GEMEENTEBESTUUR UITGEEST

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "GEMEENTEBESTUUR UITGEEST"

Transcriptie

1 GEMEENTEBESTUUR UITGEEST Nota / advies van: Ad Klinkenberg Behandelende afdeling: Datum: 14 februari 2014 NR. TITEL: Rapport toekomstvisie Zwembad De Zien Een verkennende rapportage door "Werkgroep Zwembad De Zien". KORTE PROBLEEMSTELLING/ONDERWERP: Het contract met de exploitant van Zwembad De Zien is opgezegd en eindigt per 31/12/2014. De vraag is of en zo ja hoe per 01/01/2015 met het zwembad wordt verder gegaan. Daarvoor zijn 4 varianten in het rapport nader onderzocht. (i.v.m. B en W notulering zeer beknopt advies, voor uitgebreid advies z.o.z.) SAMENVATTEND ADVIES: 1. Instemmen met het Rapport Zwembad De Zien. 2. Rapport voorleggen aan de Commissie Samenlevingszaken van 3 maart a.s. met advies de werkgroep een vervolgopdracht te geven zoals in het rapport vermeld. 3. T.b.v. de noodzakelijke onderhoudskosten in 2014 een bedrag beschikbaar stellen van ,-- ten laste van de voorziening onderhoud Zwembad De Zien. Behandeling in de gemeenteraad: ja Bespreken in Commissie: Samenlevingszaken Datum: Paraaf afd.hoofd: Voorlichting: ja Bespreken GO/OR: nee Openbaar: ja Advies secretaris: Vragen/opmerkingen portefeuillehouder: Conceptbrief samenstellen i.o.v. portefeuillehouder: ja/nee Burgemeester Secretaris Wethouder Spaanderman Wethouder Linnartz Akkoord Bespreken Besluit van B&W d.d.: ^ ^ -3=»/^ Nummer: B

2 Persbericht: ADVIES BEHANDELENDE AFDELING: Probleemstelling: Het contract met de huidige exploitant van zwembad De Zien, Optisport, is opgezegd per De vraag is dan: wat te doen met het zwembad per Hiervoor zijn in het rapport 4 varianten onderzocht. Daarbij zijn in feite twee hoofdlijnen te onderkennen: 1. Het zwembad blijft structureel geëxploiteerd op de huidige locatie, hetzij in de huidige omvang of in beperktere omvang; 2. Het huidige zwembad wordt op termijn gesloten en wordt zo mogelijk in een andere configuratie op een andere locatie teruggeplaatst. Ad 1. De werkgroep opteert voor behoud van het zwembad op de huidige locatie, al dan niet in de huidige omvang. De werkgroep heeft hiervoor 2 hoofdargumenten: a. het zwembad ligt in een uniek gebied waardoor de binding en samenhang met omliggende (sport)faciliteiten versterkt kan worden wat een recreatieve en sportieve impuls kan geven aan dit gebied; b. er zijn goede mogelijkheden door een andere exploitatieopzet om het zwembad, wellicht nog met een beperkte gemeentelijke bijdrage, voor de lange(re) termijn voor Uitgeest te behouden. Ad 2. a. Sluiting van het zwembad levert een herontwikkellocatie op van m2. Zowel op basis van eigen beleid van de gemeente Uitgeest (Toekomstvisie gemeente Uitgeest 2020/doorgroei naar inwoners) als op basis van externe ontwikkelingen en rapporten (Kansen voor ruimtelijke ontwikkelingen rond ov-knooppunten in Noord-Holland, een verkenning van de bereikbaarheid van en het ruimtegebruik rondom openbaar vervoerknooppunten van Goudappel Coffeng d.d. 9 februari 2011 en het recent verschenen rapport Taskforce Ruimte Assist Zuid-Kennemerland en IJmond, Toekomst bereikbaarheid en stations in een aantrekkelijke regio d.d. 11 februari 2014) komt de locatie van zwembad De Zien in aanmerking om aan de woningbouwopgave in dat kader te gaan voldoen. b. Sluiting van het zwembad op de huidige locatie kan a.g.v. genoemde herontwikkeling wellicht gecompenseerd worden door nieuwbouw van een nader te bepalen configuratie elders. Oplossing: Bijgaand rapport voorleggen aan de Commissie Samenlevingszaken van 3 maart a.s. met het advies de werkgroep een vervolgopdracht te geven voor een definitief eindrapport. Dit rapport kan opgeleverd worden begin juni 2014, zodat het nog betrokken kan worden bij de financiële en beleidsmatige voorbereiding van de (meerjarenbegroting 2015 (e.v.). In het definitieve rapport zal dieper worden ingegaan op de voor- en nadelen van bovengenoemde hoofdlijnen en op de haalbaarheid er van. Financiële aspecten/risico's: De werkgroep heeft onderzoek gedaan naar de technische staat van het zwembad als geheel. De conclusie is dat het zwembad nog in alleszins redelijke staat verkeert. Analyse van het bestaande onderhoudsrapport en inbreng van eigen deskundigheid uit de werkgroep, hebben aangetoond dat de volgende werkzaamheden t.b.v. het zwemseizoen 2014 uitgevoerd dienen te worden: a. Revisie van de pomp 2.000, = b. Coating slechte plekken in bassins 5.000,= Uit te voeren tijdens en na het seizoen: c. Vervangen van de warmteopwekking ,= (de ketel is 33 jaar oud, bedrijfszekerheid wordt twijfelachtig en onderdelen zijn niet meer te krijgen) d. Aanbrengen van nieuwe lekbak voor chlooropslag 8.500,= e. Het volledig coaten van de bassins (eens in de 5 jaar ,= 2

3 noodzakelijk) 1 f. Kool/zandfilters vervangen ,= g. Actualiseren veiligheid en rapportages 5.000,= h. Divers klein onderhoud ,= + Totaal onderhoud = excl. BTW Voorgesteld wordt een bedrag van ,-- (afgerond) hiervoor beschikbaar te stellen en te onttrekken aan de voorziening Onderhoud zwembad De Zien.. Er vanuit gaande dat zwembad De Zien gedurende een periode van 5 jaar nog geëxploiteerd kan worden is dit een verantwoorde investering. Samengevat advies: 1. Instemmen met het Rapport Zwembad De Zien. 2. Rapport voorleggen aan de Commissie Samenlevingszaken van 3 maart a.s. met advies de werkgroep een vervolgopdracht te geven zoals in het rapport vermeld. 3. T.b.v. de noodzakelijke onderhoudskosten in 2014 een bedrag beschikbaar stellen van , ten laste van de voorziening onderhoud Zwembad De Zien. PARAAF OF PUBLIEKSZAKEN/ AKKOORD FINANCIËN/ AKKOORD STAFAFDELING / AKKOORD ADVIES MEDE-ADVISEUR INKOOP/ VERZEKERINGEN / r o n RUIMTELIJK RUIMTELIJKE AKKOORD AKKOORD BEHEER/AKKOORD ORDENING/AKKOORD ADVIES: Volledige coating van de twee bassins voor de start van het seizoen 2014 is fysiek niet meer mogelijk i.v.m. de te voeren aanbestedingsprocedure. 3

4 Gemeente Uitgeest Rapport toekomstvisie Zwembad De Zien Een verkennende rapportage door "Werkgroep Zwembad De Zien" Voorjaar In opdracht van: het college van burgemeester en wethouders van Uitgeest. Versie 5.0/BenW

5 1.0 Inleiding. Hierbij treft u de verkennende rapportage aan over de toekomstvisie op zwembad De Zien. Deze rapportage is in korte tijd opgesteld door Werkgroep Zwembad De Zien. Deze werkgroep heeft in die tijd ernaar gestreefd zo goed mogelijk inzicht te krijgen en te verschaffen in de reële mogelijkheden om een zwemaccommodatie voor de Uitgeester gemeenschap te behouden. Daarbij zijn verschillende opties verkend en tegen elkaar afgewogen. Deze verkennende rapportage dient beschouwd te worden als een tussenrapportage. Een tussenrapportage aan de hand waarvan het gemeentebestuur een richtinggevende vervolgopdracht kan geven aan de werkgroep om de gekozen voorkeursvariant(en) verder uit te werken. Als het gemeentebestuur besluit tot een vervolgopdracht dan is de planning hiervoor erop gericht dat het definitieve eindrapport op 4 juni 2014 gereed is ten behoeve van besluitvorming in de raad. 1.1 Bestuurlijke opdracht: Behoud van Voorzieningen in Uitgeest. In Nederland zijn momenteel zwembaden, waarvan 220 openluchtzwembaden. Deze zwembaden zijn vaak eigendom van gemeenten en worden in gelijke mate geëxploiteerd door gemeenten, stichtingen en commerciële partijen. Over het algemeen gaat het niet goed met de openluchtzwembaden in Nederland. Openluchtzwembaden zijn jaarlijks een terugkomend onderwerp op de begrotingsdiscussie. Het grootste deel van de zwembaden heeft hetzelfde probleem en dat is een tekort in de exploitatie (bron: onderzoeksrapport "Openluchtzwembaden in Nederland", kenniscentrum Multifunctionele Leisure Locaties, 2013) Er is in de meerjarenbegroting ( ) van de gemeente Uitgeest geen bijdrage meer opgenomen voor zwembad De Zien. Op 27 juni 2013 is in de gemeenteraad van Uitgeest de motie unaniem aangenomen waarin het college werd gevraagd: ruimte te bieden voor initiatieven waardoor de exploitatie van voorzieningen (muziekschool, bibliotheek, zwembad, Zienhouse) kan worden voortgezet dan wel nagestreefd; - binnen de in de meerjarenbegroting vastgestelde kaders ruimte te zoeken om deze initiatieven te ondersteunen en te faciliteren; de rolverdeling tussen College en initiatiefnemers zodanig te definiëren dat burgers van Uitgeest optimaal kunnen participeren teneinde deze voorzieningen een duurzame toekomst te bieden. Vervolgens is door het college een werkgroep geformeerd die als opdracht heeft gekregen te onderzoeken hoe zwembad De Zien behouden kan worden. De werkgroep heeft in haar onderzoek vier varianten beoordeeld: a. het zwembad wordt na het seizoen 2014 gesloten; b. aan het zwembad wordt noodzakelijk groot onderhoud gepleegd; c. een variant op "b" is een kleiner zwembad op de huidige locatie; d. een alternatief is een nieuw (kleiner) zwembad op een andere locatie. Als gekozen wordt voor één van de varianten c t/m d, dan zal als bijlage bij het definitieve eindrapport (juni 2014) een concept bedrijfsplan worden gevoegd op basis waarvan een realistische doorstart van het zwembad gemaakt kan worden. 2

6 2.0 Algemene informatie zwembad "De Zien". Zwembad "De Zien" is een openluchtzwembad bestaande uit: Diep zwembad (25x31 meter / 2.20 meter diep) Speelbad / Instructiebad (40x15 meter) Kleutervijver met mini speeltuin Superglijbaan van 62 meter Zonneweide van 1 ha. Basketbalveld Snackbar Het totale terrein behelst een oppervlakte van ca m2. In de afgelopen vijfjaar bezochten gemiddeld mensen het zwembad. Het zwembad is 18 a 19 weken per jaar geopend (van 30 april t/m 31 augustus, in ieder geval t/m de eerste volle week na de zomervakantie basisonderwijs). Het zwembad is in 1962 geopend en werd tot 2005 door de gemeente Uitgeest geëxploiteerd. Vanaf 2005 werd de exploitatie uitbesteed aan Optisport voor een looptijd van 10 jaar. Het contract met Optisport is met ingang van opgezegd per aangetekende brief d.d. 18 juli 2013, verzonden 25 juli In 2012 werden er 658 abonnementen verkocht. Deze abonneehouders brachten gezamenlijk bezoeken aan het zwembad. Dat is gemiddeld 25 bezoeken per abonneehouder. Tijdens "topdagen" zijn er circa 1800 bezoekers per dag in het zwembad. De inzet van het personeel varieert van minimaal 2 tot maximaal 8, sterk afhankelijk van de weersomstandigheden en de daarmee samenhangende bezoekersaantallen. Het zwembad is gemiddeld 1000 a 1100 uur per jaar geopend, afhankelijk van het weer. 3

