Project Verbeteren bestuurlijk besluitvormingsproces. Projectleiding: Carina de Wijs Angela Breikers

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Project Verbeteren bestuurlijk besluitvormingsproces. Projectleiding: Carina de Wijs Angela Breikers"

Transcriptie

1 Projectplan Verbeteren bestuurlijk besluitvormingsproces BEDRIJFSVOERING team BVICA steller Angela Breikers doorkiesnummer datum 18 januari 2011 Bestuurlijk opdrachtgever: Hubert Bruls Ambtelijk opdrachtgever: Elske van Beek Startdatum: 1 november 2010 Project Verbeteren bestuurlijk besluitvormingsproces Projectleiding: Carina de Wijs Angela Breikers Einddatum: 1 maart 2011 (ontwerpfase) Versie: C0.1 Datum: 21 december 2010 Projectfasering Op 12 april 2010 is de projectopdracht Verbeteren bestuurlijk besluitvormingsproces vastgesteld. In deze projectopdracht zijn de volgende globale doelen genoemd: - het verbeteren van de kwaliteit en doelmatigheid van de besluitvormingsprocessen; - aansluiten bij de doelen van programmalijn 2 (professionele organisatie) en programmalijn 4 (vertrouwen in het bestuur) van het Raadsprogramma Dienstverlening. Het besluitvormingsproces wordt in dit proces gezien als de daadwerkelijke besluitvorming die plaatsvindt in de besluitvormingsorganen DT, Burgemeester, B&W en Raad. We hebben deze globale doelen vertaald naar drie hoofddoelstellingen voor het project Verbeteren bestuurlijk besluitvormingsproces : 1. Het ontwerpen en implementeren van het proces van besluitvorming, dusdanig dat gemeentebreed: a. een gestandaardiseerde procesgang is ingevoerd; b. gebruik gemaakt wordt van standaarddocumenten en sjablonen; c. inzicht is in de status/voortgang van de stukken; d. stukken minimaal voldoen aan de in het proces vastgestelde eisen voor de doelgroep; e. de stukken bevraagbaar zijn door geautoriseerde medewerkers; f. de daartoe vrijgegeven stukken ontsloten kunnen worden voor websites (in- en extern); g. digitalisering als hulpmiddel wordt toegepast. 2. Het ontwerpen van het overzicht van de besluitvormingsroute. Welke taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden gelden er en welk besluitvormingsorgaan moet hierin betrokken worden.

2 3. Het gedegen vormgeven van het eigendom en het beheer van het besluitvormingproces, de besluitvormingsdocumenten, de sjablonen en de ondersteunende applicaties. Dit voorliggende projectplan is het eindproduct van de definitiefase en beschrijft de ontwerpfase: wat gaan we doen, wie gaat daaraan meewerken, en hoeveel tijd gaat dat kosten. In de ontwerpfase worden de volgende producten gerealiseerd (zie ook bijlage 3): 1. Route besluitvormingsnotities: er komt een beslisboom die aangeeft in welk besluitvormend orgaan een notitie ingebracht moet worden, op basis van de besturingsfilosofie, mandaatregeling en budgethoudersregeling. 2. Kaders aan het leverende proces: er komt een helder overzicht van de eisen waaraan een notitie moet voldoen om het bestuurlijk besluitvormingsproces in te mogen gaan. Hierbij wordt tevens duidelijk aangegeven waar verantwoordelijkheden liggen. Een volledige procesbeschrijving van het bestuurlijk besluitvormingsproces wordt hierbij opgeleverd. 3. Archiverings- en ontsluitingskaders: een definitie van de eisen aan de archivering en (digitale) ontsluiting van de besluiten en de besluitvormingsnotities. 4. Afspraken met betrekking tot borging training in introductieprogramma: een beschrijving van de verankering van het bestuurlijk besluitvormingsproces in het introductieprogramma voor nieuwe beleidsmedewerkers. 5. Procesbeschrijving moties, amendementen, artikel 37 vragen en toezeggingen. Dit product werd in de op 12 april 2010 vastgestelde projectopdracht nog buiten de scope geplaatst. Op uitdrukkelijk verzoek van de bestuurlijk opdrachtgever is dit product alsnog toegevoegd aan dit project, mede om de aansturing van dit product te borgen. 6. Draaiboek implementatie: een beschrijving van alle activiteiten die moeten plaatsvinden om de vernieuwde procesgang bij iedereen onder de aandacht c.q. tussen de oren te brengen. 7. Implementatie: vanaf 1 maart 2011 worden gestart met het opzetten van de digitalisering van een deel van het proces. Eerder is niet mogelijk, aangezien pas op dat moment de daarvoor benodigde applicatie binnen de gemeente Venlo geïnstalleerd is, en er begonnen kan worden met het inrichten ervan voor het bestuurlijke besluitvormingsproces. Let wel, de implementatie van de andere producten hoeft hier niet op te wachten. Deze worden zo spoedig mogelijk nadat ze zijn ontwikkeld, gebouwd of georganiseerd ingevoerd. 8. Projectplan vervolgfase (realisatiefase). De realisatiefase wordt gezien de bescheiden omvang van het project gecombineerd met de voorbereidingsfase (zie ook bijlage 4): 9. Ontwerpdocumenten voor de digitale vastlegging en ontsluiting van besluitvormingsnotities. 10. Realisatie van de digitale vastlegging en ontsluiting van besluitvormingsnotities. 11. Informatieportal intranet (gebaseerd op de nieuwe inrichting met behulp van CRM en SharePoint). 12. Implementatie in de organisatie, en training medewerkers. 2

3 In de laatste fase, de nazorgfase, wordt het volgende product gerealiseerd (zie bijlage 5): 13. Evaluatie en vervolg. Digitalisering kan in principe in alle processtappen als hulpmiddel worden toegepast. Wij adviseren om een en ander niet in één keer te willen realiseren. De omvang, complexiteit en dus de doorlooptijd worden daarmee aanzienlijk. Digitalisering in fasen geeft de mogelijkheid om nu de grootste knelpunten met betrekking tot archivering en ontsluiting te verhelpen. Beslismomenten Mijlpaal Omschrijving Datum Go/NoGo project ontwerpfase Projectplan, budget en capaciteit goedgekeurd Stuurgroep datum Ontwerpfase gereed Gedefinieerde ontwerpproducten gerealiseerd 1 maart 2011 Realisatiefase gereed Technische inrichting gerealiseerd + een organisatie die werkt met de inrichting Schatting: 6 maanden na ontwerpfase Evaluatie gereed Vervolgtrajecten gedefinieerd; evaluatie afgerond; projectteam gedechargeerd Schatting: 1 maand na afronding realisatie-fase Beheersing tijd/ capaciteit ontwerpfase De producten zullen elk met een vaste groep mensen gerealiseerd worden. De trekkers van de verschillende producten vormen tezamen de projectgroep. Product Trekker Datum gereed Route besluitvormingsnotities Simone Resing 1 februari 2011 Kaders aan het leverende Carina de Wijs 1 maart 2011 proces Archiverings- en Dick Brouwer Januari 2011 ontsluitingskader Afspraken m.b.t. borgen Carina de Wijs Januari 2011 training in introductieprogramma en cursusaanbod Procesbeschrijving moties Maria van den Hombergh 1 maart 2011 (uiterlijk) amendementen etc Draaiboek implementatie Angela Breikers 1 januari 2011 Implementatie in de organisatie Projectplan vervolgfase (realisatiefase) Carina de Wijs 1 maart 2011 Angela Breikers 1 maart 2011 Een gedetailleerdere beschrijving van de betrokken medewerkers bij de producten is weergegeven is bijlage 1. 3

4 Beheersing financiën ontwerpfase De totale gevraagde ureninzet voor deze projectfase is 473 uur. Al deze uren worden geleverd door interne medewerkers. In deze fase zijn geen kosten te verwachten. Beheersing kwaliteit ontwerpfase Alle documenten worden opgeslagen in SharePoint en via versiebeheer beheerd. Documenten worden gereviewd door het projectteam en goedgekeurd door de ambtelijk opdrachtnemer en opdrachtgever. Beheersing projectorganisatie ontwerpfase Ieder product heeft een trekker. Tezamen vormen zij de projectgroep. De projectgroep bespreekt tweewekelijks de voortgang van de producten in een projectgroepoverleg. De projectmanager rapporteert aan de ambtelijk opdrachtgever en via de ambtelijk opdrachtgever op reguliere basis aan de Stuurgroep. Personele capaciteit wordt door de projectmanager afgestemd met de diverse capaciteitsleveranciers. Een gedetailleerdere beschrijving van de verantwoordelijkheden is weergegeven is bijlage 1. Beheersing informatie & communicatie Informatie - De projectmanager is verantwoordelijk voor de communicatie tijdens het project naar zowel de ambtelijk opdrachtgever als de organisatie. - De ambtelijk opdrachtgever wordt tweewekelijks schriftelijk en mondeling over de voortgang en de ontwikkelingen geïnformeerd. - De stuurgroep wordt maandelijks schriftelijk via de standaardvoortgangsrapportage en via de ambtelijk opdrachtgever geïnformeerd. Communicatie In samenwerking met team Communicatie wordt een implementatie- en communicatieplan opgesteld. Communicatie richting afdelingshoofden (en teamleiders) zal in elk geval direct na besluitvorming in het DT plaatsvinden. Projectdocumentatie en archief De projectmanager maakt gebruik van SharePoint voor de projectdocumentatie. Na afronding van het project worden de te bewaren fysieke documenten van de projectdocumentatie aangeboden aan het team Informatiebeheer voor archivering en worden de te bewaren digitale documenten in SharePoint niet-wijzigbaar gemaakt. Het beheer hiervan valt onder verantwoordelijkheid van de projectmanager. Beheersing risico s Om ervoor te zorgen dat nieuwe medewerkers geïnformeerd worden over de werkwijze van besluitvormingsnotities, wordt samengewerkt met de makers van het introductieprogramma. Als dit introductieprogramma vertraging oploopt, is de werkwijze onvoldoende geborgd. Mocht dit het geval zijn, dan wordt borging via de lijn alsnog ingericht. 4

