Notitie. De fiscale verrekening van de vakbondscontributie wijzigt per1 januari 2015

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Notitie. De fiscale verrekening van de vakbondscontributie wijzigt per1 januari 2015"

Transcriptie

1 Aan Bestuurders, kaderleden Van Aldert Boonen, Adviseur Arbeidsvoorwaarden, Adviesgroep Datum Doorkiesnummer 4 september Onderwerp Werkkostenregeling en de fiscale verrekening vakbondscontributie Adviesgroep T (lokaal tarief) F De fiscale verrekening van de vakbondscontributie wijzigt per1 januari 2015 Per 1 januari 2015 treedt de werkkostenregeling definitief (WKR) in. De WKR vervangt allerlei regelingen waarbij werkgevers belastingvrij vergoedingen en verstrekkingen kan geven aan werknemers, dit geldt ook voor de fiscale verrekening van de vakbondscontributie. Via de werkkostenregeling kunnen werkgevers een gedeelte van de loonsom belastingvrij aan werknemers verstrekken, bijvoorbeeld om kosten die de werknemer voor of tijdens zijn werk maakt te dekken, zoals werkkleding of om uitgaven te doen waarvan werknemers profiteren, het verstrekken van een telefoon van de zaak. Het verdwijnen van de mogelijkheid om vrije vergoedingen en verstrekkingen te geven aan werknemers en de introductie van de WKR kan gevolgen hebben voor het nettoloon van werknemers. In deze notitie is als volgt opgebouwd: Als eerste komt het waarom van de werkkostenregeling aan bod. Daarna de verschillen tussen vrije vergoedingen en verstrekkingen en de WKR. We vervolgen de notitie met de opvatting van de FNV ten aanzien van de veranderingen, gevolgd door een paragraaf over de techniek van de WKR. Vervolgens besteden we aandacht aan de fiscale verrekening van de vakbondscontributie. Als laatste bekijken we of de cao al dan niet aangepast dient te worden. Waarom wordt de werkkostenregeling geïntroduceerd? De bedoeling van de WKR is om tot administratieve lastenverlichting te komen in de loonadministratie. In het systeem van vrije vergoedingen en verstrekkingen moeten werkgevers per individu en per loonperiode bijhouden wat er verstrekt of vergoed is en dit melden bij de belastingdienst. In de WKR hoeven werkgevers maar eenmaal per jaar alleen nog totale bedragen op te geven en aangeven waaraan die bedragen zijn besteed. De werkgever moet wel zelf bijhouden wat er belastingvrij wordt vergoed dan wel verstrekt, middels bonnen, declaraties etc. De WKR is ook eenvoudiger omdat een aantal vergoedingen of verstrekkingen niet meer aan allerlei regels is gebonden. Zo zijn er bijvoorbeeld geen criteria meer om een fiets te vergoeden, terwijl dat nu via de vrije vergoedingen om een bedrag van maximaal 749 gaat per 3 jaar. De verschillen tussen vrije vergoedingen en verstrekkingen en de werkkostenregeling In het oude systeem van vrije vergoedingen en verstrekkingen hanteerde de fiscus per type onkostenvergoeding een fiscale ruimte waarover geen loonbelasting geheven hoefde te worden. In de werkkostenregeling komen een aantal zaken terug en verdwijnen een aantal zaken. De fiscale ruimte per onkostenvergoeding verdwijnt echter in een aantal gevallen. Daarvoor in de plaats komt een budget ter grootte van 1,2% van de loonsom van waaruit onkosten onbelast kunnen worden vergoed aan de werknemer. Is de ruimte van 1,2% onvoldoende, dan kunnen werkgevers nog steeds een

2 2 van 7 bedrag onbelast overmaken aan hun werknemers, alleen dienen zij over het bedrag dat boven de 1,2% uitkomt een eindheffing (belasting) te betalen van 80%. Hoe kijkt de FNV tegen deze veranderingen aan? De FNV kiest als uitganspunten dat de werknemers er netto niet op achteruit mogen gaan als gevolg van de invoering van de WKR, werknemers niet opdraaien voor een mogelijke eindheffing die werkgevers moeten betalen en de vergoeding die uit de WKR wordt betaald dient evenwichtig verdeeld te zijn tussen hoger en lager personeel. De FNV wil de mogelijkheid behouden dat werknemers een gedeelte van hun vakbondscontributie via de fiscus terug krijgen. Deze mogelijkheid blijft er, al moet er wel wat veranderd worden en zal het lastiger te realiseren zijn, zie verderop in de nota. Het is mogelijk dat de WKR een lastenverzwaring vormt voor een groot aantal werkgevers. Ongetwijfeld zal er vanuit werkgeverszijde druk ontstaan om de vergoedingen en verstrekkingen te versoberen dan wel af te schaffen. Dat is voor ons geen reden om het aantal vergoedingen of verstrekkingen aan te passen. Het mag dan wel een maatregel zijn die direct ingrijpt op de kosten die werkgevers voor werknemers maken en die heel tastbaar is, het blijft een kabinetsmaatregel waarvan er vele van zijn en die de ene keer gunstig uitpakken en de andere keer niet. Als de belasting voor werknemers stijgt, wentelen wij dat ook niet af via onze looneisen. Net zomin als een daling van de vennootschapsbelasting door werkgevers aan werknemers wordt doorgegeven. Hoe werkt de werkkostenregeling? Alles wat een werknemer ontvangt van de werkgever ziet de fiscus als loon. Of het nu gaat om bruto loon, een reiskostenvergoeding, een kerstpakket of een kopje koffie, alles is loon. En over loon dient belasting betaald te worden. Tegelijkertijd heb je als werknemer sommige zaken van je werkgever gewoon nodig om je werk uit te kunnen voeren, denk aan gereedschap, een werkplek, kleding en ook een kop koffie. Het is daarom raar om over al deze zaken belasting te moeten betalen. De fiscus vindt dit ook en komt via de WKR tegemoet aan dit probleem. Daardoor is het voor de werkgever toch mogelijk om onbelast geld aan de werknemer over te maken. Binnen de werkkostenregeling kunnen werkgevers maximaal 1,2% van het totale fiscale loon 1 (de 'vrije ruimte') besteden aan onbelaste vergoedingen en verstrekkingen voor hun werknemers. Daarnaast kunt werkgevers bepaalde zaken onbelast vergoeden, verstrekken of ter beschikking stellen, de zogenoemde gerichte vrijstellingen. Gerichte vrijstellingen gaan niet ten koste van de vrije ruimte. Om te voorkomen dat de waarde van bepaalde voorzieningen die de werkgever op de werkplek ter beschikking stelt, in de vrije ruimte valt, is een aantal voorzieningen op nihil gewaardeerd. Deze 'nihilwaarderingen' gaan dus ook niet ten koste van de vrije ruimte. De nihilwaarderingen gelden alleen voor loon in natura, niet voor vergoedingen in geld. Daarnaast wordt per 1 januari een beperkt 1 Het totale fiscale loon bestaat uit alle beloningsbestanddelen waarover op enige manier loonbelasting wordt ingehouden of wordt afgedragen. Dit is de totale loonsom per jaar, inclusief toeslagen, tantièmes, winstuitkeringen, bonussen, aanspraak op vakantiebonnen etc. Betaalde premies zoals de pensioenpremie en de premie voor de levensloop worden niet meegenomen.

