Agenda publiek- private tafels Doorbraakproject Onderwijs en ict

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Agenda publiek- private tafels Doorbraakproject Onderwijs en ict"

Transcriptie

1 Inleiding Dit document beschrijft de 10 thema s die samen de agenda voor de publiek- private tafels voor het Doorbraakproject Onderwijs en ict vormen. Deze agenda is samengesteld op basis van de input van private partijen uit de marktconsultatie en de input van publieke partijen. Voor ieder thema is een opgave, ambitie en uitdaging opgenomen. De 10 thema s zijn als volgt onderverdeeld: 5 thema's die samenhangen met de elementen van gepersonaliseerd leren 5 dwarsdoorsnijdende thema's die voor alle elementen van gepersonaliseerd leren van belang zijn De thema s en de bijbehorende opgaven worden besproken aan publiek- private tafels. Deze tafels zullen begin februari 2014 van start gaan. Iedere tafel heeft een onafhankelijke voorzitter, ondersteund door een secretaris. is beschreven op hoofdlijnen. Voor ieder thema wordt een startdocument opgesteld, waarin het proces van de tafel en de opgave verder verfijnd worden. Ook wordt meer achtergrondinformatie toegevoegd. Het startdocument wordt bij de start van de tafel door de voorzitter van de tafel met de deelnemers besproken. De voortgang en resultaten van de tafels worden breed gecommuniceerd, opdat de deelnemers op de hoogte blijven van wat gebeurt op andere tafels. Per thema kan maximaal 1 deelnemer per organisatie worden ingeschreven. Mocht het aantal inschrijvers voor een thema groot of klein zijn, dan zullen wij zoeken naar andere manieren om het thema in te richten. Thema s elementen gepersonaliseerd leren Onderstaand zijn de thema s beschreven die corresponderen met de elementen die van belang zijn om gepersonaliseerd leren met ict in een school te organiseren. 1. Thema: Digitaal leermateriaal Het gaat aan deze tafel om de vraag welke stappen nodig zijn om de wens tot een groter, meer modulair en kwalitatief beter aanbod van digitaal leermateriaal te realiseren. Hoe en met welke middelen kan dit worden vormgegeven en wat is nodig om een snelle start te maken? De interactie met de leraar in een omgeving die stimuleert om te leren is het meest cruciaal in de ontwikkeling van de leerling. Kwalitatief hoogwaardig leermateriaal dat past bij de situatie op dat moment helpt hierbij. Materiaal dat uitdaagt om te leren, dat actueel is en zich aanpast aan de voortgang van de leerling. Materiaal dat eenvoudig te gebruiken en bewezen goed is en dat de leraar de mogelijkheid geeft te variëren. Dit leermateriaal kan in verschillende vormen worden ingezet, afhankelijk van de keuzes die een school maakt. Binnen de school ontstaat zo een mengeling van methoden, open en zelf gearrangeerd leer- en toetsmateriaal, in digitale vorm of op papier. Voor elke leerling en leraar de beste mix van leermiddelen tegen de beste prijs. Op dit moment gebruiken veel scholen de methode als kern in hun onderwijs. Zij wensen dat leermateriaal meer digitaal en modulair van opzet wordt. Dit biedt de leraar meer ruimte om te variëren met ander leermateriaal. 20 december

