Profielschets Kwartiermaker fusie/beoogd gemeentesecretaris en algemeen directeur Fusiegemeente Vijfheerenlanden

Save this PDF as:
Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Profielschets Kwartiermaker fusie/beoogd gemeentesecretaris en algemeen directeur Fusiegemeente Vijfheerenlanden"

Transcriptie

1 Profielschets Kwartiermaker fusie/beoogd gemeentesecretaris en algemeen directeur Fusiegemeente Vijfheerenlanden

2 Verbindende en visionaire persoonlijkheid die met enthousiasme de verdere ontwikkeling van Vijfheerenlanden leidt. Vijfheerenlanden in ontwikkeling De gemeenten Leerdam, Vianen en Zederik staan aan de vooravond van een ambtelijke fusie naar de gemeente Vijfheerenlanden op 1 januari Op deze ambtelijke fusie volgt, afhankelijk van besluitvorming, een bestuurlijke fusie per januari Omdat de bestuurlijke fusie over de provinciale grenzen (Zuid-Holland en Utrecht) heen gaat, neemt de besluitvorming meer tijd in beslag. Vijfheerenlanden is van oudsher met elkaar verbonden. Nu tot herindeling besloten is, kunnen de drie gemeenten zich gaan richten op de nieuwe gemeente Vijfheerenlanden: een prachtig gebied in het hart van Nederland met volop kansen voor economie, toerisme, wonen en recreatie. Groot genoeg om de taken van de toekomst op niveau uit te voeren én dichtbij de circa inwoners en kernen te blijven staan. In de contourenschets is de visie voor de nieuwe gemeente geformuleerd: De gemeente Vijfheerenlanden is een gemeente waarin de inwoners samen leven en werken in een groene omgeving, in de nabijheid van stedelijke dynamiek. In de gemeente voelen inwoners zich prettig en zijn de mensen overwegend betrokken bij elkaar. Vitale gemeenschappen staan voorop. Er wordt rekening gehouden met elkaar en met de diversiteit in de samenleving. Initiatief en eigenheid worden gewaardeerd. In de gemeente Vijfheerenlanden kan iedereen tot z n recht komen en spreken we elkaar aan op onze mogelijkheden. Samen dragen we zorg voor ons cultuurhistorisch erfgoed, staan we voor duurzaamheid, vitaliteit en economische ontwikkeling. De rol die de overheid in deze samenleving inneemt, verandert. Vijfheerenlanden heeft als doelstelling te komen tot een gemeente die 1. Uitgaat van de kracht van de samenleving, 2. Opgavegericht werkt, 3. Wijk- en dorpsgericht werkt, 4. De nieuwe bestuurskracht weet te benutten. 2

3 De kernwaarden van Vijfheerenlanden zijn wendbaar, verbindend, betrouwbaar, resultaatgericht en duurzaamheid. De projectorganisatie De colleges van burgemeester en wethouders zijn bestuurlijk verantwoordelijk voor de uitvoering van het plan van aanpak en fungeren als bestuurlijk opdrachtgever naar de ambtelijke (project)organisatie. De colleges doen dit in gezamenlijkheid. Het hiervoor benodigde overleg wordt georganiseerd in en via de stuurgroep. Tevens overleggen de colleges regelmatige gezamenlijk over de voortgang van het proces. De colleges van burgemeester en wethouders hebben een stuurgroep ingesteld, bestaande uit ieder twee vertegenwoordigers (burgemeester en 1 wethouder). De stuurgroep fungeert als coördinatieorgaan en bestuurlijk regisseur van de uitvoering van het plan van aanpak namens de colleges van burgemeester en wethouders. Namens de colleges van burgemeester en wethouders overlegt de stuurgroep met het Vijfheerenlandenberaad waarin de raadsleden van de drie gemeenten participeren en tevens met het Bijzonder Georganiseerd Overleg over het fusieproces. De stuurgroep coördineert ook de noodzakelijk afstemming tussen het bouwproces en andere bestuurlijke processen. De stuurgroep komt in principe tweewekelijks bij elkaar. De projectgroep verricht de ambtelijke regie op de voortgang van het ontwikkeltraject en voert het overleg met de Bijzondere Ondernemingsraad. In de projectgroep participeren de drie gemeentesecretarissen, ondersteund door een externe procesbegeleider. Zij communiceren met de diverse werkgroepen waarin medewerkers van de drie gemeenten werken. Er zijn werkgroepen ingesteld voor: communicatie; huisvesting en facilitair; financiën en P&C, informatisering en automatisering; personeel en organisatie; harmonisatie sociaal domein; dienstverlening, toekomstvisie; cultuur; omgevingsmanagement en grens-ontkennend samenwerken. In de nieuwe gemeente zijn op dit moment ongeveer 350 medewerkers actief. 3

4 Stand van zaken fusieproces De ambitie is om Vijfheerenlanden te ontwikkelen tot een innovatieve en vernieuwende gemeente waarin ingezet gaat worden op de volgende transities: van werken vanuit inhoud naar werken vanuit klantgroepen; van georganiseerd worden naar zelf organiseren en van werken vanuit functies naar werken vanuit rollen en competenties. De medewerkers zijn nadrukkelijk en actief betrokken bij het nadenken over de vormgeving, waarden en cultuur van de nieuwe gemeentelijke organisatie. Rondom de domeinen dienstverlening en de I-visie (informatiebeleidsplan) zijn concrete producten opgeleverd en ter besluitvorming voorgelegd. Uitgangspunten van de nieuwe organisatie zijn: verantwoordelijkheden laag in de organisatie beleggen; stimuleren van zelforganisatie; flexibiliteit in werken en denken van buiten (inwoners, ondernemers, maatschappelijke organisaties) naar binnen. Waarschijnlijk krijgt de gemeente een meerhoofdige directie. Over de portefeuilleverdeling worden nadere afspraken gemaakt. Meer informatie? Opdracht voor de beoogd gemeentesecretaris De medewerkers van de drie gemeenten zijn volop actief met de voorbereidingen op de fusie. Dat gebeurt met enthousiasme en betrokkenheid. Bij deze ontwikkeling past een energieke kwartiermaker en leider met visie en daadkracht. De functie van (beoogd) gemeentesecretaris valt uiteen in drie fasen. Deze fasen sluiten naadloos op elkaar aan en elke fase bouwt voort op de eerder ingezette lijn. Dat vraagt van de betrokken gemeentesecretaris om continue de ontwikkelrichting in het oog te houden en hier op te sturen. De drie fasen zijn: 1. projectleider/kwartiermaker in de voorbereiding op de ambtelijke fusie herindeling vanaf voorjaar algemeen directeur ambtelijke organisatie en gemeentesecretaris van de drie gemeenten in 2018 (dit is onder voorbehoud van definitieve besluitvorming) 3. gemeentesecretaris/algemeen directeur na de bestuurlijke fusie vanaf januari

