Met welke data kunnen wij de kwaliteit van het Nederlands onderwijs meten?

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Met welke data kunnen wij de kwaliteit van het Nederlands onderwijs meten?"

Transcriptie

1 Met welke data kunnen wij de kwaliteit van het Nederlands onderwijs meten? Jaap Dronkers Hoogleraar internationale vergelijking van onderwijsprestaties en ongelijkheid Homepage

2 Twee soorten kwaliteit van het onderwijs Technische kwaliteit Politieke kwaliteit Kwaliteit van school # kwaliteit van opleiding # kwaliteit van onderwijsstelsel. Technische kwaliteit # politieke kwaliteit

3 Technische kwaliteit van onderwijs Interne kwaliteit = het aandeel afgestudeerden van een bepaalde school, opleiding of onderwijsstelsel dat het diploma haalt, bepaalde kennis en vaardigheden bezit, etc. Externe kwaliteit = het aandeel afgestudeerden van een bepaalde school, opleiding of onderwijsstelsel dat meer kansen heeft bij het vinden en groeien in werk, bij het vinden en behouden van partner, gezondheid, etc. Effectiviteit / toegevoegde waarde = interne of externe kwaliteit waarbij rekening wordt gehouden met de instroomkenmerken van de leerlingen Efficiëntie = interne of externe kwaliteit waarbij rekening wordt gehouden met bestede financiële middelen. Tevredenheid ouders / leerlingen # kwaliteit.

4 Politieke kwaliteit van het onderwijs Normatieve kwaliteit = het aandeel afgestudeerden van een bepaalde school, opleiding of onderwijsstelsel dat bepaalde gewenste waarden en normen bezit. Emancipatie kwaliteit = de mate waarin een school, opleiding of onderwijsstelsel bijdraagt aan verkleining van de verschillen in onderwijssucces tussen kinderen uit een hoog en laag ouderlijk milieu. Integratie kwaliteit = de mate waarin een school, opleiding of onderwijsstelsel bijdraagt aan verkleining van de verschillen in onderwijssucces tussen kinderen van immigranten en inboorlingen. Top kwaliteit = de mate waarin een school, opleiding of onderwijsstelsel bijdraagt aan verhoging van de kennis en vaardigheden van het best presterende kwart van de leerlingen. Bodem kwaliteit = de mate waarin een school, opleiding of onderwijsstelsel bijdraagt aan verhoging van de kennis en vaardigheden van het slechtst presterende kwart van de leerlingen.

5 Drie soorten data verbonden met verschillende aspecten van kwaliteit 1. Administratieve data = vooral interne technische kwaliteit, effectiviteit & efficiëntie van scholen. 2. Internationale vergelijkende data = interne technische kwaliteit, efficiëntie en effectiviteit, en politieke kwaliteit van scholen & onderwijsstelsels. 3. Nationale longitudinale data = vooral externe technische kwaliteit en effectiviteit, en politieke kwaliteit van scholen & opleidingen.

6 CITO data Inspectie data 1. Administratieve data

7 Gebreken administratieve data Formele belemmeringen bij toegankelijkheid (Trouwproces om de inspectie cijfers). Niet beschikbaarheid van gegevens over leerlingen: bv het constant blijven van CITO scores bij oplopend ouderlijk onderwijs. Gebrek systematiek: vergelijk kwaliteitskaarten van scholen uit de opeenvolgende jaren. Politieke invloed: onderscheid in rendement tussen onder- en bovenbouw door inspectie (overblijfsel van basisvorming). Geaggregeerde gegevens, geen individuele kenmerken.

8 Beoordeling gebruik administratieve data voor vaststelling van kwaliteit van Nederlandse onderwijs CITO data onbruikbaar, wegens geringe toegankelijkheid door derden & gebrek aan achtergrondkenmerken Inspectie data zijn bruikbaar, maar zijn moeilijk toegankelijk, in de tijd niet systematisch en fragmentarisch. Inspectierapporten moeten teveel heren dienen om bruikbaar te zijn.

