KU Leuven Faculteit Letteren SLO Geschiedenis. Blijde Inkomststraat Leuven

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "KU Leuven Faculteit Letteren SLO Geschiedenis. Blijde Inkomststraat Leuven"

Transcriptie

1 KU Leuven Faculteit Letteren SLO Geschiedenis Blijde Inkomststraat Leuven Algemene informatie voor de studenten van de Specifieke Lerarenopleiding Geschiedenis (SLO)

2 Informatiebrochure SLO Geschiedenis voorlopige versie 2

3 1. Doel, opbouw, toelatingsvoorwaarden, inschrijven en afstuderen De Specifieke Lerarenopleiding (SLO) Geschiedenis beantwoordt aan de vereisten voor de lerarenopleiding zoals die werden vastgelegd in het decreet van 15 december De SLO Geschiedenis bereidt je voor op een job als leraar in de tweede en derde graad van het secundair onderwijs en in het hoger onderwijs met één cyclus. Ook met het oog op werk in de ruimere sfeer van educatie en communicatie, bijvoorbeeld in de cultuur- en erfgoedsector, kan de opleiding nuttig zijn. Opbouw De SLO Geschiedenis omvat 60 studiepunten, wat een equivalent betekent van een jaar voltijdse studie. Die 60 studiepunten zijn verdeeld over een theoretisch gedeelte en een praktijkgedeelte (verderop het 'praktijktraject'). Het gedetailleerde programma vind je terug in het universitaire programmaboek: Toelatingsvoorwaarden Om tot de SLO Geschiedenis te worden toegelaten, moet je aan een van de volgende voorwaarden voldoen: Licentiaat of Master in de Geschiedenis zijn of voor dit laatste programma ingeschreven zijn; Bachelor in de Geschiedenis zijn en ingeschreven zijn voor een academische Master; Een academische Bachelor zijn, ingeschreven zijn voor een academische Master en voor minstens 40 studiepunten specifiek historische vakken hebben afgelegd (met het oog op de erkenning van die 40 stp. leg je een overzicht voor met de syllabi van de betrokken vakken en de behaalde quoteringen aan Karel Van Nieuwenhuyse). Inschrijven Meer informatie over hoe je je voor de SLO kan inschrijven en hoeveel dit kost, vind je op Naast je inschrijving in de Universiteitshal moet je ook, zoals voor alle andere studieprogramma s, je Individueel Studie Programma (ISP) invoeren. Dat vind je op je KULoketpagina. Alle SLO-vakken worden ondersteund door het elektronisch leerplatform van de KU Leuven, Toledo. Zodra je voor de SLO bent ingeschreven, kan je je inschrijven op Toledo voor de verschillende onderdelen van de opleiding ( Tenslotte moet je je ook inschrijven voor het praktijktraject. Daarover vind je hieronder meer uitleg. Opleiding spreiden over meerdere jaren Je kan je opleiding spreiden over meerdere jaren. Zo kan je bijvoorbeeld het theoretische gedeelte tijdens een eerste jaar volgen, en het praktijktraject tijdens een tweede jaar. Wel vragen we je om het praktijktraject in één jaar af te leggen. Afstuderen Je kan pas afstuderen in de lerarenopleiding nadat je je masterdiploma hebt behaald. Dat wil zeggen dat je ten vroegste kan worden gedelibereerd in de zittijd waarin je ook slaagt voor de Master. Algemene informatie Algemene informatie over de specifieke lerarenopleiding en latere beroepsmogelijkheden vind je op de website van het Academisch Vormingsinstituut voor Leraren (AVL), de organisatie die alle lerarenopleidingen aan de KU Leuven coördineert: Consulteer daar in elk geval de rubriek veelgestelde vragen (in de linkerbalk). Informatiebrochure SLO Geschiedenis voorlopige versie 3

4 2. Theoretisch deel Opbouw Het theoretisch deel van de SLO Geschiedenis bestaat uit drie luiken. Een algemeen-pedagogisch luik, een specifiek luik voor de SLO Geschiedenis en een keuzeluik. Algemeen-Pedagogisch Luik De vakken Leren en onderwijzen (5 stp. + 2 stp. praktijkoriëntatie) en Onderwijs, opvoeding en samenleving (3 stp.) worden door alle studenten gevolgd. Beide vakken worden zowel in het eerste als in het tweede semester aangeboden, maar je volgt verplicht Leren en Onderwijzen in het eerste semester als je in hetzelfde academiejaar ook Geschiedenisdidactiek wenst te volgen (volgtijdelijkheid). Meer informatie over deze vakken vind je in het universitaire programmaboek. Historisch Luik In het specifieke luik volg je als student van de SLO Geschiedenis de vakken Geschiedenisdidactiek I (2 stp.) en Geschiedenisdidactiek II (4 stp.). Verder maak je een keuze uit 'Kunstdidactiek I' (2 stp.) of 'Muziekdidactiek I' (2 stp.). In het totaal volg je dus 8 studiepunten binnen het historische luik. Keuzeluik In het keuzeluik volg je voor een totaal van minimum 6 studiepunten één of meerdere opleidingsonderdelen. Je kan hierbij kiezen uit twee types van vakken: Specifieke keuzeopleidingsonderdelen waarin de band tussen je historische basisopleiding en de onderwijsproblematiek wordt uitgediept (bv. Publieksgeschiedenis: geschiedenis en onderwijs', 6 stp.) Universiteitsbrede keuzeopleidingsonderdelen waarin algemeen-pedagogische, onderwijskundige of leerpsychologische thema s aan bod komen (bv. Leer- en gedragsmoeilijkheden op school, 4 stp.; 'Psychologie van de adolescentie en de jongvolwassenheid', 4 stp.) Voor vakken uit deze keuzelijst die je al in je basisopleiding hebt afgelegd, krijg je een vrijstelling. Een overzicht van alle keuzevakken vind je in het programmaboek Informatiebrochure SLO Geschiedenis voorlopige versie 4

5 3. Praktijktraject Opbouw Het praktijkgedeelte van de SLO Geschiedenis bestaat uit de volgende vakken: Stagevoorbereidend Seminarie (6 stp.) Stagetraject Geschiedenis I = Stagebegeleidend Seminarie I (2 stp.) + Stage I (8 stp.) Stagetraject Geschiedenis II = Stagebegeleidend Seminarie II (2 stp.) + Seminarie Historisch- Didactisch Onderzoek (6 stp.) + Stage II (12 stp.). Omwille van de inhoudelijke aansluiting van seminaries en stages leg je het praktijktraject binnen de SLO Geschiedenis in één academiejaar af. Meer informatie over de concrete gang van zaken vind je in de praktijkkalender op Inschrijven Om meer kans te maken op een stageplaats in een regio naar jouw keuze, schrijf je je best zo snel mogelijk in voor het praktijktraject, bij voorkeur vóór 4 mei Dat doe je via het elektronisch inschrijvingsformulier dat je vindt op: Je kan hierop een top vijf van steden aangeven waar (of in de buurt waarvan) je liefst stage zou willen doen. Het elektronisch invullen van dit formulier betekent dat je het volledige praktijktraject dit jaar effectief gaat afleggen. De uiterste inschrijvingsdatum is dinsdag 24 september 2013 om 10u. Seminaries Binnen het praktijktraject wordt ongeveer wekelijks (en soms twee keer per week) een seminarie gegeven. Aanwezigheid op deze seminaries (meestal op woensdagnamiddag) is verplicht. Houd er rekening mee dat bij ongeveer elke bijeenkomst in het kader van een seminarie een taak hoort. Vaak zijn dit groepstaken. Ook in een school wordt een leraar immers verondersteld samen te kunnen werken met anderen. De eindevaluatie voor de seminaries is gebaseerd op je aanwezigheid en inbreng tijdens de bijeenkomsten en op de door jou gemaakte taken. Stagevoorbereidend Seminarie Het Stagevoorbereidend Seminarie vormt de basis van je praktijktraject. Je leert er een les voor te bereiden en oefent een aantal vaardigheden via microteaching. De bijeenkomsten vinden plaats tijdens het eerste semester. Je volgt dit samen met studenten die in dezelfde regio als jij stage doen. Jullie vormen samen een stagegroep. Elke stagegroep wordt begeleid door een praktijklector. Die praktijklector begeleidt ook - samen met één of meerdere vakmentoren in de scholen - je stage. De sessies in het kader van het stagevoorbereidend seminarie verlopen soms per stagegroep, soms plenair, soms in wisselende carrouselgroepen, afhankelijk van het thema (het evalueren van je leerlingen, klasmanagement, activerende werkvormen, leer- en gedragsmoeilijkheden in de geschiedenisles ). Zowel de praktijkkalender als de toelichtingen van je praktijklector tijdens de eerste bijeenkomst van je stagegroep geven een sluitend overzicht van de inhoudelijke invulling van dit seminarie. Stagebegeleidend Seminarie I In dit seminarie worden plenair thema s als film en geschiedenis, leren leren en taalbeleid en geschiedenisonderwijs behandeld, vertrekkend vanuit de eigen stage-ervaringen. Stagebegeleidend Seminarie II Informatiebrochure SLO Geschiedenis voorlopige versie 5

6 In dit seminarie staan de stage-ervaringen van de studenten centraal. Aan de hand van door de studenten aangebrachte casussen worden binnen de stagegroep aandachtspunten en problemen uit de stage besproken. Daarnaast staan we in dit seminarie stil bij het gebruik van ICT in het geschiedenisonderwijs en bij vakoverschrijdende eindtermen, met een specifieke focus op burgerschapseducatie. De sessies zijn afwisselend in stagegroep en plenair georganiseerd. Seminarie Historisch-Didactisch Onderzoek In dit seminarie staat onderzoek naar onderwijspraktijken centraal. Dit jaar wordt gewerkt rond de omgang met bronnen in het secundaire geschiedenisonderwijs. Hoe worden bronnen gepresenteerd, hoe worden ze bevraagd? Vanuit onderzoek via klasobservaties komen we tot een aantal inzichten, die vervolgens in de eigen praktijk worden omgezet. Hoe presenteren en bevragen we op een goede en zinvolle wijze bronnen in het geschiedenisonderwijs? De timing van dit Seminarie Historisch-Didactisch Onderzoek vind je op de praktijkkalender. Informatiebrochure SLO Geschiedenis voorlopige versie 6

