Waterstanden langs de Rijn en zijn takken bij vijf herhalingstijden

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Waterstanden langs de Rijn en zijn takken bij vijf herhalingstijden"

Transcriptie

1 Directoraat-Ceneraal RijkswaU Waterstanden langs de Rijn en zijn takken bij vijf herhalingstijden ter bepaling van de urgentiecategorieen van te verbeteren dijken Notanr

2 ministerie van verkeer en waterstaat rijkswaterstaat Waterstanden langs de Rijn en zijn takken bij vijf herhalingstijden ter bepaling van de urgentiecategorieen van te verbeteren dijken riza rijksinstituut voor integraal zoetwaterbeheer en afvalwaterbehandeling tel fax doorkiesnummer NOTA auteur(s) ing. M.C. Burgdorffer datum 14 december 1993

3 nza Inhoud 0. SAMENVATTING 1. INLEIDING 2. AANPAK 2.1 Inleiding 2.2 Randvoorwaarden 2.3 Naverwerking 3. RESULTATEN 4. CONCLUSIES EN AANBEVELINGEN REFERENTIES

4 riza BULAGEN Bijlage 1-1 Boven-Rijn en Waal Hoogwaterstanden bij vijf herhalingstijden Bijlage 1-2 Boven-Rijn en Waal Hoogwaterstanden bij vijf herhalingstijden Bijlage 1-3 Boven-Ryn en Waal Hoogwaterstanden bij vijf herhalingstijden Bijlage 2-1 Pannerdensch Kanaal, Neder-Rijn en I^ek Hoogwaterstanden bij vijf herhalingstijden Bijlage 2-2 Pannerdensch Kanaal, Neder-Rijn en Lek Hoogwaterstanden bij vijf herhalingstijden Bijlage 3-1 Ussel Hoogwaterstanden bij vijf herhalingstijden Bijlage 3-2 Ussel Hoogwaterstanden bij vijf herhalingstijden Bijlage 3-3 Ussel Hoogwaterstanden bij vijf herhalingstijden 3

5 nza 0. SAMENVATTING In augustus 1993 heeft de minister van Verkeer en Waterstaat, op basis van het advies van de commissie Boertien I, de nieuwe maatgevende hoogwaterstanden (MHW) voor de Nederlandse Rijn en zijn takken vastgesteld. De maatgevende hoogwaterstanden zijn de waterstanden die optreden met een gemiddelde herhalingstijd van 1250 jaar. Als gevolg van de wijziging van de maatgevende hoogwaterstanden dienen de betrokken provincies de urgentiecategorieen van de nog te verbeteren dijken langs de Rijn en zijn takken opnieuw te bepalen. Hiertoe moeten de waterstanden bij herhalingstijden van 750, 500, 100 en 50 jaar berekend worden. Voor het maken van deze berekeningen is gebruik gemaakt van het programma ZWENDL, het 66n-dimensionale waterbewegingsprogramma, dat in gebruik is bij Rijkswaterstaat/RIZA. Er is uitgegaan van stationaire afvoeren. Deze berekeningsmethode wijkt af van de methode die gevolgd is bij het maken van de MHW-berekeningen. Men is daarbij uitgegaan van een afvoergolf en er is voor het berekenen van de waterstanden gebruikt gemaakt van RIVCUR, een twee-dimensionaal waterbewegingsprogramma, in combinatie met ZWENDL. Als gevolg van de afwijkende berekeningsmethode sluiten de hier gemaakte berekeningen niet zonder meer aan op de MHW-berekeningen. Gezien de directe relatie, die deze berekeningen hebben met de MHW-standen, is het gewenst, dat ze te vergelijken zijn met de MHW-standen. Daarom is op de berekeningsresultaten een correctie toegepast. De correctie wordt berekend voor elke kilometerraai en is gelijk aan het verschil tussen de waterstand berekent met ZWENDL bij stationaire afvoer met een herhalingstijd van 1250 jaar en de waterstand berekent met RIVCUR-ZWENDL bij een afvoergolf met een herhalingstijd van 1250 jaar oftewel MHW. Op de overige herhalingstijden, 750, 500, 100 en 50 jaar, wordt bij elke kilometerraai dezelfde correctie toegepast. Het resultaat van de berekeningen is vastgelegd in de bijlagen waarin per kilometerraai de waterstanden bij de verschillende herhalingstijden afgedrukt zijn. Onzekerheden met betrekking tot de correctiemethode leiden tot een maximale onderschatting van de waterstanden van 0.15m op de Ussel en 0.10m op de Boven- Rijn en Waal tot 0.05m op de overige Rijntakken.

6 'EWmm riza 1.1NLEIDING In augustus 1993 heeft de minister van Verkeer en Waterstaat, op basis van het advies van de commissie Boertien I, de nieuwe maatgevende hoogwaterstanden (MHW) voor de Nederlandse Rijn en zijn takken vastgesteld (Brief HW/AK dd ). Gekozen is voor het altematief 'Boertien-natuur' uit de nota 'Maatgevende hoogwaterstanden langs de Rijn en zijn takken' [1]. In dit altematief wordt geen rekening gehouden met de bodemdaling van het zomerbed van de rivier, die tussen en 1992 opgetreden is. De maatgevende hoogwaterstanden worden dientengevolge hoger vastgesteld dan op grond van de huidige bodemligging nodig zou zijn. Hierdoor ontstaat speelruimte, die kan worden gebruikt voor natuurontwikkeling of plaatselijke verlegging van een dijktrace\ Als gevolg van de wijziging van de maatgevende hoogwaterstanden dienen de betrokken provincies de urgentiecategorieen van de nog te verbeteren dijken langs de Rijn en zijn takken opnieuw te bepalen. Hiertoe moeten de waterstanden bij herhalingstijden van 750, 500, 100 en 50 jaar berekend worden. De directie Gelderland van Rijkswaterstaat heeft het RIZA verzocht deze berekeningen uit te voeren. In dit document worden de aanpak en de resultaten van de berekeningen beschreven.

7 nza 2. AANPAK 2.1 Inleiding De aanleiding voor deze nota is de vaststelling van de nieuwe maatgevende hoogwaterstanden. Voor een juist begrip van het vervolg is een korte uitleg met betrekking tot de maatgevende hoogwaterstanden op zijn plaats. De maatgevende hoogwaterstanden zijn de waterstanden die optreden met een herhalingstijd van 1250 jaar. Met andere woorden: het niveau dat gemiddeld eens in de 1250 jaar bereikt wordt. Deze maatgevende waterstanden worden berekend met het twee-dimensionale waterbewegingsmodel RIVCUR en het 66n-dimensionale waterbewegingsmodel ZWENDL[2,8]. Met RIVCUR zijn alleen stationaire (constante) afvoeren doorgerekend. Bij de vaststelling van de maatgevende hoogwaterstanden wordt echter uitgegaan van een afvoergolf. Bij een afvoergolf met een bepaalde piekafvoer worden lagere waterstanden bereikt dan bij eenzelfde stationaire afvoer. Om dit effect ( het zogenaamde topvervlakkingseffect 1 ) te berekenen wordt ZWENDL gebruikt. Voor de berekeningen ten behoeve van deze nota is uitgegaan van stationaire afvoeren. Het gebruikte model is het e^n-dimensionale waterbewegingsmodel ZWENDL. Dit model berekent waterstanden, afvoeren en snelheden in een geschematiseerd net van waterlopen. Om te kunnen rekenen moeten aan de randen van de schematisatie afvoeren of waterstanden worden opgegeven; de zogenaamde randvoorwaarden. Met ZWENDL zijn waterstandsberekeningen voor de herhalingstijden van 1250, 750, 500, 100 en 50 jaar gemaakt. Analoog aan de MHW-berekeningen zijn de berekeningen beperkt tot het traject kmraai op de Waal, kmraai op de Lek en kmraai op de Ussel. Het ZWENDL-model van de Rijntakken is geijkt op betrekkingslijnen van de waterstandsmeetstations langs de Rijntakken. In het hoge bereik is het verloop van de betrekkingslijnen ontleend aan de resultaten van de RIVCUR-berekening ten behoeve van de vaststelling van de MHW-standen in 1986 (topafvoer Lobith m 3 /s). In het lagere bereik zijn de betrekkingslijnen (en dus ook de ijking van ZWENDL) ontleend aan waarnemingen. Een berekening met RIVCUR, om de resultaten van dit model te vergelijken met de opgetreden waterstanden tijdens drie hoogwaterperioden (topafvoeren Lobith tot m 3 /s), hebben vertrouwenwekkende resultaten opgeleverd [9]. Dit impliceert dat een ZWENDL-berekening en een RIVCUR-ZWENDLberekening, die beiden op dezelfde uitgangspunten gebaseerd zijn, dezelfde resultaten opleveren. Hierbij wordt ervan uitgegaan, dat wat voor een afvoer van m 3 /s en een afvoer van m 3 /s geldt, ook voor de tussenliggende niveaus opgaat. Verschillen in de opgetreden waterstanden worden dan niet veroorzaakt door verschillen tussen de modellen, maar door verschillen in uitgangspunten. Een voorbeeld van een verschillend uitgangspunt is het rekenen met een stationaire afvoer in deze nota ten Met het topvetvlakkingeffect wordt het vcrschijnscl aangeduid, dat de maximum afvoer van de afvoergolf en dus ook de bijbchorende watcrdicpte in de Icngtcrichting van de rivier, o.a. door het instromen van uitcrwaardcn. afneemt.

