Waterstanden langs de Rijn en zijn takken bij vijf herhalingstijden

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Waterstanden langs de Rijn en zijn takken bij vijf herhalingstijden"

Transcriptie

1 Directoraat-Ceneraal RijkswaU Waterstanden langs de Rijn en zijn takken bij vijf herhalingstijden ter bepaling van de urgentiecategorieen van te verbeteren dijken Notanr

2 ministerie van verkeer en waterstaat rijkswaterstaat Waterstanden langs de Rijn en zijn takken bij vijf herhalingstijden ter bepaling van de urgentiecategorieen van te verbeteren dijken riza rijksinstituut voor integraal zoetwaterbeheer en afvalwaterbehandeling tel fax doorkiesnummer NOTA auteur(s) ing. M.C. Burgdorffer datum 14 december 1993

3 nza Inhoud 0. SAMENVATTING 1. INLEIDING 2. AANPAK 2.1 Inleiding 2.2 Randvoorwaarden 2.3 Naverwerking 3. RESULTATEN 4. CONCLUSIES EN AANBEVELINGEN REFERENTIES

4 riza BULAGEN Bijlage 1-1 Boven-Rijn en Waal Hoogwaterstanden bij vijf herhalingstijden Bijlage 1-2 Boven-Rijn en Waal Hoogwaterstanden bij vijf herhalingstijden Bijlage 1-3 Boven-Ryn en Waal Hoogwaterstanden bij vijf herhalingstijden Bijlage 2-1 Pannerdensch Kanaal, Neder-Rijn en I^ek Hoogwaterstanden bij vijf herhalingstijden Bijlage 2-2 Pannerdensch Kanaal, Neder-Rijn en Lek Hoogwaterstanden bij vijf herhalingstijden Bijlage 3-1 Ussel Hoogwaterstanden bij vijf herhalingstijden Bijlage 3-2 Ussel Hoogwaterstanden bij vijf herhalingstijden Bijlage 3-3 Ussel Hoogwaterstanden bij vijf herhalingstijden 3

5 nza 0. SAMENVATTING In augustus 1993 heeft de minister van Verkeer en Waterstaat, op basis van het advies van de commissie Boertien I, de nieuwe maatgevende hoogwaterstanden (MHW) voor de Nederlandse Rijn en zijn takken vastgesteld. De maatgevende hoogwaterstanden zijn de waterstanden die optreden met een gemiddelde herhalingstijd van 1250 jaar. Als gevolg van de wijziging van de maatgevende hoogwaterstanden dienen de betrokken provincies de urgentiecategorieen van de nog te verbeteren dijken langs de Rijn en zijn takken opnieuw te bepalen. Hiertoe moeten de waterstanden bij herhalingstijden van 750, 500, 100 en 50 jaar berekend worden. Voor het maken van deze berekeningen is gebruik gemaakt van het programma ZWENDL, het 66n-dimensionale waterbewegingsprogramma, dat in gebruik is bij Rijkswaterstaat/RIZA. Er is uitgegaan van stationaire afvoeren. Deze berekeningsmethode wijkt af van de methode die gevolgd is bij het maken van de MHW-berekeningen. Men is daarbij uitgegaan van een afvoergolf en er is voor het berekenen van de waterstanden gebruikt gemaakt van RIVCUR, een twee-dimensionaal waterbewegingsprogramma, in combinatie met ZWENDL. Als gevolg van de afwijkende berekeningsmethode sluiten de hier gemaakte berekeningen niet zonder meer aan op de MHW-berekeningen. Gezien de directe relatie, die deze berekeningen hebben met de MHW-standen, is het gewenst, dat ze te vergelijken zijn met de MHW-standen. Daarom is op de berekeningsresultaten een correctie toegepast. De correctie wordt berekend voor elke kilometerraai en is gelijk aan het verschil tussen de waterstand berekent met ZWENDL bij stationaire afvoer met een herhalingstijd van 1250 jaar en de waterstand berekent met RIVCUR-ZWENDL bij een afvoergolf met een herhalingstijd van 1250 jaar oftewel MHW. Op de overige herhalingstijden, 750, 500, 100 en 50 jaar, wordt bij elke kilometerraai dezelfde correctie toegepast. Het resultaat van de berekeningen is vastgelegd in de bijlagen waarin per kilometerraai de waterstanden bij de verschillende herhalingstijden afgedrukt zijn. Onzekerheden met betrekking tot de correctiemethode leiden tot een maximale onderschatting van de waterstanden van 0.15m op de Ussel en 0.10m op de Boven- Rijn en Waal tot 0.05m op de overige Rijntakken.

6 'EWmm riza 1.1NLEIDING In augustus 1993 heeft de minister van Verkeer en Waterstaat, op basis van het advies van de commissie Boertien I, de nieuwe maatgevende hoogwaterstanden (MHW) voor de Nederlandse Rijn en zijn takken vastgesteld (Brief HW/AK dd ). Gekozen is voor het altematief 'Boertien-natuur' uit de nota 'Maatgevende hoogwaterstanden langs de Rijn en zijn takken' [1]. In dit altematief wordt geen rekening gehouden met de bodemdaling van het zomerbed van de rivier, die tussen en 1992 opgetreden is. De maatgevende hoogwaterstanden worden dientengevolge hoger vastgesteld dan op grond van de huidige bodemligging nodig zou zijn. Hierdoor ontstaat speelruimte, die kan worden gebruikt voor natuurontwikkeling of plaatselijke verlegging van een dijktrace\ Als gevolg van de wijziging van de maatgevende hoogwaterstanden dienen de betrokken provincies de urgentiecategorieen van de nog te verbeteren dijken langs de Rijn en zijn takken opnieuw te bepalen. Hiertoe moeten de waterstanden bij herhalingstijden van 750, 500, 100 en 50 jaar berekend worden. De directie Gelderland van Rijkswaterstaat heeft het RIZA verzocht deze berekeningen uit te voeren. In dit document worden de aanpak en de resultaten van de berekeningen beschreven.

7 nza 2. AANPAK 2.1 Inleiding De aanleiding voor deze nota is de vaststelling van de nieuwe maatgevende hoogwaterstanden. Voor een juist begrip van het vervolg is een korte uitleg met betrekking tot de maatgevende hoogwaterstanden op zijn plaats. De maatgevende hoogwaterstanden zijn de waterstanden die optreden met een herhalingstijd van 1250 jaar. Met andere woorden: het niveau dat gemiddeld eens in de 1250 jaar bereikt wordt. Deze maatgevende waterstanden worden berekend met het twee-dimensionale waterbewegingsmodel RIVCUR en het 66n-dimensionale waterbewegingsmodel ZWENDL[2,8]. Met RIVCUR zijn alleen stationaire (constante) afvoeren doorgerekend. Bij de vaststelling van de maatgevende hoogwaterstanden wordt echter uitgegaan van een afvoergolf. Bij een afvoergolf met een bepaalde piekafvoer worden lagere waterstanden bereikt dan bij eenzelfde stationaire afvoer. Om dit effect ( het zogenaamde topvervlakkingseffect 1 ) te berekenen wordt ZWENDL gebruikt. Voor de berekeningen ten behoeve van deze nota is uitgegaan van stationaire afvoeren. Het gebruikte model is het e^n-dimensionale waterbewegingsmodel ZWENDL. Dit model berekent waterstanden, afvoeren en snelheden in een geschematiseerd net van waterlopen. Om te kunnen rekenen moeten aan de randen van de schematisatie afvoeren of waterstanden worden opgegeven; de zogenaamde randvoorwaarden. Met ZWENDL zijn waterstandsberekeningen voor de herhalingstijden van 1250, 750, 500, 100 en 50 jaar gemaakt. Analoog aan de MHW-berekeningen zijn de berekeningen beperkt tot het traject kmraai op de Waal, kmraai op de Lek en kmraai op de Ussel. Het ZWENDL-model van de Rijntakken is geijkt op betrekkingslijnen van de waterstandsmeetstations langs de Rijntakken. In het hoge bereik is het verloop van de betrekkingslijnen ontleend aan de resultaten van de RIVCUR-berekening ten behoeve van de vaststelling van de MHW-standen in 1986 (topafvoer Lobith m 3 /s). In het lagere bereik zijn de betrekkingslijnen (en dus ook de ijking van ZWENDL) ontleend aan waarnemingen. Een berekening met RIVCUR, om de resultaten van dit model te vergelijken met de opgetreden waterstanden tijdens drie hoogwaterperioden (topafvoeren Lobith tot m 3 /s), hebben vertrouwenwekkende resultaten opgeleverd [9]. Dit impliceert dat een ZWENDL-berekening en een RIVCUR-ZWENDLberekening, die beiden op dezelfde uitgangspunten gebaseerd zijn, dezelfde resultaten opleveren. Hierbij wordt ervan uitgegaan, dat wat voor een afvoer van m 3 /s en een afvoer van m 3 /s geldt, ook voor de tussenliggende niveaus opgaat. Verschillen in de opgetreden waterstanden worden dan niet veroorzaakt door verschillen tussen de modellen, maar door verschillen in uitgangspunten. Een voorbeeld van een verschillend uitgangspunt is het rekenen met een stationaire afvoer in deze nota ten Met het topvetvlakkingeffect wordt het vcrschijnscl aangeduid, dat de maximum afvoer van de afvoergolf en dus ook de bijbchorende watcrdicpte in de Icngtcrichting van de rivier, o.a. door het instromen van uitcrwaardcn. afneemt.