2 Met het sectorale leermiddelenbeleid maken scholen hun eisen aan de gewenste leermaterialen, aan de processen in de leermaterialenketen en aan de bijbehorende ict- voorzieningen kenbaar. Het is belangrijk deze eisen samen met aanbieders verder uit te werken, zodat snel duidelijk wordt wat mogelijk is en welke stappen gezet moeten worden zodat scholen en aanbieders aan de slag kunnen. 2. Thema: Informatie en inzicht Het gaat aan deze tafel om de vraag welke gegevens uit verschillende systemen gecombineerd moeten worden en hoe systemen deze gegevens onderling kunnen uitwisselen. Welke profiel- en voortgangsinformatie is minimaal nodig om het leerproces te personaliseren? Op welke manieren kan informatie uit verschillende bronnen duidelijk en gebruikersvriendelijk aan de verschillende gebruikers gepresenteerd worden? De school is een belangrijke plek voor de ontplooiing van het kind. Maar niet de enige; kinderen leren altijd en overal in een groeiend aantal omgevingen. Om alle kansen te benutten en een doorgaande leerlijn voor elke leerling te faciliteren, is een geïntegreerd beeld over de vorderingen van de leerling cruciaal. Betrouwbaar en makkelijk inzicht helpt de leraar om maatwerk te bieden, geeft schoolleiders de middelen om de schoolorganisatie doelmatig te sturen en zorgt dat ouders de behaalde leerresultaten van hun kind begrijpen. Het gebruik van informatie in het onderwijs is veelbelovend, maar nog niet binnen handbereik. We leren door te doen en daarmee onze gedachten aan te scherpen. Een groeiend aantal omgevingen biedt inzicht in de individuele voortgang of doet aanbevelingen voor verder leren, maar vaak alleen gebaseerd op acties van de leerling in deze specifieke omgeving. Het beeld van de vorderingen van de leerling dat zo wordt verkregen is niet compleet, het geeft geen samenhangend beeld van de totale voortgang van een leerling. Naast het ontbreken van een gecombineerd beeld van alle vorderingen van een leerling, is het ook nog niet duidelijk welke indicatoren het meest betrouwbaar zijn om een goed en compleet beeld van de voortgang te geven. Dit maakt het lastig voor de leraar om conclusies trekken over het benodigde maatwerk voor de leerling. 3. Thema: Infrastructuur en connectiviteit Het gaat aan deze tafel om de vraag hoe de ideale ict infrastructuur (hard- en software) om gepersonaliseerd onderwijs mogelijk te maken eruit ziet. Waar zitten belemmeringen om dit te realiseren en hoe kunnen deze doorbroken worden? De juiste en werkende voorzieningen bepalen of een school aan de slag kan met gepersonaliseerd leren. De infrastructuur bestaat uit de voor de school optimale combinatie tussen (mobiele) devices, wifi, cloud en connectiviteit, is betaalbaar voor school en/of ouder en past zich aan de omgeving aan als dat nodig is. De infrastructuur verbindt zo alle betrokkenen en benodigde leermiddelen rond de ontwikkeling van de leerling. De huidige infrastructuur op scholen in het po en vo is niet voldoende om gepersonaliseerd leren met ict vorm te geven. Scholen beschikken niet over de juiste middelen op 1 of zelfs meerdere van de beschreven componenten. De middelen zijn er niet, zijn ontoereikend, passen niet bij de beschreven onderwijsvisie of 20 december