7 4. Stage Opbouw In je praktijktraject leg je 20 uren observatiestage en 40 uren actieve lesstage af. Aanspreekpunt in Leuven Je praktijklector, bij wie je het Stagevoorbereidende Seminarie volgt, begeleidt je stage. Deze persoon is met andere woorden je vast Leuvens aanspreekpunt in verband met je stage. Betrek hem of haar steeds bij het uittekenen van je stageprogramma. Aanspreekpunt in je stagescholen Op de eerste bijeenkomst van het Stagevoorbereidend Seminarie zal je van je lector vernemen in welke stagescholen je stage kan lopen. Je hoort dan ook met wie je best contact opneemt. Al naargelang de school kan dat een lid van de directie zijn, de schoolmentor (= de stagecoördinator van de school) of je vakmentor (= de leraar geschiedenis die jou begeleidt). Neem onmiddellijk na deze bijeenkomst contact op met de juiste persoon in de toegewezen scholen. Sommige scholen plannen in oktober en februari een contactmoment waarop de stagiairs informatie krijgen over de concrete schoolwerking. Het is belangrijk je van bij de aanvang te vergewissen van de concrete taakverdeling omtrent de stageorganisatie op de jou toegewezen scholen en die te respecteren. Voor de concrete lesonderwerpen en precieze uittekening van je stagelessen geschiedenis kan je terecht bij je vakmentor. Word je als student vóór aanvang van het eerste Stagevoorbereidend Seminarie al gecontacteerd door je stageschool, dan antwoord je vriendelijk terug dat de SLO-verantwoordelijke Geschiedenis je heeft gevraagd te wachten met contactname en het maken van afspraken tot na de start van de SLO-opleiding (i.c. het eerste Stagevoorbereidend Seminarie eind september). Stageovereenkomst en -registratie Laat je stageovereenkomst door de directie ondertekenen. Je vindt dit contract in de syllabus van het praktijktraject en op Toledo. Die overeenkomst zorgt ervoor dat je verzekerd bent tijdens je stage, en moet ook door jezelf en door je praktijklector worden ondertekend. Bezorg aan alle partijen een ondertekend exemplaar van de overeenkomst. Tenslotte moet je je stage ook online registreren op volgende website: Ook die stap is erg belangrijk. De betoelaging van de Lerarenopleiding Geschiedenis hangt immers samen met het aantal geregistreerde stages. Invulling van de stage Je bent verplicht om in twee scholen stage te lopen en zowel in het ASO als in het TSO/KSO les te geven. Dat impliceert dat je door minstens twee vakmentoren wordt begeleid. Elke vakmentor kan voor de begeleiding van je stage bovendien beroep doen op collega s uit dezelfde school, op voorwaarde dat er goed onderling overleg is tussen alle partijen. Je kan geen stage lopen in je vroegere school of bij je vroegere leraar. Stage en job in onderwijs Als je zelf beroepshalve al geschiedenis in het secundair onderwijs geeft (en dit geen LIO-baan is), kan je maximaal de helft van je stagelessen geven in de school waar je lesgeeft, mits een collega je lessen volgt en evalueert. De andere lessen geef je dan in een gewone stageschool die je wordt toegewezen. Beroepservaring voor andere vakken dan geschiedenis en cultuurwetenschappen kan niet als stage gelden. In elk geval overleg je vooraf met je lector in welke mate de gegeven lessen als stagelessen kunnen gelden. Timing van de stage De stage is onderverdeeld in twee op elkaar volgende periodes: Stage I (oktober - januari) en Stage II (februari - mei). Aan je Stage I begin je best zo snel mogelijk na de eerste bijeenkomst van het Stagevoorbereidend Seminarie. Oktober leent zich voor een deel van je observatiestage, eind oktober kan de feitelijke lesstage aanvatten. Aan Stage II begin je best zo snel mogelijk in het tweede semester, d.w.z. tijdens of na de lesvrije week. Je rondt je stage af ten laatste tijdens de eerste helft van mei (de concrete data voor dat alles vind je op de kalender van het praktijktraject). Hou er rekening mee dat secundaire scholen examenperiodes organiseren in december, voor de Informatiebrochure SLO Geschiedenis voorlopige versie 7

8 paasvakantie en in juni, waardoor je feitelijke lesstageperiode niet parallel loopt met je eigen academische kalender. Na de paasvakantie organiseren heel wat scholen bovendien excursies en projectdagen, zodat de combinatie met stagelessen vaak als belastend wordt ervaren. Respecteer dat ritme door tijdig afspraken te maken. Overleg over je stageprogramma Je vakmentor (en/of je schoolmentor) stelt in overleg met jou je lessenprogramma op. Overleg tijdig over de programmering met je praktijklector, zodat die voldoende mogelijkheden heeft om op stagebezoek te komen. De praktijklectoren zijn immers maar één dag per week vrij om stagebezoeken af te leggen. Gebruik steeds je kuleuven-adres als je t met je lector en kijk dagelijks je kuleuven-mails na. Zorg voor een accurate communicatie met betrekking tot de lesonderwerpen, het uurrooster en de lokalenregeling in je stageschool. Neem algemeen deze 10 geboden in acht in je communicatie met stagementor en stageschool: 1. Bovenal bemin uit A of K of TSO uw leerlingen Als waren het uw eigen boorlingen 2. Sta open om te leren 3. Uw bekwame mentor zult gij dan ook eren Eerder dan diens inzicht, nog onwetend, te bediscussiëren 4. Neem dus goede raad in acht: de wijsheid heb je nog niet in pacht 5. Wees steeds constructief, flexibel, stipt, enthousiast en blij 6. Verzorg uw voorkomen en kledij 7. Uw eigen besognes zijn in de stage van geen tel 8. Professionaliteit, discretie, zorgzaamheid zijn dat daarentegen wel 9. Neem in communicatie initiatief zoals het hoort 10. En vergeet niet: 'dankjewel' is een magisch toverwoord. Observatiestage De observatiestage bestaat uit 20 lessen. 15 daarvan zijn lessen geschiedenis of ook - indien je ASO-school een richting humane wetenschappen aanbiedt - cultuurwetenschappen. Je spreidt deze zo evenwichtig mogelijk over verschillende leerjaren en studierichtingen, zowel in het ASO als in het TSO/KSO, en over elk van de stageperiodes, zodat je observatie- en lesstages met elkaar afwisselt. Je observeert de lessen op basis van specifieke aandachtspunten (bv. lesstructuur, gehanteerde werkvormen, ) en je gebruikt de daarvoor bestemde formulieren (cfr. infra). Het is zinvol om na elk van deze 15 lessen met je vakmentor van gedachten te wisselen over je observaties en bedenkingen. Voor de 5 overige lessen volg je één welbepaalde klas uit een van je stagescholen voor minimaal 5 lesuren tijdens één en dezelfde dag. Ook dat doe je aan de hand van specifieke aandachtspunten (bv. de gehanteerde lesstijl, het leerlingenperspectief, het klasmanagement, ) en op de daartoe bestemde formulieren. Vergeet niet hierover tijdig afspraken te maken met de schoolmentor/stageverantwoordelijke op je stageschool. De evaluatie van je observatiestage is gebaseerd op je reflecties over de bijgewoonde lessen in je stageportfolio. Lesstage De lesstage bevat 40 lesuren. Spreid de te geven lessen zo evenwichtig mogelijk over de tweede en de derde graad en over verschillende studierichtingen. Je geeft 10 à 15 lessen in het TSO/KSO, de overige 25 à 30 lessen in het ASO. De stagelessen vinden in principe plaats binnen het vak geschiedenis. Als de ASO-school het vak cultuurwetenschappen (binnen de richting humane wetenschappen) aanbiedt, kan je ook enkele stagelessen cultuurwetenschappen geven. Parallellessen Het is aan te bevelen een aantal parallellessen te geven. Je kan elke les maximaal twee maal als stageles in rekening brengen, maar je kan in overleg met je vakmentor een les uiteraard wel meer dan twee maal geven. Wanneer je een les een tweede maal geeft, maak je een aangepaste versie van je voorbereiding waarin je aangeeft hoe je je aanpak differentieert naargelang de doelgroep of hoe je je lesconcept bijstuurt op basis van je ervaringen in de eerste les. Informatiebrochure SLO Geschiedenis voorlopige versie 8

