Tentamen Corporate Finance BKB augustus :30 uur - 12:30 uur

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Tentamen Corporate Finance BKB0023 18 augustus 2005 09:30 uur - 12:30 uur"

Transcriptie

1 Tentamen Corporate Finance BKB augustus :30 uur - 12:30 uur Beste student, Voor U ligt het tentamen corporate finance. Het tentamen is gesloten boek en bestaat uit 40 meerkeuze vragen; vier alternatieven per vraag. Er mag een rekenmachine worden gebruikt; programmeerbare rekenmachine mogen niet worden gebruikt. De normering is als volgt: voor een 5,5 als cijfer moet U 26 goede antwoorden hebben. Neem de tijd voor het maken van de opgaven. Weet dat de meeste fouten door slordigheden ontstaan! In het geval van afgeronde antwoorden, zoek dat antwoord dat het dichtste bij Uw berekening ligt. Veronderstel in alle vragen dat er geen belastingen bestaan en dat er geen kosten zijn indien een onderneming in financiële nood raakt, tenzij anders staat aangegeven. Veronderstel verder dat kapitaal markten perfect zijn, tenzij anders staat aangegeven. Ga ervan uit dat alle opties van het Europese type zijn (i.e. ze mogen alleen worden uitgeoefend op afloopdatum). Ga er verder vanuit dat iedere optie, forward en future één-op-één is met het onderliggende aandeel. Bijvoorbeeld: een optie geeft het recht om één onderliggend aandeel te mogen kopen of verkopen. Alle rendement en risico getallen zijn op jaarbasis, tenzij anders vermeld. Van dit tentamen komt geen inzage of bespreking gezien het multiple choice karakter van het tentamen. Een uitgebreide uitwerking van de antwoorden staat aan het eind van de middag op Blackboard. Indien U vragen hebt na het tentamen, kunt U een sturen voor een afspraak. Veel succes! Reggy Hooghiemstra Ronald Huisman Willem Schramade Pagina 1 van 15.

2 Vraag 1. Veronderstel dat bekend is dat staatsobligaties een yield (het equivalent van rendement) van 4% hebben. Het verwachte rendement op de AEX Index, de marktportefeuille, is 12% en het is bekend dat de covariantie tussen de rendementen op het aandeel Numico en de marktportefeuille 0,0030 is. Verder is bekend dat de volatiliteit van Numico 8% bedraagt en de volatiliteit van de marktportefeuille gelijk is aan 5%. Het CAPM model geldt. Wat is het verwachte rendement op Numico? a. 7,8%. b. 9,6%. c. 13,6%. d. 18,4%. Vraag 2. Het aandeel Yahoo staat genoteerd aan de beurs en heeft vandaag een prijs gelijk aan 40. Beleggers verwachten dat Yahoo, in overeenstemming met de statuten, tot in het oneindige jaarlijks een dividendbedrag gelijk aan 2,- euro zal uitkeren. Voorts is bekend dat het verwachte rendement op de marktportefeuille 11% bedraagt en dat staatsobligaties een yield (het equivalent van rendement) van 3% hebben. Wat is de beta van Yahoo? a. 0,18. b. 0,25. c. 0,63. d. 0,75. Vraag 3. Een belegger heeft haar totale portefeuille verdeeld over vier instrumenten: drie aandelen en een risicovrije staatsobligatie. Onderstaande tabel bevat informatie over haar portefeuille. Naam fonds Geïnvesteerd bedrag (in ) Beta van het fonds Akzo Nobel ,75 Royal Dutch ,25 Ahold ,00 Staatsobligaties ,00 Voorts is bekend dat het rendement op Nederlandse staatsobligaties momenteel 3,25% is en dat het verwachte rendement op de AEX Index, de relevante marktportefeuille 13% is. Wat is de beta van de portefeuille van deze belegger? Pagina 2 van 15.

3 a. 0,50. b. 0,75. c. 1,33. d. Is op basis van bovenstaande informatie niet te bepalen. Vraag 4. Welke van onderstaande stellingen is, gezien de in onderstaande tabel verstrekte informatie, juist? Naam fonds Geïnvesteerd bedrag (in ) Beta van het fonds Akzo Nobel ,75 Royal Dutch ,25 Ahold ,00 Staatsobligaties ,00 a. Omdat Ahold de hoogste beta heeft, is het ook tevens het meest volatiele aandeel. b. Als de belegger ervoor kiest relatief meer te beleggen in Akzo Nobel en minder in staatsobligaties (terwijl het totaal belegde bedrag ongewijzigd blijft) zal het verwachte rendement van de portefeuille dalen. c. Als de belegger ervoor kiest relatief meer te beleggen in staatsobligaties en minder in Ahold (terwijl het totaal belegde bedrag ongewijzigd blijft) zal de beta van de portefeuille dalen. d. Geen van bovenstaande uitspraken is juist. Vraag 5. Welke van de onderstaande uitspraken over risico en rendement is juist? a. De beta van een beleggingsobject is een maatstaf voor het niet-systematische risico van het object. b. Een voorbeeld van niet-systematisch risico is dat de koersen van aandelen van banken beinvloedt worden door veranderingen in de rente. c. Het verschil tussen systematisch en niet-systematisch risico is dat systematisch risico geëlimineerd kan worden door diversificatie. d. In een factormodel probeer je het verwachte rendement te relateren in veranderingen die verband houden met systematische risico s. Vraag 6. Beschouw de volgende grafiek. De grafiek toont de efficiënte grenslijn en CML (Capital Market Line), gebaseerd op alle aandelen die in de landen die deelnemen aan de euro verhandeld worden. De Pagina 3 van 15.

4 Verwacht Rendement risico-vrije rentevoet in de euro-zone is gelijk aan 5%. Er zijn vijf portefeuilles weergegeven (A,B,C,D,M). Hierbij is M de marktportefeuille en A is de meest efficiënte portefeuille bestaande uit alleen Nederlandse aandelen. 60% D 50% C 40% 30% M A 20% B 10% 0% 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% Risico Welke stelling over de grafiek is juist? a. Een individueel project kan gewaardeerd worden aan de hand van de CML. b. Er is geen efficiënte portefeuille te creëren dat een risico heeft gelijk aan 5%. c. Beleggen tegen de risico-vrije rentevoet is een efficiënte belegging d. De CML wordt beschreven door het CAPM model. Vraag 7. Welke van de onderstaande beweringen over de SML onjuist? a. De SML kan alleen gebruikt worden voor efficiënte portefeuilles. b. De SML is een grafische representatie van het CAPM model. c. De SML gebruikt men om individuele investeringen te kunnen waarderen. d. De SML is altijd een rechte lijn. Vraag 8. Willie Wonka is CFO van een beursgenoteerde chocoladefabriek. De chocoladefabriek heeft op dit moment de volgende kapitaalstructuur: 30% eigen vermogen en 70% vreemd vermogen. Bekend is dat de WACC (gemiddelde gewogen vermogenskosten voet) van de onderneming 10% is en dat de chocoladefabriek jaarlijks 6% rente over zijn bankkrediet moet betalen. Het is een ideale wereld, met Pagina 4 van 15.

5 andere woorden: het belastingtarief is nihil. Hoe hoog is het door de aandeelhouders geëiste rendement? a. 19,3%. b. 15,3%. c. 10,0%. d. 9,3%%. Vraag 9. Willie Wonka uit de vorige opgave staat onder druk van de investeerders: er wordt een hogere ondernemingswaarde van hem geëist. Om dat te bereiken denkt Willie Wonka erover om hiertoe de kapitaalstructuur de veranderen. Welke van onderstaande beweringen is in dat verband juist (u kunt er nog steeds vanuit gaan dat er geen belastingen zijn)? a. Willie Wonka moet naar een kapitaalstructuur streven waarin, ten opzichte van de vorige opgave, meer eigen vermogen en minder vreemd vermogen is. b. Willie Wonka moet naar een kapitaalstructuur streven waarin, ten opzichte van de vorige vraag, minder eigen vermogen en meer vreemd vermogen is. c. Willie Wonka heeft corporate finance niet goed begrepen: door middel van een verandering in de kapitaalstructuur kun je de waarde van de onderneming niet beinvloeden. d. Geen van bovenstaande beweringen is juist. Vraag 10. Een onderneming heeft een debt-to-equity ratio gelijk aan 1,50 en heeft een marktwaarde gelijk aan De rentekosten bedragen 8%. Het bedrijf overweegt om voor een bedrag gelijk aan nieuwe obligaties uit te geven tegen 8% rentekosten op jaarbasis. Het volledige bedrag zal worden gebruikt om aandelen terug in te kopen. Er staan momenteel aandelen uit in de markt. Wat is de debt-to-equity-ratio van de onderneming nadat de aandelen ingekocht zijn in een wereld zonder vennootschapsbelasting (afgerond op twee decimalen)? a. 1,50. b. 2,00. c. 3,00. d. 4,00. Vraag 11. Een onderneming is voor 75% met eigen vermogen gefinancierd. Als het bedrijf volledig gefinancierd zou zijn met eigen vermogen, zou het geëiste rendement op aandelen 12% zijn. De kosten van het Pagina 5 van 15.

