Met welke data kunnen wij de kwaliteit van het Nederlands onderwijs meten?

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Met welke data kunnen wij de kwaliteit van het Nederlands onderwijs meten?"

Transcriptie

1 Met welke data kunnen wij de kwaliteit van het Nederlands onderwijs meten? Jaap Dronkers Hoogleraar internationale vergelijking van onderwijsprestaties en ongelijkheid Homepage

2 Twee soorten kwaliteit van het onderwijs Technische kwaliteit Politieke kwaliteit Kwaliteit van school # kwaliteit van opleiding # kwaliteit van onderwijsstelsel. Technische kwaliteit # politieke kwaliteit

3 Technische kwaliteit van onderwijs Interne kwaliteit = het aandeel afgestudeerden van een bepaalde school, opleiding of onderwijsstelsel dat het diploma haalt, bepaalde kennis en vaardigheden bezit, etc. Externe kwaliteit = het aandeel afgestudeerden van een bepaalde school, opleiding of onderwijsstelsel dat meer kansen heeft bij het vinden en groeien in werk, bij het vinden en behouden van partner, gezondheid, etc. Effectiviteit / toegevoegde waarde = interne of externe kwaliteit waarbij rekening wordt gehouden met de instroomkenmerken van de leerlingen Efficiëntie = interne of externe kwaliteit waarbij rekening wordt gehouden met bestede financiële middelen. Tevredenheid ouders / leerlingen # kwaliteit.

4 Politieke kwaliteit van het onderwijs Normatieve kwaliteit = het aandeel afgestudeerden van een bepaalde school, opleiding of onderwijsstelsel dat bepaalde gewenste waarden en normen bezit. Emancipatie kwaliteit = de mate waarin een school, opleiding of onderwijsstelsel bijdraagt aan verkleining van de verschillen in onderwijssucces tussen kinderen uit een hoog en laag ouderlijk milieu. Integratie kwaliteit = de mate waarin een school, opleiding of onderwijsstelsel bijdraagt aan verkleining van de verschillen in onderwijssucces tussen kinderen van immigranten en inboorlingen. Top kwaliteit = de mate waarin een school, opleiding of onderwijsstelsel bijdraagt aan verhoging van de kennis en vaardigheden van het best presterende kwart van de leerlingen. Bodem kwaliteit = de mate waarin een school, opleiding of onderwijsstelsel bijdraagt aan verhoging van de kennis en vaardigheden van het slechtst presterende kwart van de leerlingen.

5 Drie soorten data verbonden met verschillende aspecten van kwaliteit 1. Administratieve data = vooral interne technische kwaliteit, effectiviteit & efficiëntie van scholen. 2. Internationale vergelijkende data = interne technische kwaliteit, efficiëntie en effectiviteit, en politieke kwaliteit van scholen & onderwijsstelsels. 3. Nationale longitudinale data = vooral externe technische kwaliteit en effectiviteit, en politieke kwaliteit van scholen & opleidingen.

6 CITO data Inspectie data 1. Administratieve data

7 Gebreken administratieve data Formele belemmeringen bij toegankelijkheid (Trouwproces om de inspectie cijfers). Niet beschikbaarheid van gegevens over leerlingen: bv het constant blijven van CITO scores bij oplopend ouderlijk onderwijs. Gebrek systematiek: vergelijk kwaliteitskaarten van scholen uit de opeenvolgende jaren. Politieke invloed: onderscheid in rendement tussen onder- en bovenbouw door inspectie (overblijfsel van basisvorming). Geaggregeerde gegevens, geen individuele kenmerken.

8 Beoordeling gebruik administratieve data voor vaststelling van kwaliteit van Nederlandse onderwijs CITO data onbruikbaar, wegens geringe toegankelijkheid door derden & gebrek aan achtergrondkenmerken Inspectie data zijn bruikbaar, maar zijn moeilijk toegankelijk, in de tijd niet systematisch en fragmentarisch. Inspectierapporten moeten teveel heren dienen om bruikbaar te zijn.

9 De drie Heren bij de inspectiegegevens 1. Ouders: ruwe slaag- & zittenblijf-percentages, gemiddeld eindexamencijfer, ordeproblemen = indicator voor ouders. 2. Scholen (docenten en directies): toegevoegde waarde, dwz slaag- & zittenblijf-percentages, gemiddeld eindexamencijfer, ordeproblemen, gecorrigeerd voor schoolpopulatie & hoeveelheid en kwaliteit leerkrachten = schooleffectiviteit; indicator voor docenten en besturen 3. Overheid (als bewaker van het algemeen belang): handhaving gelijk minimumniveau bij diploma over scholen en door de tijd, maar gecorrigeerd voor financiële input = systeemefficiëntie; indicator voor overheden.

10 Een voorstel tot herinrichting publicatie inspectiegegevens: ouders Inspectie dient maar één heer: direct ouders & leerlingen en daardoor indirect overheid. Inspectie waarschuwt rechtstreeks ouders als school onder publiek minimum scoort: te lage absolute Cito-toets (of te weinig deelnemende leerlingen) of te lage centrale eindexamencijfers. Publiceert haar al haar gegevens en rapporten op school en locatieniveau op internet, en rapporteert die direct aan ouders, overheden en media.

11 Een voorstel tot herinrichting publicatie inspectiegegevens: overheid Inspectie maakt geen ranglijsten (Netelenboserfenis), alleen lijsten van zwakke en slechte scholen en handelt op grond van die lijsten. Inspectie heeft het recht een school te sluiten of examenlicentie te ontnemen zonder tussenkomst van OC&W, maar uitsluitend op grond van scoren onder publiek minimum. Geen lang verbetertraject : kinderen kunnen hun school niet overdoen in dat verbetertraject. Inspectie bewaakt het niveau van de school- & de centrale examens & de CITO toets, zowel tussen scholen als over de tijd. Maar de inspectie gaat niet over het hoe van scholen. Centrale rekenkamer & wetenschappelijke instituten: relatie resultaten geld.

12 Een voorstel tot herinrichting publicatie inspectiegegevens: docenten & scholen Kranten (Trouw, Elsevier) en onderwijsbladen (Onderwijsblad, Pedagogische Studiën) maken zelf ranglijsten van scholen. Verschillende varianten van effectiviteit / toegevoegde waarde & efficiëntie van scholen: mogelijkheden voor concurrerende aanpak door media (met en zonder toegevoegde waarde) en verschillende indicatoren (examenresultaten, snelheid, tevredenheid).

13 2. Internationaal vergelijkende data Internationale onderwijsstelsels vergelijkingen sinds jaren 60: Torsen Husén; IEA; TIMSS; CIVED; PRILS; Tjeerd Plomp. Wisselende participatie van Nederland. Internationale vergelijkingen kregen politiek gewicht toen OECD in 2001 met PISA kwam. PISA meet mate van probleem oplossen, TIMMS geleerde kennis in onderwijs. PISA 2000, 2003, 2006 (15-jarigen) met taal, rekenen en natuurwetenschappen in alle OECD landen. Diploma s zijn onbruikbaar om internationaal onderwijsprestaties te vergelijken: inhoud en niveau van diploma verschilt te veel tussen OECD landen.

