Voorwoord Algemene gegevens De Meerpaal De onderwijskundige vormgeving van De Meerpaal Kwaliteitsverbetering...

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Voorwoord... 2. 1. Algemene gegevens De Meerpaal... 3. 2. De onderwijskundige vormgeving van De Meerpaal... 5. 3. Kwaliteitsverbetering..."

Transcriptie

1

2 INHOUD Voorwoord Algemene gegevens De Meerpaal De onderwijskundige vormgeving van De Meerpaal Kwaliteitsverbetering Groepen binnen het SO Leerlingenzorg Ondersteunde communicatie Aanmeldingsprocedure en procedure toelaatbaarheidsverklaring (TLV) De leerlijnen Overgang SO-VSO/PRO De veilige en duidelijke school Klachtenregeling, vertrouwenspersoon en onderwijsinspectie Verzuim en registratie Informatie van A tot Z Informatie over instellingen en externe relaties Vakantie- en activiteitenrooster Medewerkers Lijst met afkortingen...30 Schoolgids De Meerpaal

3 VOORWOORD In deze schoolgids vindt u informatie over de opzet en de organisatie van het onderwijs op De Meerpaal, over de leerlingenzorg en over wat ouders van De Meerpaal mogen verwachten. Voor uitgebreidere informatie over onze school kunt u onze website bezoeken ( Wij willen als team de leerlingen zo geïntegreerd en zelfstandig mogelijk voorbereiden op een plaats in onze samenleving op het gebied van wonen, passende arbeidsplaats, vrije tijdsbesteding en burgerschap. De schoolgids staat aan het begin van het schooljaar op de website van de Meerpaal. Indien ouders/verzorgers dit wensen, kunnen zij een papieren versie van deze schoolgids aanvragen bij het begin van het nieuwe schooljaar. De schoolgids wordt tevens tijdens het schooljaar uitgereikt aan alle ouders, die informatie willen inwinnen over onze school. Mocht u na het lezen van de schoolgids nog vragen hebben, dan kunt u altijd terecht op school. Mary Anne Poortman en Dula Brandsma, directie Schoolgids De Meerpaal

4 1. ALGEMENE GEGEVENS DE MEERPAAL Bezoekadres: Postadres: Cederhout 1 Postbus RC Julianadorp 1780 KA Den Helder Telefoon : Fax : adres : Website : Schooltijden De Meerpaal Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag De ochtendpauze is van tot uur. De middagpauze is van tot uur. Directie Directeur De Meerpaal Adjunct-directeur De Meerpaal Mary Anne Poortman Dula Brandsma in noodgevallen: in noodgevallen: Bestuur Den Helder heeft één stichting voor het speciaal onderwijs: Stichting Samenwerkingsschool. Dit is het bevoegd gezag. Stichting Samenwerkingsschool Algemeen directeur Stichting Samenwerkingsschool Ton Jong Drs. F. Bijlweg MC DEN HELDER Tel. secretariaat: Raad van Toezicht De heer G.J. Nijpels, voorzitter Mevrouw G. Haasjes-Mensing, secretaris De heer W. Winstroër, penningmeester De heer W. Verberne, bestuurslid Mevrouw E. Schrieken, bestuurslid Mevrouw M. Merkelbach, bestuurslid De Raad van Toezicht is bereikbaar via het correspondentieadres van de Stichting Samenwerkingsschool. Stichting Samenwerkingsschool Postbus KA DEN HELDER De Meerpaal is een onderdeel van Samenwerkingsverband Primair Onderwijs Kop van Noord Holland. Het samenwerkingsverband streeft naar een dekkend netwerk van scholen waarbinnen alle leerlingen een passende onderwijsplek krijgen. De Meerpaal is een school voor Speciaal Onderwijs voor Zeer Moeilijk Lerende Kinderen (SO ZMLK). Dat wil zeggen, dat leerlingen die onze school bezoeken een beschikking voor cluster 3 hebben. Vanaf 01 augustus 2014 verandert dit, in het kader van passend onderwijs. Er moet dan voor nieuwe leerlingen, die geen beschikking hebben een toelaatbaarheidsverklaring worden aangevraagd. Meer informatie kunt u vinden op de website: Schoolgids De Meerpaal

5 De Meerpaal vormt samen met het Linie College, Voortgezet Speciaal Onderwijs voor Zeer Moeilijk Lerenden (VSO ZML) één schoolorganisatie, die wordt aangestuurd door één directie. De leeftijd van de leerlingen van de Meerpaal is 4 t/m 12 jaar. De leeftijd van de leerlingen van het Linie College is van 12 t/m 20 jaar. Na De Meerpaal gaan de meeste leerlingen naar het Linie College. De Meerpaal is gelegen in Julianadorp, in een prachtig bosrijk gebied, in een verkeersluwe omgeving. Er is veel ruimte om de school: een grote speelplaats en een voetbalveld. Het gebouw bestaat uit 4 leslokalen, 2 praktijklokalen voor verschillende vakken, 1 logopedieruimte, de administratie, een kantoor voor ambulante begeleiding, een directiekantoor, een IB-kantoor en een gymlokaal met kleed- en doucheruimtes. Er is een centraal gelegen hal, waarin de weekopening met alle leerlingen plaatsvindt en waarin allerlei, voornamelijk feestelijke, activiteiten gevierd worden. Binnen de hele school wordt gewerkt met ondersteunde communicatie door middel van gebaren, voorwerpen, pictogrammen en foto's. De Meerpaal Cederhout 1 Schoolgids De Meerpaal

6 2. DE ONDERWIJSKUNDIGE VORMGEVING VAN DE MEERPAAL Wij werken volgens de Wet op de Expertise Centra (WEC). De vormgeving van het onderwijs voldoet aan de voorwaarden die worden gesteld in artikel 2, 11, 13, 14 en 15 van de WEC. Leerlingen die bij ons op school zitten zijn aangewezen op een orthopedagogische en orthodidactische benadering. Onze school is gespecialiseerd in het onderwijs voor leerlingen met een verstandelijke beperking. De Meerpaal richt het onderwijs op een vijftal ontwikkelingsgebieden: sociale redzaamheid communicatieve redzaamheid motorische redzaamheid cognitieve redzaamheid arbeidsredzaamheid (VSO) Missie De Meerpaal en het Linie College bieden passend onderwijs aan leerlingen met een verstandelijke beperking. Het onderwijs is onderhevig aan een continu proces van verbetering. We hechten veel waarde aan: het oog hebben voor de onderlinge verscheidenheid; het recht hebben op een optimale ontplooiing en zo redzaam mogelijk kunnen participeren aan onze maatschappij; het hebben van onderling respect; het bieden van veiligheid. Visie Onze leerlingen begeleiden naar en voorbereiden op een zo geïntegreerd en zo redzaam mogelijke plaats in onze samenleving op het gebied van wonen, passende arbeid, dagbesteding, vrije tijd en burgerschap. Wij doen dit door: Het werken met verschillende leerroutes die leerlingen laten uitstromen naar twee uitstroomprofielen, namelijk arbeid en dagbesteding. Het werken met leerlijnen die aansluiten bij het ontwikkelingsniveau van de leerling op het gebied van leergebiedoverstijgende en leergebiedspecifieke doelen richting wonen, werken, vrije tijd en burgerschap. Het werken met een ontwikkelingsperspectief (OPP) voor elke leerling. Dit ontwikkelingsperspectief wordt door de leerkracht gemaakt voor een periode van één schooljaar. Binnen het leerlingvolgsysteem worden de vorderingen van de leerlingen geregistreerd. Structureel aan de doelen van het ontwikkelingsperspectief te werken. Deze worden samengevoegd in groepsplannen op niveaus. Begeleid ontdekkend leren. Leerlingen leren veel doe-vaardigheden. Zij leren doe-vaardigheden om te zetten in denkvaardigheden. Het doel hiervan is dat leerlingen leren inspelen op veranderingen in (onverwachte) situaties. Aanspreekniveaus te hanteren. Niet elke leerling kan op dezelfde manier omgaan met vragen die worden gesteld. Het aanspreekniveau van de leerlingen is (via onderzoek) bij ons bekend. Wij passen het niveau van vraagstelling aan op het aanspreekniveau van de leerling. Het werken met ondersteunde communicatie; dit houdt in dat we werken met gebaren, voorwerpen, foto s, en picto s. Ouders te betrekken bij het onderwijs. Een duidelijke en doorzichtige organisatie te zijn, waarin taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden goed geregeld zijn. Een duidelijk en voorspelbaar schoolklimaat voor leerlingen te bieden. Het structureel voeren van individuele gesprekken met leerlingen op hun ontwikkelingsniveau om hen meer inzicht te geven in hun mogelijkheden en hun beperkingen. Indien nodig te werken volgens de TEACCH-methode (Treatment and education of autistic and related communication handicapped children). Schoolgids De Meerpaal

7 Hoe geven we onderwijstijd vorm? Voor het realiseren van passend onderwijs is een goede afstemming van het onderwijs op de uitstroombestemming van groot belang. Werken vanuit een ontwikkelingsperspectief zorgt ervoor dat wij de opbrengstgerichtheid van ons onderwijs doelgericht plannen. Een leerling volgt bij ons op school een leerroute. Wij werken met vier leerroutes: A, B, C en D. Deze leerroutes zijn gebaseerd op de kerndoelen voor het Speciaal Onderwijs ZML/MG en daaraan gekoppeld zijn de leerlijnen van het CED gericht op ZML met de bijbehorende ontwikkelingsniveaus. Leerlijnen vormen de verbindende schakel tussen kerndoelen, subdoelen, standaarden, leermethoden, leerlingvolgsysteem, schoolplan, groepsplan en ontwikkelingsperspectief. Leerlijnen worden gebruikt om: a. het onderwijs zichtbaar en overdraagbaar te maken. Wij laten hiermee zien waaraan wij daadwerkelijk aandacht besteden en wat wij willen bereiken. Wij beschrijven in leerlijnen het te geven onderwijsaanbod op een leergebied. Leerlijnen bieden inzicht in wat collega s doen en bevorderen informatie-uitwisseling. Het bevordert afstemming tussen iedereen die betrokken is bij het onderwijs. Ook naar het bevoegd gezag en de ouders kan de school documenteren welke doelen zij nastreeft, wat zij aanbiedt om deze doelen te bereiken en in hoeverre de doelen zijn bereikt. b. het onderwijsaanbod af te stemmen op het ontwikkelingsperspectief, de leerroute en het uitstroomprofiel van de leerling. Het leerstofaanbod wordt waar mogelijk aan methoden en didactiek gekoppeld. c. de leeropbrengsten inzichtelijk te maken. Leeropbrengsten worden inzichtelijk door de vorderingen in het leerlingvolgsysteem (LVS) te verbinden met de leerlijnen. Dit proces verloopt cyclisch: de gegevens uit het leerlingvolgsysteem geven richting aan de onderwijsdoelen voor een volgende periode. Na deze periode worden vorderingen wederom geregistreerd in het LVS. Schoolgids De Meerpaal