9 De drie Heren bij de inspectiegegevens 1. Ouders: ruwe slaag- & zittenblijf-percentages, gemiddeld eindexamencijfer, ordeproblemen = indicator voor ouders. 2. Scholen (docenten en directies): toegevoegde waarde, dwz slaag- & zittenblijf-percentages, gemiddeld eindexamencijfer, ordeproblemen, gecorrigeerd voor schoolpopulatie & hoeveelheid en kwaliteit leerkrachten = schooleffectiviteit; indicator voor docenten en besturen 3. Overheid (als bewaker van het algemeen belang): handhaving gelijk minimumniveau bij diploma over scholen en door de tijd, maar gecorrigeerd voor financiële input = systeemefficiëntie; indicator voor overheden.

10 Een voorstel tot herinrichting publicatie inspectiegegevens: ouders Inspectie dient maar één heer: direct ouders & leerlingen en daardoor indirect overheid. Inspectie waarschuwt rechtstreeks ouders als school onder publiek minimum scoort: te lage absolute Cito-toets (of te weinig deelnemende leerlingen) of te lage centrale eindexamencijfers. Publiceert haar al haar gegevens en rapporten op school en locatieniveau op internet, en rapporteert die direct aan ouders, overheden en media.

11 Een voorstel tot herinrichting publicatie inspectiegegevens: overheid Inspectie maakt geen ranglijsten (Netelenboserfenis), alleen lijsten van zwakke en slechte scholen en handelt op grond van die lijsten. Inspectie heeft het recht een school te sluiten of examenlicentie te ontnemen zonder tussenkomst van OC&W, maar uitsluitend op grond van scoren onder publiek minimum. Geen lang verbetertraject : kinderen kunnen hun school niet overdoen in dat verbetertraject. Inspectie bewaakt het niveau van de school- & de centrale examens & de CITO toets, zowel tussen scholen als over de tijd. Maar de inspectie gaat niet over het hoe van scholen. Centrale rekenkamer & wetenschappelijke instituten: relatie resultaten geld.

12 Een voorstel tot herinrichting publicatie inspectiegegevens: docenten & scholen Kranten (Trouw, Elsevier) en onderwijsbladen (Onderwijsblad, Pedagogische Studiën) maken zelf ranglijsten van scholen. Verschillende varianten van effectiviteit / toegevoegde waarde & efficiëntie van scholen: mogelijkheden voor concurrerende aanpak door media (met en zonder toegevoegde waarde) en verschillende indicatoren (examenresultaten, snelheid, tevredenheid).

13 2. Internationaal vergelijkende data Internationale onderwijsstelsels vergelijkingen sinds jaren 60: Torsen Husén; IEA; TIMSS; CIVED; PRILS; Tjeerd Plomp. Wisselende participatie van Nederland. Internationale vergelijkingen kregen politiek gewicht toen OECD in 2001 met PISA kwam. PISA meet mate van probleem oplossen, TIMMS geleerde kennis in onderwijs. PISA 2000, 2003, 2006 (15-jarigen) met taal, rekenen en natuurwetenschappen in alle OECD landen. Diploma s zijn onbruikbaar om internationaal onderwijsprestaties te vergelijken: inhoud en niveau van diploma verschilt te veel tussen OECD landen.

14 Enkele problemen met de PISA data Dwarsdoorsnede op 15-jaar. Longitudinale data is onbetaalbaar en onuitvoerbaar. Politieke invloed op dataverzameling en beschikbaarstelling. Frankrijk: sinds 2003 geen schoolkenmerken; Australië & Canada: geen onderscheid openbaar/bijzondere scholen; Duitsland: geen onderscheid naar Länder & ontoegankelijkheid PISA plus-steekproef; Nederland, USA, Zweden, etc: geen geboorteland leerlingen en ouders; gezinsvorm (eenoudergezin) is verdwenen sinds PISA Onvoldoende wetenschappelijk toezicht op dataverzameling, bv alleen OC&W zonder overleg met wetenschappers. Politiek-correcte OECD rapporten, bv Where immigrants succeed. Pisa 2003 : geen herkomstlandanalyse, verbod op analyse relatie beleid en onderwijsuitkomsten. Liegen met PISA data door bewindslieden, Netelenbos & Ritzen (Nederland scoort goed dankzij ons beleid), van der Hoeven (Nederlandse immigrantenleerlingen doen het goed), de cie. Dijsselbloem (PISA data zeggen weinig over de kwaliteit van Nederlands onderwijs).

