Format innovatie- en investeringsplan onderwijs en ict

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Format innovatie- en investeringsplan onderwijs en ict"

Transcriptie

1 Format innovatie- en investeringsplan onderwijs en ict 0. Inleiding 0.1. Inleiding Ict is een niet meer weg te denken factor in het Nederlandse primair onderwijs. Scholen maken in toenemende mate gebruik van de mogelijkheden die ict biedt om het onderwijs meer eigentijds en aantrekkelijk te maken en meer gedifferentieerd en op maat aan te bieden. Het Bestuursakkoord tussen de PO- Raad en het ministerie van OCW zet, samen met het Doorbraakproject Onderwijs en ICT, in op een doorbraak in de digitalisering van het leren. Met het programma Beter en Slimmer leren met ict ondersteunt de PO- Raad, in samenwerking met Kennisnet, besturen bij hun ontwikkelingen. Besturen in het po hebben aangegeven graag te willen leren van goede voorbeelden en van elkaar. Het format innovatie- en investeringsplan onderwijs en ict ondersteunt de opsteller van het plan bij het geven van richting, het maken van strategische keuzes en het invullen van de randvoorwaarden die horen bij deze keuzes. Het is nadrukkelijk bedoeld voor besturen die in de planvormende fase zitten. Het plan is één van de instrumenten die aangeboden worden in het programma Beter en Slimmer leren met ict. Loopt u tijdens het maken van het plan ergens tegenaan? Vragen over ict in het onderwijs kunt u stellen via of Ook kunt u naar dit e- mailadres uw plan insturen voor feedback van de kritische vriend. Op de website van de PO- Raad en Kennisnet vindt u meer informatie over onderwijs en ict. Op basis van de visie op onderwijs en ict en de doelen die de <Naam organisatie> wil bereiken wordt in dit plan uitgelijnd hoe in de periode digitale leermiddelen, infrastructuur en deskundigheid hieraan gaan bijdragen. Daarnaast wordt aangegeven op welke termijn doelen gerealiseerd worden en hoe de financiering wordt gerealiseerd Aanleiding De opdracht Schrijf een beleids- en investeringsplan onderwijs en ict, dat (1) door het bestuur kan worden vastgesteld, (2) toezichthouders een duidelijk beeld geeft van koers en benodigde investeringen, (3) medewerkers duidelijkheid geeft over de wijze waarop ict in de organisatie wordt ingezet en (4) stakeholders (waaronder ouders) duidelijk zicht geeft op de wijze waarop de organisatie met ict omgaat. Het proces Wie zijn er betrokken geweest bij de totstandkoming van het plan (leerkracht, directeur, stafmedewerker ict, bestuurder)? Is aan de planvorming een analyse van de huidige stand van zaken vooraf gegaan? Korte toelichting op de totstandkoming: 0.3 Kaders <naam organisatie> Vermeld hier de relevante beleidsdoelstellingen uit het strategisch beleidsplan van <naam organisatie> die direct of indirect verbindingen hebben met ict, media en technologie. 1

2 1. Organisatie Het primair onderwijs wordt gekenmerkt door kleine en (middel)grote besturen. Ict laten bijdragen aan de strategische doelen en resultaten vraagt om een goede afstemming tussen bestuur en school daar waar er sprake is van meerdere scholen binnen het bestuur. Wat organiseer je centraal en wat decentraal? Naarmate het onderwerp meer raakt aan het primaire onderwijsproces zal de rol van de school groter zijn. En ook bij veel individuele vrijheid van scholen kan alsnog de keuze gemaakt worden om de inkoop centraal te organiseren. Connectiviteit Ict netwerkinfrastructuur Bestuur / bovenschools Devices Generiek software Onderwijsspecifieke software Leermiddelenen School Verantwoordelijkheden Het bestuur is verantwoordelijk voor de ontwikkeling van het innovatie- en investeringsplan onderwijs en ict. Het bestuur bepaalt de concrete doelstellingen van het innovatie- en investeringsplan. Het bestuur legt verantwoording af (aan RvT/GMR/maatschappij) over de mate waarin de doelstellingen zijn behaald. Bestuur en school stemmen af welke keuzes aan het bestuur zijn (centraal) en welke aan de school (decentraal) en hoe de implementatie georganiseerd wordt. Overlegstructuur Bestuur met bovenschools medewerker ict/stafmedewerker ict Bovenschools medewerker ict/stafmedewerker ict met schoolleiding Bovenschools medewerker ict/stafmedewerker ict met ict ambassadeurs binnen de school Plannen Strategisch beleidsplan (meerjaren) Innovatie- en investeringsplan onderwijs en ict (meerjaren, dit format) Bovenschools jaarplan ict Het ict beleid uit het innovatie- en investeringsplan wordt gerealiseerd in het per jaar vast te stellen jaarplan ict voor wat betreft de bovenschoolse aspecten School jaarplan hierin wordt vastgesteld wat per jaar de specifieke invulling per school is Scholing Bestuur en school stemmen af of en welke scholing centraal wordt gecoördineerd. Financiering Bestuur en school stemmen af of er sprake is van budgetsturing of strategische sturing. 2

3 2. Waar staan we als bestuur 2.1 Interne analyse Het Vier in balans- model van Kennisnet laat zien hoe scholen ict beter kunnen laten werken voor het onderwijs. Het model is een samenvatting van alles wat we weten over de inzet van ict in het onderwijs. Het model beschrijft de randvoorwaarden die met elkaar in balans moeten zijn om tot een goed gebruik te komen en zo de gewenste opbrengsten te bereiken. Het format innovatie- en investeringsplan onderwijs en ict wordt langs de vier componenten (hoofdstukken) visie, deskundigheid, digitaal leermateriaal en ict- infrastructuur opgebouwd. Financiën is daar, gezien het karakter van het innovatie- en investeringsplan, aan toegevoegd. Goed zicht op de huidige situatie hebben is een goede basis voor het zetten van de juiste stappen naar nieuwe resultaten. De huidige situatie op het gebied van Visie, Deskundigheid, Digitaal leermateriaal, Ict- infrastructuur en Financiën is: Checklist: huidige situatie in beeld: Visie Strategisch beleidsplan is aanwezig Afspraken over verantwoordelijkheid bestuursniveau en schoolniveau Onderwijsvraagstukken waarvoor digitalisering een (deel)oplossing is, zijn bekend doordat de evaluatieve cyclus betekenisvol wordt uitgevoerd. Digitaal leermateriaal Gebruik digitaal leermateriaal (oefenprogramma s, video, apps, games, etc) Welke (gemeenschappelijke) elektronische leeromgevingen, leerlingvolgsystemen en administratiesystemen worden gebruikt Algemene kantoortoepassingen en apps, roosterpakketten en HRM- tools. Ict infrastructuur (inzicht in beschikbare hardware, netwerken en connectiviteit) Welke devices (desktop, laptop, tablet, smartphone, digibord, etc) Vaste en draadloze netwerkverbindingen, internetverbindingen, servers en clouddiensten Deskundigheid (gebruik van ict in leer- en ondersteunende processen) Afspraken over didactische inzet van ict en digitaal leermateriaal 0- meting ict gebruik in het onderwijsproces Inzet ict in secundaire processen is bekend Tevredenheid van personeel Financiën (binnen het bestuur is inzicht over de kosten die met ict samenhangen Afschrijvingen Lopende abonnementen Lopende contracten Ouderbijdrage 3

