GEMEENTEBESTUUR UITGEEST NR. ţjįt

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "GEMEENTEBESTUUR UITGEEST NR. ţjįt"

Transcriptie

1 GEMEENTEBESTUUR UITGEEST Nota I advies van: Dirk-Jan Wassenaar Behandelende afdeling: Publiekszaken/Intern beleid 8L projecten Datum: TITEL: Gebruiksovereenkomst (int ) en financiën zwembad De Zien NR. KORTE PROBLEEMSTELLING/ONDERWERP: Op 20 mei 2014 (B ) heeft u besloten dat er een gebruiksovereenkomst moet komen ten behoeve van de nog nieuw op te richten stichting. In deze gebruiksovereenkomst zullen de voorwaarden beschreven 'moeten worden waaronder de stichting het zwembad mag exploiteren, onderhouden en beheren. De werkgroep Zwembad De Zien heeft op 19 juni 2014 een rapport (int ) gemaakt met een toekomstvisie op exploitatie en beheer van zwembad De Zien per 1 januari Dit rapport is besproken in de commissie AZ d.d. 5 juni Vervolgens is in aanloop van de raadsvergadering van 19 juni 2014 het rapport nogmaals besproken. Besluitvorming heeft echter niet plaats gevonden. (i.v.m. B en W notulering zeer beknopt advies, voor uitgebreid advies z.o.z.) SAMENVATTEND ADVIES: * De raad voorstellen de voorziening "onderhoud zwembad" te laten vrijvallen en van de vrijgekomen gelden een bestemmingsreserve "zwembad De Zien" te vormen; De raad voorstellen een onttrekking te doen van ĉ uit de bestemmingsreserve "zwembad De Zien" ten behoeve van opstartkosten aan de nieuwe stichting; De raad voorstellen om jaarlijks ĉ , te onttrekken uit de bestemmingsreserve "zwembad De Zien" ten behoeve van het jaarlijks onderhoud gedurende de periode 2015 t/m 2019; Rekening te houden met een subsidie aanvraag voor de jaren 2015 en 2016 (resp. max.e en max ) indien nodig; Akkoord te gaan met de gebruiksovereenkomst (intl4.2174: concept gebruiksovereenkomst); Akkoord te gaan met het ter beschikking stellen van de financiën ( , ,--) als de stichting de gebruiksovereenkomst heeft ondertekend; Gemeentepersoneel informeren over stopzetting gratis zwemmen in zwembad De Zien. Behandeling in de gemeenteraad: Ja Datum: 25 september 2014 Bespreken in Commissie: Samenlevingszaken en AZ Paraaf afd.hoofd: Voorlichting: nee Bespreken GO/OR: nee Openbaar: ja Advies secretaris: ţjįt Vragen/opmerkingen portefeuillehouder: Conceptbrief samenstellen i.o.v. portefeuillehouder: nee Akkoord Bespreken Burgemeester Secretaris Wethouder Spaanderman Wethouder Schouten Á. Wethouder Tromp