6 vreemde vermogen bedragen 10%. Wat is het op aandelen geëiste rendement bij een belastingtarief van 35%? a. 12,4%. b. 13,0% c. 15,9%. d. 18,0%. Vraag 12. Welke van onderstaande beweringen is juist? a. Volgens propositie II van Modigliani en Miller is, in een wereld zonder belastingen, de waarde van een onderneming het hoogst indien de onderneming volledig met vreemd vermogen is gefinancierd. b. Volgens propositie I van Modigliani en Miller is, in een wereld met belastingen, de waarde van de onderneming onafhankelijk van de kapitaalstructuur. c. Volgens propisitie I van Modigliani en Miller is, in een wereld zonder belastingen, het door de aandeelhouders geëiste rendement niet afhankelijk van de kapitaalstructuur. d. Volgens propositie II van Modigliani en Miller is, in een wereld met belastingen, het door de aandeelhouders geëiste rendement afhankelijk van de kapitaalstructuur. Vraag 13. Discovery is een op de NYSE (New York Stock Exchange) genoteerde onderneming die zich toelegt op de verkoop van Tour de France merchandising. Op dit moment ziet de vermogensstructuur van Discovery er als volgt uit: 60% bestaat uit eigen vermogen en 40% uit vreemd vermogen. De kosten van het vreemde vermogen zijn 7%. Indien Discovery volledig met eigen vermogen zou zijn gefinancierd zouden de aandelen een beta van 0,40 hebben. Voorts is bekend dat de marktrisicopremie 12% bedraagt, terwijl T-Bills (Amerikaanse staatsobligaties) een yield hebben van 4% op jaarbasis. Hoe hoog is, gegeven de eerder geschetste vermogensstructuur, het door de aandeelhouders van Discovery geëiste rendement? (veronderstel dat er geen belastingen zijn). a. 12,0%. b. 9,3%. c. 10,0%. d. 8,8%. Vraag 14. Stel nu dat Discovery haar vermogensstructuur gaat veranderen naar een situatie met een debt-equity ratio gelijk aan 2. Wat is, ceterus paribus, het effect van deze andere vermogensstructuur op de Pagina 6 van 15.

7 WACC (gewogen gemiddelde vermogens kostenvoet) van Discovery (u kunt nog steeds veronderstellen dat er geen belastingen zijn)? a. De WACC van Discovery zal dalen. b. De WACC van Discovery zal niet veranderen. c. De WACC van Discovery zal stijgen. d. Je kunt geen enkele voorspelling doen ten aanzien van hoe de WACC van Discovery zal gaan veranderen. Vraag 15. Stel dat een onderneming XYZ een EBIT (Earnings Before Interest and Taxes) heeft van 2,5 miljoen (oneindige looptijd). Indien XYZ volledig met eigen vermogen zou zijn gefinancierd, zou het een rendement hebben van 12,5%. Echter, XYZ is voor 20 miljoen met vreemd vermogen gefinancierd. Hierover moet de onderneming op jaarbasis 7,5% rente betalen. Voorts is gegeven dat de onderneming 35% vennootschapsbelasting betaalt. Wat is de marktwaarde van XYZ? a. 7 miljoen. b. 27 miljoen. c. 20 miljoen. d. 0 miljoen. Vraag 16. Een belegger wil aandelen Philips kopen. De koers van Philips is nu gelijk aan 21,-. Zij besluit put opties te verkopen met een uitoefenprijs gelijk aan 21,- die aflopen in september De opties worden verhandeld tegen een premie van 0,60. Stel dat de koers van Philips 19,- bedraagt op afloopdatum. Wat is de winst of het verlies op de Philips portefeuille op afloopdatum? a ,- winst b ,- verlies c ,- verlies d ,- winst Vraag 17. Welke van de volgende uitspraken is niet juist? a. Op een call optie wordt geen dividend ontvangen. b. Een Europese call optie geeft de koper het recht om op ieder tijdstip voor afloopdatum aandelen te kopen tegen de afgesproken uitoefenprijs. Pagina 7 van 15.

8 c. Een koper van een put optie zal alleen haar recht uitoefenen als de koers van het onderliggende aandeel lager is dan de uitoefenprijs. d. Een schrijver (verkoper) van een call optie moet aandelen leveren als de koper haar recht uitoefent. Vraag 18. De koers van een aandeel Koninklijke Olie is op dit moment 46,-. Een belegger wil een put optie kopen op aandelen Koninklijke Olie met een uitoefenprijs van 45,- met een looptijd van exact 1 jaar. De koers van een aandeel Koninklijke Olie zal over exact 1 jaar of 40,- bedragen of 50,-. De 1-jaars rente is gelijk aan 5%. Welke van de onderstaande antwoorden ligt het dichtst bij de waarde (premie) van deze put optie? a. 2,14 b. 0,97 c. 2,40 d. 0,81 Vraag 19. De waarde van de AEX Index is op dit moment gelijk aan 340. De premie van een at-the-money put optie op de AEX en een looptijd van exact 2 jaar is gelijk aan 36,-. De 2-jaars marktrente bedraagt 5% op jaarbasis. Welke van de onderstaande antwoorden ligt het dichtst bij de waarde van een atthe-money call optie met gelijke looptijd? a. 73,- b. 67,- c. 52,- d. 36,- Vraag 20. Welke van de onderstaande antwoorden is niet juist? a. De waarde van het eigen vermogen van een onderneming is gelijk aan een call optie op de waarde van de onderneming met als uitoefenprijs de marktwaarde van het eigen vermogen. b. Vreemd vermogen verschaffers bezitten obligaties en een geschreven put optie op de waarde van de onderneming met als uitoefenprijs de marktwaarde van het vreemde vermogen. c. Vreemd vermogen verschaffers hebben feitelijk een put optie verkocht op de onderneming. d. Aandeelhouders bezitten feitelijk een call optie op de onderneming. Pagina 8 van 15.

9 Vraag 21. De koers van een aandeel Philips is gelijk aan 21,-. Philips heeft een converteerbare obligatie uitgegeven met een nominale waarde van 1.000,- die over exact 1 jaar afloopt. De conversie ratio is gelijk aan 40. De marktprijs van een zero-coupon obligatie van Philips met een looptijd van exact 1 jaar en een nominale waarde van 1.000,- is gelijk aan 952,-. Welke van de onderstaande portefeuilles bootst de converteerbare obligatie na? a. De genoemde obligatie van Philips plus een investering van 48,- in aandelen Philips. b. De genoemde obligatie van Philips plus een investering van 48,- in put opties op aandelen Philips met een looptijd van exact 1 jaar en een uitoefenprijs van 25,-. c. De genoemde obligatie van Philips plus een investering van 48,- in call opties op aandelen Philips met een looptijd van exact 1 jaar en een uitoefenprijs van 40,-. d. De genoemde obligatie van Philips plus een investering van 48,- in call opties op aandelen Philips met een looptijd van exact 1 jaar en een uitoefenprijs van 25,-. Vraag 22. RHP BV heeft converteerbare obligaties uitstaan. Elk van deze obligaties heeft een nominale waarde gelijk aan 1.000,- en is converteerbaar is 40 aandelen. Wat is de conversieprijs en wat is de conversie ratio van deze converteerbare obligatie? a. Conversieprijs = 25; conversieratio = 25. b. Conversieprijs = 25; conversieratio = 40. c. Conversieprijs = 1.000; conversieratio = 25. d. Conversieprijs = 1.000; conversieratio = 40. Vraag 23. Welke van de volgende uitspraken geeft het verschil weer tussen een warrant en een call optie en de implicatie van dit verschil? a. Warrants zijn put opties en dat verklaart het verschil. b. Call opties worden uitgegeven (geschreven) door de onderneming in tegenstelling tot warrants. Hierdoor treedt een verwateringseffect op voor bestaande aandeelhouders. c. Warrants worden uitgegeven door de onderneming in tegenstelling tot call opties. Hierdoor treedt een verwateringseffect op voor bestaande aandeelhouders. d. Warrants worden uitgegeven door de onderneming in tegenstelling tot call opties. Hierdoor hoeft een onderneming minder put opties uit te geven. Pagina 9 van 15.