8 3. KWALITEITSVERBETERING Kwaliteitszorg Kwaliteitszorg betreft activiteiten die erop gericht zijn de kwaliteit van het onderwijs te bepalen, te bewaken, te borgen en te verbeteren. Het betekent dat we systematisch en cyclisch de goede dingen nog beter proberen te doen. Hierbij wordt zowel binnen het team maar ook buiten het team nagegaan welke aspecten van belang zijn voor goed onderwijs. Als school zijn we verplicht verantwoording af te leggen over de kwaliteit van ons onderwijs en de beleidskeuzes die wij maken. Een systeem van kwaliteitszorg is hierbij onmisbaar. Door gebruikmaking van een dergelijk systeem kan verantwoording worden afgelegd. Tevens wordt gepland en gericht gestuurd op de verbetering van de kwaliteit. Er kunnen beter prioriteiten worden gesteld en hoofdzaken kunnen gemakkelijker van bijzaken worden onderscheiden. Kwaliteitszorg betreft alle beleidsterreinen van de school. De basis van kwaliteitszorg ligt echter in het primaire proces, het onderwijs-/leerproces. Om de kwaliteit te kunnen waarborgen en verbeteren maken we gebruik van Kwaliteitskaarten. In een cyclus van vier jaar lichten we de school door d.m.v. het invullen van lijsten met vragen. Hierdoor krijgen we een beeld van wat er goed gaat op school maar ook wat verbeterd kan worden. De kwaliteitskaarten, mits oprecht ingevuld, werken als het ware als een spiegel voor ons eigen functioneren. Het geeft ons goed zicht op wat er beter kan. Door cyclisch te werken en de verbeterpunten op te nemen in ons jaar en schoolplan, wordt het werken aan een betere kwaliteit van de school op deze manier geborgd. Het schoolplan Het schoolplan beslaat de schooljaren In dit plan wordt op onderwijskundig en schoolorganisatorisch gebied verantwoording afgelegd aan het bestuur en de inspectie. Ook staat in het schoolplan de beleidsplanning voor de komende 4 jaren. Dit plan is bestemd voor het bevoegd gezag en de Inspectie van het Onderwijs. Elk jaar wordt geëvalueerd of de gestelde doelen verwezenlijkt zijn. Het schoolplan is te vinden op onze website. Onderwijsinspectie De kwaliteit van ons onderwijs wordt gecontroleerd door de onderwijsinspectie. De Meerpaal en het Linie College hebben een basisarrangement. Dit betekent dat de onderwijsinspectie vertrouwen heeft in de onderwijsontwikkeling van onze school. Het meten van de leerresultaten Door het in kaart brengen van de leerresultaten van de leerlingen en ons daarna kritisch af te vragen of de behaalde resultaten ook de beoogde resultaten zijn, kunnen we het toekomstig onderwijsbeleid van onze scholen verder vorm geven. De verschenen notitie van het Kernimplementatieteam Leerlijnen Duiden en Doen is voor onze scholen daarbij richtinggevend. Scholing Het is belangrijk dat teamleden op de hoogte blijven van ontwikkelingen in het werkveld en de verworven kennis toepassen. In overleg kiezen teamleden voor een vorm van nascholing die in het belang is van de organisatie. Steeds meer zal de nadruk gaan vallen op teamgerichte cursussen. De meeste leerkrachten hebben een opleiding Speciaal Onderwijs afgerond of de Master Special Educational Needs gehaald. Daarnaast zijn er verschillende opleidingen gedaan dit schooljaar zullen er ook diverse studies en cursussen worden aangeboden om de medewerkers bij te scholen. In het afgelopen jaar zijn de volgende opleidingen gevolgd: BHV In november 2013 hebben 8 teamleden de jaarlijkse herhalingscursus BHV/levensreddend handelen gevolgd. Eén teamlid heeft de opleiding tot BHV er met levensreddend handelen gevolgd. In het nieuwe schooljaar zullen deze BHV ers weer de herhalingscursus volgen. Eén leerkracht heeft de opleiding beheer Brand Meld Installatie gevolgd. Hij zal de maandelijkse testen uitvoeren. Dit geldt zowel voor de Meerpaal als het Linie College. Rekenboog 3 teamleden hebben een cursus voor het gebruik van de methode de Rekenboog gevolgd. Schoolgids De Meerpaal

9 Leerlingvolgsysteem IPV+ 2 teamleden hebben de cursus IPV+ van Datacare gevolgd. Deze cursus gaat over het nieuwe leerlingvolgsysteem. Komend schooljaar zullen zij vervolgcursussen blijven bezoeken. Opleiding Logopedie en downsyndroom De logopediste heeft de cursus Logopedie en downsyndroom afgerond. Scholing sociale veiligheid/schoolroutine/organisatie Het hele team heeft deze cursus gevolgd. Scholing SCOL In het kader van de invoering van de SCOL (Sociale Competentie Observatie Lijst) zijn er studiemiddagen geweest o.l.v. een orthopedagoog van de OBD. Komend jaar zullen deze bijeenkomsten een vervolg krijgen. Effectief vergaderen Leden van de GMR hebben de cursus Effectief vergaderen van de AOB gevolgd. Bijzonderheden Wegens de terugloop van het leerlingaantal werken we met minder groepen. Hierdoor is er leegstand ontstaan voor wat betreft het aantal lokalen. Eén lokaal en een kantoorruimte is verhuurd aan de Ster. De ster is een onderdeel van de stichting NSDSK. Zij zijn zorgaanbieder voor mensen met een beperking op het gebied van gehoor of spraak en taal. Ze richten zich vooral op jonge kinderen van 0 tot 4 jaar. Eén van hun locaties is gevestigd in de Meerpaal. 4. GROEPEN BINNEN HET SO De school bestaat uit 4 groepen. De indeling in groepen is hoofdzakelijk gebaseerd op leeftijd. Aangezien er maar 4 groepen zijn, is het logisch dat er binnen een groep leerlingen zitten met een verschillende leeftijd. In uitzonderlijke gevallen kan hier van worden afgeweken. Vanwege organisatorische redenen blijft een kind soms meer dan één jaar bij dezelfde leerkracht. Voor de buitenwereld worden onze groepen toch nog vaak vergeleken met groepen van de basisschool. Overgaan en zittenblijven zijn termen van het reguliere basisonderwijs. Nog een jaar bij dezelfde leerkracht is beslist geen zittenblijven. Om vergelijking met groepen van de basisschool te vermijden, hebben we de groepen namen gegeven. Omdat De Meerpaal een maritieme naam is, zijn we in die richting verder gaan denken en tot de onderstaande namen gekomen. Op De Meerpaal hebben we de volgende indeling in groepen: 1. De Zeesterren. Hier stromen de leerlingen in, in de leeftijd van 4 of 5 jaar. 2. De Strandlopers. Hierin zitten de leerlingen in de leeftijd van 6 t/m 8 jaar. 3. De Zeeleeuwen. Hierin zitten de leerlingen in de leeftijd van 8 t/m 10 jaar. 4. De Walrussen. Hierin zitten de leerlingen in de leeftijd van 10 t/m 13 jaar. Sinds een paar jaar verzorgt De Meerpaal ook onderwijs voor kinderen met een indicatie MG (Meervoudig Gehandicapt). De leerlingen met een MG-indicatie zijn geïntegreerd in de groepen. De groepen werken nauw samen. Er wordt thematisch gewerkt. Er vindt uitwisseling plaats tussen de groepen. We ervaren dit als een positieve ontwikkeling binnen de school. Schoolgids De Meerpaal

10 5. LEERLINGZORG De leerlingzorgstructuur op De Meerpaal is zo georganiseerd dat de ontwikkeling van de individuele leerling systematisch, met verschillende disciplines en in overleg met ouders, wordt begeleid (zie schema). STROOMSCHEMA ZORGTRAJECT MEERPAAL 2x per jaar groepsbespreking met leerkracht, evt. assistente, intern begeleider, orthopedagoog, evt. logopediste. De leerkracht vult vooraf format leerlingbespreking in een tussentijdse leerlingbespreking of MDO met ouders en externe disciplines is mogelijk met leerkracht, evt. assistente, intern begeleider, evt. logopediste, De leerkracht vult vooraf format leerlingbespreking in geen hulpvraag hulpvraag begin schooljaar: oudergesprek + verslag leerlingbespreking intakefase leerkracht vult format intake in einde schooljaar: oudergesprek + ondertekenen ontwikkelingsperspectief De intern begeleider beslist over het nu te volgen traject: bespreking a.h.v. ingevulde intakeformat met: leerkracht intern begeleider orthopedagoog evt. andere deskundige ernstige hulpvraag bespreking in Commissie van Begeleiding (a.h.v. ingevulde en ingestuurde intake-format) met: commissieleden leerkracht (op afroep) intern begeleider oudergesprek waarin verslag van de bespreking oudergesprek waarin verslag van de bespreking Eventueel verder onderzoek Uitvoeren plan van aanpak Door middel van het plannings-, registratie- en volgsysteem willen wij de ontwikkeling van de leerlingen zo optimaal mogelijk volgen en begeleiden. Schoolgids De Meerpaal

11 De leerkracht De leerkracht is het aanspreekpunt voor de leerling. De primaire taak is het lesgeven en begeleiden van de leerling. Daarnaast signaleert de leerkracht o.a. eventuele problemen, meet resultaten, evalueert gedrag, maakt het ontwikkelingsperspectief en informeert de ouders van de leerling. Tweemaal per jaar nodigen wij de ouders/verzorgers uit om samen met de leerkracht de leerling te bespreken. In het tweede gesprek worden het ontwikkelingsperspectief en de vorderingen van de leerling besproken. Intern begeleider De intern begeleider is de spil in onder andere het organiseren en coördineren van de ondersteuning van de leraar binnen de zorgstructuur. Dit houdt in dat zij: - contactpersoon zijn voor leerlingproblemen : vragen en problemen die leraren hebben over het functioneren en de ontwikkeling van individuele leerlingen. Leraren bespreken deze problemen in eerste instantie met de intern begeleider. Deze zal dan in overleg met betrokkene de nodige actie(s) ondernemen. Dat kan bijvoorbeeld zijn: een leerlingbespreking gericht op probleemverheldering. een leerlingbespreking gericht op het opstellen, aanvullen, verder concretiseren van een ontwikkelingsperspectief of een groepsplan. inschakeling van de Commissie van Begeleiding en Onderzoek met het oog op onderzoek en/of planopstelling en/of begeleiding. - begeleider/ondersteuner zijn: de intern begeleider is er om de leerlingenzorg te coördineren en te bewaken. - coach zijn: de intern begeleider geeft begeleiding/ondersteuning aan alle leerkrachten. Commissie van Begeleiding en Onderzoek De directeur vormt samen met de jeugdarts, de maatschappelijk deskundige en de orthopedagoog de Commissie van Begeleiding en Onderzoek. De Commissie van Begeleiding en Onderzoek heeft een wettelijke taak: de commissie geeft een advies voor het ontwikkelingsperspectief. De commissie adviseert over terugplaatsing of overplaatsing en het doen van aanbevelingen omtrent het begeleiden van de individuele leerling. De Commissie van Begeleiding en Onderzoek komt maandelijks bij elkaar. Uit praktische overwegingen wonen ook de intern begeleider(s) deze bijeenkomsten bij. De jeugdarts/schoolarts Op De Meerpaal is Conny Onnouw de schoolarts. Samen met een doktersassistente en een verpleegkundige zorgt zij voor het uitvoeren van de jeugdgezondheidszorg. Dit houdt in dat ieder schooljaar een aantal leerlingen (van drie specifieke geboortejaren) een oproep krijgt voor een algeheel onderzoek. Dit onderzoek vindt meestal plaats op school. Ook alle nieuwe leerlingen krijgen een oproep voor een algeheel onderzoek. Het is de bedoeling dat ouders bij dit onderzoek aanwezig zijn. Daarnaast kunnen de kinderen extra nagekeken worden op verzoek van de school. Ook kunt u, als ouder, altijd een gesprek of onderzoek aanvragen wanneer u zich zorgen maakt of gewoon wilt weten hoe een aantal zaken gaat, zoals bijv. de groei, de puberteit etc. Soms vindt een huisbezoek (meestal door de verpleegkundige) plaats bij bijv. hardnekkige hoofdluis, bedplassen etc. Al deze onderzoeken zijn ervoor om uw kind zo goed mogelijk te kunnen begeleiden op school en bij u thuis. Alle medische gegevens vallen onder het beroepsgeheim en worden alleen met school besproken als u daar toestemming voor geeft. Als schoolarts neemt Conny Onnouw deel aan de Commissie van Begeleiding van de school. In deze commissie heeft zij een adviserende en meedenkfunctie. Zij legt de school uit wat de gevolgen van sommige medische aandoeningen (zoals bijv. epilepsie, slechtziendheid etc.) kunnen zijn voor de ontwikkeling van het kind, ze vertaalt medische rapporten in normaal Nederlands en bepaalt samen met de andere commissieleden of verder onderzoek gewenst is, of er aanpassingen noodzakelijk zijn of dat er meer begeleiding moet komen. Als u vragen heeft of een onderzoek van uw kind wilt, kunt u haar bereiken via de school of via de GGD Hollands Noorden, telefoonnummer: of per Schoolmaatschappelijk werk Antoinette Nienkemper is de schoolmaatschappelijk deskundige op De Meerpaal U kunt voor diverse vragen/problemen bij haar terecht. Bijvoorbeeld: - u heeft problemen in de thuissituatie (met betrekking tot uw kind); - u wilt geholpen worden bij het aanvragen van een indicatie voor uw kind; - u wilt eens met iemand praten over de beperking van uw kind; - u wilt graag weten welke vormen van hulpverlening er zijn in de Kop van Noord-Holland. Schoolgids De Meerpaal

