvullend documenten onderzocht en zijn onderwijsactiviteiten geobserveerd. Ook maakte een gesprek met de directie deel uit van het onderzoek. De volgende opleiding is onderzocht: Gebied Opbrengsten 94850, Particuliere beveiliging (Beveiliger) Gebied Onderwijsproces, Kwaliteitsborging en Wettelijke vereisten 94850, Particuliere beveiliging (Beveiliger) Gebied Examinering en diplomering 94850, Particuliere beveiliging (Beveiliger) Leerweg, niveau, locatie leerweg bol, niveau 2, locatie Prinses Irenestraat 17, Amsterdam De resultaten van het onderzoek naar kwaliteitsborging leiden, in combinatie met geconstateerde risico s en de resultaten van de kwaliteitsonderzoeken, tot een risicobepaling voor uw instelling. De omvang van de risico's bepaalt mede het vervolgtoezicht. Pagina 5 van 22

6 De inspectie heeft zich bij haar onderzoek gebaseerd op het Toezichtkader bve Dit is te vinden op De normering is als bijlage I toegevoegd aan dit rapport. In hoofdstuk 2 leest u de conclusie waaronder ook het vervolgtoezicht voor de instelling. De resultaten van het onderzoek naar kwaliteitsborging, de resultaten van de analyse en de resultaten van het kwaliteitsonderzoek van de onderzochte opleiding vindt u in hoofdstuk 3. Pagina 6 van 22

7 2 CONCLUSIE EN VERVOLGTOEZICHT In dit hoofdstuk geven we aan welke conclusie we trekken uit het onderzoek naar de Staat van de instelling en wat het vervolgtoezicht voor u inhoudt. Het vervolgtoezicht is bepaald op basis van het onderzoek naar kwaliteitsborging, het kwaliteitsonderzoek en de analyse van risico s. In het onderzoek naar de Staat van de instelling geven wij een oordeel over de kwaliteitsborging. We gebruiken daarbij een vierdeling: goed, voldoende, onvoldoende of slecht. Voorts geven wij aan in welke mate er risico s zijn geconstateerd. Daarbij gebruiken we een driedeling: geen risico s, enkele risico s of veel risico s. In hoofdstuk 3 volgt een nadere onderbouwing van de oordelen. 2.1 Conclusie Op basis van de resultaten uit het onderzoek naar de Staat van de instelling komen we tot de conclusie dat de kwaliteitsborging bij Guard Academy voldoende is. Voorts concluderen we dat er geen risico s zijn voor de kwaliteit van het onderwijs. Het oordeel dat de kwaliteitsborging voldoende is, gecombineerd met de constatering dat er geen risico s zijn voor de kwaliteit van het onderwijs, leidt er toe dat we geen aanvullend vervolgtoezicht uitvoeren bij Guard Academy. Voor het onderzoek naar de Staat van de instelling hebben we één opleiding onderzocht. Bij deze opleiding hebben we alles voldoende beoordeeld. 2.2 Vervolgtoezicht Er vindt geen vervolgtoezicht plaats, omdat zowel de kwaliteitsborging op het niveau van de instellling als de kwaliteit van de onderzochte opleiding voldoende is. Lopende toezichtactiviteiten voortvloeiend uit eerder inspectieonderzoek Op het moment van het vaststellen van het definitieve rapport van de Staat van de instelling hebben we geen onderzoeken naar kwaliteitsverbetering in uitvoering dan wel in onze planning staan. Pagina 7 van 22

8 Pagina 8 van 22

9 3 TOELICHTING OP DE BEOORDELING In dit hoofdstuk geven we een toelichting op de beoordeling. Tevens bespreken we op basis waarvan is bepaald in welke mate er risico s zijn bij de instelling. 3.1 Oordeel kwaliteitsborging op instellingsniveau Het onderzoek naar kwaliteitsborging heeft geleid tot het volgende oordeel: Kwaliteitsgebied Goed Voldoende Onvoldoende Slecht 4 Kwaliteitsborging Hieronder geven we het oordeel van de aspecten van het kwaliteitsgebied kwaliteitsborging weer. Een detaillering van het oordeel vindt u in bijlage II. Daarin is de beoordeling van de onderliggende indicatoren per aspect opgenomen. Gebied 4: Kwaliteitsborging Voldoende Onvoldoende 4.1 Sturing * 4.2 Beoordeling * 4.3 Verbetering en verankering * 4.4 Dialoog en verantwoording De aspecten met een * zijn kernaspecten, zie bijlage I voor normering per gebied. Beschouwing De kwaliteitsborging van Guard Academy is voldoende. Het kwaliteitszorgsysteem werkt, maar is nog in ontwikkeling. We beoordelen de borging wel als voldoende, omdat de directie zicht heeft op de onderwijskwaliteit en de eventuele risico s. De sturing en beoordeling beoordelen we als voldoende. Er vindt voldoende sturing plaats. De directie stuurt via de sturingsinformatie die systematisch voorhanden is in de vorm van beoordelingen, zoals de digitale studievoortgangsbewaking per student en de analyses van examenresultaten. Als aanvulling op de schriftelijke informatie ontvangt de directeur informatie over de onderwijskwaliteit via de vestigingsmanagers, die op de uitvoeringslocaties zijn aangesteld en daar het docententeam aansturen. Er zijn weinig wisselingen in de docententeams. De informatie uit de beoordelingen wordt geanalyseerd. Gebleken is dat de directeur de analyse van examenresultaten altijd kritisch bekijkt en met een Pagina 9 van 22

10 docent in gesprek gaat als een groep studenten onder de maat heeft gescoord. Tot nu toe was de sturingsinformatie over onderwijs en examinering met name apart beschikbaar. Guard Academy heeft onlangs een uitgebreide vragenlijst opgesteld en afgenomen (de zogenaamde cursistenenquête) om zicht te krijgen op de tevredenheid van de studenten over de gehele onderwijskwaliteit. De resultaten van deze enquête waren op het moment van ons onderzoek wel beschikbaar, maar nog niet geanalyseerd. Ook de verbeteraanpak en verankering en de dialoog en verantwoording beoordelen we als voldoende. De uitkomsten van de beoordelingen zoals hiervoor aangegeven worden direct met de betrokkenen besproken en daaruit volgen verbeteractiviteiten. De afgelopen periode zijn diverse verbetermaatregelen ingezet, waaronder verdere aanscherping van de intake en het opzetten van Guard online. Uit de schriftelijke informatie en uit de gesprekken maken wij op dat er sprake is van een werkende interne dialoog met studenten en medewerkers. Daarnaast is er veelvuldig contact met en afstemming over het onderwijs met externen, waaronder de praktijkopleiders en de docenten die deeltijds werkzaam zijn in de beroepspraktijk. De ontwikkelingen in het onderwijs en verbeteringen worden veelal via directe contacten met zowel interne als externe betrokkenen gecommuniceerd. De verdere ontwikkeling van de kwaliteitszorg zit met name in verdere ontwikkeling van de plannen en het meermalen doorlopen van de gehele kwaliteitscyclus. Bij de verdere ontwikkeling van de plannen verdient met name de wijze waarop doelstellingen zijn geformuleerd de aandacht. De huidige doelstellingen zie het Verslag van werkzaamheden zijn weinig doelgericht en hierdoor lastig meetbaar, maar geven wel voldoende zicht op concrete activiteiten. Voor het meermalen doorlopen van de gehele kwaliteitscyclus waarbij onafhankelijke deskundigen zijn betrokken is tijd nodig. Op dit moment blijkt dat binnen Guard Academy voldoende zicht is op de huidige onderwijskwaliteit en dat er alert wordt gereageerd op signalen van eventuele tekortkomingen. Dit is mogelijk door het persoonlijk contact en de open communicatie op de werkvloer tussen de docenten, studenten en betrokkenen uit de beroepspraktijk. De open communicatie en korte lijnen zorgen ervoor dat ook de directie zicht heeft en kan houden op wat er op de diverse onderwijslocaties speelt. Degenen die wij gesproken hebben tijdens het onderzoek hebben aangegeven dat zij betrokken worden bij, zich gezamenlijk verantwoordelijk voelen voor en tevreden zijn over de onderwijskwaliteit. Pagina 10 van 22

