NIBE-SVV, Oefenexamen DSI BELEGGINGSADVISEUR

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "NIBE-SVV, 2008. Oefenexamen DSI BELEGGINGSADVISEUR"

Transcriptie

1 NIBE-SVV, 2008 Oefenexamen DSI BELEGGINGSADVISEUR

2 1. Welke van de onderstaande beweringen met betrekking tot uitkeringen op aandelen is JUIST? A. De uitkering van het stockdividend geschiedt ten laste van een in het verleden uit de winst of uit de herwaardering gevormde algemene reserve. B. Stockdividenden moeten ten laste van de agioreserve worden uitgekeerd. C. De uitkering van bonusaandelen is onder alle omstandigheden een uitkering ten laste van de winst uit het afgelopen jaar. D. Door een uitkering uit de winst over het afgelopen boekjaar in de vorm van stockdividend, stijgt het geplaatst aandelenkapitaal van de onderneming. 2. Van een obligatie is het volgende bekend: Koers: EUR 103,20. Effectief rendement: 5,8%. (Modified) duration: 3,6 jaar. Wat wordt de koers van de obligatie als het effectief rendement met 0,1%-punt daalt? A. EUR 103,55. B. EUR 103,57. C. EUR 103,60. D. EUR 103, Gegeven zijn de volgende opties: Uitoefenprijs: Optietype: Koers onderliggende Optiepremie: waarde: I. 50 call 52 3,10 II. 40 put 44 0,80 III. 20 call 18 1,10 IV. 20 put 18 2,90 Welke van deze opties is/zijn out-of-the money? A. Alleen I en II. B. Alleen I en IV. C. Alleen II en III. D. Alleen III en IV. 4. Wat wordt gezien als een nadeel van een rechtstreekse belegging in onroerend goed? A. Bij een relatief klein vermogen is het moeilijk om spreiding aan te brengen. B. De belegging is NIET goed beschermd tegen inflatie. C. De belegging levert GEEN stabiele inkomensstroom op. D. Onroerend goed heeft een hoge correlatie met andere beleggingscategorieën. NIBE-SVV,

3 5. Welke eigenschap van een fonds voor gemene rekening is JUIST? Een fonds voor gemene rekening A. heeft een aandelenkapitaal met een zogenoemde open-end constructie. B. belegt alleen in obligaties. C. is een zelfstandige rechtspersoon, gebonden aan statuten. D. geeft GEEN aandelen uit, maar participatiebewijzen. 6. Wat is voor de particuliere belegger een nadeel van een clickfonds? A. Dat de risicospreiding tijdens de looptijd kan variëren. B. Dat de koerswinst door opties wordt beschermd tegen koersdalingen. C. Dat de aanschaf van de putopties tot rendementsverlies leidt. D. Dat tussentijds toe- of uittreden op iedere beursdag mogelijk is, tegen betaling van transactiekosten. 7. Welke van de volgende beweringen over hedgefondsen is ONJUIST? A. Hedgefondsen nemen soms short posities in financiële instrumenten in. B. Als een hedgefonds leverage toepast, ontstaat er een extra risico voor beleggers. C. Door het hedgebeleid van hedgefondsen zijn de risico s meestal lager dan die van reguliere beleggingsfondsen. D. Hedgefondsen kunnen ook opereren als fund of funds. 8. Een reverse convertible van nominaal EUR 1.000,- en een coupon van 8% wordt hetzij in contanten afgelost, hetzij in de vorm van 18 aandelen XYZ. Op het moment dat de obligatie aflosbaar is, is de koers van het aandeel XYZ EUR 53,25. Hoe wordt deze obligatie afgelost? A. In aandelen. B. In aandelen met een bijbetaling van EUR 41,50. C. In contanten met een bedrag van EUR 1.000,-. D. In contanten of in aandelen, naar keuze van de houder van de obligatie. 9. Wat is een kenmerk van een Exchange Traded Fund (ETF)? A. Een ETF volgt een index. B. Een participatie in een ETF is moeilijk verhandelbaar. C. De beheerkosten van ETF s zijn relatief hoog. D. De beleggingen van ETF s zijn slecht gespreid. NIBE-SVV,

4 10. In een artikel waarin een aandeel technisch geanalyseerd wordt, komt de volgende zin voor: We zien de laatste weken een duidelijke stijging van zowel de steun- als de weerstandsniveaus. Van welk type markt is volgens dit citaat sprake? A. Van een tradingrange markt. B. Van een changing market. C. Van een trenderende markt. 11. In welke van de onderstaande situaties stijgt zowel de waarde van een calloptie als de waarde van een putoptie? A. Het uit te keren dividend op het onderliggende aandeel neemt toe. B. De volatility van de onderliggende waarde neemt toe. C. De korte rente daalt bij gelijkblijvende koers van de onderliggende waarde. D. De koers van de onderliggende waarde daalt. 12. Welke van de onderstaande posten op de balans wordt NIET gebruikt ter bepaling van de current ratio? A. Debiteuren. B. De liquide middelen. C. Het kort vreemd vermogen. D. Het vaste activa. 13. Een belegger bezit een Europese aandelenportefeuille van EUR ,-. De standaarddeviatie van deze portefeuille bedraagt 20%. Ter spreiding van zijn risico voegt hij daar voor EUR ,- een beleggingsfonds aan toe dat belegt in vastgoed. Dit fonds heeft een standaarddeviatie van 10% en een correlatie van 0 met zijn portefeuille Europese aandelen. Welk effect heeft de toevoeging van het beleggingsfonds op de standaarddeviatie van zijn totale portefeuille? A. Voor de nieuwe portefeuille wordt deze 15%. B. Voor de portefeuille wordt deze 16,7%. C. Voor de nieuwe portefeuille is deze hoger dan op de oorspronkelijke portefeuille. D. Voor de nieuwe portefeuille is deze hoger dan 10% en lager dan 16,7%. 14. Waarom verkiezen de meeste analisten de quick ratio boven de current ratio als maatstaf voor de liquiditeit? A. De quick ratio is sneller uit te rekenen. B. De quick ratio wordt in tegenstelling tot de current ratio NIET beïnvloed door dubieuze debiteuren. C. Voor de berekening van de quick ratio zijn internationale normen opgesteld en voor de berekening van de current ratio NIET. D. De quick ratio wordt NIET beïnvloed door eventuele incourante voorraden en de current ratio wel. NIBE-SVV,

5 15. Stel dat een aandeel een bètawaarde van 0,8 heeft. Welke van de volgende beweringen is JUIST? A. Dit aandeel wordt als een defensief aandeel beschouwd. B. De rendementsverwachting op dit aandeel is 0,8 x de risicovrije rente. C. Het specifieke risico op dit aandeel is 0,8 x het risico van de marktportefeuille. D. De rendementsverwachting op dit aandeel is 0,8 x de rendementsverwachting van de marktportefeuille. 16. Als twee financiële instrumenten in één beleggingsportefeuille gecombineerd worden, dan treedt meestal risicoreductie op. In welk geval is van risicoreductie GEEN sprake? A. Als beide instrumenten dezelfde standaarddeviatie hebben. B. Als de onderlinge correlatiecoëfficiënt de waarde -1 heeft. C. Als de onderlinge correlatiecoëfficiënt de waarde +1 heeft. D. Als beide instrumenten zich volkomen tegengesteld bewegen. 17. Een belegger heeft het komende jaar NIET al te veel vertrouwen in de beurs. Hij verwacht dat de koersen fors zullen dalen. Welke van de onderstaande beleggingen is, uit rendementsoogpunt, de meest gunstige voor deze belegger in deze periode, uitgaande van dit scenario? A. Een converteerbare obligatie met een resterende looptijd van een jaar en een coupon van 2%. B. Een reverse convertible met een coupon van 9% en een looptijd van een jaar. C. Een éénjarig deposito met een rentepercentage van 4,5%. D. Een tracker op een brede index. 18. Een garantieproduct heeft een garantieniveau van 90% en een participatiegraad van 95% in een index. Hoe kan dit garantieproduct worden samengesteld? Door middel van een combinatie van een A. zero-coupon obligatie en gekochte callopties op de index. B. zero-coupon obligatie en geschreven putopties op de index. C. aandelenbelegging conform de index en gekochte callopties. D. aandelenbelegging conform de index en geschreven putopties op de index. NIBE-SVV,

6 19. Bij het beoordelen van hedgefondsen als groep door middel van Sharpe-ratio s moet men bedacht zijn op de zogenoemde survivor bias. Wat is het gevolg van deze survivor bias voor de Sharpe ratio s? De Sharpe-ratio s geven een te A. optimistisch beeld omdat de slechte prestaties van inmiddels verdwenen fondsen NIET zijn meegenomen. B. optimistisch beeld omdat de hoge kosten van de hedgefondsen NIET in de ratio s tot uitdrukking komen. C. pessimistisch beeld omdat deze mede bepaald worden door fondsen die NIET meer bestaan. D. pessimistisch beeld omdat de standaarddeviaties van hedgefondsen in de loop van de tijd sterk zijn gedaald. 20. Voor een aandeel verwacht een analist een eerstvolgend dividend van EUR 3,-. De verwachting is dat dit dividend jaarlijks constant met een groeivoet van 4% zal toenemen. De rendementseis is 10%. Wat is de waardering voor dit aandeel op basis van het dividend discount model? A. EUR 30,-. B. EUR 31,20 C. EUR 50,-. D. EUR 75, Op het koersinformatiesysteem ontvangt een beleggingsadviseur een bericht van het bedrijf Kerinco. Hierin wordt meegedeeld dat Kerinco aan de vooravond staat van een doorbraak op de markt, maar dat het lastig is om voor de omvangrijke investeringen die moeten worden gedaan, vermogensverschaffers te vinden. Voor welke fase van de levenscyclus van de bedrijfstak is dit bericht kenmerkend? A. De groeifase. B. De introductiefase. C. De volwassenheidsfase. D. De verzadigingsfase. 22. Stel dat men putopties op een bepaald aandeel koopt en tegelijkertijd op het zelfde aandeel callopties schrijft. Waarmee is de ingenomen positie te vergelijken? A. Met het bezit van de onderliggende aandelen. B. Met het bezit van de onderliggende aandelen gecombineerd met een lening. C. Met een short futures contract op de aandelen. D. Met een long futures contract op de aandelen. NIBE-SVV,