5 Beheersing raakvlakken Project Besturingsfilosofie. De kaders die gesteld worden aan de leverende processen zullen getoetst moeten worden aan de besturingsfilosofie, die momenteel geactualiseerd wordt. Projectmatig werken. De discussie omtrent de verantwoordelijkheid afdelingshoofden vs. ambtelijk opdrachtgevers speelt momenteel. De uitkomst van deze discussie beïnvloedt de kaders die gesteld worden aan de leverende processen. Hoofdproces Ontwikkelen beleid. De kaders die gesteld worden aan de leverende processen moeten aansluiten bij het hoofdproces Ontwikkelen beleid en de implementatie ervan. Overige hoofdprocessen. De kaders die gesteld worden aan de leverende processen moeten geborgd worden in de overige hoofdprocessen. Dit kan een wijziging in deze processen tot gevolg hebben. Het project Basisinrichting SharePoint 2010 definieert het fundament waarop de digitale vastlegging van besluitvormingsnotities gerealiseerd wordt. Het ontwerpen van de gewenste digitale ondersteuning voor het bestuurlijk besluitvormingsproces (product 9) kan pas starten als deze inrichting plaats heeft gevonden. Voortgangsrapportage naar opdrachtgever Tussen ambtelijk opdrachtgever en projectmanager vindt tweewekelijks bilateraal overleg plaats. Eén per maand wordt een formele voortgangsrapportage gemaakt voor de ambtelijk opdrachtgever en de Stuurgroep. De Stuurgroep komt bij elkaar om de projectdocumenten vast te stellen, tenzij dit via de mail geborgd kan worden. Voor akkoord Opdrachtgever: Projectleiding: Datum: Datum: 5

6 Bijlage 1 Benodigde capaciteit per product Ieder product heeft een trekker (vet weergegeven). Tezamen vormen zij de projectgroep. Hieronder volgt een overzicht van de projectteamleden per product, met daarbij vermeld hun functie, afdeling en de gevraagde ureninzet: 1. Route besluitvormingsnotities Simone Resing Beleidsadviseur / procesmanagement SBD 26 Jan van Haperen Bestuursadviseur / kabinetschef SBD 8 Gerry Jonkers Beleidsadviseur SBD 20 Jos Cremers Coördinerend beleidsadviseur RO 8 Ine Sijbers Teamleider MO 8 Esther Schreur Juridisch controller SBD 8 Toelichting op de uren: - Simone Resing en Gerry Jonkers: ieder 12 uur (denk- en maakwerk) ter voorbereiding van vier bijeenkomsten. - Ieder: vier bijeenkomsten van 1,5 uur met 0,5 uur voorbereiding per persoon. - Simone Resing 6 uur projectgroep. Dit projectteam loopt in de maanden december 2010 en januari In dit team worden de verbanden met de primaire hoofdprocessen en de besturingsfilosofie het meest zichtbaar. 2. Kaders aan het leverende proces Carina de Wijs Directiesecretaris SBD 24 Ad Theuws Directeur 1 Paul Dickmann Bestuursadviseur SBD 1 Maarten Verlinden Managementadviseur financiën BV 1 Chantal Wijnands Coördinator P&C BV 1 Jan van Haperen Bestuursadviseur / kabinetschef SBD 1 Margó Beijers Raadsadviseur Griffie 1 Hans van den Berk Adviseur bestuurlijke communicatie BV 1 Erik Thonen Managementadviseur inf.voorziening BV 24 René van Loon Afdelingshoofd RO 1 Toos van Alderwegen Afdelingshoofd MO 1 Als klankbord wordt een aantal beleidsadviseurs gevraagd die aan de workshops in de eerste fase hebben deelgenomen, te weten Jos Cremers (Coördinerend beleidsadviseur RO), Ruud Geraedts (Teamleider V&H), Resy Sweelssen (Juridisch adviseur BV) en Leonieke Verhoeven (Managementondersteuner MO). Tijdens persoonlijke gesprekjes worden de reeds onderkende verbeterpunten doorvertaald naar kaders. 6

7 3. Archiverings- en ontsluitingskaders Dick Brouwer Strat. adviseur informatievoorziening SBD 8 Ruud Willemsen Webmanager BV 4 Jos de Jong Archivaris / Teamleider Archief 4 Jan van Haperen Bestuursadviseur / kabinetschef SBD 4 Frank Maas Beleidsadviseur SBD 4 Jos Vincken Juridisch adviseur BV 4 In dit projectteam worden de reeds opgestelde kaders bijeengebracht en getoetst op volledigheid. Aanvullende kaders zoals de Wet elektronisch bestuurlijk verkeer zullen verwerkt worden. 4. Afspraken m.b.t. borgen in introductieprogramma en als training Carina de Wijs Directiesecretaris SBD 8 Simone van de Camp Tijdelijk medewerker P&O BV 2 Peter Ceresa Managementadviseur P&O BV 1 Doel is het bestuurlijke besluitvormingsproces als vast onderdeel binnen het nieuw op te zetten introductieprogramma voor nieuwe medewerkers terug te laten komen. Ook zal er een korte training worden ontwikkeld in samenwerking met het loopbaancentrum. 5. Procesbeschrijving moties, amendementen, artikel 37 vragen en toezeggingen. Maria van den Beleidsondersteunend medewerker SBD 60 Hombergh Geert van Soest Griffier Griffie 4 Desiree Feijen Beleidsadviseur A SBD 4 Pieter Eumelen Coördinator bestuurssecretariaat BV 4 Rene van Loon Afdelingshoofd RO 1 Leonieke Verhoeven Management ondersteuner MO 1 Dick Brouwer Strat. adviseur informatievoorziening SBD 5 Simone Resing Beleidsadviseur / procesmanagement SBD 5 Karin Pama Beleidsondersteunend medewerker SBD 2 Jan van Haperen Bestuursadviseur / kabinetschef SBD 1 Doel is het beschrijven van het proces van de ontvangst van de vragen, het uitzetten ervan bij de relevante medewerkers, en monitoren van de voortgang en planning voor moties, amendementen, artikel 37 vragen en toezeggingen. Op basis van aantal oriënterende gesprekken wordt bepaald hoe het proces nu loopt. Daarna wordt het gewenste proces bepaald. 7

8 6. Draaiboek implementatie Angela Breikers Projectmanager BV 12 Carina de Wijs Directiesecretaris SBD 12 Gerda Franken Communicatie-adviseur BV 12 Activiteit: ontwikkelen draaiboek voor de implementatie. 7. Implementatie werkwijze in organisatie Het draaiboek voor de implementatie zal gevolgd worden. Activiteit 1: de stand van zaken van het project, de spelregels en de gewenste werkwijze communiceren in diverse overleggremia naar afdelingshoofden en teamleiders. Carina de Wijs Directiesecretaris SBD 4 Elske van Beek Afdelingshoofd SBD 4 Activiteit 2: nieuwe werkwijze breed in de organisatie uitrollen (sessies beleggen met huidige medewerkers die werken met besluitvormingsnotities om hen te instrueren over de nieuwe werkwijze) Carina de Wijs Directiesecretaris SBD 8 Nog niet bepaald 8 Activiteit 3: ontwikkelen Informatieportal intranet (1 e versie, gebaseerd op huidige intranet). Het beschikbaar stellen via intranet van alle informatie over het proces, werkwijze, formats, tijdspad, WOB, inwerkplan etc. Angela Breikers Projectmanager BV 8 Ruud Willemsen Webmanager BV 8 Gerda Franken Communicatie-adviseur BV 8 8. Projectplan vervolgfase (realisatiefase) Angela Breikers Projectmanager BV 60 Carina de Wijs Directiesecretaris SBD 10 Simone Resing Beleidsadviseur / procesmanagement SBD 10 Inclusief projectgroep-overleg van totaal 6 x 1 uur per persoon. 8

