Gemeente Uitgeest. Rapport toekomstvisie Zwembad De Zien Gemeenteraad 19 juni Werkgroep Zwembad De Zien

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Gemeente Uitgeest. Rapport toekomstvisie Zwembad De Zien Gemeenteraad 19 juni 2014. Werkgroep Zwembad De Zien"

Transcriptie

1 Gemeente Uitgeest Rapport toekomstvisie Zwembad De Zien Gemeenteraad 19 juni

2 Inhoudsopgave. 1.0 Inleiding pagina Bestuurlijke opdracht: pagina Algemene informatie zwembad De Zien pagina Financiële gegevens zwembad De Zien pagina Waterkwaliteit pagina Behoud van een open zwemvoorziening in Uitgeest pagina Optie B: Zwembad De Zien blijft open tegen lagere kosten en er wordt noodzakelijk groot onderhoud gepleegd pagina variant op 3.1 : een kleiner zwembad op de huidige locatie pagina Een nieuw (kleiner) zwembad op een andere locatie pagina Aanbod Optisport voor de periode na 31 december 2014 pagina Hoe verder na 2014? pagina Samenvatting en conclusies pagina 20 Bijlage 1: concept Stichtingsakte pagina 22 Bijlage 2: concept Gebruiksovereenkomst pagina 25 Bijlage 3: concept Bedrijfsplan pagina 27 Bijlage 4: Meerjaren onderhoudsplan (MOP) pagina 30 Bijlage 5: concept Actielijst en planning pagina 31 Bijlage 6: Begroting 2015 / 2016 van de pagina 32 Bijlage 7: Programma van eisen (PvE) nieuw zwembad (de zgn. blauwdruk) pagina 34 Bijlage 8: Begroting toelichting Optisport pagina 35 2

3 Rapport : toekomstvisie op exploitatie en beheer van Zwembad De Zien per Inleiding. Hierbij treft u het eindrapport aan van met een toekomstvisie op de exploitatie en het beheer van Zwembad De Zien per 1 januari Dit rapport is opgesteld door de werkgroep ter uitvoering van het besluit van de raad van 13 maart In die vergadering heeft de raad het Rapport toekomstvisie Zwembad De Zien, een verkennende rapportage door, d.d. Voorjaar 2014, besproken. Die rapportage was opgesteld in opdracht van het college van burgemeester en wethouders van Uitgeest. Met betrekking tot dat rapport heeft de raad het volgende besloten: 1. in te stemmen met het Rapport Zwembad De Zien; 2. de werkgroep een vervolgopdracht te geven, zoals in het rapport vermeld; 3. een bedrag van , ten laste van de voorziening onderhoud Zwembad De Zien beschikbaar te stellen ten behoeve van de noodzakelijke onderhoudskosten in De vervolgopdracht zoals in het rapport vermeld luidt als volgt: 1. Voorbereiding zwemseizoen 2015 t.b.v. een verantwoorde exploitatie vanaf 2015 door een nieuwe beheerder/exploitant; 2. Vervolgonderzoek naar toekomstige exploitatie zwembad De Zien in de huidige omvang op de huidige locatie; 3. Vervolgonderzoek naar toekomstige exploitatie zwembad De Zien in afgeslankte vorm op de huidige locatie; 4. Mogelijke nieuwbouw zwembad elders vooralsnog af te wachten gezien de hiermee gemoeide termijnen van voorbereiding en uitvoering. Uitgangspunt daarbij is dat zoveel mogelijk tegemoet gekomen wordt aan het hiervoor opgestelde Programma van Eisen. De werkgroep wil in dit rapport de raad van Uitgeest zo goed mogelijk inzicht geven in de reële mogelijkheden om een zwemaccommodatie voor de Uitgeester gemeenschap te behouden en op een verantwoorde manier blijvend te laten exploiteren. Daarbij zijn door de werkgroep verschillende opties verkend en tegen elkaar afgewogen. Deze rapportage dient beschouwd te worden als een eindrapportage op grond waarvan de werkgroep in samenwerking met het college van burgemeester en wethouders voorbereidingen kan treffen in de tweede helft van 2014 om er voor te zorgen dat het zwembad daadwerkelijk een doorstart kan maken per 1 januari 2015 onder een nieuw en onafhankelijk (stichtings)bestuur. 1.1 Bestuurlijke opdracht: Behoud van Voorzieningen in Uitgeest. In Nederland zijn momenteel zwembaden, waarvan 220 openluchtzwembaden. Deze zwembaden zijn vaak eigendom van gemeenten en worden in gelijke mate geëxploiteerd door gemeenten, stichtingen en commerciële partijen. Over het algemeen gaat het niet goed met de openluchtzwembaden in Nederland. Openluchtzwembaden zijn jaarlijks een terugkomend onderwerp tijdens de begrotingsdiscussie. Het grootste deel van de zwembaden heeft hetzelfde probleem en dat is een tekort in de exploitatie (bron: onderzoeksrapport Openluchtzwembaden in Nederland, kenniscentrum Multifunctionele Leisure Locaties, 2013) Er is in de meerjarenbegroting ( ) van de gemeente Uitgeest een maximale bijdrage opgenomen voor zwembad De Zien van ,-- per jaar. 3

4 Op 27 juni 2013 is in de gemeenteraad van Uitgeest de motie unaniem aangenomen waarin het college werd gevraagd: - ruimte te bieden voor initiatieven waardoor de exploitatie van voorzieningen (muziekschool, bibliotheek, zwembad, Zienhouse) kan worden voortgezet dan wel nagestreefd; - binnen de in de meerjarenbegroting vastgestelde kaders ruimte te zoeken om deze initiatieven te ondersteunen en te faciliteren; - de rolverdeling tussen College en initiatiefnemers zodanig te definiëren dat burgers van Uitgeest optimaal kunnen participeren teneinde deze voorzieningen een duurzame toekomst te bieden. In het Collegeprogramma is o.a. het volgende uitgangspunt opgenomen: Een ander uitgangspunt van de coalitie is het streven naar behoud van de voorzieningen in Uitgeest. Dat zal tegen lagere kosten moeten en dient dus ánders te worden georganiseerd. Met een breed draagvlak onder de Uitgeester bevolking moet dit te realiseren zijn. Meer specifiek over het zwembad is het volgende opgenomen: Behoud van het openluchtzwembad en ligweide zo mogelijk op de huidige locatie. Deze visie op de voorziening Zwembad De Zien sluit perfect aan op de toekomstvisie van de werkgroep op het toekomstige beheer en de toekomstige exploitatie van Zwembad De Zien vanaf Het college heeft de werkgroep geformeerd met de opdracht te onderzoeken hoe zwembad De Zien behouden kan worden. De werkgroep heeft in haar onderzoek vier varianten beoordeeld: a. het zwembad wordt na het seizoen 2014 gesloten; b. aan het zwembad wordt noodzakelijk groot onderhoud gepleegd; c. een variant op b is een kleiner zwembad op de huidige locatie; d. een alternatief is een nieuw (kleiner) zwembad op een andere locatie. 4

5 2.0 Algemene informatie zwembad De Zien. Zwembad De Zien is een openluchtzwembad bestaande uit: Diep zwembad (25x31 meter / 2.20 meter diep) Speelbad / Instructiebad (40x15 meter) Kleutervijver met mini speeltuin Superglijbaan van 62 meter Zonneweide van 1 ha. Basketbalveld Snackbar Het totale terrein behelst een oppervlakte van ca m2. In de afgelopen vijf jaar bezochten gemiddeld mensen het zwembad. Het zwembad is 18 à 19 weken per jaar geopend (van 30 april t/m 31 augustus, in ieder geval t/m de eerste volle week na de zomervakantie basisonderwijs). Het zwembad is in 1962 geopend en werd tot 2005 door de gemeente Uitgeest geëxploiteerd. Vanaf 2005 is de exploitatie uitbesteed aan Optisport voor een looptijd van 10 jaar. Het contract met Optisport is met ingang van opgezegd per aangetekende brief d.d. 18 juli 2013, verzonden 25 juli In 2012 werden er 658 abonnementen verkocht. Deze abonneehouders brachten gezamenlijk bezoeken aan het zwembad. Dat is gemiddeld 25 bezoeken per abonneehouder. Tijdens topdagen zijn er circa 1800 bezoekers per dag in het zwembad. De inzet van personeel varieert van minimaal 2 tot maximaal 8, sterk afhankelijk van de weersomstandigheden en de daarmee samenhangende bezoekersaantallen. Het zwembad is gemiddeld 1000 à 1100 uur per jaar geopend, afhankelijk van het weer. 5

6 2.1. Financiële gegevens zwembad De Zien. Optisport betaalt jaarlijks huur aan de gemeente (in 2013: ,--). De gemeente geeft Optisport een subsidie om de exploitatietekorten aan te vullen (in 2013: ,--). Dat betekent een netto bijdrage aan het zwembad/optisport van ,--. De gemeente heeft voor het onderhoud aan het zwembad (accommodatie, installaties en inventaris) een onderhoudsfonds waarin op 1 januari ,-- (jaarrekening 2013) is opgenomen. Voor 2014 is een aanvullende bijdrage van ,-- gereserveerd. Derhalve is een totaal bedrag voor onderhoud beschikbaar van ,--. In 2013 kostte het zwembad de gemeente Uitgeest ,-- ( , ,--). De OZB en de waterschapslasten zijn voor de gemeente Uitgeest. De kosten voor 2013 waren: OZB zakelijk 3.605,98 en feitelijk 2.599,21. Rioolheffing was 179,--. De begroting 2014 gemeente Uitgeest m.b.t. Zwembad De Zien geeft het volgende beeld: Zwembad De Zien Begroting Belastingen 3.574, Onderhoud door derden , Verzekeringen 1.280, Overige vergoedingen , VZ: Onderhoud zwembad 0, Afschrijving op activa , Toegerekende rente 4.326, Vergoeding gemeentelijke accommodaties ,-- Hieruit blijkt dat de begrootte netto kosten van het zwembad in ,-- bedragen (inclusief storting voorziening onderhoud van ,--). 2.2 Waterkwaliteit. De provincie Noord-Holland heeft aan Optisport en de gemeente te kennen gegeven dat de rondpompcapaciteit van de huidige installatie in het zwembad onvoldoende is. Er zouden stappen moeten worden ondernomen om aan het Besluit hygiëne en veiligheid badinrichtingen en zwemgelegenheden te gaan voldoen. Er is ontheffing verleend tot 1 januari 2016 onder de voorwaarde dat er voor 1 januari 2014 een plan gereed is om de rondpompcapaciteit te vergroten. Naar verluidt wordt op grond van de nieuwe zwemwaterwet de zorgplicht anders. De provincie gaat controleren op basis van audits. Iedere exploitant heeft straks de verplichting om een hygiëne- en veiligheidsplan te ontwikkelen. Inmiddels wordt nu door de provincie Noord-Holland, zoals verwoord op 4 en 6 februari jl., het volgende standpunt hierover ingenomen. Een plan van aanpak is nog niet nodig omdat, wanneer de nieuwe zwemwaterwet van kracht wordt, in 2015, het hoogstwaarschijnlijk niet meer uitmaakt of de pompcapaciteit wel of niet voldoet. Het gaat er dan namelijk om of de waterkwaliteit voldoet. Er is gekeken naar de afgelopen 4 jaar, de waterkwaliteit was steeds voldoende, dus is het nu geen probleem om de kwestie van de rondpompcapaciteit vooruit te schuiven. De provincie zal dit in haar controlebrief meenemen en daar afspraken over maken met de toekomstige beheerder/ exploitant. Samenvattend meldt de provincie dat er twee omstandigheden zijn welke het mogelijk maken dat het plan van aanpak voorlopig uitgesteld kan worden. 6