15 Onjuiste bezwaren tegen PISA data De PISA scores komen tot stand door bedrog. Maar: bedriegen Finnen beter dan Italianen? Vergelijkbaar bedrogniveau. De uitkomsten voor taal zijn heel anders dan voor wiskunde. Maar: grote gezamenlijke variantie van de drie domeinen, en steeds vergelijkbare indicatoren voor kwaliteit. De hoge scores van Aziatische landen komt door hun autoritair onderwijsstelsel. Maar: Chinezen en Indiërs scoren ook hoog buiten Azië. De uitkomstverschillen tussen landen komen door de immigranten. Maar: te klein % immigranten kinderen en te grote verschillen tussen immigranten uit verschillende herkomstlanden.

16 Mogelijke verklaringen van hoge scores van Nederlandse onderwijs in internationale vergelijkingen Nederlands onderwijs heeft binnen Europa hoge plaatsen zowel in PISA als in TIMSS Geringe verschillen tussen scholen van het zelfde type in hun toerusting en resultaatvereisten Twee feitelijke centrale eindexamens: CITO toets basisonderwijs; centraal eindexamen Gematigde concurrentie om leerlingen, zonder grote financiële verschillen tussen scholen Geen afroming door privaatonderwijs, waardoor geringere verschillen in schoolcompositie tussen scholen van het zelfde type.

17 Toetsing van verklaringen van hoge Nederlandse scores in internationale vergelijkingen Vergelijking met behulp van PISA data van het Nederlandse voortgezet onderwijs met die van de buurlanden: Duitse deelstaten, Vlaanderen, Wallonië, Duitstalige Zwitserse kantons, Oostenrijk, Schotland, Denemarken & Zweden. Welke school- en onderwijsstelselkenmerken (onder controle van SES, etc) verklaren relatieve Nederlandse positie het best? Het gaat niet alleen om het gemiddelde scores, maar ook om de spreiding (de lagere scores van de top leerlingen, en de hogere scores van de bodem leerlingen, vgl. CPB rapport). Een afzonderlijke analyse voor de inboorlingen en immigranten (uitgesplitst naar herkomstland). Verklaringen van Nederlandse positie op deze afhankelijke variabelen mogen niet strijdig zijn.

18 Twee recente voorbeelden van de mogelijkheden van PISA data Onderwijsprestaties in onderwijsstelsels met middenschool, interne differentiatie of stratificatie, waarbij rekening wordt gehouden met schoolpopulatie en sociaal milieu (Dunne, 2010) Onderwijsprestaties van immigranten leerlingen, waarbij rekening wordt gehouden met (onderwijs) kenmerken van herkomst- en bestemmingslanden en sociaal milieu van de leerlingen (Heus, Dronkers & Levels, 2009).

19 Kenmerken van PISA data 500 = OECD gemiddelde op test voor taal, wiskunde of wetenschap; 100 = standaard deviatie; -13 = Nederland-Finland; - 32 = Nederland-HongKong; 26 = Nederland-Duitsland Onderwijsstelsel: sterk gestratificeerd (Nederland, Duitsland), gematigd gestratificeerd of interne differentiatie (België; USA), middenschool (Scandinavië). Sociaal milieu: combinatie van beroep en opleiding van de ouders & cultureel kapitaal in huishouden Schoolpopulatie: gemiddelde van het sociaal milieu van de ouders van de leerlingen op een school Land van herkomst: lengte van leerplicht Immigrant generatie: 2, 1.75, 1.5, 1.25