10 Vraag 24. De AEX Index staat vandaag op 340,-. Zoals bekend stijgen aandelen gemiddeld met 10% op jaarbasis bij een risico (volatiliteit) van 20%. Dit betekent dat men er vanuit kan gaan dat in 95 van de 100 jaren het rendement zal liggen tussen 30% en +50%. De rente in de markt is gelijk aan 5% op jaar basis. Een handelaar krijgt de mogelijkheid om een futures contract op de AEX Index met een looptijd van exact één jaar te verkopen voor 360,-. Hoeveel winst of verlies kan de handelaar risicoloos behalen als zij besluit één contract tegen deze prijs te verkopen? a. 3,- winst b. 0,- c. 17,- verlies d. 34,- verlies Vraag 25. Welke van onderstaande uitspraken is niet juist? a. Een koper van een futures contract is een koopverplichting aangegaan. b. De waarde van een forward contract op een aandeel hangt af van de verwachte waarde van het aandeel op afloopdatum van het contract. c. Futures contracten komen voornamelijk in gestandaardiseerde vorm voor in tegenstelling tot forward contracten. d. Een verschil tussen forward contracten en futures contracten is dat futures verhandeld worden op beurzen. Vraag 26. Ritsaart Ockels heeft een huis gekocht. Om dit huis te financieren heeft hij een hypotheek bij een bank genomen voor ,- tegen een vast rentetarief van 4,5% voor de komende 10 jaar. Welke van de volgende stellingen gaat op voor onze vriend Ritsaart? a. Ritsaart heeft een forward contract afgesloten met de bank. b. Ritsaart heeft een swap afgesproken met de bank voor een vast rente tarief van 4,5%. c. Ritsaart loopt het risico op hogere rentelasten gedurende de komende 10 jaar. d. Ritsaart heeft feitelijk van de bank een calloptie gekocht op de rentevoet; als de rente stijgt, dan wordt hij hiervoor gecompenseerd. Vraag 27. De voetballer Alex is het zat bij PSV en wil voor Feyenoord voetballen. Feyenoord is al jaren op zoek naar een solide verdediger en ziet de komst van Alex wel zitten. Alex staat nog een aantal jaren onder Pagina 10 van 15.

11 contract bij PSV en zij willen hem liever niet laten gaan. PSV verwacht dat Alex in de komende jaren nog veel meer waard wordt. PSV weet dat de verdediger in zijn hart graag voor Feyenoord wil voetballen en wil hem alleen dan naar Feyenoord laten gaan als zij mee kunnen profiteren van de waardestijging van Alex als hij bij Feyenoord voetbalt. Wat voor een deal kan PSV met Feyenoord afsluiten om dit te realiseren? a. Feyenoord verkoopt PSV een deel van een call optie op de waarde van Alex. b. PSV verkoopt een put optie op Alex aan Feyenoord. c. Feyenoord en PSV spreken een swap contract af, waarbij Feyenoord aan PSV een bedrag betaalt als Alex meer waard wordt. d. PSV koopt een put optie op Alex van Feyenoord. Vraag 28. Een belegger heeft alleen 100 aandelen van Koninklijke Olie in haar portefeuille. Welke van de volgende transacties verlaagt niet de volatiliteit (risico) van haar portefeuille? a. Verkoop een call optie op aandelen Koninklijke Olie. b. Verkoop een put optie op aandelen Koninklijke Olie. c. Verkoop een forward contract op aandelen Koninklijke Olie. d. Koop een put optie op aandelen Koninklijke Olie. Vraag 29. Stel dat een onderneming aankondigt dat zij een niet eerder aangekondigde investeringsmogelijkheden ziet met een positieve netto contante waarde en dat zij besluit die te financieren met een obligatie-emissie. Welke van de volgende stellingen is dan juist? a. Als er sprake is van een Modigliani & Miller wereld zonder belastingen, dan zal er geen koersreactie optreden op de emissie zelf, en ook niet op het nieuws van de investeringsmogelijkheden. b. Als er sprake is van een Modigliani & Miller wereld zonder belastingen, dan zal er geen koersreactie optreden op de emissie zelf, maar wel op het nieuws van de investeringsmogelijkheden. c. Als er sprake is van een Modigliani & Miller wereld met belastingen, dan zal er wel een koersreactie optreden op de emissie zelf, maar niet op het nieuws van de investeringsmogelijkheden. d. Als er sprake is van een Modigliani & Miller wereld met belastingen, dan zal er geen koersreactie optreden op de emissie zelf, en ook niet op het nieuws van de investeringsmogelijkheden. Pagina 11 van 15.

12 Vraag 30. Het aandeel Schnappi AG presteert al geruime tijd matig. De teneur in de markt is dat de CEO, Franz Schnappi senior, over zijn top heen is en eigenlijk zou moeten opstappen. Stel dat de volgende gebeurtenissen plaatsvinden: Op 19 augustus komt Franz Schnappi senior om bij een Nijlcruise. 3 dagen later steekt het sterke gerucht op dat mevrouw A de nieuwe CEO wordt, wat als goed nieuws wordt gezien. Op 26 augustus kondigt Schnappi AG aan dat Franz Schnappi senior zal worden opgevolgd door zijn zoon, Franz Schnappi junior. Deze wordt als veel minder competent gezien dan mevrouw A. Op 29 augustus wordt Franz Schnappi junior officieel gepresenteerd. Op 1 oktober gaat Franz Schnappi junior aan de slag. Wat gebeurt er met het aandeel Schnappi, als je rekening houdt met een sterk efficiënte markt? a. Alleen een koersreactie op 19 augustus. b. Positieve koersreacties op 19 en 22 augustus en een negatieve reactie op 26 augustus. c. Koersreacties op 4 van de 5 bovengenoemde data. d. Alle informatie is al in de koersen verwerkt, dus er is geen koerseffect. Vraag 31. Welke van de volgende stellingen is niet juist: a. Het tax shield is de contante waarde van de belastingbesparingen op interestbetalingen. b. Bij de berekening van het tax shield is het geëiste rendement op het vreemd vermogen niet relevant, omdat dat de kostenvoet is waartegen verdisconteerd moet worden. c. Ook in een wereld met belastingen is het belastingpercentage niet relevant voor de berekening van de WACC. d. Het tax shield is gelijk aan de waarde van de levered onderneming minus de waarde van de unlevered onderneming. Vraag 32. Welke van de volgende observaties duidt op het feit dat de markt niet in de sterke vorm efficiënt is? a. Portefeuille managers van beleggingsfondsen weten gemiddeld geen outperformance te genereren. b. Managers die handelen in aandelen van de onderneming voor welke zij werken, behalen systematisch abnormale rendementen. c. Ieder jaar blijkt dat gemiddeld 50% van alle beleggingsfondsen het beter doet dan de markt. d. Een beleggingsfonds claimt dat zij het vorig jaar beter gedaan hebben dan de markt. Pagina 12 van 15.

13 Vraag 33. Welke van de volgende stellingen over dividend is niet juist? a. Snelgroeiende bedrijven keren meer dividend uit dan langzaam groeiende bedrijven. b. In een perfecte markt is het dividendbeleid van een onderneming niet relevant, want aandeelhouders kunnen zelf synthetische dividenden creëren. c. Bedrijven die een gebrek hebben aan investeringsmogelijkheden met positieve netto contante waarde, kunnen hun overtollige kasstromen beter uitkeren in de vorm van dividenden of aandeleninkopen. d. Hoge emissiekosten en belastingen kunnen bedrijven ervan weerhouden dividenden uit te keren. Vraag 34. Stel dat twee bedrijven, die allebei obligaties hebben uitstaan, aankondigen te fuseren. In onderstaande tabel staan de marktwaarden voor aankondiging en de koersreacties die volgen op de aankondiging. Marktwaarde Eigen Vermogen voor aankondiging Marktwaarde obligaties voor aankondiging Rendement aandeelhouders Rendement obligatiehouders Bieder % 1% Doelwit % 1% Welke van onderstaande stellingen is juist? a. Het positieve rendement op de obligaties reflecteert het coinsurance effect: door de grotere omvang van het nieuwe bedrijf zal de kans op faillissement afnemen, zodat de kans toeneemt dat de obligaties worden afgelost. b. De synergie-effecten voor aandeelhouders bedragen 5. c. De totale waardecreatie voor alle vermogensverschaffers bedraagt 3. d. Geen van bovenstaande stellingen is juist Vraag 35. Stel dat PepsiCo Danone zou willen overnemen en geen hinder ondervindt van de Franse overheid. PepsiCo biedt een aandelenruil en een overnamepremie van 7% over de huidige waarde van Danone. Voor het bod staan er 1,65 miljard aandelen PepsiCo uit, tegen een koers van 55 euro. Voor het bod is de marktwaarde van Danone 28 miljard euro. De te verwachten synergie-effecten bedragen 3 miljard euro. Stel de deal gaat door, welk rendement maken de oorspronkelijke PepsiCo aandeelhouders dan? a % b % Pagina 13 van 15.

