Delta Lloyd Doorlopend Krediet INHOUD INLEIDING 2 1 DOORLOPEND KREDIET 2

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Delta Lloyd Doorlopend Krediet INHOUD INLEIDING 2 1 DOORLOPEND KREDIET 2"

Transcriptie

1 PROSPECTUS Delta Lloyd Doorlopend Krediet Delta Lloyd Bank NV ONDERDEEL E-bankieren INHOUD INLEIDING 2 1 DOORLOPEND KREDIET 2 1 Algemeen 2 2 Internet 2 3 Aanvraagprocedure 2 4 Kredietlimiet 2 5 Oversluiten 3 2 KREDIETVOORWAARDEN 3 1 Betalingsachterstand 3 2 Vervroegde opeisbaarheid 3 3 Aflossing 3 4 Overlijdensrisico 3 5 Aansprakelijkheid 4 6 Wettelijk ontbindingsrecht 4 3 TARIEVEN 4 4 OVERIGE ZAKEN 5 1 Belasting 5 2 BKR 5 3 VFN 5 4 Toezicht 5 5 Contactgegevens 6 C /5 C PROSPECTUS DELTA LLOYD DOORLOPEND KREDIET

2 INLEIDING Delta Lloyd Bank N.V. (hierna: de Bank ) is een zelfstandig opererend onderdeel van Delta Lloyd N.V., in Nederland een van de grotere ondernemingen op het gebied van financiële dienstverlening. HOOFDSTUK 1 DOORLOPEND KREDIET 1 Algemeen Het Delta Lloyd Doorlopend Krediet is een aantrekkelijke, veelzijdige kredietvorm waarmee u altijd over een flexibele, financiële reserve beschikt. Bijvoorbeeld voor de aanschaf van een auto, een keuken of de verbouwing of inrichting van uw woning. Ook kunt u bestaande (duurdere) leningen, leasecontracten of creditcards aflossen. U kunt het Delta Lloyd Doorlopend Krediet kortom gebruiken voor wat u maar wilt. Doordat u het krediet zelf beheert via internet, kunt u op elk gewenst moment een bedrag opnemen, tot maximaal de afgesproken kredietlimiet. Zonder onderpand en zonder dat u aanvullende verzekeringen hoeft af te sluiten. Ook kunt u altijd een extra aflossing doen en daarna weer bedragen opnemen tot de overeengekomen kredietlimiet. U leent tegen een scherpe, variabele rente en betaalt alleen rente over het bedrag dat u daadwerkelijk opneemt. Neemt u niets op, dan betaalt u ook geen rente. De voordelen van het Delta Lloyd Doorlopend Krediet: U heeft 24 uur per dag, 7 dagen per week via internet de beschikking over uw krediet. U kunt een kredietlimiet afspreken van minimaal euro en maximaal euro. De standaard maandtermijn bedraagt 2% van de kredietlimiet. Maandelijks betaalt u een bedrag aan rente én aflossing. U kunt onbeperkt boetevrij aflossen. Het rentetarief is variabel en wordt alleen berekend over het bedrag dat u heeft opgenomen. De looptijd is afhankelijk van uw aflossingen. Uw aflossingen zijn per direct weer opneembaar. Aanvullend is afdekking van het overlijdensrisico mogelijk. 