14 Enkele problemen met de PISA data Dwarsdoorsnede op 15-jaar. Longitudinale data is onbetaalbaar en onuitvoerbaar. Politieke invloed op dataverzameling en beschikbaarstelling. Frankrijk: sinds 2003 geen schoolkenmerken; Australië & Canada: geen onderscheid openbaar/bijzondere scholen; Duitsland: geen onderscheid naar Länder & ontoegankelijkheid PISA plus-steekproef; Nederland, USA, Zweden, etc: geen geboorteland leerlingen en ouders; gezinsvorm (eenoudergezin) is verdwenen sinds PISA Onvoldoende wetenschappelijk toezicht op dataverzameling, bv alleen OC&W zonder overleg met wetenschappers. Politiek-correcte OECD rapporten, bv Where immigrants succeed. Pisa 2003 : geen herkomstlandanalyse, verbod op analyse relatie beleid en onderwijsuitkomsten. Liegen met PISA data door bewindslieden, Netelenbos & Ritzen (Nederland scoort goed dankzij ons beleid), van der Hoeven (Nederlandse immigrantenleerlingen doen het goed), de cie. Dijsselbloem (PISA data zeggen weinig over de kwaliteit van Nederlands onderwijs).

15 Onjuiste bezwaren tegen PISA data De PISA scores komen tot stand door bedrog. Maar: bedriegen Finnen beter dan Italianen? Vergelijkbaar bedrogniveau. De uitkomsten voor taal zijn heel anders dan voor wiskunde. Maar: grote gezamenlijke variantie van de drie domeinen, en steeds vergelijkbare indicatoren voor kwaliteit. De hoge scores van Aziatische landen komt door hun autoritair onderwijsstelsel. Maar: Chinezen en Indiërs scoren ook hoog buiten Azië. De uitkomstverschillen tussen landen komen door de immigranten. Maar: te klein % immigranten kinderen en te grote verschillen tussen immigranten uit verschillende herkomstlanden.

16 Mogelijke verklaringen van hoge scores van Nederlandse onderwijs in internationale vergelijkingen Nederlands onderwijs heeft binnen Europa hoge plaatsen zowel in PISA als in TIMSS Geringe verschillen tussen scholen van het zelfde type in hun toerusting en resultaatvereisten Twee feitelijke centrale eindexamens: CITO toets basisonderwijs; centraal eindexamen Gematigde concurrentie om leerlingen, zonder grote financiële verschillen tussen scholen Geen afroming door privaatonderwijs, waardoor geringere verschillen in schoolcompositie tussen scholen van het zelfde type.

17 Toetsing van verklaringen van hoge Nederlandse scores in internationale vergelijkingen Vergelijking met behulp van PISA data van het Nederlandse voortgezet onderwijs met die van de buurlanden: Duitse deelstaten, Vlaanderen, Wallonië, Duitstalige Zwitserse kantons, Oostenrijk, Schotland, Denemarken & Zweden. Welke school- en onderwijsstelselkenmerken (onder controle van SES, etc) verklaren relatieve Nederlandse positie het best? Het gaat niet alleen om het gemiddelde scores, maar ook om de spreiding (de lagere scores van de top leerlingen, en de hogere scores van de bodem leerlingen, vgl. CPB rapport). Een afzonderlijke analyse voor de inboorlingen en immigranten (uitgesplitst naar herkomstland). Verklaringen van Nederlandse positie op deze afhankelijke variabelen mogen niet strijdig zijn.

18 Twee recente voorbeelden van de mogelijkheden van PISA data Onderwijsprestaties in onderwijsstelsels met middenschool, interne differentiatie of stratificatie, waarbij rekening wordt gehouden met schoolpopulatie en sociaal milieu (Dunne, 2010) Onderwijsprestaties van immigranten leerlingen, waarbij rekening wordt gehouden met (onderwijs) kenmerken van herkomst- en bestemmingslanden en sociaal milieu van de leerlingen (Heus, Dronkers & Levels, 2009).

19 Kenmerken van PISA data 500 = OECD gemiddelde op test voor taal, wiskunde of wetenschap; 100 = standaard deviatie; -13 = Nederland-Finland; - 32 = Nederland-HongKong; 26 = Nederland-Duitsland Onderwijsstelsel: sterk gestratificeerd (Nederland, Duitsland), gematigd gestratificeerd of interne differentiatie (België; USA), middenschool (Scandinavië). Sociaal milieu: combinatie van beroep en opleiding van de ouders & cultureel kapitaal in huishouden Schoolpopulatie: gemiddelde van het sociaal milieu van de ouders van de leerlingen op een school Land van herkomst: lengte van leerplicht Immigrant generatie: 2, 1.75, 1.5, 1.25

20 Voorbeeld 1 Onderwijsprestaties in onderwijsstelsels met middenschool-, interne differentiatie of stratificatie, waarbij rekening wordt gehouden met schoolpopulatie en sociaal milieu (Dunne, 2010)

21 PISA scores van leerlingen uit hoog-, midden- en laag milieu in scholen met verschillende SEScompositie in gestratificeerd onderwijsstelsel Dunne, 2010

22 PISA scores van leerlingen uit hoog-, midden- en laag milieu in scholen met verschillende SEScompositie in onderwijsstelsels met interne differentiatie Dunne, 2010

23 PISA scores van leerlingen uit hoog-, midden- en laag milieu in scholen met verschillende SEScompositie in middenschool onderwijsstelsel Dunne, 2010

24 Gestratificeerd Winst LK Winst HK Interne differentiatie Middenschool Probleem: selectie in scholen met slechte compositie Probleem: lage prestaties in topscholen voor alle klassen laag hoog laag hoog Laag Relatief voordeel gestratificeerd stelsel voor hogere klassen (HK) en lagere klassen tav middenschool (LK) Hogere prestaties lagere klassen in verhouding tot middenschoolstelsel Lagere prestaties lagere klassen in verhouding tot middenschoolstelsel hoog

25 Contourennota revisited Kemenade (PvdA): gelijk dat middenschoolstelsel minder ongelijke onderwijskansen geeft, maar ongelijk dat dit stelsel het kennisniveau van de bovenkant niet aantast en dat het effect van ouderlijk milieu sterker is op categoriale scholen. Someren-Downer (VVD): gelijk dat het middenschoolstelsel socialistische eenheidsworst product, maar ongelijk met miskenning van voordeel middenschool voor matige middenklasleerlingen. Marcus Bakker (CPN): gelijk dat middenschoolstelsel arbeiderskinderen het voordeel van gymnasium ontzegt, maar ongelijk omdat het merendeel van de arbeiderskinderen wegens hun te lage schoolprestaties niet tot het gymnasium toegelaten kunnen worden.

26 Conclusies emancipatie kwaliteit onderwijsstelsel Emancipatie kwaliteit van middenschoolonderwijsstelsel & lage emancipatie kwaliteit van gestratificeerd onderwijsstelsel. Bodem kwaliteit van middenschoolonderwijsstelsel. Scholen binnen het middenschool- en interne differentiatie-onderwijsstelsel hebben een geringere emancipatie kwaliteit dan vergelijkbare scholen binnen het gestratificeerd onderwijsstelsel. Top kwaliteit van gestratificeerd onderwijsstelsel, ook voor kinderen van laaggeschoolde ouders

27 Voorbeeld 2 Onderwijsprestaties van immigranten leerlingen, waarbij rekening wordt gehouden met (onderwijs)kenmerken van herkomst- en bestemmingslanden en sociaal milieu van de leerlingen (Heus, Dronkers & Levels, 2009; Heus & Dronkers, 2009)

28 PISA score van immigranten kinderen en al dan niet gedifferentieerd voortgezet onderwijssysteem in bestemmingslanden De Heus, Dronkers & Levels, 2009

29 PISA scores van immigranten kinderen en de kwaliteit van het onderwijs in landen van herkomst De Heus, Dronkers & Levels, 2009

30 Het effect van ouderlijke economische en culturele status op PISA scores van immigranten leerlingen afkomstig uit landen met verschillende religies Heus & Dronkers, 2009

31 Verklaringen voot religie herkomstland Drie mogelijke verklaringen van het Islam effect: Meer discriminatie van Moslims of een grotere gevoeligheid daarvoor; Negatieve selectie van gast-arbeiders; verklaring wordt niet gesteund door negatieve interactie Islam*ouderlijke opleiding; Islamitische religieuze waarden (eer; man-vrouw verhoudingen) zijn gedeeltelijk in strijd met succes in moderne samenlevingen. Mogelijke verklaringen van het effect van oosterse religie: Grotere waarde toegekend aan en inzet voor onderwijs. Neuro-psychologische voordelen van de Chinese taal (het leren van karakters) en getallen

32 Conclusie integratie kwaliteit onderwijsstelsels Integratie kwaliteit van gematigd gestratificeerd of interne differentiatie onderwijsstelsel. Integratie kwaliteit van middenschool-stelsel voor kinderen van hooggeschoolde immigranten, niet voor kinderen van laaggeschoolde immigranten. Integratie kwaliteit van leerplicht. Verschil tussen inboorlingen en immigranten wat betreft oorzaak onderwijsachterstand en betekenis van onderwijsstelsels daarbij.