7 2.1. Financiële gegevens zwembad De Zien. Optisport betaalt jaarlijks huur aan de gemeente (in 2013: ,-). De gemeente geeft Optisport een subsidie om de exploitatietekorten aan te vullen (in 2013: ,-). Dat betekent een netto bijdrage aan het zwembad/optisport van ,--. De gemeente heeft voor het onderhoud aan het zwembad (accommodatie, installaties en inventaris) een onderhoudsfonds waarin op 1 januari ,- is opgenomen. Voor 2014 is een aanvullende bijdrage van ,- gereserveerd. Derhalve is een totaal bedrag voor onderhoud beschikbaar van ,--. In 2013 kostte het zwembad de gemeente Uitgeest ,- ( , ,-). De OZB en de waterschapslasten zijn voor de gemeente Uitgeest. De kosten voor 2013 waren: OZB zakelijk 3.605,98 en feitelijk 2.599,21. Rioolheffing was 179,-. De begroting 2014 gemeente Uitgeest m.b.t. Zwembad De Zien geeft het volgende beeld: Zwembad De Zien Begroting Belastingen Onderhoud door derden , Verzekeringen 1.280» Overige vergoedingen , VZ: Onderhoud zwembad 0, Afschrijving op activa , Toegerekende rente 4.326, Vergoeding gemeentelijke accommodaties ,- Hieruit blijkt dat de begrootte netto kosten van het zwembad in ,- bedragen (inclusief voorziening onderhoud van ,-). 2.2 Waterkwaliteit. De provincie Noord-Holland heeft in eerste instantie aan Optisport en de gemeente te kennen gegeven dat de rondpompcapaciteit van de huidige installatie in het zwembad onvoldoende is. Er zouden stappen moeten worden ondernomen om aan het "Besluit hygiëne en veiligheid badinrichtingen en zwemgelegenheden" te gaan voldoen. Er is ontheffing verleend tot 1 januari 2016 onder de voorwaarde dat ervoor 1 januari 2014 een plan gereed is om de rondpompcapaciteit te vergroten. Naar verluidt wordt op grond van de nieuwe zwemwaterwet de zorgplicht anders. De provincie gaat controleren op basis van audits. Iedere exploitant heeft straks de verplichting om een hygiëne- en veiligheidsplan te ontwikkelen. Inmiddels wordt nu door de provincie Noord-Holland, zoals verwoord op 4 en 6 februari jl., het volgende standpunt hierover ingenomen. "Een plan van aanpak is nog niet nodig omdat, wanneer de nieuwe zwemwaterwet van kracht wordt, in 2015, het hoogstwaarschijnlijk niet meer uitmaakt of de pompcapaciteit wel of niet voldoet. Het gaat er dan namelijk om of de waterkwaliteit voldoet. Er is gekeken naar de afgelopen 4 jaar, de waterkwaliteit was steeds voldoende, dus is het nu geen probleem om de kwestie van de rondpompcapaciteit vooruit te schuiven'. De provincie zal dit in haar controlebrief meenemen en daar afspraken over maken met de toekomstige beheerder/ exploitant." 4

8 Samenvattend meldt de provincie dat er twee omstandigheden zijn welke het mogelijk maken dat het plan van aanpak voorlopig uitgesteld kan worden. 1) De mogelijk sluiting van het bad en 2) wanneer deze toch open blijft, treedt naar alle waarschijnlijkheid de nieuwe zwemwaterwet in werking welke een middelvoorschriften systeem gaat volgen, in plaats van het doelvoorschriften systeem uit de huidige wet. De huidige zwemwaterwetgeving kent de middelvoorschriften: de middelen om tot de vereiste uitkomsten te komen zijn voorgeschreven. De nieuwe wet gaat uit van doelvoorschriften: doel is bijv. een goede waterkwaliteit en hoe deze tot stand komt is aan de inrichting houder zelf te bepalen (graag nog milieuvriendelijk ook). Gelet hierop is het nu niet noodzakelijk de huidige pomp te vervangen. Met revisie ervan kan worden volstaan. De kosten hiervan worden geraamd op circa 1.900,- tenzij bij de opstart van het zwembad blijkt dat zich nog iets voordoet. 3.0 Optie A: sluiten van het zwembad Openluchtzwembaden zijn vanaf de jaren zestig in Nederland op grote schaal gebouwd. De redenen om dit te doen waren vooral veiligheid (leren zwemmen en een plek om veilig te zwemmen) en ontwikkelen van recreatie- en ontmoetingsmogelijkheden. Ook nu gelden deze redenen nog. Een zwembad draagt bij aan: - Veiligheid: leren zwemmen is essentieel in onze waterrijke gemeente, jaarlijks verdrinken er in Nederland nog ongeveer 250 mensen; - Vergroten van zelfstandigheid van kinderen: pas als je kunt zwemmen, krijg je als kind meer bewegingsvrijheid. Vervolgens zelfstandig naar het zwembad gaan, is daarin een grote symbolische stap. Voor ouders is het belangrijk dat dit onder veilige omstandigheden gebeurt. Voor de kinderen is het belangrijk om in De Zien leeftijdsgenoten buiten school en verenigingen om te ontmoeten. Dit verhoogt de sociale cohesie in Uitgeest. - Recreatie: het zwembad is de prettigste plek om te recreëren bij mooi weer, voor veel ouders met kleine kinderen en jeugd van 7-14 jaar. - Gezondheid: het zwembad is de plek om fit te worden en te blijven voor volwassen en ouderen. Zwemmen is een sport die tot hoge leeftijd uitgeoefend kan worden, waarbij veel spiergroepen worden gebruikt en de kans op blessures klein is. - Sociaal aspect: Zwemmen kan ook bijdragen aan de gezondheid door de ongedwongen contacten en saamhorigheid die het oplevert vooralle leeftijdsgroepen. Dit leidt individueel tot welbevinden en heeft positieve gezondheidseffecten, voor het hele dorp leidt het tot sociale cohesie. - Prestatie: zwembad De Zien is de plek waar men aan wedstrijdzwemmen kan doen, waar waterpolowedstrijden werden gespeeld, waar medailles voor de zwem4daagse werden behaald. Maar waar ook steeds vaker individueel wordt getraind voor langeafstand zwemmen en triatlon. Al dan niet om geld op te halen voor een goed doel. Al deze redenen maken dat er veel animo onder de bewoners van Uitgeest is om het zwembad te behouden. Generaties hebben er van geprofiteerd, willen dit nog langer doen, en gunnen het degenen die na hen komen. In de jaren '80 en '90 kwam het besef, landelijk en ook in Uitgeest dat de exploitatie van een zwembad ook duur is. In de jaren erna is er over het algemeen weinig geïnvesteerd in innovatie en aantrekkelijkheid van de baden. Dit heeft tot gevolg dat veel 5

9 openluchtzwembaden er tegenwoordig nog exact hetzelfde uitzien als 50 jaar geleden (Kenniscentrum Multifunctionele Leisure Locaties, 2013). De conclusie van de werkgroep is dat er meer dan voldoende redenen zijn om het zwembad te behouden. Sluiting heeft ongewenste gevolgen op gebied van veiligheid, recreatie, gezondheid en op het sociale vlak. Het zou de leefbaarheid in Uitgeest niet ten goede komen. De meerwaarde van behoud van het zwembad, zoals hierboven vermeld, zou gelet daarop moeten opwegen tegen de kosten om het zwembad te behouden. Zeker vanwege de dynamiek die het kan opleveren, wanneer het in combinatie kan gaan met de omliggende voorzieningen en tegelijkertijd een besparing op de belangrijkste kostenposten oplevert. Op deze punten komen we hierna in dit rapport terug. Door sluiting van het zwembad is er in Uitgeest geen mogelijkheid meer om te zwemmen. Daarvoor zal dan uitgeweken moeten worden naar het meer of naar omliggende open of overdekte zwembaden. Daarentegen levert sluiting van het zwembad ook wat op: er komt een locatie van m2 beschikbaar met een naar verwachting hoogwaardige ontwikkelpotentie. 3.1 Optie B: Zwembad de Zien blijft open tegen lagere kosten en er wordt noodzakelijk groot onderhoud gepleegd. Met ingang van 2015 kan een nieuw te vormen rechtspersoonlijkheid bezittend lichaam in het leven geroepen worden om beheer en exploitatie van zwembad De Zien voort te zetten. Welke de meest voor de hand liggende juridische entiteit is, zal nader onderzocht moeten worden. Als er voor gekozen wordt een rechtspersoonlijkheid bezittend lichaam in het leven te roepen om het zwembad een toekomst te geven, dan dienen door het te vormen bestuur de volgende uitgangspunten in acht te worden genomen: - Zorg ervoor dat alle doelgroepen bediend kunnen worden. - Maak beheer en exploitatie zo goedkoop mogelijk. - Zet professionals in waar echt noodzakelijk en zo veel vrijwilligers als mogelijk en verantwoord is. - Vermijd loze uren, d.w.z. uren met weinig bezoekers (denk om communicatie). Streef zoveel mogelijk verduurzaming van de accommodatie na (t.b.v. een zo laag mogelijk energieverbruik). Betrek de inwoners van Uitgeest c.q. de omwonenden van het zwembad zoveel mogelijk bij het beheer van het zwembad zodat het "hun" zwembad wordt. Stel een toezichtsplan op als leidraad voor de personele bezetting. Zorg voor continuïteit in sponsoring/fondsenwerving. Hieronder wordt een overzicht gegeven van de opties die er zijn om enerzijds kosten te besparen en anderzijds om te komen tot een nieuw verdienmodel. Deze opties worden aangeboden met het advies deze in de volgende fase door de werkgroep te laten uitwerken als onderdeel van een integraal rapport over de toekomst van zwembad De Zien. A. Kostenoverzicht Optisport 2012 (cijfers 2013 zijn nog niet beschikbaar). De kosten die Optisport in 2012 maakte, zijn onder de volgende posten verdeeld. Daarnaast is een raming aangegeven van de mogelijk toekomstige exploitatie. 6

10 Kostensoort Optisport 2012 Mogelijke doorstart 2015 Personeel » Onderhoud en huisvesting , » Energie » ,-- 1 Inkoop horeca , » Belastingen 5.000, » Huur n.v.t. Restkosten Optisport ,- P.M. 2 Totalen , ,-- In deze opzet wordt er vanuit gegaan dat een deel van de personeelskosten gecompenseerd wordt met gekwalificeerde vrijwilligers. Vervanging van de verwarmingsketel zal een reductie van de energiekosten teweeg brengen van 5.000,- per jaar. Daarnaast wordt er vanuit gegaan dat met het te vormen stichtingsbestuur een erfpacht - of huurovereenkomst wordt aangegaan voor een symbolisch bedrag. In eerste instantie lijkt een huurovereenkomst met de gemeente voor het zwembad het meest gunstig in verband met mogelijke BTW compensatie op grote onderhoudswerkzaamheden. Uit dit - overigens globale - overzicht blijkt dat de belangrijkste kostenposten "personeel" en "energie" zijn. Maar ook het (planmatig) onderhoud is een belangrijke kostenpost. Daarom is het belangrijk om voor de komende 5 jaar en de komende 20 jaar te weten wat de kosten van het groot onderhoud zijn. Tegen welke kosten kan de accommodatie zoals die nu is, goed en veilig geëxploiteerd worden? Daartoe is het rapport Bremen (Rapportage onderhoudsplan ) door de technische commissie binnen de werkgroep gehanteerd. B. Personeelskosten In 2013 was het zwembad 1089 uur geopend. In het laagseizoen (7 weken in het voorseizoen, 1 week in september) is het zwembad 33 uur per week open; in het hoogseizoen 825 uur per week (Inclusief 190 uur leszwemmen). Uit recent overleg met Optisport is gebleken dat er in 2013 nauwelijks sprake is geweest van uitval van uren wegens slechte weersomstandigheden ten opzichte van de geplande uren. Optisport hanteert het beleid dat bij slecht weer de personeelsbezetting wordt teruggebracht tot minimaal 2 medewerkers en bij topdagen worden maximaal 8 medewerkers ingezet. Tijdens een recent informatief gesprek met de manager van het overdekte Zwembad De Witte Brug in Castricum is gebleken dat inhuur van personeel 's zomers, als het rustig is in De Witte Brug en druk in De Zien, van De Witte Brug tot de mogelijkheden behoort. Daarnaast is het ook mogelijk, tijdens piekbelasting, zwembadpersoneel in te huren van bijv. Randstad op basis van een raamovereenkomst. De personeelskosten kunnen omlaag gebracht worden door hoofdzakelijk gebruik te gaan maken van vrijwilligers. Dat kan voor de volgende taken: onderhoud van het terrein horeca onderhoudswerkzaamheden bouw en techniek - bestuur (incl. b.v.: financiën, marketing en promotie, evenementen) schoonmaak - toezichthouder (cursus toezichthouder van 2 dagen en BHV 1,5 dag kan intern gegeven worden) Deze veronderstelde kostenreductie is alleen haalbaar als voor aanvang van het seizoen 2014 de huidige verwarmingsketel wordt vervangen. 2 Een toelichting op deze post is aan Optisport gevraagd. 7