11 3.2 Risico's op relevante indicatoren Bij het bepalen van de risico s in de zin van het toezichtkader hebben we, in samenhang met de toezichthistorie, gekeken naar de kwaliteit van onderwijs en examinering, de opbrengsten, de tevredenheid van studenten, medewerkers en werkgevers en de stabiliteit van organisatie en management. Het onderzoek heeft geleid tot de volgende risicobepaling: 0 Mate van risico's Geen Enkele Veel Kwaliteit onderwijs Wij zien geen risico s voor de kwaliteit van het onderwijs. Dit baseren we op de positieve resultaten van dit onderzoek in combinatie met de positieve resultaten van het onderzoek in Kwaliteit examinering Wij zien geen risico s voor de kwaliteit van de examinering. De examinering van de wettelijke beroepsvereisten (kerntaak 1, 2 en 3) en Engels is uitbesteed aan de Stichting Vakexamens voor de Particuliere Beveiligingsorganisaties (SVPB). De inspectie heeft de examenkwaliteit bij SVPB onderzocht en geconstateerd dat de examinering voldoet. Voor Nederlands geldt dat er sprake is van inkoop bij examenleverancier De Vries. Dit examenmateriaal is door de inspectie eerder onderzocht en voldoende bevonden. Opbrengsten Een risico-inschatting kunnen wij niet geven, omdat er geen opbrengstgegevens voorhanden zijn voor de onderzochte opleiding. De eindtermgerichte variant van de opleiding Particuliere beveiliging (Beveiliger) niveau 2 (10876) is met ingang van studiejaar 2011/2012 beëindigd. Guard Academy is in 2012 gestart met de beroepsgerichte variant van de opleiding Particuliere beveiliging (Beveiliger) niveau 2 (94850); op dit moment zijn voor dit crebo nog geen opbrengstgegevens beschikbaar. Tijdens het onderzoek is aangegeven dat er weinig deelnemers voortijdig de opleiding verlaten. Tevredenheid studenten/medewerkers/werkgevers Wij zien geen risico voor de tevredenheid van studenten, medewerkers en werkgevers. De tevredenheidonderzoeken onder de studenten laten zien dat het merendeel van de studenten tevreden zijn over de opleiding. Over de Pagina 11 van 22

12 tevredenheid van medewerkers en werkgevers is geen schriftelijke informatie beschikbaar. Een enquête onder medewerkers is in concept klaar, maar is nog niet afgenomen. Op dit moment kunnen we alleen vaststellen dat er geen signalen zijn dat medewerkers en werkgevers ontevreden zouden zijn. Uit de gesprekken die we hebben gevoerd met medewerkers waaronder vertegenwoordigers van het beroepenveld blijkt voldoende tevredenheid. Stabiliteit organisatie en management Wij zien geen risico s op het gebied van stabiliteit van de organisatie en het management. Het onderwijs wordt per vestiging verzorgd door een vast team vakbekwame docenten met praktijkervaring. De directie en de leden van het onderwijsteam voelen zich in betrokken bij de school. Er is voldoende stabiliteit in organisatie en management. Samenvattend Wij zien geen risico s voor de onderwijskwaliteit. Er zijn geen belangrijke tekortkomingen geconstateerd. De opbrengstgegevens zijn nog niet bekend. 3.3 Resultaat Particuliere beveiliging (Beveiliger) Het kwaliteitsonderzoek bij Particuliere beveiliging (Beveiliger), crebo 94850, niveau 2, locatie Amsterdam heeft geleid tot de volgende oordelen: Kwaliteitsgebied Goed Voldoende Onvoldoende Slecht 1 Onderwijsproces 2 Examinering en diplomering 4 Kwaliteitsborging Kwaliteitsgebied Voldoet Voldoet niet 5 Naleving wettelijke vereisten Het kwaliteitsonderzoek heeft geleid tot het oordeel voldoende voor de onderzochte kwaliteitsgebieden. Het gebied Opbrengsten was niet te beoordelen. Dat betekent dat de inspectie geen aanleiding heeft vervolgonderzoek uit te voeren of afspraken met de directie te maken voor deze opleiding. Oordeel per aspect Hieronder geven we het oordeel over de aspecten van de vijf kwaliteitsgebieden weer. In bijlage III is de beoordeling van de onderliggende indicatoren van de betreffende aspecten per kwaliteitsgebied opgenomen. Pagina 12 van 22

13 Gebied 1: Onderwijsproces Voldoende Onvoldoende Programma 1.1 Samenhang 1.2 Maatwerk Leren in de onderwijsinstelling 1.3 Didactisch handelen* 1.4 Leertijd 1.5 Leeromgeving Begeleiding 1.6 Intake & plaatsing 1.7 Studieloopbaanbegeleiding* 1.8 Zorg Leren in de beroepspraktijk 1.9 Beroepspraktijkvorming* Gebied 2: Examinering en diplomering Voldoende Onvoldoende 2.1 Exameninstrumentarium* 2.2 Afname en beoordeling* 2.3 Diplomering* Gebied 4: Kwaliteitsborging Voldoende Onvoldoende 4.1 Sturing * 4.2 Beoordeling * 4.3 Verbetering en verankering * 4.4 Dialoog en verantwoording Gebied 5: Naleving wettelijke vereisten Voldoet Voldoet niet 5.1 Naleving wettelijke vereisten De aspecten met een * zijn kernaspecten, zie bijlage I voor normering per gebied. Beschouwing Algemeen Guard Academy verzorgt sinds 2012 de beroepsgerichte opleiding Beveiliger op vier uitvoeringslocaties. Het onderwijs wordt grotendeels verzorgd door mensen die werkzaam zijn of zijn geweest in de beroepspraktijk. Guard Academy richt zich met name op het opleiden van volwassenen en kiest voor vier instroommomenten per jaar, waarbij het streven is dat de opleiding in 26 weken wordt afgerond. Vrijwel alle studenten lopen stage bij het (eigen) erkende leerbedrijf Guard Security. Guard Academy is resultaatgericht en werkt zichtbaar aan kwaliteit. Ondanks dat het kwaliteitszorgsysteem nog in ontwikkeling is, is de onderwijskwaliteit op dit moment in voldoende mate geborgd. Pagina 13 van 22

14 Onderwijsproces Het onderwijsproces beoordelen we als voldoende. Het programma van de opleiding is afgestemd op het kwalificatiedossier en de wettelijke vereisten en kent voldoende samenhang. Het programma kent echter alleen maatwerk in de zin van langer over de opleiding doen dan de gestelde opleidingsduur van een half jaar (26 weken). Het beleid is dat een deelnemer niet kan versnellen dus de opleiding in minder dan 26 weken afronden -, omdat dit praktisch gezien onmogelijk is. Dit hangt samen met het feit dat er onder andere zes weken nodig zijn voor het aanvragen en verkrijgen van de opleidingspas die vereist is om in als beveiliger in opleiding aan de slag te gaan en de tijd die nodig is om de benodigde praktijkuren te maken. De studenten hebben voordat zij met de opleiding kunnen starten een uitgebreide intake ondergaan en zijn gescreend. Het didactisch handelen en de begeleiding beoordelen we als voldoende. Wel merken we op dat de mate van interactie, ondersteuning en begeleiding van leeractiviteiten en feedback tijdens de lessen per docent verschilt. De studenten zijn echter tevreden over de lessen en de begeleiding. De lessen zijn goed verzorgd en lesuitval komt niet voor. De studenten kunnen ook buiten de lestijd extra begeleiding krijgen, als zij daar behoefte aan hebben. De studenten en docenten voelen zich wederzijds gerespecteerd. De leertijd wordt optimaal benut en de werkdruk is hoog maar evenwichtig. Ook het leren in de beroepspraktijk is voldoende. Per uitvoeringslocatie heeft Guard Academy een praktijkbegeleider aangesteld, die zorg draagt voor een goede voorbereiding, plaatsing en begeleiding vanuit de opleiding. De studenten hebben als vervanger van het portfolio - een bpv-boek waarin opdrachten staan en daarbij een stage-opleidingsplan waarin is aangegeven welke opdrachten in welke week moeten worden uitgevoerd. Dit zorgt ervoor dat de vorderingen van de studenten beter volgbaar zijn. Examinering en diplomering De beroepsgerichte examinering en Engels zijn volledig uitbesteed aan SVPB. Nederlands wordt geëxamineerd met ingekocht exameninstrumentarium van De Vries. Het exameninstrumentarium (SVPB en De Vries) is op een eerder moment onderzocht en voldoende bevonden. De directeur neemt zijn verantwoordelijkheid voor een deugdelijke diplomering en heeft zich verantwoord over de examinering van Loopbaan en Burgerschap en rekenen. Pagina 14 van 22

15 Opbrengsten Er is geen beoordeling van de opbrengsten mogelijk. Zoals ook in paragraaf 2.3 is aangegeven zijn er nog geen opbrengstgegevens voorhanden voor de onderzochte opleiding. Kwaliteitsborging De kwaliteitsborging beoordelen we als voldoende. De toelichting op dit oordeel staat in paragraaf 3.1. Wettelijke vereisten De opleiding voldoet aan de onderzochte wettelijke eisen. Pagina 15 van 22