7 1) De mogelijke sluiting van het bad en 2) wanneer deze toch open blijft, treedt naar alle waarschijnlijkheid de nieuwe zwemwaterwet in werking welke een middelvoorschriften systeem gaat volgen, in plaats van het doelvoorschriften systeem uit de huidige wet. De huidige zwemwaterwetgeving kent de middelvoorschriften: de middelen om tot de vereiste uitkomsten te komen zijn voorgeschreven. De nieuwe wet gaat uit van doelvoorschriften: doel is bijv. een goede waterkwaliteit en hoe deze tot stand komt is aan de inrichting houder zelf te bepalen (graag nog milieuvriendelijk ook). Gelet hierop was het niet noodzakelijk de huidige pomp te vervangen. Met revisie ervan kon worden volstaan. De pomp is inmiddels gereviseerd en functioneert weer prima. De kosten van de revisie zijn ten laste gebracht van het door de raad beschikbaar gestelde budget van ,-- voor noodzakelijke onderhoudskosten. 3.0 Behoud van een open zwemvoorziening in Uitgeest. De raad heeft op 13 maart 2014 de optie sluiten van het zwembad uitgesloten. Sluiting zou tot gevolg hebben dat een locatie van circa m2 beschikbaar komt. Dat aspect komt aan de orde bij optie 3.3 Een nieuw (kleiner) zwembad op een andere locatie. Openluchtzwembaden zijn vanaf de jaren zestig in Nederland op grote schaal gebouwd. De redenen om dit te doen waren vooral veiligheid (leren zwemmen en een plek om veilig te zwemmen) en ontwikkelen van recreatie- en ontmoetingsmogelijkheden. Ook nu gelden deze redenen nog. Een zwembad draagt bij aan: - Veiligheid: leren zwemmen is essentieel in onze waterrijke gemeente, jaarlijks verdrinken er in Nederland nog ongeveer 250 mensen; - Vergroten van zelfstandigheid van kinderen: pas als je kunt zwemmen, krijg je als kind meer bewegingsvrijheid. Vervolgens zelfstandig naar het zwembad gaan, is daarin een grote symbolische stap. Voor ouders is het belangrijk dat dit onder veilige omstandigheden gebeurt. Voor de kinderen is het belangrijk om in De Zien leeftijdsgenoten buiten school en verenigingen om te ontmoeten. Dit verhoogt de sociale cohesie in Uitgeest. - Recreatie: het zwembad is de prettigste plek om te recreëren bij mooi weer, voor veel ouders met kleine kinderen en jeugd van 7-14 jaar. - Gezondheid: het zwembad is de plek om fit te worden en te blijven voor volwassen en ouderen. Zwemmen is een sport die tot hoge leeftijd uitgeoefend kan worden, waarbij veel spiergroepen worden gebruikt en de kans op blessures klein is. - Sociaal aspect : zwemmen kan ook bijdragen aan de gezondheid door de ongedwongen contacten en saamhorigheid die het oplevert voor alle leeftijdsgroepen. Dit leidt individueel tot welbevinden en heeft positieve gezondheidseffecten, voor het hele dorp leidt het tot sociale cohesie. - Prestatie: zwembad De Zien is de plek waar men aan wedstrijdzwemmen kan doen, waar waterpolowedstrijden worden gespeeld, waar medailles voor de zwem4daagse worden behaald. Maar waar ook steeds vaker individueel wordt getraind voor langeafstand zwemmen en triatlon. Al dan niet om geld op te halen voor een goed doel. Uit een recente reactie van de Grontmij op het eerste rapport is het volgende citaat: Het zwembad heeft weliswaar geen maatschappelijke taak, maar wordt door de gemeenschap zeker gewaardeerd, zo valt op te maken uit haar bezoekersaantallen: (zeer) hoog ten opzichte van soortgelijke zwembaden in vergelijkbare gemeenten. Dit wordt enigszins afgezwakt, doordat waarschijnlijk ook bezoekers van buiten Uitgeest komen, maar dan nog. 7

8 De gemeentelijke kosten voor het zwembad zijn ,-- (2013), exclusief afschrijving en rente. Dit is globaal vergelijkbaar met soortgelijke openlucht zwembaden. Bij zwembadsluiting blijft voorlopig ,-- aan zwembadkosten doorlopen (afschrijving en rente). Al deze redenen maken dat er veel animo onder de bewoners van Uitgeest is om het zwembad te behouden. Generaties hebben er van geprofiteerd, willen dit nog langer doen, en gunnen het degenen die na hen komen. In de jaren 80 en 90 kwam het besef, landelijk en ook in Uitgeest, dat de exploitatie van een zwembad ook duur is. In de jaren erna is er over het algemeen weinig geïnvesteerd in innovatie en aantrekkelijkheid van de baden. Dit heeft tot gevolg dat veel openlucht zwembaden er tegenwoordig nog exact hetzelfde uitzien als 50 jaar geleden (Kenniscentrum Multifunctionele Leisure Locaties, 2013). De werkgroep concludeert dat er meer dan voldoende redenen zijn om het zwembad te behouden. De meerwaarde van behoud van het zwembad op gebied van veiligheid, recreatie, gezondheid en op het sociale vlak, zoals hierboven vermeld, weegt in ruime mate op tegen de kosten om het zwembad te behouden. Zeker vanwege de dynamiek die het kan opleveren, wanneer het in combinatie gaat met de omliggende voorzieningen en tegelijkertijd een besparing op de belangrijkste kostenposten oplevert. Op deze punten komen we hierna in dit rapport terug. 3.1 Optie B: Zwembad de Zien blijft open tegen lagere kosten en er wordt noodzakelijk groot onderhoud gepleegd. Met ingang van 2015 dient een nieuw te vormen rechtspersoonlijkheid bezittend lichaam in het leven geroepen te worden om beheer en exploitatie van zwembad De Zien voort te zetten. Het voorstel is hiervoor een stichting in het leven te roepen. Een concept stichtingsakte treft u hierbij als bijlage 1 aan. Voor de juridische relatie tussen het toekomstige stichtingsbestuur en het gemeentebestuur m.b.t. beheer en exploitatie van het zwembad zijn in principe drie mogelijkheden: een erfpachtovereenkomst, een huurovereenkomst of een gebruiksovereenkomst. De erfpachter heeft in economische zin een positie die nagenoeg gelijk is aan die van eigenaar. Voor de erfpacht betaalt de erfpachter jaarlijks een canon. Over de besteding van het budget voor groot onderhoud in de komende jaren kunnen in de erfpachtovereenkomst bepalingen worden opgenomen, zodanig dat de toekomstige stichting het beschikbare budget optimaal kan besteden. Bij een huurovereenkomst geeft de verhuurder de huurder het genot van een zaak gedurende een bepaalde tijd tegen een bepaalde prijs. In het huurrecht is de huurder verantwoordelijk voor het dagelijks onderhoud en de verhuurder voor het groot onderhoud. Die situatie blijft bij de keuze voor een huurovereenkomst voortbestaan, ook als het gereserveerde budget (de voorziening) voor noodzakelijk onderhoud is besteed. Bij een gebruiksovereenkomst staat de gemeente een zaak (in dit geval het zwembad) in gebruik af aan een (in dit geval op te richten) stichting die het gebruik aanvaardt voor onbepaalde tijd en onder nader overeen te komen bepalingen en bedingen. De werkgroep adviseert een gebruiksovereenkomst te sluiten voor een periode van 5 of 10 jaar, waarbij ervan uitgegaan wordt dat de ingebruikgeving om niet is. Tevens zijn afspraken vastgelegd over de aanwending van het gereserveerde budget voor noodzakelijk onderhoud. Een (minimale) periode van 5 jaar wordt voldoende geacht om het stichtingsbestuur in staat te stellen te bewijzen dat exploitatie en beheer van het zwembad op een andere leest geschoeid realistisch en toekomstbestendig is. 8

9 Een concept gebruiksovereenkomst treft u als bijlage 2 aan. Door het stichtingsbestuur dienen de volgende uitgangspunten in acht te worden genomen: - Zorg ervoor dat alle doelgroepen bediend kunnen worden. - Maak beheer en exploitatie zo goedkoop mogelijk. - Zet professionals in waar echt noodzakelijk en zo veel vrijwilligers als mogelijk en verantwoord is. - Vermijd loze uren, d.w.z. uren met weinig bezoekers (denk om communicatie). - Streef zoveel mogelijk verduurzaming van de accommodatie na (t.b.v. een zo laag mogelijk energieverbruik). - Betrek de inwoners van Uitgeest c.q. de omwonenden van het zwembad zoveel mogelijk bij het beheer van het zwembad zodat het hun zwembad wordt. - Stel een toezichtsplan op als leidraad voor de personele bezetting. - Zorg voor continuïteit in sponsoring/fondsenwerving. Hieronder worden onder A t/m F enkele aspecten belicht die opgenomen zijn in het Concept Bedrijfsplan Zwembad (bijlage 3) waarmee het toekomstige bestuur aan de slag kan gaan. A. Kostenoverzicht Optisport 2012 en De kosten die Optisport in 2012 en 2013 maakte, zijn onder de volgende posten verdeeld. Daarnaast is een raming aangegeven van de exploitatie per 01/01/2015. Kostensoort Optisport 2012 Optisport Mogelijke doorstart 2015 (Inhuur) Personeel , ,-- (1) Onderhoud techniek/groen , ,-- Energie , ,-- (2) Inkoop horeca , ,-- Belastingen 5.000, ,-- Huur ,-- n.v.t. (3) Restkosten Optisport ,-- P.M. Totalen , ,-- In de bedrijfsopzet 2015 wordt er vanuit gegaan dat de kosten van inhuur van personeel (1) zo veel mogelijk gecompenseerd worden met gekwalificeerde vrijwilligers. In dit bedrag zijn ook de kosten begrepen van activiteiten voor vrijwilligers en kosten inhuur externe toezichthouders (indien nodig) en opleidingskosten vrijwilligers. Door de subwerkgroep Techniek is geconstateerd dat vervanging van de huidige verwarmingsketel (2) niet aan de orde is. Met deze ketel kunnen geen lagere energiewaarden meer worden bereikt, daar deze al een rendement van 98% heeft. Met de Stichting Rijk wordt onderzocht of met een nieuw energiecontract en aanpassing van gecontracteerd vermogen de energiekosten langs andere weg gereduceerd kunnen worden. Voor de vervanging van de verwarmingsketel was een bedrag gereserveerd van ,--. Voortschrijdend inzicht heeft geleerd dat de toekomstige stichting ook te maken krijgt met zgn. opstartkosten 2. Deze worden geraamd op ,-- (zie bijlage 6). De werkgroep stelt voor deze ,-- ten laste te brengen van het gereserveerde bedrag van ,--. Er wordt vanuit gegaan dat door de gemeente Uitgeest met het te vormen stichtingsbestuur een gebruiksovereenkomst (3) wordt aangegaan om niet teneinde de exploitatielasten zo laag mogelijk te houden. 1 Gegevens Optisport 2013 zijn niet te ontlenen aan jaarrekening Voor een toelichting op de opstartkosten: zie begroting 2015 werkgroep (bijlage 6) 9

10 Uit dit overigens globale overzicht blijkt dat in 2015 de belangrijkste kostenposten inhuur personeel en energie zijn. Er wordt vanuit gegaan dat vanaf 2016 inhuur van personeel nog maar incidenteel nodig zal zijn. Ook het (planmatig) onderhoud is een belangrijke kostenpost. Daarom is het belangrijk om voor de komende 5 jaar en de komende 20 jaar te weten wat de kosten van het groot onderhoud zijn. Tegen welke kosten kan de accommodatie zoals die nu is, blijvend goed en veilig geëxploiteerd worden? Daartoe is het rapport Bremen (Rapportage onderhoudsplan ) door de technische commissie binnen de werkgroep gehanteerd en omgewerkt tot een handzame leidraad voor het stichtingsbestuur. U treft dit meerjaren onderhoudsplan aan als bijlage 4. B. Personeelskosten In 2013 was het zwembad 1089 uur geopend. In het laagseizoen (7 weken in het voorseizoen, 1 week in september) is het zwembad 33 uur per week open; in het hoogseizoen 825 uur per week (inclusief 190 uur leszwemmen). Uit recent overleg met Optisport is gebleken dat er in 2013 nauwelijks sprake is geweest van uitval van uren wegens slechte weersomstandigheden ten opzichte van de geplande uren. Optisport hanteert het beleid dat bij slecht weer de personeelsbezetting wordt teruggebracht tot minimaal 2 medewerkers en bij topdagen worden maximaal 8 medewerkers ingezet. Tijdens een informatief gesprek met de manager van het overdekte Zwembad De Witte Brug in Castricum is gebleken dat inhuur van personeel s zomers, als het rustig is in De Witte Brug en druk in De Zien, tot de mogelijkheden behoort. Een andere mogelijkheid is tijdens piekbelasting zwembadpersoneel in te huren van bijv. Randstad op basis van een raamovereenkomst. De personeelskosten (alleen inhuur van personeel, geen dienstverband) worden omlaag gebracht door hoofdzakelijk gebruik te gaan maken van vrijwilligers. Dat kan voor de volgende taken: - onderhoud van het terrein - horeca - onderhoudswerkzaamheden bouw en techniek - bestuur (incl. b.v.: financiën, marketing en promotie, organisatie evenementen e.d.) - schoonmaak - toezichthouder (cursus toezichthouder van 2 dagen en BHV 1,5 dag kan intern gegeven worden) - receptie / kaartverkoop Het toezicht op het zwembad wordt uitgeoefend onder verantwoordelijkheid van het toekomstige stichtingsbestuur. De openingsuren kunnen in dat geval zelfs uitgebreid worden tot de avond. Vanwege die flexibele inzet kunnen ook mensen met werkzaamheden overdag s avonds nog volop gebruik maken van het zwembad. Taken die (in eerste instantie) door professionals uitgevoerd moeten worden zijn: - zwemonderwijs; - advies over risicoanalyse; - bewaken van de kwaliteit van het zwemwater. De inschatting is dat de kosten van inhuur van personeel kunnen worden teruggebracht tot minimaal 50% à 60% van de kosten ( ,--) die Optisport maakt. Zelfs als niet alle taken door vrijwilligers uitgevoerd kunnen worden. (Tijdens een recent bezoek door de werkgroep aan een zwembad in Koudekerk a/d Rijn bleek overigens dat dat zwembad uitsluitend door vrijwilligers wordt geleid.) Het is ook mogelijk personeel kortdurend elders in te huren zoals hierboven aangegeven. Het is noodzakelijk voor het personeel een toezichtsplan te hebben. Zo n plan is leidend voor de personele formatie en voor de door hen uit te voeren taken. Voor alle personeelsleden 10

