NR. GEMEENTEBESTUUR UITGEEST. Nota / advies van: Mw. mr. J. (Jelly) Beentjes Behandelende afdeling: Ruimte Datum:

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "NR. GEMEENTEBESTUUR UITGEEST. Nota / advies van: Mw. mr. J. (Jelly) Beentjes Behandelende afdeling: Ruimte Datum: 22-03-2012"

Transcriptie

1 GEMEENTEBESTUUR UITGEEST Nota / advies van: Mw. mr. J. (Jelly) Beentjes Behandelende afdeling: Ruimte Datum: NR. TITEL: (concept) Regionaal Actie Programma (RAP) KORTE PROBLEEMSTELLING/ONDERWERP: De provincie Noord-Holland en de negen gemeenten in de regio Zuid-Kennemerland/Dmond werken sinds eind 2010 aan het opstellen van een Regionaal Actie Programma Wonen (RAP). In het RAP maken de gemeenten met de provincie afspraken over het kwantitatieve en kwalitatieve woningbouwprogramma in de periode 2012 tot en met (i.v.m. B en W notulering zeer beknopt advies, voor uitgebreid advies z.o.z.) SAMENVATTEND ADVIES: - vaststellen concept RAP - ter bespreking voorleggen aan de Raad Behandeling in de gemeenteraad: ja t Bespreken in Commissie: GGZ 8 mei Datum: 27 september Paraaf afd.hoofd: Voorlichting: ja Bespreken GO/OR: nee Openbaar: ja Advies secretaris: Vragen/opmerkingen portefeuillehouder: Conceptbrief samenstellen i.o.v. portefeuillehouder: ja/nee Akkoord Bespreken Burgemeester Secretaris Wethouder Spaanderman Wethouder Linnartz Wethouder Selij Besluit van B&W d.d.: Nummer: B Akkoord.

2 Persbericht: ADVIES BEHANDELENDE AFDELING: Probleemstelling: (wie, wat, waar, wanneer, waarom) Aanleiding De provincie Noord-Holland en de negen gemeenten in de regio Zuid-Kennemerland/IJmond werken sinds eind 2010 aan het opstellen van een Regionaal Actie Programma Wonen (RAP). In het RAP maken de gemeenten met de provincie afspraken over het kwantitatieve en kwalitatieve woningbouwprogramma in de periode 2012 tot en met Ook in andere regio's wordt een RAP gemaakt. De RAP's geven uitvoering aan de 'Provinciale Woonvisie. Goed Wonen' die op haar beurt weer een uitwerking is van de 'Structuurvisie Noord-Holland Kwaliteit door veelzijdigheid'. In de provinciale woonvisie is de ambitie geformuleerd dat er in 2020 voldoende woningen zijn voor de inwoners van Noord-Holland met een passende kwaliteit en in een aantrekkelijk woonmilieu. Om deze doelstelling te realiseren maakt de provincie bestuurlijke afspraken met de regio's. Daarnaast geeft het RAP voor de regio Zuid-Kennemerland/IJmond tevens uitvoering aan de verstedelijkingsafspraken van de Metropoolregio Amsterdam. Het doel van het RAP Het doel van het RAP is om te komen tot een regionale woningbouwprogrammering, waarbij de afstemming tussen vraag en aanbod op regionaal niveau plaatsvindt. De woningmarkt is een regionaal functionerende markt. Ontwikkelingen zoals vergrijzing en trek van jongeren naar de stad, maken dat woonbeleid op lokaal niveau alleen niet meer toereikend is. Regionale afstemming is nodig om op nieuwbouwlocaties de juiste woningtypen en de woonmilieus te ontwikkelen die passen bij de vraag van woningzoekenden. Hiermee wordt concurrentie tussen gemeenten en regio's zoveel mogelijk voorkomen, waardoor het risico op leegstand en eventuele financiële problemen tot een minimum wordt beperkt. De rol van de provincie De provincie heeft van het Rijk de rol gekregen van woningmarktregisseur in Noord-Holland. Zij is daarmee onder meer verantwoordelijk voor de programmering van woningen, die in het kader van de verstedelijkingsafspraken van de Metropoolregio Amsterdam in de periode in de regio Zuid-Kennemerland/ IJmond aan de voorraad moeten worden toegevoegd. Tevens dient zij de samenwerking tussen gemeenten tot stand te brengen en te bevorderen als het gaat om de lokale en regionale woningbouwprogrammering (aantallen en kwaliteit). Het provinciaal beleid Het provinciaal beleid ten aanzien van wonen is vastgelegd in: 1. de Provinciale Structuurvisie: provincie Noord-Holland streeft naar duurzaam ruimtegebruik, onder meer door realisatie van voldoende en op de behoefte aansluitende huisvesting. De taakstelling van te bouwen woningen in de regio Zuid-Kennemerland/ IJmond is hierin vastgelegd; 2. het Uitvoeringsprogramma Structuurvisie: het opstellen van een Provinciale Woonvisie was één van de programma's; 3. de Provinciale Woonvisie: streven naar voldoende woningen in een aantrekkelijk woonmilieu en met een passende kwaliteit in De kwaliteitsaspecten van het wonen zijn hierin vastgelegd. 2