20 Voorbeeld 1 Onderwijsprestaties in onderwijsstelsels met middenschool-, interne differentiatie of stratificatie, waarbij rekening wordt gehouden met schoolpopulatie en sociaal milieu (Dunne, 2010)

21 PISA scores van leerlingen uit hoog-, midden- en laag milieu in scholen met verschillende SEScompositie in gestratificeerd onderwijsstelsel Dunne, 2010

22 PISA scores van leerlingen uit hoog-, midden- en laag milieu in scholen met verschillende SEScompositie in onderwijsstelsels met interne differentiatie Dunne, 2010

23 PISA scores van leerlingen uit hoog-, midden- en laag milieu in scholen met verschillende SEScompositie in middenschool onderwijsstelsel Dunne, 2010

24 Gestratificeerd Winst LK Winst HK Interne differentiatie Middenschool Probleem: selectie in scholen met slechte compositie Probleem: lage prestaties in topscholen voor alle klassen laag hoog laag hoog Laag Relatief voordeel gestratificeerd stelsel voor hogere klassen (HK) en lagere klassen tav middenschool (LK) Hogere prestaties lagere klassen in verhouding tot middenschoolstelsel Lagere prestaties lagere klassen in verhouding tot middenschoolstelsel hoog

25 Contourennota revisited Kemenade (PvdA): gelijk dat middenschoolstelsel minder ongelijke onderwijskansen geeft, maar ongelijk dat dit stelsel het kennisniveau van de bovenkant niet aantast en dat het effect van ouderlijk milieu sterker is op categoriale scholen. Someren-Downer (VVD): gelijk dat het middenschoolstelsel socialistische eenheidsworst product, maar ongelijk met miskenning van voordeel middenschool voor matige middenklasleerlingen. Marcus Bakker (CPN): gelijk dat middenschoolstelsel arbeiderskinderen het voordeel van gymnasium ontzegt, maar ongelijk omdat het merendeel van de arbeiderskinderen wegens hun te lage schoolprestaties niet tot het gymnasium toegelaten kunnen worden.

26 Conclusies emancipatie kwaliteit onderwijsstelsel Emancipatie kwaliteit van middenschoolonderwijsstelsel & lage emancipatie kwaliteit van gestratificeerd onderwijsstelsel. Bodem kwaliteit van middenschoolonderwijsstelsel. Scholen binnen het middenschool- en interne differentiatie-onderwijsstelsel hebben een geringere emancipatie kwaliteit dan vergelijkbare scholen binnen het gestratificeerd onderwijsstelsel. Top kwaliteit van gestratificeerd onderwijsstelsel, ook voor kinderen van laaggeschoolde ouders

27 Voorbeeld 2 Onderwijsprestaties van immigranten leerlingen, waarbij rekening wordt gehouden met (onderwijs)kenmerken van herkomst- en bestemmingslanden en sociaal milieu van de leerlingen (Heus, Dronkers & Levels, 2009; Heus & Dronkers, 2009)

28 PISA score van immigranten kinderen en al dan niet gedifferentieerd voortgezet onderwijssysteem in bestemmingslanden De Heus, Dronkers & Levels, 2009

29 PISA scores van immigranten kinderen en de kwaliteit van het onderwijs in landen van herkomst De Heus, Dronkers & Levels, 2009

30 Het effect van ouderlijke economische en culturele status op PISA scores van immigranten leerlingen afkomstig uit landen met verschillende religies Heus & Dronkers, 2009

31 Verklaringen voot religie herkomstland Drie mogelijke verklaringen van het Islam effect: Meer discriminatie van Moslims of een grotere gevoeligheid daarvoor; Negatieve selectie van gast-arbeiders; verklaring wordt niet gesteund door negatieve interactie Islam*ouderlijke opleiding; Islamitische religieuze waarden (eer; man-vrouw verhoudingen) zijn gedeeltelijk in strijd met succes in moderne samenlevingen. Mogelijke verklaringen van het effect van oosterse religie: Grotere waarde toegekend aan en inzet voor onderwijs. Neuro-psychologische voordelen van de Chinese taal (het leren van karakters) en getallen