2 Besluit van B&W d.d.: 19 augustus 2014 Nummer:B Akkoord. Persbericht: ADVIES BEHANDELENDE AFDELING: Probleemstelling: Op 20 mei 2014 (B ) heeft het college besloten dat er een gebruiksovereenkomst moet komen ten behoeve van de nog nieuw op te richten stichting. In deze gebruiksovereenkomst zullen de voorwaarden beschreven moeten worden waaronder de stichting het zwembad mag exploiteren, onderhouden en beheren. De werkgroep Zwembad De Zien heeft op 19 juni 2014 een rapport (int ) geleverd met een toekomstvisie op exploitatie en beheer van zwembad De Zien per 1 januari Dit rapport is besproken in de commissie AZ d.d. 5 juni Vervolgens is in aanloop van de raadsvergadering van 19 juni 2014 het rapport nogmaals besproken. Besluitvorming heeft echter niet plaats gevonden. Oplossing: Gebruiksovereenkomst (mtl4.2174) In de gebruiksovereenkomst worden de voorwaarden beschreven waaronder de stichting het zwembad mag exploiteren, onderhouden en beheren. Uitgangspunt voor de gebruiksovereenkomst is dat de stichting geheel zelfstandig het zwembad kan exploiteren, onderhouden en beheren, zonder enige bemoeienis van de gemeente Uitgeest. Daar staat tegenover dat de stichting, de gemeente Uitgeest vrijwaart voor elke schade of aansprakelijkheden voor zover de wet dat toestaat en jaarlijks een jaarrekening bij de gemeente indient zolang subsidie wordt verstrekt conform de subsidieregeling voor de bepaling van de hoogte van een eventuele subsidie. Vrij zwemmen voor gemeenteambtenaren In de huidige overeenkomst met Optisport is destijds een bepaling opgenomen over het gratis zwemmen voor gemeenteambtenaren. Door de gewijzigde situatie qua exploitatie van het zwembad is deze bepaling niet meer opgenomen in de gebruiksovereenkomst. De stichting is eigen baas en zal vanuit de gemeente niet belast moeten worden met deze vorm van inkomstenderving. Voorstel is om dit te communiceren met het personeel van de gemeente Uitgeest. Wet markt en overheid De exploitatie van het zwembad is door de gemeenteraad als "algemeen belang" aangemerkt. Hierdoor is de Wet markt en overheid niet van toepassing op het zwembad De Zien. Besproken met wethouder Spaanderman. Wethouder akkoord. Financiële aspecten/risico's: Groot Onderhoud zwembad Voor het groot onderhoud in 2014 heeft de raad op 13 maart 2014 ť uit de voorziening "onderhoud zwembad" beschikbaar gesteld. Hieruit zijn al diverse zaken betaald, maar er volgen na het zwemseizoen 2014 nog een paar werkzaamheden. De geplande vervanging van de warmteopwekking in 2014 ten bedrage van Ç wordt uitgesteld, omdat vervanging nu niet noodzakelijk is. Wanneer dat wel moet gebeuren is niet bekend. De bedragen die niet in 2014 worden uitgegeven, worden teruggestort in de voorziening "onderhoud zwembad". Door de werkgroep wordt voorgesteld om daarvan te gebruiken voor opstartkosten in Deze gelden worden dan gebruikt voor de aanschaf van een computer en camera's, grasmaaimachine, wifi netwerk, lockers en onvoorziene zaken. Volgens het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) mogen de gelden in de voorziening "onderhoud zwembad" alleen gebruikt [Geef tekst op]

3 worden voor groot onderhoud en niet voor andere zaken zoals computer, etc... Voorziening of bestemmingreserve Dit saldo van de voorziening "onderhoud zwembad" zal op31 december 2014 waarschijnlijk of hoger bedragen. Dit is afhankelijk van de uitgaven in Na 1 januari 2015 is de op te richten stichting verantwoordelijk voor het groot onderhoud en is er geen grond meer om de voorziening Onderhoud zwembad in stand te houden. Het bedrag van de voorziening "onderhoud zwembad" kan dan vrijvallen. Voorgesteld wordt om het saldo van de voorziening te storten in een nieuw in te stellen bestemmingsreserve "Zwembad de Zien". Deze reserve in te stellen ter dekking van de jaarlijkse onderhoudskosten van ,-- gedurende de periode 2015 t/m 2019 en het restant als onvoorziene kosten reserveren en mogelijke nieuwe plannen voor het zwembad indien de stichting na vier jaar ophoudt te bestaan.. Subsidie Voor de exploitatie in 2015 wordt door de stichting een subsidie gevraagd van maximaal en in 2016 een subsidie van maximaal Daarna wordt van de stichting verwacht dat zij qua exploitatie financieel onafhankelijk is van de gemeente Uitgeest. Jaarlijks moet de stichting ter informatie een jaarrekening in te dienen om te bepalen wat de werkelijke hoogte moet zijn van de subsidie in 2015 en Deze eis komt terug in de gebruiksovereenkomst. De werkgroep gaat er echter wel vanuit dat zij, bij een eventueel exploitatietekort na 2016, een beroep kunnen doen op het jaarlijks in de meerjarenraming begrote bedrag voor instandhouding van Risico's 1. Groot onderhoud Indien zou worden besloten het bedrag voor groot onderhoud op de rekening van de stichting te zetten, betekent dit een risico; de stichting kan dan vrij beschikken over dit geld. Of dit geld voor groot onderhoud wordt besteed, is door de gemeente niet te controleren of af te dwingen. In een scenario waarbij de stichting na vier jaar ophoudt te bestaan door welke omstandigheid dan ook, is het geld waarschijnlijk geheel of gedeeltelijk weg. Achteraf geld terughalen wordt juridisch heel lastig en is sterk afhankelijk van de dan ontstane situatie. Een bestemmingsreserve Zwembad De Zien om toekomstig onderhoud te kunnen betalen, heeft daarom de voorkeur. Nadeel om het geld niet aan de stichting over te maken is dat de stichting wellicht in de opstartfase onvoldoende liquide middelen heeft. 2. Exploitatie zwembad De werkgroep heeft een begroting ingediend voor de jaren 2015 en 2016 voor de exploitatie van het zwembad. Er is een inschatting gemaakt van de kosten, de opstartkosten en de inkomsten uit abonnementen, dagkaarten, diploma zwemmen, horeca en donaties van particulieren, bedrijven en de gemeente Uitgeest. De onderbouwing van de begroting van de werkgroep is summier; 1. de jaarlijkse onderhoudskosten zijn niet in de exploitatie meegenomen; 2. de hoogte van een abonnement of dagkaartje is niet aangegeven. Of de begroting dus realistisch is, zal achteraf moeten blijken. Financiële consequenties In de meerjarenraming van de begroting 2014 is voor 2015 nog rekening gehouden met instandhoudingskosten voor en voor de belastingen en verzekeringen Voor de jaren 2016 tot en met 2018 is rekening gehouden met de kosten voor instandhouding en eigenaarslasten tezamen voor een bedrag van Indien de stichting mag rekenen op het bedrag van per jaar, zullen de bedragen voor de belastingen en verzekering ad ĉ moeten worden bij geraamd vanaf Bij sluiting van het zwembad, als gevolg van de kerntakendiscussie, was het saldo van de voorziening onderhoud zwembad ten gunste gekomen van de algemene middelen en beschikbaar voor andere doelen. Nu blijven deze gelden gereserveerd voor het zwembad. Besproken met de wethouder; wethouder is akkoord. [Geef tekst op]