3 worden verkeerd ingezet of gebruikt. Scholen zien de kosten voor ict- infrastructuur stijgen, maar missen vaak een echt gevoel van inzicht of controle. 4. Thema: Roostering en planning Het gaat aan deze tafel om de vraag hoe de ondersteunende logistieke processen rond roostering en planning met behulp van ict binnen een school flexibel én doelmatig kunnen worden ingericht. Hierbij wordt nadrukkelijk gevraagd te kijken naar de concepten en mogelijkheden uit andere (onderwijs)sectoren die toepasbaar kunnen zijn voor scholen in het po en vo. Om voor elke leerling onderwijs op maat invulling te geven is het belangrijk dat de stappen leren, meten en (bij)sturen elkaar logisch opvolgen. Roostering en planning zijn belangrijke componenten in dit leerproces. Zij maken het voor de school mogelijk om het belang van de individuele leerling te bedienen vanuit een effectieve en efficiënte organisatie. Op dit moment hebben roostering en planning nog een te geïsoleerde plek in het leerproces. Duidelijke koppelvlakken zijn nog niet gedefinieerd, waardoor de samenhang ontbreekt. Hierdoor is het voor een school moeilijker om op de juiste wijze in te spelen op de resultaten van het (individuele) leren en goed en op maat richting te geven aan het vervolgleren. 5. Thema: De schoolcontext Het gaat aan deze tafel om de aanpak die scholen kunnen gebruiken in hun eigen organisatie bij het realiseren van onderwijs op maat. Voortbouwend op wat al is en wordt gerealiseerd, gaat het hier om vraagstukken als welke modellen en keuzes een school kan maken of welke incentives gegeven kunnen worden om de implementatie te versnellen. Scholen die meer maatwerk met ict willen vormgeven, zijn zich bewust van de verschillende keuzes en afwegingen die zij daarin kunnen maken. Ze doen dit vanuit een gezamenlijke en gedragen visie die schoolleiding en leraren hebben op maatwerk met ict in hun eigen schoolcontext. Hierbij is uitgedacht wat zij nodig hebben om dit te realiseren, in proces en in middelen. Tevens zijn keuzes gemaakt waar ict wel en waar het niet wordt ingezet en hoe ict in samenhang met leerinhoud, didactiek en pedagogiek kan worden toegepast. Kennis en vaardigheden van de leraren zijn in voldoende mate aanwezig om effectief in deze samenhang te opereren. Verder hebben leraren de hulpmiddelen om de informatie over de prestaties van leerlingen volop en op een efficiënte wijze in te zetten. In meer of mindere mate zijn bovenstaande elementen aanwezig op scholen of worden opgepakt in andere initiatieven. Echter, een verandering op dit vlak blijkt, net als in andere sectoren, taai om voor elkaar te krijgen. Een versnelling op dit gebied zou de doorbraak kunnen bespoedigen. 20 december

4 Dwarsdoorsnijdende thema s Onderstaand zijn de dwarsdoorsnijdende thema s beschreven die invloed hebben op alle elementen die van belang zijn om gepersonaliseerd leren met ict in een school te organiseren. 6. Thema: Identificatie, authenticatie en autorisatie Het gaat aan deze tafel om het bepalen van een wenselijk eindbeeld van de benodigde infrastructuur voor identiteitsbeheer en authenticatie en autorisatie van digitaal leermateriaal, zowel in voorzieningen als in governance. Door het vergelijken van dit wensbeeld met de huidige situatie kan gekeken worden welke stappen en roadmap gewenst zijn. Om gepersonaliseerd leren met ict in het onderwijs te laten slagen, is het cruciaal dat leraar, leerling en andere betrokkenen snel, eenvoudig en veilig toegang hebben tot alle benodigde leerbronnen. Daarbij moet de gebruiker kunnen vertrouwen op betrouwbare afspraken, die alle betrokken partijen hebben gemaakt over wie op welk moment welke gegevens mag gebruiken en met welk doel. De ontwikkelingen rond identitymanagement, authenticatie en autorisatie volgen elkaar snel op en leiden tot fundamentele vraagstukken. Het ontbreekt vooralsnog aan een overkoepelend en gedeeld beeld hoe dit is in te richten: zo dicht mogelijk bij de gebruiker, met zeggenschap over ontwikkelingen door de vraagzijde, en met duidelijkheid over wat in de keten wordt verwacht van de verschillende partijen en systemen en welke rol een school hierin vervuld. 7. Thema: Privacy Het gaat aan de tafel om het maken en vastleggen van afspraken om de privacy van gebruikers te waarborgen, op een manier die ruimte laat voor de betrokken partijen om invulling te geven aan gepersonaliseerd leren met ict en het gebruik van data daarbinnen. Gepersonaliseerd leren kan alleen vanuit de garantie dat de privacy van de leraar, leerling en andere gebruikers is gewaarborgd. Om maatwerk te kunnen realiseren dient een juiste balans gevonden te worden tussen het voldoen aan regelgeving enerzijds en het praktisch kunnen toepassen van data anderzijds. Het is een gezamenlijke verantwoordelijkheid van alle betrokken partijen om hier afspraken over te maken en deze vast te leggen, bijvoorbeeld in de vorm van een privacy convenant. Op dit moment mist deze balans, waardoor een actueel vraagstuk is ontstaan. Met het breed toepassen van gepersonaliseerd leren met ict wordt het geautomatiseerd verwerken van persoonsgegevens van leerlingen uitgevoerd door steeds meer scholen en aanbieders van diensten aan scholen en leerlingen. Deze verwerkingen zijn waardevol in het licht van maatwerk voor de leerling, maar moeten wel de juiste morele en juridische waarborgen blijven bieden voor de privacy van deze leerling. 20 december