5 Ad 1. voor de fusie: is de beoogd gemeentesecretaris/kwartiermaker bezig met: het verder uitdragen van de visie; het voeren van regie en sturing op de ingezette ontwikkelingen; het adviseren en ondersteunen van de Stuurgroep bij de te zetten stappen; het ontwikkelen van producten, diensten en beleid samen met de medewerkers. De beoogd gemeentesecretaris zal functioneren als projectleider en samen met het bestuur keuzes moeten maken rondom plaatsing van medewerkers. Overleg met de Bijzondere Ondernemingsraad en het Bijzonder Georganiseerd Overleg maken hier deel van uit. Alles is erop gericht ervoor te zorgen dat de gemeente klaar is voor de fusie per januari Ad 2. na de ambtelijke fusie: functioneert de kandidaat als algemeen directeur en is eindverantwoordelijk voor de ambtelijke organisatie die ten dienste van drie Colleges van B & W werkt. De kandidaat is tevens gemeentesecretaris van de drie gemeenten zodat er gezamenlijk beleidslijnen ontwikkeld worden met het oog op de bestuurlijke fusie per Ad 3. na de bestuurlijke fusie: functioneert de kandidaat als gemeentesecretaris/algemeen directeur en ondersteunt het nieuw samengestelde College van B & W en heeft drie rollen: Eerste adviseur van het College van B&W. Eindverantwoordelijke voor de organisatie. WOR-bestuurder. Profiel van de kandidaat Wij zijn op zoek naar een kandidaat die deze drie rollen met souplesse en elan kan vervullen en die het proces van doorontwikkeling naar de nieuwe gemeente leidt. Die de ingezette koers vasthoudt, resultaten boekt en aanspreekt. Iemand die visie, politiek-bestuurlijke sensitiviteit en besluitvaardigheid combineert met een sterk communicatief en verbindend vermogen. De kandidaat gelooft in een bottom-up benadering en stimuleert eigenaarschap bij de medewerkers. 5

6 De kenmerken en competenties van de aan te trekken functionaris passen bij de ontwikkelopgave zoals aangegeven en bij het leiden van gemeentelijke organisaties van deze omvang en ambitie. Gezien de aard van de opgaven is ervaring en resultaat met complexe veranderprocessen in een publieke c.q. gemeentelijke organisatie van groot belang. Gezien de missie van Vijfheerenlanden zal een beroep gedaan worden op (externe) relationele capaciteiten en omgevingsbewustzijn. Specifiek aandachtspunt van de gemeente is dat er zowel in Zuid-Holland als in Utrecht diverse samenwerkingsverbanden zijn. De komende periode zullen er keuzes gemaakt moeten worden rondom verdere uitbouw en/of afbouw van samenwerkingsvormen. Dit alles vraagt om een kandidaat die: oog heeft voor de ambitie om een vernieuwende gemeente te zijn en mensen meeneemt in deze ontwikkeling; beschikt over ervaring met organisatieontwikkeling en de implementatie daarvan; overzicht behoudt en structuur aanbrengt; kan inspireren om te leren; een heldere visie heeft op de gemeentelijke overheid en de rol van de gemeente (en deze visie sluit grotendeels aan bij de reeds geformuleerde visie van Vijfheerenlanden); beschikt over ruime ervaring in het politiek-bestuurlijke domein en met het adviseren van bestuurders; ervaring heeft met diverse vormen van (regionale) samenwerking en die in staat is bestuur hier solide over te adviseren; een sterk ontwikkelde politiek-bestuurlijke en maatschappelijke sensitiviteit heeft; een natuurlijk leider en netwerker is die gemaakte afspraken nakomt en die resultaatgericht en daadkrachtig is; toegankelijk en zichtbaar is zowel in de organisatie als in het externe netwerk; de kernwaarden van de nieuwe gemeente van harte onderschrijft en uitdraagt. 6

7 Gewenste competenties 1. Leiderschap fungeert als boegbeeld van de organisatie, is zichtbaar en toegankelijk; geeft vertrouwen en biedt mensen ruimte om te ontwikkelen; spreekt mensen aan op verantwoordelijkheden; is een onafhankelijk denker en adviseur; inspireert mensen tot leren en het nemen van initiatieven. 2. Visie beschikt over een visie op de ( veranderende ) rol van de gemeentelijke overheid en is in staat deze visie uit te dragen en te laten concretiseren; heeft een visie op organisatieontwikkeling en is in staat deze ontwikkeling verder vorm te (laten) geven; is omgevingsgericht, heeft oog voor de ontwikkelingen en samenwerkingsrelaties in de regio en verdiept zich in de situatie van de regio; vertaalt deze ontwikkelingen naar de organisatie. 3. Bestuurlijke en politieke gevoeligheid heeft een sterk ontwikkelde antenne voor politiek gevoelige en maatschappelijke thema s en anticipeert hierop; is een stevig onafhankelijk en nuchter adviseur richting bestuurders; is zich bewust van de specifieke rol en taken van de burgemeester en de griffier/raad in diverse fasen van ontwikkeling van Vijfheerenlanden; is een vanzelfsprekende samenwerkingspartner in de regio. 4. Resultaatgerichtheid draagt zorg voor implementatie, maakt afspraken en stuurt op de gemaakte afspraken; komt zelf afspraken na en neemt verantwoordelijkheid; is sterk in processturing; is besluitvaardig en bewerkstelligt keuzes; durft onbekende wegen in te slaan, toont lef. 7

8 5. Bindend vermogen ontwikkelt de samenwerking tussen mensen en is in staat een eenheid te creëren; voert het gesprek over bestuurlijke ambities en ambtelijke mogelijkheden; biedt inspiratie en uitdaging, vervult een klankbordfunctie; luistert en is een sterk en toegankelijke gesprekspartner; inspirerend leider die boven de partijen staat en beschikt over natuurlijk overwicht. Functie-eisen Academisch werk- en denkniveau, ruime ervaring als directeur/integraal manager bij voorkeur in een politiek-bestuurlijke omgeving. Aantoonbare ervaring met organisatieontwikkeling zowel qua processen, beleid als cultuur. Kennis van bedrijfsvoering en procesmanagement. Affiniteit met medezeggenschap. Persoonskenmerken Integer, onafhankelijk, empathisch, ondernemend, besluitvaardig, energiek met gevoel voor humor, toegankelijk en verbinder. Arbeidsvoorwaarden en procedure De functie wordt gehonoreerd in schaal 16 met een maximaal salaris van ca ,- inclusief emolumenten op basis van een fulltime dienstverband. De eerste benoeming wordt door de Stuurgroep gedaan en dan is de kandidaat in dienst bij de grootste gemeente. Na de ambtelijke fusie treedt de kandidaat in dienst bij de nieuwe organisatie. Het nieuwe College van B & W zal begin 2019 de benoeming van de beoogd gemeentesecretaris omzetten naar een vaste benoeming. De leden van de Stuurgroep; de Bijzondere Ondernemingsraad (BOR) en een afvaardiging van de het managementteam zijn betrokken bij de selectie. De adviseur van Castanho voert in februari de selectiegesprekken en draagt enkele kandidaten voor aan de Stuurgroep (selectiecommissie). De sollicitatierondes met de selectiecommissie, Bijzondere Ondernemingsraad en management zijn op donderdag 16 maart en maandag 27 maart gepland. 8

9 De kennismaking met het gezamenlijke College is op dinsdagochtend 28 maart. Het is de bedoeling om de procedure vóór 1 april 2017 af te ronden. Een assessmentonderzoek kan deel uitmaken van de procedure. Solliciteren of meer informatie? Voor meer informatie kunt u contact opnemen met drs. Ellen Bruin, telnr U kunt solliciteren tot en met 15 februari 2017 via Als u uw CV en korte motivatiebrief uploadt bij de direct solliciteren button, ontvangt u vervolgens een bevestiging van uw sollicitatie. Spoedig na het verstrijken van de reactietermijn nodigen wij kandidaten uit voor een eerste selectiegesprek. 9