16 Pagina 16 van 22

17 4 BIJLAGEN Bijlage I Normeringen kwaliteitsgebieden De normen Op basis van het onderzoek spreekt de inspectie oordelen uit waarvoor zij gebruik maakt van een normering. Deze bestaat uit: 1. Een normering per indicator: wanneer wordt voldaan aan de indicator? Hiervoor gebruikt de inspectie portretten: de aangetroffen situatie voldoet aan de indicator indien deze over het geheel genomen voldoet aan de beschrijving in het portret. Het gaat hier om een weging van het geheel met hantering van toleranties. 2. Een normering per aspect. 3. Een normering per kwaliteitsgebied. Voor de normering van het gebied Onderwijsproces zijn drie kernaspecten benoemd. De kernaspecten zijn: aspect 1.3 Didactisch handelen, aspect 1.7 Studieloopbaanbegeleiding en aspect 1.9 Beroepspraktijkvorming. Normering Onderwijsproces Goed Aan acht van de negen aspecten is voldaan. Aan alle kernaspecten is voldaan; daarbij is tevens aan alle indicatoren voldaan. De elementen in het portret worden op een uitstekende wijze uitgevoerd. Voldoende Aan zeven van de negen aspecten is voldaan. Aan alle kernaspecten is voldaan. Voor elk aspect aan alle indicatoren is voldaan, daarbij mag 1 indicator onvoldoende zijn als een aspect meer dan 2 indicatoren omvat. Er wordt voor het grootste deel aan de omschrijving van de portretten van deze indicatoren voldaan, waaronder de essentiële onderdelen. Onvoldoende Aan één of meer kernaspecten is niet voldaan. Aan drie, vier of vijf aspecten is niet voldaan. Slecht Aan geen van de kernaspecten is voldaan. Aan zes of meer aspecten is niet voldaan. Pagina 17 van 22

18 Voor de beoordeling van de rendementen is gebruik gemaakt van de volgende normen. Doelgroep Norm < 23 jaar 65 > 23 jaar 67 Bij het gebied Examinering en diplomering zijn alle aspecten als kernaspect aangegeven. Normering Examinering en diplomering Goed Aan alle standaarden is voldaan. De elementen in het portret worden op een uitstekende wijze uitgevoerd. Voldoende Aan alle standaarden is voldaan. Er wordt voor het grootste deel aan de omschrijving van de portretten van deze indicatoren voldaan, waaronder de essentiële onderdelen. Onvoldoende Aan één standaard is niet voldaan. Slecht Aan twee of drie standaarden is niet voldaan. Voor de normering van het gebied Kwaliteitsborging zijn drie kernaspecten benoemd. De kernaspecten zijn 4.1 Sturing, 4.2 Beoordeling en 4.3 Verbetering en verankering. Deze kernaspecten moeten alle drie voldoende zijn om een voldoende beoordeling te krijgen. Bij één of meer onvoldoende kernaspecten is de kwaliteitsborging onvoldoende. De borging van de kwaliteit van de examinering moet voldoende zijn, om tot een voldoende beoordeling van de kwaliteitsborging te komen. Normering Kwaliteitsborging Goed Aan alle aspecten is voldaan. Aan alle indicatoren is voldaan. De elementen in het portret worden op een uitstekende wijze uitgevoerd. Voldoende Aan alle kernaspecten is voldaan. Aan alle indicatoren van deze aspecten is voldaan. Er wordt voor het grootste deel aan de omschrijving van de portretten van deze indicatoren voldaan, waaronder de essentiële onderdelen. Onvoldoende Aan twee aspecten is niet voldaan. Aan één of twee kernaspecten is niet voldaan Slecht Aan drie of vier aspecten is niet voldaan. Pagina 18 van 22

19 Normering van het gebied Naleving wettelijke vereisten: de instelling of opleiding voldoet niet aan de wettelijke bepalingen indien de inspectie vaststelt dat één van deze bepalingen niet wordt nageleefd. Bij sommige bepalingen vloeit de norm direct uit de wet voort. Voor enkele bepalingen zijn nadere operationaliseringen opgesteld (bv onderwijstijd). Pagina 19 van 22

20 Bijlage II Beoordeling aspecten en indicatoren onderzochte instellingsbrede gebied Gebied 4: Kwaliteitsborging Voldoende Onvoldoende 4.1 Sturing * Plannen Informatie Continuïteit 4.2 Beoordeling * Monitoring Evaluatie 4.3 Verbetering en verankering * Verbeteraanpak Deskundigheidsbevordering Verankering 4.4 Dialoog en verantwoording Intern Extern De aspecten met een * zijn kernaspecten, zie bijlage I voor normering per gebied. Pagina 20 van 22

21 Bijlage III Beoordeling aspecten en indicatoren opleiding Particuliere beveiliging (Beveiliger), 30ER Gebied 1: Onderwijsproces Voldoende Onvoldoende Programma 1.1 Samenhang Inhoud Programmering 1.2 Maatwerk Differentiatie Leren in de onderwijsinstelling 1.3 Didactisch handelen* Interactie Ondersteuning en begeleiding van de leeractiviteiten Feedback op de leeractiviteiten en de leerresultaten 1.4 Leertijd Benutting Werkdruk 1.5 Leeromgeving Schoolklimaat Materiële voorzieningen Begeleiding 1.6 Intake & plaatsing Voorlichting Intake en plaatsing 1.7 Studieloopbaanbegeleiding* Informatievoorziening Studieloopbaanbegeleiding 1.8 Zorg Eerste- en tweedelijnszorg Derdelijnszorg Leren in de beroepspraktijk 1.9 Beroepspraktijkvorming* Voorbereiding studenten en bedrijven Plaatsing Begeleiding door leerbedrijf Begeleiding door de opleiding Gebied 2: Examinering en diplomering Voldoende Onvoldoende 2.1 Exameninstrumentarium* Pagina 21 van 22

22 Gebied 2: Examinering en diplomering Voldoende Onvoldoende Onderscheid tussen ontwikkelgerichte toetsen en examinering Dekking van het kwalificatiedossier Cesuur Beoordelingswijze Transparantie 2.2 Afname en beoordeling* Authentieke afname Betrouwbaarheid 2.3 Diplomering* Besluitvorming diplomering Verantwoordelijkheid examencommissie Gebied 4: Kwaliteitsborging Voldoende Onvoldoende 4.1 Sturing * Plannen Informatie Continuïteit 4.2 Beoordeling * Monitoring Evaluatie 4.3 Verbetering en verankering * Verbeteraanpak Deskundigheidsbevordering Verankering 4.4 Dialoog en verantwoording Intern Extern Gebied 5: Naleving wettelijke vereisten Voldoet Voldoet niet 5.1 Naleving wettelijke vereisten Naleving wettelijke vereisten Pagina 22 van 22

STAAT VAN DE INSTELLING MBO. Opleidingsinstituut Thomas BV

STAAT VAN DE INSTELLING MBO. Opleidingsinstituut Thomas BV STAAT VAN DE INSTELLING MBO Opleidingsinstituut Thomas BV Plaats : 's-hertogenbosch BRIN nummer : 24AL Onderzoeksnummer : 252974 Datum onderzoek : 30 september 2013 Datum vaststelling : 15 januari 2014

Nadere informatie

STAAT VAN DE INSTELLING MBO. Opleidingsinstituut voor Politie- en Beveiligingspersoneel BV

STAAT VAN DE INSTELLING MBO. Opleidingsinstituut voor Politie- en Beveiligingspersoneel BV STAAT VAN DE INSTELLING MBO Opleidingsinstituut voor Politie- en Beveiligingspersoneel BV Plaats : Sittard BRIN nummer : 27GM Onderzoeksnummer : 196012 Datum onderzoek : 21 september 2013 Datum vaststelling

Nadere informatie

STAAT VAN DE INSTELLING MBO. Heering Consultancy Opleidingen B.V.

STAAT VAN DE INSTELLING MBO. Heering Consultancy Opleidingen B.V. STAAT VAN DE INSTELLING MBO Heering Consultancy Opleidingen B.V. Plaats : Achterveld BRIN nummer : 30HY Onderzoeksnummer : 196715 Datum onderzoek : 9 september - 14 oktober 2013 Datum vaststelling : 21

Nadere informatie

STAAT VAN DE INSTELLING MBO. M & M Opleidingen B.V.