33 3. Nationale longitudinale data Schoolloopbanen (vanaf eind 60), basis (Prima, etc), voortgezet (VOCL, etc) Beroepsloopbanen van schoolverlaters (vanaf eind 70): SIS (Schoolverlaters InformatieSysteem): WO-, HBO-, BVE- en VO-Monitor van schoolverlaters Levenslopen, gebaseerd op oude data en opnieuw opgezocht (Noord-Brabant cohort; Enschede cohort; VOCL leerlingen op de arbeidsmarkt) Medische quasi-geboortecohorten (Trials) Periodieke Peiling Onderwijs Nederland

34 Mogelijkheden longitudinale data voor kwaliteitsmeting onderwijs Externe kwaliteit & politieke kwaliteit van opleidingen Afronding van opleiding Succes in vervolgopleiding Overgang naar arbeidsmarkt Lange termijn succes op arbeidsmarkt Trouw- & scheidingskansen Gezondheid

35 Gebreken wetenschappelijke data voor kwaliteitsmeting onderwijs Breuken bij overgangen (basis-voortgezet; voortgezet-tertiair; onderwijs-arbeidsmarkt) waardoor minder bruikbaar. Verlies van drop-outs en verhuizers, waardoor foutieve uitkomsten: onderwijsnummer. Niet meer relevant na veranderingen in beleid. Scholen meestal niet bij name traceerbaar (belemmert kracht van de analyse). Vaak geen goede controle groepen voor analyse van school- en onderwijssysteem-effecten. Angst bij onderzoekers voor financieerders en opdrachtgevers & medewerking van scholen. Weinig binnenlands gebruikt om kwaliteit van Nederlands onderwijs te meten, uitzondering van der Werf.

36 De kwaliteit van het Nederlands voortgezet onderwijs Hoge interne kwaliteit, als gevolg van onderwijspacificatie van (gelijkwaardige scholen, onderlinge concurrentie), de tussenstap van Mulo/ MAVO/HAVO & Mammoetwet (cito-toets; scholengemeenschappen). Lage emancipatie kwaliteit, als gevolg van sterk gestratificeerd onderwijs, afschaf opstroom-mogelijkheden), behalve voor laag milieu leerlingen in havo&vwo. Lage integratie kwaliteit, als gevolg van sterk gestratificeerd onderwijs, meest voor hoog milieu leerlingen.

Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt Ongelijke onderwijskansen in Nederland: is het onderwijsstelsel de schuldige?

Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt Ongelijke onderwijskansen in Nederland: is het onderwijsstelsel de schuldige? Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt Ongelijke onderwijskansen in Nederland: is het onderwijsstelsel de schuldige? Jaap Dronkers www.roa.unimaas.nl/cv/dronkers/nw_dronkers.htm Proloog in de jaren

Nadere informatie

De relatie tussen leerkrachten-tekort en de taal- en natuurkundekennis en -vaardigheden van 15 jarige leerlingen.

De relatie tussen leerkrachten-tekort en de taal- en natuurkundekennis en -vaardigheden van 15 jarige leerlingen. De relatie tussen -tekort en de taal- en natuurkundekennis en -vaardigheden van 15 jarige leerlingen. Jaap Dronkers 1 Leerstoel International comparative research on educational performance and social

Nadere informatie

Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt Was de Mammoetwet succesvol, ook vanuit interna5onaal perspec5ef?

Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt Was de Mammoetwet succesvol, ook vanuit interna5onaal perspec5ef? Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt Was de Mammoetwet succesvol, ook vanuit interna5onaal perspec5ef? Jaap Dronkers www.roa.unimaas.nl/cv/dronkers/nw_dronkers.htm Doelen van de mammoet wet Het

Nadere informatie

Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt De berekening van de toegevoegde waarde van basisscholen

Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt De berekening van de toegevoegde waarde van basisscholen Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt De berekening van de toegevoegde waarde van basisscholen Jaap Dronkers www.roa.unimaas.nl/cv/dronkers/nw_dronkers.htm Proloog: media Vanaf de start van publicatie

Nadere informatie

Waarom migrantenkinderen het beter doen in bepaalde onderwijssystemen systemen of in bepaalde scholen

Waarom migrantenkinderen het beter doen in bepaalde onderwijssystemen systemen of in bepaalde scholen Waarom migrantenkinderen het beter doen in bepaalde onderwijssystemen systemen of in bepaalde scholen Jaap Dronkers, Rolf van der Velden en Allison Dunne 1 1. Inleiding In dit paper onderzoeken we het

Nadere informatie

Welke basisscholen geven te hoge adviezen in vergelijking met hun CITO-score?

Welke basisscholen geven te hoge adviezen in vergelijking met hun CITO-score? Welke basisscholen geven te hoge adviezen in vergelijking met hun CITO-score? Jaap Dronkers Hoogleraar Onderwijssociologie Universiteit Maastricht E- mail: j.dronkers@maastrichtuniversity.nl Twitter: @dronkersj

Nadere informatie

Het maatschappelijk rendement van onderwijsinvesteringen: minder vanzelfsprekend dan het lijkt.

Het maatschappelijk rendement van onderwijsinvesteringen: minder vanzelfsprekend dan het lijkt. Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt Het maatschappelijk rendement van onderwijsinvesteringen: minder vanzelfsprekend dan het lijkt. Jaap Dronkers www.roa.unimaas.nl/cv/dronkers/nw_dronkers.htm

Nadere informatie

Problemen bij het vergelijken van scholen en landen: kwalita7eve keuzen en kwan7ta7eve gegevens Jaap Dronkers

Problemen bij het vergelijken van scholen en landen: kwalita7eve keuzen en kwan7ta7eve gegevens Jaap Dronkers Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt Problemen bij het vergelijken van scholen en landen: kwalita7eve keuzen en kwan7ta7eve gegevens Jaap Dronkers www.roa.unimaas.nl/cv/dronkers/nw_dronkers.htm

Nadere informatie

TROUW!SCHOOLPRESTATIES!2011

TROUW!SCHOOLPRESTATIES!2011 Stan van Alphen Jaap Dronkers TROUWSCHOOLPRESTATIES2011 Eenminimumstandaardinhetonderwijs Inhetonderwijswordenminimumeisenaandeprestatiesvanleerlingengesteldendieworden middels tests en examens gemeten.