Profielschets beoogd gemeentesecretaris/algemeen directeur Fusiegemeente Westerwolde

Profielschets beoogd gemeentesecretaris/algemeen directeur Fusiegemeente Westerwolde Profielschets beoogd gemeentesecretaris/algemeen directeur Fusiegemeente Westerwolde Verbindende en besluitvaardige persoonlijkheid die met enthousiasme de verdere ontwikkeling van Westerwolde regisseert

Nadere informatie

Profielschets beoogd gemeentesecretaris/algemeen directeur Fusiegemeente Waadhoeke

Profielschets beoogd gemeentesecretaris/algemeen directeur Fusiegemeente Waadhoeke Profielschets beoogd gemeentesecretaris/algemeen directeur Fusiegemeente Waadhoeke Empathische en besluitvaardige persoonlijkheid die de verdere ontwikkeling van Waadhoeke vormgeeft en uitdraagt. Waadhoeke

Nadere informatie

Profielschets beoogd gemeentesecretaris Fusiegemeente Altena

Profielschets beoogd gemeentesecretaris Fusiegemeente Altena Profielschets beoogd gemeentesecretaris Fusiegemeente Altena Ambitieuze en besluitvaardige ontwikkelaar en bouwer die in verbinding met medewerkers en bestuur de fusie naar de nieuwe gemeente leidt en

Nadere informatie

Profielschets Directeur en loco-gemeentesecretaris gemeente Oisterwijk/ tevens ambtelijk/strategisch opdrachtgever sociaal domein binnen de regionale

Profielschets Directeur en loco-gemeentesecretaris gemeente Oisterwijk/ tevens ambtelijk/strategisch opdrachtgever sociaal domein binnen de regionale Profielschets Directeur en loco-gemeentesecretaris gemeente Oisterwijk/ tevens ambtelijk/strategisch opdrachtgever sociaal domein binnen de regionale samenwerking Hart van Brabant Over Oisterwijk De gemeente

Nadere informatie

Profielschets beoogd gemeentesecretaris/algemeen directeur Fusiegemeente Zevenaar

Profielschets beoogd gemeentesecretaris/algemeen directeur Fusiegemeente Zevenaar Profielschets beoogd gemeentesecretaris/algemeen directeur Fusiegemeente Zevenaar Energieke en besluitvaardige persoonlijkheid die in contact met medewerkers en bestuur de fusie naar de nieuwe gemeente

Nadere informatie

Profielschets beoogd gemeentesecretaris/algemeen directeur Fusiegemeente Meierijstad

Profielschets beoogd gemeentesecretaris/algemeen directeur Fusiegemeente Meierijstad Profielschets beoogd gemeentesecretaris/algemeen directeur Fusiegemeente Meierijstad Innovatieve persoonlijkheid die de verdere ontwikkeling van Meierijstad met energie vormgeeft en uitdraagt. Ellen Bruin,

Nadere informatie

Profielschets gemeentesecretaris gemeente Hillegom, tevens directeur Werkorganisatie HLTsamen

Profielschets gemeentesecretaris gemeente Hillegom, tevens directeur Werkorganisatie HLTsamen Profielschets gemeentesecretaris gemeente Hillegom, tevens directeur Werkorganisatie HLTsamen verbindende en communicatieve persoonlijkheid die resultaatgerichtheid combineert met visie en oog voor de

Nadere informatie

Profiel directeur bedrijfsvoering/ loco-gemeentesecretaris gemeente Nieuwegein

Profiel directeur bedrijfsvoering/ loco-gemeentesecretaris gemeente Nieuwegein Profiel directeur bedrijfsvoering/ loco-gemeentesecretaris gemeente Nieuwegein Over de gemeente Nieuwegein Nieuwegein is een van de jongste steden van Nederland, maar met historische accenten. Er wonen

Nadere informatie

Profielschets beoogd gemeentesecretaris/algemeen directeur Fusiegemeente Het Hogeland

Profielschets beoogd gemeentesecretaris/algemeen directeur Fusiegemeente Het Hogeland Profielschets beoogd gemeentesecretaris/algemeen directeur Fusiegemeente Het Hogeland RUIMTE! VOOR EEN BEOOGD GEMEENTESECRETARIS / ALGEMEEN DIRECTEUR GEMEENTE HET HOGELAND De te vormen gemeente Het Hogeland

Nadere informatie

Profielschets Twee directeuren Fusiegemeente Altena

Profielschets Twee directeuren Fusiegemeente Altena Profielschets Twee directeuren Fusiegemeente Altena Altena De nieuwe gemeente Altena gaat op 1 januari 2019 van start en bestaat uit de huidige gemeenten Aalburg, Werkendam en Woudrichem. Met de herindeling

Nadere informatie

Profielschets gemeentesecretaris/algemeen directeur gemeente Katwijk

Profielschets gemeentesecretaris/algemeen directeur gemeente Katwijk Profielschets gemeentesecretaris/algemeen directeur gemeente Katwijk Ontwikkelgerichte en verbindende persoonlijkheid die de gemeentelijke organisatie verder ontwikkelt en het bestuur professioneel ondersteunt.

Nadere informatie

Profielschets Teammanager personeel & organisatie Fusiegemeente Altena

Profielschets Teammanager personeel & organisatie Fusiegemeente Altena Profielschets Teammanager personeel & organisatie Fusiegemeente Altena Altena De nieuwe gemeente Altena gaat op 1 januari 2019 van start en bestaat uit de huidige gemeenten Aalburg, Werkendam en Woudrichem.

Nadere informatie

Profielschets Teammanager bestuursondersteuning Fusiegemeente Altena

Profielschets Teammanager bestuursondersteuning Fusiegemeente Altena Profielschets Teammanager bestuursondersteuning Fusiegemeente Altena Altena De nieuwe gemeente Altena gaat op 1 januari 2019 van start en bestaat uit de huidige gemeenten Aalburg, Werkendam en Woudrichem.

Nadere informatie

Profielschets Teammanager informatie Fusiegemeente Altena

Profielschets Teammanager informatie Fusiegemeente Altena Profielschets Teammanager informatie Fusiegemeente Altena Altena De nieuwe gemeente Altena gaat op 1 januari 2019 van start en bestaat uit de huidige gemeenten Aalburg, Werkendam en Woudrichem. Met de

Nadere informatie

Profielschets beoogd griffier Fusiegemeente Zevenaar

Profielschets beoogd griffier Fusiegemeente Zevenaar Profielschets beoogd griffier Fusiegemeente Zevenaar Procesgerichte en resultaatgerichte persoonlijkheid die als (beoogd) griffier raadsleden en fracties optimaal ondersteunt en adviseert en de nieuw te

Nadere informatie

Profielschets gemeentesecretaris/algemeen directeur gemeente West Betuwe

Profielschets gemeentesecretaris/algemeen directeur gemeente West Betuwe Profielschets gemeentesecretaris/algemeen directeur gemeente West Betuwe Ontwikkelgerichte en stabiele manager en adviseur met kennis van de gemeentelijke overheid en van organisatieontwikkeling die resultaatgericht