8 nza opzichte van een berekening met een afvoergolf bij de MHW-berekeningen. Om de relatie met de MHW-standen toch in stand te houden, is een naverwerkingsmethode gebruikt, die wordt beschreven in paragraaf Randvoorwaarden Voor de bovenrand van de modelschematisatie bij Lobith zijn de afvoeren gehanteerd zoals vermeld in tabel 2.1. Deze getallen zijn ontleent aan het rapport Toetsing uitgangspunten rivierdijkversterkingen' [6].De afvoer bij een herhalingstijd van 750 jaar wordt hierin niet vermeld en is berekend met de, in hetzelfde rapport beschreven, formules (1) en (2). Q = * ln(t) 10 < T < 500 (1) Q = * ln(t) 500 < T < (2) waann: Q = piekafvoer T = herhalingstijd (m 3 /s) (jaren) Met behulp van deze formules kan voor een herhalingstijd van 750 jaar een piekafvoer van m 3 /s worden afgeleid. Afgerond op 5 m 3 /s geeft dit de tabelwaarde van m 3 /s. Herhalingstijd (jaar) Tabel 2.1 Afvoer bij Lobith bij vijf herhalingstijden Afvoer Lobith (m 3 /s)

9 riza De schematisatie heeft drie benedenranden: ter hoogte van Vuren (Waal), Hagestein (Lek) en Schokkerhaven (Ussel/Ketelmeer). Voor het berekenen van de waterstand op de benedenranden is gebruik gemaakt van de betrekkingslijnen [3]. Omdat van Schokkerhaven geen betrekkingslijn bekend is, is gebruik gemaakt van de betrekkingslijn voor Kampen. Om deze reden is tevens de schematisatie van de Ussel ingekort tot Kampen. De afgeleide gegevens staan vermeld in tabel 2.2. Herhalingstijd (jaar) Waterstand Vuren (km ) (m + NAP) Waterstand Hagestein (km ) (m + NAP) Tabel 2.2 Waterstand op benedenranden bij vijf herhalingstijden Waterstand Kampen (km ) (m + NAP) Afgezien van de afvoer en waterstanden op boven- en benedenranden wordt er rekening gehouden met zijdelingse instroming op de Ussel door de Oude Ussel en het Twentekanaal. De gebruikte waarden zijn vermeld in tabel 2.3. Herhalingstijd (jaar) Oude Ussel (km ) (m 3 /s) Tabel 2.3 Zijdelingse instroming Ussel bij vijf herhalingstijden Twentekanaal (km ) (m 3 /s) 2.3 Naverwerking Zoals gezegd worden de maatgevende hoogwaterstanden, die ten grondslag liggen aan de bepaling van de dijkhoogten, berekend met de modellen RIVCUR en ZWENDL. Aangezien de waterstanden die nu met ZWENDL bij een stationaire afvoer berekend worden, bij maatgevende afvoer van m 3 /s niet overeenkomen met die van RIVCUR-ZWENDL is de volgende nabewerking van de ZWENDL-rekenresultaten 8

10 nza toegepast: De ZWENDL-berekeningen bij een herhalingstijd van 1250 jaar zijn vergeleken met de MHW-resultaten, die met RIVCUR-ZWENDL verkregen zijn. De verschillen zijn verrekend met de waterstanden, die ZWENDL berekent, ook bij de overige herhalingstijden. De methodiek wordt aan de hand van een voorbeeld verduidelijkt: Voorbeeld De MHW-waterstand voor kmraai van de Neder-Rijn bedraagt m + NAP. Met ZWENDL wordt voor een herhalingstijd van 1250 jaar op deze locatie een waterstand berekend van 14.65* NAP. Een verschil van 0.15 m. Door nu ook bij de andere herhalingstijden 0.15 m van de, door ZWENDL berekende, waterstanden af te trekken, worden de waterstanden voor elke herhalingstijd gerelateerd aan MHW-niveau. In de ZWENDL-berekeningen is van een stationaire afvoer uitgegaan. Hierdoor wordt geen rekening gehouden met topvervlakking. Bij de bepaling van de maatgevende hoogwaterstanden in [1] is wel rekening gehouden met de topvervlakking. Door de ZWENDL-resultaten te relateren aan de RIVCUR-resultaten, zoals hiervoor beschreven, is dit effect toch in rekening gebracht. Op theoretische gronden mag worden verwacht dat bij lagere topafvoeren, de topvervlakking minder groot is. De waterstanden zullen bij lagere topafvoeren dus iets hoger zijn dan aan de hand van de hiervoor beschreven methode berekend wordt, omdat de topvervlakking behorende bij een topafvoer Lobith van m 3 /s ook wordt toegekend aan lagere topafvoeren. In [7] wordt echter geconstateerd, dat de topvervlakking op de Boven-Rijn, Waal,Neder-Rijn, Lek en het Pannerdens Kanaal niet of nauwelijks wordt beinvloed door de hoogte van de afvoertop. Hierbij is gerekend met afvoertoppen van 13650, 15200, en m 3 /s. Op de Ussel neemt de topvervlakking bij lagere topafvoeren af. Op grond hiervan is alleen voor de Ussel gezocht naar een correctiemethode. Een eenvoudige methode is het interpoleren op basis van de afvoer bij Lobith tussen twee afvoerniveaus waarvoor de topvervlakking bekend is. Hiervoor zijn de gegevens van de topvervlakkingberekening [4], die gemaakt is bij de bepaling van de MHW-standen, beschikbaar als bovengrens. Bovendien zijn er resultaten bekend van een topvervlakkingsmeting tijdens het hoogwater van 1980 [5], toen bij Lobith een topafvoer van 8811 m 3 /s is bereikt. Bij die meting heeft men op de Ussel geen topvervlakking kunnen vaststellen. Gezien de meetnauwkeurigheid en andere onzekerheden is de waarde van deze meting twijfelachtig. Het lijkt niet verstandig een berekening te corrigeren op basis van dergelijke onzekere uitgangspunten. Op de waterstanden van de Ussel is daarom g66n correctie toegepast. Als, in tegenstelling met wat hier wordt verondersteld, g6en topvervlakking optreedt, dan worden in het meest ongunstige geval de waterstanden op de Waal 0.10m, op het Pannerdens Kanaal, Neder-Rijn en Lek 0.05m en op de Ussel 0.15m onderschat.

11 nza 3. RESULTATEN In bijlage 1-1 tot en met 3-3 zijn de berekende waterstanden per kilometerraai langs de Rijn en zijn takken weergegeven. In de meeste linkse kolom zijn de maatgevende hoogwaterstanden vermeld. Daarnaast zijn in volgorde van aflopende herhalingstijd de overige resultaten afgedrukt. Op de Neder-Rijn en de Ussel ontbreken een aantal kilometerraaien, die door bochtafsnijdingen verdwenen zijn. Voor de benedenloop van de Ussel is ervan uitgegaan dat de Usselafvoer en niet de waterstand op het Ketelmeer, de bepalende parameter voor de waterstanden is. Voor de MHW-situatie is dit juist in het hier beschouwde traject (tot kmraai ). Voor de andere herhalingstijden blijkt dit ook te kloppen. 10

12 nza 4. CONCLUSIES EN AANBEVELINGEN - Met behulp van het waterbewegingsmodel ZWENDL zijn de waterstanden langs de Rijn en zijn takken berekend voor vijf herhalingstijden. Hierbij zijn de uitkomsten van de berekeningen gecorrigeerd met behulp van de MHW-berekeningen. Door uit te gaan van een gelijke topvervlakking bij de verschillende herhalingstijden wordt de waterstand bij afvoeren beneden MHW-niveau enigszins onderschat. Dit effect wordt sterker bij afnemende herhalingstijden. Op grond hiervan moet voor de Ussel rekening worden gehouden met onderschatting tot maximaal 0.15m. Voor de Boven-Rijn en Waal bedraagt de onderschatting maximaal 0.10m. Voor de overige Rijntakken blijft de onderschatting beperkt tot ca. 0.05m. - Een nauwkeuriger bepaling van de gevraagde waterstanden zou mogelijk zijn als rekening werd gehouden met de golfvorm van de afvoer. Onzekerheden met betrekking tot de topvervlakking zouden dan geminimaliseerd kunnen worden. - Een berekening met zowel RIVCUR als ZWENDL bij een afvoerniveau Lobith tussen de en m 3 /s kan de veronderstelling toetsen dat deze modellen in dit bereik dezelfde uitkomsten geven. 11