9 De verschillende rollen in de projectorganisatie hebben diverse verantwoordelijkheden. Hierbij het overzicht van de verschillende rollen en hun verantwoordelijkheden. Verantwoordelijkheden Naam Verantwoordelijkheden Bestuurlijk Verkrijgen van financiële kaders en bepalen projectresultaat opdrachtgever Het creëren van draagvlak bij het college Vertegenwoordigen van het project naar de Raad Ambtelijk Algemeen sturende leiding & management van het project opdrachtgever Toewijzen van resources zoals personeel, budget en materiaal Vaststellen en accorderen van plannen en toleranties voor het project Accorderen wijzigingen op de plannen en afwijkingen op de tolerantiemarges Verantwoording naar de Stuurgroep/Bestuurlijk opdrachtgever Capaciteitsleverancier Toewijzen en beschikbaar stellen van de gewenste capaciteit van personele resources Kwaliteit, Kennis en eventueel benodigde opleiding van noodzakelijke personele resources Waar noodzakelijk, vervanging van toegewezen resources Projectmanager De projectmanager is verantwoordelijk voor de uitvoering van het project binnen de vastgestelde kaders Bewaakt en stuurt het proces van kennisoverdracht, test en gebruik van de diverse opgeleverde onderdelen Is eindverantwoordelijk voor de oplevering van een geslaagd project (d.w.z. binnen de gestelde kaders) aan de opdrachtgever Is beheerder van de Projectsite Rapporteert op de overeengekomen frequentie aan de ambtelijk opdrachtgever en via ambtelijk opdrachtgever aan de Stuurgroep Trekker product Geeft uitvoering aan een afzonderlijk, samenhangend onderdeel van de opdracht (product). Is verantwoordelijk voor kwaliteit van het door hem/haar opgeleverde werk binnen de gestelde termijnen Informeert over voortgang en afwijkingen en levert op aan de projectmanager volgens afspraken zoals vastgelegd in dit plan of individueel met medewerker afgestemd 9

10 Bijlage 2 Totaalbeeld mogelijke inzet CRM/SharePoint 10

11 Bijlage 3 Producten ontwerpfase In de ontwerpfase worden de volgende producten gerealiseerd: 1. Route besluitvormingsnotities 2. Kaders aan het leverende proces 3. Archiverings- en ontsluitingskaders 4. Uitbreiding introductieprogramma 5. Procesbeschrijving moties, amendementen, artikel 37 vragen en toezeggingen. 6. Draaiboek implementatie 7. Implementatie werkwijze in organisatie 8. Projectplan realisatiefase Product 1: Route besluitvormingsnotities (ondersteunt doelstelling II) Maakt duidelijk welke route een notitie dient te volgen: ambtelijk via een Stuurgroep, het afdelingshoofdenoverleg, het DT, B&W en/of de Gemeenteraad, op basis van de besturingsfilosofie, de mandaatregeling en de budgethoudersregeling. Product 2: Kaders aan het leverende proces (ondersteunt doelstelling I, item 1, 2 en 4) Basis is het reeds bestaande procesontwerp van het besluitvormingsproces. De beslisnotities die het besluitvormingsproces ingaan (i.e. aangeboden worden ter besluitvorming) kunnen via drie verschillende processen gegenereerd zijn: o notities met betrekking tot projecten (komt uit het proces projectmatig werken); o notities met betrekking tot het (ontwikkelen van) beleid (komt uit het proces ontwikkelen beleid); o notities met betrekking tot de uitvoering (komen uit de overige hoofdprocessen). Onderwerpen en uitgangspunten waarvan de kaders c.q. uitgangspunten opnieuw c.q. nader bepaald moeten worden: o De voorwas staat voor strategische toetsing. Tactische en operationele toetsing vindt plaats op de afdeling. o In welke processtap gelden harde deadlines en kwaliteitseisen en wordt handhaving toegepast? Waar is meer ruimte en flexibiliteit mogelijk? Hoe wordt handhaving toegepast en door wie? Het principe van afspraak is afspraak wordt ingevuld op basis van gewenste kwaliteit, en niet primair op efficiëntie. o De Wet Openbaarheid Bestuur (WOB) is leidend bij het bepalen van de openbaarheid en vertrouwelijkheid van de stukken en de besluiten. Het afdelingshoofd / de ambtelijk opdrachtgever is verantwoordelijk voor de toetsing van de stukken aan de WOB. o Door wie wordt getekend, en waarvoor (voor gezien of voor akkoord)? Het ophalen van de huidige gevraagde handtekeningen en parafen wordt als lastig ervaren met weinig toegevoegde waarde. o De adviseurs van Bedrijfsvoering dienen zelf aan te geven of ze wel of niet met het voorstel kunnen instemmen, op basis van een door henzelf geschreven toelichting. Het is niet voldoende wanneer de steller zelf aangeeft dat het stuk met de desbetreffende adviseur is besproken of dat deze met het voorstel instemt. o Gebruik als startpunt een standaard (nog te ontwikkelen) intakedocument. Hierin worden vooraf de kwaliteitseisen geformuleerd: planning, geschiktheid voor de doelgroep (directie, college, raad), betrekken bedrijfsvoeringsdisciplines. Het tijdig betrekken van de juiste collega s is essentieel. Ook wordt in het intakedocument zaken met betrekking tot integraliteit, tijd en tijdspad. 11

12 De steller van het voorstel is tevens verantwoordelijk voor het opstellen van het intakedocument en het uitvoeren ervan. Bewaking en sturing vinden plaats door de teamleider of het afdelingshoofd / ambtelijk opdrachtgever. o Het automatisch doorzetten van goedgekeurde stukken van het ene besluitvormingsorgaan naar het volgende. Stukken gaan slechts retour steller indien er aanpassingen doorgevoerd moeten worden. Het is mogelijk dat de huidige formats door aanpassingen in het aanleverende proces zelf ook aangepast moeten worden. Product 3 : Archiverings- en ontsluitingskaders (ondersteunt doelstelling I, item 6) Het archiverings- en ontsluitingswijze moeten nader bepaald worden Product 4: Afspraken m.b.t. borgen in introductieprogramma en als korte training (ondersteunt doelstelling I, item 1) Afspraken over opname van het bestuurlijk besluitvormingsproces als vast onderdeel van het nieuw op te stellen introductieprogramma voor nieuwe medewerkers. Afspraken over het ontwikkelen van een korte praktische training in samenwerking met het loopbaancentrum. Bevat de gemaakte afspraken en een voorstel voor de wijze waarop dit vorm kan krijgen. Product 5: Procesbeschrijving moties, amendementen, artikel 37 vragen en toezeggingen. Binnen de organisatie bestaat grote behoefte om de inrichting van de processen moties, amendementen, artikel 37 vragen en toezeggingen tegen het licht te houden en deze opnieuw te ontwerpen en in te richten. Er bestaat nu veel onduidelijkheid, waardoor zaken bij de verkeerde personen terecht komen, daar blijven liggen en niet afdoende kunnen worden gemonitord. Er is onenigheid over waar de verantwoordelijkheid voor de inrichting van de processen dient te liggen, en waar de verantwoordelijkheid voor een correcte uitvoering van de processen. Dit product realiseert de inrichting en uitvoering van de vier processen moties, amendementen, artikel 37 vragen en toezeggingen. Product 6: Draaiboek implementatie. Een beschrijving van alle activiteiten die moeten plaatsvinden om de vernieuwde procesgang bij iedereen onder de aandacht c.q. tussen de oren te brengen, inclusief de rol van communicatie. Product 7: Implementatie werkwijze in de organisatie. De producten worden telkens zo spoedig mogelijk na oplevering ingevoerd aan de hand van het draaiboek implementatie. Product 8: Projectplan realisatiefase 12

13 Bijlage 4 Producten realisatiefase In de realisatiefase worden de volgende producten gerealiseerd: 9. Ontwerpdocumenten voor de digitale vastlegging en ontsluiting van besluitvormingsnotities 10. Realisatie van de digitale vastlegging en ontsluiting van besluitvormingsnotities 11. Informatieportal intranet (2 e versie, gebaseerd op nieuwe inrichting met behulp van CRM en sharepoint) 12. Communicatie en training (implementatie in de organisatie) Product 9: Ontwerpdocumenten Digitale vastlegging en ontsluiting van besluitvormingsnotities (ondersteunt doelstelling I, item 5, 6 en 7) Het procesontwerp zal gemaakt worden binnen de kaders van zaakgericht werken zodat in vervolgtrajecten de juiste digitale ondersteuning toegepast kan worden. Startpunt van de digitale vastlegging is de besluitvormingsnotitie zoals deze ingebracht wordt in een besluitvormingsoverleg (dus alle stukken die daadwerkelijk is het overleg besproken worden). Dit betekent dat besluiten inclusief onderliggende documenten, moties en amendementen bij het besluit geadministreerd en opvraagbaar moeten zijn. Het startpunt van de digitale vastlegging kan in vervolgtrajecten eerder komen te liggen (bijvoorbeeld reeds bij het opstellen van de notitie). Archivering en ontsluiting vinden plaats conform het in de ontwerpfase opgestelde archiverings- en ontsluitingskader. Dit kader is gebaseerd worden op geldende wet- en regelgeving en intern beleid. De vervolgacties die horen bij notities die worden aangehouden of die met opmerkingen of aanvullende vragen worden geaccordeerd, moeten worden bewaakt door de directiesecretaris (bij directiebesluiten), de kabinetschef (bij collegebesluiten) en de griffie (bij raadsbesluiten). De digitale vastlegging gaat hierin ondersteunen. Bewaking van de uitvoering van een geaccordeerd voorstel ligt bij het afdelingshoofd / ambtelijk opdrachtgever. Terugkoppeling na de besluitvorming moet zo spoedig mogelijk plaatsvinden en voor iedereen toegankelijk zijn. Het moet mogelijk zijn om geautomatiseerd (op basis van interessegebieden) geïnformeerd te worden. De voorstellen gaan na besluitvorming niet retour steller, maar worden direct gearchiveerd. Het besluit zelf en de onderliggende documenten (inclusief moties en amendementen) moeten ook worden gearchiveerd. Product 10: Realisatie van de digitale vastlegging en ontsluiting van besluitvormingsnotities (ondersteunt doelstelling I, item 5, 6 en 7) In de ontwerpfase wordt een procesontwerp opgesteld voor de zaakgewijze registratie van de bestuurlijk besluitvormingsnotities. Alle aspecten van het product Digitale vastlegging en ontsluiting van besluitvormingsnotities leiden tot een zogeheten zaakinrichting in Sharepoint en CRM. Dit voorziet in een geautomatiseerde ondersteuning van de digitale vastlegging vanaf genoemd startpunt. Bij het ontwikkelen van geautomatiseerde ondersteuning wordt gewerkt via het V-model. 13