9 Eerste stageperiode Tijdens het eerste deel van je stage geef je een 15-tal lessen. Je voorbereiding wordt gemaakt op daartoe bestemde formulieren (cfr. infra). Bezorg je lesvoorbereiding ten laatste drie dagen vóór het geven van de les aan je vakmentor, zodat bijsturing vooraf mogelijk is. Tweede stageperiode Tijdens het tweede deel van je stage geef je een 25-tal lessen. Zoals je op de formulieren zal zien, liggen de verwachtingen hoger dan tijdens het eerste deel. Je gebruikt vaker leerlinggerichte werkvormen (groepswerk, zelfstandig begeleid werk, hoekenwerk etc.). Binnen een les wissel je werkvormen af. Je varieert ook in het gebruik van leermiddelen (bewegend of stilstaand beeld, ICT etc.). Tenslotte verwachten we een groeiende aandacht voor historisch denken doorheen de lessen. Sta bijvoorbeeld samen met de leerlingen stil bij de mogelijkheden en beperkingen van historische bronnen en probeer meer in het algemeen de inzichten uit de colleges geschiedenisdidactiek toe te passen in je lessen. In overleg met je vakmentor kan je tijdens de tweede stageperiode opteren voor enkele lessen co-teaching, waarbij je samen met een medestudent de les voorbereidt en jullie beiden gedurende de hele les een actieve rol opnemen (coaching van groepswerk, hoekenwerk, zelfstandig werk, klasdiscussie,...). Bezorg je voorbereiding ten laatste drie dagen vóór het geven van de les aan je vakmentor, zodat bijsturing vooraf mogelijk is. Feedback bij je stagelessen Tijdens het bijwonen van je lessen maakt de vakmentor op je lesvoorbereiding notities over het verloop van je les. Na elke les volgt een bespreking met je vakmentor, die ook telkens het laatste blad van je lesvoorbereidingsformulier invult ( Feedback door de vakmentor ). Je voegt dit becommentarieerde exemplaar van je lesvoorbereiding toe aan je stageportfolio. Je lector woont enkele van je lessen bij en bespreekt daarna het verloop van de stage samen met jou en met de vakmentor. Na afloop van elke stageperiode bezorgt de vakmentor (of de groep vakmentoren die jou in een school heeft begeleid) een evaluatie van de hele stageperiode aan de lector. Zelfevaluatie Na iedere les schrijf je een korte reflectie over wat goed ging en wat voor verbetering vatbaar was. Op het lesvoorbereidingsformulier is hiervoor ruimte voorzien. Ter afsluiting van zowel het eerste als het tweede deel van je stage schrijf je een zelfevaluatie uit op reflectieformulieren. Deze documenten komen net als je becommentarieerde lesvoorbereidingen in je stageportfolio terecht. Extra activiteiten in het kader van de lesstage Omdat het beroep van leraar meer inhoudt dan alleen maar het geven van goede geschiedenislessen, vragen we om ofwel 6 stageverbredende activiteiten uit te voeren, ofwel deel te nemen aan een diversiteitsstage en dat in combinatie met 1 verplichte vakgebonden stageverbredende activiteit (een toets). 6 Stageverbredende activiteiten In de scholen waar je stage loopt, volg je 6 stageverbredende activiteiten. Het betreft een waaier aan vakgebonden en schoolgebonden activiteiten waaruit je kan kiezen: het bijwonen van klassenraden, het mede organiseren van excursies, het deelnemen aan sportdagen of het schrijven van een artikel voor een vakdidactisch tijdschrift geschiedenis enz. Je plant 3 passieve activiteiten, waarbij je observator bent, en 3 actieve activiteiten waarin je een grotere verantwoordelijkheid draagt (zie formulier Jaaroverzicht stageverbredende activiteiten ). De bedoeling is in elk geval om te proeven van het brede pakket aan taken die leraren in scholen (kunnen) uitvoeren. Enkel het opstellen, verbeteren en klassikaal bespreken van een toets + de reflectie nadien is voor iedereen een verplichte activiteit. Het verdient aanbeveling om bij je eerste contact met de schoolmentor van je school (of vakmentor, indien er geen schoolmentor is) deze stageverbredende activiteiten te plannen, zodat je op het eind van het schooljaar aan het vereiste aantal (5 + een toets) komt. Informatiebrochure SLO Geschiedenis voorlopige versie 9

10 Diversiteitstage + één stageverbredende activiteit Binnen een diversiteitstage krijg je de kans om in het kader van een samenwerkingsovereenkomst tussen de KU Leuven en een aantal scholengroepen deel te nemen aan een project waarbij je leerlingen op een meer individuele manier zal begeleiden. Een van deze projecten is het buddyproject, dat individuele studiebegeleiding organiseert voor leerlingen uit de eerste graad in 14 Leuvense scholen. Gedurende één semester worden 4u/week studiebegeleiding verwacht, naast enkele collectieve reflectiemomenten en verslagen van je ervaringen. Als je deelneemt aan het buddyproject kan je dat naar keuze in het eerste of het tweede semester doen. Informatie over dit en andere diversiteitprojecten vind je op Het opstellen, verbeteren en klassikaal bespreken van een toets + de reflectie nadien is een verplichte stageverbredende activiteit, ook voor wie een diversiteitstage volgt. Formulieren Voor de verslaggeving in je stageportfolio gebruik je voor elke stageactiviteit een formulier. Je krijgt ze uitgeprint en toegelicht bij de eerste bijeenkomst van het stagevoorbereidend seminarie en je kan ze downloaden op de Toledo-site Stage I en Stage II. Een overzicht: - Formulier stageprogrammering (te bezorgen aan je lector om je stageprogramma te communiceren) - Formulier voorblad stageportfolio deel 1 en deel 2 (inhoudstafel van je stageportfolio) - Formulier observatiestage (van 0 tot 20 te gebruiken bij observatielessen) - Formulier lesvoorbereiding lesstage deel 1.1 (te gebruiken bij stagelessen 1 t.e.m. 5) - Formulier lesvoorbereiding lesstage deel 1.2 (te gebruiken bij stagelessen 6 t.e.m. 15/20) - Formulier lesvoorbereiding lesstage deel 2 (te gebruiken bij alle resterende 20/25 lessen) - Formulier reflectie lesstage 1 (in te vullen na afloop van je eerste stageperiode) - Formulier reflectie lesstage 2 (in te vullen na afloop van je tweede stageperiode) - Formulier evaluatie door vakmentor lesstage 1 en 2 (te bezorgen aan je vakmentor bij het begin van elke stageperiode) - Formulier jaaroverzicht stageverbredende activiteiten - Formulier reflectie bij het opstellen en verbeteren van een toets - Formulier reflectie bij stageverbredende activiteit (in te vullen bij elke activiteit) Stageportfolio De stageportfolio bestaat uit twee delen: het eerste deel vormt de neerslag van je eerste stageperiode, het tweede deel van je tweede stageperiode. Voor beide stageperiodes bezorg je je stageportfolio binnen een week na de laatst gegeven les aan je lector. Je voegt aan de lessen de lesevaluaties van je vakmentor(en) toe en levert het geheel gebundeld in. Evaluatie van de stage Na elk deel van je stage heb je een evaluatiemoment met je lector. De quotering van je gehele stage gebeurt door de vakmentor en de lector. De vakmentor evalueert elke les kort op het daartoe voorziene blad op het lesvoorbereidingsformulier en bezorgt die becommentarieerde versie van de voorbereiding aan jou terug. Aan het einde van elke stageperiode vult de vakmentor (evt. samen met collega's) het evaluatieformulier in en geeft hierbij ook een quotering voor het eerste en het tweede deel van de stage. De vakmentor bezorgt het formulier rechtstreeks aan de lector. De definitieve evaluatie gebeurt door de lector, die voor elk van de twee fasen van de lesstage een quotering geeft. Bij die quotering wordt rekening gehouden met de observaties van de lector, de evaluatie door de vakmentor en met je stageportfolio. Je ontvangt aparte quoteringen voor Stage I en voor Stage II. De quotering van elk van beide trajecten moet minimaal 10/20 zijn om te kunnen slagen voor de opleiding. Informatiebrochure SLO Geschiedenis voorlopige versie 10

11 5. Evaluatie van het praktijktraject (m.i.v. stage) Elk onderdeel van het praktijktraject wordt gequoteerd. De bepaling van het eindcijfer per onderdeel gebeurt op basis van volgende elementen: Stagevoorbereidend seminarie (6 stp.) - Aanwezigheid, actieve participatie tijdens de seminaries - Kwaliteit van de uitgevoerde taken: voorbereidende taken lesvoorbereiding, lesvoorbereiding, voorbereiding seminarie evalueren, toets Stagetraject I (10 stp.) Dit clustervak omvat het Stagebegeleidend Seminarie I en Stage I. De quotering moet minimaal 10/20 zijn om te kunnen slagen voor de opleiding. Stagebegeleidend seminarie I (2 stp.) o Evaluatie van de filmtaak (na feedback en herwerking) o Aangevuld met vooropdrachten van sessies Leren leren & geschiedenis en Taalbeleid & geschiedenis, aanwezigheid tijdens de seminaries. Stage I (8 stp.) o Evaluatie(s) van de mentor(en) o Bijgewoonde stageles(sen) door de lector o Kwaliteit stageportfolio Stagetraject II (20 stp.) Dit clustervak omvat het Stagebegeleidend Seminarie II, de Stage II en het Seminarie Historisch- Didactisch Onderzoek. De quotering moet minimaal 10/20 zijn om te kunnen slagen voor de opleiding. Stagebegeleidend seminarie II (2 stp.) o Quotering voor het ICT-seminarie (na feedback, herwerking en presentatie) o Aangevuld met resultaat VOET-taak en medewerking tijdens vraaggestuurde seminaries Stage II (12 stp.) o Evaluatie(s) van de mentor(en) o Bijgewoonde stageles(sen) door de lector o Kwaliteit stageportfolio o Evt. evaluatie van de diversiteitstage (ongeacht of student dit in eerste of tweede semester heeft gevolgd) o Evt. evaluatie van externe stageverbredende activiteit (Belvue) (ongeacht of student dit in eerste of tweede semester heeft gevolgd) Seminarie Historisch-didactisch onderzoek (6 stp.) De componenten van dit cijfer zijn afhankelijk van de keuzemodule (leesopdrachten, lesvoorbereiding, presentaties, paper ) Informatiebrochure SLO Geschiedenis voorlopige versie 11