5 8. Thema: Blokkades Het gaat in deze tafels om het identificeren en doen van voorstellen om (gepercipieerde) blokkades die meer maatwerk met ict belemmeren op te lossen. Daarnaast wordt deze tafel gevraagd inzichtelijk te maken welke onnodig belemmerende toetredingsdrempels er in de markt zijn en hoe die zijn te verlagen. De markt van gepersonaliseerd leren met ict kent geen onnodige toetredingsdrempels, is transparant en de wetten, regels of andere relevante aspecten uit het publieke domein zijn adequaat en niet belemmerend. Veel betrokkenen ervaren markt en/of publieke blokkades in het systeem die de ontwikkeling naar meer maatwerk met ict belemmeren. Denk bijvoorbeeld aan wettelijke blokkades bij experimenteren, aan invulling van onderwijstijd, aan btw- verschillen tussen digitaal en folio, aan aanbestedingswetgeving, aan de verantwoordingsdruk en het toezichtskader van de Inspectie van Onderwijs en aan belemmerende toetredingsdrempels tot de markt. 9. Thema: Prijsmodellen Het gaat aan deze tafel om de vraag welke nieuwe prijsmodellen mogelijk interessant kunnen zijn voor het onderwijs en deze te beoordelen op kansrijkheid. Om adaptief onderwijs voor de massa scholen interessant en organisatorisch haalbaar en betaalbaar te maken, is het zaak gebruik te maken van verschillende prijsmodellen. Vanuit deze modellen zijn diverse proposities richting onderwijs mogelijk. Als we de ontwikkelingen in het onderwijs combineren met de technische mogelijkheden die mogelijk zijn, wordt duidelijk dat er grote kansen liggen om nieuwe prijsmodellen te genereren rondom bestaande of nieuwe proposities. Het is zaak deze kansen te verkennen en hierin tevens de risico s of aandachtspunten mee te nemen. 10. Thema: Verbindingslaag We weten uit ervaringen van scholen en andere sectoren dat samenhang niet vanzelf ontstaat. Er is een verbindingslaag nodig die vraag en aanbod en de verschillende voorzieningen en content- en informatiestromen met elkaar verbindt. Scholen noemen dit vaak een platform, maar ook termen als een intelligente schil, digitale kapstok of digitale ruggengraat worden gebruikt. Deze laag bestaat in elk geval uit standaarden en afspraken die verbindingen tussen de elementen mogelijk maken. Op bepaalde vlakken zijn deze al ontwikkeld of in ontwikkeling, op andere vlakken moeten we met elkaar ontdekken wat nodig is en of zich dit vertaalt in een softwarelaag, een afspraak of implementatie van een afspraak, etc. Deze tafel brengt de noodzakelijke verbindingen bijeen en vertaalt deze naar wat er enerzijds nodig is om het voor een school gemakkelijker te maken om maatwerk met ict te bieden en die anderzijds een doorbraak in de totstandkoming van het benodigd aanbod genereren. 20 december