12 Als u twijfelt of een vraag wel thuishoort bij schoolmaatschappelijk werk, kunt u gerust contact met haar opnemen. Indien zij u niet kan helpen, probeert zij u door te verwijzen naar een organisatie die uw vraag wel kan beantwoorden. Werkdagen: Maandag : 8.30 uur tot uur Woensdag : 8.30 uur tot uur Donderdag : 8.30 uur tot uur U kunt Antoinette Nienkemper bereiken op telefoonnummer: Orthopedagoog Antonio Pérez y Pérez is orthopedagoog, hij is werkzaam op De Meerpaal en het Linie College. Hij doet diverse onderzoeken die nodig zijn om de problematiek van de leerlingen te verhelderen in dienst van de aanpak en begeleiding op school. Bereikbaarheid via school. Psychologisch assistent Liesbeth Menke is psychologisch assistent. Zij neemt testen af (o.a. de leestesten) en verwerkt deze. Logopedie Op onze school is één logopediste werkzaam. Zij werkt zowel individueel met kinderen, als in kleine groepjes. Tijdens de logopedische behandelingen wordt gewerkt aan: Stimuleren van taal-/denkrelaties door middel van denkgesprekken Woordenschat (welke woorden ken je) Taalbegrip (wat snap je) Taalproductie (wat zeg je) Articulatie (hoe zeg je het) Gehoor (wat hoor je) Ondersteunde communicatie (o.a. welke gebaren ken je) Eén à twee keer per jaar worden de ouders/verzorgers uitgenodigd voor een gesprek waarin problematiek en vorderingen aan de orde komen. Zo nodig is er uiteraard vaker contact. De logopediste die aan onze school verbonden is, is Carlijn Deutekom. Fysiotherapie Aan school is geen fysiotherapeut verbonden. Als uw kind extra begeleiding en stimulering van zijn/haar motoriek nodig heeft in de vorm van kinderfysiotherapie, kan dit op school wel uitgevoerd worden. Wij stellen daar een ruimte voor beschikbaar. De kinderfysiotherapie wordt gegeven door Anneke van der Laan. Zij is geregistreerd kinderfysiotherapeut en verbonden aan de praktijk Fysiotherapie Nieuw Den Helder. Er wordt gehandeld naar het gedragsprotocol kinderfysiotherapie op school. De kosten van de fysiotherapie kunnen daardoor worden gedeclareerd bij uw zorgverzekering. Voor de (kinder)fysiotherapie is niet altijd een verwijzing nodig (Directe Toegankelijkheid Fysiotherapie). Mocht er sprake zijn van een chronische indicatie dan moet er wel een verwijzing komen van de (kinder)arts. Bij de eerste behandeling (intake) zal samen met u en met uw kind gekeken worden wat de hulpvraag is, waarna de kinderfysiotherapeut een behandelplan opstelt. Overleg tussen de fysiotherapeuten en de leerkrachten en andere behandelaars op school vindt regelmatig plaats, waardoor behandeldoelen en de behandelaanpak op elkaar afgestemd worden. Speltherapie/Ergotherapie Ook bestaat de mogelijkheid dat leerlingen van onze school speltherapie/ergotherapie krijgen. Vanuit de CvB kan een advies gegeven worden voor speltherapie/ergotherapie. Schoolgids De Meerpaal

13 Handelingskalender voor de cyclus van de leerlingzorg A U G U S T U S S E P T E M B E R Activiteiten leerkracht Activiteiten IB Activiteiten kwaliteitsmedewerker Maken van de Beoordelen van de Evalueren formats en evt. groepsplannen per groepsplannen aanpassen formats vakgebied. Terugkoppeling naar de Op basis van de leerkracht groepsoverzichten van de Eerste groepsplanbespreking vorige leerkracht in OPP, LVS en overdracht wordt het Eventuele individuele groepsplan voor het nieuwe leerlingbesprekingen Deelnemen aan groepsplan leerjaar per vakgebied plannen. bespreking gemaakt. Uitvoeren groepsplan Leerling besprekingen/mdo Observaties en klassenconsultaties DGM toets nieuwe leerlingen regelen met logopedie Materiaal Format groepsplannen Voorbereidingsformulier groepsbespreking Agenda groepsbespreking Verslagformulier groepsbespreking Voorbereidingsformulier leerlingbespreking Observatieformulier O K T O B E R Uitvoeren groepsplan Tussenevaluatie Toetsen. Resultaten vastleggen in resultaat overzicht. Gegevens per leerling in het OPP vastleggen. (Liesbeth) Evt. groepsplan aanpassen Leerling besprekingen/mdo Observaties en klassenconsultaties IB er houdt met elke leerkracht een voortgangs -gesprek Toetsen DMT/AVI Voorbereidingsformulier leerlingbespreking Observatieformulier Testen en testformulieren N O V E M B E R Uitvoeren groepsplan Oudergesprekken Leerling besprekingen/mdo Observaties en klassenconsultaties Waar nodig bij oudergesprek zitten Toetsen soc.-em. ontwikkeling. SCOL voorbereiden en resultaten verwerken Voorbereidingsformulier leerlingbespreking Observatieformulier Formulier voorbereiding oudergesprekken SCOL D E C E M B E R Uitvoeren groepsplan Leerling besprekingen/mdo Observaties en klassenconsultaties Voorbereidingsformulier leerlingbespreking Observatieformulier J A N U A R I Aanpassen groepsplan Uitvoeren groepsplan LVS aanvullen Pi-dictee Resultaten vastleggen in resultaat overzicht. Gegevens per leerling in het OPP vastleggen. (Liesbeth) Verzamelen groepsoverzichten van de groepen Beoordelen groepsoverzichten Resultaten analyseren per groep School resultaten bekijken Bespreken met de leerkracht in groepsplan bespreking Tussentijdse opbrengsten bekijken, analyseren en eventuele aanpassingen plegen. Deelnemen aan groepsplan bespreking Groepsoverzicht Datacare Oude groepsplan voor vgl. Format groepsplanbespreking Voorbereidingsformulier groepsbespreking Agenda groepsbespreking Verslagformulier groepsbespreking Schoolgids De Meerpaal

14 F E B R U A R I Uitvoeren groepsplan Toetsen Cito rekenen en mondelinge taal Leerling besprekingen/mdo Observaties en klassenconsultaties Toets resultaten bekijken Voorbereidingsformulier leerlingbespreking Observatieformulier Testen M A A R T Uitvoeren groepsplan Toetsen Cito rekenen en mondelinge taal Leerling besprekingen/mdo Observaties en klassenconsultaties Toetsresultaten bekijken Voorbereidingsformulier leerlingbespreking Observatieformulier Testen A P R I L Uitvoeren groepsplan Toetsen. Resultaten vastleggen in resultaat overzicht. Gegevens per leerling in het OPP vastleggen. (Liesbeth) Leerling besprekingen/mdo Observaties en klassenconsultaties Toetsen DMT/AVI/ Soc.-em. ontwikkeling Voorbereidingsformulier leerlingbespreking Observatieformulier Testen en testformulieren M E I Invullen LVS Evaluatie OPP Evalueren of streefdoelen zijn behaald en specifieke onderwijsdoelen per leerling vaststellen Bekijken LVS OPP s bekijken en bespreken Maken nieuwe OPP J U N I Invullen LVS Evaluatie OPP Maken nieuwe OPP Oudergesprekken Verzamelen didactische en pedagogische gegevens Groepsoverzichten uit Datacare printen en bespreken bij de overdracht. Overdracht naar volgend schooljaar. Bekijken LVS OPP s bekijken en bespreken Groepsplanbespreking Waar nodig bij oudergesprek zitten Opbrengsten in kaart brengen Evalueren of streefdoelen zijn behaald. Opbrengsten verwerken Evalueren opbrengsten Schoolstandaard indien nodig aanpassen OPP Agenda groepsbespreking Verslagformulier groepsbespreking Formulier voorbereiding oudergesprekken Excelbestanden per leerling Schoolgids De Meerpaal

15 6. ONDERSTEUNDE COMMUNICATIE Één van de speerpunten van De Meerpaal is het uitbreiden, stimuleren en verbeteren van de communicatie. Bij alle vak- en vormingsgebieden wordt gebruik gemaakt van ondersteunde communicatie. Ondersteunde communicatie is het bewust gebruiken van meerdere communicatie- vormen tegelijkertijd. Naast de gesproken taal (auditieve informatie) wordt ook visuele informatie aangeboden (bijv. gebaren, pictogrammen, foto's, voorwerpen, mimiek). Het doel van ondersteunde communicatie is: begrijpen en begrepen worden. Door het gebruik van pictogrammen binnen onze school wordt structuur geboden die gericht is op het begrijpelijk maken van de dag en de omgeving van de leerling. Daarnaast gebruiken de leerkrachten, waar nodig, zo veel mogelijk gebaren ter ondersteuning van wat ze zeggen. Op De Meerpaal heeft de ondersteunde communicatie een belangrijke rol binnen het onderwijs. De leerkracht wil de leerling begrijpen, maar de leerling wil ook graag de leerkracht en de verdere omgeving begrijpen. Gesproken taal is een snelle manier van communiceren. Wat gezegd is, is gezegd en dat kun je niet terugkijken of -luisteren. Bij ondersteunde communicatie bieden wij leerlingen een systeem, aangepast op hun ontwikkelingsniveau, waardoor zij de wereld op een volwaardige manier kunnen begrijpen. Dit gebeurt op verschillende manieren. Elke groep heeft een eigen dagprogramma aangepast op het communicatieniveau van de leerling, zoals een pictobord, agenda of een ander communicatiemiddel. Indien noodzakelijk krijgt een leerling, een eigen, op de betreffende leerling afgestemd ondersteunend communicatiemiddel. Ook is er in iedere klas een pictokalender aanwezig waarop staat vermeld welke dag het is, welke maand en welk seizoen. Ook is er in de gehele school visuele ondersteuning. Zo is de school voor iedere leerling begrijpelijk en toegankelijk. school Schoolgids De Meerpaal

16 7. AANMELDINGSPROCEDURE EN PROCEDURE TOELAATBAARHEIDSVERKLARING (TLV) Voordat een leerling kan worden ingeschreven op een school voor Speciaal Onderwijs voor ZML, moet vastgesteld worden of de leerling in aanmerking komt voor toelating tot deze vorm van onderwijs. Hiervoor moesten wettelijke vertegenwoordigers een verzoek indienen bij de Commissie voor de Indicatiestelling REC Noord-Holland, cluster 3. In het kader van Passend Onderwijs dat per 01 augustus 2014 van start gaat, maken we deel uit van het Samenwerkingsverband Kop van Noord Holland. Per 01 augustus 2014 vervalt de verplichting voor een beschikking cluster 3 die door het CVI wordt afgegeven. Vanaf die datum moeten leerlingen een Toelaatbaarheidsverklaring (TLV) hebben. De beslissing over de TLV neemt het samenwerkingsverband op basis van een deskundigenadvies. Zonder deze toelaatbaarheidsverklaring kan de leerling niet aan een school voor (V)SO worden toegelaten. Leerlingen die momenteel een geldige beschikking hebben, houden deze tot 01 augustus Tot die tijd kan de beschikking van het CVI worden omgezet in een toelaatbaarheidsverklaring. Voor verdere informatie over de Toelaatbaarheidsverklaring, zie de website van het samenwerkingsverband: Gemeenschappelijk rapport en ontwikkelingsperspectief Voordat de leerling wordt toegelaten tot de school vinden er onderzoeken plaats door leden van de Commissie van Begeleiding en Onderzoek (orthopedagoog, maatschappelijk deskundige en schoolarts). Op basis van de onderzoeksverslagen en het overleg in de CvB en O wordt er een gemeenschappelijk rapport geschreven. Het gemeenschappelijk rapport wordt door de directie met de wettelijke vertegenwoordiger(s) van de leerling besproken. Na toelating en plaatsing start de begeleiding van de leerling. Onder auspiciën van de CvB en O wordt in de eerste maand een ontwikkelingsperspectief geschreven. Omdat dit een groeidocument is, bevat het ontwikkelingsperspectief ook de voorgeschiedenis van de leerling, relevante onderzoeksgegevens en adviezen van de CvB en O en wensen van ouders. Het ontwikkelingsperspectief wordt met de ouders besproken door de leerkracht. Begeleiding Na toelating en plaatsing start de begeleiding van de leerling. De leerkracht draagt hiervoor in de eerste plaats de verantwoording. Dat betekent dat de leerkracht het ontwikkelingsperspectief in relatie tot het groepsplan in de groep uitvoert. Indien hierbij vragen en/of problemen ontstaan, schakelt de leerkracht de intern begeleider in. In onderling overleg worden dan maatregelen getroffen c.q. acties ondernomen. Dit kan betekenen dat er meteen een leerlingbespreking wordt georganiseerd. Om passend onderwijs voor iedere leerling te kunnen realiseren, is het noodzakelijk planmatig en leerlinggericht te werken. Naar aanleiding van specifieke aandachtspunten wordt de voortgang van elke individuele leerling besproken. Er worden besluiten genomen over te realiseren maatregelen, over aanpassing, vaststelling en ondertekening van het ontwikkelingsperspectief. De specifieke aandachtspunten worden vastgesteld op basis van gegevens die door de leerkracht zijn aangeleverd. Schoolgids De Meerpaal