3 De provincie stimuleert de samenwerking tussen gemeenten door hen in regionaal verband Regionale Actieprogramma's (RAP's) op te laten stellen waarin ten minste afspraken komen over: 1. aantal te bouwen woningen; 2. aandeel sociaal; 3. aandeel O-tredenwoningen; 4. duurzaamheid; 5. voorzieningen. De regio krijgt de ruimte om ook over andere onderwerpen afspraken te maken. De status van het RAP De afspraken uit het RAP zijn niet juridisch afdwingbaar. Het RAP heeft de status van een zelfbindend document. Door het RAP vast te stellen, gaan de gemeenten een inspanningsverplichting aan om de betreffende ambities te realiseren. Als een gemeente een betreffende inspanning niet kan leveren, dan wordt verwacht dat zij kan uitleggen wat daarvan de reden is. Samenvatting RAP De afspraken worden onderverdeeld in primaire afspraken en maatwerkafspraken. De primaire afspraken zijn rechtstreeks afgeleid van de speerpunten uit de provinciale woonvisie. Over deze onderwerpen worden in alle regio's afspraken gemaakt. De maatwerkafspraken zijn onderwerpen waarover de gemeenten uit de regio Zuid-Kennemerland/IJmond op eigen initiatief aanvullende afspraken hebben gemaakt. De primaire afspraken staan beschreven in hoofdstuk 4.1. De regiogemeenten hebben over de volgende onderwerpen primaire afspraken gemaakt: 1. een kwantitatief woningbouwprogramma per gemeente; 2. het aandeel betaalbare woningen per gemeente; 3. het aandeel nultreden woningen per gemeente; 4. voorzieningen in de woonomgeving; 5. duurzaamheid. De maatwerkafspraken die op voordracht van de regiogemeenten zijn gemaakt, staan beschreven in hoofdstuk 4.2. De gemeenten hebben over de onderstaande onderwerpen aanvullende maatwerkafspraken geformuleerd: 1. het aandeel middelduur en duur en het aandeel eengezins- en meergezinswoningen in het totale woningbouwprogramma; 2. vraaggericht bouwen en zelfbouw (CPO/PO); 3. wonen boven winkels; 4. herstructurering; 5. de Starterslening; 6. het vergroten van de keuzemogelijkheden voor huishoudens tot anderhalf keer modaal; 7. wonen, Welzijn en Zorg; 8. bijzondere doelgroepen. De nieuwbouwproductie die in de diverse tabellen staat opgesomd, betreft een inschatting van de regiogemeenten. Daarbij is rekening gehouden met een verwachte planuitval van circa 30 %. Daar waar de nieuwbouwinspanningen in de afspraken zijn gekwantificeerd, is rekening gehouden met een bandbreedte van 20%. De provincie zal deze nieuwbouwinspanningen toetsen aan de uitkomsten van de woningbehoefteberekening van ABF (zie hoofdstuk 3). Bestuurlijke besluitvorming Nadat uw college het concept RAP heeft vastgesteld, wordt het RAP naar het college van Gedeputeerde Staten gestuurd en wordt het RAP aan alle raadscommissies van de regiogemeenten gestuurd. Het college van GS zal het concept RAP aan de provinciale Statencommissie voorleggen. 3