13 nza REFERENTIES [1] Silva, W. en Hartman, J. Maatgevende hoogwaterstanden langs de Rijn en zijn takken(1993) op basis van het advies van de commissie Boertien Rijkswaterstaat/RIZA, Nota [2] Struijk, R. ZWENDL gebruikersdocumentatie Rijkswaterstaat/RIZA, april 1992 [3] Anonymus Betrekkingslijnen Boven-Rijn en Waal Betrekkingslijnen Pannerdens Kanaal, Neder-Rijn en Lek Betrekkingslijnen Ussel tekening t/m Rijkswaterstaat/Directie Gelderland [4] Burgdorffer, M.C. Topvervlakking op de Rijntakken bij een MHW-afvoer van m 3 /s Rijkswaterstaat/RIZA, Werkdocument X [5] Veraart, A. en Stuurman, T.J. Hoogwater Rijn en -takken Directie Waterhuishouding en Waterbeweging district zuidoost, Nota WWZO [6] Passchier, R.H. Toetsing uitgangspunten rivierdijkversterkingen Aanvullend rapport 2: Werklijn Rijn en Maas Waterloopkundig Laboratorium, Q1664 [7] Schropp, M.H.I, en van der Veen, R. Hoogwaterstanden langs Rijn en Maas bij enkele topafvoeren Rijkswaterstaat/RIZA, Werkdocument X [8] Ubels, J. en *t Hoen, J.P.F. Schematisatie en ijking van de Nederlandse Rijntakken ten behoeve van ZWENDL Rijkswaterstaat/RIZA, nota [9] Ubels, J.W. MHW Verantwoording van het hoogwateronderzoek op de Boven-Rijn, de Waal, het Pannerdensch Kanaal, de Neder-Rijn, de Lek en de Ussel Dienst Binnenwateren/RIZA, nota 86.35, September

14 Bijlage 1-1 Boven-Ryn en Waal Hoogwaterstanden bij vijf herhalingstijden (m+ NAP) km-raai en MHW plaatsaanduiding T=1250 T=750 T=500 T=100 T= Lobith Millingen Ooy Nijmegen Oosterhout Ewijk Deest Dodewaard Druten

15 Bijlage 1-2 Boven-Rijn en Waal Hoogwaterstanden bij vijf herhalingstijden (m+ NAP) km-raai en MHW plaatsaanduiding T=1250 T=750 T=500 T=100 T= Ochten Ben. Leeuwen Tiel Dreumel St-Andries Opijnen Zaltbommel Haaften Herwijnen

16 Bijlage 1-3 Boven-Rijn en Waal Hoogwaterstanden bij vijf herhalingstijden (m+ NAP) km-raai en plaatsaanduiding MHW T=1250 T=750 T=500 T=100 T= Vuren

17 Bijlage 2-1 Pannerdensch Kanaal, Neder-Ryn en Lek Hoogwaterstanden bij vijf herhalingstijden (m+ NAP) km-raai en MHW plaatsaanduiding T=1250 T=750 T=500 T=100 T= Pan. Kop Angeren Huissen Usselkop Arnhem Oosterbeek Driel Heteren Renkum Wageningen Opheusden Rhenen

18 Bijlage 2-2 Pannerdensch Kanaal, Neder-Rgn en Lek Hoogwaterstanden bij vijf herhalingstijden (m+ NAP) km-raai en plaatsaanduiding MHW T=1250 T=750 T=500 T=100 T= Elst Eck en Wiel Amerongen A'dam-Rijnkan. Beusichem Culemborg

19 Bijlage 3-1 Ussel Hoogwaterstanden bij vijf herhalingstijden (m+ NAP) km-raai en MHW plaatsaanduiding T=1250 T=750 T=500 T=100 T= Usselkop Westervoort Velp Rheden Doesburg Dieren Bronkhorst Zutphen

20 Bijlage 3-2 Ussel Hoogwaterstanden bij vijf herhalingstijden (m+ NAP) km-raai en MHW plaatsaanduiding T=1250 T=750 T=500 T=100 T= Gorssel Deventer Olst Wijhe Windesheim

21 Bijlage 3-3 Ussel Hoogwaterstanden bij vijf herhalingstijden (m-t- NAP) km-raai en plaatsaanduiding MHW T=1250 T=750 T=500 T=100 T= Hattem Katerveer

Betrekkingslijnen Rijn

Betrekkingslijnen Rijn Intermediair in waterbeheer Betrekkingslijnen Rijn Versie 2010 14-7-2010 Opdrachtgever: Referentie: Rijkswaterstaat Oost-Nederland P100429Ra Pagina 1 Betrekkingslijnen Rijn Versie 2010 P100429Ra Intermediair

Nadere informatie

Hydraulische randvoorwaarden 2001: maatgevende afvoeren Rijn en Maas

Hydraulische randvoorwaarden 2001: maatgevende afvoeren Rijn en Maas Ministerie van Verkeer en Waterstaat jklmnopq RIZA Rijksinstituut voor Integraal Zoetwaterbeheer en Afvalwaterbehandeling Hydraulische randvoorwaarden 2001: maatgevende afvoeren Rijn en Maas Onderzoek

Nadere informatie

Land + Water jaargang 40, nummer 9, pag , Auteurs: M.T. Duits H. Havinga J.M. van Noortwijk ISBN

Land + Water jaargang 40, nummer 9, pag , Auteurs: M.T. Duits H. Havinga J.M. van Noortwijk ISBN Land + Water jaargang 40, nummer 9, pag. 59-61, 2000 Auteurs: M.T. Duits H. Havinga J.M. van Noortwijk ISBN 90-77051-06-6 nummer 6 april 2002 Onzekerheden in waterstanden en kosten onderzocht M.T. Duits

Nadere informatie

Onderbouwing Hydraulische Randvoorwaarden 2001 voor de IJsseldelta. RIZA rapport

Onderbouwing Hydraulische Randvoorwaarden 2001 voor de IJsseldelta. RIZA rapport Onderbouwing Hydraulische Randvoorwaarden 2001 voor de IJsseldelta RIZA rapport 2002.018 Onderbouwing Hydraulische Randvoorwaarden 2001 voor de IJsseldelta 13 september 2005 RIZA rapport 2002.018 Colofon

Nadere informatie

vw Toetspeilen 1 bovenrivierengebied (de Rijntakken en de Maas) Aan de Voorzitter van de vaste commissie voor Verkeer en Waterstaat

vw Toetspeilen 1 bovenrivierengebied (de Rijntakken en de Maas) Aan de Voorzitter van de vaste commissie voor Verkeer en Waterstaat vw02000044 Aan de Voorzitter van de vaste commissie voor Verkeer en Waterstaat Den Haag, 21 januari 2002 Hierbij deel ik u mede dat ik op 21 december 2001 de hydraulische randvoorwaarden 2001 (HR 2001)

Nadere informatie

382,40 per inwoner 2/5 WMO 14.127.768,00 382,40 per inwoner 2/5 werk 14.127.768,00

382,40 per inwoner 2/5 WMO 14.127.768,00 382,40 per inwoner 2/5 werk 14.127.768,00 Gelderland Gemeente Aalten Inwoners 27.025 extra gelden 3D voor gemeenten 956,00 per inwoner 25.835.900,00 per jaar 191,20 per inwoner 1/5 jeugd 5.167.180,00 382,40 per inwoner 2/5 WMO 10.334.360,00 382,40

Nadere informatie

Hydraulische randvoorwaarden categorie c-keringen

Hydraulische randvoorwaarden categorie c-keringen Opdrachtgever: Ministerie van Verkeer en Waterstaat Hydraulische randvoorwaarden categorie c-keringen Achtergrondrapport Hollandsche IJssel (dijkring 14 en 15) Auteurs: Bastiaan Kuijper Nadine Slootjes

Nadere informatie

Berekening van de saliniteit uit de geleidendheid en de temperatuur

Berekening van de saliniteit uit de geleidendheid en de temperatuur Berekening van de saliniteit uit de geleidendheid en de temperatuur Project: NAUTILUS Werkdocument: RIKZ/OS-98.145X Ministerie van Verkeer en Waterstaat In opdracht van: Directie Noordzee Directie Zuid-Holland

