TROUW!SCHOOLPRESTATIES!2011

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "TROUW!SCHOOLPRESTATIES!2011"

Transcriptie

1 Stan van Alphen Jaap Dronkers TROUWSCHOOLPRESTATIES2011 Eenminimumstandaardinhetonderwijs Inhetonderwijswordenminimumeisenaandeprestatiesvanleerlingengesteldendieworden middels tests en examens gemeten. De minimumeisen zijn absoluut, dat wil zeggen dat leerlingendieondereenbepaaldniveaupresteren;zijdiezijngezakt;nietwordentoegelaten tothetvervolgonderwijs.hetduidelijkstisditbijheteindexameninhetvoortgezetonderwijs: leerlingenmoeteneenbepaaldniveaubehalenomteslagenvoorhuneindexamen.maarookde Cito;toets aan het eind van de basisschool bevat een minimumeis: bij een te lage toetsuitslag wordtdeleerlingniettoegelatentotdehogerevormenvanvoortgezetonderwijs. Scholenwaarineengrootaantalvandeleerlingennietvoldoetaandieminimumeis,kan menslechtnoemen:deleerlingenlerendaarteweinig.daarvoorkunnengoederedenenbestaan (zoalseenlaagopleidingsniveauvandeouders),maardienemennietwegdatleerlingenopdie schoolteweiniggeleerdhebben.denormwatleerlingenmoetenwetenenkunnenkantehoog liggenoverdebetrokkenscholen,maarookishetmogelijkdatdieslechtescholennietgoedzijn ingerichtwantanderescholenmetvergelijkbareleerlingenslagenerwelindienormtehalen.in dielaatstegevallen,betekenthetdathetmerendeelvandeleerlingendieafkomstigzijnvandie slechtescholenonvoldoendekennisenvaardighedenheeft.danheeftheteigenlijkgeenzindie leerlingen naar het vervolg onderwijs te sturen: die achterstand halen ze nooit meer in, die wordt alleen maar groter. Moeilijke omstandigheden of slecht ingerichte scholenmakendus minimumnormennietminderrelevant. VANALPHENDRONKERS.COM Een belangrijke oorzaak van het slecht presteren van scholen is het lage opleidingsniveauvandeoudersvandeleerlingen. 1 Datopleidingsniveauisveelbelangrijkerdan hetpercentageautochtoneleerlingen.eenanderebelangrijkeoorzaakvanhetslechtpresteren vanscholenisdekwaliteitvanleerkrachten,dievaaklagerisopscholenmeteenlaagouderlijk opleidingsniveau. Als gevolg daarvan kunnen scholen met veel leerlingen met laaggeschoolde oudersveelmoeilijkervoldoenaandeminimumeisen. 1 Dronkers, J., (2007). Ruggengraat) van) ongelijkheid.) Beperkingen) en) mogelijkheden) om) ongelijke) onderwijskansen)te)veranderen.amsterdam:metsschilt/wiardibeckmanstichting. VANALPHENDRONKERS.COM

2 Kwaliteitalstoegevoegdewaarde Kwaliteit kan ook gemeten worden door vast te stellen wat een school de leerlingen heeft geleerd in de periode die ze op school doorbrachten: de toegevoegde waarde van een school. Meestalwordtdezevastgestelddoorhetbereikteeindniveauvanleerlingentecorrigerenvoor de kennis en vaardigheden waarmee ze de school binnenkwamen. Omdat dat laatste meestal onbekendis,gebruiktmenalsindicatorenhetopleidingsniveauvandeoudersofhetgemiddelde advies van het voorafgaand onderwijs. Scholen met een gemiddeld eindniveau en met veel laaggeschooldeoudershebbenzoeenhogetoegevoegdewaarde,terwijlscholenmethetzelfde gemiddelde eindniveau maar met veel hooggeschoolde ouders een lage toegevoegde waarde hebben. Ditconceptvantoegevoegdewaardewerdvanaf1997tot2008gebruiktinTrouwomde kwaliteit van scholen vast te stellen en de Onderwijsinspectie heeft dat met verbeteringen overgenomen.hetgrotevoordeelvantoegevoegdewaardealsmaatvoorkwaliteitisdathetde inspanningenvanleerkrachtenomleerlingenietstelerenbeloontendathetgoedeprestatiesals gevolg van selectie bij de poort afstraft. Het probleem van toegevoegde waarde als kwaliteitsindicatorisdatsommigescholenmeteenhogetoegevoegdewaardenogsteedsniet kunnenvoldoenaandeminimumnorm:hoewelleerlingenopdiescholenveelgeleerdhebben, washunstartniveauzolaagdatzijhetminimumniveaunogsteedsniethalen. Andere scholen met een lage toegevoegde waarde kunnen nog steeds voldoen aan de minimumnorm, omdat het startniveau van de leerlingen zo hoog was. Daardoor kunnen er verschillende lijsten van scholen met hoge en lage kwaliteit ontstaan, de een gebaseerd op toegevoegde waarde (de Onderwijsinspectie; de vroegere Trouw methode), de ander op minimumnormen(dehuidigetrouwmethode).beidezijneenlegitiememanieromkwaliteitte meten,maarzekunnentotandereresultatenleiden.eenverstandigeregelvoorhetsluitenvan scholen zou daarom kunnen zijn dat alle scholen met resultaten onder het minimumniveau geslotenworden,tenzijzijeenhogetoegevoegdewaardehebben. DeHuidigeTrouwmethodevoorkwaliteit Alsaanvullingopdehuidigenadrukoponderwijskwaliteitalstoegevoegdewaardegaanwijbij dezekwaliteitsmetinguitvaneenminimumstandaard,waarscholenaanvoldoen.hoehoogof laagwedelatookleggen,ermoeteenvoorwaardezijndievervuldwordtvoordatwekunnen kijken naar al die andere doeleinden van goed onderwijs. Zolang er niet aan een minimumstandaardwordtvoldaan,iselkeverwijzingnaartoegevoegdewaardemisleidend. VANALPHENDRONKERS.COM

3 DemaatstafvoordeTrouwSchoolprestaties2011ishetaantalonvoldoendesdatgeslaagde leerlingenbehaaldhebbenophetcentraalexamen(ce)van2010.hierbijkijkenwenaarhetce gemiddelde voor geslaagden per vak voor de hele school. Hoe scoorden de geslaagde eindexamendeelnemersvaneenbepaaldevmbokschoolgemiddeldvoorduits?metwatvoor gemiddeldaardrijkskundecijferstuurdedezehavoschoolhaargeslaagdeleerlingenvorigjaar dearbeidsmarktop,ofhetvervolgonderwijsin? Pasalseenschoolminderdandrieonvoldoendegemiddeldenheeft,ishetmogelijkdatdeze school een voldoende scoort in de Trouw Schoolprestaties 2011, en pas bij geen enkel onvoldoende gemiddelde gaan overige criteria(zoalsinstroomendoorstroom)bepalenhoe hoogheteindoordeeluitpakt. Tabel1.DeindicatorenindeSchoolprestaties2011. X 0 Degemiddeldescorevooralledeelnemers(voorallevakkeninappendixtabelA) X 1 X 2 X 3 Degemiddeldescorevoordegeslaagden(correctieparameterintabel2) Deverwachtescoreopbasisvaninstroom(correctieparameterintabel3) Degemiddeldesnelheidvandoorstroom(onvertraagdnaarderdejaar,onvertraagddiploma) X 4 Heteindoordeel (6oflager Opbasisvanhetaantalonvoldoendegemiddelden) (7ofhoger OpbasisvanX 2 enx 3 ) In deze toelichting behandelen we de berekening van de indicatoren in tabel 1, alsook de totstandkomingvanheteindoordeel.tenslottegevenweeenkortcommentaarbijderesultaten van2011enbesprekenweeenschoolprestaties;gemiddeldeoverdejaren2007;2011. Degeobserveerdescorevoorgeslaagden(X 1) DeOnderwijsinspectielevertjaarlijkseenoverzichtvanalleCEcijfergemiddeldenpervakvan alleeindexamendeelnemers(x 0) 2,enhetpercentageleerlingendatuiteindelijkgeslaagdisper school.intabel2gevenwijdecorrectieparametervanhetoorspronkelijkcecijfergemiddelde met het percentage geslaagden 3. Wanneer we de oorspronkelijke cijfergemiddelden (X 0) 2 Wijgebruikennietdecombinatievanhetcijfervoorhetschoolexamenenhetcentraalexamen,omdathet relatief hogere cijfer op het schoolexamen juist bij zwakkere scholen de tekorten in kennis en vaardigheden kan maskeren. Dit verklaart ook waarom het merendeel van de leerlingen toch hun eindexamenhalenopscholendiewijalsonvoldoendebeoordelen.zie:delange.m.j.dronkers.hoe) gelijkwaardig) blijft) het) eindexamen) tussen) scholen?) Discrepanties) tussen) de) cijfers) voor) het) schoolonderzoek)en)het)centraal)examen)in)het)voortgezet)onderwijs)tussen)1998)en)2005.)euiworking Paper2007/ Het aantal punten waarmee wij het cijfer van de kandidaten per procent verhogen, is afgeleid uit het verband tussen het aantal geslaagden op een school en het gemiddelde CE cijfer vanallevakken gezamenlijk.metdezeprocedureveronderstellenwijdatgezaktekandidatenaltijdvoorallevakkenlagere VANALPHENDRONKERS.COM

4 corrigerenvoorhetslaagpercentage 4,krijgenweeenbenaderingvanhetcijfergemiddeldevoor geslaagde leerlingen (X 1). Dit gemiddelde noemen we voor het gemak de geobserveerdescore voor geslaagden, omdat we het later zullen vergelijken met de verwachtescoreopbasisvan instroomvandieschool. Tabel2.Decorrectieparametervanhetslaagpercentage. VMBOb VMBOk VMBOgt HAVO VWO DegeobserveerdescorevoorgeslaagdenisdehoeksteenvandeTrouwSchoolprestaties2011. Hetisdezescorealleendieverschilmaakttusseneenvoldoendeenonvoldoendeeindoordeel, en bovendien bepaalt hoe ver onder de minimumstandaard sommige scholen presteren. De grenswaarde voor een voldoende CE gemiddelde voor geslaagden is gezet op 6,0. Alle gemiddeldescoreslagerdaneen6,0wordengenoteerdalseenonvoldoendegemiddelde. Deverwachtescoreopbasisvaninstroom(X 2) Degeobserveerdescorevoorgeslaagden(X 1)kunnenwevergelijkenmethetgemiddeldeniveau waarmeedeleerlingenineersteinstantieuithetbasisonderwijskwamen.basisscholengeven leerlingen een bepaald advies mee wat betreft het onderwijsniveau voor het middelbaar onderwijs,eneenpaarjaarlaterbevindendezeleerlingenzichonder,op,ofbovenhetniveaudat aanbevolen is door de basisschool. Hethieruitafgeleideinstroomniveauiseenwaardedie varieerttussende;1.000(100%bovenaanbevolenniveau)en+1.000(100%onderaanbevolen niveau) 5. Tabel3.Decorrectieparametervanhetinstroomniveau. VMBOb VMBOk VMBOgt HAVO VWO ]0.115 ]0.216 ]0.087 ]0.403 CEcijfershebbendangeslaagdekandidaten.Onzeschattingsprocedurekanscholenmetveelgezaktenen lagececijfersbevoordeeldhebben,maaronzeprocedureheeftscholenmetweiniggezaktenofhogece cijfersnietgeschaad.debeoordelingvanscholendieonderdemaatpresteren(eengemiddeldecescore onderde6.0)isduseerdertevoorzichtigdanteovermoedig. 4 Voor elke school is het slaagpercentage weergegeven in het databestand dat te downloaden is op VANALPHENDRONKERS.COM. 5 Depercentagesleerlingenonderhetadvies,halfonderhetadvies,ophetadvies,halfbovenhetadviesen bovenhetadvieszijnopgenomeninhetdatabestanddattedownloadenisopvanalphendronkers.com. Ditdatabestandtoonteveneensvoorelkeschoolhetberekendeinstroomniveau. VANALPHENDRONKERS.COM

