NIBE-SVV, Oefenexamen DSI EFFECTENHANDELAAR

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "NIBE-SVV, 2008. Oefenexamen DSI EFFECTENHANDELAAR"

Transcriptie

1 NIBE-SVV, 2008 Oefenexamen DSI EFFECTENHANDELAAR

2 1. Waarop duidt een vlakke yieldcurve? A. Dat de korte en de lange rente NIET of nauwelijks van elkaar verschillen. B. Dat de korte rente onder de lange rente ligt. C. Dat de geldmarkten NIET reageren op gewijzigde omstandigheden dan de kapitaalmarkten. D. Dat de rente voor kort risicomijdend vermogen hoger is dan de rente voor lang risicomijdend vermogen. 2. De volgende gegevens zijn bekend: Nominale rente op een internetspaarrekening: 4,2% Inflatie: 2,5% Wat is in dit geval de reële rente? A. 1,7%. B. 2,5%. C. 4,2%. D. 7,7%. 3. Verschillende beleggingscategorieën hebben bepaalde verwachtingen van het rendement. De verschillende beleggingscategorieën zijn: - Aandelen. - Obligaties. - Vastgoed. In welke volgorde moeten deze categorieën gezet worden als de eerste van de rij het hoogste verwachte rendement heeft en de laatste het laagste? A. I, II, III. B. I, III, II. C. II, I, III. D. II, III, I. 4. Er zijn verschillende methoden in gebruik voor aandelenemissies. Welke methode kan NIET gebruikt worden bij een eerste aandelenemissie (IPO)? A. De bookbuilding methode. B. De emissie via inschrijfrechten. C. De guichet emissie. D. De emissie door middel van claims. 5. Welke van de onderstaande activiteiten is/zijn GEEN taak/taken van een gereglementeerde markt in Nederland? A. Het opsporen van handel met voorkennis. B. Het stellen van handelsregels en toezien op de naleving hiervan. C. Het vaststellen en publiceren van koersen van effecten die op haar markt zijn verhandeld. D. Het geven van voorlichting met betrekking tot de handel in effecten. NIBE-SVV,

3 6. Een dealer is een member-firm A. die uitsluitend effectentransacties van klanten aanneemt en vervolgens doorgeeft ter verhandeling op de beurs. B. die uitsluitend voor andere partijen effectentransacties mag verrichten. C. die uitsluitend mag handelen in effecten voor eigen rekening en risico. D. die zowel klantenorders mag uitvoeren als voor eigen rekening handelen. 7. Hieronder volgen twee beweringen over handelsinformatie die NYSE Euronext publiceert. I. De informatie over koersmutaties wordt gepubliceerd om duidelijk te maken van hoeveel fondsen de koers is gestegen en van hoeveel de koers is gedaald. II. Transacties die via de handelssystemen van NYSE Euronext gedaan worden, worden door NYSE Euronext bij de AFM gemeldt. 8. Welke van de onderstaande beweringen over vormen van obligaties is ONJUIST? A. Reset notes zijn obligaties waarvan de coupon gedurende de looptijd een of meerdere keren wordt aangepast. B. Bij ABS leningen wordt rente en aflossing gegarandeerd door bepaalde vermogensbestanddelen van de uitgevende instelling. C. De Mantel van een STRIP is een bijzondere vorm van de zero bond. D. Bij DTC's wordt de rentebetaling afhankelijk gesteld van het inkomen of winst van de geldlener. 9. Gegeven de volgende kenmerken over een obligatie: - Nominale waarde: EUR 1.000,-. - Couponrente: 3 %. - Koers: 97%. - Oorspronkelijke looptijd: 10 jaar. - Resterende looptijd: 4 jaar. Wat is het (benaderd) effectief rendement van deze obligatie? A. 3,30%. B. 3,70%. C. 3,75%. D. 3,81%. NIBE-SVV,