Nadere informatie

Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt De vaststelling van kwaliteit van scholen in het voortgezet onderwijs

Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt De vaststelling van kwaliteit van scholen in het voortgezet onderwijs Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt De vaststelling van kwaliteit van scholen in het voortgezet onderwijs Jaap Dronkers www.roa.unimaas.nl/cv/dronkers/nw_dronkers.htm Proloog Trouw sinds 1997

Nadere informatie

TIMSS-2011: Nederland in TIMSS-2011: Rekenprestaties van leerlingen in groep 6 van het basisonderwijs in de afgelopen 16 jaar

TIMSS-2011: Nederland in TIMSS-2011: Rekenprestaties van leerlingen in groep 6 van het basisonderwijs in de afgelopen 16 jaar TIMSS-2011: Nederland in TIMSS-2011: Rekenprestaties van leerlingen in groep 6 van het basisonderwijs in de afgelopen 16 jaar Martina R.M. Meelissen Marjolein Drent Annemiek Punter Vakgroep Onderwijskunde

Nadere informatie

Een scherpere blik op Beter Presteren - Highlights uit het breedteonderzoek

Een scherpere blik op Beter Presteren - Highlights uit het breedteonderzoek Een scherpere blik op Beter Presteren - Highlights uit het breedteonderzoek Oberon, september 2013 1 Vooraf In opdracht van het programmabureau Beter Presteren onderzoekt Oberon welke ontwikkeling de se

Nadere informatie

Steunpunt tot bestrijding van armoede, bestaansonzekerheid en sociale uitsluiting

Steunpunt tot bestrijding van armoede, bestaansonzekerheid en sociale uitsluiting Steunpunt tot bestrijding van armoede, bestaansonzekerheid en sociale uitsluiting Feiten en cijfers Hebben laaggeschoolden een hoger risico om in armoede te belanden? Ja. Laagopgeleiden hebben het vaak

Nadere informatie

Proceskenmerken (welzijn leerlingen, kwaliteit organisatie) zijn geen kwaliteitsdimensies, maar randvoorwaarden.

Proceskenmerken (welzijn leerlingen, kwaliteit organisatie) zijn geen kwaliteitsdimensies, maar randvoorwaarden. Verschilt de toegevoegde waarde van het intern rendement van scholen in het voortgezet onderwijs? Enkele kanttekeningen bij het Trouw-onderzoek Schoolprestaties 1998. 1 J. Dronkers SCO-Kohnstamm Instituut,

Nadere informatie

RTL Nieuws en de Cito-scores

RTL Nieuws en de Cito-scores Wat zien wij en wat vinden wij er van? Colofon datum 28 oktober 2013 auteur Jan Vermeulen status Definitief pagina 2 van 8 Inhoudsopgave pagina 1 Inleiding en vraagstelling 3 2 RTL en de rangordelijstjes

Nadere informatie

Geef Ahmed een baan op niveau

Geef Ahmed een baan op niveau Geef Ahmed een baan op niveau Hoogopgeleide allochtonen ondervinden serieuze discriminatie op de Nederlandse arbeidsmarkt. Dat is een gevaar voor de samenleving, vindt Jaap Dronkers.. Jaap Dronkers 27

Nadere informatie

DISCREPANTIES TUSSEN DE CIJFERS OP HET SCHOOLEXAMEN EN HET CENTRAAL EXAMEN IN DE PERIODE 2004-2006

DISCREPANTIES TUSSEN DE CIJFERS OP HET SCHOOLEXAMEN EN HET CENTRAAL EXAMEN IN DE PERIODE 2004-2006 DISCREPANTIES TUSSEN DE CIJFERS OP HET SCHOOLEXAMEN EN HET CENTRAAL EXAMEN IN DE PERIODE 24-26 een inspectierapport Utrecht, juli 27 1. Aanleiding en onderzoeksvraag Het examen in het voortgezet onderwijs

Nadere informatie

Het Vlaamse secundair onderwijs internationaal vergeleken

Het Vlaamse secundair onderwijs internationaal vergeleken Het Vlaamse secundair onderwijs internationaal vergeleken Jeroen Lavrijsen Doctoraatsonderzoeker, HIVA - KU Leuven www.steunpuntssl.be Structuur secundair onderwijs Focus op twee kenmerken van het secundair

Nadere informatie

Verbeteren van de slechte schoolresultaten voor wiskunde en wetenschap blijft uitdaging voor Europa

Verbeteren van de slechte schoolresultaten voor wiskunde en wetenschap blijft uitdaging voor Europa EUROPESE COMMISSIE - PERSBERICHT Verbeteren van de slechte schoolresultaten voor wiskunde en wetenschap blijft uitdaging voor Europa Brussel, 16 november 2011 Beleidsmakers moeten scholen beter ondersteunen

Nadere informatie

De schoolprestaties van immigrantenkinderen in 16 OECD-landen

De schoolprestaties van immigrantenkinderen in 16 OECD-landen [ Artikel ] De schoolprestaties van immigrantenkinderen in 16 OECD-landen De invloed van onderwijsstelsels en overige samenlevingskenmerken van zowel herkomst- als bestemmingslanden Manon de Heus & Jaap

Nadere informatie

Opgave 2 Religie en integratie

Opgave 2 Religie en integratie Opgave 2 Religie en integratie Bij deze opgave horen tekst 3 en figuur 1 en 2 uit het bronnenboekje. Inleiding Zijn Islamieten die geïntegreerd zijn minder religieus? Is integreren moeilijker als iemand

Nadere informatie

PIAAC: Kernvaardigheden voor Werk en Leven Resultaten van de Nederlandse survey Willem Houtkoop

PIAAC: Kernvaardigheden voor Werk en Leven Resultaten van de Nederlandse survey Willem Houtkoop PIAAC: Kernvaardigheden voor Werk en Leven Resultaten van de Nederlandse survey 2012 Willem Houtkoop Opzet Achtergrond bij PIAAC Prestaties van NL internationaal vergeleken Laaggeletterdheid in Nederland

Nadere informatie

5. Onderwijs en schoolkleur

5. Onderwijs en schoolkleur 5. Onderwijs en schoolkleur Niet-westerse allochtonen verlaten het Nederlandse onderwijssysteem gemiddeld met een lager onderwijsniveau dan autochtone leerlingen. Al in het basisonderwijs lopen allochtone

Nadere informatie

Kwetsbare jongeren versterken door onderwijs. Christiane Timmerman CeMIS USAB 22 februari 2016

Kwetsbare jongeren versterken door onderwijs. Christiane Timmerman CeMIS USAB 22 februari 2016 Kwetsbare jongeren versterken door onderwijs Christiane Timmerman CeMIS USAB 22 februari 2016 SES Onderwijs Socio economische situatie beïnvloedt onderwijskansen Vroegtijdig schoolverlatenbeïnvloedt socioeconomische

Nadere informatie

De relatie tussen smalle en brede effectiviteit van Nederlandse basisscholen - voorlopige resultaten. J. Dronkers & K.

De relatie tussen smalle en brede effectiviteit van Nederlandse basisscholen - voorlopige resultaten. J. Dronkers & K. De relatie tussen smalle en brede effectiviteit van Nederlandse basisscholen - voorlopige resultaten J. Dronkers & K. Van der Wiel Niet voor de school, maar voor het leven leren wij Onderzoeksvragen: 1.

Nadere informatie

OECD Programme for International Student Assessment PISA-2015

OECD Programme for International Student Assessment PISA-2015 OECD Programme for International Student Assessment PISA-2015 Praktische kennis en vaardigheden van 15-jarigen Wat is PISA PISA (Programme for International Student Assessment) is het internationaal peilingonderzoek

Nadere informatie

DIVERSITEIT EN TOEGANKELIJKHEID IN HET HOGER ONDERWIJS OP EEN HISTORISCH KRUISPUNT.

DIVERSITEIT EN TOEGANKELIJKHEID IN HET HOGER ONDERWIJS OP EEN HISTORISCH KRUISPUNT. DIVERSITEIT EN TOEGANKELIJKHEID IN HET HOGER ONDERWIJS OP EEN HISTORISCH KRUISPUNT. Prof. Maurice Crul VU-Erasmus ) 1 Sociology / Taskorce diversity: Research Agenda EEN LEZING IN ZES PUBIIEKSVRAGEN. Prof.