11 receptie / kaartverkoop Er van uitgaande dat voor de toekomstige exploitatie van het zwembad een juridische entiteit wordt opgericht, dan wordt het toezicht op het zwembad uitgeoefend onder verantwoordelijkheid van het betreffende bestuur. De uren kunnen in dat geval zelfs uitgebreid worden tot de avond. Dan kunnen ook mensen met werkzaamheden overdag 's avonds nog volop gebruik maken van het zwembad. Taken die door professionals uitgevoerd moeten worden zijn: zwemonderwijs; advies over risicoanalyse; bewaken van de kwaliteit van het zwemwater. De inschatting is dat de personeelskosten terug kunnen worden gebracht tot 50% a 60% van de kosten ( ,-) die Optisport nu maakt. Zelfs als niet alle taken door vrijwilligers uitgevoerd kunnen worden. Het is ook mogelijk kortdurend personeel elders in te huren zoals hierboven aangegeven. Het is noodzakelijk voor het personeel een toezichtsplan te hebben. Zo'n plan is leidend voor de personele formatie en voor de door hen uit te voeren taken. Voor alle personeelsleden geldt dat zij over diploma's lifeguard en EHBO beschikken. Uit informatie van zwembaden die veel met vrijwilligers werken is de werkgroep aantallen variërend van 50 tot 150 tegen gekomen. Gelet op de taken die in de toekomst aan vrijwilligers toebedeeld kunnen worden, wordt uitgegaan van een vrijwilligersbestand van circa 100 personen. Vrijwilligerswerk is weliswaar vrijwillig maar niet vrijblijvend. Daar waar nodig zullen vrijwilligers cursussen moeten volgen om gekwalificeerd ingezet te kunnen worden in het zwembad. Ook kan er gedacht worden aan het maximaal inzetten van stagiaires (o.a. CIOS, vmbo scholen op gebied van sport en beveiliging, HBO vrijetijdsmanagement, marketing opleidingen etc), maatschappelijke stages, het inzetten van mensen met een beperking en het creëren van werkervaringsplaatsen 3. C. Energiekosten Zwembad De Zien kan de kosten voor energie terugdringen door t.z.t. gebruik te gaan maken van zonnepanelen en/of een warmtepomp en zonneboilers. Een lagere energierekening en een meer duurzame bedrijfsvoering zijn hierbij de hoofddoelen. De warmtepomp haalt warmte uit grondwater en draagt die over aan het zwembadwater. Dat levert een enorme besparing op in de energiekosten, er zal veel minder gas nodig zijn om het water op temperatuur te houden. Én het is minder belastend voor het milieu. Daarnaast kan het inzetten van afdekkleden over de bassins, het terugbrengen van de rondpompfrequentie in de nacht en het zwembad in de opwarmperiode (april) bedekken met aluminium (waardoor het opwarmen versneld wordt) tot een aanzienlijke energiebesparing leiden ten opzichte van het huidige verbruik. Voorts dient de mogelijkheid onderzocht te worden van eventuele gebruikmaking van een ESCO service center 4. 3 Bij de inzet van vrijwilligers e.a. dient rekening te worden gehouden met een Verklaring omtrent gedrag (VOG). 4 In essentie is een ESCO een financieringsconstructie waarmee het mogelijk wordt budget-neutraal de milieudruk van vastgoed te verlagen en het maatschappelijk vastgoed te verduurzamen. 8

12 Dit zijn voorbeelden van reële besparingsmogelijkheden op energie ten gunste van de exploitatiebegroting die in de volgende fase nader onderzocht en uitgewerkt moeten worden. D. Onderhoudskosten De subwerkgroep Techniek heeft na een eerste inspectieronde/bezichtiging van het zwembad de algemene indruk gekregen dat het zwembad zich in een redelijke staat van onderhoud bevindt. Door de subwerkgroep Techniek is het in opdracht van Optisport door Bremen Bouwadviseurs in 2010 opgestelde onderhoudsschema als onderlegger gebruikt, en daar waar noodzakelijk aangepast. Er is zo mogelijk rekening gehouden met de werkzaamheden die de gemeente de afgelopen jaren (vanaf 2010) heeft laten uitvoeren. De eenheidsprijzen zijn geïndexeerd naar 2014 met 5%. Voor de kosten van jaarlijkse onderhoudswerkzaamheden is een indexering gehanteerd van 2,5% per jaar. Ondanks dat de indruk is dat gehanteerde hoeveelheden en eenheidsprijzen in het schema redelijk lijken, moeten deze nog gecontroleerd worden (in de vervolgfase). Uit het rapport zijn de werkzaamheden gelaten die onder onderhoudscontracten vallen. Die worden elders in de exploitatiebegroting opgenomen, om deze beter zichtbaar te houden en zo wordt het onderhoud aan gebouwen en installaties zuiver gehouden. In de begrotingsplanning is een inschatting gemaakt voor de werkzaamheden die door vrijwilligers gedaan zouden kunnen worden en voor werkzaamheden die door sponsoring tegen een gereduceerd bedrag uitgevoerd zouden kunnen worden. Er is van uitgegaan dat het zwembad vooralsnog eigendom blijft van de gemeente Uitgeest en dat de gemeente Uitgeest het onderhoud aan het zwembad blijft betalen uit de reservering ( ,= t/m 2014) zodat er geen BTW gerekend hoeft te worden over de onderhoudskosten. Voor 2014 zijn de volgende onderhoudskosten voorzien: Uit te voeren ter voorbereiding van het seizoen: a. Revisie van de pomp 2.000, = b. Coating slechte plekken in bassins 5.000,= Uit te voeren tijdens en na het seizoen: c. Vervangen van de warmteopwekking ,= (de ketel is 33 jaar oud, bedrijfszekerheid wordt twijfelachtig en onderdelen zijn niet meer te krijgen) d. Aanbrengen van nieuwe lekbak voor chlooropslag 8.500,= e. Het volledig coaten van de bassins (eens in de 5 jaar ,= noodzakelijk) 5 f. Kool/zandfilters vervangen ,= g. Actualiseren veiligheid en rapportages 5.000,= h. Divers klein onderhoud ,= + Totaal investering = excl. BTW )* zie noot 4 conceptrapport (In het collegeadvies voor 18 februari 2014 bij dit concept rapport zal gevraagd worden de noodzakelijke financiële middelen beschikbaar te stellen ten laste van de reserve onderhoud zwembad De Zien zoals hierboven genoemd) Om de jaren 2015 t/m 2019 het zwembad op een verantwoorde manier te kunnen blijven exploiteren is volgens de meerjaren onderhoudsplanning een gemiddeld bedrag van circa ,= exclusief BTW nodig om de meest noodzakelijke onderhoudswerken te kunnen uitvoeren. Deze kosten zijn ook te betalen uit de reserve onderhoud voor zwembad De Zien. Volledige coating van de twee bassins voor de start van het seizoen 2014 is fysiek niet meer mogelijk i.v.m. de te voeren aanbestedingsprocedure. 9

13 De reserve onderhoud zwembad De Zien bedraagt totaal ,-- Hiervan dient een bedrag van ,- (afgerond) beschikbaar gesteld te worden in Daarnaast is voor de komende 5 jaar (vanaf 2015) 5 x ,-- gemiddeld nodig voor onderhoud. Totaal derhalve ,-. Na die tijd resteert derhalve nog een bedrag van ,- dat desgewenst ook aangewend kan worden als bijdrage in de exploitatie in de periode 2015 t/m De periode van 5 jaar is gekozen voor het geval besloten zou worden zwembad De Zien elders wellicht in kleinere omvang nieuw te bouwen in Uitgeest. Een periode van 5 jaar is overigens ook een mooie periode voor de nieuwe beheerder/exploitant om te bewijzen dat de gekozen exploitatievorm ook werkt en toekomstbestendig is. Als besloten wordt het zwembad ook na 2019 te behouden, dan moeten de bedragen voor onderhoud na 2014 worden herzien, want dan wordt van preventief en defensief onderhoud uitgegaan en moet er bijvoorbeeld gekeken worden naar duurzame oplossingen voor het energie verbruik, (dat zijn meestal investeringen met terugverdientijden van ca. 7 jaar en meer) Ook staat er dan voor 2020 een flinke renovatie gepland om het zwembad aan de toekomstige eisen en bruikbaarheid te laten voldoen. In dit geval moet er een bedrag van ca ,= excl. BTW per jaar gespaard worden, te beginnen met 2015 uitgaande van een planning tot En ca ,= exclusief BTW per jaar als de planning doorloopt tot Als de gemeente (na 2019?) geen gelden meer beschikbaar stelt voor noodzakelijke onderhoudswerkzaamheden, dan moeten de fiscale aspecten m.b.t. de BTW nader bestudeerd worden. Dit fiscale vraagstuk dient in de vervolgopdracht uitgewerkt te worden E. Nieuwe verdienmodehen Traditioneel wordt door zwembaden geld verdiend aan de entree en de horeca. Ook in Uitgeest is dit het geval. De in <omsten in 2012 volgens Optisport waren: entree ,- 39% horeca » 9,6 % Subsidie gemeente ,» 51,4% De meeste Nederlandse openluchtzwembaden zijn voor ,» tot ,- afhankelijk van gemeentelijke bijdragen. Een volledig kostendekkende exploitatie is voor veel openluchtzwembaden nog niet haalbaar. De afhankelijkheid van het weer en de korte periode waarin inkomsten vergaard kunnen worden spelen daarbij een rol. De kans om een zwembad rendabel te exploiteren, kan vergroot worden door op een mindere traditionele manier te werk te gaan. Daarbij moet optimaal gebruik worden gemaakt van de versterkende elementen in de omgeving van het zwembad, en de veranderende behoeften van de doelgroepen. Door samenwerking en inspelen op omgeving en behoeften kunnen nieuwe activiteiten ontwikkeld worden. Daarbij wordt gedacht aan doelstellingen op gebied van: een toenemend aantal bezoekers; - een " jaar-rond-exploitatie" op de locatie; - versterken van de sociale binding die het zwembad tot stand kan brengen. Wanneer de bijdrage substantieel verminderd wordt, zal er een verdienmodel toegevoegd moeten worden. Thema's die een logische samenhang hebben met het zwembad zijn: - sport spelen bewegen gezondheid buiten zijn en natuur - sociale contacten 10

14 recreatie wellness Welke van die thema's de meeste kans van slagen heeft om een aantrekkelijk concept te vormen voor de gebruikers van Zwembad De Zien hangt ook af van de omgeving waarin het zwembad zich bevindt en de mogelijkheden die dit biedt om samenwerking aan te gaan en elkaar te versterken. Omliggende organisaties/instellingen waarmee enige vorm van toekomstige samenwerking denkbaar is zijn: Het Zienhouse Het Sport- en Tenniscentrum Uitgeest - FC - Uitgeest (voetbal) - Stormvogels (korfbal) Tennispark/vereniging De Dog (tennis) Mixed Hockey Club Uitgeest (hockey) Kinderboerderij Volkstuinen Visvijver In de vervolgopdracht kan een analyse van de doelgroepen gemaakt worden in de vorm van een marktonderzoek. Trends en ontwikkelingen in de omgeving waarop ingespeeld kan worden zijn: demografische factoren economische factoren sociaal-culturele factoren technische factoren ecologische factoren politiek/juridische factoren -Vergrijzing (groeiende doelgroep, van belang voor deze doelgroep is bereikbaarheid, gezondheid, sociale contacten, betrokkenheid); -Ontgroening (geen stijgend aantal kinderen meer); -Overgewicht; -Jeugd speelt minder buiten, beweegt minder. -Inkomensdaling; -Minder vakanties meer gebruik van voorzieningen in eigen omgeving. -Sociale contacten en sociale cohesie; -Individualisering; -Integraal accomodatieconcept; -Populariteit buitensport; -Beleving. -Social media en smartphones; -Nieuwe technieken om energie te besparen. -Klimaatverandering (opwarming); -Duurzaamheid; -MVO. -Nieuwe wetgeving; -Samenwerking gemeenten. Deze bovengenoemde factoren zullen voor zover mogelijk/nodig in het definitieve eindrapport nader worden uitgewerkt. Daarbij zullen tevens de volgende aspecten worden meegenomen: -advies over de oplossingsrichting -actielijst (en planning) die hoort bij de te nemen volgende stappen -personeelsplan -managementstructuur 11

15 -taken/verantwoordelijkheden verdeling (gemeente, stichting, medewerkers, vrijwilligers, verenigingen, ondernemers, andere stichtingen) met aandacht voor o.a. veiligheid, continuïteit en deskundigheid, -voorbeeld activiteitenprogramma -voorbeeld openingstijden 3.2 Variant op "3.1" : een kleiner zwembad op de huidige locatie Het is denkbaar het huidige zwembad De Zien voort zetten op de zelfde locatie, maar dan in afgeslankte vorm. Bij deze optie dienen verschillende zaken afgewogen te worden: 1. De toekomstige omvang van het complex moet nog wel een zodanige attractieve waarde behouden dat te verwachten is dat de bezoekersaantallen ongeveer gelijk blijven aan de bezoekersaantallen in "de oude situatie"; 2. De te verwachten bezoekersaantallen moeten een structurele exploitatie verantwoord en mogelijk maken. 3. De toekomstige verminderde omvang van het zwembadcomplex moet een logische samenhang behouden qua recreatieve waarde en qua fysieke samenstelling; 4. De resterende omvang van de accommodatie moet qua oppervlakte nog van dien aard zijn dat ook tijdens topdagen alle bezoekers op een verantwoorde en veilige manier in het zwembad en op het terrein kunnen vertoeven. Wat betreft de vrijkomende grond van het zwembad dient deze een zodanige omvang te hebben dat de opbrengst van de grond de kosten van bouwrijp maken en infrastructurele voorzieningen overstijgen. Of er bij amputatie van een deel van het zwembadcomplex sprake zal zijn van een positief resultaat van de herontwikkeling van de vrijkomende locatie, zal sterk afhangen van de aspecten tijd, geld en kwaliteit. Dit dient nader te worden onderzocht en uitgewerkt in het eindrapport. Het aspect tijd heeft te maken met de doorlooptijd van het project en met de toelaatbare c.q. acceptabele marges bij de oplevering. De factor geld wordt enerzijds bepaald door de investeringen die gedaan moeten worden en hangen onlosmakelijk samen met de kwaliteit van het te ontwikkelen woningbouwprogramma. De kwaliteit van het programma wordt bepaald door de kwaliteit van de samenstelling ervan: vindt er uitsluitend sociale woningbouw plaats of uitsluitend bouw in de vrije sector 6. Kortom: als de kwaliteit van het programma is bepaald kan een reële inschatting gemaakt worden van de opbrengst van de vrijkomende locatie. In onderstaande situatie is met een gele lijn aangegeven waar de toekomstige grens van het zwembad kan komen te liggen in afgeslankte vorm (er zijn overigens meerdere varianten denkbaar). Op basis van deze afslanking komt circa m2 beschikbaar als bouwlocatie. In deze variant vervalt het zgn. peuterbadje. Hiervan is bekend dat ouders met kleine kinderen dit een prettige voorziening vinden wat betreft de kindvriendelijkheid ervan en de veilige afstand tot de "grote" baden. Door het wegvallen van deze voorziening is het niet ondenkbaar dat een belangrijke doelgroep het zwembad niet meer zal bezoeken. De verwachting is echter dat met relatief bescheiden middelen het peuterbadje elders op het terrein herplaatst kan worden. In de veiligheid van de gebruikers kan worden voorzien door het aanbrengen van een lichte omheining. Het hertenkamp blijft in deze variant behouden. 6 Voor de programmatische invulling kan aansluiting gezocht worden bij De Regionale Woonvisie Regio Alkmaar