14 c % d. dat is met deze gegevens niet te berekenen. Vraag 36. Welke van de volgende stellingen over fusies en overnames is niet juist? a. Dankzij fusies en overnames kan de economie zich aanpassen aan veranderende concurrentieverhoudingen. b. Veel fusies en overnames resulteren in verliezen voor de aandeelhouders in de biedende onderneming. c. De overnamepremie bepaalt hoe de totale waardecreatie over beide partijen verdeeld wordt. d. Diverisificatie is een goede reden om te fuseren. Vraag 37. Stel dat de rente in het Eurogebied lager daalt en dat de rente in de VS constant blijft. Volgens de rentepariteit zal de waarde van de euro: a. dalen ten opzichte van de dollar. b. stijgen ten opzichte van de dollar. c. gelijk blijven ten opzichte van de dollar. d. op de korte termijn gelijk blijven en daarna zich aanpassen ten opzichte van alle andere valuta. Vraag 38. Stel dat een onderneming in de toekomst veel zal verkopen in de VS. De leveringen zijn al afgesproken en zullen op moment van levering in dollars afgerekend worden. Op welke van de volgende manieren dekt de onderneming dat risico niet af? a. De onderneming kan een swap aangaan met een bank om de wisselkoers te fixeren. b. De onderneming kan puts op de dollar kopen. c. De onderneming kan calls op de dollar kopen. d. De onderneming kan dollar futures verkopen. Vraag 39. Stel dat in Augustus 2031 de 1-jaars rente in de Verenigde Staten gelijk is aan 0.65% en de 1-jaars rente in Argentinië 50% is. De spot wisselkoers bedraagt 4 Peso/$. Veronderstel dat een jaar later de rentestanden in beide landen zijn gedaald naar respectievelijk 35% (Argentinië) en 0.30% (VS), terwijl de Peso deprecieert naar 5,9 Peso/$. Een Amerikaanse belegger verkoopt in Augustus 2031 voor 1 miljoen Peso aan 1-jaars obligaties (nominaal) en investeert het bedrag in de Verenigde Staten door 1-jaars obligaties te kopen. Wat zal het afgeronde resultaat van de belegger zijn (in $)? a. Een winst van $1728,39 Pagina 14 van 15.

15 b. Een verlies van $80508,48 c. Een winst van $12012,71 d. Een verlies van $2612,29 Vraag 40. Beschouw de gegevens uit de vorige vraag. Wat is in Augustus 2031 de verwachte wisselkoers voor Augustus 2032 volgens Uncovered Interest Parity (UIP)? a. 5,63 Peso/$ b. 5,96 Peso/$ c. 6,04 Peso/$ d. 6,39 Peso/$ --- einde --- Pagina 15 van 15.

Tentamen Corporate Finance BKB0023 11 juni 2005 09:30 uur - 12:30 uur

Tentamen Corporate Finance BKB0023 11 juni 2005 09:30 uur - 12:30 uur Tentamen Corporate Finance BKB0023 11 juni 2005 09:30 uur - 12:30 uur Beste student, Voor U ligt het tentamen corporate finance. Het tentamen is gesloten boek en bestaat uit 40 meerkeuze vragen; vier alternatieven

Nadere informatie

Tentamen Corporate Finance BKB0023 13 augustus 2004 9:30 uur - 12:30 uur

Tentamen Corporate Finance BKB0023 13 augustus 2004 9:30 uur - 12:30 uur Tentamen Corporate Finance BKB0023 13 augustus 2004 9:30 uur - 12:30 uur Beste student, Voor U ligt het tentamen corporate finance. Het tentamen is gesloten boek en bestaat uit 40 meerkeuze vragen; vier

Nadere informatie

Tentamen Corporate Finance 2006 I

Tentamen Corporate Finance 2006 I Vraag 1. In de praktijk worden bij fusies en overnames voornamelijk twee waarderingsmethoden gebruikt: DCF (discounted cash flows) en comparables (i.e. waardering op basis van multiples ten opzichte van

Nadere informatie

Tentamen Corporate Finance 2008 II

Tentamen Corporate Finance 2008 II Vraag 1. Welk type marktefficiëntie betreft het als ook alle publieke informatie in een prijs verwerkt is? a. Zwakke vorm efficiëntie. b. Semi-sterke vorm efficiëntie. c. Sterke vorm efficiëntie. d. Supersterke

Nadere informatie

Tentamen Corporate Finance BKB0023 15 juni 2004 13:30 uur - 16:30 uur

Tentamen Corporate Finance BKB0023 15 juni 2004 13:30 uur - 16:30 uur Tentamen Corporate Finance BKB0023 15 juni 2004 13:30 uur - 16:30 uur Beste student, Voor U ligt het tentamen corporate finance. Het tentamen is gesloten boek en bestaat uit 40 meerkeuze vragen; vier alternatieven

Nadere informatie

Tentamen Corporate Finance 2007 I

Tentamen Corporate Finance 2007 I Vraag 1. Welke factoren, volgens Fama en French, beïnvloeden het verwachte rendement op een belegging? a. De grootte van een onderneming, de P/E ratio en de B/M ratio. b. De beta van een onderneming. c.

Nadere informatie

Tentamen Corporate Finance 2006 II

Tentamen Corporate Finance 2006 II Vraag 1. In de praktijk worden bij fusies en overnames voornamelijk twee waarderingsmethoden gebruikt: DCF (discounted cash flows) en comparables (i.e. waardering op basis van multiples ten opzichte van

Nadere informatie

CF Examen II 2009 1. Stel een belegger met voorkennis van een overname blijkt eenmalig winst te hebben behaald op een transactie gebaseerd op deze informatie. Doordat de markt daarna lucht krijgt van zijn

Nadere informatie

Tentamen Corporate Finance 2009 I

Tentamen Corporate Finance 2009 I 1. Welke van de onderstaande uitspraken over risico en rendement is juist? a. De beta van een beleggingsobject is een maatstaf voor het niet-systematische risico van het object. b. De boekhoudschandalen,

Nadere informatie

De gemiddelde vermogenskosten en optimale vermogensstructuur

De gemiddelde vermogenskosten en optimale vermogensstructuur Hoofdstuk 5 De gemiddelde vermogenskosten en optimale vermogensstructuur 5.1 Inleiding In de vorige hoofdstukken hebben we het vreemd vermogen en het eigen vermogen van een onderneming besproken. De partijen

Nadere informatie

Tentamen Corporate Finance 2008 I

Tentamen Corporate Finance 2008 I Vraag 1 Over welk type marktefficiëntie spreken wij wanneer alle, behalve de private (inside), informatie in de aandelenkoersen is verwerkt? a. de zwakke vorm van marktefficiëntie b. de semi-sterke vorm

Nadere informatie

Oefenopgaven Hoofdstuk 8

Oefenopgaven Hoofdstuk 8 Oefenopgaven Hoofdstuk 8 Opgave 1 Hazelkoning Onderneming Hazelkoning NV heeft 7 jaar geleden een obligatielening uitgegeven met een oorspronkelijke looptijd van 30 jaar. De couponrente van de lening bedraagt

Nadere informatie

TIJ Delft T«chnt5che Universiteit Detft

TIJ Delft T«chnt5che Universiteit Detft TIJ Delft T«chnt5che Universiteit Detft Tentamen Principes van Asset Trading (WI3418TU) 30 januari 2013 van 9.00-12^00 Het tentamen bestaat uit twee delen, die gelijk gewicht hebben. Het eerste deel bestaat

Nadere informatie

1 november 2011 Examenhal (18:30 21:30)

1 november 2011 Examenhal (18:30 21:30) Faculteit Ruimtelijke Wetenschappen Naam: Studentnummer: Tentamen Financiering voor Vastgoedkunde Antwoordsuggesties 1 november 2011 Examenhal (18:30 21:30) Omcirkel het meest juiste antwoord bij de Multiple

Nadere informatie

Deze examenopgave bestaat uit 9 pagina s, inclusief het voorblad. Controleer of alle pagina s aanwezig zijn.