12 6. Stage als Leraar In Opleiding (LIO) Als je al lesgeeft in het secundair onderwijs, kan je ervoor kiezen om de 30 studiepunten stage uit de opleiding (~Stagetraject I en II) in het statuut van LIO, dit wil zeggen als leraar in opleiding te volgen. Om je stage als LIO te kunnen vervullen, moet je 500 uren als leraar actief zijn en documenteren. Dit komt grosso modo overeen met een aanstelling van 13 lesuren per week op jaarbasis. Een LIO wordt begeleid door de schoolmentor en door een praktijklector uit de opleiding. Liobaanovereenkomst Voor LIO s bestaat een specifieke stageovereenkomst tussen de school, de opleiding en jezelf: zie Bezorg aan alle partijen een ondertekend exemplaar van de overeenkomst. Als LIO registreer je ook de stage bij AVL. LIO en praktijktraject geschiedenis Als LIO volg je uit het praktijktraject van de lerarenopleiding geschiedenis enkel het Stagevoorbereidend Seminarie Geschiedenis. Daartoe vul je ook de elektronische inschrijvingsmodule voor het praktijktraject in. Je geeft daarbij aan dat je kiest voor een statuut als LIO ( De lector bij wie je het stagevoorbereidende seminarie volgt, begeleidt je ook bij je stage als LIO. Portfolio De eerste 40 lessen en andere schoolgebonden activiteiten in het kader van je LIO-opdracht documenteer je aan de hand van de formulieren die binnen de lerarenopleiding geschiedenis worden gebruikt en op het stagevoorbereidende seminarie worden toegelicht (cfr. supra). Voor het samenstellen van de portfolio over het overige deel van je opdracht als LIO spreek je een rapporteringsvorm af met je lector.. Informatiebrochure SLO Geschiedenis voorlopige versie 12

13 7. Wie is wie in de SLO-Geschiedenis en bij wie kan ik waarvoor terecht? Inschrijvingen, ISP en examens Voor alle administratieve informatie i.v.m. onderwijs aan de Faculteit Letteren kan je terecht op het studentenportaal Als je hier geen antwoord op je vragen vindt, kan je vervolgens terecht op het Onderwijssecretariaat Letteren, Erasmushuis gelijkvloers 00.46, 016/ , Stagetoewijzing, stagecontracten, inhoud en opbouw van de opleiding Voor vragen of problemen in verband met de toewijzing van je stageschool, maar ook met inhoudelijke vragen over de opleiding of over de samenstelling van je programma kan je terecht bij Karel Van Nieuwenhuyse (cfr. infra). Praktijktraject Als je concrete vragen hebt over de werking van het praktijktraject, kan je terecht bij Anne Kohlbacher (cfr. infra). Vakgebonden vragen Concrete vragen over concrete vakken worden aan de betrokken docent gesteld; de namen van de docenten vind je in het programmaboek. Lesmateriaal Het lesmateriaal dat hoort bij Geschiedenisdidactiek, is verkrijgbaar bij Acco en/of de cursusdienst van Historia. Informatiebrochure SLO Geschiedenis voorlopige versie 13

14 Praktijklectoren Het kantoor van de praktijklectoren geschiedenis bevindt zich in het Erasmushuis 01.36, Faculteit Letteren, Blijde-Inkomststraat 21, PB 3303, 3000 Leuven, tel. (016) Evelien Boonen (stages Limburg en Antwerpse Kempen) Tel Anne Kohlbacher (Stages Vlaams-Brabant & Antwerpen) Tel (015) Guy Putseys (Stages Vlaams-Brabant) Tel. (016) Walter Smits (Stages Antwerpen) Tel. (03) Kris Vermeulen (Stages Vlaams-Brabant & Brussel) Tel. (015) Hilde Verschaffel (Stages West- en Oost-Vlaanderen) Tel. (09) Tim Puttevils (Stages Vlaams-Brabant & Brussel) Praktijkassistent Silke De Keyser Erasmushuis Blijde-Inkomstraat 21 PB Leuven Tel (016) Coördinator Prof. dr. Karel Van Nieuwenhuyse Erasmushuis Blijde-Inkomststraat 21 PB Leuven Tel (016) Informatiebrochure SLO Geschiedenis voorlopige versie 14

15 Informatiebrochure SLO Geschiedenis voorlopige versie 15

Specifieke Lerarenopleiding Musicologie Alles wat je moet weten

Specifieke Lerarenopleiding Musicologie Alles wat je moet weten Specifieke Lerarenopleiding Musicologie Alles wat je moet weten 1. Wegwijs door de opleiding De SLO Musicologie bereidt je rechtstreeks voor op een job als leraar in de tweede en derde graad van het secundair

Nadere informatie

Seminaries met verplichte aanwezigheid Consulteer regelmatig Toledo i.v.m. wijzigingen lokalen, afwezigheid lector enz.

Seminaries met verplichte aanwezigheid Consulteer regelmatig Toledo i.v.m. wijzigingen lokalen, afwezigheid lector enz. Kalender praktijktraject STUDENTEN Eerste semester 20142015 SLO Geschiedenis KULeuven Seminaries met verplichte aanwezigheid Consulteer regelmatig Toledo i.v.m. wijzigingen lokalen, afwezigheid lector

Nadere informatie

SLO Geschiedenis - Kunst - Muziek. Masterinfoavond Letteren 26 april 2016

SLO Geschiedenis - Kunst - Muziek. Masterinfoavond Letteren 26 april 2016 SLO Geschiedenis - Kunst - Muziek Masterinfoavond Letteren 26 april 2016 Waarom kiezen voor een academische lerarenopleiding? Waarom kiezen voor een academische lerarenopleiding? Waarom kiezen voor een

Nadere informatie

Seminaries met verplichte aanwezigheid Consulteer regelmatig Toledo i.v.m. wijzigingen lokalen, afwezigheid lector enz.

Seminaries met verplichte aanwezigheid Consulteer regelmatig Toledo i.v.m. wijzigingen lokalen, afwezigheid lector enz. Kalender praktijktraject STUDENTEN Eerste semester 20162017 SLO Geschiedenis KULeuven Seminaries met verplichte aanwezigheid Consulteer regelmatig Toledo i.v.m. wijzigingen lokalen, afwezigheid lector

Nadere informatie

Specifieke Lerarenopleiding Kunst. Alles wat je moet weten

Specifieke Lerarenopleiding Kunst. Alles wat je moet weten Specifieke Lerarenopleiding Kunst 1. Wegwijs door de opleiding Alles wat je moet weten De SLO Kunst bereidt je rechtstreeks voor op een job als leraar in de tweede en derde graad van het secundair onderwijs

Nadere informatie

SLO Geschiedenis - Kunst - Muziek. Masterinfoavond Letteren 28 april 2015

SLO Geschiedenis - Kunst - Muziek. Masterinfoavond Letteren 28 april 2015 SLO Geschiedenis - Kunst - Muziek Masterinfoavond Letteren 28 april 2015 Waarom kiezen voor een academische lerarenopleiding? Waarom kiezen voor een academische lerarenopleiding? Waarom kiezen voor een

Nadere informatie

Lio-baan als stage in de SLO wiskunde

Lio-baan als stage in de SLO wiskunde Lio-baan als stage in de SLO wiskunde Wat is een lio-baan? lio = leraar in opleiding stage lopen via job als leraar in secundair onderwijs je werkt als leraar hoewel je nog geen diploma van leraar hebt

Nadere informatie

Specifieke lerarenopleiding economie

Specifieke lerarenopleiding economie DRIE LOCATIES: ANTWERPEN BRUSSEL, LEUVEN Specifieke lerarenopleiding economie Academiejaar 2014-2015 Faculteit Economie en Bedrijfswetenschappen Aan de slag als leerkracht De specifieke lerarenopleiding

Nadere informatie

Beste collega. Stages. Observatiestage

Beste collega. Stages. Observatiestage Beste collega U engageerde zich om één van onze studenten te begeleiden bij zijn stage, waarvoor alvast onze welgemeende dank. Wanneer u meer informatie wil over de lerarenopleidingen en de opbouw van

Nadere informatie

Info Specifieke LerarenOpleiding (SLO) Talen

Info Specifieke LerarenOpleiding (SLO) Talen Info Specifieke LerarenOpleiding (SLO) Talen Overzicht 1. Waarom de academische lerarenopleiding volgen? 2. Waarom je lerarenopleiding aan de KU Leuven volgen? 3. Wanneer kan ik de opleiding volgen? 4.

Nadere informatie

Handleiding voor vakmentoren

Handleiding voor vakmentoren SPECIFIEKE LERARENOPLEIDING Handleiding voor vakmentoren Beste collega U engageerde zich om één van onze studenten te begeleiden bij zijn stage, waarvoor alvast onze welgemeende dank. In deze handleiding

Nadere informatie

+ 30 stp theorie. Wanneer kan ik aan de SLO gezondh.wet. beginnen? Infosessie Specifieke Lerarenopleiding Gezondheidswetenschappen (SLO-GZW)

+ 30 stp theorie. Wanneer kan ik aan de SLO gezondh.wet. beginnen? Infosessie Specifieke Lerarenopleiding Gezondheidswetenschappen (SLO-GZW) Infosessie Specifieke Lerarenopleiding Gezondheidswetenschappen (SLO-) FaBer: Revalidatiewetenschappen en kinesitherapie Farmaceutische wetenschappen Geneeskunde: - Biomedische wetenschappen - Familiale

Nadere informatie

Wegwijzer groeistages

Wegwijzer groeistages SPECIFIEKE LERARENOPLEIDING Wegwijzer groeistages 1.Inleiding Tijdens de twee groeistages staat het functioneren als vakleerkracht centraal. In die zin zijn de groeistages een vervolg op de instapstage.

Nadere informatie

Hoe word je leraar aardrijkskunde, biologie, chemie, fysica, informatica of wiskunde?