14 Product 11: Informatieportal intranet, gebaseerd op nieuwe inrichting met behulp van CRM en SharePoint (ondersteunt doelstelling I, item 1 en doelstelling III) Informatie over het proces, werkwijze, formats, tijdspad, WOB etc moet eenduidig te herleiden zijn. Product 10 wordt via het informatieportal toegankelijk voor de organisatie. Product 12: Implementatie in de organisatie en training De nieuwe digitale werkwijze wordt geïmplementeerd in de organisatie. Enerzijds worden direct betrokkenen getraind in de nieuwe werkwijze met CRM en SharePoint. Anderzijds zal de gehele organisatie getraind moeten worden in het gebruik van het informatieportal. Gedurende een overgangsfase van zes maanden zal naast het gebruik van de nieuwe applicaties de bestaande handmatige archivering plaatsvinden. 14

15 Bijlage 5 Product nazorgfase In de nazorgfase wordt het volgende product gerealiseerd: 13. Evaluatie en vervolg Product 13: Evaluatie en vervolg Evaluatie van het ontwerp en realisatiefase. Daarnaast aanbevelingen voor de te nemen vervolgstappen. 15

Evaluatie P&C Cyclus Projectdefinitie

Evaluatie P&C Cyclus Projectdefinitie Evaluatie P&C Cyclus 2014 Projectdefinitie februari 2015 INLEIDING Als onderdeel van het implementatietraject CGM is in 2013 in de 3 afzonderlijke raden van Cuijk, Grave en Mill en st Hubert besloten tot

Nadere informatie

Werkwijze Verbetering & Vernieuwing (V&V)

Werkwijze Verbetering & Vernieuwing (V&V) Werkwijze Verbetering & Vernieuwing (V&V) Inhoudsopgave Nut en Noodzaak Eerste resultaten Afgestemde werkwijze Wijze van terugkoppeling aan directie 2 Vernieuwing & Verbetering: noodzaak en onderscheid

Nadere informatie

Voorbeeld projectplan

Voorbeeld projectplan Voorbeeld projectplan Projectplan voor project < naam > Naam project Datum Naam projectleider Naam opdrachtgever Startdatum Einddatum Doorlooptijd in weken/ maanden Datum Versie Status Auteur(s) Maak een

Nadere informatie

Papierloos Vergaderen Gemeente Brummen

Papierloos Vergaderen Gemeente Brummen Papierloos Vergaderen Gemeente Brummen INHOUDSOPGAVE 1. PROJECTIDENTIFICATIE... 3 1.1 PROJECTOPDRACHT... 3 1.2 ONDERTEKENING... 3 2. PROJECTOMSCHRIJVING... 4 2.1 ACHTERGROND / PROBLEEMSTELLING... 4 2.2

Nadere informatie

Afspraken tussen raad, college en organisatie bij (grote) ruimtelijke gemeentelijke projecten S.Reijmer, 2 maart 2016, TA

Afspraken tussen raad, college en organisatie bij (grote) ruimtelijke gemeentelijke projecten S.Reijmer, 2 maart 2016, TA Afspraken tussen raad, college en organisatie bij (grote) ruimtelijke gemeentelijke projecten S.Reijmer, 2 maart 2016, TA 1. Inleiding De raad heeft in de vergadering van februari 2014 het college de opdracht

Nadere informatie

Doel: In samenwerking met maatschappelijke partners organiseren van een proces dat leidt tot een herijkte visie op Borne in 2030

Doel: In samenwerking met maatschappelijke partners organiseren van een proces dat leidt tot een herijkte visie op Borne in 2030 Projectvoorstel Projectopdracht / -voorstel Datum: 8 juli 2010 Versie: definitief t.b.v. definitiefase en ontwerpfase Pagina: 1 / 9 Soort project Extern/Lijn Projectnaam MijnBorne2030 (Herijking Toekomstvisie)

Nadere informatie

Commissie bestuur college van B&W Onderwerp: onderwerp 213a onderzoek 2013 en 2014. De onderwerpen voor de 213a onderzoeken in 2013 en 2014.

Commissie bestuur college van B&W Onderwerp: onderwerp 213a onderzoek 2013 en 2014. De onderwerpen voor de 213a onderzoeken in 2013 en 2014. Informatienota Aan: Commissie bestuur Van: college van B&W Onderwerp: onderwerp 213a onderzoek 2013 en 2014 Portefeuillehouder Laurens Verspuij Datum collegebesluit 5 november 2013 Geheimhouding: Nee Kennisnemen

Nadere informatie

BRZO zowel BRZO als VT-CHEMIE. Provincie Provincie Provincie Totaal

BRZO zowel BRZO als VT-CHEMIE. Provincie Provincie Provincie Totaal PROJECTOPDRACHT Naam deelproject : VORMGEVING BRZO-RUD NOORD-NEDERLAND (LAT-RB) Opdrachtgever : Dick Bresser, namens de noordelijke regisseurs RUD Projectleider : Jan Smittenberg Organisatie : Provincie

Nadere informatie

Informatievoorziening

Informatievoorziening zaak_zaaknummer zaak_id Projectopdracht bericht_nummer bericht_id Nieuwe website en beheerorganisatie Advies en Beheer team ABCOM stellers R. Willemsen, M. v.d. Maarel doorkiesnummer +31 77 3596943 e-mail

Nadere informatie

Bijlage A Governance

Bijlage A Governance Bijlage A Governance WFO-Suite en Diensten Opdrachtgever: Opdrachtgever/Centrum voor Facilitaire Dienstverlening (B/CFD) Inkoop Uitvoeringscentrum (IUC) Opdrachtnemer : Datum: Versie: publicatieversie

Nadere informatie

Projectmanagement De rol van een stuurgroep

Projectmanagement De rol van een stuurgroep Projectmanagement De rol van een stuurgroep Inleiding Projecten worden veelal gekenmerkt door een relatief standaard projectstructuur van een stuurgroep, projectgroep en enkele werkgroepen. De stuurgroep

Nadere informatie

Functieprofiel: Projectleider Functiecode: 0302

Functieprofiel: Projectleider Functiecode: 0302 Functieprofiel: Projectleider Functiecode: 0302 Doel Voorbereiden en opzetten van en bijbehorende projectorganisatie, alsmede leiding geven aan de uitvoering hiervan, binnen randvoorwaarden van kosten,

Nadere informatie

BESTUURSOPDRACHT MAJEURPROJECT VOORTGEZET ONDERWIJS Gemeenteraad

BESTUURSOPDRACHT MAJEURPROJECT VOORTGEZET ONDERWIJS Gemeenteraad BESTEMD VOOR BESTUURSOPDRACHT MAJEURPROJECT VOORTGEZET ONDERWIJS Gemeenteraad STATUS Openbaar DATUM BESTUURLIJKE Wethouder F. Strik OPDRACHTGEVER AMBTELIJKE OPDRACHTGEVER H. Damen hoofd Afdeling Beleid

Nadere informatie

Onderwerp: Onderzoek naar de overschrijding van de raming Brandweerkazerne Cothen-Langbroek

Onderwerp: Onderzoek naar de overschrijding van de raming Brandweerkazerne Cothen-Langbroek Raadsvergadering, 22 april 2008 Voorstel aan de Raad Nr: 228 Agendapunt: 6 Datum: 9 april 2008 Onderwerp: Onderzoek naar de overschrijding van de raming Brandweerkazerne Cothen-Langbroek Onderdeel raadsprogramma:

Nadere informatie

Inleiding Dit realisatieplan vervangt het realisatieplan van 26 oktober 2012. Aanleiding hiervoor is beschreven onder het hoofdstuk Stand van Zaken.

