Werkkostenregeling. drs. Leon van der Giesen 2 oktober Regionaal verbonden, wereldwijd betrokken

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Werkkostenregeling. drs. Leon van der Giesen 2 oktober 2014. Regionaal verbonden, wereldwijd betrokken"

Transcriptie

1 Werkkostenregeling 2015 drs. Leon van der Giesen 2 oktober 2014

2 Schematische overzicht werkkostenregeling 2015 Aangewezen werkkosten geen uitsplitsing naar werknemer Totale werkkosten (uitgezonderd intermediaire kosten) Niet-aangewezen werkkosten Gerichte vrijstellingen Nihilwaarderingen Werkkosten (gebruikelijkheidscriterium) -/- 1,2% van totale fiscale loonsom (vrije ruimte) = te belasten werkkosten Onbelast Eindheffing 80% Als bruto loon belast bij werknemer, nihil- en forfaitaire waarderingen per werknemer bijhouden

3 Hoofdlijnen bij vergoedingen en verstrekkingen Behoren ze tot het loon? Aan te wijzen voor vrije ruimte/eindheffing? rekening houdend met: In de wet genoemde uitzonderingen Toepassing gebruikelijkheidstoets Wijst werkgever ze aan voor eindheffing/vrije ruimte? Als niet aangewezen: individueel loon werknemer, bijhouden in salarisadministratie (wel nihilwaardering, geen gerichte vrijstelling) Als wel aangewezen: Behoren niet tot loon werknemer, niet in salaris-, wel in financiële administratie Als ze niet onder gerichte vrijstelling of nihil-waardering behoren, vallen ze in de vrije ruimte of zijn ze als eindheffing belast (80%)

4 Eindheffing versus heffing als individueel loon Eindheffing van 80% komt overeen met een belastingtarief over het loon van 44% (vergoeding van 100 netto kost werkgever 80 belasting, belasting over bruto vergoeding is 80/180 is 44%) Over dit eindheffingsloon zijn geen premies volksverzekeringen, werknemersverzekeringen en werkgeversbijdragen Zvw verschuldigd

5 Schematische overzicht werkkostenregeling 2015 Aangewezen werkkosten geen uitsplitsing naar werknemer Totale werkkosten (uitgezonderd intermediaire kosten) Niet-aangewezen werkkosten Gerichte vrijstellingen Nihilwaarderingen Werkkosten (gebruikelijkheidscriterium) -/- 1,2% van totale fiscale loonsom (vrije ruimte) = te belasten werkkosten Onbelast Eindheffing 80% Als bruto loon belast bij werknemer, nihil- en forfaitaire waarderingen per werknemer bijhouden

6 Hoofdregel Loon is al hetgeen uit dienstbetrekking wordt genoten, daaronder mede begrepen hetgeen wordt vergoed of verstrekt in het kader van de dienstbetrekking Dit betekent dat de werknemer een voordeel dient te hebben en er dient een verband te zijn tussen dit voordeel en de dienstbetrekking

7 Uitzonderingen op hoofdregel Geen loon (en dus niet belast) zijn: Voordelen die opkomen via andere relatie (rouwkrans, fruitmand) kleine geschenken mits (beleid belastingdienst): persoonlijke attentie, max. 25 incl. BTW, en niet in contanten en geen waardebon Wettelijke uitzonderingen zoals jubileumuitkering bij 25- of 40-jarig dienstverband, vrijgestelde aanspraken, overlijdensuitkering Vergoeding voor intermediaire kosten

8 Intermediaire kosten (onbelast te vergoeden) Kosten die een werknemer voor en in opdracht van de werkgever maakt (voorschiet) en op declaratiebasis vergoed krijgt Er is geen wettelijke definitie van dit begrip Voorbeelden: Aanschafkosten van zaken die eigendom van werkgever worden (markeerstiften voor presentatie) Kosten gemaakt voor zaken die tot vermogen werkgever behoren (voorschieten benzine, parkeerkosten e.d. bij auto van de zaak) Kosten die specifiek samenhangen met de bedrijfsvoering (werknemer betaalt kosten zakendiner, let op kosten voor werknemer zelf vallen hier niet onder)

9 Schematische overzicht werkkostenregeling 2015 Aangewezen werkkosten geen uitsplitsing naar werknemer Totale werkkosten (uitgezonderd intermediaire kosten) Niet-aangewezen werkkosten Gerichte vrijstellingen Nihilwaarderingen Werkkosten (gebruikelijkheidscriterium) -/- 1,2% van totale fiscale loonsom (vrije ruimte) = te belasten werkkosten Onbelast Eindheffing 80% Als bruto loon belast bij werknemer, nihil- en forfaitaire waarderingen per werknemer bijhouden

10 Niet aan te wijzen vergoedingen/verstrekkingen Altijd behorend tot het belaste loon van de werknemer zijn: Privégebruik auto van de zaak Een (dienst)woning, met uitzondering van: Een voordeel dat toerekenbaar is aan buitengewone beveiligingsmaatregelen van de woning Huisvesting buiten de woonplaats ter zake van de dienstbetrekking Binnenlandse (en vanaf 2015 ook) buitenlandse geldboeten Misdrijven, wapens en munitie (tenzij ontheffing verleend) en agressieve dieren