7 23. Gegeven is de volgende informatie over de aandelenmarkt en het aandeel Benco. De rendementsverwachting op de marktindex bedraagt 8%. De risicovrije rente bedraagt 5%. Het aandeel Benco heeft een bètawaarde van 1,4 en voor dit aandeel heeft een analist een rendementsverwachting van 11% geformuleerd. Op basis van het CAPM is het aandeel Benco A. ondergewaardeerd. B. juist geprijsd. C. overgewaardeerd. 24. In de technische analyse wordt onder andere gebruik gemaakt van de Relatieve Sterkte Index (RSI). Wanneer nemen technische analisten aan dat de koers significant gaat stijgen? Als de RSI A. opwaarts de 70-grens doorkruist. B. neerwaarts de 70-grens doorkruist. C. opwaarts de 30-grens doorkruist. D. neerwaarts de 30-grens doorkruist. 25. Gegeven zijn vier beleggingsportefeuilles A tot en met D met hun rendements- en risicokenmerken grafisch weergegeven: Welke van deze portefeuilles is zowel haalbaar als efficiënt? Er zijn meer antwoordmogelijkheden mogelijk. A. A. B. B. C. C. D. D. NIBE-SVV,

8 26. Een onderneming heeft een geplaatst aandelenkapitaal dat uit 50 miljoen aandelen bestaat. Door middel van een claimemissie wil de onderneming 10 miljoen extra aandelen plaatsen. De beurskoers voor emissie bedraagt EUR 40,-. De emissiekoers is vastgesteld op EUR 36,-. Hoeveel bedraagt de theoretische waarde van de claim? (in EUR, afgerond op centen). A. EUR 0,33. B. EUR 0,40. C. EUR 0,50. D. EUR 0, Bij welke derivatenpositie wordt het aanhouden van een margin NIET vereist? A. Bij een long call positie. B. Bij een short straddle. C. Bij een long future. D. Bij een short put positie. 28. Wat is op de beurs de rol van een 'liquidity provider'? A. Deze leent geld uit aan marktpartijen met een tijdelijk liquiditeitstekort. B. Deze geeft bied- en laatprijzen af en zorgt er daardoor voor dat er altijd een markt is. C. Deze zorgt voor de afwikkeling van de netto-geldstromen als gevolg van beurstransacties. D. Deze stelt zich namens de clearingorganisatie garant voor de betalingen die op grond van effectentransacties moeten plaatsvinden. 29. Stel dat beleggers verwachten dat de kansen op een recessie toenemen en de inflatie en de rente zullen dalen, terwijl de centrale bank de geldmarktrente hoog houdt. Waarvan is dan sprake? A. Van een inverse yieldcurve. B. Van een vlakke yieldcurve. C. Van een normale yieldcurve. D. Van een stijgende yieldcurve. 30. Wanneer is er sprake van een recessie? A. Als de opwaartse beweging van de conjunctuur omslaat in een neerwaartse beweging. B. Als de economische groei twee kwartalen achtereen negatief is geweest. C. Als de economische groei in een kwartaal lager is dan het kwartaal ervoor. D. Als de economische groei in een jaar negatief is. NIBE-SVV,

9 31. Stel dat een beleggingsadviseur een daling van de koers van het Britse Pond ten opzichte van de euro verwacht. Een dergelijk daling kan de koersvorming van beleggingsinstrumenten in verschillende richtingen en in verschillende mate beïnvloeden. Welke van onderstaande beleggingsinstrumenten wordt bij de verwachte daling van het Britse Pond waarschijnlijk negatief beïnvloed? A. Een in euro's genoteerd beleggingsfonds met beleggingen in het Verenigd Koninkrijk. B. Een Nederlands hedgefonds, dat in belangrijke mate met leningen luidend in GBP is gefinancierd. C. Aandelen in ondernemingen die afhankelijk zijn van uit Engeland ingevoerde grondstoffen. D. Aandelen van een Nederlandse handelsonderneming die uit Engeland ingevoerde artikelen verkoopt op onder andere de Nederlandse markt. 32. Wat is kenmerkend voor Strategische Asset Allocatie (SAA)? A. In het SAA-proces let men vooral op de timing van de te kopen financiële instrumenten. B. De SAA is een verdeling over verschillende beleggingscategorieën die zo goed mogelijk aansluit op het profiel van de belegger. C. De SAA is de keuze van beleggingscategorieën op grond van macroeconomische overwegingen. D. De SAA wordt tijdens de beleggingshorizon NIET gewijzigd. 33. Tussen groeiaandelen en waardeaandelen bestaan een aantal verschillen. Welke van onderstaande verschillen is ONJUIST? A. De price-to-book ratio van groeiaandelen is hoger dan die van waardeaandelen. B. Het dividendrendement van groeiaandelen is laag ten opzichte van het dividendrendement van waardeaandelen. C. De koerswinstverhouding is bij groeiaandelen lager dan die van waardeaandelen. D. De pay-outratio van ondernemingen die groeiaandelen hebben uitstaan, is lager dan de pay-outratio van ondernemingen die waardeaandelen hebben uitgegeven. 34. en belegger met een portefeuille van Europese aandelen vergelijkt het resultaat op zijn belegging met dat van de AEX-index. Waarom is deze vergelijking NIET op zijn plaats? Deze benchmark A. heeft GEEN brede acceptatie. B. is NIET transparant en consistent. C. is NIET belegbaar. D. is NIET representatief. NIBE-SVV,

10 35. Een belegger heeft aandelen met een koers van EUR 48,-. Hij wil deze verkopen voor een prijs van minimaal EUR 50,-. Hij zou een gelimiteerde verkooporder kunnen opgeven. Hij kan zich echter ook bedienen van opties met de betreffende aandelen als onderliggende waarde. Welke optiestrategie is te vergelijken met de gelimiteerde verkooporder van de onderliggende aandelen? A. In-the-money calls kopen. B. Out-of-the money calls verkopen. C. Out-of-the money puts verkopen. D. In-the-money puts verkopen. 36. Een beleggingsportefeuille heeft een verwacht rendement van 7% en een standaarddeviatie van 8% op jaarbasis. Tussen welke grenzen bevindt zich het jaarlijks rendement zich met een waarschijnlijkheid van ongeveer 95%? A. Tussen -1% en 15%. B. Tussen - 16% en 16%. C. Tussen -9% en 23%. D. Tussen -12% en 22%. 37. Hieronder is de samenstelling van drie beleggingsportefeuilles gegeven: Portefeuille I: 50% Obligatiefonds Nederlandse obligaties. 50% Aandelenfonds AEX-aandelen. Portefeuille II: 50% Obligaties Wereldwijd. 50% Aandelenfonds IT-fonds Wereldwijd. Portefeuille III: 50% Obligaties Wereldwijd. 50% Aandelen All-in Wereldwijd. In welke portefeuille is de beste sectorspreiding aanwezig? A. In I. B. In II. C. In III. In welke portefeuille is de beste regiospreiding aanwezig? A. In I. B. In II. C. In III. NIBE-SVV,

11 38. Kees Schoonoord wil met behulp van zijn beleggingsadviseur een beleggingsportefeuille inrichten. Schoonoord weigert echter informatie te verschaffen over zijn financiële positie. De adviseur kan hierop op een aantal manieren reageren. Welke reactie is in overeenstemming met de zorgplichtregels uit de Wft en de MiFID? A. De adviseur kan wel een beleggingsadvies formuleren zonder die informatie omdat informatie over de financiële positie NIET essentieel is. B. De adviseur kan wel een beleggingsadvies geven, maar dit zal vanwege de ontbrekende informatie een advies voor een defensieve portefeuille zijn. C. De adviseur dringt erop aan dat die informatie toch verschaft wordt en beveelt, als Schoonoord blijft weigeren, execution only dienstverlening voor. D. De adviseur laat schriftelijk vastleggen dat de gevraagde informatie ontbreekt en gaat over tot het formuleren van een beleggingsadvies. 39. Een beleggingsfonds meet de performance van de portfoliomanager. Deze heeft GEEN invloed op de toevoegingen en onttrekkingen aan het fonds. Welke methode kan het best gebruikt worden om de performance van de portfoliomanager te meten? A. De total return methode. B. De time weighted return methode. C. De money weighted return methode. 40. De heer en mevrouw Leesberg hebben tien jaar geleden een effectenhypotheek gesloten met een looptijd van 25 jaar. In het beleggingsdepot is een aantal beleggingsfondsen opgenomen. De heer Leesberg was eigenaar van een bedrijf dat enkele jaren geleden failliet is gegaan. Nu is hij weer in loondienst. Mevrouw Leesberg is afgekeurd en werkt NIET meer. Hierdoor heeft zij veel tijd over, die zij onder andere besteedt aan het volgen van de aandelenbeurs. In welke richting zal het profiel van het echtpaar Leesberg veranderen? Op grond van het beleggingsdoel en beleggingshorizon? A. Offensiever. B. Defensiever. Op grond van de financiële positie? A. Offensiever. B. Defensiever. Op grond van de kennis en ervaring? A. Offensiever. B. Defensiever. NIBE-SVV,