3 3 van 7 noodzakelijkheidscriterium geïntroduceerd waardoor werkgevers geen rekening meer hoeven te houden met het privévoordeel van sommige goederen. Gerichte vrijstellingen Er zijn gerichte vrijstellingen voor het vergoeden, verstrekken of ter beschikking stellen van: vervoer, bijvoorbeeld abonnementen en losse kaartjes voor reizen met het openbaar vervoer en vergoedingen voor reizen met eigen vervoer van maximaal 0,19 per zakelijke kilometer tijdelijk verblijf in het kader van de dienstbetrekking, zoals overnachtingen tijdens dienstreizen en maaltijden cursussen, congressen, vakliteratuur en dergelijke voor het onderhouden en verbeteren van de kennis en vaardigheden die nodig zijn voor het werk studie- en opleiding met het oog op het verwerven van (meer) inkomen en procedures tot erkenning van verworven competenties (EVC-procedures) verhuizingen extraterritoriale kosten Nihilwaarderingen De volgende voorzieningen en verstrekkingen behoren tot de nihilwaarderingen ter beschikking gestelde voorzieningen op de werkplek, zoals: o vaste computer, vaste telefoon en internet o bedrijfsfitness arbovoorzieningen op de werkplek consumpties op de werkplek die geen deel uitmaken van een maaltijd ter beschikking gestelde werkkleding het rentevoordeel van de personeelslening als een werknemer daarmee een fiets, elektrische fiets of elektrische scooter koopt en de kosten en het rentevoordeel van een personeelslening voor de eigen woning van een werknemer ter beschikking gesteld ov-abonnement en voordeelurenkaart als uw werknemer deze kaart ook voor het werk gebruikt de waarde van huisvesting en inwoning (inclusief verstrekte energie, water en bewassing) die u op de werkplek ter beschikking stelt voor de vervulling van de dienstbetrekking. Dit is een nihilwaardering als de werknemer niet op de werkplek woont en hij redelijkerwijs wel gebruik moet maken van deze voorziening. vrijstelling voor branche-eigen producten, wel gebonden aan een maximum bedrag Beperkt noodzakelijkheidscriterium Werkgevers verstrekken aan werknemers soms goederen zodat werknemers hun werk kunnen doen. Als een werknemer hier privé ook voordeel van heeft, denk bijvoorbeeld aan een telefoon van de zaak waarmee iemand ook privé belt, is dit een vorm van loon. Daarover dient in principe loonbelasting betaald te worden. De fiscus geeft nu aan dat goederen die vallen onder het noodzakelijkheidscriterium onbelast kunnen worden verstrekt aan werknemers. Het gaat hier om gereedschappen, computers, laptops en mobiele communicatiemiddelen, zoals telefoons en tablets.

4 4 van 7 De vrije ruimte Alle overige zaken (nogmaals dit zijn onderdelen van het loon) die niet zijn benoemd bij de gerichte vrijstellingen, nihilwaarderingen en het beperkt noodzakelijkheidscriterium vallen onder de vrije ruimte in de werkkostenregeling, de 1,2% van de fiscale loonsom. Dit kan alleen als de werkgever deze onderdelen van het loon heeft aangewezen als eindheffing. Dit doet de werkgever vooraf. Voor bepaalde voorzieningen op de werkplek en voor (dienst)woningen gelden normbedragen waarmee gerekend kan worden voor de vrije ruimte: maaltijden in de bedrijfskantine, kinderopvang en huisvesting op de werkplek. Van andere zaken dient de gehele waarde te worden meegenomen in de werkkostenregeling. Dit zijn onder andere: Vergoeding voor internet thuis Aanschaf van de fiets Vakbondscontributie Kerstpakket Het is mogelijk dat de bovengenoemde zaken, die dus onder de eindheffing vallen, gezamenlijk een groter bedrag vormen dan de vrije ruimte van 1,2% van het fiscale loon. In dat geval is de vrijstelling van 1,2% niet voldoende. Over het verschil tussen het gezamenlijke bedrag wat is aangewezen voor de eindheffing en de vrijstelling van 1,2% dient de werkgever in dat geval 80% belasting te betalen. De werkgever mag deze belasting niet ten laste brengen van werknemers. Gebruikelijkheidstoets Om misbruik van de vrije ruimte in de WKR te voorkomen is er een gebruikelijkheidstoets. Een werkgever zou bijvoorbeeld de gehele vrije ruimte aan één persoon kunnen toekennen. Met de gebruikelijkheidstoets wordt dit voorkomen, de vergoedingen en verstrekkingen mogen niet veel hoger zijn dan in overeenkomstige omstandigheden gebruikelijk is. Ofwel je mag je ene werknemer niet een kerstpakket geven ter waarde van terwijl de rest een kerstpakket ontvangt van 25. Cafetariamodel Ook in de werkkostenregeling is het cafetariamodel mogelijk. In de WKR kunnen vergoedingen voor diverse zaken uitgeruild worden tegen loonbestanddelen. De fiets, vakbondscontributie, reiskosten etc. Wel is het zo dat een aantal van deze vergoedingen onder de nieuwe werkkostenregeling gaat vallen. Concernregeling Per 1 januari 201 mogen bedrijven de vrije ruimte ook per concern berekenen. Voorwaarde is dat de onderdelen van het concern vrijwel volledig in eigendom moeten zijn (95%). De concernregeling kan voordelen hebben, doordat het ene onderdeel meer vrije ruimte nodig heeft dan het andere onderdeel, bijvoorbeeld omdat de gemiddelde loonkosten bij het ene onderdeel lager liggen als bij het andere. Het kan ook een nadeel zijn, doordat de vrije ruimte voor een groot gedeelte naar een ander concernonderdeel wordt geloodst, waardoor sommige werknemers nauwelijks voordeel hebben. De vakbondscontributie in de werkkostenregeling In de systematiek van vrije vergoedingen en verstrekkingen heeft de vakbondscontributie een speciale positie. Een vergoeding voor de vakbondscontributie behoort namelijk niet tot het loon. Daardoor

5 5 van 7 konden wij makkelijk met werkgevers afspreken dat werknemers de vakbondscontributie fiscaal gunstig konden verrekenen met het brutoloon. In driekwart (650) van de cao s hebben wij de afspraak dat werknemers hun brutoloon verlagen met het bedrag van de vakbondscontributie, waarvoor de werkgever in ruil een kostenvergoeding verstrekt ter grootte van de vakbondscontributie. Deze mogelijkheid vervalt door de introductie van de werkkostenregeling. Het blijft mogelijk dat onze leden een deel van de contributie terug krijgen via de fiscus. Alleen verandert de wijze waarop. Als we willen dat de werknemers een deel van de vakbondscontributie terug krijgen via de fiscus moet het volgende te gebeuren: We maken een cao afspraak waarin we afspreken dat de werkgever het bedrag dat de werknemer betaald aan vakbondscontributie aanwijst als eindheffing (zie hieronder). Onze leden moeten een verzoek indienen bij hun werkgever dat het bedrag dat zij betalen als vakbondscontributie wordt aangewezen als eindheffing. Als dit gebeurt hoeft de werknemer over het bedrag ter grootte van de vakbondscontributie geen belasting te betalen. Hij blijft daardoor zijn voordeel behouden. Bijkomend voordeel is dat het SV-loon niet daalt, zoals wel het geval was bij de vrije vergoedingen en verstrekkingen. Daardoor is een eventuele uitkering in deze situatie hoger dan vroeger. Het is aan de werkgever of hij dit bedrag ook in de vrije ruimte van de werkkostenregeling kwijt kan. Als hem dat niet lukt is de werkgever hier verantwoordelijk voor en dient de werkgever een eindheffing van 80% over dit bedrag te betalen. Het blijft ook mogelijk dat vakbondsleden van de werknemer een vergoeding bovenop hun loon ontvangen. De werkgever kan deze vergoeding aanwijzen als eindheffing zodat de werknemer er geen belasting over hoeft te betalen. Rekenvoorbeeld: Werkgever heeft 200 werknemers in dienst, die gemiddeld fiscaal loon ontvangen. De totale loonsom is De vrije ruimte in de werkkostenregeling is 1,2% van de loonsom, De werkgever verstrekt ieder jaar kerstpakketten ter waarde van 35 het stuk. De kerstpakketen hebben een totale waarde van Daarnaast geeft de werkgever een onkostenvergoeding voor de zorgverzekering van 25 per maand aan zijn werknemers. Het totale bedrag hiervan is De werkgever wijst de kerstpakketten en de onkostenvergoeding voor de zorgverzekering aan als eindheffing en brengt ze onder de vrije ruimte. Daardoor is de vrije ruimte nog = Er zijn ook nog 50 leden van de vakbond (organisatiegraad van 25%) die aan de werkgever hebben gevraagd het bedrag ter grootte van de contributie als eindheffing aan te wijzen. Het totale bedrag is 50 x 200 = De werkgever kan nog onder de vrije ruimte brengen. Over de overige dient de werkgever 80% belasting te betalen, ofwel Let op, in dit voorbeeld lijkt het alsof de werkgever een belasting van moet betalen vanwege de vakbondscontributie. Dit is natuurlijk niet waar, deze belasting wordt betaald over alle zaken die de werkgever aanwijst als eindheffing. De belasting wordt net zo goed betaald over de kerstpakketten of de onkostenvergoeding voor de zorgverzekering.