Nadere informatie

Kenmerk VEB Doorkiesnummer +31(0)

Kenmerk VEB Doorkiesnummer +31(0) Memo Aan RWS-WVL (Robert Vos) Datum Van Alfons Smale Kenmerk Doorkiesnummer +31(0)88335 8208 Aantal pagina's 5 E-mail alfons.smale@deltares.nl Onderwerp OI2014 voor dijkring 44 (Lek) 1 Inleiding In het

Nadere informatie

Prijzen en vervoerzones Stadsregiotaxi

Prijzen en vervoerzones Stadsregiotaxi Reserveren? 0900 734 46 82 (@ 0,10 per minuut) Prijzen en vervoerzones Stadsregiotaxi Vraagt u zich af hoe de prijs van uw reis wordt berekend, wat een vervoerzone is en welke tarieven de verschillende

Nadere informatie

Oudste kaarten: alfabetische plaatsnamenlijst van alle meldingen t/m 2013

Oudste kaarten: alfabetische plaatsnamenlijst van alle meldingen t/m 2013 278 73 s-heerenberg Gelderland 07-08-1901 W.F. Boomgaard Apeldoorn 28-01-2005 912 190 t Harde Gelderland 08-06-1935 W.F. Boomgaard Apeldoorn 28-01-2005 468 109 Aalten (Gld.) Gelderland 14-04-1903 H.J.E.

Nadere informatie

Toetspeilen Oude IJssel

Toetspeilen Oude IJssel Opdrachtgever: Rijkswaterstaat RIZA Auteurs: A.A.J. Botterhuis H.J. Barneveld K. Vermeer PR1011 december 2005 december 2005 Inhoud 1 Inleiding...1-1 1.1 Aanleiding tot het project...1-1 1.2 Probleembeschrijving...1-1

Nadere informatie

Ruimte voor de Waal - Nijmegen Verificatie Ruimtelijk Plan Hydraulica

Ruimte voor de Waal - Nijmegen Verificatie Ruimtelijk Plan Hydraulica Ruimte voor de Waal - Nijmegen Verificatie Ruimtelijk Plan Hydraulica Gemeente Nijmegen 1 oktober 2010 Definitief rapport 9V0718.05 A COMPANY OF HASKONING NEDERLAND B.V. KUST & RIVIEREN Barbarossastraat

Nadere informatie

Prijzen en vervoerzones Stadsregiotaxi

Prijzen en vervoerzones Stadsregiotaxi Reserveren? 0900 734 46 82 (@ 0,10 per minuut) Prijzen en vervoerzones Stadsregiotaxi Vraagt u zich af hoe de prijs van uw reis wordt berekend, wat een vervoerzone is en welke tarieven de verschillende

Nadere informatie

Inundatie winterbed IJssel gedurende hoogwater maart-april mei Bibliotheek SV BOR120 ON

Inundatie winterbed IJssel gedurende hoogwater maart-april mei Bibliotheek SV BOR120 ON Inundatie winterbed IJssel gedurende hoogwater maart-april 1952 mei 1952 Ministerie van Verkeer en Waterstaat Directoraat-Generaal Rijkswaterstaat Directie Oost-Nederland Bibliotheek SV BOR120 ON Rijkswaterstaat

Nadere informatie

Kenmerk ZKS Doorkiesnummer +31(0)

Kenmerk ZKS Doorkiesnummer +31(0) Memo Deltares ~ Aan Pedja Zivojnovic Datum 19 februari 2016 Van Nadine Slootjes Kenmerk Doorkiesnummer +31(0)883358080 Aantal pagina's 5 E-mail nadine.slootjes@deltares.nl Onderwerp Analyse effect Nieuwe

Nadere informatie

Samenvatting van het onderzoek Grensoverschrijdende effecten van extreem hoogwater op de Niederrhein, april 2004

Samenvatting van het onderzoek Grensoverschrijdende effecten van extreem hoogwater op de Niederrhein, april 2004 Samenvatting van het onderzoek Grensoverschrijdende effecten van extreem hoogwater op de Niederrhein, april 2004 In opdracht van de Duits-Nederlandse werkgroep hoogwater is vanaf 2002 tot 2004 door de

Nadere informatie

Analyse van de maatgevende afvoer van de Maas te Borgharen

Analyse van de maatgevende afvoer van de Maas te Borgharen Ministerie van Verkeer en Waterstaat jklmnopq RIZA Rijksinstituut voor Integraal Zoetwaterbeheer en Afvalwaterbehandeling Analyse van de maatgevende afvoer van de Maas te Borgharen Onderzoek in het kader

Nadere informatie

notitie Grondbank GMG 1. INLEIDING

notitie Grondbank GMG 1. INLEIDING notitie Witteveen+Bos van Twickelostraat 2 postbus 233 7400 AE Deventer telefoon 0570 69 79 11 telefax 0570 69 73 44 www.witteveenbos.nl onderwerp project opdrachtgever projectcode referentie opgemaakt

Nadere informatie

Ons kenmerk C210/ Aantal bijlagen

Ons kenmerk C210/ Aantal bijlagen Aan de leden van de commissie Algemeen Bestuur Korte Nieuwstraat 6 6511 PP Nijmegen Telefoon (024) 329 91 11 Telefax (024) 329 9162 E-mail gemeente@nijmegen.nl Postadres Postbus 9105 6500 HG Nijmegen Datum

Nadere informatie

Kaartenbijlage Beheerplan Veluwe

Kaartenbijlage Beheerplan Veluwe Kaartenbijlage Beheerplan Veluwe Kaarten Hoofdstuk 2 De Veluwe: een compleet systeem? Kaart 2.1: Kaart 2.2: Kaart 2.3: Eigendommen Habitattypen Begrenzing Natura 2000 gebied Veluwe Kaartenbijlage Beheerplan

Nadere informatie

Tracé regiocombi (structuur)alternatief

Tracé regiocombi (structuur)alternatief Tracé regiocombi (structuur)alternatief Dit alternatief bestaat uit verbetering en verbreding van (delen van) het bestaande wegennet - de A12, A50, A15, A325 en de Pleyroute samen met een optimale inzet

Nadere informatie

Invloed van de zijdelingse toestroming van beken en zijrivieren op hoogwaterstanden van de IJssel. Frans Berben RWS ON

Invloed van de zijdelingse toestroming van beken en zijrivieren op hoogwaterstanden van de IJssel. Frans Berben RWS ON Invloed van de zijdelingse toestroming van beken en zijrivieren op hoogwaterstanden van de IJssel Frans Berben RWS ON 3 oktober 212 Invloed van de zijdelingse toestroming van beken en zijrivieren op hoogwaterstanden

Nadere informatie

Opmerking bij driejaarsgemiddelden Continu Vakantie Onderzoek (CVO)

Opmerking bij driejaarsgemiddelden Continu Vakantie Onderzoek (CVO) Opmerking bij driejaarsgemiddelden Continu Vakantie Onderzoek (CVO) Bij de interpretatie van de uitkomsten van het CVO moet men er rekening mee houden dat een steekproef geen exacte uitkomsten oplevert,

Nadere informatie

rijkswaterstaat Afbakening proeftraject op basis van bodempeilingen Werkdocument auteur(s) datum ministerie van verkeer en waterstaat

rijkswaterstaat Afbakening proeftraject op basis van bodempeilingen Werkdocument auteur(s) datum ministerie van verkeer en waterstaat ministerie van verkeer en waterstaat rijkswaterstaat riza rijksinstituut voor integraal zoetwaterbeheer en afvalwaterbehandeling tel. 026-3688911, fax. 026-3688678 doorkiesnummer 026-3688911 Afbakening

Nadere informatie

17 november Fysica van watersystemen. q t. Fysica van watersystemen. Basisprincipes van waterbeweging. Basisprincipes van waterbeweging

17 november Fysica van watersystemen. q t. Fysica van watersystemen. Basisprincipes van waterbeweging. Basisprincipes van waterbeweging 17 november 015 Fsica van watersstemen h h u u h 0 t Fsica van watersstemen Erik Mosselman WMCN-cursusdag Water Management Centre of the Netherlands Lelstad, 17 november015 Basisprincipes van waterbeweging

Nadere informatie

Woonplaats Woonplaats Per huishouden Aalst Gld Aalst Gld ,38 Aalten Aalten ,86 Achterveld Gem Barneveld

Woonplaats Woonplaats Per huishouden Aalst Gld Aalst Gld ,38 Aalten Aalten ,86 Achterveld Gem Barneveld Woonplaats Woonplaats 2014 2015 2016 Per huishouden Aalst Gld Aalst Gld 715 362 312 0,38 Aalten Aalten 6343 5600 6317 0,86 Achterveld Gem Barneveld Achterveld Gem Barneveld 1244 1243 880 0,88 Aerdt Aerdt

Nadere informatie

Onzekerheid afvoerverdeling splitsingspunten Rijn

Onzekerheid afvoerverdeling splitsingspunten Rijn Opdrachtgever: Rijkswaterstaat RIZA Onzekerheid afvoerverdeling splitsingspunten Rijn Rapport Juni, 2006 Q4207.00 Opdrachtgever: Rijkswaterstaat RIZA Onzekerheid afvoerverdeling splitsingspunten Rijn Ir.