5 Met behulp van hetinstroomniveauen de correctieparameter 6 intabel3berekenen we de verwachtescorevoorgeslaagden(x 2).Indieneenhoogpercentageleerlingenzichbovenhetin eersteinstantieaanbelovenniveaubevindt,paktdegeobserveerdescore(x 1)hogeruitdande verwachtescore(x 2).Andersomgeldtdatwanneerhetmerendeelvandeleerlingenzichonder het oorspronkelijk geadviseerde niveau bevindt, de verwachte score (X 2) hoger is dan de geobserveerdescore(x 1).Ditishetverschiltussentoegevoegdewaardeenverlorenpotentieel. Degemiddeldesnelheidvandoorstroom(X 3) De zogeheten opbrengstenkaarten van de onderwijsinspectie bevat het percentage leerlingen dat zonder zittenblijven het derde jaar behaalt en het percentage leerlingen dat zonder zittenblijven het diploma behaalt. Beide percentages betreffen een gemiddelde van de drie meest recente edities van de opbrengstenkaarten. De snelheid van doorstroom (X 3) in de Schoolprestaties2011(tabel4)issimpelweghetgemiddeldevandepercentagesleerlingendat onvertraagdhetderdejaarenhetdiplomabehaalt 7. Tabel4.Degemiddeldesnelheidvandoorstroom. VMBOb VMBOk VMBOgt HAVO VWO Heteindoordeel(X 4) Wehebbennudriecriteriavoordeberekeningvanheteindoordeel(X 4):(1)degeobserveerde score voor geslaagden, (2)deverwachtescoreopbasisvaninstroomen(3)degemiddelde snelheidvandoorstroom.hetverschiltussendezecriteriaisdatdelaatstetweepasmeetellenin het eindoordeel indien alle CE cijfergemiddelden voor geslaagden voldoende zijn. Het is dus uitsluitendheteerstecriteriumdatbepaaltofscholeneenvoldoendeofonvoldoendescoren. Deregelvooreenonvoldoendeeindoordeel(X 4) wordt geïllustreerd in figuur 1. Wanneer meer dan twee CE vakken een onvoldoende gemiddelde voor de geslaagde leerlingen hebben opgeleverd, krijgt de school in alle gevallen een onvoldoende eindoordeel toegewezen. Voor VMBOgt, HAVO en VWO ligt deze latwat hoger, aangezien de vakken Nederlands, Engels en wiskunde als kernvakken zijn benoemd. Maximaal één kernvak mag een onvoldoende gemiddeldevoorgeslaagdenopleveren. 6 De correctieparameter is afgeleid uit de relatie tussen het instroomniveau (gebaseerd op de basisschooladviezen)endegeobserveerdgemiddeldececijfervandegeslaagdeleerlingen. 7 Detweecomponentenvandedoorstroomsnelheidwordenvoorelkeschoolgetoondinhetdatabestand dattedownloadenisopvanalphendronkers.com. VANALPHENDRONKERS.COM

6 Figuur1.Detotstandkomingvanheteindoordeel(X 4). VMBOb, VMBOk VMBOgt, HAVO, VWO Een school scoort een 6 als eindoordeel bij één of twee onvoldoende gemiddelden, mits het aantalonvoldoendekernvakkenniethogerisdanéén.omhogerdaneen6tescoren,mageen schoolgeenenkelonvoldoendegemiddeldescoren.inhetlaatstegevalgaanbovendiendetwee overigecriteriavoordeberekeningvanheteindoordeelmeespelen:deverwachtescoreopbasis vaninstroomendegemiddeldesnelheidvandoorstroom. Tabel5.Defrequentieverdelingvanheteindoordeelnaaronderwijsniveau. Eindoordeel(X4) Onderwijsniveau VMBOb VMBOk VMBOgt HAVO VWO Totaal Totaal % 0.0% 0.0% 0.2% 0.0% 0.0% % 1.0% 0.8% 0.6% 0.4% 0.6% % 4.9% 4.8% 1.4% 1.6% 3.2% % 20.9% 25.0% 14.3% 18.1% 18.7% % 53.8% 46.3% 51.4% 52.0% 50.1% % 9.9% 14.4% 4.5% 11.8% 12.5% % 8.5% 7.9% 22.7% 13.1% 12.8% % 1.0% 0.9% 4.8% 3.0% 2.1% % 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% VANALPHENDRONKERS.COM

7 HeteindcijfervoorscholenzonderonvoldoendeCEvakkeniseen7ofhoger,enwordtberekend aandehandvandevolgendeformule: X 4 = X 1 X 1 % ( X 3 X 3 $ X % 2 ' $ 100 ( ' WaarbijX 1degeobserveerdescoreisvoordegeslaagden(eengemiddeldevanalleCEvakken), X 2deverwachtescoreopbasisvaninstroom,enX 3degemiddeldesnelheidvandoorstroom.Met anderewoorden,eenschooldoetergoedaanalsdeverwachtescoreopbasisvaninstroomlager isdandegeobserveerdescorevoordegeslaagden(erisdansprakevantoegevoegdewaarde 8 ), en ondervindt een verder voordeel naarmate de snelheid van doorstroom hoger is dan de gemiddeldesnelheidvoorhetbetreffendeonderwijsniveau 9. Deresultatenvoor2011 Hetaantalscholendatvoorditjaarwerdbeoordeeld,is2.750,waaronder478VMBOb;scholen, 493VMBOk;scholen,797VMBOgt;scholen,484HAVO;scholen,and498VWO;scholen.Intotaal kreeg22.5%vandescholeneenonvoldoendeeindoordeel(tabel5enfiguur2).hetpercentage scholenmeteenonvoldoendeeindoordeelwashethoogstvoorvmbogt(30.6%),enhetlaagst voorvmbob(13.0%).eenergpositiefeindoordeel(datwilzeggeneen8of9)washetminst gebruikelijkbinnenvmbogt(8.8%),enhetmeestvoorkomendbinnenhavo(27.5%). Figuur2.Eenillustratievandefrequentieverdelingzoalsintabel % 50.0% 40.0% 30.0% 20.0% 10.0% 0.0% VMBOb VMBOk VMBOgt HAVO VWO 8 Ter vergelijking; er issprakevanverlorenpotentieelindiendeverwachtescoreopbasisvaninstroom hogerisdandegeobserveerdescorevandegeslaagden. 9 De resultaten van de formule voor het eindoordeel voor voldoende scholen (de scholen zonder onvoldoendecegemiddelden)zijnvervolgenshandmatigverspreidoverde7,8en9.ditisgedaanper onderwijsniveau. Allereerst is de spreiding van scores voor voldoende scores precies tussen de 7 en 10 gezet.tenslottezijnallescorestotde7.99op7gezet,8.00tot8.99op8en9.00totdehoogstescoreop 9. VANALPHENDRONKERS.COM

8 Indeappendixiseenverdereillustratievandezeresultatenopgenomen.TabelBtoontdekans dat de score voor de geslaagden (X 1) onvoldoende is, uitgesplitst naar CE vak en onderwijsniveau.tabeldgeeftaanvoordiescholen,waarvandegeslaagdeleerlingenopvierof meercevakkengemiddeldlagerdan6.0scoren,omwelkevakkenhetgaat. DitjaarbrengtVANALPHENDRONKERS.COM deschoolprestatiesookinkaart.opdewebsitekunt udesamenvattendescoresvoorallescholenterugvindenopeenkaartvannederland.figuura in de appendix toont bovendien het gemiddelde eindoordeel (X 4) per COROP;gebied 10. De slechtstscorendecorop;gebiedenzijndelfzijlenomgeving,hetgooienvechtstreekengroot; Rijnmond.DebestscorendeCOROP;gebiedenzijnIJmond,Zuidoost;FieslandenNoord;Limburg. Tabel6.Correlatiestusseneindoordelenvanverschillendeschooltypenopdezelfdelocatie(Pearson correlatie;aantallocatieswaarbeideschooltypenaanwezigzijn). VWO HAVO VMBOt VMBOg VMBOk VMBOb Eindoordeel Eindoordeel Eindoordeel Eindoordeel Eindoordeel Eindoordeel VWO Eindoordeel HAVO Eindoordeel VMBOt Eindoordeel VMBOg Eindoordeel VMBOk Eindoordeel 1 0,236 ** 0,155 ** 0,044 0,039 0, ,236 ** 1 0,289 ** 0,089 0,034 0, ,155 ** 0,289 ** 1 0,246 ** 0,237 ** 0,197 ** ,044 0,089 0,246 ** 1 0,228 ** 0,135 * ,039 0,034 0,237 ** 0,228 ** 1 0,358 ** VMBOb 0,024 0,090 0,197 ** 0,135 * 0,358 ** 1 Eindoordeel Significantieniveau (tweezijdig): * < 0.050, ** < Tabel 6geeftdesamenhangtussendeeindoordelenvanscholenopeenzelfdelocatie.Eris sprake van een positieve samenhang tussen de eindoordelen over schooltypen op de zelfde locatie,vooralalshetomnaastliggendeschooltypengaat(vwo;havo,havo;vmbgt,etc.).dat betekentdatonseindoordeeloverheteneonderwijsniveauvaneenschoollocatiesamenhangt metonseindoordeeloververwantonderwijsniveauopdiezelfdelocatie. 10 Dezeindelingvanregio'sisinhetNederlandsonderwijsonderzoekzeergebruikelijk.Denaamstaatvoor CoordinatieCommissieRegionaalOnderzoekProgramma.Nederlandtelt40vandezeCOROP]gebieden. VANALPHENDRONKERS.COM

9 VMBOgt HetgemiddeldeeindoordeelvoorVMBOgtisditjaaropvallendlaag.Maarliefst30.5%vande VMBOgtscholenscoortonvoldoendeindeTrouwSchoolprestaties2011.AangezienVMBOgteen samenvoeging is van VMBO gemengdentheoretisch, is het interessant om uittezoekenin hoeverrehetenetypebeterscoortdanhetandere. Figuur3.FrequentieverdelingvanheteindoordeelvoorVMBOgenVMBOtafzonderlijk VMBOg VMBOt WanneerwedeSchoolprestatiesvoorbeideonderwijsniveausafzonderlijkberekenen,bevinden we twee opvallend uiteenlopenderesultaten(figuur3). Het percentage onvoldoende VMBOt scholen is 25.6 en is daarmee 1.2 procentpunten lager dan het resultaat voor VMBOk. Het percentage onvoldoende VMBOg scholen daarentegen is ongekend hoog; op 66.5% van de VMBOgscholeninNederland,nagenoegtweederde,verlaatdegemiddeldegeslaagdeleerlingmet onvoldoende kennis en vaardigheden in meer dan twee vakken (of in twee kernvakken) hun voortgezetonderwijs. EenvoordehangliggendeverklaringvoordegemiddeldeprestatievanVMBOgisdathet criterium van de kernvakken Nederlands, Engels en wiskunde niet geschikt is voor dit onderwijsniveau, want het is beroepsonderwijs zoals VMBOk. Tabel 7 weerlegt echter deze verklaring. Zelfs wanneer we enkel het criterium van het aantal onvoldoende gemiddelden in achtnemen,zoalsvantoepassingopvmbobenvmbok,scoort64.3%vandevmbogscholen metdrieofmeeronvoldoendegemiddeldeneenonvoldoendeeindoordeel. Tabel7,waarindesamenhangtussenhetaantalonvoldoendeCEvakkenenheteindoordeel duidelijkzichtbaaris,indeappendix(tabelc)opgenomenvooralleonderwijsniveaussamen. VANALPHENDRONKERS.COM

10 Tabel 7. Het aantal VMBOg scholen naar het totaal aantal onvoldoende CE vakken en het eindoordeel. Eindoordeel(X 4) Totaal HetaantalonvoldoendeCEvakken % % % % % % % % % % % % % % Totaal % Eenvergelijkingindetijd Desamenhangtussenheteindoordeelvoor2011endatvoordetweevoorafgaandejaren te downloaden op VANALPHENDRONKERS.COM iszeergering(zietabel8). Dit komt door flinke verschuivingen tussen 2007 en 2011 voor scholen, omdat het aantal vakken waarbij de geslaagdengemiddeldaldannietonderde6.0scorenperschoolvanjaartotjaarsterkvarieert. Scholendiehetinhetenejaarslechtdoen,verbeterenzichhetvolgendejaar,terwijlscholendie het in het ene jaar goed doen, het jaar daarop verslechteren. Naast de normale wiskundige verklaringvandeze regressienaarhetmidden kanhetookmogelijkzijndateenschooldiehet in het ene jaar slecht gedaan heeft, het jaar daarop extra aandacht aan het centraal examen besteedt,terwijleenschooldiehetinhetenejaargoedheeftgedaan,deaandachthetvolgende jaarlaatverslappen.maarditresultaatkanookwijzenopproblemenbijhetvasthoudenvaneen vergelijkbarebecijferingvancentraleeindexamens,wantookwatbetrefthetgemiddeldcecijfer vangeslaagdenisertussendejarenweinigsamenhang. Datbetekentnietdatonzeoordelentoevalligzijn.TabelEindeappendixgeeftdelijstvan 41scholendiedelaatstedriejarenvolgensonzemethodeonvoldoendepresteerden.Denamen opdezelijstzulleningewijdennietverrassen.weliserweinigoverlapmetdeinspectielijstvan VANALPHENDRONKERS.COM