17 8. DE LEERLIJNEN De Stichting Leerplan Ontwikkeling (SLO) heeft in opdracht van het Procesmanagement Primair Onderwijs onderwijsdoelen voor zeer moeilijk lerenden ontwikkeld. Deze onderwijsdoelen zijn afgeleid van de kerndoelen voor het basisonderwijs en geven een globaal kader aan voor de vaststelling van het onderwijs aanbod/de onderwijsinhoud. Het Pedagogisch instituut (afdeling van de CED Groep) heeft voor deze onderwijsdoelen in samenwerking met scholen voor ZMLK leerlijnen opgesteld. We onderscheiden vakoverstijgende leerlijnen en vakgebied specifieke leerlijnen. De vakgebiedoverstijgende leerlijnen zijn: zintuiglijke en motorische ontwikkeling zelfbeeld en sociaal gedrag spelontwikkeling leren leren: werkhouding en aanpakgedrag ruimtelijke oriëntatie en mobiliteit omgaan met de media De vakgebiedspecifieke leerlijnen zijn: mondelinge taal schriftelijke taal lezen rekenen oriëntatie op ruimte oriëntatie op tijd oriëntatie op natuur en techniek bewegingsonderwijs dramatische vorming muziek en bewegen beeldende vorming wonen en vrije tijd seksualiteit Voor leerlingen met een IQ tot 35 wordt naast bovengenoemde leerlijnen gewerkt met de zogenaamde Plancius-leerlijnen: Sociaal-emotionele ontwikkeling: - sociaal - emotioneel Zelfredzaamheid: - hygiëne - eten en drinken - aan- en uitkleden Communicatie: - communicatieve voorwaarden - voorwaarden voor spraakontwikkeling - inhoud: passief - inhoud: actief - gebruik - vorm Sensomotoriek: - grove motoriek houding en mobiliteit - fijne motoriek - horen (auditief) - zien (visueel) - proeven en ruiken - voelen (tactiel) - evenwichtsgevoel (vestibulair) Spelontwikkeling De leerlijnen van het CED zijn per vak onderverdeeld in 12 niveaus. De Plancius leerlijnen zijn per gebied onderverdeeld in 6 niveaus. Met behulp van de leerlijnen worden het ontwikkelingsperspectief en de groepsplannen opgesteld. Deze plannen worden regelmatig geëvalueerd, m.a.w. heeft de leerling het gestelde doel bereikt. Daarnaast worden leerlingen getoetst op rekenvaardigheden, spellingsvaardigheden, technisch lezen en denkvaardigheden. Dit wordt vastgelegd in het leerlingvolgsysteem. Schoolgids De Meerpaal

18 9. Overgang SO-VSO/PRO De uitstroom/overgang schooljaar Voor de Meerpaal geldt, dat alle leerlingen vanuit het SO doorstromen naar het VSO Linie College. Vanuit de Meerpaal zijn 10 leerlingen naar het VSO Linie College gegaan: 4 leerlingen met uitstroomprofiel dagbesteding 6 leerlingen met uitstroomprofiel arbeid Ter voorbereiding op de overgang naar het Linie College vindt aan het einde van het schooljaar een aantal uitwisselingen van leerlingen plaats tussen De Meerpaal en het Linie College. Schoolgids De Meerpaal

19 10. DE VEILIGE EN DUIDELIJKE SCHOOL De sfeer waarin een kind opgroeit, is van groot belang om een volwaardig mens te worden. Wij stellen daarom een kindvriendelijk en kindveilig klimaat met structuur en duidelijkheid op prijs, waarbinnen ruimte moet zijn voor individuele ontplooiing. Dit klimaat kenmerkt zich met name door de woorden sfeer, veiligheid en structuur. Dit alles staat beschreven in het veiligheidsplan (zie website). Uitgangspunten: De school wil een (h)echte gemeenschap zijn. Binnen de school moet voortdurend tussen leerlingen, ouders en team gecommuniceerd worden; we ontmoeten elkaar, luisteren naar elkaar en spreken elkaar aan. We moeten het eigene van iedere leerling respecteren. Het onderwijs richt zich op praktische situaties zowel in de directe omgeving als op situaties in de maatschappij. De sfeer waar de leerling dagelijks mee te maken heeft is van groot belang voor zijn welbevinden en ontwikkeling. Kenmerkend voor de sfeer op onze school zijn: een vriendelijk en veilig klimaat. structuur en duidelijkheid. respect hebben voor elkaar. zorgzaam zijn voor spullen van jezelf en anderen. aandacht voor gedragsregels Binnen school hanteren we de 3 kapstokregels : 1. Voor groot en klein zullen we aardig zijn. 2. We houden de school met elkaar opgeruimd en netjes. 3. Rennen en roepen doen wij op het plein, lopen en zacht praten als wij binnen zijn. Deze 3 regels zijn begrijpelijk voor de leerlingen. Alles wat er op school plaatsvindt, wordt aan deze 3 regels gerelateerd. Tevens hangen de regels in de klas en hebben alle leerlingen van de bovenbouw hun handtekening erbij gezet. Een pestvrije school is een ideaal beeld. Toch willen wij er op school samen aan werken om dit te realiseren. Tijdens het schooljaar wordt hier in de groepen aandacht geschonken d.m.v. het voorlezen van kinderboeken en gesprekken. We hanteren tevens op onze school klassenregels en schoolregels. Naast deze afspraken over het omgaan met elkaar zijn er ook afspraken over het omgaan met de schoolomgeving, het gebouw en de materialen. Voorspelbaarheid Onze leerlingen voelen zich veilig bij voorspelbaarheid binnen de school. Onze school is auti-vriendelijk, dat wil zeggen dat er rekening wordt gehouden met kinderen met ASS (Autisme Spectrum Stoornis). Leerlingen met een verstandelijke beperking hebben evenals kinderen met ASS problemen met het begrijpen van gesproken taal. Het is belangrijk het communicatieniveau goed af te stemmen en gebruik te maken van visuele ondersteuning door middel van voorwerpen, foto s, pictogrammen of geschreven tekst. Daarnaast is voor deze kinderen duidelijkheid en structuur een vereiste, geen doel maar een middel. Hierbij wordt onderscheiden: structuur in de ruimte, bijvoorbeeld een prikkelarme klas, een vaste plaats in de kring, individuele werkplekken, materialen op een vaste plaats. structuur in de tijd, bijvoorbeeld het gebruik van een dagprogrammabord en een kiesbord met foto s of pictogrammen, een duidelijk begin en eind van een activiteit door gebruik van een timetimer. structuur in de activiteiten, bijvoorbeeld het gebruiken van stappenplannen (Wat moet je doen? Wanneer moet je het doen? Waar moet je het doen? Hoe moet je het doen? Wat moet je daarna doen?), opdrachten verdelen in overzichtelijke deeltaken. structuur in de persoon, bijvoorbeeld het aanleren van goed gedrag, als leerkracht consequent in gedrag zijn, vaste regels en afspraken hanteren, een beloningssysteem hanteren. Ouderbetrokkenheid Als schoolteam doen wij ons best om uw zoon of dochter goed onderwijs te bieden. Daarbij hebben we uw betrokkenheid en samenwerking nodig. Schoolgids De Meerpaal

20 Zijn er zaken betreffende uw zoon of dochter waar wij van op de hoogte moeten zijn, laat het ons dan zo snel mogelijk weten. Vanzelfsprekend wordt u door ons geïnformeerd over de ontwikkelingen van uw kind. Een goede samenwerking tussen u en de school draagt bij aan een plezierige schooltijd voor uw kind! Contacten met ouders vinden we van wezenlijk belang. Daarom horen we graag als er bijv. belangrijke veranderingen/gebeurtenissen in de thuissituatie plaatsvinden. Als het moeilijk is om op het moment dat u belt contact te krijgen met de leerkracht/klassenassistent geeft u dan uw telefoonnummer door waar u te bereiken bent. U wordt dan zo spoedig mogelijk gebeld. Het is verplicht om op onze school een noodnummer achter te laten zodat wij u kunnen bereiken wanneer dat noodzakelijk is. Er kan ook gebruik gemaakt worden van de mail. Een middel dat gebruikt wordt is het communicatieschrift. Het communicatieschrift wordt gebruikt als doorgeefluik voor wetenswaardige berichten m.n. voor en bij die leerlingen die moeite hebben een bericht door te geven. Graag willen we wel uw begrip voor het volgende vragen: u vult één schrift in, maar de leerkrachten moeten aan het eind van een schooldag zo n 10 schriften invullen. Er is hiervoor weliswaar tijd gereserveerd, maar er zijn momenten, dat er van alles in een groep gebeurt, waardoor het onmogelijk is in de schriften te schrijven. We vinden het gebruik van de communicatieschriften zinvol, maar onzerzijds kunnen we soms beperkt reageren. In overleg met de leerkracht kunt u ook gebruik maken van de mail. Oudercontacten vinden in principe op school plaats, maar indien nodig kan de leerkracht besluiten tot huisbezoek. Schoolgids De Meerpaal

21 11. KLACHTENREGELING EN VERTROUWENSPERSOON Algemeen Overal waar mensen samenwerken, kan iets fout lopen. Klachten kunnen in de meeste gevallen opgelost worden door ze op school te bespreken met de leerkracht of directie of de speciaal daarvoor aangewezen contactpersoon (algemene klachten) of vertrouwenscontactpersoon (klachten over machtsmisbruik). Algemene klacht Bij een klacht van algemene aard is de contactpersoon van de school de aangewezen functionaris voor de eerste opvang van leerlingen en/of ouders/verzorgers. Komt u er niet uit, ook niet na een gesprek met de directie, dan is de contactpersoon voor klachten van algemene aard op onze school mevr. E. Schrieken tel.: Klacht machtsmisbruik Bij klachten op het gebied van machtsmisbruik kunt u contact opnemen met de vertrouwenscontactpersoon van onze school. Van machtsmisbruik is sprake in geval van pesten, discriminatie, agressie, geweld, seksuele intimidatie en seksueel misbruik. Indien er intern geen oplossing wordt gevonden, verwijst de vertrouwenscontactpersoon u naar de externe vertrouwenspersoon en helpt eventueel het eerste contact te leggen. De vertrouwenscontactpersonen van de Meerpaal zijn Dula Brandsma en Jan van Velzen. Externe vertrouwenspersoon De externe vertrouwenspersoon is er voor klachten van ouders/verzorgers en leerlingen tegen medewerkers van een school en voor klachten die ontstaan tussen leerlingen onderling. De externe vertrouwenspersoon is er niet voor klachten die in de thuissituatie spelen. Indien een medewerker van school advies en begeleiding nodig heeft, wordt verwezen naar de arbodienst van de school. Indien u (ouder/verzorger, leerling of medewerker van een school) een klacht aangaande machtsmisbruik heeft, kunt u contact opnemen met de externe vertrouwenspersoon. In eerste instantie zal er altijd geprobeerd worden een oplossing te zoeken tussen ouders/verzorgers, leerlingen en school. Indien dit niet lukt, kan overwogen worden een klacht in te dienen bij de Klachtencommissie. De externe vertrouwenspersoon kan de persoon met de klacht eventueel begeleiden bij alle stappen. De externe vertrouwenspersoon van onze school, mevr. T. Geerdes-Maas, is ondergebracht bij de GGD Hollands Noorden. Zij levert ook een bijdrage aan activiteiten gericht op het voorkomen van machtsmisbruik door het geven van voorlichting en presentaties voor bijvoorbeeld ouders/verzorgers, vertrouwenscontactpersonen en leerkrachten. Bereikbaarheid externe vertrouwenspersoon De externe vertrouwenspersoon kunt u schriftelijk en telefonisch bereiken. U kunt een brief sturen waarin u uw klacht vermeldt. Vergeet hierin a.u.b. niet uw telefoonnummer te vermelden, zodat mevr. Geerdes-Maas u terug kan bellen. Het adres: Vertrouwenspersoon GGD Hollands Noorden, locatie Hoorn. Afdeling Jeugdgezondheidszorg Antwoordnummer VB Schagen Bij het gebruik van dit adres geldt binnen de GGD een speciaal protocol voor behandeling van post en archivering ter bescherming van de privacy van betrokkenen. U kunt de externe vertrouwenspersoon op werkdagen ook bellen. Het telefoonnummer is In de schoolvakanties kan het voorkomen dat de bereikbaarheid minder is. Klachtencommissie algemene aard en machtsmisbruik Als u er bij een algemene klacht niet uitkomt met de contactpersoon en met de directie, dan kan de klacht doorgegeven worden aan de klachtencommissie algemene aard. De klacht is echter pas ontvankelijk, indien het interne traject binnen de schoolorganisatie is doorlopen. Deze klachtencommissie bestaat uit een jurist en twee leden van aangesloten schoolbesturen (niet van de school waar de klacht van komt). Als klachten over machtsmisbruik uiteindelijk via de externe vertrouwenspersoon leiden tot een formele klacht, dan is hiervoor een deskundige klachtencommissie machtsmisbruik. Deze bestaat uit een jurist, een gezondheidszorgpsycholoog, een jeugdpsycholoog, een jeugdmaatschappelijk werker en (eventueel) een deskundige op het gebied dat van toepassing is. Schoolgids De Meerpaal

