Verkeersstudie vrachtverkeer Grensstraat. Verkeersmodelstudie. Definitief november : nordinfra

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Verkeersstudie vrachtverkeer Grensstraat. Verkeersmodelstudie. Definitief november : nordinfra"

Transcriptie

1 Verkeersstudie vrachtverkeer Grensstraat Verkeersmodelstudie Definitief november 2015 : nordinfra

2 Verkeersstudie vrachtverkeer Grensstraat Verkeersmodelstudie projectnummer : kenmerk : versie : 2 Nordinfra Advies. Niets uit dit bestek/drukwerk mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt d.m.v. drukwerk, fotokopie, microfilm of op welke andere wijze ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Nordinfra Advies, noch mag het zonder een dergelijke toestemming worden gebruikt voor enig ander werk dan waarvoor het is vervaardigd.

3 : nordinfra INHOUD BLAD 1 INLEIDING 3 2 VERKEERSMODELSTUDIE 5 3 UITEENZETTING EFFECTEN PER VARIANT 7 4 IN HOEVERRE IS DE TOEKOMSTIGE ROUTE VIA BPL-N274-B56N EEN ALTERNATIEF? 9 5 COLOFON 12 BIJLAGEN _v2 4 november

4 : nordinfra 1 INLEIDING!! n In het oostelijk deel van Landgraaf zal de huidige provinciale weg N299 vanaf begin 2016 omgebouwd worden tot 2x2-strooks autoweg, de Buitenring Parkstad Limburg (BPL), met ongelijkvloerse aansluitingen bij de Reeweg, Hoogstraat, Gravenweg/Schanserweg en Mensheggerweg. Daarnaast wordt ca. 10km noordelijker de recent aangelegde B56(n) in Duitsland verder doorgetrokken tot de autosnelweg naar Düsseldorf, de A46. BPL BPL De bewoners van de Grensstraat in Landgraaf willen, op het moment dat de BPL en de doorgetrokken B56n zijn opengesteld, een permanent vrachtverbod in de Grensstraat. De Grensstraat fungeert op dit moment als grensoverschrijdende gebiedsontsluitingsweg tussen de naburige regio s Parkstad in Nederland en Geilenkirchen/Heinsberg in Duitsland en wikkelt relatief veel vrachtverkeer af. Enige jaren geleden is in deze straat een nachtelijk vrachtverbod ingevoerd om de leefbaarheid voor bewoners van deze straat te waarborgen, hetgeen de bewoners nu willen uitbreiden tot en 24-uurs verbod. Doel De gemeente Landgraaf heeft Nordinfra Verkeerskundig Advies gevraagd een onderzoek uit te voeren naar de volgende hoofdvraag: is het mogelijk en juridisch gezien haalbaar om na realisatie van de BPL en B56n een permanent vrachtverbod in te voeren in de Grensstraat? Tevens wil de gemeente antwoord op de volgende deelvraag: wat zijn de verkeerskundige effecten van de openstelling van BPL en B56n op de Grensstraat _v2 4 november

5 : nordinfra Projectaanpak Deze rapportage beschrijft het verkeersmodelonderzoek dat door Nordinfra is uitgevoerd ten behoeve van het beantwoorden van bovenstaande vraag. De verkeersmodel-analyse zal antwoord geven op de volgende onderzoeksopgaven: : inzichtelijk maken wat de verkeersintensiteiten zijn op de Grensstraat, zowel in de huidige situatie als in de toekomstscenario s met BPL en B56n (met specificatie van vrachtverkeer) : inzichtelijk maken waar het (vracht)verkeer op de Grensstraat vandaan komt en waar het naartoe gaat, zowel in huidige situatie als in de toekomstscenario s met BPL en B56n : inzichtelijk maken in hoeverre de toekomstige route via BPL-N274-B56n een alternatief vormt voor de route via de Grensstraat Deze opgaven worden in de volgende drie hoofdstukken nader toegelicht _v2 4 november

6 : nordinfra 2 VERKEERSMODELSTUDIE De gemeente Landgraaf heeft de beschikking over het Regionaal Verkeersmodel Parkstad Limburg, dat in het kader van de Regionale Verkeersmilieukaart (RVMK) 2013 is opgebouwd. Dit model wordt voor en door de hele regio en door de provincie gebruikt voor het beschouwen van toekomstverkeersprognoses en het doorrekenen van toekomstige infrastructurele of ruimtelijke ontwikkelingen. Dit model zal ook worden gebruikt om de onderzoeksvragen uit deze studie te beantwoorden. Operationele berekeningen in dit verkeersmodel worden uitgevoerd onder beheer van de Gemeente Heerlen. De volgende scenario s/varianten zijn van belang voor deze studie en daarom doorgerekend en nader beschouwd: : Basisjaar 2013 (basisinfo in het model RVMK2013): komt overeen met huidige situatie : Toekomstvariant 0 voor prognosejaar 2020 (basisinfo in het model RVMK2013): komt overeen met de thans beoogde toekomstsituatie : Toekomstvariant 1 voor prognosejaar 2020: zoals variant 0, maar zonder nieuwe weg B258n tussen Aken en Kerkrade (aangezien er Duitse signalen zijn dat deze er mogelijk toch niet komt) : Toekomstvariant 2 voor prognosejaar 2020: zoals variant 1, maar met een halve BPL-aansluiting Hoogstraat (aangezien de gemeente het verzoek heeft gedaan bij de provincie om voorlopig niet de noordelijke op-/afrit open te stellen i.v.m. het beperken van de verkeerstoename op het aansluitende gemeentelijk wegennet. Verkeersdruk De (verwachte) verkeersdruk in deze scenario s is op zes punten op het Landgraafse wegennet inzichtelijk gemaakt; op de Grensstraat (2 punten), de Kantstraat, de Nieuwenhagerheidestraat, de Europaweg-Noord en de Europaweg-Zuid. Hierbij is onderscheid gemaakt naar de vrachtverkeerintensiteiten en de totaalintensiteiten (alle motorvoertuigen. In de tabel in bijlage 1 zijn deze intensiteiten weergegeven. Toe- of afnames van verkeer In deze tabel zijn ook per toekomstvariant de absolute en procentuele verschillen ten opzichte van het basisjaar 2013 aangegeven. Dit is weergegeven zowel voor het vrachtverkeer als voor alle verkeer. Deze toe- en afnames zijn per scenario ook weergegeven in zogenaamde verschilplots (bijlage 2). Deze verschilplots geven de procentuele verschillen aan qua hoeveelheid vrachtverkeer tussen het betreffende scenario en basisjaar Rood geeft een toename van vrachtverkeer aan, groen een afname van vrachtverkeer. De breedte van de balken geeft mate van toe- of afname aan, de getallen geven het percentage toe- of afname aan _v2 4 november

7 : nordinfra Herkomsten en bestemmingen Om een indruk te krijgen van de herkomsten en de bestemmingen van het vrachtverkeer dat door de Grensstraat rijdt, is in het verkeersmodel voor ieder scenario een zogenaamde selected-link analyse uitgevoerd. Op de "selected-link-plots" in bijlage 3 is het resultaat hiervan aangegeven, dat wil zeggen hoe het vrachtverkeer in de Grensstraat t.p.v. de grens zich verder over het wegennetwerk verspreidt. Het geeft dus de herkomsten en bestemmingen van het vrachtverkeer op de Grensstraat aan. Let op: deze plots geeft echter geen "van-naar"-routes aan! _v2 4 november