16 Binnen de gele lijn de afgeslankte accommodatie zwembad De Zien. I Ir i n <tlt l j t ii i Het gearceerde gedeelte heeft een oppervlakte van circa m2. 13

17 3.3 Een nieuw (kleiner) zwembad op een andere locatie. Bij nieuwbouw van een zwemvoorziening op een andere locatie dient overeenstemming te worden bereikt over het gewenste/geëiste programma van eisen voor de nieuwe accommodatie. De werkgroep heeft hiervoor een Programma van Eisen (PvE) ontwikkeld, de zgn. "blauwdruk", die als uitgangspunt kan dienen voor de onderhandelingen over de programmatische invulling van een nieuw zwembad. Het PvE bestaat uit een maximale variant en een minimale variant (zie bijlage bij dit rapport). Voor de stedenbouwkundige inpassing van een nieuwe zwemvoorziening bestaat op een andere locatie een reële mogelijkheid. Daartoe moet een bestemmingsplan opgesteld worden waarin naast woningbouw ook de bouw van een zwembad mogelijk wordt. Als de locatie voor nieuwbouw elders definitief vastgesteld wordt en er overeenstemming bereikt is over het Programma van Eisen, dan dient onderzocht te worden of exploitatie van dit zwembad op die locatie onder de zelfde condities als op de locatie De Zien haalbaar en naar de toekomst verantwoord is. De werkgroep heeft aangegeven dat voor een nieuwe locatie een terrein nodig is van a ,- m2. Dit onderzoek kan onderdeel gaan uitmaken van de vervolgopdracht voor een definitief eindrapport, waarin ook een keuze zal worden gemaakt voor de minimale of de maximale variant. Wat betreft de planning van nieuwbouw elders dient dit zodanig geregeld te worden dat het huidige zwembad niet eerder gesloten wordt dan nadat het nieuwe zwembad is opgeleverd en beschikbaar gesteld aan de nieuwe exploitant. Bij nieuwbouw van een zwembad elders komt het volgende aan de orde: Duurzaamheid: nieuwbouw van een zwembad moet leiden tot een voorziening die energetisch gezien budgettair neutraal exploitabel moet zijn; - Aanbestedingsprocedure conform aanbestedingsbeleid gemeente Uitgeest; Staatssteun: bij de te kiezen ontwikkelvariant dient vastgesteld te worden of er sprake is van staatssteun; - Intentieverklaring: onderdeel van de intentieverklaring dient te zijn het programma van eisen voor de bouw van een nieuw zwembad. De aanleiding om te komen tot een intentieverklaring is het onderhandelingstraject te kunnen openen met partijen in het proces om de realisering van een beoogd project mogelijk te maken. Met het sluiten van een intentieverklaring na besluitvorming in de raad beogen partijen de mogelijkheid tot samenwerking bij de ontwikkeling en realisatie van door beide partijen beoogde plannen te onderzoeken op basis waarvan partijen zullen besluiten over het al dan niet aangaan van een overeenkomst op nog nader overeen te komen voorwaarden en condities. Samenwerkingsovereenkomst: als overeenstemming is bereikt o.g.v. de intentieverklaring dient een samenwerkingsovereenkomst te worden gesloten. Een samenwerkingsovereenkomst dient beschouwd te worden als een middel om de projectrealisatie mogelijk te maken. Met het sluiten van zo'n overeenkomst na besluitvorming in de raad wordt de intentiefase afgesloten. De raad heeft dan de keuze om de intenties definitief te maken en tot realisatie van het project over te gaan, dan wel op basis van actuele gegevens alsnog af te zien van realisatie. - BTW: zowel t.b.v. de bouw als t.b.v. de toekomstige exploitatie van een nieuw zwembad dient onderzocht te worden welke fiscale route de meest voordelige is voor de gemeente Uitgeest en de toekomstige exploitant. Invloed Wet HOF (Wet houdbare overheidsfinanciën). Onderzocht dient te worden of deze wet op (onderdelen van) dit project/traject van toepassing is m.b.t. de investering voor het nieuw te bouwen zwembad. 14

18 Voordat daadwerkelijk gestart kan worden met de bouw van een nieuw zwembad is planologisch en civiel technisch de nodige tijd gemoeid. Gelet hierop is voortbestaan van het huidige zwembad op de locatie De Zien gedurende een periode van 5 jaar alleszins gerechtvaardigd. Het is overigens evident dat indien een nieuw zwembad gerealiseerd gaat worden op een andere relatie, deze nieuwe voorziening niet vergelijkbaar zal zijn met het huidige zwembad. Voordeel van een nieuw zwembad elders is dat het op topniveau qua duurzaamheid kan worden gebracht, wat de exploitatie zeer ten goede komt en dat de komende jaren geen groot onderhoud is te verwachten (tenzij sprake zou zijn van constructiefouten). Door de herontwikkeling van de locatie De Zien en door bouw van een zwembad elders, mogelijk in combinatie met woningbouw, zal het inwoneraantal van Uitgeest naar verwachting toernemen. Dit zal wellicht ook leiden tot meer belangstelling voor het zwembad. Met deze groeifactor dient bij de vaststelling van het PvE rekening te worden gehouden. 4.0 Herontwikkeling locatie zwembad "De Zien". Als nieuwbouw van een zwembad elders plaats vindt komt een potentiële herontwikkel locatie van m2 beschikbaar. Door het beschikbaar komen van deze locatie als herontwikkellocatie wordt voldaan aan de wens van de provincie tot inbreiding rond OV-knooppunten (zie hierna onder 4.0) en ontstaan ruimtelijke en financiële mogelijkheden om een zwembad voor Uitgeest (elders) te behouden. Als de huidige locatie van zwembad De Zien vrijkomt, ontstaat een locatie met een sterk ontwikkelpotentieel. Herontwikkeling betekent waardevermeerdering van de grond. De gemeente profiteert financieel mee bij herontwikkeling van deze locatie, die daardoor niet alleen een functie krijgt als katalysator voor een nieuwbouw zwembad, maar tegelijkertijd als multiplier kan werken voor heel Uitgeest. Herontwikkeling van deze locatie, zowel gefaseerd of in één keer, heeft een grote invloed op de vormgeving van het dorp. De locatie ligt aan één van de entrees van het dorp. Gebouwen blijven gemiddeld honderd jaar staan. Het is van belang om goed te onderbouwen welke ontwikkelingen gewenst zijn en hoe deze worden ingepast. Vanuit een goede ruimtelijke ordening is het de taak van de gemeente om hiervoor duidelijke kaders te scheppen. Nieuwbouw vergt procedureel gezien de nodige tijd, mede omdat de beoogde locatie geen bouwlocatie is. Uit de in 2010 door de gemeenteraad vastgestelde Structuurvisie Uitgeest 2020 blijkt dat er politiek draagvlak is het inwonertal te laten doorgroeien naar In de Structuurvisie is een aantal inbreidingslocaties aangewezen. De Zien is hierin niet genoemd. De gemeenteraad zal vroegtijdig moeten worden betrokken bij de gewenste invulling van de locatie. Het is van belang om vroegtijdig vast te stellen welke uitgangspunten de gemeenteraad van toepassing ziet voor een eventuele herontwikkeling van De Zien. Volgens de Provinciale Ruimtelijke Verordening Structuurvisie mag er niet worden gebouwd buiten Bestaand Bebouwd Gebied tenzij er aan een aantal strenge voorwaarden wordt voldaan. Locatie De Zien is gelegen binnen Bestaand Bebouwd Gebied. De gemeente is bevoegd om de locatie naar eigen inzicht en binnen de landelijke wetgeving te ontwikkelen. 15

19 5.0 OV-knooppunten in Noord-Holland. De Provincie Noord Holland maakt zich sterk voor verdichting rondom openbaar vervoersknooppunten, omdat het een belangrijke bijdrage kan leveren aan het openhouden van waardevolle landschappen en het versterken van de vitaliteit van dorpen en steden. De druk op de ruimte en daarmee op de waardevolle landschappen in de Provincie Noord- Holland neemt toe. Om de woningbouwdruk op het landelijk gebied te verlagen zet de Provincie Noord-Holland primair in op binnenstedelijke verdichting en benutting van bestaande plancapaciteit. Om aan de opgave van stedelijke intensivering en verdichting te voldoen en tegelijk de (ov)-infrastructuur optimaal te benutten, ligt het voor de hand om ov-knooppunten als potentiële ontwikkellocaties te beschouwen. De Provincie wil zich daarom vooral op de verdichtingsopgave op en rond ov-knooppunten richten. In het rapport "Kansen voor ruimtelijke ontwikkelingen rond ov-knooppunten in Noord- Holland" / "Een verkenning van de bereikbaarheid van en het ruimtegebruik rondom openbaar vervoerknooppunten", opgesteld door Goudappel Coffeng, in opdracht van de Provincie Noord-Holland d.d. 9 februari 2011, wordt over Uitgeest het volgende gemeld: "Ook Uitgeest als knooppunt van spoorlijnen en tevens goede autobereikbaarheid is een interessante knoop. Wonen is rond veel stations de dominante functie. Meer menging van wonen, werken en voorzieningen is belangrijker voor de spoorcorridor dan toevoeging van woonprogramma. Bovengenoemde knooppunten (w.o. Uitgeest) komen daarvoor het meest in aanmerking. Voor de vele senioren in het gebied is de nabijheid van een station misschien juist aantrekkelijk." Volgens de Provinciale Ruimtelijke Verordening Structuurvisie mag er niet worden gebouwd buiten Bestaand Bebouwd Gebied (BBG), tenzij aan een aantal strenge voorwaarden wordt voldaan. Alhoewel locatie De Zien niet met zoveel woorden is genoemd in de Toekomstvisie Uitgeest 2020 als potentiële inbreilocatie, is deze wel gelegen binnen BBG en is de gemeente bevoegd om de locatie naar eigen inzicht en binnen de landelijke wetgeving te ontwikkelen. De vrijkomende randen bij inkrimping van de zwembadlocatie bieden daarvoor voldoende potentieel. Uit een zeer recent verschenen rapport d.d. 11 februari 2014 getiteld "Taskforce Ruimte Assist", Zuid Kennemerland en IJmond, Toekomst bereikbaarheid en stations in een aantrekkelijke regio", wordt over station Uitgeest het volgende vermeld, waarbij naast een korte inleiding een visie op de korte en op de lange termijn wordt gegeven. Station Uitgeest is een belangrijk knooppunt in het Programma Hoogfrequent Spoor (PHS). Hiervoor wordt in Uitgeest onder meer de perroncapaciteit uitgebreid. Nu is het station al een belangrijk vervoersknooppunt in de regio: het is niet alleen halte op de lijn Amsterdam - Alkmaar, maar ook halte op de lijn Alkmaar - Haarlem en eindpunt van de Sprinter Amsterdam - Uitgeest. Hierdoor is het een belangrijk schakelpunt tussen de regio's Haarlem - IJmond, Noord-Kennemerland en de Zaanstreek. Het stationsgebied is goed ontsloten via de provinciale weg N203 en het stedelijke netwerk van Uitgeest en Heemskerk. Langzaam verkeer en autoverkeer rondom het stationsgebied zijn in het verleden ontvlochten. Het P+R terrein wordt zeer goed gebruikt, ook in dat opzicht vormt Uitgeest een schakelpunt tussen de regio's. Het station ontsluit een aantal woonwijken van Uitgeest in de nabijheid, maar de ruimtelijke dichtheid rondom het station zeifis vrij laag. Korte termijn Voor de korte termijn is het van belang een duidelijk en gedragen beeld van het lange termijn perspectief te ontwikkelen om nu de juiste keuzes te kunnen maken voor deze locatie. Keuzes op de korte termijn ten aanzien van de locatie van zwembad De Zien moeten het lange termijn perspectief niet belemmeren. Concreet gaat het er bij de 16