Nadere informatie

Jeugdwerkloosheid in België. Diagnose en sleutelremedies

Jeugdwerkloosheid in België. Diagnose en sleutelremedies Jeugdwerkloosheid in België. Diagnose en sleutelremedies Bart Cockx SHERPPA, Universiteit Gent Denkersprogramma van de KVAB rond jeugdwerkloosheid Congres Brussel, 11 december 2013 Wat is het probleem?

Nadere informatie

Plenair Debat Wetsvoorstel invoering Centrale Eindtoets en Leerlingsvolgsysteem (33 157)

Plenair Debat Wetsvoorstel invoering Centrale Eindtoets en Leerlingsvolgsysteem (33 157) Kamerlid: Straus versie 1 Den Haag, 13 maart 2013 Plenair Debat Wetsvoorstel invoering Centrale Eindtoets en Leerlingsvolgsysteem (33 157) Voorzitter, De meeste ouders in Nederland maakt zich zorgen over

Nadere informatie

SAMENVATTING. Aanleiding

SAMENVATTING. Aanleiding SAMENVATTING Aanleiding Op verzoek van de staatssecretaris voor primair onderwijs en kinderopvang heeft de Inspectie van het Onderwijs in 2008 de kwaliteit van het basisonderwijs in de drie noordelijke

Nadere informatie

De relatie tussen geboortekwartaal en schools succes in de eerste jaren van het lager onderwijs

De relatie tussen geboortekwartaal en schools succes in de eerste jaren van het lager onderwijs De relatie tussen geboortekwartaal en schools succes in de eerste jaren van het lager onderwijs Verachtert P. De Fraine B. Onghena P. Ghesquière P. Katholieke Universiteit Leuven 1. Achtergrond A. Leeftijdsverschillen

Nadere informatie

Een pleidooi voor precisie

Een pleidooi voor precisie Islamitische scholen (2) Een pleidooi voor precisie Slechte scholen sluiten is een goed idee. Maar wat heeft dat met islamitische scholen te maken?, vraagt Jaap Dronkers zich af in reactie op het artikel

Nadere informatie

Ecbo-donderdagmiddaglezing. Rekenniveaus op het mbo. Marieke Buisman

Ecbo-donderdagmiddaglezing. Rekenniveaus op het mbo. Marieke Buisman Ecbo-donderdagmiddaglezing Rekenniveaus op het mbo Marieke Buisman Veel te doen om rekenen op het mbo Zorgen over: Hoge eisen Laag instroomniveau Tegenvallende prestaties op pilotexamens Internationaal

Nadere informatie

Vaardigheden voor de toekomst: een economisch perspectief

Vaardigheden voor de toekomst: een economisch perspectief Vaardigheden voor de toekomst: een economisch perspectief Prof. Maarten Goos Universiteit Utrecht & KU Leuven VLOR Startdag, 17 september 2015 Het economische belang van vaardigheden 1. Vaardigheden en

Nadere informatie

Prof.dr. Jaap Dronkers

Prof.dr. Jaap Dronkers Inaugurele rede Prof.dr. Jaap Dronkers School of Business and Economics Positieve maar ook negatieve effecten van etnische diversiteit in scholen op onderwijsprestaties? Een empirische toets met internationale

Nadere informatie

De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA.DEN HAAG

De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA.DEN HAAG >Retouradres Postbus 16375 2500 BJ Den Haag De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA. HAAG Kennis Rijnstraat 50 Den Haag Postbus 16375 2500 BJ Den Haag www.rijksoverheid.nl

Nadere informatie

Hoe goed is onze school? Wat is de betekenis van de berekening van de schoolprestaties van Trouw in 2007?

Hoe goed is onze school? Wat is de betekenis van de berekening van de schoolprestaties van Trouw in 2007? Hoe goed is onze school? Wat is de betekenis van de berekening van de schoolprestaties van Trouw in 2007? 1. Inleiding Op 1 december 2007 verscheen de publicatie van de schoolprestaties 2007 zoals berekend

Nadere informatie

POSITIEVE MAAR OOK NEGATIEVE EFFECTEN VAN ETNISCHE DIVERSITEIT IN SCHOLEN OP ONDERWIJSPRESTATIES? Een empirische toets met internationale PISA-data *

POSITIEVE MAAR OOK NEGATIEVE EFFECTEN VAN ETNISCHE DIVERSITEIT IN SCHOLEN OP ONDERWIJSPRESTATIES? Een empirische toets met internationale PISA-data * A ARTIKELEN POSITIEVE MAAR OOK NEGATIEVE EFFECTEN VAN ETNISCHE DIVERSITEIT IN SCHOLEN OP ONDERWIJSPRESTATIES? Een empirische toets met internationale PISA-data * Jaap Dronkers ** Samenvatting In deze bijdrage

Nadere informatie

Voortgangsrapportage Onderwijs en Opleiding 2010 Beschrijving prestaties Nederland en andere lidstaten op EU benchmarks

Voortgangsrapportage Onderwijs en Opleiding 2010 Beschrijving prestaties Nederland en andere lidstaten op EU benchmarks ANNEX Voortgangsrapportage Onderwijs en Opleiding 21 Beschrijving prestaties Nederland en andere lidstaten op EU benchmarks 1. Deelname voor- en vroegschoolse educatie (VVE) De Nederlandse waarde voor

Nadere informatie

Wat beweegt kennismigranten?

Wat beweegt kennismigranten? Wat beweegt kennismigranten? Arbeidsmarktcongres Steunpunt WSE Leuven, 12 dec. 2011 Ernest Berkhout Maikel Volkerink www.seo.nl e.berkhout@seo.nl - +31 20 525 1630 Wat beweegt kennismigranten EZ: Hoe concurrerend

Nadere informatie

ENQUÊTE: toetsing op maat

ENQUÊTE: toetsing op maat ENQUÊTE: toetsing op maat Bezoekers van de website van de PO-Raad konden hun mening geven over toetsing op maat. Tussen 22 januari en 6 februari 2013 hebben 201 mensen de enquête volledig ingevuld. De

Nadere informatie

Inhoud. Introductie... 2. Bridge Abstract... 3. Bridge Abstract Scores...4

Inhoud. Introductie... 2. Bridge Abstract... 3. Bridge Abstract Scores...4 John Sample Inhoud Introductie... 2 Bridge Abstract... 3 Bridge Abstract Scores...4 Introductie De resultaten uit dit rapport zijn vertrouwelijk en alleen bedoeld voor de persoon die de test heeft ingevuld.

Nadere informatie

15-jarigen: wiskundige bollebozen?

15-jarigen: wiskundige bollebozen? 15-jarigen: wiskundige bollebozen? De Vlaamse resultaten van PISA 2000 In 2000 werden wereldwijd 15-jarigen getest op hun leesvaardigheid en hun wiskundige en wetenschappelijke geletterdheid. Uit de resultaten

Nadere informatie

Education at a Glance: OECD Indicators - 2006 Edition. Education at a Glance: OESO-indicatoren - uitgave 2006

Education at a Glance: OECD Indicators - 2006 Edition. Education at a Glance: OESO-indicatoren - uitgave 2006 Education at a Glance: OECD Indicators - 2006 Edition Summary in Dutch Education at a Glance: OESO-indicatoren - uitgave 2006 Samenvatting in het Nederlands Education at a Glance biedt leerkrachten, beleidsmakers,

Nadere informatie

MEERJAREN OPBRENGSTEN VO 2015 TOELICHTING

MEERJAREN OPBRENGSTEN VO 2015 TOELICHTING MEERJAREN OPBRENGSTEN VO 2015 TOELICHTING Utrecht, februari 2015 INHOUD 1 Algemeen 5 2 Het opbrengstenoordeel 7 3 Rendement onderbouw 8 4 Van 3e leerjaar naar diploma (rendement bovenbouw) 11 5 Gemiddeld

Nadere informatie

Datum 09 september 2014 Betreft Aanbieding OESO-rapport Education at a Glance 2014 Onze referentie 659029

Datum 09 september 2014 Betreft Aanbieding OESO-rapport Education at a Glance 2014 Onze referentie 659029 >Retouradres Postbus 16375 2500 BJ Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag.. Kennis IPC 5200 Rijnstraat 50 Den Haag Postbus 16375 2500 BJ Den Haag

Nadere informatie

Wat beweegt kennismigranten?