11 geldt dat zij over diploma s lifeguard en EHBO beschikken. Een toezichtsplan wordt geïntegreerd in het bedrijfsplan als later uit te werken document door het toekomstig stichtingsbestuur. C. Vrijwilligersbeleid. Uit informatie van zwembaden die veel met vrijwilligers werken is de werkgroep aantallen variërend van 50 tot 150 tegen gekomen. Gelet op de taken die in de toekomst aan vrijwilligers toebedeeld kunnen worden, wordt uitgegaan van een vrijwilligersbestand van circa 100 personen. Vrijwilligerswerk is weliswaar vrijwillig maar niet vrijblijvend. Daar waar nodig zullen vrijwilligers cursussen moeten volgen om gekwalificeerd ingezet te kunnen worden in het zwembad. Maar vrijwilligerswerk heeft ook andere kanten. Om te beginnen maken vele handen licht werk. Uit vrijwilligerswerk ontstaan vaak nieuwe vriendschappen en contacten. Bij de inzet van vrijwilligers kan ook gedacht worden aan het maximaal inzetten van stagiaires (o.a. CIOS, vmbo scholen op gebied van sport en beveiliging, HBO vrijetijdsmanagement, marketing opleidingen etc.), maatschappelijke stages, het inzetten van mensen met een beperking en het creëren van werkervaringsplaatsen 3. Werving, taken en inzet etc. van vrijwilligers zijn in hoofdlijnen verwoord in het concept bedrijfsplan (bijlage 3). Onlangs is door de werkgroep via een brief van 12 mei 2014 ( Gezocht vrijwilligers ) in de gemeente onderzoek gedaan naar de bereidheid onder alle inwoners van Uitgeest om als vrijwilliger in het zwembad dienst te gaan doen of anderszins een bijdrage te leveren. Omdat de sluitingsdatum om te reageren gesteld is op 1 juni 2014, kunnen de reacties hierop hier niet worden weergegeven. De raad(scommissie) wordt hierover separaat geïnformeerd. Door Stichting De Zien Blijft is onlangs huis aan huis een flyer uitgedeeld in Uitgeest. De werkgroep heeft het voornemen met deze stichting de dialoog aan te gaan om te verkennen in hoeverre gezamenlijk het gemeenschappelijke doel van behoud en exploitatie van Zwembad De Zien nagestreefd en verwezenlijkt kan worden. D. Energiekosten Zwembad De Zien kan de kosten voor energie terugdringen door t.z.t. gebruik te gaan maken van zonnepanelen en/of een warmtepomp en zonneboilers. Een lagere energierekening en een meer duurzame bedrijfsvoering zijn hierbij de hoofddoelen. De warmtepomp haalt warmte uit grondwater en draagt die over aan het zwembadwater. Dat kan een enorme besparing opleveren in de energiekosten omdat er veel minder gas nodig zal zijn om het water op temperatuur te houden. Én het is minder belastend voor het milieu. Daarnaast kan het inzetten van afdekkleden over de bassins, het terugbrengen van de rondpompfrequentie in de nacht en het zwembad in de opwarmperiode (april) bedekken met aluminium (waardoor het opwarmen versneld wordt) tot energiebesparing leiden ten opzichte van het huidige verbruik. Voorts dient de mogelijkheid onderzocht te worden van eventuele gebruikmaking van een ESCO service center 4. Een ESCO is echter alleen rendabel bij een looptijd van 10 jaar of langer in verband met de terugverdientijd. Deze looptijd is verder alleen van toepassing bij gedeeltelijke nieuwbouw op huidige locatie of volledige nieuwbouw elders. Dit zijn voorbeelden van reële besparingsmogelijkheden op energie ten gunste van de exploitatiebegroting, die in de tweede helft van dit jaar ter voorbereiding op de exploitatie door het stichtingsbestuur onderzocht en uitgewerkt moeten worden. 3 Bij de inzet van vrijwilligers e.a. dient rekening te worden gehouden met een Verklaring omtrent gedrag (VOG). 4 In essentie is een ESCO een financieringsconstructie waarmee het mogelijk wordt budget-neutraal de milieudruk van vastgoed te verlagen en het maatschappelijk vastgoed te verduurzamen. 11

12 E. Onderhoudskosten. De subwerkgroep Techniek heeft na een eerste inspectieronde/bezichtiging van het zwembad de algemene indruk gekregen dat het zwembad zich in een redelijke staat van onderhoud bevindt. Door de subwerkgroep Techniek is het in opdracht van Optisport door Bremen Bouwadviseurs in 2010 opgestelde onderhoudsschema als onderlegger gebruikt. Aan de hand van deze gegevens en de nieuwe inzichten is een nieuwe meerjaren onderhoudsplanning (MOP) (bijlage 4) opgesteld met STABU systematiek. Daarbij is rekening gehouden met de werkzaamheden die de gemeente de afgelopen jaren (vanaf 2010) heeft laten uitvoeren. De eenheidsprijzen zijn geïndexeerd naar 2014 met 5%. Voor de kosten van jaarlijkse onderhoudswerkzaamheden is een indexering gehanteerd van 2,5% per jaar. Uit het MOP zijn de werkzaamheden gelaten die onder onderhoudscontracten vallen. Die worden in de jaarlijkse exploitatiebegroting opgenomen, om deze beter zichtbaar te houden en om het onderhoud aan gebouwen en installaties zuiver te houden. In de MOP is een inschatting gemaakt van werkzaamheden die door vrijwilligers gedaan kunnen worden en van werkzaamheden die door sponsoring tegen een gereduceerd bedrag uitgevoerd kunnen worden. De eerste oriënterende gesprekken met bedrijven die in dat laatste geïnteresseerd zijn, zijn gevoerd en hebben tot bemoedigend resultaat geleid. Er is van uitgegaan dat het zwembad vooralsnog eigendom blijft van de gemeente Uitgeest en dat de gemeente Uitgeest het groot onderhoud aan het zwembad blijft bekostigen uit de reservering ( ,-- t/m 2014), zodat er geen BTW gerekend hoeft te worden over de onderhoudskosten waardoor het budget maximaal inzetbaar is voor het zwembad. Het is wenselijk dat het toekomstig stichtingsbestuur over de uitvoering, de hiervoor bestede middelen en de controle nadere afspraken maakt met de gemeente voor de komende 5 jaar. Voor 2014 zijn de volgende onderhoudskosten voorzien: Uit te voeren ter voorbereiding van het seizoen: a. Revisie van de pomp 2.000, = (uitgevoerd) b. Coating slechte plekken in bassins 5.000,= (uitgevoerd) Uit te voeren tijdens en na het seizoen: c. Vervangen van de warmteopwekking ,= 5 (door de subwerkgroep Techniek is geconstateerd dat deze vervanging voorlopig niet noodzakelijk is) d. Aanbrengen van nieuwe lekbak voor chlooropslag 8.500,= (uitgevoerd) e. Het volledig coaten van de bassins (eens in de 5 jaar ,= (uitgevoerd c.q. noodzakelijk) 6 opdracht verleend) f. Kool/zandfilters vervangen ,= g. Actualiseren veiligheid en rapportages 5.000,= h. Divers klein onderhoud ,= + Totaal investering ,= excl. BTW De raad heeft hiervoor op 13 maart ,-- beschikbaar gesteld. Niet voorzien was de vervanging van de pomp van de glijbaan. Deze is inmiddels vervangen voor een bedrag van 2.690,-- exclusief BTW. Daarna stortte het speelhuisje op de speelweide in elkaar. De herstelkosten hiervan hebben 675,-- exclusief BTW bedragen. 5 Door de werkgroep is voorgesteld de opstartkosten 2015 van ,-- ten laste te brengen van dit gereserveerde bedrag. 6 Volledige coating van de twee bassins voor de start van het seizoen 2014 was fysiek niet meer mogelijk i.v.m. de te voeren aanbestedingsprocedure. 12

13 Zoals uit het overzicht blijkt zijn nog niet alle bedragen uitgegeven. Dat zal alsnog gebeuren gedurende of na het seizoen Voor zover bedragen in 2014 niet worden uitgegeven, worden deze weer terug gestort in de voorziening. Om de jaren 2015 t/m 2019 het zwembad op een verantwoorde manier te kunnen blijven exploiteren is volgens de meerjaren onderhoudsplanning een gemiddeld bedrag van circa ,= exclusief BTW per jaar nodig om de meest noodzakelijke onderhoudswerken te kunnen uitvoeren. Deze kosten zijn ook te betalen uit de reserve voor onderhoud van zwembad De Zien. De reserve onderhoud zwembad De Zien bedraagt totaal ,--. Hiervan is ,-- (afgerond) beschikbaar gesteld in 2014, zodat nog een bedrag van ,-- beschikbaar blijft. Daarnaast zal voor de komende 5 jaar (vanaf 2015) 5 x ,-- gemiddeld gereserveerd worden voor onderhoud. Totaal ,-- ( 5 x , ,--). Na die tijd resteert dan nog een bedrag van ,-- dat zo nodig ook aangewend kan worden als bijdrage in de exploitatie in de periode 2015 t/m De periode van 5 jaar is gekozen voor het geval besloten zou worden zwembad De Zien elders wellicht in kleinere omvang nieuw te bouwen in Uitgeest. Een periode van 5 jaar is overigens ook een mooie periode voor het toekomstige stichtingsbestuur om te bewijzen dat de gekozen exploitatievorm ook werkt en toekomstbestendig is. Gedurende deze 5 jaar wordt hierom defensief onderhoud gepleegd: alleen datgene wat absoluut noodzakelijk is. Als duidelijk wordt dat het zwembad ook na 2019 behouden kan worden, dan moeten de bedragen voor onderhoud worden herzien, want dan wordt van preventief en defensief onderhoud uitgegaan. Ook staat er dan voor 2020 groot onderhoud gepland om het zwembad aan de toekomstige eisen en bruikbaarheid te laten voldoen. In dit geval zou een bedrag van ca ,= excl. BTW per jaar gespaard moeten worden, te beginnen met 2015 uitgaande van een planning tot En ca ,= exclusief BTW per jaar als de planning doorloopt tot Deze veronderstellingen zijn meegenomen in de meerjarenonderhoudsplanning voor de periode van 20 jaar. F. Nieuwe verdienmodellen Traditioneel wordt door zwembaden geld verdiend aan de entree en de horeca. Ook in Uitgeest is dit het geval. De inkomsten in 2012 en 2013 volgens Optisport waren: Inkomst entree ,-- 39 % horeca ,-- 9,6 % Subsidie gemeente ,-- 51,4 % n.t.b. n.t.b. De meeste Nederlandse openluchtzwembaden zijn voor ,-- tot ,-- afhankelijk van gemeentelijke bijdragen. Een volledig kostendekkende exploitatie is voor veel openluchtzwembaden nog niet haalbaar. De afhankelijkheid van het weer en de korte periode waarin inkomsten vergaard kunnen worden spelen daarbij een rol. De kans om een zwembad rendabel te exploiteren, kan vergroot worden door op een vernieuwende, uitdagende en maatschappelijk aantrekkelijke manier (burgerparticipatie) te werk te gaan. Daarbij moet optimaal gebruik worden gemaakt van de versterkende elementen in de omgeving van het zwembad, en de veranderende behoeften van de doelgroepen. Door samenwerking en inspelen op omgeving en behoeften kunnen nieuwe activiteiten ontwikkeld worden. Daarbij wordt gedacht aan doelstellingen op gebied van: 13

14 - een toenemend aantal bezoekers; - een jaar-rond-exploitatie op de locatie; - versterken van de sociale binding die het zwembad tot stand kan brengen. Wanneer de bijdrage substantieel verminderd wordt, zal er een verdienmodel toegevoegd moeten worden. Thema s die een logische samenhang hebben met het zwembad zijn: - sport - spelen - bewegen - gezondheid - buiten zijn en natuur - sociale contacten - recreatie - wellness Welke van die thema s de meeste kans van slagen heeft om een aantrekkelijk concept te vormen voor de gebruikers van Zwembad De Zien hangt ook af van de omgeving waarin het zwembad zich bevindt en de mogelijkheden die dit biedt om samenwerking aan te gaan en elkaar te versterken. Omliggende organisaties/instellingen waarmee enige vorm van toekomstige samenwerking denkbaar is zijn: - Het Zienhouse - Het Sport- en Tenniscentrum Uitgeest - FC Uitgeest (voetbal) - Stormvogels (korfbal) - Tennispark/vereniging De Dog (tennis) - Mixed Hockey Club Uitgeest (hockey) - Kinderboerderij - Volkstuinen - Visvijver - Met verschillende vertegenwoordigers van deze organisaties zijn verkennende gesprekken gevoerd. Gebleken is dat zij enthousiast zijn over de ideeën van de werkgroep. Ideeën die verder uitgewerkt moeten worden door het toekomstige stichtingsbestuur, dat in dit gebied een stimulerende en enthousiasmerende rol kan vervullen. Trends en ontwikkelingen in de omgeving waarop ingespeeld kan worden zijn: Steeds meer aandacht voor gezond leven demografische factoren economische factoren sociaal-culturele factoren Toenemende deelname 55-plussers. -Vergrijzing (groeiende doelgroep, van belang voor deze doelgroep is bereikbaarheid, gezondheid, sociale contacten, betrokkenheid); -Ontgroening (geen stijgend aantal kinderen meer); -Overgewicht; -Jeugd speelt minder buiten, beweegt minder. -Inkomensdaling; -Minder vakanties meer gebruik van voorzieningen in eigen omgeving. -Sociale contacten en sociale cohesie; -Individualisering; -Integraal accomodatieconcept; -Populariteit buitensport; -Beleving. 14