Nadere informatie

HUISSENSCHE WAARDEN AANVULLENDE GRONDWATERBEREKENING

HUISSENSCHE WAARDEN AANVULLENDE GRONDWATERBEREKENING HUISSENSCHE WAARDEN AANVULLENDE GRONDWATERBEREKENING BASAL TOESLAGSTOFFEN BV 12 december 2013 077461453:0.1 - Definitief C01012.100037.0120 Inhoud 1 Inleiding... 4 2 Rivierwaterstanden... 5 2.1 Rivierwaterstanden

Nadere informatie

ZEEUWSE MEER. globale getij - hoogten. in verschillende. compartimenteringsmodellen. ;aat deltadienst ndenzoek. nota: 75-04

ZEEUWSE MEER. globale getij - hoogten. in verschillende. compartimenteringsmodellen. ;aat deltadienst ndenzoek. nota: 75-04 Ministerie van Verkeer en Waterstaat Directoraat-Generaal Rijkswaterstaat Direutie Zeeland Nummer: Bibliotheek, Koestr. 30, tel: 0118-686362 postbus 5014,4330 KA Middelburg ZEEUWSE MEER globale getij -

Nadere informatie

Plaats: Jaar: Vindplaats Aalst 1964 Regionaal Archief Rivierenland Aalten 1958 Aalten 1967 ECAL Aerdt 1956 Almen 1949 Gelders Archief Alphen 1968

Plaats: Jaar: Vindplaats Aalst 1964 Regionaal Archief Rivierenland Aalten 1958 Aalten 1967 ECAL Aerdt 1956 Almen 1949 Gelders Archief Alphen 1968 Lijst alle? Adolfs films in Gelderland Hervonden films Adolfs Plaats: Jaar: Vindplaats Aalst 1964 Regionaal Archief Rivierenland Aalten 1958 Aalten 1967 ECAL Aerdt 1956 Almen 1949 Gelders Archief Alphen

Nadere informatie

Analyse Laagste Laagwaterstanden in jachthaven WSV De Engel, De Steeg

Analyse Laagste Laagwaterstanden in jachthaven WSV De Engel, De Steeg Analyse Laagste Laagwaterstanden in jachthaven WSV De Engel, De Steeg Inleiding In 2015 is er een ongekend lange periode van extreem laagwater geweest in de Rijn, IJssel en de Neder-Rijn en Lek. In de

Nadere informatie

Kenmerk GEO Doorkiesnummer +31(0)

Kenmerk GEO Doorkiesnummer +31(0) Memo Deltores ~ Aan RWS-WVL (R. VOS) Datum Van Alfons Smale Kenmerk Doorkiesnummer +31(0)88335 8208 Aantal pagina's 5 E-mail alfons.smale@deltares.nl Onderwerp Werkwijze bepaling Hydraulische Ontwerp Randvoorwaarden

Nadere informatie

Werkdocument Kd-waarden van zware metalen in zoetwatersediment[riza nr.96.180.x]

Werkdocument Kd-waarden van zware metalen in zoetwatersediment[riza nr.96.180.x] Ministerie van Verkeer en WalersUai Directoraat-Generaal Rijkswaterstaat Rijksinstituut voor Integraal Zoetwaterbeheer en Afvalwaterbehandeling RIZA doorkiesnummer 0320 298498 Werkdocument Kd-waarden van

Nadere informatie

Vragen van het Ministerie van Financien ten aanzien van Noodoverloopgebieden

Vragen van het Ministerie van Financien ten aanzien van Noodoverloopgebieden Ministerie van Verkeer en Waterstaat Rijkswaterstaat Vragen van het Ministerie van Financien ten aanzien van Noodoverloopgebieden 2 december 2003 Werkdocument RIZA 2004.148X R.M. Slomp Inhoudsopgave 1.

Nadere informatie

De invloed van het sluis- en stuwcomplex Doorwerth - Driel, tijdens de bouw en na voltooiing, op de hoogwaterstanden ter plaatse

De invloed van het sluis- en stuwcomplex Doorwerth - Driel, tijdens de bouw en na voltooiing, op de hoogwaterstanden ter plaatse CsT: 2UQtbZ De invloed van het sluis- en stuwcomplex Doorwerth - Driel, tijdens de bouw en na voltooiing, op de hoogwaterstanden ter plaatse met 5 bijlagen - augustus 1957 Ministerie v a n V e r k e e

Nadere informatie

Prijzen en vervoerzones Stadsregiotaxi

Prijzen en vervoerzones Stadsregiotaxi Reserveren? 0900 734 46 82 (@ 0,10 per minuut) Prijzen en vervoerzones Stadsregiotaxi Vraagt u zich af hoe de prijs van uw reis wordt berekend, wat een vervoerzone is en welke tarieven de verschillende

Nadere informatie

Overzichtsrapport SER Gelderland

Overzichtsrapport SER Gelderland Overzichtsrapport SER Onderwijs: MBO In opdracht van SER September 2008 Drs. J.D. Gardenier L.T. Schudde CAB Martinikerkhof 30 9712 JH Groningen 050-3115113 cab@cabgroningen.nl www.cabgroningen.nl 1 Onderwijs:

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2002 2003 28 855 Gemeentelijke herindeling van een deel van de Achterhoek, de Graafschap en de Liemers en Bathmen, tevens wijziging van de grens tussen de

Nadere informatie

SEDIMENTATIE INVAAROPENING EN PLAS WAALWAARD IN BESTAANDE EN VERDIEPTE EN VERBREDE SITUATIE (VARIANT 0+)

SEDIMENTATIE INVAAROPENING EN PLAS WAALWAARD IN BESTAANDE EN VERDIEPTE EN VERBREDE SITUATIE (VARIANT 0+) SEDIMENTATIE INVAAROPENING EN PLAS WAALWAARD IN BESTAANDE EN VERDIEPTE EN VERBREDE SITUATIE (VARIANT 0+) RIJKSWATERSTAAT 13 juni 2014 077748870:0.2 - Concept, vertrouwelijk C03021.000232.0300 Inhoud 1

Nadere informatie

Hydraulische randvoorwaarden voor categorie c-keringen

Hydraulische randvoorwaarden voor categorie c-keringen Opdrachtgever: Ministerie van Verkeer en Waterstaat Hydraulische randvoorwaarden voor categorie c-keringen Achtergrondrapport Vollenhove-Noordoostpolder (dijkring 7) en Vollenhove-Friesland/Groningen (dijkring

Nadere informatie

Boven IJssel Rijn 3 Amerongen Lek

Boven IJssel Rijn 3 Amerongen Lek Beneden IJssel Sallandse IJssel Graafschapse IJssel Rijn Hagestein Rijn 5 Schoonhoven Rijn Driel Boven IJssel Rijn Amerongen Lek Pannerdens Kanaal Midden Waal Boven Waal Beneden Waal Boven Waal Beneden

Nadere informatie

Hydraulische Randvoorwaarden 2006 benedenrivierengebied

Hydraulische Randvoorwaarden 2006 benedenrivierengebied 25000 20000 15000 10000 5000 0-40 -20 0 20 40 60 Hydraulische Randvoorwaarden 2006 benedenrivierengebied Afvoerstatistiek en overige statistische invoer Hydra-B RIZA werkdocument 2005.114x Ministerie van

Nadere informatie

Bijlage 5n: De organisatie en beheersobjecten van de directie Bovenrivieren van Rijkswaterstaat van 1 augustus 1933 tot 1 oktober 1986

Bijlage 5n: De organisatie en beheersobjecten van de directie Bovenrivieren van Rijkswaterstaat van 1 augustus 1933 tot 1 oktober 1986 Bijlage 5n: De organisatie en beheersobjecten van de directie Bovenrivieren van Rijkswaterstaat van 1 augustus 1933 tot 1 oktober 1986 Behoort bij de publicatie: 1-2-2016 Henk van de Laak ISBN: 978-94-6247-047-7

Nadere informatie

Keerperiode In het inlaatbeleid wordt er onderscheid gemaakt in twee periodes: De zomerperiode De winterperiode