22 De klachtencommissie handelt uw klachten af overeenkomstig de Klachtenregeling primair en voortgezet onderwijs in Den Helder en omstreken waarbij onze school aangesloten is. Deze klachtenregeling ligt ter inzage bij de directie en staat op onze website. Het adres is: Secretariaat Klachtencommissie Onderwijs t.a.v. Mevr. T. van der Veer-Koning Drs. F. Bijlweg MC DEN HELDER Het secretariaat van de klachtencommissie is telefonisch bereikbaar op telefoonnummer op werkdagen tijdens kantooruren. In de schoolvakanties kan het voorkomen dat de bereikbaarheid beperkt is. Vertrouwensinspecteur Bij de Inspectie van het Onderwijs werkt een klein team van vertrouwensinspecteurs. Ouders, leerlingen, docenten, directies en besturen kunnen de vertrouwensinspecteur benaderen wanneer zich in of rond de school problemen voordoen op het gebied van: seksuele intimidatie en seksueel misbruik; lichamelijk geweld; grove pesterijen; extremisme en radicalisering. Ernstige klachten die vallen binnen deze categorieën kunnen voorgelegd worden aan de vertrouwensinspecteur. Deze zal adviseren en informeren. Zo nodig kan de vertrouwensinspecteur ook begeleiden in het traject naar het indienen van een formele klacht of het doen van aangifte. De vertrouwensinspecteur is tijdens kantooruren bereikbaar op (lokaal tarief). Vanuit het buitenland kunt u bellen naar +31(0) Schoolgids De Meerpaal

23 12. VERZUIM EN REGISTRATIE Verzuim en registratie Vrijstelling/verplichting deelname aan het onderwijs Alle leerlingen zijn verplicht deel te nemen aan alle onderwijsactiviteiten. Op verzoek van de ouders kan het bevoegd gezag een leerling vrijstellen van het deelnemen aan bepaalde onderwijsactiviteiten. Vrijstelling kan alleen worden verleend als: - een leerling op medische gronden een deel van het lesprogramma niet kan volgen (b.v. gymnastiek). Hiervoor is het noodzakelijk dat een schriftelijk rapport wordt overlegd. - een leerling ingevolge een godsdienstige verplichting niet deel kan nemen aan een of meer delen van het lesprogramma. Hiervoor dient u een schriftelijke verklaring te overleggen, waarop het bestuur zal reageren met een beslissing omtrent de aanvraag. Schoolverzuim We zijn wettelijk verplicht de afwezigheid van de leerlingen te registreren. Het is daarom van belang steeds de school te informeren over de reden van afwezigheid. De school is verplicht actie te ondernemen bij herhaaldelijk schoolverzuim. Is de leerling ongeoorloofd afwezig, zijn we verplicht dit te melden bij de leerplichtambtenaar. Dit doen we als een kind in 4 weken meer dan 16 uur verzuimt. Ook het te laat komen telt mee. Bij veelvuldig ziekteverzuim vragen we de schoolarts om advies. Schoolverzuim, anders dan bij ziekte, is wettelijk niet toegestaan. Op deze algemene regel bestaan enkele uitzonderingen: - vakantieverlof - gewichtige omstandigheden - godsdienstige verplichtingen. Vakantieverlof buiten de schoolvakanties om kan alleen worden aangevraagd door ouders die door hun beroep niet tijdens de vastgestelde schoolvakanties op vakantie kunnen. Zonder een verklaring van de werkgever mag het verlof niet worden verleend. Extra vakantieverlof (met een verklaring van de werkgever) mag door de directie van de school slechts één keer per schooljaar worden verleend voor ten hoogste tien dagen. Het gevraagde verlof mag niet vallen in de eerste twee weken van het schooljaar. Verlof voor een langere periode dan tien dagen kan alleen worden toegestaan door de leerplichtambtenaar van de gemeente waar u woont. Gewichtige omstandigheden zijn bijvoorbeeld: verhuizing, huwelijk, ambtsjubileum, ernstige ziekte of overlijden van familieleden. Verlof wegens gewichtige omstandigheden en verlof voor het vervullen van plichten die voortvloeien uit godsdienstige of levensbeschouwelijke overtuiging worden door de directie verleend. Aanvragen voor verlof dienen tijdig en altijd schriftelijk bij de schoolleiding te worden ingediend. Aanvraagformulieren zijn bij de schooladministratie verkrijgbaar. De directie van de school is wettelijk verplicht de leerplichtambtenaar van ongeoorloofd schoolverzuim op de hoogte te stellen. Ziekteverzuim Bij ziekte van uw kind dient u de school tijdig (graag vóór uur) op de hoogte stellen. Vergeet u ook niet het busbedrijf op de hoogte te stellen? Vervanging bij ziekte, verlof en scholing van leerkrachten Bij afwezigheid van een leerkracht volgen we de volgende procedure: in eerste instantie wordt geprobeerd een vervanger te vinden. Indien dit niet lukt, wordt intern een oplossing gezocht. De groep van de afwezige leerkracht wordt bijvoorbeeld over andere groepen verdeeld. Dat kan echter niet lang duren, omdat anders de kwaliteit van het onderwijs ernstig onder druk komt te staan. Indien intern geen aanvaardbare oplossing mogelijk is, wordt in uitzonderlijke gevallen aan ouders verzocht de leerling één dag thuis te houden. Schoolgids De Meerpaal

Voorwoord... 2. 1. Algemene gegevens De Meerpaal... 3. 2. Een eerste kennismaking... 4. 3. De onderwijskundige vormgeving van De Meerpaal...

Voorwoord... 2. 1. Algemene gegevens De Meerpaal... 3. 2. Een eerste kennismaking... 4. 3. De onderwijskundige vormgeving van De Meerpaal... INHOUD Voorwoord... 2 1. Algemene gegevens De Meerpaal... 3 2. Een eerste kennismaking... 4 3. De onderwijskundige vormgeving van De Meerpaal... 5 4. Kwaliteitsverbetering... 7 5. Groepen binnen het SO....

Nadere informatie

Contactgegevens: Postadres voor beide locaties: postbus 6013, 1780 KA DEN HELDER SCHOOLLEIDING: Directeur: Mary Anne Poortman

Contactgegevens: Postadres voor beide locaties: postbus 6013, 1780 KA DEN HELDER SCHOOLLEIDING: Directeur: Mary Anne Poortman Contactgegevens: De Meerpaal SO ZMLK Cederhout 1 1787 C JULIANADOP Tel.: 0223-641517 -mail: info@demeerpaaldenhelder.nl Website: www.demeerpaaldenhelder.nl Postadres voor beide locaties: postbus 6013,

Nadere informatie

Voorwoord... 2. 1. Algemene gegevens De Meerpaal... 3. 2. Procedure toelaatbaarheidsverklaring (TLV) en aanmeldingsprocedure... 5

Voorwoord... 2. 1. Algemene gegevens De Meerpaal... 3. 2. Procedure toelaatbaarheidsverklaring (TLV) en aanmeldingsprocedure... 5 INHOUD Voorwoord... 2 1. Algemene gegevens De Meerpaal... 3 2. Procedure toelaatbaarheidsverklaring (TLV) en aanmeldingsprocedure... 5 3. Het onderwijs op De Meerpaal... 6 4. Groepen binnen het SO....

Nadere informatie

31 oktober 2013. Martine Joustra

31 oktober 2013. Martine Joustra 31 oktober 2013 Martine Joustra Agenda 9.30 inloop met koffie 10.00 werken met een OPP 11.00 in groepjes stimulerende en belemmerende factoren benoemen 11.30 plenaire terugkoppeling 12.00 vooruitblik op

Nadere informatie

Notitie Commissie voor Begeleiding (CvB) en Commissie ontwikkelingsperspectiefplan (copp)

Notitie Commissie voor Begeleiding (CvB) en Commissie ontwikkelingsperspectiefplan (copp) Notitie Commissie voor Begeleiding (CvB) en Commissie ontwikkelingsperspectiefplan (copp) O410 Notitie Commissie voor Begeleiding en Commissie ontwikkelingsperspectief 3 september 2015 Pagina 1 van 6 Inleiding:

Nadere informatie

Beleid leerlinggebonden financiering

Beleid leerlinggebonden financiering Beleid leerlinggebonden financiering 1. Schoolvisie De uitgangspunten van onze school staan beschreven in ons Schoolplan en zijn in verkorte vorm opgenomen in onze Schoolgids. De daarin opgenomen punten

Nadere informatie

Leerroutedocument. Leerroute 5

Leerroutedocument. Leerroute 5 Leerroutedocument Leerroute 5 1 Inleiding. Geachte ouder(s)/verzorger(s), Voor u ligt het leerroute plan van Mariëndael, met informatie over het onderwijsaanbod, onderwijsinhoud en organisatie van het

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel

Schoolondersteuningsprofiel Schoolondersteuningsprofiel Basisschool De Bron Spiesheem 54 3907 NJ Veenendaal tel. 0318-508510 e-mail. De bron@shsveenendaal.nl PASSEND ONDERWIJS - Elke school zorgplicht?! Met het ingaan van de Wet

Nadere informatie

Bernardusschool. School Ondersteunings Profiel (SOP) SO Bernardusschool Ruijchrocklaan 340 2597 EE s Gravenhage tel. 070-324 15 56

Bernardusschool. School Ondersteunings Profiel (SOP) SO Bernardusschool Ruijchrocklaan 340 2597 EE s Gravenhage tel. 070-324 15 56 VSO SO School Ondersteunings Profiel (SOP) Bernardusschool SO VSO SO Bernardusschool Ruijchrocklaan 340 2597 EE s Gravenhage tel. 070-324 15 56 info@bernardus.lucasonderwijs.nl www.nldata.nl/bernardusschool

Nadere informatie

Groeidocument SWV Primair Onderwijs Midden Holland Herziening versie 101215. Groeidocument GROEIDOCUMENT. Naam leerling

Groeidocument SWV Primair Onderwijs Midden Holland Herziening versie 101215. Groeidocument GROEIDOCUMENT. Naam leerling Groeidocument GROEIDOCUMENT Dossiernummer (niet invullen door school) Toestemming van ouder(s)/verzorger(s)* Ouder(s)/verzorger(s)* hebben kennis genomen van de inhoud van dit Groeidocument. Ouder(s)/verzorger(s)

Nadere informatie

Ondersteuningsprofiel Olivijn

Ondersteuningsprofiel Olivijn Ondersteuningsprofiel Olivijn Schoolondersteuningsprofiel School : SO Olivijn Contactgegevens : Marathonlaan 7 : 1318 ED Almere : 036 5491917 : directie.olivijn@almere-speciaal.nl Directeur : Mw. H.J.M.

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Visie 3. Kernwaarden. 4. Zorgstructuur. 5. Zorgniveau 1 6. Zorgniveau Zorgniveau 3 9. Zorgniveau Zorgniveau 5.