6 6 van 7 De cao en de werkkostenregeling In 650 cao s hebben we afspraken gemaakt over de fiscale verrekening van de vakbondscontributie. Hiervan kunnen 3,3 miljoen werknemers gebruik van maken. Dat zijn 60% van alle werknemers die onder de cao vallen. We raden aan om de afspraak die in de cao staat goed tegen het ligt te houden. In veel cao s staan namelijk zaken die voor meerderlei uitleg vatbaar zijn. We geven hier enkele voorbeelden van cao afspraken en geven daarbij aan waarover discussie kan ontstaan met werkgever. Cao Forbo Novilon kent de volgende afspraak: Artikel 12C Facilitering betaling vakbondscontributie Werkgever biedt de mogelijkheid dat vakbondsleden, die dit wensen, maandelijks hun betaalde vakbondscontributie in mindering kunnen brengen op het bruto salaris. Hierdoor ontstaat voor de betrokken werknemer een fiscaal voordeel. Deze mogelijkheid wordt geboden mits en voor zolang deze fiscale mogelijkheid bestaat. Vanuit ons perspectief kan deze afspraak doorgaan. Het blijft mogelijk om de vakbondscontributie in mindering te brengen op het bruto salaris (al heeft dat niet de voorkeur), waarna de vakbondscontributie als eindheffing wordt aangewezen en de werkgever het bedrag netto weer uitkeert. Echter, er staat dat deze mogelijkheid wordt geboden mits en voor zolang deze fiscale mogelijkheid bestaat. Onduidelijk is naar welke fiscale mogelijkheid wordt verwezen. Het is waarschijnlijk dat naar de systematiek van vrije vergoedingen en verstrekkingen wordt verwezen. Deze mogelijkheid wordt echter per 1 januari 2015 afgeschaft. Daarmee bestaat de fiscale mogelijkheid niet meer en geldt de afspraak in de ogen van de werkgever waarschijnlijk niet meer. De Cao Metalektro kent de volgende afspraak: De werknemer kan uiterlijk op 15 november van een kalenderjaar de werkgever schriftelijk verzoeken zijn brutoloon in de maand december te verlagen met de door hem in het betreffende kalenderjaar betaalde contributie voor het lidmaatschap van een vakvereniging. De werknemer overlegt bij het schriftelijk verzoek het bewijs van betaling van de jaarcontributie van het lidmaatschap van de vakvereniging en eventueel verdere benodigde informatie. De werkgever zal binnen de grenzen van de fiscale wetgeving het verzoek inwilligen in ruil voor een kostenvergoeding gelijk aan de door de werknemer betaalde contributie. Een twistpunt in deze afspraak kan zijn de grenzen van de fiscale wetgeving. De werkgever mag zelf bepalen welke zaken hij aanwijst als eindheffing. Als hij de vakbondscontributie niet aanwijst als eindheffing, dan is het niet meer mogelijk om via een andere weg het loon van de werknemer te verlagen en een kostenvergoeding te verstrekken, waardoor de werknemer een fiscaal voordeel heeft. Hier kunnen wij tegenin brengen dat de fiscale wetgeving nog steeds toelaat dat de vakbondscontributie op een fiscaal voordelige wijze door de werkgever wordt behandeld. Om te voorkomen dat er onduidelijkheid gaat bestaan over de uitvoering van de afspraken raden wij aan de cao tekst te veranderen. Hieronder staat de voorgestelde tekst. Cao artikel Fiscaal gunstige verrekening van de vakbondscontributie voor werknemer

7 7 van 7 De werknemer die lid is van een vakvereniging kan op uiterlijk 15 november van een kalenderjaar de werkgever schriftelijk verzoeken een bedrag van zijn brutoloon ter grootte van het door hem betaalde bedrag aan vakbondscontributie in het betreffende kalenderjaar als eindheffing aan te wijzen. De werknemer hoeft over dit bedrag geen belasting te betalen en ontvangt dit bedrag netto. De werknemer overlegt bij het schriftelijk verzoek het bewijs van betaling van de jaarcontributie van het lidmaatschap van de vakvereniging en eventueel verdere benodigde informatie. De werkgever zal dit verzoek inwilligen.

Kostenvergoedingen Training on the job

Kostenvergoedingen Training on the job Kostenvergoedingen Training on the job Programma Werkkostenregeling Jaarlijks afrekensysteem Aanwijzen Eisen administratie Werkkostenregeling Werkkostenregeling: indeling loon Geen loon Geen belast loon

Nadere informatie

WERKKOSTENREGELING. U kunt de eindheffing van de werkkostenregeling ook als concern toepassen.

WERKKOSTENREGELING. U kunt de eindheffing van de werkkostenregeling ook als concern toepassen. WERKKOSTENREGELING Stap 1. Hoe werkt de werkkostenregeling? Met ingang van 1 januari 2015 wordt de regeling van vrije vergoedingen en verstrekkingen vervangen door de werkkostenregeling (WKR). In de WKR

Nadere informatie

Cliëntennieuwsbrief AF&T Special Werkkostenregeling (WKR) December 2014. In dit nummer:

Cliëntennieuwsbrief AF&T Special Werkkostenregeling (WKR) December 2014. In dit nummer: Cliëntennieuwsbrief AF&T Special Werkkostenregeling (WKR) December 2014 In dit nummer: - Wijzigingen Werkkostenregeling 2015 - Gerichte vrijstellingen werkkostenregeling 2015 - Nihil-waarderingen werkkostenregeling

Nadere informatie

Werkkostenregeling. De vrije ruimte bedraagt 1,2% van de fiscale loonsom.

Werkkostenregeling. De vrije ruimte bedraagt 1,2% van de fiscale loonsom. Werkkostenregeling Sinds 1 januari 2015 is de werkkostenregeling definitief en daardoor verplicht voor alle werkgevers. Hieronder een korte uitleg over de werkkostenregeling én tips voor de juiste toepassing

Nadere informatie

WERKKOSTENREGELING PER 1 JANUARI 2015

WERKKOSTENREGELING PER 1 JANUARI 2015 WERKKOSTENREGELING PER 1 JANUARI 2015 Per 1 januari 2015 is de werkkostenregeling van toepassing. Deze nieuwe regeling vervangt de bestaande regeling die door de meeste werkgevers niet toegepast werd omdat

Nadere informatie

Werkkostenregeling per 2015

Werkkostenregeling per 2015 Werkkostenregeling per 2015 Inhoud Werkkostenregeling verplicht...1 Verschil ter beschikking stellen en verstrekken...1 Hoofdlijnen Werkkostenregeling...1 Werkkostenregel in schema...3 Kosten uit uw financiële

Nadere informatie

Middels dit schrijven willen wij nogmaals uw aandacht vragen voor de werkkostenregeling (WKR).