4 Halverwege mei 2012 vindt er een bestuurlijke conferentie plaats waarbij het concept RAP met de woningcorporaties, de ontwikkelaars en het maatschappelijk middenveld wordt besproken. De raadsleden van de regiogemeenten worden ook voor deze conferentie uitgenodigd. Nadat het concept RAP aan de raadscommissies, de Statencommissie en het maatschappelijk middenveld is voorgelegd, worden de reacties in juni 2012 in het definitieve RAP verwerkt. Het definitieve RAP wordt vervolgens in september 2012 ter vaststelling aan de gemeenteraden aangeboden. Wanneer de gemeenteraden het RAP hebben vastgesteld, stelt het college van GS het RAP vervolgens definitief vast. Uitvoering RAP De provincie en de gemeenten zullen tijdens de uitvoering van het RAP monitoren of de geformuleerde inspanningen daadwerkelijk worden geleverd. De provincie werkt momenteel aan een document genaamd 'Provincie als woningmarktregisseur', waarbij zij invulling geeft aan haar rol als woningmarktregisseur. Hierin wordt het voorstel opgenomen om jaarlijks, tijdens een bestuurlijk overleg tussen regiogemeenten en provincie, de afspraken uit het RAP te kunnen updaten. De provincie monitoort jaarlijks de primaire afspraken. Ze kan de gemeenten de diensten van het Aanjaagteam en de Taskforce Ruimtewinst aanbieden. Ook stelt zij met de Uitvoeringsregeling Woonvisie een subsidie uit het provinciaal woonfonds beschikbaar. Gemeenten kunnen voor het uitvoeren van onderzoeken ter uitvoering van de afspraken een subsidie aanvragen uit het provinciaal woonfonds. Een voorwaarde voor het ontvangen van een subsidie is dat alle regiogemeenten die het RAP hebben ondertekend instemmen met de aanvraag. De gedachte hierachter is dat het geld uit het woonfonds wordt uitgekeerd ten behoeve van onderzoeken of projecten die voor alle regiogemeenten meerwaarde hebben. Daarnaast gebruikt de provincie het RAP als een toetsingskader om het nut en de noodzaak van verzoeken voor het bouwen buiten het Bestaand Bebouwd Gebied te beoordelen. In de RAP's worden echter geen bouwlocaties opgenomen. De Provinciale Verordening Structuurvisie, vastgesteld door Provinciale Staten, is het democratisch kader op basis waarvan gemeenten een ontheffing kunnen aanvragen voor bouwen buiten bebouwd gebied. Eerst toetst de provincie het nut en de noodzaak van de woningbouw, waarbij onderzoek naar mogelijkheden om binnenstedelijk te bouwen een belangrijk onderdeel is. Vervolgens maakt de Adviescommissie Ruimtelijke Ordening (ARO) een integrale afweging op onder meer: ruimtelijke aspecten, economie en milieu. De provincie en regiogemeenten hebben de intentie uitgesproken om voor de periode opnieuw bestuurlijke afspraken met elkaar te maken over het woningbouwprogramma. Besproken met wethouder Spaanderman. Wethouder akkoord. Oplossing: (hoe kunnen we de doelstelling bereiken) Nvt Financiële aspecten/risico's: nvt Samengevat advies: (zoals voorzijde) - vaststellen concept RAP - ter bespreking voorleggen aan de Raad 4

5 PARAAF OF PUBLIEKSZAKEN/ FINANCIËN/ STAFAFDELING / ADVIES MEDE-ADVISEUR INKOOP/ VERZEKERINGEN / RUIMTELIJK BEHEER/ RUIMTELIJKE ORDENING/ ADVIES: 5