Inhoudsopgave. Visie 3. Kernwaarden. 4. Zorgstructuur. 5. Zorgniveau 1 6. Zorgniveau Zorgniveau 3 9. Zorgniveau Zorgniveau 5. Zorgstructuur 1 Inhoudsopgave Visie 3 Kernwaarden. 4 Zorgstructuur. 5 Zorgniveau 1 6 Zorgniveau 2... 7 Zorgniveau 3 9 Zorgniveau 4 11 Zorgniveau 5. 13 Bijlagen.. 15 2 Visie De visie van de Fonkelsteen:

Nadere informatie

Ontwikkelings Perspectief. Plan

Ontwikkelings Perspectief. Plan Ontwikkelings Perspectief Plan Ontwikkelingsperspectief Met de invoering van Passend Onderwijs wordt de toewijzing van extra ondersteuning, voor leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften, een verantwoordelijkheid

Nadere informatie

1 Rechten en plichten

1 Rechten en plichten 1 Rechten en plichten 1.1 Vertrouwenspersonen en klachtencommissie onderwijs Algemeen Overal waar mensen samenwerken, kan iets fout lopen. Klachten kunnen in de meeste gevallen opgelost worden door ze

Nadere informatie

Koetsveldschool. School Ondersteunings Profiel (SOP) SO Koetsveldschool Zwaardvegersgaarde TC Den Haag tel

Koetsveldschool. School Ondersteunings Profiel (SOP) SO Koetsveldschool Zwaardvegersgaarde TC Den Haag tel School Ondersteunings Profiel (SOP) Koetsveldschool SO SO Koetsveldschool Zwaardvegersgaarde 25 2542 TC Den Haag tel. 070-380 51 39 info@koetsveldschool.nl www.koetsveldschool.nl Schoolondersteuningsprofiel

Nadere informatie

Beleidsdocument (14-01-2013 aangepast) Verlof leerlingenzorg door externen onder schooltijd

Beleidsdocument (14-01-2013 aangepast) Verlof leerlingenzorg door externen onder schooltijd Beleidsdocument (14-01-2013 aangepast) Verlof leerlingenzorg door externen onder schooltijd September 2012 Inleiding Basisscholen krijgen in toenemende mate te maken met ouders/verzorgers die op eigen

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel. SO Het Mozaïek. onderbouw

Schoolondersteuningsprofiel. SO Het Mozaïek. onderbouw Schoolondersteuningsprofiel SO Het Mozaïek onderbouw 1. Inleiding Alle scholen baseren hun onderwijs op de zeven kernwaarden zoals die door het Landelijk Expertise Centrum Speciaal Onderwijs zijn ontwikkeld:

Nadere informatie

Beleid Leerlingenzorg door externen onder schooltijd

Beleid Leerlingenzorg door externen onder schooltijd 1 Beleid Leerlingenzorg door externen onder schooltijd Leerlingenzorg door externen onder schooltijd Inleiding Basisscholen worden in toenemende mate geconfronteerd met ouders/verzorgers die op eigen initiatief

Nadere informatie

FUNCTIEBESCHRIJVING LERAAR SPECIAAL ONDERWIJS LB

FUNCTIEBESCHRIJVING LERAAR SPECIAAL ONDERWIJS LB FUNCTIEBESCHRIJVING LERAAR SPECIAAL ONDERWIJS LB FUNCTIE-INFORMATIE Functienaam Leraar speciaal onderwijs LB Codering SSOGG14-202 Organisatie SSOGG Onderdeel Onderwijs Salarisschaal 10 (LB) Indelingsniveau

Nadere informatie

OPBRENGSTEN LEERLINGENZORG

OPBRENGSTEN LEERLINGENZORG OPBRENGSTEN 1 De opbrengsten liggen op het niveau dat op grond van de kenmerken van de leerlingenpopulatie mag worden verwacht. K.A. 11 De resultaten van de leerlingen liggen ten minste op het niveau dat

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ SO/VSO Bernadetteschool School/instelling: SO/VSO Bernadetteschool Plaats: Oss BRIN-nummer: 02SW Onderzoek uitgevoerd op: 12 januari 2009 Conceptrapport verzonden

Nadere informatie

Wat weet de leerkracht van uw kind?

Wat weet de leerkracht van uw kind? Wat weet de leerkracht van uw kind? Uitleg termen / afkortingen IB-er Balans heeft 4 IB-ers. Dit zijn de mensen die de zorg rondom leerlingen coördineren en de RT-ers aansturen. Zij ondersteunen de leerkrachten

Nadere informatie

CONCEPTRAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK BIJ BOSLUST, SCHOOL VOOR SO/VSO-MG ZMLK

CONCEPTRAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK BIJ BOSLUST, SCHOOL VOOR SO/VSO-MG ZMLK CONCEPTRAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK BIJ BOSLUST, SCHOOL VOOR SO/VSO-MG ZMLK Plaats : Ommen BRIN-nummer : 06RJ Onderzoek uitgevoerd op : 14 april 2011 Rapport vastgesteld te Zwolle op 21

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel. De Zevensprong

Schoolondersteuningsprofiel. De Zevensprong Schoolondersteuningsprofiel De Zevensprong 1. Inleiding Alle scholen baseren hun onderwijs op de zeven kernwaarden zoals die door het Landelijk Expertise Centrum Speciaal Onderwijs zijn ontwikkeld: 1.

Nadere informatie

Ontwikkelingsperspectief in het basisonderwijs. Maart 2014

Ontwikkelingsperspectief in het basisonderwijs. Maart 2014 Ontwikkelingsperspectief in het basisonderwijs Maart 2014 Ontwikkelingsperspectief in het basisonderwijs Inhoudsopgave Deel A : Basis Ontwikkelingsperspectief: voor wie, wat, waarom, wanneer en hoe? Deel

Nadere informatie

Samen leren jezelf te zijn, kansrijk en uniek Wij maken werk van talent!

Samen leren jezelf te zijn, kansrijk en uniek Wij maken werk van talent! De missie van onze school: Samen leren jezelf te zijn, kansrijk en uniek Wij maken werk van talent! De visie van onze school: A: Goed onderwijs, opbrengstgericht Door middel van een gevarieerd lesaanbod

Nadere informatie

Procedure Aanvraag TLV

Procedure Aanvraag TLV Procedure plaatsing leerlingen Voortgezet Speciaal Onderwijs (VSO) / Aanvraag Toelaatbaarheidsverklaring (TLV) VSO Voor het afgeven van een TLV, zodat de leerling toelaatbaar is tot het VSO, kent het samenwerkingsverband

Nadere informatie

Contactgegevens: Postadres voor beide locaties: postbus 6013, 1780 KA DEN HELDER SCHOOLLEIDING: Directeur: Mary Anne Poortman

Contactgegevens: Postadres voor beide locaties: postbus 6013, 1780 KA DEN HELDER SCHOOLLEIDING: Directeur: Mary Anne Poortman Contactgegevens: De Meerpaal SO ZMLK Cederhout 1 1787 RC JULIANADORP Tel.: 0223-641517 E-mail: info@demeerpaaldenhelder.nl Website: www.demeerpaaldenhelder.nl Postadres voor beide locaties: postbus 6013,

Nadere informatie

Overzicht voorbereiden / verwerken plaatsing (zie ook bijlage)

Overzicht voorbereiden / verwerken plaatsing (zie ook bijlage) De intakefase Vóór plaatsing. Kinderen met specifieke onderwijsbehoeften zijn alleen toelaatbaar tot sbo de Blinker indien het SWV PO 31.04 een toelaatbaarheidsverklaring heeft afgegeven. De procedure

Nadere informatie

Protocol te laat komen en verzuim

Protocol te laat komen en verzuim Protocol te laat komen en verzuim 2016-2017 Protocol te laat komen en verzuim Alle leerkrachten houden de absenties in bij Esis en zorgen ervoor dat dit uiterlijk elke vrijdag bijgewerkt is voor de voorbije

Nadere informatie

Proces en spoedprocedures Toelaatbaarheid tot een school voor Speciaal (Basis) Onderwijs in Unita

Proces en spoedprocedures Toelaatbaarheid tot een school voor Speciaal (Basis) Onderwijs in Unita Samenwerkingsverband Passend Onderwijs Proces en spoedprocedures Toelaatbaarheid tot een school voor Speciaal (Basis) Onderwijs in Unita Deze brochure is opgesteld voor het samenwerkingsverband Unita en

Nadere informatie

VERSLAG VIERJAARLIJKS BEZOEK. Visio Onderwijs Rotterdam

VERSLAG VIERJAARLIJKS BEZOEK. Visio Onderwijs Rotterdam VERSLAG VIERJAARLIJKS BEZOEK Visio Onderwijs Rotterdam Plaats : Rotterdam BRIN nummer : 25HE OKE 03 SO Onderzoeksnummer : 276409 Datum onderzoek : 24 juni 2014 Datum vaststelling : 20 augustus 2014 Pagina

Nadere informatie

Dossieropbouw tbv het aanvragen van een toelaatbaarheidsverklaring VSO cluster 3

Dossieropbouw tbv het aanvragen van een toelaatbaarheidsverklaring VSO cluster 3 Dossieropbouw tbv het aanvragen van een toelaatbaarheidsverklaring VSO cluster 3 Schooljaar 2016/2017 Voor toelating tot het VSO cluster 3 is er een TLV nodig. Bij elke TLV-aanvraag voor het VSO cluster

Nadere informatie

Ouderbeleidsplan. Sbo de Bonte Vlinder. September 2014

Ouderbeleidsplan. Sbo de Bonte Vlinder. September 2014 Ouderbeleidsplan Sbo de Bonte Vlinder September 2014 1 Inleiding De meerwaarde van een ouderbeleidsplan Een ouderbeleidsplan vormt de grondslag voor de activiteiten die een school met en voor ouders ontplooit.

Nadere informatie

Doorstromen, vertragen en versnellen.

Doorstromen, vertragen en versnellen. Doorstromen, vertragen en versnellen. Openbare Basisschool t Koppel Nieuw-Weerdinge Vastgesteld op: 7 maart 2011 Evalueren op: schooljaar 2011-2012 Protocol doorstromen, vertragen en versnellen obs t Koppel

Nadere informatie

Horizontaal rooster Op Bij de Bron wordt met een horizontaal

Horizontaal rooster Op Bij de Bron wordt met een horizontaal 4.4 De leerlingenzorg Kinderen hebben een natuurlijke behoefte om zich te ontwikkelen. Ieder kind is nieuwsgierig en in principe leergierig. Om de ontwikkelingen en leervorderingen van een kind te volgen,

Nadere informatie

Jaarplan Hellevoetsluis. Datum: 14 november

Jaarplan Hellevoetsluis. Datum: 14 november Jaarplan 2016-2017 Basisschool De Bron Hellevoetsluis Datum: 14 november 2016 www.mijnschoolplan.nl JAARPLAN 2016-2017 Schoolnaam Basisschool De Bron Datum Inleiding Streefbeelden 1. Op onze school is

Nadere informatie

De inrichting van de organisatie, een overzicht van de betrokkenen en een overzicht van de zorgniveaus. De cyclus handelings gericht werken

De inrichting van de organisatie, een overzicht van de betrokkenen en een overzicht van de zorgniveaus. De cyclus handelings gericht werken Zorg op de Overlaet Voor u ligt het zorgplan van de Overlaet. In dit document maken we inzichtelijk dat we planmatig omgaan met zorg. Het document is als volgt opgesteld: Onderdeel 1: Onderdeel 2: Onderdeel

Nadere informatie

ontwikkelingsperspectief

ontwikkelingsperspectief ontwikkelingsperspectief Leerlijnen OPP uitstroombestemming Thema nieuwsbrief schooljaar 2013-2014 IvOO - VSO Diplomastroom 15-11-2013 In oktober is er een ouderavond geweest met als onderwerp het (document)

Nadere informatie

In het zorgteam wordt elke maand de absentie doorgenomen en mogelijke actie gecommuniceerd met betrokkenen.

In het zorgteam wordt elke maand de absentie doorgenomen en mogelijke actie gecommuniceerd met betrokkenen. Leerplicht Verzuimprotocol Naast de regels uit de leerplichtwet en het protocol dat Leerplicht hanteert (zie NETwerk), voorziet onderstaand protocol in hoe wij binnen SBO De Windroos, locatie lindenholt,

Nadere informatie

Protocol Terugplaatsingsbeleid van SBO naar BAO

Protocol Terugplaatsingsbeleid van SBO naar BAO 1 Protocol Terugplaatsingsbeleid van SBO naar BAO A. Algemeen. 1. Doelstelling. Het kind op de juiste plaats; onderwijs dat past bij de behoeften van het kind... Terugplaatsing van leerlingen van het Speciaal

Nadere informatie

Uit het onderzoekskader 2017 van Inspectie van het Onderwijs. Primair onderwijs

Uit het onderzoekskader 2017 van Inspectie van het Onderwijs. Primair onderwijs Uit het onderzoekskader 2017 van Inspectie van het Onderwijs Primair onderwijs ONDERWIJSPROCES (OP) OP1. Aanbod Het aanbod bereidt de leerlingen voor op vervolgonderwijs en samenleving. De school biedt

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK BIJ KLIMOPSCHOOL

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK BIJ KLIMOPSCHOOL RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK BIJ KLIMOPSCHOOL AFDELING VSO ZMLK Plaats : Middelburg BRIN-nummer : 00OJ Cluster : 3 Onderzoek uitgevoerd op : 17 april 2012 Rapport vastgesteld te Tilburg

Nadere informatie

Op 1 augustus 2014 wordt de wet Passend Onderwijs van kracht. Kernpunten uit deze nieuwe wet zijn dat:

Op 1 augustus 2014 wordt de wet Passend Onderwijs van kracht. Kernpunten uit deze nieuwe wet zijn dat: 3.De ROOBOL organisatie 3.1. Passend Onderwijs: Op 1 augustus 2014 wordt de wet Passend Onderwijs van kracht. Kernpunten uit deze nieuwe wet zijn dat: - reguliere en speciale scholen op het gebied van

Nadere informatie

Preventieve Ambulante Begeleiding

Preventieve Ambulante Begeleiding Preventieve Ambulante Begeleiding 1. Wat is Preventieve Ambulante Begeleiding Preventieve Ambulante Begeleiding is een kortdurende dienstverlening in de vorm van ondersteuning en advisering door een ambulant

Nadere informatie

Wat doet de Ondersteuningscommissie?