Deze examenopgave bestaat uit 9 pagina s, inclusief het voorblad. Controleer of alle pagina s aanwezig zijn. SPD Bedrijfsadministratie Examenopgave TREASURY MANAGEMENT MAANDAG 22 JUNI 2015 12.15-14.45 UUR Belangrijke informatie Deze examenopgave bestaat uit 9 pagina s, inclusief het voorblad. Controleer of alle

Nadere informatie

Welke soorten beleggingen zijn er?

Welke soorten beleggingen zijn er? Welke soorten beleggingen zijn er? Je kunt op verschillende manieren je geld beleggen. Hier lees je welke manieren consumenten het meest gebruiken. Ook vertellen we wat de belangrijkste eigenschappen van

Nadere informatie

Kenmerken financiële instrumenten en risico s

Kenmerken financiële instrumenten en risico s Kenmerken financiële instrumenten en risico s Inleiding Aan alle vormen van beleggen zijn risico s verbonden. De risico s zijn afhankelijk van de belegging. Een belegging kan in meer of mindere mate speculatief

Nadere informatie

Opties. Brochure bestemd voor particuliere beleggers BASIC. Member of the KBC group. Gepubliceerd door KBC Securities in samen werking met Euronext.

Opties. Brochure bestemd voor particuliere beleggers BASIC. Member of the KBC group. Gepubliceerd door KBC Securities in samen werking met Euronext. Brochure bestemd voor particuliere beleggers Gepubliceerd door KBC Securities in samen werking met Euronext. p. 2 Index 1. Call en put opties 3 2. Koper en schrijver 4 3. Standaardisatie 5 Onderliggende

Nadere informatie

Toepassen van Adjusted Present Value

Toepassen van Adjusted Present Value Toepassen van Adjusted Present Value Blz. 1 van 8 In deze bijdrage wordt ingegaan op het berekenen van economische waarde. Naast de bekende discounted cash flow (DCF) methode wordt ook wel gebruik gemaakt

Nadere informatie

TUDelft Technische Universiteit Deift

TUDelft Technische Universiteit Deift Technische Universiteit Deift Tentamen Principes van Asset Trading 1 februari 2012 van 9.00-12.00 Het tentamen bestaat uit twee delen, die gelijk gewicht hebben. Het eerste deel bestaat uit 20 multiple

Nadere informatie

Opties. Brochure bestemd voor particuliere beleggers BASIC. Een onderneming van de KBC-groep. Gepubliceerd door KBC Securities

Opties. Brochure bestemd voor particuliere beleggers BASIC. Een onderneming van de KBC-groep. Gepubliceerd door KBC Securities Brochure bestemd voor particuliere beleggers Gepubliceerd door KBC Securities p. 2 Index 1. Call en put opties 3 2. Koper en schrijver 4 3. Standaardisatie 5 Onderliggende waarde 5 Uitoefenprijs 5 Looptijd

Nadere informatie

Vermogen: geld Kapitaal (aandelen, obligaties, leningen (lange termijn))

Vermogen: geld Kapitaal (aandelen, obligaties, leningen (lange termijn)) www.jooplengkeek.nl Vermogensmarkt De markt: vraag en aanbod Vermogen: geld Kapitaal (aandelen, obligaties, leningen (lange termijn)) Vermogen is een ruimer begrip dan geld. Een banksaldo is ook vermogen.

Nadere informatie

Oefenopgaven Hoofdstuk 4

Oefenopgaven Hoofdstuk 4 Oefenopgaven Hoofdstuk 4 Opgave 1 De NV Red Mobile verkoopt smartphones in Nederland en heeft de volgende aandeelhouders: KPN NV heeft 35% van de 10 miljoen gewone aandelen, France Telecom 30% van de aandelen

Nadere informatie

Delft Technische Universiteit Delft

Delft Technische Universiteit Delft Tentamen Principes van Asset Trading (WI3418TU) 29 januari 2014 van 18.30-21.30 Het tentamen bestaat uit twee delen, die gelijl< gewicht hebben. Het eerste deel bestaat uit 20 multiple choice vragen en

Nadere informatie

Kenmerken van effecten en daaraan verbonden specifieke risico s

Kenmerken van effecten en daaraan verbonden specifieke risico s Kenmerken van effecten en daaraan verbonden specifieke risico s Hieronder worden de kenmerken van diverse vormen van effecten besproken en de daaraan verbonden specifieke risico s. Bij alle vormen van

Nadere informatie

Aandelenopties in woord en beeld

Aandelenopties in woord en beeld Aandelenopties in woord en beeld 2 Aandelenopties in woord en beeld 1 In deze brochure gaan we het hebben over aandelenopties zoals die worden verhandeld op de optiebeurs van Euronext. Maar wat zijn dat

Nadere informatie

Tentamen Principes van Asset Trading (WI3418TU) 21 januari 2015 van 18.30-21.30

Tentamen Principes van Asset Trading (WI3418TU) 21 januari 2015 van 18.30-21.30 Technische Universiteit Delft Tentamen Principes van Asset Trading (WI3418TU) 21 januari 2015 van 18.30-21.30 Het tentamen bestaat uit twee delen, die gelijk gewicht hebben. Het eerste deel bestaat uit

Nadere informatie

Opties. Brochure bestemd voor particuliere beleggers INTERMEDIATE. Member of the KBC group

Opties. Brochure bestemd voor particuliere beleggers INTERMEDIATE. Member of the KBC group Brochure bestemd voor particuliere beleggers Gepubliceerd door KBC Securities in samen werking met Euronext. p. 2 Index 1. Inleiding 3 2. Valutaopties 4 Twee valutaoptiecontracten 4 Waarom valutaopties

Nadere informatie

Hedging strategies. Opties ADVANCED. Member of the KBC group

Hedging strategies. Opties ADVANCED. Member of the KBC group Hedging strategies Opties p. 2 Index 1. Hedging met opties 3 2. Hedging met put opties 4 3. Hedgen met valutaopties 6 Twee valutaoptiecontracten 6 p. 3 Hedging met opties Hedging komt van het Engelse to

Nadere informatie

Euronext.liffe. Inleiding Optiestrategieën

Euronext.liffe. Inleiding Optiestrategieën Euronext.liffe Inleiding Optiestrategieën Vooraf De inhoud van dit document is uitsluitend educatief van karakter. Voor advies dient u contact op te nemen met uw bank of broker. Het is verstandig alvorens

Nadere informatie

Deze examenopgave bestaat uit 9 pagina s, inclusief het voorblad. Dit examen bestaat uit 4 opgaven en omvat 25 vragen.

Deze examenopgave bestaat uit 9 pagina s, inclusief het voorblad. Dit examen bestaat uit 4 opgaven en omvat 25 vragen. SPD Bedrijfsadministratie Examenopgave TREASURY MANAGEMENT WOENSDAG 16 DECEMBER 2015 12.15-14.45 UUR Belangrijke informatie Deze examenopgave bestaat uit 9 pagina s, inclusief het voorblad. Dit examen

Nadere informatie

Oefenopgaven Hoofdstuk 5

Oefenopgaven Hoofdstuk 5 Oefenopgaven Hoofdstuk 5 Opgave 1 Leg uit waarom een bank in de regel bereid is een lening die gedekt is door een zekerheid, tegen een lagere rente te verstrekken dan een gelijkwaardige lening zonder zekerheid.