11 level_id zeer zwakke scholen in het voortgezet onderwijs. Mogelijk hecht de inspectie meer betekenis aan het onderwijsproces dan aan een minimumniveau van kennis en vaardigheden van geslaagdeleerlingen. VMBOOb VMBOOk VMBOgt HAVO Tabel8.Samenhangtusseneindoordelen2008,2009en2010(Pearsoncorrelatie) ,047,015 -,022 -, ,047 1,073,086, ,015,073 1,080, ,022,086,080 1, ,021,068,075, ,017,022,061, ,017 1,019,044, ,022, ,033 -, ,061,044 -,033 1,122 ** ,050,057 -,002,122 ** ,051,053,004, ,051 1,060,058, ,053,060 1,048,115 ** ,004,058,048 1, ,052,011,115 **, ,023,103 *,002, ,023 1,058,074 -, ,103 *,058 1,057, ,002,074,057 1,119 ** ,021 -,034,045,119 ** ,020 -,030,079, ,020 1,078,114 *, ,030,078 1,029 -, ,079,114 *,029 1,088 * ,007,080 -,027,088 * Significantieniveau (tweezijdig): * < 0.050, ** < VWO VANALPHENDRONKERS.COM

12 Appendix TabelA.DeopgenomenCEvakkenperonderwijsniveau. VMBOb VMBOk VMBOgt HAVO VWO Nederlands X X X X X Frans X X X X X Duits X X X X X Engels X X X X X Spaans X X Geschiedenis X X X X X Aardrijkskunde X X X X X Wiskunde[AB] X X X X X Natuurkunde X X X X X Scheikunde X X Biologie X X X X X Economie X X X X X MO X X Maatschappijleer X X X X X Bouw/techniek(1) X X X Zorg(2) X X X Administratie/handel(3) X X X LNO(4) X X X Kunst(5) X X X Filosofie X X Latijn X Grieks X VMBOb:VoorbereidendMiddelbaarBeroepsonderwijs,Basisberoepsgericht VMBOk:VoorbereidendMiddelbaarBeroepsonderwijs,Kaderberoepsgericht VMBOgt:VoorbereidendMiddelbaarBeroepsonderwijs,Gemengde/Theoretischeleerweg HAVO:HogerAlgemeenVoortgezetOnderwijs VWO:VoorbereidendWetenschappelijkOnderwijs 1.Timmeren,fijnhoutbewerking,metselen,schilderen/afwerkingstechnieken,bouwbreed, elektrotechniek,grafischemedia,installatietechniek,metaaltechniek,installatieelektro,techniek breed,ictroute. 2.Uiterlijkeverzorging,verzorging,zorgenwelzijnbreed,sport,dienstverleningenveiligheid. 3.Administratie,handelenverkoop 4.Plantenteelt,groeneruimte,bloembinden,dierhouderij,verwerkingagrarischeproducten, landbouwbreed. 5.Muziek,tekenen,handvaardigheid,dans,drama,beeldend,textielevormgeving,kunst algemeen. VANALPHENDRONKERS.COM

13 TabelB.Dekansdatdegemiddeldescorevoordegeslaagdenbijeenbepaaldvaklagerisdan6.0. VMBOb VMBOk VMBOgt HAVO VWO Totaal Nederlands 5.4% 12.0% 0% 7.9% 6.2% 5.6% Frans 0.2% 0.4% 17.4% 7.0% 5.6% 7.4% Duits 9.6% 20.1% 27.4% 24.2% 34.3% 23.7% Engels 2.7% 9.9% 10.0% 4.8% 2.2% 6.4% Spaans ] ] ] 0.6% 1.0% 0.8% Geschiedenis 0.8% 2.0% 9.5% 5.4% 10.6% 6.1% Aardrijkskunde 4.2% 6.9% 13.8% 15.9% 16.9% 11.8% Wiskunde 12.1% 35.3% 28.0% 8.5% 5.6% 19.1% Natuurkunde 10.5% 22.1% 18.1% 11.2% 5.4% 8.2% Scheikunde 7.4% 6.2% 6.8% Biologie 10.9% 18.5% 9.4% 0.2% 1.4% 8.2% Economie 21.3% 22.1% 27.0% 8.3% 7.0% 18.2% MO ] ] ] 13.0% 13.5% 13.2% Maatschappijleer 6.3% 9.1% 1.1% 6.0% 3.0% 4.7% Bouw/techniek 5.4% 6.5% 4.9% ] ] 5.5% Zorg 12.3% 9.9% 2.0% ] ] 7.0% Administratie/handel 10.7% 7.5% 4.8% ] ] 7.1% LNO 1.3% 0.6% 1.5% ] ] 1.2% Kunst ] ] 2.9% 11.0% 4.2% 5.5% Filosofie ] ] ] 0.6% 0.8% 0.7% Latijn ] ] ] ] 12.7% 12.7% Grieks ] ] ] ] 6.6% 6.6% VANALPHENDRONKERS.COM

14 TabelC.HetaantalscholennaarhettotaalaantalonvoldoendeCEvakkenenheteindoordeel. Eindoordeel(X 4) Totaal HetaantalonvoldoendeCEvakken % % % % % % % % % Totaal % 11 HetgaathieromonvoldoendeCEscorevoordetweekernvakken. VANALPHENDRONKERS.COM

15 FiguurA.HetgemiddeldeeindoordeelperCOROPgebied. 1 Oost]Groningen AgglomeratieHaarlem Delfzijlenomgeving Zaanstreek OverigGroningen Groot]Amsterdam Noord]Friesland HetGooienVechtstreek Zuidwest]Friesland AgglomeratieLeidenenBollenstreek Zuidoost]Friesland Agglomeratie's]Gravenhage Noord]Drenthe DelftenWestland Zuidoost]Drenthe Oost]Zuid]Holland Zuidwest]Drenthe Groot]Rijnmond Noord]Overijssel Zuidoost]Zuid]Holland Zuidwest]Overijssel Zeeuwsch]Vlaanderen Twente OverigZeeland Veluwe West]Noord]Brabant Achterhoek Midden]Noord]Brabant Arnhem/Nijmegen Noordoost]Noord]Brabant Zuidwest]Gelderland Zuidoost]Noord]Brabant Utrecht Noord]Limburg KopvanNoord]Holland Midden]Limburg Alkmaarenomgeving Zuid]Limburg IJmond Flevoland 5.9 VANALPHENDRONKERS.COM

16 TabelD.DeCEvakkenwaarbijdegeslaagdeleerlingengemiddeldlagerdan6.0scoren(bijscholenmeteeneindoordeel4oflager). Adres Naamschool Niveau OnvoldoendeCEvakken Eindoordeel 1031$CG$$Amsterdam$ Bredero$Lyceum$ HAVO$ Frans,$Geschiedenis,$Aardrijkskunde,$Wiskunde,$MO$ 4$ 1032$ZG$$Amsterdam$ OverFY$college$ VMBOgt$ Frans,$Duits,$Wiskunde,$Natuurkunde/scheikunde,$Economie$ 4$ 1065$VT$$Amsterdam$ Islamitisch$College$Amsterdam$ HAVO$ Aardrijkskunde,$Wiskunde,$Natuurkunde,$Economie,$Kunst$ 4$ 1065$VT$$Amsterdam$ Islamitisch$College$Amsterdam$ VWO$ Frans,$Aardrijkskunde,$Wiskunde,$Natuurkunde,$Economie$ 4$ 1077$DT$$Amsterdam$ Sg.$AmsterdamFZuid$(Gerrit$van$der$Veen)$ HAVO$ Duits,$Aardrijkskunde,$Scheikunde,$Economie,$MO,$Kunst$ 4$ 1093$KL$$Amsterdam$ Montessori$Scholengemeenschap$Amsterdam$(MCO)$ VMBOk$ Wiskunde,$Natuurkunde/scheikunde,$Biologie,$Economie,$Maatschappijleer$ 4$ 1093$KL$$Amsterdam$ Montessori$Scholengemeenschap$Amsterdam$(MCO)$ VMBOgt$ Frans,$Wiskunde,$Natuurkunde/scheikunde,$Economie,$Administratie/handel$ 4$ 1098$KM$$Amsterdam$ Scholengemeenschap$Oost/Zuidoost,$locatie$Cygnus$Gymnasium$ VWO$ Wiskunde,$Natuurkunde,$Scheikunde,$Biologie,$MO,$Grieks$ 4$ 1132$DB$$Volendam$ Don$Bosco$College$ VMBOk$ Nederlands,$Aardrijkskunde,$Wiskunde,$Biologie,$Economie,$Maatschappijleer$ 4$ 1135$GE$$Edam$ SG$De$Triade,$locatie$van$het$Atlas$College$ VMBOgt$ Frans,$Duits,$Geschiedenis,$Wiskunde,$Economie$ 4$ 1183$KK$$Amstelveen$ Scholengemeenschap$Panta$Rhei$ VMBOk$ Duits,$Wiskunde,$Biologie,$Economie,$Maatschappijleer$ 4$ 1222$LH$$Hilversum$ CVO$'t$Gooi,$HilfertsheemFBeatrix$ VMBOk$ Nederlands,$Natuurkunde/scheikunde,$Biologie,$Economie,$Zorg$ 4$ 1251$GB$$Laren$Nh$ Scholengemeenschap$Laar$en$Berg$ HAVO$ Nederlands,$Duits,$Spaans,$Geschiedenis,$Natuurkunde,$Economie,$Maatschappijleer,$ 3$ MO$ 1324$EL$$Almere$ OSG$Echnaton$ VMBOk$ Duits,$Wiskunde,$Natuurkunde/scheikunde,$Economie,$Bouw/techniek$ 4$ 1405$BT$$Bussum$ CVO$'t$Gooi,$College$De$OpMaat$ VMBOk$ Nederlands,$Duits,$Wiskunde,$Economie,$Zorg$ 4$ 1406$NR$$Bussum$ St$Vituscollege,$Bussum$ VWO$ Duits,$Wiskunde,$Natuurkunde,$Economie,$MO$ 4$ 1421$NK$$Uithoorn$ RK$Sg$Thamen$ VMBOgt$ Frans,$Duits,$Wiskunde,$Natuurkunde/scheikunde,$Administratie/handel$ 4$ 2215$RE$$Voorhout$ Teylingen$College$(KTS)$ VMBOgt$ Duits,$Engels,$Wiskunde,$Economie$ 4$ 2274$JW$$Voorburg$ Veurs$Voorburg$ VMBOk$ Duits,$Wiskunde,$Biologie,$Economie,$Maatschappijleer$ 4$ 2283$AE$$Rijswijk$Zh$ Stanislascollege,$Burg.Elsenlaan,$Rijswijk$ VMBOk$ Duits,$Wiskunde,$Natuurkunde/scheikunde,$Biologie,$Bouw/techniek$ 4$ 2284$GA$$Rijswijk$Zh$ Rijswijks$Lyceum$ VWO$ Nederlands,$Frans,$Duits,$Economie,$Grieks$ 4$ 2324$VV$$Leiden$ Visser$'t$Hooft$Lyceum,$locatie$ZuidFWest$ VMBOk$ Duits,$Aardrijkskunde,$Wiskunde,$Natuurkunde/scheikunde,$Biologie,$Economie$ 4$ 2512$XW$$'sFGravenhage$ City+$College$ VMBOgt$ Duits,$Geschiedenis,$Aardrijkskunde,$Wiskunde,$Biologie$ 4$ 2512$XW$$'sFGravenhage$ City+$College$ VWO$ Nederlands,$Engels,$Aardrijkskunde,$Wiskunde,$MO$ 3$ 2564$LA$$'sFGravenhage$ Maris$Mient$ VMBOgt$ Frans,$Duits,$Aardrijkskunde,$Natuurkunde/scheikunde,$Biologie,$Economie,$ 4$ Bouw/techniek$ 2592$GD$$'sFGravenhage$ Diamant$College$ VMBOb$ Nederlands,$Duits,$Aardrijkskunde,$Biologie,$Economie$ 4$ 2613$NV$$Delft$ Stanislascollege,$Krakeelpolderweg$1,$Delft$ VMBOb$ Duits,$Biologie,$Economie,$Zorg,$Administratie/handel$ 4$ 2613$RT$$Delft$ Het$Grotius$College,$locatie$Van$Bleyswijckstraat$ VMBOgt$ Engels,$Wiskunde,$Biologie,$Economie,$Maatschappijleer,$Zorg,$Administratie/handel$ 3$ 2713$VN$$Zoetermeer$ Oranje$Nassau$College,$locatie$Clauslaan$ VMBOb$ Duits,$Wiskunde,$Biologie,$Economie,$Administratie/handel$ 4$