Middels dit schrijven willen wij nogmaals uw aandacht vragen voor de werkkostenregeling (WKR). Cliëntenbrief werkkostenregeling (WKR) Onderwerp: werkkostenregeling Doel: informeren en adviseren Bestemd voor: ondernemers Eersel, november 2012 Geachte heer, mevrouw, Middels dit schrijven willen wij

Nadere informatie

Vijf maatgerelen voor de WKR in 2015

Vijf maatgerelen voor de WKR in 2015 Gelukkig (of helaas) treedt per 2015 de werkkostenregeling (WKR) in werking en zijn vanaf dat moment de meeste bestaande vergoedings- en verstrekkingsregelingen - allemaal met hun eigen regels - verleden

Nadere informatie

WERKKOSTENREGELING EN IRIS

WERKKOSTENREGELING EN IRIS WERKKOSTENREGELING EN IRIS Renee Pauli/Werkkostenregeling 1 DE WERKKOSTENREGELING De basis Vervangt huidige systeem van vergoedingen en verstrekkingen Van individuele beoordeling per werknemer naar beoordeling

Nadere informatie

Allereerst. Bibi Gelaudie Salarisadministratie. Anne van Haga Salarisadministratie Fiscaal

Allereerst. Bibi Gelaudie Salarisadministratie. Anne van Haga Salarisadministratie Fiscaal Wegwijs in de WKR 17 november 2014 Allereerst Bibi Gelaudie Salarisadministratie Anne van Haga Salarisadministratie Fiscaal Programma Wat is de WKR? Soorten vergoedingen Fiets en de WKR Arbeidsovereenkomsten

Nadere informatie

Werkkostenregeling 2015

Werkkostenregeling 2015 Werkkostenregeling 2015 Op 1 januari 2015 wordt de werkkostenregeling definitief. Begin tijdig aan de voorbereidingen voor de overgang naar de werkkostenregeling! Zo voorkomt u dat de werkkostenregeling

Nadere informatie

Hoe werkt de werkkostenregeling?

Hoe werkt de werkkostenregeling? Hoe werkt de werkkostenregeling? Op het eerste gezicht heel eenvoudig Op dit moment kent de Wet Loonbelasting 29 verschillende belastingvrije vergoedingen en verstrekkingen die u aan uw werknemers kunt

Nadere informatie

MEMO INZAKE DE WERKKOSTENREGELING VERPLICHT PER 1 JANUARI 2015. Geachte relatie,

MEMO INZAKE DE WERKKOSTENREGELING VERPLICHT PER 1 JANUARI 2015. Geachte relatie, MEMO INZAKE DE WERKKOSTENREGELING VERPLICHT PER 1 JANUARI 2015 Geachte relatie, Op Prinsjesdag 2014 is bekend geworden dat de Werkkostenregeling vanaf 2015 verplicht is voor alle werkgevers. Ten opzichte

Nadere informatie

Easylon Loon & Salaris Administratie (ELSA) en de Werk Kosten Regeling (WKR)

Easylon Loon & Salaris Administratie (ELSA) en de Werk Kosten Regeling (WKR) Easylon Loon & Salaris Administratie (ELSA) en de Werk Kosten Regeling (WKR) 1. Inleiding De werkkostenregeling vervangt de regeling voor vrije vergoedingen en verstrekkingen en is vanaf 1 januari 2015

Nadere informatie

Werkkostenregeling. Nieuwe regels onbelaste vergoedingen

Werkkostenregeling. Nieuwe regels onbelaste vergoedingen Werkkostenregeling Nieuwe regels onbelaste vergoedingen Werkkostenregeling: Wat? De vergoedingen en verstrekkingen worden belast bij de werkgever tegen een eindheffingtarief van: 80% tenzij het gaat om:

Nadere informatie

DE WERKKOSTENREGELING

DE WERKKOSTENREGELING DE WERKKOSTENREGELING Christo van Gennep / Madeleine Lamers CMS Derks Star Busmann 24 januari 2011 Huidige situatie Belast Loon Onbelast (geheel of gedeeltelijk) Vergoedingen Verstrekkingen 2 Nieuwe situatie

Nadere informatie

Finc Advieswijzer Werkkostenregeling 2017: de hoofdpunten op een rij

Finc Advieswijzer Werkkostenregeling 2017: de hoofdpunten op een rij Finc Advieswijzer Werkkostenregeling 2017: de hoofdpunten op een rij In februari vindt de afrekening van de werkkostenregeling (WKR) voor 2016 plaats. De werkkostenregeling blijft voor velen nog lastige

Nadere informatie

Werkkostenregeling (WKR)

Werkkostenregeling (WKR) Werkkostenregeling (WKR) Met ingang van 1 januari 2015 wordt de werkkostenregeling definitief ingevoerd: een nieuw systeem voor alle vergoedingen en verstrekkingen aan personeel. De WKR heeft voor werkgevers

Nadere informatie

De werkkostenregeling (WKR) Please Payroll Postbus 11, 5700 AA Helmond T 0800 235 75 32 (gratis) T 0492 388 888 E info@please.nl www.please.

De werkkostenregeling (WKR) Please Payroll Postbus 11, 5700 AA Helmond T 0800 235 75 32 (gratis) T 0492 388 888 E info@please.nl www.please. De werkkostenregeling (WKR) Please Payroll Postbus 11, 5700 AA Helmond T 0800 235 75 32 (gratis) T 0492 388 888 E info@please.nl www.please.nl Werkkostenregeling Doel van de werkkostenregeling: Administratieve

Nadere informatie

Werkkostenregeling (WKR) implementeren in King

Werkkostenregeling (WKR) implementeren in King Werkkostenregeling (WKR) implementeren in King In dit document wordt uitgelegd hoe u de nieuwe werkkostenregeling (WKR) die ingaat per 1 januari 2015 kunt implementeren in King Business Software. Overleg

Nadere informatie

Werkkostenregeling. Uitgebreide lijst met vergoedingen en verstrekkingen

Werkkostenregeling. Uitgebreide lijst met vergoedingen en verstrekkingen . Uitgebreide lijst met vergoedingen en verstrekkingen. Uitgebreide lijst met vergoedingen en verstrekkingen Vergoeding of verstrekking Oude regime Apparatuur, gereedschap en instrumenten Noodzakelijkheidscriterium*

Nadere informatie

De werkkostenregeling

De werkkostenregeling Bent u klaar voor de werkkostenregeling? Met ingang van 1 januari 2015 gaat de werkkostenregeling voor iedere werkgever gelden. In de periode 2011 tot en met 2014 was toepassing van de werkkostenregeling

Nadere informatie

UW ONDERNEMING, ONZE ERVARING

UW ONDERNEMING, ONZE ERVARING UW ONDERNEMING, ONZE ERVARING Werkkostenregeling Melvin Rademaker Een nieuwe kijk op vergoedingen en verstrekkingen 2 De Werkkostenregeling in vogelvlucht 3 Loonbegrip, intermediaire kosten, loon in natura

Nadere informatie

Werkkostenregeling/Ruilen van Arbeidsvoorwaarden

Werkkostenregeling/Ruilen van Arbeidsvoorwaarden Werkkostenregeling/Ruilen van Arbeidsvoorwaarden Op het Serviceplein van Zorggroep vind je informatie over de Werkkostenregeling. Wat is de werkkostenregeling (WKR) De WKR vervangt alle verschillende regels

Nadere informatie

Werkkostenregeling WHITEPAPER

Werkkostenregeling WHITEPAPER Werkkostenregeling WHITEPAPER Gemaakt door: info@tavernemeun.nl www.tavernemeun.nl 0318-518810 De werkkostenregeling vervangt sinds 1 januari 2011 de oude regelingen voor vergoedingen en verstrekkingen

Nadere informatie

Werkkostenregeling. 29 september 2014, mr. G. (Gerard) Gelling

Werkkostenregeling. 29 september 2014, mr. G. (Gerard) Gelling Werkkostenregeling 29 september 2014, mr. G. (Gerard) Gelling Programma van vandaag Werkkostenregeling, een update Werkkostenregeling en CAO Bouwnijverheid Vragen? 2 2014 MTH Overzicht WKR Alle vergoedingen/verstrekkingen/voorzieningen

Nadere informatie

Informatiebijeenkomst WKR

Informatiebijeenkomst WKR Informatiebijeenkomst WKR Programma Welkom Werkkostenregeling (WKR) Vragen en overleg Afsluiting Waarom werkkostenregeling? Fiscale vereenvoudigingswet 2010 Doel: administratieve lastenverlichting o Vast

Nadere informatie

Werkkostenregeling. Presentatie gemaakt door: Leijtens & Partners B.V. 1-1-2015

Werkkostenregeling. Presentatie gemaakt door: Leijtens & Partners B.V. 1-1-2015 Werkkostenregeling Presentatie gemaakt door: Leijtens & Partners B.V. 1-1-2015 1 Introductie De werkkostenregeling is op 1 januari 2011 ingegaan en vervangt het systeem van vrije vergoedingen en verstrekkingen.