4 Samengevat advies: * De raad voorstellen de voorziening "onderhoud zwembad" te laten vrijvallen en van de vrijgekomen gelden een bestemmingsreserve "zwembad De Zien" te vormen; De raad voorstellen een onttrekking te doen van uit de bestemmingsreserve "zwembad De Zien" ten behoeve van opstartkosten aan de nieuwe stichting; De raad voorstellen om jaarlijks ,- te onttrekken uit de bestemmingsreserve "zwembad De Zien" ten behoeve van het jaarlijks onderhoud gedurende de periode 2015 t/m 2019; Rekening te houden met een subsidie aanvraag voor de jaren 2015 en 2016 (resp. max.ĉ en max.ĉ 6.500) indien nodig; Akkoord te gaan met de gebruiksovereenkomst (intl4.2174: concept gebruiksovereenkomst); Akkoord te gaan met het ter beschikking stellen van de financiën (C , ,-) als de stichting de gebruiksovereenkomst heeft ondertekend; Gemeentepersoneel informeren over stopzetting gratis zwemmen in zwembad De Zien. PARAAF OF PUBLIEKSZAKEN/ AKKOORD FINANCIËN/ AKKOORD STAFAFDELING 1 AKKOORD ADVIES MEDE-ADVISEUR Ķ INKOOP/ AKKOORD VERZEKERINGEN 1 AKKOORD RUIMTELIJK BEHEER/AKKOORD RUIMTELIJKE ORDENING/AKKOORD [Geef tekst op]