2 Internet Het Delta Lloyd Doorlopend Krediet is volledig via internet te beheren. Daardoor kunt u 24 uur per dag, 7 dagen per week uw saldo en mutaties raadplegen, overboekingen verrichten en uw gegevens wijzigen. Met een handige digipas en uw persoonlijke pincode heeft u altijd en op het moment dat ú het beste uitkomt de beschikking over een financiële reserve. De toegang tot uw rekening is dankzij uw pincode en de digipas, waarmee u unieke transactiecodes aanmaakt, veilig en optimaal afgeschermd. Uw rekeningafschriften en uw jaaropgave zijn via internet continu beschikbaar. 3 Aanvraagprocedure Het aanvragen van een Delta Lloyd Doorlopend Krediet is eenvoudig. U regelt het gewoon zelf. Via internet, snel en gemakkelijk. Hierbij gaat u als volgt te werk: Surf naar en bereken hoeveel u kunt lenen. U kunt uw lening meteen aanvragen en per omgaande verneemt u of uw aanvraag is goedgekeurd. Is uw aanvraag goedgekeurd, dan ontvangt u de kredietovereenkomst inclusief de toepasselijke voorwaarden direct per . U dient de kredietovereenkomst in twee of drievoud ondertekend aan ons toe te sturen inclusief de gevraagde documenten. 4 Kredietlimiet Het Delta Lloyd Doorlopend Krediet is een flexibele financieringsvorm met een minimale kredietlimiet van euro en een maximale kredietlimiet van euro. Iedereen vanaf 18 jaar met een regelmatig inkomen die de Nederlandse nationaliteit of een permanente verblijfsvergunning heeft en in Nederland woont, kan in aanmerking komen voor het Delta Lloyd Doorlopend Krediet. Hoeveel u maximaal kunt lenen, hangt af van uw netto-inkomen en uw maandelijkse lasten. Wij raden u aan bij het bepalen van uw (gewenste) kredietlimiet zelf zorgvuldig af te wegen of de maandtermijn die u over het krediet gaat betalen, binnen uw uitgavenpatroon past. Ook de Bank maakt een inschatting van uw persoonlijke omstandigheden. 2/5 C PROSPECTUS DELTA LLOYD DOORLOPEND KREDIET

