notitie Grondbank GMG 1. INLEIDING

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "notitie Grondbank GMG 1. INLEIDING"

Transcriptie

1 notitie Witteveen+Bos van Twickelostraat 2 postbus AE Deventer telefoon telefax onderwerp project opdrachtgever projectcode referentie opgemaakt door goedgekeurd door status datum opmaak bijlagen aan kopie rivierkundige simulaties herinrichting plas Gravenbol Grondbank GMG WBD21-1 WBD21-1/winb/008 drs. R.C. Agtersloot ir. A. Smale Definitief 25 februari Grondbank GMG Witteveen+Bos paraaf R. Lohrmann 1. INLEIDING De herinrichting van de plas Gravenbol nabij Wijk bij Duurstede is een project van Grondbank GMG. Het project betreft het in het kader van natuurontwikkeling herinrichten van de plas Gravenbol door het verondiepen van de voormalige zandwinput grenzend aan de Rijn. De huidige plas staat indirect in verbinding met de Rijn, zie afbeelding 1.1. Afbeelding 1.1. Referentiesituatie plas Gravenbol (Google Earth) kmr 924 Witteveen+Bos 1

2 Afbeelding 1.2 toont de ingreep. In hoofdstuk 3 en bijlage II worden de veranderingen door de ingreep nader toegelicht. Een rivierkundige toetsing is noodzakelijk voor de aanvraag van een vergunning Wet beheer rijkswaterstaatswerken (Wbr). De methodiek van deze rivierkundige toetsing wordt in hoofdstuk 2 besproken. Hoofdstuk 4 en bijlage III tonen de resultaten van de simulaties en hoofdstuk 5 sluit af met conclusies. Afbeelding 1.2. Herinrichtingsplan plas Gravenbol (Witteveen+Bos) 1.1. Actualisatie van de referentiesituatie Door Rijkswaterstaat Oost-Nederland is de bodemligging in de referentiesituatie gecontroleerd op juistheid. Hierbij is het volgende geconstateerd (tekst uit van Rijn van Dixhoorn van RWS Oost- Nederland d.d. 11 juni 2008): De hoogteligging van de plas hebben we nog even nagelopen. In de plas is de bodemhoogte gebaseerd op een peiling en is daarmee goed in het model gekomen. Echter de breuklijnplas (breuklpl) is daarmee overbodig en verstoord de hoogteligging (omgeving van deze lijn). Deze lijn moet dan ook ter plaatse van de plas geheel worden verwijderd. De breuklijnplas moet dus worden ingekort. Vervolgens is door Rijkswaterstaat Oost-Nederland een Baseline-maatregel gemaakt welke op 17 juni 2008 is opgeleverd. Na controle en goedbevinding door Edwin Nieuwland is de maatregel opgenomen in de basisgegevens en is een nieuwe bodem gemaakt. Figuur 1.3 hieronder toont de geactualiseerde bodemligging. Deze bodem is vervolgens omgezet naar een WAQUA-bodem en opgenomen in de referentiesituatie. Ten opzichte van deze geactualiseerde referentie worden de effecten van de herinrichting van de plas Gravenbol bepaald. Witteveen+Bos 2

3 Afbeelding 1.3. Actualisatie bodemligging plas Gravenbol Witteveen+Bos 3

4 2. METHODIEK Uitgangspunt voor het uitvoeren van een rivierkundige toetsing is het voorlopig rivierkundig beoordelingskader voor ingrepen in de Rijntakken, versie 10 april 2006 [1]. De rivierkundige toetsing gaat uit van een kwantitatieve vergelijking van de waterstanden en een kwalitatieve beoordeling van de morfologische effecten. De berekeningen zijn uitgevoerd met het hydrodynamisch model WAQUA (versie ) en het referentiemodel PKB_3_3. De volgende aspecten dienen volgens het beoordelingskader bekeken te worden: 1. veiligheid tegen overstroming: a. MHW stand op de as van de rivier; b. MHW stand binnen een uiterwaard; c. afvoerverdeling bij MHW; d. afvoerverdeling bij normaal hoogwater; 2. hinder of schade aan andere functies: e. inundatiefrequentie van de uiterwaard; f. stroombeeld in de uiterwaard; g. stroombeeld bij de aantakking van nevengeulen op hoofdgeul; h. afvoerverdeling bij normaal hoogwater; i. afvoerverdeling bij OLR; 3. bodemligging en morfologie: j. aanzanding en erosie van het zomerbed (inclusief oevers); k. aanzanding en erosie van uiterwaard en nevengeulen. Enkele van de bovengenoemde aspecten zijn niet van toepassing op de ingreep in de Gravenbol. Alleen de aspecten a, b, f en k zullen in hoofdstuk 3 worden behandeld. In bijlage I is deze keuze toegelicht. Witteveen+Bos 4

5 3. MODELLERING INGREEP GRAVENBOL Het ontwerp van het herinrichtingsplan Gravenbol is omgezet naar een Baseline-maatregel. In de volgende paragrafen wordt de ingreep getoond en kort besproken op basis van de GIS-modellering. Bijlage II toont de ingreep Gravenbol in het WAQUA-model en de verschillen in het WAQUA-model ten opzichten van de referentiesituatie De bodem en overlaten Figuur 3.1 laat de nieuwe bodemhoogte zien met een aantal nieuw breuklijnen bij de plasrand en de drie eilanden. De buitengrens van de ingreep komt overeen met de 3,5 m+nap hoogtelijn in het TIN van Baseline. De verschillende breuklijnen en hoogtelijnen voldoen aan de eisen die door Rijkswaterstaat worden gesteld aan een ontwerp. Afbeelding 3.1. Bodemhoogte van de plas Gravenbol na verondieping Witteveen+Bos 5

6 3.2. De ecotopen Afbeelding 3.2 laat de nieuwe ecotoopcodes zien van het ontwerp. De betekenis van de verschillende ecotoopcodes is 55 plas; 21 glad grasland, 26 normaal grasland, 31 ruw grasland, 736 riet, 763 natte ruigte homogeen Afbeelding 3.2. Ecotopen van de plas Gravenbol na verondieping Witteveen+Bos 6

7 4. RESULTATEN In de volgende paragrafen wordt de ingreep beoordeeld op de relevante aspecten uit het beoordelingskader. Bijlage III toont de resultaten in een groter formaat afbeelding MHW-stand op de as van de rivier Het effect van de ingreep op de waterstand in de as van de rivier is bepaald volgens het beoordelingskader. De ingreep mag geen waterstandsverhoging groter dan 1 mm tot gevolg hebben bij een vaste afvoer 1 van m³/s bij Lobith. In afbeelding 3.1 is de waterstandsverandering als gevolg van de ingreep te zien bij de afvoer van m³/s. Een positief getal betekent een verhoging van de waterstand als gevolg van de ingreep. De plas Gravenbol ligt tussen kilometerraai 924 en 925. De verandering ter plaatse van de ingreep is een waterstandsverhoging van 0,4 mm bovenstrooms en een waterstandsverlaging van 0,1 mm juist benedenstrooms van de ingreep. Een afwijking tot 1 mm in de as van de rivier wordt geaccepteerd volgens het beoordelingskader [1]. Er kan dus geconcludeerd worden dat de maatregel voldoet aan dit aspect van het beoordelingskader. Afbeelding 4.1. Waterstandsverschil in de as van de rivier als gevolg van de herinrichting van de Gravenbol bij een vaste afvoer van m³/s (Lobith) 2 1,5 1 Waterstandsverschil (mm) 0,5 0-0,5-1 -1, Nederrijn/Lek (rkm) 1 Een vaste afvoer houdt in dat de afvoerverdeling op de splitsingspunten vastligt. De afvoerverdeling wordt geregeld met schotten en is beleidsmatig bepaald. Witteveen+Bos 7