5 Raadsvoorstel no. R Agendapunt no. Onderwerp Uitgeest, 20 augustus 2014 Gebruiksovereenkomst en financiële middelen zwembad De Zien Aan de gemeenteraad In de commissie vergadering van Algemene Financiële Zaken d.d. 5 juni 2014 en voorafgaande aan de raadsvergadering van 19 juni 2014 is de definitieve rapportage "Rapport toekomstvisie Zwembad De Zien gemeenteraad 19 juni 2014" van de werkgroep Zwembad De Zien gepresenteerd en besproken. Groot onderhoud Voor het groot onderhoud in 2014 heeft de raad op 13 maart 2014 ĉ ,- uit de voorziening "onderhoud zwembad" beschikbaar gesteld. Voor de periode 2015 t/m 2019 is voor het jaarlijkse onderhoud volgens de werkgroep zwembad De Zien ,-- nodig. In het meerjarig onderhoud programma (MJOP) worden de werkzaamheden en de kosten hiervan nader gespecificeerd. Deze gelden dienen door de gemeenteraad beschikbaar gesteld te worden. Opstartkosten In de begroting van de werkgroep zwembad De Zien voor 2015 worden voor de aanschaf van een computer, camera's, een grasmaaimachine, wi-fi netwerk, lockers en andere onvoorziene zaken ĉ ,-- ingeschat. Ook deze gelden dienen door de gemeenraad beschikbaar gesteld te worden. Wijziging voorziening naar bestemmingsreserve Na 1 januari 2015 is de op te richten stichting verantwoordelijk voor het groot onderhoud en is er geen grond meer om de voorziening "Onderhoud zwembad" in stand te houden. Het bedrag van de voorziening kan dan vrijvallen. Wij stellen u voor om het saldo van de voorziening te storten in een nieuw in te stellen bestemmingsreserve "Zwembad De Zien", deze reserve in te stellen ter dekking van de jaarlijkse onderhoudskosten van , gedurende de periode 2015 t/m Na deze periode kan dan bezien worden wat er verder met deze bestemmingsreserve moet gebeuren. Gebruiksovereenkomst In de gebruiksovereenkomst worden de voorwaarden beschreven waaronder de stichting het zwembad mag exploiteren, onderhouden en beheren. Uitgangspunt voor de gebruiksovereenkomst is dat de stichting geheel zelfstandig het zwembad exploiteert. Daar staat tegenover dat de stichting, de gemeente Uitgeest vrijwaart voor elke schade of aansprakelijkheden voor zover de wet dat toestaat. Indien de stichting subsidie aanvraagt, zal de stichting conform de subsidieregeling een jaarrekening moeten indienen voor de bepaling van de hoogte van de subsidie die gemaximeerd is voor 2015 tot , en voor 2016 tot ,. Hierna wordt verwacht dat de stichting financieel qua exploitatie onafhankelijk is van de gemeente Uitgeest. De gebruiksovereenkomst leggen wij voor u ter informatie bij dit voorstel neer. Burgemeester en wethouders van Uitgeest, d#4eeesecretaris, de burgemeester,

6 mr- J.A-W. Bcrkevelri Th. van Eijk

7 Raadsbesluit no.r Onderwerp Gebruiksovereenkomst en financiële middelen zwembad De Zien De raad van de gemeente Uitgeest; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 19 augustus 2014 nr. B ; gehoord de beraadslagingen in de commissie Samenlevingszaken d.d. 1 september 2014 besluit: 1. de voorziening "onderhoud zwembad" te laten vrijvallen en 2. de vrijgekomen gelden in een bestemmingsreserve "zwembad De Zien" te vormen; 3. uit de bestemmingsreserve , beschikbaar te stellen aan de nieuwe stichting t.b.v. opstartkosten; 4. uit de bestemmingsreserve jaarlijks (gedurende de periode 2015 t/m 2019) , beschikbaar te stellen aan de nieuwe stichting t.b.v. het onderhoud aan het zwembad; 5. de middelen beschikbaar te stellen nadat de stichting de gebruiksovereenkomst heeft ondertekend. Aldus besloten in de openbare vergadering van de raad van de gemeente Uitgeest, gehouden op 25 september 2014, de griffier, de voorzitter, W. Zoetelief Th. van Eijk

8 Bijlage 1: Gebruiksovereenkomst Overeenkomst van in gebruik geven van grond en opstallen Zwembad De Zien Ondergetekenden: De gemeente Uitgeest, gevestigd Middelweg 28,1911 EG Uitgeest, verder te noemen "de gemeente", te dezen krachtens artikel 171 van de Gemeentewet vertegenwoordigd door de burgemeester, de heer Th. Van Eijk, handelend ter uitvoering van het collegebesluit van 2014, nummer B2014.XXXX en het bestuur van de "Stichting Zwembad De Zien Uitgeest, gevestigd in de gemeente Uitgeest, te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door de heer/mevrouw, verder te noemen "de gebruiker", hierna te noemen "de partijen"; Overwegende, dat de grond en opstallen met aanhorigheden van Zwembad De Zien in eigendom van de gemeente zijn en niet vatbaar zijn voor eigendomsoverdracht omdat het zwembad wellicht over vijfjaar naar een andere locatie in Uitgeest verhuist en dit gebruik waarschijnlijk een tijdelijke situatie betreft; Gelet op het bepaalde in artikel 160, lid 1, onder e, van de Gemeentewet en de artikelen 1777 tot en met 1790 van Boek 7A van het burgerlijk Wetboek; Verklaren te zijn aangegaan een overeenkomst tot in gebruik geven "om niet" van de grond en opstallen met aanhorigheden van Zwembad De Zien, kadastraal bekend gemeente Uitgeest, sectie B, nummer 9474 (deels), zoals aangeduid op de bij deze overeenkomst gevoegde en door partijen gewaarmerkte tekening, aan partijen voldoende bekend en die daarvan geen nadere omschrijving behoeven. intl pagina 1 van 3