Wat doet de Ondersteuningscommissie? Samenwerkingsverband Passend Primair Onderwijs Hoeksche Waard Wat doet de Ondersteuningscommissie? Ondersteuningscommissie Biezenvijver 5 3297 GK Puttershoek Tel. 078-6295997 1 Ter inleiding Beste ouders,

Nadere informatie

SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR 2015-2016. Basisschool De Arnhorst. Velp

SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR 2015-2016. Basisschool De Arnhorst. Velp SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR 2015-2016 Basisschool De Arnhorst Velp 1 Voorwoord Voor u ligt het Schoolondersteuningsprofiel (SOP) van basisschool De Arnhorst in Velp. Iedere school stelt een

Nadere informatie

Ontwikkelingsperspectiefplan. 1. Voor welke leerlingen moet een VO-school een OPP opstellen?

Ontwikkelingsperspectiefplan. 1. Voor welke leerlingen moet een VO-school een OPP opstellen? Ontwikkelingsperspectiefplan Deze informatie is onder andere gebaseerd op een memo, die is opgesteld in samenwerking met het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, de Inspectie van het Onderwijs

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Kwaliteitsonderzoek bij. : Kallenkote

RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Kwaliteitsonderzoek bij. : Kallenkote RAPPORT VAN BEVINDINGEN Kwaliteitsonderzoek bij obs Kallenkote Plaats : Kallenkote BRIN-nummer : 13ZM Onderzoeksnummer : 122102 Datum schoolbezoek : 6 januari 2011 vastgesteld te Zwolle op : 14 februari

Nadere informatie

Verbeterplan n.a.v. uitslagen enquête onder ouders van obs de Dubbele Punt april 2013

Verbeterplan n.a.v. uitslagen enquête onder ouders van obs de Dubbele Punt april 2013 Verbeterplan n.a.v. uitslagen enquête onder ouders van obs de Dubbele Punt april 2013 Aanleiding In april 2013 is er een vragenlijst uitgezet onder de ouders van obs de Dubbele Punt om de ouders te bevragen

Nadere informatie

VERSLAG VIERJAARLIJKS BEZOEK. J.H. Donnerschool, locatie De Glind

VERSLAG VIERJAARLIJKS BEZOEK. J.H. Donnerschool, locatie De Glind VERSLAG VIERJAARLIJKS BEZOEK J.H. Donnerschool, locatie De Glind Plaats : De Glind BRIN nummer : 14RB OKE 01 SO Onderzoeksnummer : 273664 Datum onderzoek : 12 maart 2014 Datum vaststelling : 10 april 2014

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Kwaliteitsonderzoek bij. R.K. basisschool De Talenten

RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Kwaliteitsonderzoek bij. R.K. basisschool De Talenten RAPPORT VAN BEVINDINGEN Kwaliteitsonderzoek bij R.K. basisschool De Talenten Plaats : Haarlem BRIN-nummer : 16LQ Onderzoeksnummer : 120887 Datum schoolbezoek : 29 november 2010 Rapport vastgesteld te Zoetermeer

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. Prisma

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. Prisma RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK Prisma Plaats : Alphen aan den Rijn BRIN nummer : 04EF OKE 01 SO Onderzoeksnummer : 281530 Datum onderzoek : 21 januari 2015 Datum vaststelling : 31 maart 2015

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING BIJ DE DIJSSELBLOEM

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING BIJ DE DIJSSELBLOEM RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING BIJ DE DIJSSELBLOEM Plaats : Voorburg BRIN-nummer : 07SP Arrangementsnummer : 86296 Onderzoek uitgevoerd op : 9 september 2010 Rapport vastgesteld

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN TUSSENTIJDS KWALITEITSONDERZOEK BIJ DE MARTIN LUTHER KINGSCHOOL VSO-ZML

RAPPORT VAN BEVINDINGEN TUSSENTIJDS KWALITEITSONDERZOEK BIJ DE MARTIN LUTHER KINGSCHOOL VSO-ZML RAPPORT VAN BEVINDINGEN TUSSENTIJDS KWALITEITSONDERZOEK BIJ DE MARTIN LUTHER KINGSCHOOL VSO-ZML Plaats : Purmerend BRIN-nummer : 15DZ Arrangementsnummer : 87324 Onderzoek uitgevoerd op : 14 september 2010

Nadere informatie

Werken vanuit een ontwikkelingsperspectief

Werken vanuit een ontwikkelingsperspectief Werken vanuit een ontwikkelingsperspectief Masterclass Lunteren, 19, 20 en 21 maart Arjan Clijsen, KPC Groep Judith Hollenberg, Cito Programma masterclass Korte schets beleid: stand van zaken Doel en uitgangspunten

Nadere informatie

PILOTONDERZOEK SOCIALE KWALITEIT. Alphons Laudyschool

PILOTONDERZOEK SOCIALE KWALITEIT. Alphons Laudyschool PILOTONDERZOEK SOCIALE KWALITEIT Alphons Laudyschool Plaats : Amsterdam BRIN nummer : 14UA OKE 02 VSO Onderzoeksnummer : 254088 Datum onderzoek : 16-17 december 2013 Datum vaststelling : 20 februari 2014

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel. De Zevensprong

Schoolondersteuningsprofiel. De Zevensprong Schoolondersteuningsprofiel De Zevensprong 1. Inleiding Alle scholen baseren hun onderwijs op de zeven kernwaarden zoals die door het Landelijk Expertise Centrum Speciaal Onderwijs zijn ontwikkeld: 1.

Nadere informatie

Vormgeven aan passend onderwijs binnen De Wheemschool

Vormgeven aan passend onderwijs binnen De Wheemschool Vormgeven aan passend onderwijs binnen De Wheemschool De Wheemschool heeft een schoolondersteuningsprofiel opgesteld. Dit is een wettelijk voorschrift bij de invoering van passend onderwijs. Het schoolondersteuningsprofiel

Nadere informatie

Tyltylcentrum De Witte Vogel

Tyltylcentrum De Witte Vogel VSO SO School Ondersteunings Profiel (SOP) Tyltylcentrum De Witte Vogel SO VSO SO De Witte Vogel Willem Dreespark 307 2531 SX Den Haag tel. 070-388 88 50 info@wittevogel.nl www.wittevogel.nl Schoolondersteuningsprofiel

Nadere informatie

2. Waar staat de school voor?

2. Waar staat de school voor? 2. Waar staat de school voor? Missie en Visie Het Rondeel gaat uit van de Wet op het Basisonderwijs. Het onderwijs omvat de kerndoelen en vakgebieden die daarin zijn voorgeschreven. Daarnaast zijn ook

Nadere informatie

School Ondersteunings Profiel (SOP)

School Ondersteunings Profiel (SOP) School Ondersteunings Profiel (SOP) SO Inspecteur S. de Vriesschool SO Inspecteur S. de Vriesschool Heliotrooplaan 35 2555 MA Den Haag tel. 070 448 31 30 administratie@inspecteurdevriesschool.nl www.inspecteurdevriesschool.nl

Nadere informatie

VERSLAG VIERJAARLIJKS BEZOEK. Obadjaschool, cluster 3

VERSLAG VIERJAARLIJKS BEZOEK. Obadjaschool, cluster 3 VERSLAG VIERJAARLIJKS BEZOEK Obadjaschool, cluster 3 Plaats : Zwolle BRIN nummer : 26NC OKE 01 SO Onderzoeksnummer : 287514 Datum onderzoek : 19 januari 2016 Datum vaststelling : 16 maart 2016 Pagina 2

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ BASISSCHOOL MISTE CORLE Plaats : Winterswijk BRIN-nummer : 18ZG Onderzoek uitgevoerd op : 3 november 2009 Rapport vastgesteld te Zwolle op 30 maart 2010 HB 2811938/9

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel

Schoolondersteuningsprofiel Schoolondersteuningsprofiel 2017-2018 Naam school: CBS t Kompas Radewijk Ingevuld op: 1 oktober 2017 Typering van de school als onderwijsondersteuningsvoorziening We hebben in ons team 1 interne begeleider

Nadere informatie

de Samenwerkingsschool "Balans"

de Samenwerkingsschool Balans RAPPORT VAN BEVINDINGEN Kwaliteitsonderzoek bij de Samenwerkingsschool "Balans" Plaats : 's-gravenhage BRIN-nummer : 26PT Onderzoeksnummer : 122926 Datum schoolbezoek : 19 mei 2011 Rapport vastgesteld

Nadere informatie

VERSLAG VIERJAARLIJKS BEZOEK. Talentencampus Venlo (17GQ Vijverhofschool)

VERSLAG VIERJAARLIJKS BEZOEK. Talentencampus Venlo (17GQ Vijverhofschool) VERSLAG VIERJAARLIJKS BEZOEK Talentencampus Venlo (17GQ Vijverhofschool) Plaats : Tegelen BRIN nummer : 17GQ OKE 01 SO Onderzoeksnummer : 259404 Datum onderzoek : 19 november 2013 Datum vaststelling :

Nadere informatie

SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR

SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR 2016-2017 1 Voorwoord Voor u ligt het SchoolOndersteuningsProfiel (SOP) van basisschool de Arnhorst in Velp Iedere school stelt een SOP op, dit is een wettelijke

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK NAAR DE KWALITEITSVERBETERING BIJ

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK NAAR DE KWALITEITSVERBETERING BIJ RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK NAAR DE KWALITEITSVERBETERING BIJ BASISSCHOOL HOUTWIJK Plaats : Den Haag BRIN-nummer : 19MZ-1 Arrangementsnummer : 77298 Registratienummer : 2863555 Onderzoek uitgevoerd

Nadere informatie

Openbaar Onderwijs Zwolle Postbus 55, 8000 AB Zwolle Telefoon 038 4 55 59 40 Fax 038 4 55 59 49

Openbaar Onderwijs Zwolle Postbus 55, 8000 AB Zwolle Telefoon 038 4 55 59 40 Fax 038 4 55 59 49 Openbaar Onderwijs Zwolle Postbus 55, 8000 AB Zwolle Telefoon 038 4 55 59 40 Fax 038 4 55 59 49 Leerlingenzorg door externen onder schooltijd. Inleiding. Basisscholen worden in toenemende mate geconfronteerd

Nadere informatie

De doelen van het onderwijs op locatie De Ring zijn gebaseerd op vier kernwaarden vanuit de missie:

De doelen van het onderwijs op locatie De Ring zijn gebaseerd op vier kernwaarden vanuit de missie: CSG LIUDGER DE RING ONDERSTEUNINGSPLAN 2014 Voorwoord De doelen van het onderwijs op locatie De Ring zijn gebaseerd op vier kernwaarden vanuit de missie: Veiligheid, Respect, Betrokkenheid en Ontplooiing

Nadere informatie

Protocol Ontwikkelingsperspectief. 1. Inleiding. 2. Wet en regelgeving. 3. Huidig toezicht- en waarderingskader inspectie

Protocol Ontwikkelingsperspectief. 1. Inleiding. 2. Wet en regelgeving. 3. Huidig toezicht- en waarderingskader inspectie Protocol Ontwikkelingsperspectief 1. Inleiding In het ontwikkelingsperspectief (OPP) beschrijft de school de doelen die een leerling kan halen. Het biedt handvatten waarmee de leraar het onderwijs kan