8 nza opzichte van een berekening met een afvoergolf bij de MHW-berekeningen. Om de relatie met de MHW-standen toch in stand te houden, is een naverwerkingsmethode gebruikt, die wordt beschreven in paragraaf Randvoorwaarden Voor de bovenrand van de modelschematisatie bij Lobith zijn de afvoeren gehanteerd zoals vermeld in tabel 2.1. Deze getallen zijn ontleent aan het rapport Toetsing uitgangspunten rivierdijkversterkingen' [6].De afvoer bij een herhalingstijd van 750 jaar wordt hierin niet vermeld en is berekend met de, in hetzelfde rapport beschreven, formules (1) en (2). Q = * ln(t) 10 < T < 500 (1) Q = * ln(t) 500 < T < (2) waann: Q = piekafvoer T = herhalingstijd (m 3 /s) (jaren) Met behulp van deze formules kan voor een herhalingstijd van 750 jaar een piekafvoer van m 3 /s worden afgeleid. Afgerond op 5 m 3 /s geeft dit de tabelwaarde van m 3 /s. Herhalingstijd (jaar) Tabel 2.1 Afvoer bij Lobith bij vijf herhalingstijden Afvoer Lobith (m 3 /s)

9 riza De schematisatie heeft drie benedenranden: ter hoogte van Vuren (Waal), Hagestein (Lek) en Schokkerhaven (Ussel/Ketelmeer). Voor het berekenen van de waterstand op de benedenranden is gebruik gemaakt van de betrekkingslijnen [3]. Omdat van Schokkerhaven geen betrekkingslijn bekend is, is gebruik gemaakt van de betrekkingslijn voor Kampen. Om deze reden is tevens de schematisatie van de Ussel ingekort tot Kampen. De afgeleide gegevens staan vermeld in tabel 2.2. Herhalingstijd (jaar) Waterstand Vuren (km ) (m + NAP) Waterstand Hagestein (km ) (m + NAP) Tabel 2.2 Waterstand op benedenranden bij vijf herhalingstijden Waterstand Kampen (km ) (m + NAP) Afgezien van de afvoer en waterstanden op boven- en benedenranden wordt er rekening gehouden met zijdelingse instroming op de Ussel door de Oude Ussel en het Twentekanaal. De gebruikte waarden zijn vermeld in tabel 2.3. Herhalingstijd (jaar) Oude Ussel (km ) (m 3 /s) Tabel 2.3 Zijdelingse instroming Ussel bij vijf herhalingstijden Twentekanaal (km ) (m 3 /s) 2.3 Naverwerking Zoals gezegd worden de maatgevende hoogwaterstanden, die ten grondslag liggen aan de bepaling van de dijkhoogten, berekend met de modellen RIVCUR en ZWENDL. Aangezien de waterstanden die nu met ZWENDL bij een stationaire afvoer berekend worden, bij maatgevende afvoer van m 3 /s niet overeenkomen met die van RIVCUR-ZWENDL is de volgende nabewerking van de ZWENDL-rekenresultaten 8

10 nza toegepast: De ZWENDL-berekeningen bij een herhalingstijd van 1250 jaar zijn vergeleken met de MHW-resultaten, die met RIVCUR-ZWENDL verkregen zijn. De verschillen zijn verrekend met de waterstanden, die ZWENDL berekent, ook bij de overige herhalingstijden. De methodiek wordt aan de hand van een voorbeeld verduidelijkt: Voorbeeld De MHW-waterstand voor kmraai van de Neder-Rijn bedraagt m + NAP. Met ZWENDL wordt voor een herhalingstijd van 1250 jaar op deze locatie een waterstand berekend van 14.65* NAP. Een verschil van 0.15 m. Door nu ook bij de andere herhalingstijden 0.15 m van de, door ZWENDL berekende, waterstanden af te trekken, worden de waterstanden voor elke herhalingstijd gerelateerd aan MHW-niveau. In de ZWENDL-berekeningen is van een stationaire afvoer uitgegaan. Hierdoor wordt geen rekening gehouden met topvervlakking. Bij de bepaling van de maatgevende hoogwaterstanden in [1] is wel rekening gehouden met de topvervlakking. Door de ZWENDL-resultaten te relateren aan de RIVCUR-resultaten, zoals hiervoor beschreven, is dit effect toch in rekening gebracht. Op theoretische gronden mag worden verwacht dat bij lagere topafvoeren, de topvervlakking minder groot is. De waterstanden zullen bij lagere topafvoeren dus iets hoger zijn dan aan de hand van de hiervoor beschreven methode berekend wordt, omdat de topvervlakking behorende bij een topafvoer Lobith van m 3 /s ook wordt toegekend aan lagere topafvoeren. In [7] wordt echter geconstateerd, dat de topvervlakking op de Boven-Rijn, Waal,Neder-Rijn, Lek en het Pannerdens Kanaal niet of nauwelijks wordt beinvloed door de hoogte van de afvoertop. Hierbij is gerekend met afvoertoppen van 13650, 15200, en m 3 /s. Op de Ussel neemt de topvervlakking bij lagere topafvoeren af. Op grond hiervan is alleen voor de Ussel gezocht naar een correctiemethode. Een eenvoudige methode is het interpoleren op basis van de afvoer bij Lobith tussen twee afvoerniveaus waarvoor de topvervlakking bekend is. Hiervoor zijn de gegevens van de topvervlakkingberekening [4], die gemaakt is bij de bepaling van de MHW-standen, beschikbaar als bovengrens. Bovendien zijn er resultaten bekend van een topvervlakkingsmeting tijdens het hoogwater van 1980 [5], toen bij Lobith een topafvoer van 8811 m 3 /s is bereikt. Bij die meting heeft men op de Ussel geen topvervlakking kunnen vaststellen. Gezien de meetnauwkeurigheid en andere onzekerheden is de waarde van deze meting twijfelachtig. Het lijkt niet verstandig een berekening te corrigeren op basis van dergelijke onzekere uitgangspunten. Op de waterstanden van de Ussel is daarom g66n correctie toegepast. Als, in tegenstelling met wat hier wordt verondersteld, g6en topvervlakking optreedt, dan worden in het meest ongunstige geval de waterstanden op de Waal 0.10m, op het Pannerdens Kanaal, Neder-Rijn en Lek 0.05m en op de Ussel 0.15m onderschat.

11 nza 3. RESULTATEN In bijlage 1-1 tot en met 3-3 zijn de berekende waterstanden per kilometerraai langs de Rijn en zijn takken weergegeven. In de meeste linkse kolom zijn de maatgevende hoogwaterstanden vermeld. Daarnaast zijn in volgorde van aflopende herhalingstijd de overige resultaten afgedrukt. Op de Neder-Rijn en de Ussel ontbreken een aantal kilometerraaien, die door bochtafsnijdingen verdwenen zijn. Voor de benedenloop van de Ussel is ervan uitgegaan dat de Usselafvoer en niet de waterstand op het Ketelmeer, de bepalende parameter voor de waterstanden is. Voor de MHW-situatie is dit juist in het hier beschouwde traject (tot kmraai ). Voor de andere herhalingstijden blijkt dit ook te kloppen. 10

12 nza 4. CONCLUSIES EN AANBEVELINGEN - Met behulp van het waterbewegingsmodel ZWENDL zijn de waterstanden langs de Rijn en zijn takken berekend voor vijf herhalingstijden. Hierbij zijn de uitkomsten van de berekeningen gecorrigeerd met behulp van de MHW-berekeningen. Door uit te gaan van een gelijke topvervlakking bij de verschillende herhalingstijden wordt de waterstand bij afvoeren beneden MHW-niveau enigszins onderschat. Dit effect wordt sterker bij afnemende herhalingstijden. Op grond hiervan moet voor de Ussel rekening worden gehouden met onderschatting tot maximaal 0.15m. Voor de Boven-Rijn en Waal bedraagt de onderschatting maximaal 0.10m. Voor de overige Rijntakken blijft de onderschatting beperkt tot ca. 0.05m. - Een nauwkeuriger bepaling van de gevraagde waterstanden zou mogelijk zijn als rekening werd gehouden met de golfvorm van de afvoer. Onzekerheden met betrekking tot de topvervlakking zouden dan geminimaliseerd kunnen worden. - Een berekening met zowel RIVCUR als ZWENDL bij een afvoerniveau Lobith tussen de en m 3 /s kan de veronderstelling toetsen dat deze modellen in dit bereik dezelfde uitkomsten geven. 11