15 technische factoren ecologische factoren politiek/juridische factoren -Social media en smartphones; -Nieuwe technieken om energie te besparen. -Klimaatverandering (opwarming); -Duurzaamheid; -MVO. -Nieuwe wetgeving; -Samenwerking gemeenten. Deze bovengenoemde factoren zijn voor zover mogelijk/nodig in het concept bedrijfsplan verwerkt (bijlage 3). Daarbij zijn tevens de volgende aspecten meegenomen: -advies over de oplossingsrichting -actielijst (en planning) die hoort bij de te nemen volgende stappen (bijlage 5) -personeelsplan -managementstructuur -taken/verantwoordelijkheden verdeling (gemeente, stichting, medewerkers, vrijwilligers, verenigingen, ondernemers, andere stichtingen) met aandacht voor o.a. veiligheid, continuïteit en deskundigheid. -voorbeeld activiteitenprogramma -voorbeeld openingstijden Tevens treft u hierbij de begroting 2015 van de werkgroep aan als bijlage 6. Uit deze begroting blijkt dat de toekomstige stichting in 2015 kan volstaan met een gemeentelijk subsidie van ,-- en in 2016 met 6.500,--. Ten opzichte van het subsidie 2014 aan Optisport betekent dit een besparing van respectievelijk ,-- en ,--. In de jaren na 2016 wordt geen gemeentelijke bijdrage meer voorzien. De conclusie van de werkgroep is dat het op grond van de getroffen voorbereidingen alleszins te verwachten is dat Zwembad De Zien met ingang van 2015 op een verantwoorde en financieel gezonde basis geëxploiteerd kan worden. 3.2 Variant op 3.1 : een kleiner zwembad op de huidige locatie Het is denkbaar het huidige zwembad De Zien voort zetten op de zelfde locatie, maar dan in afgeslankte vorm. Bij deze optie dienen verschillende zaken afgewogen te worden: 1. De toekomstige omvang van het complex moet nog wel een zodanige attractieve waarde behouden dat te verwachten is dat de bezoekersaantallen ongeveer gelijk blijven aan de bezoekersaantallen in de oude situatie ; 2. De te verwachten bezoekersaantallen moeten een structurele exploitatie verantwoord en mogelijk maken. 3. De toekomstige verminderde omvang van het zwembadcomplex moet een logische samenhang behouden qua recreatieve waarde en qua fysieke samenstelling; 4. De resterende omvang van de accommodatie moet qua oppervlakte nog van dien aard zijn dat ook tijdens topdagen alle bezoekers op een verantwoorde en veilige manier in het zwembad en op het terrein kunnen vertoeven. Wat betreft de vrijkomende grond van het zwembad (speelweide en peuterbad) dient deze een zodanige omvang te hebben dat de opbrengst van de grond de kosten van bouwrijp maken en infrastructurele voorzieningen overstijgen. Of er bij amputatie van een deel van het zwembadcomplex sprake zal zijn van een positief resultaat van de herontwikkeling van de vrijkomende locatie, zal sterk afhangen van de aspecten tijd, geld en kwaliteit. Het aspect tijd heeft te maken met de doorlooptijd van het project en met de toelaatbare c.q. acceptabele marges bij de oplevering. De factor geld wordt enerzijds bepaald door de investeringen die gedaan moeten worden en hangt onlosmakelijk samen met de kwaliteit van het te ontwikkelen woningbouwprogramma. 15

16 De kwaliteit van het programma wordt bepaald door de kwaliteit van de samenstelling ervan: vindt er uitsluitend sociale woningbouw plaats of uitsluitend bouw in de vrije sector 7. Kortom: als de kwaliteit van het programma is bepaald kan een reële inschatting gemaakt worden van de opbrengst van de vrijkomende locatie. In onderstaande situatie is met een gele lijn aangegeven waar de toekomstige grens van het zwembad kan komen te liggen in afgeslankte vorm (er zijn overigens meerdere varianten denkbaar). Op basis van deze afslanking komt circa m2 beschikbaar als bouwlocatie. - Het gearceerde gedeelte heeft een oppervlakte van circa m2. In deze variant vervalt het zgn. peuterbadje. Hiervan is bekend dat ouders met kleine kinderen dit een prettige voorziening vinden wat betreft de kindvriendelijkheid ervan en de veilige afstand tot de grote baden. De animo hiervoor is groot. Omdat door eventueel het wegvallen van deze voorziening het niet ondenkbaar is dat een belangrijke doelgroep het zwembad niet meer zal bezoeken, zal in deze situatie deze voorziening elders op het terrein teruggeplaatst moeten worden. 7 Voor de programmatische invulling kan aansluiting gezocht worden bij De Regionale Woonvisie Regio Alkmaar

17 De verwachting is dat met relatief bescheiden middelen het peuterbadje elders op het terrein herplaatst kan worden. In de veiligheid van de gebruikers kan worden voorzien door het aanbrengen van een lichte omheining. Het hertenkamp blijft in deze variant wel behouden. Gelet op het hiervoor geciteerde uit het collegeprogramma mag er vooralsnog van behoud van het zwembad in huidige omvang worden uitgegaan. Dat neemt niet weg dat in het verlengde van deze opdracht door de gemeente nader onderzoek wordt gedaan naar mogelijke bebouwing van de randen van het zwembad. De conclusies daarvan zullen t.g.t. aan het te vormen stichtingsbestuur worden voorgelegd om zich op dat moment een oordeel te vormen over de bedrijfsmatige gevolgen van eventuele verkleining van het terrein rondom de baden. 3.3 Een nieuw (kleiner) zwembad op een andere locatie. Naast de mogelijkheid zwembad De Zien te behouden of gedeeltelijk te behouden is ook de variant nieuwbouw elders in het onderzoek betrokken. Deze variant betekent dat ook in de toekomst een openluchtzwembad in Uitgeest beschikbaar blijft. Dat is een positief gegeven. Of een dergelijk nieuw zwembad dezelfde uitstraling en allure krijgt als de huidige accommodatie zal nader onderzoek moeten uitwijzen en is sterk afhankelijk van de financiële mogelijkheden. Deze variant heeft niet de voorkeur van de werkgroep, met name niet omdat de wisselwerking met de omgeving en de dynamiek die het huidige zwembad in zijn huidige omgeving heeft en verder kan ontwikkelen, wellicht niet realiseerbaar is op een nieuwe locatie. Wat betreft de toekomstige exploitatie van een nieuw zwembad zijn er structureel voordelen te behalen wat betreft het energieverbruik, mogelijk energieneutraal. In dit verband zou gebruikmaking van een ESCO te overwegen kunnen zijn. Een ESCO is rendabel bij een looptijd langer dan 10 jaar, met name bij gedeeltelijke nieuwbouw of volledige nieuwbouw. Daarbij is het van belang dat de energiekosten in verhouding staan tot de kosten van het monitoren, analyseren en sturen op langdurige prestatie. Ook op het gebied van groot onderhoud zijn bij nieuwbouw de eerste jaren voordelen te behalen t.o.v. de bestaande situatie. Belangrijk aandachtspunt is dat het nieuwe zwembad voldoende capaciteit heeft om de bezoekersaantallen verantwoord te kunnen verwerken. Gedacht wordt aan mogelijke realisering van een nieuwe zwemvoorziening in bouwplan De Terp/Nieuw Westergeest. Uitgangspunt is dat daar overgegaan kan worden tot woningbouw in combinatie met grondruil met de gemeente. De ontwikkelaar zorgt dan voor een (basis) zwemvoorziening voor Uitgeest, eventueel aan te vullen door de gemeente met een zwemvoorziening om de aantrekkelijkheid te vergroten. Ontwikkeling van deze locatie, zowel gefaseerd of in één keer, heeft een grote invloed op de vormgeving van het dorp. De locatie ligt aan één van de entrees van het dorp, met zicht op de karakteristieke achtererven Westergeest. Gebouwen blijven gemiddeld honderd jaar staan. Het is van belang om goed te onderbouwen welke ontwikkelingen gewenst zijn en hoe deze worden ingepast. Vanuit een goede ruimtelijke ordening is het de taak van de gemeente om hiervoor duidelijke kaders te scheppen. 17

18 Plangebied Groen gearceerd: gemeentegrond Paars gearceerd: grond in particulier eigendom De ontwikkelaar zou een zwembad kunnen realiseren van 20 x 25 m met aanhorigheden. De totale oppervlakte van het zwembadterrein zou circa m2 bedragen. Dat is qua zwemfaciliteit en qua oppervlakte ongeveer 1/3 van waarover zwembad De Zien nu beschikt. Dat is dus aanzienlijk minder. De vraag is of deze locatie op topdagen 1800 bezoekers aan kan. Daarom is voorgesteld de zwembadlocatie s zomers uit te breiden met de naast gelegen speelweide van circa 1980 m2. Beide terreinen worden d.m.v. beweegbare bruggen met elkaar verbonden. Buiten het seizoen wordt de brug op het terrein van de zwembaden opgetrokken zodat de zwembaden niet bereikbaar zijn. De speelweide wordt dan vrij gegeven als openbaar speelterrein. In de situatietekening van de ontwikkelaar (afzonderlijke bijlage Nieuw Westergeest) is ook een peuterbassin opgenomen van 10 x 15 m. Dit zou als aanvulling door de gemeente gerealiseerd moeten worden om de aantrekkelijkheid van het zwembad te vergroten. Wat t.g.t. eventueel echt gerealiseerd zou moeten worden dient nader geanalyseerd te worden. Het moet dan in ieder geval gaan om een concept dat optimaal past bij de huidige en toekomstige tijd, waarbij niet gedacht wordt in een voorziening maar meer in een behoefte. Primaire vraag dan is: aan welke behoefte willen we voldoen? Mogelijk is dat niet zozeer zwemmen maar (dag)recreatie. Op basis daarvan kan wellicht met minder zwemwater worden volstaan dan nu in zwembad De Zien aanwezig is. Wat de ontwikkelaar realiseert kost de gemeente niets; wat de gemeente meer wil (eventueel een peuterbassin, glijbaan etc.) moet zij zelf bekostigen. Door de werkgroep is een Programma van Eisen (PvE zie bijlage 7) opgesteld waaraan een nieuw zwembad op een andere locatie zou moeten voldoen om een min of meer gelijkwaardige zwemvoorziening voor Uitgeest terug te krijgen. Dit PvE zal t.g.t. onderdeel van overleg moeten worden tussen gemeente, ontwikkelaar en stichtingsbestuur om te bepalen in welke behoefte een nieuw zwembad elders zou moeten voorzien. Belangrijke aandachtspunten bij deze variant zijn de ontsluitingsroute(s), parkeergelegenheid en mogelijke geluidsoverlast naar de omgeving. 18

19 4.0 Aanbod Optisport voor de periode na 31 december Per dd. 12 mei 2014 heeft Optisport een aanbieding gedaan om de exploitatie van Zwembad De Zien na 2014 voort te zetten. Optisport stelt een mix voor van exploitatie door Optisport en de op te richten stichting. Optisport voorziet daarbij een symbiose tussen beide instellingen, gericht op continuering in de exploitatie op een aangepaste manier ten opzichte van de huidige situatie. Optisport heeft hiervoor een begroting overlegd voor Die begroting gaat ervan uit dat de gemeente Uitgeest nog een subsidie verstrekt van ,--. Dit lage subsidiebedrag is alleen mogelijk als in aanvulling op het vaste personeel gebruik gemaakt gaat worden van vrijwilligers. De begroting 2015 van Optisport met toelichting treft u als bijlage 8 aan. De werkgroep is van mening dat de gedachte achter het aanbod van Optisport op zich interessant is. Toch zijn er drie duidelijke kanttekeningen bij te maken. 1. Optisport heeft een subsidiebedrag van ,-- nodig terwijl in de meerjarenbegroting van de gemeente Uitgeest hiervoor slechts ,-- per jaar beschikbaar is. 2. Er wordt geen budget geraamd voor onderhoud; onderhoud zou geheel door vrijwilligers gedaan moeten worden. Hiermee zijn substantiële bedragen gemoeid. Anderzijds zijn alle inkomsten voor Optisport. Gelet hierop lijkt uitvoering onderhoud door vrijwilligers een onmogelijke opgave. 3. Samenwerking tussen een commerciële partij en een stichting die vrijwilligers aanstuurt lijkt in de praktijk een lastige opgave omdat er sprake kan zijn van tegenstrijdige belangen. 4. Vooraf dient duidelijk bepaald te worden wie de regie voert in het zwembad. M.a.w. wie is ondergeschikt aan wie? En wie neemt de uiteindelijke beslissingen? Naar de mening van de werkgroep is dat het stichtingsbestuur waaraan Optisport ondergeschikt zou moeten zijn. Gelet hierop is de werkgroep van mening dat de voorgestelde samenwerking tussen Optisport en de op te richten stichting een lastige opgave wordt en niet de voorkeur van de werkgroep heeft. 5.0 Hoe verder na 2014? In 2014 moet het contract met Optisport zorgvuldig afgewikkeld te worden. Daarbij moet enerzijds aandacht zijn voor welke (on)voorziene zaken met Optisport definitief afgeregeld dienen te worden en welke zaken eventueel kunnen doorlopen bij voort te zetten exploitatie in Met Optisport zijn inmiddels enkele constructieve gesprekken gevoerd. Tegen het einde van het contractjaar dient een opleveringsdocument te worden opgesteld ter finale afwikkeling van het lopende contract. Het proces om te komen tot afwikkeling van het contract met Optisport en de overdracht aan een andere exploitant i.c. een op te richten stichting met vrijwilligers, dient zorgvuldig te worden doorlopen. In grote lijnen gaat het om het volgende. (Her)formuleren van uitgangspunten en randvoorwaarden voor toekomstig beheer. Ofwel: hoe gaat het toekomstige stichtingsbestuur om met de openstelling, het toezicht (waarbij het van belang is zekerheden in te bouwen), het groot en het klein onderhoud (wie voert wat uit, wie bekostigt het en hoe wordt gecontroleerd), financiële verantwoording etc.. Dit zijn belangrijke elementen in het bedrijfsplan van de te vormen stichting. 19