17 2713$VN$$Zoetermeer$ Oranje$Nassau$College,$locatie$Clauslaan$ VMBOk$ Nederlands,$Frans,$Duits,$Wiskunde,$Natuurkunde/scheikunde,$Biologie,$ 3$ Administratie/handel$ 2903$ER$$Capelle$aan$den$ CSG$Comenius$College,$unit$Pelikaanweg$ VMBOk$ Duits,$Wiskunde,$Biologie,$Economie,$Maatschappijleer$ 4$ IJssel$ 3062$AD$$Rotterdam$ Melanchthon,$Kralingen$ VMBOgt$ Frans,$Duits,$Aardrijkskunde,$Wiskunde,$Economie$ 4$ 3066$CE$$Rotterdam$ Thorbecke$VO,$VMBO$LWOO$ VMBOgt$ Duits,$Engels,$Aardrijkskunde,$Wiskunde,$Natuurkunde/scheikunde,$Biologie,$ 3$ Maatschappijleer$ 3067$WL$$Rotterdam$ Gereformeerde$Scholengemeenschap$Randstad$ VMBOk$ Nederlands,$Duits,$Engels,$Wiskunde,$Economie$ 4$ 3082$NK$$Rotterdam$ OSG$Nieuw$Zuid,$locatie$Hugo$de$Groot$ HAVO$ Nederlands,$Duits,$Engels,$Economie,$MO$ 4$ 3085$DT$$Rotterdam$ ISG$Ibn$Ghaldoun,$locatie$Schere$ VMBOgt$ Duits,$Engels,$Wiskunde,$Biologie$ 4$ 3085$EA$$Rotterdam$ NOVA$College,$Slinge$ VMBOb$ Nederlands,$Duits,$Wiskunde,$Biologie,$Administratie/handel$ 4$ 3118$AC$$Schiedam$ Lentiz,$Schievestecollege$ VMBOb$ Geschiedenis,$Wiskunde,$Natuurkunde/scheikunde,$Biologie,$Economie$ 4$ 3118$AC$$Schiedam$ Lentiz,$Schievestecollege$ VMBOgt$ Duits,$Geschiedenis,$Wiskunde,$Natuurkunde/scheikunde,$Economie$ 4$ 3119$HA$$Schiedam$ De$Gemeentelijke$SG$Schravenlant$ HAVO$ Duits,$Wiskunde,$Economie,$MO,$Kunst$ 4$ 3136$EZ$$Vlaardingen$ Het$College$Vos,$locatie$Holy$ VMBOgt$ Frans,$Duits,$Geschiedenis,$Aardrijkskunde,$Wiskunde,$Natuurkunde/scheikunde$ 4$ 3136$EZ$$Vlaardingen$ Het$College$Vos,$locatie$Holy$ VWO$ Nederlands,$Duits,$Engels,$Wiskunde,$Economie$ 3$ 3191$AH$$Hoogvliet$ Einstein$Lyceum$ VWO$ Duits,$Wiskunde,$Natuurkunde,$MO,$Latijn$ 4$ Rotterdam$ 3222$AM$$Hellevoetsluis$ HELINIUM$ VMBOk$ Duits,$Geschiedenis,$Wiskunde,$Natuurkunde/scheikunde,$Biologie,$Economie$ 4$ 3231$XB$$Brielle$ Het$Maerlant$College,$locatie$Burg.$H.$van$Sleenstraat$ VMBOk$ Wiskunde,$Natuurkunde/scheikunde,$Economie,$Maatschappijleer,$Bouw/techniek,$ 4$ Zorg$ 3401$RD$$IJsselstein$Ut$ Cals$College$IJsselstein$ VMBOb$ Duits,$Aardrijkskunde,$Biologie,$Economie,$Administratie/handel$ 4$ 3452$MD$$Vleuten$ Amadeus$Lyceum$ HAVO$ Nederlands,$Duits,$Aardrijkskunde,$Wiskunde,$Economie$ 4$ 3544$DA$$Utrecht$ Via$Nova$College$ VMBOgt$ Duits,$Wiskunde,$Natuurkunde/scheikunde,$Biologie,$Economie,$Maatschappijleer$ 4$ 3561$XB$$Utrecht$ Vader$Rijn$College$ VMBOk$ Duits,$Wiskunde,$Natuurkunde/scheikunde,$Biologie,$Bouw/techniek$ 4$ 3851$ZJ$$Ermelo$ Christelijk$College$Groevenbeek,$locatie$Ermelo$ VMBOb$ Nederlands,$Biologie,$Economie,$Maatschappijleer,$Zorg$ 4$ 3905$AD$$Veenendaal$ Het$Perron$ VMBOk$ Duits,$Wiskunde,$Biologie,$Economie,$Zorg$ 4$ 3905$AD$$Veenendaal$ Het$Perron$ VMBOgt$ Duits,$Aardrijkskunde,$Wiskunde,$Biologie,$Economie,$Administratie/handel$ 4$ 4206$AK$$Gorinchem$ Merewade$College,$locatie$W.$de$Vries$Robbéweg$ VMBOgt$ Duits,$Engels,$Wiskunde,$Natuurkunde/scheikunde,$Biologie$ 4$ 4254$EA$$Sleeuwijk$ CS$De$Hoven,$locatie$Schans$vmbo$ VMBOgt$ Duits,$Engels,$Wiskunde,$Economie$ 4$ 4611$EG$$Bergen$op$ Zoom$ 4613$CA$$Bergen$op$ Zoom$ 4622$AH$$Bergen$op$ Zoom$ 4622$AH$$Bergen$op$ Zoom$ Regionale$Scholengemeenschap$'t$Rijks$ VMBOgt$ Frans,$Engels,$Wiskunde,$Natuurkunde/scheikunde$ 4$ Roncalli$Scholengemeenschap$ VWO$ Nederlands,$Duits,$Wiskunde,$Natuurkunde$ 4$ 't$bergse$vmbo$nobellaan$ VMBOk$ Nederlands,$Aardrijkskunde,$Wiskunde,$Biologie,$Economie$ 4$ 't$bergse$vmbo$nobellaan$ VMBOgt$ Engels,$Wiskunde,$Natuurkunde/scheikunde,$Biologie,$Economie$ 4$

18 4651$CK$$Steenbergen$Nb$ OMO$Scholengroep$Bergen$op$Zoom$e.o.,$Mollercollege$ VMBOgt$ Geschiedenis,$Wiskunde,$Natuurkunde/scheikunde,$Biologie,$Economie$ 4$ Steenbergen$ 5037$MJ$$Tilburg$ MiddenFBrabant$College$Locatie$Frater$van$GemertF$locatie$ VMBOgt$ Duits,$Engels,$Aardrijkskunde,$Wiskunde,$Natuurkunde/scheikunde,$Economie$ 3$ Economie$en$Groen$ 5038$GG$$Tilburg$ De$Nieuwste$School$ HAVO$ Nederlands,$Engels,$Geschiedenis,$Aardrijkskunde,$Wiskunde,$Natuurkunde,$Biologie,$ 2$ Economie$ 5042$PA$$Tilburg$ 2College$Wandelbos$ VMBOgt$ Frans,$Duits,$Aardrijkskunde,$Wiskunde,$Natuurkunde/scheikunde,$Economie$ 4$ 5232$JL$$'sF Hervion$College$ VMBOgt$ Duits,$Engels,$Wiskunde,$Economie$ 4$ Hertogenbosch$ 5431$ZN$$Cuijk$ Merletcollege$Cuijk$ VMBOk$ Duits,$Geschiedenis,$Wiskunde,$Natuurkunde/scheikunde,$Biologie,$Economie,$Zorg$ 3$ 5467$HA$$Veghel$ Voortgezet$Onderwijs$Veghel$Fioretti$College$locatie$Muntelaar$ VMBOgt$ Aardrijkskunde,$Wiskunde,$Natuurkunde/scheikunde,$Biologie,$Zorg,$ 4$ Administratie/handel$ 5481$XT$$Schijndel$ Elde$College$ VWO$ Duits,$Engels,$Scheikunde,$Biologie,$Kunst,$Latijn$ 4$ 5504$NC$$Veldhoven$ Sondervick$College$RK$Scholengemeenschap$voor$Lyceum$Havo$ VMBOk$ Geschiedenis,$Wiskunde,$Economie,$Bouw/techniek,$Zorg,$Administratie/handel$ 4$ Mavo$Vbo$Lwoo$ 5643$PT$$Eindhoven$ Pleincollege$De$Burgh$ VMBOb$ Nederlands,$Natuurkunde/scheikunde,$Biologie,$Economie,$Administratie/handel$ 4$ 5652$CA$$Eindhoven$ Christiaan$Huygens$College,$Olympia$ VMBOgt$ Frans,$Duits,$Engels,$Wiskunde,$Zorg,$Administratie/handel$ 3$ 5654$JB$$Eindhoven$ Eindhoven$VMBO$Groen$ VMBOgt$ Duits,$Engels,$Wiskunde,$Natuurkunde/scheikunde,$Biologie$ 4$ 5702$KN$$Helmond$ Vakcollege$Dr.$Knippenberg$loc.$Keizerin$Marialaan$ VMBOb$ Wiskunde,$Economie,$Bouw/techniek,$Zorg,$Administratie/handel$ 4$ 5702$KN$$Helmond$ Vakcollege$Dr.$Knippenberg$loc.$Keizerin$Marialaan$ VMBOgt$ Duits,$Engels,$Wiskunde,$LNO$ 4$ 5702$KN$$Helmond$ Vakcollege$Dr.$Knippenberg$loc.$Keizerin$Marialaan$ VMBOk$ Nederlands,$Duits,$Wiskunde,$Natuurkunde/scheikunde,$Biologie,$Economie,$ 3$ Bouw/techniek,$Zorg$ 5705$KZ$$Helmond$ De$Groene$Campus,$vmbo,$mbo,$hbo$ VMBOk$ Duits,$Engels,$Wiskunde,$Natuurkunde/scheikunde,$Biologie,$Economie$ 4$ 5705$KZ$$Helmond$ De$Groene$Campus,$vmbo,$mbo,$hbo$ VMBOgt$ Duits,$Engels,$Wiskunde,$Natuurkunde/scheikunde,$Biologie$ 4$ 6043$GL$$Roermond$ Niekée$ VMBOgt$ Engels,$Geschiedenis,$Aardrijkskunde,$Wiskunde,$Natuurkunde/scheikunde,$ 3$ Economie,$Administratie/handel$ 6537$TR$$Nijmegen$ Mondial$College,$locatie$Streekweg$ VMBOgt$ Duits,$Engels,$Wiskunde,$Economie$ 4$ 6562$AM$$Groesbeek$ Montessori$College,$locatie$Groesbeek$ VMBOgt$ Engels,$Wiskunde,$Natuurkunde/scheikunde,$Economie$ 4$ 6661$TZ$$Elst$Gld$ Het$Westeraam$ VMBOk$ Wiskunde,$Biologie,$Economie,$Maatschappijleer,$Administratie/handel$ 4$ 6712$GJ$$Ede$Gld$ Het$Streek,$locatie$Amsterdamseweg$ VMBOk$ Nederlands,$Duits,$Aardrijkskunde,$Wiskunde,$Economie,$Administratie/handel$ 4$ 6822$LS$$Arnhem$ VMBO$'t$Venster$ VMBOk$ Duits,$Aardrijkskunde,$Wiskunde,$Natuurkunde/scheikunde,$Biologie,$Economie$ 4$ 6826$DM$$Arnhem$ Arentheem$College,$locatie$Leerpark$Presikhaaf$ VMBOk$ Nederlands,$Duits,$Wiskunde,$Biologie,$Economie,$Maatschappijleer,$ 3$ Administratie/handel$ 6883$CN$$Velp$Gld$ Arentheem$College,$locatie$Titus$Brandsma$ VMBOgt$ Frans,$Duits,$Wiskunde,$Natuurkunde/scheikunde,$Biologie,$Economie$ 4$ 7008$CA$$Doetinchem$ Metzo$College$ VMBOk$ Nederlands,$Wiskunde,$Natuurkunde/scheikunde,$Economie,$Maatschappijleer,$ 4$ Bouw/techniek$ 7391$HH$$Twello$ AOC$Oost$(mbo/vmboFgroen$Twello)$ VMBOgt$ Duits,$Engels,$Wiskunde,$Biologie$ 4$ 7523$PB$$Enschede$ Greijdanus$College$F$locatie$Enschede$ VMBOgt$ Duits,$Engels,$Geschiedenis,$Wiskunde,$Natuurkunde/scheikunde,$Biologie,$Economie$ 3$