20 planontwikkeling om dat gezocht wordt naar (regionale) programma's die gebruik maken van de optimale bereikbaarheid over het spoor en dat bijvoorbeeld ontwikkeling van woningbouw in lage dichtheden op deze plek moet worden voorkomen. Een tijdelijke vulling van dit gebied voor de periode tot met bijvoorbeeld een combinatie van parkeren (P+R), een supermarkt (zie het voorbeeld van de Deen aan de zuidzijde), en een voorzichtige start met stedelijk wonen, kan als motor dienen voor een doorontwikkeling van deze knoop. Lange termijn Voor het lange termijn perspectief van Uitgeest zijn er in theorie twee mogelijkheden: Een ontwikkeling tot transferpunt. In dit perspectief biedt Uitgeest een uitstekende overstap tussen modaliteiten (bus - spoor, auto - spoor, fi ets - spoor). De nadruk ligt op de bereikbaarheid, en niet op het ruimtelijk ontwikkelen in hogere dichtheden en/ of faciliteren van regionale voorzieningen. Een deel van de vrijkomende ruimte van zwembad de Zien kan in dit perspectief op maaiveld worden gebruikt voor extra P+R faciliteiten. Een groot nadeel van deze benadering is de moeizame sociale veiligheid in de avonduren. Dit ontwikkelperspectief past daarmee slecht in het beleid om de benutting van knooppunten en de ruimtelijk - economische samenhang in de Metropoolregio te versterken. Een ontwikkeling tot Hubdorp. In dit perspectief biedt de stationsomgeving van Uitgeest naast goed overstapmogelijkheden, ook ruimte voor de regionale woningbouwopgaven in hogere dichtheden en voorzieningen met een hoog OV gebruik (bv zorg/regionaal onderwijs (ROC)). Bouwen buiten BBG is hiervoor te overwegen maar de ontwikkeling van het terrein van zwembad de Zien moet nadrukkelijk in dit perspectief worden meegenomen. Meervoudig ruimtegebruik (parkeren - voorzieningen) is noodzakelijk, het is de kunst te zoeken naar mogelijkheden om de stedelijkheid van de stationsomgeving te vergroten en tegelijk de leefkwaliteit in het totale gebied te verbeteren. 6.0 Hoe verder na 2014? a. In 2014 moet het contract met Optisport zorgvuldig afgewikkeld te worden. Daarbij aandacht voor welke (on)voorziene zaken met Optisport definitief afgeregeld dienen te worden en welke zaken eventueel kunnen doorlopen bij voort te zetten exploitatie in b. Opstellen concept contract t.b.v. nieuwe exploitatie. * op basis van voortzetting bestaand zwembad of * (t.g.t.) op basis exploitatie nieuw zwembad elders. Er is een contract met Optisport dat kan dienen als leidraad voor een toekomstig contract in de nieuwe situatie (doorstart De Zien of nieuwbouw elders). c. De juridische constructie. Welke rechtspersoonsvorm is het meest geschikt (stichting/vereniging) en hoe worden daarin de verantwoordelijkheden geregeld. d. Verantwoordelijkheden vanaf Wie is waarvoor verantwoordelijk (gemeente) als per niet voorzien is in continuïteit in exploitatie m.i.v Dit dient in ieder geval in de tweede helft van 2014 formeel te worden vastgesteld. e. (Tijdelijk) Beheer en samenwerking In relatie tot punt d: 17

Gemeente Uitgeest. Rapport toekomstvisie Zwembad De Zien Gemeenteraad 19 juni 2014. Werkgroep Zwembad De Zien

Gemeente Uitgeest. Rapport toekomstvisie Zwembad De Zien Gemeenteraad 19 juni 2014. Werkgroep Zwembad De Zien Gemeente Uitgeest Rapport toekomstvisie Zwembad De Zien Gemeenteraad 19 juni 2014 1 Inhoudsopgave. 1.0 Inleiding pagina 3 1.1 Bestuurlijke opdracht: pagina 3 2.0 Algemene informatie zwembad De Zien pagina

Nadere informatie

Onderwerp Uitgeest, 1 maart 2013 Kredietaanvraag vervangen dakbedekking basisschool Binnenmeer. Aan de gemeenteraad

Onderwerp Uitgeest, 1 maart 2013 Kredietaanvraag vervangen dakbedekking basisschool Binnenmeer. Aan de gemeenteraad Raadsvoorstel no. R2013.0026 Agendapunt no. Onderwerp Uitgeest, 1 maart 2013 Kredietaanvraag vervangen dakbedekking basisschool Binnenmeer Aan de gemeenteraad Het schoolbestuur Stichting Tabijn heeft in

Nadere informatie

NR. GEMEENTEBESTUUR UITGEEST. Nota / advies van: Mw. mr. J. (Jelly) Beentjes Behandelende afdeling: Ruimte Datum: 22-03-2012

NR. GEMEENTEBESTUUR UITGEEST. Nota / advies van: Mw. mr. J. (Jelly) Beentjes Behandelende afdeling: Ruimte Datum: 22-03-2012 GEMEENTEBESTUUR UITGEEST Nota / advies van: Mw. mr. J. (Jelly) Beentjes Behandelende afdeling: Ruimte Datum: 22-03-2012 NR. TITEL: (concept) Regionaal Actie Programma (RAP) KORTE PROBLEEMSTELLING/ONDERWERP:

Nadere informatie

TITEL: Jaarrekening en jaarverslag 2014, begroting 2016 Omgevingsdienst IJmond

TITEL: Jaarrekening en jaarverslag 2014, begroting 2016 Omgevingsdienst IJmond GEMEENTEBESTUUR UITGEEST Nota I advies van: Erwin Stolp Behandelende afdeling: Financiën Datum: 30-04-2015 NR. TITEL: Jaarrekening en jaarverslag 2014, begroting 2016 Omgevingsdienst IJmond KORTE PROBLEEMSTELLING/ONDERWERP:

Nadere informatie

GEMEENTEBESTUUR UITGEEST

GEMEENTEBESTUUR UITGEEST lb GEMEENTEBESTUUR UITGEEST Nota / advies van: Heico van Brakel Behandelende afdeling: Publiekszaken Datum: 21-02-2013 TITEL: Kredietaanvraag vervangen dakbedekking basisschool Binnenmeer KORTE PROBLEEMSTELLING/ONDERWERP:

Nadere informatie

FINANCIELE HAALBAARHEID ZWEMBAD GEMEENTE ALBRANDSWAARD

FINANCIELE HAALBAARHEID ZWEMBAD GEMEENTE ALBRANDSWAARD FINANCIELE HAALBAARHEID ZWEMBAD GEMEENTE ALBRANDSWAARD Analyse Datum: 20 januari 2010 Avec Da Vinci BV Auteursrecht voorbehouden Kenmerk: 2009.008/BM/0.1-0.3 INHOUDSOPGAVE 1. INLEIDING.....3 2. OUD VERSUS

Nadere informatie

NR. GEMEENTEBESTUUR UITGEEST. Nota / advies van: Dirk-Jan Wassenaar Behandelende afdeling: Middelen en Algemene Projecten Datum: 01-11-2011

NR. GEMEENTEBESTUUR UITGEEST. Nota / advies van: Dirk-Jan Wassenaar Behandelende afdeling: Middelen en Algemene Projecten Datum: 01-11-2011 GEMEENTEBESTUUR UITGEEST Nota / advies van: Dirk-Jan Wassenaar Behandelende afdeling: Middelen en Algemene Projecten Datum: 01-11-2011 NR. TITEL: Bestemmingsreserve gemeentelijke gebouwen KORTE PROBLEEMSTELLING/ONDERWERP:

Nadere informatie

het Peel en Maas bad een bad voor en door de gemeenschap

het Peel en Maas bad een bad voor en door de gemeenschap het Peel en Maas bad een bad voor en door de gemeenschap Uitgangspunt De Bubblemates, Heldense Reddingsbrigade en de Heldense Zwemvereniging spreken samen de intentie uit om vanaf 2016 het beheer van de

Nadere informatie

SAMENVATTING VOORGESCHIEDENIS

SAMENVATTING VOORGESCHIEDENIS Aan de raad, Onderwerp: Digitale informatieborden Voorstel: 1. De huidige 23 analoge evenementeninformatieborden vervangen door 20 digitale informatieborden 2. Geen gebruik maken van sponsoring en commerciële

Nadere informatie

Datum: 5 november 2013 Portefeuillehouder: De Graaf

Datum: 5 november 2013 Portefeuillehouder: De Graaf Raadsvoorstel Raadsnummer: 2013-068 Registratiekenmerk: Onderwerp: raadsvoorstel haalbaarheidsstudie realisatie nieuw zwembad Korte inhoud: U heeft besloten om de haalbaarheid te onderzoeken voor de realisatie

Nadere informatie

GEMEENTEBESTUUR UITGEEST NR. ţjįt

GEMEENTEBESTUUR UITGEEST NR. ţjįt GEMEENTEBESTUUR UITGEEST Nota I advies van: Dirk-Jan Wassenaar Behandelende afdeling: Publiekszaken/Intern beleid 8L projecten Datum: 24-07-2014 TITEL: Gebruiksovereenkomst (int 14.2174) en financiën zwembad

Nadere informatie

PEILING. TITEL Funglijbaan sportcomplex Hogekwartier

PEILING. TITEL Funglijbaan sportcomplex Hogekwartier PEILING Van : Burgemeester en Wethouders Reg.nr. : 4922934 Aan : Gemeenteraad Datum : 10 maart 2015 Portefeuillehouder : Wethouder J.C. Buijtelaar TITEL Funglijbaan sportcomplex Hogekwartier PEILPUNT Wij

Nadere informatie

Onderwerp Kaders voor de toekomst van Golfbad Oss / Visie openbaar zwemwater in de gemeente Oss. Naam en telefoon. Portefeuillehouder

Onderwerp Kaders voor de toekomst van Golfbad Oss / Visie openbaar zwemwater in de gemeente Oss. Naam en telefoon. Portefeuillehouder Onderwerp Kaders voor de toekomst van Golfbad Oss / Visie openbaar zwemwater in de gemeente Oss. Datum 02-05-2017 Naam en telefoon Mark Megens Afdeling SMO Portefeuillehouder Kees van Geffen Aanleiding

Nadere informatie

Voorlichting: nee Bespreken GO/OR: nee Openbaar: ja Advies secretaris:

Voorlichting: nee Bespreken GO/OR: nee Openbaar: ja Advies secretaris: GEMEENTEBESTUUR UITGEEST Nota i advies van: M. van Beurden Behandelende afdeling: publiekszaken i burgerzaken Datum: 16-07-2015 NR. TITEL: jeugd - en gezinscoaches in het voortgezet onderwijs in Castricum

Nadere informatie

Raadsvoorstel richtinggevende uitspraak initiatiefnemer zwembad april 2015 Bijlage 1: Informatie over de initiatieven

Raadsvoorstel richtinggevende uitspraak initiatiefnemer zwembad april 2015 Bijlage 1: Informatie over de initiatieven Raadsvoorstel richtinggevende uitspraak initiatiefnemer zwembad april 2015 Bijlage 1: Informatie over de initiatieven Zoals bekend zijn er drie initiatiefnemers: ZIB Wijk bij Duurstede, Wijkzwemt en ZwembadInnovatieGroep.

Nadere informatie

TITEL: Gemeenschappelijke Regeling Schoolverzuim en Voortijdig Schoolverlaten West- Kennemerland

TITEL: Gemeenschappelijke Regeling Schoolverzuim en Voortijdig Schoolverlaten West- Kennemerland GEMEENTEBESTUUR UITGEEST Nota / advies van: J. Rademaker Behandelende afdeling: Publiekszaken Datum: 16-10-2013 NR. TITEL: Gemeenschappelijke Regeling Schoolverzuim en Voortijdig Schoolverlaten West- Kennemerland

Nadere informatie

KORTE PROBLEEMSTELLING/ONDERWERP: Aanschaf twee elektrische bedrijfsvoertuigen ten behoeve van de Buitendienst.