6 Deze tafel zal later in 2014 starten. voor deze tafel wordt opgesteld op basis van de inzichten uit de thema s van de andere publiek- private tafels. Ook zal de informatie vanuit Leerling 2020, die via een Request for Information onderzoek doen naar de inhoud en werking van bestaande platforms, worden meegenomen. Meer informatie via de url: platforms 20 december

Doorbraakproject Onderwijs & ICT

Doorbraakproject Onderwijs & ICT Doorbraakproject Onderwijs & ICT Voorwoord 1 Inleiding Vaardigheden voor de 21e eeuw Het belang van digitale leermiddelen Het potentieel van ICT benutten Waarom het doorbraakproject? Onze ambitie 2 Aan

Nadere informatie

Sectorale Vraagsturing Leermiddelen PO/VO

Sectorale Vraagsturing Leermiddelen PO/VO Sectorale Vraagsturing Leermiddelen PO/VO Programma van Eisen 26 april 2014, versie 0.98 20140426.PvE PO-VO.v098d - besturen 1 Inhoudsopgave Voorwoord... 3 bij het Pakket van Eisen... 4 1 Inleiding...

Nadere informatie

Sectorale Vraagsturing Leermiddelen

Sectorale Vraagsturing Leermiddelen Sectorale Vraagsturing Leermiddelen Programma van Eisen PO/VO 5 juni 2014, versie 1.0 20140605.PvE PO-VO.v10 1 Inhoudsopgave Voorwoord... 3 Waarom is dit document voor u van belang?... 4 1 Inleiding...

Nadere informatie

2012-2016. Stichting Proloog www.proloog.nl Fonteinland 11 8913 CZ Leeuwarden 058-2347520

2012-2016. Stichting Proloog www.proloog.nl Fonteinland 11 8913 CZ Leeuwarden 058-2347520 ICT BELEIDSPLAN STICHTING PROLOOG 2012-2016 Stichting Proloog www.proloog.nl Fonteinland 11 8913 CZ Leeuwarden 058-2347520 Dit plan beschrijft hoe Stichting Proloog werkt aan brede talentontwikkeling,

Nadere informatie

Naar een succesvolle implementatie van de digitale adaptieve centrale eindtoets PO

Naar een succesvolle implementatie van de digitale adaptieve centrale eindtoets PO Naar een succesvolle implementatie van de digitale adaptieve centrale eindtoets PO Stand van zaken ict infrastructuur en verwachtingen over ontwikkelingen Kennisnet, juli 2014 1 Inhoud INLEIDING EN DOEL...

Nadere informatie

Kennis van de Overheid. Maatschappelijke opgaven vragen proactieve control. Van versnipperde ondersteuning naar public business control

Kennis van de Overheid. Maatschappelijke opgaven vragen proactieve control. Van versnipperde ondersteuning naar public business control Kennis van de Overheid Maatschappelijke opgaven Van versnipperde ondersteuning naar public business control Ontwikkelingen in het openbaar bestuur gaan zo snel en zijn dermate complex dat de traditionele

Nadere informatie

Programma van Eisen (PvE 2013) Leermaterialenketen PO/VO

Programma van Eisen (PvE 2013) Leermaterialenketen PO/VO Programma van Eisen (PvE 2013) Leermaterialenketen PO/VO 30 september 2013, versie 0.86 20130930.PvE 2013 PO-VO.v086 1 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3 1.1 Ontwikkelingen rond leermaterialen... 3 1.2 Een

Nadere informatie

Trendrapport 2014-2015

Trendrapport 2014-2015 Trendrapport 2014-2015 Technologiekompas voor het onderwijs SLIMME SENSOREN IMPACT ONDERWIJS ONDERWIJS- VRAAGSTUKKEN ICT- FUNDAMENT DATAGEDREVEN ONDERWIJS DIY SWOT HYPE CYCLE Reacties, voorbeelden en aanvullingen