Inleiding Dit realisatieplan vervangt het realisatieplan van 26 oktober 2012. Aanleiding hiervoor is beschreven onder het hoofdstuk Stand van Zaken. Realisatieplan Realisatieplan april december 2013 t.b.v. realisatiefase Datum: Juni 2013 Versie: 3 Pagina: 1 van 5 Programma - Soort project Dienstverlening Projectnaam Digitalisering Post en Archief Ambtelijk

Nadere informatie

Stappenplan nieuwe Dorpsschool

Stappenplan nieuwe Dorpsschool Stappenplan nieuwe Dorpsschool 10 juni 2014 1 Inleiding Het college van burgemeester en wethouders heeft op 10 juni 2014 dit stappenplan vastgesteld waarin op hoofdlijnen is weergegeven op welke wijze

Nadere informatie

Plan van aanpak implementatie WMO-dienstverlening gemeente Drimmelen

Plan van aanpak implementatie WMO-dienstverlening gemeente Drimmelen Plan van aanpak implementatie WMO-dienstverlening gemeente Drimmelen Auteur : drs. Natasja de Bruin Datum : Donderdag 16 februari 2006 Versie : 2.0 (definitief) LEGAL FINANCE PROCESS Inhoudsopgave 1. Inleiding...3

Nadere informatie

Vernieuwing VMS ICT oplossing v0.1

Vernieuwing VMS ICT oplossing v0.1 Bijlage D: Projectplan Vernieuwing VMS ICT oplossing v0.1 Realisatie, Implementatie en overdracht aan beheer Inhoudsopgave 1 Projectdefinitie 3 1.1 Inleiding 3 1.2 Doelstelling 3 1.3 Reikwijdte 4 1.4 Randvoorwaarden,

Nadere informatie

Implementatieplan interactief beleid

Implementatieplan interactief beleid Implementatieplan interactief beleid (juni 2010 t/m mei 2011) Gemeente Weert, 15 juli 2010 Portefeuillehouder interactief beleid: wethouder H. Litjens Regisseur wijkgericht werken: Marianne Schreuders

Nadere informatie

Naam opdrachtgever Jeroen Oosterling Status: concept Naam opsteller/projectleider

Naam opdrachtgever Jeroen Oosterling Status: concept Naam opsteller/projectleider Sjabloon PROJECTOPDRACHT PROJECTOPDRACHT Versie 0.1 Decosnummer: /CONCEPT Transformatie Sociaal Domein Naam opdrachtgever Jeroen Oosterling Status: concept Naam opsteller/projectleider Eric Dammingh Onderwerp

Nadere informatie

Bijlage 14 voor de Europees openbare aanbesteding van. Datamigratie. Dienst Uitvoering Onderwijs. Beschrijving Transitieplan

Bijlage 14 voor de Europees openbare aanbesteding van. Datamigratie. Dienst Uitvoering Onderwijs. Beschrijving Transitieplan Bijlage 14 voor de Europees openbare aanbesteding van Datamigratie Dienst Uitvoering Onderwijs Beschrijving Transitieplan Aanbestedingsnummer: EURAAN-GS-13-282 Inhoudsopgave 1 INLEIDING...3 1.1 DOEL VAN

Nadere informatie

Maatschappelijke structuurvisie 2013-2025. Projectopdracht / Plan van Aanpak

Maatschappelijke structuurvisie 2013-2025. Projectopdracht / Plan van Aanpak Maatschappelijke structuurvisie 2013-2025 Projectopdracht / Plan van Aanpak Afdeling Beleid, cluster Maatschappij januari 2013 Inhoudsopgave Aanleiding... 3 Doelstelling... 3 Resultaat... 3 Afbakening...

Nadere informatie

Functieprofiel Projectleider Functieprofiel titel Functiecode 00

Functieprofiel Projectleider Functieprofiel titel Functiecode 00 1 Functieprofiel Projectleider Functieprofiel titel Functiecode 00 Doel Voorbereiden en opzetten van projecten en bijbehorende projectorganisatie, alsmede leiding geven aan de uitvoering hiervan, binnen

Nadere informatie

Voortgangsbericht projectopdrachten en voortgang Strategische Agenda Versterking Veiligheidsregio's

Voortgangsbericht projectopdrachten en voortgang Strategische Agenda Versterking Veiligheidsregio's Aan Veiligheidsberaad Van DB Veiligheidsberaad Datum 17 september Voortgangsbericht projectopdrachten en voortgang Strategische Agenda Versterking Veiligheidsregio's Context en aanleiding Tijdens het Veiligheidsberaad

Nadere informatie

Aanpak projectaudits

Aanpak projectaudits Aanpak projectaudits 1. Inleiding Veel lokale overheden werken op basis van een standaardmethodiek Projectmatig Werken. Op die manier wordt aan de voorkant de projectfasering, besluitvorming en control

Nadere informatie

Beknopt plan van aanpak project centrale huisvesting

Beknopt plan van aanpak project centrale huisvesting BIJLAGE 2 Beknopt plan van aanpak project centrale huisvesting Het vervolgtraject na het raadsbesluit van 1 juli 2010 april 2010 2010011330 Project 3252 - Voorbereidingsfase centrale huisvesting gemeente

Nadere informatie

Planning & Control. Inleiding. Inhoudsopgave

Planning & Control. Inleiding. Inhoudsopgave Planning & Control Inleiding Planning & Control is de Engelse benaming voor coördinatie en afstemming. Het is gericht op interne plannings- en besturingsactiviteiten. Een heldere Planning & Control functie

Nadere informatie

Plan van aanpak Centrum Jeugd en Gezin BMWE-gemeenten Februari 2010

Plan van aanpak Centrum Jeugd en Gezin BMWE-gemeenten Februari 2010 Plan van aanpak Centrum Jeugd en Gezin BMWE-gemeenten Februari 2010 1. Aanleiding De BMWE-gemeenten willen zoveel mogelijk gezamenlijk het Centrum Jeugd en Gezin realiseren. Dit plan van aanpak is hierop

Nadere informatie

g e m e e n t e M O N T F O O R T Startnotitie Nieuw bedrijventerrein Startnotitie

g e m e e n t e M O N T F O O R T Startnotitie Nieuw bedrijventerrein Startnotitie Startnotitie Nieuw Bedrijventerrein Voorlopige projectnaam: Bestuurlijk opdrachtgever: Bestuurlijk opdrachtnemer: Nieuw bedrijventerrein H.T.J. van Beers C.L. Jonkers Ambtelijk opdrachtgever: Ambtelijk

Nadere informatie

Verbetertraject beheersing grondexploitaties & Optimalisatie Vastgoed Stand van zaken

Verbetertraject beheersing grondexploitaties & Optimalisatie Vastgoed Stand van zaken Verbetertraject beheersing grondexploitaties & Optimalisatie Vastgoed Stand van zaken Commissie Ruimte, Verkeer en Wonen, 2 februari 2015 Agenda Onderwerpen 1. Verbetertraject beheersing grondexploitaties

Nadere informatie

Projectplan. Informatie arrangementen als app. s-hertogenbosch, 6 december 2011

Projectplan. Informatie arrangementen als app. s-hertogenbosch, 6 december 2011 Projectplan Informatie arrangementen als app s-hertogenbosch, 6 december 2011 i Versiebeheer Algemene gegevens Projectnaam Informatie arrangementen als app Uitgave Final Datum 6 december 2011 Auteurs Projectleider

Nadere informatie

Ja, zonder beperkingen Innovatieve en excellente stad. DT d.d. OR d.d. B&W d.d. OR d.d. Raad Raadsdocumenten 17-04-2012

Ja, zonder beperkingen Innovatieve en excellente stad. DT d.d. OR d.d. B&W d.d. OR d.d. Raad Raadsdocumenten 17-04-2012 zaak_id bericht_nummer Collegevoorstel ECONOMIE, CULTUUR EN ARBEID Reg.nr. B&W d.d. 17-04-2012 Openbaar Programma Ja, zonder beperkingen Innovatieve en excellente stad DT d.d. OR d.d. B&W d.d. OR d.d.

Nadere informatie

OPINIERONDE 7 maart 2013. Casenr: 13.00148 Onderwerp: Aanbevelingen n.a.v. Raadsonderzoek Kafi en Rekenkamerrapport "Lage Zwaluwe West"

OPINIERONDE 7 maart 2013. Casenr: 13.00148 Onderwerp: Aanbevelingen n.a.v. Raadsonderzoek Kafi en Rekenkamerrapport Lage Zwaluwe West Aan de Raad Made, 29 januari 2013 OPINIERONDE 7 maart 2013 Agendapuntnummer: 6 Raadsvergadering 21 maart 2013 Registratienummer: 13int00406 Casenr: 13.00148 Onderwerp: Aanbevelingen n.a.v. Raadsonderzoek

Nadere informatie

Een OVER-gemeentelijke samenwerking tussen Oostzaan en Wormerland

Een OVER-gemeentelijke samenwerking tussen Oostzaan en Wormerland OVER OOSTZAAN Een OVER-gemeentelijke samenwerking tussen Oostzaan en Wormerland WORMERLAND. GESCAND OP 13 SEP. 2013 Gemeente Oostzaan Datum : Aan: Raadsleden gemeente Oostzaan Uw BSN : - Uw brief van :

Nadere informatie

Titel Projectplan Versie: 0.0

Titel Projectplan Versie: 0.0 Titel Projectplan Versie: 0.0 Bestandsnaam: Naam opdrachtgever Contactgegevens Naam projectleider Contactgegevens Projectcode [voeg relevante afbeelding in] Datum opgesteld: dd-mm-jj Voor akkoord: Datum:

Nadere informatie

Nadat je projectvoorstel goedgekeurd is, kun je je projectvoorstel uitwerken in een projectplan.