KORTE PROBLEEMSTELLING/ONDERWERP: Aanschaf twee elektrische bedrijfsvoertuigen ten behoeve van de Buitendienst. GEMEENTEBESTUUR UITGEEST Nota I advies van: R. de Wildt-Velzeboer Behandelende afdeling: Ruimte Datum: 22-10-2014 NR. TITEL: Aanschaf twee elektrische bedrijfsvoertuigen KORTE PROBLEEMSTELLING/ONDERWERP:

Nadere informatie

Raadsstuk. Onderwerp: Verhuur en exploitatie multifunctionele sporthal Duinwijck BBV nummer: 2013/520442

Raadsstuk. Onderwerp: Verhuur en exploitatie multifunctionele sporthal Duinwijck BBV nummer: 2013/520442 Raadsstuk Onderwerp: Verhuur en exploitatie multifunctionele sporthal Duinwijck BBV nummer: 2013/520442 1. Inleiding De gemeenteraad heeft middelen gereserveerd voor de bouw van een multifunctionele badmintonhal

Nadere informatie

GEMEENTEBESTUUR UITGEEST NR. Nota I advies van: S. Rutte Behandelende afdeling: Civiel Datum: 25-07-2014. TITEL: Beheerplan wegen 2015 t/m 2019

GEMEENTEBESTUUR UITGEEST NR. Nota I advies van: S. Rutte Behandelende afdeling: Civiel Datum: 25-07-2014. TITEL: Beheerplan wegen 2015 t/m 2019 GEMEENTEBESTUUR UITGEEST Nota I advies van: S. Rutte Behandelende afdeling: Civiel Datum: 25-07-2014 NR. TITEL: Beheerplan wegen 2015 t/m 2019 KORTE PROBLEEMSTELLING/ONDERWERP: De gemeente Uitgeest is

Nadere informatie

Bijlage: Analyse van het plan van de stichting

Bijlage: Analyse van het plan van de stichting Bijlage: Analyse van het plan van de stichting Bijlage bij raadsvoorstel Het proces van planvorming De planvorming door de stichting is gestart na het gesprek in mei 2011 met het college van B&W en diverse

Nadere informatie

GEMEENTEBESTUUR UITGEEST

GEMEENTEBESTUUR UITGEEST GEMEENTEBESTUUR UITGEEST Nota / advies van: Heico van Brakel Behandelende afdeling: Publiekszaken Datum: 31-10-2012 NR. TITEL: Fort krommeniedijk KORTE PROBLEEMSTELLING/ONDERWERP: Alvorens te besluiten

Nadere informatie

GEMEENTEBESTUUR UITGEEST

GEMEENTEBESTUUR UITGEEST GEMEENTEBESTUUR UITGEEST Nota / advies van: A. de Vries Behandelende afdeling: Publiekszaken Datum: 31-07-2013 NR. TITEL: Plan multifunctioneel gebruik van het Zienhouse KORTE PROBLEEMSTELLING/ONDERWERP:

Nadere informatie

GEMEENTEBESTUUR UITGEEST NR. Nota / advies van: M. van Beurden Behandelende afdeling: publiekszaken / burgerzaken.

GEMEENTEBESTUUR UITGEEST NR. Nota / advies van: M. van Beurden Behandelende afdeling: publiekszaken / burgerzaken. GEMEENTEBESTUUR UITGEEST Nota / advies van: M. van Beurden Behandelende afdeling: publiekszaken / burgerzaken NR. Datum: 27-01-2014 TITEL: transitie jeugdzorg KORTE PROBLEEMSTELLING/ONDERWERP: Convenant

Nadere informatie

Bijlage 3: Gemeenschappelijk zwembad

Bijlage 3: Gemeenschappelijk zwembad Bijlage 3: Gemeenschappelijk zwembad Inleiding en werkwijze In opdracht van een ambtelijke samenwerking tussen de gemeenten Maasdriel en Zaltbommel is door Sportfondsen Nederland uitwerking gegeven aan

Nadere informatie

Probleem- en doelstelling/oplossingen/effecten

Probleem- en doelstelling/oplossingen/effecten Aan de Gemeenteraad. Raadsvergadering : 25 maart 2010 Nummer :? Commissie : Commissie Grondgebied Portefeuillehouder : wethouder T. Kokke Afdeling : II-Bouwen en Wonen - Opsteller : M.Fopma Productiedatum

Nadere informatie

2. De opbrengstpotentie van het huidige schoolterrein aan het Ot en Sienpad

2. De opbrengstpotentie van het huidige schoolterrein aan het Ot en Sienpad Keuzenotitie scholencomplex Ot en Sienpad Huissen De Financiële aspecten. Naast de algemene notitie met de bijbehorende 6 bijlagen waarin de voor- en nadelen en de omgeving factoren en de financiële gevolgen

Nadere informatie

Het Run 2016 en verder. De heer C.A.M. van Bokhoven

Het Run 2016 en verder. De heer C.A.M. van Bokhoven Onderwerp Portefeuillehouder Het Run 2016 en verder De heer C.A.M. van Bokhoven Datum raadsvergadering 22 december 2015 Samenvatting Op 7 april 2015 besloot het college om gericht partijen te benaderen,

Nadere informatie

Totaal is hiermee voor het aanschaffen van de luchtfoto en de BAG audit 20.000,- krediet benodigd. Het voorstel is dit krediet beschikbaar te stellen.

Totaal is hiermee voor het aanschaffen van de luchtfoto en de BAG audit 20.000,- krediet benodigd. Het voorstel is dit krediet beschikbaar te stellen. Raadsvoorstel no. R2013.0005 Agendapunt no. Onderwerp Uitgeest, 17 januari 2013 Aanvraag krediet luchtfoto en BAG audit Aan de gemeenteraad Luchtfoto's worden voor diverse gemeentelijke taken gebruikt

Nadere informatie

Bijlagen 1. Begeleidend e brief bij jaarrekening 2009 stichting SCAG 2. Begeleidend

Bijlagen 1. Begeleidend e brief bij jaarrekening 2009 stichting SCAG 2. Begeleidend Raadsvoorstel Agendapunt: Onderwerp Stichting SCAG Datum voorstel 14 april 2010 Datum raadsvergadering 15-06-2010 Bijlagen 1. Begeleidend e brief bij jaarrekening 2009 stichting SCAG 2. Begeleidend e brief

Nadere informatie

Routeformulier college en raad

Routeformulier college en raad Routeformulier college en raad Onderwerp: Gelegenheidsaankoop Stationsomgeving NIET INVULLEN Documentnummer: B15.003452 Paraaf secretaris: Algemeen Datum: 5 november 2015 Opsteller: C.E. Krijnen Telefoon:

Nadere informatie

10 november 2014 10 2014/69 22 september 2014 wethouder A.G.J. Bosch

10 november 2014 10 2014/69 22 september 2014 wethouder A.G.J. Bosch Aan de raad van de gemeente Olst-Wijhe. Raadsvergadering d.d. Agendapunt Voorstelnummer Opiniërend besproken d.d. Portefeuillehouder 10 november 2014 10 2014/69 22 september 2014 wethouder A.G.J. Bosch

Nadere informatie

Raad d.d. Įxnr. Besluit: Raadsvoorstel no. R2014.0032 Agendapunt no. 16. Onderwerp Uitgeest, 3 juni 2014 Realiseren van een woning bij Hoorne 3

Raad d.d. Įxnr. Besluit: Raadsvoorstel no. R2014.0032 Agendapunt no. 16. Onderwerp Uitgeest, 3 juni 2014 Realiseren van een woning bij Hoorne 3 Raad d.d. Besluit: Įxnr Raadsvoorstel no. R2014.0032 Agendapunt no. 16 Onderwerp Uitgeest, 3 juni 2014 Realiseren van een woning bij Hoorne 3 Aan de gemeenteraad Inleiding Op 20 september 2013 heeft MD

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL EN ONTWERPBESLUIT

RAADSVOORSTEL EN ONTWERPBESLUIT RAADSVOORSTEL EN ONTWERPBESLUIT Registratienummer raad: 1083956 Datum:19juni 2013 Behandeld door: C.F.J.Mens Afdeling/Team: RO-Beleid Onderwerp: gewijzigd raadsvoorstel: krediet t.b.v. aankoop pand Kerkstraat

Nadere informatie

Voortgangsrapportage onderzoek nieuw zwemaccommodatiebeleid Gouda

Voortgangsrapportage onderzoek nieuw zwemaccommodatiebeleid Gouda Voortgangsrapportage onderzoek nieuw zwemaccommodatiebeleid Gouda projectleider: Daan Kramer datum: 15 januari 2007 1. Inleiding De Raad heeft gevraagd de haalbaarheid van vijf nieuwe zwemaccommodatievarianten

Nadere informatie

Datum: 02 juli 2013 Portefeuillehouder: De heer R. Windhouwer

Datum: 02 juli 2013 Portefeuillehouder: De heer R. Windhouwer Raadsvoorstel Raadsnummer: 2013-057 Registratiekenmerk: Onderwerp: Haalbaarheidsonderzoek Voorzieningen Nijkerkerveen - fase 2 Korte inhoud: De gemeente heeft een haalbaarheidsonderzoek laten uitvoeren

Nadere informatie

Zwembaden met meerwaarde. Synarchis adviesgroep Zwembaden met meerwaarde

Zwembaden met meerwaarde. Synarchis adviesgroep Zwembaden met meerwaarde Zwembaden met meerwaarde Inleiding Onze visie op maatschappelijk vastgoed: een integrale benadering van investeren en exploiteren Synarchis benadert maatschappelijke voorzieningen integraal als het gaat

Nadere informatie

Bijlage 1 Concept intentieverklaring WOC Campus Nieuwleusen

Bijlage 1 Concept intentieverklaring WOC Campus Nieuwleusen Bijlage 1 Concept intentieverklaring WOC Campus Nieuwleusen Intentieverklaring project WOC Campus Nieuwleusen De Partijen: In het project WOC Campus Nieuwleusen participeren de volgende partijen: Landstede

Nadere informatie

Conceptbrief samenstellen i.o.v. portefeuillehouder: n.v.t; ontwerpraadsstukken en ontwerpbrief aan de O.V.U. zijn bijgevoegd Akkoord Burgemeester

Conceptbrief samenstellen i.o.v. portefeuillehouder: n.v.t; ontwerpraadsstukken en ontwerpbrief aan de O.V.U. zijn bijgevoegd Akkoord Burgemeester GEMEENTEBESTUUR UITGEEST Nota / advies van: J.A.W. Berkeveld Behandelende afdeling: Juridische Zaken NR. Datum: 01-02-2011 TITEL: Verordeningen op onjuiste grondslag KORTE PROBLEEMSTELLING/ONDERWERP: Bij

Nadere informatie

B&W-Aanbiedingsformulier

B&W-Aanbiedingsformulier 1 B&W.nr.: 08.0205, d.d. 18 maart 2008 B&W-Aanbiedingsformulier Onderwerp Haalbaarheidsonderzoek kunstijsbaan Leiden. BESLUITEN 1 Kennis te nemen van het Haalbaarheidsonderzoek kunstijsbaan Leiden, Grontmij/Marktplan,

Nadere informatie

GEMEENTEBESTUUR UITGEEST

GEMEENTEBESTUUR UITGEEST GEMEENTEBESTUUR UITGEEST NR. Nota / advies van: mw. B.C. van Tongeren Behandelende afdeling: staf Datum: 21-02-2011 TITEL: Starterslening KORTE PROBLEEM STELLING/ONDER WERP: Het huidige budget starterslening

Nadere informatie

Besluit college van Burgemeester en Wethouders

Besluit college van Burgemeester en Wethouders Registratienr: 2012/2907 Registratiedatum: 10-07-2012 Afdeling: LO Agendapunt: 29-Vo-10 Openbaar: Ja Nee Reden niet openbaar: Onderwerp: Omzetten VVV-winkel naar VVV-agentschap Voorgesteld besluit: 1.

Nadere informatie

Aan de gemeenteraad Gemeente Steenwijkerland Vendelweg XE Steenwijk Steenwijk, Nummer voorstel: 2016/35

Aan de gemeenteraad Gemeente Steenwijkerland Vendelweg XE Steenwijk Steenwijk, Nummer voorstel: 2016/35 Voorstel aan de raad Aan de gemeenteraad Gemeente Steenwijkerland Vendelweg 1 8331 XE Steenwijk Steenwijk, 25-4-2016 Nummer voorstel: 2016/35 Voor raadsvergadering d.d.: 31-05-2016 Agendapunt: 11 Onderwerp:

Nadere informatie

Onderwerp: Eenmalige bijdrage groot onderhoud Gebouw Irene, Willemstad

Onderwerp: Eenmalige bijdrage groot onderhoud Gebouw Irene, Willemstad RAADSVOORSTEL Verseon kenmerk: 329069 Raadsvergadering van 28 juni 2012 Agendanummer: 10.3 Onderwerp: Eenmalige bijdrage groot onderhoud Gebouw Irene, Willemstad Verantwoordelijk portefeuillehouder: L.M.

Nadere informatie

Aan de gemeenteraad Gemeente Steenwijkerland Vendelweg XE Steenwijk Steenwijk, Nummer voorstel: 2017/14

Aan de gemeenteraad Gemeente Steenwijkerland Vendelweg XE Steenwijk Steenwijk, Nummer voorstel: 2017/14 Voorstel aan de raad Aan de gemeenteraad Gemeente Steenwijkerland Vendelweg 1 8331 XE Steenwijk Steenwijk, 17-01-2017 Nummer voorstel: 2017/14 Voor raadsvergadering d.d.: 28-02-2017 Agendapunt: 8 Onderwerp:

Nadere informatie

Financieel beeld van de gemeente Naarden, Muiden, Bussum September 2014

Financieel beeld van de gemeente Naarden, Muiden, Bussum September 2014 Financieel beeld van de gemeente Naarden, Muiden, Bussum September 2014 Inleiding In de fusieraad van 30 juni 2014 is gesproken over een consolidatie van de drie begrotingen en om inzicht te krijgen in

Nadere informatie

Zaaknummer: 1395048 Agendanummer: Datum raadsvergadering: 11-05-2015 De Gemeenteraad Verzenddatum: Voorbereidingskrediet Jeugdspeelpark

Zaaknummer: 1395048 Agendanummer: Datum raadsvergadering: 11-05-2015 De Gemeenteraad Verzenddatum: Voorbereidingskrediet Jeugdspeelpark Zaaknummer: 1395048 Agendanummer: Datum raadsvergadering: 11-05-2015 Aan: De Gemeenteraad Verzenddatum: Betreft: Voorbereidingskrediet Jeugdspeelpark Inleiding In het kader van het coalitieprogramma van

Nadere informatie

EXPLOITATIEBEGROTING DE BLINKERD 2.0

EXPLOITATIEBEGROTING DE BLINKERD 2.0 Concept Door Pirovano Planeconomie en Grondbeleid In opdracht van de Gemeente Bergen 12 januari 2013 Hoofdstuk: Doel en uitgangspunten INHOUD 1 Doel en uitgangspunten... 3 1.1 Doel van dit rapport... 3

Nadere informatie

Nota van B&W. Onderwerp Begrotingswijziging 2008 verzelfstandiging sport- en recreatieaccomodaties. Bestuurlijke context.