8 : nordinfra 3 UITEENZETTING EFFECTEN PER VARIANT In de huidige situatie heeft het vrachtverkeer dat door de Grensstraat rijdt zijn herkomst c.q. bestemming: : aan de westzijde: in Landgraaf, de regio Parkstad en Herzogenrath; : aan de oostzijde: in Ubach Palenberg, de regio Geilenkirchen/Heinsberg. Er is geen sprake van (bovenregionaal) doorgaand vrachtverkeer over grotere afstand, bijvoorbeeld via de A46 naar Düsseldorf. Dit blijkt zowel uit de selectedlinkanalyse van de Grensstraat zelf als uit die van A46 (vlak voor het uiteinde bij de B221). Deze laatste toont aan dat het vrachtverkeer op dit deel van de A46 geen relatie heeft met de Grensstraat (slechts 1,6% van het vrachtverkeer op de A46 komt ook door de Grensstraat). Hieruit blijkt dus dat de Grensstraat niet als bovenregionale lange-afstandsroute fungeert voor vrachtverkeer. In toekomstvariant 0 is er op de Grensstraat, Kantstraat en Nieuwenhagerheidestraat sprake van een forse toename van (vracht)verkeer t.o.v Op de Europaweg is sprake van een forse daling van (vracht)verkeer. Het vrachtverkeer dat door de Grensstraat rijdt, krijgt behalve de genoemde herkomsten en bestemmingen uit de huidige situatie dan ook Aken als belangrijke herkomst/bestemming erbij. Dit is het gevolg van de snelle route vanuit Aken via de nieuwe wegen B258n en BPL naar Landgraaf en Geilenkirchen. Bovendien is er in beperkte mate dan ook sprake van grensoverschrijdend vrachtverkeer dat via de BPL en A76/E314 van/naar België rijdt. Het aandeel vrachtverkeer op de A46 dat ook door Grensstraat rijdt is in de toekomstige situatie echter nog steeds laag: 3,8%. Ook na doortrekking van de B56n zal de Grensstraat dus niet als bovenregionale lange-afstandsroute fungeren voor vrachtverkeer. In toekomstvariant 1 (zonder B258n) is er op de Grensstraat, Kantstraat en Nieuwenhagerheidestraat sprake van een aanzienlijk minder grote toename van vrachtverkeer. Dit komt doordat de route van/naar Aken langer wordt door het ontbreken van de B258n. Het verkeer moet dan via de A76/E314 van/naar Aken rijden. Aken is echter ook in deze variant wel een duidelijke herkomst/bestemming voor het vrachtverkeer op de Grensstraat, zij het dus in mindere mate dan in toekomstvariant 0. In toekomstvariant 2 (zonder B258n en met halve BPL-aansluiting Hoogstraat) is er sprake van iets minder grensoverschrijdend vrachtverkeer dan in toekomstvariant 1, hetgeen zichtbaar is in een iets beperktere toename van vrachtverkeer op het oostelijk deel van de Grensstraat ten opzichte van de voorgenoemde toekomstvarianten. Op het gedeelte van de Grensstraat, Kantstraat en Nieuwenhagerheidestraat ten westen van de Europaweg-Noord is er echter sprake van een _v2 4 november

9 : nordinfra aanzienlijk minder grote toename van vrachtverkeer ten opzichte van de voorgenoemde toekomstvarianten. Het niet openstellen van de noordelijke BPL-op- en afrit bij de Hoogestraat heeft dus vooral effect op het westelijk deel van het genoemde traject. Er rijdt in deze variant immers meer vrachtverkeer via de noordelijker gelegen BPL-aansluiting Reeweg en via de Europaweg-Noord naar de grensovergang Grensstraat. Op de Europaweg-Noord is echter dan nog steeds sprake van een forse afname t.o.v. de huidige situatie. In toekomstvariant 2 heeft het grensoverschrijdend vrachtverkeer dezelfde herkomsten/bestemmingen dan in toekomstvariant _v2 4 november

10 : nordinfra 4 IN HOEVERRE IS DE TOEKOMSTIGE ROUTE VIA BPL-N274-B56N EEN ALTERNATIEF? Om te kunnen achterhalen in hoeverre de toekomstige route via de autowegen BPL en B56n (met daartussen een stuk provinciale weg N274) een goed toekomstig alternatief is voor grensoverschrijdend vrachtverkeer dat nu de Grensstraat gebruikt, zijn in het verkeersmodel een aantal analyses uitgevoerd: : selected linkanalyse op de toekomstige doorgetrokken B56n; hiermee kunnen de herkomsten en bestemmingen van het vrachtverkeer op de B56n worden achterhaald (zie ook bijlage 3) : kortste routeboomanalyse voor de huidige en toekomstige situatie; hiermee kan het verschil in reisafstand en tijd worden achterhaald tussen de (huidige) route via de Grensstraat en de (door de bewoners toekomstig beoogde) route via de BPL-N274-B56n Herkomsten en bestemmingen van vrachtverkeer op de B56n Uit de selected linkanalyse blijkt dat de doorgetrokken B56n totaal geen vrachtverkeer uit Parkstad aantrekt. Deze weg dient in de toekomstige situatie puur als oostwestverbinding over grotere afstand op de relatie België-Duitsland v.v. De route vanuit Parkstad (en dus ook Landgraaf) via de B56n is dus niet interessant om van/naar het Duitse achterland te rijden. Verschil in reisafstand- en tijd tussen de twee routes Middels het achterhalen van kortste-routebomen uit het verkeersmodel kunnen de volgens het model kortste routes in afstand en tijd worden bepaald. Door het aanwijzen van 1 vaststaand beginpunt en 1 vaststaand eindpunt, zowel voor de huidige als voor de toekomstige situatie, worden de verschillen in reisafstand en reistijd tussen de verschillende routes inzichtelijk. Opgemerkt wordt dat de op deze wijze verkregen reistijd geïnterpreteerd moet worden als een free-flow reistijd op een onbelast netwerk in het verkeersmodel. Hierbij wordt geen rekening gehouden met vertragingen als gevolg van verkeersdrukte, waardoor de reistijd met name in drukke periodes in de praktijk hoger zal liggen. Bovendien wordt hierbij geen rekening gehouden met het feit dat vrachtwagens niet overal de maximumsnelheid kunnen of mogen rijden (bijvoorbeeld op autowegen (zoals B56n en BPL) geen 100 maar maximaal 80 km/u à 90 km/u of in de Grensstraat en Heerlener Strasse door het relatief smalle wegprofiel en verkeersremmende maatregelen geen 50 maar maximaal 30 à 40 km/u). Het biedt echter wel een goede mogelijkheid om een vergelijking te maken tussen de diverse scenario s. Er zijn 3 kortste-routebomen in het model achterhaald waarbij het begin/eindpunt telkens aan de Nederlandse kant de Hoogstraat nabij de N299/BPL is, en aan de Duitse kant het begin/eindpunt van de A46 bij de kruising met de B221: 1. huidige situatie: route via Grensstraat 2. huidige situatie: route via N299, N274 en B56 3. toekomstige situatie: route via BPL, N274 en B56n _v2 4 november

11 : nordinfra Route 1 Route 2 Route 3 Het resultaat van deze analyse is als volgt: Route via: Reisafstand Free-flow reistijd 1. Grensstraat 15,8 km 13,4 minuten 2. N299, N274 en B56 28,7 km 22,1 minuten 3. BPL, N274 en B56n (toekomst) 25,0 km 15,9 minuten Reisafstand en reistijd op de huidige en toekomstige alternatieve routes (2 en 3) via de B56(n) liggen fors hoger dan op de route via de Grensstraat (1). Weliswaar neemt door de aanleg van de BPL en de doortrekking van de B56n de reisafstand en tijd via de alternatieve route af, maar ook dan is nog sprake van een ca. 60% langere route in afstand en 20% langere route in tijd t.o.v. de route door de Grensstraat. Nogmaals refererend aan het feit dat dit free-flow reistijden betreffen, die niet specifiek voor vrachtwagens zijn en het feit dat vrachtwagens op grote delen van route 3 niet de maximumsnelheid kunnen rijden waar in de berekening rekening mee is gehouden, is de inschatting dat het verschil in daadwerkelijke reistijd tussen route 1 en 3 significant groter zal zijn _v2 4 november

12 : nordinfra Conclusie Op basis van de in dit hoofdstuk besproken analyses wordt geconcludeerd dat de toekomstige alternatieve route via de BPL, N274 en B56n, net zoals de huidige alternatieve route via N299, N274 en B56 geen logisch c.q. vanzelfsprekend alternatief zal zijn voor het grensoverschrijdend vrachtverkeer dat nu gebruik maakt van de Grensstraat. Hoewel de omrijtijd en afstand via de toekomstige route BPL, N274 en B56n afneemt ten opzichte van de huidige alternatieve route via de N299, N274 en B56n, zijn omrijtijd en afstand van zowel deze huidige als de toekomstige alternatieve route significant groter dan via de route Grensstraat, hetgeen leidt tot significante economische schade bij de transporteurs. Dat maakt het daarom juridisch gezien erg lastig om ook na realisatie van de BPL en B56n een permanent vrachtverbod in te voeren. De juridische haalbaarheid is immers in belangrijke mate afhankelijk van of er beroep wordt aangetekend tegen het verkeersbesluit en de daarbij aangevoerde gronden. Gelet op de reeds doorlopen procedure voor het nachtelijk vachtverbod is het zeer aannemelijk dat er door bedrijven beroep wordt aangetekend en dat daarbij de economische schade als gevolg van de forse omrijbeweging als grond wordt aangevoerd. Hoewel het verzoek van de bewoners voor een permanent vrachtverbod vanuit hun optiek begrijpelijk is, achten wij, gelet op de conclusies van dit rapport, de kans dat een dergelijk verkeersbesluit stand houdt echter gering en adviseren wij daarom af te zien van het invoeren van een permanent vrachtverbod _v2 4 november

13 : nordinfra 5 COLOFON Opdrachtgever : Gemeente Landgraaf Project : Verkeersstudie vrachtverkeer Grensstraat Projectnummer : Kenmerk : _v2 Omvang rapport : 12 pagina's Auteur : ing. Nordine Bouchiba Datum : 4 november _v2 4 november