20 De onderlinge verhoudingen tussen het stichtingsbestuur en de gemeente moeten duidelijk worden vastgelegd (bijv. in de gebruiksovereenkomst). Het gaat dan o.a. over het toekennen van rechten, verantwoordelijkheden en verplichtingen aan elkaar, zodanig dat gemaakte afspraken ook afdwingbaar zijn. Er is een duidelijke en realistische exploitatiebegroting opgesteld. Hierin wordt in beeld gebracht wat de financiële consequenties voor de gemeente zijn en welke voor de nieuwe stichting. Daar hoort ook de verdere benutting van de voorziening voor groot onderhoud bij. Een risicoanalyse. Dat zou in dit geval een overzicht kunnen zijn van alle mogelijke risico s die het resultaat van de nieuwe exploitatie vanaf 2015 kunnen beïnvloeden. Een risicoanalyse is echter geen statisch document dat eenmalig wordt vastgesteld. Het behoort een dynamisch proces te zijn dat meeloopt tijdens de exploitatieperiode. De zorgvuldige voorbereiding van de toekomstige exploitatie van zwembad De Zien zoals door de werkgroep voorgesteld biedt t.b.v. de start van het seizoen 2015 voor exploitatie op een andere leest geschoeid voldoende waarborgen om ervan uit te gaan dat de exploitatie van zwembad De Zien vanaf 2015 verantwoord verloopt. Daarbij is het vanzelfsprekend dat het stichtingsbestuur de hiermee gepaard gaande risico s regelmatig monitort en met een zekere regelmaat overleg heeft met de gemeente om de gemeente op de hoogte te houden van het verloop van de exploitatie. Via dat kanaal kan ook de raadscommissie regelmatig op de hoogte worden gehouden van de exploitatie van het zwembad. De werkgroep meent voldoende basis te hebben aangedragen om het beheer en de exploitatie van Zwembad De Zien vanaf 1 januari 2015 op verantwoorde wijze voort te zetten. De werkgroep is er daarom van overtuigd dat zwembad De Zien in de huidige vorm blijvend geëxploiteerd kan worden met een maximale jaarlijkse gemeentelijke bijdrage van ,--. Dit wordt ook gestaafd door de opgestelde begrotingen voor 2015 en 2016 en de verwachtingen voor de jaren daarna. 6.0 Samenvatting en conclusies. De werkgroep concludeert dat er voldoende redenen zijn om het zwembad op de huidige locatie in bestaande vorm te behouden. De meerwaarde van behoud van het zwembad op gebied van veiligheid, recreatie, gezondheid en op het sociale vlak weegt in ruime mate op tegen de relatief geringe kosten om het zwembad te behouden. Continuïteit in exploitatie en beheer van Zwembad De Zien kunnen in combinatie met de omliggende voorzieningen een belangrijke dynamiek in het gehele omliggende gebeid teweeg brengen, gelet op de creatieve ideeën die er zijn om meer uit het zwembad te halen dan tot nu toe. Die dynamiek kan ook de exploitatie van omliggende voorzieningen ten goede komen en deze zo mogelijk minder afhankelijk maken van gemeentelijke subsidies. Er kan dus een interessante win-win situatie ontstaan, die zowel voor de instellingen in de omgeving van het zwembad als voor de gemeente interessant kan zijn. In financiële zin zijn er voldoende waarborgen in de relatie met de gemeente in die zin dat jaarlijks gerekend mag worden op een maximale bijdrage van ,-- en maximale besteding van de voorziening onderhoud op basis van een gedegen meerjaren onderhoudsplanning. Het financiële perspectief is overigens een gemeentelijke bijdrage in 2015 van ,-- en in 2016 van 6.500,--. Voor de jaren daarna verwacht de werkgroep geen aanspraak meer te hoeven maken op gemeentelijk subsidie. Die verwachting is er enerzijds op gebaseerd dat de meeste aanloopkosten dan achter de rug zijn en anderzijds op hogere inkomsten als gevolg van hogere inkomsten door trendmatige verhoging van de abonnementen en dagkaarten. 20

GEMEENTEBESTUUR UITGEEST

GEMEENTEBESTUUR UITGEEST GEMEENTEBESTUUR UITGEEST Nota / advies van: Ad Klinkenberg Behandelende afdeling: Datum: 14 februari 2014 NR. TITEL: Rapport toekomstvisie Zwembad De Zien Een verkennende rapportage door "Werkgroep Zwembad

Nadere informatie

FINANCIELE HAALBAARHEID ZWEMBAD GEMEENTE ALBRANDSWAARD

FINANCIELE HAALBAARHEID ZWEMBAD GEMEENTE ALBRANDSWAARD FINANCIELE HAALBAARHEID ZWEMBAD GEMEENTE ALBRANDSWAARD Analyse Datum: 20 januari 2010 Avec Da Vinci BV Auteursrecht voorbehouden Kenmerk: 2009.008/BM/0.1-0.3 INHOUDSOPGAVE 1. INLEIDING.....3 2. OUD VERSUS

Nadere informatie

Raadsstuk. Onderwerp: Verhuur en exploitatie multifunctionele sporthal Duinwijck BBV nummer: 2013/520442

Raadsstuk. Onderwerp: Verhuur en exploitatie multifunctionele sporthal Duinwijck BBV nummer: 2013/520442 Raadsstuk Onderwerp: Verhuur en exploitatie multifunctionele sporthal Duinwijck BBV nummer: 2013/520442 1. Inleiding De gemeenteraad heeft middelen gereserveerd voor de bouw van een multifunctionele badmintonhal

Nadere informatie

het Peel en Maas bad een bad voor en door de gemeenschap

het Peel en Maas bad een bad voor en door de gemeenschap het Peel en Maas bad een bad voor en door de gemeenschap Uitgangspunt De Bubblemates, Heldense Reddingsbrigade en de Heldense Zwemvereniging spreken samen de intentie uit om vanaf 2016 het beheer van de

Nadere informatie

Aan de gemeenteraad Gemeente Steenwijkerland Vendelweg XE Steenwijk Steenwijk, Nummer voorstel: 2016/35

Aan de gemeenteraad Gemeente Steenwijkerland Vendelweg XE Steenwijk Steenwijk, Nummer voorstel: 2016/35 Voorstel aan de raad Aan de gemeenteraad Gemeente Steenwijkerland Vendelweg 1 8331 XE Steenwijk Steenwijk, 25-4-2016 Nummer voorstel: 2016/35 Voor raadsvergadering d.d.: 31-05-2016 Agendapunt: 11 Onderwerp:

Nadere informatie

Bijlagen 1. Begeleidend e brief bij jaarrekening 2009 stichting SCAG 2. Begeleidend

Bijlagen 1. Begeleidend e brief bij jaarrekening 2009 stichting SCAG 2. Begeleidend Raadsvoorstel Agendapunt: Onderwerp Stichting SCAG Datum voorstel 14 april 2010 Datum raadsvergadering 15-06-2010 Bijlagen 1. Begeleidend e brief bij jaarrekening 2009 stichting SCAG 2. Begeleidend e brief

Nadere informatie

Raadsvoorstel Nummer: 245277

Raadsvoorstel Nummer: 245277 Raadsvoorstel Nummer: 245277 Datum: 31 maart 2015 Hoort bij collegeadvies nummer: 246415 Datum raadsvergadering: 21 mei 2015 Portefeuillehouder: A. Dragt Onderwerp Toekomst zwembad Octopus Voorgesteld

Nadere informatie

SAMENVATTING VOORGESCHIEDENIS

SAMENVATTING VOORGESCHIEDENIS Aan de raad, Onderwerp: Digitale informatieborden Voorstel: 1. De huidige 23 analoge evenementeninformatieborden vervangen door 20 digitale informatieborden 2. Geen gebruik maken van sponsoring en commerciële

Nadere informatie

Bij het opstellen van de exploitatiedoorrekening zijn de onderstaande uitgangspunten gehanteerd.

Bij het opstellen van de exploitatiedoorrekening zijn de onderstaande uitgangspunten gehanteerd. Memo nummer 1 aan H. Nouwens Sportbedriijf Oosterhout van P. Zuurbier Oranjewoud datum 27 april 2011 project Exploitatie opzet zwembad Oosterhout projectnummer 238250 betreft Doorrekening exploitatie nieuw

Nadere informatie

Collegevoorstel. Zaaknummer: Onderwerp: openluchtzwembad Het Run - seizoen 2015

Collegevoorstel. Zaaknummer: Onderwerp: openluchtzwembad Het Run - seizoen 2015 Collegevoorstel Inleiding Er lopen momenteel 3 trajecten rondom openluchtzwembad Het Run: de afhandeling van de beëindigde erfpachtovereenkomst met Het Run BV, het onderzoeken van de mogelijkheden voor

Nadere informatie

Bijlage: Analyse van het plan van de stichting

Bijlage: Analyse van het plan van de stichting Bijlage: Analyse van het plan van de stichting Bijlage bij raadsvoorstel Het proces van planvorming De planvorming door de stichting is gestart na het gesprek in mei 2011 met het college van B&W en diverse

Nadere informatie

Portefeuillehouder : H.J. van Komen Datum collegebesluit : 20 september 2013 Corr. nr.: 2013.14572

Portefeuillehouder : H.J. van Komen Datum collegebesluit : 20 september 2013 Corr. nr.: 2013.14572 Preadvies Portefeuillehouder : H.J. van Komen Datum collegebesluit : 20 september 2013 Corr. nr.: 2013.14572 Onderwerp : Voorstel inzake afbouw exploitatiesubsidie buitensportverenigingen Programma : 6.

Nadere informatie

Raadsvoorstel tot het beschikbaar stellen van middelen ten behoeve van de subsidie en het onderhoud van het zwembad Dol-fijn

Raadsvoorstel tot het beschikbaar stellen van middelen ten behoeve van de subsidie en het onderhoud van het zwembad Dol-fijn Raadsvoorstel tot het beschikbaar stellen van middelen ten behoeve van de subsidie en het onderhoud van het zwembad Dol-fijn Datum 30 mei 2006 Verantwoordelijk portefeuillehouder : de heer J. Luijendijk

Nadere informatie

AGENDAPUNT voor burgemeester en wethouders

AGENDAPUNT voor burgemeester en wethouders AGENDAPUNT voor burgemeester en wethouders Nummer: Datum vergadering: 16-12-2008 Onderwerp: Administratieve organisatie zwembaden de Waterwijck en Vollenhove Conceptbesluit: Samenvatting: Bijlagen: 1.De

Nadere informatie

Bijlage 3: Gemeenschappelijk zwembad

Bijlage 3: Gemeenschappelijk zwembad Bijlage 3: Gemeenschappelijk zwembad Inleiding en werkwijze In opdracht van een ambtelijke samenwerking tussen de gemeenten Maasdriel en Zaltbommel is door Sportfondsen Nederland uitwerking gegeven aan

Nadere informatie

Onderwerp Kaders voor de toekomst van Golfbad Oss / Visie openbaar zwemwater in de gemeente Oss. Naam en telefoon. Portefeuillehouder

Onderwerp Kaders voor de toekomst van Golfbad Oss / Visie openbaar zwemwater in de gemeente Oss. Naam en telefoon. Portefeuillehouder Onderwerp Kaders voor de toekomst van Golfbad Oss / Visie openbaar zwemwater in de gemeente Oss. Datum 02-05-2017 Naam en telefoon Mark Megens Afdeling SMO Portefeuillehouder Kees van Geffen Aanleiding

Nadere informatie

Raadsvoorstel richtinggevende uitspraak initiatiefnemer zwembad april 2015 Bijlage 1: Informatie over de initiatieven

Raadsvoorstel richtinggevende uitspraak initiatiefnemer zwembad april 2015 Bijlage 1: Informatie over de initiatieven Raadsvoorstel richtinggevende uitspraak initiatiefnemer zwembad april 2015 Bijlage 1: Informatie over de initiatieven Zoals bekend zijn er drie initiatiefnemers: ZIB Wijk bij Duurstede, Wijkzwemt en ZwembadInnovatieGroep.

Nadere informatie

Het Run 2016 en verder. De heer C.A.M. van Bokhoven

Het Run 2016 en verder. De heer C.A.M. van Bokhoven Onderwerp Portefeuillehouder Het Run 2016 en verder De heer C.A.M. van Bokhoven Datum raadsvergadering 22 december 2015 Samenvatting Op 7 april 2015 besloot het college om gericht partijen te benaderen,

Nadere informatie

Onderwerp: Eenmalige bijdrage groot onderhoud Gebouw Irene, Willemstad

Onderwerp: Eenmalige bijdrage groot onderhoud Gebouw Irene, Willemstad RAADSVOORSTEL Verseon kenmerk: 329069 Raadsvergadering van 28 juni 2012 Agendanummer: 10.3 Onderwerp: Eenmalige bijdrage groot onderhoud Gebouw Irene, Willemstad Verantwoordelijk portefeuillehouder: L.M.