Nota van B&W. Onderwerp Begrotingswijziging 2008 verzelfstandiging sport- en recreatieaccomodaties. Bestuurlijke context. Nota van B&W Onderwerp Begrotingswijziging 2008 verzelfstandiging sport- en recreatieaccomodaties Portefeuille C. van Velzen Auteur M.A. Heringa Telefoon 023-5113298 E-mail: mheringa@haarlem.nl CS/CF Reg.nr.

Nadere informatie

De gemeenteraad van Wijchen

De gemeenteraad van Wijchen De gemeenteraad van Wijchen 16 RZ 118 Beslisnota Woningbouwprogramma 2015-2025 Wijchen, 22 april 2016 Geachte leden van de raad, Beslispunten 1. In te stemmen met reserveren van 80 extra woningen voor

Nadere informatie

De Drieslag, een streep er door. en verder gaan

De Drieslag, een streep er door. en verder gaan 2012 De Drieslag, een streep er door. en verder gaan College van B&W Gemeente Ommen 14-3-2012 Inhoud Leeswijzer...2 Hoofdstuk 1 Wat was het doel...2 Hoofdstuk 2 Wat is er bereikt...2 Hoofdstuk 3 Wat is

Nadere informatie

Datum vergadering gemeenteraad Voorstelnummer Agendapunt

Datum vergadering gemeenteraad Voorstelnummer Agendapunt Datum vergadering gemeenteraad Voorstelnummer Agendapunt 15 december 2015 RV/15/00633 19 Voorstel ingebracht door Portefeuillehouder Begrotingsprogramma Beheerproduct Onderwerp J.W. Schipper, fractie VVD

Nadere informatie

Onderwerp: Krediet t.b.v. aankoop pand Kerkstraat 20. Subsidie in de huisvestingskosten Duiventil.

Onderwerp: Krediet t.b.v. aankoop pand Kerkstraat 20. Subsidie in de huisvestingskosten Duiventil. Onderwerp: Krediet t.b.v. aankoop pand Kerkstraat 20. Subsidie in de huisvestingskosten Samenvatting: Voorgesteld wordt om een krediet beschikbaar te stellen van 325.000,- voor de aankoop van de benedenverdieping

Nadere informatie

gfedcb Raad gfedc OR gfedc Besluitenlijst d.d. d.d.

gfedcb Raad gfedc OR gfedc Besluitenlijst d.d. d.d. Nota voor burgemeester en wethouders Onderwerp Eenheid/Cluster/Team BV/PJ/JZ Inkoop van Energie 1- Notagegevens Notanummer 2007.06684 Opsteller Meiling G.J. Telefoon 3063 Datum 19-4-2007 Portefeuillehouder

Nadere informatie

GEMEENTEBESTUUR UITGEEST NR. B2014.0764

GEMEENTEBESTUUR UITGEEST NR. B2014.0764 7 GEMEENTEBESTUUR UITGEEST NR. B2014.0764 Nota I advies van: Bram Verrips Behandelende afdeling: Intern Beleid 8L Projecten Datum: 01-07-2014 TITEL: Projectkrediet Basisregistratie Grootschalige Topografie

Nadere informatie

HAALBAARHEIDSSTUDIE Nieuwbouw basisschool St. Jan te Leenderstrijp. Opdrachtgever Gemeente Heeze-Leende Jan Deckersstraat 2 5590 GA HEEZE

HAALBAARHEIDSSTUDIE Nieuwbouw basisschool St. Jan te Leenderstrijp. Opdrachtgever Gemeente Heeze-Leende Jan Deckersstraat 2 5590 GA HEEZE HAALBAARHEIDSSTUDIE Nieuwbouw basisschool St. Jan te Leenderstrijp Opdrachtgever Gemeente Heeze-Leende Jan Deckersstraat 2 5590 GA HEEZE Huisvestingsconsultancy Laride, Hart voor huisvesting Bastion 58

Nadere informatie

( ) advies aan AgC over vervolgbehandeling ( ) informatievergaring (x) besluitvorming. ( ) besloten, met als reden:..

( ) advies aan AgC over vervolgbehandeling ( ) informatievergaring (x) besluitvorming. ( ) besloten, met als reden:.. behandeling in PMC d.d. 26 februari 2013 Onderwerp Kredietaanvraag Brede school SOM Gemeenteraad 1 Agendanr. 6.1 Soort behandeling doel behandeling inspreekmogelijkheid openbaar/besloten (x) beeldvorming

Nadere informatie

De heer B.G. Schalkwijk. Mevrouw A.I. Vreugdenhil

De heer B.G. Schalkwijk. Mevrouw A.I. Vreugdenhil GemeenteWATERLAND INFORMATIE RAAD DOCUMENT GEMEENTE WATERLAND Nummer 196-7 Onderwerp Portefeuillehouder Contactpersoon Afsluiting initiatieffase Brede School Scholeneiland in Monnickendam De heer B.G.

Nadere informatie

GEMEENTEBESTUUR UITGEEST

GEMEENTEBESTUUR UITGEEST GEMEENTEBESTUUR UITGEEST Nota / advies van: G.A.F. van den Broek Behandelende afdeling: Directie Datum: 24-02-2013 NR. TITEL: Buitendienst, invulling vacatureruimte KORTE PROBLEEMSTELLING/ONDERWERP: 8

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL. Inhoud Onderwerp : Toekomstvisie zwembad De Marke Indiener : d.d Reeds gestelde kaders : Raad d.d.

RAADSVOORSTEL. Inhoud Onderwerp : Toekomstvisie zwembad De Marke Indiener : d.d Reeds gestelde kaders : Raad d.d. RAADSVOORSTEL Inhoud Onderwerp Toekomstvisie zwembad De Marke Indiener d.d. 2-4-2015 Reeds gestelde kaders Raad d.d. Korte inhoud/samenvatting Het college heeft een toekomstvisie voor het zwembad De Marke

Nadere informatie

GEMEENTEBESTUUR UITGEEST

GEMEENTEBESTUUR UITGEEST GEMEENTEBESTUUR UITGEEST Nota / advies van: G.A.F. van den Broek (wnmd. Hoofd Middelen) Behandelende afdeling: Directie Datum: 15-11-2011 NR. TITEL: procedure Handboek Inkoop en Aanbesteding KORTE PROBLEEMSTELLING/ONDERWERP:

Nadere informatie

= = Raadsvergadering d.d. 1 juli 2014 Agendanr..

= = Raadsvergadering d.d. 1 juli 2014 Agendanr.. *ZE9A7F4E536* = = Raadsvergadering d.d. 1 juli 2014 Agendanr.. Aan de Raad No.ZA.14-28394/DV.14-359, afdeling Samenleving. Sellingen, 19 juni 2014 Onderwerp: nieuwbouw MFA Sellingen Op 26 februari 2013

Nadere informatie

Bij het opstellen van de exploitatiedoorrekening zijn de onderstaande uitgangspunten gehanteerd.

Bij het opstellen van de exploitatiedoorrekening zijn de onderstaande uitgangspunten gehanteerd. Memo nummer 1 aan H. Nouwens Sportbedriijf Oosterhout van P. Zuurbier Oranjewoud datum 27 april 2011 project Exploitatie opzet zwembad Oosterhout projectnummer 238250 betreft Doorrekening exploitatie nieuw

Nadere informatie

Nota van B&W. onderwerp Overdracht exploitatie sport- en gymzalen Brede scholen. Portefeuilehouder Adam Elzakalai

Nota van B&W. onderwerp Overdracht exploitatie sport- en gymzalen Brede scholen. Portefeuilehouder Adam Elzakalai gemeente Haarlemmermeer Nota van B&W onderwerp Overdracht exploitatie sport- en gymzalen Brede scholen Portefeuilehouder Adam Elzakalai Collegevergadering 19 april 2016 inlichtingen C. van der Kwaak (+31235676740)

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL. Datum: 8 september 2015 Nummer: Onderwerp: Uitvoeringsplan Dorper Esch

RAADSVOORSTEL. Datum: 8 september 2015 Nummer: Onderwerp: Uitvoeringsplan Dorper Esch RAADSVOORSTEL Datum: 8 september 2015 Nummer: Onderwerp: Uitvoeringsplan Dorper Esch Voorgesteld raadsbesluit: - Het college van burgemeester en wethouders opdracht te geven om optie 2b uit te werken tot

Nadere informatie

Wethouder Peter Bot. Aan de leden van de commissie RWN en de gemeenteraad. Startnotitie De Kegel/Nationaal Tenniscentrum. Geachte raadsleden,

Wethouder Peter Bot. Aan de leden van de commissie RWN en de gemeenteraad. Startnotitie De Kegel/Nationaal Tenniscentrum. Geachte raadsleden, Wethouder Peter Bot gemeente@amstelveen.nl Aan de leden van de commissie RWN en de gemeenteraad Postbus 4, 1180 BA Amstelveen Vermeld bij reactie ons kenmerk en datum van deze brief Disclaimer: deze brief

Nadere informatie

Raadsvoorstel tot het beschikbaar stellen van middelen ten behoeve van de subsidie en het onderhoud van het zwembad Dol-fijn

Raadsvoorstel tot het beschikbaar stellen van middelen ten behoeve van de subsidie en het onderhoud van het zwembad Dol-fijn Raadsvoorstel tot het beschikbaar stellen van middelen ten behoeve van de subsidie en het onderhoud van het zwembad Dol-fijn Datum 30 mei 2006 Verantwoordelijk portefeuillehouder : de heer J. Luijendijk

Nadere informatie

vervolgopdracht verzelfstandiging Baafje en regionaal zwembad

vervolgopdracht verzelfstandiging Baafje en regionaal zwembad PORTEFEUILLEHOUDER Hero Veger ADVISEUR Carla Laan SECTOR EN AFDELING GRIFFIE WP-WZ 072 535 67 92 RAADSVOORSTEL onderwerp vervolgopdracht verzelfstandiging Baafje en regionaal bijlagen 1 datum raadsvoorstel

Nadere informatie

Hellendoorn. Aan de raad. Noord. Punt 5 : Financiën Stationsomgeving LjCMlCClIlC

Hellendoorn. Aan de raad. Noord. Punt 5 : Financiën Stationsomgeving LjCMlCClIlC Punt 5 : Financiën Stationsomgeving LjCMlCClIlC Noord Hellendoorn Aan de raad Samenvatting: In september 2012 dient het NS-station verplaatst te zijn naar het centrum van Nijverdal. De stationsomgeving

Nadere informatie

Startnotitie Visie winkelcentra Heemstede- fase 2

Startnotitie Visie winkelcentra Heemstede- fase 2 Startnotitie Visie winkelcentra Heemstede- fase 2 1. Inleiding In het collegeakkoord voor de periode 2014-2018 is als één van de doelstellingen geformuleerd: Het college zet zich in voor een florerende

Nadere informatie

gemeente Tubbergen *«

gemeente Tubbergen *« gemeente Tubbergen *«Aan de gemeenteraad Tubbergen, 8 maart 2013 Vergadering: Nummer: 18 maart 2013 16A Onderwerp: Subsidie verbouw en duurzaamheid de Gaarf Langeveen. Samenvatting raadsvoorstel: De Gaarf

Nadere informatie

Onderwerp: Haalbaarheid vervangende nieuwbouw basisschool De Glashorst

Onderwerp: Haalbaarheid vervangende nieuwbouw basisschool De Glashorst openbaar Onderwerp: Haalbaarheid vervangende nieuwbouw basisschool De Glashorst Rapport aan B&W d.d. 30 oktober 2014 secretaris Gerda Beukhof-Wernsen Paraaf voor akkoord door het hoofd van de afdeling

Nadere informatie

AGENDAPUNT voor burgemeester en wethouders

AGENDAPUNT voor burgemeester en wethouders AGENDAPUNT voor burgemeester en wethouders Nummer: Datum vergadering: 16-12-2008 Onderwerp: Administratieve organisatie zwembaden de Waterwijck en Vollenhove Conceptbesluit: Samenvatting: Bijlagen: 1.De

Nadere informatie

DORPSHUIZENRESERVE: AANVRAAG SUBSIDIE DORPSCENTRUM SPAARNDAM

DORPSHUIZENRESERVE: AANVRAAG SUBSIDIE DORPSCENTRUM SPAARNDAM BOB10/030 DORPSHUIZENRESERVE: AANVRAAG SUBSIDIE DORPSCENTRUM SPAARNDAM Aan de raad, Voorgeschiedenis / aanleiding Naar aanleiding van de vraag uit de raadscommissie van 7 september 2010 op het c-stuk Aanvraag

Nadere informatie

GEMEENTE LEEUWARDERADEEL 12

GEMEENTE LEEUWARDERADEEL 12 GEMEENTE LEEUWARDERADEEL 12 Stiens, 9 september 2013 Raadsvergadering: 26 september 2013 Voorstelnummer: 2013/ 48 Portefeuillehouder: A. Wachter Behandelend ambtenaar: W. van der Meer E-mail: w.vandermeer@leeuwarderadeel.nl

Nadere informatie

Onderwerp: Lokale Ontwikkelingsstrategie voor de regio Holland Rijnland Besluitvormend

Onderwerp: Lokale Ontwikkelingsstrategie voor de regio Holland Rijnland Besluitvormend VOORSTEL OPSCHRIFT Vergadering van 9 juni 2015 Besluit nummer: 2015_BW_00466 Onderwerp: Lokale Ontwikkelingsstrategie voor de regio Holland Rijnland 2015-2020 - Besluitvormend Beknopte samenvatting: LEADER

Nadere informatie

Financieel Hieronder vindt u een (financiële) uitwerking van de investering en exploitatiekosten die samenhangen met de drie besproken opties.