Nadere informatie

EXAMENVRAGEN OPTIES. 1. Een short put is:

EXAMENVRAGEN OPTIES. 1. Een short put is: EXAMENVRAGEN OPTIES 1. Een short put is: A. een verplichting om een onderliggende waarde tegen een specifieke prijs in een bepaalde B. een verplichting om een onderliggende waarde tegen een specifieke

Nadere informatie

OPTIES IN VOGELVLUCHT

OPTIES IN VOGELVLUCHT OPTIES IN VOGELVLUCHT Inleiding Deze brochure biedt een snelle, beknopte inleiding in de beginselen van opties. U leert wat een optie is, wat de kenmerken zijn van een optie en wat een belegger kan doen

Nadere informatie

Optie strategieën. Brochure bestemd voor particuliere beleggers INTERMEDIATE. Een onderneming van de KBC-groep. Gepubliceerd door KBC Securities

Optie strategieën. Brochure bestemd voor particuliere beleggers INTERMEDIATE. Een onderneming van de KBC-groep. Gepubliceerd door KBC Securities Optie strategieën Brochure bestemd voor particuliere beleggers Gepubliceerd door KBC Securities p. 2 Index 1. Grafische voorstelling 4 2. Bull strategieën 5 Call spread 5 Gedekt geschreven call 7 3. Bear

Nadere informatie

Binaire opties termen

Binaire opties termen Binaire opties termen Bij het handelen in binaire opties zijn er termen die bekend of onbekend in de oren klinken. Als voorbereiding is het dan ook handig om op de hoogte te zijn van de verschillende termen

Nadere informatie

Optie strategieën. Brochure bestemd voor particuliere beleggers INTERMEDIATE. Member of the KBC group

Optie strategieën. Brochure bestemd voor particuliere beleggers INTERMEDIATE. Member of the KBC group Optie strategieën Brochure bestemd voor particuliere beleggers INTERMEDIATE Gepubliceerd door KBC Securities in samen werking met Euronext. p. 2 Index 1. Grafische voorstelling 4 2. Bull strategieën 5

Nadere informatie

Oefenopgaven Hoofdstuk 7

Oefenopgaven Hoofdstuk 7 Oefenopgaven Hoofdstuk 7 Opgave 1 Rendement Een beleggingsadviseur heeft de keuze uit de volgende twee beleggingsportefeuilles: Portefeuille a Portefeuille b Verwacht rendement 12% 12% Variantie 8% 10%

Nadere informatie

Risico s en kenmerken van beleggen

Risico s en kenmerken van beleggen Risico s en kenmerken van beleggen 1. Risico s en kenmerken in het algemeen Beleggen brengt risico s met zich mee. Vaak geldt: hoe hoger het verwachte rendement, hoe meer risico s. Ook geldt dat in het

Nadere informatie

2 februari 2012 Examenhal (9:00 12:00)

2 februari 2012 Examenhal (9:00 12:00) Naam: Studentnummer: Faculteit Ruimtelijke Wetenschappen Tentamen (HER) Financiering voor Vastgoedkunde Antwoordsuggesties 2 februari 2012 Examenhal (9:00 12:00) Omcirkel het meest juiste antwoord bij

Nadere informatie

Beleggen en financiële markten Hoofdstuk 5 Derivaten

Beleggen en financiële markten Hoofdstuk 5 Derivaten Beleggen en financiële markten Hoofdstuk 5 Derivaten 5.1 Opties, termijncontracten en andere titels Opties en warrants Termijncontracten Swaps en gestructureerde producten 5.2 De markt voor derivaten Handelsplaatsen

Nadere informatie

Financiering 2 (323029)

Financiering 2 (323029) Financiering 2 (323029) DEEL I Multiple choice vragen (12 vragen, 60 punten, 5 punten per vraag) Beantwoorden met de schrapkaart (uitsluitend met potlood één antwoord per vraag aangeven). DEEL II Open

Nadere informatie

Appendices. Beleggen en financiële markten

Appendices. Beleggen en financiële markten Appendices bij Beleggen en financiële markten 4 e druk 2013 Hans Buunk 2014 Sdu Uitgevers, Den Haag Academic Service is een imprint van BIM Media bv. Deze publicatie behoort bij Titel: Beleggen en financiële

Nadere informatie

Koersrisico Het koersrisico is het risico dat uw beleggingen minder waard worden.

Koersrisico Het koersrisico is het risico dat uw beleggingen minder waard worden. KENMERKEN EN RISICO S VAN BELEGGINGEN INHOUDSOPGAVE 1. Kenmerken en risico s in het algemeen 2. Belangrijke risico s 3. Kenmerken en risico s per belegging 4. Overig 1. Kenmerken en risico s in het algemeen

Nadere informatie

Deutsche Bank. Valutamanagement bij. Deutsche Bank

Deutsche Bank.  Valutamanagement bij. Deutsche Bank Deutsche Bank www.deutschebank.nl Valutamanagement bij Deutsche Bank Valutamanagement bij Deutsche Bank 1. Waarom is deze brochure belangrijk? In deze brochure geven wij u algemene informatie over valutaproducten.

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 58700 25 oktober 2017 Besluit van de Minister van Infrastructuur en Milieu, van 9 oktober 2017, nr. IENM/BSK-2017/216399,

Nadere informatie

Voorbeeld examenvragen Boekdeel 2 en special topics

Voorbeeld examenvragen Boekdeel 2 en special topics Voorbeeld examenvragen Boekdeel 2 en special topics Vraag 1 Stel dat je 10 aandelen Fortis in portfolio hebt, elk aandeel met een huidige waarde van 31 per aandeel. Fortis beslist om een deel van haar

Nadere informatie

Hoofdstuk 9: Waarderen van aandelen

Hoofdstuk 9: Waarderen van aandelen Hoofdstuk 9: Waarderen van aandelen Om een aandeel te waarderen, moeten we de verwachte cash flows kennen die een investeerder zal ontvangen, en de geschikte kosten van het kapitaal waarmee deze cash flows

Nadere informatie

uitgedrukt in de referentiemunt anders kan zijn dan de rente die afgesproken is in de vreemde valuta.

uitgedrukt in de referentiemunt anders kan zijn dan de rente die afgesproken is in de vreemde valuta. Aard en risico s financiële instrumenten In deze brochure wordt een algemene beschrijving gegeven van de aard en risico s van verschillende financiële instrumenten waarin via de beleggingsdienstverlening

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 29303 29 oktober 2013 Besluit van de Minister van Infrastructuur en Milieu, van 28 oktober 2013, nr. IENM/BSK-2013/239467,

Nadere informatie

Hedging strategies. Opties ADVANCED. Een onderneming van de KBC-groep

Hedging strategies. Opties ADVANCED. Een onderneming van de KBC-groep Hedging strategies Opties p. 2 Index 1. Hedging met opties 3 2. Hedging met put opties 4 3. Hedgen met valutaopties 6 Drie valutaoptiecontracten 6 p. 3 Hedging met opties Hedging komt van het Engelse to

Nadere informatie

Opties. Brochure bestemd voor particuliere beleggers INTERMEDIATE. Een onderneming van de KBC-groep

Opties. Brochure bestemd voor particuliere beleggers INTERMEDIATE. Een onderneming van de KBC-groep Brochure bestemd voor particuliere beleggers Gepubliceerd door KBC Securities in samen werking met Euronext. p. 2 Index 1. Inleiding 3 2. Valutaopties 4 Drie valutaoptiecontracten 4 Waarom valutaopties

Nadere informatie

10 november 2010 Examenhal 01 (14:00 17:00)

10 november 2010 Examenhal 01 (14:00 17:00) Faculteit Ruimtelijke Wetenschappen Naam: Studentnummer: Tentamen Financiering voor Vastgoedkunde Antwoordsuggesties 10 november 2010 Examenhal 01 (14:00 17:00) Geef uw antwoorden in de daarvoor bestemde

Nadere informatie

SPD Bedrijfsadministratie. Correctiemodel FINANCE EN RISK MANAGEMENT DINSDAG 3 MAART UUR

SPD Bedrijfsadministratie. Correctiemodel FINANCE EN RISK MANAGEMENT DINSDAG 3 MAART UUR SPD Bedrijfsadministratie Correctiemodel FINANCE EN RISK MANAGEMENT DINSDAG 3 MAART 2015 08.45-11.15 UUR SPD Bedrijfsadministratie Finance en risk management Dinsdag 3 maart 2015 B / 6 2015 Stichting ENS

Nadere informatie

SPD Bedrijfsadministratie. Correctiemodel FINANCE & RISK MANAGEMENT DINSDAG 15 DECEMBER UUR

SPD Bedrijfsadministratie. Correctiemodel FINANCE & RISK MANAGEMENT DINSDAG 15 DECEMBER UUR SPD Bedrijfsadministratie Correctiemodel FINANCE & RISK MANAGEMENT DINSDAG 15 DECEMBER 2015 11.30-14.00 UUR SPD Bedrijfsadministratie Finance & Risk management Dinsdag 15 december 2015 B / 7 2015 NGO-ENS

Nadere informatie

HANDLEIDING RISICO BELEGGINGSPORTEFEUILLE

HANDLEIDING RISICO BELEGGINGSPORTEFEUILLE HANDLEIDING RISICO BELEGGINGSPORTEFEUILLE INHOUDSOPGAVE 1 INLEIDING... 3 2 PORTEFEUILLE OVERZICHT... 4 2.1 MARGIN OVERZICHT... 5 2.1.1 WAARDE PORTEFEUILLE... 5 2.1.2 KASSALDO... 5 2.1.3 NETTO LIQUIDITEITSWAARDE...