Nadere informatie

Werkkostenregeling De hoofdpunten op een rij. advieswijzer

Werkkostenregeling De hoofdpunten op een rij. advieswijzer Werkkostenregeling 2017 De hoofdpunten op een rij 04.08.16 advieswijzer In deze advieswijzer: In februari vindt de afrekening van de werkkostenregeling (WKR) voor 2016 plaats. De werkkostenregeling blijft

Nadere informatie

Werkkostenregeling (WKR)

Werkkostenregeling (WKR) Werkkostenregeling (WKR) 22 oktober 2014 Werkkostenregeling Inleiding Systematiek Loon Nihilwaardering Gerichte vrijstelling Vrije ruimte Administratie Voorbeelden met kansen en bedreigingen Hoe verder?

Nadere informatie

Werkkostenregeling (WKR) 9 december 2014 Gijs van der Voet

Werkkostenregeling (WKR) 9 december 2014 Gijs van der Voet Werkkostenregeling (WKR) 9 december 2014 Gijs van der Voet Programma Achtergrond en historie WKR WKR in hoofdlijnen WKR in de praktijk WKR stappenplan voor invoering Tips en advies Achtergrond en historie

Nadere informatie

De ondernemingsraad & de werkkostenregeling

De ondernemingsraad & de werkkostenregeling De ondernemingsraad & de werkkostenregeling Werkgevers kunnen aan hun medewerkers fiscaal-vriendelijk zogenoemde vergoedingen en verstrekkingen geven. De regels hierover zijn per 1 januari 2015 definitief

Nadere informatie

DEONDERNEMINGSRAAD& DEWERKKOSTENREGELING

DEONDERNEMINGSRAAD& DEWERKKOSTENREGELING DEONDERNEMINGSRAAD& DEWERKKOSTENREGELING WATISDEROLVANDE ONDERNEMINGSRAADBIJDE WERKKOSTENREGELING? De ondernemingsraad & de werkkostenregeling Werkgevers kunnen aan hun medewerkers fiscaal-vriendelijk

Nadere informatie

De Werkkostenregeling (WKR)

De Werkkostenregeling (WKR) De Werkkostenregeling (WKR) Als freelancer of DGA in loondienst geniet u salaris uit uw vennootschap, u heeft dan te maken met de werkkostenregeling. Per 1 januari 2015 wordt in Nederland voor alle ondernemers

Nadere informatie

De werkkostenregeling in het kort

De werkkostenregeling in het kort De werkkostenregeling in het kort De werkkostenregeling vervangt de regeling voor vrije vergoedingen en verstrekkingen en is vanaf 1 januari 2015 verplicht voor elke werkgever. De werkkostenregeling geldt

Nadere informatie

DEWERKKOSTENREGELING INENNOTENDOP

DEWERKKOSTENREGELING INENNOTENDOP DEWERKKOSTENREGELING INENNOTENDOP WATBETEKENTDE WERKKOSTENREGELINGVOOR UALSWERKGEVER? De werkkostenregeling in een notendop Werkgevers kunnen aan hun medewerkers fiscaal-vriendelijk zogenoemde vergoedingen

Nadere informatie

Roadshow CUMELA Nederland

Roadshow CUMELA Nederland Roadshow CUMELA Nederland Welkom Marie Jose Lamers Jacqueline Tuinenga Nu we er toch zijn. Stand van zaken cao LEO cao LEO geëindigd? Werkkostenregeling Werkkostenregeling verplicht vanaf 2015 Inventariseer

Nadere informatie

Werkkostenregeling. Up-date 2015. Simone Slijpen

Werkkostenregeling. Up-date 2015. Simone Slijpen Werkkostenregeling Up-date 2015 Simone Slijpen WKR theorie Alle vergoedingen en verstrekkingen zijn loon Werkgever wijst vooraf vergoedingen en verstrekkingen aan die onder de werkkostenregeling komen

Nadere informatie

WERKKOSTENREGELING. Schematisch ziet het systeem er als volgt uit: Nieuwsbrief. werkkostenregeling per 1 januari 2015.

WERKKOSTENREGELING. Schematisch ziet het systeem er als volgt uit: Nieuwsbrief. werkkostenregeling per 1 januari 2015. WERKKOSTENREGELING Vanaf 1 januari 2015 komt er een nieuw systeem voor de fiscale behandeling van vergoedingen, verstrekkingen en ter beschikking gestelde voorzieningen aan uw personeel (kortom: werkkosten).

Nadere informatie

De werkkostenregeling in een notendop

De werkkostenregeling in een notendop De werkkostenregeling in een notendop Werkgevers kunnen aan hun medewerkers fiscaal-vriendelijk zogenoemde vergoedingen en verstrekkingen geven. De regels hierover zijn per 1 januari 2015 definitief op

Nadere informatie

Whitepaper Werkkostenregeling Versie: oktober 2014.

Whitepaper Werkkostenregeling Versie: oktober 2014. Whitepaper Werkkostenregeling Versie: oktober 2014. Tot 2011 kenden we in Nederland veel verschillende regels voor belastingvrije vergoedingen en verstrekkingen. De regels waren niet altijd even helder

Nadere informatie

Werkkostenregeling (WKR) Per 1 januari 2015

Werkkostenregeling (WKR) Per 1 januari 2015 Werkkostenregeling (WKR) Per 1 januari 2015 1 Korte historie WKR Ingevoerd per 1 januari 2011 Tot en met 2014 keuze tussen oude regeling en WKR Per 1 januari 2015 uitsluitend WKR Doel: vereenvoudiging

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Voorwoord... 1. 1. De werkkostenregeling 2.0, wat u vooraf moet weten!... 2

Inhoudsopgave. Voorwoord... 1. 1. De werkkostenregeling 2.0, wat u vooraf moet weten!... 2 Inhoudsopgave Voorwoord... 1 1. De werkkostenregeling 2.0, wat u vooraf moet weten!... 2 1.1. De WKR 2.0, wat is dat eigenlijk?... 2 1.1.1. Hoe werkt dat systeem in hoofdlijnen?... 2 1.1.2. In een schema....