3 Daarbij wordt onder andere gekeken naar: inkomen woonlasten kredietverleden, inclusief betalingsachterstanden gezinssamenstelling gezondheid overige financiële verplichtingen. 5 Oversluiten U kunt lopende leningen, creditcards, winkelpassen of leasecontracten oversluiten naar het Delta Lloyd Doorlopend Krediet. Voor meer informatie over deze mogelijkheid kunt u bellen naar de afdeling Cliëntenservice, telefoon HOOFDSTUK 2 KREDIETVOORWAARDEN Hieronder treft u een overzicht aan van enkele belangrijke onderdelen uit de kredietvoorwaarden van de Bank. De financiering wordt verstrekt door de Bank. Indien daarvan in de bijzondere voorwaarden niet wordt afgeweken, zijn op de kredietovereenkomst de volgende voorwaarden van toepassing: Algemene Bankvoorwaarden; Algemene Kredietvoorwaarden; Algemene Voorwaarden Elektronische Diensten. De tekst van de Algemene Bankvoorwaarden van de Bank is gedeponeerd ter griffie van de Arrondissementsrechtbank te Amsterdam. 1 Betalingsachterstand Bij een betalingsachterstand op uw Delta Lloyd Doorlopend Krediet stuurt de Bank u hierover bericht door middel van een ingebrekestelling. Als u vervolgens het verschuldigde bedrag niet betaalt, kan de Bank u vanaf het verstrijken van de gestelde termijn een boete in rekening brengen, een zogeheten vertragingsvergoeding. Deze vergoeding wordt berekend op basis van het percentage dat in de kredietovereenkomst met u is afgesproken. Hebt u een achterstand opgelopen, dan zullen de betalingen die u nadien doet eerst worden verrekend met de door u verschuldigde boetes, vervolgens met de verschuldigde rentes en tot slot met het uitstaande krediet. 2 Vervroegde opeisbaarheid De Bank kan uw Delta Lloyd Doorlopend Krediet vervroegd opeisen. Het geleende bedrag en de verschuldigde rente worden dan vóór het verstrijken van de afgesproken looptijd teruggevorderd. In de onderstaande situaties heeft de Bank het recht dit te doen: De kredietnemer overlijdt en er is geen overlijdensdekking afgesloten. Er is sprake van een betalingsachterstand en de kredietnemer komt zijn verplichting ook na ingebrekestelling niet na. Er kan redelijkerwijs worden aangenomen dat kredietnemer binnen enkele maanden uit Nederland emigreert. De rechter spreekt het faillissement van kredietnemer uit of de schuldsaneringsregeling natuurlijke personen is van toepassing verklaard op kredietnemer. de kredietnemer bewust onjuiste inlichtingen heeft verstrekt van dien aard dat de Bank de kredietovereenkomst niet onder dezelfde voorwaarden zou zijn aangegaan. 3 Aflossing U kunt zelf bepalen of en wanneer u het Delta Lloyd Doorlopend Krediet boetevrij versneld wilt aflossen. Desgewenst kunt u het afgeloste bedrag direct weer opnemen tot uw maximale kredietlimiet. Bij volledige of gedeeltelijke aflossing daalt het bedrag van het uitstaande krediet. Als gevolg hiervan betaalt u in totaal minder rente. 4 Overlijdensrisico De Bank kan het Delta Lloyd Doorlopend Krediet vervroegd opeisen als de kredietnemer komt te overlijden (zie paragraaf 2.2). De erven van kredietnemer zijn dan aansprakelijk voor de betaling van rente en aflossing van de lening. Als u deze situatie wilt voorkomen, kunt u het overlijdensrisico op uw Delta Lloyd Doorlopend Krediet afdekken. De Bank brengt hiervoor een premie van 0,3% per verzekerde kredietnemer in rekening. Het voordeel van het afdekken van het overlijdensrisico is duidelijk: bij overlijden van de kredietnemer vervallen alle op hem rustende verplichtingen die voortkomen uit de kredietovereenkomst. De ervende nabestaanden hoeven met andere woorden geen rente of aflossing te betalen. 3/5 C PROSPECTUS DELTA LLOYD DOORLOPEND KREDIET