8 4.2. MHW-stand binnen een uiterwaard De MHW-stand binnen de uiterwaard kan als gevolg van locale opstuwing in de uiterwaard afwijken van de stand in de as van de rivier. Afbeelding 3.2 geeft een ruimtelijke afbeelding van de waterstandsverschillen voor de afvoer van m³/s bij Lobith. Een positief getal betekent een toename van de waterstand als gevolg van de ingreep. Afbeelding 3.2. Waterstandsverschil in de uiterwaard als gevolg van de herinrichting van de plas Gravenbol bij een vaste afvoer van m³/s (Lobith) Er is te zien dat het maximale waterstandsverschil in de uiterwaard 5 mm bedraagt aan de bovenstroomse zijde van de plas. In de plas zelf neemt de waterstand maximaal met 2 mm toe door de ingreep. De waterstandsverhoging bij de bandijken is overal kleiner dan 1 mm. In Bijlage III is een grotere afbeelding van het waterstandsverschil opgenomen Stroombeeld in de uiterwaard / aanzanding en erosie van uiterwaard en nevengeulen Door de ingreep kunnen de stroomsnelheden in de uiterwaard veranderen. Dit kan resulteren in erosie of sedimentatie in de uiterwaard. De mate hiervan wordt ingeschat door het beoordelen van het stroombeeld in het gebied. In afbeelding 3.3 en afbeelding 3.4 is het stroombeeld bij een afvoer van m 3 /s van respectievelijk de referentiesituatie en de situatie na de ingreep te zien; het verschil in stroombeeld wordt getoond in afbeelding 3.5. Aanvullend wordt ook het verschil in stroombeeld getoond bij een vaste afvoer van m³/s bij Lobith, zoals te zien in afbeelding 3.6. Een positief getal betekent een verhoging van de snelheid als gevolg van de ingreep. In Bijlage III zijn grotere afbeeldingen van het stroombeeld en het verschil in stroombeeld opgenomen. Witteveen+Bos 8

9 Afbeelding 3.3. Stroombeeld ( m³/s Lobith) in de referentiesituatie Afbeelding 3.4. Stroombeeld ( m³/s Lobith) na herinrichting van plas Gravenbol Witteveen+Bos 9

10 Afbeelding 3.5. Veranderingen in stroombeeld ( m³/s Lobith) na herinrichting van plas Gravenbol Afbeelding 3.6. Veranderingen in stroombeeld ( m³/s Lobith) na herinrichting van plas Gravenbol Witteveen+Bos 10

11 De snelheden in de plas zijn na de ingreep plaatselijk tot ongeveer 0,2 m/s hoger bij een afvoer van m 3 /s. Bij een afvoer van m 3 /s bedraagt de toename maximaal 0,1 m/s. Deze toename is vooral een gevolg van het verondiepen van de plas; de veranderingen in afvoer door de plas zijn zeer beperkt. Vóór de ingreep variëren de snelheden in de plas tussen 0,1 en 0,2 m/s bij een afvoer van m 3 /s. Na de ingreep zijn er delen waar de snelheid is afgenomen tot 0,05 m/s en delen waar de snelheid is toegenomen tot 0,3 m/s. Er is dus sprake van beperkte verschillen. Bij de situatie met een afvoer van m 3 /s zijn zowel de absolute snelheden als de verschillen in snelheden kleiner dan bij een afvoer van m 3 /s, zie bijlage III. De verschillen ten opzichte van de referentiesituatie zijn dusdanig beperkt dat geen grote veranderingen in erosie/sedimentatie zullen optreden ten opzichte van de referentiesituatie. Over het algemeen zullen de effecten voor de afvoer van de uiterwaard dus beperkt blijven. Het stroombeeld in de plas verandert de afvoer van de uiterwaard nauwelijks. Verder zijn de stroomsnelheden in de plas voor de referentiesituatie al laag, zie Bijlage III. Hierdoor blijft de bijdrage van de plas aan de afvoer beperkt. Witteveen+Bos 11

12 5. CONCLUSIES Voor het beoordelingskader [1] zijn de volgende aspecten beoordeeld: 1. veiligheid tegen overstroming: a. MHW stand op de as van de rivier; er is een maximale waterstandsverhoging van 0,4 mm vastgesteld. Een afwijking tot 1 mm in de as van de rivier wordt geaccepteerd volgens het beoordelingskader [1]. Er kan dus geconcludeerd worden dat de maatregel MHW-neutraal is; b. MHW stand binnen de uiterwaarden; het maximale waterstandsverschil dat wordt waargenomen bedraagt 5 mm. In de plas zelf neemt de waterstand maximaal met 2 mm toe door de ingreep; 2. hinder of schade aan andere functies: f. stroombeeld in de uiterwaard; de stroomsnelheden nemen na de herinrichting iets toe maar de absolute snelheden blijven lager dan 0,3 m/s. Daarom zullen de effecten voor de afvoer van de uiterwaard zeer beperkt blijven. Het stroombeeld in de plas verandert de afvoer van de uiterwaard nauwelijks, waardoor de bijdrage van de plas aan de afvoer beperkt is en blijft; 3. bodemligging en morfologie: k. aanzanding en erosie van uiterwaard en nevengeulen; er worden geen grote veranderingen in erosie en/of sedimentatie verwacht na uitvoering van de herinrichting, zie ook punt f. De situatie na de ingreep voldoet volgens het beoordelingskader voor ingrepen in de Rijntakken. Witteveen+Bos 12

13 6. REFERENTIES [1] RIZA, Voorlopig rivierkundig beoordelingskader voor ingrepen in de Rijntakken, versie 10 april 2006 Witteveen+Bos 13

14 Bijlage I Overwegingen bij toepassing van het Rivierkundig Beoordelingskader Witteveen+Bos

15 referentie naar beoordelingskader a: andere-projecten MHW stand op de as van de rivier b: andere projecten MHW stand binnen een uiterwaard c: andere projecten afvoerverdeling bij MHW afvoer te Lobith (in m 3 /s) effect / voorwaarde vast voor ingrepen zonder verruimingsdoelstelling: geen waterstandverhoging vast beoordelen: toename waterstand binnen uiterwaard vrij afwijking afvoerverdeling < 5 m 3 /s tov referentie ten behoeve van uitwerken voor Gravenbol veiligheid veiligheid / hinder / schade veiligheid d: vrij afwijkingen veiligheid afvoerverdeling bij normaal hoogwater afvoerverdeling < 20 m 3 /s tov referentie e: afvoer waarbij de beoordelen: verlaging hinder / inundatiefrequentie van de uiterwaarden waterstand van inundatie schade uiterwaard inunderen vast f: vast beoordelen: verandering hinder/ stroombeeld in de waterstand en schade uiterwaard stroomsnelheden g: stroombeeld bij de aantakking van nevengeulen op hoofdgeul h: afvoerverdeling bij normaal hoogwater i: afvoerverdeling bij OLR j: aanzanding en erosie van het zomerbed k: aanzanding en erosie van uiterwaard en nevengeulen bankfull geul vast v 0,3 m/s in vaarweg t.p.v. af- en aantakking nevengeul. In eerste instantie te bepalen met een SOBEK-berekening. is identiek aan nr d OLR (1020 m 3 /s) vrij in overleg met de rivierbeheerder bankfull beoordelen: verandering waterstand afwijkingen afvoerverdeling < 1 m 3 /s tov referentie beoordelen: verandering vaardiepte Beoordelen: overig stroomsnelheden nevengeul maximaal 0,3 m/s. Bepalen met een SOBEK-berekening of een vergelijkbare methode. Beoordelen: hoeveelheid sedimentatie. veiligheid scheepvaart hinder / schade vaardiepte scheepvaart vaardiepte scheepvaart schade, veiligheid, bodem-ligging en morfologie ja ja nee* nee* nee* ja nee* nee * nee* - ja Witteveen+Bos

16 Voor a, b en c geldt dat: aangezien de ingreep geen PKB-RvdR project is, dienen de MHWberekeningen met een afvoer van m³/s bij Lobith gedaan te worden. c,h: aangezien plas Gravenbol buiten de derde cirkel van afbeelding I.1 valt, hoeft dit punt niet getoetst te worden. d: het gebied van de ingreep valt niet onder het benedenrivierengebied. e: de inundatiefrequentie verandert niet door de ingreep. g: de plas maakt geen deel uit van een nevengeul. i,j: de ingreep vindt niet plaats in het zomerbed. Toelichting op afbeelding I.1: Ingrepen die plaatsvinden in de nabijheid van het splitsingspunt (beide zwarte cirkels) kunnen via een veranderd stromingspatroon direct de afvoerverdeling beïnvloeden. Inzet van een (vrijstromend) hydraulisch model is in dat geval noodzakelijk. Voor ingrepen buiten deze twee cirkels kan het effect op de afvoerverdeling worden afgeleid van de waterstandsverandering ter plaatse van het splitsingspunt. Afbeelding I.1. Gevoeligheid van de afvoerverdeling Witteveen+Bos