9 De overeenkomst wordt aangegaan onder de volgende bepalingen: Artikel 1 Exploitatie, beheer en onderhoud De totale exploitatie, beheer en onderhoud van de grond en opstallen met aanhorigheden van Zwembad De Zien geschiedt voor rekening en risico van de gebruiker. Artikel 2 Looptijd en tussentijdse beëindiging 1. Het in gebruik geven gaat in op 1 januari 2015 en geldt tot en met 31 december Na afloop van de in het eerste lid van dit artikel vermelde termijn van in gebruik geven kan deze, in overleg, worden verlengd met 10 jaar tot en met het jaar Met het oog op de eventuele verlenging van deze overeenkomst treden partijen vanaf één jaar vóór de afloop van de termijn, zoals genoemd in het eerste lid van dit artikel, met elkaar in overleg. 4. Partijen kunnen deze overeenkomst bij onvoorziene omstandigheden tussentijds schriftelijk opzeggen bij aangetekende brief, waarbij een opzegtermijn van minimaal één jaar in acht wordt genomen, met dien verstande dat de einddatum nooit in het zwembadseizoen kan liggen. 5. In afwijking van het bepaalde in het vierdeļid van dit artikel eindigt deze overeenkomst van rechtswege, indien de gebruiker in staat van faillissement wordt verklaard. 6. Bij tussentijdse beëindiging van deze overeenkomst, zoals bedoeld in het vierde en vijfde lid van dit artikel, levert de gebruiker de grond en opstallen met aanhorigheden op in de staat, waarin deze zich bevonden op 1 januari Bij tussentijdse opzegging van deze overeenkomst bestaat geen recht op schadevergoeding tussen partijen, tenzij de tussentijdse opzegging te wijten is aan de opzet of grove schuld van één van de partijen en de andere partij hierdoor aantoonbare schade lijdt of heeft geleden. Artikel 3 Staat van grond en opstallen De gebruiker erkent de grond en de opstallen met aanhorigheden te hebben aanvaard in de toestand zoals deze bestond op 1 januari De opnamestaat die als bijlage bij deze overeenkomst gaat, dient apart voor akkoord geparafeerd te worden. Artikel 4 Lasten De kosten van gebruik van water, gas en elektriciteit, riool- en reinigingsrechten, evenals de heffingen en belastingen verband houdend met het gebruik van de grond en opstallen, zijn voor rekening van de gebruiker. İntl pagina 2 van 3

10 Artikel 5 Zindelijkheid en ordelijke staat De gebruiker is verplicht de grond en de opstallen met aanhorigheden zindelijk en ordelijk overeenkomstig de bestemming te gebruiken. Artikel 6 Onderverhuur of -gebruik Het is de gebruiker niet toegestaan de grond en de opstallen met aanhorigheden onder te verhuren of in gebruik af te staan. Artikel 7 Vrijwaring De gebruiker vrijwaart de gemeente voor alle aanspraken op schadevergoeding, van welke aard dan ook, ten gevolge van deze overeenkomst of de exploitatie, beheer en onderhoud van het zwembad. Artikel 8 Inrichting Zonder schriftelijke toestemming van het college van burgemeester en wethouders mag de gebruiker de grond en de opstallen met aanhorigheden niet van aard of inrichting veranderen en geen, vanaf de openbare weg zichtbare, borden voor reclame of andere doeleinden plaatsen. Artikel 9 Toegang tot zwembad 1. De gebruiker bepaalt wie toegang tot het zwembad en de opstallen met aanhorigheden heeft. 2. De gebruiker is verplicht te gedogen dat door of vanwege de gemeente, na voorafgaande schriftelijke of telefonische afspraak, bezichtigingen van het zwembad en opstallen met aanhorigheden plaatsvinden. Aldus overeengekomen en in tweevoud getekend te Uitgeest op De gemeente, De gebruiker, İntl pagina 3 van 3

GEMEENTEBESTUUR UITGEEST

GEMEENTEBESTUUR UITGEEST GEMEENTEBESTUUR UITGEEST Nota I advies van: S.I. Engelhart I E. Stolp Behandelende afdeling: Ruimte I Financiën NR. Datum: 18-05-2015 TITEL: Startersleningen Uitgeest KORTE PROBLEEMSTELLING/ONDERWERP:

Nadere informatie

Raadsstuk. Onderwerp: Overdracht eigenarenonderhoud Cultuurpodia Reg.nummer: STZ/MGT Reg.nr. 371423. 1. Inleiding

Raadsstuk. Onderwerp: Overdracht eigenarenonderhoud Cultuurpodia Reg.nummer: STZ/MGT Reg.nr. 371423. 1. Inleiding Raadsstuk Onderwerp: Overdracht eigenarenonderhoud Cultuurpodia Reg.nummer: STZ/MGT Reg.nr. 371423 1. Inleiding In het coalitieakkoord Het oog op morgen staat dat de coalitie in deze collegeperiode kansen

Nadere informatie

SU3liì.aìPjjail 7't'\" EÞl lal

SU3liì.aìPjjail 7't'\ EÞl lal GEMEENTE I/tIEERT SU3liì.aìPjjail 7't'\" EÞl lal U itvoe ri n gsoveree n ko mst Gemeente Weeft en Stichting Zwembad de Uzeren Man Periode 1-1-2015 t/m 31-12-20l.5 Partijen, de Stichting Zwembad de ljzeren

Nadere informatie

Raadsvergadering van 25 april 2013 Agendanummer: 10.3

Raadsvergadering van 25 april 2013 Agendanummer: 10.3 RAADSVOORSTEL Verseon kenmerk: 397623 Raadsvergadering van 25 april 2013 Agendanummer: 10.3 Onderwerp: Verordening Moerdijks Restauratie Fonds. Verantwoordelijk portefeuillehouder: L. Koevoets GEVRAAGD

Nadere informatie

Locatieontwikkelingsovereenkomst. Project 151. Realisatie MFC Moerdijk

Locatieontwikkelingsovereenkomst. Project 151. Realisatie MFC Moerdijk Locatieontwikkelingsovereenkomst Project 151. Realisatie MFC Moerdijk HOOFDSTUK I Artikel 1 Artikel 2 HOOFDSTUK II Artikel 3 HOOFDSTUK III Artikel 4 HOOFDSTUK IV Artikel 5 HOOFDSTUK V Artikel 6 HOOFDSTUK

Nadere informatie

Nota van B&W. Inleiding

Nota van B&W. Inleiding Nota van B&W Onderwerp Fiber to the home: vervolg aanleg glasvezel naar alle woningen in Haarlemmermeer Portefeuillehouder mr. A.Th.H. van Dijk l S. Bak Collegevergadering 10 juli 201 2 Inlichtingen Ron

Nadere informatie

HUUROVEREENKOMST model kantoorruimte en andere bedrijfsruimte in de zin van artikel 7:230a BW

HUUROVEREENKOMST model kantoorruimte en andere bedrijfsruimte in de zin van artikel 7:230a BW HUUROVEREENKOMST model kantoorruimte en andere bedrijfsruimte in de zin van artikel 7:230a BW Model door de Raad voor Onroerende Zaken (ROZ) op 30 juli 2003 vastgesteld. Verwijzing naar dit model en het

Nadere informatie

Aan de Raad. Made, 01-02-2012. Agendapuntnummer: 6. Raadsvergadering 22 maart 2012. Registratienummer: Casenr: Onderwerp: Biesbosch Marina Drimmelen

Aan de Raad. Made, 01-02-2012. Agendapuntnummer: 6. Raadsvergadering 22 maart 2012. Registratienummer: Casenr: Onderwerp: Biesbosch Marina Drimmelen Aan de Raad Made, 01-02-2012 Agendapuntnummer: 6 Raadsvergadering 22 maart 2012 Registratienummer: Casenr: Onderwerp: Biesbosch Marina Drimmelen Portefeuillehouder: Bijlagen: Ter inzage: J.A. van Meggelen

Nadere informatie

Overeenkomst Regiotaxi s-hertogenbosch

Overeenkomst Regiotaxi s-hertogenbosch Overeenkomst Regiotaxi s-hertogenbosch Ondergetekenden: 1. de publiekrechtelijke rechtspersoon gemeente s-hertogenbosch. Ten deze ingevolge artikel 171 rechtsgeldig vertegenwoordigd door A.G.J.M. Rombouts

Nadere informatie

NR. GEMEENTEBESTUUR UITGEEST. Nota / advies van: Mw. mr. J. (Jelly) Beentjes Behandelende afdeling: Ruimte Datum: 22-03-2012