Keerperiode In het inlaatbeleid wordt er onderscheid gemaakt in twee periodes: De zomerperiode De winterperiode tijdens hoge rivierafvoeren Afdeling Beheer en Onderhoud, Bedrijfsbureau Versie november 2013 1. Inleiding In het gebied van waterschap Rivierland liggen 37 buitenpolders met een totale oppervlakte van

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Gelderland, mei 2017

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Gelderland, mei 2017 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Gelderland, mei 2017 WW daalt in Gelderland sterker dan landelijk In mei is het aantal WW uitkeringen in Gelderland met 2.040 verder afgenomen tot 44.486. Dat is 4,4% minder dan

Nadere informatie

Bijlage 5q: De organisatie en beheersobjecten van de directie Oost-Nederland van Rijkswaterstaat van 1 januari 1994 tot 1 april 2013

Bijlage 5q: De organisatie en beheersobjecten van de directie Oost-Nederland van Rijkswaterstaat van 1 januari 1994 tot 1 april 2013 Bijlage 5q: De organisatie en beheersobjecten van de directie Oost-Nederland van Rijkswaterstaat van 1 januari 1994 tot 1 april 2013 Behoort bij de publicatie: 1-2-2016 Henk van de Laak ISBN: 978-94-6247-047-7

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2004 414 Wet van 1 juli 2004 tot gemeentelijke herindeling van een deel van de Achterhoek, de Graafschap en de Liemers, en Wij Beatrix, bij de gratie

Nadere informatie

Hydraulische randvoorwaarden voor categorie c-keringen

Hydraulische randvoorwaarden voor categorie c-keringen Opdrachtgever: Ministerie van Verkeer en Waterstaat Hydraulische randvoorwaarden voor categorie c-keringen Achtergrondrapport keringen langs de Veluwe Randmeren (dijkring 8, 11 en 45) Auteurs: Nelle Jan

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Gelderland, juni 2017

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Gelderland, juni 2017 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Gelderland, juni 2017 WW-uitkeringen laagopgeleiden in Gelderland ruim kwart lager dan geleden Het aantal lopende WW-uitkeringen in Gelderland daalt in juni verder. Ook laagopgeleiden

Nadere informatie

Landelijk model voor hoogwaterbereke ningen

Landelijk model voor hoogwaterbereke ningen Landelijk model voor hoogwaterbereke ningen juli 2001 Landelijk model voor hoogwaterberekeningen Q2977 juli 2001 Inhoud 1 Inleiding...1 1.1 Aanleiding en kader...1 1.2 Opzet van het rapport...2 1.3 De

Nadere informatie

Rivierkundige berekeningen Randwijkse Waard Rivierkundige analyse

Rivierkundige berekeningen Randwijkse Waard Rivierkundige analyse Rivierkundige berekeningen Randwijkse Waard 9T5318.A0 Definitief 24 maart 2010 A COMPANY OF HASKONING NEDERLAND B.V. KUST & RIVIEREN Barbarossastraat 35 Postbus 151 6500 AD Nijmegen (024) 328 42 84 Telefoon

Nadere informatie

Provinciale Staten. Gedeputeerde Staten van Overijssel, voorzitter, secretaris.

Provinciale Staten. Gedeputeerde Staten van Overijssel, voorzitter, secretaris. www.prv-overijssel.nl Provinciale Staten Postadres Provincie Overijssel Postbus 10078 8000 GB Zwolle Telefoon 038 425 25 25 Telefax 038 425 48 41 Uw kenmerk Uw brief Ons kenmerk Datum WB/2005/592 01 03

Nadere informatie

fl1 Uitbreiding SOBEK-model Rijntakken Opdrachtgever: Rijkswaterstaat/RIZA PR138 November 1998

fl1 Uitbreiding SOBEK-model Rijntakken Opdrachtgever: Rijkswaterstaat/RIZA PR138 November 1998 fl1 Opdrachtgever: Rijkswaterstaat/RIZA e/ Uitbreiding SOBEK-model Rijntakken PR138 November 1998 Opdrachtgever: Rijkswaterstaat/RIZA Uitbreiding SOBEK-model Rijntakken Auteurs: ir. A.P.P. Termes en ir.

Nadere informatie

Legitimatie van de nevengeul Varik-Heesselt

Legitimatie van de nevengeul Varik-Heesselt Legitimatie van de nevengeul Varik-Heesselt Roel During, Alterra Wageningen UR 2 juni 2016 Inhoud Conclusie Vraag van Waalzinnig Uitgangspunten van het onderzoek 18.000 m 3 /s bij Lobith Onderbouwing maatgevende

Nadere informatie

Verbetering Waterkering Waalkade Nijmegen Toetsingsadvies over het milieueffectrapport

Verbetering Waterkering Waalkade Nijmegen Toetsingsadvies over het milieueffectrapport Verbetering Waterkering Waalkade Nijmegen Toetsingsadvies over het milieueffectrapport 13 mei 2005 / rapportnummer 1430-68 College van Gedeputeerde Staten van Gelderland Postbus 9090 6800 GX ARNHEM uw

Nadere informatie

Eerste Kamer der Staten-Generaal

Eerste Kamer der Staten-Generaal Eerste Kamer der Staten-Generaal 1 Vergaderjaar 2003 2004 28 855 Gemeentelijke herindeling van een deel van de Achterhoek, de Graafschap en de Liemers, en Bathmen A Herdruk GEWIJZIGD VOORSTEL VAN WET 3

Nadere informatie

Aan de leden van de commissie Algemeen Bestuur

Aan de leden van de commissie Algemeen Bestuur 1. Vervoer De Directie Bestuur & Drganisatie Aan de leden van de commissie Algemeen Bestuur Korte Nieuwstraat 6 6511 PP Nijmegen Telefoon (24) 329 91 11 Telefax (24) 329 9162 E-mail gemeente@nijmegen.nl

Nadere informatie

Eerste uitkomsten werkgelegenheidsonderzoek 2014. Gelderland

Eerste uitkomsten werkgelegenheidsonderzoek 2014. Gelderland Eerste uitkomsten werkgelegenheidsonderzoek 2014 Gelderland Provinciale Werkgelegenheids Enquête Gelderland - 1 - De uitvoering van de PWE 2014 vond plaats in opdracht van de onderstaande instanties: Gemeenten

Nadere informatie

Lijn 1 Oosterbeek - Arnhem - Velp. Lijnen 2,4,7,11 Arnhem - Arnhem Zuid. Lijnen 3,12,13 Arnhem. Lijnen 5/6 Arnhem - Arnhem Zuid. Arnhem.

Lijn 1 Oosterbeek - Arnhem - Velp. Lijnen 2,4,7,11 Arnhem - Arnhem Zuid. Lijnen 3,12,13 Arnhem. Lijnen 5/6 Arnhem - Arnhem Zuid. Arnhem. Lijn 1 Oosterbeek - - Velp Velp Oosterbeek Velp 2,00 4,00 6,00 4,00 2,00 4,00 Oosterbeek 6,00 4,00 2,00 Bronbeek Lijnen 2,4,7,11 - Zuid Business Park Zuid 2,00 4,00 Zuid 4,00 2,00 Kronenburg/Rijnpoort

Nadere informatie

Overwegingen bij de inzet van retentiegebieden. Ferdinand Diermanse

Overwegingen bij de inzet van retentiegebieden. Ferdinand Diermanse Overwegingen bij de inzet van retentiegebieden Ferdinand Diermanse september 2002 Inhoud 1 Inleiding...1 1 2 Retentie algemeen...2 1 3 Hydraulische aspecten...3 1 4 Retentie als alternatief voor verhoging

Nadere informatie

Gelderse Aanval op de Uitval Cijfers over voortijdig schoolverlaten in de Gelderse regio s

Gelderse Aanval op de Uitval Cijfers over voortijdig schoolverlaten in de Gelderse regio s Gelderse Aanval op de Uitval Cijfers over voortijdig schoolverlaten in de Gelderse regio s Jorike Smeitnk Wilmie van der Kuil November 2009 Rapport 08-0734c l JorSm-av l 01 Inhoud Leeswijzer... 5 1. Algemeen

Nadere informatie

Het Betuwepand en het stoftransport in Lek en Amsterdam-Rijnkanaal bij lage Rijnafvoeren

Het Betuwepand en het stoftransport in Lek en Amsterdam-Rijnkanaal bij lage Rijnafvoeren Het Betuwepand en het stoftransport in Lek en Amsterdam-Rijnkanaal bij lage Rijnafvoeren Albert van Mazijk 1, Theo Olsthoorn 2, Steven van Duijvenbode 3 Aanleiding tot Haalbaarheidsstudie aanpassing Rijnalarmmodel

Nadere informatie

Welke partijen heeft u betrokken bij het beantwoorden van de vragen in deze vragenlijst?