STAAT VAN DE INSTELLING MBO. M & M Opleidingen B.V. STAAT VAN DE INSTELLING MBO M & M Opleidingen B.V. Plaats : Almere BRIN nummer : 30KC Onderzoeksnummer : 196498 Datum onderzoek : 10-12 september 2013 Datum vaststelling : 4 december 2013 Pagina 2 van

Nadere informatie

STAAT VAN DE INSTELLING MBO. NIPA Eindhoven

STAAT VAN DE INSTELLING MBO. NIPA Eindhoven STAAT VAN DE INSTELLING MBO NIPA Eindhoven Plaats : Eindhoven BRIN nummer : 25TP Onderzoeksnummer : 196385 Datum onderzoek : 26 september 2013 Datum vaststelling : 12 november 2013 Pagina 2 van 22 INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

STAAT VAN DE INSTELLING MBO. Kappersopleiding Doetinchem te Doetinchem

STAAT VAN DE INSTELLING MBO. Kappersopleiding Doetinchem te Doetinchem STAAT VAN DE INSTELLING MBO Kappersopleiding Doetinchem te Doetinchem November 2012 BRIN: 26TX Onderzoeksnummer: Kenmerk: 127616 HB3458629-v1 Onderzoek uitgevoerd in: September 2012 Conceptrapport verzonden

Nadere informatie

Inspecteur van het Onderwijs

Inspecteur van het Onderwijs Bijgaand ontvangt u de digitale versie van het definitieve rapport van het onderzoek naar de Staat van de Instelling 2014 bij Leidse Onderwijsinstellingen BV. Momenteel is het helaas niet mogelijk om dit

Nadere informatie

KWALITEITSONDERZOEK MBO

KWALITEITSONDERZOEK MBO KWALITEITSONDERZOEK MBO ROC A12 te Ede Ondernemer detailhandel definitief januari 2015 3257863/5 BRIN: 25PM Onderzoeksnummer: 279415 Onderzoek uitgevoerd in: november 2014 Conceptrapport verzonden op:

Nadere informatie

STAAT VAN DE INSTELLING MBO

STAAT VAN DE INSTELLING MBO STAAT VAN DE INSTELLING MBO ASOP te Amsterdam November, 2012 H3312513/2 BRIN: 25WV Onderzoeksnummer: 127826 Onderzoek uitgevoerd in: oktober 2012 Conceptrapport verzonden op: 21 november 2012 Rapport vastgesteld

Nadere informatie

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OPLEIDINGSNIVEAU. ROC West-Brabant te Etten-Leur. Medewerker schilderen (Gezel schilder totaalonderhoud)

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OPLEIDINGSNIVEAU. ROC West-Brabant te Etten-Leur. Medewerker schilderen (Gezel schilder totaalonderhoud) ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OPLEIDINGSNIVEAU ROC West-Brabant te Etten-Leur Medewerker schilderen (Gezel schilder totaalonderhoud) Oktober 2014 3280511/7 BRIN: 25LX Onderzoeksnummer: 278030

Nadere informatie

STAAT VAN DE INSTELLING MBO. Instituut Memo

STAAT VAN DE INSTELLING MBO. Instituut Memo STAAT VAN DE INSTELLING MBO Instituut Memo Plaats : Amersfoort BRIN nummer : 30LG Onderzoeksnummer : 283873 Datum onderzoek : 22-25 september 2015 Datum vaststelling : 19 november 2015 Pagina 2 van 16

Nadere informatie

STAAT VAN DE INSTELLING MBO. Tio

STAAT VAN DE INSTELLING MBO. Tio STAAT VAN DE INSTELLING MBO Tio Plaats : Hengelo Ov BRIN nummer : 23NG Onderzoeksnummer : 196389 Datum onderzoek : 7 oktober 2013 Datum vaststelling : 19 december 2013 Pagina 2 van 20 INHOUDSOPGAVE 1 INLEIDING............................................

Nadere informatie

STAAT VAN DE INSTELLING MBO. Profit Opleidingen

STAAT VAN DE INSTELLING MBO. Profit Opleidingen STAAT VAN DE INSTELLING MBO Profit Opleidingen Plaats : Zwolle BRIN nummer : 26TR Onderzoeksnummer : 196721 Datum onderzoek : 16 september 2013 Datum vaststelling : 26 november 2013 Pagina 2 van 29 INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

STAAT VAN DE INSTELLING MBO. Fairfield Life & Education

STAAT VAN DE INSTELLING MBO. Fairfield Life & Education STAAT VAN DE INSTELLING MBO Fairfield Life & Education Plaats : Oirschot BRIN nummer : 30RV Onderzoeksnummer : 278352 Datum onderzoek : 3-4 september 2014 Datum vaststelling : 14 november 2014 Pagina 2

Nadere informatie

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO. ROC West-Brabant te Etten-Leur

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO. ROC West-Brabant te Etten-Leur ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO ROC West-Brabant te Etten-Leur Facilitaire dienstverlener (Facilitaire leidinggevende) Facilitair leidinggevende Februari 2015 BRIN: 25LX Onderzoeksnummer: 280561

Nadere informatie

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OPLEIDINGSNIVEAU. Edudelta College Goes te Goes. Dierverzorging 2 (Medewerker dierverzorging)

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OPLEIDINGSNIVEAU. Edudelta College Goes te Goes. Dierverzorging 2 (Medewerker dierverzorging) ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OPLEIDINGSNIVEAU Edudelta College Goes te Goes Dierverzorging 2 (Medewerker dierverzorging), BRIN: 11UL Onderzoeksnummer: 280995 Onderzoek uitgevoerd in: November

Nadere informatie

STAAT VAN DE INSTELLING MBO. Veneberg Beveiligings Opleidingen B.V.

STAAT VAN DE INSTELLING MBO. Veneberg Beveiligings Opleidingen B.V. STAAT VAN DE INSTELLING MBO Veneberg Beveiligings Opleidingen B.V. Plaats : Borculo BRIN nummer : 30UL Onderzoeksnummer : 278191 Datum onderzoek : 6 oktober 2014 Datum vaststelling : 26 november 2014 Pagina

Nadere informatie

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OPLEIDINGSNIVEAU. Albeda College te Rotterdam

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OPLEIDINGSNIVEAU. Albeda College te Rotterdam ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OPLEIDINGSNIVEAU Albeda College te Rotterdam Middenkaderopleiding Bouwkunde Middenkaderfunctionaris bouw en infra (Middenkaderfunctionaris Bouw) Oktober 2014 3280511/8,

Nadere informatie

STAAT VAN DE INSTELLING MBO. Technicom B.V.

STAAT VAN DE INSTELLING MBO. Technicom B.V. STAAT VAN DE INSTELLING MBO Technicom B.V. Plaats : Hoogvliet Rotterdam BRIN nummer : 27VT Onderzoeksnummer : 248489 Datum onderzoek : 5-13 september 2013 Datum vaststelling : 13 november 2013 Pagina 2

Nadere informatie

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OP OPLEIDINGSNIVEAU. Nederlandse Kappersakademie te Rotterdam

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OP OPLEIDINGSNIVEAU. Nederlandse Kappersakademie te Rotterdam ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OP OPLEIDINGSNIVEAU Nederlandse Kappersakademie te Rotterdam Kapper januari 2015 BRIN: 25ZH Onderzoeksnummer: 281679 Onderzoek uitgevoerd: 13 januari 2015 Rapport

Nadere informatie

KWALITEITSONDERZOEK MBO. Instituut Memo te Amersfoort

KWALITEITSONDERZOEK MBO. Instituut Memo te Amersfoort KWALITEITSONDERZOEK MBO Instituut Memo te Amersfoort Doktersassistent juni 2013 H3257863/3 BRIN: 30LG Onderzoeksnummer: 4055487 Onderzoek uitgevoerd in: 6 en 15 april 2013 Conceptrapport verzonden op:

Nadere informatie

KWALITEITSONDERZOEK MBO. ROC Ter AA te Helmond. Juridisch medewerker

KWALITEITSONDERZOEK MBO. ROC Ter AA te Helmond. Juridisch medewerker KWALITEITSONDERZOEK MBO ROC Ter AA te Helmond Juridisch medewerker juli 2014 BRIN: 25LJ Onderzoeksnummer: 275653 Onderzoek uitgevoerd in: April 2014 Conceptrapport verzonden op: 2 juni 2014 Rapport vastgesteld

Nadere informatie

KWALITEITSONDERZOEK MBO. Zadkine

KWALITEITSONDERZOEK MBO. Zadkine KWALITEITSONDERZOEK MBO Zadkine Plaats : Rotterdam BRIN nummer : 25LP Onderzoeksnummer : 253330 Datum onderzoek : 8-10 oktober 2013 Datum vaststelling : 8 januari 2014 Pagina 2 van 19 INHOUDSOPGAVE 1 INLEIDING............................................