17 Bijlage II WAQUA-modellering herinrichting plas Gravenbol Witteveen+Bos

18 De plas wordt ongeveer 10 tot 15 meter ondieper gemaakt en er worden natuurlijke oevers aangelegd. Afbeelding II.1 toont de bodemhoogte van de nieuwe situatie en afbeelding II.2 geeft de veranderingen weer ten opzichte van de referentiesituatie. Doordat natuurlijke oevers worden aangelegd zal de vegetatie in het gebied veranderen en dit betekent dat de plas 'ruwer' zal worden. In de referentiesituatie had de gehele plas een Nikuradse ruwheid van 0,05 m. In de nieuwe situatie zijn de oevers ruwer gemaakt. Dit wordt getoond in de afbeeldingen II.3 en II.4. Witteveen+Bos

19

20

21

22

23

24

25

26

27 Bijlage III WAQUA-resultaten na herinrichting plas Gravenbol Witteveen+Bos

28 In bijlage III.1 wordt het waterstandsverschil getoond tussen de referentiesituatie en de situatie na herinrichting bij een afvoer van m³/s bij Lobith. In bijlage III.2 worden de gebieden getoond waar de waterstanden meer (oranje gebied) dan 1 mm toenemen ten opzichte van de referentie. Het verschil in stroompatroon is te zien door Bijlage III.3 met III.4 te vergelijken (situatie bij een afvoer van m³/s bij Lobith) en door Bijlage III.6 met III.7 te vergelijken (situatie bij een afvoer van m³/s bij Lobith). Witteveen+Bos

29

30

31

32

33

34

35

36

Rivierkundige berekeningen Randwijkse Waard Rivierkundige analyse

Rivierkundige berekeningen Randwijkse Waard Rivierkundige analyse Rivierkundige berekeningen Randwijkse Waard 9T5318.A0 Definitief 24 maart 2010 A COMPANY OF HASKONING NEDERLAND B.V. KUST & RIVIEREN Barbarossastraat 35 Postbus 151 6500 AD Nijmegen (024) 328 42 84 Telefoon

Nadere informatie

Hydraulische beoordeling nieuwe waterkering Alexander, Roermond. WAQUA-simulaties ten behoeve van Waterwetaanvraag

Hydraulische beoordeling nieuwe waterkering Alexander, Roermond. WAQUA-simulaties ten behoeve van Waterwetaanvraag nieuwe waterkering Alexander, Roermond WAQUA-simulaties ten behoeve van Waterwetaanvraag i Datum 17 maart 2014 Status Concept, versie 0.2 Project P0056.9 Naam Paraaf Datum Auteur Drs. R.C. Agtersloot 17-03-2014

Nadere informatie

Rivierkundige effecten terreinuitbreiding Putman te Westervoort

Rivierkundige effecten terreinuitbreiding Putman te Westervoort Rivierkundige effecten terreinuitbreiding Putman te Westervoort Putman Exploitatiemaatschappij b.v. 7 mei 2010 Definitief rapport 9V1079.A0 A COMPANY OF HASKONING NEDERLAND B.V. KUST & RIVIEREN Barbarossastraat

Nadere informatie

Ruimte voor de Waal - Nijmegen Verificatie Ruimtelijk Plan Hydraulica

Ruimte voor de Waal - Nijmegen Verificatie Ruimtelijk Plan Hydraulica Ruimte voor de Waal - Nijmegen Verificatie Ruimtelijk Plan Hydraulica Gemeente Nijmegen 1 oktober 2010 Definitief rapport 9V0718.05 A COMPANY OF HASKONING NEDERLAND B.V. KUST & RIVIEREN Barbarossastraat

Nadere informatie

Ruimte voor de Rivier - praktijktoepassing met Simona. Simona Gebruikersmiddag, 12 juni 2013

Ruimte voor de Rivier - praktijktoepassing met Simona. Simona Gebruikersmiddag, 12 juni 2013 Ruimte voor de Rivier - praktijktoepassing met Simona Simona Gebruikersmiddag, Inhoud 1. Ruimte voor de Rivier projecten 2. Dwarsstroming 3. Morfologische analyses 4. Limieten grofmazigheid, pijlers 5.

Nadere informatie

Om in aanmerking te komen voor een beoordeling op basis van Artikel 6d moet de verlaging van waterstanden ten minste 1 cm bedragen.

Om in aanmerking te komen voor een beoordeling op basis van Artikel 6d moet de verlaging van waterstanden ten minste 1 cm bedragen. Afgedrukt: 21 februari 2014 Project : Ontwerp landgoederen Ossenwaard Datum : 17 februari 2014 Onderwerp : Resultaten van de berekeningen Van : Anne Wijbenga; Joana Vieira da Silva Aan : M. van Berkel

Nadere informatie

hydraulische, morfologische en scheepvaarteffecten dijkversterking BR636-1 BR636-1/smei/147 ir. A. Zoon

hydraulische, morfologische en scheepvaarteffecten dijkversterking BR636-1 BR636-1/smei/147 ir. A. Zoon memo Witteveen+Bos Postbus 2397 3000 CJ Rotterdam telefoon 010 244 28 00 telefax 010 244 28 88 hydraulische, morfologische en scheepvaarteffecten dijkversterking BR636-1 BR636-1/smei/147 ir. A. Zoon datum

Nadere informatie

Notitie. : Aanvulling op rivierkundige beoordeling

Notitie. : Aanvulling op rivierkundige beoordeling Notitie HASKONINGDHV NEDERLAND B.V. RIVERS, DELTAS & COASTS Aan : Waterschap Peel en Maasvallei Van : Tjeerd Driessen, Marcel van den Berg Datum : 7 april 2015 Kopie : George Peters Onze referentie : 9X4447/N/904200/Nijm

Nadere informatie

Rivierkundige effecten voorkeursalternatief Millingerwaard

Rivierkundige effecten voorkeursalternatief Millingerwaard Rivierkundige effecten voorkeursalternatief Millingerwaard Samenvatting rivierkundig onderzoek VKA Millingerwaard november 2009 21 november 2009 N.G.M. van den Brink 9-nov-09, Rivierkunde Millingerwaard

Nadere informatie

EINDCONCEPT: BOUWSTENEN INRICHTING BEDRIJVENTERREIN. REIN. DLG OOST NEDERLAND. 25 februari 2011. C03021.910435

EINDCONCEPT: BOUWSTENEN INRICHTING BEDRIJVENTERREIN. REIN. DLG OOST NEDERLAND. 25 februari 2011. C03021.910435 EINDCONCEPT: BOUWSTENEN WAALWAARDHYDRAULISCH ONDERZOEK INRICHTING BEDRIJVENTERREIN. REIN. DLG OOST NEDERLAND 25 februari 2011. C03021.910435 Inhoud 1 Inleiding 3 1.1 achtergrond 3 1.2 doel 3 2 Aanpak 4

Nadere informatie

1 Rivierkundige Toetsing Definitief 1 Verbreding invaart Haaften

1 Rivierkundige Toetsing Definitief 1 Verbreding invaart Haaften 1 Rivierkundige Toetsing Definitief 1 27/05/2016 Rijkswaterstaat Oost Nederland Afdeling SLU p.a. K. Kroese, A.H. Thielking Postbus 25 6200 MA Maastricht Geachte lezer, Inleiding Op 18 april j.l. heeft

Nadere informatie

RIVIERKUNDIGE TOETSING RIVIERVERRUIMING HUISSENSCHE WAARDEN

RIVIERKUNDIGE TOETSING RIVIERVERRUIMING HUISSENSCHE WAARDEN RIVIERKUNDIGE TOETSING RIVIERVERRUIMING HUISSENSCHE WAARDEN HSRO, BASAL DYCKERHOFF 21 juli 2012 : - Definitief C03021.000098.0100.0100 Inhoud Samenvatting 3 1 Inleiding 5 1.1 aanleiding 5 1.2 achtergrond

Nadere informatie

Uitbreiding scheepswerf Jooren Aanvullende rivierkundige analyse

Uitbreiding scheepswerf Jooren Aanvullende rivierkundige analyse Uitbreiding scheepswerf Jooren Scheepswerf Jooren / Milon BV 9 februari 2010 Definitief rapport 9V5755.A0 A COMPANY OF HASKONING NEDERLAND B.V. KUST & RIVIEREN Barbarossastraat 35 Postbus 151 6500 AD Nijmegen