4 3. Waar willen we als bestuur naar toe 3.1 Visie De opvatting over onderwijs en de plaats die ict daarbij inneemt. De visie omvat de overkoepelende ambities en gaat in op de randvoorwaarden om deze te verwezenlijken. De visie op onderwijs en de doelen van de organisatie vertaald naar de mogelijkheden die ict biedt in de realisatie hiervan. In onderstaande tabel zijn een aantal voorbeelddoelen opgenomen. Het is belangrijk keuzes te maken in de doelen. Welke problemen hoopt het bestuur op te lossen? In de daaropvolgende paragrafen gaan we in op de benodigdheden om de doelen te realiseren (inhoud & toepassingen, infrastructuur en deskundigheid). Voorbeelden van doelen en middelen Onderwijsdoelen Gedifferentieerd leren Maatwerk in de klas Verhogen resultaten leerlingen (bv rekenen) Middelen Digitale leermiddelen, instructie op afstand Divers aanbod leermiddelen Digitale leermiddelen, instructie op afstand Onderwijsinhoudelijke doelen Mediawijze leerlingen Gebruik sociale media, leren programmeren in de les 21 e - eeuwse vaardigheden Aanpassen/uitbreiden curriculum, bijscholen leraren Organisatiedoelen Plaats onafhankelijk leren en werken Snelle Verminderen nakijkwerk en administratieve last Verminderen kosten Cloud toepassingen, internetverbinding Registraties vereenvoudigen en digitaliseren Van papier naar digitaal, afname beheerskosten door cloudtoepassingen, kosten delen met samenwerkingspartners De doelen van <Naam organisatie> zijn: Beoogde tijdslijnen bij het uitvoeren van de doelen zijn: Financiële kaders bij het uitvoeren van de doelen zijn: 4

5 3.2 Inhoud en toepassingen De informatie, educatieve content en software die gebruikt worden in een onderwijsinstelling, zoals: 1) digitaal leermateriaal dat speciaal is gemaakt voor het onderwijs en algemene kennisbronnen 2) educatieve softwarepakketten en ict- systemen, zoals een elektronische leeromgeving, leerlingadministratie- en leerlingvolgsystemen 3) algemene kantoortoepassingen en apps, roosterpakketten en HRM- tools. In deze paragraaf maakt u als bestuur de vertaling van doelen naar benodigde leermaterialen, softwarepakketten en andere applicaties. Uit onderzoek weten we wat werkt, zoals: vrijwel elke school/leraar maakt gebruik van (leraargestuurde) kennisoverdracht deze leraargestuurde kennisoverdracht kan vele malen beter worden uitgevoerd door adaptief leermateriaal (taal en rekenen) dit leidt niet alleen tot kwaliteitsverbetering van het onderwijs dit maakt ook tijd vrij voor leraren om leerlingen te begeleiden bij kennisconstructie ict- toepassingen voor kennisconstructie leiden niet bewezen tot beter resultaat dan kennisconstructie zonder ict DUS: investeer in digitaal leermateriaal mbt kennisoverdracht en denk na over wat de ambitie is mbt kennisconstructie (en wat de rol van ict daarin is) gebruik van digitale informatiesystemen brengen in scholen een prestatieverhogend mechanisme op gang, wat leidt tot betere resultaten. adequate informatievoorziening vermindert het schoolverzuim en versterkt de betrokkenheid van ouders bij de school en bij het leren van hun kind. DUS: haal uit digitale informatiesystemen wat er in zit en maak afspraken over het gebruik van de informatie voor voortgang en bijsturing. Maak afspraken over welke systemen standaard gebruikt worden ter vergroting van onderlinge vergelijking en die ten goede komen aan constructieve gesprekken. Hoe draagt inhoud en toepassingen bij aan de te behalen doelen? De beoogde resultaten (Inhoud en toepassingen) van <Naam organisatie> zijn: 3.3 Ict- infrastructuur De beschikbaarheid en kwaliteit van hardware, netwerken en connectiviteit binnen het onderwijs van de instelling. Daarbij gaat het onder andere om digitale schoolborden, pc s, laptops en tablets, vaste en draadloze netwerkverbindingen, internetverbindingen, servers en clouddiensten. Ict- toepassingen in het onderwijs hebben infrastructurele voorzieningen nodig die werken en die toegesneden zijn op de wensen van de gebruikers. In deze paragraaf geeft u als bestuur aan waar hardware, netwerken en connectiviteit aan moeten voldoen om de gestelde doelen te bereiken. Vragen die daarbij helpen zijn: Inventariseer: Wat is het huidige of gewenste ict- gebruik? Selecteer: Waar moeten de voorzieningen aan voldoen? Bepaal: Op welke manier moet het beheer ingericht worden? Formuleer: Stel een eerste programma van eisen op 5

6 Met de toename van gedifferentieerd en adaptief leren met behulp van ict zijn er een aantal onderwerpen die veel besturen bezig houden en om aanpassingen vragen. Deze zijn hieronder uitgelicht. Clouddiensten Cloudcomputing als veilige, stabiele basis waarbinnen toepassingen en leermateriaal ter ondersteuning van het onderwijsleerproces altijd en overal toegankelijk zijn. Het gebruik van clouddiensten biedt het onderwijs veel voordelen. Zo zijn servers en software in de onderwijsinstelling niet meer nodig. Maar de keuze voor clouddiensten heeft ook gevolgen voor de ict- infrastructuur van scholen. Zo zal de vraag naar bandbreedte toenemen. Het beheer van eigen servers en programma s neemt daarentegen af. Dit wordt immers via de clouddienst aangeboden. Devices Betrouwbare, betaalbare en persoonlijke apparatuur voor iedere leerling en leraar; devices die goed aansluiten bij de wijze waarop en de omgeving waarin geleerd en gewerkt wordt. Het voordeel van een persoonlijk device is dat in combinatie met cloudtoepassingen leren echt plaats- en tijdonafhankelijk wordt. Een device is nuttig inzetbaar als het zoveel mogelijk kan beschikken over een internetverbinding. Connectiviteit Betrouwbare en flexibele connectiviteit om snel en veilig te kunnen werken met de benodigde toepassingen op de beschikbare apparatuur op elke gewenste plaats en op elk geschikt tijdstip. 1. Snel internet: bedekking en capaciteit van de draadloze verbindingen. Heb ik voldoende ontvangst? 2. Capaciteit: heb ik met die ontvangst ook voldoende bandbreedte (download- en uploadsnelheid)? De benodigde downloadsnelheid: hoe snel heb je een internetpagina op je scherm? De benodigde uploadsnelheid: hoe snel heb je de gegevens op jouw device verzonden naar het internet? De benodigde concurrent users: met hoeveel personen/devices ben je op hetzelfde moment actief, die delen de internetverbinding en dus de snelheid? Privacy en beveiliging Privacy Het is steeds gemakkelijker om persoonlijke gegevens en leerresultaten van leerlingen en studenten te verzamelen en te gebruiken. Dat gebeurt voor administratieve doeleinden, maar ook steeds vaker in lessen en in digitaal leermateriaal. Leerlingen krijgen op die manier hun onderwijsaanbod op maat. Maak goede afspraken binnen het schoolbestuur over privacy. Beveiliging Steeds meer gegevens worden digitaal opgeslagen en uitgewisseld. Binnen de school, maar ook met andere partners in de onderwijsketen, zoals leveranciers en de overheid. Goede informatiebeveiliging helpt scholen om die risico's te minimaliseren. Waar moet de ict- infrastructuur aan voldoen om de beoogde doelen te behalen? De beoogde resultaten (ict- infrastructuur) van <Naam organisatie> zijn: 6