14 Postbus CD Maastricht T: +31 (0) E: I:

15 BIJLAGEN

16 Locatie(telpunten BIJLAGE 1: INTENSITEITSTABEL Toekomstvariant-0-(2020)-met-BPL-en-B56n Toekomstvar.-1-(2020):-zoals-0,-zonder-B258n Toekomstvar.-2-(2020):-zoals-1,--met-1/2-aansl.-Hoogstr. Verschil-tov-2013 Verschil-tov-2013 Verschil-tov-2013 Basisjaar-2013 absoluut procentueel absoluut procentueel absoluut procentuee PA/etm VA/etm Mvt/etm PA/etm VA/etm Mvt/etm VA/etm Mvt/etm VA/etm Mvt/etm PA/etm VA/etm Mvt/etm VA/etm Mvt/etm VA/etm Mvt/etm PA/etm VA/etm Mvt/etm VA/etm Mvt/etm VA/etm Mv Grensstraat-ten-oosten-van-Europaweg richting0oost % 31% % 24% % richting0west % 30% % 21% % Totaal % 31% % 23% % Grensstraat-ten-westen-van-Europaweg richting0oost % 60% % 51% % richting0west % 58% % 49% % Totaal % 59% % 50% % Kantstraat-ten-oosten-van-Steenenkruis richting0oost % 63% % 56% % richting0west % 64% % 56% % Totaal % 64% % 56% % Nieuwenhagerheidestraat-ten-westen-van-Steenenkruis richting0oost % 43% % 39% % richting0west % 40% % 36% % Totaal % 41% % 37% % EuropawegPNoord-ten-noorden-van-rotonde-Grensstraat richting0noord C298 C3116 C91% C82% C298 C3123 C91% C82% C234 C1335 C72% richting0zuid C131 C2859 C86% C79% C131 C2869 C86% C79% C93 C1322 C61% Totaal C429 C5975 C90% C81% C429 C5992 C90% C81% C327 C2657 C68% EuropawegPZuid-ten-zuiden-van-TPkruispunt-Grensstraat richting0noord C255 C1518 C71% C39% C254 C1468 C71% C37% C234 C1192 C65% richting0zuid C111 C1525 C75% C48% C111 C1497 C75% C47% C102 C1311 C69% Totaal C366 C3043 C72% C43% C365 C2965 C72% C42% C336 C2503 C66% *0PA0=0personenauto's 000VA0=0vrachtauto's0(middel0+0zwaar) Bron:0verkeersmodel0Parkstad0Limburg,0behorende0bij0verkeersmilieukaart020130(gemeente0Heerlen) <"0% 20&50"% 50&100"% >"100"%

17 BIJLAGE 2: VERSCHILPLOTS

18 VARIANT'0 Verschilplot'vrachtverkeer't.o.v.'2013'(%)

19 VARIANT'1 Verschilplot'vrachtverkeer't.o.v.'2013'(%)

20 VARIANT'2 Verschilplot'vrachtverkeer't.o.v.'2013'(%)

21 BIJLAGE 3: SELECTED LINKPLOTS VAN GRENSSTRAAT, B56N EN A46

22 Basisjaar'2013 Herkomst/bestemming'vrachtverkeer'in'Grensstraat'2013:

23 VARIANT'0 Herkomst/bestemming'vrachtverkeer'in'Grensstraat'2020:

24 VARIANT'1 Herkomst/bestemming'vrachtverkeer'in'Grensstraat'2020:

25 VARIANT'2 Herkomst/bestemming'vrachtverkeer'in'Grensstraat'2020:

26 !"B56n"trekt"totaal"geen"vrachtverkeer"uit"PSL"(zie"S!L"plot"hieronder)

27 Huidige'situatie'(2013) Herkomst/bestemming'vrachtverkeer'op'A46:

28 2020#met#BPL#(var.#0) Herkomst/bestemming#vrachtverkeer#op#A46:

Nut en noodzaak Parklaan

Nut en noodzaak Parklaan Nut en noodzaak Parklaan Onderbouwing bestemmingsplan Parklaan Eindrapport Gemeente Ede Februari 2015 definitief Nut en noodzaak Parklaan Onderbouwing bestemmingsplan Parklaan Eindrapport dossier : BD2436-100-100

Nadere informatie

W.815. Onderzoek wegverkeerslawaai ten behoeve van de ruimtelijke onderbouwing van de voorzieningencluster Beek in de gemeente Laarbeek

W.815. Onderzoek wegverkeerslawaai ten behoeve van de ruimtelijke onderbouwing van de voorzieningencluster Beek in de gemeente Laarbeek W.815 Onderzoek wegverkeerslawaai ten behoeve van de ruimtelijke onderbouwing van de voorzieningencluster Beek in de gemeente Laarbeek Opdrachtgever Gemeente Laarbeek Wissing stedebouw en ruimtelijke vormgeving

Nadere informatie

Verkeersintensiteiten, verkeersveiligheid en Oosterdalfsersteeg

Verkeersintensiteiten, verkeersveiligheid en Oosterdalfsersteeg Deventer Den Haag Eindhoven Snipperlingsdijk 4 Verheeskade 197 Flight Forum 92-94 7417 BJ Deventer 2521 DD Den Haag 5657 DC Eindhoven T +31 (0)570 666 222 F +31 (0)570 666 888 Leeuwarden Amsterdam Postbus

Nadere informatie

Verkeersmodel. Van SRE 2.0 naar SRE 3.0. Juni 2013. Carlo Bernards

Verkeersmodel. Van SRE 2.0 naar SRE 3.0. Juni 2013. Carlo Bernards Verkeersmodel Van SRE 2.0 naar SRE 3.0 Juni 2013 Carlo Bernards 1 Van SRE 2.0 naar SRE 3.0 2 Vandaag een toelichting op: Bouwen versus toepassen van een model Waarom een actualisatie van het verkeersmodel?

Nadere informatie

RAADSIN FORMATIE BRIE F 12R.00433

RAADSIN FORMATIE BRIE F 12R.00433 RAADSIN FORMATIE BRIE F 12R.00433 gemeente WOERDEN Van: wethouder C.J. van Tuijl Gemeente Woerden 12R.00433 Contactpersoon: B. Beving Tel.nr.: 428362 E-mailadres: beving.b@woerden.nl Onderwerp: Overweging

Nadere informatie

TB Verdubbeling N33 Stikstofdepositieonderzoek

TB Verdubbeling N33 Stikstofdepositieonderzoek TB Verdubbeling N33 Stikstofdepositieonderzoek Stikstofdepositie Rijkswaterstaat directie Noord-Nederland april 2012 Definitief TB Verdubbeling N33 Stikstofdepositieonderzoek Stikstofdepositie dossier

Nadere informatie

Afwaarderen (minder aantrekkelijk maken voor doorgaand verkeer) van de Boerendijk tussen de Hoge Rijndijk en de Chrysantstraat

Afwaarderen (minder aantrekkelijk maken voor doorgaand verkeer) van de Boerendijk tussen de Hoge Rijndijk en de Chrysantstraat Scenario 1: Optimalisering huidige verkeersnetwerk woerden West Aanpassen van kruispunt Hollandbaan Waardsebaan verkeerslichtenregelinstallatie (VRI), Boerendijk Chrysantstraat (VRI), Boerendijk Hoge Rijndijk(rotonde).

Nadere informatie

1 Inleiding. 2 Interne wegenstructuur. Kerkdriel Noord. Gemeente Maasdriel. Verkeerseffecten woningen fase 1. 18 september 2015 MDL013/Fdf/0074.