Nadat je projectvoorstel goedgekeurd is, kun je je projectvoorstel uitwerken in een projectplan. Projectplan Nadat je projectvoorstel goedgekeurd is, kun je je projectvoorstel uitwerken in een projectplan. Het is van belang dat de portefeuillehouder en de projectleider gedurende het gehele project

Nadere informatie

Plan van Aanpak. Project Implementatie IPV+ Documentgeschiedenis: 1.0 mei Auteur: Arjen Lievers. 2015, Data Care B.V.

Plan van Aanpak. Project Implementatie IPV+ Documentgeschiedenis: 1.0 mei Auteur: Arjen Lievers. 2015, Data Care B.V. Plan van Aanpak Project Implementatie IPV+ Documentgeschiedenis: 1.0 mei 2015 Auteur: Arjen Lievers 2015, Data Care B.V. Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen

Nadere informatie

notitie Structuur BAR-samenwerking 2.0

notitie Structuur BAR-samenwerking 2.0 notitie Structuur BAR-samenwerking 2.0 Werk in Uitvoering Inhoud Inleiding... 2 Betrekken gemeenteraden... 2 Opdrachtgeverschap/opdrachtnemerschap... 2 Stuurgroepen... 3 Structuuroverzicht... 4 Afstemming

Nadere informatie

Programmaplan regionale werkgeversbenadering Haaglanden

Programmaplan regionale werkgeversbenadering Haaglanden Programmaplan regionale werkgeversbenadering Haaglanden Inleiding De gemeenten in de regio Haaglanden en het UWV hebben in 2011 een convenant gesloten over de wijze waarop zij gezamenlijk de werkgeversbenadering

Nadere informatie

Naam: Draaiboek decentrale implementatie PAUW en Tridion

Naam: Draaiboek decentrale implementatie PAUW en Tridion Programma Aanpak Universitaire Website (PAUW) Draaiboek decentrale implementatie PAUW en Tridion Inleiding In het kader van het Programma Aanpak Universitaire Website (PAUW) is afgesproken dat alle decentrale

Nadere informatie

Routekaart eerste fase schoolbestuurlijk onderzoek Scholen voor Morgen en gemeentelijke onderzoek juni 2017 tot en met december 2017.

Routekaart eerste fase schoolbestuurlijk onderzoek Scholen voor Morgen en gemeentelijke onderzoek juni 2017 tot en met december 2017. Routekaart eerste fase schoolbestuurlijk onderzoek Scholen voor Morgen en gemeentelijke onderzoek juni 2017 tot en met december 2017. Activiteit Wie Planning Actie Gemeentelijk projectplan Uitspreken intentie

Nadere informatie

TRAINING AUDIT. Doelen van deze training is: Leden van de auditteams trainen in het uitvoeren van een audit. Voorbereiden van de audit.

TRAINING AUDIT. Doelen van deze training is: Leden van de auditteams trainen in het uitvoeren van een audit. Voorbereiden van de audit. TRAINING Doelen van deze training is: Leden van de auditteams trainen in het uitvoeren van een audit. Voorbereiden van de audit. DAGAGENDA 09.00 09.15 uur: Inloop en koffie 09.15 09.30 uur: Kennismaking

Nadere informatie

Triadekaart GGZ Haagstreek

Triadekaart GGZ Haagstreek Projectplan tot invoering Auteur(s) Frans J. Dieleman Functie(s) Stafadviseur Kwaliteit Versie 12 mei 2010 Status definitief Inhoudsopgave 1. Kaders van het project 3 2. Achtergrond en aanleiding 3 3.

Nadere informatie

Invoering Omgevingswet

Invoering Omgevingswet Invoering Omgevingswet Projectplan Versie 1.2 Datum: 19-09-2016 Opsteller: Linda Roeterink Inhoud 1. Inleiding... 2 2. Projectomschrijving... 2 2.1. Aanleiding... 2 2.2. Totstandkoming projectplan... 2

Nadere informatie

Duurzaamrendementvan software

Duurzaamrendementvan software Duurzaamrendementvan software Week van Kwaliteitsmanagement 3 oktober 2011 Joost Kouwenberg Agenda Wie zijn wij? Problematiekbij klanten Aanpak Reliant Consultancy Praktijkvoorbeeld Samenwerkingmet Mavim

Nadere informatie

Projectopdracht. Herziening subsidiestelsel voor de vrijwilligersorganisaties + tarieven sportaccommodaties. Opgesteld door: M. van de Ven.

Projectopdracht. Herziening subsidiestelsel voor de vrijwilligersorganisaties + tarieven sportaccommodaties. Opgesteld door: M. van de Ven. ` Projectopdracht Herziening subsidiestelsel voor de vrijwilligersorganisaties + tarieven sportaccommodaties Opgesteld door: M. van de Ven. Ambtelijk opdrachtgever: T. Weekers. Bestuurlijk opdrachtgever:

Nadere informatie

Programmaplan Harmonisatie

Programmaplan Harmonisatie Programmaplan Harmonisatie Harmonisatie van beleid, regelingen, verordeningen en werkwijzen van de nieuwe gemeente Alkmaar Rapport - Concept 3 maart 2015 Sharon Blair-Zuijderhoff Voorwoord Opdrachtgever

Nadere informatie

Project Initiation Document. Afstudeerstage Geert Raaijmakers

Project Initiation Document. Afstudeerstage Geert Raaijmakers Project Initiation Document Afstudeerstage Geert Raaijmakers 2/11 Project Initiation Document Afstudeerstage Geert Raaijmakers Opdrachtnemer: Opdrachtgever: Website: Geert Raaijmakers namens Websdesign

Nadere informatie

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Haarlem,

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Haarlem, Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Haarlem, gelet op de artikelen 103, tweede lid en 160, eerste lid, aanhef en onder c van de Gemeentewet; besluit vast te stellen: het Organisatiestatuut

Nadere informatie

CONTROLVISIE GEMEENTE VENLO

CONTROLVISIE GEMEENTE VENLO CONTROLVISIE GEMEENTE VENLO Datum: 4 juli 2011 Versie: Definitief 1 Controlvisie gemeente Venlo Hoofdstuk 1: Inleiding Dit is de controlvisie van de gemeente Venlo. De controlvisie is een logisch vervolg

Nadere informatie

Dienstverlening W. van den Beucken

Dienstverlening W. van den Beucken Raadsvoorstel GEMEENTEBESTUUR onderwerp ICT samenwerking Roermond, Venlo en Weert raadsnummer 2013 65 collegevergadering d.d. 20-08-2013 raadsvergadering d.d. 25-09-2013 fatale termijn programma portefeuillehouder

Nadere informatie

II. Het Uitvoeringsbesluit Organisatie overeenkomstig aan te passen.

II. Het Uitvoeringsbesluit Organisatie overeenkomstig aan te passen. Gemeente Den Haag Ons kenmerk DSO/2009.2053 RIS 165342 WIJZIGING HOOFDSTRUCTUUR DSO PER 1 JULI 2009 HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS, Besluit: met ingang van 1 juli 2009: I. Bij de Dienst Stedelijke

Nadere informatie

Projectnr. * Status Opdrachtgever * Startdatum 1 januari 2009 Projectleider H. Martens Gepl. einddatum 1 januari 2011

Projectnr. * Status Opdrachtgever * Startdatum 1 januari 2009 Projectleider H. Martens Gepl. einddatum 1 januari 2011 Plan van aanpak Projectnaam Verbeteren proces Datum 1 april 2009 bezwaarschriften Projectnr. * Status Opdrachtgever * Startdatum 1 januari 2009 Projectleider H. Martens Gepl. einddatum 1 januari 2011 Context/

Nadere informatie

Ons kenmerk C100/05.0016522. Aantal bijlagen 1

Ons kenmerk C100/05.0016522. Aantal bijlagen 1 Directie Bestuur & Organisatie Directie Algemeen Aan de Commissie AB Korte Nieuwstraat 6 65 PP Nijmegen Telefoon (024) 329 9 Telefax (024) 329 22 92 E-mail gemeente@nijmegen.nl Postadres Postbus 905 6500

Nadere informatie

Deelplan IC Begrotingsbeheer- en wijzigingen Gemeente Lingewaard

Deelplan IC Begrotingsbeheer- en wijzigingen Gemeente Lingewaard Deelplan IC Begrotingsbeheer- en wijzigingen 2014 Gemeente Lingewaard Inhoudsopgave Inhoud 1. Aanleiding... 2 2. Structureel / incidenteel... 2 3. Opdrachtgever... 2 4. Opdrachtnemer... 2 5. Relevante

Nadere informatie

Het project heeft de volgende doelen. De doelen worden gefaseerd opgepakt:

Het project heeft de volgende doelen. De doelen worden gefaseerd opgepakt: Projectplan Implementatie Kwaliteitskader maatwerkvoorziening maatschappelijke ondersteuning (IMKWA) Uitwerking Fase 1 inhoudelijke verdieping kwaliteitskader Opsteller: Thijs Terlouw en Ingrid Hildenbrant