7 Algemene verantwoordelijkheden van teammanagers: zo goed mogelijk in en wat heb je nodig om die rol te 1. Het team stimuleren en faciliteren om goed vervullen? onderwijs te verzorgen, d.w.z. aantrekkelijk, 3.4 Personeel en deskundigheid De kwalitatief, benodigde innovatief competenties en effectief van alle onderwijs. medewerkers binnen De vier het kerntaken bestuur van om teammanagers ict goed in worden te zetten: 1) 2. ict- bekwaamheid Communicatie onderhouden van leraren: met de kennis, buitenwereld, kunde en houding beschreven ten in opzichte figuur 1. van Per ict kerntaak in zowel wordt het pedagogisch- d.w.z. ouders, didactisch de regio, handelen stagebedrijven, en het werken in de beschreven schoolcontext op welke als manier bij de ict eigen teammanagers professionele bij ontwikkeling andere scholen. die taak kan ondersteunen. 2) de deskundigheid van leidinggevenden en bestuurders om ict in te zetten om de ambities van de 3. Bijdragen aan de strategische doelstellingen onderwijsinstelling te realiseren en medewerkers te faciliteren om ict- bekwaam te worden van school. 3) de deskundigheid van het onderwijsondersteunend personeel (zoals ict ers, administratieve medewerkers, 4. Bewaken van financiële onderwijsassistenten doelen, budget en en mediathecarissen) inzet om ict te laten werken voor leerlingen, leraren van FTE s en leidinggevenden. in relatie tot het aantal studenten. Ook van medewerkers wordt veel verwacht bij het succesvol inzetten van ict voor het onderwijs. A Visie op onderwijs B Professionaliseren van docenten C Gebruik van ict bij het vormgeven en organiseren van het onderwijs D Gebruik van ict bij sturen en verantwoorden van onderwijs De Figuur vier kerntaken 1. De vier van kerntaken schoolleiders van teammanagers Schoolleiders 6A. Visie op onderwijs in relatie tot ict Schoolleiders hebben een visie op onderwijs en de inzet van ict ten behoeve van het onderwijs. Ze hebben een initiërende en leidende rol, wat inhoudt dat ze de meerwaarde van ict voor het onderwijs kunnen vertalen naar een koers voor de toekomst. Ze oefenen binnen de school invloed uit op dialoog, beeldvorming, keuzeprocessen en besluitvorming rond ict. B. Professionaliseren van docenten Schoolleiders creëren een omgeving waarbinnen (teams van) docenten kunnen werken, leren en innoveren op het gebied en met gebruik van ict. Schoolleiders hebben een helder beeld van de ict- bekwaamheden van docenten(- teams) en de wijze waarop deze verder kunnen worden ontwikkeld. C. Ict gebruiken bij het vormgeven en organiseren van het onderwijs Schoolleiders bevorderen het gebruik van ict- toepassingen om te komen tot een flexibele en betaalbare onderwijsomgeving. Daarnaast gebruiken ze ict bij het organiseren van het onderwijs, denk aan inschrijven en uitschrijven, registreren verzuim of contact met ouders en leerlingen. D. Sturen en verantwoorden met gebruik van ict Schoolleiders gebruiken ict bij het operationeel sturen op en verantwoorden van de onderwijsprocessen. Leraar A. Pedagogisch- didactisch handelen Leraren ondersteunen hun onderwijs met ict- hulpmiddelen. Zij zijn in staat te beoordelen wanneer ict een meerwaarde heeft en passen hun kennis en vaardigheden op het gebied van leerinhoud, pedagogiek, didactiek én technologie in samenhang toe. B. Werken in de schoolcontext Leraren organiseren en verantwoorden hun werk met behulp van ict- middelen. Zij gebruiken de ict- systemen waarvoor hun school gekozen heeft. Voor het organiseren van hun eigen werk, voor het communiceren met leerlingen, collega s en ouders én voor het verantwoorden van hun eigen handelen. 7

8 C. Professionele ontwikkeling Leraren onderhouden en ontwikkelen hun eigen vakbekwaamheid met behulp van ict- hulpmiddelen. Zij kunnen de meest actuele informatie online vinden en weten hoe zij ict kunnen inzetten om vakbekwaam te blijven. Welke deskundigheid is vereist om de beoogde doelen te behalen? De beoogde resultaten (deskundigheid personeel) van <Naam organisatie> zijn: 4. Hoe betalen we het? In deze paragraaf wordt ingegaan op een paar belangrijke financiële vraagstukken. Ter ondersteuning van de financiële paragraaf is een xls- spreadsheet beschikbaar. 4.1 Zicht op kosten voor ict Onderstaande tabel geeft inzicht geeft in de gemiddelde ict- kosten per leerling, leerkracht en school in het basisonderwijs. Ict- kosten uitgesplitst naar kleine en naar middelgrote en grote schoolbesturen Huidige kosten In onderstaande tabel zijn samenvattend de kosten van ict over het afgelopen jaar opgenomen. Deze kosten zijn ook vertaald naar de kosten per leerling, per medewerker (fte) en per school. <invoegen tabel uit spreadsheet> Doelen en budget In onderstaande tabel zijn doelen aan budget gekoppeld. Dit budget is ook vertaald naar de kosten per leerling, per medewerker en per school. <invoegen tabel uit spreadsheet> 4.2 Strategische overwegingen Vaak is er op het ict- domein sprake van budgetsturing. Per school wordt een budget voor ict- kosten afgesproken. Een school mag gedurende het jaar uitgaven doen binnen het budget. Dit innovatie- en investeringsplan vraagt wellicht om hernieuwde afspraken tussen het bestuur en scholen. Onderwijs en ict doelen gericht op vernieuwing en ontwikkeling vragen om strategische sturing. Extra middelen Waar komen de middelen voor extra investeringen of verhogen van de structurele lasten vandaan? 8

9 Zijn er zaken die anders worden gedaan waardoor middelen vrijkomen of wordt er efficiënt gezocht door samenwerking met anderen? Welke extra investeringsmiddelen zetten we vanuit het bestuur in? Extra beschikbare middelen voor: Aankoop en implementatie digitaal leermateriaal Aankoop devices Verbetering connectiviteit en infrastructuur Vergroten deskundigheid/competenties Beheer en ondersteuning Versnelde afschrijving Ingediende ict- projecten Kosten voor aanschaf, afschrijvingen en beheer Of er nu uitgegaan wordt van technische of economische levensduur; belangrijk is te bepalen wat het verschil is tussen de analoge en de digitale situatie. Wanneer verliest het product zijn nut voor de school? Voor een boek zal dit anders zijn dan voor een device. Daarnaast is het belangrijk als bestuur zicht te houden op veranderende kosten van het beheer. Is er sprake van eigen beheer of uitbesteding? Zorg dat je weet welke onderdelen wel of niet onder het beheer vallen. 5. Onderzoek en hulpmiddelen Interne analyse Vier in balans- monitor 2015; Inzet en opbrengsten van ict in het onderwijs, onderzoek, Onderwijs en ict scan, hulpmiddel, Vier in balans- monitor 2015, De belangrijkste resultaten voor het primair onderwijs, Meer ict per euro, een onderzoek naar de ict- kosten in het basisonderwijs, Kennisnet 2013, beschikbaar via Visie Innovatieversneller, hulpmiddel, Richten van ict, Formuleer een ict- visie en informatiebeleid, Kennisnet 2013, Trendrapport , beschikbaar via Inhoud en toepassingen Whitepaper 21st Century Skills in het onderwijs, 21 e - eeuwse vaardigheden in het curriculum van het funderend onderwijs, SLO (nationaal expertisecentrum leerplanontwikkeling), Passend en flexibel digitaal leermateriaal voor elke leerling, De PO- Raad en VO- raad brengen markt en scholen dichter bij elkaar, Brochure, Sectorale Vraagsturing Leermiddelen, Programma van Eisen PO/VO, Good practises in het po, ICT- Infrastructuur Ict- infrastructuur voor scholen, In vier stappen de juiste voorzieningen kiezen, Aan de slag met cloud computing, een stappenplan, Quickscan privacy voor scholen, beschikbaar via 5 Vuistregels voor privacy, beschikbaar via Deskundigheid Ict- bekwaamheid van leraren, versie 2012, Kennisnet Kader ict- bekwaamheid van teammanagers mbo, sambo- ICT en Kennisnet, 2014 Financiën Spreadsheet innovatie- en investeringsplan onderwijs & ict, xls- bestand, 9

Het implementatieen investeringsplan

Het implementatieen investeringsplan Het implementatieen investeringsplan Dit format is ontwikkeld door de PO-Raad en Kennisnet. Samen werken wij aan Slimmer leren met ICT. Zodat scholen ICT op hun eigen manier makkelijk kunnen inzetten voor

Nadere informatie

Vier in balans-monitor 2017: de hoofdlijn. 28 juni 2017

Vier in balans-monitor 2017: de hoofdlijn. 28 juni 2017 Vier in balans-monitor 2017: de hoofdlijn 28 juni 2017 Inleiding Vier in balans-monitor 2017 Hoe is het gesteld met de inzet van ict in het onderwijs? Kennisnet vraagt scholen hiernaar en bundelt de resultaten

Nadere informatie

Handleiding Ict-puzzel voor het onderwijs

Handleiding Ict-puzzel voor het onderwijs Handleiding Ict-puzzel voor het onderwijs Van zicht naar inzicht Wil je als schoolbestuur in het po aan de slag met ict? Wil je bijvoorbeeld een implementatie- en investeringsplan maken voor ict, je visie

Nadere informatie

Beter en slimmer leren met behulp van ict

Beter en slimmer leren met behulp van ict Beter en slimmer leren met behulp van ict Het investerings-enimplementatieplanende ondersteuningsaanpak van de Breedtestrategie Mirjam Brand Agenda Planvorming binnen uw bestuur: welke plaats heeft het