Nadere informatie

Profielschets Raadsadviseur Fusiegemeente Altena

Profielschets Raadsadviseur Fusiegemeente Altena Profielschets Raadsadviseur Fusiegemeente Altena Altena De nieuwe gemeente Altena gaat op 1 januari 2019 van start en bestaat uit de huidige gemeenten Aalburg, Werkendam en Woudrichem. Met de herindeling

Nadere informatie

Profielschets Concerncontroller Fusiegemeente Altena

Profielschets Concerncontroller Fusiegemeente Altena Profielschets Concerncontroller Fusiegemeente Altena Altena De nieuwe gemeente Altena gaat op 1 januari 2019 van start en bestaat uit de huidige gemeenten Aalburg, Werkendam en Woudrichem. Met de herindeling

Nadere informatie

Profielschets beoogd griffier Fusiegemeente Altena

Profielschets beoogd griffier Fusiegemeente Altena Profielschets beoogd griffier Fusiegemeente Altena Procesgerichte en ondernemende persoonlijkheid die als (beoogd) griffier raadsleden en fracties optimaal ondersteunt en adviseert en de nieuw te vormen

Nadere informatie

Profielschets van gemeentesecretaris/algemeen directeur bij de gemeente Schiedam

Profielschets van gemeentesecretaris/algemeen directeur bij de gemeente Schiedam Profielschets van gemeentesecretaris/algemeen directeur bij de gemeente Schiedam Profielschets gemeentesecretaris/algemeen directeur bij de gemeente Schiedam De stad en het bestuur Schiedam is een stad

Nadere informatie

Profiel Afdelingshoofd Communicatie en Juridische Zaken gemeente Nieuwegein

Profiel Afdelingshoofd Communicatie en Juridische Zaken gemeente Nieuwegein Profiel Afdelingshoofd Communicatie en Juridische Zaken gemeente Nieuwegein Coachend leidinggevende die mensen verbindt en inspireert én die de ingezette ontwikkeling van de afdeling Communicatie & Juridische

Nadere informatie

Profielschets afdelingshoofd Geynwijs gemeente Nieuwegein

Profielschets afdelingshoofd Geynwijs gemeente Nieuwegein Profielschets afdelingshoofd Geynwijs gemeente Nieuwegein Over de gemeente Nieuwegein Nieuwegein is een van de jongste steden van Nederland, maar met historische accenten. Er wonen ongeveer 62.000 mensen

Nadere informatie

Profielschets Teammanager financieel advies/financiële administratie fusiegemeente Hoeksche Waard

Profielschets Teammanager financieel advies/financiële administratie fusiegemeente Hoeksche Waard Profielschets Teammanager financieel advies/financiële administratie fusiegemeente Hoeksche Waard Samen met de andere 19 teammanagers, bestuurders, directieleden, medewerkers en inwoners levert deze betrokken

Nadere informatie

Profiel Teamleider Communicatie gemeente Nieuwegein

Profiel Teamleider Communicatie gemeente Nieuwegein Profiel Teamleider Communicatie gemeente Nieuwegein Coachend leidinggevende met kennis van communicatie die mensen verbindt en inspireert én die de ingezette ontwikkeling van het Team Communicatie verder

Nadere informatie

Profielschets. Gemeentesecretaris/algemeen directeur gemeente Hardenberg

Profielschets. Gemeentesecretaris/algemeen directeur gemeente Hardenberg Profielschets Gemeentesecretaris/algemeen directeur gemeente Hardenberg Hardenberg, biedt ruimte en verbindt Hardenberg is een grote en sterke plattelandsgemeente die volop ruimte biedt om te wonen, te

Nadere informatie

Profielschets afdelingshoofd Maatschappij & Organisatie

Profielschets afdelingshoofd Maatschappij & Organisatie Profielschets afdelingshoofd Maatschappij & Organisatie Profielschets afdelingshoofd Maatschappij & Organisatie gemeente Loon op Zand De gemeente Loon op Zand Loon op Zand is een toeristische, recreatieve

Nadere informatie

Profielschets directeur bedrijfsvoering Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier

Profielschets directeur bedrijfsvoering Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier Profielschets directeur bedrijfsvoering Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier Over Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier Hollands Noorderkwartier is als waterbeheerder én als werkgever een belangrijke

Nadere informatie

Profielschets van Gemeentesecretaris bij de gemeente Amersfoort

Profielschets van Gemeentesecretaris bij de gemeente Amersfoort Profielschets van Gemeentesecretaris bij de gemeente Amersfoort Ellen Bruin Rieken & Oomen Utrecht, oktober 2013 Profielschets gemeentesecretaris bij de gemeente Amersfoort Over de gemeente Amersfoort

Nadere informatie

Profielschets Teammanager vergunningen/apv/toezicht & handhaving/integrale veiligheid fusiegemeente Hoeksche Waard

Profielschets Teammanager vergunningen/apv/toezicht & handhaving/integrale veiligheid fusiegemeente Hoeksche Waard Profielschets Teammanager vergunningen/apv/toezicht & handhaving/integrale veiligheid fusiegemeente Hoeksche Waard Samen met de andere 19 teammanagers, bestuurders, directieleden, medewerkers en inwoners

Nadere informatie

Profielschets Gemeentesecretaris/algemeen directeur gemeente Groningen

Profielschets Gemeentesecretaris/algemeen directeur gemeente Groningen Profielschets Gemeentesecretaris/algemeen directeur gemeente Groningen energieke, betrokken en koersvaste leider die richting en sturing geeft aan de verdere ontwikkeling van de organisatie Gemeente Groningen

Nadere informatie

Profielschets Teammanager juridische zaken/control, kwaliteit WMO en werk en inkomen fusiegemeente Hoeksche Waard

Profielschets Teammanager juridische zaken/control, kwaliteit WMO en werk en inkomen fusiegemeente Hoeksche Waard Profielschets Teammanager juridische zaken/control, kwaliteit WMO en werk en inkomen fusiegemeente Hoeksche Waard Samen met de andere 19 teammanagers, bestuurders, directieleden, medewerkers en inwoners

Nadere informatie

Geerts & Partners is in opdracht van de nieuwe gemeente West Betuwe op zoek naar een. Kwartiermaker

Geerts & Partners is in opdracht van de nieuwe gemeente West Betuwe op zoek naar een. Kwartiermaker Geerts & Partners is in opdracht van de nieuwe gemeente West Betuwe op zoek naar een Kwartiermaker Die de bouw van de nieuwe gemeente wil leiden én voortzetten, en daarbij verbindt, vernieuwt en enthousiasmeert.