Nadere informatie

Ruimte voor de Waal Nijmegen Achtergrondrapport Morfologie

Ruimte voor de Waal Nijmegen Achtergrondrapport Morfologie Ruimte voor de Waal Nijmegen Gemeente Nijmegen 1 oktober 2010 Definitief rapport 9V0718.06 HASKONING NEDERLAND B.V. KUST & RIVIEREN Barbarossastraat 35 Postbus 151 6500 AD Nijmegen (024) 328 42 84 Telefoon

Nadere informatie

BIJLAGENBUNDEL BESTEMMINGSPLAN EILAND OSSENWAARD

BIJLAGENBUNDEL BESTEMMINGSPLAN EILAND OSSENWAARD BIJLAGENBUNDEL BESTEMMINGSPLAN EILAND OSSENWAARD INHOUDSOPGAVE Bijlage 1 Water HKV, Rivierkundige effecten van herinrichting Ossenwaard, maart 214, rapportnummer: PR2792.1. Bijlage 2 Externe veiligheid

Nadere informatie

Rapportage hydraulisch en morfologisch onderzoek DO Elst

Rapportage hydraulisch en morfologisch onderzoek DO Elst 2 9 maart 2012 versie2a Document historie Revisienummer. Revisie datum Aanpassingen 0a 24 oktober 2011 Eerste concept 0b 12 december 2011 Tweede concept 0c 15 december 2011 Opmerkingen DJZ verwerkt. 1a

Nadere informatie

SIMONA gebruikersdag. Quintijn van Agten 19 June 2014

SIMONA gebruikersdag. Quintijn van Agten 19 June 2014 SIMONA gebruikersdag Quintijn van Agten 19 June 2014 Quintijn van Agten Project Engineer & GIS specialist - Rivers, Deltas & Coasts at Royal HaskoningDHV ITC, Enschede Utwente, Civiele Techniek, Master,

Nadere informatie

Rapportage hydraulisch en morfologisch onderzoek DO Middelwaard

Rapportage hydraulisch en morfologisch onderzoek DO Middelwaard 2 9 maart 2012- versie 2a Document historie Revisienummer. Revisie datum Aanpassingen 0a 24 oktober 2011 Eerste concept 0b 10 december 2011 Tweede concept 0c 15 december 2011 Derde concept 1a 23 december

Nadere informatie

Gebiedsontwikkeling Maaspark Well

Gebiedsontwikkeling Maaspark Well Bepaling hydraulische milieueffecten als onderdeel van Plan MER DEFINITIEF Juli 2011 Rapport i Datum 18 juli 2011 Status Definitief Project Gebiedsontwikkeling Maaspark Well Deelproject Bepaling hydraulische

Nadere informatie

Modelberekeningen Noordoevers. Definitief

Modelberekeningen Noordoevers. Definitief Definitief 3 mei 2007 Schiehaven 13G 3024 EC Rotterdam P.O. box 91 3000 AB Rotterdam T +31-10 - 467 13 61 F +31-10 - 467 45 59 E info@svasek.com I www. svasek.com Documenttitel Verkorte documenttitel Status

Nadere informatie

Ruimte voor de Waal - Nijmegen Verificatie rapport morfologie MER Lent

Ruimte voor de Waal - Nijmegen Verificatie rapport morfologie MER Lent Ruimte voor de Waal - Nijmegen morfologie MER Lent Gemeente Nijmegen 1 oktober 2010 Definitief rapport 9V0718.06 A COMPANY OF HASKONING NEDERLAND B.V. KUST & RIVIEREN Barbarossastraat 35 Postbus 151 6500

Nadere informatie

1 INLEIDING. Figuur 1.1 Trajecten dijkverbetering CG, ontwerp Grensmaasplan (CG, 2015) DO-GM-ENG pagina 1 van 16

1 INLEIDING. Figuur 1.1 Trajecten dijkverbetering CG, ontwerp Grensmaasplan (CG, 2015) DO-GM-ENG pagina 1 van 16 INHOUD blz. 1 INLEIDING... 1 1.1 Achtergrond 1 1.2 Versterkingsopgave 2 1.3 Kader 2 1.4 Doel 2 1.5 Leeswijzer 2 2 BASISGEGEVENS... 3 2.1 Het WAQUA-model es_cgc 3 2.2 Rivierkundige beoordeling dijkverbetering

Nadere informatie

Witteveen+Bos, RW /torm/027 definitief d.d. 26 maart 2012, toelichting aanvraag watervergunning

Witteveen+Bos, RW /torm/027 definitief d.d. 26 maart 2012, toelichting aanvraag watervergunning 2 Witteveen+Bos, RW1809-303-20/torm/027 definitief d.d. 26 maart 2012, toelichting aanvraag watervergunning BIJLAGE O1-4 PROJECTBESCHRIJVING 1. PROJECTBESCHRIJVING 1.1. Aanleiding De hoogwatersituaties

Nadere informatie

Rivierkundig Beoordelingskader voor ingrepen in de Grote Rivieren

Rivierkundig Beoordelingskader voor ingrepen in de Grote Rivieren Rivierkundig Beoordelingskader voor ingrepen in de Grote Rivieren Versie 4.0 23 januari 2017 Rivierkundig Beoordelingskader versie 4.0 - Colofon Versie Beheer: Versie Datum Omschrijving 2.0 1/1/2009 Volledig

Nadere informatie

Onderstaand volgt een korte beschrijving van deze maatregelen:

Onderstaand volgt een korte beschrijving van deze maatregelen: Aan Coen Riemslag (Gemeente Zutphen) Van Ron Agtersloot Kopie Datum 31 maart 2016 Project P0026.21: Hydraulische ondersteuning IJsselkade Zutphen Betreft 1 Aanleiding Gemeente Zutphen werkt momenteel aan

Nadere informatie

Rapportage Morfologische effecten deelproject De Tollewaard

Rapportage Morfologische effecten deelproject De Tollewaard Rapportage Morfologische effecten deelproject De Tollewaard NR-RAP-104 2 9 maart 2012 versie 2a Rapportage Morfologische effecten deelproject De Tollewaard NR-RAP-104 Document historie Revisienummer. Revisie

Nadere informatie

Hydraulisch onderzoek wijzigingen hoogwatergeul Lomm

Hydraulisch onderzoek wijzigingen hoogwatergeul Lomm Hydraulisch onderzoek wijzigingen hoogwatergeul Lomm Bepaling hydraulische effecten EINDRAPPORT Juni 2013 Eindrapport i Datum 17 juni 2013 Status Definitief, versie 2.2 Project Deelproject Wijzigingen

Nadere informatie

Debietscenario's en morfologische berekeningen Groene Rivier Pannerden

Debietscenario's en morfologische berekeningen Groene Rivier Pannerden Debietscenario's en morfologische berekeningen Groene Rivier Pannerden Dienst Landelijk Gebied 9 februari 2007 Definitief rapport 9P7017.03 A COMPANY OF HASKONING NEDERLAND B.V. KUST & RIVIEREN Barbarossastraat

Nadere informatie

Erosie, sedimentatie en morfologie Afferdensche en Deestsche Waarden

Erosie, sedimentatie en morfologie Afferdensche en Deestsche Waarden Ministerie van Verkeer en Waterstaat opq Erosie, sedimentatie en morfologie Afferdensche en Deestsche Waarden RIZA werkdocument 2004.172X Projectnummer 6101.200.03 Auteurs: A.Z. Visser (RIZA-WST) J. Sieben

Nadere informatie

Hydraulisch onderzoek Millingerwaard. Concept MHW toetsingen Voorkeursalternatief Millingerwaard.

Hydraulisch onderzoek Millingerwaard. Concept MHW toetsingen Voorkeursalternatief Millingerwaard. Hydraulisch onderzoek Millingerwaard Concept MHW toetsingen Voorkeursalternatief Millingerwaard. Ir. N.G.M van den Brink, 29 oktober 2009 Inhoudsopgave........................................................................................