4 In de volgende gevallen wordt het uitstaande krediet níet kwijtgescholden: Het overlijdensrisico voor een kredietnemer is niet afgedekt. De kredietnemer is bij overlijden ouder dan 70 jaar. De overlijdensakte kan niet worden overlegd. Het uitstaande krediet, inclusief rente, is opgeëist wegens achterstallige betaling. Achterstallige betalingen, inclusief boeterente, worden niet kwijtgescholden. 5 Aansprakelijkheid Ook als meer dan één persoon optreedt als kredietnemer (bijvoorbeeld als u samen met uw partner een Delta Lloyd Doorlopend Krediet afsluit), dan zijn de individuele kredietnemers elk hoofdelijk aansprakelijk voor het gehele uitstaande krediet. 6 Wettelijke ontbindingsrecht U kunt uw kredietovereenkomst met de Bank zonder opgave van redenen en zonder boete laten ontbinden tot 15 kalenderdagen (ontbindingsperiode) na de datum waarop de kredietovereenkomst tot stand is gekomen. Deze datum is terug te vinden op uw kredietovereenkomst. Bericht over de ontbinding van de kredietovereenkomst moet vóór het verstrijken van de ontbindingsperiode schriftelijk, onder vermelding van het contractnummer en rechtsgeldig ondertekend worden gestuurd aan: Delta Lloyd Bank NV, T.a.v. Cliëntenservice Antwoordnummer 3349, 6800 ZE Arnhem (een postzegel is niet nodig). De ontbinding is in ieder geval tijdig kenbaar gemaakt indien de kennisgeving is verzonden voor het einde van de ontbindingsperiode. Na ontvangst van uw ontbindingsverzoek beëindigt de Bank uw krediet zo spoedig mogelijk. Aansluitend ontvangt u van de Bank een overzicht van de bedragen die in het kader van de kredietovereenkomst door u zijn opgenomen en/of die aan u zijn uitbetaald. Deze bedragen dienen uiterlijk 14 dagen na dagtekening van het overzicht door u te zijn teruggestort en te zijn bijgeschreven op de rekening van de Bank. Bij ontbinding brengt de Bank de contractuele rente aan u in rekening die verschuldigd is over door u opgenomen en/of aan u uitbetaalde bedragen over de periode dat u over deze bedragen heeft beschikt. HOOFDSTUK 3 TARIEVEN Voor een overzicht van de tarieven van het Delta Lloyd Doorlopend Krediet verwijzen wij u naar onderstaande tabel. De voorbeelden geven u een indruk van de kosten van de kredietovereenkomst. Tarieven Delta Lloyd Doorlopend Krediet Krediet- Maand- Effectieve Maand- Totale prijs Theoretische limiet 1 bedrag 2 rente op rente van het looptijd in jaarbasis 3 Krediet maanden ,00 100,00 6,5 % 0,5262% 5.846,72 59 maanden ,00 200,00 6,5 % 0,5262% ,45 59 maanden ,00 400,00 6,5 % 0,5262% ,90 59 maanden ,00 900,00 6,5 % 0,5262% maanden 1 Andere bedragen zijn uiteraard mogelijk. Het minum krediet en maximum krediet is ,00. 2 Dit is 2% van de kredietlimiet inclusief de maandelijks verschuldigde rente. Hogere of lagere maandbedragen zijn ook mogelijk. 3 De effectieve rente op jaarbasis is een prijsaanduiding voor het krediet. Hierin komen alle kosten van het krediet tot uitdrukking. 4 De theoretische looptijd geeft het aantal maandbetalingen aan die moeten worden gedaan om het krediet volledig af te lossen. Hierbij wordt er van uitgegaan dat het bedrag van de kredietlimiet ineens wordt opgenomen, de rente niet wijzigt en er geen heropnames en extra aflossingen plaats vinden. Rekenvoorbeeld 1 (zonder overlijdensrisico) U leent een bedrag van Hiervoor betaalt u 6.5% rente op jaarbasis (effectief) De maandtermijn is 400 (laatste maandtermijn 186,90) De theoretische looptijd is 59 maanden U betaalt totaal ,90 De aflossing is gelijk aan de kredietsom zijnde De totale kosten voor deze lening bedragen dus 3.386,90 4/5 C PROSPECTUS DELTA LLOYD DOORLOPEND KREDIET