32 Conclusie integratie kwaliteit onderwijsstelsels Integratie kwaliteit van gematigd gestratificeerd of interne differentiatie onderwijsstelsel. Integratie kwaliteit van middenschool-stelsel voor kinderen van hooggeschoolde immigranten, niet voor kinderen van laaggeschoolde immigranten. Integratie kwaliteit van leerplicht. Verschil tussen inboorlingen en immigranten wat betreft oorzaak onderwijsachterstand en betekenis van onderwijsstelsels daarbij.

33 3. Nationale longitudinale data Schoolloopbanen (vanaf eind 60), basis (Prima, etc), voortgezet (VOCL, etc) Beroepsloopbanen van schoolverlaters (vanaf eind 70): SIS (Schoolverlaters InformatieSysteem): WO-, HBO-, BVE- en VO-Monitor van schoolverlaters Levenslopen, gebaseerd op oude data en opnieuw opgezocht (Noord-Brabant cohort; Enschede cohort; VOCL leerlingen op de arbeidsmarkt) Medische quasi-geboortecohorten (Trials) Periodieke Peiling Onderwijs Nederland

34 Mogelijkheden longitudinale data voor kwaliteitsmeting onderwijs Externe kwaliteit & politieke kwaliteit van opleidingen Afronding van opleiding Succes in vervolgopleiding Overgang naar arbeidsmarkt Lange termijn succes op arbeidsmarkt Trouw- & scheidingskansen Gezondheid

35 Gebreken wetenschappelijke data voor kwaliteitsmeting onderwijs Breuken bij overgangen (basis-voortgezet; voortgezet-tertiair; onderwijs-arbeidsmarkt) waardoor minder bruikbaar. Verlies van drop-outs en verhuizers, waardoor foutieve uitkomsten: onderwijsnummer. Niet meer relevant na veranderingen in beleid. Scholen meestal niet bij name traceerbaar (belemmert kracht van de analyse). Vaak geen goede controle groepen voor analyse van school- en onderwijssysteem-effecten. Angst bij onderzoekers voor financieerders en opdrachtgevers & medewerking van scholen. Weinig binnenlands gebruikt om kwaliteit van Nederlands onderwijs te meten, uitzondering van der Werf.

36 De kwaliteit van het Nederlands voortgezet onderwijs Hoge interne kwaliteit, als gevolg van onderwijspacificatie van (gelijkwaardige scholen, onderlinge concurrentie), de tussenstap van Mulo/ MAVO/HAVO & Mammoetwet (cito-toets; scholengemeenschappen). Lage emancipatie kwaliteit, als gevolg van sterk gestratificeerd onderwijs, afschaf opstroom-mogelijkheden), behalve voor laag milieu leerlingen in havo&vwo. Lage integratie kwaliteit, als gevolg van sterk gestratificeerd onderwijs, meest voor hoog milieu leerlingen.

Waarom migrantenkinderen het beter doen in bepaalde onderwijssystemen systemen of in bepaalde scholen

Waarom migrantenkinderen het beter doen in bepaalde onderwijssystemen systemen of in bepaalde scholen Waarom migrantenkinderen het beter doen in bepaalde onderwijssystemen systemen of in bepaalde scholen Jaap Dronkers, Rolf van der Velden en Allison Dunne 1 1. Inleiding In dit paper onderzoeken we het

Nadere informatie

POSITIEVE MAAR OOK NEGATIEVE EFFECTEN VAN ETNISCHE DIVERSITEIT IN SCHOLEN OP ONDERWIJSPRESTATIES? Een empirische toets met internationale PISA-data *