Nadere informatie

Werkkostenregeling (WKR)

Werkkostenregeling (WKR) Werkkostenregeling (WKR) AP middag 31 januari 2013 Rob Kusters Jaap van der Sijs Inhoud AP middag Werkkostenregeling Wat is de WKR eigenlijk? Resultaten enquête en statistiek invoering WKR in Nederland

Nadere informatie

Werkkostenregeling Kennisbank 3.1 Soorten kosten... 2 3.2 Inhoud werkkostenregeling... 5 3.3 Administratieve verwerking... 7

Werkkostenregeling Kennisbank 3.1 Soorten kosten... 2 3.2 Inhoud werkkostenregeling... 5 3.3 Administratieve verwerking... 7 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 2 2. Oude regeling... 2 3. Nieuwe regeling... 2 3.1 Soorten kosten... 2 3.1.1 Intermediaire kosten... 2 3.1.2 Gericht vrijgestelde vergoedingen... 3 3.1.3 Overige voordelen,

Nadere informatie

De werkkostenregeling update februari 2015

De werkkostenregeling update februari 2015 De werkkostenregeling update februari 2015 Sinds 1 januari 2015 moet u gebruikmaken van de zogenaamde werkkostenregeling (WKR). Dat betekent dat de talrijke (29) specifieke regelingen voor bijvoorbeeld

Nadere informatie

Memorandum werkkostenregeling

Memorandum werkkostenregeling Memorandum werkkostenregeling De werkkostenregeling De werkkostenregeling (hierna: WKR) betekent een volledige verandering van de fiscale regels rondom het geven van vergoedingen en verstrekkingen aan

Nadere informatie

Werkkostenregeling in HR2day

Werkkostenregeling in HR2day Werkkostenregeling in HR2day Personeel Salaris Vandaag Morgen Per 1 januari 2015 wordt het toepassen van de werkkostenregeling voor alle werkgevers verplicht. In dit document een korte introductie van

Nadere informatie

WERKKOSTENREGELING Inhoud: 1. De werkkostenregeling?

WERKKOSTENREGELING Inhoud: 1. De werkkostenregeling? WERKKOSTENREGELING Sinds 1 januari 2011 is de regeling voor het toekennen van belastingvrije vergoedingen en verstrekkingen vervallen. Hiervoor in de plaats is de werkkostenregeling gekomen, afgekort de

Nadere informatie

Special: Werkkostenregeling 2011

Special: Werkkostenregeling 2011 Special: Werkkostenregeling 2011 De werkkostenregeling Op dit moment zijn er allerlei regelingen voor belastingvrije vergoedingen en verstrekkingen. Uitgangspunt hierbij is dat zakelijke kosten belastingvrij

Nadere informatie

Totale vergoedingen en verstrekkingen inhoudingsplichtige. Belastbaar loon. -/- door inhoudingsplichtige aangewezen belastbaar loon werknemer

Totale vergoedingen en verstrekkingen inhoudingsplichtige. Belastbaar loon. -/- door inhoudingsplichtige aangewezen belastbaar loon werknemer voor cliënten De werkkostenregeling De werkkostenregeling (hierna: WKR) betekent een volledige verandering van de fiscale regels rondom het geven van vergoedingen en verstrekkingen aan personeel. Weet

Nadere informatie

Klantenseminar/WKR. Jack-Willem Beckers Controlespecialist Loonheffingen. Alblasserdam, donderdag 9 oktober 2014

Klantenseminar/WKR. Jack-Willem Beckers Controlespecialist Loonheffingen. Alblasserdam, donderdag 9 oktober 2014 Klantenseminar/WKR Jack-Willem Beckers Controlespecialist Loonheffingen Alblasserdam, donderdag 9 oktober 2014 WKR In de presentatie: Wet op de loonbelasting 1964 Uitvoeringsbesluit 1965 Uitvoeringsregeling

Nadere informatie

Whitepaper Werkkostenregeling Versie: januari 2016

Whitepaper Werkkostenregeling Versie: januari 2016 Whitepaper Werkkostenregeling Versie: januari 2016 Tot 2011 kenden we in Nederland veel verschillende regels voor belastingvrije vergoedingen en verstrekkingen. De regels waren niet altijd even helder

Nadere informatie

Werkkostenregeling 2015. 18 november 2014

Werkkostenregeling 2015. 18 november 2014 Werkkostenregeling 2015 18 november 2014 Wet loonbelasting 1964 Artikel 10 wet op de loonbelasting: Loon is al het geen uit een dienstbetrekking of een vroeger dienstverband wordt genoten, daaronder mede

Nadere informatie

Werkkostenregeling. Werk aan de winkel! Denk ondernemend. Denk Bol.

Werkkostenregeling. Werk aan de winkel! Denk ondernemend. Denk Bol. Werkkostenregeling Werk aan de winkel! Denk ondernemend. Denk Bol. Werkgevers kunnen al vanaf 1 januari 2011 gebruikmaken van de werkkostenregeling (WKR). Toch hebben nog maar weinig werkgevers de overstap

Nadere informatie

People Services. De werkkostenregeling ABCD. KPMG Meijburg & Co

People Services. De werkkostenregeling ABCD. KPMG Meijburg & Co People Services De werkkostenregeling In dit memo gaan wij in op de gevolgen van de werkkostenregeling die met ingang van 1 januari 2011 in werking is getreden, en het overgangsrecht waarmee werkgevers

Nadere informatie

Werkkostenregeling. Inhoud:

Werkkostenregeling. Inhoud: Werkkostenregeling Sinds 1 januari 2011 is de regeling voor het toekennen van belastingvrije vergoedingen en verstrekkingen vervallen. Hiervoor in de plaats is de werkkostenregeling gekomen, afgekort de

Nadere informatie

Aanwijzingsbesluit Werkkostenregeling. Spilbasisscholen

Aanwijzingsbesluit Werkkostenregeling. Spilbasisscholen Aanwijzingsbesluit Werkkostenregeling Spilbasisscholen De werknemers ontvangen loon. Dat kan loon in geld zijn, maar ook loon in natura zoals reiskostenvergoedingen, attenties, ed. Al hetgeen aan loon

Nadere informatie

De werkkostenregeling, loon en loon in natura

De werkkostenregeling, loon en loon in natura De werkkostenregeling, loon en loon in natura 29 april 2010 Per 1 januari 2011 komt er een nieuw systeem van vrije vergoedingen en verstrekkingen in de loonsfeer: de werkkostenregeling. Dat moet werkgevers

Nadere informatie

Werkkostenregeling. drs. Leon van der Giesen 2 oktober 2014. Regionaal verbonden, wereldwijd betrokken

Werkkostenregeling. drs. Leon van der Giesen 2 oktober 2014. Regionaal verbonden, wereldwijd betrokken Werkkostenregeling 2015 drs. Leon van der Giesen 2 oktober 2014 Schematische overzicht werkkostenregeling 2015 Aangewezen werkkosten geen uitsplitsing naar werknemer Totale werkkosten (uitgezonderd intermediaire

Nadere informatie

De werkkostenregeling in 2015 - vrije ruimte, gerichte. vrijstellingen, werkplekgerelateerde vrijstellingen en

De werkkostenregeling in 2015 - vrije ruimte, gerichte. vrijstellingen, werkplekgerelateerde vrijstellingen en De werkkostenregeling in 2015 - vrije ruimte, gerichte vrijstellingen, werkplekgerelateerde vrijstellingen en intermediaire kosten Alles is loon, maar toch niet alles... In onze vorige update heeft G&P

Nadere informatie

Werkkostenregeling (WKR)

Werkkostenregeling (WKR) Werkkostenregeling (WKR) Met ingang van 1 januari 2015 is elke werkgever verplicht om de werkkostenregeling (WKR) toe te passen. Vanaf dan komt ook het overgangsrecht te vervallen, zodat werkgevers niet

Nadere informatie

Werkkosten regeling 1 februari 2015 Werkkostenregeling

Werkkosten regeling 1 februari 2015 Werkkostenregeling Werkkosten regeling 1 februari 2015 Hoofdstukindeling 1. Wettelijke status 2. Waarom wordt de ingevoerd? 3. De verschillen tussen vrije vergoedingen en verstrekkingen en de 4. Hoe kijkt de AOb tegen deze

Nadere informatie

Werkkosten- regeling. Hoofdstuk 2.7. Sociaal-economische en maatschappelijke ontwikkelingen

Werkkosten- regeling. Hoofdstuk 2.7. Sociaal-economische en maatschappelijke ontwikkelingen Werkkosten- regeling Hoofdstuk 2.7 Sociaal-economische en maatschappelijke ontwikkelingen Inleiding Kerstpakket, werkkleding en een fiets; het zijn voorbeelden van extra s die werkgevers aan hun personeel