1 Inleiding. 2 Interne wegenstructuur. Kerkdriel Noord. Gemeente Maasdriel. Verkeerseffecten woningen fase 1. 18 september 2015 MDL013/Fdf/0074. Deventer Den Haag Eindhoven Snipperlingsdijk 4 Casuariestraat 9a Flight Forum 92-94 7417 BJ Deventer 2511 VB Den Haag 5657 DC Eindhoven T +31 (0)570 666 222 F +31 (0)570 666 888 Leeuwarden Amsterdam Postbus

Nadere informatie

Bouwplan Melickerveld

Bouwplan Melickerveld Bouwplan Melickerveld Verkeerskundige toets Leigraaf Midden-Limburg BV mei 2013 Definitief Bouwplan Melickerveld Verkeerskundige toets dossier : BC3913-100-100 registratienummer : MO-MA20130073 versie

Nadere informatie

Provincie Noord-Brabant. Aanvulling. bij Planstudie/tracé-MER N261 Tilburg-Waalwijk. april 2005 / Definitief

Provincie Noord-Brabant. Aanvulling. bij Planstudie/tracé-MER N261 Tilburg-Waalwijk. april 2005 / Definitief Provincie Noord-Brabant Aanvulling bij Planstudie/tracé-MER N261 Tilburg-Waalwijk april 2005 / Definitief Provincie Noord-Brabant Aanvulling bij Planstudie/tracé-MER N261 Tilburg-Waalwijk dossier D0582A1001

Nadere informatie

Verkeerskundig onderzoek Ruimtelijke ontwikkeling De Del

Verkeerskundig onderzoek Ruimtelijke ontwikkeling De Del Verkeerskundig onderzoek Ruimtelijke ontwikkeling De Del Rapportage maart-2014 / DO okt 2014 28 oktober 2014 versie 4 1 Verkeerskundig onderzoek Ruimtelijke ontwikkeling De Del opdrachtgever Gemeente Rozendaal

Nadere informatie

Verslag bijeenkomst bedrijven Witte Lam: Project N361- Noorderhoogebrug

Verslag bijeenkomst bedrijven Witte Lam: Project N361- Noorderhoogebrug Afdeling Verkeer en Vervoer Verslag bijeenkomst bedrijven Witte Lam: Project N361- Noorderhoogebrug Datum: 12 januari 2015 Locatie: Waterbedrijf Groningen Genodigden: ondernemers Witte Lam en Hornbach

Nadere informatie

Verkenning N65 Vught - Haaren. Informatieavond. 25 November 2015. 25 november 2015

Verkenning N65 Vught - Haaren. Informatieavond. 25 November 2015. 25 november 2015 Verkenning N65 Vught - Haaren Informatieavond 25 November 2015 25 november 2015 Opbouw presentatie Het waarom van de verkenning: wat is het probleem? Proces en bestuurlijke uitgangspunten (mei 2013) Tussenbalans

Nadere informatie

Dienst Stedelijke ontwikkeling & Beheer Team Milieu

Dienst Stedelijke ontwikkeling & Beheer Team Milieu AKOESTISCH ONDERZOEK BESTEMMINGSPLAN BUITENGEBIED PEELEIK NAAST 32 Dienst Stedelijke ontwikkeling & Beheer Team Milieu Documentnummer: 2012-02 Eigenaar: SB/Mi/GGD Revisienummer: 1 Status: definitief Datum:

Nadere informatie

mêçàéåíåìããéê= W 2009089 mêçàéåí= léçê~åüíöéîéê= låçéêïéêé=ãéãç= W Verkeerskundig advies rev. 2

mêçàéåíåìããéê= W 2009089 mêçàéåí= léçê~åüíöéîéê= låçéêïéêé=ãéãç= W Verkeerskundig advies rev. 2 1. Inleiding De gemeente Lingewaard is voornemens om de begraafplaats De Hoeve in Huissen uit te breiden. Tevens zijn er plannen om een crematorium te bouwen op deze locatie. Voor beide plannen zijn reeds

Nadere informatie

Aan de raad AGENDAPUNT NR. 4. Doetinchem, 27 februari 2013 ALDUS VASTGESTELD 7 MAART 2013. Herziening besluit vrachtwagenverbod Doetinchem Noord

Aan de raad AGENDAPUNT NR. 4. Doetinchem, 27 februari 2013 ALDUS VASTGESTELD 7 MAART 2013. Herziening besluit vrachtwagenverbod Doetinchem Noord Aan de raad AGENDAPUNT NR. 4 ALDUS VASTGESTELD 7 MAART 2013 Herziening besluit vrachtwagenverbod Doetinchem Noord Voorstel: 1. Het raadsbesluit van 1 juli 2010 wat betreft het verbod voor vrachtwagens,

Nadere informatie

Aan de raad AGENDAPUNT NR. 4. Doetinchem, 6 juni 2012 ALDUS VASTGESTELD 14 JUNI 2012. Krediet oostelijke randweg en aanpassing Ondernemingsweg

Aan de raad AGENDAPUNT NR. 4. Doetinchem, 6 juni 2012 ALDUS VASTGESTELD 14 JUNI 2012. Krediet oostelijke randweg en aanpassing Ondernemingsweg Aan de raad AGENDAPUNT NR. 4 ALDUS VASTGESTELD 14 JUNI 2012 Krediet oostelijke randweg en aanpassing Ondernemingsweg Voorstel: 1. Een krediet van 24.250.000,- beschikbaar stellen voor aanleg van de oostelijke

Nadere informatie

Johan Janse - JJAdvies Alex van der Woerd Dutch Traffic Consult

Johan Janse - JJAdvies Alex van der Woerd Dutch Traffic Consult Advies verkeersproblematiek Zuidtangent Heerhugowaard Johan Janse - JJAdvies Alex van der Woerd Dutch Traffic Consult 1. Inleiding De gemeente Heerhugowaard is voornemens voor de oplossing van de verkeersproblematiek

Nadere informatie

Financiele verkenning investeringskosten nieuwbouw Sportpark Weltevreden

Financiele verkenning investeringskosten nieuwbouw Sportpark Weltevreden Financiele verkenning investeringskosten nieuwbouw Sportpark Weltevreden Begeleidende rapportage Gemeente De Bilt mei 2011 Financiele verkenning investeringskosten nieuwbouw Sportpark Weltevreden Begeleidende

Nadere informatie

CONCEPT. Bedrijventerrein t Chijnsgoed en LOG Sterksel. Deel 1: Beschrijving van toetsingsconcept en ontsluitingsvarianten

CONCEPT. Bedrijventerrein t Chijnsgoed en LOG Sterksel. Deel 1: Beschrijving van toetsingsconcept en ontsluitingsvarianten Bedrijventerrein t Chijnsgoed en LOG Sterksel Deel 1: Beschrijving van toetsingsconcept en ontsluitingsvarianten CONCEPT 1 1. Inhoud 1. Toetsingscriteria... 3 1.1 Samenstelling van de toetsingscriteria...

Nadere informatie

Gemeente Halderberge. Analyse verkeersmaatregelen Bosschenhoofd

Gemeente Halderberge. Analyse verkeersmaatregelen Bosschenhoofd Gemeente Halderberge Analyse verkeersmaatregelen Bosschenhoofd Versie: 17 september 2009 Inhoud Pagina 1 Inleiding 1 1.1 Aanleiding 1 1.2 Aanpak en leeswijzer 2 2 Probleemanalyse 3 2.1 Beschrijving huidige

Nadere informatie

Provinciale weg N231; Verkeersintensiteit, geluid en luchtkwaliteit 1

Provinciale weg N231; Verkeersintensiteit, geluid en luchtkwaliteit 1 Provinciale weg N231 Verkeersintensiteit, geluid en luchtkwaliteit Afdeling Openbare Werken/VROM drs. M.P. Woerden ir. H.M. van de Wiel Januari 2006 Provinciale weg N231; Verkeersintensiteit, geluid en

Nadere informatie

Maastricht raakt de liftersplaats kwijt!?

Maastricht raakt de liftersplaats kwijt!? Maastricht raakt de liftersplaats kwijt!? Ing. Frank Verhart St Antoniusbank 42F 6268 NP Bemelen 043 407 2770 fverhart@hotmail.com Voorgenomen ontwikkeling De gemeente Maastricht en Rijkswaterstaat directie

Nadere informatie

Risicoberekeningen spoor Den Bosch Stationskwartier Locatie F

Risicoberekeningen spoor Den Bosch Stationskwartier Locatie F Risicoberekeningen spoor Den Bosch Stationskwartier Locatie F Heijmans Vastgoed b.v. Maart 2012 Concept Risicoberekeningen spoor Den Bosch Stationskwartier Locatie F dossier : BA8595 registratienummer

Nadere informatie

MEMO. NoLogo. : Arcadis, mevrouw Yvonne Sanders : ing. Sander Hoen : drs. ing. Albert Erhardt. : Verkeerskundige toets Uitbreiding Makado, Beek

MEMO. NoLogo. : Arcadis, mevrouw Yvonne Sanders : ing. Sander Hoen : drs. ing. Albert Erhardt. : Verkeerskundige toets Uitbreiding Makado, Beek NoLogo MEMO Aan Van Kopie Dossier Project Betreft : Arcadis, mevrouw Yvonne Sanders : ing. Sander Hoen : drs. ing. Albert Erhardt : AC3423-053-001 : Verkeerskundige toets Uitbreiding Makado, Beek : Resultaten

Nadere informatie

Voorkeursschetsontwerp traverse Lemmer

Voorkeursschetsontwerp traverse Lemmer Bylage 4 Voorkeursschetsontwerp traverse Lemmer Uit de verkeersstudie naar de Rondweg Lemmer (uitgevoerd in 2009/2010) is een voorkeursschetsontwerp naar voren gekomen. Dit ontwerp bestaat in hoofdlijnen

Nadere informatie

Recystel BV. R a p p o r t. oktober 2011 DEFINITIEF. U- frame berekening. R-2001 profiel: ongevuld en R- 2010 profiel: met PE en PU gevuld