Nadere informatie

Raadsvergadering 5 maart Voorstel B 7

Raadsvergadering 5 maart Voorstel B 7 Raadsvergadering 5 maart 2015 Voorstel B 7 Heinkenszand, 17 februari 2015 Onderwerp: voorstel tot het opheffen van de voorziening huisvesting basisonderwijs als gevolg van de doordecentralisatie van het

Nadere informatie

Verzelfstandiging zwembad De Blinkerd

Verzelfstandiging zwembad De Blinkerd AAN DE RAAD VAN DE GEMEENTE TEN BOER Raadsvergadering: 26 oktober 2016 Registratienummer: TB16.5971763 Agendapunt: 7 Onderwerp: Verzelfstandiging zwembad De Blinkerd Voorstel: I. kennisnemen van het Bedrijfsplan

Nadere informatie

10 november 2014 10 2014/69 22 september 2014 wethouder A.G.J. Bosch

10 november 2014 10 2014/69 22 september 2014 wethouder A.G.J. Bosch Aan de raad van de gemeente Olst-Wijhe. Raadsvergadering d.d. Agendapunt Voorstelnummer Opiniërend besproken d.d. Portefeuillehouder 10 november 2014 10 2014/69 22 september 2014 wethouder A.G.J. Bosch

Nadere informatie

PEILING. TITEL Funglijbaan sportcomplex Hogekwartier

PEILING. TITEL Funglijbaan sportcomplex Hogekwartier PEILING Van : Burgemeester en Wethouders Reg.nr. : 4922934 Aan : Gemeenteraad Datum : 10 maart 2015 Portefeuillehouder : Wethouder J.C. Buijtelaar TITEL Funglijbaan sportcomplex Hogekwartier PEILPUNT Wij

Nadere informatie

B&W-Aanbiedingsformulier

B&W-Aanbiedingsformulier 1 B&W.nr.: 08.0205, d.d. 18 maart 2008 B&W-Aanbiedingsformulier Onderwerp Haalbaarheidsonderzoek kunstijsbaan Leiden. BESLUITEN 1 Kennis te nemen van het Haalbaarheidsonderzoek kunstijsbaan Leiden, Grontmij/Marktplan,

Nadere informatie

vervolgopdracht verzelfstandiging Baafje en regionaal zwembad

vervolgopdracht verzelfstandiging Baafje en regionaal zwembad PORTEFEUILLEHOUDER Hero Veger ADVISEUR Carla Laan SECTOR EN AFDELING GRIFFIE WP-WZ 072 535 67 92 RAADSVOORSTEL onderwerp vervolgopdracht verzelfstandiging Baafje en regionaal bijlagen 1 datum raadsvoorstel

Nadere informatie

Raadsvoorstel 2015 Rockanje, 29 september 2015 Nr. 120062/120065

Raadsvoorstel 2015 Rockanje, 29 september 2015 Nr. 120062/120065 Raadsvoorstel 2015 Rockanje, 29 september 2015 Nr. 120062/120065 Raadsvergadering van 10 november 2015 Agendanummer Onderwerp: Plan van aanpak Verenigingsgebouw Tintestein Aan de gemeenteraad. 1. Gevraagd

Nadere informatie

Nota van B&W. onderwerp Overdracht exploitatie sport- en gymzalen Brede scholen. Portefeuilehouder Adam Elzakalai

Nota van B&W. onderwerp Overdracht exploitatie sport- en gymzalen Brede scholen. Portefeuilehouder Adam Elzakalai gemeente Haarlemmermeer Nota van B&W onderwerp Overdracht exploitatie sport- en gymzalen Brede scholen Portefeuilehouder Adam Elzakalai Collegevergadering 19 april 2016 inlichtingen C. van der Kwaak (+31235676740)

Nadere informatie

EXPLOITATIEBEGROTING DE BLINKERD 2.0

EXPLOITATIEBEGROTING DE BLINKERD 2.0 Concept Door Pirovano Planeconomie en Grondbeleid In opdracht van de Gemeente Bergen 12 januari 2013 Hoofdstuk: Doel en uitgangspunten INHOUD 1 Doel en uitgangspunten... 3 1.1 Doel van dit rapport... 3

Nadere informatie

De totale extra jaarlast komt dus neer op 209.250,00-90.000,00 + 28.300,00 = 147.550,00 (zie overzicht op pagina 4).

De totale extra jaarlast komt dus neer op 209.250,00-90.000,00 + 28.300,00 = 147.550,00 (zie overzicht op pagina 4). BIJLAGE 2. Betreft: Uitwerking uitkomsten onderzoek opwaarderen/renoveren/wegwerken achterstallig en onderhoud, alsmede onderzoek exploitatiescenario bij 16 en 12 weken openstellingperiode openluchtbaden.

Nadere informatie

Datum: 5 november 2013 Portefeuillehouder: De Graaf

Datum: 5 november 2013 Portefeuillehouder: De Graaf Raadsvoorstel Raadsnummer: 2013-068 Registratiekenmerk: Onderwerp: raadsvoorstel haalbaarheidsstudie realisatie nieuw zwembad Korte inhoud: U heeft besloten om de haalbaarheid te onderzoeken voor de realisatie

Nadere informatie

Kanttekeningen bij de Begroting 2015. Paragraaf 4 Financiering

Kanttekeningen bij de Begroting 2015. Paragraaf 4 Financiering Kanttekeningen bij de Begroting 2015 Paragraaf 4 Financiering Inhoud 1 Inleiding... 3 2 Financieringsbehoefte = Schuldgroei... 4 3 Oorzaak van Schuldgroei : Investeringen en Exploitatietekort... 5 4 Hoe

Nadere informatie

MFC Heerewaarden Investering en exploitatiekosten Datum: 27 mei 2014 Opdrachtgever: Gemeente Maasdriel Auteur: Wendie Hardeman en Edwin van de Voort

MFC Heerewaarden Investering en exploitatiekosten Datum: 27 mei 2014 Opdrachtgever: Gemeente Maasdriel Auteur: Wendie Hardeman en Edwin van de Voort MFC Heerewaarden Investering en exploitatiekosten Datum: Opdrachtgever: Auteur: 27 mei 2014 Gemeente Maasdriel Wendie Hardeman en Edwin van de Voort Inleiding In de periode februari mei 2014 is door en

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL EN ONTWERPBESLUIT

RAADSVOORSTEL EN ONTWERPBESLUIT RAADSVOORSTEL EN ONTWERPBESLUIT Registratienummer raad: 1083956 Datum:19juni 2013 Behandeld door: C.F.J.Mens Afdeling/Team: RO-Beleid Onderwerp: gewijzigd raadsvoorstel: krediet t.b.v. aankoop pand Kerkstraat

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL. Inhoud Onderwerp : Toekomstvisie zwembad De Marke Indiener : d.d Reeds gestelde kaders : Raad d.d.

RAADSVOORSTEL. Inhoud Onderwerp : Toekomstvisie zwembad De Marke Indiener : d.d Reeds gestelde kaders : Raad d.d. RAADSVOORSTEL Inhoud Onderwerp Toekomstvisie zwembad De Marke Indiener d.d. 2-4-2015 Reeds gestelde kaders Raad d.d. Korte inhoud/samenvatting Het college heeft een toekomstvisie voor het zwembad De Marke

Nadere informatie

2011/ Raadscommissie AZ

2011/ Raadscommissie AZ RAADSVOORSTEL Onderhoud gemeentelijke eigendommen 2012 2016. 2011/ Raadscommissie AZ Auteur: Jan van den Hurk E-mail: j.hurk@uden.nl Raadscommissie PZ Raadscommissie REO Afdeling: Middelen Afd.hoofd: Claus

Nadere informatie

Portefeuillehouder : C.C.J.M. Grootswagers Datum collegebesluit : 28 juni 2016 Corr. nr.:

Portefeuillehouder : C.C.J.M. Grootswagers Datum collegebesluit : 28 juni 2016 Corr. nr.: Preadvies Portefeuillehouder : C.C.J.M. Grootswagers Datum collegebesluit : 28 juni 2016 Corr. nr.: 2016.20480 Onderwerp : Voorstel inzake sporthal De Werft: voorstel tot nieuwbouw Programma : 2. Welzijn,

Nadere informatie

Besluit college van Burgemeester en Wethouders

Besluit college van Burgemeester en Wethouders Registratienr: 2012/2907 Registratiedatum: 10-07-2012 Afdeling: LO Agendapunt: 29-Vo-10 Openbaar: Ja Nee Reden niet openbaar: Onderwerp: Omzetten VVV-winkel naar VVV-agentschap Voorgesteld besluit: 1.

Nadere informatie

Raadsvoorstel 2 juli 2009 AB09.00591 RV2009-154

Raadsvoorstel 2 juli 2009 AB09.00591 RV2009-154 Raadsvergadering d.d. Casenummer Raadsvoorstelnummer Raadsvoorstel 2 juli 2009 AB09.00591 RV2009-154 Gemeente Bussum Vaststellen financiële meerjarenafspraken met N.V. Sportfondsenbad Bussum. Brinklaan

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Bevoegdheid Raad. Vergaderdatum: 29 september 2015 Registratienummer: 2015/56 Agendapunt nummer: 13. Onderwerp Subsidieverzoek De Enck

Raadsvoorstel. Bevoegdheid Raad. Vergaderdatum: 29 september 2015 Registratienummer: 2015/56 Agendapunt nummer: 13. Onderwerp Subsidieverzoek De Enck Raadsvoorstel Bevoegdheid Raad Vergadering Gemeenteraad Oirschot Vergaderdatum: 29 september 2015 Registratienummer: 2015/56 Agendapunt nummer: 13 Onderwerp Subsidieverzoek De Enck Voorstel 1. Aan de Enck

Nadere informatie

Collegevoorstel. Zaaknummer: Exploitatie zwembad die Heygrave

Collegevoorstel. Zaaknummer: Exploitatie zwembad die Heygrave Collegevoorstel Inleiding 25 maart 2014 is het voorstel onderzoek sportbedrijf (00383372) in het college behandeld. In het onderzoek is ingegaan op de kosten en opbrengsten van het sportbedrijf voor de

Nadere informatie

Zaaknummer: 1395048 Agendanummer: Datum raadsvergadering: 11-05-2015 De Gemeenteraad Verzenddatum: Voorbereidingskrediet Jeugdspeelpark

Zaaknummer: 1395048 Agendanummer: Datum raadsvergadering: 11-05-2015 De Gemeenteraad Verzenddatum: Voorbereidingskrediet Jeugdspeelpark Zaaknummer: 1395048 Agendanummer: Datum raadsvergadering: 11-05-2015 Aan: De Gemeenteraad Verzenddatum: Betreft: Voorbereidingskrediet Jeugdspeelpark Inleiding In het kader van het coalitieprogramma van

Nadere informatie

gfedcb Raad gfedc OR gfedc Besluitenlijst d.d. d.d.

gfedcb Raad gfedc OR gfedc Besluitenlijst d.d. d.d. Nota voor burgemeester en wethouders Onderwerp Eenheid/Cluster/Team BV/PJ/JZ Inkoop van Energie 1- Notagegevens Notanummer 2007.06684 Opsteller Meiling G.J. Telefoon 3063 Datum 19-4-2007 Portefeuillehouder

Nadere informatie

Gemeentelijke zwembaden Moerdijk

Gemeentelijke zwembaden Moerdijk Gemeentelijke zwembaden Moerdijk Raadsbijeenkomst, 30 januari 2013 Wethouder Louis Koevoets Martijn van Randwijk Doel en programma Doel - informeren over kosten en gebruik van de gemeentelijke zwembaden.

Nadere informatie

= = Raadsvergadering d.d. 1 juli 2014 Agendanr..