Nadere informatie

bes U t Rijkswaterstaat Ministerie van Infrastructuur en Milieu

bes U t Rijkswaterstaat Ministerie van Infrastructuur en Milieu Rijkswaterstaat Ministerie van Infrastructuur en Milieu bes U t RWS Oost-Nederland Eusebiusbuitensïngel 66 6828 HZ Arnhem Postbus 25 6200 MA Maastricht T 088-7974900 www.rijkswaterstaat. fl1 18 mei 2017

Nadere informatie

vergelijking VStacks vs. Stacks berekening geurbelasting veehouderijen provincie Noord-Brabant AH AH266-18/ ing. S.

vergelijking VStacks vs. Stacks berekening geurbelasting veehouderijen provincie Noord-Brabant AH AH266-18/ ing. S. notitie Witteveen+Bos Van Twickelostraat 2 Postbus 233 74 AE Deventer 7 69 79 11 www.witteveenbos.nl onderwerp project opdrachtgever projectcode referentie opgemaakt door vergelijking VStacks vs. Stacks

Nadere informatie

SEDIMENTATIE INVAAROPENING EN PLAS WAALWAARD IN BESTAANDE EN VERDIEPTE EN VERBREDE SITUATIE (VARIANT 0+)

SEDIMENTATIE INVAAROPENING EN PLAS WAALWAARD IN BESTAANDE EN VERDIEPTE EN VERBREDE SITUATIE (VARIANT 0+) SEDIMENTATIE INVAAROPENING EN PLAS WAALWAARD IN BESTAANDE EN VERDIEPTE EN VERBREDE SITUATIE (VARIANT 0+) RIJKSWATERSTAAT 13 juni 2014 077748870:0.2 - Concept, vertrouwelijk C03021.000232.0300 Inhoud 1

Nadere informatie

18 april 2017 RWS-2017/17157 Kadeverlaging Scherpekamp, Projectplan Waterwet, Pannerdensch Kanaal, linkeroever kmr

18 april 2017 RWS-2017/17157 Kadeverlaging Scherpekamp, Projectplan Waterwet, Pannerdensch Kanaal, linkeroever kmr Besluit Onderwerp RWS-2017/17157 Kadeverlaging Scherpekamp, Projectplan Waterwet, Pannerdensch Kanaal, linkeroever kmr. 872.600-873.500 RWS Oost Nederland Eusebiusbuitensingel 66 6828 HZ Arnhem Postbus

Nadere informatie

Land + Water jaargang 40, nummer 9, pag , Auteurs: M.T. Duits H. Havinga J.M. van Noortwijk ISBN

Land + Water jaargang 40, nummer 9, pag , Auteurs: M.T. Duits H. Havinga J.M. van Noortwijk ISBN Land + Water jaargang 40, nummer 9, pag. 59-61, 2000 Auteurs: M.T. Duits H. Havinga J.M. van Noortwijk ISBN 90-77051-06-6 nummer 6 april 2002 Onzekerheden in waterstanden en kosten onderzocht M.T. Duits

Nadere informatie

vw Toetspeilen 1 bovenrivierengebied (de Rijntakken en de Maas) Aan de Voorzitter van de vaste commissie voor Verkeer en Waterstaat

vw Toetspeilen 1 bovenrivierengebied (de Rijntakken en de Maas) Aan de Voorzitter van de vaste commissie voor Verkeer en Waterstaat vw02000044 Aan de Voorzitter van de vaste commissie voor Verkeer en Waterstaat Den Haag, 21 januari 2002 Hierbij deel ik u mede dat ik op 21 december 2001 de hydraulische randvoorwaarden 2001 (HR 2001)

Nadere informatie

Natuurvriendelijke oevers langs de Lek

Natuurvriendelijke oevers langs de Lek Natuurvriendelijke oevers langs de Lek Evaluatie van 6 jaar monitoring SAMENVATTING W.M. Liefveld A. Bak In opdracht van Rijkswaterstaat Samenvatting Momenteel stellen de waterbeheerders hun maatregelenprogramma

Nadere informatie

ontwerpbesluit 1. Projectbeschrijving

ontwerpbesluit 1. Projectbeschrijving ontwerpbesluit www.rijkswaterstaat.nl Contactpersoon Monique Bouwman Kenmerk De Minister van Infrastructuur en Milieu besluit, gelet op artikel 5.4, eerste lid van de Waterwet, het onderhavige projectplan

Nadere informatie

Voorspellen afvoer nevengeulen

Voorspellen afvoer nevengeulen Voorspellen afvoer nevengeulen Definitief Waterdienst Februari 21 Voorspellen afvoer nevengeulen Dossier: C9849.1.1 registratienummer : WA-RK2118 versie : definitief Waterdienst Februari 21 DHV B.V. Niets

Nadere informatie

Morfologie kwelders en. platen Balgzand

Morfologie kwelders en. platen Balgzand Morfologie kwelders en platen Balgzand Autonome ontwikkeling Hoogwatervluchtplaatsen Werkdocument RIKZ/AB - 99.607x ir. B.B. van Marion December 1999 Samenvatting In het kader van het project GRADIËNTEN

Nadere informatie

Rijkswaterstaat Ministerie van tnftastructuur en Milieu

Rijkswaterstaat Ministerie van tnftastructuur en Milieu Rijkswaterstaat Ministerie van tnftastructuur en Milieu M.E.R.-BEOORDELINGSNOTITIE STROOMLI]N MAAS, FASE 3, TRANCHE $ Deelgebied Lithse Ham Rijkswaterstaat Ministerie van Infrastructuur en Milieu Datum

Nadere informatie

Nota van Inlichtingen Selectiefase. Renovatie Buitenrustbruggen te Haarlem

Nota van Inlichtingen Selectiefase. Renovatie Buitenrustbruggen te Haarlem Nota van Inlichtingen Selectiefase Renovatie Buitenrustbruggen te Haarlem Opdrachtgever: Gemeente Haarlem Bezoekadres Zijlvest 39 2011 VB Haarlem Document kenmerk: HLM525-1/15-019.220 Datum: 19 november

Nadere informatie

De invloed van het sluis- en stuwcomplex Doorwerth - Driel, tijdens de bouw en na voltooiing, op de hoogwaterstanden ter plaatse

De invloed van het sluis- en stuwcomplex Doorwerth - Driel, tijdens de bouw en na voltooiing, op de hoogwaterstanden ter plaatse CsT: 2UQtbZ De invloed van het sluis- en stuwcomplex Doorwerth - Driel, tijdens de bouw en na voltooiing, op de hoogwaterstanden ter plaatse met 5 bijlagen - augustus 1957 Ministerie v a n V e r k e e

Nadere informatie

onderzoek stikstofdepositie vergunningaanvraag Aviko Steenderen nieuwe vrieshuis Aviko STE56-15 STE56-15/ ir. E.H. Voors P.

onderzoek stikstofdepositie vergunningaanvraag Aviko Steenderen nieuwe vrieshuis Aviko STE56-15 STE56-15/ ir. E.H. Voors P. notitie Witteveen+Bos Van Twickelostraat 2 Postbus 233 7400 AE Deventer 0570 69 79 11 www.witteveenbos.nl onderwerp project opdrachtgever projectcode referentie opgemaakt door onderzoek stikstofdepositie

Nadere informatie

Kenmerk VEB Doorkiesnummer +31(0)

Kenmerk VEB Doorkiesnummer +31(0) Memo Aan RWS-WVL (Robert Vos) Datum Van Alfons Smale Kenmerk Doorkiesnummer +31(0)88335 8208 Aantal pagina's 5 E-mail alfons.smale@deltares.nl Onderwerp OI2014 voor dijkring 44 (Lek) 1 Inleiding In het

Nadere informatie

De tor. Memo. Aan Jaap Starke (Rijkswaterstaat) Datum 5 februari Kenmerk ZKS Aantal pagina's 10. Van Reinier Schrijvershof

De tor. Memo. Aan Jaap Starke (Rijkswaterstaat) Datum 5 februari Kenmerk ZKS Aantal pagina's 10. Van Reinier Schrijvershof Memo De tor s Aan Jaap Starke (Rijkswaterstaat) Datum Van Reinier Schrijvershof Kenmerk Doorkiesnummer +31(0)88335 7483 Aantal pagina's 10 E-mail reinier.schrijvershof@deltares.nl Onderwerp Verplaatsing

Nadere informatie

Invloed damwand Meers-Maasband op grondwaterstroming

Invloed damwand Meers-Maasband op grondwaterstroming NOTITIE Onderwerp Invloed damwand Meers-Maasband op grondwaterstroming Project Grensmaas Opdrachtgever Projectbureau Consortium Grensmaas Projectcode HEEL14-29 Status Definitief Datum 18 mei 2016 Referentie

Nadere informatie

Protocol van Overdracht Lijnen bestand waterkeringen met normen

Protocol van Overdracht Lijnen bestand waterkeringen met normen Protocol van Overdracht Lijnen bestand waterkeringen met normen Status en Versie Project- Versie Datum Auteur Paraaf Review Paraaf Goedkeuring Paraaf nummer (ontwikkelaar, PL) RWS-WVL Manager 046.02 1

Nadere informatie

Simona gebruikersmiddag. Huib Tanis (Awista)

Simona gebruikersmiddag. Huib Tanis (Awista) Simona gebruikersmiddag Huib Tanis (Awista) Simona2014 major release Performance op Rijkswaterstaat rekencomputers Simona2014 release Upgrade compiler verschillen door afronding wijziging in uitvoer (bijv.