5 Indien u het overlijdensrisico wenst af te dekken, dan betaalt u hiervoor een renteopslag van 0,3% per jaar per verzekerde. Rekenvoorbeeld 2 (met overlijdensrisico voor 1 verzekerde) U leent een bedrag van 5.000,00 Hiervoor betaalt u 6,8% rente op jaarbasis (effectief) De maandtermijn is 100 (laatste maandtermijn 95,13) De theoretische looptijd is 59 maanden U betaalt totaal 5.895,13 De aflossing is gelijk aan de kredietsom zijnde 5.000,00 De totale kosten voor deze lening bedragen dus 895,13 Na ontvangst van uw aanvraag toetst Delta Lloyd altijd uw gegevens bij het Bureau Krediet Registratie te Tiel. HOOFDSTUK 4 OVERIGE ZAKEN 1 Belasting U kunt de rente die u over de leningen heeft betaald alleen opvoeren als aftrekpost op uw aangifte inkomstenbelasting als u het geleende geld heeft gebruikt voor de aanschaf, verbetering of het onderhoud van uw eigen woning, zoals bedoeld in de Wet op de inkomstenbelasting U moet hierbij denken aan een verbouwing, de aanschaf van een keuken, badkamer, nieuwe cv of een nieuwe tuininrichting. De lening valt in dat geval voor de inkomstenbelasting in Box I. Gebruikt u de lening voor andere (consumptieve) doeleinden - de aanschaf van een auto bijvoorbeeld - dan is de rente níet fiscaal aftrekbaar. In dat geval valt de lening in Box III. In Box III mag u het totale bedrag aan schulden (minus een drempel) in mindering brengen op uw bezittingen. Meer informatie over de fiscale aspecten van uw lening vindt u op onze website en op 2 BKR De Bank is aangesloten bij de Stichting Bureau Krediet Registratie (BKR) te Tiel. Alle kredietaanvragen worden getoetst bij de BKR. Registratie van leningen bij de BKR is bedoeld om te voorkomen dat uw financiële verplichtingen uw draagkracht te boven gaan. Daarom vraagt de Bank in het kader van de toetsing bij de BKR al uw lopende en afgeloste leningen op. Daarnaast meldt de Bank de kredietovereenkomst(en) aan bij de BKR. Deze gegevens worden verwerkt in het centrale kredietinformatiesysteem. Zo kunnnen krediet- en betaalrisico s voor kredietgevers worden beperkt en overkreditering (een te zware schuldenlast) van kredietnemers worden voorkomen en/of beperkt. Mede dankzij het informatiesysteem kunnen problematische schuldsituaties worden voorkomen. Naast het aanmelden van de overeenkomst moeten ook alle achterstanden van meer dan 60 dagen in de nakoming van de betalingsverplichtingen die voortvloeien uit deze overeenkomst, door de Bank worden gemeld bij de BKR. Heeft of had u een betalingsachterstand, dan kan dit gevolgen hebben voor een eventuele volgende financieringsaanvraag. Het kan bijvoorbeeld ook consequenties hebben voor uw aanvraag voor een nieuw mobiel telefoonabonnement. Een folder over de BKR kunt u opvragen via de afdeling Cliëntenservice, telefoon Op treft u uitgebreide informatie aan over het informatiesysteem van de BKR. 3 VFN Op de internetpagina van de Vereniging van Financieringsondernemingen in Nederland (VFN) treft u uitgebreide informatie aan over lenen. Ook kunt u er de folders Geld lenen en Aflossingsvrij krediet downloaden. 4 Toezicht Delta Lloyd Bank N.V.is geregistreerd bij de Stichting Autoriteit Financiële Markten (AFM) en beschikt over een Wft-vergunning (Wet financieel toezicht) voor alle financiële diensten ten aanzien van alle financiële producten. Voor informatie over het toezicht op Delta Lloyd Bank kunt u bellen met de toezichtslijn van de Autoriteit Financiële Markten: (0,35 euro per gesprek) op werkdagen van 9.00 tot uur. Ook kunt u de internetsite raadplegen. De Bank is lid van de Vereniging van Financieringsondernemingen in Nederland (VFN). Deze vereniging en haar leden maken zich sterk voor integere en betrouwbare dienstverlening. 5 Contactgegevens Delta Lloyd Bank, Joan Muyskenweg 4, Amsterdam Postbus 231, 1000 AE Amsterdam Telefoon: Bereikbaar van maandag t/m vrijdag van 8.30 tot uur. 5/5 C PROSPECTUS DELTA LLOYD DOORLOPEND KREDIET