13 nza REFERENTIES [1] Silva, W. en Hartman, J. Maatgevende hoogwaterstanden langs de Rijn en zijn takken(1993) op basis van het advies van de commissie Boertien Rijkswaterstaat/RIZA, Nota [2] Struijk, R. ZWENDL gebruikersdocumentatie Rijkswaterstaat/RIZA, april 1992 [3] Anonymus Betrekkingslijnen Boven-Rijn en Waal Betrekkingslijnen Pannerdens Kanaal, Neder-Rijn en Lek Betrekkingslijnen Ussel tekening t/m Rijkswaterstaat/Directie Gelderland [4] Burgdorffer, M.C. Topvervlakking op de Rijntakken bij een MHW-afvoer van m 3 /s Rijkswaterstaat/RIZA, Werkdocument X [5] Veraart, A. en Stuurman, T.J. Hoogwater Rijn en -takken Directie Waterhuishouding en Waterbeweging district zuidoost, Nota WWZO [6] Passchier, R.H. Toetsing uitgangspunten rivierdijkversterkingen Aanvullend rapport 2: Werklijn Rijn en Maas Waterloopkundig Laboratorium, Q1664 [7] Schropp, M.H.I, en van der Veen, R. Hoogwaterstanden langs Rijn en Maas bij enkele topafvoeren Rijkswaterstaat/RIZA, Werkdocument X [8] Ubels, J. en *t Hoen, J.P.F. Schematisatie en ijking van de Nederlandse Rijntakken ten behoeve van ZWENDL Rijkswaterstaat/RIZA, nota [9] Ubels, J.W. MHW Verantwoording van het hoogwateronderzoek op de Boven-Rijn, de Waal, het Pannerdensch Kanaal, de Neder-Rijn, de Lek en de Ussel Dienst Binnenwateren/RIZA, nota 86.35, September

14 Bijlage 1-1 Boven-Ryn en Waal Hoogwaterstanden bij vijf herhalingstijden (m+ NAP) km-raai en MHW plaatsaanduiding T=1250 T=750 T=500 T=100 T= Lobith Millingen Ooy Nijmegen Oosterhout Ewijk Deest Dodewaard Druten

15 Bijlage 1-2 Boven-Rijn en Waal Hoogwaterstanden bij vijf herhalingstijden (m+ NAP) km-raai en MHW plaatsaanduiding T=1250 T=750 T=500 T=100 T= Ochten Ben. Leeuwen Tiel Dreumel St-Andries Opijnen Zaltbommel Haaften Herwijnen

16 Bijlage 1-3 Boven-Rijn en Waal Hoogwaterstanden bij vijf herhalingstijden (m+ NAP) km-raai en plaatsaanduiding MHW T=1250 T=750 T=500 T=100 T= Vuren

17 Bijlage 2-1 Pannerdensch Kanaal, Neder-Ryn en Lek Hoogwaterstanden bij vijf herhalingstijden (m+ NAP) km-raai en MHW plaatsaanduiding T=1250 T=750 T=500 T=100 T= Pan. Kop Angeren Huissen Usselkop Arnhem Oosterbeek Driel Heteren Renkum Wageningen Opheusden Rhenen

18 Bijlage 2-2 Pannerdensch Kanaal, Neder-Rgn en Lek Hoogwaterstanden bij vijf herhalingstijden (m+ NAP) km-raai en plaatsaanduiding MHW T=1250 T=750 T=500 T=100 T= Elst Eck en Wiel Amerongen A'dam-Rijnkan. Beusichem Culemborg

19 Bijlage 3-1 Ussel Hoogwaterstanden bij vijf herhalingstijden (m+ NAP) km-raai en MHW plaatsaanduiding T=1250 T=750 T=500 T=100 T= Usselkop Westervoort Velp Rheden Doesburg Dieren Bronkhorst Zutphen

20 Bijlage 3-2 Ussel Hoogwaterstanden bij vijf herhalingstijden (m+ NAP) km-raai en MHW plaatsaanduiding T=1250 T=750 T=500 T=100 T= Gorssel Deventer Olst Wijhe Windesheim

21 Bijlage 3-3 Ussel Hoogwaterstanden bij vijf herhalingstijden (m-t- NAP) km-raai en plaatsaanduiding MHW T=1250 T=750 T=500 T=100 T= Hattem Katerveer

Betrekkingslijnen Rijn

Betrekkingslijnen Rijn Intermediair in waterbeheer Betrekkingslijnen Rijn Versie 2010 14-7-2010 Opdrachtgever: Referentie: Rijkswaterstaat Oost-Nederland P100429Ra Pagina 1 Betrekkingslijnen Rijn Versie 2010 P100429Ra Intermediair

Nadere informatie

vw Toetspeilen 1 bovenrivierengebied (de Rijntakken en de Maas) Aan de Voorzitter van de vaste commissie voor Verkeer en Waterstaat

vw Toetspeilen 1 bovenrivierengebied (de Rijntakken en de Maas) Aan de Voorzitter van de vaste commissie voor Verkeer en Waterstaat vw02000044 Aan de Voorzitter van de vaste commissie voor Verkeer en Waterstaat Den Haag, 21 januari 2002 Hierbij deel ik u mede dat ik op 21 december 2001 de hydraulische randvoorwaarden 2001 (HR 2001)

Nadere informatie

382,40 per inwoner 2/5 WMO 14.127.768,00 382,40 per inwoner 2/5 werk 14.127.768,00

382,40 per inwoner 2/5 WMO 14.127.768,00 382,40 per inwoner 2/5 werk 14.127.768,00 Gelderland Gemeente Aalten Inwoners 27.025 extra gelden 3D voor gemeenten 956,00 per inwoner 25.835.900,00 per jaar 191,20 per inwoner 1/5 jeugd 5.167.180,00 382,40 per inwoner 2/5 WMO 10.334.360,00 382,40

Nadere informatie

Prijzen en vervoerzones Stadsregiotaxi

Prijzen en vervoerzones Stadsregiotaxi Reserveren? 0900 734 46 82 (@ 0,10 per minuut) Prijzen en vervoerzones Stadsregiotaxi Vraagt u zich af hoe de prijs van uw reis wordt berekend, wat een vervoerzone is en welke tarieven de verschillende

Nadere informatie

Toetspeilen Oude IJssel

Toetspeilen Oude IJssel Opdrachtgever: Rijkswaterstaat RIZA Auteurs: A.A.J. Botterhuis H.J. Barneveld K. Vermeer PR1011 december 2005 december 2005 Inhoud 1 Inleiding...1-1 1.1 Aanleiding tot het project...1-1 1.2 Probleembeschrijving...1-1

Nadere informatie

Oudste kaarten: alfabetische plaatsnamenlijst van alle meldingen t/m 2013

Oudste kaarten: alfabetische plaatsnamenlijst van alle meldingen t/m 2013 278 73 s-heerenberg Gelderland 07-08-1901 W.F. Boomgaard Apeldoorn 28-01-2005 912 190 t Harde Gelderland 08-06-1935 W.F. Boomgaard Apeldoorn 28-01-2005 468 109 Aalten (Gld.) Gelderland 14-04-1903 H.J.E.