Financieel Hieronder vindt u een (financiële) uitwerking van de investering en exploitatiekosten die samenhangen met de drie besproken opties. Bijlage 1: Vergelijking drie opties verbetering sportcomplex Ellecom Financieel Hieronder vindt u een (financiële) uitwerking van de investering en exploitatiekosten die samenhangen met de drie besproken

Nadere informatie

Portefeuillehouder : C.C.J.M. Grootswagers Datum collegebesluit : 28 juni 2016 Corr. nr.:

Portefeuillehouder : C.C.J.M. Grootswagers Datum collegebesluit : 28 juni 2016 Corr. nr.: Preadvies Portefeuillehouder : C.C.J.M. Grootswagers Datum collegebesluit : 28 juni 2016 Corr. nr.: 2016.20480 Onderwerp : Voorstel inzake sporthal De Werft: voorstel tot nieuwbouw Programma : 2. Welzijn,

Nadere informatie

Nieuw zwemaccommodatiebeleid gemeente Gouda. Januari 2008

Nieuw zwemaccommodatiebeleid gemeente Gouda. Januari 2008 Nieuw zwemaccommodatiebeleid gemeente Gouda Januari 2008 Historie proces Juni 2005 opdracht verstrekt nav OF Sport Informatieavond raad 11 januari 2006 Informatieavond raad 8 mei 2006 Tussenrapportage

Nadere informatie

Collegevoorstel BEDRIJFSVOERING. Ja, zonder beperkingen Dienstverlening. Afdeling Bedrijfsvoering. Pilot verloning payroll bij de WAA

Collegevoorstel BEDRIJFSVOERING. Ja, zonder beperkingen Dienstverlening. Afdeling Bedrijfsvoering. Pilot verloning payroll bij de WAA zaak_id bericht_nummer Collegevoorstel BEDRIJFSVOERING Reg.nr. 12-7774 B&W d.d. Openbaar Programma Ja, zonder beperkingen Dienstverlening DT d.d. OR d.d. B&W d.d. OR d.d. Raad Raadsdocumenten d.d. 12-03-2012

Nadere informatie

Ad van der Heijden raad mei 2012

Ad van der Heijden raad mei 2012 Agendapunt commissie: 5 steller telefoonnummer email Ad van der Heijden 040-2083 633 adh@valkenswaard.nl agendapunt kenmerk datum raadsvergadering onderwerp Kunstgrasveld voetbalvereniging rkvv Dommelen.

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Agendanummer: Datum raadsvergadering: Registratienummer: Onderwerp: Besluitvorming Huisvestingsfinanciën herontwikkeling raadhuis.

Raadsvoorstel. Agendanummer: Datum raadsvergadering: Registratienummer: Onderwerp: Besluitvorming Huisvestingsfinanciën herontwikkeling raadhuis. Raadsvoorstel Agendanummer: Datum raadsvergadering: Registratienummer: Onderwerp: Besluitvorming Huisvestingsfinanciën herontwikkeling raadhuis. Gevraagde Beslissing: Te besluiten om: De reserve raadhuis

Nadere informatie

BESLUIT OPSCHRIFT. Vergadering van 24 december Onderwerp Tariefcompensatie zwemvereniging Columbiaan - Besluitvormend

BESLUIT OPSCHRIFT. Vergadering van 24 december Onderwerp Tariefcompensatie zwemvereniging Columbiaan - Besluitvormend BESLUIT OPSCHRIFT Vergadering van 24 december 2013 nummer: 2013_BW_00816 Onderwerp Tariefcompensatie zwemvereniging Columbiaan - vormend Beknopte samenvatting Zwemvereniging Columbiaan heeft bij de gemeente

Nadere informatie

Zwembad Scharlakenhof

Zwembad Scharlakenhof Zwembad Scharlakenhof 2015-2016 halfjaaroverzicht Stichting Exploitatie Zwembad Scharlakenhof 2015/2016 Inleiding Voor u ligt het half jaar verslag van het tweede exploitatiejaar van het zwembad Scharlakenhof,

Nadere informatie

Van Gemeente Meerssen Ref. KQPN/2016/1.18. Nationaal openbare aanbesteding exploitatie en beheer gemeente Meerssen

Van Gemeente Meerssen Ref. KQPN/2016/1.18. Nationaal openbare aanbesteding exploitatie en beheer gemeente Meerssen Bijlage 3 Format vragen Extra Nota van inlichtingen Betreft Extra Nota van Inlichtingen Datum 2-12-2016 Van Gemeente Meerssen Ref. Project Nationaal openbare aanbesteding exploitatie en beheer gemeente

Nadere informatie

Raadsvergadering 5 maart Voorstel B 7

Raadsvergadering 5 maart Voorstel B 7 Raadsvergadering 5 maart 2015 Voorstel B 7 Heinkenszand, 17 februari 2015 Onderwerp: voorstel tot het opheffen van de voorziening huisvesting basisonderwijs als gevolg van de doordecentralisatie van het

Nadere informatie

Voorstel aan : de gemeenteraad van 28 juni 2004 Behandeling in : commissie Samenlevingszaken en Middelen van 15 juni 2004

Voorstel aan : de gemeenteraad van 28 juni 2004 Behandeling in : commissie Samenlevingszaken en Middelen van 15 juni 2004 Voorstel aan : de gemeenteraad van 28 juni 2004 Behandeling in : commissie Samenlevingszaken en Middelen van 15 juni 2004 Nummer : Onderwerp : Integraal HuisvestingsPlan (IHP) Onderwijs Bijlage(n) : 2

Nadere informatie

Advies: In te stemmen met de Bestuursrapportage 2014 en deze ter vaststelling aan de raad aan te bieden.

Advies: In te stemmen met de Bestuursrapportage 2014 en deze ter vaststelling aan de raad aan te bieden. VOORSTEL AAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS & VOORSTEL AAN DE RAAD Van: R.C. Ouwerkerk Tel.nr.: 8856 Nummer: 14A.00661 Datum: 5 september 2014 Team: Concernzaken Tekenstukken: Ja Bijlagen: 2 Afschrift aan:

Nadere informatie

Aanpak van het pand Nijlânsdyk Kenmerk

Aanpak van het pand Nijlânsdyk Kenmerk Aanpak van het pand Nijlânsdyk 4 ----------------------------------------------------------- Kenmerk Aan de gemeenteraad. Inleiding Op 1 oktober 2008 heeft de gemeente Leeuwarden het schoolgebouw aan de

Nadere informatie

Aantal bijlagen: 1 Agendapunt: 10. Onderwerp Vervolg kleinschalige recreatieknooppunten op het boerenerf

Aantal bijlagen: 1 Agendapunt: 10. Onderwerp Vervolg kleinschalige recreatieknooppunten op het boerenerf Adviescommissie 30 maart 2010 Dagelijks bestuur 8 april 2010 / 10 juni 2010 (mondeling) Algemeen bestuur 1 juli 2010 Aantal bijlagen: 1 Agendapunt: 10 Onderwerp Vervolg kleinschalige recreatieknooppunten

Nadere informatie

Stappenplan nieuwe Dorpsschool

Stappenplan nieuwe Dorpsschool Stappenplan nieuwe Dorpsschool 10 juni 2014 1 Inleiding Het college van burgemeester en wethouders heeft op 10 juni 2014 dit stappenplan vastgesteld waarin op hoofdlijnen is weergegeven op welke wijze

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL Rv. nr..: B&W-besluit d.d.: B&W-besluit nr.:

RAADSVOORSTEL Rv. nr..: B&W-besluit d.d.: B&W-besluit nr.: RAADSVOORSTEL 10.0035 Rv. nr..: 10.0035 B&W-besluit d.d.: 16-2-2010 B&W-besluit nr.: 10.0194 Naam programma +onderdeel: Programma 8 Sport, cultuur en recreatie. Onderwerp: Uitvoeringsbesluit nieuwbouw

Nadere informatie

Managementsamenvatting rapport Zwemmen in Leusden

Managementsamenvatting rapport Zwemmen in Leusden Managementsamenvatting rapport Zwemmen in Leusden Door de huidige staat van de installaties van zwembad Octopus loopt de gemeente Leusden voor het komende decennium grote risico s van extra kosten van

Nadere informatie

Vastgoed. Plan van Aanpak. Versie: Definitief Bestandsnaam: Datum opgesteld: 20-06-2014 Voor akkoord: Plan van aanpak: Vastgoed.

Vastgoed. Plan van Aanpak. Versie: Definitief Bestandsnaam: Datum opgesteld: 20-06-2014 Voor akkoord: Plan van aanpak: Vastgoed. Vastgoed Plan van Aanpak Plan van aanpak: Vastgoed Bestuurlijk L. van Rekom opdrachtgever L. Mourik opdrachtgever Naam projectleider L. van Hassel Versie: Definitief Bestandsnaam: Datum opgesteld: 20-06-

Nadere informatie

Kredietaanvraag programmamanagement Waarderpolder. Aan de Raad der gemeente Haarlem

Kredietaanvraag programmamanagement Waarderpolder. Aan de Raad der gemeente Haarlem Raadsstuk B&W datum Sector/Afd Reg.nr(s) Onderwerp 241/2007 6 november 2007 SO/bd 2007/145135 Kredietaanvraag programmamanagement Waarderpolder Aan de Raad der gemeente Haarlem Inleiding Het bedrijvenpark

Nadere informatie

FINANCIËLE BIJLAGE VOORSTEL MFC. Inleiding

FINANCIËLE BIJLAGE VOORSTEL MFC. Inleiding FINANCIËLE BIJLAGE VOORSTEL MFC Inleiding Om een solide financiële basis onder het Multifunctioneel Centrum (hierna: MFC) te realiseren is gezocht naar aanvullende partners. Inmiddels zijn de deelnemende

Nadere informatie

Ontwikkelstrategie Lammenschansdriehoek, Gemeente Leiden (februari 2013) Ontwikkelstrategie

Ontwikkelstrategie Lammenschansdriehoek, Gemeente Leiden (februari 2013) Ontwikkelstrategie (februari 2013) Ontwikkelstrategie Lammenschans, Leiden in opdracht van: Gemeente Leiden februari 2013, Amsterdam Kerkstraat 204 1017 GV Amsterdam Postbus 15550 1001 NB Amsterdam Soeters Van Eldonk architecten

Nadere informatie

Relatie met visiedocument/programmabegroting en relatie met de beoogde maatschappelijke effecten

Relatie met visiedocument/programmabegroting en relatie met de beoogde maatschappelijke effecten G e m e e n t e V o e r e n d a a l Voerendaal, d.d. 7-3-2007 Nummer 2007/3/4 Portefeuillehouder H. Bressers Sector Samenleving Programma Openbare ruimte als visitekaartje Product bibliotheek Onderwerp

Nadere informatie

Agendapunt: 6.2/17042013 Documentor.: RV12.0825 Raad d.d. I. Aan de gemeenteraad. Roden, 10 april 2013. Bask*

Agendapunt: 6.2/17042013 Documentor.: RV12.0825 Raad d.d. I. Aan de gemeenteraad. Roden, 10 april 2013. Bask* Aan de gemeenteraad Roden, 10 april 2013 G E M E E N T E t N O O R D E N V E L D Agendapunt: 6.2/17042013 Documentor.: RV12.0825 Raad d.d. I Bask* Onderwerp Experiment "Met de post Peize naar de brandweer

Nadere informatie

Nummer raadsnota: Bl Onderwerp: Beschikbaarstelling van krediet voor planontwikkeling winkelcentrum Arkendonk

Nummer raadsnota: Bl Onderwerp: Beschikbaarstelling van krediet voor planontwikkeling winkelcentrum Arkendonk 9emeente Oosterhout *» ť ^ ) NOTA VOOR DE RAAD Datum: 1 november 2016 Nummer raadsnota: Bl.0160544 Onderwerp: Beschikbaarstelling van krediet voor planontwikkeling winkelcentrum Arkendonk Portefeuillehouder:

Nadere informatie