Nadere informatie

WERKKOSTENREGELING UNIVERSITEIT TWENTE

WERKKOSTENREGELING UNIVERSITEIT TWENTE WERKKOSTENREGELING UNIVERSITEIT TWENTE INHOUD Projectgroep WKR WKR & UT Fiscale loonsom en prognose WKR Doelstelling en uitgangspunten (Grootboek)schema Samenvatting kostencategorieën Doorberekening, informatie

Nadere informatie

INLEIDING De werkkostenregeling 2015 daaronder mede begrepen hetgeen wordt vergoed of verstrekt in het kader van de dienstbetrekking niet

INLEIDING De werkkostenregeling 2015 daaronder mede begrepen hetgeen wordt vergoed of verstrekt in het kader van de dienstbetrekking niet INLEIDING In 2011 is de werkkostenregeling ingevoerd met als doel belastingvrije verstrekkingen eenvoudiger te maken en de administratieve lasten te verminderen. In een brief van 3 juli 2014 heeft de staatssecretaris

Nadere informatie

Werkkostenregeling. Accountants Belastingadviseurs

Werkkostenregeling. Accountants Belastingadviseurs Werkkostenregeling Als werkgever kon u in 2014 nog kiezen of u gebruikmaakt van de Werkkostenregeling of van de oude regelingen voor vrije vergoedingen en verstrekkingen. Vanaf 2015 is iedere werkgever

Nadere informatie

DE WERKKOSTEN REGELING. Een uitgebreide toelichting. Met tips voor de ondernemingsraad

DE WERKKOSTEN REGELING. Een uitgebreide toelichting. Met tips voor de ondernemingsraad DE WERKKOSTEN REGELING Een uitgebreide toelichting Met tips voor de ondernemingsraad INHOUDSOPGAVE VOORWOORD 5 1. DE WERKKOSTENREGELING (WKR) 6 Gerichte vrijstellingen 6 Nihilwaarderingen 7 Noodzakelijkheidscriterium

Nadere informatie

Werkkostenregeling. Onderwerpen. Fiscaal. aan het werk met de werkkostenregeling

Werkkostenregeling. Onderwerpen. Fiscaal. aan het werk met de werkkostenregeling Werkkostenregeling aan het werk met de werkkostenregeling Oudshoorn & Schoe/Huisman & Partners Woerden, 19 november 2014 mr. Sandra Twigt-Endema RB Dia 1 Onderwerpen De WKR vergt een multidisciplinaire

Nadere informatie

Werkkostenregeling. Werkgeversinstituut. Bijeenkomst 25 november 2014. Jur Alberti

Werkkostenregeling. Werkgeversinstituut. Bijeenkomst 25 november 2014. Jur Alberti Werkkostenregeling Bijeenkomst 25 november 2014 Jur Alberti Inleiding Gestart op 1 januari 2011 Vrijwillig; werkgevers jaarlijks de keuze Vanaf 1 januari 2015 verplicht Nog veel onduidelijkheden en aanpassingen

Nadere informatie

De Werkkosten regeling Handleiding voor UBplus

De Werkkosten regeling Handleiding voor UBplus De Werkkosten regeling Handleiding voor UBplus Versie: 6.5 Versiedatum: 26-04-2016 Vanaf 1 januari 2015 is de werkkostenregeling (WKR) verplicht. Door deze regeling kan maximaal 1.2% (2015) van het totale

Nadere informatie

Werkkostenregeling en ondernemingsraad

Werkkostenregeling en ondernemingsraad Werkkostenregeling en ondernemingsraad Colofon: Redactie: Hans Hubregtse, Aldert Boonen, Bon Berenbroek (FNV Formaat) 53803 2 Werkkostenregeling en ondernemingsraad Hoofdstukindeling 1. Wettelijke status...

Nadere informatie

30-10-2014 DE WERKKOSTENREGELING. Waarom de Werkkostenregeling?

30-10-2014 DE WERKKOSTENREGELING. Waarom de Werkkostenregeling? DE WERKKOSTENREGELING Waarom de Werkkostenregeling? Systematiek van de Werkkostenregeling Intermediaire kosten Nihilwaardering Vrijgestelde kosten Vrije ruimte Veranderingen in 2015 1 De oude wettekst

Nadere informatie

Special Werkkostenregeling

Special Werkkostenregeling Special Werkkostenregeling 0 Werkkostenregeling Inhoudsopgave 1. Inleiding pag. 2 2. Categorieën kosten pag. 3 3. De vrije ruimte pag. 4 4. Overgangsregeling pag. 5 5. Arbeidsrechtelijke consequenties

Nadere informatie

Wij zullen de stappen met u doornemen na uitleg van de werkostenregeling.

Wij zullen de stappen met u doornemen na uitleg van de werkostenregeling. De werkkostenregeling Per 1 januari 2011 ìs de werkkostenregeling gaan gelden. In de werkkostenregeling wordt er anders omgegaan met vergoedingen en verstrekkingen aan personeel. Deze regeling kan duurder

Nadere informatie

De werkkostenregeling

De werkkostenregeling De werkkostenregeling Bart Schuver 8 november 2010 De ondernemende mens centraal Inhoud 1. De fiscale spelregels 2. Aandacht voor arbeidsrecht 3. HRM-aspecten 4. Stappenplan 2 Regels nu betalingen door

Nadere informatie

De Werkkosten regeling vanaf 2015 Handleiding voor UBplus

De Werkkosten regeling vanaf 2015 Handleiding voor UBplus De Werkkosten regeling vanaf 2015 Handleiding voor UBplus Versie: 6.4 Versiedatum: 30-11-2015 Inleiding Vanaf 1 januari 2015 is de werkkostenregeling (WKR) verplicht. Door deze regeling kan maximaal 1.2%

Nadere informatie

Veranderende wetgeving voor de salarisadministrateur. Deel 2: einde nihilwaardering personeelslening eigen woning

Veranderende wetgeving voor de salarisadministrateur. Deel 2: einde nihilwaardering personeelslening eigen woning Veranderende wetgeving voor de salarisadministrateur Deel 2: einde nihilwaardering personeelslening eigen woning Veranderende wetgeving voor de salarisadministrateur In eerdere whitepapers informeerden

Nadere informatie

WERKKOSTENREGELING. Vereniging Nederlandse Gemeenten. Mr. Stan Rethans Mr. Ivon van der Linden Kennisgroep CAO. Utrecht, 14 oktober 2014

WERKKOSTENREGELING. Vereniging Nederlandse Gemeenten. Mr. Stan Rethans Mr. Ivon van der Linden Kennisgroep CAO. Utrecht, 14 oktober 2014 WERKKOSTENREGELING Vereniging Nederlandse Gemeenten Mr. Stan Rethans Mr. Ivon van der Linden Kennisgroep CAO Utrecht, 14 oktober 2014 1 Wat passeert de revue..? Let op: nog steeds voorgenomen wetgeving...

Nadere informatie

Apployed en de WKR. De categorieën waarin de onbelaste (netto) vergoedingen en verstrekkingen ingedeeld moeten worden zijn:

Apployed en de WKR. De categorieën waarin de onbelaste (netto) vergoedingen en verstrekkingen ingedeeld moeten worden zijn: 1 / 7 De werkkostenregeling komt eraan en is vanaf 1-1-2015 verplicht voor alle werkgevers. Wat houdt de werkkostenregeling (WKR) nu precies in en wat moet u er voor doen? In dit document hopen wij u een

Nadere informatie

Als werkgever krijg je uiterlijk in 2015 te maken met de werkkostenregeling.