Nadere informatie

KWALITEITSONDERZOEK MBO. Kok (Zelfstandig werkend kok)

KWALITEITSONDERZOEK MBO. Kok (Zelfstandig werkend kok) KWALITEITSONDERZOEK MBO Landstede te Zwolle Kok (Zelfstandig werkend kok) definitief Mei 2015 BRIN: 01AA Onderzoeksnummer: 280134 Onderzoek uitgevoerd: 09-02-2015 t/m 10-02-2015 Conceptrapport verzonden

Nadere informatie

TECHNISCH RAPPORT SECTORHOOFDSTUK MBO. Onderwijsverslag 2013/2014

TECHNISCH RAPPORT SECTORHOOFDSTUK MBO. Onderwijsverslag 2013/2014 TECHNISCH RAPPORT SECTORHOOFDSTUK MBO Onderwijsverslag 2013/2014 April 2015 INHOUD Inleiding 4 1 Steekproef mbo Staat van de Instelling bekostigde instellingen 2014 5 1.1 Betrouwbaarheid van de steekproef

Nadere informatie

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OP INSTELLINGS- EN OPLEIDINGSNIVEAU. Opleidingsinstituut Thomas te Den Bosch

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OP INSTELLINGS- EN OPLEIDINGSNIVEAU. Opleidingsinstituut Thomas te Den Bosch ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OP INSTELLINGS- EN OPLEIDINGSNIVEAU Opleidingsinstituut Thomas te Den Bosch Schoonheidsspecialist (Allround schoonheidsspecialist) maart 2015 BRIN: 24AL Onderzoeksnummer:

Nadere informatie

STAAT VAN DE INSTELLING MBO. Kuva Opleidingen

STAAT VAN DE INSTELLING MBO. Kuva Opleidingen STAAT VAN DE INSTELLING MBO Kuva Opleidingen Plaats : Dordrecht BRIN nummer : 29YY Onderzoeksnummer : 284016 Datum onderzoek : 22 september 2015 Datum vaststelling : 1 december 2015 Pagina 2 van 22 INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

STAAT VAN DE INSTELLING MBO. Dirksen Opleidingen

STAAT VAN DE INSTELLING MBO. Dirksen Opleidingen STAAT VAN DE INSTELLING MBO Dirksen Opleidingen Utrecht, september 2012 Plaats: ARNHEM BRIN: 25RR Onderzoeksnummer: 126854 Onderzoek uitgevoerd in: April 2012 Conceptrapport verzonden op: Juli 2012 Rapport

Nadere informatie

KWALITEITSONDERZOEK MBO. Helicon Opleidingen te Boxtel. Logistiek vakman (Vakbekwaam medewerker vershandel, logistiek en transport)

KWALITEITSONDERZOEK MBO. Helicon Opleidingen te Boxtel. Logistiek vakman (Vakbekwaam medewerker vershandel, logistiek en transport) KWALITEITSONDERZOEK MBO Helicon Opleidingen te Boxtel Logistiek vakman (Vakbekwaam medewerker vershandel, logistiek en transport) Maart 2013 BRIN: 26CC Onderzoeksnummer: 128083 Onderzoek uitgevoerd in:

Nadere informatie

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO. MBO Amersfoort te Amersfoort

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO. MBO Amersfoort te Amersfoort ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO MBO Amersfoort te Amersfoort Medewerker marketing en Communicatie / Medewerker marketing en communicatie (Marketing medewerker) Financiële beroepen (Financieel

Nadere informatie

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OP OPLEIDINGSNIVEAU

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OP OPLEIDINGSNIVEAU ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OP OPLEIDINGSNIVEAU Landstede te Zwolle Luchtvaartdienstverlening Secretariële beroepen (Secretaresse) Juridisch medewerker (Juridisch medewerker openbaar bestuur)

Nadere informatie

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OPLEIDINGSNIVEAU. ROC Menso Alting te Groningen

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OPLEIDINGSNIVEAU. ROC Menso Alting te Groningen ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OPLEIDINGSNIVEAU ROC Menso Alting te Groningen Opleidingen Pedagogisch Werk 4 (Gespecialiseerd pedagogisch medewerker 4 kinderopvang) Maatschappelijke Zorg (Medewerker

Nadere informatie

STAAT VAN DE INSTELLING MBO. Amice Opleidingscentrum

STAAT VAN DE INSTELLING MBO. Amice Opleidingscentrum STAAT VAN DE INSTELLING MBO Amice Opleidingscentrum Plaats : Barneveld BRIN nummer : 24YG Onderzoeksnummer : 278721 Datum onderzoek : 31 oktober 2014 Datum vaststelling : 21 januari 2015 Pagina 2 van 32

Nadere informatie

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OP INSTELLINGS- EN OPLEIDINGSNIVEAU

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OP INSTELLINGS- EN OPLEIDINGSNIVEAU ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OP INSTELLINGS- EN OPLEIDINGSNIVEAU Scholings Trainings en Opleidings Centrum STOC B.V. te s-gravenhage Verzorgende-IG 4255204/4 BRIN: 27RF Onderzoeksnummer: 283329

Nadere informatie

STAAT VAN DE INSTELLING MBO. Instituut Broers BV

STAAT VAN DE INSTELLING MBO. Instituut Broers BV STAAT VAN DE INSTELLING MBO Instituut Broers BV Plaats : Tilburg BRIN nummer : 26CR Onderzoeksnummer : 196638 Datum onderzoek : 30 september - 2 oktober 2013 Datum vaststelling : 10 december 2013 Pagina

Nadere informatie

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OP INSTELLINGS- EN OPLEIDINGSNIVEAU. Kappersopleiding Doetinchem te Doetinchem. Kapper (Junior kapper)

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OP INSTELLINGS- EN OPLEIDINGSNIVEAU. Kappersopleiding Doetinchem te Doetinchem. Kapper (Junior kapper) ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OP INSTELLINGS- EN OPLEIDINGSNIVEAU Kappersopleiding Doetinchem te Doetinchem Kapper (Junior kapper) BRIN: 26TX Onderzoeksnummer: 283000 en 283011 Onderzoek uitgevoerd:

Nadere informatie

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OPLEIDINGSNIVEAU. Administratief medewerker (Bedrijfsadministratief medewerker)

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OPLEIDINGSNIVEAU. Administratief medewerker (Bedrijfsadministratief medewerker) ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OPLEIDINGSNIVEAU Rijn IJssel te Arnhem Administratief medewerker (Bedrijfsadministratief medewerker) Juni 2014 3280511/7 BRIN: 25LF Onderzoeksnummer: 275600 Onderzoek

Nadere informatie

KWALITEITSONDERZOEK MBO

KWALITEITSONDERZOEK MBO KWALITEITSONDERZOEK MBO Landstede te Zwolle - Verkoopspecialist (Eerste verkoper detailhandel) - Reizen (Verkoper reizen) - Sport- en bewegingsbegeleider - Sport en bewegen (Sport- en bewegingsleider)

Nadere informatie

KWALITEITSONDERZOEK MBO. Zorgcampus Rotterdam te Rotterdam

KWALITEITSONDERZOEK MBO. Zorgcampus Rotterdam te Rotterdam KWALITEITSONDERZOEK MBO Zorgcampus Rotterdam te Rotterdam Verzorgende-IG Januari 2016 BRIN: 30NZ Onderzoeksnummer: 286193 Onderzoek uitgevoerd: 13-01-2016 Conceptrapport verzonden op: 23 februari 2016

Nadere informatie

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OPLEIDINGSNIVEAU. Clusius College te Alkmaar

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OPLEIDINGSNIVEAU. Clusius College te Alkmaar ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OPLEIDINGSNIVEAU Clusius College te Alkmaar Natuur en groene ruimte 3 (Vakbekwaam medewerker groenvoorziening) 97252 Bloemendetailhandel (Medewerker bloembinden)

Nadere informatie

KWALITEITSONDERZOEK MBO. ROC Leiden. Sociaal maatschappelijk dienstverlener

KWALITEITSONDERZOEK MBO. ROC Leiden. Sociaal maatschappelijk dienstverlener KWALITEITSONDERZOEK MBO ROC Leiden Sociaal maatschappelijk dienstverlener Januari 2015 BRIN: 25 MA Onderzoeksnummer: 278424 Onderzoek uitgevoerd in: November 2014 Conceptrapport verzonden op: 29 januari

Nadere informatie

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO MBO Utrecht te Utrecht Medewerker marketing en communicatie (Assistent communicatiemedewerker)/ Medewerker marketing en communicatie (Marketing medewerker) Financiële

Nadere informatie

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OPLEIDINGSNIVEAU

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OPLEIDINGSNIVEAU ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OPLEIDINGSNIVEAU Rijn IJssel te Arnhem Financiële beroepen Juni 2014 3280511/7 BRIN: 25LF Onderzoeksnummer: 244350 Onderzoek uitgevoerd in: Maart 2014 Conceptrapport

Nadere informatie

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OP OPLEIDINGSNIVEAU. Verzorgende-IG (Verzorgende-IG)