= = Raadsvergadering d.d. 1 juli 2014 Agendanr.. *ZE9A7F4E536* = = Raadsvergadering d.d. 1 juli 2014 Agendanr.. Aan de Raad No.ZA.14-28394/DV.14-359, afdeling Samenleving. Sellingen, 19 juni 2014 Onderwerp: nieuwbouw MFA Sellingen Op 26 februari 2013

Nadere informatie

Nummer raadsnota: Bl Onderwerp: Beschikbaarstelling van krediet voor planontwikkeling winkelcentrum Arkendonk

Nummer raadsnota: Bl Onderwerp: Beschikbaarstelling van krediet voor planontwikkeling winkelcentrum Arkendonk 9emeente Oosterhout *» ť ^ ) NOTA VOOR DE RAAD Datum: 1 november 2016 Nummer raadsnota: Bl.0160544 Onderwerp: Beschikbaarstelling van krediet voor planontwikkeling winkelcentrum Arkendonk Portefeuillehouder:

Nadere informatie

DORPSHUIZENRESERVE: AANVRAAG SUBSIDIE DORPSCENTRUM SPAARNDAM

DORPSHUIZENRESERVE: AANVRAAG SUBSIDIE DORPSCENTRUM SPAARNDAM BOB10/030 DORPSHUIZENRESERVE: AANVRAAG SUBSIDIE DORPSCENTRUM SPAARNDAM Aan de raad, Voorgeschiedenis / aanleiding Naar aanleiding van de vraag uit de raadscommissie van 7 september 2010 op het c-stuk Aanvraag

Nadere informatie

Rru SEB / april 2017

Rru SEB / april 2017 Agendapunt commissie: 4.1 steller telefoonnummer email Rru SEB rru@valkenswaard.nl agendapunt kenmerk datum raadsvergadering 100894/227698 20 april 2017 portefeuillehouder Onderwerp Privatisering tennisaccommodatie

Nadere informatie

Zwembad Scharlakenhof

Zwembad Scharlakenhof Zwembad Scharlakenhof 2015-2016 halfjaaroverzicht Stichting Exploitatie Zwembad Scharlakenhof 2015/2016 Inleiding Voor u ligt het half jaar verslag van het tweede exploitatiejaar van het zwembad Scharlakenhof,

Nadere informatie

Willemsoord BV Rapportage aan de gemeenteraad

Willemsoord BV Rapportage aan de gemeenteraad 2 e tussentijdse rapportage 2012 Willemsoord BV Rapportage aan de gemeenteraad 1 Inhoudsopgave 1. Aanbieding... 3 2. Inleiding... 3 2.1. Doelstelling Willemsoord... 3 2.2. Toelichting in algemene zin op

Nadere informatie

Woudhaven aankoop. Investering PM Mogelijke kosten koop Woudhaven Structurele lasten Incidentele lasten Structurele baten Incidentele baten

Woudhaven aankoop. Investering PM Mogelijke kosten koop Woudhaven Structurele lasten Incidentele lasten Structurele baten Incidentele baten RECREATIESCHAP ALKMAARDER- EN UITGEESTERMEER Adviescommissie 9 oktober 2012 agendapunt 8 Dagelijks bestuur 18 oktober 2012 Algemeen bestuur 15 november 2012 Aantal bijlagen - Onderwerp Besluit Korte toelichting

Nadere informatie

2. De opbrengstpotentie van het huidige schoolterrein aan het Ot en Sienpad

2. De opbrengstpotentie van het huidige schoolterrein aan het Ot en Sienpad Keuzenotitie scholencomplex Ot en Sienpad Huissen De Financiële aspecten. Naast de algemene notitie met de bijbehorende 6 bijlagen waarin de voor- en nadelen en de omgeving factoren en de financiële gevolgen

Nadere informatie

Concessieopdracht beheer en exploitatie zwembad de Dôbe

Concessieopdracht beheer en exploitatie zwembad de Dôbe Nota van Inlichtingen Concessieopdracht beheer en exploitatie zwembad de Dôbe Aanbesteding Aanbestedende Dienst: Referentie: Concessieopdracht beheer en exploitatie zwembad de Dôbe Gemeente Terschelling

Nadere informatie

*A * Memo. onderwerp Impliciete subsidies grond en vastgoed. kenmerk A datum 12/08/

*A * Memo. onderwerp Impliciete subsidies grond en vastgoed. kenmerk A datum 12/08/ Memo ** onderwerp afzender M. Langerak datum 12/08/2015 afdeling Ruimte kenmerk e-mail m.langerak@zuidplas.nl 1. Inleiding Impliciete of verkapte subsidieverlening komt onder meer tot stand als de gemeente

Nadere informatie

Burgemeester en Wethouders

Burgemeester en Wethouders Burgemeester en Wethouders B en W nr. 13.0074 d.d. 29-1-2013 Onderwerp Brief aan de raad inzake Exploitatie en Beheer Brede School Leiden Noord (Het Gebouw) Besluiten:Behouden s advies van de commissie

Nadere informatie

Raadsvergadering d.d. 17 december 2015 Raadsvoorstel nr.: 15/85 Afdeling Commissie Contactpersoon/email adres

Raadsvergadering d.d. 17 december 2015 Raadsvoorstel nr.: 15/85 Afdeling Commissie Contactpersoon/email adres Raadsvoorstel Raadsvergadering d.d. 17 december 2015 Raadsvoorstel nr.: 15/85 Afdeling Commissie Contactpersoon/email adres Samenleving Inwonerszaken miranda.groot@oisterwijk.nl Voorstel tot het realiseren

Nadere informatie

Sport en Bewegen. Leeswijzer Kostprijsberekeningen 2012. 1. Aanleiding en uitgangspunten kostprijsberekening. 2. Uitwerkingen kostprijsberekeningen

Sport en Bewegen. Leeswijzer Kostprijsberekeningen 2012. 1. Aanleiding en uitgangspunten kostprijsberekening. 2. Uitwerkingen kostprijsberekeningen Leeswijzer Kostprijsberekeningen 2012 Sport en Bewegen 1. Aanleiding en uitgangspunten kostprijsberekening b Begroting sport en bewegen en collegeproducten 2012 2. Uitwerkingen kostprijsberekeningen b

Nadere informatie

Willemsoord BV Rapportage aan de gemeenteraad

Willemsoord BV Rapportage aan de gemeenteraad Tussentijdse rapportage 2012 Willemsoord BV Rapportage aan de gemeenteraad 1 Inhoudsopgave 1. Aanbieding... 3 2. Inleiding... 3 2.1. Doelstelling Willemsoord... 3 2.2. Toelichting in algemene zin op de

Nadere informatie

^o Q^eigsn. Bibliotheek Rijn en Venen 20 JAN

^o Q^eigsn. Bibliotheek Rijn en Venen 20 JAN ^ Bibliotheek Aan alle Raadsleden van de Gemeente Alphen aan den Rijn, Stadhuis, Postbus 13, 2400 AA Alphen aan den Rijn. Alphen aan den Rijn, 18 januari 2010 Rout 'ng v t 20 JAN ^o Q^eigsn Onderwerp:

Nadere informatie

Beleidsplan Stichting Elckerlyc

Beleidsplan Stichting Elckerlyc Beleidsplan Stichting Elckerlyc 1. Kernwaarden, missie en visie Elckerlyc, daar voel je je thuis Kernwaarden - Kwaliteit: in alles is dat wat Elckerlyc wil uitstralen; - Verbinding: met gemeenschap, met

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL. Nr.: ZK / Cultuurhuis Krimpen aan de LekIntern. Raadsvergadering : Onderwerp : Cultuurhuis Krimpen aan de Lek

RAADSVOORSTEL. Nr.: ZK / Cultuurhuis Krimpen aan de LekIntern. Raadsvergadering : Onderwerp : Cultuurhuis Krimpen aan de Lek Nr.: ZK15006912 / 16-0017745 Cultuurhuis Krimpen aan de LekIntern RAADSVOORSTEL Raadsvergadering : Onderwerp : Cultuurhuis Krimpen aan de Lek Datum : 31 mei 2016 Korte samenvatting De raad wordt voorgesteld

Nadere informatie

V O O R D R A C H T. Voordracht voor de raadsvergadering van 7 januari 2014 ( DB ) Aan de deelraad,

V O O R D R A C H T. Voordracht voor de raadsvergadering van 7 januari 2014 ( DB ) Aan de deelraad, Gemeente Amsterdam Stadsdeel Oost Deelraad R Voordracht voor de raadsvergadering van 7 januari 2014 Jaar 2014 registratienummer 430977 Onderwerp Haalbaarheidsbesluit Toekomst Flevoparkbad V O O R D R A

Nadere informatie

Evaluatierapport Nota Harmonisatie Multifunctionele Accommodaties

Evaluatierapport Nota Harmonisatie Multifunctionele Accommodaties Evaluatierapport Nota Harmonisatie Multifunctionele Accommodaties Datum: juli 2009 Steller: Sandra Duprée 1. Inleiding In december 2005 heeft de gemeenteraad de Nota Harmonisatie Multifunctionele Accommodaties

Nadere informatie

B en W - advies. Maatschappelijke Ontwikkeling

B en W - advies. Maatschappelijke Ontwikkeling B en W - advies Portefeuillehouder Afdeling Advies van Datum advies Bestandsnaam Advies O.R. In overleg met afdeling(en) Actief informeren raad Actief informeren wijkcontactambtenaar S.W. Krooneman Maatschappelijke

Nadere informatie

Ambitieniveau. Geldstromen

Ambitieniveau. Geldstromen Ambitieniveau Onderwijs kost veel geld, maar levert een vermogen op. Eenmaal in de 40 à 50 jaar krijgt een school de kans om haar huisvesting te vernieuwen, een kans om huisvesting bij de tijd te brengen

Nadere informatie

Aan de gemeenteraad Gemeente Steenwijkerland Vendelweg XE Steenwijk Steenwijk, Nummer voorstel: 2017/14

Aan de gemeenteraad Gemeente Steenwijkerland Vendelweg XE Steenwijk Steenwijk, Nummer voorstel: 2017/14 Voorstel aan de raad Aan de gemeenteraad Gemeente Steenwijkerland Vendelweg 1 8331 XE Steenwijk Steenwijk, 17-01-2017 Nummer voorstel: 2017/14 Voor raadsvergadering d.d.: 28-02-2017 Agendapunt: 8 Onderwerp:

Nadere informatie

Bij de financiële paragraaf is inzichtelijk gemaakt welke investeringen er mogelijk aan komen.

Bij de financiële paragraaf is inzichtelijk gemaakt welke investeringen er mogelijk aan komen. Raadsvoorstel Agendanummer: Datum raadsvergadering: Onderwerp: Investeringen Zwembad De Lansingh 2015 Gevraagde Beslissing: Aan de gemeenteraad van Krimpen aan den IJssel Te besluiten om: 1. Een krediet

Nadere informatie

Onderwerp: Integraal huisvestingsplan primair onderwijs en voorbereidingskrediet brede scholen

Onderwerp: Integraal huisvestingsplan primair onderwijs en voorbereidingskrediet brede scholen Vergadering: 11 maart 2014 Agendanummer: 8 Status: Besluitvormend Portefeuillehouder: W. Zorge Behandelend ambtenaar A. Lont, 0595-447709 E-mail: gemeente@winsum.nl (t.a.v. A. Lont) Aan de gemeenteraad,

Nadere informatie

GEMEENTEBESTUUR VAN VEENDAM 19 december Nummer: Sector: Ruimte en Economie. Veendam, 15 november Onderwerp: VVV Veendam

GEMEENTEBESTUUR VAN VEENDAM 19 december Nummer: Sector: Ruimte en Economie. Veendam, 15 november Onderwerp: VVV Veendam GEMEENTEBESTUUR VAN VEENDAM 19 december 2011 Nummer: Sector: Ruimte en Economie Veendam, 15 november 2011 Onderwerp: VVV Veendam Voorstel 1. Stemmen in met de realisatie van een VVV agentschap in het Veenkoloniaal

Nadere informatie

Naam portefeuillehouder: Naam behandelend ambtenaar: Telefoon behandelend ambtenaar: behandelend ambtenaar:

Naam portefeuillehouder: Naam behandelend ambtenaar: Telefoon behandelend ambtenaar:  behandelend ambtenaar: gemeente Raadsvoorstel Voorstel no: Agendapunt: 140717/13 13 Vergaderdatum 17 juli 2014 Registratie nr Z64103.RD14-00791 Naam portefeuillehouder: Naam behandelend Telefoon behandelend E-mail behandelend

Nadere informatie

De gemeenteraad van Wijchen

De gemeenteraad van Wijchen De gemeenteraad van Wijchen 16 RZ 118 Beslisnota Woningbouwprogramma 2015-2025 Wijchen, 22 april 2016 Geachte leden van de raad, Beslispunten 1. In te stemmen met reserveren van 80 extra woningen voor

Nadere informatie

STICHTING KULTURHUS WARNSVELD. Begroting 2015

STICHTING KULTURHUS WARNSVELD. Begroting 2015 STICHTING KULTURHUS WARNSVELD Begroting 2015 oktober 2014 Versienummer: 2.0p - vastgesteld in de bestuursvergadering d.d. 3 november 2014 STICHTING KULTURHUS WARNSVELD TOELICHTING OP DE FINANCIËLE BEGROTING

Nadere informatie

FINANCIËLE BIJLAGE VOORSTEL MFC. Inleiding

FINANCIËLE BIJLAGE VOORSTEL MFC. Inleiding FINANCIËLE BIJLAGE VOORSTEL MFC Inleiding Om een solide financiële basis onder het Multifunctioneel Centrum (hierna: MFC) te realiseren is gezocht naar aanvullende partners. Inmiddels zijn de deelnemende

Nadere informatie

Aan de gemeenteraad Gemeente Steenwijkerland Vendelweg XE Steenwijk Steenwijk, 28 juni 2011 Nummer voorstel: 2011/58

Aan de gemeenteraad Gemeente Steenwijkerland Vendelweg XE Steenwijk Steenwijk, 28 juni 2011 Nummer voorstel: 2011/58 Voorstel aan de raad Aan de gemeenteraad Gemeente Steenwijkerland Vendelweg 1 8331 XE Steenwijk Steenwijk, 28 juni 2011 Nummer voorstel: 2011/58 Voor raadsvergadering d.d.: 12-07-2011 Agendapunt: 06 Onderwerp:

Nadere informatie

C O N C E P T. Zwembad De Sprank. Het goede gesprek met inwoners en gebruikers IN OPDRACHT VAN: GEMEENTE VENRAY

C O N C E P T. Zwembad De Sprank. Het goede gesprek met inwoners en gebruikers IN OPDRACHT VAN: GEMEENTE VENRAY Zwembad De Sprank Het goede gesprek met inwoners en gebruikers IN OPDRACHT VAN: GEMEENTE VENRAY DEFINITIEF 5 OKTOBER 2016 Colofon IN OPDRACHT VAN > Gemeente Venray PROJECT > VNY1601/Procesmanagement Zwembad

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL EN ONTWERPBESLUIT

RAADSVOORSTEL EN ONTWERPBESLUIT RAADSVOORSTEL EN ONTWERPBESLUIT Registratienummer raad: 1073345 Datum: 9 april 2013 Behandeld door: Tineke Bouchier, Karei Mens Afdeling/Team: Maatschappelijke Ontwikkeling, Ruimtelijke Ontwikkeling Onderwerp:

Nadere informatie

Ophalen krediet vervangingsinvestering zwembad Kardinge. LTA ja: Maand 3 Jaar 2017 LTA nee: Niet op LTA

Ophalen krediet vervangingsinvestering zwembad Kardinge. LTA ja: Maand 3 Jaar 2017 LTA nee: Niet op LTA Raadsvoorstel Onderwerp Ophalen krediet vervangingsinvestering zwembad Kardinge Registratienr. 6168027 Steller/telnr. Ellen.Brakel/ 63 06 Bijlagen 1 Classificatie Openbaar Geheim Vertrouwelijk Portefeuillehouder

Nadere informatie

SAMENVATTING RAADSVOORSTEL 11G200479 420138 / 420138. J.W. Hofman T.H. Timmers. Lease kantoorgebouw Hazenweg (stadskantoor). 08 Inwoners en bestuur

SAMENVATTING RAADSVOORSTEL 11G200479 420138 / 420138. J.W. Hofman T.H. Timmers. Lease kantoorgebouw Hazenweg (stadskantoor). 08 Inwoners en bestuur SAMENVATTING RAADSVOORSTEL CASENUMMER BEHANDELEND AMBTENAAR SECTOR PORT. HOUDER 11G200479 420138 / 420138 J.W. Hofman T.H. Timmers PF Mu ONDERWERP AGENDANUMMER Lease kantoorgebouw Hazenweg (stadskantoor).