6 ^3 E M E E N T E U I T G E E S T Uitgeest, een gemeente met karakter Persbericht 10 april 2012 Regionaal actieprogramma wonen 2012 t/m 2015 De provincie Noord-Holland en de gemeenten in IJmond en Zuid-Kennemerland hebben gemeenschappelijk een conceptprogramma voor de woningbouw opgesteld. Dit Regionaal Actie Programma Wonen (RAP) biedt de komende vier jaar het kader voor evenwichtige en regionaal afgestemde woningbouw. Met als inzet dat geen lokale tekorten of overschotten ontstaan. Verder zullen de gemeenten samenwerken op aanverwante thema's zoals de verdeling van sociale huurwoningen en de combinatie van wonen, welzijn en zorg. In het Regionaal Actie Programma Wonen (RAP) staan afspraken over het woningbouwprogramma in de periode 2012 tot en met Deze afspraken betreffen de aantallen nieuw te bouwen woningen, het type woningen en thema's die daarmee verband houden. De colleges van b&w van de samenwerkende gemeenten, waaronder Uitgeest, hebben het RAP in concept vastgesteld. Na de inbreng van de gemeenteraden, het college van Gedeputeerde Staten en andere belanghebbenden zal het RAP na de zomer definitief worden vastgesteld. Door het RAP vast te stellen geven de gemeenten en de provincie aan zich in te zullen spannen om de gezamenlijke ambities van het actieprogramma te realiseren. Het RAP geeft ook uitvoering aan de verstedelijkingsafspraken van de Metropoolregio Amsterdam (MRA), waar beide woonregio's deel van uitmaken. Hierin is bepaald dat in de IJmond en Zuid- Kennemerland in de periode van 2010 tot 2020 in totaal woningen aan de woningvoorraad zullen worden toegevoegd. Het RAP bevat twee soorten afspraken: basisafspraken die voortkomen uit de Provinciale Woonvisie en maatwerkafspraken, die gemaakt zijn op initiatief van de gemeenten. De gemeenten gebruiken het RAP als basis voor hun lokale woonvisie, op grond waarvan zij prestatieafspraken maken met wooncorporaties en andere partijen op de woningmarkt. De provincie gebruikt het RAP tevens om verzoeken voor woningbouw buiten Bestaand Bebouwd Gebied (BBG) te toetsen op regionale afstemming. De provincie toetst deze initiatieven niet alleen aan het RAP, maar ook aan nut en noodzaak van het bouwinitiatief en aan ruimtelijke aspecten. De provincie en de regiogemeenten zullen voor de periode van 2016 tot 2020 opnieuw bestuurlijke afspraken met elkaar te maken over het woningbouwprogramma. Wat is een RAP? De provincie Noord-Holland heeft de provinciale woonvisie 'Goed Wonen' vastgesteld. Deze visie is een uitwerking van de Structuurvisie Noord-Holland 2040 'Kwaliteit door Veelzijdigheid'. De ambitie van de gemeenten en de provincie is dat er in 2020 voldoende woningen zijn in de woonregio's IJmond en Zuid-Kennemerland met een passende kwaliteit en in een aantrekkelijk woonmilieu. Gemeenten sturen dit proces door vanuit hun lokale woonvisie prestatieafspraken te maken met wooncorporaties en/of marktpartijen. In een regionaal uitvoeringsprogramma (RAP) is vastgelegd, waar de gemeenten en de provincie samenwerken om te komen tot de realisatie van gezamenlijke inspanningen.

7 Voor meer informatie over dit bericht kunt u terecht bij bureau Communicatie van de gemeente Uitgeest Peter Dicker tel

Goed Wonen in Noord-Holland

Goed Wonen in Noord-Holland Goed Wonen in Noord-Holland Ontwerp Provinciale Woonvisie 2010 2020 In college van Gedeputeerde Staten op 25 mei 2010 VOOR OORWOORD Voor u ligt de Provinciale Woonvisie 2010-2020. Met deze visie slaan

Nadere informatie

Voorwoord. Carla Bode, Wethouder Wonen

Voorwoord. Carla Bode, Wethouder Wonen Woonvisie 2011 2016 Voorwoord...2 Inleiding...3 Hoofdstuk 1 Woonbeleid en zijn omgeving...4 Hoofdstuk 2 Woonmonitor 2009...5 Hoofdstuk 3 Visie en doelstellingen wonen...7 Hoofdstuk 4 Woningbouwprogramma...8

Nadere informatie

Commissienotitie. Ruimte 20 oktober 2010 AB10.01003 CN2010.024. Kennisnemen van resultaten volkshuisvesting. Geachte leden, 1.