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OP OPLEIDINGSNIVEAU. Verzorgende-IG (Verzorgende-IG) ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OP OPLEIDINGSNIVEAU Scholings Trainings en Opleidings Centrum STOC B.V. te s-gravenhage Verzorgende-IG (Verzorgende-IG) BRIN: 27RF Onderzoeksnummer: 285524 Onderzoek

Nadere informatie

STAAT VAN DE INSTELLING MBO. Instituut Schoevers BV

STAAT VAN DE INSTELLING MBO. Instituut Schoevers BV STAAT VAN DE INSTELLING MBO Instituut Schoevers BV Plaats : Houten BRIN nummer : 24GP Onderzoeksnummer : 276035 Datum onderzoek : 11 november 2014 Datum vaststelling : 26 januari 2015 Pagina 2 van 26 INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

RAPPORTAGE TOEZICHT KWALITEIT EXAMINERING EN KWALITEITSBORGING 2013. Examenorganisatie SVPB

RAPPORTAGE TOEZICHT KWALITEIT EXAMINERING EN KWALITEITSBORGING 2013. Examenorganisatie SVPB RAPPORTAGE TOEZICHT KWALITEIT EXAMINERING EN KWALITEITSBORGING 2013 Examenorganisatie SVPB Plaats : Houten Kenmerk : 4216584-v1/BJ Datum onderzoek : 11, 28 en 29 oktober 2013 Datum vaststelling : 5 december

Nadere informatie

KWALITEITSONDERZOEK MBO. 92640 Helpende Zorg & Welzijn 92650 Maatschappelijke Zorg (Medewerker maatschappelijke zorg) 94830 Verzorgende-IG

KWALITEITSONDERZOEK MBO. 92640 Helpende Zorg & Welzijn 92650 Maatschappelijke Zorg (Medewerker maatschappelijke zorg) 94830 Verzorgende-IG KWALITEITSONDERZOEK MBO ROC RIVOR te Tiel 92640 Helpende Zorg & Welzijn 92650 Maatschappelijke Zorg (Medewerker maatschappelijke zorg) 94830 Verzorgende-IG BRIN: 04CY Onderzoeksnummer: 253817 Onderzoek

Nadere informatie

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OPLEIDINGSNIVEAU. Sociaal Pedagogisch Werker

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OPLEIDINGSNIVEAU. Sociaal Pedagogisch Werker ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OPLEIDINGSNIVEAU Rijn IJssel te Arnhem Sociaal Pedagogisch Werker Juni 2014 3280511/7 BRIN: 25LF Onderzoeksnummer: 244348 Onderzoek uitgevoerd in: maart 2014 Conceptrapport

Nadere informatie

KWALITEITSONDERZOEK MBO. Marlijn Academie te Langeweg. Allround operator productietechniek

KWALITEITSONDERZOEK MBO. Marlijn Academie te Langeweg. Allround operator productietechniek KWALITEITSONDERZOEK MBO Marlijn Academie te Langeweg Allround operator productietechniek BRIN: 30UW Onderzoeksnummer: 280441 Onderzoek uitgevoerd: 15-01-2015 t/m 24-03-2015 Conceptrapport verzonden op:

Nadere informatie

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO. Business Marketing Services te Badhoevedorp. Beveiliger

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO. Business Marketing Services te Badhoevedorp. Beveiliger ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO Business Marketing Services te Badhoevedorp Beveiliger Januari 2013 Plaats: Badhoevedorp BRIN: 29WT Onderzoeksnummer: 127795 Onderzoek uitgevoerd in: November 2012

Nadere informatie

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO. Noorderpoort eca15 Financiële beroepen. Utrecht, 23 mei 2012

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO. Noorderpoort eca15 Financiële beroepen. Utrecht, 23 mei 2012 ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO Noorderpoort eca15 Financiële beroepen Utrecht, 23 mei 2012 Plaats: BRIN: GRONINGEN 25LW Onderzoeksnummer 126043 Kenmerk 3279473 Onderzoek uitgevoerd in: Februari

Nadere informatie

STAAT VAN DE INSTELLING MBO. ROC Regio College

STAAT VAN DE INSTELLING MBO. ROC Regio College STAAT VAN DE INSTELLING MBO ROC Regio College Plaats : Zaandam BRIN nummer : 25RA Onderzoeksnummer : 271796 Datum onderzoek : 13 januari - 6 februari 2014 Datum vaststelling : 12 mei 2014 Pagina 2 van

Nadere informatie

KWALITEITSONDERZOEK MBO. Vak & Werk School B.V. te Etten-Leur

KWALITEITSONDERZOEK MBO. Vak & Werk School B.V. te Etten-Leur KWALITEITSONDERZOEK MBO Vak & Werk School B.V. te Etten-Leur 90383, Verkoopspecialist (bbl); 92512, Werkvoorbereider fabricage (bbl); 90012, Operator B (bbl); 92500, Technisch tekenaar (bbl). Utrecht,

Nadere informatie

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO. Noorderpoort. eca21 - Medewerker sociale zekerheid

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO. Noorderpoort. eca21 - Medewerker sociale zekerheid ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO Noorderpoort eca21 - Medewerker sociale zekerheid Utrecht, 23 mei 2012 Plaats: GRONINGEN BRIN: 25LW Onderzoeksnummer: 126042 Kenmerk 3279705 Onderzoek uitgevoerd

Nadere informatie

STAAT VAN DE INSTELLING MBO. Nationale Handelsacademie

STAAT VAN DE INSTELLING MBO. Nationale Handelsacademie STAAT VAN DE INSTELLING MBO Nationale Handelsacademie Plaats : Panningen BRIN nummer : 25RJ Onderzoeksnummer : 276665 Datum onderzoek : 23 september 2014 Datum vaststelling : 17 december 2014 Pagina 2

Nadere informatie

STAAT VAN DE INSTELLING MBO. Hout- en Meubileringscollege te Rotterdam. definitief

STAAT VAN DE INSTELLING MBO. Hout- en Meubileringscollege te Rotterdam. definitief STAAT VAN DE INSTELLING MBO Hout- en Meubileringscollege te Rotterdam definitief Januari, 2013 BRIN: 02PG Onderzoeksnummer: 127978 Onderzoek uitgevoerd in: september en oktober 2012 Conceptrapport verzonden

Nadere informatie

Financiële beroepen (Financieel administratief medewerker)

Financiële beroepen (Financieel administratief medewerker) ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO ROC TOP te Amsterdam Medewerker marketing en communicatie / Medewerker marketing en communicatie (Assistent communicatiemedewerker) / Medewerker marketing en communicatie

Nadere informatie

KWALITEITSONDERZOEK EDUCATIE. Particuliere vavo-instelling. Afdelingen mavo, havo en vwo

KWALITEITSONDERZOEK EDUCATIE. Particuliere vavo-instelling. Afdelingen mavo, havo en vwo KWALITEITSONDERZOEK EDUCATIE Particuliere vavo-instelling Winford Utrecht VAVO Afdelingen mavo, havo en vwo Definitieve rapportage Plaats: Utrecht BRIN-nummer: 30CK-0 Edocsnummer: 4059653 Onderzoek uitgevoerd

Nadere informatie

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO. Landstede te Zwolle. Medewerker beheer ICT

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO. Landstede te Zwolle. Medewerker beheer ICT ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO Landstede te Zwolle Medewerker beheer ICT januari 2013 Plaats: Zwolle BRIN: 01AA Onderzoeksnummer: 128104 Onderzoek uitgevoerd in: December 2012 Conceptrapport

Nadere informatie

STAAT VAN DE INSTELLING MBO. Da Vinci College te Dordrecht

STAAT VAN DE INSTELLING MBO. Da Vinci College te Dordrecht STAAT VAN DE INSTELLING MBO Da Vinci College te Dordrecht December, 2012 BRIN: 20MQ Onderzoeksnummer: 127440 Onderzoek uitgevoerd in: September/oktober 2012 Conceptrapport verzonden op: 26 november 2012

Nadere informatie

STAAT VAN DE INSTELLING MBO. ROC Landstede. juli 2012

STAAT VAN DE INSTELLING MBO. ROC Landstede. juli 2012 STAAT VAN DE INSTELLING MBO ROC Landstede juli 2012 Plaats: Zwolle BRIN: 01AA Onderzoeksnummer: 126321 Onderzoek uitgevoerd in: februari en maart 2012 Conceptrapport verzonden op: 9 mei 2012 Rapport vastgesteld

Nadere informatie

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO. Landstede te Zwolle. Schoonheidsspecialist