Nadere informatie

Profielschets Directeur opgave ruimtelijke en economische ontwikkeling gemeente Oss

Profielschets Directeur opgave ruimtelijke en economische ontwikkeling gemeente Oss Profielschets Directeur opgave ruimtelijke en economische ontwikkeling gemeente Oss Coachende en betrokken directeur met kennis van het ruimtelijk-economisch domein die samen met de samenleving en medewerkers

Nadere informatie

Profielschets beoogd griffier fusiegemeente Noordwijk

Profielschets beoogd griffier fusiegemeente Noordwijk Profielschets beoogd griffier fusiegemeente Noordwijk De nieuwe gemeente Noordwijk komt graag in contact met een ondernemende persoonlijkheid die eerst als kwartiermaker functioneert en vanaf januari 2019

Nadere informatie

Profielschets beoogd griffier Fusiegemeente Het Hogeland

Profielschets beoogd griffier Fusiegemeente Het Hogeland Profielschets beoogd griffier Fusiegemeente Het Hogeland RUIMTE! VOOR EEN BEOOGD GRIFFIER GEMEENTE HET HOGELAND De te vormen gemeente Het Hogeland zoekt een energieke en ontwikkelgerichte beoogd griffier

Nadere informatie

Profiel Concernmanagers

Profiel Concernmanagers Profiel Concernmanagers Profielschets twee concernmanagers gemeente Emmen Authentiek, strategisch, ontwikkelgericht en coachend. Over de gemeente Emmen De gemeente Emmen bestaat uit de stedelijke kern

Nadere informatie

Profielschets Controller / Manager Bedrijfsvoering

Profielschets Controller / Manager Bedrijfsvoering Profielschets Controller / Manager Bedrijfsvoering Ellen Bruin, september 2015 Over de Dienst Gezondheid en Jeugd De Dienst Gezondheid & Jeugd verzorgt namens 17 gemeenten in Zuid-Holland Zuid de uitvoering

Nadere informatie

Profiel Lid Raad van Toezicht

Profiel Lid Raad van Toezicht Profiel Lid Raad van Toezicht Profielschets lid Raad van Toezicht Liemerije Liemerije is sinds 1976 het adres voor ouderenzorg in de Liemers. Onze cliënten zijn bij onze deskundige medewerkers in goede

Nadere informatie

Profiel Lid Raad van Toezicht met aandachtsgebied bedrijfsvoering

Profiel Lid Raad van Toezicht met aandachtsgebied bedrijfsvoering Profiel Lid Raad van Toezicht met aandachtsgebied bedrijfsvoering Profielschets lid Raad van Toezicht met aandachtsgebied bedrijfsvoering Liemerije Liemerije is sinds 1976 het adres voor ouderenzorg in

Nadere informatie

voor SKBO en Stichting OOG

voor SKBO en Stichting OOG Directeur Financien, Facilitair en Beheer voor SKBO en Stichting OOG SKBO en Stichting OOG Per januari 2018 vormen SKBO en stichting OOG één organisatie. Zij gaan een fusie aan en bundelen hun krachten.

Nadere informatie

Profiel. interim algemeen manager U10 voor de duur van 6 tot 12 maanden

Profiel. interim algemeen manager U10 voor de duur van 6 tot 12 maanden Profiel interim algemeen manager U10 voor de duur van 6 tot 12 maanden Profiel algemeen manager ad interim U10 Algemeen U10 is een netwerksamenwerking, bestaande uit 12 tot 16 gemeenten rondom Utrecht.

Nadere informatie

Profiel Lid Raad van Toezicht met aandachtsgebied zorg, kwaliteit en veiligheid

Profiel Lid Raad van Toezicht met aandachtsgebied zorg, kwaliteit en veiligheid Profiel Lid Raad van Toezicht met aandachtsgebied zorg, kwaliteit en veiligheid Profielschets lid Raad van Toezicht met aandachtsgebied zorg, kwaliteit en veiligheid Liemerije Liemerije is sinds 1976 het

Nadere informatie

Directeur Personeel, Onderwijs en Kwaliteit voor SKBO en Stichting OOG

Directeur Personeel, Onderwijs en Kwaliteit voor SKBO en Stichting OOG Directeur Personeel, Onderwijs en Kwaliteit voor SKBO en Stichting OOG SKBO en Stichting OOG Per januari 2018 vormen SKBO en stichting OOG één organisatie. Zij gaan een fusie aan en bundelen hun krachten.

Nadere informatie

CONCEPT Functieprofiel (beoogd) raadsgriffier gemeente Westerkwartier

CONCEPT Functieprofiel (beoogd) raadsgriffier gemeente Westerkwartier CONCEPT Functieprofiel (beoogd) raadsgriffier gemeente Westerkwartier De functie van kwartiermaker griffie/beoogd griffier van de raad van de nieuw te vormen gemeente Westerkwartier kent twee opeenvolgende

Nadere informatie

Profiel Voorzitter Raad van Toezicht

Profiel Voorzitter Raad van Toezicht Profiel Voorzitter Raad van Toezicht Profielschets voorzitter Raad van Toezicht Liemerije Liemerije is sinds 1976 het adres voor ouderenzorg in de Liemers. Onze cliënten zijn bij onze deskundige medewerkers

Nadere informatie

Gemeentesecretaris/Algemeen Directeur

Gemeentesecretaris/Algemeen Directeur Functieprofiel Gemeentesecretaris/Algemeen Directeur Stad van Ontdekkingen Leiden is met haar 125.000 inwoners een geweldige plek om te werken, te studeren, te ondernemen, te wonen en te zijn. Leiden is

Nadere informatie

Profielschets beoogd griffier fusiegemeente Hoeksche Waard

Profielschets beoogd griffier fusiegemeente Hoeksche Waard Profielschets beoogd griffier fusiegemeente Hoeksche Waard Gemeente Hoeksche Waard: dichtbij in verbinding met de omgeving. De te vormen gemeente zoekt een toegankelijke en strategische beoogd griffier

Nadere informatie

Gemeentesecretaris Gemeente Sliedrecht

Gemeentesecretaris Gemeente Sliedrecht Profielschets Gemeentesecretaris Gemeente Sliedrecht 1 Algemeen Sliedrecht is een dorp met ruim 24.000 inwoners en ligt aan een van de drukst bevaarde rivieren van Nederland, de Beneden Merwede. Aan de

Nadere informatie

Profielschets. Directeur-bestuurder Woningstichting Putten

Profielschets. Directeur-bestuurder Woningstichting Putten Profielschets Directeur-bestuurder Woningstichting Putten ERLY the consulting company Opdrachtgever: Woningstichting Putten Datum: 21 oktober 2014 Adviseur: drs. Lilian Vos Inleiding Woningstichting Putten

Nadere informatie

Profielschets directeur Waterschap Rivierenland

Profielschets directeur Waterschap Rivierenland Profielschets directeur Waterschap Rivierenland - toegankelijke, resultaatgerichte en innovatieve leider - Waterschap Rivierenland Waterschap Rivierenland werkt aan sterke dijken en een evenwichtig watersysteem.

Nadere informatie

gemeentesecretaris / algemeen directeur

gemeentesecretaris / algemeen directeur Functieprofiel gemeentesecretaris / algemeen directeur De gemeente Lansingerland Lansingerland is een dynamische gemeente in het hart van de regio Rotterdam, bestaande uit de kernen Berkel en Rodenrijs,

Nadere informatie

Profielschets. Hoofd Gebiedsontwikkeling. Gemeente Rotterdam. ERLY the consulting company Datum: december 2016 Adviseur: drs.