Commissienotitie. Ruimte 20 oktober 2010 AB10.01003 CN2010.024. Kennisnemen van resultaten volkshuisvesting. Geachte leden, 1. Aan de leden van de commissie Vergadering d.d. Casenummer Notitienummer Commissienotitie Ruimte 20 oktober 2010 AB10.01003 CN2010.024 Gemeente Bussum Kennisnemen van resultaten volkshuisvesting Brinklaan

Nadere informatie

GEMEENTEBESTUUR UITGEEST

GEMEENTEBESTUUR UITGEEST GEMEENTEBESTUUR UITGEEST Nota I advies van: S.I. Engelhart I E. Stolp Behandelende afdeling: Ruimte I Financiën NR. Datum: 18-05-2015 TITEL: Startersleningen Uitgeest KORTE PROBLEEMSTELLING/ONDERWERP:

Nadere informatie

Provinciale Staten VOORBLAD

Provinciale Staten VOORBLAD Provinciale Staten VOORBLAD Onderwerp SIS-nummer Programma Stad en Regio: Op weg naar nieuwe stads- en regiocontracten voor de periode 2012-2015/2017 PS2012-45 Agendering (advies Griffie) Commissie AFW

Nadere informatie

Investeringsvoorstel Leegstand Kantoren (KvO 37) Samenvatting van het voorgestelde besluit. Aan Provinciale Staten

Investeringsvoorstel Leegstand Kantoren (KvO 37) Samenvatting van het voorgestelde besluit. Aan Provinciale Staten Statenvoorstel nr. PS/2013/335 Investeringsvoorstel Leegstand Kantoren (KvO 37) Datum GS-kenmerk Inlichtingen bij 16.04.2013 2013/0111954 ir. J.C. Walman-Mostert, telefoon 038 499 75 41 e-mail JC.Walman@overijssel.nl

Nadere informatie

Analyse van de prestatieovereenkomsten tussen gemeenten en woningcorporaties in 2013

Analyse van de prestatieovereenkomsten tussen gemeenten en woningcorporaties in 2013 Analyse van de prestatieovereenkomsten tussen gemeenten en woningcorporaties in 2013 In opdracht van het Ministerie van BZK november 2013 ir. Cel R.M. Severijn BV Lattropperstraat 74 7591 PK Denekamp 0541.350.827/06.13.788.492

Nadere informatie

Werken aan vitale kernen in een krachtige regio

Werken aan vitale kernen in een krachtige regio Def. versie 120315 De Achterhoek geeft je de ruimte! Regionale Woonagenda Achterhoek 2015-2025 Werken aan vitale kernen in een krachtige regio Want alles wat verdwijnt geeft ruimte aan wat komt Stef Bos,

Nadere informatie

Koers in het sociale domein Gemeente Oostzaan. Visie en kaders

Koers in het sociale domein Gemeente Oostzaan. Visie en kaders Koers in het sociale domein Gemeente Oostzaan Visie en kaders Inhoud Doel notitie... 4 2. Samenvatting... 5 3. De huidige situatie... 7 4. De toekomst... 8 Het bevorderen van zelfredzaamheid en participatie...

Nadere informatie

Aan de raad van de gemeente LEIDSCHENDAM-VOORBURG

Aan de raad van de gemeente LEIDSCHENDAM-VOORBURG Aan de raad van de gemeente LEIDSCHENDAM-VOORBURG Datum 20 december 2011 Onderwerp Raadsbrief: Sociale structuurvisie Categorie B Verseonnummer 668763 / 681097 Portefeuillehouder De heer Rensen en de heer

Nadere informatie

We houden contact. Burgerparticipatie in Velsen. Beleidskader voor Inspraak en Samenspraak 10 december 2009

We houden contact. Burgerparticipatie in Velsen. Beleidskader voor Inspraak en Samenspraak 10 december 2009 We houden contact Burgerparticipatie in Velsen Beleidskader voor Inspraak en Samenspraak 10 december 2009 College van Burgemeester en wethouders van Velsen Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 1. Inleiding...