12 41. Een beleggingsportefeuille, met een waarde van EUR ,- heeft een verwacht rendement van 7% met een standaarddeviatie van 6%, beide percentages gelden op jaarbasis. Wat is de eindwaarde van deze belegging na negen jaar, rekening houdend met het pessimistisch scenario (-2 x de standaarddeviatie)? A. EUR ,-. B. EUR ,-. C. EUR ,-. D. EUR , Volgens de wetgever moet van iedere cliënt bepaalde informatie ingewonnen worden. Hieronder volgen enkele vragen uit een vragenlijst: - Stel, de portefeuille daalt in enig jaar met 10%, is dit een acceptabel verlies? Binnen welke termijn wilt u uw beleggingsdoelstelling behalen? - Stel, u heeft EUR ,- ter beschikking, naar welke portefeuille gaat uw voorkeur uit? Een portefeuille die over één jaar een waarde heeft tussen EUR ,- en EUR ,-, of tussen EUR 9.000,- en EUR ,-? - Welk rendement wilt u gemiddeld jaarlijks op uw beleggingen behalen? - Heeft u eerder actief belegd? - Hoe hoog is uw jaarinkomen? Beoordeel welk onderwerp ontbreekt. Kies vervolgens de vraag die gesteld moet worden om informatie over dit onderwerp te verzamelen. Kies de juiste combinatie. Welk onderwerp ontbreekt in bovenstaande lijst? A. De financiële positie van de klant. B. De ervaring van de klant. C. De doelstelling van de klant. D. De risicobereidheid van de klant Welke vraag kan gesteld worden om informatie over dit onderwerp te verzamelen? A. Is het mogelijk dat er in de toekomst een erfenis is te verwachten? B. Welke plannen heeft u na uw pensioen? C. Welk resultaat heeft u in het verleden op uw belegging behaald? Onderstaande informatie heeft betrekking op de vragen 43, 44 en 45 Marieke Jansen heeft met haar adviseur een afspraak voor een adviesgesprek. Voor de afspraak krijgt haar adviseur een korte beschrijving. Marieke is een zelfstandige onderneemster van 35 jaar. De gemiddelde winst uit onderneming over de afgelopen vijf jaar bedraagt EUR ,-. Zij wil een vermogen opbouwen om in haar pensioen te voorzien. Daarvoor kan zij elke maand een bedrag van EUR 1.000,- vrijmaken. Daarnaast heeft zij nog een portefeuille met Nederlandse aandelen met een waarde van EUR ,- die zij van haar vader heeft geërfd. Marieke heeft zelf GEEN affiniteit met beleggen. NIBE-SVV,

13 43. De adviseur heeft inmiddels informatie over de volgende persoonlijke kenmerken van Marieke: de financiële positie; de aard van het beleggingsdoel; de beleggingservaring; de beleggingshorizon. In welke categorie moet de adviseur Marieke uitsluitend op basis van elk afzonderlijk kenmerk indelen? Op basis van de financiële positie? A. Offensief. B. Defensief. Op basis van de aard van het beleggingsdoel? A. Offensief. B. Defensief. Op basis van de beleggingservaring? A. Offensief. B. Defensief. Op basis van de beleggingshorizon? A. Offensief. B. Defensief. 44. De bank waar de adviseur werkt, hanteert de volgende risicocategorieën voor beleggers: sparen; defensief; neutraal; offensief. Mag de adviseur, op basis van de informatie die hij heeft, Marieke indelen in één van deze risicocategorie? A. Ja, op voorwaarde dat Marieke daarvoor tijdens het gesprek toestemming geeft. B. Ja, maar alleen in de categorie sparen, omdat dat GEEN vorm van beleggen is. C. Nee, in GEEN enkele categorie, omdat Marieke een adviesgesprek heeft aangevraagd en de adviseur nog NIET voldoende gegevens heeft om een volledig cliëntprofiel op te stellen. D. Ja, maar alleen in de categorie sparen, omdat Marieke een pensioendoelstelling heeft. NIBE-SVV,

14 45. Als de adviseur een adviesdienst verleent, wordt een cliëntovereenkomst opgesteld. Wat is over deze overeenkomst JUIST? I. De cliëntovereenkomst mag mondeling worden gesloten. A. Juist. B. Onjuist. II. De cliëntovereenkomst bevat onder andere een beschrijving van de aard van de te verlenen diensten. A. Juist. B. Onjuist. III. De cliëntovereenkomst heeft een maximale looptijd van één jaar en moet, als de relatie langer duurt, opnieuw worden gesloten. A. Juist. B. Onjuist. IV. Het opstellen van een cliëntovereenkomst is bij beleggingsadvisering verplicht. A. Juist. B. Onjuist. De volgende informatie heeft betrekking op de vragen 46, 47 en 48 Carlos Sanchez heeft een vermogen van EUR Carlos heeft een lange beleggingshorizon, maar wegens zijn geringe risicobereidheid en zijn inkomensdoelstelling is Carlos ingedeeld in de categorie defensief. Zijn adviseur heeft een portefeuillemodel geadviseerd dat bestaat uit 75% obligaties en 25% aandelen. Voor Carlos is dit de meest risicovolle samengestelde portefeuille waarbij hij zich goed voelt. Beide deelportefeuilles zijn goed gespreid. 46. Carlos verbaast zich erover dat, ondanks het defensieve profiel, toch gedeeltelijke belegging in aandelen geadviseerd wordt. Hij vraagt zich af waarom dit zo is. Wat is JUIST? A. Het risico van de samengestelde portefeuille is, omdat er meer dan één beleggingscategorie is opgenomen, lager is dan van een enkelvoudige portefeuille. B. Over het risico van de aandelen hoeft Carlos zich GEEN zorgen te maken, want door de spreiding is dit weggediversificeerd. C. Aandelen bieden, gelet op de lange beleggingshorizon en de doelstelling, een betere bescherming tegen inflatie dan vastrentende waarden alleen. D. Aandelen en obligaties zijn negatief gecorreleerd en daardoor is het risico van deze portefeuille lager dan het risico van een enkelvoudige obligatieportefeuille. NIBE-SVV,

15 47. Carlos vraagt zich af of door verdere spreiding het risico nog verlaagd kan worden. Dit is theoretisch mogelijk door A. obligaties B. aandelen gedeeltelijk te vervangen door vastgoed. 48. Carlos vraagt zich af hoe het beheer van de portefeuille verder moet plaatsvinden. Hij vraagt aan de adviseur op wiens initiatief bijvoorbeeld obligaties door aandelen mogen worden vervangen. De beslissing over mutaties ligt bij A. Carlos. B. de adviseur. De beslissing om een substantieel deel van de obligatieportefeuille te vervangen door aandelen, moet alleen genomen worden als A. door toevoeging van extra aandelen het risico van de samengestelde portefeuille daalt. B. een verandering in het risicoprofiel daartoe aanleiding geeft. De volgende informatie heeft betrekking op de vragen 49, 50 en 51 Jantien Broersen heeft vijf jaar geleden een beleggingsportefeuille samengesteld op basis van een neutraal profiel. Op aanraden van haar adviseur koos zij voor het volgende eenvoudige portefeuillemodel: Aandelen 50% (45%-55%). Obligaties 50% (45%-55%). Jantien koos ervoor om te beleggen in beleggingsfondsen. 49. Er is een aantal redenen om te kiezen voor een bandbreedte. Wat is JUIST? I. Door een bandbreedte te hanteren, kan de strategische assetallocatie structureel worden afgestemd op het cliëntprofiel. A. Juist. B. Onjuist. II. Het hanteren van een bandbreedte voorkomt dat een geringe scheefgroei gecorrigeerd hoeft te worden. A. Juist. B. Onjuist. III. Het hanteren van een bandbreedte maakt het mogelijk om op korte termijn op grond van marktverwachtingen af te wijken van het portefeuillemodel. A. Juist. B. Onjuist. NIBE-SVV,

16 50. Als het rendement van aandelen veel hoger is dan dat van obligaties, kan Jantien genoodzaakt zijn om over te gaan tot rebalancing. Zij vraagt hierover advies aan haar beleggingsadviseur. Welk advies is in die situatie geschikt om de rebalancing uit te voeren? I. In het aandelengedeelte van de portefeuille aandelen kopen met een hogere risicograad. A. Wel. B. NIET. II. Aandelen verkopen en obligaties bijkopen. A. Wel. B. NIET. III. Binnen het obligatiegedeelte kiezen voor obligaties met een hoger effectief rendement. A. Wel. B. NIET. 51. Nu, vijf jaar later, blijkt het gemiddeld jaarlijkse rendement op aandelen 7% heeft bedragen en dat op obligaties 4%. De ontvangen beleggingsinkomsten zijn binnen dezelfde categorie herbelegd. Wat zijn nu de gewichten van de aandelen en de obligaties in de portefeuille? A. Aandelen 53,55% en obligaties 46,45%. B. Aandelen 65% en obligaties 35%. C. Aandelen 52,70% en obligaties 47,30%. D. Aandelen 51,61 en obligaties 48,39%. NIBE-SVV,