POSITIEVE MAAR OOK NEGATIEVE EFFECTEN VAN ETNISCHE DIVERSITEIT IN SCHOLEN OP ONDERWIJSPRESTATIES? Een empirische toets met internationale PISA-data * A ARTIKELEN POSITIEVE MAAR OOK NEGATIEVE EFFECTEN VAN ETNISCHE DIVERSITEIT IN SCHOLEN OP ONDERWIJSPRESTATIES? Een empirische toets met internationale PISA-data * Jaap Dronkers ** Samenvatting In deze bijdrage

Nadere informatie

Advies. Vroeg of laat

Advies. Vroeg of laat Advies Vroeg of laat Vroeg of laat Advies over de vroege selectie in het Nederlandse onderwijs Colofon De Onderwijsraad is een onafhankelijk adviescollege, opgericht in 1919. De raad adviseert, gevraagd

Nadere informatie

Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt Was de Mammoetwet succesvol, ook vanuit interna5onaal perspec5ef?

Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt Was de Mammoetwet succesvol, ook vanuit interna5onaal perspec5ef? Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt Was de Mammoetwet succesvol, ook vanuit interna5onaal perspec5ef? Jaap Dronkers www.roa.unimaas.nl/cv/dronkers/nw_dronkers.htm Doelen van de mammoet wet Het

Nadere informatie

Presteren naar vermogen

Presteren naar vermogen Presteren naar vermogen verkenning advies studie Presteren naar vermogen Colofon De Onderwijsraad is een onafhankelijk adviescollege, opgericht in 1919. De raad adviseert, gevraagd en ongevraagd, over

Nadere informatie

Schoolsucces van jongens en meisjes in het HAVO en VWO: waarom meisjes het beter doen

Schoolsucces van jongens en meisjes in het HAVO en VWO: waarom meisjes het beter doen Schoolsucces van jongens en meisjes in het HAVO en VWO: waarom meisjes het beter doen Johan Coenen Chistoph Meng Rolf van der Velden ROA-R-211/2 Colofon Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt (ROA).

Nadere informatie

PIAAC: KERNVAARDIGHEDEN VOOR WERK EN LEVEN

PIAAC: KERNVAARDIGHEDEN VOOR WERK EN LEVEN PIAAC: KERNVAARDIGHEDEN VOOR WERK EN LEVEN RESULTATEN VAN DE NEDERLANDSE SURVEY 2012 Marieke Buisman, Jim Allen, Didier Fouarge, Willem Houtkoop en Rolf van der Velden www.piaac.nl Colofon Titel PIAAC:

Nadere informatie

De sociale staat van Nederland 2011

De sociale staat van Nederland 2011 De sociale staat van Nederland 2011 De sociale staat van Nederland 2011 Redactie: Rob Bijl Jeroen Boelhouwer Mariëlle Cloïn Evert Pommer Sociaal en Cultureel Planbureau Den Haag, november 2011 Het Sociaal

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2007 2008 31 007 Parlementair Onderzoek Onderwijsvernieuwingen Nr. 6 BRIEF VAN DE COMMISSIE PARLEMENTAIR ONDERZOEK ONDERWIJSVERNIEUWINGEN Aan de Voorzitter

Nadere informatie

PIAAC: KERNVAARDIGHEDEN VOOR WERK EN LEVEN

PIAAC: KERNVAARDIGHEDEN VOOR WERK EN LEVEN PIAAC: KERNVAARDIGHEDEN VOOR WERK EN LEVEN RESULTATEN VAN DE NEDERLANDSE SURVEY 2012 Marieke Buisman, Jim Allen, Didier Fouarge, Willem Houtkoop en Rolf van der Velden www.piaac.nl Inhoudsopgave Inhoudsopgave

Nadere informatie

De staat van het onderwijs

De staat van het onderwijs De staat van het onderwijs Hoofdlijnen uit het Onderwijsverslag 2013/2014 De staat van het onderwijs Hoofdlijnen uit het Onderwijsverslag 2013/2014 inspectie van het onderwijs april 2015 inspectie van