Recystel BV. R a p p o r t. oktober 2011 DEFINITIEF. U- frame berekening. R-2001 profiel: ongevuld en R- 2010 profiel: met PE en PU gevuld Recystel BV oktober 2011 DEFINITIEF R a p p o r t U- frame berekening R-2001 profiel: ongevuld en R- 2010 profiel: met PE en PU gevuld Recystel BV R a p p o r t DEFINITIEF U- frame berekening R-2001 profiel:

Nadere informatie

N33 Assen - Zuidbroek

N33 Assen - Zuidbroek N33 Assen - Zuidbroek Bijlage 5 Uitgangspunten bij de verkeersberekeningen Dit is een uitgave van Rijkswaterstaat Kijk voor meer informatie op www.rijkswaterstaat.nl of bel 0800-8002 (ma t/m zo 06.00-22.30

Nadere informatie

Bijlage 11 Algemene beschrijving verkeersmodel

Bijlage 11 Algemene beschrijving verkeersmodel Bijlage 11 Algemene beschrijving verkeersmodel Wat is een verkeersmodel? Een verkeersmodel is een model dat inzicht geeft in huidige en/of toekomstige verkeersen vervoerstromen. Een verkeersmodel wordt

Nadere informatie

memo Verkeersgeneratie bestemmingsplan Rembrandtlaan Datum: 2 juni 2014

memo Verkeersgeneratie bestemmingsplan Rembrandtlaan Datum: 2 juni 2014 memo Postbus 0, 3000 AD Rotterdam Telefoon: 010-2055 Fax: 010-21039 E-mail: info@rho.nl Onderwerp: Verkeers bestemmingsplan Rembrandtlaan Datum: 2 juni 2014 Referte: ing. Hanno Hommel De verkeers van de

Nadere informatie

Verkeersonderzoek. Kenmerken advies: www.meldpunt veiligverkeer.nl

Verkeersonderzoek. Kenmerken advies: www.meldpunt veiligverkeer.nl Verkeersonderzoek www.meldpunt veiligverkeer.nl Kenmerken advies: Naam dossier: >Hier komt de naam van dossier zoals in Meldpunt en wordt ingevoegd door meldpuntmedewerker< Locatie: Eenderparkweg in Ermelo

Nadere informatie

Verkeersonderzoek. Kenmerken advies: www.meldpunt veiligverkeer.nl. Naam dossier: D1509 1512 3044 0384. Locatie: Gemeente Zwolle: Havezathenallee

Verkeersonderzoek. Kenmerken advies: www.meldpunt veiligverkeer.nl. Naam dossier: D1509 1512 3044 0384. Locatie: Gemeente Zwolle: Havezathenallee Verkeersonderzoek www.meldpunt veiligverkeer.nl Kenmerken advies: Naam dossier: D1509 1512 3044 0384 Locatie: Gemeente Zwolle: Havezathenallee Datum uitgifte advies: Oversteekbaarheid fietsers en voetgangers

Nadere informatie

- effecten uitbreiding transferium -

- effecten uitbreiding transferium - Ontsluitingsstructuur Haren - effecten uitbreiding transferium - Gemeente Haren projectnummer: 933 Inhoudsopgave 1. Inleiding 1 1.1. Algemeen 1 1.2. Leeswijzer 2 2. Verkeersafwikkeling 3 2.1. Algemeen

Nadere informatie

Toetsing waterhuishouding

Toetsing waterhuishouding Toetsing waterhuishouding Bedrijventerrein Hattemerbroek - deelgebied Hattem Quickscan waterhuishouding - nieuwe stedenbouwkundige opzet Ontwikkelingsmaatschappij Hattemerbroek B.V. december 2009 concept

Nadere informatie

Verkeersafwikkeling Oegstgeest a/d Rijn en Frederiksoord Zuid

Verkeersafwikkeling Oegstgeest a/d Rijn en Frederiksoord Zuid Deventer Den Haag Eindhoven Snipperlingsdijk 4 Casuariestraat 9a Flight Forum 92-94 7417 BJ Deventer 2521 VB Den Haag 5657 DC Eindhoven T +31 (0)570 666 222 F +31 (0)570 666 888 Leeuwarden Amsterdam Postbus

Nadere informatie

Notitie. Datum: 7 januari 2015. Van: Sip de Jong. Onderwerp: Knip Hogeweg

Notitie. Datum: 7 januari 2015. Van: Sip de Jong. Onderwerp: Knip Hogeweg GEMEENTE AMERSFOORT Notitie Datum: 7 januari 2015 Van: Onderwerp: Sip de Jong Knip Hogeweg Inleiding Deze notitie omvat alle opties voor de knip (een afsluiting in de Hogeweg, op een gekozen punt) met

Nadere informatie

RINGWEG OOST LEIDEN verkeerssimulaties

RINGWEG OOST LEIDEN verkeerssimulaties RINGWEG OOST LEIDEN verkeerssimulaties 1 juni 2012 INHOUDSOPGAVE INLEIDING 2 VARIANTEN RESULTATEN VARIANT 1 EN 2 UITWERKING VARIANT 1 CONCLUSIES 1 INLEIDING Voor de Ringweg Oost is voor de toekomstige

Nadere informatie

Verkenning provinciaal kruispunt N348 N314. Informatie-avond. Presentatie 30 juni 2009

Verkenning provinciaal kruispunt N348 N314. Informatie-avond. Presentatie 30 juni 2009 Verkenning provinciaal kruispunt N348 N314 Informatie-avond Presentatie 30 juni 2009 PRESENTATIE DIT IS EEN DOORLOPENDE PRESENTATIE De presentatie geeft informatie over de verkeerskundige aanleiding en

Nadere informatie

Aanpassing grenzen bebouwde kom Nijmegen-NoordProgramma / Programmanummer Mobiliteit / 1072

Aanpassing grenzen bebouwde kom Nijmegen-NoordProgramma / Programmanummer Mobiliteit / 1072 Datum raadsvergadering / Nummer raadsvoorstel 25 mei 2011 / 117/2010 Fatale termijn: besluitvorming vóór: N.v.t. Onderwerp Aanpassing grenzen bebouwde kom Nijmegen-Noord Aanpassing grenzen bebouwde kom

Nadere informatie

Bereikbaarheid Hoog Catharijne / Binnenstad

Bereikbaarheid Hoog Catharijne / Binnenstad Bereikbaarheid Hoog Catharijne / Binnenstad Effecten visie fase 2 - Healthy Urban Boost Rapport Juli 2015 Opdrachtgever: Klépierre / Centrum Management Utrecht Bereikbaarheid Hoog Catharijne / Binnenstad

Nadere informatie

COLLEGEVOORSTEL. Onderwerp Afsluiting / herinrichting Breestraat

COLLEGEVOORSTEL. Onderwerp Afsluiting / herinrichting Breestraat COLLEGEVOORSTEL Onderwerp Afsluiting / herinrichting Breestraat Te besluiten om: 1. alle eerder genomen verkeersbesluiten in stand te laten; 2. niet over te gaan tot fysieke afsluiting door middel van

Nadere informatie

Buurtvereniging Grashoek t.a.v. de heer R. Trieling p/a Grasstrook 42 5658 HG EINDHOVEN

Buurtvereniging Grashoek t.a.v. de heer R. Trieling p/a Grasstrook 42 5658 HG EINDHOVEN Buurtvereniging Grashoek t.a.v. de heer R. Trieling p/a Grasstrook 42 5658 HG EINDHOVEN kenmerk opdrachtnr. uw kenmerk datum AM/IFK/O2010.2449 2010/23999 19 april 2010 onderwerp Geluidsimplicaties aansluiting

Nadere informatie

Raad van State en verkeersmodellen

Raad van State en verkeersmodellen Prognoses en wet: werkelijkheid en fictie Jon van Dijk 14 maart 2012 DHV 2012 All rights reserved Openbaar Waarneming vanuit drie rollen; adviseur opdrachtgever lid Commissie voor de milieueffectrapportage

Nadere informatie

Aan de gemeenteraad, Vergadering: 21 november 2006. Agendanummer: 9

Aan de gemeenteraad, Vergadering: 21 november 2006. Agendanummer: 9 Vergadering: 21 november 2006 Agendanummer: 9 Status: hamerstuk Behandelend ambtenaar F. Hoogheem, 0595-447780 E-mail: gemeente@winsum.nl (t.a.v. F. Hoogheem) Aan de gemeenteraad, Onderwerp: Evaluatie

Nadere informatie

Het bestemmingsplan legt gebruiks- en bebouwingsmogelijkheden planologisch-juridisch

Het bestemmingsplan legt gebruiks- en bebouwingsmogelijkheden planologisch-juridisch voorstel raad en raadsbesluit gemeente Landgraaf Programma ONDERWERP: Vaststelling bestemmingsplan Steenen Kruis. Raadsvoorstelnummer: 63 PROGRAMMA 2. Ruimte en Herstructurering Documentnummer: Landgraaf,