Wat beweegt kennismigranten? Wat beweegt kennismigranten? seminar arbeidsmigratie NIDI-NVD 30 maart 2011 Ernest Berkhout www.seo.nl e.berkhout@seo.nl - +31 20 525 1630 Wat beweegt kennismigranten EZ: Hoe concurrerend is NL bij het

Nadere informatie

Begrijpend lezen van basisschool naar voortgezet onderwijs

Begrijpend lezen van basisschool naar voortgezet onderwijs Ronde 5 Hilde Hacquebord Rijksuniversiteit Groningen Contact: H.I.Hacquebord@rug.nl Begrijpend lezen van basisschool naar voortgezet onderwijs 1. Inleiding De onderwijsinspectie stelt in haar verslag van

Nadere informatie

Opbrengsten van het vmbo in de G4. Resultaten van een inspectieonderzoek naar het rendement van vmbo-scholen in de vier grote steden

Opbrengsten van het vmbo in de G4. Resultaten van een inspectieonderzoek naar het rendement van vmbo-scholen in de vier grote steden Opbrengsten van het vmbo in de G4 Resultaten van een inspectieonderzoek naar het rendement van vmbo-scholen in de vier grote steden Inhoudsopgave 1 Inleiding 5 2 Onderzoeksvragen en opzet 7 2.1 Onderzoeksvragen

Nadere informatie

PIRLS-2011. Het leesniveau in Nederland. Ludo Verhoeven. In samenwerking met Andrea Netten en Mienke Droop

PIRLS-2011. Het leesniveau in Nederland. Ludo Verhoeven. In samenwerking met Andrea Netten en Mienke Droop PIRLS-2011 Het leesniveau in Nederland Ludo Verhoeven In samenwerking met Andrea Netten en Mienke Droop Presentatie PIRLS-feiten Internationale ranglijst Leesdoelen, begripsprocessen en referentiepunten

Nadere informatie

Samenvatting van het Nederlandse rapport over het PISAonderzoek 2003 uitgevoerd door het CITO, Arnhem

Samenvatting van het Nederlandse rapport over het PISAonderzoek 2003 uitgevoerd door het CITO, Arnhem Samenvatting van het Nederlandse rapport over het PISAonderzoek 2003 uitgevoerd door het CITO, Arnhem Nederlandse jongeren die in 1987 zijn geboren, doen het goed op de toetsen van PISA. In de tweede cyclus

Nadere informatie

Rapportage Eindresultaten 2014

Rapportage Eindresultaten 2014 Rapportage Eindresultaten 2014 Wat zijn de prestaties van onze scholen? Colofon datum 7 mei 2014 auteur Jan Vermeulen status Definitief Rapportage eindresultaten 2014 pagina 2 van 8 status concept Inhoudsopgave

Nadere informatie

Centrum voor Beleidsstatistiek en Microdata Services. Documentatierapport Deelnemers aan de Cito Eindtoets Basisonderwijs (CITOTAB)

Centrum voor Beleidsstatistiek en Microdata Services. Documentatierapport Deelnemers aan de Cito Eindtoets Basisonderwijs (CITOTAB) Centrum voor Beleidsstatistiek en Microdata Services Documentatierapport Deelnemers aan de Cito Eindtoets Basisonderwijs (CITOTAB) Datum: 17 februari 2015 Bronvermelding Publicatie van uitkomsten geschiedt

Nadere informatie

Toerisme in perspectief. NBTC Holland Marketing Afdeling Research

Toerisme in perspectief. NBTC Holland Marketing Afdeling Research Toerisme in perspectief NBTC Holland Marketing Afdeling Research Inleiding In dit rapport wordt op hoofdlijnen een beeld geschetst van trends en ontwikkelingen in het toerisme en de factoren die daarop

Nadere informatie

Vragenlijst Schoolverlaters 2015

Vragenlijst Schoolverlaters 2015 Vragenlijst Schoolverlaters 2015 Uitslagen Vragenlijst De Ark Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 Inleiding... 2 De vragenlijst... 3 Gegevens... 3 Schoolgegevens... 4 Periode van afname... 4 Aantal respondenten...

Nadere informatie

Effectiviteit van leerresultaten meten met paralleltoetsen. Daniël Van Nijlen Jos Willems

Effectiviteit van leerresultaten meten met paralleltoetsen. Daniël Van Nijlen Jos Willems Effectiviteit van leerresultaten meten met paralleltoetsen Daniël Van Nijlen Jos Willems Ontwikkeling peilingsen paralleltoetsen Onderwijspeiling = Grootschalige toetsafname Bij een representatieve steekproef

Nadere informatie

Nederland zakt vier plaatsen op Human Capital Index: vaardigheden en kennis van oudere leeftijdscategorieën blijven onbenut.

Nederland zakt vier plaatsen op Human Capital Index: vaardigheden en kennis van oudere leeftijdscategorieën blijven onbenut. ONDERZOEKSRAPPORT Nederland zakt vier plaatsen op Human Capital Index: vaardigheden en kennis van oudere leeftijdscategorieën blijven onbenut. Introductie In het Human Capital 2015 report dat het World

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2013 2014 33 750 VIII Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2014 Nr. 120 BRIEF

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG >Retouradres Postbus 16375 2500 BJ Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Voortgezet Onderwijs Rijnstraat 50 Den Haag Postbus 16375 2500 BJ Den Haag

Nadere informatie

FACTSHEET. Toptalenten VO in het vervolgonderwijs

FACTSHEET. Toptalenten VO in het vervolgonderwijs FACTSHEET Toptalenten VO in het vervolgonderwijs De onderwijsprestaties van Nederlandse leerlingen zijn gemiddeld genomen hoog, maar er blijft ruimte voor verbetering. Deze factsheet geeft inzicht in de

Nadere informatie

Trends in International Mathematics and Science Study Martina Meelissen Marjolein Drent Vakgroep Onderwijsorganisatie en -management

Trends in International Mathematics and Science Study Martina Meelissen Marjolein Drent Vakgroep Onderwijsorganisatie en -management Trends in International Mathematics and Science Study Martina Meelissen Marjolein Drent Vakgroep Onderwijsorganisatie en -management Datum 23/01/09 Rekenoorlog woedt als een veenbrand Ruim een kwart van

Nadere informatie

Nutsbasisschool Dirk van Veen Laan van Mecklenburg GD Breda

Nutsbasisschool Dirk van Veen Laan van Mecklenburg GD Breda Nutsbasisschool Dirk van Veen Laan van Mecklenburg 30 4818 GD Breda 085-3001222 www.nbsdirkvanveen.nl info@nbsdirkvanveen.nl Onze opbrengsten Inleiding Of we goed onderwijs bieden kan op verschillende

Nadere informatie

Werkwijze en verantwoording De Staat van het Onderwijs 2014/2015

Werkwijze en verantwoording De Staat van het Onderwijs 2014/2015 Werkwijze en verantwoording De Staat van het Onderwijs 2014/2015 Inleiding In dit document treft u een algemene verantwoording aan. Aan de orde komen de werkwijze en gebruikte gegevensbronnen. Algemene