Nadere informatie

Regio journaal. Voorbereidingen voor nieuwe verbinding A8-A9. Stadsregio Amsterdam september 2014. Nieuwe Regionale Agenda op komst

Regio journaal. Voorbereidingen voor nieuwe verbinding A8-A9. Stadsregio Amsterdam september 2014. Nieuwe Regionale Agenda op komst Stadsregio Amsterdam september 2014 Regio journaal Aalsmeer, Amstelveen, Amsterdam, Beemster, Diemen, Edam-Volendam, Haarlemmermeer, Landsmeer, Oostzaan, Ouder-Amstel, Purmerend, Uithoorn, Waterland, Wormerland,

Nadere informatie

JAARSTUKKEN 2013 Algemeen Bestuur van 25 juni 2014 Zoals behandeld in DB-vergadering van 10 april 2014

JAARSTUKKEN 2013 Algemeen Bestuur van 25 juni 2014 Zoals behandeld in DB-vergadering van 10 april 2014 AARSTUKKEN 2013 Algemeen Bestuur van 25 juni 2014 Zoals behandeld in DB-vergadering van 10 april 2014 In Holland Rijnland werken samen: Alphen aan den Rijn, Hillegom, Kaag en Braassem, Katwijk, Leiden,

Nadere informatie

Startnotitie uitbreiding elektriciteitsnet Kop Noord-Holland

Startnotitie uitbreiding elektriciteitsnet Kop Noord-Holland Startnotitie uitbreiding elektriciteitsnet Kop Noord-Holland Voornemen tot het opstellen van een Provinciaal Inpassingsplan ten behoeve van een uitbreiding van het elektriciteitsnet in de Kop van Noord-Holland

Nadere informatie

Raadsvoorstel. : Strategische Verkenning Breedbandinfrastructuur

Raadsvoorstel. : Strategische Verkenning Breedbandinfrastructuur Raadsvoorstel Steller : Sedee Tel. : (073) 615 56 67 Portefeuille : Hoskam/Van Olden Agenda nr. : E-mail : l.sedee@shertogenbosch.nl B&W : 24 september 2013 Reg.nr. : 3178310 Openbaar : Commissie : FES

Nadere informatie

Winsum heeft het! Woonvisie

Winsum heeft het! Woonvisie Winsum heeft het! Woonvisie datum 2 december 2013 KAW architecten en adviseurs Postbus 1527 9701 BM Groningen Hofstraat 8 9712 JB Groningen Telefoon (050) 369 58 70 Fax (050) 369 58 71 Email info@kaw.nl

Nadere informatie

Een leegstandsverordening voor Breda?

Een leegstandsverordening voor Breda? Een leegstandsverordening voor Breda? 1 2 1. INLEIDING... 4 2. LEEGSTANDBELEID... 4 2.1 LEEGSTAND IN BREDA... 4 2.2 HUIDIG INSTRUMENTARIUM BREDA LEEGSTANDSBELEID... 5 2.3 RELEVANTE BELEIDSONTWIKKELINGEN...

Nadere informatie

Wonen voor jong en oud Uitdagingen voor een gemeente in transitie

Wonen voor jong en oud Uitdagingen voor een gemeente in transitie Wonen voor jong en oud Uitdagingen voor een gemeente in transitie Concept, september 2013 Projectnr. Woonvisie Achtkarspelen Boulevard Heuvelink 104 6828 KT Arnhem Postbus 1174 6801 BD Arnhem Telefoon

Nadere informatie

Woonvisie Rotterdam koers naar 2030 aanpak tot 2020

Woonvisie Rotterdam koers naar 2030 aanpak tot 2020 Woonvisie Rotterdam koers naar 2030 aanpak tot 2020 Concept 30 juni 2015 (consultatieversie) Voorwoord Voor u ligt de consultatieversie van de Woonvisie Rotterdam, koers naar 2030, aanpak tot 2020 (concept

Nadere informatie

De regioraad heeft naar aanleiding van de adviezen van de commissies nog de volgende opmerkingen geplaatst:

De regioraad heeft naar aanleiding van de adviezen van de commissies nog de volgende opmerkingen geplaatst: 5 STADSREGIO R OTTERDAM Aan de Raden van de regiogemeenten Aan de Colleges van Burgemeester en Wethouders datum ons kenmerk steller telefoon uw kenmerk betreft 4 januari 2009 62060 J. Fix (010)4173019

Nadere informatie

STADSREGIO ARNHEM NIJMEGEN

STADSREGIO ARNHEM NIJMEGEN uw kenmerk ons kenmerk Behandelaar nummer betreň 15.0001673 Gemma Vink 1101.000.099 Aanbiedingsbrief liquidatieplan Stadsregio Arnhem Nijmegen STADSREGIO ARNHEM NIJMEGEN bijlage(n) 1 Aan de Colleges van

Nadere informatie

Dromen zijn doelen met deadlines. Spoorboekje transitie jeugdzorg

Dromen zijn doelen met deadlines. Spoorboekje transitie jeugdzorg Dromen zijn doelen met deadlines Spoorboekje transitie jeugdzorg Inleiding Het kabinet heeft besloten dat er een nieuw stelsel moet komen voor jeugdigen en gezinnen onder verantwoordelijkheid van gemeenten.