4 10. Hieronder volgen twee beweringen over het effectief rendement op obligaties. I. Het effectief rendement is het rendement dat beleggers maken op een obligatie berekend over de periode vanaf aankoopmoment tot de afloopdatum. II. Het effectief rendement op een obligatie daalt, als de koers van de obligatie stijgt. Naarmate de resterende looptijd korter is, zal de stijging van het rendement per procent koersdaling groter worden. 11. Wat is een keuze dividend? A. Een dividend, naar keuze van de uitgevende instelling, in aandelen of in geld. B. Een dividend wat eventueel gebruikt kan worden bij inschrijving op een aandelen emissie. C. Een dividend met de keuze om de aandelen om te zetten in obligaties. D. Een dividend, naar keuze van de belegger, in aandelen of in geld. 12. Met welke van de onderstaande modellen wordt de theoretische waarde van een aandeel berekend? A. Intrinsieke waarde model. B. Klassieke waarde model. C. Theoretische waarde model. D. Pay-out model. 13. Een belegger bezit een converteerbare obligatie van nominaal EUR 1.000,-. Tegen inlevering van deze obligatie kan de belegger 50 aandelen van nominaal EUR 1,- verwerven. De beurskoers van deze aandelen bedraagt momenteel EUR 26,-. Hoe hoog is de conversiekoers? A. EUR 20,-. B. EUR 26,-. C. EUR 38,46. D. EUR 50, Een belegger die een short calloptie in positie heeft, heeft een A. kooprecht. B. verkooprecht. C. afnameplicht. D. leveringsplicht. NIBE-SVV,

5 15. Van de onderstaande opties zijn de volgende gegevens bekend: Fonds Uitoefenprijs Optietype Beurskoers Optiepremie I. ABC 80 call EUR 78,- EUR 2,- II. WVM 140 put EUR 144,- EUR 4 III. DKH 130 call EUR 130,- EUR 5,- IV. XYZ 65 put EUR 62,- EUR 3,- Welke van deze opties is/zijn 'at-the-money'? A. Uitsluitend III. B. Uitsluitend IV. C. II en III. D. I en IV. 16. Welke van de onderstaande combinaties is een cilinder (optieconstructie)? A. Een combinatie van een short-call en een long-put met ongelijke uitoefenprijs en gelijk aantal contracten. B. Een combinatie van een long-put en een short-call met gelijke uitoefenprijs en ongelijk aantal contracten. C. Een combinatie van een long-call en een short-put met gelijke premie. D. Een combinatie van een long-put en een long-call met gelijke premie. 17. Een belegger besluit de volgende positie in te nemen: Open buy: 5 callopties JKL 65 à EUR 3,50 Open buy: 5 putopties JKL 65 à EUR 3,10 Dit is een... (1)... strategie en de break-even punten zijn... (2).... Wat moet worden ingevuld voor (1) en (2)? (1) (2) A. long strangle; EUR 53,40 en EUR 71,60 B. long strangle; EUR 58,40 en EUR 66,60 C. long straddle; EUR 58,40 en EUR 71,60 D. long straddle; EUR 61,90 en EUR 68, Een belegger wil een long bearish put spread creëren in het fonds FVL. De belegger heeft een short positie in de putoptie FVL 20. De belegger wil de spread positie opzetten met behulp van deze putoptie. Door middel van welke positie kan hij zijn doel, het opzetten van een long bearish put spread, bereiken? A. Long calloptie FVL met uitoefenprijs 18. B. Short calloptie FVL met uitoefenprijs 18. C. Short putoptie FVL met uitoefenprijs 23. D. Long putoptie FVL met uitoefenprijs 23. NIBE-SVV,

6 19. Bij de handel in financial futures vindt een verrekening van de initial margin plaats. Wat houdt dat in? A. Dat er een initieel verschil is tussen de futuresprijs en de contante prijs, de basis genoemd. B. Dat de koper van de future een eenmalig bedrag betaalt aan de verkoper, zodat de verkoper de zekerheid heeft dat de koper in staat is zijn verplichting na te komen. C. Dat de prijs van de future een marginaal percentage van de waarde van de onderliggende waarden bedraagt. D. Dat kopers en verkopers bij het aangaan van een futurepositie zekerheid moeten storten bij hun broker. 20. Zowel de verkoper van een financial future als de schrijver van een calloptie lopen het risico de onderliggende waarde te moeten... (1)... tegen een koers die veel... (2)... is dan de actuele beurskoers. Wat moet worden ingevuld voor (1) en (2)? (1) (2) A. afnemen lager B. afnemen hoger C. leveren lager D. leveren hoger 21. Welke van de onderstaande bewering over covered warrants is ONJUIST? A. Een covered warrant krijgt intrinsieke waarde, zodra de beurskoers van de bij de warrant behorende aandelen stijgt boven de uitoefenprijs. B. Door de omwisseling van covered warrants in nieuwe aandelen, verwatert het eigen vermogen van de onderneming C. De waarde van de covered warrants fluctueert evenredig met de beurskoers van aandelen, waarop zij recht geven. D. Covered warrants worden veelal uitgegeven door financiële instellingen die de onderliggende aandelen in eigen positie hebben. 22. Welke van de genoemde beleggingsinstellingen zal normaal gesproken verhandeld worden alsof het een normaal aandeel is? A. Een beleggingsmaatschappij (NV). B. Open fonds voor gemene rekening. C. Een open-end beleggingsinstelling. D. Een closed-end beleggingsinstelling. NIBE-SVV,

7 23. Hieronder volgen twee beweringen met betrekking tot clickfondsen. I. Een clickfonds moet putopties kopen om de "click momenten" vast te kunnen zetten. II. Een clickfonds keert meestal GEEN dividend uit. 24. Hieronder volgen twee beweringen over Repo's. I. Repo's worden altijd voor een tevoren vastgestelde termijn afgesloten. II. De rente op een repo is meestal hoger dan de rente op een geldlening van vergelijkbare looptijd. 25. Wat doet een custodian NIET? A. Het uitoefenen van vermogensbeheer. B. Het maken van performance overzichten op effectenposities. C. Het verzorgen van securities lending. D. Proxy voting. 26. Hieronder volgen twee beweringen met betrekking tot uitvoeringscondities. I. Een "fill or kill" order is een order die als hij gedeeltelijk wordt uitgevoerd, voor het resterende deel vervalt. II. Een minimum quantity order is een order waarbij slechts een minimaal deel van de order zichtbaar is in het orderboek. NIBE-SVV,

8 27. Een belegger koopt 100 FTI-contracten tegen een koers van EUR 420,-. Hieronder volgen twee bewerkingen met betrekking tot de margin die de belegger moet betalen. I. Omdat de belegger koper is van de FTI-contracten, moet hij bij het afsluiten van de transactie de gehele koopsom storten, de initial margin. II. De variation margin op dit futurecontract wordt uitsluitend berekend aan de verkoper. 28. Welke van de genoemde instellingen heeft het clearen van effectentransacties tot haar hoofdtaak? A. LCH.Clearnet. B. Euroclear. C. Clearing Fund. D. Euronext Clearing Amsterdam. 29. Welke partij op NYSE Euronext kan ook transacties voor andere partijen afwikkelen? A. De dealer- broker. B. De general clearing member. C. De individual clearing member. D. De proxy member. 30. Koersgevoelige informatie is informatie die A. een significante koersverandering teweeg zal kunnen brengen.. B. nadat zij bekend geworden is de koers met grote waarschijnlijkheid opwaarts of neerwaarts zal doen bewegen. C. een redelijk handelend belegger gebruikt bij het nemen van zijn beleggingsbeslissing. D. vóór publicatie door de betreffende uitgevende instelling als zodanig is bestempeld. 31. Welke van de onderstaande beweringen over het vertrouwen van het publiek in de effectenbranche is ONJUIST? A. Sommige uitspraken van de Geschillencommissie Kifid zijn bindend. B. Onder compliance wordt verstaan het overheidsbeleid ter bevordering van de integriteit in de financiële sector. C. Personen werkzaam in de effectenbranche kunnen zich laten registreren in één of meer van de openbare registers van DSI wanneer zij onder andere aan bepaalde opleidings- en ervaringseisen voldoen. D. 'Chinese walls' zijn maatregelen van en bij effecteninstellingen die onder andere betrekking hebben op het voorkomen van uitlekken van koersgevoelige informatie. NIBE-SVV,

9 32. Welke van de onderstaande risico's zal in een financiële bijsluiter van een staatslening van de Nederlandse overheid als (relatief) hoogste risico worden genoemd? A. Marktrisico. B. Kredietrisico. C. Valutarisico. D. Tegenpartijrisico. NIBE-SVV,

10 Antwoorden oefenexamen DSI Effectenhandelaar 1. A 2. A 3. B 4. D 5. A 6. C 7. C 8. D 9. D 10. C 11. D 12. A 13. A 14. D 15. A 16. A 17. C 18. D 19. D 20. C 21. B 22. D 23. C 24. D 25. A 26. D 27. D 28. A 29. B 30. C 31. B 32. A U dient 21 van de 32 vragen goed te hebben om te slagen. NIBE-SVV,

OEFENEXAMEN ALGEMENE OPLEIDING EFFECTENBEDRIJF

OEFENEXAMEN ALGEMENE OPLEIDING EFFECTENBEDRIJF OEFENEXAMEN ALGEMENE OPLEIDING EFFECTENBEDRIJF NIBE-SVV, 2015 1. In welk geval is er sprake van een recessie? A. Als de opwaartse beweging van de conjunctuur omslaat in een neerwaartse beweging. B. Als

Nadere informatie

Euronext.liffe. Begrippenlijst opties. Onderstaand vindt u een lijst met veel voorkomende optiebegrippen.

Euronext.liffe. Begrippenlijst opties. Onderstaand vindt u een lijst met veel voorkomende optiebegrippen. Euronext.liffe Begrippenlijst opties Onderstaand vindt u een lijst met veel voorkomende optiebegrippen. Aandelenoptie Een verhandelbaar recht tot het kopen of verkopen van een pakket aandelen tegen een

Nadere informatie

NIBE-SVV, 2008. Oefenexamen DSI BELEGGINGSADVISEUR

NIBE-SVV, 2008. Oefenexamen DSI BELEGGINGSADVISEUR NIBE-SVV, 2008 Oefenexamen DSI BELEGGINGSADVISEUR 1. Welke van de onderstaande beweringen met betrekking tot uitkeringen op aandelen is JUIST? A. De uitkering van het stockdividend geschiedt ten laste

Nadere informatie

Kenmerken van financiële instrumenten 123

Kenmerken van financiële instrumenten 123 01 VOORWOORD Deze beschrijving is onderdeel van uw overeenkomst met Bank Insinger de Beaufort N.V. en bevat algemene informatie over beleggen en de risico s die in het algemeen aan beleggen zijn verbonden.

Nadere informatie

Brochure opties en futures

Brochure opties en futures Brochure opties en futures Deze Brochure is bedoeld om beleggers en andere geïnteresseerden voor te lichten over opties en futures die worden verhandeld op Euronext.liffe Amsterdam. In deze Brochure wordt

Nadere informatie

ABN AMRO Beleggers ABC

ABN AMRO Beleggers ABC ABN AMRO Beleggers ABC In de Beleggers ABC worden verschillende termen op het gebied van beleggen uitgelegd. U kunt zoeken op alfabet. Inhoudsopgave A 1 B 3 C 6 D 8 E 10 F 12 G 14 H 15 I 16 J 17 K 18 L

Nadere informatie

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Beleggerswoordenboek A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z A À la baisse De verkoop van effecten in de veronderstelling dat de prijzen of koersen ervan zullen dalen zodat men eventueel later

Nadere informatie

Informatie over de beleggingsdienstverlening van Van Lanschot. Toelichting op financiële instrumenten en hun risico s.

Informatie over de beleggingsdienstverlening van Van Lanschot. Toelichting op financiële instrumenten en hun risico s. Informatie over de beleggingsdienstverlening van Van Lanschot Toelichting op financiële instrumenten en hun risico s. Van Lanschot Bankiers s-hertogenbosch, september 2014 Informatie over de beleggingsdienstverlening

Nadere informatie

NIBE-SVV, 2015 OEFENEXAMEN INLEIDING EFFECTENBEDRIJF

NIBE-SVV, 2015 OEFENEXAMEN INLEIDING EFFECTENBEDRIJF NIBE-SVV, 2015 OEFENEXAMEN INLEIDING EFFECTENBEDRIJF 1. Een belegger met een defensief risicoprofiel krijgt de keuze uit vier verschillende beleggingsportefeuilles. Welke van de onderstaande portefeuilles

Nadere informatie

Aandelenfonds Een aandelenfonds is een beleggingsfonds dat hoofdzakelijk belegt in aandelen.

Aandelenfonds Een aandelenfonds is een beleggingsfonds dat hoofdzakelijk belegt in aandelen. Aan de leden van de Beleggingscommissie van de Stichting Pensioenfonds Openbare Bibliotheken Begrippenlijst, versie december Aandelen Een aandeel is een bewijs van deelneming in het eigen vermogen van

Nadere informatie

Deutsche Bank www.deutschebank.nl. Informatie Document Beleggen

Deutsche Bank www.deutschebank.nl. Informatie Document Beleggen Deutsche Bank www.deutschebank.nl Informatie Document Beleggen 2012.04.26 Inleiding 04 Algemene risico s van beleggen 05 Valutarisico/ wisselkoersrisico Renterisico Liquiditeitsrisico Krediet-/debiteurenrisico

Nadere informatie

Welke soorten beleggingen zijn er?

Welke soorten beleggingen zijn er? Welke soorten beleggingen zijn er? Je kunt op verschillende manieren je geld beleggen. Hier lees je welke manieren consumenten het meest gebruiken. Ook vertellen we wat de belangrijkste eigenschappen van

Nadere informatie

Inleiding Inleiding. Veel plezier bij het lezen! Lespakket Scholieren, Euronext Amsterdam, december 2004 0

Inleiding Inleiding. Veel plezier bij het lezen! Lespakket Scholieren, Euronext Amsterdam, december 2004 0 Inleiding Inleiding Dit pakket is bedoeld voor scholieren in de bovenbouw van het havo en het vwo. Het geeft antwoord op veel gestelde vragen die wij krijgen vanuit deze doelgroep. Overigens leert de praktijk

Nadere informatie

Samengevat bieden aandelen over het algemeen een onzeker rendement terwijl u daarnaast het risico loopt uw inleg te verliezen.

Samengevat bieden aandelen over het algemeen een onzeker rendement terwijl u daarnaast het risico loopt uw inleg te verliezen. Bijlage 1, Kenmerken en risico's Hieronder worden de kenmerken van verschillende financiële instrumenten en enkele relevante begrippen besproken alsmede de daaraan verbonden beleggingsrisico s. Aan alle

Nadere informatie

warrants www.warrants.commerzbank.com inhoudsopgave commerzbank securities the first option in the warrants market...3 zijn warrants iets voor mij?...4 waarom warrants van commerzbank kopen?...7 hoe worden

Nadere informatie

BIJLAGE bij de VERMOGENSBEHEER- en de ADVIESOVEREENKOMST tussen CLIENT en VAN LIESHOUT & PARTNERS N.V. INHOUD EN RISICO S VAN FINANCIËLE INSTRUMENTEN

BIJLAGE bij de VERMOGENSBEHEER- en de ADVIESOVEREENKOMST tussen CLIENT en VAN LIESHOUT & PARTNERS N.V. INHOUD EN RISICO S VAN FINANCIËLE INSTRUMENTEN BIJLAGE bij de VERMOGENSBEHEER- en de ADVIESOVEREENKOMST tussen CLIENT en VAN LIESHOUT & PARTNERS N.V. INHOUD EN RISICO S VAN FINANCIËLE INSTRUMENTEN Inleiding De samenstelling van uw effectenportefeuille

Nadere informatie

LEREN BELEGGEN. theorie

LEREN BELEGGEN. theorie theorie LEREN BELEGGEN In deze serie lessen leer je meer over beleggen. Je kunt op veel manieren beleggen, maar je kunt er ook voor kiezen te sparen. Wat zijn eigenlijk de verschillen? En waar moet je

Nadere informatie

Begrippenlijst voor de belegger van A tot Z

Begrippenlijst voor de belegger van A tot Z Begrippenlijst voor de belegger van A tot Z Aandeel: Bewijs van deelname in het kapitaal van een onderneming. Aandeelhouder: Mede-eigenaar van een onderneming. ABS: Staat voor Asset Backed Securities.

Nadere informatie

LEREN BELEGGEN. theorie

LEREN BELEGGEN. theorie theorie LEREN BELEGGEN In deze serie lessen leer je meer over beleggen. Je kunt op veel manieren beleggen, maar je kunt er ook voor kiezen te sparen. Wat zijn eigenlijk de verschillen? En waar moet je

Nadere informatie

Aanvraagset REAAL Beleggingsrekening (verpand)

Aanvraagset REAAL Beleggingsrekening (verpand) Aanvraagset REAAL Beleggingsrekening (verpand) 26 250b 07-06 REAAL Bancaire Diensten is een handelsnaam van SNS Regio Bank N.V. gevestigd te Utrecht. KvK.nr. 16083427. REAAL Bancaire Diensten is bij de

Nadere informatie

Bijlage Beleggen. 1. Algemene risico s van beleggen. 1.3.. Wat is valutarisico? 1.1. Wat is koersrisico? 1.4.. Wat is marktrisico?

Bijlage Beleggen. 1. Algemene risico s van beleggen. 1.3.. Wat is valutarisico? 1.1. Wat is koersrisico? 1.4.. Wat is marktrisico? Bijlage Beleggen In deze bijlage bij de Voorwaarden Beleggen ABN AMRO leest u over: de algemene risico s van beleggen (hoofdstuk 1); en de kenmerken en risico s van soorten beleggingsproducten (hoofdstuk

Nadere informatie

Warrants. The first option in the warrant market

Warrants. The first option in the warrant market Warrants The first option in the warrant market Een optimaal rendement met de topfondsen van de wereld Inhoudsopgave Zijn warrants iets voor mij? 2 Waarom gedekte warrants van Commerzbank kopen? 5 Hoe

Nadere informatie

SPREKEN DE FINANCIËLE PAGINA S VOOR ZICH?

SPREKEN DE FINANCIËLE PAGINA S VOOR ZICH? SPREKEN DE FINANCIËLE PAGINA S VOOR ZICH? Martijn J. van den Assem en Nico L. van der Sar * Erasmus Universiteit Rotterdam Versie: december 2003 ** In vrijwel elke editie publiceren de Nederlandse dagbladen

Nadere informatie

ING Sprinters BEST. Met een nog grotere hefboom inspelen. 2op een koers stijging of -daling @

ING Sprinters BEST. Met een nog grotere hefboom inspelen. 2op een koers stijging of -daling @ ING Sprinters BEST Met een nog grotere hefboom inspelen 2op een koers stijging of -daling @ ING Sprinters BEST Eind 2008 heeft de ING Sprinters geïntroduceerd. Hiermee kunt u inspelen op wereldwijde marktontwikkelingen.

Nadere informatie

Forex & Commodities. Managed Accounts. Strategie

Forex & Commodities. Managed Accounts. Strategie Forex & Commodities Managed Accounts Strategie INHOUD 1 Inleiding 2 De Strategie 2.1. Onderliggende waarde 2.2. Werkwijze 2.3. Transacties 2.4. Marginverplichtingen 2.5. Rapportage 3 Broker 4 Kosten 4.1.

Nadere informatie

INFORMATIE DIENSTVERLENING

INFORMATIE DIENSTVERLENING INFORMATIE DIENSTVERLENING Inleiding Dit informatieblad maakt deel uit van de Overeenkomst Dienstverlening van Bank ten Cate & Cie N.V. Het doel van dit informatieblad is een kort overzicht te geven van

Nadere informatie

ING Sprinters. Versneld inspelen op een koersstijging of -daling. 2van aandelen, indices, obligaties, grondstoffen of valuta s@

ING Sprinters. Versneld inspelen op een koersstijging of -daling. 2van aandelen, indices, obligaties, grondstoffen of valuta s@ ING Sprinters Versneld inspelen op een koersstijging of -daling 2van aandelen, indices, obligaties, grondstoffen of valuta s@ ING Sprinters De ING heeft eind 2008 de ING Sprinters geïntroduceerd. Hiermee

Nadere informatie

Handleiding Vermogensbeheer

Handleiding Vermogensbeheer Handleiding Vermogensbeheer Inhoudsopgave 1. Wat is Knab Vermogensbeheer?... 4 2. Hoe werkt Knab Vermogensbeheer?... 4 2.1. Het beleggingsplan... 5 2.1.1. Je risicoprofiel... 5 2.1.2. Jouw beleggingsexpert...

Nadere informatie

Inhoud. Commerzbank Turbos s 04. Hoe werkt een Turbo? 05. BEST Turbo s 12. Limited Turbo s 14. Hoe koopt en verkoopt u een Turbo? 16.

Inhoud. Commerzbank Turbos s 04. Hoe werkt een Turbo? 05. BEST Turbo s 12. Limited Turbo s 14. Hoe koopt en verkoopt u een Turbo? 16. Commerzbank Turbo s Inhoud 3 Inhoud Commerzbank Turbos s 04 Hoe werkt een Turbo? 05 BEST Turbo s 12 Limited Turbo s 14 Hoe koopt en verkoopt u een Turbo? 16 Risico s 18 Kosten 20 4 Commerzbank Turbo s

Nadere informatie

Rapport hefboomproducten. Resultaten onderzoek

Rapport hefboomproducten. Resultaten onderzoek Rapport hefboomproducten Resultaten onderzoek Autoriteit Financiële Markten De AFM bevordert eerlijke en transparante financiële markten. Wij zijn de onafhankelijke gedragstoezichthouder op de markten

Nadere informatie