Nadere informatie

Prijzen en vervoerzones Stadsregiotaxi

Prijzen en vervoerzones Stadsregiotaxi Reserveren? 0900 734 46 82 (@ 0,10 per minuut) Prijzen en vervoerzones Stadsregiotaxi Vraagt u zich af hoe de prijs van uw reis wordt berekend, wat een vervoerzone is en welke tarieven de verschillende

Nadere informatie

Inundatie winterbed IJssel gedurende hoogwater maart-april mei Bibliotheek SV BOR120 ON

Inundatie winterbed IJssel gedurende hoogwater maart-april mei Bibliotheek SV BOR120 ON Inundatie winterbed IJssel gedurende hoogwater maart-april 1952 mei 1952 Ministerie van Verkeer en Waterstaat Directoraat-Generaal Rijkswaterstaat Directie Oost-Nederland Bibliotheek SV BOR120 ON Rijkswaterstaat

Nadere informatie

notitie Grondbank GMG 1. INLEIDING

notitie Grondbank GMG 1. INLEIDING notitie Witteveen+Bos van Twickelostraat 2 postbus 233 7400 AE Deventer telefoon 0570 69 79 11 telefax 0570 69 73 44 www.witteveenbos.nl onderwerp project opdrachtgever projectcode referentie opgemaakt

Nadere informatie

Ons kenmerk C210/ Aantal bijlagen

Ons kenmerk C210/ Aantal bijlagen Aan de leden van de commissie Algemeen Bestuur Korte Nieuwstraat 6 6511 PP Nijmegen Telefoon (024) 329 91 11 Telefax (024) 329 9162 E-mail gemeente@nijmegen.nl Postadres Postbus 9105 6500 HG Nijmegen Datum

Nadere informatie

Kaartenbijlage Beheerplan Veluwe

Kaartenbijlage Beheerplan Veluwe Kaartenbijlage Beheerplan Veluwe Kaarten Hoofdstuk 2 De Veluwe: een compleet systeem? Kaart 2.1: Kaart 2.2: Kaart 2.3: Eigendommen Habitattypen Begrenzing Natura 2000 gebied Veluwe Kaartenbijlage Beheerplan

Nadere informatie

Tracé regiocombi (structuur)alternatief

Tracé regiocombi (structuur)alternatief Tracé regiocombi (structuur)alternatief Dit alternatief bestaat uit verbetering en verbreding van (delen van) het bestaande wegennet - de A12, A50, A15, A325 en de Pleyroute samen met een optimale inzet

Nadere informatie

17 november Fysica van watersystemen. q t. Fysica van watersystemen. Basisprincipes van waterbeweging. Basisprincipes van waterbeweging

17 november Fysica van watersystemen. q t. Fysica van watersystemen. Basisprincipes van waterbeweging. Basisprincipes van waterbeweging 17 november 015 Fsica van watersstemen h h u u h 0 t Fsica van watersstemen Erik Mosselman WMCN-cursusdag Water Management Centre of the Netherlands Lelstad, 17 november015 Basisprincipes van waterbeweging

Nadere informatie

HUISSENSCHE WAARDEN AANVULLENDE GRONDWATERBEREKENING

HUISSENSCHE WAARDEN AANVULLENDE GRONDWATERBEREKENING HUISSENSCHE WAARDEN AANVULLENDE GRONDWATERBEREKENING BASAL TOESLAGSTOFFEN BV 12 december 2013 077461453:0.1 - Definitief C01012.100037.0120 Inhoud 1 Inleiding... 4 2 Rivierwaterstanden... 5 2.1 Rivierwaterstanden

Nadere informatie

Prijzen en vervoerzones Stadsregiotaxi

Prijzen en vervoerzones Stadsregiotaxi Reserveren? 0900 734 46 82 (@ 0,10 per minuut) Prijzen en vervoerzones Stadsregiotaxi Vraagt u zich af hoe de prijs van uw reis wordt berekend, wat een vervoerzone is en welke tarieven de verschillende

Nadere informatie

Analyse Laagste Laagwaterstanden in jachthaven WSV De Engel, De Steeg

Analyse Laagste Laagwaterstanden in jachthaven WSV De Engel, De Steeg Analyse Laagste Laagwaterstanden in jachthaven WSV De Engel, De Steeg Inleiding In 2015 is er een ongekend lange periode van extreem laagwater geweest in de Rijn, IJssel en de Neder-Rijn en Lek. In de

Nadere informatie

Kenmerk GEO Doorkiesnummer +31(0)

Kenmerk GEO Doorkiesnummer +31(0) Memo Deltores ~ Aan RWS-WVL (R. VOS) Datum Van Alfons Smale Kenmerk Doorkiesnummer +31(0)88335 8208 Aantal pagina's 5 E-mail alfons.smale@deltares.nl Onderwerp Werkwijze bepaling Hydraulische Ontwerp Randvoorwaarden

Nadere informatie

Vragen van het Ministerie van Financien ten aanzien van Noodoverloopgebieden

Vragen van het Ministerie van Financien ten aanzien van Noodoverloopgebieden Ministerie van Verkeer en Waterstaat Rijkswaterstaat Vragen van het Ministerie van Financien ten aanzien van Noodoverloopgebieden 2 december 2003 Werkdocument RIZA 2004.148X R.M. Slomp Inhoudsopgave 1.

Nadere informatie

Werkdocument Kd-waarden van zware metalen in zoetwatersediment[riza nr.96.180.x]

Werkdocument Kd-waarden van zware metalen in zoetwatersediment[riza nr.96.180.x] Ministerie van Verkeer en WalersUai Directoraat-Generaal Rijkswaterstaat Rijksinstituut voor Integraal Zoetwaterbeheer en Afvalwaterbehandeling RIZA doorkiesnummer 0320 298498 Werkdocument Kd-waarden van

Nadere informatie

Hydraulische Randvoorwaarden 2006 benedenrivierengebied

Hydraulische Randvoorwaarden 2006 benedenrivierengebied 25000 20000 15000 10000 5000 0-40 -20 0 20 40 60 Hydraulische Randvoorwaarden 2006 benedenrivierengebied Afvoerstatistiek en overige statistische invoer Hydra-B RIZA werkdocument 2005.114x Ministerie van

Nadere informatie

SEDIMENTATIE INVAAROPENING EN PLAS WAALWAARD IN BESTAANDE EN VERDIEPTE EN VERBREDE SITUATIE (VARIANT 0+)

SEDIMENTATIE INVAAROPENING EN PLAS WAALWAARD IN BESTAANDE EN VERDIEPTE EN VERBREDE SITUATIE (VARIANT 0+) SEDIMENTATIE INVAAROPENING EN PLAS WAALWAARD IN BESTAANDE EN VERDIEPTE EN VERBREDE SITUATIE (VARIANT 0+) RIJKSWATERSTAAT 13 juni 2014 077748870:0.2 - Concept, vertrouwelijk C03021.000232.0300 Inhoud 1

Nadere informatie

Hydraulische randvoorwaarden voor categorie c-keringen

Hydraulische randvoorwaarden voor categorie c-keringen Opdrachtgever: Ministerie van Verkeer en Waterstaat Hydraulische randvoorwaarden voor categorie c-keringen Achtergrondrapport Vollenhove-Noordoostpolder (dijkring 7) en Vollenhove-Friesland/Groningen (dijkring

Nadere informatie

Overzichtsrapport SER Gelderland

Overzichtsrapport SER Gelderland Overzichtsrapport SER Onderwijs: MBO In opdracht van SER September 2008 Drs. J.D. Gardenier L.T. Schudde CAB Martinikerkhof 30 9712 JH Groningen 050-3115113 cab@cabgroningen.nl www.cabgroningen.nl 1 Onderwijs:

Nadere informatie

Rivierkundige berekeningen Randwijkse Waard Rivierkundige analyse

Rivierkundige berekeningen Randwijkse Waard Rivierkundige analyse Rivierkundige berekeningen Randwijkse Waard 9T5318.A0 Definitief 24 maart 2010 A COMPANY OF HASKONING NEDERLAND B.V. KUST & RIVIEREN Barbarossastraat 35 Postbus 151 6500 AD Nijmegen (024) 328 42 84 Telefoon

Nadere informatie

Bijlage 5q: De organisatie en beheersobjecten van de directie Oost-Nederland van Rijkswaterstaat van 1 januari 1994 tot 1 april 2013

Bijlage 5q: De organisatie en beheersobjecten van de directie Oost-Nederland van Rijkswaterstaat van 1 januari 1994 tot 1 april 2013 Bijlage 5q: De organisatie en beheersobjecten van de directie Oost-Nederland van Rijkswaterstaat van 1 januari 1994 tot 1 april 2013 Behoort bij de publicatie: 1-2-2016 Henk van de Laak ISBN: 978-94-6247-047-7

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2004 414 Wet van 1 juli 2004 tot gemeentelijke herindeling van een deel van de Achterhoek, de Graafschap en de Liemers, en Wij Beatrix, bij de gratie

Nadere informatie

Legitimatie van de nevengeul Varik-Heesselt

Legitimatie van de nevengeul Varik-Heesselt Legitimatie van de nevengeul Varik-Heesselt Roel During, Alterra Wageningen UR 2 juni 2016 Inhoud Conclusie Vraag van Waalzinnig Uitgangspunten van het onderzoek 18.000 m 3 /s bij Lobith Onderbouwing maatgevende

Nadere informatie

Verbetering Waterkering Waalkade Nijmegen Toetsingsadvies over het milieueffectrapport