19 7604$KV$$Almelo$ Pius$X$College$F$locatie$van$Renneslaan$ VMBOgt$ Duits,$Wiskunde,$Natuurkunde/scheikunde,$Economie,$Zorg$ 4$ 7651$LR$$Tubbergen$ Scholengemeenschap$St.FCanisius$$locatie$Tubbergen$ VMBOgt$ Engels,$Geschiedenis,$Wiskunde,$Natuurkunde/scheikunde,$Economie$ 4$ 7772$BS$$Hardenberg$ Greijdanus$College$F$locatie$Hardenberg$ HAVO$ Duits,$Engels,$Aardrijkskunde,$Wiskunde,$Natuurkunde,$MO,$Kunst$ 3$ 7944$BK$$Meppel$ R.S.G.$Stad$en$Esch$loc.Randweg$ VMBOgt$ Aardrijkskunde,$Wiskunde,$Natuurkunde/scheikunde,$Biologie,$Economie$ 4$ 7981$BC$$Diever$ R.S.G.$Stad$en$Esch$loc.Diever$ HAVO$ Frans,$Engels,$Wiskunde,$Scheikunde$ 4$ 8011$KC$$Zwolle$ Thomas$a$Kempis$College$ VWO$ Duits,$Aardrijkskunde,$Biologie,$Economie,$MO,$Kunst$ 4$ 8051$DX$$Hattem$ Chr.$College$de$Noordgouw$ VMBOb$ Engels,$Economie,$Maatschappijleer,$Zorg,$Administratie/handel$ 4$ 8051$DX$$Hattem$ Chr.$College$de$Noordgouw$ VMBOgt$ Duits,$Engels,$Aardrijkskunde,$Wiskunde,$Natuurkunde/scheikunde$ 4$ 8051$DX$$Hattem$ Chr.$College$de$Noordgouw$ VMBOk$ Duits,$Engels,$Wiskunde,$Biologie,$Economie,$Maatschappijleer,$Administratie/handel$ 3$ 8224$KR$$Lelystad$ ISG$Arcus$ VMBOgt$ Frans,$Duits,$Wiskunde,$Natuurkunde/scheikunde,$Economie,$Zorg$ 4$ 8601$EW$$Sneek$ RSG$Magister$Alvinus$ VMBOgt$ Frans,$Duits,$Wiskunde,$Biologie,$Economie$ 4$ 8921$VX$$Leeuwarden$ mpulse$ HAVO$ Nederlands,$Duits,$Geschiedenis,$Natuurkunde,$Economie,$Maatschappijleer,$MO,$ 3$ Kunst$ 8934$BM$$Leeuwarden$ AOC$Friesland$(VMBO$GroenLeeuwarden)$ VMBOgt$ Duits,$Wiskunde,$Natuurkunde/scheikunde,$Biologie,$LNO$ 4$ 9201$KN$$Drachten$ OSG$Singelland$ VMBOk$ Nederlands,$Wiskunde,$Natuurkunde/scheikunde,$Biologie,$Maatschappijleer$ 4$ 9231$EN$$Surhuisterveen$ Lauwers$College,$locatie$Surhuisterveen$ VMBOgt$ Frans,$Duits,$Aardrijkskunde,$Natuurkunde/scheikunde,$Economie,$Maatschappijleer$ 4$ 9646$AA$$Veendam$ Winkler$Prins$S.G.$ VMBOk$ Duits,$Aardrijkskunde,$Wiskunde,$Bouw/techniek,$Zorg$ 4$ 9901$CE$$Appingedam$ Ommelander$College$ VMBOgt$ Frans,$Geschiedenis,$Aardrijkskunde,$Wiskunde,$Economie$ 4$ 9902$RC$$Appingedam$ Noorderpoortcollege$ VMBOgt$ Duits,$Wiskunde,$Natuurkunde/scheikunde,$Biologie,$Economie$ 4$

20 Tabel E. De 41scholenwaarvanindrie achtereenvolgende jaren (2009=2011) de geslaagde leerlingen op drie of meer CE vakken (of minstens twee kernvakken)gemiddeldlagerdan6.0scoren. Naam$school$ Postcode$ Niveau$ 2009$ 2010$ 2011$ Evangelische,School,De,Passie,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 1014,BW,,Amsterdam,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,VMBOgt, (ontbreekt), 5, 5, Het,Amsterdams,Lyceum,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 1075,BJ,,Amsterdam,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, HAVO, 5, 5, 5, Montessori,Scholengemeenschap,Amsterdam,(Amstellyceum),,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 1092,AD,,Amsterdam,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, VWO, 4, 3, 5, Comenius,College,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 1217,GH,,Hilversum,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, VMBOgt, 5, 5, 5, Scholengemeenschap,Laar,en,Berg,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 1251,GB,,Laren,Nh,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, HAVO, 5, 5, 3, Baken,Stad,College,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 1314,SJ,,Almere,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, VMBOb, 5, 5, 5, Helen,Parkhurst,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 1326,AA,,Almere,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, VMBOgt, 5, 5, 5, Clusius,College,Alkmaar,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 1824,EX,,Alkmaar,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, VMBOk, 4, 5, 5, Northgo,College,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 2203,HM,,Noordwijk,Zh,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,HAVO, 5, 5, 5, Veurs,College,(nevenvestiging),STIP,Dalton,vmbo,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,2262,EA,,Leidschendam,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,VMBOgt, 5, 4, 5, Wateringse,Veld,College,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 2548,HT,,'sYGravenhage,,,,,,,,,,,,,,,,,,,VWO, 4, 5, 5, Stedelijk,College,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 2722,ZA,,Zoetermeer,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, VMBOb, 5, 4, 5, Hildegardis,MAVO,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 3039,AC,,Rotterdam,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, VMBOgt, 5, 3, 5, Melanchthon,,Schiebroek,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 3052,PB,,Rotterdam,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, VWO, 5, 5, 5, OSG,Nieuw,Zuid,,locatie,Hillevliet,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 3074,KD,,Rotterdam,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, VMBOb, 4, 5, 5, ISG,Ibn,Ghaldoun,,locatie,Schere,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 3085,DT,,Rotterdam,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, HAVO, 4, 5, 5, OSG,Schiedam,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 3118,LP,,Schiedam,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, VMBOk, 5, 5, 5, OSG,Schiedam,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 3118,LP,,Schiedam,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, VMBOgt, 5, 5, 5, Het,College,Vos,,locatie,Holy,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 3136,EZ,,Vlaardingen,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, VWO, 5, 5, 3, Einstein,Lyceum,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 3191,AH,,Hoogvliet,Rotterdam,,,,,,,,,,,,, HAVO, 4, 5, 5, Einstein,Lyceum,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 3191,AH,,Hoogvliet,Rotterdam,,,,,,,,,,,,, VWO, 5, 5, 4, HELINIUM,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 3222,AM,,Hellevoetsluis,,,,,,,,,,,,,,,,,, VMBOk, 5, 5, 4, Het,Maerlant,College,,locatie,Burg.,H.,van,Sleenstraat,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,3231,XB,,Brielle,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, VMBOk, 5, 5, 4, Amadeus,Lyceum,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 3452,MD,,Vleuten,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, VWO, 4, 5, 5, Globe,College,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 3527,VX,,Utrecht,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, VMBOk, 4, 5, 5, Het,Leidsche,Rijn,College,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 3544,DA,,Utrecht,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, VWO, 5, 5, 5, OSG,Schoonoord,,locatie,Zeist,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 3703,CV,,Zeist,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, HAVO, 5, 5, 5, Het,Perron,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 3905,AD,,Veenendaal,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, VMBOk, 5, 5, 4, Pontes,Scholengroep,,locatie,Pieter,Zeeman,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 4301,XC,,Zierikzee,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, VWO, 5, 5, 5,

21 OMO,sg,Tongerlo,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 4701,CP,,Roosendaal,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, VMBOgt, 5, 5, 5, Stichting,SintLucas,Y,De,Eindhovense,school,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 5653,AD,,Eindhoven,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, VMBOgt, (ontbreekt), (ontbreekt), 5, Scholengroep,Gelders,Mozaïek,,Beekdal,Lyceum,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,6824,LE,,Arnhem,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, HAVO, 5, 5, 5, Arentheem,College,,locatie,Leerpark,Presikhaaf,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 6826,DM,,Arnhem,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, VMBOk, 5, 5, 3, Arentheem,College,,locatie,Leerpark,Presikhaaf,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 6826,DM,,Arnhem,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, VMBOgt, 4, 5, 5, Metzo,College,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 7008,CA,,Doetinchem,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, VMBOk, 5, 5, 4, Chr.,College,Schaersvoorde,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 7122,AW,,Aalten,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, VMBOgt, 5, 4, 5, Chr.,College,de,Noordgouw,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 8051,DX,,Hattem,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, VMBOgt, 5, 4, 4, RSG,Magister,Alvinus,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 8601,EW,,Sneek,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, VMBOk, 5, 5, 5, mpulse,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 8921,VX,,Leeuwarden,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, HAVO, 5, 5, 3, ROC,Noorderpoortcollege,lok.Comenius,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 9581,EJ,,Musselkanaal,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, VMBOgt, 5, 3, 5, Noorderpoortcollege,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 9902,RC,,Appingedam,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,VMBOgt, 4, 4, 4,

Eindexamen aardrijkskunde havo 2002-II

Eindexamen aardrijkskunde havo 2002-II Politiek en Ruimte bron 10 Aandeel van de lidstaten in de handel van de Europese Unie in procenten, 1998 30 % 25 20 22 25 Legenda: invoer uitvoer 15 10 8 8 15 15 10 11 9 9 15 12 5 0 6 5 2 2 1 0 België

Nadere informatie

Examenresultaten Het Baarnsch Lyceum

Examenresultaten Het Baarnsch Lyceum Examenresultaten In dit rapport worden de examenresultaten en slaagpercentage van uw school per onderwijssoort weergegeven. Deze informatie is te gebruiken als monitorings- en sturingsinformatie. Examenresultaten

Nadere informatie

Grensoverschrijdende stedelijke netwerken. Gerard Marlet Abdella Oumer Roderik Ponds Clemens van Woerkens Sittard - 14 april 2014

Grensoverschrijdende stedelijke netwerken. Gerard Marlet Abdella Oumer Roderik Ponds Clemens van Woerkens Sittard - 14 april 2014 Grensoverschrijdende stedelijke netwerken Gerard Marlet Abdella Oumer Roderik Ponds Clemens van Woerkens Sittard - 14 april 2014 Grensregio s Ontwikkeling aantal inwoners tussen 2005 en 2010 als percentage

Nadere informatie

Examenresultaten Hilfertsheem-Beatrix

Examenresultaten Hilfertsheem-Beatrix Dit rapport bevat de voorlopige examenresultaten van uw school over schooljaar. De cijfers zijn afkomstig van DUO, met als peildatum 30 juli 2013. Uw schoolresultaten worden vergeleken met het landelijke

Nadere informatie

AANVULLING SCHOOLGIDS

AANVULLING SCHOOLGIDS Aanvulling van de Schoolgids 2015-2016 Resultaten 2014-2015 1 AANVULLING SCHOOLGIDS 2015-2016 1. Ter inleiding In het begin van het schooljaar plaatst de school haar schoolgids op de website van de school.

Nadere informatie

Examenresultaten 't Hooghe Landt

Examenresultaten 't Hooghe Landt Dit rapport bevat de voorlopige examenresultaten van uw school over schooljaar. De cijfers zijn afkomstig van DUO, met als peildatum 30 juli 2013. Uw schoolresultaten worden vergeleken met het landelijke

Nadere informatie

Krimp in Woerden? Gemeenteraad Woerden 11 april 2013. Frits Oevering. Kennis & Economisch Onderzoek

Krimp in Woerden? Gemeenteraad Woerden 11 april 2013. Frits Oevering. Kennis & Economisch Onderzoek Krimp in Woerden? Gemeenteraad Woerden 11 april 2013 Frits Oevering Prangende vragen? Krimp in Woerden? Vergrijzing en krimp Verhuispatroon Krimp in Woerden? Disclaimers diverse databronnen (ABF, CBS,

Nadere informatie

Digi-Trainer. Digi-Trainer. Examentraining schooljaar 2010-2011. NEDERLANDS Examenbundels

Digi-Trainer. Digi-Trainer. Examentraining schooljaar 2010-2011. NEDERLANDS Examenbundels Examentraining schooljaar 2010-2011 NEDERLANDS Examenbundels recente examens met antwoorden én uitwerkingen, losse oefenteksten, woordenlijsten en een oriëntatietoets Voor schooljaar 2010/2011 Examenbundel

Nadere informatie

Examenresultaten O.R.S. Lek en Linge, Locaties te Culemborg

Examenresultaten O.R.S. Lek en Linge, Locaties te Culemborg Dit rapport bevat de voorlopige examenresultaten van uw school over schooljaar. De cijfers zijn afkomstig van DUO, met als peildatum 1 augustus 2014. Uw schoolresultaten worden vergeleken met het landelijke

Nadere informatie

Economisch presteren van het regionale bedrijfsleven in 2010

Economisch presteren van het regionale bedrijfsleven in 2010 De Regio Top 40 Economisch presteren van het regionale bedrijfsleven in 2010 And the winner is In onze editie van vorig jaar kondigden we het al aan. De Regio Top 40 van 2010 zou in het teken staan van

Nadere informatie

De ruimtelijke structuur van de clusters van nationaal belang. Otto Raspe en Martijn van den Berge