17 52. Adviseur Charles Vervoort voert een periodiek gesprek met één van zijn klanten, Koos Pasman. Tijdens dit gesprek inventariseert Charles of het nodig is om het risicoprofiel dat op Koos van toepassing is, te herzien. Koos was ooit ingedeeld in het risicoprofiel neutraal. Tijdens het gesprek doet Koos onder andere de volgende uitspraken. Beoordeel bij elke van deze uitspraken of er reden is het risicoprofiel te herzien en, zo ja, in welke richting. I. Ik ben van baan veranderd en werk nu dichter in de buurt van mijn woonplaats. Duidt deze uitspraak op een wijziging in het risicoprofiel? A. Nee. B. Ja, in meer offensieve richting. C. Ja, in meer defensieve richting. II. Ik was ooit van plan om met mijn vermogen een tweede huis te kopen, maar nu denk ik dat ik in plaats daarvan eerder wil stoppen met werken. Duidt deze uitspraak op een wijziging in het risicoprofiel? A. Nee. B. Ja, in meer offensieve richting. C. Ja, in meer defensieve richting. III. Naarmate ik ouder wordt, kan ik beleggingsverliezen moeilijker accepteren. Duidt deze uitspraak op een wijziging in het risicoprofiel? A. Nee. B. Ja, in meer offensieve richting. C. Ja, in meer defensieve richting. 53. Een belegger neemt de volgende optiepositie in: Kopen: calloptie ABC 35 à EUR 2,90. Verkopen: calloptie ABC 38 à EUR 1,60. De looptijd van beide opties is gelijk. Als de positie wordt aangehouden tot de expiratie van de opties, dan geldt dat het break-evenpunt van deze strategie... (1)... is en de maximale winst... (2)... is. Wat moet worden ingevuld voor (1) en (2)? (1) (2) A. EUR 36,30 EUR 170,-. B. EUR 36,30 EUR 130,-. C. EUR 36,70 EUR 170,-. D. EUR 36,70 EUR 130,-. NIBE-SVV,

18 54. Tjeerd en Lisette Ploegstra hebben een neutraal beleggingsprofiel. Bij het samenstellen van de beleggingsportefeuille is de volgende assetmix afgesproken: Aandelen: 40%. Obligaties: 50%. Liquiditeiten: 10%. Voor deze percentages geldt een bandbreedte van + of - 5%-punt. Na twee jaar blijkt dat het totaalrendement op de aandelen -20%, op de obligaties 8% en op de liquiditeiten 6% is geweest. Het rendement op de aandelen bestaat uitsluitend uit koersresultaat terwijl het rendement op de obligaties en op de liquiditeiten in de vorm van geld ontvangen is en als liquiditeit is aangehouden. Welke aanpassingen moeten aan deze portefeuille worden verricht om binnen de afgesproken bandbreedte te blijven? A. GEEN, want de gewichten van de beleggingscategorieën blijven binnen de bandbreedte. B. Aandelen verkopen liquiditeiten verhogen. C. Obligaties bijkopen en aandelen afbouwen. D. Aandelen bijkopen ten laste van de liquiditeiten. NIBE-SVV,

19 55. Hieronder staan uitspraken van enkele klanten over het risico dat gepaard gaat met beleggen. Sommige uitspraken laten zien dat deze klant het risico van beleggen NIET begrijpt. Geef voor elke uitspraak aan of de klant op basis van deze uitspraak de risico's van beleggen wel of NIET begrijpt. Kies bij elk begrip het bijbehorende alternatief. I. De klant wil graag een hoog rendement behalen en is bereid daarvoor een hoog risico te accepteren. Begrijpt de klant de risico s van beleggen? A. Ja. B. Nee. II. De klant denkt dat een slechtere uitkomst dan die volgens het pessimistisch scenario, een kans heeft van ongeveer 2,5%. Begrijpt de klant de risico s van beleggen? A. Ja. B. Nee. III. De klant zegt dat hoe langer de beleggingshorizon is, des te groter de kans wordt dat de verwachte eindwaarde van de belegging gehaald wordt. Begrijpt de klant de risico s van beleggen? A. Ja. B. Nee. IV. De klant zegt dat een belegging in staatsobligaties GEEN enkel risico met zich meebrengt. Begrijpt de klant de risico s van beleggen? A. Ja. B. Nee. 56. In een beleggingsportefeuille is voor 60% aandelen aanwezig. Op zeker moment worden individuele aandelen vervangen door deelnemingen in een Exchange Traded Fund (ETF) op een aandelenindex. Welke invloed heeft deze vervanging op de assetmix van deze portefeuille? Het aandeel van de zakelijke waarden A. gaat omhoog, omdat ETF s een hogere risicograad kennen dan aandelen. B. gaat omlaag, omdat ETF s garantieproducten zijn en daardoor vergelijkbaar zijn met vastrentende waarden. C. gaat omhoog, omdat een belegging in een ETF een hefboomeffect heeft. D. blijft gelijk, omdat deze ETF s dezelfde risicokenmerken hebben als aandelen. NIBE-SVV,

20 57. Welke bewering over General Clearing Members (GCM s) is JUIST? A. Zij oefenen de clearingfunctie voor zichzelf en voor andere members uit. B. Zij wikkelen alleen de transacties af van de klanten van het eigen bedrijf. C. Zij zijn kleinere banken en effectenkredietinstellingen (EKI s). D. Zij zijn vrijgesteld van de individuele zekerheidsregeling richting LCH Clearnet. 58. Sinds de introductie van de MiFID is het begip passendheidstoets ingevoerd. Bij welk type dienstverlening hoort de passendheidstoets? A. Bij execution-only. B. Bij advisering. C. Bij vermogensbeheer. D. Bij alle vormen van dienstverlening. 59. Een particuliere belegger heeft een beleggingsportefeuille die op 1 januari 2007 een waarde heeft van EUR ,-, waarvan EUR ,- in aandelen en EUR ,- in obligaties belegd is. In de loop van 2007 wordt het volgende resultaat behaald: Aandelen: koersstijging 3%, dividend 5%. Obligaties: koersmutatie: -1%, ontvangen rente 4%. Het dividend en de ontvangen rente is als liquiditeit aan de portefeuille toegevoegd. Er doen zich gedurende 2007 GEEN onttrekkingen of toevoegingen aan de portefeuille voor. Er wordt GEEN rekening gehouden met het heffingsvrij vermogen. In box 3 wordt 30% belasting geheven over een forfaitair rendement van 4%. Hoeveel belasting in box 3 moet deze belastingplichtige betalen op grond van de bovenstaande gegevens? A. EUR 3.630,-. B. EUR 3.714,-. C. EUR 4.200,-. D. EUR 5.700, In de financiële bijsluiter wordt een beeld gegeven van het risico voor de klant. Bij de bepaling hiervan wordt onder ander het begrip guise gebruikt. Wat wordt hieronder verstaan? A. De in procenten uitgedrukte kans dat de klant een restschuld overhoudt. B. De kwalitatieve beschrijving van het risico dat aan het financiële product kleeft. C. Het bedrag van de door de aanbieder van het product in rekening gebrachte kosten. D. De financiële gevolgen voor de klant in de slechtste 10% van de gevallen. NIBE-SVV,

NIBE-SVV, 2015 OEFENEXAMEN INLEIDING EFFECTENBEDRIJF

NIBE-SVV, 2015 OEFENEXAMEN INLEIDING EFFECTENBEDRIJF NIBE-SVV, 2015 OEFENEXAMEN INLEIDING EFFECTENBEDRIJF 1. Een belegger met een defensief risicoprofiel krijgt de keuze uit vier verschillende beleggingsportefeuilles. Welke van de onderstaande portefeuilles

Nadere informatie

OEFENEXAMEN ALGEMENE OPLEIDING EFFECTENBEDRIJF

OEFENEXAMEN ALGEMENE OPLEIDING EFFECTENBEDRIJF OEFENEXAMEN ALGEMENE OPLEIDING EFFECTENBEDRIJF NIBE-SVV, 2015 1. In welk geval is er sprake van een recessie? A. Als de opwaartse beweging van de conjunctuur omslaat in een neerwaartse beweging. B. Als

Nadere informatie

Tekst Nationaal regime MiFID. Bijlage. Toetstermen als bedoeld in artikel 36a, lid 2. toetsterm 1

Tekst Nationaal regime MiFID. Bijlage. Toetstermen als bedoeld in artikel 36a, lid 2. toetsterm 1 ijlage Toetstermen als bedoeld in artikel 36a, lid 2 Nummer Termen T* toetsterm 1 Eindterm 5a: De personen zijn in staat met betrekking tot financiële instrumenten uit te leggen aan de consument waarom

Nadere informatie

NIBE-SVV Examens OEFENEXAMEN EFFECTENBEDRIJF

NIBE-SVV Examens OEFENEXAMEN EFFECTENBEDRIJF NIBE-SVV Examens OEFENEXAMEN EFFECTENBEDRIJF 1. In welk geval is er sprake van een recessie? A. Als de opwaartse beweging van de conjunctuur omslaat in een neerwaartse beweging. B. Als de economische groei

Nadere informatie

Vragenlijst. - in te vullen door financieel adviseur -

Vragenlijst. - in te vullen door financieel adviseur - Vragenlijst - in te vullen door financieel adviseur - Vaststelling risicoprofiel Voor de bepaling van het risicoprofiel dient uw cliënt de volgende acht vragen naar waarheid te beantwoorden. 1. Met welke

Nadere informatie

Informatiewijzer. Beleggingsdoelstelling & Risicoprofielen. Today s Tomorrow Morgen begint vandaag