Nadere informatie

Onderwijsprestaties Nederland in perspectief

Onderwijsprestaties Nederland in perspectief Onderwijsprestaties Nederland in perspectief Niels Vermeer en Marc van der Steeg CPB Achtergronddocument bij CPB Policy brief 05, 2011, Nederlandse onderwijsprestaties in perspectief, M. van der Steeg,

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. Het Baken International School VWO

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. Het Baken International School VWO RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK Het Baken International School VWO Plaats : Almere BRIN nummer : 01FP C3 BRIN nummer : 01FP 06 VWO Onderzoeksnummer : 275538 Datum onderzoek : 15 april 2014

Nadere informatie

De overgang po vo. Hoe bepalen wat een leerling kan? Trudie Schils Universiteit Maastricht

De overgang po vo. Hoe bepalen wat een leerling kan? Trudie Schils Universiteit Maastricht De overgang po vo Hoe bepalen wat een leerling kan? Trudie Schils Universiteit Maastricht Kansenongelijkheid bij overgang po vo % 60 50 40 30 20 Laag opgeleide ouders (geen startkwalificatie) Gemiddeld

Nadere informatie

Nieuwsbrief kwaliteit KBS Franciscus

Nieuwsbrief kwaliteit KBS Franciscus Nieuwsbrief kwaliteit KBS Franciscus Onze school werkt intensief aan de kwaliteit van ons onderwijs. Dit doen we door het volgen van nascholing door leerkrachten en begeleiding en coaching van leerkrachten.

Nadere informatie

Jeugdwerkloosheid. Koninklijke Vlaamse Academie van België voor Wetenschappen en Kunsten 11 december 2013. Jan Smets

Jeugdwerkloosheid. Koninklijke Vlaamse Academie van België voor Wetenschappen en Kunsten 11 december 2013. Jan Smets Jeugdwerkloosheid Koninklijke Vlaamse Academie van België voor Wetenschappen en Kunsten 11 december 2013 Jan Smets Overzicht van de uiteenzetting 1. Dramatische jongerenwerkloosheidscijfers... 2 Werkloosheidsgraad

Nadere informatie

Kansenbeleid in (Zuid-)Limburg paul jungbluth 10 5 2010

Kansenbeleid in (Zuid-)Limburg paul jungbluth 10 5 2010 Kansenbeleid in (Zuid-)Limburg paul jungbluth 10 5 2010 Algemene probleemstelling 3 15 jarigen Hoe ernstig is de situatie rondom autochtone kansarmen in termen van: - prestaties - achtergrond - segregatie

Nadere informatie

Naar een nieuwe financiering voor het leerplichtonderwijs 0011 0010 1010 1101 0001 0100 1011. Situering en timing.

Naar een nieuwe financiering voor het leerplichtonderwijs 0011 0010 1010 1101 0001 0100 1011. Situering en timing. Naar een nieuwe financiering voor het leerplichtonderwijs 00 000 00 0 000 000 0 Frank Vandenbroucke Persconferentie 26 november 2007 Situering en timing 00 000 00 0 000 000 0 Discussienota 5 juni 2007

Nadere informatie

Kwalitatieve prestatieverschillen in de peiling wiskunde tweede graad algemeen secundair onderwijs Daniël Van Nijlen, Hanne Damen en Rianne Janssen

Kwalitatieve prestatieverschillen in de peiling wiskunde tweede graad algemeen secundair onderwijs Daniël Van Nijlen, Hanne Damen en Rianne Janssen Kwalitatieve prestatieverschillen in de peiling wiskunde tweede graad algemeen secundair onderwijs Daniël Van Nijlen, Hanne Damen en Rianne Janssen Inhoud Inleiding Theoretisch kader Methode Resultaten

Nadere informatie

Voortijdig schoolverlaters en Citotoets-gegevens,

Voortijdig schoolverlaters en Citotoets-gegevens, , Toelichting bij geleverde maatwerktabellen 2006/2007 en 2007/2008* Levering: 17 februari 2010 De maatwerktabel over voortijdig schoolverlaters 2006/2007 bevat gegevens over het voortgezet onderwijs (vo)

Nadere informatie

Het belang van herkomst

Het belang van herkomst Het belang van herkomst Onderwijsprestaties van migranten in internationaal perspectief Analyse van internationale data brengt aan het licht, aldus Jaap Dronkers, dat ons nationale onderwijsbeleid berust

Nadere informatie

Rekenonderwijs op SG Newton

Rekenonderwijs op SG Newton Rekenonderwijs op SG Newton 1.0 Uitgangspunt en doel... 1 2.0 Rekenles en extra les rekenen in lessentabel... 1 3.0 De uitvoering... 1 4.0 Overlegstructuur... 1 5.0 Inhoud... 2 6.0 Leermiddelen... 2 7.0

Nadere informatie

Referentieniveaus en leesbevordering voor zwakke lezers

Referentieniveaus en leesbevordering voor zwakke lezers Referentieniveaus en leesbevordering voor zwakke lezers Lezing voor studiedag Pro Biblio Guuske Ledoux Kohnstamm Instituut Universiteit van Amsterdam 15 september 2011 Inhoud Kenmerken referentieniveaus

Nadere informatie

Toerisme in perspectief. NBTC Holland Marketing Afdeling Research

Toerisme in perspectief. NBTC Holland Marketing Afdeling Research Toerisme in perspectief NBTC Holland Marketing Afdeling Research Inleiding In dit rapport wordt op hoofdlijnen een beeld geschetst van trends en ontwikkelingen in het (internationaal) toerisme en de factoren

Nadere informatie

Onderwijskansen. 2.1 Opleidingsniveau ouders

Onderwijskansen. 2.1 Opleidingsniveau ouders de staat van het onderwijs 2 Onderwijskansen Een aantal ontwikkelingen veroorzaakt grotere verschillen tussen leerlingen in kansen voor goed onderwijs. Allereerst is het opleidingsniveau van ouders steeds

Nadere informatie

Onderwijs en vorming. 1 73.609 leerlingen. Streekpact 2013-2018 Cijferanalyse

Onderwijs en vorming. 1 73.609 leerlingen. Streekpact 2013-2018 Cijferanalyse Streekpact 2013-2018 Cijferanalyse Publicatiedatum: 30 september 2013 Contactpersoon: Kim Nevelsteen Onderwijs en vorming Samenvatting 73.609 leerlingen (2012) 16.981 kleuters 26.537 kinderen in het lager

Nadere informatie

Education at a Glance: OECD Indicators - 2005 Edition. Education at a Glance: OESO-indicatoren - Editie 2005

Education at a Glance: OECD Indicators - 2005 Edition. Education at a Glance: OESO-indicatoren - Editie 2005 Education at a Glance: OECD Indicators - 2005 Edition Summary in Dutch Education at a Glance: OESO-indicatoren - Editie 2005 Samenvatting in het Nederlands (vertaling) Onderwijs en levenslang leren spelen

Nadere informatie

Opbrengstgericht werken in de praktijk

Opbrengstgericht werken in de praktijk Opbrengstgericht werken in de praktijk Ellen Timminga SOK studiedag 7 december 2012 1 Inhoud presentatie Impressies van de Inspectie van het Onderwijs (Nederland): Inspectieonderzoek bij rekenen en wiskunde

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2011 2012 33 000 VIII Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2012 Nr. 229 BRIEF

Nadere informatie

De invloed van de zomervakantie op het leren van jonge kinderen. Pieter Verachtert, Jan Van Damme, Patrick Onghena & Pol Ghesquière

De invloed van de zomervakantie op het leren van jonge kinderen. Pieter Verachtert, Jan Van Damme, Patrick Onghena & Pol Ghesquière De invloed van de zomervakantie op het leren van jonge kinderen Pieter Verachtert, Jan Van Damme, Patrick Onghena & Pol Ghesquière 1 Inhoud presentatie 1. Probleemstelling 2. Literatuur 3. Onderzoeksvragen