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO. Landstede te Zwolle. Schoonheidsspecialist ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO Landstede te Zwolle Schoonheidsspecialist januari 2013 Plaats: Zwolle BRIN: 01AA Onderzoeksnummer: 128103 Onderzoek uitgevoerd in: December 2012 Conceptrapport

Nadere informatie

ROC Westerschelde ONDERZOEK KWALITEIT EXAMINERING 2007-2008

ROC Westerschelde ONDERZOEK KWALITEIT EXAMINERING 2007-2008 Westerschelde ONDERZOEK KWALITEIT EXAMINERING 2007-2008 Amersfoort, juli 2008 p.2 van 19 VASTSTELLING RAPPORT Dit rapport bevat de resultaten van het onderzoek naar de kwaliteit van de examinering dat

Nadere informatie

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO. ROC West Brabant te Etten-Leur. Chauffeur goederenvervoer

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO. ROC West Brabant te Etten-Leur. Chauffeur goederenvervoer ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO ROC West Brabant te Etten-Leur Chauffeur goederenvervoer Februari 2015 BRIN: 25LX Onderzoeksnummer: 280559 Onderzoek uitgevoerd in: November 2014 Conceptrapport

Nadere informatie

STAAT VAN DE INSTELLING MBO. ROC van Twente

STAAT VAN DE INSTELLING MBO. ROC van Twente STAAT VAN DE INSTELLING MBO ROC van Twente Plaats : Hengelo Ov BRIN nummer : 27YU Onderzoeksnummer : 275808 Datum onderzoek : 6 mei - 14 juni 2014 Datum vaststelling : 15 oktober 2014 Pagina 2 van 62 INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO. ROC Leiden. com58 - ICT Medewerker

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO. ROC Leiden. com58 - ICT Medewerker ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO ROC Leiden com58 - ICT Medewerker Utrecht, september 2012 Plaats: LEIDEN BRIN: 25MA Onderzoeksnummer: 126851 Onderzoek uitgevoerd in: Juli 2012 Conceptrapport verzonden

Nadere informatie

STAAT VAN DE INSTELLING MBO. Nova College. Juli 2012

STAAT VAN DE INSTELLING MBO. Nova College. Juli 2012 STAAT VAN DE INSTELLING MBO Nova College Juli 2012 Plaats: HAARLEM BRIN: 25PX Onderzoeksnummer: 126368 Kenmerk: HB 3304377-v1/25PX/BJ Onderzoek uitgevoerd in: Februari en maart 2012 Conceptrapport verzonden

Nadere informatie

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO. ROC Leiden. ovd13 - Sport en bewegen

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO. ROC Leiden. ovd13 - Sport en bewegen ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO ROC Leiden ovd13 - Sport en bewegen Utrecht, september 2012 Plaats: LEIDEN BRIN: 25MA Onderzoeksnummer: 126852 Onderzoek uitgevoerd in: Juli 2012 Conceptrapport

Nadere informatie

KWALITEITSONDERZOEK MBO. Chauffeur goederenvervoer

KWALITEITSONDERZOEK MBO. Chauffeur goederenvervoer KWALITEITSONDERZOEK MBO P3TRANSFER Chauffeur goederenvervoer Juli 2012 H3257863/1 Plaats: Etten-Leur BRIN: 28CN Onderzoeksnummer: 126106 Onderzoek uitgevoerd in: Maart en april 2012 Conceptrapport verzonden

Nadere informatie

STAAT VAN DE INSTELLING MBO. Stg. Educ./Ber.onderw. Zadkine ROC Zadkine

STAAT VAN DE INSTELLING MBO. Stg. Educ./Ber.onderw. Zadkine ROC Zadkine STAAT VAN DE INSTELLING MBO Stg. Educ./Ber.onderw. Zadkine ROC Zadkine Plaats : Rotterdam Bestuursnummer : 31222 BRIN nummer : 25LP Onderzoeksnummer : 282061 Datum onderzoek : 8 januari - 6 februari 2015

Nadere informatie

STAAT VAN DE INSTELLING MBO. Koning Willem I College

STAAT VAN DE INSTELLING MBO. Koning Willem I College STAAT VAN DE INSTELLING MBO Koning Willem I College Plaats : 's-hertogenbosch BRIN-nummer : 04FO Onderzoeksnummer : 151481 Datum onderzoek : 14 januari - 6 februari 2013 Datum vaststelling : 14 januari

Nadere informatie

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO ROC Nijmegen Opleiding Verzorgende-IG Februari, 2013 H3280513/3 Plaats: Nijmegen BRIN: 25 PN Onderzoeksnummer: 128078 Onderzoek uitgevoerd in: December 2012 Definitief

Nadere informatie

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OPLEIDINGSNIVEAU. ROC Leiden te Leiden. ICT- Medewerker (Medewerker beheer ICT)

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OPLEIDINGSNIVEAU. ROC Leiden te Leiden. ICT- Medewerker (Medewerker beheer ICT) ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OPLEIDINGSNIVEAU ROC Leiden te Leiden ICT- Medewerker (Medewerker beheer ICT) augustus, 2014 BRIN: 25MA Onderzoeksnummer: 277331 Onderzoek uitgevoerd in: augustus,

Nadere informatie

STAAT VAN DE INSTELLING MBO. Grafisch Lyceum Rotterdam

STAAT VAN DE INSTELLING MBO. Grafisch Lyceum Rotterdam STAAT VAN DE INSTELLING MBO Grafisch Lyceum Rotterdam Plaats : Rotterdam BRIN nummer : 23JA Onderzoeksnummer : 195197 Datum onderzoek : 16 april - 27 mei 2013 Datum vaststelling : 28 juni 2013 Pagina 2

Nadere informatie

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO Albeda College BRANCHE SECRETARIEEL EN ADMINISTRATIE Opleidingen Secretarieel medewerker, Administratief medewerker en Secretaresse Januari 2013 Plaats: Rotterdam

Nadere informatie

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO ROC Leiden UNIT HANDEL EN ECONOMIE Taakgroep Juridisch Opleidingen Juridisch medewerker

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO ROC Leiden UNIT HANDEL EN ECONOMIE Taakgroep Juridisch Opleidingen Juridisch medewerker ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO ROC Leiden UNIT HANDEL EN ECONOMIE Taakgroep Juridisch Opleidingen Juridisch medewerker Januari 2013 Plaats: Leiden BRIN: 25MA Onderzoeksnummer: 128026 Onderzoek

Nadere informatie

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO. ROC Kop van Noord-Holland. ICT Medewerker

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO. ROC Kop van Noord-Holland. ICT Medewerker ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO ICT Medewerker Utrecht, juni 2012 Plaats: DEN HELDER BRIN: 04EU Onderzoeksnummer: 126512 Kenmerk definitief rapport: H3283364 Onderzoek uitgevoerd in: Periode 1

Nadere informatie

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OPLEIDINGSNIVEAU. ROC Nijmegen te Nijmegen

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OPLEIDINGSNIVEAU. ROC Nijmegen te Nijmegen ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OPLEIDINGSNIVEAU ROC Nijmegen te Nijmegen Schoonheidsspecialist september 2014 3280511/7 BRIN: 25PN Onderzoeksnummer: 276402 Onderzoek uitgevoerd in: juni 2014

Nadere informatie

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO. com33 - Ondernemer detailhandel

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO. com33 - Ondernemer detailhandel ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO ROC van Amsterdam com33 - Ondernemer detailhandel Juli 2012 Plaats: AMSTERDAM BRIN: 25PZ Onderzoeksnummer: 126580 Onderzoek uitgevoerd in: april 2012 Conceptrapport

Nadere informatie

STAAT VAN DE INSTELLING MBO ROC A12

STAAT VAN DE INSTELLING MBO ROC A12 STAAT VAN DE INSTELLING MBO ROC A12 Plaats : Ede Gld BRIN nummer : 25PM Onderzoeksnummer : 151341 Datum onderzoek : 15 januari - 6 februari 2013 Datum vaststelling : 31 mei 2013 Pagina 2 van 59 INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO BRANCHE HORECA EN TOERISME. Opleidingen Broodbakker/Brood en banket (Brood- en banketbakker)

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO BRANCHE HORECA EN TOERISME. Opleidingen Broodbakker/Brood en banket (Brood- en banketbakker) ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO Albeda College BRANCHE HORECA EN TOERISME Opleidingen Broodbakker/Brood en banket (Brood- en banketbakker) Januari 2013 Plaats: Rotterdam BRIN: 00GT Onderzoeksnummer:

Nadere informatie

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO. ROC West-Brabant te Breda. Commercieel medewerker

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO. ROC West-Brabant te Breda. Commercieel medewerker ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO ROC West-Brabant te Breda Commercieel medewerker Januari 2013 Plaats: Etten-Leur BRIN: 25LX Onderzoeksnummer: 127868 Onderzoek uitgevoerd in: november 2012 Conceptrapport