Hoe word je leraar aardrijkskunde, biologie, chemie, fysica, informatica of wiskunde? Hoe word je leraar aardrijkskunde, biologie, chemie, fysica, informatica of wiskunde? FACULTEIT WETENSCHAPPEN SLO natuurwetenschappen, SLO wiskunde wet.kuleuven.be/studenten/slo Kies ik voor aardrijkskunde,

Nadere informatie

Specifieke leraren - opleiding economie

Specifieke leraren - opleiding economie COMBINEER MET BACHELOR / MASTER Specifieke leraren - opleiding economie Leuven Brussel Antwerpen Faculteit Economie en Bedrijfswetenschappen Welkom aan de KU Leuven, de grootste en oudste universiteit

Nadere informatie

GROEIDOSSIER Praktijk SOV

GROEIDOSSIER Praktijk SOV GROEIDOSSIER Praktijk SOV 2016 2017 Arteveldehogeschool Bachelor in het onderwijs: secundair onderwijs Kattenberg 9 B-9000 Gent Tel.: 09 234 82 70 Fax: 09 234 80 01 www.arteveldehogeschool.be/oso/stage

Nadere informatie

VERKORTE TRAJECTEN extra ONDERWIJSVAK (SECUNDAIR ONDERWIJS)

VERKORTE TRAJECTEN extra ONDERWIJSVAK (SECUNDAIR ONDERWIJS) VERKORTE TRAJECTEN extra ONDERWIJSVAK (SECUNDAIR ONDERWIJS) Voor wie? Je bent al leraar, maar je wil je onderwijsbevoegdheid uitbreiden? Dan ben je bij AP aan het juiste adres! De verkorte trajecten voor

Nadere informatie

Specifieke lerarenopleiding maatschappijwetenschappen en filosofie

Specifieke lerarenopleiding maatschappijwetenschappen en filosofie Specifieke lerarenopleiding maatschappijwetenschappen en filosofie www.soc.kuleuven.be/slo Waarom kiezen voor de specifieke lerarenopleiding (SLO)? Deel jij graag je kennis met anderen? Spreek je graag

Nadere informatie

Specifieke lerarenopleiding economie

Specifieke lerarenopleiding economie Specifieke lerarenopleiding economie Leuven Brussel Antwerpen Faculteit Economie en Bedrijfswetenschappen Welkom aan de KU Leuven, de grootste en oudste universiteit van België. Je kunt hier je studietraject

Nadere informatie

ECTS-fiche. Specifieke lerarenopleiding Praktijk oriëntatie

ECTS-fiche. Specifieke lerarenopleiding Praktijk oriëntatie ECTS-fiche 1. Identificatie Opleiding Specifieke lerarenopleiding Module Praktijk oriëntatie Code E1 Lestijden 40 Studiepunten 3 Ingeschatte totale 50 studiebelasting (in uren) 1 Mogelijkheid tot NEEN

Nadere informatie

ECTS-fiche. 1. Identificatie. Opleiding Module Didactische competentie stage 3

ECTS-fiche. 1. Identificatie. Opleiding Module Didactische competentie stage 3 ECTS-fiche 1. Identificatie Opleiding SLO Module Didactische competentie stage 3 Code E6 DCS3 Lestijden 40 Studiepunten 6 Ingeschatte totale 150 studiebelasting (in uren) 1 Mogelijkheid tot JA aanvragen

Nadere informatie

Didactische Competentie Stage SLO. Infomoment stage 27 mei 2016

Didactische Competentie Stage SLO. Infomoment stage 27 mei 2016 Didactische Competentie Stage SLO Infomoment stage 27 mei 2016 Infomoment stage 1. Voor je ermee begint 2. Je eigenlijke stage 3. Achteraf 2 1. Voor je ermee begint 1. Basisinformatie Geen educatief verlof

Nadere informatie

Info Specifieke LerarenOpleiding (SLO) Talen. Welkom!

Info Specifieke LerarenOpleiding (SLO) Talen. Welkom! Info Specifieke LerarenOpleiding (SLO) Talen Welkom! Overzicht 1. Waarom de academische lerarenopleiding volgen? 2. Waarom je lerarenopleiding aan de KU Leuven volgen? 3. Wanneer kan ik de opleiding volgen?

Nadere informatie

Deze stageperiode start met een aantal observatie- en participatiedagen in de stageschool en enkele stagevoorbereidingsdagen op de hogeschool.

Deze stageperiode start met een aantal observatie- en participatiedagen in de stageschool en enkele stagevoorbereidingsdagen op de hogeschool. Stageperiode 1B Situering Stageperiode 1B valt in het 2 de semester. De studenten lopen deze stage per twee in één stageklas. De duo s lopen per semester stage in een ander leerjaar. De studenten lopen

Nadere informatie

Wat we minimaal verwachten van een student uit 1 BaKO - 1 BaLO: Eerste stappen in stiel leren

Wat we minimaal verwachten van een student uit 1 BaKO - 1 BaLO: Eerste stappen in stiel leren In de praktijk werken we aan de visie op leraarschap, beheersingsniveau opleidingsfase 1: Wat we minimaal verwachten van een student uit 1 BaKO - 1 BaLO: Eerste stappen in stiel leren SPECIFIEKE INFO PRAKTIJK

Nadere informatie

Verkorte trajecten BASO 2015-2016

Verkorte trajecten BASO 2015-2016 Verkorte trajecten BASO 2015-2016 Lerarenopleiding Vorselaar Bachelor in het onderwijs: secundair onderwijs Toelating tot deze verkorte trajecten is een beslissing van de opleiding, elk dossier wordt individueel

Nadere informatie

Katholieke Universiteit Leuven. Verkorte informatiebundel Stage SLO-GZW

Katholieke Universiteit Leuven. Verkorte informatiebundel Stage SLO-GZW Katholieke Universiteit Leuven Verkorte informatiebundel Stage SLO-GZW 2015-2016 Beste student, De praktijkcomponent van de SLO Gezondheidswetenschappen bestaat uit een specifieke stage in de Gezondheidswetenschappen

Nadere informatie

Verkorte trajecten Bachelor in het onderwijs: secundair onderwijs

Verkorte trajecten Bachelor in het onderwijs: secundair onderwijs Lerarenopleiding Turnhout Bachelor in het onderwijs: secundair onderwijs Verkorte trajecten Bachelor in het onderwijs: secundair onderwijs Toelating tot deze verkorte trajecten is een beslissing van de

Nadere informatie

Hieronder krijgen jullie een woordje uitleg bij de clustertoewijzing, de inhoudelijke thema s en de aanspreekpunten.

Hieronder krijgen jullie een woordje uitleg bij de clustertoewijzing, de inhoudelijke thema s en de aanspreekpunten. Vakdidactiek in afstand: een handleiding voor cursisten Beste cursist Vanaf volgend semester volg jij specifieke vakdidactiek in de cluster van jouw vereiste bekwaamheid. Deze specifieke vakdidactiek wordt

Nadere informatie

Wegwijzer Instapstage

Wegwijzer Instapstage SPECIFIEKE LERARENOPLEIDING Wegwijzer Instapstage 1. Inleiding Tijdens de Instapstage maak je verder kennis met het functioneren als vakleraar. Je voert de Instapstage samen met een duopartner uit. Studenten

Nadere informatie

Hoe word je leraar? Wil je voor leraar studeren tijdens of na je master, dan kies je voor de specifieke lerarenopleiding aan de KU Leuven

Hoe word je leraar? Wil je voor leraar studeren tijdens of na je master, dan kies je voor de specifieke lerarenopleiding aan de KU Leuven Hoe word je leraar? Wil je voor leraar studeren tijdens of na je master, dan kies je voor de specifieke lerarenopleiding aan de KU Leuven www.kuleuven.be/slo Waarom kiezen voor de specifieke lerarenopleiding

Nadere informatie

Uitwisseling zal steeds gebeuren na overleg tussen docenten, stagebegeleiders, verantwoordelijken SLO van de instellingen.

Uitwisseling zal steeds gebeuren na overleg tussen docenten, stagebegeleiders, verantwoordelijken SLO van de instellingen. Kader voor uitwisseling van docenten en studenten binnen de praktijkcomponent van de SLO en de GLO van BEO. 1. Uitgangspunten 1.1. Uitwisseling van studenten De uitwisselingsmogelijkheden zullen, binnen

Nadere informatie

SPECIFIEKE INFO PRAKTIJK 1 BaLO

SPECIFIEKE INFO PRAKTIJK 1 BaLO SPECIFIEKE INFO PRAKTIJK 1 BaLO 1. ORGANISATIE VAN DE PRAKTIJK De student loopt gedurende het hele jaar stage in eenzelfde school. De school wordt toegewezen door de opleiding. In semester 1 zijn er 5

Nadere informatie

Specifieke lerarenopleiding. in de toegepaste economische wetenschappen (slo) Bedrijfseconomische wetenschappen

Specifieke lerarenopleiding. in de toegepaste economische wetenschappen (slo) Bedrijfseconomische wetenschappen Specifieke lerarenopleiding in de T E W 2013-2014 specifieke lerarenopleiding in de toegepaste economische wetenschappen (slo) Bedrijfseconomische wetenschappen Informatiesessies op: Maandag 18 maart 2013-12.00

Nadere informatie

BEDRIJFSECONOMISCHE WETENSCHAPPEN SPECIFIEKE LERARENOPLEIDING IN DE TEW

BEDRIJFSECONOMISCHE WETENSCHAPPEN SPECIFIEKE LERARENOPLEIDING IN DE TEW BEDRIJFSECONOMISCHE WETENSCHAPPEN SPECIFIEKE LERARENOPLEIDING IN DE TEW 2014-2015 INFORMATIESESSIES OP: Woensdag 19 maart 2014-13.00 uur - lokaal B4 Donderdag 15 mei 2014-19.00 uur - lokaal B4 Donderdag

Nadere informatie

FAQ deeltijds studeren opleiding vroedkunde Turnhout

FAQ deeltijds studeren opleiding vroedkunde Turnhout FAQ deeltijds studeren opleiding vroedkunde Turnhout Kan je in Turnhout de opleiding vroedkunde in deeltijds gaan studeren? Ja, dit kan. Er wordt dan een individueel programma op maat gemaakt. Hebben jullie