Nadere informatie

Slimmer leren met ICT. Opbrengsten van vraagverkenning bij kleine en middelgrote besturen in het primair onderwijs. Samenvatting

Slimmer leren met ICT. Opbrengsten van vraagverkenning bij kleine en middelgrote besturen in het primair onderwijs. Samenvatting Slimmer leren met ICT Opbrengsten van vraagverkenning bij kleine en middelgrote besturen in het primair onderwijs Samenvatting 1 Colofon Titel Slimmer leren met ICT. Opbrengsten van vraagverkenning bij

Nadere informatie

Onderwijs en ICT Beleidsplan

Onderwijs en ICT Beleidsplan Onderwijs en ICT Beleidsplan Periode: 2017 - School: Schoolleider: Proces eigenaar van het ICT beleid: Is er een gedragen teambesluit: Versie: Id Beleidsterrein / onderdeel Mogelijke deelvragen Inhoud

Nadere informatie

ict-infrastructuur Eisen aan een toekomstvaste Formuleer functionele ict-wensen van bestuur en scholen met deze checklist!

ict-infrastructuur Eisen aan een toekomstvaste Formuleer functionele ict-wensen van bestuur en scholen met deze checklist! Eisen aan een toekomstvaste ict-infrastructuur Formuleer functionele ict-wensen van bestuur en scholen met deze checklist! Heb je tips, aanvullingen of ervaringen binnen jouw bestuur? Laat het weten op

Nadere informatie

Nieuwe hardware. Informatiekaart 03. leren vernieuwen. Infrastructuur

Nieuwe hardware. Informatiekaart 03. leren vernieuwen. Infrastructuur Informatiekaart 03 leren vernieuwen Nieuwe hardware In deze informatiekaart wordt aandacht besteed aan de invloed van de onderwijsvisie op de aanschaf van ict-middelen. Hierbij wordt met name gekeken naar

Nadere informatie

Cloud services: aantrekkelijk, maar implementeer zorgvuldig

Cloud services: aantrekkelijk, maar implementeer zorgvuldig Cloud services: aantrekkelijk, maar implementeer zorgvuldig Auteur: Miranda van Elswijk en Jan-Willem van Elk Dit artikel is verschenen in COS, mei 2011 Cloud services worden steeds meer gebruikelijk.

Nadere informatie

Hoe ict-bekwaam moet een leraar zijn? sambo-ict conferentie 2017 Frans Schouwenburg Kennisnet

Hoe ict-bekwaam moet een leraar zijn? sambo-ict conferentie 2017 Frans Schouwenburg Kennisnet Hoe ict-bekwaam moet een leraar zijn? sambo-ict conferentie 2017 Frans Schouwenburg Kennisnet - @allfrans Programma 1. Bijstelling verwachting 2. Handreiking PO en VO 3. Urgenties in het MBO uit onderzoek

Nadere informatie

Agenda publiek- private tafels Doorbraakproject Onderwijs en ict

Agenda publiek- private tafels Doorbraakproject Onderwijs en ict Inleiding Dit document beschrijft de 10 thema s die samen de agenda voor de publiek- private tafels voor het Doorbraakproject Onderwijs en ict vormen. Deze agenda is samengesteld op basis van de input

Nadere informatie

De kracht van sociale media in het onderwijs

De kracht van sociale media in het onderwijs De kracht van sociale media in het onderwijs Maak onderwijs effectiever met sociale media Tweedaagse leergang en eendaagse workshop Uw studenten maken volop gebruik van sociale media. Ze ontmoeten er hun

Nadere informatie

Dataportabiliteit. Auteur: Miranda van Elswijk en Willem-Jan van Elk

Dataportabiliteit. Auteur: Miranda van Elswijk en Willem-Jan van Elk Dataportabiliteit Auteur: Miranda van Elswijk en Willem-Jan van Elk Cloud computing is een recente ontwikkeling die het mogelijk maakt om complexe ICTfunctionaliteit als dienst via het internet af te nemen.

Nadere informatie

Op weg naar persoonlijk leren

Op weg naar persoonlijk leren Op weg naar persoonlijk leren Uw school kent een duidelijke missie, visie op het onderwijs en deze is verankerd in het onderwijsbeleid. Ruim de helft van de docenten kan er goed mee uit de voeten en buigt

Nadere informatie

Stichting Openbaar Primair Onderwijs "Samen tussen Amstel en IJ (STAIJ) Contactpersoon: Sacha Schrier, Montessorischool de Amstel

Stichting Openbaar Primair Onderwijs Samen tussen Amstel en IJ (STAIJ) Contactpersoon: Sacha Schrier, Montessorischool de Amstel Indienende besturen: Stichting Openbaar Primair Onderwijs "Samen tussen Amstel en IJ (STAIJ) Contactpersoon: Sacha Schrier, Montessorischool de Amstel Stichting Conexus Contactpersoon: Jan Willem Helmink,

Nadere informatie

Leermiddelenbeleid. Opzet van het leermiddelenbeleidsplan Uitgangspunt is het Vier in balans-model

Leermiddelenbeleid. Opzet van het leermiddelenbeleidsplan Uitgangspunt is het Vier in balans-model Leermiddelenbeleid Waarom een leermiddelenbeleidsplan? In een integraal leermiddelenbeleidsplan is helder omschreven welke doelen de school op kortere en middellange termijn wil realiseren en hoe dit gerealiseerd

Nadere informatie

Innovatie- en investeringsplan onderwijs en ICT PlatOO

Innovatie- en investeringsplan onderwijs en ICT PlatOO Innovatie- en investeringsplan onderwijs en ICT PlatOO 2015-2020 Inhoud 1. Aanleiding... 7 2. Waar staan we als PlatOO... 9 2.1 Interne analyse 2.2 Resultaten interne analyse 3. Waar willen we als PlatOO

Nadere informatie

ICT: Zelf doen of uitbesteden?

ICT: Zelf doen of uitbesteden? WHITEPAPER ICT: Zelf doen of uitbesteden? De groeiende rol van ICT in het onderwijs geeft schooldirecteuren de nodige kopzorgen. Digitaal lesmateriaal, laptops of ipads voor elke leerling, goede wifi in

Nadere informatie

Werkplan ICT. Schooljaar

Werkplan ICT. Schooljaar Werkplan ICT Schooljaar 2016-2017 1 Inhoudsopgave Inleiding...3 Vier in Balans...3 Uitgangspunten...5 1. Visie...6 Schoolplan...6 2. Deskundigheid...9 Online scholing voor medewerkers (docenten)...9 Inzet

Nadere informatie

Datum Betreft Bestuursakkoord PO-Raad-OCW 2012-2015. Geacht schoolbestuur,

Datum Betreft Bestuursakkoord PO-Raad-OCW 2012-2015. Geacht schoolbestuur, a 1 > Retouradres Postbus 16375 2500 BJ Den Haag Rijnstraat 50 Den Haag Postbus 16375 2500 BJ Den Haag www.rijksoverheid.nl Onze referentie 349195 Datum Betreft Bestuursakkoord PO-Raad-OCW 2012-2015 Geacht

Nadere informatie

Versnellingsvragen. Beter en Slimmer leren met ICT Erwin Bomas

Versnellingsvragen. Beter en Slimmer leren met ICT Erwin Bomas Versnellingsvragen Beter en Slimmer leren met ICT Erwin Bomas e.bomas@poraad.nl Bestuursakkoord uitdagend en toekomstgericht onderwijs dat inspeelt op de talenten en leerbehoeften van alle individuele

Nadere informatie

Beter en slimmer leren met behulp van ict

Beter en slimmer leren met behulp van ict Beter en slimmer leren met behulp van ict Nathalie Bremer, Po Raad Mirjam Brand en Willem-Jan van Elk, Kennisnet programma Opening en kennismaking Context: bestuursakkoord en doorbraakproject Maatwerk/gepersonaliseerd

Nadere informatie

Discussienota ICT Bekwaamheid van Leraren. Auteurs : Maartje de Reus, Anita Vlonk Versienummer : 1.0 (17 januari 2012) Definitief Concept