Nadere informatie

Definitieve versie februari 2015

Definitieve versie februari 2015 1 Gecomprimeerd Schoolondersteuningsprofiel Steven Stemerding Algemene gegevens School Steven Stemerding BRIN 12GJ Directeur Marloes Snel Adres Slingeplein 10 Telefoon 010-4808635 E-mail Bestuur Basisondersteuning

Nadere informatie

LUMIAR VOOR PRIMAIR ONDERWIJS

LUMIAR VOOR PRIMAIR ONDERWIJS BIJLAGE 2: UITKOMST ONDERZOEK LUMIAR VOOR PRIMAIR ONDERWIJS TE VIANEN INHOUD 1. Uitkomst onderzoek Lumiar te Vianen 3 2. en oordelen per onderliggende onderzoeksvraag 5 3. Samenvattend oordeel 11 Bijlage

Nadere informatie

3. De zorg voor de leerlingen Passend Onderwijs

3. De zorg voor de leerlingen Passend Onderwijs 3. De zorg voor de leerlingen 3.1. Passend Onderwijs Het doel van Passend Onderwijs is dat scholen in de regio gezamenlijk verantwoordelijk zijn voor de zorg voor de leerlingen. Onze scholen zijn aangesloten

Nadere informatie

Jaarplan - jaarverslag 2015-2016

Jaarplan - jaarverslag 2015-2016 Jaarplan - jaarverslag 2015-2016 SBO de Windroos, locatie Lindenholt Nijmegen Datum: 13 juli 2015 www.mijnschoolplan.nl JAARPLAN 2015-2016 JAARVERSLAG 2015-2016 Schoolnaam SBO de Windroos, locatie Lindenholt

Nadere informatie

LUMIAR VOOR PRIMAIR ONDERWIJS

LUMIAR VOOR PRIMAIR ONDERWIJS BIJLAGE: UITKOMST ONDERZOEK LUMIAR VOOR PRIMAIR ONDERWIJS TE VIANEN INHOUD 1. Uitkomst onderzoek Lumiar te Vianen 5 2. en oordelen per onderliggende onderzoeksvraag 7 3. Samenvattend oordeel 13 Bijlage

Nadere informatie

Onderzoek naar de kwaliteitsverbetering bij. Christelijke Speciale basisschool De Branding

Onderzoek naar de kwaliteitsverbetering bij. Christelijke Speciale basisschool De Branding RAPPORT VAN BEVINDINGEN Onderzoek naar de kwaliteitsverbetering bij Christelijke Speciale basisschool De Branding Plaats : Spijkenisse BRIN-nummer : 23XL Onderzoeksnummer : 123530 Datum schoolbezoek :

Nadere informatie

Notitie hulp en/of behandeling door externen onder schooltijd. Basisschool Dierdonk. MT vastgesteld: 07-11-2011

Notitie hulp en/of behandeling door externen onder schooltijd. Basisschool Dierdonk. MT vastgesteld: 07-11-2011 Notitie hulp en/of behandeling door externen onder schooltijd Basisschool Dierdonk MT vastgesteld: 07-11-2011 MR behandeld: 19-01-2012 Notitie hulp / behandeling door externen onder schooltijd 1. Inleiding

Nadere informatie

Jaarplan Jaar Datum 15 juni 2016

Jaarplan Jaar Datum 15 juni 2016 Jaarplan 2016-2017 Jaar 2016-2017 School De Toermalijn Willem Kamper Datum 15 juni 2016 Inleiding In dit jaarplan 2016-2017 geven we een overzicht en uitwerking van geplande activiteiten en verbeterpunten

Nadere informatie

Protocol 2: het vermoeden van seksuele intimidatie tussen kinderen onderling in de schoolsituatie.

Protocol 2: het vermoeden van seksuele intimidatie tussen kinderen onderling in de schoolsituatie. Pagina 1 van 7 2.2.10. PROTOCOL PREVENTIE MACHTSMISBRUIK Bron:: JGZ protocol PMM - concept 4 GGD Hart voor Brabant Moet iedereen het weten? Draaiboek bij crisissituaties seksuele intimidatie in het primair

Nadere informatie

Leerroutedocument. Leerroute 1

Leerroutedocument. Leerroute 1 Leerroutedocument Leerroute 1 1 Inleiding. Geachte ouder(s)/verzorger(s), Voor u ligt het leerroute plan van Mariëndael, met informatie over het onderwijsaanbod, onderwijsinhoud en organisatie van het

Nadere informatie

Stappenplan grensoverschrijdend gedrag 4 e Montessorischool de Pinksterbloem. Wat verstaan we onder grensoverschrijdend gedrag?

Stappenplan grensoverschrijdend gedrag 4 e Montessorischool de Pinksterbloem. Wat verstaan we onder grensoverschrijdend gedrag? Stappenplan grensoverschrijdend gedrag 4 e Montessorischool de Pinksterbloem Wat verstaan we onder grensoverschrijdend gedrag? Fysieke agressie of geweld: Het uitoefenen van elke vorm van feitelijk geweld

Nadere informatie

SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR 2015-2016. OBS De Kameleon

SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR 2015-2016. OBS De Kameleon SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR 2015-2016 OBS De Kameleon 1 Voorwoord Voor u ligt het Schoolondersteuningsprofiel (SOP) van basisschool de Kameleon. Iedere school stelt een SOP op, dit is een wettelijke

Nadere informatie

Therapeutische peutergroepen. Algemene informatie

Therapeutische peutergroepen. Algemene informatie Therapeutische peutergroepen Algemene informatie Therapeutische peutergroep Behandeling op een therapeutische peutergroep (TPG) bestaat uit een intensief revalidatieprogramma voor kinderen van ongeveer

Nadere informatie

De Voorde. School Ondersteunings Profiel (SOP) SO De Voorde Hoofdgebouw: Bazuinlaan 4 2287 EE Rijswijk Tel. 070-39 43 042

De Voorde. School Ondersteunings Profiel (SOP) SO De Voorde Hoofdgebouw: Bazuinlaan 4 2287 EE Rijswijk Tel. 070-39 43 042 VSO SO School Ondersteunings Profiel (SOP) De Voorde SO VSO SO De Voorde Hoofdgebouw: Bazuinlaan 4 2287 EE Rijswijk Tel. 070-39 43 042 school@voorde.scoh.nl www.scoh.nl/voorde Schoolondersteuningsprofiel

Nadere informatie

Leerlijnen Ontwikkeling volgen en onderwijs plannen aan de hand van leerlijnen met uw leerlingvolgsysteem. Driestar educatief T ALENT IN ONTWIKKELING

Leerlijnen Ontwikkeling volgen en onderwijs plannen aan de hand van leerlijnen met uw leerlingvolgsysteem. Driestar educatief T ALENT IN ONTWIKKELING Leerlijnen Ontwikkeling volgen en onderwijs plannen aan de hand van leerlijnen met uw leerlingvolgsysteem Driestar educatief T ALENT IN ONTWIKKELING O leerlijnen H a n d e l i n g s g e r i c h t w e r

Nadere informatie

VERSLAG VIERJAARLIJKS BEZOEK. Mytylschool De Schalm

VERSLAG VIERJAARLIJKS BEZOEK. Mytylschool De Schalm VERSLAG VIERJAARLIJKS BEZOEK Mytylschool De Schalm Plaats : Breda BRIN nummer : 02RK OKE 01 SO Onderzoeksnummer : 281488 Datum onderzoek : 5 februari 2015 Datum vaststelling : 14 april 2015 Pagina 2 van

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel. 09AY00 Rooms Katholieke Basisschool De Brembocht

Schoolondersteuningsprofiel. 09AY00 Rooms Katholieke Basisschool De Brembocht Schoolondersteuningsprofiel 09AY00 Rooms Katholieke Basisschool De Brembocht Inhoudsopgave Toelichting 3 DEEL I INVENTARISATIE 6 1 Typering van de school.7 2 Kwaliteit basisondersteuning 7 3 Basisondersteuning

Nadere informatie

Excellente Leerkracht SBO, SO/VSO. Stichting Meerkring LC 11 Onderwijsproces -> Leraren 44343 43334 43 43 Marieke Kalisvaart

Excellente Leerkracht SBO, SO/VSO. Stichting Meerkring LC 11 Onderwijsproces -> Leraren 44343 43334 43 43 Marieke Kalisvaart Functie-informatie Functienaam Organisatie Letterschaal CAO Salarisschaal Werkterrein Kenmerkscores SPO-gecertificeerde Stichting Meerkring LC 11 Onderwijsproces -> Leraren 44343 43334 43 43 Marieke Kalisvaart

Nadere informatie

Het draaiboek rond het werken met het ontwikkelingsvolgmodel Kijk! Op basisschool Finlandia

Het draaiboek rond het werken met het ontwikkelingsvolgmodel Kijk! Op basisschool Finlandia Het draaiboek rond het werken met het ontwikkelingsvolgmodel Kijk! Op basisschool Finlandia Inhoudsopgave: Inhoudsopgave:... 2 Inleiding: Het draaiboek voor het werken met het Ontwikkelingsvolgmodel Kijk!

Nadere informatie

Sociale Veiligheid Pestprotocol

Sociale Veiligheid Pestprotocol Sociale Veiligheid Pestprotocol Versie 2017-2018 Locatie: Den Bongerd 1 INHOUD 1 Inleiding en leeswijzer... 3 2 De 7 pijlers... 4 1. VISIE... 4 2. INZICHT... 4 3. VOORWAARDEN... 4 4. HANDELEN... 5 5. PREVENTIE...

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel CBS de ster Harkstede

Schoolondersteuningsprofiel CBS de ster Harkstede Schoolondersteuningsprofiel CBS de ster Harkstede VGPONN- SWV PO 20.01 1 Inhoudsopgave Inleiding pag 3 Schoolgegevens pag 4 Ondersteuning pag 5 Basisondersteuning pag 5 Extra ondersteuning pag 6 Zorg voor

Nadere informatie

De Duinpieper LEERPLICHT: IEDEREEN OP SCHOOL. Deze brochure is een uitgave van de gemeente Noordwijk en de Noordwijkse scholen

De Duinpieper LEERPLICHT: IEDEREEN OP SCHOOL. Deze brochure is een uitgave van de gemeente Noordwijk en de Noordwijkse scholen De Duinpieper LEERPLICHT: IEDEREEN OP SCHOOL Iedereen op school Alle kinderen in Nederland moeten naar school. Want onderwijs is belangrijk als je later in de maatschappij wilt meedoen. En met een goede

Nadere informatie

onderwijs, de ontwikkelingen op een rij

onderwijs, de ontwikkelingen op een rij onderwijs, de ontwikkelingen op een rij Veel scholen zijn begonnen met het werken met groepsplannen. Anderen zijn zich aan het oriënteren hierop. Om groepsplannen goed in te kunnen voeren is het belangrijk

Nadere informatie

Leerroutedocument. Leerroute 3 en 4

Leerroutedocument. Leerroute 3 en 4 Leerroutedocument Leerroute 3 en 4 1 Inleiding. Geachte ouder(s)/verzorger(s), Voor u ligt het leerroute plan van Mariëndael, met informatie over het onderwijsaanbod, onderwijsinhoud en organisatie van

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ TH. HART DE RUYTERSCHOOL VSO CLUSTER 4

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ TH. HART DE RUYTERSCHOOL VSO CLUSTER 4 RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ TH. HART DE RUYTERSCHOOL VSO CLUSTER 4 Plaats: Groningen BRIN-nummer: 140R Onderzoek uitgevoerd op: 9 juni 2009 Conceptrapport verzonden op: 1 juli 2009 Rapport vastgesteld

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING. VSO De Argo

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING. VSO De Argo RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING VSO De Argo Plaats : Terneuzen BRIN nummer : 04EY OKE 03 VSO Onderzoeksnummer : 151349 Datum onderzoek : 20 februari 2013 Datum vaststelling

Nadere informatie

Procedure schooladvies

Procedure schooladvies Procedure schooladvies Doel van de procedure: Leerkrachten, ouders en leerlingen hebben zorgvuldige en uitgebreide informatie over het traject dat gevolgd wordt op basisschool Ondersteboven om tot een

Nadere informatie

VERSLAG VIERJAARLIJKS BEZOEK. MBS Eindhoven

VERSLAG VIERJAARLIJKS BEZOEK. MBS Eindhoven VERSLAG VIERJAARLIJKS BEZOEK MBS Eindhoven Plaats : Eindhoven BRIN nummer : 19HT OKE 01 SO Onderzoeksnummer : 286981 Datum onderzoek : 14 januari 2016 Datum vaststelling : 15 maart 2016 Pagina 2 van 11

Nadere informatie