Verbetering Waterkering Waalkade Nijmegen Toetsingsadvies over het milieueffectrapport Verbetering Waterkering Waalkade Nijmegen Toetsingsadvies over het milieueffectrapport 13 mei 2005 / rapportnummer 1430-68 College van Gedeputeerde Staten van Gelderland Postbus 9090 6800 GX ARNHEM uw

Nadere informatie

Eerste uitkomsten werkgelegenheidsonderzoek 2014. Gelderland

Eerste uitkomsten werkgelegenheidsonderzoek 2014. Gelderland Eerste uitkomsten werkgelegenheidsonderzoek 2014 Gelderland Provinciale Werkgelegenheids Enquête Gelderland - 1 - De uitvoering van de PWE 2014 vond plaats in opdracht van de onderstaande instanties: Gemeenten

Nadere informatie

Gelderse Aanval op de Uitval Cijfers over voortijdig schoolverlaten in de Gelderse regio s

Gelderse Aanval op de Uitval Cijfers over voortijdig schoolverlaten in de Gelderse regio s Gelderse Aanval op de Uitval Cijfers over voortijdig schoolverlaten in de Gelderse regio s Jorike Smeitnk Wilmie van der Kuil November 2009 Rapport 08-0734c l JorSm-av l 01 Inhoud Leeswijzer... 5 1. Algemeen

Nadere informatie

Welke partijen heeft u betrokken bij het beantwoorden van de vragen in deze vragenlijst?

Welke partijen heeft u betrokken bij het beantwoorden van de vragen in deze vragenlijst? Welke partijen heeft u betrokken bij het beantwoorden van de vragen in deze vragenlijst? Gemeenteraad/fractievoorzitters Maatschappelijke organisaties Bedrijfsleven Inwoners 1. Karaktereigenschappen van

Nadere informatie

Het Betuwepand en het stoftransport in Lek en Amsterdam-Rijnkanaal bij lage Rijnafvoeren

Het Betuwepand en het stoftransport in Lek en Amsterdam-Rijnkanaal bij lage Rijnafvoeren Het Betuwepand en het stoftransport in Lek en Amsterdam-Rijnkanaal bij lage Rijnafvoeren Albert van Mazijk 1, Theo Olsthoorn 2, Steven van Duijvenbode 3 Aanleiding tot Haalbaarheidsstudie aanpassing Rijnalarmmodel

Nadere informatie

Analyse van de maatgevende afvoer van de Rijn te Lobith

Analyse van de maatgevende afvoer van de Rijn te Lobith Ministerie van Verkeer en Waterstaat jklmnopq RIZA Rijksinstituut voor Integraal Zoetwaterbeheer en Afvalwaterbehandeling Analyse van de maatgevende afvoer van de Rijn te Lobith Onderzoek in het kader

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1985-1986 19138 Gemeentelijke herindeling van de Midden Betuwe Nr. 19 GEWIJZIGD VOORSTEL VAN WET Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden,

Nadere informatie

Wijziging Uitvoeringsregeling Belastingdienst FI

Wijziging Uitvoeringsregeling Belastingdienst FI Wijziging Uitvoeringsregeling Belastingdienst FI 20 december 1996/nr. WDB 96/642 M Directoraat-Generaal voor Fiscale Zaken/Directie Wetgeving Directe Belastingen Gelet op artikel 3 van de Algemene wet

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Gelderland, december 2016

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Gelderland, december 2016 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Gelderland, december 2016 WW Gelderland eind 2016 lager dan verwacht In 2016 hoefden minder mensen een beroep te doen op de WW. De provincie Gelderland telt eind 2016 nog 48.287

Nadere informatie

hydraulische, morfologische en scheepvaarteffecten dijkversterking BR636-1 BR636-1/smei/147 ir. A. Zoon

hydraulische, morfologische en scheepvaarteffecten dijkversterking BR636-1 BR636-1/smei/147 ir. A. Zoon memo Witteveen+Bos Postbus 2397 3000 CJ Rotterdam telefoon 010 244 28 00 telefax 010 244 28 88 hydraulische, morfologische en scheepvaarteffecten dijkversterking BR636-1 BR636-1/smei/147 ir. A. Zoon datum

Nadere informatie

Gelderse Aanval op de Uitval. Cijfers over voortijdig schoolverlaten in de Gelderse regio s

Gelderse Aanval op de Uitval. Cijfers over voortijdig schoolverlaten in de Gelderse regio s Gelderse Aanval op de Uitval Cijfers over voortijdig schoolverlaten in de Gelderse regio s Jorike Smeitnk Wilmie van der Kuil Augustus 2010 Rapport 08-0733d l JorSm-AnjPu Leeswijzer In het hoofdstuk algemeen

Nadere informatie

AANBIEDINGSBRIEF PAMFLET

AANBIEDINGSBRIEF PAMFLET AANBIEDINGSBRIEF PAMFLET Genemuiden, 26 april 2013 Geachte dame/heer, Zoals u bekend is, heeft de onderwijsraad aan de staatssecretaris een advies uitgebracht waar men vraagt om een actief beleid inzake

Nadere informatie

Om in aanmerking te komen voor een beoordeling op basis van Artikel 6d moet de verlaging van waterstanden ten minste 1 cm bedragen.

Om in aanmerking te komen voor een beoordeling op basis van Artikel 6d moet de verlaging van waterstanden ten minste 1 cm bedragen. Afgedrukt: 21 februari 2014 Project : Ontwerp landgoederen Ossenwaard Datum : 17 februari 2014 Onderwerp : Resultaten van de berekeningen Van : Anne Wijbenga; Joana Vieira da Silva Aan : M. van Berkel

Nadere informatie

PKB Ruimte voor de Rivier Investeren in veiligheid en vitaliteit van het rivierengebied

PKB Ruimte voor de Rivier Investeren in veiligheid en vitaliteit van het rivierengebied PKB Ruimte voor de Rivier Investeren in veiligheid en vitaliteit van het rivierengebied Beter beschermd tegen hoogwater In de afgelopen eeuwen hebben de rivieren steeds minder ruimte gekregen. De rivieren

Nadere informatie

Betere bereikbaarheid door een robuust wegennetwerk in de regio Arnhem Nijmegen. Trajectnota/MER samenvatting

Betere bereikbaarheid door een robuust wegennetwerk in de regio Arnhem Nijmegen. Trajectnota/MER samenvatting Betere bereikbaarheid door een robuust wegennetwerk in de regio Arnhem Nijmegen Trajectnota/MER samenvatting Wat staat er in deze samenvatting? Voor u ligt de samenvatting van de Trajectnota/MER van de

Nadere informatie

Omgaan met onzekerheden in het waterveiligheidsbeleid

Omgaan met onzekerheden in het waterveiligheidsbeleid Omgaan met onzekerheden in het waterveiligheidsbeleid Robin Nicolai, Ton Vrouwenvelder, Karolina Wojciechowska & Henri Steenbergen Nederland is wereldwijd vermaard om haar expertise op het gebied van waterbouw.

Nadere informatie

Ervaringsdeskundigheid & arbeidsparticipatie

Ervaringsdeskundigheid & arbeidsparticipatie Ervaringsdeskundigheid & arbeidsparticipatie 10 september 2015 van 9.30 16.00 uur Locatie: Lingewaard 6 oktober 2015 van 9.30 16.00 uur Locatie: Westervoort Training Zelfregie 8 oktober 2015 van 9.30 16.00

Nadere informatie

Toetsing waterhuishouding

Toetsing waterhuishouding Toetsing waterhuishouding Bedrijventerrein Hattemerbroek - deelgebied Hattem Quickscan waterhuishouding - nieuwe stedenbouwkundige opzet Ontwikkelingsmaatschappij Hattemerbroek B.V. december 2009 concept

Nadere informatie

Samenvatting van: Effecten van het Lozingenbesluit Open Teelt en Veehouderij (LOTV) op de waterkwaliteit.

Samenvatting van: Effecten van het Lozingenbesluit Open Teelt en Veehouderij (LOTV) op de waterkwaliteit. Ministerie van Verkeer en Waterstaat Directoraat-Generaal Rijkswaterstaat Rijksinstituut voor Integraal Zoetwaterbeheer en Afvalwaterbehandeling/RIZA Samenvatting van: Effecten van het Lozingenbesluit

Nadere informatie

Watermanagement en het stuwensemble Nederrijn en Lek. Voldoende zoetwater, bevaarbare rivieren

Watermanagement en het stuwensemble Nederrijn en Lek. Voldoende zoetwater, bevaarbare rivieren Watermanagement en het stuwensemble Nederrijn en Lek Voldoende zoetwater, bevaarbare rivieren Rijkswaterstaat beheert de grote rivieren in Nederland. Het stuwensemble Nederrijn en Lek speelt hierin een

Nadere informatie

' ~.I ' ' ' ~ ' (]0. De maatgevende hoogwaterstanden langs de Nederlandse rivieren. rijkswaterstaat. dienst binnenwateren /riza. Nota nr. 86.