Welke partijen heeft u betrokken bij het beantwoorden van de vragen in deze vragenlijst? Welke partijen heeft u betrokken bij het beantwoorden van de vragen in deze vragenlijst? Gemeenteraad/fractievoorzitters Maatschappelijke organisaties Bedrijfsleven Inwoners 1. Karaktereigenschappen van

Nadere informatie

Eindexamen aardrijkskunde vwo II

Eindexamen aardrijkskunde vwo II Leefomgeving Opgave 7 Waterbeleid Bestudeer de bronnen 1a tot en met 1c uit het bronnenboekje die bij deze opgave horen. Naar aanleiding van de hoogwaterproblematiek in de oeverstaten van de Rijn in 1993

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Gelderland, april 2016

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Gelderland, april 2016 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Gelderland, april 2016 Meer kansen op Gelderse arbeidsmarkt In april is het aantal WW-uitkeringen in Gelderland met 2,7 procent gedaald tot 55.016. Dat zijn er 1.543 minder dan

Nadere informatie

Kenmerk GEO Doorkiesnummer +31(0) Onderwerp Werkwijze bepaling Hydraulische Ontwerprandvoorwaarden

Kenmerk GEO Doorkiesnummer +31(0) Onderwerp Werkwijze bepaling Hydraulische Ontwerprandvoorwaarden Memo Deltares } Aan RWS-WVL (R. Vos) Datum Van Alfons Smale Kenmerk Doorkiesnummer +31(0)88335 8208 Aantal pagina's 5 E-mail alfons.smale@deltares.nl Onderwerp Werkwijze bepaling Hydraulische Ontwerprandvoorwaarden

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Gelderland, maart 2017

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Gelderland, maart 2017 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Gelderland, maart 2017 In Gelderland daalt WW vooral in de bouw In maart is het aantal WW uitkeringen in Gelderland met 285 afgenomen tot 48.253. De WW daalde daarmee over de afgelopen

Nadere informatie

Uitbreiding scheepswerf Jooren Aanvullende rivierkundige analyse

Uitbreiding scheepswerf Jooren Aanvullende rivierkundige analyse Uitbreiding scheepswerf Jooren Scheepswerf Jooren / Milon BV 9 februari 2010 Definitief rapport 9V5755.A0 A COMPANY OF HASKONING NEDERLAND B.V. KUST & RIVIEREN Barbarossastraat 35 Postbus 151 6500 AD Nijmegen

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1985-1986 19138 Gemeentelijke herindeling van de Midden Betuwe Nr. 19 GEWIJZIGD VOORSTEL VAN WET Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden,

Nadere informatie

Wijziging Uitvoeringsregeling Belastingdienst FI

Wijziging Uitvoeringsregeling Belastingdienst FI Wijziging Uitvoeringsregeling Belastingdienst FI 20 december 1996/nr. WDB 96/642 M Directoraat-Generaal voor Fiscale Zaken/Directie Wetgeving Directe Belastingen Gelet op artikel 3 van de Algemene wet

Nadere informatie

hydraulische, morfologische en scheepvaarteffecten dijkversterking BR636-1 BR636-1/smei/147 ir. A. Zoon

hydraulische, morfologische en scheepvaarteffecten dijkversterking BR636-1 BR636-1/smei/147 ir. A. Zoon memo Witteveen+Bos Postbus 2397 3000 CJ Rotterdam telefoon 010 244 28 00 telefax 010 244 28 88 hydraulische, morfologische en scheepvaarteffecten dijkversterking BR636-1 BR636-1/smei/147 ir. A. Zoon datum

Nadere informatie

Rivierkundige gevolgen van de Nieuwe Lek bij extreme rivierafvoeren

Rivierkundige gevolgen van de Nieuwe Lek bij extreme rivierafvoeren Rivierkundige gevolgen van de Nieuwe Lek bij extreme rivierafvoeren Tom Smits, 6151930 Juni, 2010 Voorwoord Dit onderzoeksrapport is geschreven als Additional thesis en bevat de bevindingen van de studie

Nadere informatie

Gelderse Aanval op de Uitval. Cijfers over voortijdig schoolverlaten in de Gelderse regio s

Gelderse Aanval op de Uitval. Cijfers over voortijdig schoolverlaten in de Gelderse regio s Gelderse Aanval op de Uitval Cijfers over voortijdig schoolverlaten in de Gelderse regio s Jorike Smeitnk Wilmie van der Kuil Augustus 2010 Rapport 08-0733d l JorSm-AnjPu Leeswijzer In het hoofdstuk algemeen

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Gelderland, december 2016

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Gelderland, december 2016 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Gelderland, december 2016 WW Gelderland eind 2016 lager dan verwacht In 2016 hoefden minder mensen een beroep te doen op de WW. De provincie Gelderland telt eind 2016 nog 48.287

Nadere informatie

AANBIEDINGSBRIEF PAMFLET

AANBIEDINGSBRIEF PAMFLET AANBIEDINGSBRIEF PAMFLET Genemuiden, 26 april 2013 Geachte dame/heer, Zoals u bekend is, heeft de onderwijsraad aan de staatssecretaris een advies uitgebracht waar men vraagt om een actief beleid inzake

Nadere informatie

Om in aanmerking te komen voor een beoordeling op basis van Artikel 6d moet de verlaging van waterstanden ten minste 1 cm bedragen.

Om in aanmerking te komen voor een beoordeling op basis van Artikel 6d moet de verlaging van waterstanden ten minste 1 cm bedragen. Afgedrukt: 21 februari 2014 Project : Ontwerp landgoederen Ossenwaard Datum : 17 februari 2014 Onderwerp : Resultaten van de berekeningen Van : Anne Wijbenga; Joana Vieira da Silva Aan : M. van Berkel

Nadere informatie

Directie Zeeland \ \ Datum bijlage(n) Kenmerk

Directie Zeeland \ \ Datum bijlage(n) Kenmerk Controle Toetsing Ministerie van Verkeer en Waterstaat Directoraat-Generaal Directie Zeeland \ \ Rijkswaterstaat PoideriDijkvak Westkappelse Zeedijk (Noord en Zuid) dp 169 - dp 225 Piet Hengst Vvo Provoost

Nadere informatie

PKB Ruimte voor de Rivier Investeren in veiligheid en vitaliteit van het rivierengebied

PKB Ruimte voor de Rivier Investeren in veiligheid en vitaliteit van het rivierengebied PKB Ruimte voor de Rivier Investeren in veiligheid en vitaliteit van het rivierengebied Beter beschermd tegen hoogwater In de afgelopen eeuwen hebben de rivieren steeds minder ruimte gekregen. De rivieren

Nadere informatie

Integrale Gebiedsontwikkeling Wijnaerden. Hydrologie VKA. Voorkeursalternatief (VKA)

Integrale Gebiedsontwikkeling Wijnaerden. Hydrologie VKA. Voorkeursalternatief (VKA) Integrale Gebiedsontwikkeling Wijnaerden Hydrologie VKA Voorkeursalternatief (VKA) Deelrapport Integrale Gebiedsontwikkeling Wijnaerden Milieueffectrapport (MER) 05-12-2016 De begrenzing van de zandwinplas

Nadere informatie

1. Inleiding. Dit nieuwe inlaatbeleid 2016 zal het in juni 2014 door CDH vastgestelde inlaatbeleid vervangen.

1. Inleiding. Dit nieuwe inlaatbeleid 2016 zal het in juni 2014 door CDH vastgestelde inlaatbeleid vervangen. Inlaatbeleid buitenpolders tijdens hoge rivierafvoeren Afdeling Beheer en Onderhoud, Bedrijfsbureau Versie april 2016 Inlaatbeleid buitenpolders 2016 Waterschap Rivierenland 1. Inleiding In het gebied

Nadere informatie

EINDCONCEPT: BOUWSTENEN INRICHTING BEDRIJVENTERREIN. REIN. DLG OOST NEDERLAND. 25 februari 2011. C03021.910435

EINDCONCEPT: BOUWSTENEN INRICHTING BEDRIJVENTERREIN. REIN. DLG OOST NEDERLAND. 25 februari 2011. C03021.910435 EINDCONCEPT: BOUWSTENEN WAALWAARDHYDRAULISCH ONDERZOEK INRICHTING BEDRIJVENTERREIN. REIN. DLG OOST NEDERLAND 25 februari 2011. C03021.910435 Inhoud 1 Inleiding 3 1.1 achtergrond 3 1.2 doel 3 2 Aanpak 4

Nadere informatie

1) Bijsluiter betrekkingslijnen 2013_2014 geldigheidsbereik 1 november oktober 2014