NR. GEMEENTEBESTUUR UITGEEST. Nota / advies van: Mw. mr. J. (Jelly) Beentjes Behandelende afdeling: Ruimte Datum: 22-03-2012 GEMEENTEBESTUUR UITGEEST Nota / advies van: Mw. mr. J. (Jelly) Beentjes Behandelende afdeling: Ruimte Datum: 22-03-2012 NR. TITEL: (concept) Regionaal Actie Programma (RAP) KORTE PROBLEEMSTELLING/ONDERWERP:

Nadere informatie

NOTITIE E-LAADPALEN VOOR ELEKTRISCHE MOTORVOERTUIGEN IN VENLO

NOTITIE E-LAADPALEN VOOR ELEKTRISCHE MOTORVOERTUIGEN IN VENLO Samenvatting plaatsen van laadpunten t.b.v. het elektrisch rijden. Elektrisch rijden (Erijden) is de laatste jaren sterk in opkomst. Het opladen van elektrische auto s (en elektrische motoren) heeft gevolgen

Nadere informatie

Begrotingswijzer. De Begrotingwijzer. Benodigde inzet en taakverdeling

Begrotingswijzer. De Begrotingwijzer. Benodigde inzet en taakverdeling Begrotingswijzer De Begrotingwijzer ProDemos heeft de Begrotingswijzer ontwikkeld, een tool om inwoners op een eenvoudige manier inzicht te geven in de gemeentelijke begroting en om participatief begroten

Nadere informatie

Raadsvoorstel 2 juli 2009 AB09.00591 RV2009-154

Raadsvoorstel 2 juli 2009 AB09.00591 RV2009-154 Raadsvergadering d.d. Casenummer Raadsvoorstelnummer Raadsvoorstel 2 juli 2009 AB09.00591 RV2009-154 Gemeente Bussum Vaststellen financiële meerjarenafspraken met N.V. Sportfondsenbad Bussum. Brinklaan

Nadere informatie

Raadsvergadering van 28 april 2011 Agendanummer: 10.1

Raadsvergadering van 28 april 2011 Agendanummer: 10.1 RAADSVOORSTEL Verseon kenmerk: 278484 Raadsvergadering van 28 april 2011 Agendanummer: 10.1 Onderwerp: Verkoop aandelen Intergas Verantwoordelijk portefeuillehouder: L.M. Koevoets SAMENVATTING De afgelopen

Nadere informatie

OVEREENKOMST TOT VESTIGING VAN EEN RECHT VAN OPSTAL

OVEREENKOMST TOT VESTIGING VAN EEN RECHT VAN OPSTAL OVEREENKOMST TOT VESTIGING VAN EEN RECHT VAN OPSTAL Bewonersvereniging oid/opstaller & Stichting Openbaar Onderwijs Rijn- en Heuvelland/eigenaar & Gemeente Zeist INZAKE VESTIGING ZAKELIJK RECHT VAN OPSTAL

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Artikel 1. Definities Artikel 2. Toepasselijkheid Artikel 3. Aanbiedingen en offertes

Algemene Voorwaarden Artikel 1. Definities Artikel 2. Toepasselijkheid Artikel 3. Aanbiedingen en offertes Algemene Voorwaarden Artikel 1. Definities 1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven. Opdrachtgever:

Nadere informatie

Overeenkomst tot vestiging van een recht van opstal

Overeenkomst tot vestiging van een recht van opstal Overeenkomst tot vestiging van een recht van opstal Ondergetekenden, Drs. Henricus Petrus Theresia Maria Willems, wonende aan de Jeroen Boschlaan 8 te Drunen, burgemeester van de gemeente Heusden, ten

Nadere informatie

BESTUURLIJKE RAPPORTAGE

BESTUURLIJKE RAPPORTAGE BESTUURLIJKE RAPPORTAGE DOORWERKING AANBEVELINGEN REKENKAMERCOMMISSIE Rekenkamercommissie Wijk bij Duurstede Januari 2011 Versie 2.2 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Probleemstelling... 4 3. Onderzoek

Nadere informatie

Handleiding Artikel 12 Financiële-verhoudingswet geldig met ingang van 2013

Handleiding Artikel 12 Financiële-verhoudingswet geldig met ingang van 2013 Handleiding Artikel 12 Financiële-verhoudingswet geldig met ingang van 2013 Inhoudsopgave 1 Inleiding 2 1.1 Doel van artikel 12 Financiële-verhoudingswet 2 1.2 Aanleiding actualisatie handleiding 2 1.3

Nadere informatie

Algemene voorwaarden CCB

Algemene voorwaarden CCB Algemene voorwaarden CCB Algemene voorwaarden van Call Center Benelux B.V. gevestigd en kantoorhoudend te 5707 AZ Helmond aan de De Hoefkens 5/A hierna te noemen: CCB Artikel 1. Definities 1.1 In deze

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Bridge Consulting Group. 1. Algemeen

Algemene voorwaarden Bridge Consulting Group. 1. Algemeen Algemene voorwaarden Bridge Consulting Group 1. Algemeen In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: 1.1 Opdrachtgever: de partij die opdracht geeft. 1.2 Opdrachtnemer: Bridge Consulting Group B.V.