Nadere informatie

Samen werken aan betere zorg. Handreiking voor begeleiding van cliëntenraden betrokken bij verbetertrajecten

Samen werken aan betere zorg. Handreiking voor begeleiding van cliëntenraden betrokken bij verbetertrajecten Samen werken aan betere zorg van cliëntenraden betrokken bij verbetertrajecten INHOUDSOPGAVE Inleiding... 3 Participatie van cliënten... 4 De rol van de cliëntenraad in verbetertrajecten... 6 Het stappenplan:

Nadere informatie

Procesnotitie Centrale Huisvesting

Procesnotitie Centrale Huisvesting Procesnotitie Centrale Huisvesting 1. Doel procesnotitie Het raadsbesluit van 14 december 2010 voor de locatiekeuze, was een eerste mijlpaal in de initiatieffase van het project Centrale Huisvesting. De

Nadere informatie

1. FORMAT PLAN VAN AANPAK

1. FORMAT PLAN VAN AANPAK INHOUDSOPGAVE 1. FORMAT PLAN VAN AANPAK 1.1. Op weg naar een kwaliteitsmanagementsysteem 1.2. Besluit tot realisatie van een kwaliteitsmanagementsysteem (KMS) 1.3. Vaststellen van meerjarenbeleid en SMART

Nadere informatie

Zaakgericht samenwerken. Visie en Koers

Zaakgericht samenwerken. Visie en Koers Zaakgericht samenwerken Visie en Koers 2009032816 We staan voor diverse ambities en knelpunten Burgers 7x24 inzicht in status aanvragen Efficiënter werken Borgen rechtmatigheid Inzicht bij medewerkers

Nadere informatie

Voorstel aan de Raad. Datum raadsvergadering / Nummer raadsvoorstel 8 juni 2005 / 121/2005

Voorstel aan de Raad. Datum raadsvergadering / Nummer raadsvoorstel 8 juni 2005 / 121/2005 Datum raadsvergadering / Nummer raadsvoorstel 8 juni 2005 / 121/2005 Onderwerp Budgetverschuiving voor gemeentelijke voorziening DIVA Programma / Programmanummer Concernsturing / 8110 Portefeuillehouder

Nadere informatie

Informatienota. Kennisnemen van: 1. Inleiding

Informatienota. Kennisnemen van: 1. Inleiding Informatienota Aan: Van: Onderwerp: Portefeuillehouders: Datum collegebesluit 11 maart 2014 Geheim: Nee Commissie Bestuur Het college van burgmeester en wethouders LEAN maken van het bestuurlijke besluitvormingsproces

Nadere informatie

Gemeentelijk Verkeer en Vervoer Plan

Gemeentelijk Verkeer en Vervoer Plan Gemeentelijk Verkeer en Vervoer Plan Plan van Aanpak Titel: Gemeentelijk Verkeer en Vervoer Plan Subtitel: Plan van Aanpak Versie: Versie 1.0 Plaats: Roermond Datum: 26 mei 2015 Opgesteld door: Jan Waalen,

Nadere informatie

Definitiefase fase 2

Definitiefase fase 2 Definitiefase fase 2 Nu dat jullie als projectteam de startnotitie af hebben, kunnen jullie beginnen met de volgende fase: jullie gaan de startnotitie uitbreiden tot een projectplan en jullie gaan de rollen

Nadere informatie

Plan van Aanpak. Overdracht financiële administratie van Valkenswaard naar Eindhoven & Opzet subsidieadministratie 11-11-2010

Plan van Aanpak. Overdracht financiële administratie van Valkenswaard naar Eindhoven & Opzet subsidieadministratie 11-11-2010 Plan van Aanpak Overdracht financiële administratie van Valkenswaard naar & Opzet subsidieadministratie 11-11-2010 Project Regionaal Informatie Expertise Centrum Zuid-Oost Brabant Inhoudsopgave 1.0 INLEIDING...

Nadere informatie

PROJECT PLAN VOOR DE IMPLEMENTATIE VAN EEN STANDAARD SITE VOOR DE VERENIGING O3D

PROJECT PLAN VOOR DE IMPLEMENTATIE VAN EEN STANDAARD SITE VOOR DE VERENIGING O3D PROJECT PLAN VOOR DE IMPLEMENTATIE VAN EEN STANDAARD SITE VOOR DE VERENIGING O3D Auteur : P. van der Meer, Ritense B.V. Datum : 17 juli 2008 Versie : 1.3 2008 Ritense B.V. INHOUD 1 VERSIEBEHEER...1 2 PROJECT

Nadere informatie

Functieprofiel: Adviseur Functiecode: 0303

Functieprofiel: Adviseur Functiecode: 0303 Functieprofiel: Adviseur Functiecode: 0303 Doel (Mede)zorgdragen voor de vormgeving en door het geven van adviezen bijdragen aan de uitvoering van het beleid binnen de Hogeschool Utrecht kaders en de ter

Nadere informatie

Ambtelijk: S.M.T. van der Marck-Verschoor

Ambtelijk: S.M.T. van der Marck-Verschoor Voortgangsrapportage Nummer: 8 Datum : 1 oktober 2015 Naam project Programma Dienstverlening Opdrachtgever Bestuurlijk: D.P. de Kruif Ambtelijk: S.M.T. van der Marck-Verschoor Programmamanager M. Eillebecht-van

Nadere informatie

Bijlage A Governance

Bijlage A Governance Bijlage A Governance Het leveren van Diensten ten behoeve van voortbrenging, Beheer, Onderhoud en Exploitatie door Opdrachtgever van het CCI-Platform. CCI-Specialist(en) en Support Opdrachtgever:

Nadere informatie

Griffie gemeente Gorinchem Samenstelling & taken

Griffie gemeente Gorinchem Samenstelling & taken Griffie gemeente Gorinchem Samenstelling & taken Hoofdstuk: Griffie gemeente Gorinchem Inhoud Griffie gemeente Gorinchem... 1 Inleiding... 3 Functiebeschrijving griffie... 4 De griffier... 4 Plaats in

Nadere informatie

ONDERZOEK & ONTWIKKELING

ONDERZOEK & ONTWIKKELING 1. DOEL & TOEPASSINGSGEBIED In deze procedure wordt de werkwijze omschreven, die gehanteerd wordt bij de ontwikkeling van nieuwe diensten bij.. voor wat betreft de sector Kinderopvang. De beheersing van

Nadere informatie

Camperplaatsen stadscentrum

Camperplaatsen stadscentrum Projectopdracht en Plan van aanpak Camperplaatsen stadscentrum Datum: november 2015 Bert Hansma, SBC Postbus 20.000, 7900 PA Hoogeveen Telefoon 14 0528 Fax 0528-191325 Email info@hoogeveen.nl Internet

Nadere informatie

Procesmanagement. Organisatieadvies. Opleiding en training. Informatiemanagement. Uw organisatie efficiënter ingericht en uw beleid op orde

Procesmanagement. Organisatieadvies. Opleiding en training. Informatiemanagement. Uw organisatie efficiënter ingericht en uw beleid op orde Organisatieadvies Uw organisatie efficiënter ingericht en uw beleid op orde Procesmanagement Uw bedrijfsprocessen inzichtelijk, efficiënt en onder regie Opleiding en training Praktijkgerichte en actuele

Nadere informatie

Geef de titel van het wijzigingsverzoek zo kort mogelijk weer.

Geef de titel van het wijzigingsverzoek zo kort mogelijk weer. Naam indiener WIJZIGINGSVOORSTEL Nummer: xxx Datum: dd-mm-jj Status: stap 1, 2, 3, 4 of 5 Bedrijfsonderdeel/afdeling/ functie Naam projectmanager Naam wijzigingsbehandelaar (indien van toepassing) Het

Nadere informatie

Plan van Aanpak Implementatie en borging Social Return On Investment

Plan van Aanpak Implementatie en borging Social Return On Investment Plan van Aanpak Implementatie en borging Social Return On Investment Titel PvA SROI Status Concept Versie en datum 02, 18-04-2012 Opgesteld door Dries Arbon Datum vaststelling 1 1. Inleiding en achtergrond

Nadere informatie

Instituut Broers. Plan van Aanpak. Zubin Mathoera & Tomas Berends. Zubin Mathoera Tomas Berends Maarten van Mensvoort Tim van Berkel

Instituut Broers. Plan van Aanpak. Zubin Mathoera & Tomas Berends. Zubin Mathoera Tomas Berends Maarten van Mensvoort Tim van Berkel Instituut Broers Plan van Aanpak Zubin Mathoera & Tomas Berends Zubin Mathoera Tomas Berends Maarten van Mensvoort Tim van Berkel 00-00-0000 VOORWOORD Dit plan van aanpak hebben wij volgens het boek van

Nadere informatie

Communicatieplan overdracht Veilig Thuis Midden Gelderland naar VGGM

Communicatieplan overdracht Veilig Thuis Midden Gelderland naar VGGM Communicatieplan overdracht Veilig Thuis Midden Gelderland naar VGGM Aan : Projectgroep Van :, adviseur VGGM Datum : September 2016 Kopie : - De 16 gemeenten van Gelderland-Midden maakten bekend dat zij