Nadere informatie

Infosessie Specifieke Lerarenopleiding. 17 maart 2017

Infosessie Specifieke Lerarenopleiding. 17 maart 2017 Infosessie Specifieke Lerarenopleiding 17 maart 2017 1. Waarom kiezen voor een lerarenopleiding Je bent goed in je vak en ziet een loopbaan in het onderwijs wel zitten? Diploma van leraar is in het secundair

Nadere informatie

Specifieke Lerarenopleidingen in de groep Wetenschap & Technologie

Specifieke Lerarenopleidingen in de groep Wetenschap & Technologie Vernieuwing in de academische lerarenopleiding Specifieke Lerarenopleidingen in de groep 2015 decreet betreffende de lerarenopleidingen in Vlaanderen van 15 december 2006: de lerarenopleiding aan de universiteit:

Nadere informatie

Formulier 0: verwachtingen

Formulier 0: verwachtingen OBSERVATIESTAGE Formulier 0: verwachtingen SLO Geschiedenis KU Leuven Identificatie student lector vakmentor(en) Verwachtingen Dit formulier beantwoord je voor het begin van de eerste lesobservatie. Let

Nadere informatie

Leraar lager onderwijs in afstandsonderwijs (HAO) Infosessie 24/01/17. Infosessie Hoger Afstandsonderwijs

Leraar lager onderwijs in afstandsonderwijs (HAO) Infosessie 24/01/17. Infosessie Hoger Afstandsonderwijs Leraar lager onderwijs in afstandsonderwijs (HAO) Infosessie 24/01/17 Doelgroep HAO Vanaf 21 jaar of minimum 3 jaar na S.O. Diploma S.O. (ASO, TSO, KSO of BSO mét 7 e jaar) Geen diploma en minimum 21?

Nadere informatie

Opleidingsfase 1 BcLK STAGES

Opleidingsfase 1 BcLK STAGES Opleidingsfase 1 BcLK STAGES Stagecoördinatie Helene Stragier Stagecoördinator Kleuteronderwijs Lokaal C104 Tel: 016/ 37 55 09 helene.stragier@groept.be 1 Administratie Glenn Debruyn 016/ 37.55.08 Glenn.debruyn@groept.be

Nadere informatie

opleidingsconcept Theorie en praktijk zijn met elkaar verweven en bouwen continu op elkaar voort

opleidingsconcept Theorie en praktijk zijn met elkaar verweven en bouwen continu op elkaar voort opleidingsconcept Theorie en praktijk zijn met elkaar verweven en bouwen continu op elkaar voort Het studieprogramma is opgebouwd als een samenhan- gend geheel van observaties, actieve onderwijspraktijk

Nadere informatie

Infosessie stage communicatiewetenschappen. Stagecoördinator Eva Koppen

Infosessie stage communicatiewetenschappen. Stagecoördinator Eva Koppen Infosessie stage communicatiewetenschappen Stagecoördinator Eva Koppen stagescomwet@soc.kuleuven.be eva.koppen@soc.kuleuven.be Zoektocht naar een stage: de stagedatabank 2 Stagevacatures 3 Zoektocht naar

Nadere informatie

Evaluatie stagemeester industriestage

Evaluatie stagemeester industriestage Evaluatie stagemeester industriestage 2016-2017 Naam stagemeester & stageplaats: Naam student: Datum: Beste stagemeester Rond deze tijd, na ongeveer 3 maand stage, willen wij graag de stagiair feedback

Nadere informatie

Infobrochure SLO SPECIFIEKE LERARENOPLEIDING

Infobrochure SLO SPECIFIEKE LERARENOPLEIDING Infobrochure SLO SPECIFIEKE LERARENOPLEIDING INHOUD Voor wie? Waar staan wij voor? Opleidingsstructuur en diploma Inhoud van de modules Studiepunten Studieduur en modeltraject Flexibiliteit Waar en wanneer

Nadere informatie

De specifieke lerarenopleiding

De specifieke lerarenopleiding geëngageerd onderzoekend communicatief talent ontwikkelend vakdeskundig leerling gericht samenwerkend De specifieke lerarenopleiding dynamisch leergierig master Jij bent... inspirerend creatief toekomstgericht

Nadere informatie

Leraar lager onderwijs in afstandsonderwijs (HAO) Infosessie 02/09/17. Infosessie Hoger Afstandsonderwijs

Leraar lager onderwijs in afstandsonderwijs (HAO) Infosessie 02/09/17. Infosessie Hoger Afstandsonderwijs Leraar lager onderwijs in afstandsonderwijs (HAO) Infosessie 02/09/17 Doelgroep HAO Vanaf 21 jaar of minimum 3 jaar na S.O. Diploma S.O. (ASO, TSO, KSO of BSO mét 7 e jaar) -> Geen diploma en minimum 21?

Nadere informatie

INFORMATIEBROCHURE. SLO Specifieke Lerarenopleiding Campus Kluizeplein - Lier

INFORMATIEBROCHURE. SLO Specifieke Lerarenopleiding Campus Kluizeplein - Lier INFORMATIEBROCHURE SLO Specifieke Lerarenopleiding Campus Kluizeplein - Lier ACADEMIEJAAR 2015-2016 Pagina 2 van 7 Specifieke Lerarenopleiding DEEL 1 Algemeen Wat is de SLO? SLO is de afkorting voor Specifieke

Nadere informatie

SLO Maatschappijwetenschappen en Filosofie. Iets voor jou?

SLO Maatschappijwetenschappen en Filosofie. Iets voor jou? SLO Maatschappijwetenschappen en Filosofie Iets voor jou? 1. SLO MWF algemeen 2. Waarom de lerarenopleiding volgen? 3. Programma en opleiding 4. Info voor filosofen 5. Informatie: websites en contactpersonen

Nadere informatie

Woordenlijst SoE werkgroep Stagebegeleiding april 2013

Woordenlijst SoE werkgroep Stagebegeleiding april 2013 Woordenlijst SoE werkgroep Stagebegeleiding april 2013 Deze woordenlijst is een uitbreiding van het glossarium dat werd opgesteld door de inter-enwwerkgroep Stage met als doelstelling te komen tot een

Nadere informatie

Specifieke Lerarenopleiding

Specifieke Lerarenopleiding Specifieke Lerarenopleiding www.hubrussel.be/slo ECONOMIE & MANAGEMENT Academiejaar 2009-2010 Aan de slag als leerkracht De Specifieke Lerarenopleiding (SLO) richt zich tot toekomstige leerkrachten economie

Nadere informatie

Formulier 0: verwachtingen

Formulier 0: verwachtingen OBSERVATIESTAGE Formulier 0: verwachtingen SLO Geschiedenis KU Leuven Identificatie student lector vakmentor(en) Verwachtingen Dit formulier beantwoord je voor het begin van de eerste lesobservatie. Let

Nadere informatie

GROEIDOSSIER Praktijk SOV

GROEIDOSSIER Praktijk SOV GROEIDOSSIER Praktijk SOV 2017 2018 Arteveldehogeschool Bachelor in het onderwijs: secundair onderwijs Kattenberg 9 B-9000 Gent Tel.: 09 234 82 70 Fax: 09 234 80 01 www.arteveldehogeschool.be/oso/stage

Nadere informatie

Liobaanovereenkomst inservicetraining

Liobaanovereenkomst inservicetraining SPECIFIEKE LERARENOPLEIDING Liobaanovereenkomst inservicetraining ( Lio staat voor: Leraar in opleiding ) Tussen volgende partijen: 1 Universiteit Antwerpen Prinsstraat 13 2000 Antwerpen vertegenwoordigd

Nadere informatie

Handleiding voor het samenstellen van een individueel collegerooster

Handleiding voor het samenstellen van een individueel collegerooster Handleiding voor het samenstellen van een individueel collegerooster voor studenten van campus Brussel en campus Parnas Academiejaar 2014-2015 1. Waar vind ik de inhoud van mijn vakken? Kies in de programmagids

Nadere informatie

Leraar worden. an het? Hoe dan? aar moet ik op letten?

Leraar worden. an het? Hoe dan? aar moet ik op letten? Leraar worden an het? Hoe dan? aar moet ik op letten? Ja, het kan! Via de Specifieke Lerarenopleiding (SLO) 15.12.2014 SOLLICITATIESEMINA RIE 2 Met je masterdiploma MC/V/T én het diploma van leraar (SLO)

Nadere informatie

LIO-BAANOVEREENKOMST

LIO-BAANOVEREENKOMST Specifieke Lerarenopleiding KULeuven Academisch Vormingscentrum voor Leraren (AVL) Krakenstraat 3 - bus 5205 3000 Leuven LIO-BAANOVEREENKOMST 2016-2017 Inservicetraining (stage) Specifieke Lerarenopleiding

Nadere informatie

STAGEHANDLEIDING VOOR MENTOREN SPECIFIEKE LERARENOPLEIDING (SLO)

STAGEHANDLEIDING VOOR MENTOREN SPECIFIEKE LERARENOPLEIDING (SLO) STAGEHANDLEIDING VOOR MENTOREN SPECIFIEKE LERARENOPLEIDING (SLO) ACADEMIEJAAR 2014-2015 INHOUDSTAFEL Vooraf... 3 1. De specifieke lerarenopleiding (SLO)... 4 2. De praktijkcomponent: opbouw... 5 3. Begeleiding:

Nadere informatie

Begeleide en zelfstandige oefenstage Lichamelijke Opvoeding en Bewegingswetenschappen

Begeleide en zelfstandige oefenstage Lichamelijke Opvoeding en Bewegingswetenschappen Begeleide en zelfstandige oefenstage Lichamelijke Opvoeding en Bewegingswetenschappen Prof dr Evert Zinzen dr Wouter Cools Daan Vaesen Ariane Caplin 1-10-2013 1 Stageconcept Legende L&I II VGOS L&I II:

Nadere informatie

Academiejaar 2013/2014. navorming. Mentor Klinisch Onderwijs. Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen

Academiejaar 2013/2014. navorming. Mentor Klinisch Onderwijs. Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen Academiejaar 2013/2014 navorming Mentor Klinisch Onderwijs Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen Navorming Mentor Klinisch Onderwijs Deze opleiding is een samenwerking van het departement Gezondheid en

Nadere informatie

Lerarenopleiding Wetenschap en Technologie. Infosessie SLO W&T 18/5/17

Lerarenopleiding Wetenschap en Technologie. Infosessie SLO W&T 18/5/17 Lerarenopleiding Wetenschap en Technologie Infosessie SLO W&T 18/5/17 Kennismaking 2 Wie zijn wij? SLO natuurwetenschappen optie aardrijkskunde: prof. An Steegen optie biologie: prof. Marion Crauwels optie

Nadere informatie

Competenties, e-portfolio en lerarenopleiding. Veronique.deroeck@ppw.kuleuven.be, yves.blieck@ppw.kuleuven.be, katrien.struyven@ped.kuleuven.