De ruimtelijke structuur van de clusters van nationaal belang. Otto Raspe en Martijn van den Berge De ruimtelijke structuur van de clusters van nationaal belang Otto Raspe en Martijn van den Berge Samenvatting Het ministerie van Economische Zaken werkt aan de herijking van zijn economische stimuleringsprogramma

Nadere informatie

Versie 5 januari 2015 1

Versie 5 januari 2015 1 Versie 5 januari 2015 1 Om vast te stellen welke middelbare scholen de beste resultaten behalen voor de eindexamens heeft RTL Nieuws de resultaten van de schoolcijferlijsten, zoals die zijn opgesteld door

Nadere informatie

Regionale bedrijvendynamiek

Regionale bedrijvendynamiek M201224 Regionale bedrijvendynamiek Oprichtingen en opheffingen van bedrijven in de Nederlandse regio s in de periode 1988-2010 A. Bruins J.A.C. Vollebregt Zoetermeer, juli 2012 Regionale bedrijvendynamiek

Nadere informatie

Bestelgegevens Examenvakken 2015

Bestelgegevens Examenvakken 2015 Bestelgegevens Examenvakken 2015 ISBN/Niveau Titel Prijs Leverbaar ALGEMEEN Examen Survival Gids 9789006076332 Examen Survival Gids 13,50 REKENEN 9789006074468 Rekenen vmbo (2F) 10,95 9789006074475 Rekenen

Nadere informatie

De kwaliteit van ons onderwijs Examenresultaten Stedelijk College Zoetermeer

De kwaliteit van ons onderwijs Examenresultaten Stedelijk College Zoetermeer De kwaliteit van ons onderwijs Examenresultaten Stedelijk College Zoetermeer schooljaar 2005-2006 schooljaar 2006-2007 schooljaar 2007-2008 Gemiddelde examenresultaten over de laatste drie schooljaren

Nadere informatie

Voldoende of onvoldoende

Voldoende of onvoldoende Om vast te stellen welke middelbare scholen de beste resultaten behalen voor de eindexamens heeft RTL Nieuws de resultaten bewerkt volgens de methode van de schoolcijferlijsten, zoals die zijn opgesteld

Nadere informatie

SchoolVenster. Het Stedelijk Lyceum, locatie Zuid Tiemeister 20 7541WG ENSCHEDE. Datum: 18 maart 2015 Bron: Vensters VO Schoolcode : 41804-00AH-007

SchoolVenster. Het Stedelijk Lyceum, locatie Zuid Tiemeister 20 7541WG ENSCHEDE. Datum: 18 maart 2015 Bron: Vensters VO Schoolcode : 41804-00AH-007 SchoolVenster Het Stedelijk Lyceum, locatie Zuid Tiemeister 20 7541WG ENSCHEDE Datum: 18 maart 2015 Bron: Vensters VO Schoolcode : 41804-00AH-007 Algemeen Profiel van de school Toelichting van de school

Nadere informatie

Bestelgegevens Examenvakken 2016-2017

Bestelgegevens Examenvakken 2016-2017 Bestelgegevens Examenvakken 2016-2017 ISBN/Niveau Titel Prijs Leverbaar ALGEMEEN Examen Survival Gids 9789006076332 Examen Survival Gids 14,50 REKENEN 9789006260663 Rekenen vmbo (2F) 11,50 9789006260670

Nadere informatie

Examenresultaten Stella Maris College loc. Valkenburg

Examenresultaten Stella Maris College loc. Valkenburg Examenresultaten In dit rapport worden de examenresultaten en slaagpercentage van uw school per onderwijssoort weergegeven. Deze informatie is te gebruiken als monitorings- en sturingsinformatie. Examenresultaten

Nadere informatie

Economie van de Woningmarkt: universele en regionale marktmechanismen

Economie van de Woningmarkt: universele en regionale marktmechanismen Economie van de Woningmarkt: universele en regionale marktmechanismen Steunpunt Wonen Vlaanderen: Universiteiten Leuven, Hasselt, Antwerpen en Delft 17 mei 2016 Dr. Paul de Vries Woningmarkteconoom Kennis

Nadere informatie

Huurbeleid en. verhuurderheffing

Huurbeleid en. verhuurderheffing Huurbeleid en verhuurderheffing Huurbeleid en verhuurderheffing Uitgevoerd in opdracht van Ministerie van BZK / DG WBI ir. C. Poulus, dr. Ir. B. Marchal Februari 2013 r2013-0011cp 11212-WON ABF Research

Nadere informatie

Het midden- en kleinbedrijf naar regio

Het midden- en kleinbedrijf naar regio Het midden- en kleinbedrijf naar regio 11 0 Gusta van Gessel-Dabekaussen Publicatiedatum CBS-website: 30 juni Den Haag/Heerlen Verklaring van tekens. = gegevens ontbreken * = voorlopig cijfer ** = nader

Nadere informatie

Rapport Huizenprijsontwikkelingen regio's in Nederland

Rapport Huizenprijsontwikkelingen regio's in Nederland Rapport Huizenprijsontwikkelingen regio's in Nederland Prijsindex Bestaande Koopwoningen naar COROP-gebieden en 25 grootste gemeenten CBS Den Haag Henri Faasdreef 312 2492 JP Den Haag Postbus 24500 2490

Nadere informatie

Eerste tijdvak 2010 centrale examens BB KB GL en TL havo vwo Vanaf. cspe beroepsgericht

Eerste tijdvak 2010 centrale examens BB KB GL en TL havo vwo Vanaf. cspe beroepsgericht Bijlage 1A (Behorend bij Rooster en toegestane hulpmiddelen voor de centrale examens van de eindexamens en de staatsexamens vwo, havo en vmbo in 2010 van 24 juni 2008, CEVO-08.0941) Eerste tijdvak 2010

Nadere informatie

TROUW SCHOOLPRESTATIES 2010

TROUW SCHOOLPRESTATIES 2010 TROUW SCHOOLPRESTATIES 2010 Stan van Alphen & Jaap Dronkers Laatste update: 12 januari 2011 VANALPHENDRONKERS.COM Inleiding De vaststelling van een minimumniveau in het onderwijs is een lastige zaak, omdat

Nadere informatie

Wat een ieder moet weten over het eindexamen

Wat een ieder moet weten over het eindexamen Wat een ieder moet weten over het eindexamen examen 2011/2012 Schoolexamens De schoolexamens komen als volgt tot stand: zij worden gevormd door het geheel van alle behaalde cijfers van alle examentoetsen

Nadere informatie

We kunnen de vergrijzing betalen. Dick Scherjon, bestuursadviseur

We kunnen de vergrijzing betalen. Dick Scherjon, bestuursadviseur We kunnen de vergrijzing betalen Dick Scherjon, bestuursadviseur Duurzaamheidsscore Oost-Groningen Zeeuws-Vlaanderen Groot-Rijnmond Zuidoost-Drenthe Zuid-Limburg Delfzijl en omgeving Overig Groningen Midden-Limburg

Nadere informatie

Bevorderingsnormen 2015-2016

Bevorderingsnormen 2015-2016 Visser t Hooft Lyceum Bevorderingsnormen 2015-2016 Leiden, Leiderdorp, Rijnsburg september 2015 INHOUD BEVORDERINGSNORMEN 2015-2016...3 Termen en begrippen...3 Rapportcijfers en bevordering...3 BEVORDERING

Nadere informatie

Bij de meeste schooladministratiepakketten kunt u de scores in cijfers omzetten door de vastgestelde N-termen uit de bijlagen in te voeren.

Bij de meeste schooladministratiepakketten kunt u de scores in cijfers omzetten door de vastgestelde N-termen uit de bijlagen in te voeren. > Retouradres Postbus 315 3500 AH Utrecht Aan: de scholen voor vwo en havo ter attentie van de secretaris van het eindexamen; de instellingen voor educatie en beroepsonderwijs die opleiden voor het diploma

Nadere informatie

Rekentoets 2014-2015. Sint Ursula Heythuysen

Rekentoets 2014-2015. Sint Ursula Heythuysen Rekentoets 2014-2015 Dit rapport toont de resultaten van de rekentoets van uw school. Er wordt een gemiddelde getoond per onderwijssoort, profiel/sector en geslacht. Met behulp van diverse benchmarks kunt

Nadere informatie

DISCREPANTIES TUSSEN DE CIJFERS OP HET SCHOOLEXAMEN EN HET CENTRAAL EXAMEN IN DE PERIODE 2004-2006

DISCREPANTIES TUSSEN DE CIJFERS OP HET SCHOOLEXAMEN EN HET CENTRAAL EXAMEN IN DE PERIODE 2004-2006 DISCREPANTIES TUSSEN DE CIJFERS OP HET SCHOOLEXAMEN EN HET CENTRAAL EXAMEN IN DE PERIODE 24-26 een inspectierapport Utrecht, juli 27 1. Aanleiding en onderzoeksvraag Het examen in het voortgezet onderwijs

Nadere informatie

Berekening en correctie indicatoren leerresultaten

Berekening en correctie indicatoren leerresultaten Berekening en correctie indicatoren leerresultaten Normering resultaten 1. Het onderbouwrendement Het onderbouwrendement wordt berekend door van elke leerling het verschil te nemen tussen de verwachte

Nadere informatie

Bij de meeste schooladministratiepakketten kunt u de scores in cijfers omzetten door de vastgestelde N-termen uit de bijlagen in te voeren.

Bij de meeste schooladministratiepakketten kunt u de scores in cijfers omzetten door de vastgestelde N-termen uit de bijlagen in te voeren. > Retouradres Postbus 315 3500 AH Utrecht Aan: de scholen voor vwo en havo ter attentie van de secretaris van het eindexamen. de instellingen voor educatie en beroepsonderwijs die opleiden voor het diploma

Nadere informatie

Rekentool bijstandsbudgetten 2015

Rekentool bijstandsbudgetten 2015 Rekentool bijstandsbudgetten 2015 Handleiding Deze handleiding bevat een beknopte toelichting op het gebruik van de rekentool. Een nadere toelichting op de werking van het verdeelmodel vindt u in het document

Nadere informatie

Rekentoets Udens College, sector vmbo

Rekentoets Udens College, sector vmbo Rekentoets 2015-2016 Dit rapport toont de resultaten van de rekentoets van uw school. Er wordt een gemiddelde getoond per onderwijssoort, profiel/sector en geslacht. Met behulp van diverse benchmarks kunt

Nadere informatie

4. In de bevorderingsnormen komt regelmatig het begrip kernvakken voor. Het gaat hierbij om de vakken Nederlands, Engels en wiskunde.

4. In de bevorderingsnormen komt regelmatig het begrip kernvakken voor. Het gaat hierbij om de vakken Nederlands, Engels en wiskunde. Versie Schooljaar 2016-2017 Definitief vastgesteld sept. 2016 Bevorderingsnormen Inclusief: - Herkansingsregeling 4 havo, 4 vwo en 5 vwo - Protocol doorstroom 4 mavo naar 5 havo - Protocol doorstroom 5

Nadere informatie

perspectief Delft en Westland Utrecht Agglomeratie Haarlem

perspectief Delft en Westland Utrecht Agglomeratie Haarlem Agglomeratie s-gravenhage Groot-Amsterdam Flevoland Regio s Zaanstreek in economisch Arnh Delft en Westland Utrecht Agglomeratie Haarlem Noord-Overijssel perspectief Kop van 2013 Noord-Holland Veluwe Groot-Rijnmond

Nadere informatie

BEVORDERINGSNORMEN WOLFERT DALTON

BEVORDERINGSNORMEN WOLFERT DALTON BEVORDERINGSNORMEN WOLFERT DALTON BEVORDERINGSNORMEN leerjaar 1 2014-2015 Algemeen Indien een leerling bevorderd wordt naar een hoger of lager niveau, dan wordt de leerling geplaatst in een klas op dezelfde

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 12762 25 juni 2012 Regeling van het College voor examens van 17 april 2012, nr. Cve-12.00736, houdende vaststelling van

Nadere informatie

1 Rapporten en. bevorderingsnormen. Schooljaar Rapporten en bevorderingsnormen pag. 1

1 Rapporten en. bevorderingsnormen. Schooljaar Rapporten en bevorderingsnormen pag. 1 1 Rapporten en bevorderingsnormen Schooljaar 2016-2017 Rapporten en bevorderingsnormen pag. 1 Inhoudsopgave Inhoudsopgave 2 Rapportage 3 Bevorderingsnormen 3 2 ONDERBOUW Klas 1 4 Klas 1: naar mavo 2 (vanuit

Nadere informatie

Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt De vaststelling van kwaliteit van scholen in het voortgezet onderwijs

Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt De vaststelling van kwaliteit van scholen in het voortgezet onderwijs Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt De vaststelling van kwaliteit van scholen in het voortgezet onderwijs Jaap Dronkers www.roa.unimaas.nl/cv/dronkers/nw_dronkers.htm Proloog Trouw sinds 1997