Nadere informatie

Emissieontwikkeling op onderliggend wegennet ten gevolge van realisatie Tweede Coentunnel en Westrandweg

Emissieontwikkeling op onderliggend wegennet ten gevolge van realisatie Tweede Coentunnel en Westrandweg Notitie Laan van Westenenk 501 Postbus 342 7300 AH Apeldoorn Aan RWS Noord Holland ir. E. Tenkink Van Ir. P.W.H.G. Coenen Kopie aan www.tno.nl T 055 549 34 93 F 055 541 98 37 Onderwerp Emissie ontwikkeling

Nadere informatie

Kwaliteitseisen hoogwaardige snelfietsroute F59

Kwaliteitseisen hoogwaardige snelfietsroute F59 Kwaliteitseisen hoogwaardige snelfietsroute F59 Definitief Datum 9 september 2010 Kenmerk OSS123/Pbb/1099 Eerste versie 4 juni 2010 1 Inleiding Een belangrijk onderdeel in de planvorming voor een hoogwaardige

Nadere informatie

Oplegnotitie Project BP Stadscentrum-Zuid Culturele As te Zoetermeer (BP00008) Akoestisch onderzoek wegverkeers- en spoorweglawaai

Oplegnotitie Project BP Stadscentrum-Zuid Culturele As te Zoetermeer (BP00008) Akoestisch onderzoek wegverkeers- en spoorweglawaai Oplegnotitie Project BP Stadscentrum-Zuid Culturele As te Zoetermeer (BP00008) Akoestisch onderzoek wegverkeers- en spoorweglawaai Type onderzoek : Oplegnotitie Revisie : 01 Datum : 7 juni 2012 Auteur(s)

Nadere informatie

Gemeente Rheden. VKN Dieren Definitief

Gemeente Rheden. VKN Dieren Definitief Gemeente Rheden VKN Dieren Definitief Gemeente Rheden VKN Dieren Definitief Datum 19 april 2010 Kenmerk RHD025/Mnr/0450 Eerste versie 22 december 9 Documentatiepagina Opdrachtgever(s) Gemeente Rheden Titel

Nadere informatie

Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai. Bestemmingsplan Agrarisch Buitengebied De Valk, hoek Hoge Valkseweg / Ganzenkampweg

Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai. Bestemmingsplan Agrarisch Buitengebied De Valk, hoek Hoge Valkseweg / Ganzenkampweg Ontwikkeling Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai ten behoeve van Bestemmingsplan Agrarisch Buitengebied De Valk, hoek Hoge Valkseweg / Ganzenkampweg rapportnummer L12.017 Versie: 1 Datum: 30 augustus

Nadere informatie

Onderwerp Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai Torenpad Oost te Boskoop Datum 28 juni 2013 Uitgevoerd door J.M.B. Boere Kenmerk 2013070621

Onderwerp Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai Torenpad Oost te Boskoop Datum 28 juni 2013 Uitgevoerd door J.M.B. Boere Kenmerk 2013070621 Pagina 1 Onderwerp wegverkeerslawaai Torenpad Oost te Boskoop Datum 28 juni 2013 Uitgevoerd door J.M.B. Boere Kenmerk 2013070621 Inleiding In opdracht van het College van Burgemeester en Wethouders van

Nadere informatie

de Kortsluitroute. Dit nieuw aan te leggen spoortracé verbindt de Havenspoorlijn met de Betuweroute (hier ook wel de verlegde

de Kortsluitroute. Dit nieuw aan te leggen spoortracé verbindt de Havenspoorlijn met de Betuweroute (hier ook wel de verlegde De Kortsluitroute Een onderdeel van het project Betuweroute is het aanleggen van de Kortsluitroute. Dit nieuw aan te leggen spoortracé verbindt de Havenspoorlijn met de Betuweroute (hier ook wel de verlegde

Nadere informatie

anleg Verbindingsweg onderlangs Mannee en scheiding auto- en fietsverkeer op Kattendijksedijk

anleg Verbindingsweg onderlangs Mannee en scheiding auto- en fietsverkeer op Kattendijksedijk A anleg Verbindingsweg onderlangs Mannee en scheiding auto- en fietsverkeer op Kattendijksedijk Aanleg Verbindingsweg onderlangs Mannee en scheiding auto- en fietsverkeer op Kattendijksedijk Oktober 2006

Nadere informatie

Verkeerseffecten drive-in Hornbach Tilburg

Verkeerseffecten drive-in Hornbach Tilburg Hornbach Nederland BV Verkeerseffecten drive-in Hornbach Tilburg Eindrapport Rapportnummer: 203X00373.042541_5 Datum: 21 mei 2008 Contactpersoon opdrachtgever: Mevrouw M. van Hilten-Koolhaas Projectteam

Nadere informatie

Opinieronde / peiling

Opinieronde / peiling Aan de Raad OPINIE Made, 10 juni 2015 Regnr.: 15int02504 Aan de commissie: Fout! Onbekende naam voor documenteigenschap. Datum vergadering: Fout! Onbekende naam voor documenteigenschap. Agendapunt : Fout!

Nadere informatie

PIP Buitenring Parkstad Limburg Oplegnotitie deelrapport 1,2 thema MER, alternatievenafweging

PIP Buitenring Parkstad Limburg Oplegnotitie deelrapport 1,2 thema MER, alternatievenafweging PIP Buitenring Parkstad Limburg Oplegnotitie deelrapport 1,2 thema MER, alternatievenafweging nummer 248103 PIP Buitenring Parkstad Limburg - Oplegnotitie deelrapport 1,2 thema MER, alternatievenafweging

Nadere informatie

Tabel 1-I: voorkeursgrenswaarden (vgw) wegverkeerslawaai (Art. 82 Wgh en art. 3.1 Bgh) bestemming locatie Weg Vgw [db]

Tabel 1-I: voorkeursgrenswaarden (vgw) wegverkeerslawaai (Art. 82 Wgh en art. 3.1 Bgh) bestemming locatie Weg Vgw [db] 1 WEGVERKEERSLAWAAI 1.1 Wettelijk kader Wegverkeerslawaai kan de leefkwaliteit van een gebied sterk beïnvloeden. Mensen die veelvuldig worden blootgesteld aan een hoog niveau van wegverkeerslawaai kunnen

Nadere informatie

Ringweg Oost 3.0, Leiden. Goed ingepast, betere verkeersafwikkeling, sneller te bouwen, tientallen miljoenen goedkoper

Ringweg Oost 3.0, Leiden. Goed ingepast, betere verkeersafwikkeling, sneller te bouwen, tientallen miljoenen goedkoper Ringweg Oost 3.0, Leiden Goed ingepast, betere verkeersafwikkeling, sneller te bouwen, tientallen miljoenen goedkoper Een weg met een geschiedenis De Ringweg Oost is één van de grootste investeringen ooit

Nadere informatie

Gemeente Woerden. b) Om Ç 4,6 miljoen beschikbaar te stellen om scenario 1 te kunnen laten uitvoeren

Gemeente Woerden. b) Om Ç 4,6 miljoen beschikbaar te stellen om scenario 1 te kunnen laten uitvoeren RAADSVOORSTEL 15R.00054 Gemeente Woerden 15R.00054 Ik gemeente WOERDEN Indiener: College van burgemeester en wethouders Datum: 28 april 2015 Portefeuillehouder(s): wethouder M. Stolk Portefeuille(s): Verkeer

Nadere informatie

Versnelling Benelux 2017

Versnelling Benelux 2017 HENK BOVENLANDER Rail Advies De Bilt, 18 augustus 2015 Versnelling Benelux 2017 De reistijd Amsterdam Brussel van 194 minuten met de Benelux in de dienstregeling 2017 stelt teleur. De achtergrond hiervan

Nadere informatie

248103 PIP Buitenring Parkstad Limburg - Oplegnotitie deelrapport 7 thema Archeologie

248103 PIP Buitenring Parkstad Limburg - Oplegnotitie deelrapport 7 thema Archeologie PIP Buitenring Parkstad Limburg Oplegnotitie deelrapport 7 thema Archeologie nummer 248103 PIP Buitenring Parkstad Limburg - Oplegnotitie deelrapport 7 thema Archeologie datum 21 juni 2012 versie definitief

Nadere informatie

ZIENSWIJZENNOTA GVVP WINSUM

ZIENSWIJZENNOTA GVVP WINSUM ZIENSWIJZENNOTA GVVP WINSUM Nr. Vragen/opmerkingen (gebundeld) 1 Er is vanuit nut en noodzaak, geluidsoverlast, benodigde investeringen en mogelijke route Ranum - Tinallinge - Onderdendam bezwaar tegen