Nadere informatie

STAAT VAN DE INSTELLING MBO. Citaverde College

STAAT VAN DE INSTELLING MBO. Citaverde College STAAT VAN DE INSTELLING MBO Citaverde College Plaats : Herten BRIN nummer : 21CS Onderzoeksnummer : 151354 Datum onderzoek : 18 maart - 9 april 2013 Datum vaststelling : 10 juli 2013 Pagina 2 van 50 INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

STAAT VAN DE INSTELLING MBO

STAAT VAN DE INSTELLING MBO STAAT VAN DE INSTELLING MBO Rijn IJssel te Arnhem Definitief Januari 2013 H3253983/5 BRIN: 25LF Onderzoeksnummer: Kenmerk: 127913 H3488212/MB/25LF Onderzoek uitgevoerd in: september en oktober 2012 Conceptrapport

Nadere informatie

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OP INSTELLINGS- EN OPLEIDINGSNIVEAU. Koning Willem 1 College te s-hertogenbosch

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OP INSTELLINGS- EN OPLEIDINGSNIVEAU. Koning Willem 1 College te s-hertogenbosch ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OP INSTELLINGS- EN OPLEIDINGSNIVEAU Koning Willem 1 College te s-hertogenbosch BRIN: Onderzoeknummers: 04FO 283303, 283302, 283481, 283289 en 283432 Onderzoek uitgevoerd:

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ ROC WEST-BRABANT FLORIJN COLLEGE. Opleidingen Commercieel medewerker

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ ROC WEST-BRABANT FLORIJN COLLEGE. Opleidingen Commercieel medewerker RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ ROC WEST-BRABANT FLORIJN COLLEGE Opleidingen Commercieel medewerker Plaats: BRIN: Onderzoeksnummer: Onderzoek uitgevoerd op: Conceptrapport verzonden op: Rapport vastgesteld

Nadere informatie

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OPLEIDINGSNIVEAU. ROC Nijmegen te Nijmegen. Particuliere beveiliging (Beveiliger)

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OPLEIDINGSNIVEAU. ROC Nijmegen te Nijmegen. Particuliere beveiliging (Beveiliger) ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OPLEIDINGSNIVEAU ROC Nijmegen te Nijmegen Particuliere beveiliging (Beveiliger) september 2014 3280511/7 BRIN: 25PN Onderzoeksnummer: 276703 Onderzoek uitgevoerd

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ RIJN IJSSEL. AFDELING UITERLIJKE VERZORGING Opleiding Kapper / Junior kapper

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ RIJN IJSSEL. AFDELING UITERLIJKE VERZORGING Opleiding Kapper / Junior kapper RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ RIJN IJSSEL AFDELING UITERLIJKE VERZORGING Opleiding Kapper / Junior kapper Plaats: BRIN: Onderzoeksnummer: Onderzoek uitgevoerd op: Conceptrapport verzonden op: Rapport

Nadere informatie

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OPLEIDINGSNIVEAU. ROC Tilburg te Tilburg. Middenkaderfunctionaris bouw en infra

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OPLEIDINGSNIVEAU. ROC Tilburg te Tilburg. Middenkaderfunctionaris bouw en infra ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OPLEIDINGSNIVEAU ROC Tilburg te Tilburg Middenkaderfunctionaris bouw en infra augustus, 2014 BRIN: 25LZ Onderzoeksnummer: 277332 Onderzoek uitgevoerd in: augustus,

Nadere informatie

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO. Landstede te Zwolle. Mediavormgever/AV-productie

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO. Landstede te Zwolle. Mediavormgever/AV-productie ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO Landstede te Zwolle Mediavormgever/AV-productie januari 2013 Plaats: Zwolle BRIN: 01AA Onderzoeksnummer: 128105 Onderzoek uitgevoerd in: December 2012 Conceptrapport

Nadere informatie

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO. ROC van Amsterdam te Amsterdam

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO. ROC van Amsterdam te Amsterdam ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO ROC van Amsterdam te Amsterdam bc127 - Medewerker sociale zekerheid bc125 - Medewerker personeel en arbeid bc085 - Juridisch medewerker Plaats: Amsterdam BRIN:

Nadere informatie

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OPLEIDINGSNIVEAU. ROC Landstede te Zwolle

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OPLEIDINGSNIVEAU. ROC Landstede te Zwolle ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OPLEIDINGSNIVEAU ROC Landstede te Zwolle Mediavormgever AV-productie augustus, 2014 BRIN: 01AA Onderzoeksnummer: 277955 Onderzoek uitgevoerd in: augustus, 2014

Nadere informatie

STAAT VAN DE INSTELLING MBO. Stichting ROCZHZ Da Vinci College

STAAT VAN DE INSTELLING MBO. Stichting ROCZHZ Da Vinci College STAAT VAN DE INSTELLING MBO Stichting ROCZHZ Da Vinci College Plaats : Dordrecht Bestuursnummer : 40771 BRIN nummer : 20MQ Onderzoeksnummer : 282051 Datum onderzoek : 14 januari - 16 februari 2015 Datum

Nadere informatie

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OPLEIDINGSNIVEAU. ROC Zadkine te Rotterdam. Commercieel medewerker bank- en verzekeringswezen

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OPLEIDINGSNIVEAU. ROC Zadkine te Rotterdam. Commercieel medewerker bank- en verzekeringswezen ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OPLEIDINGSNIVEAU ROC Zadkine te Rotterdam Commercieel medewerker bank- en verzekeringswezen Juni, 2014 BRIN: 25LP Onderzoeksnummer: 276637 Onderzoek uitgevoerd

Nadere informatie

STAAT VAN DE INSTELLING MBO. ROC TILBURG te TILBURG

STAAT VAN DE INSTELLING MBO. ROC TILBURG te TILBURG STAAT VAN DE INSTELLING MBO ROC TILBURG te TILBURG Februari 2013 H3253983/6 BRIN: 25LZ Onderzoeksnummer: 127963 Kenmerk: Onderzoek uitgevoerd in: HB 3495314-v1/25LZ/BJ September 2012 Conceptrapport verzonden

Nadere informatie

KWALITEITSONDERZOEKEN MBO. ROC West-Brabant. Chauffeur goederenvervoer Operator A / Voedingsoperator

KWALITEITSONDERZOEKEN MBO. ROC West-Brabant. Chauffeur goederenvervoer Operator A / Voedingsoperator KWALITEITSONDERZOEKEN MBO ROC West-Brabant Chauffeur goederenvervoer Operator A / Voedingsoperator Juli 2012 Plaats: Etten-Leur BRIN: 25LX Onderzoeksnummer: 126103 Onderzoek uitgevoerd in: Maart en april

Nadere informatie

STAAT VAN DE INSTELLING MBO. ROC van Amsterdam

STAAT VAN DE INSTELLING MBO. ROC van Amsterdam STAAT VAN DE INSTELLING MBO ROC van Amsterdam Plaats : Amsterdam Zuidoost BRIN nummer : 25PZ Onderzoeksnummer : 195060 Datum onderzoek : 13 mei - 18 juni 2013 Datum vaststelling : 19 september 2013 Pagina

Nadere informatie

STAAT VAN DE INSTELLING MBO. Sticht. Onderwijsgroep Tilburg ROC Tilburg

STAAT VAN DE INSTELLING MBO. Sticht. Onderwijsgroep Tilburg ROC Tilburg STAAT VAN DE INSTELLING MBO Sticht. Onderwijsgroep Tilburg ROC Tilburg Plaats : Tilburg Bestuursnummer : 31087 BRIN nummer : 25LZ Onderzoeksnummer : 282072 Datum onderzoek : 9-27 maart 2015 Datum vaststelling

Nadere informatie

Verslag van Werkzaamheden BM-Services opleiding Beveiliger 10876. Verslag van Werkzaamheden

Verslag van Werkzaamheden BM-Services opleiding Beveiliger 10876. Verslag van Werkzaamheden Verslag van Werkzaamheden BM-Services 2012 1 Inhoud 1. Inleiding... 3 2. Verslag van werkzaamheden... 3 3. Risico s volgens bevoegd gezag... 4 4. RMC meldingen... 5 5. Jaarverslag... 5 6. Kwaliteitsverbeteringen...

Nadere informatie

STAAT VAN DE INSTELLING MBO. MBO Amersfoort

STAAT VAN DE INSTELLING MBO. MBO Amersfoort STAAT VAN DE INSTELLING MBO MBO Amersfoort Plaats : Amersfoort BRIN nummer : 30RR Onderzoeksnummer : 275325 Datum onderzoek : 8-22 mei 2014 Datum vaststelling : 30 juli 2014 Pagina 2 van 61 INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie