PV Praktijk elektriciteit PV/TV Stage elektriciteit TV Elektriciteit

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "PV Praktijk elektriciteit PV/TV Stage elektriciteit TV Elektriciteit"

Transcriptie

1 LEERPLAN SECUNDAIR ONDERWIJS Vakken: PV Praktijk elektriciteit PV/TV Stage elektriciteit TV Elektriciteit Specifiek gedeelte (13-11/11-7 lt/w) (2-4/4-8 lt/w) (9/9 lt/w) Studierichting: Studiegebied: Onderwijsvorm: Graad: Leerjaar: Elektrische installaties Mechanica-elektriciteit BSO derde graad eerste en tweede leerjaar Leerplannummer: 2009/019 (vervangt 2005/072 en 2002/195) Nummer inspectie: 2009 / 7 // 1 / N / SG / 2H / III / / V/16 (vervangt 2004 / 102 // 1 / N / SG / 2H / III / / D en 2002 / 219 // 1 / N / SG / 1 / III / / D /) Pedagogische begeleidingsdienst GO! Onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap Emile Jacqmainlaan Brussel

2 BSO 3e graad Specifiek gedeelte Elektrische installaties 1 INHOUD Visie... 2 Beginsituatie... 3 Algemene doelstellingen... 4 Leerplandoelstellingen/leerinhouden/specifieke pedagogisch-didactische wenken... 5 Algemene pedagogisch-didactische wenken...28 Minimale materiële vereisten...33 Evaluatie...35 Bibliografie...37 Jaarplan...38

3 BSO 3e graad Specifiek gedeelte Elektrische installaties 2 VISIE Leerlingen die kiezen voor de derde graad BSO elektrische installaties zijn aangetrokken door de wereld van de elektriciteit en de installatietechniek. Deze leerlingen zijn vooral geboeid door de praktische toepassingen en door de mogelijkheid om zelf praktische vaardigheden te kunnen ontwikkelen. Het is van kapitaal belang om dit enthousiasme levendig te houden zodat hun schoolcurriculum gedragen wordt door een motiverende interesse. Om dit te realiseren is, naast een praktische professionele benadering, een dynamische en aanschouwelijke aanpak vereist zodat de leergierigheid van deze leerlingen continu wordt aangemoedigd. De artificiële scheiding tussen theorie en praktijk werd om deze reden in dit nieuw leerplan volledig opgeheven opdat duidelijk wordt gekozen voor een geïntegreerde aanpak. Ook de opdeling in subvakken werd om dezelfde reden opgeheven. Het blijvend motiveren van deze leerlingengroep is erg belangrijk en kan ondermeer door: een ruim en gevarieerd aanbod te bieden; de theoretische begrippen proefondervindelijk en praktijkgericht te benaderen; te zorgen voor een krachtige en aantrekkelijke leeromgeving; de praktijkopdrachten aantrekkelijk en uitdagend te maken; de verschillende beroepsmogelijkheden regelmatig toe te lichten (beroepenfilms, open bedrijvendagen...) en te concretiseren via werkplekleren. De theoretische en technische begrippen van de elektriciteitsleer zijn voor deze leerlingen te beschouwen als de onderbouw voor de praktijk elektriciteit. Ze zullen daarom worden gegeven in functie van de praktijkoefeningen. Het is dan ook sterk aan te raden om de realisatie van dit leerplan toe te vertrouwen aan één leerkracht (per leerjaar). Een goede coördinatie (VGW) zal ook noodzakelijk zijn. Leerlingen uit de studierichting Elektrische Installaties zullen in eerste instantie hun projecten begeleid verwezenlijken waarbij 25 % van de beschikbare tijd gaat naar het conceptuele en 75 % naar uitvoering. In dit leerplan worden een aantal competenties beoogd die eigen zijn aan een aantal beroepen uit de sector. Hiervoor werd gebruikgemaakt van volgende beroepsprofielen en beroepsopleidingprofielen: industrieel elektrotechnisch installateur 1 ; bordenbouwer 2 ; 1 2 SERV, Onderzoek naar de kwalificatiebehoeften voor industrieel elektrotechnisch installateur en VLOR, studie 184 SERV, Onderzoek naar de kwalificatiebehoeften voor bordenbouwer en VLOR, studie 151

4 BSO 3e graad Specifiek gedeelte Elektrische installaties 3 BEGINSITUATIE De leerinhouden sluiten aan bij deze die behandeld werden in de tweede graad BSO Elektrische installaties. Leerlingen toegelaten tot het 1e jaar van de 3e graad Elektrische installaties kunnen echter uit verschillende studierichtingen komen. Hierdoor kan er wat de voorkennis betreft een groot verschil zijn tussen de verschillende leerlingen. Door middel van goed gekozen oefeningen, zal de lerares/leraar bij het begin van het schooljaar meteen het niveau van de leerlingen nagaan. Mocht blijken dat er voor sommigen een bijwerking nodig is, dan zal dit hoofdzakelijk moeten gebeuren door inhaallessen buiten het normale lessenrooster en/of door binnenklasdifferentiatie. De lerares/leraar zal echter steeds zorgen voor een gestructureerde bijwerking en voor een degelijke begeleiding van de leerling. Coördinatie met collega's zal zeker noodzakelijk zijn.

5 BSO 3e graad Specifiek gedeelte Elektrische installaties 4 ALGEMENE DOELSTELLINGEN Over de verschillende vakken heen wordt ernaar gestreefd de leerling de noodzakelijke basiskennis en vaardigheden bij te brengen om uiteindelijk te voldoen aan het opleidingsprofiel van de optie. Bij alle leerinhouden waar mogelijk zal de nodige aandacht besteed worden aan het bijbrengen van de genormaliseerde eenheden bij de verschillende nieuwe begrippen en aan de voorschriften van ARAB en AREI. Naast de technische vaardigheden zal ook de nodige aandacht besteed worden aan de volgende attitudes: Kwaliteitsbewustzijn: Verantwoordelijkheidszin: Zin voor samenwerking: Leergierigheid: Welzijnsbewustzijn: Milieubewustzijn: Klantgerichtheid: Zin voor zelfevaluatie: Flexibiliteit: actief en pro- actief gericht zijn op kwaliteit door oog te hebben voor orde en netheid. zich ervan bewust zijn dat ordelijk en nauwkeurig werken de veiligheid voor zichzelf en de anderen verhoogt. bereid zijn om samen te werken om tot een optimaal resultaat te komen; samenhorigheid en collegialiteit hoog in het vaandel dragen. ingesteldheid om nieuwe dingen te ontdekken en nieuwe uitdagingen aan te gaan. actief en pro- actief gericht zijn op veiligheid, gezondheid en hygiëne. zich bewust zijn van de impact van eigen handelingen op het milieu. leren luisteren naar de klant en zich kunnen treugvinden in diens wensen. ingesteldheid om via reflectie over het eigen handelen de professionaliteit te verhogen. bereid zijn om zich aan te passen aan wisselende flexibiliteitwerkomstandigheden.

6 BSO 3e graad Specifiek gedeelte Elektrische installaties 5 //SPECIFIEKE PEDAGOGISCH-DIDACTISCHE WENKEN 1 TV ELEKTRICITEIT EN PV PRAKTIJK ELEKTRICITEIT 1e leerjaar: TV Elektriciteit 9 lestijden/week, PV Praktijk elektriciteit lestijden/week 2e leerjaar: TV Elektriciteit 9 lestijden/week, PV Praktijk elektriciteit 11-7 lestijden/week Uitbreidingsdoelstellingen worden aangeduid met een U en zijn cursief gedrukt. Deze zijn niet verplicht, maar bedoeld voor de meer gevorderde klassen en/of leerlingen. De doelstellingen behorend bij de rubrieken 1 tot en met 4 worden gespreid over de ganse duur van de opleiding en worden doorheen de daaropvolgende rubrieken gerealiseerd. 1 een eigen werkplanning maken, vertrekkend van een werkopdracht. de eigen werkplek inrichten. nagaan of het werk volgens de opdracht uitgevoerd kan worden en afwijkingen melden. het materiaal en gereedschap nodig voor de uitvoering van de opdracht bepalen en eventuele tekorten melden. fouten op een gestructureerde wijze opsporen en verhelpen. door zelfevaluatie de kwaliteit van hun werk beoordelen en bewaken. 2 het magazijn onder toezicht beheren en het nut ervan toelichten. gereedschap en materiaal volgens instructies op de werkplek opslaan en beschermen. materiaal uitpakken (U), visueel controleren en eventuele gebreken melden. zorg dragen voor gereedschap, machines en meetapparatuur. correct omgaan met elektrische meetinstrumenten. 3 elektrische schema s tekenen, lezen en interpreteren. de verschillende elektrische symbolen herkennen en gebruiken. de verschillende schema s kunnen tekenen met een eenvoudig CAD programma. een leidingstracé uitzetten. 1 Het eigen werk organiseren 2 Omgaan met gereedschappen en materialen 3 Elektrische schema s

7 BSO 3e graad Specifiek gedeelte Elektrische installaties 6 4 toelichten wat Codex (ARAB) en AREI betekenen en de reglementering toepassen in de oefeningen. de verschillende keurmerken kunnen herkennen en toelichten. de werkplek tijdens en na het werk opruimen. afval volgens instructies sorteren. kleine stellingen volgens instructies veilig monteren, gebruiken en demonteren. ladders veilig opstellen en gebruiken. een opgedragen taak uitvoeren met voortdurende aandacht voor welzijn, (veiligheid, gezondheid en hygiëne) en milieu. omgaan met persoonlijke beschermingsmiddelen. verantwoord met elektrische energie omgaan: de gevaren van elektrische energie onderkennen; veiligheidsnormen en reglementering naleven (basis); de gevaren van aanraking van onder spanning staande delen inschatten; spanningsloos fouten in eenvoudige schakelingen opsporen en verhelpen; met elektrisch testgereedschap spanning detecteren; courante elektrische gegevens en opschriften onderkennen. 4 Welzijn Specifieke pedagogisch-didactische wenken Maak van veiligheid een topprioriteit bij elke opdracht en benadruk de mogelijke gevaren. Focus op regelmatige tijdstippen op een belangrijk aspect van veiligheid. Verwijs naar het VCA-attest.

8 BSO 3e graad Specifiek gedeelte Elektrische installaties De link naar het beroepsleven de beroepsmogelijkheden van de industrieel elektrotechnisch installateur illustreren. hun eigen studiekeuze motiveren. de activiteiten van de verschillende relevante bedrijven in de buurt van de school toelichten. Specifieke pedagogisch-didactische wenken Beroepsprofiel van de industrieel elektrotechnisch installateur Professionele loopbaan van de industrieel elektrotechnisch installateur Installatiebedrijven in de buurt van de school: aangeboden producten en diensten tewerkstelling toekomstmogelijkheden in de elektriciteitsector Verzorg de relaties met de bedrijven in de buurt en nodig ze regelmatig uit op de school. Op en en vind je tal van filmpjes om de leerlingen te begeleiden in een positieve keuze voor een beroep onder spanning.

9 BSO 3e graad Specifiek gedeelte Elektrische installaties 8 6 de begrippen hanteren in de juiste context. het onderscheid en de voordelen toelichten van een domoticasysteem t.o.v. een klassieke installatie. het belang van de EIB compatibiliteit toelichten. de mogelijkheden en aansluiting van de diverse basiscomponenten opzoeken. 6 Project Domotica Begrippen: domotica EIB Materialenkennis: domoticasystemen het schema analyseren van een domotica installatie. een schema maken (CAD) van de uit te voeren schakeling. een residentiële installatie gestuurd met een domotica systeem installeren, aansluiten en in bedrijf stellen vertrekkend van meegeleverde documentatie en schema s. Toepassing: domoticainstallatie Specifieke pedagogisch-didactische wenken Bekijk, gebruikmakend van ICT, diverse merken en wijs op hun specifieke eigenschappen (EIB). Zorg voor documentatie van meerdere systemen 7 7 Wisselstroomkringen de begrippen hanteren in de juiste context. via een meting met een oscilloscoop (door de leraar uitgevoerd) verschillende soorten spanningen en stromen onderscheiden. de voor- en nadelen van wisselspanning toelichten Begrippen: Sinusoïdale wisselspanning en wisselstroom: sinusoïdale spanningen en stromen kenmerkende eigenschappen: amplitude, periode, frequentie, ogenblikkelijke, gemiddelde en effectieve waarde voor- en nadelen van wisselstroom

10 BSO 3e graad Specifiek gedeelte Elektrische installaties 9 de begrippen hanteren in de juiste context. de factoren die de zelfinductiecoëfficiënt bepalen opnoemen. uitleggen hoe wervelstromen ontstaan en beperkt kunnen worden. de begrippen hanteren in de juiste context. uitleggen hoe een elektrische lading wordt opgewekt. uitleggen hoe een condensator wordt samengesteld. het gedrag van condensatoren begrijpen. de juiste symbolen, grootheden en eenheden gebruiken. het nut van het schakelen van condensatoren uitleggen en de vervangcapaciteit bepalen Elektromagnetische inductie spoel: inductie, zelfinductie en coëfficiënt van zelfinductie wederzijdse inductie wervelstromen Elektrostatica condensator: begrippen uit de elektrostatica constructie van condensatoren en symbolische voorstelling opladen van condensatoren; energieopstapeling capaciteit en eenheid van capaciteit ontladen van condensatoren; tijdsconstante veiligheid bij condensatoren condensator op wisselspanning schakelen van condensatoren de begrippen hanteren in de juiste context. uit een meting het verschillend gedrag van spoel en condensator op wisselstroom en gelijkstroom vaststellen. het onderscheid maken tussen weerstand en impedantie. de factoren opnoemen die de impedantie beïnvloeden. het voor- en naijlen grafisch voorstellen. (U) Wisselstroomkringen: Ohmse, inductieve en capacitieve kringen fase en faseverschil vectoriële voorstelling (U) de begrippen hanteren in de juiste context. onderscheid maken tussen schijnbaar, actief en reactief vermogen. de nadelen van een slechte arbeidsfactor opnoemen. principieel uitleggen hoe de arbeidsfactor verbeterd wordt. Arbeid en vermogen bij wisselstroom: soorten vermogens bij wisselstroom arbeidsfactor

11 BSO 3e graad Specifiek gedeelte Elektrische installaties 10 eenvoudige metingen uitvoeren met de wattmeter. de arbeidsfactor meten. Toepassing: meten van wisselstroomvermogen meten van de arbeidsfactor Specifieke pedagogisch-didactische wenken Benader zo praktisch mogelijk, demonstreer met de scoop, demonstreer de elektromagnetische verschijnselen. De nodige aandacht besteden aan het correct gebruik van symbolen, grootheden en eenheden (SI-stelsel). Praktische aspecten benadrukken; wijzen op de financiële nadelen van een slechte arbeidsfactor; vermogenmeting uitvoeren. Illustreer met een factuur van een hoogspanningsklant.

12 BSO 3e graad Specifiek gedeelte Elektrische installaties 11 8 de werking en het toepassingsgebied van de verschillende soorten relais uitleggen. de werking van een bestaande schakeling analyseren. eenvoudige schakelingen ontwerpen en tekenen. eenvoudige wijzigingen aanbrengen. een geschikt type in functie van een toepassing uit een catalogus kiezen. het gevaar inschatten bij een verkeerde aansluitspanning van de spoel en slechte verbindingen (o.a. brandgevaar). de schemasymbolen van verschillende soorten relais gebruiken. 8 Project relaisschakelingen Begrippen: relais en relaisschakelingen Materialenkennis: constructieve eigenschappen soorten (printrelais, steekrelais, modulaire relais, tijdrelais) schakelklokken op basis van een schema een relaisschakeling uitvoeren. bewerkingen met soepele draad uitvoeren. de bedrading aan de hand van een uitvoeringsschema uitvoeren. op basis van de documentatie een tijdrelais aan sluiten en de juiste functie instellen. schakelklokken volgens schema aansluiten, in dienst stellen en schakeltijden instellen. eventuele fouten in de gemaakte schakeling opsporen en verbeteren. Toepassing: realisatie van een relaisschakeling Specifieke pedagogische-didactische wenken Voorzie voldoende didactisch materiaal en catalogi, cd-rom Benadruk de praktische aspecten. Voornamelijk aandacht besteden aan het analyseren van bestaande relaisschakelingen.

13 BSO 3e graad Specifiek gedeelte Elektrische installaties 12 Naast een correcte werking, is zeker ook een correcte afwerking belangrijk. Wijs op de gevaren! Voldoende aandacht besteden aan kableerlijsten. Besteed ook aandacht aan het gestructureerd opsporen van storingen. 9 9 Project elektrische netten de begrippen hanteren in de juiste context. de soorten netstelsels en de bijhorende veiligheidsaspecten toelichten. schema s van driefasige aansluitingen interpreteren en tekenen. de eigenschappen en het toepassingsgebied van de verschillende netten elementair duiden. de distributie van elektrische energie toelichten. de vrijgemaakte energiemarkt toelichten. de basiswerking van transformatoren uitleggen. Begrippen: opwekking van driefasige spanning en faseaanduiding ster en driehoekschakeling driefasig arbeid en vermogen soorten distributienetten distributie van elektrische energie de vrijgemaakte energiemarkt: - producent - transporteur - leverancier - netbeheerder de principiële werking en de constructieve eigenschappen van transformatoren toelichten. een geschikte transformator kiezen. het toepassingsgebied van verschillende soorten transformatoren duiden. Materialenkennis: enkelfasige tranformatoren: constructie, werking, rendement, vermogen soorten transformatoren: scheidings-, spaar-, meet-, lastransformatoren elektronische transformatoren toepassingsgebieden van transformatoren driefasige transformatoren

14 BSO 3e graad Specifiek gedeelte Elektrische installaties 13 schema s van driefasige aansluitingen interpreteren en tekenen. driefasige verbruikers vakkundig aansluiten op het net. driefasig vermogen meten. de formules voor driefasig vermogen toepassen. Toepassing: aansluiten van driefasige verbruikers meten van driefasig vermogen Specifieke pedagogisch-didactische wenken Demonstreer op didactische en praktische opstellingen. Laat de leerlingen kenplaten van transformatoren lezen en interpreteren. Benadruk het belang van de kennis van het soort netstelsel ivm de veiligheid. De nodige aandacht besteden aan het correct gebruik van symbolen, grootheden en eenheden (SI-stelsel). Benadruk de noodzaak van de parate kennis i.v.m. correct aansluiten van verbruikers op driefasige netten. Laat de leerlingen driefasig vermogen meten.

15 BSO 3e graad Specifiek gedeelte Elektrische installaties de begrippen hanteren in de juiste context de elementaire werking van de bestudeerde componenten toelichten. de bestudeerde componenten herkennen en onderscheiden in een gestabiliseerde voeding. het blokschema van een eenvoudige gestabiliseerde voeding interpreteren. 10 Project gestabiliseerde voeding Begrippen: passieve componenten actieve componenten gelijkrichting en afvlakking stabilisatie gestabiliseerde voeding: blokschema de werking en het gebruik van vierlagenhalfgeleiders toelichten. metingen verrichten met de multimeter op de verschillende componenten. een gestabiliseerde voeding bouwen (U). Materialenkennis: technologie van de passieve componenten (weerstanden, condensatoren, trimmers, potentiometer, LDR, NTC, PTC) technologie van de actieve componenten (diode, transistoren, diac, triac, thyristor ) Toepassing: metingen gestabiliseerde voeding bouwen (U) Specifieke pedagogisch-didactische wenken De bedoeling van dit onderdeel is de leerlingen op een aantrekkelijke en concrete manier kennis te laten maken met elektronische componenten en schakelingen. Laat de leerlingen elk afzonderlijk enkele van die componenten solderen en uitmeten en wijs daarbij op de tolerantie bij weerstanden laat de leerlingen dit proefondervindelijk vaststellen. Behandel zo praktisch mogelijk. Maak eventueel gebruik van simulatieprogramma s (demo s) om de werking van passieve en actieve componenten te demonstreren (electronic workbench, multisim: )

16 BSO 3e graad Specifiek gedeelte Elektrische installaties de begrippen hanteren in de juiste context. de voornaamste lichteenheden opnoemen. het principe van de gasontlading uitleggen. het gevaar van het stroboscopisch effect bij draaiende machines toelichten. elementaire begrippen i.v.m. de kleurtemperatuur toelichten. de geschikte lamp en verlichtingstoestel in functie van het gebruik kiezen. de verschillende bouwvormen en beschermingsgraden van deze toestellen toelichten. bijhorende aansluit- en installatieschema s lezen en interpreteren. de geschikte industriële schakelaars en wandcontactdozen kiezen. de geschikte kabelgoten, kabelladders en railkokersystemen kiezen. schema s en klemmenlijsten lezen. relevante technische informatie raadplegen. 11 Industriële verlichting Begrippen: grootheden en eenheden gasontlading stroboscopisch effect kleurtemperatuur Materialenkennis: gasontladingslampen (hoge- en lage druk) xenonlampen ledlampen verlichtingstoestellen: - invloed van het constructiemateriaal - verlichtingssystemen - lichtsterktediagram soorten toestellen: binnen, buiten noodverlichtingtoestellen industriële schakelaars industriële wandcontactdozen goot- en draagsystemen klemmenkasten ( junction boxes )

17 BSO 3e graad Specifiek gedeelte Elektrische installaties 16 industriële verlichting plaatsen en aansluiten volgens de voorschriften van de fabrikant en op basis van een uitgezet leidingstracé. industriële schakelaars en wandcontactdozen plaatsen en aansluiten. noodverlichting plaatsen en controleren. goot- en draagsystemen (kabelgoten, kabelladders, railkokersystemen) monteren en de buizen en/of kabels leggen. industriële verdeelborden met klemmen plaatsen en aansluiten. de goede werking van de zelf aangelegde installatie controleren. Toepassing: plaatsen en aansluiten industriële verdeelborden plaatsen en aansluiten van industriële elektrische installaties Specifieke pedagogisch-didactische wenken Demonstreer de werking van de verschillende soorten lampen en laat leerlingen opsommen waar de betreffende lamp gebruikt wordt. Wijs op de gevaren bij sommige lampen bij een verkeerde montage (bijv. lagedruk natriumdamplamp). Wijs op de gevaren bij het maken van doorboringen die in sommige gevallen om veiligheidsredenen onmiddellijk dienen te worden gedicht. Benadruk de zelfevaluatie van het uitgevoerde werk.

18 BSO 3e graad Specifiek gedeelte Elektrische installaties de begrippen hanteren in de juiste context. de functie van aarding en EMC-technieken toelichten. de maten en de verhoudingen van het raam bepalen (schema s lezen en interpreteren). de verschillende nummeringsystemen toelichten (op klemmen en componenten). de verschillende draadnummeringsystemen toelichten. 12 Project bordenbouw Begrippen: aardingstechnieken EMC-technieken (Elektro Magnetische Compatibiliteit) schaalberekening nummeringsystemen en draadnummering de verschillende soorten kasten en montageplaten kiezen. de werking en de functie van de verschillende componenten uitleggen. het toepassingsgebied van ATEX-materiaal duiden. het toepassingsgebied van de verschillende energiekabels duiden. het benodigde gereedschap kiezen. Materialenkennis: kasten en montageplaten componenten: industriële differentieelschakelaars, automaten, schakeltoestellen, sturingselementen, meetinstrumenten ATEX-materiaal energiekabels (EVVB, EXVB, EAVVB, EAXVB, EVAVB) gereedschappen (sleutels, schroevendraaiers, ) de nodige aftekeningen maken, vertrekkend van een werkopgave. gaten voor signalisatie en kabelinvoer aftekenen en maken. sloten, identificatieplaatjes monteren. aarding kast voorzien. bordverlichting en noodverlichting inbouwen. de montageprofielen snijden en de gaten maken, vertrekkend van een werkopgave (U). Toepassing: kast mechanisch en elektrisch klaarmaken montageraam maken onderdelen en componenten plaatsen borden bedraden en uitmeten

19 BSO 3e graad Specifiek gedeelte Elektrische installaties 18 de profielen tot een frame monteren (U). de maten uitzetten, vertrekkend van een werkopgave. de montageprofielen plaatsen. de draadkanalen plaatsen. de stroom- en aardingsrails plaatsen. de klemmen plaatsen. de geschikte apparatuur kiezen uit een catalogus, ICT de verschillende componenten plaatsen. de mechanische bewerkingen visueel controleren. bewerkingen met soepele draad uitvoeren. het schema van een bestaande schakeling opnemen. de werking ervan analyseren. met een CAD programma de nodige tekeningen maken en kableerlijsten genereren. de bedrading aan de hand van een uitvoeringsschema uitvoeren. de draden nummeren en bundelen. de aansluitingen en de bedrading controleren. de energiekabels vakkundig bewerken en aansluiten. fouten opsporen in die schakelingen. het afgewerkt geheel controleren op de goede werking. Specifieke pedagogisch-didactische wenken Imiteer zo goed als mogelijk de montage in een werkelijke kast. Naast een correcte werking, is ook een correcte afwerking belangrijk. Voldoende aandacht besteden aan kableerlijsten. Veiligheidsaspecten benadrukken. Besteed veel aandacht aan het gestructureerd opsporen van storingen.

20 BSO 3e graad Specifiek gedeelte Elektrische installaties de begrippen hanteren in de juiste context. de samenstelling en het werkingsprincipe van deze machines Toelichten. de basisprincipes van de machinerichtlijn toelichten. de principes van het elektrisch remmen toelichten. 13 Project machines Begrippen: elektromagnetische krachtwerking driefasige asynchrone motoren driefasige synchrone machines: werking als motor en als generator enkelfasige asynchrone motoren: met condensatoraanloop, zonder hulpwikkeling, spleetpoolmotoren, driefasige motor op enkelfasig net universele motor gelijkstroommotoren: soorten, omkeren draaizin en snelheidsregeling elektrisch remmen machinerichtlijn de werking en de noodzaak van een noodstoprelais toelichten. de verschillende bouwvormen en beschermingsgraden toelichten. de principes van de motorbeveiliging uitleggen (nulspanning, thermisch (ook met PTC), magnetisch, thermomagnetisch, overspanning, onderspanning, fasebewaking, instelbare verliesstroomschakelaars). Materialenkennis: noodstoprelais bouwvormen en beschermingsgraden motorbeveiligingsystemen de kenplaat van de motor correct interpreteren. de motoren aansluiten en de juiste beveiliging kiezen/instellen. het schakelschema van een bestaande machine of installatie lezen en de correcte beveiliging kiezen en aansluiten. de werking van een bestaande schakeling analyseren en een- Toepassing: elektrische motoren installeren en aansluiten

21 BSO 3e graad Specifiek gedeelte Elektrische installaties 20 voudige wijzigingen in aanbrengen. eenvoudige schakelingen ontwerpen (U). de aanzetmethodes toepassen. de snelheidsregeling en het omkeren van de draaizin toepassen. storingen in motorschakelingen gestructureerd opsporen. onderhoudsvoorschriften lezen en uitvoeren. isolatiefouten in motoren opsporen. een kooi-, dubbele kooi-, dahlander-, sleepringankermotor herkennen en aansluiten. de volgende motorschakelingen uitvoeren, vertrekkend van het schakelbord: start/stop, omkeerschakeling, ster-driehoekschakeling (manueel en automatisch), omkeer + ster-driehoekschakeling, dahlander, omkeer dahlander, softstarter en/of frequentieregelaar. isolatiefouten in motoren opsporen. Specifieke pedagogisch-didactische wenken Aandacht besteden aan onderhoud van motoren. Besteed vooral aandacht aan de asynchrone machines en behandel de gelijkstroommachines kort. Laat de leerling ook zelf opzoeken (cd-rom, internet ). Praktische aspecten benadrukken, voorzie voldoende didactisch materiaal, theoretische beschouwingen tot een minimum beperken. Benadruk sterk de veiligheidsaspecten en voorschriften. Leer de leerlingen denken in functie van de veiligheid. Zorg voor catalogi, didactisch materiaal en schema s.

22 BSO 3e graad Specifiek gedeelte Elektrische installaties de begrippen uit de wetgeving hanteren in de juiste context. 14 Alarmsystemen Begrippen: de wetgeving de werking, functie en eigenschappen van de gebruikte componenten toelichten. Materialenkennis: deurcontacten (reed-magneetcontacten) microswitch als antisabotage schakelaar bewegingssensoren eenvoudig codeslot buzzers en sirenes flitslampen eenvoudige centrale toepasselijke bekabeling de handleiding van de toestellen/componenten gebruiken om ze in dienst te stellen. de meegeleverde schema s omzetten in een werkende schakeling. een eenvoudig werkend alarmsysteem met de diverse detectoren en melders uitbouwen met gepaste kabels. Toepassing: een alarmsysteem installeren en aansluiten Specifieke pedagogisch-didactische wenken Beveilig ramen en deuren van het praktijklokaal. Vermijd te kleinschalig te werken op voorgemonteerde oefenpanelen streef naar een realistische installatie. Laat leerlingen IT gebruiken voor opzoekingswerk en documentatie.

23 BSO 3e graad Specifiek gedeelte Elektrische installaties de voordelen van deze bouwstenen toelichten. de betekenis van het letterwoord PLC toelichten. aan de hand van een blokschema de structuur van een PLC sturing toelichten. programmeertalen toepassen. de principiële werking van de sensoren zeer kort toelichten. de relevante gegevens van de sensoren opzoeken via ICT. de meest aangewezen sensor voor het te detecteren voorwerp uitkiezen. het verschil en het toepassingsgebied van een analoge sensor tegenover een digitale sensor toelichten. de aansluitgegevens opzoeken en toepassen in een opdracht. de juiste schemasymbolen van de sensoren toepassen. verschillende soorten sensoren aansluiten (2-, 3- en 4- draads). het schema tekenen met de juiste schemasymbolen van de gebouwde schakelingen. opzoeken in documentatie hoe ze een ingang (schakelaars en 3 of 4 draadssensoren) moeten aansluiten volgens de juiste werkspanning. toelichten waarom een PLC ingang beveiligd wordt met een galvanische scheiding. uitleggen hoe deze beveiliging concreet uitgevoerd wordt met elektronische componenten. de voornaamste kenmerken en eigenschappen van een fotodiode en een fototransistor toelichten toegepast in een opto- 15 Project programmeerbare logische stuurmodules/plcsensoren Begrippen: programmeerbare logische stuurmodule PLC programmatalen (LAD, FBD, Functiediagram) Materialenkennis: optische sensoren naderingssensoren (inductief, capacitief, magnetisch) ultrasoon sensor (U) analoge sensoren ingangen en beveiliging van PLC-ingangen: - fotodiode - transistor fototransistor - opto-coupler - sensoren aansluiten (digitale) - analoge sensoren soorten uitgangen en beveiliging van PLC-uitgangen: - relais-, transistor-,solid-state uitgang - beveiliging uitgang bij DC en bij AC voor inductieve verbruikers structuur van een PLC-gestuurd project (blokschema)

24 BSO 3e graad Specifiek gedeelte Elektrische installaties 23 coupler. de voornaamste eigenschappen van deze soorten uitgangen kort opsommen en hun toepassingsgebied noemen. opzoeken in documentatie hoe ze een uitgang moeten aansluiten en beveiligen (bij inductieve belasting) volgens de werkspanning van de verbruiker. een PLC-sturing uitbouwen en testen aan de hand van een principeschema en de bestaande documentatie. het schema tekenen van de gebouwde schakeling. een bestaand programma (in LAD en in FBD) ingeven, aanpassen en uittesten op de gebouwde toepassing. Toepassing: praktische oefeningen met programmeerbare logische stuurmodules en PLC s Specifieke pedagogisch-didactische wenken Vertrek van de toegangscontrole in een winkel via optische sensoren. Demonstreer de werking en eigenschappen van de verschillende sensoren (detectieprincipes, analoog><digitaal). Voorzie enkele eenvoudige oefeningen met 2-, 3- en 4-draadssensoren (bijv. winkelbel, detectie positie cilinder...) als inleiding naar de PLC toe. Maak de vergelijking met een klassiek relaisschema om het verschil te duiden met een PLC-gestuurd project. Het elektronische aspect didactisch en slechts oppervlakkig benaderen optische koppeling: verwijs naar optische link afstandsbediening >< TV. Demonstreer de werking van een solid-state relais. Laat de leerlingen met concrete componenten een filter ter beveiliging van de uitgangen bouwen bij inductieve belastingen (R+C of VDR voor AC en Diode voor DC). Laat de leerlingen enkele klassieke motorschakelingen sturen via een PLC/programmeermodule en vergelijk de schematische opbouw. Omkader het gebruik van verschillende programmeertalen (LAD, FBD, functiediagram).

BSO TWEEDE GRAAD. vak TV ELEKTRICITEIT 2000/057. (vervangt 98036) 1 u/week. IT-e

BSO TWEEDE GRAAD. vak TV ELEKTRICITEIT 2000/057. (vervangt 98036) 1 u/week. IT-e BSO TWEEDE GRAAD vak TV ELEKTRICITEIT 1 u/week IT-e 2000/057 (vervangt 98036) 1 2 e graad SO Vak: ELEKTRICITEIT TV 1 ste jaar: 1u/w 2 de jaar: 1u/w BEGINSITUATIE VOOR HET VAK Voor het vak elektriciteit

Nadere informatie

SECUNDAIR ONDERWIJS FUNDAMENTEEL GEDEELTE

SECUNDAIR ONDERWIJS FUNDAMENTEEL GEDEELTE SECUNDAIR ONDERWIJS Onderwijsvorm: TSO Graad: Derde graad Jaar: eerste en tweede leerjaar Studiegebied: Bouw Hout FUNDAMENTEEL GEDEELTE Optie(s): Bouwtechnieken Houttechnieken Vak(ken): TV Elektriciteit

Nadere informatie

OPLEIDINGENSTRUCTUUR TERTIAIR ELEKTROTECHNISCH INSTALLATEUR

OPLEIDINGENSTRUCTUUR TERTIAIR ELEKTROTECHNISCH INSTALLATEUR OPLEIDINGENSTRUCTUUR TERTIAIR ELEKTROTECHNISCH INSTALLATEUR 1. BESCHRIJVING Referentiekaders: WELZIJN OP HET WERK Beroepsprofielen (SERV, oktober 2004) TERTIAIR ELEKTROTECHNISCH INSTALLATEUR Beroepsprofiel

Nadere informatie

Jaarplan PV elektriciteit

Jaarplan PV elektriciteit Schooljaar 2012-2013 Leerkracht(): Gert Vandersmiss Vak: PV elektriciteit Klass: 3BAUTOA15 Schooljaar: 2012-2013 Algeme gegevs Gebruikte handboek: Leerplannummer: LICAP... 2 Knismaking met vervanger Joerie

Nadere informatie

OPLEIDINGENSTRUCTUUR KOELMONTEUR. KOELMONTEUR Beroepscompetentieprofiel (SERV/De bouw-, elektrotechnische en metaalsector, maart 2009)

OPLEIDINGENSTRUCTUUR KOELMONTEUR. KOELMONTEUR Beroepscompetentieprofiel (SERV/De bouw-, elektrotechnische en metaalsector, maart 2009) OPLEIDINGENSTRUCTUUR KOELMONTEUR 1. BESCHRIJVING Referentiekaders: WELZIJN OP HET WERK Beroepsprofielen (SERV, oktober 2004) KOELMONTEUR Beroepscompetentieprofiel (SERV/De bouw-, elektrotechnische en metaalsector,

Nadere informatie

2. MODULES. Module Inbedrijfstelling residentiële installatie

2. MODULES. Module Inbedrijfstelling residentiële installatie OPLEIDINGENSTRUCTUUR RESIDENTIEEL ELEKTROTECHNISCH INSTALLATEUR 1. BESCHRIJVING Referentiekaders: WELZIJN OP HET WERK Beroepsprofielen (SERV, oktober 2004) RESIDENTIEEL ELEKTROTECHNISCH INSTALLATEUR Beroepsprofiel

Nadere informatie

OPLEIDINGENSTRUCTUUR BORDENBOUWER. Bedrading en testing bord en kast elektriciteit

OPLEIDINGENSTRUCTUUR BORDENBOUWER. Bedrading en testing bord en kast elektriciteit OPLEIDINGENSTRUCTUUR 1. BESCHRIJVING Referentiekaders: WELZIJN OP HET WERK Beroepsprofielen (SERV, oktober 2004) Beroepsprofiel (VORMELEK, juni 2007) Profiel (SERV/VORMELEK, december 1998) De bordenbouwer

Nadere informatie

OPLEIDINGENSTRUCTUUR TECHNICUS DOMOTICA

OPLEIDINGENSTRUCTUUR TECHNICUS DOMOTICA OPLEIDINGENSTRUCTUUR TECHNICUS DOMOTICA 1. BESCHRIJVING Referentiekaders: WELZIJN OP HET WERK Beroepsprofielen (SERV, oktober 2004) TECHNICUS DOMOTICA/IMMOTICA Beroepsprofiel (VORMELEK, juni 2007) RESIDENTIEEL

Nadere informatie

TV Elektriciteit/elektronica/centrale verwarming/sanitair BSO. Verwarmingsinstallaties. derde graad LEERPLAN SECUNDAIR ONDERWIJS.

TV Elektriciteit/elektronica/centrale verwarming/sanitair BSO. Verwarmingsinstallaties. derde graad LEERPLAN SECUNDAIR ONDERWIJS. LEERPLAN SECUNDAIR ONDERWIJS Vak: TV Elektriciteit/elektronica/centrale verwarming/sanitair Specifiek gedeelte 2 lt/w Studierichting: Studiegebied: Onderwijsvorm: Graad: Leerjaar: Verwarmingsinstallaties

Nadere informatie

PV Praktijk elektriciteit

PV Praktijk elektriciteit LEERPLAN SECUNDAIR ONDERWIJS Vak: PV Praktijk elektriciteit Specifiek gedeelte 7/7 lt/w Studierichting: Studiegebied: Onderwijsvorm: Graad: Leerjaar: Elektrotechnieken Mechanica-elektriciteit TSO tweede

Nadere informatie

OPLEIDINGENSTRUCTUUR TECHNICUS ELEKTRISCHE ZWEMBADUITRUSTINGEN

OPLEIDINGENSTRUCTUUR TECHNICUS ELEKTRISCHE ZWEMBADUITRUSTINGEN OPLEIDINGENSTRUCTUUR TECHNICUS ELEKTRISCHE ZWEMBADUITRUSTINGEN 1. BESCHRIJVING Referentiekaders: WELZIJN OP HET WERK Beroepsprofielen (SERV, oktober 2004) TECHNICUS ELEKTRISCHE ZWEMBADUITRUSTINGEN Beroepsprofiel

Nadere informatie

SECUNDAIR ONDERWIJS FUNDAMENTEEL GEDEELTE

SECUNDAIR ONDERWIJS FUNDAMENTEEL GEDEELTE SECUNDAIR ONDERWIJS Onderwijsvorm: BSO Graad: derde graad Jaar: eerste en tweede leerjaar Studiegebied: Mechanica-elektriciteit FUNDAMENTEEL GEDEELTE Optie(s): Werktuigmachines Vak(ken): TV Elektriciteit

Nadere informatie

PV Praktische oefeningen elektriciteit. TV Elektriciteit

PV Praktische oefeningen elektriciteit. TV Elektriciteit LEERPLAN SECUNDAIR ONDERWIJS Vakken: PV Praktische oefeningen elektriciteit TV Elektriciteit 7 lt/w 2 lt/w Beroepenveld: Elektriciteit Onderwijsvorm: Graad: Leerjaar: B-STROOM eerste graad tweede leerjaar

Nadere informatie

OPLEIDINGENSTRUCTUUR TECHNICUS IMMOTICA

OPLEIDINGENSTRUCTUUR TECHNICUS IMMOTICA 1. BESCHRIJVING Referentiekaders: WELZIJN OP HET WERK Beroepsprofielen (SERV, oktober 2004) OPLEIDINGENSTRUCTUUR TECHNICUS IMMOTICA TECHNICUS DOMOTICA/IMMOTICA Beroepsprofiel (VORMELEK, juni 2007) TERTIAIR

Nadere informatie

Vorderingsplan - C.V.O. DTL Herentals

Vorderingsplan - C.V.O. DTL Herentals Vorderingsplan - C.V.O. DTL Herentals Opleiding: COMFORTSCHAKELINGEN Niveau: Afdeling: Studiegebied: Mechanica-Elektriciteit (SVWO) Residentieel elektrotechnisch installateur Lesnr. Behandeld van/tot Leerinhoud

Nadere informatie

SECUNDAIR ONDERWIJS FUNDAMENTEEL GEDEELTE

SECUNDAIR ONDERWIJS FUNDAMENTEEL GEDEELTE SECUNDAIR ONDERWIJS Onderwijsvorm: TSO Graad: Derde graad Jaar: eerste en tweede leerjaar Studiegebied: Mechanica elektriciteit FUNDAMENTEEL GEDEELTE Optie(s): Elektrische installatietechnieken Vak(ken):

Nadere informatie

STUDIEGEBIED MECHANICA-ELEKTRICITEIT

STUDIEGEBIED MECHANICA-ELEKTRICITEIT STUDIEGEBIED MECHANICA-ELEKTRICITEIT Zwevende Modules Versie 1.0 BVR Pagina 1 van 14 Inhoud 1 Deel 1 Opleiding... 3 1.1 Korte beschrijving... 3 1.1.1 Inhoud... 3 1.1.2 Modules... 3 1.1.3 Niveau en soort

Nadere informatie

OPLEIDINGENSTRUCTUUR TECHNICUS INBRAAKBEVEILIGINGSSYSTEMEN

OPLEIDINGENSTRUCTUUR TECHNICUS INBRAAKBEVEILIGINGSSYSTEMEN OPLEIDINGENSTRUCTUUR TECHNICUS INBRAAKBEVEILIGINGSSYSTEMEN 1. BESCHRIJVING Referentiekaders: WELZIJN OP HET WERK Beroepsprofielen (SERV, oktober 2004) RESIDENTIEEL ELEKTROTECHNISCH INSTALLATEUR Beroepsprofiel

Nadere informatie

TV /Bouw/elektromechanica/mechanica/elektriciteit/hout/centrale. verwarming/sanitair/tuinbouw/schilderen decoratie/

TV /Bouw/elektromechanica/mechanica/elektriciteit/hout/centrale. verwarming/sanitair/tuinbouw/schilderen decoratie/ LEERPLAN SECUNDAIR ONDERWIJS Vakken: PV Praktijk /bouw/elektromechanica/mechanica/elektriciteit/hout/centrale verwarming/sanitair/tuinbouw/schilderen en decoratie/ TV /Bouw/elektromechanica/mechanica/elektriciteit/hout/centrale

Nadere informatie

OPLEIDINGENSTRUCTUUR PLAATSER EN HERSTELLER VAN ELEKTRISCHE EN ELEKTRONISCHE APPARATUUR

OPLEIDINGENSTRUCTUUR PLAATSER EN HERSTELLER VAN ELEKTRISCHE EN ELEKTRONISCHE APPARATUUR OPLEIDINGENSTRUCTUUR PLAATSER EN HERSTELLER VAN ELEKTRISCHE EN ELEKTRONISCHE APPARATUUR 1. BESCHRIJVING Referentiekaders: WELZIJN OP HET WERK Beroepsprofielen (SERV, oktober 2004) HERSTELLER VAN ELEKTRISCHE

Nadere informatie

PV Praktijk elektriciteit TV Elektriciteit

PV Praktijk elektriciteit TV Elektriciteit LEERPLAN SECUNDAIR ONDERWIJS Vakken: PV Praktijk elektriciteit TV Elektriciteit Specifiek gedeelte 2/0 lt/w 4/4 lt/w Studierichtingen: Studiegebied: Onderwijsvorm: Graad: Leerjaar: Elektromechanica (TV

Nadere informatie

Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED MECHANICA-ELEKTRICITEIT

Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED MECHANICA-ELEKTRICITEIT Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED MECHANICA-ELEKTRICITEIT Opleiding Monteur Fotovoltaïsche Systemen BO ME 401 Versie {1.0} BVR Pagina 1 van 17 Inhoud 1 Opleiding... 3 1.1 Relatie opleiding referentiekader...

Nadere informatie

Realiseren van VOET in Geschiedenis: leren leren I II III Leren leren

Realiseren van VOET in Geschiedenis: leren leren I II III Leren leren Realiseren van VOET in Geschiedenis: leren leren I II III Leren leren Welke afspraken worden gemaakt om geschiedenis te studeren? Wordt dit opgevolgd per graad en van graad tot graad? Leren leren blijft

Nadere informatie

INLEIDING. Veel succes

INLEIDING. Veel succes INLEIDING In de eerste hoofdstukken van de cursus meettechnieken verklaren we de oorsprong van elektrische verschijnselen vanuit de bouw van de stof. Zo leer je o.a. wat elektrische stroom en spanning

Nadere informatie

Taalvaardigheid Preventie en remediëring. -betrokkenheid verhogende werkvormen creëren -een maximale -herformuleren de lln het probleem

Taalvaardigheid Preventie en remediëring. -betrokkenheid verhogende werkvormen creëren -een maximale -herformuleren de lln het probleem Vlaams Verbond van het Katholiek Secundair Onderwijs Guimardstraat 1, 1040 Brussel VOET LEREN LEREN EN GOK Voet@2010 leren leren en thema s gelijke onderwijskansen Socio-emotionele ontwikkeling (1ste graad)

Nadere informatie

BSO TWEEDE GRAAD. vak 2000/095 TV AUTOTECHNIEKEN / CARROSSERIE. (vervangt 97323) 1 u/w. IT-o

BSO TWEEDE GRAAD. vak 2000/095 TV AUTOTECHNIEKEN / CARROSSERIE. (vervangt 97323) 1 u/w. IT-o BSO TWEEDE GRAAD vak TV AUTOTECHNIEKEN / CARROSSERIE 1 u/w IT-o 2000/095 (vervangt 97323) TV AUTOTECHNIEK / CARROSSSERIE INHOUDSOPGAVE Beginsituatie voor het vak... 2 Specifieke visie... 2 Leerplandoelstellingen

Nadere informatie

Volwassenenonderwijs MECHANICA-ELEKTRICITEIT

Volwassenenonderwijs MECHANICA-ELEKTRICITEIT RLLL-RLLL-ADV-002bijl19 Volwassenenonderwijs MECHANICA-ELEKTRICITEIT Modulaire opleiding BO ME 402 (Ontwerp) Versie {1.0} Ontwerp Pagina 1 van 10 Inhoud 1 Opleiding... 3 1.1 Relatie opleiding referentiekader...

Nadere informatie

1.2 Adres: Speelhoflaan 9 3800 Sint-Truiden

1.2 Adres: Speelhoflaan 9 3800 Sint-Truiden Stichting Techno+ Inschrijvingsdossier 1 Algemene gegevens: 1.1 School: KTA Sint-Truiden 1.2 Adres: Speelhoflaan 9 3800 Sint-Truiden 1.3 Telefoon: 011/684347 1.4 Fax: 011/586843 1.5 Email: utens@ktasint-truiden.be

Nadere informatie

SECUNDAIR ONDERWIJS FUNDAMENTEEL GEDEELTE

SECUNDAIR ONDERWIJS FUNDAMENTEEL GEDEELTE SECUNDAIR ONDERWIJS Onderwijsvorm: TSO Graad: tweede graad Jaar: eerste en tweede leerjaar Studiegebied: Bouw FUNDAMENTEEL GEDEELTE Optie(s): Bouw- en houtkunde Vak(ken): TV Elektriciteit 1 lt/w Vakkencode:

Nadere informatie

Hout en bouw. Toegepaste wetenschappen in hout, bouw en schilderwerk een zorgenkind?

Hout en bouw. Toegepaste wetenschappen in hout, bouw en schilderwerk een zorgenkind? Hout en bouw Toegepaste wetenschappen in hout, bouw en schilderwerk een zorgenkind? In de huidige lessentabellen van hout, bouw en schilderwerk staat het vak TW nog afzonderlijk vermeld. Heel wat leraren

Nadere informatie

FUNDAMENTEEL GEDEELTE

FUNDAMENTEEL GEDEELTE SECUNDAIR ONDERWIJS Onderwijsvorm: BSO Graad: derde graad Jaar: derde leerjaar FUNDAMENTEEL GEDEELTE Optie(s): Industriële elektriciteit Vak(ken): PV PRAKTIJK ELEKTRICITEIT PV/TV STAGE ELEKTRICITEIT TV

Nadere informatie

ECTS-fiche. 1. Identificatie HBO5. Code 7368 Lestijden 80 Studiepunten n.v.t. 100% Ingeschatte totale 160 studiebelasting

ECTS-fiche. 1. Identificatie HBO5. Code 7368 Lestijden 80 Studiepunten n.v.t. 100% Ingeschatte totale 160 studiebelasting ECTS-fiche 1. Identificatie Opleiding Elektro-mechanica HBO5 Module Pneumatica Code 7368 Lestijden 80 Studiepunten n.v.t. Mogelijkheid tot JA aanvragen vrijstelling Vereiste 100% aanwezigheid Ingeschatte

Nadere informatie

1. De leerlingen hebben een positieve houding tegenover ICT en zijn bereid ICT te gebruiken ter ondersteuning van hun leren.

1. De leerlingen hebben een positieve houding tegenover ICT en zijn bereid ICT te gebruiken ter ondersteuning van hun leren. Eindtermen ICT 1. De leerlingen hebben een positieve houding tegenover ICT en zijn bereid ICT te gebruiken ter ondersteuning van hun leren. 2. De leerlingen gebruiken ICT op een veilige, verantwoorde en

Nadere informatie

Volwassenenonderwijs MECHANICA-ELEKTRICITEIT

Volwassenenonderwijs MECHANICA-ELEKTRICITEIT RLLL-RLLL-ADV-002bijl18 Volwassenenonderwijs MECHANICA-ELEKTRICITEIT Plaatser Modulaire opleiding BO ME 401 (Ontwerp) Versie {1.0} Ontwerp Pagina 1 van 12 Inhoud 1 Opleiding... 3 1.1 Relatie opleiding

Nadere informatie

OPLEIDINGENSTRUCTUUR INSTALLATEUR FOTOVOLTAÏSCHE SYSTEMEN. De opleiding Installateur fotovoltaïsche systemen bestaat uit 6 modules:

OPLEIDINGENSTRUCTUUR INSTALLATEUR FOTOVOLTAÏSCHE SYSTEMEN. De opleiding Installateur fotovoltaïsche systemen bestaat uit 6 modules: OPLEIDINGENSTRUCTUUR INSTALLATEUR FOTOVOLTAÏSCHE SYSTEMEN 1. BESCHRIJVING Referentiekaders: WELZIJN OP HET WERK Beroepsprofielen (SERV, oktober 2004) RESIDENTIEEL ELEKTROTECHNISCH INSTALLATEUR Beroepsprofiel

Nadere informatie

Mogelijke opdrachten voor een vakwerkgroep geschiedenis en/of esthetica

Mogelijke opdrachten voor een vakwerkgroep geschiedenis en/of esthetica Mogelijke opdrachten voor een vakwerkgroep geschiedenis en/of esthetica In kolom 1 vind je 69 items waaraan je eventueel kan werken in de vakgroep geschiedenis/esthetica. Ze zijn ingedeeld in 8 categorieën.

Nadere informatie

STUDIEGEBIED Koeling en warmte

STUDIEGEBIED Koeling en warmte STUDIEGEBIED Koeling en warmte Modulaire opleiding Koelmonteur BO KW 007 Versie 1.0 BVR Pagina 1 van 12 Inhoud 1 Deel 1 Opleiding... 3 1.1 Korte beschrijving... 3 1.1.1 Relatie opleiding beroep... 3 1.1.2

Nadere informatie

SECUNDAIR ONDERWIJS. eerste en tweede leerjaar SPECIFIEK GEDEELTE. Elektrische installaties. PV Praktijk elektriciteit PV/TV Stage elektriciteit

SECUNDAIR ONDERWIJS. eerste en tweede leerjaar SPECIFIEK GEDEELTE. Elektrische installaties. PV Praktijk elektriciteit PV/TV Stage elektriciteit SECUNDAIR ONDERWIJS Onderwijsvorm: BSO Graad: derde graad Jaar: eerste en tweede leerjaar SPECIFIEK GEDEELTE Optie(s) Elektrische installaties Vak(ken): PV Praktijk elektriciteit PV/TV Stage elektriciteit

Nadere informatie

Verslag over de opvolgingsdoorlichting van KTA Niel

Verslag over de opvolgingsdoorlichting van KTA Niel Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming Onderwijsinspectie Hendrik Consciencegebouw Koning Albert II-laan 15 1210 BRUSSEL doorlichtingssecretariaat@ond.vlaanderen.be www.onderwijsinspectie.be Verslag

Nadere informatie

VOET EN WISKUNDE. 1 Inleiding: Wiskundevorming

VOET EN WISKUNDE. 1 Inleiding: Wiskundevorming Vlaams Verbond van het Katholiek Secundair Onderwijs Guimardstraat, 00 Brussel VOET EN WISKUNDE Inleiding: vorming Een actuele denkwijze over wiskundevorming gaat uit van competenties. Het gaat om een

Nadere informatie

Leerlijn ICT VIJFDE LEERJAAR 1 Kennismaken - aanzetten - occasioneel opbouwen - regelmatig VERWERVEN - systematisch herhalen - verdiepen - verbreden -

Leerlijn ICT VIJFDE LEERJAAR 1 Kennismaken - aanzetten - occasioneel opbouwen - regelmatig VERWERVEN - systematisch herhalen - verdiepen - verbreden - Leerlijn ICT VIJFDE LEERJAAR 1 Kennismaken - aanzetten - occasioneel opbouwen - regelmatig VERWERVEN - systematisch herhalen - verdiepen - verbreden - 1.a. De leerlingen hebben een positieve houding tegenover

Nadere informatie

kleuteronderwijs lager onderwijs secundair onderwijs 1 ste graad A- stroom en B-stroom eindtermen en en ontwikkelingsdoelen techniek

kleuteronderwijs lager onderwijs secundair onderwijs 1 ste graad A- stroom en B-stroom eindtermen en en ontwikkelingsdoelen techniek 1 kleuteronderwijs lager onderwijs secundair onderwijs 1 ste graad A- stroom en B-stroom eindtermen en ontwikkelingsdoelen techniek 2 Ontwikkelingsdoelen techniek Kleuteronderwijs De kleuters kunnen 2.1

Nadere informatie

Mogelijke opdrachten voor een vakwerkgroep Nederlands

Mogelijke opdrachten voor een vakwerkgroep Nederlands Mogelijke opdrachten voor een vakwerkgroep Nederlands In kolom 1 vind je 66 items waaraan je eventueel kan werken in de vakgroep Nederlands. Ze zijn ingedeeld in 8 categorieën. Duid in kolom 2 aan met

Nadere informatie

SECUNDAIR ONDERWIJS SPECIFIEK GEDEELTE. Naamloos jaar harde sector

SECUNDAIR ONDERWIJS SPECIFIEK GEDEELTE. Naamloos jaar harde sector SECUNDAIR ONDERWIJS Onderwijsvorm: Graad: Jaar: BSO derde graad derde leerjaar SPECIFIEK GEDEELTE Naamloos jaar harde sector Vak(ken): PV/TV Stage Autotechniek (bouwplaatsmachines) en/of PV/TV Stage Elektriciteit/mechanica/voeding

Nadere informatie

LABO. Elektriciteit OPGAVE: De cos phi -meter Meten van vermogen in éénfase kringen. Totaal :.../20. .../.../ Datum van afgifte:

LABO. Elektriciteit OPGAVE: De cos phi -meter Meten van vermogen in éénfase kringen. Totaal :.../20. .../.../ Datum van afgifte: LABO Elektriciteit OPGAVE: De cos phi -meter Meten van vermogen in éénfase kringen Datum van opgave:.../.../ Datum van afgifte: Verslag nr. : 7 Leerling: Assistenten: Klas: 3.1 EIT.../.../ Evaluatie :.../10

Nadere informatie

EINDTERMEN en ONTWIKKELINGSDOELEN Zoektocht in het Maascentrum. A. Eindtermen voor het basisonderwijs vanaf 01/09/2010

EINDTERMEN en ONTWIKKELINGSDOELEN Zoektocht in het Maascentrum. A. Eindtermen voor het basisonderwijs vanaf 01/09/2010 EINDTERMEN en ONTWIKKELINGSDOELEN Zoektocht in het Maascentrum Derde graad LO A. Eindtermen voor het basisonderwijs vanaf 01/09/2010 Lichamelijke opvoeding Motorische competenties 1.1 De motorische basisbewegingen

Nadere informatie

SECUNDAIR ONDERWIJS FUNDAMENTEEL GEDEELTE

SECUNDAIR ONDERWIJS FUNDAMENTEEL GEDEELTE SECUNDAIR ONDERWIJS Onderwijsvorm: BSO Graad: derde graad Jaar: eerste en tweede leerjaar Studiegebied: Koeling en warmte FUNDAMENTEEL GEDEELTE Optie(s): Koelinstallaties Vak(ken): TV Elektriciteit / elektronica

Nadere informatie

OPLEIDINGENSTRUCTUUR MONTEUR CENTRALE VERWARMING

OPLEIDINGENSTRUCTUUR MONTEUR CENTRALE VERWARMING OPLEIDINGENSTRUCTUUR MONTEUR CENTRALE VERWARMING 1. BESCHRIJVING Referentiekaders: WELZIJN OP HET WERK Beroepsprofielen (SERV, oktober 2004) MONTEUR CENTRALE VERWARMINGSINSTALLATIES Beroepsprofielen in

Nadere informatie

SECUNDAIR ONDERWIJS FUNDAMENTEEL GEDEELTE

SECUNDAIR ONDERWIJS FUNDAMENTEEL GEDEELTE SECUNDAIR ONDERWIJS Onderwijsvorm: BSO Graad: tweede graad Jaar: eerste en tweede leerjaar Studiegebied: Juwelen FUNDAMENTEEL GEDEELTE Optie(s): Uurwerkmaken Vak(ken): TV Elektriciteit 1 lt/w Vakkencode:

Nadere informatie

1 Basiscompetenties voor de leraar secundair onderwijs

1 Basiscompetenties voor de leraar secundair onderwijs 1 Basiscompetenties voor de leraar secundair onderwijs Het Vlaams parlement legde de basiscompetenties die nagestreefd en gerealiseerd moeten worden tijdens de opleiding vast. Basiscompetenties zijn een

Nadere informatie

Oriënteren Voorbereiden Uitvoeren Evalueren

Oriënteren Voorbereiden Uitvoeren Evalueren Klas 2BOEL Leerplannummer 2008/007 Periode nr. Naam : Voor het 2 de leerjaar van het 1 ste graad! Oriënteren Voorbereiden Uitvoeren Evalueren 1 Inhoudsopgave 1. Voorpagina 2. Inhoudsopgave 3. Voorwoord

Nadere informatie

Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED MECHANICA-ELEKTRICITEIT

Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED MECHANICA-ELEKTRICITEIT Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED MECHANICA-ELEKTRICITEIT Opleiding Installateur Fotovoltaïsche Systemen BO ME 402 Versie {1.0} BVR Pagina 1 van 23 Inhoud 1 Opleiding... 4 1.1 Relatie opleiding

Nadere informatie

eerste en tweede leerjaar PV/TV Stage toegepaste informatica

eerste en tweede leerjaar PV/TV Stage toegepaste informatica SECUNDAIR ONDERWIJS Onderwijsvorm: TSO Graad: derde graad Jaar: eerste en tweede leerjaar Studiegebied: Handel Optie(s) Informaticabeheer Vak(ken): PV/TV Stage toegepaste informatica 0/2 lt/w Vakkencode:

Nadere informatie

Fortstraat 47 9700 Oudenaarde 055 30 94 49 www.hetcvo.be

Fortstraat 47 9700 Oudenaarde 055 30 94 49 www.hetcvo.be KOETSWERKHERSTELLER Brochure: modulefiches Fortstraat 47 9700 Oudenaarde 055 30 94 49 www.hetcvo.be Module: Basis Elektriciteit (M ME C 100) Lestijden: 40 (10 TV + 30 PV) De inhoud van de module beoogt

Nadere informatie

Hoe kan de school in het algemeen werk maken van het nieuwe concept (stam + contexten)?

Hoe kan de school in het algemeen werk maken van het nieuwe concept (stam + contexten)? Vlaams Verbond van het Katholiek Secundair Onderwijs Guimardstraat 1, 1040 Brussel VOET EN STUDIEGEBIED ASO STUDIERICHTING : ECONOMIE Hoe kan de school in het algemeen werk maken van het nieuwe concept

Nadere informatie

OPLEIDINGENSTRUCTUUR ONDERHOUDSTECHNICUS INDUSTRIËLE INSTALLATIES

OPLEIDINGENSTRUCTUUR ONDERHOUDSTECHNICUS INDUSTRIËLE INSTALLATIES OPLEIDINGENSTRUCTUUR ONDERHOUDSTECHNICUS INDUSTRIËLE INSTALLATIES 1. BESCHRIJVING Referentiekaders: WELZIJN OP HET WERK Beroepsprofielen (SERV, oktober 2004) ONDERHOUDSTECHNICUS INDUSTRIËLE INSTALLATIES

Nadere informatie

Cursus/Handleiding/Naslagwerk. Driefase wisselspanning

Cursus/Handleiding/Naslagwerk. Driefase wisselspanning Cursus/Handleiding/Naslagwerk Driefase wisselspanning INHOUDSTAFEL Inhoudstafel Inleiding 3 Doelstellingen 4 Driefasespanning 5. Opwekken van een driefasespanning 5.. Aanduiding van de fasen 6.. Driefasestroom

Nadere informatie

SECTORAAL BEROEPSPROFIEL

SECTORAAL BEROEPSPROFIEL SECTORAAL BEROEPSPROFIEL FIETSMECANICIEN Datum uitgave: mei 2011 ASBL EDUCAM VZW Avenue J. Bordetlaan 164, Bruxelles 1140 Brussel T 02 778 63 30 F 02 779 11 32 Fietsmecanicien Situering van het beroep

Nadere informatie

OPLEIDINGENSTRUCTUUR ASSISTENT PODIUMTECHNICUS ASSISTENT PODIUMTECHNICUS

OPLEIDINGENSTRUCTUUR ASSISTENT PODIUMTECHNICUS ASSISTENT PODIUMTECHNICUS OPLEIDINGENSTRUCTUUR ASSISTENT PODIUMTECHNICUS 1. BESCHRIJVING Referentiekaders: WELZIJN OP HET WERK Beroepsprofielen (SERV, oktober 2004) PODIUMTECHNIEK Beroepencluster (SERV/VIVO, april 2003) De assistent

Nadere informatie

TSO. Mechanische vormgevingstechnieken. Derde graad 2013/868/1//V17 LEERPLAN SECUNDAIR ONDERWIJS. lt/w. Mechanica Elektriciteit

TSO. Mechanische vormgevingstechnieken. Derde graad 2013/868/1//V17 LEERPLAN SECUNDAIR ONDERWIJS. lt/w. Mechanica Elektriciteit LEERPLAN SECUNDAIR ONDERWIJS Vak: TV Elektriciteit 1/1 lt/w Specifiek gedeelte Studierichting: Studiegebied: Onderwijsvorm: Graad: Leerjaar: Mechanische vormgevingstechnieken Mechanica Elektriciteit TSO

Nadere informatie

DOCUMENT. Servicedocument VOET voor het vak ICT/Informatica. Vlaams Verbond van het Katholiek Secundair Onderwijs Guimardstraat 1, 1040 Brussel VVKSO

DOCUMENT. Servicedocument VOET voor het vak ICT/Informatica. Vlaams Verbond van het Katholiek Secundair Onderwijs Guimardstraat 1, 1040 Brussel VVKSO Vlaams Verbond van het Katholiek Secundair Onderwijs Guimardstraat 1, 1040 Brussel DOCUMENT VVKSO Servicedocument VOET voor het vak ICT/Informatica Dit document is een aanvulling op het algemeen servicedocument

Nadere informatie

Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED MECHANICA-ELEKTRICITEIT

Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED MECHANICA-ELEKTRICITEIT Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED MECHANICA-ELEKTRICITEIT Opleiding Servicetechnicus Fotovoltaïsche Systemen BO ME 403 fotovoltaïsche systemen Versie {1.0} BVR Pagina 1 van 32 Inhoud 1 Opleiding...

Nadere informatie

SECUNDAIR ONDERWIJS SPECIFIEK GEDEELTE. Industriële elektriciteit. PV Praktijk elektriciteit PV/TV Stage elektriciteit TV Elektriciteit

SECUNDAIR ONDERWIJS SPECIFIEK GEDEELTE. Industriële elektriciteit. PV Praktijk elektriciteit PV/TV Stage elektriciteit TV Elektriciteit SECUNDAIR ONDERWIJS Onderwijsvorm: BSO Graad: derde graad Jaar: derde leerjaar SPECIFIEK GEDEELTE Optie(s): Industriële elektriciteit Vak(ken): PV Praktijk elektriciteit PV/TV Stage elektriciteit TV Elektriciteit

Nadere informatie

OPLEIDINGENSTRUCTUUR FIETSMECANICIEN

OPLEIDINGENSTRUCTUUR FIETSMECANICIEN OPLEIDINGENSTRUCTUUR FIETSMECANICIEN 1. BESCHRIJVING Referentiekaders: WELZIJN OP HET WERK Beroepsprofielen (SERV, oktober 2004) FIETSMECANICIEN Beroepscompetentieprofiel (EDUCAM, januari 2011) De fietsmecanicien

Nadere informatie

DOCUMENT. Servicedocument VOET voor het vak ICT/Informatica. Vlaams Verbond van het Katholiek Secundair Onderwijs Guimardstraat 1, 1040 Brussel VVKSO

DOCUMENT. Servicedocument VOET voor het vak ICT/Informatica. Vlaams Verbond van het Katholiek Secundair Onderwijs Guimardstraat 1, 1040 Brussel VVKSO Vlaams Verbond van het Katholiek Secundair Onderwijs Guimardstraat 1, 1040 Brussel DOCUMENT VVKSO Servicedocument VOET voor het vak ICT/Informatica Dit document is een aanvulling op het algemeen servicedocument

Nadere informatie

SECUNDAIR ONDERWIJS BSO. derde graad. derde leerjaar SPECIFIEK GEDEELTE. Industrieel onderhoud. 4-2 lt/w 2 lt/w

SECUNDAIR ONDERWIJS BSO. derde graad. derde leerjaar SPECIFIEK GEDEELTE. Industrieel onderhoud. 4-2 lt/w 2 lt/w SECUNDAIR ONDERWIJS Onderwijsvorm: BSO Graad: derde graad Jaar: derde leerjaar SPECIFIEK GEDEELTE Optie(s): Industrieel onderhoud Vak(ken): PV Praktijk elektriciteit TV Elektriciteit 4-2 lt/w 2 lt/w Vakkencode:

Nadere informatie

Secundair onderwijs - Tweede graad ASO/KSO/TSO - Natuurwetenschappen - Vakgebonden eindtermen

Secundair onderwijs - Tweede graad ASO/KSO/TSO - Natuurwetenschappen - Vakgebonden eindtermen Eindtermen educatief project Korstmossen, snuffelpalen van ons milieu 2 de en 3 de graad SO Secundair onderwijs - Tweede graad ASO/KSO/TSO - Natuurwetenschappen - Vakgebonden eindtermen I. Gemeenschappelijke

Nadere informatie

Verslag over de opvolgingsdoorlichting van het Katholiek Instituut voor Technisch Onderwijs te Vilvoorde

Verslag over de opvolgingsdoorlichting van het Katholiek Instituut voor Technisch Onderwijs te Vilvoorde Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming Onderwijsinspectie Hendrik Consciencegebouw Koning Albert II-laan 15 1210 BRUSSEL doorlichtingssecretariaat@ond.vlaanderen.be www.onderwijsinspectie.be Verslag

Nadere informatie

Samengevat door Lieve D Helft ICT-coördinator Scholengemeenschap InterEssen

Samengevat door Lieve D Helft ICT-coördinator Scholengemeenschap InterEssen Samengevat door ICT-coördinator Scholengemeenschap InterEssen Eindtermen ICT Vanaf het schooljaar 2007-2008 zijn er eindtermen voor ICT in het lager onderwijs, dus zal men ICT meer en meer moeten integreren

Nadere informatie

De industrieel elektrotechnisch installateur

De industrieel elektrotechnisch installateur Profiel van De industrieel elektrotechnisch installateur Kernactiviteiten en taken Beroepsprofiel sector van de elektriciens PSC 149.01 industrieel elektrotechnisch installateur versie 2012 Pagina 1 Titulatuur

Nadere informatie

ECTS-fiche. 1. Identificatie. Opleiding Module Didactische competentie stage 3

ECTS-fiche. 1. Identificatie. Opleiding Module Didactische competentie stage 3 ECTS-fiche 1. Identificatie Opleiding SLO Module Didactische competentie stage 3 Code E6 DCS3 Lestijden 40 Studiepunten 6 Ingeschatte totale 150 studiebelasting (in uren) 1 Mogelijkheid tot JA aanvragen

Nadere informatie

DON BOSCO. INPROFIEL info@donboscohoboken.be. 2 de graad BSO TECHNISCH INSTITUUT

DON BOSCO. INPROFIEL info@donboscohoboken.be. 2 de graad BSO TECHNISCH INSTITUUT DON BOSCO TECHNISCH INSTITUUT INPROFIEL info@donboscohoboken.be 2 de graad BSO INLEIDING Wanneer je deze infomap in handen krijgt, duidt dit op interesse voor het beroepsonderwijs. Kiezen voor het beroepsonderwijs

Nadere informatie

OPLEIDINGENSTRUCTUUR ONDERHOUDSMECANICIEN ZWARE BEDRIJFSVOERTUIGEN

OPLEIDINGENSTRUCTUUR ONDERHOUDSMECANICIEN ZWARE BEDRIJFSVOERTUIGEN OPLEIDINGENSTRUCTUUR ONDERHOUDSMECANICIEN ZWARE BEDRIJFSVOERTUIGEN 1. BESCHRIJVING Referentiekaders: WELZIJN OP HET WERK Beroepsprofielen (SERV, oktober 2004) ONDERHOUDSMECANICIEN VRACHTWAGENS Beroepscompetentieprofiel

Nadere informatie

ICT-visie GBS Linden

ICT-visie GBS Linden ICT-visie GBS Linden 1. Algemene inleiding en context Onze school situeert zich in de dorpskern van Linden, Martelarenplaats 1 3210 Linden en telt 420 leerlingen van de peuterklas tot het zesde leerjaar.

Nadere informatie

Mogelijke opdrachten voor een vakwerkgroep economie en handelsvakken

Mogelijke opdrachten voor een vakwerkgroep economie en handelsvakken Mogelijke opdrachten voor een vakwerkgroep economie en handelsvakken In kolom 1 vind je 70 items waaraan je eventueel kan werken in de vakgroep economie en handelsvakken. Ze zijn ingedeeld in 8 categorieën.

Nadere informatie

Overzicht modulefiches Elektromechanica TSO3

Overzicht modulefiches Elektromechanica TSO3 Overzicht modulefiches Elektromechanica TSO3 Inhoud Eenheid: A1 Mechanica... 2 Eenheid: A2 Toegepaste mechanica 1... 2 Eenheid: A4 Technisch Tekenen... 2 Eenheid: A5 Vectorieel Tekenen 1... 3 Eenheid:

Nadere informatie

SECUNDAIR ONDERWIJS FUNDAMENTEEL GEDEELTE

SECUNDAIR ONDERWIJS FUNDAMENTEEL GEDEELTE SECUNDAIR ONDERWIJS Onderwijsvorm: BSO Graad: derde graad Jaar: derde leerjaar FUNDAMENTEEL GEDEELTE Optie(s): Naamloos jaar (harde sector) Vak(ken): PV Stages autotechniek en/of bouw en/of carrosserie

Nadere informatie

Lesvoorbereiding: Kapper en schoonheidsspecialist (beroepen: kapper en schoonheidsspecialist)

Lesvoorbereiding: Kapper en schoonheidsspecialist (beroepen: kapper en schoonheidsspecialist) Lesvoorbereiding: Kapper en schoonheidsspecialist (beroepen: kapper en schoonheidsspecialist) Klas: 1ste graad secundair onderwijs Leervak: Techniek Onderwerp: Atelier i.v.m. de beroepssectoren en specifiek

Nadere informatie

De tertiair elektrotechnisch installateur

De tertiair elektrotechnisch installateur Profiel van De tertiair elektrotechnisch installateur Kernactiviteiten en taken Beroepsprofiel sector van de elektriciens PSC 149.01 tertiair elektrotechnisch installateur versie 2012 Pagina 1 Titulatuur

Nadere informatie

SECTORAAL BEROEPSPROFIEL

SECTORAAL BEROEPSPROFIEL SECTORAAL BEROEPSPROFIEL ONDERHOUDS- EN DIAGNOSETECHNICUS VRACHTWAGENS Datum uitgave: februari 2011 ASBL EDUCAM VZW Avenue J. Bordetlaan 164, Bruxelles 1140 Brussel T 02 778 63 30 F 02 779 11 32 Onderhouds-

Nadere informatie

OPLEIDINGENSTRUCTUUR SANITAIR INSTALLATEUR

OPLEIDINGENSTRUCTUUR SANITAIR INSTALLATEUR OPLEIDINGENSTRUCTUUR SANITAIR INSTALLATEUR 1. BESCHRIJVING Referentiekaders: WELZIJN OP HET WERK Beroepsprofielen (SERV, oktober 2004) SANITAIR INSTALLATEUR Profiel (SERV/FVB, december 1997) SANITAIR INSTALLATEUR

Nadere informatie

Examenprogramma beeldende vorming

Examenprogramma beeldende vorming Examenprogramma beeldende vorming Informatiewijzer Preambule 1 Leeswijzer 2 beeldende vorming 3 1. Preambule De zes algemene onderwijsdoelen die voor alle vakken en sectoren in het vmbo gelden, zijn 1

Nadere informatie

Didactische competentie algemeen (DCA) A. Algemeen. Theorie X Praktijk Semester 1 X Semester 2 Semester 3 Semester 4

Didactische competentie algemeen (DCA) A. Algemeen. Theorie X Praktijk Semester 1 X Semester 2 Semester 3 Semester 4 ALGEMENE INFORMATIE MODULE Didactische competentie algemeen (DCA) A. Algemeen Situering binnen het programma Periode binnen het tweejarige modeltraject Theorie X Praktijk Semester 1 X Semester 2 Semester

Nadere informatie

STUDIEGEBIED MECHANICA-ELEKTRICITEIT

STUDIEGEBIED MECHANICA-ELEKTRICITEIT STUDIEGEBIED MECHANICA-ELEKTRICITEIT Modulaire opleiding PLC Technieker BO ME 011 Versie 1.0 BVR Pagina 1 van 16 Inhoud 1 Deel 1 Opleiding... 3 1.1 Korte beschrijving... 3 1.1.1 Relatie opleiding-beroep...

Nadere informatie

Basisset elektropneumatica. Festo Belgium nv Kolonel Bourgstraat 101 BE-1030 Brussel. Tel.:

Basisset elektropneumatica. Festo Belgium nv Kolonel Bourgstraat 101 BE-1030 Brussel. Tel.: Basisset elektropneumatica Festo Belgium nv Kolonel Bourgstraat 101 BE-1030 Brussel Tel.: +32 2 702 32 39 didactic_be@festo.be www.festo.com De set wordt geleverd met 2 slotplaten van 694 x 297mm. Deze

Nadere informatie

Publicatieplan. *: reeds gepubliceerd

Publicatieplan. *: reeds gepubliceerd Publicatieplan *: reeds gepubliceerd A Aansluitingen Aardingen* Praktische uitvoering* Integratie van EEXi-kringen in verschillende aardingssystemen* Accumulatoren Alkalische accumulatoren Zure accumulatoren

Nadere informatie

Paritair leercomité 330 OPLEIDINGSPROGRAMMA ONDERHOUDSWERKER GEBOUWEN 24 maanden

Paritair leercomité 330 OPLEIDINGSPROGRAMMA ONDERHOUDSWERKER GEBOUWEN 24 maanden Paritair leercomité 330 OPLEIDINGSPROGRAMMA ONDERHOUDSWERKER GEBOUWEN 24 maanden Toelichting: Op dit formulier worden de competenties hernomen die binnen de opleiding tot onderhoudswerker gebouwen worden.

Nadere informatie

~ 1 ~ selecteren. (LPD 1,8,27) (LPD 13,22,23,27)

~ 1 ~ selecteren. (LPD 1,8,27) (LPD 13,22,23,27) ~ 1 ~ Functionele taalvaardigheid/ tekstgeletterdheid Eindtermen (P)AV voor 2 de graad SO 3 de graad SO 3 de jaar 3 de graad SO DBSO niveau 2 de graad DBSO niveau 3 de graad DBSO niveau 3 de jaar 3 de

Nadere informatie

Didactische competentie algemeen (DCA) A. Algemeen. Theorie X Praktijk Semester 1 X Semester 2 Semester 3 Semester 4

Didactische competentie algemeen (DCA) A. Algemeen. Theorie X Praktijk Semester 1 X Semester 2 Semester 3 Semester 4 ECTS-FICHE MODULE Didactische competentie algemeen (DCA) A. Algemeen Situering binnen het programma Periode binnen het tweejarige modeltraject Theorie X Praktijk Semester 1 X Semester 2 Semester 3 Semester

Nadere informatie

Elektronica monteur, Technicus Elektronica

Elektronica monteur, Technicus Elektronica Elektronica monteur, Technicus Elektronica Patrick De Locht Business Developer SYNTRA Limburg vzw Versie Mei 2016 Patrick.delocht@syntra-limburg.be 1 Beschrijving traject Heb je al langer zin om je te

Nadere informatie

OPLEIDING VOOR DEALERS VAN TUINMATERIEEL

OPLEIDING VOOR DEALERS VAN TUINMATERIEEL 2 OPLEIDING VOOR DEALERS VAN TUINMATERIEEL Fedagrim, de Belgische federatie van leveranciers van machines, gebouwen en uitrusting voor landbouw en groene zones vzw, heeft een reeks verdelers van tuinmaterieel

Nadere informatie

Leerlingen op de werf (opleiding ruwbouw derde graad)

Leerlingen op de werf (opleiding ruwbouw derde graad) Leerlingen op de werf (opleiding ruwbouw derde graad) Werkplekleren Reeds zes jaren krijgen leerlingen van de derde graad ruwbouw praktijk op de werf. Waarom samenwerken met bedrijven? Weinig beperking

Nadere informatie

Onderzoekscompetenties. Schooljaar 2015-2016. GO! atheneum Campus Kompas Noordlaan 10 9230 Wetteren 09 365 60 60

Onderzoekscompetenties. Schooljaar 2015-2016. GO! atheneum Campus Kompas Noordlaan 10 9230 Wetteren 09 365 60 60 GO! atheneum Campus Kompas Noordlaan 10 9230 Wetteren 09 365 60 60 Schooljaar 2015-2016 E-mail: ka.wetteren@g-o.be atheneum@campuskompas.be Website: www.campuskompas.be/atheneum Scholengroep Schelde Dender

Nadere informatie

Basis Elektriciteit 1B Leerkrachtenbundel

Basis Elektriciteit 1B Leerkrachtenbundel Basis Elektriciteit 1B Leerkrachtenbundel Opbouw cursus - De cursus is opgebouwd in verschillende delen. Het eerste deel bestaat uit de werkblaadjes met de theorie met bijhorende onderzoeksopdrachten.

Nadere informatie

SECTORAAL BEROEPSPROFIEL

SECTORAAL BEROEPSPROFIEL SECTORAAL BEROEPSPROFIEL DEMONTEUR PERSONENWAGENS EN LICHTE BEDRIJFSVOERTUIGEN Datum uitgave: 2015 ASBL EDUCAM VZW Avenue J. Bordetlaan 164, Bruxelles 1140 Brussel T 02 778 63 30 F 02 779 11 32 info@educam.be

Nadere informatie

Krachtige leeromgevingen. Groepssessie 1: Curriculum Versie groep 1

Krachtige leeromgevingen. Groepssessie 1: Curriculum Versie groep 1 Krachtige leeromgevingen Groepssessie 1: Curriculum Versie groep 1 Planning groepssessies 1. Curriculum (vandaag) 2. Toetsen en evalueren (donderdag 30/10) Groepssessie 1 1. Curriculum op macroniveau 2.

Nadere informatie

REPERTOIRESTUDIE WOORDKUNST Hogere Graad

REPERTOIRESTUDIE WOORDKUNST Hogere Graad Onderwijssecretariaat van de steden en gemeenten van de Vlaamse Gemeenschap Ravensteingalerij 3 bus 7 1000 Brussel 02/506 41 50 ovsg@pi.be www.ovsg.be Leerplan REPERTOIRESTUDIE WOORDKUNST Hogere Graad

Nadere informatie

SECTORAAL BEROEPSPROFIEL

SECTORAAL BEROEPSPROFIEL SECTORAAL BEROEPSPROFIEL MECANICIEN BROMFIETSEN EN LICHTE SCOOTERS Datum uitgave: mei 2011 ASBL EDUCAM VZW Avenue J. Bordetlaan 164, Bruxelles 1140 Brussel T 02 778 63 30 F 02 779 11 32 0 Mecanicien bromfietsen

Nadere informatie

VSKO. Leerplan OPLEIDING. Zwevende module. Modulair. Studiegebied Auto

VSKO. Leerplan OPLEIDING. Zwevende module. Modulair. Studiegebied Auto VSKO Leerplan OPLEIDING Zwevende module Modulair Studiegebied Auto Goedkeuringscode 2010/149/6//D 31 januari 2010 Administratieve groep: 34630 / 34631 Gevaarlijke Stoffen 40 Leerplan Zwevende module Studiegebied

Nadere informatie

Evalueren Inleiding projectdoelstelling Evalueren is geen doel op zich TIPS! vakgroep leerlijn leerlingen en ouder(s)

Evalueren Inleiding projectdoelstelling Evalueren is geen doel op zich TIPS! vakgroep leerlijn leerlingen en ouder(s) Evalueren Inleiding In het leerplan techniek 1b en A-stroom vind je info i.v.m. evalueren. Het is belangrijk dat je vooraf deze tekst even doorneemt. Aanvullend willen we je met dit document extra informatie

Nadere informatie