Nadere informatie

Ouderavond. 5 Havo en 6 Vwo WELKOM

Ouderavond. 5 Havo en 6 Vwo WELKOM Ouderavond 5 Havo en 6 Vwo WELKOM COMMUNICATIE Leerlingmentor Decanen Kerngroepleiders, examensecretaris Havo: dhr. Goossens Vwo: dhr. Geboers HET LAATSTE JAAR * EXAMENS - nu gaat het erom, studie op no.1

Nadere informatie

18 apr. Werkweek Praag voor A5 Voorbereiding gymnasiumfestival voor G2-3-4-5 19 apr. Werkweek Praag voor A5. 19.30 uur gymnasiumfestival

18 apr. Werkweek Praag voor A5 Voorbereiding gymnasiumfestival voor G2-3-4-5 19 apr. Werkweek Praag voor A5. 19.30 uur gymnasiumfestival Insula College, locatie Halmaheiraplein voor havo en vwo Basiskalender cursus 2015-2016 Versie 4 april 2016 (2) Wijzigingen voorbehouden. roosterperiode 2 week 10 Deze week voorbereiding examen voor H5

Nadere informatie

Graag meer windenergie, maar liever niet in de buurt

Graag meer windenergie, maar liever niet in de buurt Graag meer windenergie, maar liever niet in de buurt 4 september 2014 Er is veel draagvlak voor windenergie in het algemeen onder de Nederlandse bevolking. Voor de aanleg van windturbines op betrekkelijk

Nadere informatie

Examens vwo Afnamedatum Inzenddatum Inzendaantal

Examens vwo Afnamedatum Inzenddatum Inzendaantal Examens vwo Afnamedatum Inzenddatum Inzendaantal Vwo Nederlands 12 5 2014 23 5 2014 5 Vwo Fries 26 5 2014 30 5 2014 alle Vwo Latijn 23 5 2014 30 5 2014 5 Vwo Grieks 20 5 2014 30 5 2014 5 Vwo Frans 21 5

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 21734 2 december 2011 Regeling van het College voor examens van 19 april 2011, nr. Cve-11.00404, houdende vaststelling

Nadere informatie

TooropMavo. Inhoud en opzet van examens Theoretische Leerweg 2015-2016

TooropMavo. Inhoud en opzet van examens Theoretische Leerweg 2015-2016 TooropMavo Inhoud en opzet van examens Theoretische Leerweg 2015-2016 Alle vakken in klas 4 op een rij Nederlands Engels Frans Duits Spaans Aardrijkskunde Geschiedenis Wiskunde Economie Natuurkunde Biologie

Nadere informatie

BEVORDERINGSNORMEN WOLFERT DALTON

BEVORDERINGSNORMEN WOLFERT DALTON BEVORDERINGSNORMEN WOLFERT DALTON 2013-2014 Algemeen Indien een leerling bevorderd wordt naar een hoger of lager niveau, dan wordt de leerling geplaatst in een klas op dezelfde locatie/vestiging, indien

Nadere informatie

Overgangsnormen

Overgangsnormen Overgangsnormen 2016 2017 UITGANGSPUNTEN VOOR ALLE LEERJAREN Op de CSB worden drie niveaus aangeboden: Vwo-niveau (bovenbouw), Havo-niveau en Mavo-niveau. De leerlingen zijn zoveel mogelijk op hun niveau

Nadere informatie

M200514. Midden in het land. Regionale verdeling van innovatieve bedrijven in het MKB. J. Telussa. J.P.J. de Jong

M200514. Midden in het land. Regionale verdeling van innovatieve bedrijven in het MKB. J. Telussa. J.P.J. de Jong M20054 Midden in het land Regionale verdeling van innovatieve bedrijven in het MKB J. Telussa J.P.J. de Jong N. Sipma Zoetermeer, januari 2006 Innovatieve MKB-bedrijven midden in de regio Hoe centraler

Nadere informatie

Cijfers rond structurele bevolkingsdaling in chronologisch perspectief

Cijfers rond structurele bevolkingsdaling in chronologisch perspectief Cijfers rond structurele bevolkingsdaling in chronologisch perspectief Mei 2013 Als gevolg van de omvangrijke publiciteit rond het rapport Structurele bevolkingsdaling, Een urgente nieuwe invalshoek voor

Nadere informatie

Profielkeuze / vakkenkeuze

Profielkeuze / vakkenkeuze OUDERAVOND 3 VWO Profielkeuze / vakkenkeuze Structuur onderwijs Tweede fase Welke keuzes moeten worden gemaakt? Hoe maken leerlingen keuzes? Globaal tijdpad Wat te doen bij zittenblijven? Uitleg site Nederlands

Nadere informatie

Programma van toetsing en afsluiting R VWO 4. O.S.G. Willem Blaeu

Programma van toetsing en afsluiting R VWO 4. O.S.G. Willem Blaeu Programma van toetsing en afsluiting 2016-2017 R VWO 4 O.S.G. Willem Blaeu Cohort 2016-2019 In de bovenbouw mavo, havo en vwo komt het cijfer van het schoolexamen geleidelijk tot stand. In het PTA wordt

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 25357 19 augustus 2015 Regeling van het College voor toetsen en examens van 26 juni 2015, nummer CvTE-15.01719, houdende

Nadere informatie

Overgangsnormen

Overgangsnormen 2017-2018 Overgangsnormen Inhoudsopgave Cijferoverzichten... 2 Overgangsnormen... 2 Overgangsnormen havo en vwo... 2 Overgangsnormen leerjaar 1 (havo) naar leerjaar 2 (havo)... 2 Opstroom havo 1 naar vwo

Nadere informatie

Overgangsnormen en uitslagregels 2015-2016

Overgangsnormen en uitslagregels 2015-2016 Overgangsnormen en uitslagregels 2015-2016 inhoud overgangsnormen TOPmavo havo en vwo uitslagregels overstap Interactieve pdf Met deze interactieve pdf heeft u eenvoudig toegang tot alle informatie van

Nadere informatie

Profielkeuze-test (PKT)

Profielkeuze-test (PKT) Profielkeuze-test (PKT) Anoniem 2014 TalentFocus Inleiding Het kiezen van een profiel is voor veel leerlingen lastig. Want als je nog niet precies weet wat je later wilt studeren is het moeilijk om op

Nadere informatie

Rooster voor de centrale examens van de eindexamens en de staatsexamens vwo, havo en vmbo in 2007

Rooster voor de centrale examens van de eindexamens en de staatsexamens vwo, havo en vmbo in 2007 CEVO-mededeling Algemeen Verbindend Voorschrift Betreft de onderwijssector(en) Informatie CFI/ICO Voorgezet onderwijs vo 079-3232.444 Beroepsonderwijs en Volwasseneneducatie bvh 079-3232.666 eindexamens

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 13957 29 mei 2013 Regeling van het College voor examens van 16 april 2013, nummer Cve-13.01219, houdende vaststelling

Nadere informatie

De relatie tussen leerkrachten-tekort en de taal- en natuurkundekennis en -vaardigheden van 15 jarige leerlingen.

De relatie tussen leerkrachten-tekort en de taal- en natuurkundekennis en -vaardigheden van 15 jarige leerlingen. De relatie tussen -tekort en de taal- en natuurkundekennis en -vaardigheden van 15 jarige leerlingen. Jaap Dronkers 1 Leerstoel International comparative research on educational performance and social

Nadere informatie

Woningmarktontwikkelingen landelijk en regionaal

Woningmarktontwikkelingen landelijk en regionaal Woningmarktontwikkelingen landelijk en regionaal Bouw en woonweken in Drenthe Platform Wonen Assen Paul de Vries Senior Woningmarkteconoom Rabobank Kennis en Economisch onderzoek 11 juni 2015 Agenda Actuele

Nadere informatie

De laatste loodjes. Programma tot en met het examen

De laatste loodjes. Programma tot en met het examen De laatste loodjes Programma tot en met het examen Meivakantielessen In de meivakantie worden door trainingen gegeven. Uiteraard zullen er in elk geval trainingen zijn voor het kernvak: Wiskunde. Voor

Nadere informatie

Eindexamens 2015. De data en eisen

Eindexamens 2015. De data en eisen Eindexamens 2015 De data en eisen Maart 2015 Toetsperiode 2 Rekentoets 16 20 maart Vanaf 17 maart Examenkrant is in maart uitgedeeld aan alle leerlingen / www.mijneindexamen.nl voor een digitaal overzicht

Nadere informatie

RIGO Research en Advies BV De bewoonde omgeving www.rigo.nl Regionale leefbaarheidskaarten

RIGO Research en Advies BV De bewoonde omgeving www.rigo.nl Regionale leefbaarheidskaarten RIGO Research en Advies BV De bewoonde omgeving www.rigo.nl De Leefbaarometer ten opzichte van het regionaal gemiddelde De verantwoordelijkheid voor de inhoud berust bij RIGO Research en Advies. Het gebruik

Nadere informatie

Examens vwo Afnamedatum Inzenddatum Inzendaantal

Examens vwo Afnamedatum Inzenddatum Inzendaantal Examens vwo Afnamedatum Inzenddatum Inzendaantal Vwo Nederlands 10-5-2017 23-5-2017 5 Vwo Fries 24-5-2017 30-5-2017 alle Vwo Latijn 17-5-2017 23-5-2017 5 Vwo Grieks 22-5-2017 30-5-2017 5 Vwo Frans 19-5-2017

Nadere informatie

OP WEG NAAR HET EINDEXAMEN

OP WEG NAAR HET EINDEXAMEN Oktober 2015 INFORMATIEBOEKJE KLAS 3 TL OP WEG NAAR HET EINDEXAMEN VMBO 3 TL Inhoudsopgave 1. Inleiding... blz. 2 2. Welke keuzes moet ik als derdeklasser maken?... blz. 3 3. Wanneer ga ik over van klas

Nadere informatie

Profielkeuze in VWO 3. Gonnie Zegers Decaan Havo/VWO 3, 4, 5 en 6

Profielkeuze in VWO 3. Gonnie Zegers Decaan Havo/VWO 3, 4, 5 en 6 Profielkeuze in VWO 3 Gonnie Zegers Decaan Havo/VWO 3, 4, 5 en 6 gzegers@donboscocollege.com De profielen Cultuur en Maatschappij (C&M) Economie en Maatschappij (E&M) Natuur en Gezondheid (N&G) Natuur

Nadere informatie

BEVORDERINGSNORMEN WOLFERT DALTON

BEVORDERINGSNORMEN WOLFERT DALTON BEVORDERINGSNORMEN WOLFERT DALTON Algemeen Wolfert Dalton werkt met een voortschrijdend gemiddelde Dat betekent dat behaalde resultaten het hele jaar blijven meetellen. Het 4e rapportcijfer per vak is

Nadere informatie

LESSENTABEL HAVO/VWO ALKMAAR

LESSENTABEL HAVO/VWO ALKMAAR Lessentabel havo /atheneum /gymnasium klas 1-2 havo 1 havo 1 technasium atheneum 1 gymnasium 1 havo 2 atheneum 2 gymnasium 2 aardrijkskunde 2 2 2 2 2 2 2 biologie 2 2 2 2 Duits 3 3 3 Engels 3 3 3 3 3 3

Nadere informatie

TUSSENTIJDS KWALITEITSONDERZOEK. Baken Stad College VMBOB VMBOGT VMBOK

TUSSENTIJDS KWALITEITSONDERZOEK. Baken Stad College VMBOB VMBOGT VMBOK TUSSENTIJDS KWALITEITSONDERZOEK Baken Stad College VMBOB VMBOGT VMBOK Plaats : Almere BRIN nummer : 01FP C2 BRIN nummer : 01FP 00 VMBOB BRIN nummer : 01FP 00 VMBOGT BRIN nummer : 01FP 00 VMBOK Onderzoeksnummer

Nadere informatie

Insula College, locatie Halmaheiraplein voor havo en vwo. Basiskalender cursus 2015-2016. Basiskalender 2015 2016 1

Insula College, locatie Halmaheiraplein voor havo en vwo. Basiskalender cursus 2015-2016. Basiskalender 2015 2016 1 Insula College, locatie Halmaheiraplein voor havo en vwo Basiskalender cursus 2015-2016 Versie 30 oktober 2015 Wijzigingen voorbehouden. roosterperiode 1 week 10 Deze week topactiviteiten voor klas 1,

Nadere informatie

C) voor de vier vakken Nederlands, Frans, Engels en wiskunde zijn voldoendes behaald en het totaal van deze vier vakken is 30 punten of meer.