Nadere informatie

Kernvaardigheden in Nederland

Kernvaardigheden in Nederland Kernvaardigheden in Nederland Resultaten van de Adult Literacy and Life Skills Survey (ALL) Willem Houtkoop (ecbo), Jim Allen (ROA), Marieke Buisman (ecbo), Didier Fouarge (ROA) en Rolf van der Velden

Nadere informatie

Marieke Buisman en Willem Houtkoop. Laaggeletterdheid in kaart

Marieke Buisman en Willem Houtkoop. Laaggeletterdheid in kaart Marieke Buisman en Willem Houtkoop ] Laaggeletterdheid in kaart Colofon Titel Laaggeletterdheid in kaart Auteurs Marieke Buisman en Willem Houtkoop Datum April 2014 Ontwerp Design Crew ISBN/EAN 978-94-6052-079-2

Nadere informatie

Kernvaardigheden in Nederland

Kernvaardigheden in Nederland Willem Houtkoop, Jim Allen, Marieke Buisman, Didier Fouarge en Rolf van der Velden Kernvaardigheden in Nederland Resultaten van de Adult Literacy and Life Skills Survey (ALL) Kernvaardigheden in Nederland

Nadere informatie

Kan het onderwijs in Nederland efficiënter?

Kan het onderwijs in Nederland efficiënter? 2015 Scientific Paper Kan het onderwijs in Nederland efficiënter? Een technische internationale analyse Mark Groen CBS Kan het onderwijs in Nederland efficiënter? 3 Inhoud 1. Inleiding 5 2. Model 5 3.

Nadere informatie

Laaggeletterdheid in Nederland. Fouarge, Willem Houtkoop en Rolf van der Velden

Laaggeletterdheid in Nederland. Fouarge, Willem Houtkoop en Rolf van der Velden ] Didier Laaggeletterdheid in Nederland Fouarge, Willem Houtkoop en Rolf van der Velden Laaggeletterdheid in Nederland Resultaten van de Adult Literacy and Life Skills Survey (ALL) Didier Fouarge, Willem

Nadere informatie

Effecten van schoolsamenstelling op schoolprestaties in het Nederlandse basisonderwijs.

Effecten van schoolsamenstelling op schoolprestaties in het Nederlandse basisonderwijs. Effecten van schoolsamenstelling op schoolprestaties in het Nederlandse basisonderwijs. Merlijn Karssen Ineke van der Veen Jaap Roeleveld Kohnstamm Instituut Universiteit van Amsterdam Samenvatting In

Nadere informatie

De staat van het onderwijs

De staat van het onderwijs DE STAAT VAN HET ONDERWIJS De staat van het onderwijs ONDERWIJSVERSLAG 2012/2013 INSPECTIE VAN HET ONDERWIJS APRIL 2014 INSPECTIE VAN HET ONDERWIJS ONDERWIJSVERSLAG 2012/2013 oor u ligt het nderwijsverslag

Nadere informatie

De stand van educatief Nederland 2013. Een smalle kijk op onderwijs kwaliteit

De stand van educatief Nederland 2013. Een smalle kijk op onderwijs kwaliteit De stand van educatief Nederland 2013 Een smalle kijk op onderwijs kwaliteit Een smalle kijk op onderwijskwaliteit Stand van educatief Nederland 2013 Eén keer in de vier jaar maakt de Onderwijsraad de

Nadere informatie

Over de drempels met rekenen

Over de drempels met rekenen Over de drempels met rekenen Over de drempels met rekenen Consolideren, onderhouden, gebruiken en verdiepen Onderdeel van de eindrapportage van de Expertgroep Doorlopende Leerlijnen Taal en Rekenen Postbus

Nadere informatie

Onderzoeksagenda Diversiteit in het jeugdbeleid

Onderzoeksagenda Diversiteit in het jeugdbeleid Onderzoeksagenda Diversiteit in het jeugdbeleid Een verkennende studie Marjolijn Distelbrink Ouafila Essayah Myriam Vandenbroucke Met medewerking van Hans Boutellier Juli 2010 2 Inhoud Voorwoord 5 Inleiding

Nadere informatie

Taalachterstand onder jongeren in Utrecht. Een onderzoek naar de stand van zaken

Taalachterstand onder jongeren in Utrecht. Een onderzoek naar de stand van zaken Taalachterstand onder jongeren in Utrecht Een onderzoek naar de stand van zaken Juli 2014 Inhoudsopgave Voorwoord... 4 Inleiding... 5 1. Onderzoeksopzet. 6 Aanleiding.. Doelstelling. Methode.. Eindresultaat..