' ~.I ' ' ' ~ ' (]0. De maatgevende hoogwaterstanden langs de Nederlandse rivieren. rijkswaterstaat. dienst binnenwateren /riza. Nota nr. 86. l'lltnt t van verkeer en weterataat.. rijkswaterstaat De maatgevende hoogwaterstanden langs de Nederlandse rivieren. ' ~. ' ' ' ~ ' dienst binnenwateren /riza (] Nota nr. 86.4 De Maatgevende Boogwaterstanden

Nadere informatie

Spoorboekje. Samenwerkende Bonden van Ouderen in Gelderland. Deken Dr. Mulderstraat 6d 6681 AB Bemmel. Tel.: 0481-453 680 Fax: 0481-453 335

Spoorboekje. Samenwerkende Bonden van Ouderen in Gelderland. Deken Dr. Mulderstraat 6d 6681 AB Bemmel. Tel.: 0481-453 680 Fax: 0481-453 335 Spoorboekje Deken Dr. Mulderstraat 6d Tel.: 0481-453 680 Fax: 0481-453 335 E-mail info@sbog.nl Internet www.sbog.nl Samenwerkende Bonden van Ouderen in Gelderland Afkortingenlijst Deken Dr. Mulderstraat

Nadere informatie

EINDCONCEPT: BOUWSTENEN INRICHTING BEDRIJVENTERREIN. REIN. DLG OOST NEDERLAND. 25 februari 2011. C03021.910435

EINDCONCEPT: BOUWSTENEN INRICHTING BEDRIJVENTERREIN. REIN. DLG OOST NEDERLAND. 25 februari 2011. C03021.910435 EINDCONCEPT: BOUWSTENEN WAALWAARDHYDRAULISCH ONDERZOEK INRICHTING BEDRIJVENTERREIN. REIN. DLG OOST NEDERLAND 25 februari 2011. C03021.910435 Inhoud 1 Inleiding 3 1.1 achtergrond 3 1.2 doel 3 2 Aanpak 4

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Gelderland, november 2015

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Gelderland, november 2015 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Gelderland, november 2015 Daling WW hapert in Gelderland Minder WW-uitkeringen dan, maar wel meer dan e Eind november 2015 telde Gelderland 51.800 WW-uitkeringen. Dat zijn er 850

Nadere informatie

Eerste uitkomsten onderzoek luchtkwaliteit langs Nijenoord Allee Wageningen

Eerste uitkomsten onderzoek luchtkwaliteit langs Nijenoord Allee Wageningen Notitienummer Datum 3 juni 206 Onderwerp Eerste uitkomsten onderzoek luchtkwaliteit langs Nijenoord Allee Wageningen. Inleiding Buro Blauw voert in opdracht van de gemeente Wageningen luchtkwaliteitsmetingen

Nadere informatie

Invloed damwand Meers-Maasband op grondwaterstroming

Invloed damwand Meers-Maasband op grondwaterstroming NOTITIE Onderwerp Invloed damwand Meers-Maasband op grondwaterstroming Project Grensmaas Opdrachtgever Projectbureau Consortium Grensmaas Projectcode HEEL14-29 Status Definitief Datum 18 mei 2016 Referentie

Nadere informatie

Opdrachtgever: DG Rijkswaterstaat - RIZA. Probabilistisch bepaald effect van retentie. Rapport fase 1. H. van der Klis. April 2004.

Opdrachtgever: DG Rijkswaterstaat - RIZA. Probabilistisch bepaald effect van retentie. Rapport fase 1. H. van der Klis. April 2004. Opdrachtgever: DG Rijkswaterstaat - RIZA Probabilistisch bepaald effect van retentie Rapport fase 1 H. van der Klis April 2004 Q3698 delft hydraulics WL delft hydraulics OPDRACHTGEVER: DG Rijkswaterstaat,

Nadere informatie

Bathse spuikanaal zuid (Volkerak-Zoommeer)

Bathse spuikanaal zuid (Volkerak-Zoommeer) Bathse spuikanaal zuid (Volkerak-Zoommeer) 1 mei 1987 Aanvang metingen Gemiddelde etmaalwaarden Datum Afvoer kenmerkende waarden periode 27 jan 1988 120 Hoogste (periode 1988...1990) 14 Gemiddelde (periode

Nadere informatie

Rivierkundige effecten terreinuitbreiding Putman te Westervoort

Rivierkundige effecten terreinuitbreiding Putman te Westervoort Rivierkundige effecten terreinuitbreiding Putman te Westervoort Putman Exploitatiemaatschappij b.v. 7 mei 2010 Definitief rapport 9V1079.A0 A COMPANY OF HASKONING NEDERLAND B.V. KUST & RIVIEREN Barbarossastraat

Nadere informatie

Lijn 1/83 Nijmegen - Molenhoek - Plasmolen. Diverse stadslijnen (2,4,6) Nijmegen - Nijmegen Dukenburg. Lijn 3 Oosterhout Dorp - Heilig Land Stichting

Lijn 1/83 Nijmegen - Molenhoek - Plasmolen. Diverse stadslijnen (2,4,6) Nijmegen - Nijmegen Dukenburg. Lijn 3 Oosterhout Dorp - Heilig Land Stichting Lijn 1/83 - Molenhoek - Plasmolen tussen Scheidingsweg en Sportpark Union tussen Rijksweg/Grote Loef en Sluisweg Malden Molenhoek Mook Plasmolen Milsbeek 2,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 Malden 4,00 2,00

Nadere informatie

NPOnr M G Afstand Ringnr Zuiver Snelhei Pntn 7SSSSGHAB. 23-06-2016 11:34 Venira Rekenaar. 0865 Roelofsen. 24-A24 Fond

NPOnr M G Afstand Ringnr Zuiver Snelhei Pntn 7SSSSGHAB. 23-06-2016 11:34 Venira Rekenaar. 0865 Roelofsen. 24-A24 Fond Lossing: 13:00:00 Wind: NW Aantal duiven: 838 Aantal deelnemers: 139 1 34 Peter Bosveld Oosterbeek 0813.1372 8 2 1065,862 4-1670905 10:44:33 1147,877 1000,0...++ 0,00 2 55 Bas Jansen Zutphen 0772.0162

Nadere informatie

Deltamodel 1.1 Hydraulische modellen gebruikt voor veiligheidsanalyse Deltamodel referentie 2015 en richtjaren 2050 en 2100

Deltamodel 1.1 Hydraulische modellen gebruikt voor veiligheidsanalyse Deltamodel referentie 2015 en richtjaren 2050 en 2100 Deltamodel 1.1 Hydraulische modellen gebruikt voor veiligheidsanalyse Deltamodel referentie 2015 en richtjaren 2050 en 2100 Datum 10 December 2013 Status Definitief Colofon Uitgegeven door Rijkswaterstaat

Nadere informatie

Toelichting op leggers en beheerregisters primaire waterkering

Toelichting op leggers en beheerregisters primaire waterkering Toelichting op leggers en beheerregisters primaire waterkering Wat zijn primaire waterkeringen? Primaire waterkeringen zijn dijken en kades die het Rivierengebied beschermen tegen het rivierwater van de

Nadere informatie

Help! Het water komt!

Help! Het water komt! Help! Het water komt! Hoog water in Europa Toename aantal overstromingen in Europa De Moldau bedreigt het historische centrum van Praag Wat is er aan de hand? december 1993 Steeds vaker treden Europese

Nadere informatie

Strategisch Thema. -Stad in de regio- Modules. Datum: februari Strategisch Thema -Stad in de regio- 0

Strategisch Thema. -Stad in de regio- Modules. Datum: februari Strategisch Thema -Stad in de regio- 0 Strategisch Thema -Stad in de regio- Modules Samenvatting 1 Regionale samenwerking 2 Regionale verwevenheid 3 Datum: februari 2016 Gemeente Nijmegen Onderzoek en Statistiek tel.: (024) 329 98 89 (O&S)

Nadere informatie

Hydraulische randvoorwaarden categorie c-keringen Achtergrondrapport Wieringermeerdijk (dijkring 13)

Hydraulische randvoorwaarden categorie c-keringen Achtergrondrapport Wieringermeerdijk (dijkring 13) Opdrachtgever: Ministerie van Verkeer en Waterstaat Hydraulische randvoorwaarden categorie c-keringen Achtergrondrapport Wieringermeerdijk (dijkring 13) Auteur: Nadine Slootjes PR1322 november 2008 november

Nadere informatie

Klik op het betreffende nummer achter de veelgestelde vraag om direct naar het antwoord te gaan

Klik op het betreffende nummer achter de veelgestelde vraag om direct naar het antwoord te gaan Veelgestelde vragen Klik op het betreffende nummer achter de veelgestelde vraag om direct naar het antwoord te gaan Wat is het Winterabonnement? 1 Voor wie is het Winterabonnement geldig? 1 Waar is het

Nadere informatie

Toelichting berekening ISL3a t.a.v. luchtkwaliteit

Toelichting berekening ISL3a t.a.v. luchtkwaliteit Toelichting berekening ISL3a t.a.v. luchtkwaliteit d.d. 22 december 2015 Initiatiefnemer Maatschap H. en E. Brink Halerweg 1 9433 TE ZWIGGELTE In lucht zitten, hoe schoon ook, altijd kleine, vaste en vloeibare

Nadere informatie

Veelgestelde vragen Wat is het Winterabonnement? Voor wie is het Winterabonnement geldig? Waar is het Winterabonnement geldig?