Discussienota ICT Bekwaamheid van Leraren. Auteurs : Maartje de Reus, Anita Vlonk Versienummer : 1.0 (17 januari 2012) Definitief Concept Discussienota ICT Bekwaamheid van Leraren Auteurs : Maartje de Reus, Anita Vlonk Versienummer : 1.0 (17 januari 2012) Definitief Concept ICT Bekwaamheid van Leraren versie 1.0 17 januari 2012 2 / 9 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Samen. stevige. ambities. werken aan. www.schoolaanzet.nl

Samen. stevige. ambities. werken aan. www.schoolaanzet.nl Samen werken aan stevige ambities www.schoolaanzet.nl School aan Zet biedt ons kennis en inspiratie > bestuurder primair onderwijs Maak kennis met School aan Zet School aan Zet is de verbinding tussen

Nadere informatie

Inzet & beheer van ict

Inzet & beheer van ict Informatiekaart 02 leren vernieuwen Inzet & beheer van ict Ict is niet meer weg te denken uit het hedendaags Informatiekaart richt zich meer op het beheer en onderwijs. Daarbij is de infrastructuur 1 (een

Nadere informatie

Lab to Learn leren met morgen VOORBEELDRAPPORTAGE EDUCHECK VO. EJ"Chec Ra pp. orfa e. Ij IT-workz. liorl

Lab to Learn leren met morgen VOORBEELDRAPPORTAGE EDUCHECK VO. EJChec Ra pp. orfa e. Ij IT-workz. liorl liorl Lab to Learn leren met morgen VOORBEELDRAPPORTAGE EDUCHECK VO EJ"Chec Ra pp orfa e Ij IT-workz LET OP! Dit is een voorbeeldrapportage van de vo versie van de EduCheck waarin slechts enkele pagina

Nadere informatie

Werkplan 1 juli 2009 1 juli 2011

Werkplan 1 juli 2009 1 juli 2011 Expertisecentrum Onderwijs & ICT Suriname UTSN Twinning Project 2008/1/E/K/005 Werkplan 1 juli 2009 1 juli 2011 Bijlage C bij het Rapport Haalbaarheidsstudie Wim de Boer (SLO), Pieter van der Hijden (Sofos

Nadere informatie

Routekaart Didactische ICT-vaardigheden

Routekaart Didactische ICT-vaardigheden Routekaart Didactische ICT-vaardigheden Uit PvA: - Aansluiten noodzakelijke hardware als scherm en muis - Tekstverwerken - Mail gebruiken - Absentie en cijfers invoeren in Som - Efficiënt zoeken met Google

Nadere informatie

Doorbraakprojectsessies 11 november 2015. Inkoop: versterken en ontzorgen. Een andere blik op financiën (vanuit Beter leren met ICT )

Doorbraakprojectsessies 11 november 2015. Inkoop: versterken en ontzorgen. Een andere blik op financiën (vanuit Beter leren met ICT ) 1 Doorbraakproject 11.00 11.45 Doorbraakprojectsessies 11 november 2015 Inkoop: versterken en ontzorgen Goudriaan I Anita Vlonk & Margreet Vermeer 2 11.00 11.45 Een andere blik op financiën (vanuit Beter

Nadere informatie

FIT-traject onderwijsvernieuwing met ICT en sociale media. draagvlak inspiratie motivatie vernieuwing 21st century skills borging

FIT-traject onderwijsvernieuwing met ICT en sociale media. draagvlak inspiratie motivatie vernieuwing 21st century skills borging FIT-traject onderwijsvernieuwing met ICT en sociale media draagvlak inspiratie motivatie vernieuwing 21st century skills borging Via het Klavertje 4 Model zet u sociale media en ICT breed in Didactische

Nadere informatie

Strategisch adviseur Informatiemanagement

Strategisch adviseur Informatiemanagement Profiel Strategisch adviseur Informatiemanagement 20 maart 2017 Opdrachtgever Kennisnet Voor meer informatie over de functie Marcel ten Berge, adviseur Leeuwendaal Telefoon (088) 00 868 00 06 29 00 47

Nadere informatie

Succesvolle leerlingen in een kleurrijke omgeving februari 2015

Succesvolle leerlingen in een kleurrijke omgeving februari 2015 - Missie/Visie - Succesvolle leerlingen in een kleurrijke omgeving februari 2015 Op AMS staat de leerling centraal. Dat betekent dat alles wat we doen er op gericht is om iedere leerling zo goed mogelijk

Nadere informatie

Samenvatting en aanbevelingen van het onderzoek onderwijs & ICT voor School X

Samenvatting en aanbevelingen van het onderzoek onderwijs & ICT voor School X Samenvatting en aanbevelingen van het onderzoek onderwijs & ICT voor School X Inleiding School X is een talentschool (mensgericht) vanuit de invalshoek dat leerlingen die hun talent benutten beter presteren

Nadere informatie

Verantwoording en implementatieplan "Activerende didactiek m.b.v. ipads" Scholengemeenschap Sint Ursula locatie Horn

Verantwoording en implementatieplan Activerende didactiek m.b.v. ipads Scholengemeenschap Sint Ursula locatie Horn Verantwoording en implementatieplan "Activerende didactiek m.b.v. ipads" Scholengemeenschap Sint Ursula locatie Horn Achtergrond Ambitie voor schooljaar 2015 2016 De pilot voorbij... Pilot op 4 havo Plaatsing

Nadere informatie

Klaar voor persoonlijk leren

Klaar voor persoonlijk leren Klaar voor persoonlijk leren Uw school kent een duidelijke visie op het onderwijs en deze is verankerd in het onderwijsbeleid. Het merendeel van de docenten kan er goed mee uit de voeten en is het eens

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2016 2017 32 034 Digitale leermiddelen Nr. 21 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN ONDERWIJS, CULTUUR EN WETENSCHAP Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG >Retouradres Postbus 16375 2500 BJ Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Kennis Rijnstraat 50 Den Haag Postbus 16375 2500 BJ Den Haag www.rijksoverheid.nl

Nadere informatie

Minimumstandaard ICT, ten aanzien van. - voorzieningen binnen de school. - de medewerkers

Minimumstandaard ICT, ten aanzien van. - voorzieningen binnen de school. - de medewerkers Minimumstandaard ICT, ten aanzien van - voorzieningen binnen de school - de medewerkers DDS, januari 2011 Inleiding In dit document wordt de minimum standaard voor ICT beschreven. Alle DDS scholen streven

Nadere informatie

VOORDELEN VAN BLENDED LEARNING

VOORDELEN VAN BLENDED LEARNING 10 VOORDELEN VAN BLENDED LEARNING En de inzet van technologie vanuit onderwijsgedreven innovatie op scholen in het VO en MBO 10 voordelen van blended learning Blended learning is hot in Nederland. Blended

Nadere informatie

Functieprofiel van een informatiemanagementrol

Functieprofiel van een informatiemanagementrol Functieprofiel van een informatiemanagementrol Globaal zijn er twee profielen te schetsen voor de invulling van informatiemanagement in het PO en VO. Daarbij gaan we uit van een profiel van een informatiemanagementrol

Nadere informatie

Professionaliseren loont! Jacob Poortstra, Cesar Trijselaar en Mieke van Keulen

Professionaliseren loont! Jacob Poortstra, Cesar Trijselaar en Mieke van Keulen Professionaliseren loont! Jacob Poortstra, Cesar Trijselaar en Mieke van Keulen Digitalisering van de maatschappij Gevolgen voor het onderwijs: Studenten voorbereiden op onze gedigitaliseerde samenleving.

Nadere informatie

Functieprofiel: Manager Functiecode: 0202

Functieprofiel: Manager Functiecode: 0202 Functieprofiel: Manager Functiecode: 0202 Doel Zorgdragen voor de vorming van beleid voor de eigen functionele discipline, alsmede zorgdragen voor de organisatorische en personele aansturing van een of

Nadere informatie

Hedendaagse. Onderwijs. Hoofdbrekens. 13 uitdagingen voor het onderwijs van nu...