Profielschets. Hoofd Gebiedsontwikkeling. Gemeente Rotterdam. ERLY the consulting company Datum: december 2016 Adviseur: drs. Profielschets Hoofd Gebiedsontwikkeling Gemeente Rotterdam ERLY the consulting company Datum: december 2016 Adviseur: drs. Lilian Vos Voor de Directie Ruimtelijke Economische Ontwikkeling van de Gemeente

Nadere informatie

Profiel. Gemeente Utrecht. Strategisch manager communicatie

Profiel. Gemeente Utrecht. Strategisch manager communicatie Profiel Gemeente Utrecht Strategisch manager communicatie Gemeente Utrecht Strategisch manager communicatie De stad Utrecht Utrecht telt als vierde stad van Nederland en één van de G4 steden circa 330.000

Nadere informatie

FUNCTIEPROFIEL. Directeur-bestuurder. bij. Idealis

FUNCTIEPROFIEL. Directeur-bestuurder. bij. Idealis FUNCTIEPROFIEL Directeur-bestuurder bij Idealis PublicSpirit Mevrouw drs. J. Goudsmit Directeur Woerden, maart 2013 Organisatie en context Idealis is een woningcorporatie en dè studentenhuisvester voor

Nadere informatie

Functieprofiel. Concerndirecteur. Domein Ruimte & Economie

Functieprofiel. Concerndirecteur. Domein Ruimte & Economie Functieprofiel Concerndirecteur Domein Ruimte & Economie De gemeente Lansingerland Lansingerland is een dynamische gemeente in het hart van de regio Rotterdam, bestaande uit de kernen Berkel en Rodenrijs,

Nadere informatie

Profielschets Directeur-bestuurder Catharina Stichting

Profielschets Directeur-bestuurder Catharina Stichting Profielschets Directeur-bestuurder Catharina Stichting ERLY the consulting company Datum: juni 2017 Adviseur: drs. Lilian Vos Catharina Stichting De Catharina Stichting is een kleinschalige zorg- en welzijnsorganisatie

Nadere informatie

Profielschets nieuwe burgemeester Westerkwartier 2019

Profielschets nieuwe burgemeester Westerkwartier 2019 Profielschets nieuwe burgemeester Westerkwartier 2019 1. Inleiding De nieuwe gemeente Westerkwartier zoekt een burgemeester. De vacature is per 1 januari 2019 ontstaan als gevolg van de herindeling in

Nadere informatie

Profiel. Hoofd Communicatie Spaarne Gasthuis. 21 mei 2015. Opdrachtgever Spaarne Gasthuis

Profiel. Hoofd Communicatie Spaarne Gasthuis. 21 mei 2015. Opdrachtgever Spaarne Gasthuis Profiel Hoofd Communicatie Spaarne Gasthuis 21 mei 2015 Opdrachtgever Spaarne Gasthuis Voor meer informatie over de functie Jeannette van der Vorm, adviseur Leeuwendaal Telefoon (070) 414 27 00 Voor sollicitatie

Nadere informatie

Profielschets burgemeester Woudenberg m/v

Profielschets burgemeester Woudenberg m/v Profielschets burgemeester Woudenberg m/v Waarom een nieuwe burgemeester? Het wetsvoorstel over de samenvoeging van Woudenberg met de gemeenten Renswoude en Scherpenzeel is recent ingetrokken, waardoor

Nadere informatie

WORDT U ONZE BURGEMEESTER?

WORDT U ONZE BURGEMEESTER? Lef Modern Ambassadeur van de gemeente Ambitie Jongste gemeente van Nederland Herkenbare wijze Dichtbij de inwoners capital Lef Enthousiasmerend capital Ervaren bestuurder Boven partijen Modern Boven de

Nadere informatie

Functieprofiel. Concerndirecteur. Domein Dienstverlening & Bedrijfsvoering

Functieprofiel. Concerndirecteur. Domein Dienstverlening & Bedrijfsvoering Functieprofiel Concerndirecteur Domein Dienstverlening & Bedrijfsvoering De gemeente Lansingerland Lansingerland is een dynamische gemeente in het hart van de regio Rotterdam, bestaande uit de kernen Berkel

Nadere informatie

Profiel. Programmadirecteur Creatieve Industrie Aventus. december 2015

Profiel. Programmadirecteur Creatieve Industrie Aventus. december 2015 Profiel Programmadirecteur Creatieve Industrie Aventus december 2015 Opdrachtgever Aventus Voor meer informatie over de functie Jeannette van der Vorm, adviseur Leeuwendaal Telefoon (088) 00 868 00 / 06-29004782

Nadere informatie

Directeur / Bestuurder

Directeur / Bestuurder Vacature Stichting Rijnstad is op zoek naar een Directeur / Bestuurder Directeur / Bestuurder Stichting Rijnstad is per 1 januari 2020 opzoek naar een bestuurder. De bestuurder stelt als eindverantwoordelijke

Nadere informatie

Profielschets. Manager Financiën. Omnivera GWZ. ERLY the consulting company Datum: februari 2016 Opdrachtgever: Omnivera GWZ

Profielschets. Manager Financiën. Omnivera GWZ. ERLY the consulting company Datum: februari 2016 Opdrachtgever: Omnivera GWZ Profielschets Manager Financiën Omnivera GWZ ERLY the consulting company Datum: februari 2016 Opdrachtgever: Omnivera GWZ Adviseurs ERLY: drs. Lilian Vos Telefoonnummer: 035 543 00 88 Omnivera GWZ Omnivera

Nadere informatie

Visie. Meierijstad. Ambassadeur van de gemeente. 13 Kernen. Lef. Visie. Visie. 13 kernen. Charisma. capital. Integer. Visie. Modern. Visie.

Visie. Meierijstad. Ambassadeur van de gemeente. 13 Kernen. Lef. Visie. Visie. 13 kernen. Charisma. capital. Integer. Visie. Modern. Visie. Herkenbare wijze Ondernemend AgriFood capital Capital AgriFood Ondernemend Ambassadeur van de gemeente Energiek Democratisch 13 kernen Boven de partijen Ervaren bestuurder Doorzettingsvermogen Modern geeft

Nadere informatie

Profielschets. Directeur-bestuurder Woningbouwvereniging Compaen

Profielschets. Directeur-bestuurder Woningbouwvereniging Compaen Profielschets Directeur-bestuurder Woningbouwvereniging Compaen ERLY the consulting company Opdrachtgever: Woningbouwvereniging Compaen Datum: juni 2015 Adviseur: drs. Lilian Vos Inleiding Woningbouwvereniging

Nadere informatie

Profielschets Lid Raad van Toezicht bij. Stichting Zinzia Zorggroep

Profielschets Lid Raad van Toezicht bij. Stichting Zinzia Zorggroep Profielschets Lid Raad van Toezicht bij Stichting Zinzia Zorggroep Zinzia Zorggroep (hierna: Zinzia) Zinzia is een aanbieder van complexe en intensieve zorg aan oudere mensen met dementie en/of lichamelijke

Nadere informatie

Profielschets. Directeur-bestuurder Omnia Wonen

Profielschets. Directeur-bestuurder Omnia Wonen Profielschets Directeur-bestuurder Omnia Wonen ERLY the consulting company Opdrachtgever: Omnia Wonen Datum: 20 oktober 2014 Adviseur: drs. Lilian Vos Inleiding Omnia Wonen in Harderwijk is een moderne

Nadere informatie

Profiel. Strategisch HR adviseur. 8 december 2015. Opdrachtgever Stichting Openbaar Onderwijs Noord

Profiel. Strategisch HR adviseur. 8 december 2015. Opdrachtgever Stichting Openbaar Onderwijs Noord Profiel Strategisch HR adviseur 8 december 2015 Opdrachtgever Stichting Openbaar Onderwijs Noord Voor meer informatie over de functie Erik Frieling, adviseur Leeuwendaal Telefoon (070) 414 27 00 evt. mobielnummer

Nadere informatie

Directeur-Bestuurder Ondernemend, verbindend en met visie op de markt

Directeur-Bestuurder Ondernemend, verbindend en met visie op de markt Profiel Directeur-Bestuurder Ondernemend, verbindend en met visie op de markt 4 mei 2018 Opdrachtgever OnderwijsAdvies Voor meer informatie over de functie Marcel ten Berge, adviseur Leeuwendaal Telefoon

Nadere informatie

Functieprofiel Directeur AEDES

Functieprofiel Directeur AEDES Functieprofiel Directeur AEDES AEDES Directeur Aedes is de branchevereniging van woningcorporaties in Nederland. De leden van Aedes werken aan duurzaam en betaalbaar wonen in leefbare buurten en woonkernen.