36-7514-430 B/0507. Prospectus en overige productinformatie PlusKrediet

36-7514-430 B/0507. Prospectus en overige productinformatie PlusKrediet 36-7514-430 B/0507 Prospectus en overige productinformatie PlusKrediet Inhoudsopgave pag. InterBank, de juiste keuze voor uw lening 3 Uw adviseur 4 PROSPECTUS 4 Prospectus PlusKrediet 5 Belangrijkste kenmerken

Nadere informatie

Inhoudsopgave. InterBank, de juiste keuze voor uw lening! 2. Waarom deze brochure 3. InterBank BetaalGarantie 9. Zakelijk Krediet 12

Inhoudsopgave. InterBank, de juiste keuze voor uw lening! 2. Waarom deze brochure 3. InterBank BetaalGarantie 9. Zakelijk Krediet 12 Inhoudsopgave pag. InterBank, de juiste keuze voor uw lening! 2 Waarom deze brochure 3 Doorlopend Krediet 4 Persoonlijke Lening 7 Huurkoop 7 Particuliere Lease 8 Seniorenlening 8 InterBank BetaalGarantie

Nadere informatie

Het WOZ-krediet. zodat uw woonwensen werkelijkheid worden

Het WOZ-krediet. zodat uw woonwensen werkelijkheid worden Het WOZ-krediet zodat uw woonwensen werkelijkheid worden Heeft u een koopwoning? Dan kunt u bij DEFAM het WOZ-krediet aanvragen. Dit is een voordelig krediet waarmee u uw woonwensen kunt realiseren. U

Nadere informatie

Alle vrijheid van de wereld

Alle vrijheid van de wereld Lenen Alle vrijheid van de wereld Lenen Geld lenen is vandaag de dag heel vanzelfsprekend. Voor een auto of nieuwe caravan wordt vaak een lening afgesloten. Ook onvoorziene uitgaven zoals de vervanging

Nadere informatie

d.d. 1 januari 2015 Toelichting op een Starterslening en Algemene bepalingen voor hypothecaire leningen SVN0306A

d.d. 1 januari 2015 Toelichting op een Starterslening en Algemene bepalingen voor hypothecaire leningen SVN0306A d.d. 1 januari 2015 Toelichting op een Starterslening en Algemene bepalingen voor hypothecaire leningen SVN0306A Inhoudsopgave Algemeen 4 1. Wie is de stichting Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse

Nadere informatie

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Algemene voorwaarden - Leningvoorwaarden voor een Victorie Hypotheek (1 september 2009) - Algemene bepalingen van geldlening en zekerheidstelling (20 april 2009) 13 16 09-07 De leningvoorwaarden voor

Nadere informatie

Een betaalbare hypotheek: nu en straks

Een betaalbare hypotheek: nu en straks Een betaalbare hypotheek: nu en straks Informatie voor starters op de woningmarkt Contactorgaan Hypothecair Financiers (CHF) Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting (Nibud) 2013 Inhoudsopgave [Heading

Nadere informatie

Voorwaarden Rabo ToekomstSparen/Beleggen

Voorwaarden Rabo ToekomstSparen/Beleggen r Voorwaarden Rabo ToekomstSparen/Beleggen 1 Productkenmerken en informatie over ToekomstSparen 2 Productkenmerken en informatie over ToekomstBeleggen 3 Algemene voorwaarden voor Rabo ToekomstSparen 2007

Nadere informatie

Algemene voorwaarden bij de lening van uw woning

Algemene voorwaarden bij de lening van uw woning Algemene voorwaarden bij de lening van uw woning Algemene voorwaarden voor particuliere geldleningen van de Rabobank 2014 Deze voorwaarden gelden voor de overeenkomst waarin u met de bank afspraken heeft

Nadere informatie

Triodos Bank. Waar u op moet letten bij het zoeken van de juiste hypotheek.

Triodos Bank. Waar u op moet letten bij het zoeken van de juiste hypotheek. Triodos Bank. Waar u op moet letten bij het zoeken van de juiste hypotheek. Vragen? Heeft u vragen, neemt u dan contact op met Triodos Bank via telefoon 030 693 65 11 of mail naar info@triodos.nl. Een

Nadere informatie

Productkenmerken en voorwaarden Rabo DoelSparen. Productkenmerken Rabo DoelSparen Algemene voorwaarden Rabo DoelSparen 2013 Algemene Bankvoorwaarden

Productkenmerken en voorwaarden Rabo DoelSparen. Productkenmerken Rabo DoelSparen Algemene voorwaarden Rabo DoelSparen 2013 Algemene Bankvoorwaarden Productkenmerken en voorwaarden Rabo DoelSparen Productkenmerken Rabo DoelSparen Algemene voorwaarden Rabo DoelSparen 2013 Algemene Bankvoorwaarden Productkenmerken Rabo DoelSparen Leeswijzer In dit document

Nadere informatie

AEGON VermogensRekening. Handleiding

AEGON VermogensRekening. Handleiding AEGON VermogensRekening Handleiding Handleiding bij de AEGON VermogensRekening Inleiding Gefeliciteerd met uw AEGON VermogensRekening, een beleggingsrekening waarmee u eenvoudig een vermogen kunt vormen.