Nadere informatie

Onderbouwing aspect verkeer ROP Schiphol

Onderbouwing aspect verkeer ROP Schiphol Amsterdam Airport Schiphol Onderbouwing aspect verkeer ROP Schiphol Datum 15 juni 2010 LSH023/Anf Kenmerk Eerste versie 1.1 Inleiding Schiphol bestaat uit een aantal deelgebieden. In het ROP Schiphol 2015

Nadere informatie

Project A4 Delft- Schiedam

Project A4 Delft- Schiedam Project A4 Delft- Schiedam Plannen voor verbeteren bereikbaarheid Den Haag Rotterdam Handout 16 februari 2009 Vanavond Informeren over de onderzoekstrajecten van RWS Presenteren van de voorlopige uitkomsten

Nadere informatie

Aanleg parallelweg N248

Aanleg parallelweg N248 Aanleg parallelweg N248 Onderzoek luchtkwaliteit Definitief Provincie Noord-Holland Grontmij Nederland B.V. De Bilt, 14 juli 2014 Verantwoording Titel : Aanleg parallelweg N248 Subtitel : Onderzoek luchtkwaliteit

Nadere informatie

1. Inleiding. 2. Situatie

1. Inleiding. 2. Situatie Esprit bv, 4 e studentenhuis Parc Spelderholt, Beekbergen NOTITIE Nr. : V.2009.1135.00.N001 Versie : 002 DEFINITIEF Project : Esprit bv, 4e studentenhuis Parc Spelderholt, Beekbergen Betreft : Akoestisch

Nadere informatie

B e r e k e n i n g v e r k e e r s t o e d e l i n g e n p a r k e e r b e h o e f t e W e- r e l d b a z a r t e W i n s c h o t e n

B e r e k e n i n g v e r k e e r s t o e d e l i n g e n p a r k e e r b e h o e f t e W e- r e l d b a z a r t e W i n s c h o t e n B e r e k e n i n g v e r k e e r s t o e d e l i n g e n p a r k e e r b e h o e f t e W e- r e l d b a z a r t e W i n s c h o t e n figuur 1 f i g u u r 2 V e r k e e r s t o e d e l i n g I n l e i

Nadere informatie

Verkeersveiligheidsaudit

Verkeersveiligheidsaudit Verkeersveiligheidsaudit Ontsluiting GymXL parallelweg Bunschoterstraat Gemeente Amersfoort november 2009 Verkeersveiligheidsaudit Ontsluiting GymXL parallelweg Bunschoterstraat dossier : C8860-01.001

Nadere informatie

STREEFBEELDSTUDIE EEN NIEUWE N8 VAN KORTRIJK TOT WEVELGEM

STREEFBEELDSTUDIE EEN NIEUWE N8 VAN KORTRIJK TOT WEVELGEM STREEFBEELDSTUDIE EEN NIEUWE N8 VAN KORTRIJK TOT WEVELGEM VAN KORTRIJK TOT WEVELGEM WAT KAN BETER? De huidige N8 zorgt voor heel wat knelpunten voor het plaatselijk en doorgaand verkeer in Kortrijk en

Nadere informatie

Analyse Kempkensbergtunnel. Van: KeKempkensbergtunnelMemo

Analyse Kempkensbergtunnel. Van: KeKempkensbergtunnelMemo Analyse Datum: 26 februari 2013 Van: KeMemo Projectorganisatie Aanpak Ring Zuid 1. Aanleiding Arthur Kamminga heeft in december 2012 een alternatief voorstel gedaan voor de Esperantotunnel, de zogenaamde

Nadere informatie

Barendrecht. Akoestisch onderzoek. Uitbreiding Vrijenburgschool. 048900.15162.00 02-02-2010 (versie 1.0) drs. R.A.P. Effting.

Barendrecht. Akoestisch onderzoek. Uitbreiding Vrijenburgschool. 048900.15162.00 02-02-2010 (versie 1.0) drs. R.A.P. Effting. Barendrecht Akoestisch onderzoek Uitbreiding Vrijenburgschool projectnummer: datum: 048900.15162.00 02-02-2010 (versie 1.0) opdrachtleider: opdrachtgever: drs. R.A.P. Effting Gemeente Barendrecht auteur(s):

Nadere informatie

Bijlage 1: Verkeersgeneratie en afwikkeling defensie-eiland te Woerden

Bijlage 1: Verkeersgeneratie en afwikkeling defensie-eiland te Woerden Bijlage 1: Verkeersgeneratie en afwikkeling defensie-eiland te Woerden Datum : 15 februari 2012 Opdrachtgever : Projectnummer : 211x0759 Opgesteld door : L. van Oort 1. Uitgangspunten De kern Woerden is

Nadere informatie

Opheffen overweg Beuvinkweg

Opheffen overweg Beuvinkweg Opheffen overweg Beuvinkweg gemeente Dinkelland, geo 026, km. 21.857 Hf Vaan ProRail Kenmerk 370441 8-v2 Datum 18 februari 2015 O n d e r w e r p Opheffen overweg Beuvink w e g Status Definitief Inhoudsopgave

Nadere informatie

VERKEER BEDRIJVENTERREIN VISWEG-OOST

VERKEER BEDRIJVENTERREIN VISWEG-OOST VERKEER BEDRIJVENTERREIN VISWEG-OOST GEMEENTE BAARLE-NASSAU 10 augustus 2012 076513561:0.7 Definitief B01055.000405.0100 076513561:0.7 - Definitief ARCADIS 1 Inhoud 1 Inleiding 4 2 Beschrijving situatie

Nadere informatie

Voorontwerp Ongelijkvloerse Kruising Burg. Smeetsweg (spoor/n11)

Voorontwerp Ongelijkvloerse Kruising Burg. Smeetsweg (spoor/n11) Voorontwerp Ongelijkvloerse Kruising Burg. Smeetsweg (spoor/n11) Samenvatting Ontwerpnota 3 mei 2015 Voorontwerp Ongelijkvloerse Kruising Burg. Smeetsweg (spoor/n11) Samenvatting Ontwerpnota Samenvatting

Nadere informatie

MER verbetering bereikbaarheid Den Haag

MER verbetering bereikbaarheid Den Haag MER verbetering bereikbaarheid Den Haag Sociale Aspecten Deelrapport Stadsgewest Haaglanden mei 2007 MER verbetering bereikbaarheid Den Haag Sociale Aspecten Deelrapport dossier : A7841-01.001 registratienummer

Nadere informatie

Bijlagenrapport. Plan-MER Binckhorst. definitief concept. Gemeente Den Haag. juni 2008. definitief concept

Bijlagenrapport. Plan-MER Binckhorst. definitief concept. Gemeente Den Haag. juni 2008. definitief concept Bijlagenrapport Plan-MER Binckhorst definitief concept Gemeente Den Haag juni 2008 definitief concept Bijlagenrapport Plan-MER Binckhorst definitief concept dossier : B5039-01.001 versie : 1 Gemeente Den

Nadere informatie

Duurzaam Veilig(e) Wegen

Duurzaam Veilig(e) Wegen Duurzaam Veilig(e) Wegen Categoriseringskaart (2015) Kaart met de belangrijkste wegen in onze provincie. Dit is het wensbeeld van de wegcategorisering zoals wij dat graag zien. Provinciale wegen Duurzaam

Nadere informatie

Quick scan verkeersveiligheid Haareweg, Doetinchem 20 November 2012. 1 Aanleiding

Quick scan verkeersveiligheid Haareweg, Doetinchem 20 November 2012. 1 Aanleiding Regionaal Orgaan Verkeersveiligheid Gelderland Platform en Kenniscentrum Quick scan verkeersveiligheid Haareweg, Doetinchem 20 November 2012 1 Aanleiding De gemeente is bezig met reconstructie van de gebiedsontsluitingswegen

Nadere informatie

Verbeteren en Bouwen (VB)

Verbeteren en Bouwen (VB) Bijlage C Beslispuntenlijst projecten provinciale wegen (Periode 2015 19) peildatum 01- - 4 ( opgenomen bedragen (x 1.000,- betreffen provinciale kosten ) Verbeteren en Bouwen (VB) Nieuwe Projecten in

Nadere informatie

Provincie Noord-Holland

Provincie Noord-Holland Provincie Noord-Holland POSTBUS 3007 2001 DAHAARLEM Aan Provinciale Staten van Noord-Holland en Zuid-Holland door tussenkomst van beide Statengriffiers Gedeputeerde Staten Uw contactpersoon E.F. van Norren

Nadere informatie

Oostroute Lelystad Airport

Oostroute Lelystad Airport Oostroute Lelystad Airport In opdracht van: Natuur en Milieu Flevoland en Staatsbosbeheer To70 Postbus 43001 2504 AA Den Haag tel. +31 (0)70 3922 322 fax +31 (0)70 3658 867 E-mail: info@to70.nl Door: Ruud

Nadere informatie

Gemeente Papendrecht - Verkeersbesluit 'Aanpassingen Burgemeester Keijzerweg - Molenlaan'