Nadere informatie

Protocol van Overdracht

Protocol van Overdracht Protocol van Overdracht Versie 2.0, 1 maart 2013 Indien u voor de eerste keer het Protocol van Overdracht invult, lees dan eerst bijlage A en B. In bijlage A vindt u een toelichting op het gebruik en de

Nadere informatie

RWSZ Beslissing m.e.r.-beoordelingsnotitie Programma Stroomlijn in de uiterwaarden van de IJssel (deelgebied 5) tranche 4.

RWSZ Beslissing m.e.r.-beoordelingsnotitie Programma Stroomlijn in de uiterwaarden van de IJssel (deelgebied 5) tranche 4. Contactpersoon C. Veldman medewerker advisering christel.veldman@rws.nl Ons kenmerk RWSZ2017-00003697 Beslissing m.e.r.-beoordelingsnotitie Programma Stroomlijn in de uiterwaarden van de IJssel (deelgebied

Nadere informatie

Analyse Laagste Laagwaterstanden in jachthaven WSV De Engel, De Steeg

Analyse Laagste Laagwaterstanden in jachthaven WSV De Engel, De Steeg Analyse Laagste Laagwaterstanden in jachthaven WSV De Engel, De Steeg Inleiding In 2015 is er een ongekend lange periode van extreem laagwater geweest in de Rijn, IJssel en de Neder-Rijn en Lek. In de

Nadere informatie

Rijkswaterstaat Ministerie van Infrastructuur en Milieu

Rijkswaterstaat Ministerie van Infrastructuur en Milieu Rijkswaterstaat Ministerie van Infrastructuur en Milieu M.E.RBEOORDELINGSNOTITIE STROOMLIJN MAAS, DEELGEBIED 3, TRANCHE 1 Rijkswaterstaat Ministerie van Infrastructuur en Milieu Datum RWS-2016/4724 Onderwerp

Nadere informatie

Samenvatting PlanMER, obstakelverwijdering Elst

Samenvatting PlanMER, obstakelverwijdering Elst 2 21 mei 2012 versie 1a Document historie Revisienummer. Revisie datum Aanpassingen 0a 13 april 2012 Eerste concept 1a 21 mei 2011 Alle opmerkingen verwerkt 3 21 mei 2012 versie 1a 1 Samenvatting Voor

Nadere informatie

Bijlage B Ligging nieuw aan te leggen watergangen en kunst werken

Bijlage B Ligging nieuw aan te leggen watergangen en kunst werken Waterhuishoudingsplan Blankenburgverbinding januari 2016 Bijlage B Ligging nieuw aan te leggen watergangen en kunst werken Pagina 70 van 76 gemaal @ S T U Y 9 V 10 X W 11 Bronnen: Esri Nederland, Esri,

Nadere informatie

In opdracht van Landkreis Grafschaft Bentheim. Herinrichting van de Vecht ter hoogte van Laar (DL)

In opdracht van Landkreis Grafschaft Bentheim. Herinrichting van de Vecht ter hoogte van Laar (DL) In opdracht van Landkreis Grafschaft Bentheim Herinrichting van de Vecht ter hoogte van Laar (DL) Project PR2726.10 Aken, juli 2014 Inhoudsopgave Lijst met figuren... III 1 Achtergrond, opgave en doelstelling...

Nadere informatie

PROJECTNUMMER C ONZE REFERENTIE Imandra: :D

PROJECTNUMMER C ONZE REFERENTIE Imandra: :D ONDERWERP Gemaal Korftlaan - advies wel of niet verbreden watergang aanvoertracé DATUM 7-7-2016, PROJECTNUMMER C03071.000121.0100 ONZE REFERENTIE Imandra: 078915484:D VAN Arjon Buijert - Arcadis AAN J.

Nadere informatie

Waterberekeningen Waalweelde West. Als bijdrage aan de ruimtelijke plannen voor de waterveiligheid

Waterberekeningen Waalweelde West. Als bijdrage aan de ruimtelijke plannen voor de waterveiligheid Als bijdrage aan de ruimtelijke plannen voor de waterveiligheid Colofon In opdracht van: Medegefinancierd door: Uitgevoerd door: Auteurs: Met dank aan: Foto's: Lay-out: WaalWeelde West (Provincie Gelderland

Nadere informatie

Definitief ontwerp (Eis OW110-1, OW110-2, OW320)

Definitief ontwerp (Eis OW110-1, OW110-2, OW320) ONDERWERP DO Zurepasweiden, uiterwaard nummer: 44 DATUM 29-12-2015 PROJECTNUMMER C01041.000136 VAN Ontwerpteam ARCADIS Stroomlijn AAN Projectteam RWS Stroomlijn ONS KENMERK Definitief ontwerp (Eis OW0-1,

Nadere informatie

Bos. Witteveen. Projectbureau Hart van Dieren. Parkeeronderzoek Dieren Bijlagenrapport. water. infrastructuur. milieu. bouw

Bos. Witteveen. Projectbureau Hart van Dieren. Parkeeronderzoek Dieren Bijlagenrapport. water. infrastructuur. milieu. bouw Witteveen Bos + Projectbureau Hart van Dieren water infrastructuur milieu bouw Parkeeronderzoek Dieren Bijlagenrapport Witteveen+Bos van Twickelostraat 2 postbus 233 74 AE Deventer telefoon 57 69 79 11

Nadere informatie

Ruimte voor de Rivier Nederrijn - Tollewaard

Ruimte voor de Rivier Nederrijn - Tollewaard Ruimte voor de Rivier Nederrijn - Tollewaard Projectplan ex. artikel 5.4, lid 1 Waterwet Ontwerpbesluit Datum 03-07-2012 Pagina 1 van 27 Inhoudsopgave 1. Inleiding...3 1.1. Aanleiding...3 1.2. Projectplanplicht...3

Nadere informatie

Het effect van kribverlaging op de afvoercapaciteit van de Waal ten tijde van hoogwater. Afstudeerrapport R.W.A. van Broekhoven

Het effect van kribverlaging op de afvoercapaciteit van de Waal ten tijde van hoogwater. Afstudeerrapport R.W.A. van Broekhoven Het effect van kribverlaging op de afvoercapaciteit van de Waal ten tijde van hoogwater Afstudeerrapport R.W.A. van Broekhoven Maart 2007 Het effect van kribverlaging op de afvoercapaciteit van de Waal

Nadere informatie

GEM project memo Onderwerp: Aanvulling MER Gemini Actualisatie scheepvaartintensiteit

GEM project memo Onderwerp: Aanvulling MER Gemini Actualisatie scheepvaartintensiteit GEM project memo Onderwerp: Aanvulling MER Gemini Actualisatie scheepvaartintensiteit 2 For issue 20130530 Mbr CMo PBo 1 For issue 20130528 Mbr CMo PBo Rev. Doc Status Date Sections Prepared by Checked

Nadere informatie

7.B Voor het vergroten van de veiligheid Kribverlaging is nodig voor de borging Geen

7.B Voor het vergroten van de veiligheid Kribverlaging is nodig voor de borging Geen Volgnr: 9. Afzender: J.W.G van Daalen Waalbandijk 64 4063 CC Heesselt Nr. Kernpunten van de zienswijze Reactie Gevolg 1.M Het MER moet worden afgewezen. In de definitieve versie zitten dezelfde onduidelijkheden

Nadere informatie

Parameter Dimensie Waarde

Parameter Dimensie Waarde memo postbus 233 7400 AE Deventer telefoon 0570 69 79 11 telefax 0570 69 73 44 onderwerp projectcode referentie - steenbestortingen vaargeul Drontermeer ZL384-71 opgemaakt door ir. M.L. Aalberts datum