Nadere informatie

Opleidingsniveau stijgt

Opleidingsniveau stijgt Opleidingsniveau stijgt Grote doorstroom naar hogere niveaus Meer leerlingen vanuit vmbo naar havo Grote groep mbo ers naar het hbo 10 Jongens groeien gedurende hun onderwijsloopbaan Jongens na een diploma

Nadere informatie

Informatie voor ouders groep 8 over: Overgang van PO naar VO

Informatie voor ouders groep 8 over: Overgang van PO naar VO Informatie voor ouders groep 8 over: Overgang van PO naar VO De Overstap Let op! Informatie over de procedure aanmelding wordt tijdens de decemberavonden in het VO aan de ouders gegeven. Inrichting van

Nadere informatie

Inclusief onderwijs? beno.schraepen@ap.be

Inclusief onderwijs? beno.schraepen@ap.be Inclusief onderwijs? beno.schraepen@ap.be Nieuwe inzichten Kennis, rechten, beeldvorming 21 ste eeuw: Andere beeldvorming Vn-verdrag Gelijke rechten van personen in een handicapsituatie Apart zetten =

Nadere informatie

R&D-uitgaven en capaciteit naar wetenschapsgebied

R&D-uitgaven en capaciteit naar wetenschapsgebied R&D-uitgaven en capaciteit naar wetenschapsgebied In Nederland werd in 2014 in totaal 13,3 miljard uitgegeven aan R&D: wetenschappelijk onderzoek en ontwikkeling (de voorlopige cijfers 2015 laten een groei

Nadere informatie

Facts en figures Integratie etnische minderheden 2005

Facts en figures Integratie etnische minderheden 2005 Facts en figures Integratie etnische minderheden 2005 1. Demografische gegevens over etnische minderheden Per 1 januari 2005 telde de Nederlandse bevolking 3,1 miljoen (3.122.717) allochtonen. De omvang

Nadere informatie

Het vierde leerjaar lager onderwijs in Vlaanderen: Resultaten van TIMSS 2011 in internationaal perspectief en in vergelijking met TIMSS 2003

Het vierde leerjaar lager onderwijs in Vlaanderen: Resultaten van TIMSS 2011 in internationaal perspectief en in vergelijking met TIMSS 2003 Het vierde leerjaar lager onderwijs in Vlaanderen: Resultaten van TIMSS 2011 in internationaal perspectief en in vergelijking met TIMSS 2003 11 December 2012 KU Leuven, Centrum voor Onderwijseffectiviteit

Nadere informatie

FACTSHEET. Instroom en succes in de opleiding tot leerkracht. Platform Beleidsinformatie Mei 2013

FACTSHEET. Instroom en succes in de opleiding tot leerkracht. Platform Beleidsinformatie Mei 2013 FACTSHEET Instroom en succes in de opleiding tot leerkracht Platform Beleidsinformatie Mei 2013 Samenstelling: Pauline Thoolen (OCW/Kennis) Rozemarijn Missler (OCW/Kennis) Erik Fleur (DUO/IP) Arrian Rutten

Nadere informatie

TIMSS-2011: Het reken- en natuuronderwijsniveau in Nederland

TIMSS-2011: Het reken- en natuuronderwijsniveau in Nederland TIMSS-2011: Het reken- en natuuronderwijsniveau in Nederland dr. Martina R.M. Meelissen, vakgroep Onderwijskunde In samenwerking met dr. Marjolein Drent en Annemiek Punter, MSc. TIMSS IN HET KORT Sinds

Nadere informatie

Hoofdstuk 4. Rede en religie als praktijken

Hoofdstuk 4. Rede en religie als praktijken Hoofdstuk 4 Rede en religie als praktijken Religieuze praktijken Praktijken: qua tijd en ruimte ingeperkte en afgebakende vormen van handelen en 'onderhandelen' Voorbeelden: bidden eerste communie carnaval

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. Christelijk Gymnasium VWO

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. Christelijk Gymnasium VWO RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK Christelijk Gymnasium VWO Plaats : Utrecht BRIN nummer : 16PA C1 BRIN nummer : 16PA 00 VWO Onderzoeksnummer : 283237 Datum onderzoek : 8 april 2015 Datum vaststelling

Nadere informatie

In wiens voordeel werkt selectie aan het begin van het voortgezet onderwijs? Een nieuwe benadering van een oude vraag

In wiens voordeel werkt selectie aan het begin van het voortgezet onderwijs? Een nieuwe benadering van een oude vraag In wiens voordeel werkt selectie aan het begin van het voortgezet onderwijs? Een nieuwe benadering van een oude vraag Jaap Dronkers MEM 90 (1): 5 24 DOI: 10.1557/MEM2015.1.DRON Summary Who profits of selection

Nadere informatie

Klant. Pensioen life cycle indicators

Klant. Pensioen life cycle indicators Pensioen life cycle indicators Klant Rapport om een gefundeerde keuze te maken tussen verschillende premiepensioenproducten. Gebaseerd op analyses op het gebied van beleggingsbeleid, duurzaamheid, rendement

Nadere informatie

Ouderlijk onderwijsondersteunend gedrag en leerlingprestaties*

Ouderlijk onderwijsondersteunend gedrag en leerlingprestaties* Ouderlijk onderwijsondersteunend gedrag en leerlingprestaties* M.G. Weide en M.P.C. van der Werf Probleemstelling De onderwijsachterstand van leerlingen uit laag sociaal milieu en van allochtone leerlingen

Nadere informatie

TOETSEN EN TOETSPRESTATIES REKENEN

TOETSEN EN TOETSPRESTATIES REKENEN AANSLUITING PO-VO FEEDBACK / ONTWIKKELING TOETSEN EN TOETSPRESTATIES REKENEN De deelnemende scholen aan het PO-VO-netwerk in Doorn willen gericht toewerken naar een doorlopende leerlijn rekenen-wiskunde.

Nadere informatie

Kiezers en potentiële kiezers van 50PLUS

Kiezers en potentiële kiezers van 50PLUS Kiezers en potentiële kiezers van 50PLUS Versie 2013-2014 Tekstrapport Peil.nl/Maurice de Hond 1 Doelstelling en opzet van het onderzoek Het Wetenschappelijk Instituut van 50PLUS heeft ons in december

Nadere informatie

5.6 Het Nederlands hoger onderwijs in internationaal perspectief

5.6 Het Nederlands hoger onderwijs in internationaal perspectief 5.6 Het s hoger onderwijs in internationaal perspectief In de meeste landen van de is de vraag naar hoger onderwijs tussen 1995 en 2002 fors gegroeid. Ook in gaat een steeds groter deel van de bevolking

Nadere informatie

CITO scores en denominatie, onderwijsvisie en schoolbesturen.

CITO scores en denominatie, onderwijsvisie en schoolbesturen. CITO scores en denominatie, onderwijsvisie en schoolbesturen. Jaap Dronkers, hoogleraar onderwijssociologie Universiteit Maastricht (homepage http://www.roa-maastricht.nl/?page_id=885; e-mail: j.dronkers@maastrichtuniversity.nl)

Nadere informatie

HET BELANG VAN AGGLOMERATIE EN HET

HET BELANG VAN AGGLOMERATIE EN HET HET BELANG VAN AGGLOMERATIE EN HET REGIONALE KENNISNIVEAU VOOR VERSCHILLENDE OPLEIDINGSNIVEAUS Stefan Groot (Vrije Universiteit) Gezamenlijk werk met Henri de Groot (Vrije Universiteit / Ecorys / CPB)

Nadere informatie