Veelgestelde vragen Wat is het Winterabonnement? Voor wie is het Winterabonnement geldig? Waar is het Winterabonnement geldig? Veelgestelde vragen Wat is het Winterabonnement? Voor wie is het Winterabonnement geldig? Waar is het Winterabonnement geldig? Op welke buslijnen en treinen is het Winterabonnement geldig? Waar kan ik

Nadere informatie

Inschatting van de verandering van de overschrijdingskans als gevolg van hoogwaterverlagende maatregelen langs de Rijn - rapport 229 -

Inschatting van de verandering van de overschrijdingskans als gevolg van hoogwaterverlagende maatregelen langs de Rijn - rapport 229 - ICBR-expertgroep HVAL Inschatting van de verandering van de overschrijdingskans als gevolg van hoogwaterverlagende maatregelen langs de Rijn - rapport 229 - Resultaten van het onderzoek naar de uitvoering

Nadere informatie

Ministerie van Economische Zaken Directie Energiemarkt T.a.v. de heer P. Jongerius Postbus EC DEN HAAG 2500EC. Geachte heer Jongerius,

Ministerie van Economische Zaken Directie Energiemarkt T.a.v. de heer P. Jongerius Postbus EC DEN HAAG 2500EC. Geachte heer Jongerius, Retouradres: Postbus 80015, 3508 TA Utrecht Ministerie van Economische Zaken Directie Energiemarkt T.a.v. de heer P. Jongerius Postbus 20101 2500 EC DEN HAAG 2500EC Princetonlaan 6 3584 CB Utrecht Postbus

Nadere informatie

Veelgestelde vragen Wat is het Winterabonnement? Voor wie is het Winterabonnement geldig? Waar is het Winterabonnement geldig?

Veelgestelde vragen Wat is het Winterabonnement? Voor wie is het Winterabonnement geldig? Waar is het Winterabonnement geldig? Veelgestelde vragen Wat is het Winterabonnement? Voor wie is het Winterabonnement geldig? Waar is het Winterabonnement geldig? Op welke buslijnen en treinen is het Winterabonnement geldig? Waar kan ik

Nadere informatie

Ministerie van Verkeer en Waterstaat. Directoraat-Ceneraal Rijkswaterstaat. Directie Oost-Nederland. Bibliotheek. Nr.

Ministerie van Verkeer en Waterstaat. Directoraat-Ceneraal Rijkswaterstaat. Directie Oost-Nederland. Bibliotheek. Nr. Ministerie van Verkeer en Waterstaat Directoraat-Ceneraal Rijkswaterstaat Directie Oost-Nederland Bibliotheek Nr.WE1410-131/VII ON PI : ig NOTA betr. Aannames m.b.t. de ontwikkeling van de verkeersveiligheid

Nadere informatie

Vervreemde archiefbestanden aan het Regionaal Archief Rivierenland

Vervreemde archiefbestanden aan het Regionaal Archief Rivierenland Vervreemde archiefbestanden aan het Regionaal Archief Rivierenland 0476 Familie Van Lidth de Jeude, 1407-1946 0615 Familiebedrijven Van Hoytema,? 0891 Chamotte Unie NV, 1935-1988 0564 Neder-Betuwsche Beetwortelsuikerfabriek,

Nadere informatie

Workshop schematiseringsfactor. Casus. Werner Halter. Lelystad, 29 april 2009. www.fugro.com

Workshop schematiseringsfactor. Casus. Werner Halter. Lelystad, 29 april 2009. www.fugro.com Workshop schematiseringsfactor Casus Werner Halter Lelystad, 29 april 2009 Workshop schematiseringsfactor Inhoud 1. Quiz 2. Behandeling casus 3. Conclusies en discussie Workshop schematiseringsfactor Inhoud

Nadere informatie

Assetmanagement bij waterkeringen

Assetmanagement bij waterkeringen Assetmanagement bij waterkeringen Frank den Heijer NVRB symposium Assetmanagement in de publieke sector Assetmanagement bij waterkeringen Historie en context Toetsproces waterkeringen Cases: toetsronden

Nadere informatie

. D.B.W./RIZA. Stijghoogte-veranderingen door de aanleg van Westelijk Flevoland. D.B.W./RIZA nota 88046. Auteurs F.A.M. Claessen D.

. D.B.W./RIZA. Stijghoogte-veranderingen door de aanleg van Westelijk Flevoland. D.B.W./RIZA nota 88046. Auteurs F.A.M. Claessen D. Stijghoogte-veranderingen door de aanleg van Westelijk Flevoland D.B.W./RIZA nota 88046 Auteurs F.A.M. Claessen D. Endema. D.B.W./RIZA Hoofdafdeling WS STIJGHODGTE-VERANDERINGEN DOOR AANLEG WESTELIJK FLEVOLAND

Nadere informatie

Ruimte voor Rijntakken. Een project waarin overheden gezamenlijk adviseren over duurzaam veilige inrichting van het rivierengebied

Ruimte voor Rijntakken. Een project waarin overheden gezamenlijk adviseren over duurzaam veilige inrichting van het rivierengebied Ruimte voor Rijntakken Een project waarin overheden gezamenlijk adviseren over duurzaam veilige inrichting van het rivierengebied Ruimte voor Rijntakken Een project waarin overheden gezamenlijk adviseren

Nadere informatie

Hydraulische randvoorwaarden voor categorie c-keringen

Hydraulische randvoorwaarden voor categorie c-keringen Opdrachtgever: Ministerie van Verkeer en Waterstaat Hydraulische randvoorwaarden voor categorie c-keringen Achtergrondrapport Gekanaliseerde Hollandsche IJssel (dijkring 14) Auteurs: Nadine Slootjes Tessa

Nadere informatie

1 Kwel en geohydrologie

1 Kwel en geohydrologie 1 Kwel en geohydrologie 1.1 Inleiding Grondwater in de omgeving van de grote rivieren in Nederland wordt door verschillen in het peil sterk beïnvloed. Over het algemeen zal het rivierpeil onder het grondwatervlak

Nadere informatie

In eerste instantie is gekozen voor portefeuillehoudersoverleggen op de volgende terreinen: Economie; Mobiliteit; Wonen.

In eerste instantie is gekozen voor portefeuillehoudersoverleggen op de volgende terreinen: Economie; Mobiliteit; Wonen. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Uitgangspunten en spelregels begrotingsopbouw Gemeenschappelijk Orgaan.