Nadere informatie

Hoe? Zo! Leermiddelenbeleid in het mbo

Hoe? Zo! Leermiddelenbeleid in het mbo Hoe? Zo! in het mbo Inhoudsopgave 1 2 3 4 5 6 Inleiding Wat verstaan we onder leermiddelen(beleid)? Welke ontwikkelingen hebben een relatie met leermiddelenbeleid? Waarom leermiddelenbeleid? Met welke

Nadere informatie

Nieuw denken over de werkplek Digital Workspace: schaalbaar, gedifferentieerd en veilig

Nieuw denken over de werkplek Digital Workspace: schaalbaar, gedifferentieerd en veilig Nieuw denken over de werkplek Digital Workspace: schaalbaar, gedifferentieerd en veilig Whitepaper Inhoudsopgave Met digital workspace meer wendbaarheid Definitie 3 belangrijke thema s ICT en HR: samen

Nadere informatie

Eindadvies Tafel Toegang

Eindadvies Tafel Toegang Eindadvies Tafel Toegang 25 september 2014 Inhoudsopgave SAMENVATTING... 3 1 TOEGANG TOT DIGITAAL LEERMATERIAAL: NIET ZO VANZELFSPREKEND ALS HET ZOU MOETEN ZIJN... 6 2 WERKWIJZE TAFEL TOEGANG... 7 2.1

Nadere informatie

Anybase Modulair IT platform

Anybase Modulair IT platform Infodatek 1 Op weg naar de cloud De afgelopen jaren is de manier waarop organisaties naar hun ITomgeving kijken erg veranderd. IT moet de business doelstellingen ondersteunen en de IT-infrastructuur moet

Nadere informatie

Vier in balans monitor 2013. De laatste stand van zaken van ict en onderwijs

Vier in balans monitor 2013. De laatste stand van zaken van ict en onderwijs Vier in balans monitor 2013 De laatste stand van zaken van ict en onderwijs 1 2 Inhoudsopgave Voorwoord 1 Onderwijs en ict 1.1 Uitdagingen voor excellent onderwijs 1.2 Ict: nieuwe mogelijkheden met hoge

Nadere informatie

Kennisnet Jaarverslag 2013

Kennisnet Jaarverslag 2013 Kennisnet Jaarverslag 2013 Laat ict werken voor het onderwijs 1 Voorwoord Uitdagend, passend en relevant onderwijs voor alle leerlingen. Onderwijs dat past bij het vermogen, de leerkenmerken en de individuele

Nadere informatie

Elk talent een kans. Verkenning van gepersonaliseerd leren met ICT

Elk talent een kans. Verkenning van gepersonaliseerd leren met ICT Elk talent een kans Verkenning van gepersonaliseerd leren met ICT Onderzoeksnotitie ten behoeve van project Leerling 2020 In opdracht van Schoolinfo voor de VO-raad Januari 2014 Marquenie, Esther Opsteen,

Nadere informatie

Hoe? Zo! Bring Your Own Device (BYOD)

Hoe? Zo! Bring Your Own Device (BYOD) Hoe? Zo! Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Wat is BYOD? 4 3 Hoe kun je BYOD zinvol inzetten? 7 4 Wat zijn de consequenties van de invoering van BYOD? 10 5 Hoe werkt BYOD voor medewerkers? 14 6 Hoe kan ik BYOD

Nadere informatie

Leermiddelenmonitor 13/14

Leermiddelenmonitor 13/14 Leermiddelenmonitor 13/14 Beleid, gebruik, digitalisering en ontwikkeling van leermiddelen SLO nationaal expertisecentrum leerplanontwikkeling Leermiddelenmonitor 13/14 Beleid, gebruik, digitalisering

Nadere informatie

Vier in balans monitor 2012. De laatste stand van zaken van ict en onderwijs

Vier in balans monitor 2012. De laatste stand van zaken van ict en onderwijs Vier in balans monitor 2012 De laatste stand van zaken van ict en onderwijs Inhoudsopgave Voorwoord Voorwoord 1 Onderwijs en ict 1.1 Onderwijs 1.2 Ict 2 Rendement en balans 2.1 Onderwijs: leren, organiseren,