Hedendaagse. Onderwijs. Hoofdbrekens. 13 uitdagingen voor het onderwijs van nu... Hedendaagse Onderwijs Hoofdbrekens 13 uitdagingen voor het onderwijs van nu... Omgaan met verschillen In één klas zitten leerlingen met uiteenlopende kennisniveaus, interesses en ervaringen. Docenten willen

Nadere informatie

Laat zien wat je waard bent. Sta in het register. Van, voor en door de leraar

Laat zien wat je waard bent. Sta in het register. Van, voor en door de leraar Laat zien wat je waard bent. Sta in het register. Van, voor en door de leraar De Onderwijscoöperatie bestaat uit de bovenstaande vijf lidorganisaties 2 Scan registerleraar.nl voor extra s! Heb je na het

Nadere informatie

Op expeditie naar waarde(n)

Op expeditie naar waarde(n) Op expeditie naar waarde(n) 21e eeuwse educatie Effectief leiderschap Vakmanschap: de leraar doet ertoe! Verbinding met de gemeenschap Waardengedreven onderwijs Op expeditie naar waarde(n) De hele opvoeding

Nadere informatie

KINDEREN LATEN LEREN Strategisch beleidsplan 2015-2018. SKO Flevoland en Veluwe. Ontwerpers van onderwijs voor de 21ste eeuw

KINDEREN LATEN LEREN Strategisch beleidsplan 2015-2018. SKO Flevoland en Veluwe. Ontwerpers van onderwijs voor de 21ste eeuw SKO Flevoland en Veluwe Ontwerpers van onderwijs voor de 21ste eeuw KINDEREN LATEN LEREN Strategisch beleidsplan 2015-2018 Strategisch beleidsplan SKO Flevoland en Veluwe 1 KINDEREN LATEN LEREN Onze droomschool

Nadere informatie

Werkdocument Montessori voor een nieuwe tijd

Werkdocument Montessori voor een nieuwe tijd Werkdocument Montessori voor een nieuwe tijd 1 oktober 2013 (revisie) Versie 2.3 1e Amstelveense Montessorischool Michelina Hoogeveen, Irene Simonis, Frank Versloot Inhoudsopgave Inleiding, doelen en uitgangspunten

Nadere informatie

Visie ICT bij de SJB. Waarom, wie, wat, wanneer en hoe? Werkgroep ICT Jenaplanscholen Bollenstreek

Visie ICT bij de SJB. Waarom, wie, wat, wanneer en hoe? Werkgroep ICT Jenaplanscholen Bollenstreek Visie ICT bij de SJB Waarom, wie, wat, wanneer en hoe? 1 Missie, visie en strategie Ambitie? Doelen? Plannen? Kennisstand organisatie? Budget? 2 Kikker- of Vogelperspectief? conservatie Missie? innovatie

Nadere informatie

Reflectie format Een praktische tool voor kwaliteitsreflectie op bestuursniveau

Reflectie format Een praktische tool voor kwaliteitsreflectie op bestuursniveau Reflectie format Een praktische tool voor kwaliteitsreflectie op bestuursniveau Reflecteren Plan Do Check Act Hoe vaak doet u dat écht? Uit het Toezichtkader van de inspectie 8.1 De school heeft inzicht

Nadere informatie

Gedragscode Internet, Sociale Media, GAFE (Google Apps For Education), BYOD (Bring Your Own Device) voor de leerlingen en de ouders van Jong Leren

Gedragscode Internet, Sociale Media, GAFE (Google Apps For Education), BYOD (Bring Your Own Device) voor de leerlingen en de ouders van Jong Leren Gedragscode Internet, Sociale Media, GAFE (Google Apps For Education), BYOD (Bring Your Own Device) voor de leerlingen en de ouders van Jong Leren Visie op onderwijs Bij Jong Leren geven we onderwijs waar

Nadere informatie

Leermiddelenmonitor 13/14

Leermiddelenmonitor 13/14 Leermiddelenmonitor 13/14 Beleid, gebruik, digitalisering en ontwikkeling van leermiddelen SLO nationaal expertisecentrum leerplanontwikkeling Leermiddelenmonitor 13/14 Beleid, gebruik, digitalisering

Nadere informatie

Inhoud: Schoolplan 2015-2019. Verantwoording. Motto, missie, visie, overtuigingen. Doelen. Samenvatting strategisch beleid van de vereniging

Inhoud: Schoolplan 2015-2019. Verantwoording. Motto, missie, visie, overtuigingen. Doelen. Samenvatting strategisch beleid van de vereniging Schoolplan 2015-2019 Inhoud: Verantwoording Motto, missie, visie, overtuigingen Doelen Samenvatting strategisch beleid van de vereniging 21 e eeuwse vaardigheden Schematische weergave van de vier komende

Nadere informatie

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ De docent als ontwikkelaar Zelf ontwikkelen of niet? Screen casts als voorbeeld Screen casts distribueren, hoe verder Zelf ontwikkelen of niet? Om goed,

Nadere informatie

Leermiddelenmonitor 13/14

Leermiddelenmonitor 13/14 13/14 Beleid, gebruik, digitalisering en ontwikkeling van leermiddelen SLO nationaal expertisecentrum leerplanontwikkeling n- en same e is e v a g. Deze uit n de publicatie a v g in vatt Leraar en schoolleider

Nadere informatie

Digitaal lesmateriaal zoeken, maken en delen met

Digitaal lesmateriaal zoeken, maken en delen met Digitaal lesmateriaal zoeken, maken en delen met Trainerscursus deel 1 Open Universiteit / CELSTEC 10-1-2013 1 1 Leermiddelen Taak van private sector of toch (deels) publiek? Wet gratis schoolboeken (scholen

Nadere informatie

1. Een ELO of dagplan gebruiken om de planning met de leerlingen te delen. 2. Een ELO, e-mail of chat gebruiken om met de leerlingen te communiceren.

1. Een ELO of dagplan gebruiken om de planning met de leerlingen te delen. 2. Een ELO, e-mail of chat gebruiken om met de leerlingen te communiceren. Stellingen doelen 1. Een ELO of dagplan gebruiken om de planning met de leerlingen te delen. 2. Een ELO, e-mail of chat gebruiken om met de leerlingen te communiceren. 3. Instructielessen maken voor het

Nadere informatie

Lab to Learn leren met morgen VOORBEELDRAPPORTAGE EDUCHECK MBO. EJ"Chec Ra pp. orfa e. Ij IT-workz. liorl

Lab to Learn leren met morgen VOORBEELDRAPPORTAGE EDUCHECK MBO. EJChec Ra pp. orfa e. Ij IT-workz. liorl liorl Lab to Learn leren met morgen VOORBEELDRAPPORTAGE EDUCHECK MBO EJ"Chec Ra pp orfa e Ij IT-workz LET OP! Dit is een voorbeeldrapportage van de mbo versie van de EduCheck waarin slechts enkele pagina

Nadere informatie

VO2020. Schoolrapportage. Venster College X

VO2020. Schoolrapportage. Venster College X VO2020 Schoolrapportage Deze rapportage toont de antwoorden van de schoolambities van de VO2020-scan. U vindt uw eigen antwoorden terug in de nulmeting en in de actuele stand, inclusief een landelijke

Nadere informatie

De wensenlijst van Alpha Scholengroep

De wensenlijst van Alpha Scholengroep De wensenlijst van Alpha Scholengroep 24 user stories voor een instrument dat ict-vaardigheden van leraren meet Het bestuur van Alpha Scholengroep in Zeeland wil graag een instrument om de ict-competenties

Nadere informatie

Peter de Haas peter.dehaas@breinwave.nl +31655776574

Peter de Haas peter.dehaas@breinwave.nl +31655776574 Peter de Haas peter.dehaas@breinwave.nl +31655776574 business context Innovatie Platform Klantinteractie Klantinzicht Mobiel Social Analytics Productiviteit Processen Integratie Apps Architectuur Wat is

Nadere informatie

Competenties en bekwaamheden van een Daltonleerkracht

Competenties en bekwaamheden van een Daltonleerkracht Naam: School: Daltoncursus voor leerkrachten Competenties en bekwaamheden van een Daltonleerkracht Inleiding: De verantwoordelijkheden van de leerkracht zijn samen te vatten door vier beroepsrollen te

Nadere informatie

Innovatie- en investeringsplan onderwijs en ICT

Innovatie- en investeringsplan onderwijs en ICT Innovatie- en investeringsplan onderwijs en ICT 2016-2020 1. Inleiding In de huidige maatschappij is leren en lesgeven met behulp van ICT niet meer weg te denken en onlosmakelijk verbonden met toekomstgericht