C) voor de vier vakken Nederlands, Frans, Engels en wiskunde zijn voldoendes behaald en het totaal van deze vier vakken is 30 punten of meer. Bevorderingsnormen Maerlant College Algemeen De bevordering geschiedt op basis van de vastgestelde cijfers van het eindrapport volgens onderstaande richtlijnen. Het eindrapport wordt in de onderbouw vastgesteld

Nadere informatie

Examens vwo Afnamedatum Inzenddatum Inzendaantal

Examens vwo Afnamedatum Inzenddatum Inzendaantal Examens vwo Afnamedatum Inzenddatum Inzendaantal Vwo Nederlands 12-5-2016 26-5-2016 5 Vwo Fries 27-5-2016 2-6-2016 alle Vwo Latijn 19-5-2016 26-5-2016 5 Vwo Grieks 24-5-2016 1-6-2016 5 Vwo Frans 25-5-2016

Nadere informatie

Profielkeuzevoorlichting

Profielkeuzevoorlichting Profielkeuzevoorlichting 3 atheneum + 3 gymnasium 7 december 2016 Het profiel Het gemeenschappelijk deel Profielvakken Keuzevakken in het vrije deel Hulpmiddelen Profielkiezer (keuzebegeleidingsmethode)

Nadere informatie

In het "rode boekje" (deel I), zoals dit stuk al jaren heet, vindt u de bevorderingsnormen van de onderbouw.

In het rode boekje (deel I), zoals dit stuk al jaren heet, vindt u de bevorderingsnormen van de onderbouw. TEN GELEIDE In het "rode boekje" (deel I), zoals dit stuk al jaren heet, vindt u de bevorderingsnormen van de onderbouw. Het boekje is als volgt ingedeeld: 1. De uitleg van enkele begrippen 2. Een schematisch

Nadere informatie

Profielkeuze in Havo 3. Gonnie Zegers Decaan Havo/VWO 3, 4, 5 en 6

Profielkeuze in Havo 3. Gonnie Zegers Decaan Havo/VWO 3, 4, 5 en 6 Profielkeuze in Havo 3 Gonnie Zegers Decaan Havo/VWO 3, 4, 5 en 6 gzegers@donboscocollege.com De profielen Cultuur en Maatschappij (C&M) Economie en Maatschappij (E&M) Natuur en Gezondheid (N&G) Natuur

Nadere informatie

Na vmbo-t 4 naar havo 4

Na vmbo-t 4 naar havo 4 Na vmbo-t 4 naar havo 4 decaan vmbo-t: Kitty Bijenhof (bye@hermannwesselinkcollege.nl) teamleider havo 123 en vervangend teamleider havo bovenbouw : Yvette Thorn (tho@hermannwesselinkcollege.nl) Emmie

Nadere informatie

BEVORDERINGSNORMEN

BEVORDERINGSNORMEN BEVORDERINGSNORMEN 2015 2016 1 Bevorderingsnormen 2015-2016 Inleiding Dit boekje is bedoeld voor ouders, verzorgers en leerlingen van het Einstein Lyceum. Het beschrijft de gang van zaken rond de bevordering.

Nadere informatie

Profielkeuze 3 VWO. 6 december 2017

Profielkeuze 3 VWO. 6 december 2017 Profielkeuze 3 VWO 6 december 2017 Loopbaanoriëntatie en begeleiding (LOB) Doel: Op zoek gaan naar het meest geschikte profiel toekomst Hulpmiddelen: Opdrachtenboek Profielkiezer Advies van de mentor,

Nadere informatie

Een leerling die doubleert mag in het tweede jaar in dezelfde klas niet in het bespreekgebied

Een leerling die doubleert mag in het tweede jaar in dezelfde klas niet in het bespreekgebied Overgangsnormen UITGANGSPUNTEN VOOR ALLE LEERJAREN Op de CSB worden drie niveaus aangeboden: Vwo-niveau (bovenbouw), Havo-niveau en Mavo-niveau. De leerlingen zijn zoveel mogelijk op hun niveau ingedeeld.

Nadere informatie

BEVORDERINGS NORMEN. Van de brugklas naar het tweede leerjaar

BEVORDERINGS NORMEN. Van de brugklas naar het tweede leerjaar BEVORDERINGS NORMEN Van de brugklas naar het tweede leerjaar Op basis van de vastgestelde eindcijfers (afgerond op gehele getallen) en de determinatie beslist de vergadering over de bevordering. De vergadering

Nadere informatie

Vergelijkingsrapport - De scholen

Vergelijkingsrapport - De scholen Vergelijkingsrapport - De scholen De scholen die je hebt gekozen: Zwolle Soort onderwijs: VMBO B / VMBO K / HAVO / VWO Denominatie: Protestants Christelijk Adres: Prinses Julianastraat 66 8019 AX Zwolle

Nadere informatie

Bevorderingsrichtlijnen VWO

Bevorderingsrichtlijnen VWO Bevorderingsrichtlijnen VWO Bevorderingsrichtlijnen brugklas vwo havo Een leerling wordt bevorderd naar 2 atheneum als is voldaan aan elk van de volgende 3 voorwaarden: 1. Hij/zij heeft voor de vakken

Nadere informatie

Lessentabel Johannes Fontanus College

Lessentabel Johannes Fontanus College Lessentabel Johannes Fontanus College 2016-2017 BRUGKLAS MH HA A G Godsdienst 2 2 2 2 Maatschappijleer Nederlands 4 4 3 3 Latijn 2 Grieks Frans 3 3 3 3 Duits Engels 3 3 Cambridge Engels 4 4 Geschiedenis

Nadere informatie

Competentie Vakinhoud

Competentie Vakinhoud Competentie Vakinhoud Overzicht vakken Alfa Cijfer Sterk Zwak Nederlands Engels Duits Frans Grieks Latijn Beta Cijfer Sterk Zwak Wiskunde Natuurkunde Scheikunde Biologie Gamma Cijfer Sterk Zwak Aardrijkskunde

Nadere informatie

ja, mag 5 zijn mits Engels en Wiskunde voldoende

ja, mag 5 zijn mits Engels en Wiskunde voldoende Mavo Sector Zorg en Wel Gevolgde vakken Keuzevakken vmbo-t diploma, mag 5 mits en voldoende, mag 5 mits en, mag 5 mits en ; kan bij een cijfer lager dan 5 van de lijst worden gehaald indien voldoende is

Nadere informatie

Hoe goed is onze school? Wat is de betekenis van de berekening van de schoolprestaties van Trouw in 2007?

Hoe goed is onze school? Wat is de betekenis van de berekening van de schoolprestaties van Trouw in 2007? Hoe goed is onze school? Wat is de betekenis van de berekening van de schoolprestaties van Trouw in 2007? 1. Inleiding Op 1 december 2007 verscheen de publicatie van de schoolprestaties 2007 zoals berekend

Nadere informatie

Scores en referentieniveaus.. Scores per leerjaar per toets.. Streefscores klas 1 blz.3. Streefscores klas 2 blz.5. Streefscores klas 3 blz.

Scores en referentieniveaus.. Scores per leerjaar per toets.. Streefscores klas 1 blz.3. Streefscores klas 2 blz.5. Streefscores klas 3 blz. Diataal- leeswijzer Scores en referentieniveaus.. Scores per leerjaar per toets.. blz.2 blz.3 Streefscores klas 1 blz.3 Streefscores klas 2 blz.5 Streefscores klas 3 blz.6 Verband tussen streefscore en

Nadere informatie

Overgangsregeling schooljaar

Overgangsregeling schooljaar Overgangsregeling Schooljaar 2015-2016 Algemeen: Een leerling kan als regel niet in twee opeenvolgende leerjaren doubleren. Bij wijze van uitzondering is dit soms mogelijk. Dit ter beoordeling aan de schoolleiding.

Nadere informatie

OVERGANGSNORMEN EN SLAAG-/ZAKREGELING LOCATIE VEENSEWEG

OVERGANGSNORMEN EN SLAAG-/ZAKREGELING LOCATIE VEENSEWEG OVERGANGSNORMEN EN SLAAG-/ZAKREGELING LOCATIE VEENSEWEG Akkoord Directie: 11 september 2013 Akkoord MR: 25 september 2013 A Overgangsnormen 1. Inleiding Bij de overgang van leerlingen zijn er algemene

Nadere informatie

Toelichting bij PTA opleiding vmbo-tl

Toelichting bij PTA opleiding vmbo-tl Toelichting bij PTA opleiding vmbo-tl (klas 9 en 10tl) 2016-2017 Maastricht, 1 oktober 2016 Bernard Lievegoed School Toelichting PTA 2016-2017 Opleiding vmbo-tl 1 Inleiding De Bernard Lievegoed School

Nadere informatie

A betekent: een toe te juichen, voorbeeldige inzet, daar kan vrijwel niets aan verbeterd worden.

A betekent: een toe te juichen, voorbeeldige inzet, daar kan vrijwel niets aan verbeterd worden. ABCD-codering Bij alle rapportbesprekingen speelt de ABCD-codering een rol. Na iedere periode worden cijfers met één decimaal in Magister berekend/ingevoerd en een ABCD-codering toegevoegd. De ABCD-codering

Nadere informatie

INFORMATIEAVOND EINDEXAMEN 2017

INFORMATIEAVOND EINDEXAMEN 2017 INFORMATIEAVOND EINDEXAMEN 2017 Maandag 25 september 2017 Agenda Gesprek in de zaal Wat is belangrijk als je wil slagen? Exameneisen en examenregels Wanneer ben je geslaagd? Waar heb je rekening mee te

Nadere informatie

MEERJAREN OPBRENGSTEN VO 2015 TOELICHTING

MEERJAREN OPBRENGSTEN VO 2015 TOELICHTING MEERJAREN OPBRENGSTEN VO 2015 TOELICHTING Utrecht, februari 2015 INHOUD 1 Algemeen 5 2 Het opbrengstenoordeel 7 3 Rendement onderbouw 8 4 Van 3e leerjaar naar diploma (rendement bovenbouw) 11 5 Gemiddeld

Nadere informatie

Deze presentatie kunt u terug vinden op onze site

Deze presentatie kunt u terug vinden op onze site Deze presentatie kunt u terug vinden op onze site Roel Gaj Algemeen Overstap vmbo - havo Bovenbouw havo Profielen Andere vakken Toelatingsvoorwaarden Procedure Jullie zijn zeer welkom!!!! havo 1300 ll

Nadere informatie

Inhoudsopgave... 2 Scores en referentieniveaus... 3 Scores per leerjaar per toets... 3 Streefscores klas Streefscores klas 2...

Inhoudsopgave... 2 Scores en referentieniveaus... 3 Scores per leerjaar per toets... 3 Streefscores klas Streefscores klas 2... Inhoudsopgave... 2 Scores en referentieniveaus... 3 Scores per leerjaar per toets... 3 Streefscores klas 1... 4 Streefscores klas 2... 6 Streefscores klas 3... 8 Streefscores klas 4... 10 Verband tussen

Nadere informatie

Oversluitingen brengen hypotheekmarkt nieuw record Renegotiated mortgages involve new record for mortgage market

Oversluitingen brengen hypotheekmarkt nieuw record Renegotiated mortgages involve new record for mortgage market Oversluitingen brengen hypotheekmarkt nieuw record Renegotiated mortgages involve new record for mortgage market W.T. Vissers In 1999 werden 717 duizend nieuwe hypotheken ingeschreven met een totaalbedrag

Nadere informatie

: Met ten minste 60 punten en niet meer dan 2x5 of. Bevorderen naar Vwo 2 of Havo 2 : Met 69 t/m 71 punten en maximaal 2x5 of 1x4 en 1x5.

: Met ten minste 60 punten en niet meer dan 2x5 of. Bevorderen naar Vwo 2 of Havo 2 : Met 69 t/m 71 punten en maximaal 2x5 of 1x4 en 1x5. Overgangsnormen vanuit Vwo 1 wordt gegeven, nl.: Nederlands - Cambridge Engels - Frans - Geschiedenis - Aardrijkskunde - Wiskunde - Biologie - Levensbeschouwing - O&O - Tekenen - Muziek - Lichamelijke

Nadere informatie

Bevorderen naar Vwo 2 of Havo 2: : Met 69 t/m 71 punten en maximaal 2x5 of 1x4+ 1x5.

Bevorderen naar Vwo 2 of Havo 2: : Met 69 t/m 71 punten en maximaal 2x5 of 1x4+ 1x5. OVERGANGSNORMEN VWO Overgangsnormen vanuit Vwo 1 wordt gegeven, nl.: Nederlands - Cambridge Engels - Frans - Geschiedenis - Aardrijkskunde - Wiskunde - Biologie Muziek - Levensbeschouwing O&O - Cultuur

Nadere informatie

Schoolloopbanen middelbare scholieren Amsterdam. Lotje Cohen Merel van der Wouden Esther Jakobs

Schoolloopbanen middelbare scholieren Amsterdam. Lotje Cohen Merel van der Wouden Esther Jakobs Schoolloopbanen middelbare scholieren Amsterdam Lotje Cohen Merel van der Wouden Esther Jakobs 4 juni 2015 4 juni 2015 Schoolloopbanen 2 Vandaag Onderzoekscohort toelichten De schoolloopbanen Inzoomen

Nadere informatie