Nadere informatie

Voorblad agendapunt 3 Stand van zaken speerpunt Informatiemanagement

Voorblad agendapunt 3 Stand van zaken speerpunt Informatiemanagement Voorblad agendapunt 3 speerpunt Informatiemanagement Ruud vd Belt en Peter Antonis In bijgaande notitie treft u de bestuursopdracht Informatiemanagement (IM) aan. De samenleving en werkorganisaties zijn

Nadere informatie

Deelprojectplan. Bestuurlijke Informatie Voorziening

Deelprojectplan. Bestuurlijke Informatie Voorziening Deelprojectplan Bestuurlijke Informatie Voorziening Beheersing van risico s en verbetering van de besturing van de Hogeschool van Utrecht, door middel van effectieve en efficiënte informatiestromen, als

Nadere informatie

Projectplan Invoer en Onderhoud Jaarplansystematiek en management rapportages via A3 digitaal methode

Projectplan Invoer en Onderhoud Jaarplansystematiek en management rapportages via A3 digitaal methode Projectplan Invoer en Onderhoud Jaarplansystematiek en management rapportages via A3 digitaal methode Venlo/Valkenswaard, 12-6-2015 Project A3 Betrokken partners: Alle locaties en secties Datum: mei 2015

Nadere informatie

Projectmatig betekent: op de wijze van een project. Je moet dus eerst weten wat een project is. Een eenvoudige definitie van project is:

Projectmatig betekent: op de wijze van een project. Je moet dus eerst weten wat een project is. Een eenvoudige definitie van project is: Projectmatig werken Inhoudsopgave Projectmatig werken vs. niet-projectmatig werken... 1 Projectmatig werken... 1 Niet projectmatig werken... 2 Waarom projectmatig werken?... 2 Hoe herken je wanneer projectmatig

Nadere informatie

Structuur regionale samenwerking in Regio Rivierenland

Structuur regionale samenwerking in Regio Rivierenland Structuur regionale samenwerking in Regio Rivierenland Gemeenteraden Ambitiebepaling, kaderstelling en controle op hoofdlijnen van beleid Besluiten over meerjarenprogramma s speerpunten Besluiten over

Nadere informatie

Samenvatting projectplan Kwaliteit en Vergelijkbaarheid

Samenvatting projectplan Kwaliteit en Vergelijkbaarheid Projectdoelstellingen resultaten De doelstelling van het project Kwaliteit en is het vergroten van het lerend vermogen van de veiligheidsregio s en het verbeteren van de samenwerking. Door kwaliteitszorg

Nadere informatie

Onderwerp functiewaardering projectmanger 2 / ontwerper

Onderwerp functiewaardering projectmanger 2 / ontwerper Onderwerp functiewaardering projectmanger 2 / ontwerper Portefeuille C. van Velzen Auteur Mevr. S. van Egmond Telefoon 5113939 E-mail: s.v.egmond@haarlem.nl STB/PMB Reg.nr. 2008/164979 GEEN bijlagen kopiëren

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL Rv. nr.: B en W-besluit d.d.: B en W-besluit nr.:

RAADSVOORSTEL Rv. nr.: B en W-besluit d.d.: B en W-besluit nr.: RAADSVOORSTEL 13.0010 Rv. nr.: 13.0010 B en W-besluit d.d.: 22-1-2012 B en W-besluit nr.: 13.0026 Naam programma: Bereikbaarheid Onderwerp: Kredietaanvraag plankosten voor verkenning bereikbaarheid van

Nadere informatie

Functieprofiel Beleidsadviseur Functieprofiel titel Functiecode 00

Functieprofiel Beleidsadviseur Functieprofiel titel Functiecode 00 1 Functieprofiel Beleidsadviseur Functieprofiel titel Functiecode 00 Doel Ontwikkelen, implementeren en evalueren van beleid en adviseren op één of meerdere aandachtsgebieden/beleidsterreinen ten behoeve

Nadere informatie

Projectvoorstellen maken

Projectvoorstellen maken Projectvoorstellen maken 1. Kader 1.1. Gebruiksaanwijzing 1.2. Wat zijn de eisen aan een projectvoorstel? 2. Inleiding 2.1 Signalering 2.2 Vooronderzoek 2.3 Probleemsituatie 3. Doelstellingen en randvoorwaarden

Nadere informatie

Synergie PFD BV. Persoonlijke (financiële) dienstverlening op het gebied van bedrijfsvoering, management, financiën en administratie.

Synergie PFD BV. Persoonlijke (financiële) dienstverlening op het gebied van bedrijfsvoering, management, financiën en administratie. CURRICULUM VITAE Concept Wij zijn twee persoonlijkheden met elk onze eigen kwaliteiten Wij voeren gezamenlijk de opdrachten uit.. De bundeling van onze kennis en kracht heeft een synergetisch effect, dus

Nadere informatie

In deze raadsinformatie brief informeren wij u over de stand van zaken van het project en de te nemen stappen en besluiten.

In deze raadsinformatie brief informeren wij u over de stand van zaken van het project en de te nemen stappen en besluiten. Aan: de gemeenteraad Ons kenmerk 2584520 Bezoekadres Cranendonck 3-4 6027 RK Soerendonk Postadres Postbus 2090 6020 AB Budel www.cranendonck.nl Contactpersoon Ben Driessen T 0495-431241 E b.driessen@cranendonck.nl

Nadere informatie

REGIONAAL AMBITIEDOCUMENT Kop van Noord-Holland

REGIONAAL AMBITIEDOCUMENT Kop van Noord-Holland 521 REGIONAAL AMBITIEDOCUMENT Kop van Noord-Holland Frame: Algemene regionale opgaven veranderende functies platteland Projectnaam: Vrijkomende agrarische bebouwing en kwaliteitsimpuls vergroting agrarische

Nadere informatie

Opleidingsgebied ICT. Niveau Beginnend *zie omschrijving beoordelingscriteria Gevorderd* Bekwaam* Werkproces(sen) Beoordeling* 1 e 2 e eind

Opleidingsgebied ICT. Niveau Beginnend *zie omschrijving beoordelingscriteria Gevorderd* Bekwaam* Werkproces(sen) Beoordeling* 1 e 2 e eind Opleidingsgebied ICT Kwalificatiedossier en kerntaak ICT- en mediabeheer 2012-2013 Kerntaak 2: Implementeren van (onderdelen van) informatie- of mediasystemen Kwalificatie en crebocode ICT-beheerder 95321

Nadere informatie

B&W-Aanbiedingsformulier

B&W-Aanbiedingsformulier B&W.nr. 10.1253, d.d. 7 december 2010 B&W-Aanbiedingsformulier Onderwerp Auditrapport 2009 Grip op de buitenboordmotor, sturing, toezicht en verantwoording bij Gemeenschappelijke Regelingen BESLUITEN Behoudens

Nadere informatie

BIJLAGE 1 VERBIJZONDERDE INTERNE CONTROLE UITKOMSTEN 1 E KWARTAAL 2010

BIJLAGE 1 VERBIJZONDERDE INTERNE CONTROLE UITKOMSTEN 1 E KWARTAAL 2010 BIJLAGE 1 VERBIJZONDERDE INTERNE CONTROLE UITKOMSTEN 1 E KWARTAAL 2010 Bevindingen Proces Inkoop Aanbevelingen 1 e kwartaal 2010 1 In alle 45 gevallen waren de bedragen juist geboekt. 2 In 1 van de 45

Nadere informatie

Treasurystatuut Gemeente Den Helder. ieheersdeel

Treasurystatuut Gemeente Den Helder. ieheersdeel Treasurystatuut 2014 Gemeente Den Helder ieheersdeel Administratieve organisatie en interne controle. A. Uitgangspunten administratieve organisatie en interne controle. Vanuit de treasuryfunctie zijn de

Nadere informatie

Les E-01 Projectmanagement

Les E-01 Projectmanagement Les E-01 Projectmanagement 1.1 Werken op projectbasis Op allerlei manieren werken mensen in het sociale leven samen om bepaalde doelen te verwezenlijken. Buurtbewoners organiseren een pleinfeest, verenigingsleden

Nadere informatie

Doel van het invoeringsplan is te beschrijven welke handelingen dienen te worden verricht om een applicatie te implementeren.

Doel van het invoeringsplan is te beschrijven welke handelingen dienen te worden verricht om een applicatie te implementeren. Voorbeeld invoeringsplan door Wim - 01-06-2011 http://www.itpedia.nl/2011/01/06/voorbeeld-invoeringsplan/ Voordat applicaties in een organisatie worden ingevoerd, is het belangrijk na te gaan op welke

Nadere informatie

Openbaar. Rijk van Nijmegen Alleen ter besluitvorming door het College Actief informeren van de Raad. Collegevoorstel.

Openbaar. Rijk van Nijmegen Alleen ter besluitvorming door het College Actief informeren van de Raad. Collegevoorstel. Openbaar Onderwerp Rijk van Nijmegen 2025 Programma Economie & Werk BW-nummer Portefeuillehouder H.M.F. Bruls / T. Tankir Samenvatting De Rabobank Rijk van Nijmegen heeft in 2015 het initiatief genomen

Nadere informatie