Nadere informatie

MODELOVEREENKOMST ten behoeve van opwekking zonne- energie op [naam school] (# contractnummer)

MODELOVEREENKOMST ten behoeve van opwekking zonne- energie op [naam school] (# contractnummer) MODELOVEREENKOMST ten behoeve van opwekking zonne- energie op [naam school] (# contractnummer) De ondergetekenden: A. Het bestuur van [naam school] hierna te noemen de school, vertegenwoordigd door [naam];

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL 14R.00398 14R.00398. Gemeente Woerden

RAADSVOORSTEL 14R.00398 14R.00398. Gemeente Woerden RAADSVOORSTEL 14R.00398 Gemeente Woerden 14R.00398 gemeente Indiener: college van burgemeester en wethouders Datum: 16 september 2014 Portefeuillehouder(s): Mw. Y. Koster - Dreese Portefeuille(s): Sociaal

Nadere informatie

Financieel statuut. Vereniging van openbare en algemeen toegankelijke scholen

Financieel statuut. Vereniging van openbare en algemeen toegankelijke scholen Financieel statuut Vereniging van openbare en algemeen toegankelijke scholen Financieel statuut Vereniging van openbare en algemeen toegankelijke scholen Colofon Financieel statuut Uitgave: VOS/ABB Tekstbijdragen:

Nadere informatie

Algemene voorwaarden voor dienstverlening NBV Human Capital Scan B.V. versie 1.3 (11 november 2005) 1

Algemene voorwaarden voor dienstverlening NBV Human Capital Scan B.V. versie 1.3 (11 november 2005) 1 ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR DIENSTVERLENING NBV Human Capital Scan B.V. Artikel 1 Definities 1. In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: Opdrachtnemer: NBV Human Capital Scan B.V., gevestigd te

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Enroute BV

Algemene Voorwaarden Enroute BV Algemene Voorwaarden Enroute BV 1 Algemeen 1.1 En Route BV wordt hierna als ER, degene aan wie ER een offerte/aanbieding doen of met wie ER een overeenkomst sluiten tot het leveren van diensten wordt geduid

Nadere informatie

TOELICHTING OP DE FUNCTIES RESERVES EN VOORZIENINGEN

TOELICHTING OP DE FUNCTIES RESERVES EN VOORZIENINGEN TOELICHTING OP DE FUNCTIES RESERVES EN VOORZIENINGEN Toelichting op de functies Reserves en voorzieningen bij een gemeente d.d. 31 december 2010 Bladzijde 1 Toelichting op de functies Reserves en voorzieningen

Nadere informatie

Artikel 4 Uitvoering van de overeenkomst Artikel 5 Wijziging van de overeenkomst Artikel 6 Contractsduur; uitvoeringstermijn Artikel 7 Honorarium

Artikel 4 Uitvoering van de overeenkomst Artikel 5 Wijziging van de overeenkomst Artikel 6 Contractsduur; uitvoeringstermijn Artikel 7 Honorarium Algemene Voorwaarden voor dienstverlening aan particulieren Van: Schaap Kindercoaching Praktijkadres: Amstellaan 2b, 1442 RX Purmerend hierna te noemen: gebruiker Artikel 1 Definities 1. In deze Algemene

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden !!!! ! Datum!01)07)13!16:10!

Algemene Voorwaarden !!!! ! Datum!01)07)13!16:10! Algemene Voorwaarden Artikel 1. Definities 1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven. Opdrachtgever:

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden voor dienstverlening aan particulieren

Algemene Voorwaarden voor dienstverlening aan particulieren Algemene Voorwaarden voor dienstverlening aan particulieren Van: Levenshouding/ Natuurlijke geboorte Praktijkadres: Akkerwinde 54 2906XC Capelle aan den IJssel hierna te noemen: gebruiker Artikel 1 Definities

Nadere informatie