Informatiewijzer. Beleggingsdoelstelling & Risicoprofielen. Today s Tomorrow Morgen begint vandaag Informatiewijzer Beleggingsdoelstelling & Risicoprofielen Today s Tomorrow Morgen begint vandaag Beleggen op een manier die bij u past! Aangenomen mag worden dat beleggen een voor u een hoger rendement

Nadere informatie

Vragenlijst risicobereidheid Particulier. Van Amstberg Capital Management

Vragenlijst risicobereidheid Particulier. Van Amstberg Capital Management Vragenlijst risicobereidheid Particulier e situatie Van Amstberg Capital Management Om te komen tot een weloverwogen keuze, welk profiel van Van Amstberg Capital Management het best bij u past, kan onder

Nadere informatie

Persoonlijk Pensioen Plan

Persoonlijk Pensioen Plan Persoonlijk Pensioen Plan Verstandig beleggen voor een goed pensioen Zorgvuldig uw pensioen opbouwen Natuurlijk denkt u wel eens aan uw financiële situatie na uw pensionering. Misschien wilt u minder werken,

Nadere informatie

Exposure vanuit optieposities

Exposure vanuit optieposities Exposure vanuit optieposities ABN AMRO is continue bezig haar dienstverlening op het gebied van beleggen te verbeteren. Eén van die verbeteringen betreft de vaststelling van de zogenaamde exposure (blootstelling)

Nadere informatie

Risicoprofiel bepalen

Risicoprofiel bepalen Handleiding voor de adviseur: Met dit formulier heeft u een hulpmiddel om het risicoprofiel van uw cliënt te bepalen. De acht vragen leiden tot een standaard risicoprofiel. De risicobereidheid van uw cliënt

Nadere informatie

NIBE-SVV, 2008. Oefenexamen DSI EFFECTENHANDELAAR

NIBE-SVV, 2008. Oefenexamen DSI EFFECTENHANDELAAR NIBE-SVV, 2008 Oefenexamen DSI EFFECTENHANDELAAR 1. Waarop duidt een vlakke yieldcurve? A. Dat de korte en de lange rente NIET of nauwelijks van elkaar verschillen. B. Dat de korte rente onder de lange

Nadere informatie

Formulier Profielbepaler

Formulier Profielbepaler Particulier Beleggen Formulier Profielbepaler Execution Only dienstverlening RegioBank U belegt of wilt gaan beleggen via RegioBank. U geeft daarbij zelfstandig orders aan RegioBank, zonder beleggingsadvies.

Nadere informatie

Welke soorten beleggingen zijn er?

Welke soorten beleggingen zijn er? Welke soorten beleggingen zijn er? Je kunt op verschillende manieren je geld beleggen. Hier lees je welke manieren consumenten het meest gebruiken. Ook vertellen we wat de belangrijkste eigenschappen van

Nadere informatie

Op welke beleggingsstrategie baseert de beleggingsonderneming haar dienstverlening? Antwoord:

Op welke beleggingsstrategie baseert de beleggingsonderneming haar dienstverlening? Antwoord: Om beleggingsondernemingen goed met elkaar te vergelijken is o.a. inzicht in het beleggingsproces een belangrijke maatstaf. Door vragen te stellen over het beleggingsbeleid krijgt u een goed beeld van

Nadere informatie

Triodos Bank Private Banking. Meer over duurzaam beleggen met Triodos Fondsadvies.

Triodos Bank Private Banking. Meer over duurzaam beleggen met Triodos Fondsadvies. Triodos Bank Private Banking. Meer over duurzaam beleggen met Triodos Fondsadvies. Heeft u vragen? Neemt u dan telefonisch contact op met Triodos Bank Private Banking via 030 693 65 05. Of stuur een e-mail

Nadere informatie

Kruis in onderstaande tabel aan hoeveel uw netto vermogen, uw liquide netto vermogen en uw totale vermogen bedraagt.

Kruis in onderstaande tabel aan hoeveel uw netto vermogen, uw liquide netto vermogen en uw totale vermogen bedraagt. Vaststellen beleggersprofiel Met de volgende vragen probeert Stichting Obligatiebeheer Noordenwind inzicht te krijgen in uw financiële positie, kennis, ervaring, doelstellingen en risicobereidheid ten

Nadere informatie

Risicoprofielen. Het belang van een passend risicoprofiel. HOF HOORNEMAN BANKIERS NV Risicoprofielen 1

Risicoprofielen. Het belang van een passend risicoprofiel. HOF HOORNEMAN BANKIERS NV Risicoprofielen 1 Risicoprofielen Het belang van een passend risicoprofiel HOF HOORNEMAN BANKIERS NV Risicoprofielen 1 Hof Hoorneman Bankiers is een onafhankelijke vermogensbeheerder met een bankvergunning. Wij hebben als

Nadere informatie

Kenmerken financiële instrumenten en risico s

Kenmerken financiële instrumenten en risico s Kenmerken financiële instrumenten en risico s Inleiding Aan alle vormen van beleggen zijn risico s verbonden. De risico s zijn afhankelijk van de belegging. Een belegging kan in meer of mindere mate speculatief

Nadere informatie

Gestructureerde ProductenWijzer

Gestructureerde ProductenWijzer Gestructureerde ProductenWijzer Producten met gehele of gedeeltelijke hoofdsombescherming U bent mogelijk geïnteresseerd in beleggen in gestructureerde producten. Maar wat zijn gestructureerde producten?

Nadere informatie

Klant- en risicoprofiel Vragenlijst beleggingsprofiel. Naam, voorletters: m/v.

Klant- en risicoprofiel Vragenlijst beleggingsprofiel. Naam, voorletters: m/v. Vra Klant- en risicoprofiel Vragenlijst beleggingsprofiel enlijst Denkt u aan de handtekening op aan het einde van het profiel. Naam, voorletters: m/v Adres: Postcode/woonplaats: E-mailadres: Geboortedatum:

Nadere informatie

Optie strategieën. Brochure bestemd voor particuliere beleggers INTERMEDIATE. Een onderneming van de KBC-groep. Gepubliceerd door KBC Securities

Optie strategieën. Brochure bestemd voor particuliere beleggers INTERMEDIATE. Een onderneming van de KBC-groep. Gepubliceerd door KBC Securities Optie strategieën Brochure bestemd voor particuliere beleggers Gepubliceerd door KBC Securities p. 2 Index 1. Grafische voorstelling 4 2. Bull strategieën 5 Call spread 5 Gedekt geschreven call 7 3. Bear

Nadere informatie

Informatiedocument van Cobber Finance B.V.

Informatiedocument van Cobber Finance B.V. Informatiedocument van Cobber Finance B.V. INLEIDING U wilt een deel van uw vermogen beleggen, maar mist de deskundigheid, zin of tijd om dat zelf te doen. Wij helpen u graag. Hieronder geven wij kort

Nadere informatie

Vermogensbeheerder particulier - Beleggingsproducten

Vermogensbeheerder particulier - Beleggingsproducten Vermogensbeheerder particulier - Beleggingsproducten Beschrijving De vermogensbeheerders van Van Tornhout & Partners bespreken allerlei producten met hun cliënten. Hierna volgen vijf situaties waarin verschillende

Nadere informatie

Zelf Beleggen en Sparen

Zelf Beleggen en Sparen de vrijheid van Zelf Beleggen en Sparen 1 inhoud Omschrijving Pagina 1. Wat is Zelf Beleggen en Sparen? 2 2. Hoe werkt Zelf Beleggen en Sparen bij ABN AMRO Pensioenen? 2 3. Hoeveel rendement kunt u behalen?

Nadere informatie

1. Wat is uw voornaamste beleggingsdoel? Punten

1. Wat is uw voornaamste beleggingsdoel? Punten NnL Wat is uw beleggersprofiel? Wat voor belegger bent u? Accepteert u risico's? Of speelt u liever op zeker? Door de onderstaande vragen te beantwoorden, brengt u uw risicoprofiel en uw beleggingshorizon

Nadere informatie

1. De Consumentenbrief moet uiterlijk 1 juli aanstaande op uw website staan; en

1. De Consumentenbrief moet uiterlijk 1 juli aanstaande op uw website staan; en TOELICHTING VOORAF In dit stuk hebben wij geprobeerd de vragen de beantwoorden die volgens de Consumentenbrief door een potentiele cliënt gesteld zouden moeten worden aan zijn beoogde vermogensbeheerder.

Nadere informatie

ABN AMRO. verzekeringen. Marktontwikkelingen & vooruitzichten. Portefeuilleverdeling & fondsselectie. Rendement. Profielfonds 3. Tweede kwartaal 2012

ABN AMRO. verzekeringen. Marktontwikkelingen & vooruitzichten. Portefeuilleverdeling & fondsselectie. Rendement. Profielfonds 3. Tweede kwartaal 2012 ABN AMRO verzekeringen Profielfonds 3 Tweede kwartaal 2012 Marktontwikkelingen & vooruitzichten Volgens recente signalen vertoont de mondiale economie tekenen van verzwakking. Tegelijkertijd nemen de risico

Nadere informatie

Consumentenbrief beleggingen van. Tielkemeijer & Partners Vermogensbeheer

Consumentenbrief beleggingen van. Tielkemeijer & Partners Vermogensbeheer Consumentenbrief beleggingen van Tielkemeijer & Partners Vermogensbeheer Introductie Een groot aantal brancheorganisaties waaronder DSI, DUFAS, NVB, VBA en VV&A hebben het initiatief genomen om Consumentenbrief

Nadere informatie

Beleggen op uw manier

Beleggen op uw manier Beleggen op uw manier 2 Professioneel beleggen U wilt uw vermogen snel laten groeien; sneller dan op een spaarrekening. U durft daarbij risico te lopen, maar u houdt wel graag zelf de controle over uw

Nadere informatie

Het beleggingsbeleid van Berben s Effectenkantoor

Het beleggingsbeleid van Berben s Effectenkantoor Het beleggingsbeleid van Berben s Effectenkantoor Waarschijnlijk baseert u uw keuze voor een vermogensbeheerder op diverse gronden. Mogelijk heeft u binnen uw netwerk al goede berichten over ons vernomen.