Gemeente Papendrecht - Verkeersbesluit 'Aanpassingen Burgemeester Keijzerweg - Molenlaan' STAATSCOURANT 31 Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 38027 december 2014 Gemeente Papendrecht - Verkeersbesluit 'Aanpassingen Burgemeester Keijzerweg - Molenlaan' Burgemeester

Nadere informatie

Verkeersplan werk in uitvoering Kempenbaan-Midden

Verkeersplan werk in uitvoering Kempenbaan-Midden Verkeersplan werk in uitvoering Kempenbaan-Midden Inhoud Achtergrondinformatie project Kempenbaan (gedeelte beter benutten) Proces Verkeersplan Werk in Uitvoering Verkeersrelaties: autogebruik, fietsgebruik

Nadere informatie

BUIJVOETS BOUW- EN GELUIDSADVISERING

BUIJVOETS BOUW- EN GELUIDSADVISERING BUIJVOETS BOUW- EN GELUIDSADVISERING Ons kenmerk : 10.115b1 BJZ.NU T.a.v. Wim Bekke Twentepoort Oost 61-15 7609 RG Almelo Betreft : akoestisch onderzoek 4 woningen Om de Kamp Ansen Oldenzaal, 8 december

Nadere informatie

Raadsinformatiebrief B&W vergadering 23 oktober 2012

Raadsinformatiebrief B&W vergadering 23 oktober 2012 Raadsinformatiebrief B&W vergadering 23 oktober 2012 Steller : J. Bosma Telefoonnummer: (0343) 565839 E-mailadres : jan.bosma@heuvelrug.nl Onderwerp : Voortgang haalbaarheidsonderzoek gebiedsontwikkeling

Nadere informatie

Visie herinrichting centrum Asten van de Werkgroep Verkeer Centrummanagement Asten.

Visie herinrichting centrum Asten van de Werkgroep Verkeer Centrummanagement Asten. Visie herinrichting centrum Asten van de Werkgroep Verkeer Centrummanagement Asten. Inleiding. Het creëren van een huiskamer is een belangrijke referentiegedachte: aldus is opgetekend in de Centrumvisie

Nadere informatie

Evaluatie pilot belonen in het verkeer 11 juli 2013

Evaluatie pilot belonen in het verkeer 11 juli 2013 secretariaat Limburglaan 10 postbus 5700 6202 MA Maastricht telefoon 043 389 77 66 info@rovl.nl www.rovl.nl Rabobank 13.25.75.728 Evaluatie pilot belonen in het verkeer 11 juli 2013 1. Inleiding/aanleiding

Nadere informatie

24 uurgemiddelden, mag max. 35 maal per kalenderjaar overschreden worden

24 uurgemiddelden, mag max. 35 maal per kalenderjaar overschreden worden Logo MEMO Aan : Rob Kramer, DHV Van : Harrie van Lieshout, Alex Bouthoorn, DHV Dossier : BA6360-101-100 Project : N219A Nieuwerkerk a/d IJssel Betreft : Toets luchtkwaliteit Ons kenmerk : HL.BA6360.M02,

Nadere informatie

Wat wordt de toekomst van de Zuidelijke Ringweg Groningen

Wat wordt de toekomst van de Zuidelijke Ringweg Groningen Wat wordt de toekomst van de Zuidelijke Ringweg Groningen 1 INHOUD Inleiding 3 Vijf oplossingen 4 Beoordelingskader 5 Vervolg 10 INFORMATIE EN CONTACT Voor informatie over de zuidelijke ringweg kunt u

Nadere informatie

kun j i j er zorg voor dragen dat deze brief wordt ingeboekt en z.s.m. aan Raad en College wordt gezonden?

kun j i j er zorg voor dragen dat deze brief wordt ingeboekt en z.s.m. aan Raad en College wordt gezonden? larafa WebAccess - ht!p://wrickshire/webaccess/index.php?load=dialog&task: i -T:)rinti!:e. Van: Verzonden: Aan: Onderwerp: Gewijzigd: Bijlagen: Graag bijgaande brief inboeken. Met vriendelijke groet, W.

Nadere informatie

Agenda. Belgisch en Nederlands Limburg wensbeeld Weert en Cranendonck Overleg met belanghebbende Provincie Limburg Conclusies Vervolg

Agenda. Belgisch en Nederlands Limburg wensbeeld Weert en Cranendonck Overleg met belanghebbende Provincie Limburg Conclusies Vervolg Westtangent Weert Agenda Belgisch en Nederlands Limburg wensbeeld Weert en Cranendonck Overleg met belanghebbende Provincie Limburg Conclusies Vervolg Belgisch en Nederland Limburg wensbeeld Doel De economische

Nadere informatie

Natuurmonumenten. Verkeerskundige review startnotitie/mer Buitenring Parkstad Limburg. Witteveen+Bos. Leidenlaan 16. postbus 1080. 6201 BB Maastricht

Natuurmonumenten. Verkeerskundige review startnotitie/mer Buitenring Parkstad Limburg. Witteveen+Bos. Leidenlaan 16. postbus 1080. 6201 BB Maastricht Natuurmonumenten Verkeerskundige review startnotitie/mer Buitenring Parkstad Limburg Leidenlaan 16 postbus 1080 6201 BB Maastricht telefoon 043 328 12 22 telefax 043 325 37 99 INHOUDSOPGAVE blz. 1. INLEIDING

Nadere informatie

ONTWERPBESCHIKKING D.D. 26 NOVEMBER 2012 NR. 2012-014986 VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN GELDERLAND

ONTWERPBESCHIKKING D.D. 26 NOVEMBER 2012 NR. 2012-014986 VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN GELDERLAND ONTWERPBESCHIKKING D.D. 26 NOVEMBER 2012 NR. 2012-014986 VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN GELDERLAND Wet geluidhinder Aanleg weg en reconstructie van de kruisende wegen 1 INLEIDING De provincie Gelderland is

Nadere informatie

MEMORANDUM. B 5.1 Inleiding. Datum : 2 mei 2013. Aan : - Kopie aan : - Van : Dhr. M. Koops, doorkiesnummer: (0572) 347 861

MEMORANDUM. B 5.1 Inleiding. Datum : 2 mei 2013. Aan : - Kopie aan : - Van : Dhr. M. Koops, doorkiesnummer: (0572) 347 861 Bijlage 5 Verkeer en Parkeren MEMORANDUM Datum : 2 mei 2013 Aan : - Kopie aan : - Van : Dhr. M. Koops, doorkiesnummer: (0572) 347 861 Onderwerp : Verkeerskundige consequenties van evenementen landgoed

Nadere informatie

memo INLEIDING 1 Toets NIBM; 2 Toets grenswaarden in het kader van goede ruimtelijke ordening; WETTELIJK KADER Bogor projectontwikkeling

memo INLEIDING 1 Toets NIBM; 2 Toets grenswaarden in het kader van goede ruimtelijke ordening; WETTELIJK KADER Bogor projectontwikkeling memo aan: van: Bogor projectontwikkeling SAB datum: 4 februari 2015 betreft: Luchtkwaliteit Plantageweg 35 Alblasserdam project: 140479 INLEIDING Het gebied tussen de Plantageweg, de Cornelis Smitstraat,

Nadere informatie

provincie noord-brabant

provincie noord-brabant Rapport provincie noord-brabant Verkeerssituatie kern Boekel Effecten van 'kleine maatregelen' PROVINCIE NOORD-BRABANT Verkeerssituatie kern Boekel Ëff ecten v an' kleine maatr eg elen' Projectnummer:

Nadere informatie

4.A.1 Inventaris ketenanalyse 1

4.A.1 Inventaris ketenanalyse 1 4.A.1 Inventaris ketenanalyse 1 Niets uit dit bestek/drukwerk mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt d.m.v. drukwerk, fotokopie, microfilm of op welke andere wijze ook, zonder voorafgaande schriftelijke

Nadere informatie

Aan de bewoner(s) / gebruikers(s) van dit pand Postbus 250 2130 AG Hoofddorp

Aan de bewoner(s) / gebruikers(s) van dit pand Postbus 250 2130 AG Hoofddorp Aan de bewoner(s) / gebruikers(s) van dit pand Postbus 250 2130 AG Hoofddorp Bezoekadres: Raadhuisplein 1 Hoofddorp Telefoon 0900 1852 Telefax 023 563 95 50 Ingenieursbureau D. de Weger Cluster Contactpersoon

Nadere informatie

Resultaten enquête Uithoornlijn

Resultaten enquête Uithoornlijn Resultaten enquête Uithoornlijn Juni 2015 Resultaten enquête Uithoornlijn Inleiding De gemeente Uithoorn en de Stadsregio Amsterdam willen graag weten wat inwoners van Uithoorn belangrijk vinden aan het

Nadere informatie