1) Bijsluiter betrekkingslijnen 2013_2014 geldigheidsbereik 1 november oktober 2014 1) Bijsluiter betrekkingslijnen 2013_2014 geldigheidsbereik 1 november 2013-31 oktober 2014 Document 1 van 4 1) "Bijsluiter betrekkingslijnen 2013_2014" 2) "Betrekkingslijnen Maas versie 2013_2014" 3)

Nadere informatie

Betere bereikbaarheid door een robuust wegennetwerk in de regio Arnhem Nijmegen. Trajectnota/MER samenvatting

Betere bereikbaarheid door een robuust wegennetwerk in de regio Arnhem Nijmegen. Trajectnota/MER samenvatting Betere bereikbaarheid door een robuust wegennetwerk in de regio Arnhem Nijmegen Trajectnota/MER samenvatting Wat staat er in deze samenvatting? Voor u ligt de samenvatting van de Trajectnota/MER van de

Nadere informatie

Ervaringsdeskundigheid & arbeidsparticipatie

Ervaringsdeskundigheid & arbeidsparticipatie Ervaringsdeskundigheid & arbeidsparticipatie 10 september 2015 van 9.30 16.00 uur Locatie: Lingewaard 6 oktober 2015 van 9.30 16.00 uur Locatie: Westervoort Training Zelfregie 8 oktober 2015 van 9.30 16.00

Nadere informatie

Omgaan met onzekerheden in het waterveiligheidsbeleid

Omgaan met onzekerheden in het waterveiligheidsbeleid Omgaan met onzekerheden in het waterveiligheidsbeleid Robin Nicolai, Ton Vrouwenvelder, Karolina Wojciechowska & Henri Steenbergen Nederland is wereldwijd vermaard om haar expertise op het gebied van waterbouw.

Nadere informatie

Betere bereikbaarheid door een robuust wegennetwerk in de regio Arnhem Nijmegen Trajectnota/MER samenvatting

Betere bereikbaarheid door een robuust wegennetwerk in de regio Arnhem Nijmegen Trajectnota/MER samenvatting Betere bereikbaarheid door een robuust wegennetwerk in de regio Arnhem Nijmegen Trajectnota/MER samenvatting ViA15-brochure trajectnota-omsl.indd 3 28-07-11 09:32 ViA15-brochure trajectnota-omsl.indd 4

Nadere informatie

Analyse van de maatgevende afvoer van de Rijn te Lobith

Analyse van de maatgevende afvoer van de Rijn te Lobith Ministerie van Verkeer en Waterstaat jklmnopq RIZA Rijksinstituut voor Integraal Zoetwaterbeheer en Afvalwaterbehandeling Analyse van de maatgevende afvoer van de Rijn te Lobith Onderzoek in het kader

Nadere informatie

Toetsing waterhuishouding

Toetsing waterhuishouding Toetsing waterhuishouding Bedrijventerrein Hattemerbroek - deelgebied Hattem Quickscan waterhuishouding - nieuwe stedenbouwkundige opzet Ontwikkelingsmaatschappij Hattemerbroek B.V. december 2009 concept

Nadere informatie

Samenvatting van: Effecten van het Lozingenbesluit Open Teelt en Veehouderij (LOTV) op de waterkwaliteit.

Samenvatting van: Effecten van het Lozingenbesluit Open Teelt en Veehouderij (LOTV) op de waterkwaliteit. Ministerie van Verkeer en Waterstaat Directoraat-Generaal Rijkswaterstaat Rijksinstituut voor Integraal Zoetwaterbeheer en Afvalwaterbehandeling/RIZA Samenvatting van: Effecten van het Lozingenbesluit

Nadere informatie

Watermanagement en het stuwensemble Nederrijn en Lek. Voldoende zoetwater, bevaarbare rivieren

Watermanagement en het stuwensemble Nederrijn en Lek. Voldoende zoetwater, bevaarbare rivieren Watermanagement en het stuwensemble Nederrijn en Lek Voldoende zoetwater, bevaarbare rivieren Rijkswaterstaat beheert de grote rivieren in Nederland. Het stuwensemble Nederrijn en Lek speelt hierin een

Nadere informatie

Spoorboekje. Samenwerkende Bonden van Ouderen in Gelderland. Deken Dr. Mulderstraat 6d 6681 AB Bemmel. Tel.: 0481-453 680 Fax: 0481-453 335

Spoorboekje. Samenwerkende Bonden van Ouderen in Gelderland. Deken Dr. Mulderstraat 6d 6681 AB Bemmel. Tel.: 0481-453 680 Fax: 0481-453 335 Spoorboekje Deken Dr. Mulderstraat 6d Tel.: 0481-453 680 Fax: 0481-453 335 E-mail info@sbog.nl Internet www.sbog.nl Samenwerkende Bonden van Ouderen in Gelderland Afkortingenlijst Deken Dr. Mulderstraat

Nadere informatie

Eerste uitkomsten onderzoek luchtkwaliteit langs Nijenoord Allee Wageningen

Eerste uitkomsten onderzoek luchtkwaliteit langs Nijenoord Allee Wageningen Notitienummer Datum 3 juni 206 Onderwerp Eerste uitkomsten onderzoek luchtkwaliteit langs Nijenoord Allee Wageningen. Inleiding Buro Blauw voert in opdracht van de gemeente Wageningen luchtkwaliteitsmetingen

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Gelderland, november 2015

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Gelderland, november 2015 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Gelderland, november 2015 Daling WW hapert in Gelderland Minder WW-uitkeringen dan, maar wel meer dan e Eind november 2015 telde Gelderland 51.800 WW-uitkeringen. Dat zijn er 850

Nadere informatie

Invloed damwand Meers-Maasband op grondwaterstroming

Invloed damwand Meers-Maasband op grondwaterstroming NOTITIE Onderwerp Invloed damwand Meers-Maasband op grondwaterstroming Project Grensmaas Opdrachtgever Projectbureau Consortium Grensmaas Projectcode HEEL14-29 Status Definitief Datum 18 mei 2016 Referentie

Nadere informatie

Toetsing uitgangspunten rivierdijkversterkingen

Toetsing uitgangspunten rivierdijkversterkingen YY01 f Ministerie van Verkeer en Waterstaat Toetsing uitgangspunten rivierdijkversterkingen Aanvullend rapport 1: Maatgevende Afvoer Maas waterloopkundig laboratorium WL (^ - European-American Center for

Nadere informatie

Lijn 1/83 Nijmegen - Molenhoek - Plasmolen. Diverse stadslijnen (2,4,6) Nijmegen - Nijmegen Dukenburg. Lijn 3 Oosterhout Dorp - Heilig Land Stichting

Lijn 1/83 Nijmegen - Molenhoek - Plasmolen. Diverse stadslijnen (2,4,6) Nijmegen - Nijmegen Dukenburg. Lijn 3 Oosterhout Dorp - Heilig Land Stichting Lijn 1/83 - Molenhoek - Plasmolen tussen Scheidingsweg en Sportpark Union tussen Rijksweg/Grote Loef en Sluisweg Malden Molenhoek Mook Plasmolen Milsbeek 2,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 Malden 4,00 2,00

Nadere informatie

Bathse spuikanaal zuid (Volkerak-Zoommeer)

Bathse spuikanaal zuid (Volkerak-Zoommeer) Bathse spuikanaal zuid (Volkerak-Zoommeer) 1 mei 1987 Aanvang metingen Gemiddelde etmaalwaarden Datum Afvoer kenmerkende waarden periode 27 jan 1988 120 Hoogste (periode 1988...1990) 14 Gemiddelde (periode

Nadere informatie

Opdrachtgever: DG Rijkswaterstaat - RIZA. Probabilistisch bepaald effect van retentie. Rapport fase 1. H. van der Klis. April 2004.

Opdrachtgever: DG Rijkswaterstaat - RIZA. Probabilistisch bepaald effect van retentie. Rapport fase 1. H. van der Klis. April 2004. Opdrachtgever: DG Rijkswaterstaat - RIZA Probabilistisch bepaald effect van retentie Rapport fase 1 H. van der Klis April 2004 Q3698 delft hydraulics WL delft hydraulics OPDRACHTGEVER: DG Rijkswaterstaat,

Nadere informatie

Rivierkundige effecten terreinuitbreiding Putman te Westervoort

Rivierkundige effecten terreinuitbreiding Putman te Westervoort Rivierkundige effecten terreinuitbreiding Putman te Westervoort Putman Exploitatiemaatschappij b.v. 7 mei 2010 Definitief rapport 9V1079.A0 A COMPANY OF HASKONING NEDERLAND B.V. KUST & RIVIEREN Barbarossastraat

Nadere informatie