Nadere informatie

Hoger Onderwijs Referentie Architectuur

Hoger Onderwijs Referentie Architectuur Integratie Hoger Onderwijs Referentie Architectuur Architectuurvisie Gebruikersinteractie Visuele integratie Personalisatie Zoeken Aanpassen aan voorkeuren Procesondersteuning Generieke ondersteuning communiceren,

Nadere informatie

Actieplan Open overheid

Actieplan Open overheid Directoraat-Generaal Wonen, Bouwen en Integratie Actieplan Open overheid Datum September 2013 Status Definitief Pagina 2 van 40 1 Inleiding: Open overheid begint niet bij nul... 5 1.1 Actuele voorbeelden...

Nadere informatie

Programma van Eisen Leerlingvolgsysteem

Programma van Eisen Leerlingvolgsysteem Versie 0.9 Aan CvB Van Lotte de Rooij, Bas Kruiswijk Programma van Eisen Leerlingvolgsysteem Datum 10 maart 2015 Pagina 1 van 43 De Onderwijsspecialisten Centrale Diensten Wij bieden (voortgezet) speciaal

Nadere informatie

Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap Nulmeting Privacy & Beveiliging Primair en Voortgezet Onderwijs 7 april 2014

Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap Nulmeting Privacy & Beveiliging Primair en Voortgezet Onderwijs 7 april 2014 www.pwc.nl Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap Nulmeting Privacy & Beveiliging Primair en Voortgezet Onderwijs 7 april 2014 2014-0420a/ADB/ek/jv/ae/ms Status Deze rapportage heeft de status

Nadere informatie

ICT beleidsplan 2014-2016

ICT beleidsplan 2014-2016 ICT beleidsplan 2014-2016 16-04-2014 INHOUDSOPGAVE INHOUD Inleiding 3 Missie en visie van Fortior 4 Externe invloeden op het ICT beleid 5 De onderwijsmarkt 5 Wet en regelgeving 5 Technologie 6 SWOT analyse

Nadere informatie

Hoger Onderwijs Referentie Architectuur

Hoger Onderwijs Referentie Architectuur Hoger Onderwijs Referentie Architectuur Implementatiehulpmiddelen Enterprise governance Strategie en beleid Enterprise architectuur Programma en project portfolio Programma s en projecten Project Regie

Nadere informatie

Meerjarenplan 2013-2015

Meerjarenplan 2013-2015 Meerjarenplan 2013-2015 Versiebeheer Versie Datum Opmerkingen 0.2 11-09-2012 Eerste concept met hoofdlijnen ambities 0.5 16-10-2012 Wijzigingen n.a.v. IT-Panel 0.8 22-10-2012 Versie voor bespreking bestuur

Nadere informatie

1 Rationale en uitgangspunten van Smart Energy Cities

1 Rationale en uitgangspunten van Smart Energy Cities Bijlage bij Green Deal Smart Energy Cities Programma Opschaling Slimme Energie Concepten Inhoudsopgave 1 Rationale en uitgangspunten van Smart Energy Cities... 1 2 Doel van de Green Deal Smart Energy Cities...

Nadere informatie

Sturen op Open Standaarden

Sturen op Open Standaarden Een handreiking voor overheidsorganisaties Sturen op Open Standaarden Forum Standaardisatie Managementsamenvatting Deze handreiking beschrijft de hulpmiddelen die een CIO of informatiemanager kan inzetten

Nadere informatie

Handreiking - Regie op regie

Handreiking - Regie op regie Handreiking - Regie op regie Naar een veranderde dienst ICT als gevolg van de transitie naar de cloud [Geef tekst op] Inhoud 1. INLEIDING... 3 2. WAT IS CLOUD?... 5 2.1. Cloud in het onderwijs... 5 3.

Nadere informatie