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Zelf Uitvaartverzekering Z.UITV.Z 15.01

Algemene voorwaarden Zelf Uitvaartverzekering Z.UITV.Z 15.01 Algemene voorwaarden Zelf Uitvaartverzekering Z.UITV.Z 15.01 Algemene voorwaarden Zelf Uitvaartverzekering Z.UITV.Z 15.01 Wat houdt de Zelf Uitvaartverzekering in? De Zelf Uitvaartverzekering geeft recht

Nadere informatie

Productkenmerken. Centraal Beheer Achmea Extra Pensioen Sparen

Productkenmerken. Centraal Beheer Achmea Extra Pensioen Sparen Productkenmerken Centraal Beheer Achmea Extra Pensioen Sparen Leeswijzer In deze productkenmerken leggen wij uit hoe Extra Pensioen Sparen van Centraal Beheer Achmea werkt. Naast deze productkenmerken

Nadere informatie

ALGEMENE HYPOTHEEKINFORMATIE

ALGEMENE HYPOTHEEKINFORMATIE ALGEMENE HYPOTHEEKINFORMATIE ADVIES MET HET LUYTEN ADVIESGROEP betrouwbaar beter Bredaseweg 65 Kantoorgebouw de Havik 4872 LA ETTEN-LEUR Tel. (076) 5021087 Fax (076) 5021604 Email info@luyten.nl Internet

Nadere informatie

Wegwijs bij De Hypotheekshop

Wegwijs bij De Hypotheekshop Wegwijs bij De Hypotheekshop In deze Wegwijs geeft De Hypotheekshop u een omschrijving van haar dienstverlening. We zetten voor u op een rij wie we zijn en wat u van ons kan en ook mág verwachten. Wie

Nadere informatie

hypotheken Kies de beste lening voor uw woning

hypotheken Kies de beste lening voor uw woning hypotheken Kies de beste lening voor uw woning kies de beste lening voor uw woning Een hypotheek is een lening voor uw woning Over geld lenen en terugbetalen. 04 Uw woning en de belasting Welke belastingvoordelen

Nadere informatie

Bijzondere voorwaarden Rechtsbijstandverzekering (Verzekeringsoverzicht)

Bijzondere voorwaarden Rechtsbijstandverzekering (Verzekeringsoverzicht) POLISVOORWAARDEN Rechtsbijstandverzekering voor particulieren Delta Lloyd Schadeverzekering NV Arnhem MODEL RE 03.2.13 D INHOUD Algemene voorwaarden Rechtsbijstandverzekering Pagina Artikel 1 Waar is deze

Nadere informatie

Offerte Garantie Plan - Premie

Offerte Garantie Plan - Premie Offertenummer GPP0100010000598 Offertedatum 31-05-2012 Geldigheid Deze offerte is geldig tot 4 weken na 31-05-2012. Binnen deze geldigheidstermijn moet de aanvraag zijn ingediend. Ook moet dan het ondertekende

Nadere informatie

AMERICAN EXPRESS CHARGE CARD

AMERICAN EXPRESS CHARGE CARD OVEREENKOMST VOOR DE AMERICAN EXPRESS KAARTHOUDERS AMERICAN EXPRESS CHARGE CARD OVEREENKOMST VOOR AMERICAN EXPRESS KAARTHOUDERS INHOUD PAGINA DEEL 1 Partijen 4 Termen die wij gebruiken 4 Vergoedingen

Nadere informatie

Zakelijk Krediet. Algemene Bepalingen van Kredietverlening Algemene Bepalingen van Pandrecht Algemene Voorwaarden van de Bank