Nadere informatie

Vacature: Gemeentesecretaris/Algemeen directeur Scherpenzeel

Vacature: Gemeentesecretaris/Algemeen directeur Scherpenzeel Vacature: Gemeentesecretaris/Algemeen directeur Scherpenzeel PublicSpirit Mr. Gert-Jan Jongkind Associé/Senior consultant Amersfoort, augustus 2017 1. Inleiding Scherpenzeel zoekt een gemeentesecretaris/algemeen

Nadere informatie

Profielschets. Manager Finance & Reporting. Wooncompagnie. ERLY the consulting company Datum: mei 2016 Telefoonnummer:

Profielschets. Manager Finance & Reporting. Wooncompagnie. ERLY the consulting company Datum: mei 2016 Telefoonnummer: Profielschets Manager Finance & Reporting Wooncompagnie ERLY the consulting company Datum: mei 2016 Telefoonnummer: 035 543 00 88 Wooncompagnie Wooncompagnie is een nuchtere en bescheiden woningcorporatie

Nadere informatie

Manager Bedrijfsvoering

Manager Bedrijfsvoering Manager Bedrijfsvoering Verbinder, peoplemanager en sparringpartner op strategisch niveau Severinus Severinus noemt zich dé zorgorganisatie in Veldhoven en omgeving. Zij bieden primair zorg voor mensen

Nadere informatie

FUNCTIEPROFIEL. Directeur Werkplein Hart van West-Brabant

FUNCTIEPROFIEL. Directeur Werkplein Hart van West-Brabant FUNCTIEPROFIEL Directeur Werkplein Hart van West-Brabant PublicSpirit drs. R.W.C. (Rob) van Woerkum MMC Senior consultant 30 augustus 2018 Organisatie Het Werkplein Hart van West-Brabant is een samenwerkingsverband

Nadere informatie

Functieprofiel. VOORZITTER EN LID RAAD VAN TOEZICHT Fidarda - SKOD

Functieprofiel. VOORZITTER EN LID RAAD VAN TOEZICHT Fidarda - SKOD bezoekadres Stationsstraat 29 a 9401 KW Assen postadres Postbus 479 9400 AL Assen telefoon (0592) 30 84 58 fax (0592) 33 15 35 e-mail info@ypsylon.nl KvK Friesland 56.48.77.54 www.ypsylon.nl Functieprofiel

Nadere informatie

Gemeentesecretaris / Algemeen Directeur

Gemeentesecretaris / Algemeen Directeur functieprofiel Gemeente Rotterdam Gemeentesecretaris / Algemeen Directeur Rotterdam Rotterdam vraagt om een overheid die goed toegankelijk is, afspraken nakomt en goede dienstverlening biedt. Meer dan

Nadere informatie

Profiel. Manager Financiën en Bedrijfsvoering. 16 juni 2016. Opdrachtgever Cosis. Voor meer informatie over de functie 088 8393253

Profiel. Manager Financiën en Bedrijfsvoering. 16 juni 2016. Opdrachtgever Cosis. Voor meer informatie over de functie 088 8393253 Profiel Manager Financiën en Bedrijfsvoering 16 juni 2016 Opdrachtgever Cosis Voor meer informatie over de functie 088 8393253 Voor sollicitatie www.cosis.nu/vacatures rvb@cosis.nu Promens Care en NOVO

Nadere informatie

DE ALLIANTIE. DIRECTEUR AMSTERDAM-ALMERE en VvE DIENSTEN. mei 2014 HCG/TK/ES

DE ALLIANTIE. DIRECTEUR AMSTERDAM-ALMERE en VvE DIENSTEN. mei 2014 HCG/TK/ES DE ALLIANTIE DIRECTEUR AMSTERDAM-ALMERE en VvE DIENSTEN mei 2014 HCG/TK/ES DE ORGANISATIE is een ontwikkelende woningcorporatie met bijna 60.000 woningen in de noordvleugel van de Randstad. Vier regiobedrijven

Nadere informatie

Wervingsprofiel BESTUURDER. 11 januari Opdrachtgevers Raad van Toezicht Farent. Kenmerk 90170/MBE/HHO. Adviseur Marcel ten Berge

Wervingsprofiel BESTUURDER. 11 januari Opdrachtgevers Raad van Toezicht Farent. Kenmerk 90170/MBE/HHO. Adviseur Marcel ten Berge Wervingsprofiel BESTUURDER 11 januari 2019 Opdrachtgevers Raad van Toezicht Farent Kenmerk 90170/MBE/HHO Adviseur Marcel ten Berge Aanvraagnummer A02110 Inhoudsopgave 1 De organisatie Farent 3 2 De bestuurder

Nadere informatie

FUNCTIEPROFIEL DIRECTEUR

FUNCTIEPROFIEL DIRECTEUR FUNCTIEPROFIEL DIRECTEUR PublicSpirit Aarnt Lantinga senior consultant November 2014 Organisatie & context SADC ontwikkelt binnen de Metropool Regio Amsterdam een samenhangende portfolio van hoogwaardige

Nadere informatie

Slachtofferhulp Nederland

Slachtofferhulp Nederland Slachtofferhulp Nederland Profielschets Directeur Juridische Dienstverlening Baarn, 3 juni 2016 Rutgers van Rozenburglaan 2, 3744 MC Baarn tel.: 035 69 48 000; e-mail: office@galangroep.nl www.galangroep.nl

Nadere informatie

Functieprofiel directeur de Rijzert

Functieprofiel directeur de Rijzert Functieprofiel directeur de Rijzert 1 De organisatie De Rijzert is een school voor praktijkonderwijs in s-hertogenbosch die ressorteert onder de Stichting Praktijkonderwijs s-hertogenbosch. De stichting

Nadere informatie

FUNCTIEPROFIEL. Directeur-Bestuurder. bij. Erfgoedhuis Zuid-Holland

FUNCTIEPROFIEL. Directeur-Bestuurder. bij. Erfgoedhuis Zuid-Holland FUNCTIEPROFIEL Directeur-Bestuurder bij Erfgoedhuis Zuid-Holland PublicSpirit De heer drs. P. Beterams senior consultant april 2018 Organisatie & context Inleiding Erfgoedhuis Zuid-Holland zet zich in

Nadere informatie

FUNCTIEPROFIEL. Afdelingshoofd Stedelijke Ontwikkeling en Plannen en Projecten. bij. Gemeente Roermond

FUNCTIEPROFIEL. Afdelingshoofd Stedelijke Ontwikkeling en Plannen en Projecten. bij. Gemeente Roermond FUNCTIEPROFIEL Afdelingshoofd Stedelijke Ontwikkeling en Plannen en Projecten bij Gemeente Roermond PublicSpirit Walter Huurdeman Amersfoort, februari 2017 Organisatie en context Ben jij de strategische

Nadere informatie

Dalfsen biedt een buitenkans: wordt u onze nieuwe burgemeester?