Nadere informatie

Geachte raadsleden, Vriendelijke groet, Claudio Bruggink. Secretaris-directeur

Geachte raadsleden, Vriendelijke groet, Claudio Bruggink. Secretaris-directeur Onderwerp: T.a.v. gemeenteraad: resultaat rekenkameronderzoek provinciaal toezicht op de gemeentefinanciën Geachte raadsleden, Onlangs hebben wij ons rapport Overijssels financieel toezicht: meerwaarde

Nadere informatie

Advies: - Economisch actieprogramma voorleggen aan de raad, inclusief benodigde financiële middelen

Advies: - Economisch actieprogramma voorleggen aan de raad, inclusief benodigde financiële middelen VOORSTEL AAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS & VOORSTEL AAN DE RAAD Van: M. van Luyt Tel nr: 8836 Nummer: 15A.00071 Datum: 10 februari 2015 Team: Ruimtelijk beleid en projecten Tekenstukken: Nee Bijlagen: 1

Nadere informatie

Programmabegroting 2015

Programmabegroting 2015 Programmabegroting 2015 GEMEENTE LANDERD Adres: Kerkstraat 39, 5411 EA Zeeland Postadres: Postbus 35, 5410 AA Zeeland Telefoon: 0486-458111 Fax: 0486-458222 e-mail: info@landerd.nl Internet: www.landerd.nl

Nadere informatie

Programmabegroting 2010

Programmabegroting 2010 Programmabegroting 2010 Gemeente Bussum Brinklaan 35 Postbus 6000 1400 HA Bussum Telefoon (035) 692 88 88 Fax (035) 692 85 00 Internet E-mail www.bussum.nl info@bussum.nl 2 INHOUDSOPGAVE Pagina 1 De gemeente

Nadere informatie

Zuiderpad naast nr. 13

Zuiderpad naast nr. 13 Zuiderpad naast nr. 13 Bestemmingsplan ex artikel 3.1 Wro Status: vastgesteld Datum: 24 maart 2015 Gemeente Beemster Afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling ID-code: NL.IMRO.0370.2014Zuiderpad13-VA01 Terinzagelegging

Nadere informatie

Interbestuurlijke Voortgangsrapportage Bevolkingsdaling 2012

Interbestuurlijke Voortgangsrapportage Bevolkingsdaling 2012 Interbestuurlijke Voortgangsrapportage Bevolkingsdaling 2012 Rijk, VNG, IPO Inhoudsopgave Samenvatting pag. 3 1. Inleiding pag. 5 2. Hoofdlijnen aanpak bevolkingsdaling pag. 6 3. Knelpunten wet- en regelgeving

Nadere informatie

Stand van zaken uitvoering Convenant aanpak leegstand kantoren

Stand van zaken uitvoering Convenant aanpak leegstand kantoren Stand van zaken uitvoering Convenant aanpak leegstand kantoren Quick scan met reactie GS Flevoland Amsterdam, maart 2014 Inhoudsopgave Samenvatting... 3 Reactie Gedeputeerde Staten... 5 Nawoord Rekenkamer...

Nadere informatie

Concept-agenda voor de Agendacommissie Drechtsteden op woensdag 13 november 2013 van 18.00-19.00 uur in kamer 2/3 in het gemeentehuis van Zwijndrecht

Concept-agenda voor de Agendacommissie Drechtsteden op woensdag 13 november 2013 van 18.00-19.00 uur in kamer 2/3 in het gemeentehuis van Zwijndrecht Concept-agenda voor de Agendacommissie Drechtsteden op woensdag 13 november 2013 van 18.00-19.00 uur in kamer 2/3 in het gemeentehuis van Zwijndrecht Voor een maaltijd wordt gezorgd. 1. Opening en vaststelling

Nadere informatie