Nadere informatie

Kenmerken financiële instrumenten en risico s

Kenmerken financiële instrumenten en risico s Kenmerken financiële instrumenten en risico s Aan alle vormen van beleggen zijn risico s verbonden. De risico s zijn afhankelijk van de belegging. Een belegging kan in meer of mindere mate speculatief

Nadere informatie

De kracht van call opties

De kracht van call opties De kracht van call opties Rob Stuiver & Tycho Schaaf Amsterdam, 8 augustus 2017 Uw sprekers van vanavond Rob Stuiver Tycho Schaaf Fund Manager VOC Fonds Beleggingsexpert LYNX Blogger VOCbeleggen.nl 3 Algemeen

Nadere informatie

Marktwaarde per aandeel. Winst per aandeel (WPA)

Marktwaarde per aandeel. Winst per aandeel (WPA) Wat betekent k/boekwaarde (koers/boekwaarde)- of K/B-ratio? Een ratio die de marktwaarde van een aandeel vergelijkt met zijn boekwaarde. De ratio wordt berekend door de actuele slotkoers van het aandeel

Nadere informatie

AG8! Derivatentheorie Les3! Swaps & options. 23 september 2010

AG8! Derivatentheorie Les3! Swaps & options. 23 september 2010 AG8! Derivatentheorie Les3! Swaps & options 23 september 2010 1 Agenda Huiswerk vorige keer Swaps (H7 1 t/m 4) Optie markt (H8) 2 Interest Rate Swaps Een interest rate swap (IRS) is een financieel contract

Nadere informatie

Financieel Managment

Financieel Managment 2de bach HI Financieel Managment Examenvragen en oplossingen Q www.quickprinter.be uickprinter Koningstraat 13 2000 Antwerpen 138 3,00 Online samenvattingen kopen via www.quickprintershop.be Pagina 1 van

Nadere informatie

Woordenlijst Active Return: Verschil tussen het rendement van het fonds en van de referte-index. Alpha: Indicator die de bijdrage van de beheerder tegenover de referte-index aangeeft, rekening houdend

Nadere informatie

Het beleggingssysteem van Second Stage

Het beleggingssysteem van Second Stage Het beleggingssysteem van Second Stage Hoewel we regelmatig maar dan op zeer beperkte schaal (niet meer dan vijf procent van het kapitaal) - zeer kortlopende transacties doen, op geanticipeerde koersbewegingen

Nadere informatie

Beleggings- en Portefeuilletheorie Oplossing herkansing 24 maart 2004

Beleggings- en Portefeuilletheorie Oplossing herkansing 24 maart 2004 Beleggings- en Portefeuilletheorie 24 maart 2004 1 Beleggings- en Portefeuilletheorie Oplossing herkansing 24 maart 2004 Opgelet: er waren verscheidene versies van dit tentamen. 1. Een portefeuille P heeft

Nadere informatie

Technische Universiteit Delft Mekelweg 4 Faculteit Electrotechniek, Wiskunde en Informatica

Technische Universiteit Delft Mekelweg 4 Faculteit Electrotechniek, Wiskunde en Informatica Technische Universiteit Delft Mekelweg 4 Faculteit Electrotechniek, Wiskunde en Informatica 2628 CD Delft Tentamen Risicomanagement wi3421tu 26 januari 2011, 9.00 12.00 uur Bij dit examen is het gebruik

Nadere informatie

Kenmerken en risico s financiële instrumenten

Kenmerken en risico s financiële instrumenten Kenmerken en risico s financiële instrumenten Kenmerken en risico s financiële instrumenten Aan alle vormen van beleggen zijn risico s verbonden. Deze Bijlage geeft een niet-limitatieve, algemene beschrijving

Nadere informatie

Unlimited Speeders. Achieving more together

Unlimited Speeders. Achieving more together Unlimited Speeders Achieving more together Unlimited Speeders: Beleg met een hefboom 3 Unlimited Speeders: Beleg met een hefboom Snel en eenvoudig beleggen met een geringe investering? Inspelen op een

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 34546 13 oktober 2015 Besluit van de Minister van Infrastructuur en Milieu, van 12 oktober 2015, nr. IENM/BSK-2015/ 197529,

Nadere informatie

De financiële situatie van Pensioenfonds UWV vanaf 31 augustus 2014

De financiële situatie van Pensioenfonds UWV vanaf 31 augustus 2014 De financiële situatie van Pensioenfonds UWV vanaf 31 ustus 2014 Op 31 ustus 2014 liep het kortetermijnherstelplan van Pensioenfonds UWV af. Tegen de verwachting in heeft het pensioenfonds de pensioenen

Nadere informatie

Tarieven Beleggen. Vermogensadvies, Vermogensbeheer, Zelf

Tarieven Beleggen. Vermogensadvies, Vermogensbeheer, Zelf Tarieven Beleggen Vermogensadvies, Vermogensbeheer, Zelf Vermogensadvies Vermogensadvies Vast tarief 1.000 Belegd vermogen in beleggings fondsen en garantieproducten met Belegd vermogen in aandelenindextrackers

Nadere informatie

Reverse Exchangeable Notes. Het basisprospectus (d.d. 13 maart 2013) is goedgekeurd door het Bafin, de Duitse regelgever.

Reverse Exchangeable Notes. Het basisprospectus (d.d. 13 maart 2013) is goedgekeurd door het Bafin, de Duitse regelgever. Reverse Exchangeable Notes Het basisprospectus (d.d. 13 maart 2013) is goedgekeurd door het Bafin, de Duitse regelgever. 02 Reverse Exchangeable Notes Reverse Exchangeable Notes Profiteer van een vaste

Nadere informatie

Hoofdstuk 12. Vreemd vermogen op lange termijn. Een lening (schuld) met een looptijd van langer dan een jaar. We bespreken 3 verschillende leningen:

Hoofdstuk 12. Vreemd vermogen op lange termijn. Een lening (schuld) met een looptijd van langer dan een jaar. We bespreken 3 verschillende leningen: www.jooplengkeek.nl Vreemd vermogen op lange termijn Een lening (schuld) met een looptijd van langer dan een jaar. We bespreken 3 verschillende leningen: 1. Onderhandse lening. 2. Obligatie lening. 3.

Nadere informatie

SPD Bedrijfsadministratie. Correctiemodel FINANCE & RISKMANAGEMENT 6 OKTOBER UUR. SPD Bedrijfsadministratie B / 7

SPD Bedrijfsadministratie. Correctiemodel FINANCE & RISKMANAGEMENT 6 OKTOBER UUR. SPD Bedrijfsadministratie B / 7 SPD Bedrijfsadministratie Correctiemodel FINANCE & RISKMANAGEMENT 6 OKTOBER 2015 08.45 11.15 UUR SPD Bedrijfsadministratie B / 7 Opgave 1 (40 punten) 1. Een voorbeeld van een goed antwoord: De interest

Nadere informatie

1. De optie theorie een korte kennismaking

1. De optie theorie een korte kennismaking 1. De optie theorie een korte kennismaking 1.1 Terminologie Een optie is een recht. Een recht om iets te kopen of verkopen. Dit recht kan worden verkregen tegen betaling van een bedrag in geld: de optiepremie.

Nadere informatie

The good, the bad and the ugly

The good, the bad and the ugly The good, the bad and the ugly Rendement, risico en domheid Eelco Hessling Manager Retail Investor Services NYSE Euronext 2007 NYSE Euronext. All Rights Reserved. Vecon dag Amsterdam 3 april 2008 2007

Nadere informatie

Beursproducten op Futures

Beursproducten op Futures Beursproducten op Futures Inhoud Wat is een future? 05 Beursproducten op futures 06 Waar kan ik de koersen van futures terugvinden? 14 Meer informatie? 14 Disclaimer 15 3 Beursproducten op futures Commerzbank

Nadere informatie

Vermogensbehoefte en financiering

Vermogensbehoefte en financiering Hoofdstuk 1 Vermogensbehoefte en financiering Opgave 1.1 Een groothandel heeft in de maanden maart tot en met oktober 600.000, extra vermogen nodig. Het benodigde extra vermogen kan voor deze periode worden

Nadere informatie

AG8! Derivatentheorie Les4! Aandelen options. 30 september 2010

AG8! Derivatentheorie Les4! Aandelen options. 30 september 2010 AG8! Derivatentheorie Les4! Aandelen options 30 september 2010 1 Agenda Huiswerk vorige keer Aandelen opties (H9) Optiestrategieën (H10) Vuistregels Volatility (H16) Binomiale boom (H11) 2 Optieprijs Welke

Nadere informatie

High Risk. Equity Interest Other. ING Dutch Plus Note

High Risk. Equity Interest Other. ING Dutch Plus Note High Risk Equity Interest Other ING Dutch Plus Note Minimaal 155%* aflossing bij stijgende of beperkt dalende beurzen Bescherming tot 35% koersdaling t.o.v. de startwaarde Profiteer van een mogelijke stijging

Nadere informatie

Wij willen u graag helpen bij het vergroten van uw kennis over de beurs en haar producten!