Zakelijk Krediet. Algemene Bepalingen van Kredietverlening Algemene Bepalingen van Pandrecht Algemene Voorwaarden van de Bank Zakelijk Krediet Algemene Bepalingen van Kredietverlening Algemene Bepalingen van Pandrecht Algemene Voorwaarden van de Bank ING Bank N.V. (ING) is één van de grootste aanbieders van financiële diensten

Nadere informatie

Voorwaarden voor Zelf Beleggen

Voorwaarden voor Zelf Beleggen Voorwaarden voor Zelf Beleggen U belegt zelf of u wilt zelf gaan beleggen bij Van Lanschot Bankiers. U wilt dat op execution only-basis doen. Bij Van Lanschot kunt u dan kiezen voor de dienstverlening

Nadere informatie

Reglement Allianz Beleggersrekening

Reglement Allianz Beleggersrekening Allianz Nederland Asset Management B.V. Reglement Allianz Beleggersrekening Versie 1.2 December 2014 Inhoudsopgave Waarvoor dit reglement? 4 Wat is het doel van de Allianz Beleggersrekening? 4 Hoe werkt

Nadere informatie

Voorwaarden Ondernemer op Verzuimverzekering

Voorwaarden Ondernemer op Verzuimverzekering Voorwaarden Ondernemer op Verzuimverzekering Waarom deze voorwaarden belangrijk voor u zijn Deze voorwaarden horen bij uw Ondernemer op verzuimverzekering. Hierin leest u waarvoor u verzekerd bent, hoe

Nadere informatie

alles goed achterlaten

alles goed achterlaten alles goed achterlaten Wat u zelf kunt regelen Informatie voor nabestaanden Juni 2015 Ik merk dat de kinderen er moeite mee hebben als ik over de dood praat. Ze wuiven het onderwerp vaak weg. Nu ik er

Nadere informatie

Frank Ruis zorgt in én onder alle omstandigheden voor financiële rust. Werkwijze

Frank Ruis zorgt in én onder alle omstandigheden voor financiële rust. Werkwijze Frank Ruis zorgt in én onder alle omstandigheden voor financiële rust. Werkwijze Werkwijze combineert de per 1 juli 2009 wettelijk verplichte Dienstenwijzer en het Dienstverleningsdocument. Frank Ruis

Nadere informatie

Informatie over de dienstverlening

Informatie over de dienstverlening Informatie over de dienstverlening Hartelijk welkom bij KantoorVanBeek! Elke financieel adviseur is verplicht om schriftelijk een omschrijving van zijn dienstverlening aan u te overhandigen. Daarom zetten

Nadere informatie

RAB Dienstverleningsdocument/Dienstenwijzer/A.V.

RAB Dienstverleningsdocument/Dienstenwijzer/A.V. Algemeen Introductie Vanaf 1 juli 2009 moeten adviseurs en bemiddelaars aan hun klanten een dienstverleningsdocument overhandigen bij complexe producten en hypotheken. Het dienstverleningsdocument is een

Nadere informatie

Voorwaarden Generali Ondernemer op verzuimverzekering

Voorwaarden Generali Ondernemer op verzuimverzekering Voorwaarden Generali Ondernemer op verzuimverzekering Waarom deze voorwaarden belangrijk voor u zijn Deze voorwaarden horen bij uw Generali Ondernemer op verzuimverzekering. Hierin leest u waarvoor u

Nadere informatie

VAN HALBERTSMA VAN DEN BOOM 2011

VAN HALBERTSMA VAN DEN BOOM 2011 TOELICHTING DIENSTVERLENINGVOORWAARDEN VOOR PARTICULIERE KLANTEN VAN HALBERTSMA VAN DEN BOOM 2011 Inleiding Halbertsma van den Boom biedt, als financieel dienstverlener, consumenten aan om hun belangen,

Nadere informatie