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 10979 1 juni 2012 Regeling van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 23 mei 2012, nr. VO/OK/394399, houdende

Nadere informatie

Eerste uitkomsten werkgelegenheidsonderzoek 2004 Gelderland

Eerste uitkomsten werkgelegenheidsonderzoek 2004 Gelderland Eerste uitkomsten werkgelegenheidsonderzoek 2004 Gelderland De uitvoering van de PWE vindt plaats in opdracht van de onderstaande instanties (situatie 2004): -gemeenten Aalten, Apeldoorn, Arnhem, Barneveld,

Nadere informatie

Briefrapport /2008 J. Wesseling B. Beijk. Een vuistregel voor de effecten van schermen in SRM2

Briefrapport /2008 J. Wesseling B. Beijk. Een vuistregel voor de effecten van schermen in SRM2 Briefrapport 680705005/2008 J. Wesseling B. Beijk Een vuistregel voor de effecten van schermen in SRM2 RIVM Rapport 680705005/2008 Een vuistregel voor de effecten van schermen in SRM2 Joost Wesseling,

Nadere informatie

Quick scan Golfremmende vegetatie bij Stroomlijn

Quick scan Golfremmende vegetatie bij Stroomlijn Quick scan Golfremmende vegetatie bij Stroomlijn Quick scan Golfremmende vegetatie bij Stroomlijn Henk Verheij Chris Sprengers 1206002-000 Deltares, 2012 Inhoud 1 Inleiding 1 1.1 Aanleiding 1 1.2 Doelstelling

Nadere informatie

Dijken op veen: ontwerpmethode sterk verbeterd

Dijken op veen: ontwerpmethode sterk verbeterd Dijken op veen: ontwerpmethode sterk verbeterd Goaitske de Vries (Deltares) Cor Zwanenburg (Deltares) Bianca Hardeman (Rijkswaterstaat) Huub de Bruijn (Deltares) Ruim 33 kilometer van de Markermeerdijken

Nadere informatie

Dijkversterking Wolferen Sprok. Dijkteruglegging Oosterhout 23 maart 2017

Dijkversterking Wolferen Sprok. Dijkteruglegging Oosterhout 23 maart 2017 Dijkversterking Wolferen Sprok Dijkteruglegging Oosterhout 23 maart 2017 Programma 19.15 19.30 Inloop 19.30 Welkom Bram de Fockert Waterschap Rivierenland 19.35 20.00 Uitleg samenhang rivierverruiming

Nadere informatie

19. Verzilting: (Paragraaf 5.3/5.4 + achtergronddocument)

19. Verzilting: (Paragraaf 5.3/5.4 + achtergronddocument) Betreft Verduidelijking van effecten van Verdieping NWW Project P797 Van HydroLogic Aan Havenbedrijf Rotterdam Datum 08-03-2016 1 Inleiding Rijkswaterstaat heeft, als Bevoegd Gezag voor de ontgrondingvergunning

Nadere informatie

Bergingsberekeningen en controle afvoercapaciteit Plangebied Haatland

Bergingsberekeningen en controle afvoercapaciteit Plangebied Haatland Bergingsberekeningen en controle afvoercapaciteit Plangebied Haatland Definitief Gemeente Kampen Grontmij Nederland bv Zwolle, 29 november 2005 @ Grontmij 11/99014943, rev. d1 Verantwoording Titel : Bergingsberekeningen

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Handelende in overeenstemming met de Minister van Economische Zaken;

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Handelende in overeenstemming met de Minister van Economische Zaken; STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 27185 31 december 2012 Regeling van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 14 december 2012, nr. VO/OK/379368,

Nadere informatie

Op basis van bovenstaande figuur zou de kwel circa 1 à 2 mm/dag bedragen bij een hoogwatergolf in de rivier die één keer per jaar voorkomt.

Op basis van bovenstaande figuur zou de kwel circa 1 à 2 mm/dag bedragen bij een hoogwatergolf in de rivier die één keer per jaar voorkomt. Kwel te Zuilichem Van waterschap Rivierland zijn kwelkaarten verkregen waarvan in deze bijlage enkele uitsneden zijn opgenomen. Figuur 10: Kwel bij T=1 hoogwatergolf Op basis van bovenstaande figuur zou

Nadere informatie

Protocol van Overdracht

Protocol van Overdracht Protocol van Overdracht Versie 2.0, 1 maart 2013 Indien u voor de eerste keer het Protocol van Overdracht invult, lees dan eerst bijlage A en B. In bijlage A vindt u een toelichting op het gebruik en de

Nadere informatie

NOTITIE. Betreft : Geluidsbelasting N834 bij perceel ten oosten van Lingeweg 73, Tiel. Aan : dhr. M.R.A. van Herwijnen gemeente Tiel

NOTITIE. Betreft : Geluidsbelasting N834 bij perceel ten oosten van Lingeweg 73, Tiel. Aan : dhr. M.R.A. van Herwijnen gemeente Tiel NOTITIE Aan : dhr. M.R.A. van Herwijnen gemeente Tiel Tel.nr./e-mail : 044-674 / mvherwijnen@tiel.nl Van : dhr. E.J.L. Kuijs Doorkiesnummer : 044-680 / kuijs@regiorivierenland.nl Datum : juni 00 Betreft

Nadere informatie

Directie Zeeland. Doorkiesnummer 0118-686480. Bijlage(n). Uw kenmerk

Directie Zeeland. Doorkiesnummer 0118-686480. Bijlage(n). Uw kenmerk » Ministerie van Verkeer en Waterstaat Directoraat -Generaal Rijkswaterstaat Directie Zeeland 1 2 NOV 1999 Aan het hoofd van de hoofdafdeling Waterhuishouding en Waterkeringen van Directoraat-Generaal

Nadere informatie

Samenvatting rapport Oorzaken en oplossingen kweloverlast omgeving Twentekanaal

Samenvatting rapport Oorzaken en oplossingen kweloverlast omgeving Twentekanaal Samenvatting rapport Oorzaken en oplossingen kweloverlast omgeving Twentekanaal De aanleiding voor het onderzoek Oorzaken en oplossingen kweloverlast omgeving Twentekanaal betreft de voorgenomen verruiming

Nadere informatie

A COMPANY OF HASKONING NEDERLAND BV MILIEU. Een ad-hoc Maximaal Toelaatbaar Risiconiveau (MTR) voor aluminium in oppervlaktewater. 26 april 2002 RIZA

A COMPANY OF HASKONING NEDERLAND BV MILIEU. Een ad-hoc Maximaal Toelaatbaar Risiconiveau (MTR) voor aluminium in oppervlaktewater. 26 april 2002 RIZA A COMPANY OF HASKONING NEDERLAND BV MILIEU Een ad-hoc Maximaal Toelaatbaar Risiconiveau (MTR) voor aluminium in oppervlaktewater 26 april 2002 RIZA A COMPANY OF HASKONING NEDERLAND BV MILIEU Barbarossastraat

Nadere informatie

Eindexamen vwo aardrijkskunde 2013-I

Eindexamen vwo aardrijkskunde 2013-I Leefomgeving Opgave 7 Ruimte voor de rivier bij Nijmegen Bestudeer de bronnen 1 tot en met 4 uit het bronnenboekje die bij deze opgave horen. Gebruik bron 2. 2p 26 Leg uit waarom juist bij Nijmegen maatregelen

Nadere informatie

De analyse die wij hebben gemaakt is verderop in dit rapport in detail te lezen. De belangrijkste conclusies ervan zijn:

De analyse die wij hebben gemaakt is verderop in dit rapport in detail te lezen. De belangrijkste conclusies ervan zijn: Introductie Analyse van GeluidProductiePlafonds ( s), geluidsen/wanden en verkeersintensiteiten in de Provincie Gelderland, in verband met de komende reconstructie van het knooppunt Hoevelaken. Rapport

Nadere informatie

Vergelijk resultaten van twee modelstudies voor de polder Quarles van Ufford

Vergelijk resultaten van twee modelstudies voor de polder Quarles van Ufford Vergelijk resultaten van twee modelstudies voor de polder Quarles van Ufford april 2007 Waterbalansen Quarles van Ufford Vergelijk resultaten van twee modelstudies voor de polder Quarles van Ufford April

Nadere informatie

AANBIEDINGSBRIEF MMFLEli^iS^iiïi^

AANBIEDINGSBRIEF MMFLEli^iS^iiïi^ AANBIEDINGSBRIEF MMFLEli^iS^iiïi^ Genemuiden, 26 april 2013-1 NE! 203 AFD ocy> Geachte leden van de Raad, leden van het College van Burgemeester en Wethouders, z Zoals u bekend is, heeft de onderwijsraad

Nadere informatie

Weghalen van oeverbestortingen grote impuls voor natuur langs de IJssel

Weghalen van oeverbestortingen grote impuls voor natuur langs de IJssel Persbericht 11 augustus 2010 De IJssel kan weer een echte rivier worden Weghalen van oeverbestortingen grote impuls voor natuur langs de IJssel Het verwijderen van breuksteen bestortingen lijkt één van

Nadere informatie

Dienstregeling. Arnhem - Wageningen

Dienstregeling. Arnhem - Wageningen Dienstregeling 2013 Geldig Arnhem - Wageningen vanaf 9 december 2012 Lijn Bestemmingen 1 Velp Arnhem Oosterbeek 51 Arnhem Oosterbeek Heveadorp Doorwerth Heelsum Renkum - Wageningen 52 Arnhem Oosterbeek

Nadere informatie

Van Lobith en Eijsden naar zee

Van Lobith en Eijsden naar zee Aanspraak op ruimte op de lange termijn voor de veiligheid tegen overstroming Wim Silva en Theo van der Linden in opdracht van ministerie van Verkeer en Waterstaat, DG Water Mei 2008 Inhoud Samenvatting

Nadere informatie