Competenties, e-portfolio en lerarenopleiding. Veronique.deroeck@ppw.kuleuven.be, yves.blieck@ppw.kuleuven.be, katrien.struyven@ped.kuleuven. Competenties, e-portfolio en lerarenopleiding Veronique.deroeck@ppw.kuleuven.be, yves.blieck@ppw.kuleuven.be, katrien.struyven@ped.kuleuven.be 1. Het e-portfolio (EPF) tijdens de stage van de SLO 2 stagedelen

Nadere informatie

Masterproef en stage kunnen worden geïntegreerd, maar de masterproef moet meer zijn dan een loutere beschrijving van de stagewerkzaamheden.

Masterproef en stage kunnen worden geïntegreerd, maar de masterproef moet meer zijn dan een loutere beschrijving van de stagewerkzaamheden. Facultaire richtlijnen en afspraken in verband met de masterproef met aanvullingen van de POC geschiedenis (in cursief) De hierna volgende richtlijnen en afspraken beschrijven het facultaire kader voor

Nadere informatie

MICROTEACHING: een kort lesfragment door een student gegeven aan medestudenten.

MICROTEACHING: een kort lesfragment door een student gegeven aan medestudenten. Inhouden en doelen van de opdrachten in de praktijkcomponent van de SLO en de GLO van BEO MICROTEACHING: een kort lesfragment door een student gegeven aan medestudenten. de student geeft 10 à 20 minuten

Nadere informatie

Overeenkomst voor een inservicetraining Stagecontract LIO-baan

Overeenkomst voor een inservicetraining Stagecontract LIO-baan FACULTEIT PSYCHOLOGIE EN PEDAGOGISCHE WETENSCHAPPEN Lerarenopleiding Overeenkomst voor een inservicetraining Stagecontract LIO-baan Tussen (naam school/inrichtende macht) met maatschappelijke zetel te

Nadere informatie

SLO GW. Specifieke LerarenOpleiding GedragsWetenschappen Dorien Dams Studente SLO GW An Verburgh stagecoördinatie SLO GW

SLO GW. Specifieke LerarenOpleiding GedragsWetenschappen Dorien Dams Studente SLO GW An Verburgh stagecoördinatie SLO GW SLO GW Specifieke LerarenOpleiding GedragsWetenschappen Dorien Dams Studente SLO GW An Verburgh stagecoördinatie SLO GW Wat houdt de lerarenopleiding GW aan de KU Leuven in? Vraag Om leraar te worden/verkennen

Nadere informatie

Examenspreiding in de praktijk

Examenspreiding in de praktijk 1 Examenspreiding in de praktijk De KU Leuven hanteert een vervroegde examenregeling. Dit betekent dat je aan het begin van het academiejaar, in september, bij het invullen van je Individueel StudieProgramma

Nadere informatie

INFORMATIEBROCHURE VOOR KANDIDAAT STUDENTEN MASTER OF SCIENCE IN DE REVALIDATIEWETENSCHAPPEN EN KINESITHERAPIE

INFORMATIEBROCHURE VOOR KANDIDAAT STUDENTEN MASTER OF SCIENCE IN DE REVALIDATIEWETENSCHAPPEN EN KINESITHERAPIE INFORMATIEBROCHURE VOOR KANDIDAAT STUDENTEN MASTER OF SCIENCE IN DE REVALIDATIEWETENSCHAPPEN EN KINESITHERAPIE voor afgestudeerden van de masteropleiding lymfedrainage en oncologische fysiotherapie aan

Nadere informatie

STAGE MASTER IN DE JOURNALISTIEK

STAGE MASTER IN DE JOURNALISTIEK Stagegids STAGE MASTER IN DE JOURNALISTIEK 2016-2017 Dit document biedt een beknopt overzicht van alle aspecten verbonden aan de stage. De stage is een verplicht opleidingsonderdeel (9 studiepunten) in

Nadere informatie

Stagevademecum SLO K.U.Leuven 2010-2011 voor de student

Stagevademecum SLO K.U.Leuven 2010-2011 voor de student Stagevademecum SLO K.U.Leuven 2010-2011 voor de student Inleiding Voor je ligt het vademecum van de stage van de specifieke lerarenopleiding. In dit document hebben we zo goed mogelijk geprobeerd een kader

Nadere informatie

STAGEVADEMECUM. Schooljaar 2015-2016 AANVRAGEN VAN STAGE AFSPRAKEN WIE IS WIE? SCHOLENGEMEENSCHAP SINT-JOZEF BILZEN-HOESELT

STAGEVADEMECUM. Schooljaar 2015-2016 AANVRAGEN VAN STAGE AFSPRAKEN WIE IS WIE? SCHOLENGEMEENSCHAP SINT-JOZEF BILZEN-HOESELT STAGEVADEMECUM SCHOLENGEMEENSCHAP SINT-JOZEF BILZEN-HOESELT Schooljaar 2015-2016 AANVRAGEN VAN STAGE AFSPRAKEN WIE IS WIE? Centrale dienst Winterstraat 12, 3740 Bilzen 089 41 82 35 stage@sg-sintjozef.be

Nadere informatie

Prof. Dr. Kristof De Witte Feb.kuleuven.be/leraren

Prof. Dr. Kristof De Witte Feb.kuleuven.be/leraren Informatiesessie: Specifieke Lerarenopleiding Economie Prof. Dr. Kristof De Witte Feb.kuleuven.be/leraren 20 mei 2015 Algemeen over lerarenberoep Waarom leraar worden? 1. Goede werk-thuis verhouding -

Nadere informatie

Master Archeologie 2015-2016

Master Archeologie 2015-2016 Master Archeologie 2015-2016 Inhoud Toelatingsvoorwaarden Finaliteit en leerresultaten Ma Ma 1JM/2JM Programma Erasmus+ Toekomst Toelatingsvoorwaarden Na Ba-opleiding - Bachelor in de archeologie (Archeologie/ONO/OG/Geografie)

Nadere informatie

Gids voor het zoeken van een praktijkschool GPS - studentversie Bachelor in het onderwijs: buitengewoon onderwijs Bachelor in het onderwijs:

Gids voor het zoeken van een praktijkschool GPS - studentversie Bachelor in het onderwijs: buitengewoon onderwijs Bachelor in het onderwijs: Gids voor het zoeken van een praktijkschool GPS - studentversie Bachelor in het onderwijs: buitengewoon onderwijs Bachelor in het onderwijs: zorgverbreding en remediërend leren avondtraject Wat houdt praktijk

Nadere informatie

Glossarium praktijkcomponent lerarenopleiding 17 februari 2011 - inter-enw-werkgroep

Glossarium praktijkcomponent lerarenopleiding 17 februari 2011 - inter-enw-werkgroep Inter ENW werkgroep stage Glossarium praktijkcomponent lerarenopleiding 17 februari 2011 - inter-enw-werkgroep Situering en ontstaan De inter-enw-werkgroep Stage heeft in november 2009 een gezamenlijke

Nadere informatie

TRAJECTBOEKJE hoofdanimator

TRAJECTBOEKJE hoofdanimator 1 TRAJECTBOEKJE hoofdanimator boekje van: 2 In het trajectboekje wordt steeds over hij, hem of zijn gesproken om de leesbaarheid te verhogen. Uiteraard is dit boekje ook bestemd voor meisjes. Vlaanderen

Nadere informatie

Naam: Stageplek: Klas:

Naam: Stageplek: Klas: Naam: Stageplek: Klas: Inhoudsopgave Naam stagebegeleider Telefoonnummer stagebegeleider Mailadres stagebegeleider Adres stage bedrijf Naam stagebegeleider (als er 2 zijn) Telefoonnummer stagebegeleider

Nadere informatie

1. Gegevens. Student : Naam : Voornaam : Geboortedatum : Traject (leerjaar) : Andere gegevens/aandachtspunten : portfolio

1. Gegevens. Student : Naam : Voornaam : Geboortedatum : Traject (leerjaar) : Andere gegevens/aandachtspunten : portfolio 1. Gegevens Opvolgingsdossier voor studenten Verpleegkunde/Vroedkunde Versie 2 (9/12/2013) Student : Naam : Voornaam : Geboortedatum : Traject (leerjaar) : School : Stageperiode :.../.../ / / Andere gegevens/aandachtspunten

Nadere informatie

Wegwijzer vakdidactische opdrachtenstage

Wegwijzer vakdidactische opdrachtenstage SPECIFIEKE LERARENOPLEIDING Wegwijzer vakdidactische opdrachtenstage 1 Inleiding 1.1 Opzet en doel van de vakdidactische opdrachtenstage De vakdidactische opdrachtenstage vormt een aanvulling op de instap-

Nadere informatie

ECTS-fiche. 1. Identificatie. Specifieke lerarenopleiding Maatschappelijk en beroepsgericht handelen in de onderwijspraktijk

ECTS-fiche. 1. Identificatie. Specifieke lerarenopleiding Maatschappelijk en beroepsgericht handelen in de onderwijspraktijk ECTS-fiche Opzet van de ECTS-fiche is om een uitgebreid overzicht te krijgen van de invulling en opbouw van de module. Er bestaat slechts één ECTS-fiche voor elke module. 1. Identificatie Opleiding Specifieke

Nadere informatie

Gender en interculturaliteit

Gender en interculturaliteit ECTS-fiche: Gender en interculturaliteit Opleiding: Afstudeerrichting: Opleidingsonderdeel: Studiepunten (ECTS): 3 Taal: Plichtvak/keuzevak: Lerarenopleiding/ BA en MA Pedagogische wetenschappen Niet relevant

Nadere informatie

Stageovereenkomst voor een onbezoldigde preservice stage in de lerarenopleiding

Stageovereenkomst voor een onbezoldigde preservice stage in de lerarenopleiding FACULTEIT PSYCHOLOGIE EN PEDAGOGISCHE WETENSCHAPPEN Lerarenopleiding Stageovereenkomst voor een onbezoldigde preservice stage in de lerarenopleiding De stageovereenkomst wordt vóór 1 november 2008 afgesloten.