Als werkgever krijg je uiterlijk in 2015 te maken met de werkkostenregeling. WERKKOSTENREGELING Als werkgever krijg je uiterlijk in 2015 te maken met de werkkostenregeling. Natuurlijk is het hierbij belangrijk om goed op de hoogte te zijn van de werkkostenregeling. We willen met

Nadere informatie

WERKKOSTENREGELING & MOBILITEIT

WERKKOSTENREGELING & MOBILITEIT ALD WHITEPAPER WERKKOSTENREGELING & MOBILITEIT WKR, EEN REGELING MET POTENTIE In 2015 is voor alle bedrijven in Nederland de Werkkostenregeling (WKR) van kracht. Dit is een fiscale regeling voor vergoedingen

Nadere informatie

Voorwoord... IX. 1. De werkkostenregeling, wat u vooraf moet weten!... 1

Voorwoord... IX. 1. De werkkostenregeling, wat u vooraf moet weten!... 1 Inhoudsopgave Voorwoord....................................................... IX 1. De werkkostenregeling, wat u vooraf moet weten!... 1 1.1. De WKR, wat is dat eigenlijk?........................... 1

Nadere informatie

WELKOM BIJ HET SEMINAR

WELKOM BIJ HET SEMINAR WELKOM BIJ HET SEMINAR Werkkostenregeling Kans of bedreiging Renzo van der Ham (KPMG Meijburg & Co) Hans Hameetman (KPMG Accountants NV) Zwijndrecht, 22 maart 2011 2010 KPMG Meijburg & Co, Nederland. Alle

Nadere informatie

Werkkostenregeling (WKR)

Werkkostenregeling (WKR) Datum: 13-3-2015 Ontwerp: MKG Nederland B.V. Auteur: MKG Nederland B.V. MKG versie: V004026A00-01 2015, by MKG Nederland B.V. www.mkg.nl Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar

Nadere informatie

De Werkkostenregeling

De Werkkostenregeling Lentink Accountants/Belastingadviseurs brengt onder uw aandacht De Werkkostenregeling Werk aan de winkel! Huizen, november 2013 1 Introductie Werkkostenregeling Werk aan de winkel! Werkgevers kunnen vanaf

Nadere informatie

WERKKOSTENREGELING 2011

WERKKOSTENREGELING 2011 WERKKOSTENREGELING 2011 1. Inleiding Met ingang van 01 januari 2011 wordt de werkkostenregeling ingevoerd. In deze regeling worden veel vrije vergoedingen en verstrekkingen, elk met hun eigen regels in

Nadere informatie

De werkkostenregeling

De werkkostenregeling Werkgevers kunnen vanaf 1 januari 2011 gebruik maken van de werkkostenregeling. Toch hebben maar weinig werkgevers de overstap gemaakt. Tot 2015 mag u nog kiezen voor het oude systeem van (vrije) vergoedingen

Nadere informatie

Werkkostenregeling: 10 tips voor een goede implementatie

Werkkostenregeling: 10 tips voor een goede implementatie Werkkostenregeling: 10 tips voor een goede implementatie Tip 1: Inventariseer uw personeelsverstrekkingen Bij de implementatie van de werkkostenregeling (WKR) is het essentieel, dat u weet welke vergoedingen

Nadere informatie

Special Werkkostenregeling 2015

Special Werkkostenregeling 2015 Special Werkkostenregeling 2015 Audit І Tax І Advisory Werkkostenregeling 2015 Inhoudsopgave 1. Inleiding 2 2. Categorieën kosten 2 3. Indeling 3 4. De vrije ruimte 4 5. Arbeidsrechtelijke consequenties

Nadere informatie

Werkkostenregeling. Versie Postbus AX Amersfoort t e.

Werkkostenregeling. Versie Postbus AX Amersfoort t e. Werkkostenregeling Versie 01-08-2017 Postbus 930 3800 AX Amersfoort t. 033-2570645 e. info@kpoa.nl 1 Inhoud Inhoud... 2 Inleiding... 3 Wat is de werkkostenregeling... 3 Waarom gebruikmaken van de werkkostenregeling...

Nadere informatie

Nu al nadenken over arbeidsvoorwaardenbeleid

Nu al nadenken over arbeidsvoorwaardenbeleid Nieuwe werkkostenregeling: wat u moet weten voor 1 januari 2011 Per 1 januari 2011 wordt een nieuwe regeling ingevoerd: de werkkostenregeling. Door deze regeling kunt u maximaal 1,4% van uw totale fiscale

Nadere informatie

Werkkostenregeling en vaste kostenvergoedingen

Werkkostenregeling en vaste kostenvergoedingen Werkkostenregeling en vaste kostenvergoedingen 31 oktober 2010 Veel werkgevers geven hun medewerkers een vaste kostenvergoeding. Zo n vaste vergoeding per maand scoort veel beter dan een kostenvergoeding

Nadere informatie

Werkkostenregeling; waar moet u op letten bij de overgang?

Werkkostenregeling; waar moet u op letten bij de overgang? Kennisdocument Werkkostenregeling; waar moet u op letten bij de overgang? Per 1 januari 2011 heeft de werkkostenregeling ingevoerd. Met ingang van 2015 is de toepassing van de werkkostenregeling (WKR)

Nadere informatie

WERKKOSTENREGELING. BCS HRM & Salarisadministratie B.V. Postbus 90 T 073-594 29 51 info@bcsbv.nl 5275 ZH Den Dungen F 073-594 10 80 www.bcsbv.

WERKKOSTENREGELING. BCS HRM & Salarisadministratie B.V. Postbus 90 T 073-594 29 51 info@bcsbv.nl 5275 ZH Den Dungen F 073-594 10 80 www.bcsbv. WERKKOSTENREGELING Persoonlijk meer uitleg over werken met de werkostenregeling? Maak een vrijblijvende afspraak met BCS Door de Fiscale Vereenvoudigingswet 2010 wordt de systematiek van vrije vergoedingen

Nadere informatie

DE WERKKOSTENREGELING. 12 juni Esther Patty en Cuno Wittrock

DE WERKKOSTENREGELING. 12 juni Esther Patty en Cuno Wittrock DE WERKKOSTENREGELING 12 juni Esther Patty en Cuno Wittrock Werkkostenregeling Werkkostenregeling ( WKR ) is sinds 1 januari 2011 wet. Gedurende de jaren 2011 tot 2015 (?) geldt een overgangsperiode voor

Nadere informatie

WERKKOSTENREGELING oktober 2010 LH 970-1Z*2FD

WERKKOSTENREGELING oktober 2010 LH 970-1Z*2FD WERKKOSTENREGELING oktober 2010 Inhoudsopgave 1 Inhoudsopgave 1. Nieuwe werkkostenregeling (WKR): wat u moet weten voor 1 januari 2011 2 2. Hoe werkt de werkkostenregeling? 4 2.1. Geen loon of geen belast

Nadere informatie

Werkkostenregeling. Nieuwe regeling voor vrije vergoedingen en verstrekkingen.

Werkkostenregeling. Nieuwe regeling voor vrije vergoedingen en verstrekkingen. Werkkostenregeling Nieuwe regeling voor vrije vergoedingen en verstrekkingen. Programma Uitgangspunten werkkostenregeling Inhoud werkkostenregeling Voorbeeld Aandachtspunten / praktijk Wijzigingen 2013

Nadere informatie

De werkkostenregeling. 13 april 2015

De werkkostenregeling. 13 april 2015 De werkkostenregeling 13 april 2015 Contactpersoon M.J. (Michel) Kooij director (t) 088 288 8142 (m) 06 1099 9182 (e) MKooij@deloitte.nl 1 Agenda Werkkostenregeling op hoofdlijnen Personeelsactiviteiten:

Nadere informatie

Gedetailleerd overzicht werkkosten. Omschrijving. dienstbetrekking dus loon. dienstbetrekking dus geen. Gerichte vrijstellingen. Nihil waarderingen

Gedetailleerd overzicht werkkosten. Omschrijving. dienstbetrekking dus loon. dienstbetrekking dus geen. Gerichte vrijstellingen. Nihil waarderingen oordeel uit dienstbetrekking dus rijgesteld loon rije ruimte ANW gat verzekeringen: Deze verzekeringen worden onder de WKR niet anders behandeld dan voorheen. Er is weliswaar sprake van een voordeel uit

Nadere informatie