Wij willen u graag helpen bij het vergroten van uw kennis over de beurs en haar producten! Lesbrief opties Inleiding Door uw investering in het bestuderen van deze lesbrief vergroot u uw kennis over de mogelijkheden die opties bieden. Het rendement daarvan kan zijn dat u mogelijk een rol ziet

Nadere informatie

aandeelprijs op t = T 8.5 e 9 e 9.5 e 10 e 10.5 e 11 e 11.5 e

aandeelprijs op t = T 8.5 e 9 e 9.5 e 10 e 10.5 e 11 e 11.5 e 1 Technische Universiteit Delft Fac. Elektrotechniek, Wiskunde en Informatica Tussentoets Waarderen van Derivaten, Wi 3405TU Vrijdag november 01 9:00-11:00 ( uurs tentamen) 1. a. De koers van het aandeel

Nadere informatie

"Opties in een vogelvlucht"

Opties in een vogelvlucht "Opties in een vogelvlucht" Presentatie voor het NCD November 2010 Ton Ruitenburg Senior Officer Retail Relations Amsterdam Opties en hun gebruikers Doel van deze presentatie is u een eerste indruk te

Nadere informatie

De aanpak van Second Stage samengevat

De aanpak van Second Stage samengevat De aanpak van Second Stage samengevat De aanpak van Second Stage samengevat... 1 Het conventionele deel... 1 Het meer geavanceerde deel... 1 Wat is een optie?... 2 Hoe ziet zo n optie eruit?... 2 In de

Nadere informatie

Beleggings- en Portefeuilletheorie Tentamen 14 januari 2004 Met oplossingen

Beleggings- en Portefeuilletheorie Tentamen 14 januari 2004 Met oplossingen Beleggings- en Portefeuilletheorie 14 januari 2004 1 Beleggings- en Portefeuilletheorie Tentamen 14 januari 2004 Met oplossingen 1. Een markt heeft uitsluitend risicoaverse beleggers met mean/variance

Nadere informatie

Bericht opties en futures

Bericht opties en futures Bericht opties en futures Bericht opties en futures 1. Wat zijn opties en futures?...2 2. Beschrijving van opties...2 3. De contractspecificaties...3 4. Doelstellingen van de optiebelegger...4 5. Het kopen

Nadere informatie

WOORDENLIJST A Active Return: Verschil tussen het rendement van het fonds en van de referte-index. Alpha: Indicator die de bijdrage van de beheerder tegenover de referte-index aangeeft, rekening houdend

Nadere informatie

Risico en Rendement. Een uitleg over de relatie tussen risico en rendement en waarom het beter is om je beleggingen te spreiden over meerdere activa.

Risico en Rendement. Een uitleg over de relatie tussen risico en rendement en waarom het beter is om je beleggingen te spreiden over meerdere activa. Risico en Rendement Een uitleg over de relatie tussen risico en rendement en waarom het beter is om je beleggingen te spreiden over meerdere activa. SEPTEMBER 30, Auteur: itek ten Hove Alle grafieken zijn

Nadere informatie

Limited Speeders. Achieving more together

Limited Speeders. Achieving more together Limited Speeders Achieving more together Limited Speeders: Beleg met een nog grotere hefboom! 3 Limited Speeders: Beleg met een nog grotere hefboom! Werking Limited Speeders Limited Speeders behoren,

Nadere informatie

Beleggingrisico s. Rendement en risico

Beleggingrisico s. Rendement en risico Beleggingsrisico s Beleggingrisico s Onderstaand tref je de omschrijving aan van de belangrijkste beleggingsrisico s die samenhangen met jouw keuze voor een portefeuilleprofiel. Je neemt een belangrijke

Nadere informatie

Economische waarde voor de waardering van de onderneming

Economische waarde voor de waardering van de onderneming Economische waarde voor de waardering van de onderneming Kort geleden werd het volgende artikel gepubliceerd: Waardebepaling rammelt aan alle kanten. Een Registeraccountant had in het kader van een geschillenwaardering

Nadere informatie

Interpolis Obligaties 4e kwartaal 2012

Interpolis Obligaties 4e kwartaal 2012 Interpolis Obligaties 4e kwartaal 2012 Op de financiële markten keerde de rust enigszins terug in het vierde kwartaal. In de VS hield de zogenoemde fiscal cliff de beleggers nog wel geruime tijd in haar

Nadere informatie

Oefenopgaven Hoofdstuk 8A

Oefenopgaven Hoofdstuk 8A Oefenopgaven Hoofdstuk 8A Opgave 1 1. Welke vormen van dividend kunnen worden onderscheiden? 2. Een NV heeft in 2013 in maanden januari, april en juli per keer 0,34 aan dividend uitgekeerd. Het totale

Nadere informatie

Optie strategieën. Brochure bestemd voor particuliere beleggers BASIC. Member of the KBC group

Optie strategieën. Brochure bestemd voor particuliere beleggers BASIC. Member of the KBC group Optie strategieën Brochure bestemd voor particuliere beleggers Gepubliceerd door KBC Securities in samen werking met Euronext. p. 2 Index 1. Basisstrategieën 2 2. Voorbeelden van toepassingen 2 3. Grafische

Nadere informatie

Valutaoptie. Bescherming tegen koersschommelingen. Wat is valutarisico? Wat is een valutaoptie?

Valutaoptie. Bescherming tegen koersschommelingen. Wat is valutarisico? Wat is een valutaoptie? Bescherming tegen koersschommelingen Dit productinformatieblad is bedoeld voor ondernemers die internationaal zaken doen. In het kort leest u hierin wat een valutaoptie is, hoe het werkt en wat de voordelen,

Nadere informatie

tarievenkaarten beleggen

tarievenkaarten beleggen Tarievenkaart aanvullende informatie bij de tarievenkaarten beleggen Sommige kosten zitten niet in de servicekosten, advieskosten of het all-in tarief, maar betaalt u apart. U ziet sommige van die kosten

Nadere informatie

OEFENINGEN HOOFDSTUK 4

OEFENINGEN HOOFDSTUK 4 OEFENINGEN HOOFDSTUK 4 1 2 OEFENING 1 NA HET LEZEN VAN EEN ARTIKEL IN DE TIJD RAAKT DE ONDERNEMING FLUXUS GEÏNTERESSEERD IN HET VERSCHIL TUSSEN MARKTWAARDE EN BOEKWAARDE. HET MANAGEMENT, DAT ER ALTIJD

Nadere informatie

SPD Bedrijfsadministratie. Correctiemodel. Finance & Riskmanagement. Vrijdag 24 juni uur

SPD Bedrijfsadministratie. Correctiemodel. Finance & Riskmanagement. Vrijdag 24 juni uur SPD Bedrijfsadministratie Correctiemodel Finance & Riskmanagement Vrijdag 24 juni 2016 11.30 14.00 uur SPD Bedrijfsadministratie Finance & Riskmanagement B / 8 2016 NGO-ENS B / 8 Opgave 1 aantal te behalen

Nadere informatie

DCFA themabijeenkomst

DCFA themabijeenkomst DCFA themabijeenkomst 25 april 2013 Waarderen in crisistijd José de Wit RA RV Programma Introductie Prijs / waarde Invloed crisis op waarderen? Valkuilen bij waarderen Prijs Transactie onderhandelen over

Nadere informatie

Het beleggingssysteem van Second Stage

Het beleggingssysteem van Second Stage Het beleggingssysteem van Second Stage Hoewel we regelmatig maar dan op zeer beperkte schaal (niet meer dan vijf procent van het kapitaal) - zeer kortlopende transacties doen, op geanticipeerde koersbewegingen

Nadere informatie

Tarieven Beleggen bij de Rabobank

Tarieven Beleggen bij de Rabobank Tarieven Beleggen bij de Rabobank In dit overzicht vindt u de tarieven voor de beleggings dienstverlening van de Rabobank. Laten beleggen Rabo BeheerdBeleggen fondsen Rabo RendeMix Basis dienst verlening

Nadere informatie