Nadere informatie

Meerjarenplan sambo-ict, Jaarplan Kennisnet onderwijs in ontwikkeling

Meerjarenplan sambo-ict, Jaarplan Kennisnet onderwijs in ontwikkeling Meerjarenplan sambo-ict, Jaarplan Kennisnet onderwijs in ontwikkeling Auteur Datum Jan Bartling, Martine Kramer 2 oktober 2015 1. Meerjarenplan sambo-ict 2. Jaarplan Kennisnet 3. Ontwikkelingen naar de

Nadere informatie

Sjabloon voor het opmaken van een beleidsplan ICT

Sjabloon voor het opmaken van een beleidsplan ICT Sjabloon voor het opmaken van een beleidsplan ICT Dit document is een sjabloon dat kan worden gebruikt bij het opmaken van een ICTbeleidsplan. De voornaamste rubrieken die nodig zijn in het beleidsplan

Nadere informatie

White Paper. De implementatie van het SMARTboard. binnen Praktijkschool Uithoorn. Dhr. J.M. de Boer

White Paper. De implementatie van het SMARTboard. binnen Praktijkschool Uithoorn. Dhr. J.M. de Boer White Paper De implementatie van het SMARTboard binnen Praktijkschool Uithoorn. Dhr. J.M. de Boer Maart 2012 Inhoudsopgave 1. Inleiding Blz. 3 1.1 De wens van de school 1.2 Visie van de school 2. ICT en

Nadere informatie

Schoolplan Stichting Katholiek Onderwijs Volendam

Schoolplan Stichting Katholiek Onderwijs Volendam Schoolplan Stichting Katholiek Onderwijs Volendam Primair onderwijs Strategie en beleid 2015-2019 SKOV Schoolplan PO 2015-2019 Pagina 1 Schoolplan Stichting Katholiek Onderwijs Volendam Strategie en beleid

Nadere informatie

Koppens en van De Ven benoemen drie fasen die van toepassing zijn voor een strategisch beleidsplan:

Koppens en van De Ven benoemen drie fasen die van toepassing zijn voor een strategisch beleidsplan: Er is een verschil tussen een strategisch beleidsplan dat gebruikt wordt om te communiceren en een strategisch beleidsplan dat een analyse maakt van de huidige en de toekomstige situatie van een onderwijsinstelling.

Nadere informatie

Specialist Digitale Didactiek 2016-2017 ACADEMIE PEDAGOGIEK EN ONDERWIJS. saxion.nl/apo

Specialist Digitale Didactiek 2016-2017 ACADEMIE PEDAGOGIEK EN ONDERWIJS. saxion.nl/apo Specialist Digitale Didactiek 2016-2017 ACADEMIE PEDAGOGIEK EN ONDERWIJS saxion.nl/apo If we teach today s students as we taught yesterday we rob them of tomorrow Specialist Digitale Didactiek Leiding

Nadere informatie

Jaarplan SOPOH 2014-2018. Personeel. Onderwijs. Organisatie. Voor ieder kind het beste bereiken, met passie, plezier en professionaliteit.

Jaarplan SOPOH 2014-2018. Personeel. Onderwijs. Organisatie. Voor ieder kind het beste bereiken, met passie, plezier en professionaliteit. SOPOH Jaarplan 2014-2018 Voor ieder kind het beste bereiken, met passie, plezier en professionaliteit Personeel Onderwijs Organisatie Huisvesting Pr-Marketing Financiën 1 Voorwoord Stichting Openbaar Primair

Nadere informatie

Inleiding 4. Engels in het basisonderwijs 5. Words&Birds een verrijking van de les, een verbreding van de wereld 6. Wat is Words&Birds?

Inleiding 4. Engels in het basisonderwijs 5. Words&Birds een verrijking van de les, een verbreding van de wereld 6. Wat is Words&Birds? Inleiding 4 Engels in het basisonderwijs 5 Words&Birds een verrijking van de les, een verbreding van de wereld 6 Wat is Words&Birds? 6 Wat zijn de belangrijkste eigenschappen van Words&Birds? 6 Met welk

Nadere informatie

Altijd en overal in de cloud. Al uw data en applicaties vanaf elk device bereikbaar voor uw medewerkers

Altijd en overal in de cloud. Al uw data en applicaties vanaf elk device bereikbaar voor uw medewerkers Altijd en overal in de cloud Al uw data en applicaties vanaf elk device bereikbaar voor uw medewerkers Zorgeloos in de cloud De wereld verandert voortdurend en ook ons werkmodel bevindt zich in een fase

Nadere informatie

Vier in Balans-tool. Individuele Rapportage

Vier in Balans-tool. Individuele Rapportage Vier in Balans-tool Individuele Rapportage 1 Inleiding Deze tool is gebaseerd op het Vier in Balans-model en is aangevuld met elementen uit Didactiek en Leiderschap in Balans. Dit model vat samen wat er

Nadere informatie

Visie op gepersonaliseerd onderwijs en de rol van het LVS

Visie op gepersonaliseerd onderwijs en de rol van het LVS Visie op gepersonaliseerd onderwijs en de rol van het LVS Onderwijs wordt steeds flexibeler en meer op maat aangeboden aan leerlingen. Voor onze doelgroep is dat logischer en vanzelfsprekender dan waar

Nadere informatie

Is uw school klaar voor de toekomst? Zo slaagt uw instelling voor de BYOD-test

Is uw school klaar voor de toekomst? Zo slaagt uw instelling voor de BYOD-test Is uw school klaar voor de toekomst? Zo slaagt uw instelling voor de BYOD-test Slaagt uw school voor de BYOD-test? Mobiele apparaten zoals smartphones, tablets en laptops zijn niet meer weg te denken uit

Nadere informatie

Doorbraakproject Onderwijs & ICT Advies Inkoop publieksversie -

Doorbraakproject Onderwijs & ICT Advies Inkoop publieksversie - Doorbraakproject Onderwijs & ICT Advies Inkoop publieksversie - september 2015 - 1 - DOORBRAAKPROJECT ONDERWIJS & ICT Eigentijds onderwijs vraagt om leermethoden die de leerling centraal stellen en die

Nadere informatie

Strategisch beleid 2015-2019 Het proces

Strategisch beleid 2015-2019 Het proces Strategisch beleid 2015-2019 Het proces Beleidsjaar 14-15 we maken de balans op Missie en kernwaarden/uitgangspunten Dit zijn wij, hier staan we voor Nadere analyse Wat gaat goed, wat pakken we aan Wat

Nadere informatie

21st Century Skills Training

21st Century Skills Training Ontwikkeling van competenties voor de 21 e eeuw - Vernieuwend - Voor werknemers van nu - Met inzet van moderne en digitale technieken - - Integratie van social media - Toekomstgericht - Inleiding De manier

Nadere informatie

Doorbraakproject Onderwijs & ICT

Doorbraakproject Onderwijs & ICT Doorbraakproject Onderwijs & ICT publieksversie plan van aanpak 2016 Voorwoord Met onderwijs willen we het beste in een leerling naar boven halen. Dit kan met onderwijs op maat, dat aansluit bij de talenten

Nadere informatie

Doorbraakproject Onderwijs & ICT

Doorbraakproject Onderwijs & ICT Doorbraakproject Onderwijs & ICT publieksversie plan van aanpak 2016 Voorwoord Met onderwijs willen we het beste in een leerling naar boven halen. Dit kan met onderwijs op maat, dat aansluit bij de talenten

Nadere informatie

Didactische meerwaarde van de ELO in het Primair Onderwijs

Didactische meerwaarde van de ELO in het Primair Onderwijs Didactische meerwaarde van de ELO in het Primair Onderwijs Verkenning rondom mogelijkheden, meerwaarde en aandachtspunten 27 januari 2011 NOT Academie Presentatie: Arnout Vree a.vree@avetica.nl www.avetica.nl

Nadere informatie

Uw online leerplatform. Slimmer leren

Uw online leerplatform. Slimmer leren Uw online leerplatform Slimmer leren Leer slimmer Blijf vitaal bent een succesvolle organisatie. U past U zich aan nieuwe omstandigheden aan. U wilt dat uw medewerkers inspelen op die veranderingen. Daarom

Nadere informatie

DE PRIVATE CLOUD. Johan Bos & Erik de Meijer

DE PRIVATE CLOUD. Johan Bos & Erik de Meijer DE PRIVATE CLOUD Johan Bos & Erik de Meijer Agenda Wat is Cloud? Waarom Private Cloud? Wanneer Private Cloud? Een stappenplan Vragen Quiz Ga naar www.kahoot.it of download de app Gefeliciteerd! 2017 EXACT

Nadere informatie

Gesprek voeren met degene in de vestiging die verantwoordelijk is voor ICT zaken.