Nadere informatie

Rivierkundige gevolgen van de Nieuwe Lek bij extreme rivierafvoeren

Rivierkundige gevolgen van de Nieuwe Lek bij extreme rivierafvoeren Rivierkundige gevolgen van de Nieuwe Lek bij extreme rivierafvoeren Tom Smits, 6151930 Juni, 2010 Voorwoord Dit onderzoeksrapport is geschreven als Additional thesis en bevat de bevindingen van de studie

Nadere informatie

Zicht op onzekerheden in de PKB Ruimte voor de Rivier

Zicht op onzekerheden in de PKB Ruimte voor de Rivier Opdrachtgever: Rijkswaterstaat RIZA Zicht op onzekerheden in de PKB Ruimte voor de Rivier Onzekerheden in de hydraulische effecten van rivierverruimende maatregelen rapport juni 2006 Q4198 Opdrachtgever:

Nadere informatie

Ruimte voor de Rivier Nederrijn Obstakelverwijdering machinistenschool Elst

Ruimte voor de Rivier Nederrijn Obstakelverwijdering machinistenschool Elst Ruimte voor de Rivier Nederrijn Obstakelverwijdering machinistenschool Elst Projectplan ex. artikel 5.4, lid 1 Waterwet Ontwerpbesluit Pagina 1 van 27 Inhoudsopgave 1. Inleiding...3 1.1. Aanleiding...3

Nadere informatie

4.1 Hydraulisch onderzoek haalbaarheid Haven Hedel

4.1 Hydraulisch onderzoek haalbaarheid Haven Hedel 4.1 Hydraulisch onderzoek haalbaarheid Haven Hedel Hydraulischonderzoek HaalbaarheidhavenHedel Aan Van Status Datum Project Betreft ToonvanMierlo(GroenplanningMaastricht) RonAgtersloot Definitief 26januari2009

Nadere informatie

Bomen in water, gemeente Heerde

Bomen in water, gemeente Heerde Behoort bij het ontwerpbesluit van burgemeester en wethouders van Heerde van 22-03-2017 Bomen in water, gemeente Heerde Ruimtelijke onderbouwing Concept, 30 januari 2017 Bomen in water, gemeente Heerde

Nadere informatie

Ruimte voor de rivier in ADW: Ruimte voor de vrijkomende grond. Janneke Lourens, C. Schmidt, S. Schellevis, B. Zandberg

Ruimte voor de rivier in ADW: Ruimte voor de vrijkomende grond. Janneke Lourens, C. Schmidt, S. Schellevis, B. Zandberg Ruimte voor de rivier in ADW: Ruimte voor de vrijkomende grond Janneke Lourens, C. Schmidt, S. Schellevis, B. Zandberg Inhoud Terugblik Resultaten studie Vooruitblik 2 Terugblik Begin 90 jaren Natuurontwikkeling

Nadere informatie

Weerstand tegen strorning in de Gorai rivier

Weerstand tegen strorning in de Gorai rivier Weerstand tegen strorning in de Gorai rivier Samenvatting In deze studie wordt de weerstand tegen strorning in de Gorai rivier onderzocht. Als basis voor deze studie zijn veldmetingen gebruikt die gedaan

Nadere informatie

Visie op de BasisSoftware. Next Generation Hydro-Software. SIMONA gebruikersdag 9 november 2010

Visie op de BasisSoftware. Next Generation Hydro-Software. SIMONA gebruikersdag 9 november 2010 Visie op de BasisSoftware Next Generation Hydro-Software 9 november 2010 Voor vandaag Inleiding Next Generation Hydro-Software Doelstelling De basis: Delta Shell FLOW3D flexible mesh Fasering / producten

Nadere informatie

Waterbodemsanering Biesbosch

Waterbodemsanering Biesbosch Waterbodemsanering Biesbosch Ligging van beverburchten en beverholen winter 2008/2009 Ir. V. Dijkstra Datum: 17 maart 2009 Rapport: 2009.06 van Zoogdiervereniging VZZ In opdracht van: Rijkswaterstaat Zuid-Holland

Nadere informatie

Het Verhaal van de. Rivier. een eerste versie

Het Verhaal van de. Rivier. een eerste versie Het Verhaal van de Rivier een eerste versie Het Verhaal van de Rivier een eerste versie Deltares in opdracht van en in samenwerking met Rijkswaterstaat Redactie: Frans Klijn, Wilfried ten Brinke, Nathalie

Nadere informatie

Zomerbedverlaging Beneden-IJssel. Kampen

Zomerbedverlaging Beneden-IJssel. Kampen Zomerbedverlaging Beneden-IJssel Notitie Samenhang RvRmaatregelen rond Zwolle en Kampen 20 mei 2010 Samenvatting In deze notitie wordt de relatie en samenhang tussen de maatregelen van Ruimte voor de Rivier

Nadere informatie

Ons kenmerk OMGM-BRIF BEA-Vergunningaanvraag Tranche 3 Stroomlijn Voorst Datum 29 februari 2016

Ons kenmerk OMGM-BRIF BEA-Vergunningaanvraag Tranche 3 Stroomlijn Voorst Datum 29 februari 2016 Behoort bij ontwerpbesluit van Burgemeester en Wethouders van de gemeente VOORST COURANT Nr. Z-HZ_WABO-2016-0210 Handelskade 37 Postbus 133 Mij bekend, 7400 De AC Secretaris Deventer Postbus 133, 7400

Nadere informatie

Kenmerk GEO Doorkiesnummer +31(0)

Kenmerk GEO Doorkiesnummer +31(0) Memo Deltores ~ Aan RWS-WVL (R. VOS) Datum Van Alfons Smale Kenmerk Doorkiesnummer +31(0)88335 8208 Aantal pagina's 5 E-mail alfons.smale@deltares.nl Onderwerp Werkwijze bepaling Hydraulische Ontwerp Randvoorwaarden

Nadere informatie

HUISSENSCHE WAARDEN AANVULLENDE GRONDWATERBEREKENING

HUISSENSCHE WAARDEN AANVULLENDE GRONDWATERBEREKENING HUISSENSCHE WAARDEN AANVULLENDE GRONDWATERBEREKENING BASAL TOESLAGSTOFFEN BV 12 december 2013 077461453:0.1 - Definitief C01012.100037.0120 Inhoud 1 Inleiding... 4 2 Rivierwaterstanden... 5 2.1 Rivierwaterstanden

Nadere informatie

Kenmerk GEO Doorkiesnummer +31(0) Onderwerp Werkwijze bepaling Hydraulische Ontwerprandvoorwaarden

Kenmerk GEO Doorkiesnummer +31(0) Onderwerp Werkwijze bepaling Hydraulische Ontwerprandvoorwaarden Memo Deltares } Aan RWS-WVL (R. Vos) Datum Van Alfons Smale Kenmerk Doorkiesnummer +31(0)88335 8208 Aantal pagina's 5 E-mail alfons.smale@deltares.nl Onderwerp Werkwijze bepaling Hydraulische Ontwerprandvoorwaarden

Nadere informatie

Regie op ruimte in het rivierbed

Regie op ruimte in het rivierbed Regie op ruimte in het rivierbed Belangen in het rivierbed De hoofdfunctie van de rivieren is het afvoeren van water, sediment en ijs. Daarnaast is het rivierengebied een belangrijk onderdeel van het Nederlands

Nadere informatie

Culemborg aan de Lek

Culemborg aan de Lek Ruimte voor de Rivier Culemborg aan de Lek informatieavond 27 oktober 2008 David Heikens Royal Haskoning Ruimte voor de Rivier Culemborg Inhoud 1. Hoogwaterveiligheid PKB Ruimte voor de Rivier 2. Het alternatief:

Nadere informatie

Rijkswaterstaat Ministerie van Infrastructuur en Milieu

Rijkswaterstaat Ministerie van Infrastructuur en Milieu Rijkswaterstaat Ministerie van Infrastructuur en Milieu M.E.R.-BEOORDELINGSNOTITIE STROOMLI]N MAAS, DEELGEBIED 3, TRANCHE 2 Rijkswaterstaat Ministerie van Infrastructuur en Milieu Datum RWS-2016/21317

Nadere informatie

Aanvulling op de effectbeoordeling Regelwerk Pannerden [R SIH-evp-V03-NL] ten behoeve van de beoordeling voor een NB-wet vergunning