Nadere informatie

Triodos Bank Private Banking Meer over duurzaam beleggen met Triodos Advies op Maat

Triodos Bank Private Banking Meer over duurzaam beleggen met Triodos Advies op Maat Triodos Bank Private Banking Meer over duurzaam beleggen met Triodos Advies op Maat Heeft u vragen? Neemt u dan telefonisch contact op met Triodos Bank Private Banking via 030 693 65 05. Of stuur een e-mail

Nadere informatie

Woordenlijst Active Return: Verschil tussen het rendement van het fonds en van de referte-index. Alpha: Indicator die de bijdrage van de beheerder tegenover de referte-index aangeeft, rekening houdend

Nadere informatie

Profielwijzer. Profielwijzer - LCE-031 1

Profielwijzer. Profielwijzer - LCE-031 1 Profielwijzer Via uw (voormalige) werkgever heeft u bij Pensioenfonds Accountancy een pensioenkapitaal opgebouwd in een excedentregeling (beschikbare premieregeling). Uw pensioenkapitaal wordt belegd via

Nadere informatie

ETF s als bouwblokken voor een goed gespreide portefeuille Kant-en-klaar indexbeleggen

ETF s als bouwblokken voor een goed gespreide portefeuille Kant-en-klaar indexbeleggen ETF s als bouwblokken voor een goed gespreide portefeuille Kant-en-klaar indexbeleggen Vrijdag 22 april 2016 Wie geeft deze presentatie? Martijn Rozemuller Voormalig arbitrage handelaar bij Optiver Oprichter

Nadere informatie

Euronext.liffe. Inleiding Optiestrategieën

Euronext.liffe. Inleiding Optiestrategieën Euronext.liffe Inleiding Optiestrategieën Vooraf De inhoud van dit document is uitsluitend educatief van karakter. Voor advies dient u contact op te nemen met uw bank of broker. Het is verstandig alvorens

Nadere informatie

Optie strategieën. Brochure bestemd voor particuliere beleggers INTERMEDIATE. Member of the KBC group

Optie strategieën. Brochure bestemd voor particuliere beleggers INTERMEDIATE. Member of the KBC group Optie strategieën Brochure bestemd voor particuliere beleggers INTERMEDIATE Gepubliceerd door KBC Securities in samen werking met Euronext. p. 2 Index 1. Grafische voorstelling 4 2. Bull strategieën 5

Nadere informatie

Risicoprofielen voor Vermogensbeheer A la Carte

Risicoprofielen voor Vermogensbeheer A la Carte Risicoprofielen voor Vermogensbeheer A la Carte Inleiding Onze risicoprofielen 1. Wat is een risicoprofiel? 2. Wat zijn vermogenscategorieën? 3. Welke risicoprofielen gebruiken wij? Uw risicoprofiel 4.

Nadere informatie

Informatiedocument Noordam Vermogensbeheer B.V.

Informatiedocument Noordam Vermogensbeheer B.V. Informatiedocument Noordam Vermogensbeheer B.V. INLEIDING U wilt een deel van uw vermogen beleggen, maar mist de kennis en ervaring, zin of tijd om dat zelf te doen. Wij helpen u graag. Bij Noordam Vermogensbeheer

Nadere informatie

Begrippenlijst Unit Linked Beleggingsfondsen behorende bij de beleggingsverzekeringen van Achmea Pensioen- en Levensverzekeringen N.V.

Begrippenlijst Unit Linked Beleggingsfondsen behorende bij de beleggingsverzekeringen van Achmea Pensioen- en Levensverzekeringen N.V. Begrippenlijst Unit Linked Beleggingsfondsen behorende bij de beleggingsverzekeringen van Achmea Pensioen- en Levensverzekeringen N.V. Begrip Aandeel Aandelenfonds Aanvullend Prospectus Achtergestelde

Nadere informatie

Generali Beleggingsmogelijkheden Pensioen

Generali Beleggingsmogelijkheden Pensioen 1. Algemene informatie over dit document Waarom krijgt u dit document U krijgt deze informatie omdat u via uw werkgever deelneemt aan een pensioenregeling bij Generali. In uw pensioenregeling staat hoe

Nadere informatie

Begrippenlijst Unit Linked Beleggingsfondsen

Begrippenlijst Unit Linked Beleggingsfondsen Begrippenlijst Unit Linked Beleggingsfondsen behorende bij de beleggingsverzekeringen van Achmea Pensioen- en Levensverzekeringen N.V. Begrip Uitleg 01 Aandeel Bewijs van deelneming in het kapitaal van

Nadere informatie

Deel A: Beleggingsdoelstelling, risicohouding en financiële situatie

Deel A: Beleggingsdoelstelling, risicohouding en financiële situatie Vragenlijst risicoprofiel Vermogensopbouw Hypotheek Cliëntgegevens Naam Adres Postcode Woonplaats Hypotheek, leningnummer Beleggingsrekening, nummer Bij deze vragenlijst is een toelichting opgesteld. Deze

Nadere informatie

Begrippenlijst Unit Linked Beleggingsfondsen

Begrippenlijst Unit Linked Beleggingsfondsen penlijst Unit Linked Beleggingsfondsen behorende bij de beleggingsverzekeringen van Achmea Pensioen- en Levensverzekeringen N.V. Begrip Aandeel Aandelenfonds Aanvullend Prospectus Achtergestelde obligatie

Nadere informatie

Allianz Nederland Asset Management B.V. Allianz. Hypotheekrekening. Beleggen om uw hypotheek terug te betalen.

Allianz Nederland Asset Management B.V. Allianz. Hypotheekrekening. Beleggen om uw hypotheek terug te betalen. Allianz Nederland Asset Management B.V. Allianz Hypotheekrekening Beleggen om uw hypotheek terug te betalen. Beleggen om uw hypotheek terug te betalen Kies voor goede fondsprestaties van Allianz met de

Nadere informatie

Begrippenlijst Unit Linked Beleggingsfondsen.

Begrippenlijst Unit Linked Beleggingsfondsen. Begrippenlijst Unit Linked Beleggingsfondsen. Begrippenlijst behorende bij de beleggingsverzekeringen van Achmea Pensioenen Levensverzekeringen N.V. Begrip Nieuwe voorwaarden (LBB 14) Aandeel Aandelenfonds

Nadere informatie

Alles over ETF s deel 2 Van strategie tot portefeuille

Alles over ETF s deel 2 Van strategie tot portefeuille Alles over ETF s deel 2 Van strategie tot portefeuille Dinsdag 10 november 2015 Wie geven deze presentatie? Tycho Schaaf Beleggingsspecialist LYNX Martijn Rozemuller Oprichter en Managing Director Think

Nadere informatie

Allianz Nederland Asset Management B.V. Allianz. Beleggersrekening. Beleggen om uw geld te laten groeien.

Allianz Nederland Asset Management B.V. Allianz. Beleggersrekening. Beleggen om uw geld te laten groeien. Allianz Nederland Asset Management B.V. Allianz Beleggersrekening Beleggen om uw geld te laten groeien. Wilt u beleggen om uw geld te laten groeien? Kies dan voor goede prestaties en flexibiliteit met

Nadere informatie

Kenmerken financiële instrumenten en risico s

Kenmerken financiële instrumenten en risico s Kenmerken financiële instrumenten en risico s Aan alle vormen van beleggen zijn risico s verbonden. De risico s zijn afhankelijk van de belegging. Een belegging kan in meer of mindere mate speculatief

Nadere informatie

Allianz Nederland Asset Management B.V. Allianz. Beleggersrekening. Beleggen om uw geld te laten groeien.

Allianz Nederland Asset Management B.V. Allianz. Beleggersrekening. Beleggen om uw geld te laten groeien. Allianz Nederland Asset Management B.V. Allianz Beleggersrekening Beleggen om uw geld te laten groeien. Wilt u beleggen om uw geld te laten groeien? Kies dan voor goede prestaties en flexibiliteit met

Nadere informatie

Triodos Bank Private Banking. Meer over duurzaam beleggen met Triodos Fondsbeheer.

Triodos Bank Private Banking. Meer over duurzaam beleggen met Triodos Fondsbeheer. Triodos Bank Private Banking. Meer over duurzaam beleggen met Triodos Fondsbeheer. Heeft u vragen? Neemt u dan telefonisch contact op met Triodos Bank Private Banking via 030 693 65 05. Of stuur een e-mail

Nadere informatie

Verzekeringen. Werkgever en personeel. Het Persoonlijk Pensioen Plan: verstandig beleggen voor een goed pensioen

Verzekeringen. Werkgever en personeel. Het Persoonlijk Pensioen Plan: verstandig beleggen voor een goed pensioen Defensieve Lifecycle Neutrale Lifecycle Offensieve Lifecycle Zelf beleggen Verzekeringen 2008 Werkgever en personeel Het Persoonlijk Pensioen Plan: verstandig beleggen voor een goed pensioen Werkgever

Nadere informatie

Toelichting beleggingsbeleid Triodos Bank Private Banking

Toelichting beleggingsbeleid Triodos Bank Private Banking Toelichting beleggingsbeleid Triodos Bank Private Banking Heeft u vragen? Neemt u dan telefonisch contact op met Triodos Bank Private Banking via 030 693 65 05. Of stuur een e-mail naar private.banking@triodos.nl.