Nadere informatie

Meisjessucces of jongensprobleem?

Meisjessucces of jongensprobleem? LOOK Rapport 43 Jos Claessen Meisjessucces of jongensprobleem? De groeiende achterstand van jongens in het onderwijs ofwel de voorsprong van meisjes Wetenschappelijk Centrum Leraren Onderzoek Open Universiteit

Nadere informatie

EXAMENS IN EXTRA VAKKEN EN VAKKEN OP EEN HOGER NIVEAU

EXAMENS IN EXTRA VAKKEN EN VAKKEN OP EEN HOGER NIVEAU EXAMENS IN EXTRA VAKKEN EN VAKKEN OP EEN HOGER NIVEAU EXAMENS IN EXTRA VAKKEN EN VAKKEN OP EEN HOGER NIVEAU - eindrapport - drs. J. Brekelmans dr. B. Dekker drs. J. van der Wel Amsterdam, februari 2012

Nadere informatie

Cito Corporate. Toetsen op School. Piet Sanders (redactie)

Cito Corporate. Toetsen op School. Piet Sanders (redactie) Cito Corporate Toetsen op School Piet Sanders (redactie) Toetsen op School Piet Sanders (redactie) Cito Arnhem Toetsen op School is een uitgave van Cito Coördinatie gegevensverzameling: Piet Sanders Auteurs:

Nadere informatie

LEVENDE Talen Effecten van sturing op discrepantie tussen de cijfers van het centraal examen en het schoolexamen bij de talen

LEVENDE Talen Effecten van sturing op discrepantie tussen de cijfers van het centraal examen en het schoolexamen bij de talen LEVENDE Talen Effecten van sturing op discrepantie tussen de cijfers van het centraal examen en het schoolexamen bij de talen Onderzoek naar de sturing door schoolleiders en de effecten daarvan op het

Nadere informatie

Naar een open samenleving?

Naar een open samenleving? Schoon formaat: 170 x 240 x 7 mm. De rmo is de adviesraad van de regering en het parlement op het terrein van participatie van burgers en stabiliteit van de samenleving. De rmo werkt aan nieuwe concepten

Nadere informatie

Sociale uitsluiting bij kinderen: omvang en achtergronden

Sociale uitsluiting bij kinderen: omvang en achtergronden Sociale uitsluiting bij kinderen: omvang en achtergronden Sociale uitsluiting bij kinderen: omvang en achtergronden Annette Roest Anne Marike Lokhorst Cok Vrooman Sociaal en Cultureel Planbureau Den Haag,

Nadere informatie

Lerarentekort aanpakken via werving in buurlanden?

Lerarentekort aanpakken via werving in buurlanden? Lerarentekort aanpakken via werving in buurlanden? Wervingsmogelijkheden in Duitsland en Vlaanderen voor Nederlandse scholen in het voortgezet onderwijs Lerarentekort aanpakken via werving in buurlanden?

Nadere informatie

De lat kan hoger. Een onderzoek naar de mening van onderwijspersoneel over de actieplannen beter presteren

De lat kan hoger. Een onderzoek naar de mening van onderwijspersoneel over de actieplannen beter presteren De lat kan hoger Een onderzoek naar de mening van onderwijspersoneel over de actieplannen beter presteren Robert Sikkes (AOb) en Nico van Kessel (ITS) Juni 2011 1 2 De lat kan hoger Samenvatting 1. Rapportcijfer

Nadere informatie