Aanvulling op de effectbeoordeling Regelwerk Pannerden [R SIH-evp-V03-NL] ten behoeve van de beoordeling voor een NB-wet vergunning Notitie Contactpersoon Hanneke Oudega (telefoon: +31 65 46 80 79 5 / email: hanneke.oudega@tauw.nl) Datum 21 februari 2012 Kenmerk N002-4798963OJT-evp-V03-NL Aanvulling op de effectbeoordeling Regelwerk

Nadere informatie

Oplegnotitie waterhuishoudingsplan 2012 Bedrijvenpark A1 Bijlage 8b exploitatieplan

Oplegnotitie waterhuishoudingsplan 2012 Bedrijvenpark A1 Bijlage 8b exploitatieplan Oplegnotitie waterhuishoudingsplan 2012 Bedrijvenpark A1 Bijlage 8b exploitatieplan Gemeente Deventer Opdrachtgever ORB H.J. Laing Datum paraaf Projectleider ORB J.J. van der Woude Datum paraaf Gemeente

Nadere informatie

Watermanagement en het stuwensemble Nederrijn en Lek. Voldoende zoetwater, bevaarbare rivieren

Watermanagement en het stuwensemble Nederrijn en Lek. Voldoende zoetwater, bevaarbare rivieren Watermanagement en het stuwensemble Nederrijn en Lek Voldoende zoetwater, bevaarbare rivieren Rijkswaterstaat beheert de grote rivieren in Nederland. Het stuwensemble Nederrijn en Lek speelt hierin een

Nadere informatie

Waterbericht Rijn. Statusbericht nummer S Uitgegeven om: 10:00 lokale tijd. Kleurcode GEEL

Waterbericht Rijn. Statusbericht nummer S Uitgegeven om: 10:00 lokale tijd. Kleurcode GEEL 17-06-2016 Uitgegeven om: 10:00 lokale tijd Waterbericht Rijn Statusbericht nummer S3 Kleurcode GEEL Huidige (gemeten) waterstand Lobith 1223 cm +NAP 17-06, 06:00 uur Verwachte waterstand Lobith 1230 cm

Nadere informatie

Oosterschelde, stroomsnelheden Veiligheidsbuffer Oesterdam.

Oosterschelde, stroomsnelheden Veiligheidsbuffer Oesterdam. Belanghebbenden Rijkswaterstaat Zeeland Meetadviesdienst Zeelandll Poelendaelesingel JA Middelburg Postadres: Postbus KA Middelburg T () F () Doorlaatmiddel. Inleiding. Oosterschelde, stroomsnelheden Veiligheidsbuffer

Nadere informatie

Projectteam Overnachtingshaven Lobith. Integrale uitgangspuntennotitie MIRT 3 Overnachtingshaven Lobith. scheepvaart

Projectteam Overnachtingshaven Lobith. Integrale uitgangspuntennotitie MIRT 3 Overnachtingshaven Lobith. scheepvaart Projectteam Overnachtingshaven Lobith Integrale uitgangspuntennotitie MIRT 3 Overnachtingshaven Lobith scheepvaart INHOUDSOPGAVE blz. 1. INLEIDING 1 2. SIMULATOR STUDIE 3 2.1. Doel van de huidige studie

Nadere informatie

M.e.r.-beoordeling Natuurvriendelijke oevers Maas (2 e tranche)

M.e.r.-beoordeling Natuurvriendelijke oevers Maas (2 e tranche) M.e.r.-beoordeling Natuurvriendelijke oevers Maas (2 e tranche) Cluster 3: Deelgebieden Buggenum, Biesweerd/Hansummerweerd, Beesel, Lottum, Wellerlooi Waarden, Oeffelt-St. Agatha, Milsbeek, Hooge Voort,

Nadere informatie

Eindexamen aardrijkskunde vwo II

Eindexamen aardrijkskunde vwo II Leefomgeving Opgave 7 Waterbeleid Bestudeer de bronnen 1a tot en met 1c uit het bronnenboekje die bij deze opgave horen. Naar aanleiding van de hoogwaterproblematiek in de oeverstaten van de Rijn in 1993

Nadere informatie

Uiterwaardvergraving Meinerswijk 2014 Eindrapportage 2.A B B B C C C.3. CO 2 -Presatieladder

Uiterwaardvergraving Meinerswijk 2014 Eindrapportage 2.A B B B C C C.3. CO 2 -Presatieladder Eindrapportage CO 2 -Prestatieladder Pagina 1 van 9 CO 2 -Presatieladder Uiterwaardvergraving Meinerswijk 2014 Eindrapportage 2.A.1. - 3.B.2. - 4.B.2. - 5.B.1. - 3.C.1. - 3.C.2. - 5.C.3. Combinatie GMB

Nadere informatie

Bouwwegen beslisnotitie bouwweg in nabijheid Veessen

Bouwwegen beslisnotitie bouwweg in nabijheid Veessen Bijlage 11- Uitvoeringsplan. Bouwwegen beslisnotitie bouwweg in nabijheid Veessen Voor u ligt een notitie om te komen tot een definitieve beslissing over de locatie van de losplaats en aanvoerweg (samen

Nadere informatie

Hoogwatermaatregelen Mook en Middelaar, Gennep en Bergen

Hoogwatermaatregelen Mook en Middelaar, Gennep en Bergen Hoogwatermaatregelen Mook en Middelaar, Gennep en Bergen Hieronder worden de bestuurlijke opvattingen geformuleerd ten aanzien van de hoogwatermaatregelen die vanuit de Limburgse gemeenten Mook en Middelaar,

Nadere informatie

Inundatie winterbed IJssel gedurende hoogwater maart-april mei Bibliotheek SV BOR120 ON

Inundatie winterbed IJssel gedurende hoogwater maart-april mei Bibliotheek SV BOR120 ON Inundatie winterbed IJssel gedurende hoogwater maart-april 1952 mei 1952 Ministerie van Verkeer en Waterstaat Directoraat-Generaal Rijkswaterstaat Directie Oost-Nederland Bibliotheek SV BOR120 ON Rijkswaterstaat

Nadere informatie

HOOGWATERPROBLEMATIEK DE WAALBOCHT BIJ VARIK HEESSELT

HOOGWATERPROBLEMATIEK DE WAALBOCHT BIJ VARIK HEESSELT HOOGWATERPROBLEMATIEK DE WAALBOCHT BIJ VARIK HEESSELT (diverse oplossingsvarianten nader bekeken inclusief een beschouwing van het risico voor de bewoners van genoemde dorpen en de presentatie van een

Nadere informatie

Het bergingsmoeras bestaat uit watergangen met laag gelegen percelen tussen kades. De afmetingen van het bergingsmoeras staan in onderstaande tabel.

Het bergingsmoeras bestaat uit watergangen met laag gelegen percelen tussen kades. De afmetingen van het bergingsmoeras staan in onderstaande tabel. Afbeelding 2.1. Schets watersysteem bergingsmoeras Het bergingsmoeras bestaat uit watergangen met laag gelegen percelen tussen kades. De afmetingen van het bergingsmoeras staan in onderstaande tabel. Tabel

Nadere informatie

T.Wilms januari Toepassen van duikers in kaden in uiterwaarden

T.Wilms januari Toepassen van duikers in kaden in uiterwaarden T.Wilms januari 006 Toepassen van duikers in kaden in uiterwaarden Toepassen van duikers in kaden in uiterwaarden Toepassen van duikers in kaden in uiterwaarden Aanpassing van de afvoercoëfficiënten en

Nadere informatie

koppeling met NSL maatregelen (OTB/ Saldo 0) referentiepunten BBV koppeling met NSL

koppeling met NSL maatregelen (OTB/ Saldo 0) referentiepunten BBV koppeling met NSL Om een goede afspiegeling te geven van de hele omgeving van de BBV waar mogelijk verslechtering van luchtkwaliteit is te verwachten, zijn door de regiopartijen voor de Saldo 0 benadering speciale referentiepunten

Nadere informatie

Maatregelverkenning. Economie en Ecologie in balans. Petra Dankers 08 november 2013

Maatregelverkenning. Economie en Ecologie in balans. Petra Dankers 08 november 2013 Maatregelverkenning Economie en Ecologie in balans Petra Dankers 08 november 2013 Kader Eerste bijeenkomst Programma Rijke Waddenzee in juni veel maatregelen geidentificeerd Royal HaskoningDHV heeft in

Nadere informatie