Gesprek voeren met degene in de vestiging die verantwoordelijk is voor ICT zaken. ICT Monitor 2014 Introductie: Gesprek voeren met degene in de vestiging die verantwoordelijk is voor ICT zaken. Goede morgen/middag, U spreekt met van 24Interactive Smart Services. We zijn momenteel bezig

Nadere informatie

Onderwijs van de 21ste eeuw:

Onderwijs van de 21ste eeuw: Onderwijs van de 21ste eeuw: didactiek, wetenschap en technologie 2015-2016 ACADEMIE PEDAGOGIEK EN ONDERWIJS saxion.nl/apo Onderwijs van de 21 ste eeuw: didactiek, wetenschap en technologie Professionaliseringsaanbod

Nadere informatie

Programma. Startvraag. Monitor maart 2014 22-5-2014

Programma. Startvraag. Monitor maart 2014 22-5-2014 Inrichting financiële functie Klaar voor de start 19 mei 2014 Els Verschure (Infinite Financieel) Erik de Vries (DUO) Programma Introductie bemensing bedrijfsvoering Financieel management en beheer Wie

Nadere informatie

Implementeren van onderwijstechnologie: hoe toekomstbestendig is uw aanpak?

Implementeren van onderwijstechnologie: hoe toekomstbestendig is uw aanpak? Implementeren van onderwijstechnologie: hoe toekomstbestendig is uw aanpak? Vragen staat vrij Bart van Luik Tim Remmers Summer Schools 2010 Onderwijskundige expertise Organisatorisch inzicht Technologische

Nadere informatie

Tammo Beek beleidsmedewerker Communicatie Jos Bosten Beleidsadviseur Elearning en ICT. Wie zijn wij

Tammo Beek beleidsmedewerker Communicatie Jos Bosten Beleidsadviseur Elearning en ICT. Wie zijn wij Tammo Beek beleidsmedewerker Communicatie Jos Bosten Beleidsadviseur Elearning en ICT Wie zijn wij Openbaar Primair onderwijs Haarlem 23 scholen (2x SO, 3x S(B)O, 18 PO) 31 locaties 6800 leerlingen 950

Nadere informatie

ICT als aanjager van de onderwijstransformatie

ICT als aanjager van de onderwijstransformatie ICT als aanjager van de onderwijstransformatie ICT als aanjager van de onderwijstransformatie Technologische innovatie biedt het onderwijs talloze mogelijkheden. Maar als we die mogelijkheden echt willen

Nadere informatie

Er wordt een presentatie verzorgd de huidige stand van zaken van Ict in Onderwijs. Hierbij worden ook enkele vragen gesteld.

Er wordt een presentatie verzorgd de huidige stand van zaken van Ict in Onderwijs. Hierbij worden ook enkele vragen gesteld. VERSLAG REGIONALE CONSULTATIE OVER ICT EN ONDERWIJS MAROWIJNE DATUM: WOENSDAG 23 OKTOBER 2013 LOCATIE: RECREATIECENTRUM MARIJKEDORP Op woensdag 23 oktober werd in de recreatiezaal van Marijkedorp de regionale

Nadere informatie

Informatiepakket Leerlabs

Informatiepakket Leerlabs Informatiepakket Leerlabs Informatiepakket Leerlabs De vraag naar gepersonaliseerd onderwijs en het gebruik van ict in de klas groeit. Veel scholen werken aan initiatieven gericht op gepersonaliseerd leren

Nadere informatie

ICT-gebruik docenten behoeft brede ondersteuning!

ICT-gebruik docenten behoeft brede ondersteuning! Grote Bickersstraat 74 13 KS Amsterdam Postbus 247 AE Amsterdam t 522 54 44 f 522 53 33 e info@tns-nipo.com www.tns-nipo.com Rapport ICT-gebruik docenten behoeft brede ondersteuning! Onderzoek naar ICT-gebruik

Nadere informatie

Bovenschools Jaarplan 2017

Bovenschools Jaarplan 2017 Bovenschools Jaarplan 2017 niet apart maar samen Slochteren AD 20161115 v2 INHOUD 1. Inleiding 3 2. Verantwoording beleidsvoornemens 3 3. Samenvatting beleidsonderdelen 3 4. Beleidsvoornemens - uitgewerkt

Nadere informatie

Mediawijsheid protocol Basisschool Op t Hof

Mediawijsheid protocol Basisschool Op t Hof Mediawijsheid protocol Basisschool Op t Hof Helga Bongers & Kim van Dooijeweert Tricht, 2013 'Mediawijsheid is niet gewoon belangrijk. Het is absoluut cruciaal. Mediawijsheid bepaalt of kinderen een instrument

Nadere informatie

Passend en flexibel digitaal leermateriaal voor elke leerling. De PO-Raad en VO-raad brengen markt en scholen dichter bij elkaar

Passend en flexibel digitaal leermateriaal voor elke leerling. De PO-Raad en VO-raad brengen markt en scholen dichter bij elkaar Passend en flexibel digitaal leermateriaal voor elke leerling De PO-Raad en VO-raad brengen markt en scholen dichter bij elkaar 1 Inhoud 1 2 3 4 Maar ik zit nog 5 jaar aan mijn leermiddelencontract vast!

Nadere informatie

Opleidingsprogramma DoenDenken

Opleidingsprogramma DoenDenken 15-10-2015 Opleidingsprogramma DoenDenken Inleiding Het opleidingsprogramma DoenDenken is gericht op medewerkers die leren en innoveren in hun organisatie belangrijk vinden en zich daar zelf actief voor

Nadere informatie

Snappet 3.0. video. Extra ruimte. Effectief. Eenvoudig. al je aandacht kunnen richten op onderwijzen. en zelf bepalen waar je die voor gebruikt

Snappet 3.0. video. Extra ruimte. Effectief. Eenvoudig. al je aandacht kunnen richten op onderwijzen. en zelf bepalen waar je die voor gebruikt Snappet 3.0 video Eenvoudig zelf de beste leerroutes voor jouw klas kiezen en volgen Effectief al je aandacht kunnen richten op onderwijzen Extra ruimte en zelf bepalen waar je die voor gebruikt Adaptief

Nadere informatie

RESULTATEN. Rapportage De Kinkerbuurt, Amsterdam. Externe Benchmark

RESULTATEN. Rapportage De Kinkerbuurt, Amsterdam. Externe Benchmark RESULTATEN Rapportage De Kinkerbuurt, Amsterdam Externe Benchmark februari 2013 1 ALGEMEEN 1.1 Inleiding Algemeen Het instrument de Kwaliteitsvragenlijst is een hulpmiddel om de kwaliteit van de school

Nadere informatie

De speerpunten van de SPCO-scholen

De speerpunten van de SPCO-scholen Meerjaren Plan 2012-2015 De speerpunten van de SPCO-scholen Inleiding Strategische speerpunten Hart voor kinderen Met veel genoegen presenteren wij de samenvatting van ons strategisch meerjarenplan Hart

Nadere informatie

Kritische succesfactoren notebook projecten

Kritische succesfactoren notebook projecten Kritische succesfactoren notebook projecten The Rent Company B.V. Ronald van den Boogaard Email adres: rvandenboogaard@rentcompany.nl Internet adres: www.rentcompany.nl Mob. nr: +31 (0)6 53 715 703 Algemene

Nadere informatie

Strategisch HRM in het voortgezet onderwijs. Peter Leisink

Strategisch HRM in het voortgezet onderwijs. Peter Leisink Strategisch HRM in het voortgezet onderwijs Peter Leisink Opzet van deze leergang Introductie Strategisch HRM in het voortgezet onderwijs: inhoudelijke verkenning Programma en docenten leergang strategisch

Nadere informatie