Nadere informatie

VERVANGENDE FONDSEN VOOR DE BLACKROCK FUNDS OF ISHARES

VERVANGENDE FONDSEN VOOR DE BLACKROCK FUNDS OF ISHARES ONDERZOEK NAAR VERVANGENDE FONDSEN VOOR DE BLACKROCK FUNDS OF ISHARES NOVEMBER 2014 Met dank aan: Naar aanleiding van het besluit van BlackRock om per 31 december 2014 de Funds of ishares op te heffen

Nadere informatie

Vaak is de eenvoudigste oplossing ook de beste!

Vaak is de eenvoudigste oplossing ook de beste! Vaak is de eenvoudigste oplossing ook de beste! 12 december 2014 Martijn Rozemuller Thinketfs.nl Wat is indexbeleggen? Indexbeleggen is passief beleggen Ac8ef beleggend fonds Er wordt geprobeerd een hoger

Nadere informatie

Klantprofiel vermogensopbouw (Dit klantprofiel vormt een eenheid met de klantinventarisatie)

Klantprofiel vermogensopbouw (Dit klantprofiel vormt een eenheid met de klantinventarisatie) Klantprofiel vermogensopbouw (Dit klantprofiel vormt een eenheid met de klantinventarisatie) Cliënt Naam + Voorletters M/V Geboortedatum Adres Postcode + Woonplaats Wensen en doelstellingen Wat is de doelstelling

Nadere informatie

Klantprofiel vermogensopbouw (Dit klantprofiel vormt een eenheid met de klantinventarisatie)

Klantprofiel vermogensopbouw (Dit klantprofiel vormt een eenheid met de klantinventarisatie) Klantprofiel vermogensopbouw (Dit klantprofiel vormt een eenheid met de klantinventarisatie) Cliënt Naam + Voorletters M/V Geboortedatum Adres Postcode + Woonplaats Wensen en doelstellingen Wat is de doelstelling

Nadere informatie

HOOFDSTUK 7 Gestructureerde producten

HOOFDSTUK 7 Gestructureerde producten HOOFDSTUK 7 Gestructureerde producten Gestructureerde financiële producten ( structured products of special products ), zijn de afgelopen jaren snel populair geworden. Deze beleggingsproducten worden uitgegeven

Nadere informatie

AEGON PensioenEffect. Beleggings- Wijzer

AEGON PensioenEffect. Beleggings- Wijzer AEGON PensioenEffect Beleggings- Wijzer BeleggingsWijzer AEGON PensioenEffect Beleggen met AEGON PensioenEffect is heel eenvoudig. Eerst bepaalt u wat voor belegger u bent. Dat doet u met de vragenlijst

Nadere informatie

Generali beleggingsmogelijkheden pensioen informatie voor de deelnemer

Generali beleggingsmogelijkheden pensioen informatie voor de deelnemer Generali beleggingsmogelijkheden pensioen informatie voor de deelnemer Inhoudsopgave Algemene informatie over dit document 2 1. Zorgvuldig beleggingsbeleid 3 2. Algemene informatie over een pensioen op

Nadere informatie

1. De optie theorie een korte kennismaking

1. De optie theorie een korte kennismaking 1. De optie theorie een korte kennismaking 1.1 Terminologie Een optie is een recht. Een recht om iets te kopen of verkopen. Dit recht kan worden verkregen tegen betaling van een bedrag in geld: de optiepremie.

Nadere informatie

Vragenlijst beleggersprofiel MoneYou Beleggingshypotheek

Vragenlijst beleggersprofiel MoneYou Beleggingshypotheek Vragenlijst beleggersprofiel MoneYou Beleggingshypotheek Hypotheek leningnummer Beleggingsrekeningnummer (dit nummer kunt u in de hypotheekofferte vinden) Gegevens cliënt Man Vrouw Voorletters en achternaam

Nadere informatie

Ambassador Investments Fondsen

Ambassador Investments Fondsen Ambassador Investments Fondsen Ambassador Investments Fondsen Vanaf het vierde kwartaal 2013 is het voor beleggers mogelijk te participeren in de beleggingsstijl van Ambassador Investments door zelfstandig

Nadere informatie

1e Plaats. Als u bewust kiest voor beleggen, helpt onderstaande vragenlijst u om uw beleggingsprofiel vast te stellen.

1e Plaats. Als u bewust kiest voor beleggen, helpt onderstaande vragenlijst u om uw beleggingsprofiel vast te stellen. Beleggingsprofiel binnen uw Beleggershypotheek bepalen 1. Uw gegevens 1a Naam en voorletters 1b Huisnummer (met toevoeging) 1c Straat 1d Postcode 1e Plaats 1f Rekeningnummer 1g Naam en voorletters partner

Nadere informatie

Hoe voorkom je een mismatch tussen financieel plan en beleggingsplan?

Hoe voorkom je een mismatch tussen financieel plan en beleggingsplan? Hoe voorkom je een mismatch tussen financieel plan en beleggingsplan? Kapé Breukelaar, financieel planner Onafhankelijke experts in persoonlijke financiën Het weerbericht We krijgen een extreme winter!

Nadere informatie

Marktwaarde per aandeel. Winst per aandeel (WPA)

Marktwaarde per aandeel. Winst per aandeel (WPA) Wat betekent k/boekwaarde (koers/boekwaarde)- of K/B-ratio? Een ratio die de marktwaarde van een aandeel vergelijkt met zijn boekwaarde. De ratio wordt berekend door de actuele slotkoers van het aandeel

Nadere informatie

OPTIES IN VOGELVLUCHT

OPTIES IN VOGELVLUCHT OPTIES IN VOGELVLUCHT Inleiding Deze brochure biedt een snelle, beknopte inleiding in de beginselen van opties. U leert wat een optie is, wat de kenmerken zijn van een optie en wat een belegger kan doen

Nadere informatie

VRAGENLIJST BELEGGERSPROFIEL

VRAGENLIJST BELEGGERSPROFIEL VRAGENLIJST BELEGGERSPROFIEL Om de coherentie na te gaan tussen de transacties in financiële instrumenten die u invoert via de bank en uw beleggersprofiel, heeft de bank de verplichting informatie te verzamelen

Nadere informatie

Allianz Nederland Asset Management B.V. Allianz. Lijfrenterekening. Beleggen voor de aanvulling op uw pensioen.

Allianz Nederland Asset Management B.V. Allianz. Lijfrenterekening. Beleggen voor de aanvulling op uw pensioen. Allianz Nederland Asset Management B.V. Allianz Lijfrenterekening Beleggen voor de aanvulling op uw pensioen. Beleggen voor een aanvulling op uw pensioen? Kies dan voor goede prestaties met de Allianz

Nadere informatie

Aandelenopties in woord en beeld

Aandelenopties in woord en beeld Aandelenopties in woord en beeld 2 Aandelenopties in woord en beeld 1 In deze brochure gaan we het hebben over aandelenopties zoals die worden verhandeld op de optiebeurs van Euronext. Maar wat zijn dat

Nadere informatie

Vragenlijst risicoprofiel Vermogensopbouw Hypotheek t.b.v. ABN AMRO Profielfondsen

Vragenlijst risicoprofiel Vermogensopbouw Hypotheek t.b.v. ABN AMRO Profielfondsen Vragenlijst risicoprofiel Vermogensopbouw Hypotheek t.b.v. ABN AMRO Profielfondsen Cliëntgegevens Naam Adres Postcode Woonplaats Hypotheek, leningnummer Beleggingsrekening, nummer Bij deze vragenlijst

Nadere informatie

Zakelijk beleggen. Uitgebreide beleggingsmogelijkheden voor ondernemers

Zakelijk beleggen. Uitgebreide beleggingsmogelijkheden voor ondernemers Informatie ABN AMRO 0900-00 24 (lokaal tarief) Zakelijk beleggen www.abnamro.nl Uitgebreide beleggingsmogelijkheden voor ondernemers Volledig zelf beleggen Beleggen met advies van ABN AMRO Uw vermogen

Nadere informatie

Allianz Nederland Asset Management B.V. Allianz. Lijfrenterekening. Beleggen voor de aanvulling op uw pensioen.

Allianz Nederland Asset Management B.V. Allianz. Lijfrenterekening. Beleggen voor de aanvulling op uw pensioen. Allianz Nederland Asset Management B.V. Allianz Lijfrenterekening Beleggen voor de aanvulling op uw pensioen. Beleggen voor een aanvulling op uw pensioen? Kies dan voor goede prestaties met de Allianz

Nadere informatie

WIJZIGING BELEGGINGSKEUZE

WIJZIGING BELEGGINGSKEUZE WIJZIGING BELEGGINGSKEUZE Naam en voorletters Burgerservicenummer (BSN) Geboortedatum Polisnummer U heeft dit formulier gedownload omdat u een wijziging wilt doorgeven ten aanzien van uw beleggingskeuze.

Nadere informatie

Oefenopgaven Hoofdstuk 5

Oefenopgaven Hoofdstuk 5 Oefenopgaven Hoofdstuk 5 Opgave 1 Leg uit waarom een bank in de regel bereid is een lening die gedekt is door een zekerheid, tegen een lagere rente te verstrekken dan een gelijkwaardige lening zonder zekerheid.