Dalfsen biedt een buitenkans: wordt u onze nieuwe burgemeester? Dalfsen biedt een buitenkans: wordt u onze nieuwe burgemeester? Tussen de mensen staat en weet wat Dalfsen biedt een buitenkans: wordt u onze nieuwe burgemeester? De gemeente Dalfsen bestaat uit ruim 28.000

Nadere informatie

Profielschets voor lid bestuur CNV Connectief, portefeuille sectorvoorzitterschap Onderwijs.

Profielschets voor lid bestuur CNV Connectief, portefeuille sectorvoorzitterschap Onderwijs. Profielschets voor lid bestuur CNV Connectief, portefeuille sectorvoorzitterschap Onderwijs. Profielschets voor lid bestuur CNV Connectief, portefeuille sectorvoorzitterschap Onderwijs Boegbeeld met ruime

Nadere informatie

Profielschets. Gemeentesecretaris/algemeen directeur gemeente s-hertogenbosch

Profielschets. Gemeentesecretaris/algemeen directeur gemeente s-hertogenbosch Profielschets Gemeentesecretaris/algemeen directeur gemeente s-hertogenbosch Innovatieve, inspirerende en betrokken collega met een heldere kijk op de veranderende wereld. Bekijk hier waar s-hertogenbosch

Nadere informatie

Profiel. Manager ICT. 4 augustus Opdrachtgever Diakonessenhuis Utrecht

Profiel. Manager ICT. 4 augustus Opdrachtgever Diakonessenhuis Utrecht Profiel Manager ICT 4 augustus 2016 Opdrachtgever Diakonessenhuis Utrecht Voor meer informatie over de functie Lidewij Geertsma, adviseur Leeuwendaal Telefoon (088) 00 868 00 0629004723 Voor sollicitatie

Nadere informatie

Profiel. Manager team Midden-Brabant-Noord. 22 juli 2015. Opdrachtgever GGD Hart voor Brabant

Profiel. Manager team Midden-Brabant-Noord. 22 juli 2015. Opdrachtgever GGD Hart voor Brabant Profiel Manager team Midden-Brabant-Noord 22 juli 2015 Opdrachtgever GGD Hart voor Brabant Voor meer informatie over de functie Zie informatie selectieprocedure Voor sollicitatie www.leeuwendaal.nl Niets

Nadere informatie

Directeur Jeugdzorg Nederland

Directeur Jeugdzorg Nederland Directeur Jeugdzorg Nederland met integrale verantwoordelijkheid voor een organisatie met zeer betrokken professionals, die begrijpt dat maatschappelijk ondernemerschap, affiniteit met de sector, natuurlijk

Nadere informatie

Manager voor de beroepsrichting bedrijfsadministratie

Manager voor de beroepsrichting bedrijfsadministratie Profiel Manager voor de beroepsrichting bedrijfsadministratie 18 juni 2015 Opdrachtgever Aventus Voor meer informatie over de functie Anky van Etten, adviseur Leeuwendaal Telefoon (070) 414 27 00 06-37383699

Nadere informatie

Organisatie- en functieprofiel. Achterhoek VO. Lid college van bestuur - Doetinchem met focus op bedrijfsvoering

Organisatie- en functieprofiel. Achterhoek VO. Lid college van bestuur - Doetinchem met focus op bedrijfsvoering Organisatie- en functieprofiel Achterhoek VO Lid college van bestuur - Doetinchem met focus op bedrijfsvoering Versie 20 januari 2017 Sollicitatieprocedure Informatie: Neem voor meer informatie contact

Nadere informatie

> Profiel. GITP Executive Search, Werving & Selectie en Interim Management Ptolemaeuslaan BP Utrecht Tel

> Profiel. GITP Executive Search, Werving & Selectie en Interim Management Ptolemaeuslaan BP Utrecht Tel en Interim Management Ptolemaeuslaan 40 3528 BP Utrecht Tel. 030 2040851 www.gitp.nl > Profiel Kenmerk >JS/Pameijer/15.053 Onderwerp > Profiel lid Raad van Bestuur portefeuille Financiën en Bedrijfsvoering

Nadere informatie

STICHTING PRIMAIR ONDERWIJS ZUNDERT. 4/11/2018 Vacature Bestuurder SPOZ

STICHTING PRIMAIR ONDERWIJS ZUNDERT. 4/11/2018 Vacature Bestuurder SPOZ STICHTING PRIMAIR ONDERWIJS ZUNDERT 4/11/2018 Vacature Bestuurder SPOZ Stichting Primair Onderwijs Zundert Voor meer Informatie over de functie Niek Flipse, interim-bestuurder Telefoon (06) 21 71 25 50

Nadere informatie

Profielschets Burgemeester van Smallingerland

Profielschets Burgemeester van Smallingerland Profielschets Burgemeester van Smallingerland 1 november 018 Smallingerland zoekt een energieke, betrokken burgemeester die onze mooie gemeente nog meer op de kaart zet! De gemeente Smallingerland is een

Nadere informatie

Profielschets bestuurder. SWV PO en SWV VO Zoetermeer

Profielschets bestuurder. SWV PO en SWV VO Zoetermeer Profielschets bestuurder SWV PO en SWV VO Zoetermeer 1 INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding... 3 2. Situatieschets... 3 3. Profiel en werkzaamheden gezamenlijke bestuurder... 5 3.1. Werkzaamheden... 5 3.2. Kennis,

Nadere informatie

MANAGER INNOVATIECENTRUM

MANAGER INNOVATIECENTRUM FUNCTIEPROFIEL MANAGER INNOVATIECENTRUM MARNIX ACADEMIE Inhoudsopgave 1 De Marnix Academie 3 De organisatie 3 De missie 3 Visie 3 De thema s 3 Organogram 4 2 Opleidingsmanager 5 Plaats in de organisatie

Nadere informatie

Lid Raad van Bestuur BrabantZorg Portefeuille Financiën en Bedrijfsvoering

Lid Raad van Bestuur BrabantZorg Portefeuille Financiën en Bedrijfsvoering Profiel Lid Raad van Bestuur BrabantZorg Portefeuille Financiën en Bedrijfsvoering 2 maart 2018 Opdrachtgever BrabantZorg Auteur drs. Lidewij Geertsma Telefoon (088) 00 868 00 Voor sollicitatie www.leeuwendaal.nl

Nadere informatie

Venray zoekt een krachtige verbinder. Profielschets burgemeester

Venray zoekt een krachtige verbinder. Profielschets burgemeester Venray zoekt een krachtige verbinder Profielschets burgemeester Wie draagt straks deze prachtige ambtsketen? Het is een eer om de eerste burger te zijn van onze prachtige gemeente Venray. Een groene gemeente

Nadere informatie