Nadere informatie

Verantwoordelijke opleidingsonderdeel: Gretel Van Heukelom

Verantwoordelijke opleidingsonderdeel: Gretel Van Heukelom Specifieke lerarenopleiding ECTS-fiches ECTS-fiche opleidingsonderdeel VAKDIDACTISCHE STAGE Code: 10379 Academiejaar: 2015-2016 Aantal studiepunten: 9 Studietijd: 225 à 270 uur Deliberatie: mogelijk Vrijstelling:

Nadere informatie

Efficiënt presenteren Nederlands Vlot presenteren Frans Vlot presenteren Engels

Efficiënt presenteren Nederlands Vlot presenteren Frans Vlot presenteren Engels Efficiënt presenteren Nederlands Vlot presenteren Frans Vlot presenteren Engels Een voordracht geven, een toespraak houden voor collega s, een kritisch publiek overtuigen of een lezing verzorgen voor vakgenoten,

Nadere informatie

De maatschappelijke stage op het Alfrink College Klas 3H en 4V

De maatschappelijke stage op het Alfrink College Klas 3H en 4V De maatschappelijke stage op het Alfrink College Klas 3H en 4V Op zoek naar een maatschappelijke stage die bij jou past? Dat is heel makkelijk. Je kiest wat jij leuk vindt en doet daarmee meteen iets goeds

Nadere informatie

Specifieke Lerarenopleiding

Specifieke Lerarenopleiding Specifieke Lerarenopleiding www.deoranjerie.be info@deoranjerie.be Inhoudsopgave Voorwoord... 3 1. Wie zijn wij?... 4 1.1 Een traject dat bij je past... 4 1.2 ervaren als focus... 4 1.3 Sterk in begeleiding...

Nadere informatie

Is de jongere gestopt met studeren? Vul het formulier in a.u.b, onderteken het en stuur het dadelijk terug.

Is de jongere gestopt met studeren? Vul het formulier in a.u.b, onderteken het en stuur het dadelijk terug. Kinderbijslag na de leerplicht Studenten contact telefoon dossiernummer Als jongeren na de leerplicht studeren of een opleiding volgen, kan de kinderbijslag doorbetaald worden tot hun 25e. Om het recht

Nadere informatie

GROEIDOSSIER PRAKTIJK 2 DOORGROEISTAGE

GROEIDOSSIER PRAKTIJK 2 DOORGROEISTAGE GROEIDOSSIER PRAKTIJK 2 DOORGROEISTAGE 2016 2017 2 1 Vooraf 3 2 OVERZICHT EN TIMING OPDRACHTEN 5 3 INHOUD en UITWERKING van het groeidossier PR2 doorgroeistage 7 3.1 Voorafgaand aan de start van stageperiode

Nadere informatie

FAQ Frequently Asked Questions Master na master Notariaat

FAQ Frequently Asked Questions Master na master Notariaat FAQ Frequently Asked Questions Master na master Notariaat Toelatingsvoorwaarden... 1 Inschrijving... 2 Studietraject... 3 Stage... 4 Werken en studeren... 5 Cursusmateriaal... 5 Lessenrooster... 6 Examens...

Nadere informatie

STAGEOVEREENKOMST

STAGEOVEREENKOMST Specifieke Lerarenopleiding KU Leuven Academisch Vormingscentrum voor Leraren Krakenstraat 3 - bus 5205 3000 Leuven STAGEOVEREENKOMST 2016-2017 Preservicetraining (stage) Specifieke Lerarenopleiding Gegevens

Nadere informatie

Didactische competentie oefenlessen. A. Algemeen. Theorie Praktijk X Semester 1 Semester 2 Semester 3 X Semester 4

Didactische competentie oefenlessen. A. Algemeen. Theorie Praktijk X Semester 1 Semester 2 Semester 3 X Semester 4 MODULE Didactische competentie oefenlessen A. Algemeen Situering binnen het programma Periode binnen het tweejarige modeltraject Theorie Praktijk X Semester 1 Semester 2 Semester 3 X Semester 4 Aantal

Nadere informatie

Hoe kan ik als student een stage (project) zoeken, kiezen en vastleggen tegen 6 december?

Hoe kan ik als student een stage (project) zoeken, kiezen en vastleggen tegen 6 december? Hoe kan ik als student een stage (project) zoeken, kiezen en vastleggen tegen 6 december? versie 22 sept 2016 Er zijn 4 werkwijzen: 1. Zoek een project in het uitgebreide aanbod 2. Een eigen aangebracht

Nadere informatie

Wetenschapscommunicatie Informatica: doelstelling, opdrachten, proces, beoordeling en deadlines.

Wetenschapscommunicatie Informatica: doelstelling, opdrachten, proces, beoordeling en deadlines. Wetenschapscommunicatie Informatica: doelstelling, opdrachten, proces, beoordeling en deadlines. Doelstelling. Het OPO Wetenschapscommunicatie Informatica heeft als doelstelling om de communicatievaardigheden,

Nadere informatie

NIEUWE CAMPUS ACADEMIEJAAR 2017/2018 STUDEREN COMBINEREN BACHELOR KLEUTER- EN LAGER ONDERWIJS FLEXTRAJECTEN ARTESIS PLANTIJN HOGESCHOOL ANTWERPEN

NIEUWE CAMPUS ACADEMIEJAAR 2017/2018 STUDEREN COMBINEREN BACHELOR KLEUTER- EN LAGER ONDERWIJS FLEXTRAJECTEN ARTESIS PLANTIJN HOGESCHOOL ANTWERPEN NIEUWE CAMPUS ACADEMIEJAAR 2017/2018 STUDEREN COMBINEREN BACHELOR KLEUTER- EN LAGER ONDERWIJS FLEXTRAJECTEN ARTESIS PLANTIJN HOGESCHOOL ANTWERPEN BACHELOR KLEUTER- EN LAGER ONDERWIJS FLEXTRAJECTEN Altijd

Nadere informatie

Stageovereenkomst voor een onbezoldigde preservice stage in de lerarenopleiding

Stageovereenkomst voor een onbezoldigde preservice stage in de lerarenopleiding FACULTEIT PSYCHOLOGIE EN PEDAGOGISCHE WETENSCHAPPEN Lerarenopleiding Stageovereenkomst voor een onbezoldigde preservice stage in de lerarenopleiding Tussen (naam school/inrichtende macht) met maatschappelijke

Nadere informatie

Vlaams Parlement - Vragen en Antwoorden - Nr.2 - November 2008-147-

Vlaams Parlement - Vragen en Antwoorden - Nr.2 - November 2008-147- Vlaams Parlement Vragen en Antwoorden Nr.2 November 2008 47 VLAAMS PARLEMENT SCHRIFTELIJKE VRAGEN FRANK VANDENBROUCKE VICEMINISTERPRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERING, VLAAMS MINISTER VAN WERK, ONDERWIJS

Nadere informatie

Maatschappelijke Stages

Maatschappelijke Stages Maatschappelijke Stages Gerrit van der Veen College Inhoudsopgave Inleiding 3 Wat is een Maatschappelijke Stage? 4 De stage 4 Overzicht belangrijke data 6 Hulp bij het zoeken naar stageplekken 7 De eindopdracht

Nadere informatie

. : WAT JE MOET WETEN... VOOR EEN GOEDE STAGE

. : WAT JE MOET WETEN... VOOR EEN GOEDE STAGE . : WAT JE MOET WETEN... VOOR EEN GOEDE STAGE Bachelor in het Onderwijs: secundair onderwijs 1. Hoeveel weken loop je stage?... 1 2. Door wie word je begeleid?... 2 3. Wat wordt er van je verwacht?...

Nadere informatie

2014/2015. Koninklijk Conservatorium Antwerpen. specifieke lerarenopleiding muziek, drama, dans

2014/2015. Koninklijk Conservatorium Antwerpen. specifieke lerarenopleiding muziek, drama, dans Academiejaar 2014/2015 Koninklijk Conservatorium Antwerpen specifieke lerarenopleiding muziek, drama, dans Koninklijk Conservatorium Antwerpen specifieke lerarenopleiding muziek, drama, dans Wil je na

Nadere informatie

Infobrochure Specifieke Lerarenopleiding

Infobrochure Specifieke Lerarenopleiding Infobrochure Specifieke Lerarenopleiding www.deoranjerie.be info@deoranjerie.be www.specifiekelerarenopleiding.be Infobrochure Specifieke Lerarenopleiding CVO De Oranjerie Pagina 1 Inhoudsopgave Voorwoord...

Nadere informatie