Nadere informatie

Persoonlijk Pensioen Plan. Verstandig beleggen voor een goed pensioen

Persoonlijk Pensioen Plan. Verstandig beleggen voor een goed pensioen Persoonlijk Pensioen Plan Verstandig beleggen voor een goed pensioen Persoonlijk Pensioen Plan Verstandig beleggen voor een goed pensioen Natuurlijk denkt u wel eens aan uw financiële situatie na uw pensionering.

Nadere informatie

Beleggen met persoonlijk advies

Beleggen met persoonlijk advies Beleggen met persoonlijk advies Beleggen bij de Rabobank is geen doel op zich, maar een manier om doelen te bereiken. Dat vraagt om een aanpak die op de lange termijn is gericht, met een evenwichtig opgebouwde

Nadere informatie

ALM als basis van Zorgvuldig Beleggen

ALM als basis van Zorgvuldig Beleggen ALM als basis van Zorgvuldig Beleggen Samenhang en voorbeelden Ronald Janssen, Ortec Finance 1 Klant centraal stellen: Doelstelling Managen van de verwachtingen van onze cliënten Hoe kunnen we dat doen?

Nadere informatie

Nieuwsbrief februari 2016

Nieuwsbrief februari 2016 Nieuwsbrief februari 2016 In deze nieuwsbrief vindt u de volgende onderwerpen: - De beleggingsresultaten over 2015 - Vragen en antwoorden over de beleggingsresultaten en uw pensioenregeling bij Aegon PPI

Nadere informatie

Onderdeel 1: Beleggingsbeleid

Onderdeel 1: Beleggingsbeleid Inleiding De AFM heeft de afgelopen jaren verschillende marktbrede onderzoeken naar de kwaliteit van de beleggingsdienstverlening uitgevoerd. Dit heeft onder andere geresulteerd in de publicatie van diverse

Nadere informatie

Presentatie Pensioen voor de ondernemer Loege Schilder

Presentatie Pensioen voor de ondernemer Loege Schilder Presentatie Pensioen voor de ondernemer Loege Schilder Volendam, 18 juni 2014 Beleggen voor Pensioen Regeling -lijfrente/banksparen -pensioen eigen beheer -sparen/beleggen Risico -beweeglijkheid -liquiditeit

Nadere informatie

Rendement versus risico:

Rendement versus risico: Rendement versus risico: Een belangrijke keuze! 1. Uw risicoprofiel is de hoeksteen van een goed beleggingsadvies Het gepersonaliseerd beleggingsadvies dat u van KBC krijgt is gebaseerd op uw risicoprofiel.

Nadere informatie

paraaf 1 paraaf 2 Cliëntprofiel

paraaf 1 paraaf 2 Cliëntprofiel Cliëntprofiel Personalia Voornaam Achternaam Dhr./Mevr. Dhr./Mevr. Adres Postcode woonplaats Land Burgerlijke staat * doorhalen wat niet van toepassing is alleenstaand gescheiden, weduw(e)naar gehuwd wel/niet*

Nadere informatie

Portefeuillemodel Strategisch 65-60 59-58 57-55 54-53 52-50 49-20

Portefeuillemodel Strategisch 65-60 59-58 57-55 54-53 52-50 49-20 Na invulling en ondertekening kunt u dit formulier zenden aan: St. Pensioenfonds SCA Ring P Aanmeldingsformulier beschikbare Mutatieformulier premieregeling Afdeling Personeelszaken van de vestiging waar

Nadere informatie

Keuzeformulier beleggingsfondsen Pensioenen

Keuzeformulier beleggingsfondsen Pensioenen De Verzekeringen Stadsring 15, postbus 42 3800 AA Amersfoort Tel. (033) 464 29 11 Fax (033) 464 29 30 Keuzeformulier beleggingsfondsen Pensioenen (is alleen te gebruiken voor pensioencontracten ingegaan

Nadere informatie

Risico s en kenmerken van beleggen

Risico s en kenmerken van beleggen Risico s en kenmerken van beleggen 1. Risico s en kenmerken in het algemeen Beleggen brengt risico s met zich mee. Vaak geldt: hoe hoger het verwachte rendement, hoe meer risico s. Ook geldt dat in het

Nadere informatie

Beleggen Risico Inventarisatie

Beleggen Risico Inventarisatie eleggen Risico Inventarisatie PERSOONSGEGEGEVENS PRTIULIEREN Geslacht chternaam Voorletters Titulatuur/anhef SN dres Postcode/Woonplaats Land Opleidingsniveau eroep Telefoon privé Telefoon zakelijk (1)

Nadere informatie

het multi manager mandaat Discretionair Vermogensbeheer

het multi manager mandaat Discretionair Vermogensbeheer het multi manager mandaat Discretionair Vermogensbeheer het multi manager mandaat: direct profiteren van de expertise van externe vermogensbeheerders en de goed gepositioneerde beleggingsfondsen van wereldwijd

Nadere informatie

Onafhankelijk en rationeel. Professioneel. Transparant en veilig

Onafhankelijk en rationeel. Professioneel. Transparant en veilig Today s Vermogensbeheer Wij verzorgen persoonlijk en onafhankelijk vermogensbeheer voor zowel particulieren als ondernemingen. Op basis van uw specifieke situatie geeft Today s Vermogensbeheer invulling

Nadere informatie

Beleggen en financiële markten Hoofdstuk 5 Derivaten

Beleggen en financiële markten Hoofdstuk 5 Derivaten Beleggen en financiële markten Hoofdstuk 5 Derivaten 5.1 Opties, termijncontracten en andere titels Opties en warrants Termijncontracten Swaps en gestructureerde producten 5.2 De markt voor derivaten Handelsplaatsen

Nadere informatie

Beleggen bij de Rabobank

Beleggen bij de Rabobank Goed dat u erover denkt om bij de Rabobank om te gaan beleggen! Beleggen kan helpen om vermogen op te bouwen voor een financieel gezond leven. Nu en later. Wij geloven namelijk dat u zelf regie kunt nemen

Nadere informatie

Beleggingsmodel Fondsen

Beleggingsmodel Fondsen Beleggingsmodel Fondsen De meest comfortabele manier van beleggen Steeds afgestemd op het actuele beursklimaat Keuze uit verschillende risico s en rendementen Gecombineerde beleggingsexpertise van ABN

Nadere informatie

ABN AMRO Multi Manager Profiel Fondsen. Toegang tot een selectie van de best presterende beleggingsfondsen wereldwijd.

ABN AMRO Multi Manager Profiel Fondsen. Toegang tot een selectie van de best presterende beleggingsfondsen wereldwijd. ABN AMRO Multi Manager Profiel Fondsen. Toegang tot een selectie van de best presterende beleggingsfondsen wereldwijd. Toegang tot een selectie van de best presterende beleggingsfondsen wereldwijd. Beleggen

Nadere informatie

Kenmerken en risico s financiële instrumenten

Kenmerken en risico s financiële instrumenten Kenmerken en risico s financiële instrumenten Kenmerken en risico s financiële instrumenten Aan alle vormen van beleggen zijn risico s verbonden. Deze Bijlage geeft een niet-limitatieve, algemene beschrijving

Nadere informatie

Handleiding Knab Beleggen

Handleiding Knab Beleggen Handleiding Knab Beleggen Inhoud 1. Wat is Knab Beleggen?...2 2. Zo werkt Knab Beleggen...2 2.1. Je risicoprofiel bepalen...2 2.2. Van risicoprofiel naar modelportefeuille...3 2.3. Je inleg...4 2.4. Meerdere

Nadere informatie

Generali beleggingsmogelijkheden pensioen informatie voor de werkgever

Generali beleggingsmogelijkheden pensioen informatie voor de werkgever Generali beleggingsmogelijkheden pensioen informatie voor de werkgever Inhoudsopgave Algemene informatie over dit document 2 1. Zorgvuldig beleggingsbeleid 3 2. Algemene informatie over een pensioen op

Nadere informatie

Beleggingsanalist - Beleggingsproducten

Beleggingsanalist - Beleggingsproducten Beleggingsanalist - Beleggingsproducten Beschrijving Klaas Jan de Graaf is analist bij effectenbank De Groot, De Jong en Jansen NV. Deze effectenbank heeft van de AFM vorig jaar een bestuurlijke boete

Nadere informatie

Vragenlijst Klant- en risicoprofiel

Vragenlijst Klant- en risicoprofiel Vragenlijst Klant- en risicoprofiel Denkt u aan de handtekening op de achterzijde. Klantgegevens Naam, voorletters: Adres: Postcode/woonplaats: -mailadres: Geboortedatum: Burgerservicenummer: Beroep: Hoogst

Nadere informatie

de besloten vennootschap Paerel Vermogensbeheer B.V., gevestigd te Amsterdam, hierna te noemen Aangeslotene.

de besloten vennootschap Paerel Vermogensbeheer B.V., gevestigd te Amsterdam, hierna te noemen Aangeslotene. Uitspraak Geschillencommissie Financiële Dienstverlening nr. 2014-267 d.d. 14 juli 2014 (mr. J.S.W. Holtrop, voorzitter, drs. L.B. Lauwaars RA en J.C. Buiter, leden, mr. I.M.M. Vermeer, secretaris) Samenvatting

Nadere informatie

AFM Consumentenmonitor najaar 2012 Beleggers

AFM Consumentenmonitor najaar 2012 Beleggers AFM Consumentenmonitor najaar 2012 Beleggers December 2012 GfK 2012 AFM Consumentenmonitor December 2012 1 Inhoudsopgave 1. Management Summary 2. Onderzoeksresultaten in detail Beleggingsfondsen en kosten

Nadere informatie