Nadere informatie

Sportaccommodatiebeleid. Exploitatie en Beheer

Sportaccommodatiebeleid. Exploitatie en Beheer Sportaccommodatiebeleid Exploitatie en Beheer Inhoudsopgave 1. Inleiding...2 Leeswijzer...2 2. Huidige situatie exploitatie en beheer...3 2.1. De binnensportaccommodaties...3 2.2 De buitensportaccommodaties...4

Nadere informatie

Resultaten van het haalbaarheidsonderzoek voor de bouw van een nieuwe zwemaccommodatie in Emmen

Resultaten van het haalbaarheidsonderzoek voor de bouw van een nieuwe zwemaccommodatie in Emmen Resultaten van het haalbaarheidsonderzoek voor de bouw van een nieuwe zwemaccommodatie in Emmen Na 26 jaar, op fundamenten van 48 jaar oud, nadert Zwem- en golfslagbad Aquarena het einde van haar economische

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL EN ONTWERPBESLUIT

RAADSVOORSTEL EN ONTWERPBESLUIT RAADSVOORSTEL EN ONTWERPBESLUIT Registratienummer raad 1055110 Behorend bij het B&W-advies met registratienummer 1055109 Behandeling in de raadsvergadering van de gemeente Purmerend d.d. 20 december 2012

Nadere informatie

Privatisering sportaccommodaties gemeente Bronckhorst

Privatisering sportaccommodaties gemeente Bronckhorst Privatisering sportaccommodaties gemeente Bronckhorst Thijs Kiers, beleidsmedewerker afdeling Ontwikkeling, ontspannen Martin Niessink, coordinator cluster Groen, afdeling Beheer 13 accommodaties; 11 gemeentelijk

Nadere informatie

Raadscommissievoorstel

Raadscommissievoorstel Raadscommissievoorstel Status: Voorbereidend besluitvormend Agendapunt: 7 Onderwerp: Meerjarenprogramma Duurzaamheid 2014-2015 Datum: 12 november 2013 Portefeuillehouder: dhr. N.L. Agricola Decosnummer:

Nadere informatie

Bibliotheek De Meierij Haalbaarheidsstudie huisvestingsopties Boxtel. ir. Steven Biesiot / ir. Dominique de Wit 15 januari 2015

Bibliotheek De Meierij Haalbaarheidsstudie huisvestingsopties Boxtel. ir. Steven Biesiot / ir. Dominique de Wit 15 januari 2015 Bibliotheek De Meierij Haalbaarheidsstudie huisvestingsopties Boxtel ir. Steven Biesiot / ir. Dominique de Wit 15 januari 2015 INHOUD 1. Samenvatting en conclusies 2. Detailinformatie huidige locatie 3.

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL Rv. nr..: B&W-besluit d.d.: B&W-besluit nr.:

RAADSVOORSTEL Rv. nr..: B&W-besluit d.d.: B&W-besluit nr.: RAADSVOORSTEL 10.0035 Rv. nr..: 10.0035 B&W-besluit d.d.: 16-2-2010 B&W-besluit nr.: 10.0194 Naam programma +onderdeel: Programma 8 Sport, cultuur en recreatie. Onderwerp: Uitvoeringsbesluit nieuwbouw

Nadere informatie

Wijk bij Duurstede, 16 september 2013. Betreft: Plan van aanpak duurzaamheid. Memo. Van: Wethouder Robbert Peek. Aan: Gemeenteraad Wijk bij Duurstede

Wijk bij Duurstede, 16 september 2013. Betreft: Plan van aanpak duurzaamheid. Memo. Van: Wethouder Robbert Peek. Aan: Gemeenteraad Wijk bij Duurstede Wijk bij Duurstede, 16 september 2013 Betreft: Plan van aanpak duurzaamheid. Memo Van: Wethouder Robbert Peek Aan: Gemeenteraad Wijk bij Duurstede behandeld door Jelger Takken toestelnummer 609 bijlagen

Nadere informatie

AAN BURGEMEESTER & WETHOUDERS. Onderwerp: Taakstellende bezuiniging accommodaties

AAN BURGEMEESTER & WETHOUDERS. Onderwerp: Taakstellende bezuiniging accommodaties AAN BURGEMEESTER & WETHOUDERS Kenmerk: 129862 Sector: Inwonerszaken Team : Sport, Economische Zaken & Recreatie Onderwerp: Taakstellende bezuiniging accommodaties Besluit: 1. Vast te stellen dat de accommodaties

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL Agendanummer 9.2

RAADSVOORSTEL Agendanummer 9.2 RAADSVOORSTEL Agendanummer 9.2 Raadsvergadering van 25 februari 2010 Onderwerp: Uitbreiding personele capaciteiten in verband met verwezenlijking van de activiteiten en taken in het kader van de rioleringszorg

Nadere informatie

GEMEENTE VA LKENSWAARD. Via deze weg willen wij u op de hoogte brengen van de ontwikkelingen met

GEMEENTE VA LKENSWAARD. Via deze weg willen wij u op de hoogte brengen van de ontwikkelingen met VA LKENSWAARD Aan de leden van de raad van de gemeente Valkenswaard de Hofnar 15 Postbus 10100 5550 GA Val enswaard T (040) 208 34 44 \ F (040) 204 58 90 aemeenteoivalkenswaard.nl www. alkenswaard.nl Uw

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Aan de raad van de gemeente Strijen. VERGADERING GEMEENTERAAD d.d. 7 maart 2012 Agendapunt 12

Raadsvoorstel. Aan de raad van de gemeente Strijen. VERGADERING GEMEENTERAAD d.d. 7 maart 2012 Agendapunt 12 Raadsvoorstel VERGADERING GEMEENTERAAD d.d. 7 maart 2012 Agendapunt 12 Aan de raad van de gemeente Strijen Onderwerp: Samenwerking jongerenwerk Binnenmaas en Strijen Strijen, 12 april 2012 Aanleiding In

Nadere informatie

Aantal bijlagen: 1 Agendapunt: 10. Onderwerp Vervolg kleinschalige recreatieknooppunten op het boerenerf

Aantal bijlagen: 1 Agendapunt: 10. Onderwerp Vervolg kleinschalige recreatieknooppunten op het boerenerf Adviescommissie 30 maart 2010 Dagelijks bestuur 8 april 2010 / 10 juni 2010 (mondeling) Algemeen bestuur 1 juli 2010 Aantal bijlagen: 1 Agendapunt: 10 Onderwerp Vervolg kleinschalige recreatieknooppunten

Nadere informatie

Aan de gemeenteraad Gemeente Steenwijkerland Vendelweg XE Steenwijk Steenwijk, 16 juni 2009 Nummer voorstel: 2009/81

Aan de gemeenteraad Gemeente Steenwijkerland Vendelweg XE Steenwijk Steenwijk, 16 juni 2009 Nummer voorstel: 2009/81 Voorstel aan de raad Aan de gemeenteraad Gemeente Steenwijkerland Vendelweg 1 8331 XE Steenwijk Steenwijk, 16 juni 2009 Nummer voorstel: 2009/81 Voor raadsvergadering d.d.: 30-06-2009 Agendapunt: 16 Onderwerp:

Nadere informatie

Bijlage 4. Toelichting op de financiële paragraaf

Bijlage 4. Toelichting op de financiële paragraaf Bijlage 4 Toelichting op de financiële paragraaf Toelichting op de financiële paragraaf De twee mogelijke scenario s zijn financieel doorgerekend. Dit wil zeggen dat op basis van kengetallen een berekening

Nadere informatie

Datum Agendapunt Documentnummer. 27 september 2016 R12S001/z Voorbereidingskrediet renovatie en update sportcomplex Het Baken

Datum Agendapunt Documentnummer. 27 september 2016 R12S001/z Voorbereidingskrediet renovatie en update sportcomplex Het Baken Datum Agendapunt Documentnummer R12S001/z160031976 Onderwerp Voorbereidingskrediet renovatie en Raadsvoorstel Zeewolde Beoogd effect Start van de voorbereiding en uitwerking van een grootschalige renovatie

Nadere informatie

b Onvermijdelijk Er moeten keuzes worden gemaakt ten aanzien van de investeringsportefeuille.

b Onvermijdelijk Er moeten keuzes worden gemaakt ten aanzien van de investeringsportefeuille. gemeente Eindhoven Raadsnummer Inboeknummer 12BST02184 Beslisdatum B&W Dossiernummer RaadsvoorstelMeerjaren Investeringsprogramma 2013 na MKBA Inleiding De gemeente Eindhoven wil blijvend investeren in

Nadere informatie

Onderzoek exploitatie zwembaden in de gemeenten Wassenaar, Voorschoten en Oegstgeest

Onderzoek exploitatie zwembaden in de gemeenten Wassenaar, Voorschoten en Oegstgeest Wassenaar Oegstgeest Voorschoten Rekenkamercommissie Onderzoek exploitatie zwembaden in de gemeenten Wassenaar, Voorschoten en Oegstgeest Wassenaar Voorschoten Oegstgeest Oegstgeest Aan de gemeenteraden

Nadere informatie

Beleidsnotitie gebruik gemeentelijke grondstrookjes.

Beleidsnotitie gebruik gemeentelijke grondstrookjes. Beleidsnotitie gebruik gemeentelijke grondstrookjes. Inleiding. In de loop der jaren is een groot aantal grondstrookjes die eigendom zijn van de gemeente Weert bij overeenkomst in gebruik gegeven aan particulieren.

Nadere informatie

Aan de gemeenteraad Gemeente Steenwijkerland Vendelweg XE Steenwijk Steenwijk, Nummer voorstel:

Aan de gemeenteraad Gemeente Steenwijkerland Vendelweg XE Steenwijk Steenwijk, Nummer voorstel: Voorstel aan de raad Aan de gemeenteraad Gemeente Steenwijkerland Vendelweg 1 8331 XE Steenwijk Steenwijk, Nummer voorstel: Voor raadsvergadering d.d.: 11-04-2017 Agendapunt: Onderwerp: Aan de raad van

Nadere informatie

Bijlage 1 Concept intentieverklaring WOC Campus Nieuwleusen

Bijlage 1 Concept intentieverklaring WOC Campus Nieuwleusen Bijlage 1 Concept intentieverklaring WOC Campus Nieuwleusen Intentieverklaring project WOC Campus Nieuwleusen De Partijen: In het project WOC Campus Nieuwleusen participeren de volgende partijen: Landstede

Nadere informatie

RAADSVERGADERING. Datum : maandag 5 september 2005 Agendapunt : 8. Nummer postregistratie : /RO Nummer programmabegroting :

RAADSVERGADERING. Datum : maandag 5 september 2005 Agendapunt : 8. Nummer postregistratie : /RO Nummer programmabegroting : RAADSVERGADERING Datum : maandag 5 september 2005 Agendapunt : 8 Portefeuillehouder : R. Hackert Nummer postregistratie : 05.03769/RO Nummer programmabegroting : Aan de gemeenteraad Onderwerp: Overdracht

Nadere informatie

GEMEENTE LEEUWARDERADEEL 12

GEMEENTE LEEUWARDERADEEL 12 GEMEENTE LEEUWARDERADEEL 12 Stiens, 9 september 2013 Raadsvergadering: 26 september 2013 Voorstelnummer: 2013/ 48 Portefeuillehouder: A. Wachter Behandelend ambtenaar: W. van der Meer E-mail: w.vandermeer@leeuwarderadeel.nl

Nadere informatie