11 Gebruikelijkheidstoets Vergoedingen en verstrekkingen zijn aan te wijzen voor de vrije ruimte/eindheffing voor zover deze niet in belangrijke mate (30%) afwijken van wat in vergelijkbare omstandigheden gebruikelijk is Volgens de belastingdienst moet hierbij gekeken worden naar: Soort vergoeding en verstrekking en de waarde ervan De hoogte ervan Wie de vergoeding en verstrekking krijgt De belastingdienst beschouwt vergoedingen en verstrekkingen van maximaal per persoon per jaar als gebruikelijk

12 Loon in natura Door werkgever verstrekt of ter beschikking gesteld loon anders dan in geld De waarde van dit loon is gelijk aan het bedrag incl. btw dat op de inkoopfactuur staat In afwijking hierop geldt de waarde in het economische verkeer (incl. btw) indien: De werkgever geen factuur heeft De werkgever een factuur heeft van een verbonden vennootschap De mogelijkheid te kiezen (onder voorwaarden) voor de besparingswaarde is komen te vervallen

13 Loon in natura (vervolg) Producten uit eigen bedrijf worden gewaardeerd tegen de prijs die aan klanten in rekening wordt gebracht. Omdat in de financiële administratie in de profitsector vastlegging excl. btw plaatsvindt, is afspraak met fiscus mogelijk om gemiddelde btw-druk over de verschillende voorzieningen uit de vrije ruimte in aanmerking te nemen. Voor sommige voorzieningen gelden forfaitaire waarden en voor anderen nihil-waarderingen.

14 Forfaitaire waarderingen De volgende verstrekkingen worden forfaitair gewaardeerd in plaats van tegen de werkelijke waarde: Maaltijden: 3,15 (bedrag 2014) per maaltijd (als deze onderdeel is van tijdelijke verblijfkosten dan geldt gerichte vrijstelling!); Huisvesting en inwoning met inbegrip van energie, water en bewassing: 5,35 (bedrag 2014) per dag (let op: nihil-waardering als aan voorwaarden wordt voldaan) Kinderopvang op de werkplek, georganiseerd door werkgever: gebaseerd op uurprijs volgens wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen

15 Schematische overzicht werkkostenregeling 2015 Aangewezen werkkosten geen uitsplitsing naar werknemer Totale werkkosten (uitgezonderd intermediaire kosten) Niet-aangewezen werkkosten Gerichte vrijstellingen Nihilwaarderingen Werkkosten (gebruikelijkheidscriterium) -/- 1,2% van totale fiscale loonsom (vrije ruimte) = te belasten werkkosten Onbelast Eindheffing 80% Als bruto loon belast bij werknemer, nihil- en forfaitaire waarderingen per werknemer bijhouden

16 Nihil-waarderingen Deze op de werkplek ge- of verbruikte verstrekkingen (niet vergoedingen!) mogen tegen nihil worden gewaardeerd: Voorzieningen waarvan het niet gebruikelijk is deze elders te ge- of verbruiken (bijv. vaste computer, telefoon, parkeerplek op terrein werkgever, bedrijfsfitness) Arbo-voorzieningen (ook voor thuiswerkplek!) waaronder ook veiligheidsbril, stoelmassage (als deel uitmaakt van arboplan en tijdens werktijd) Consumpties op de werkplek (geen onderdeel van maaltijd), eis tijdens werktijd geldt niet meer, dus ook vrijdagmiddagborrel (en consumpties bedrijfsfeest op de werkplek)

17 Nihil-waarderingen (vervolg) Werkkleding (inclusief reinigingskosten), mits Nagenoeg alleen geschikt voor het werk (laboratoriumjas, uniform, overall), of Met logo van ten minste 70 cm 2, of Achterblijft op het werk Mobiele communicatiemiddelen zoals telefoons of smartphones, mits ten minste 10% zakelijk gebruikt Hulpmiddelen, waaronder computers, laptops, en gereedschappen, die ook elders gebruikt kunnen worden, mits 90% of meer zakelijk gebruikt OV-jaarkaart en voordeelurenkaart mits werknemer deze ook voor het werk gebruikt

18 Nihil-waarderingen (vervolg) Huisvesting op de werkplek, inclusief energie, water en bewassing (bijv. brandweerman op kazerne, groepsleider die slaapt in gezinsvervangend tehuis) Rentevoordeel personeelslening voor (elektrische) fiets, scooter of eigen woning (onder voorwaarden zoals te bewaren schriftelijke verklaring dat rente in aftrek zou komen)

19 Schematische overzicht werkkostenregeling 2015 Aangewezen werkkosten geen uitsplitsing naar werknemer Totale werkkosten (uitgezonderd intermediaire kosten) Niet-aangewezen werkkosten Gerichte vrijstellingen Nihilwaarderingen Werkkosten (gebruikelijkheidscriterium) -/- 1,2% van totale fiscale loonsom (vrije ruimte) = te belasten werkkosten Onbelast Eindheffing 80% Als bruto loon belast bij werknemer, nihil- en forfaitaire waarderingen per werknemer bijhouden

20 Gerichte vrijstellingen De volgende voor de vrije ruimte/eindheffing aangewezen(!) vergoedingen en verstrekkingen zijn belastingvrij: Zakelijke reiskosten en woon-werkverkeer (conform oude regels): Tot werkelijke kosten bij reizen per openbaar vervoer, taxi, vliegtuig, schip of vervoer vanwege de werkgever; Tot 0,19 per afgelegde km. bij vervoer op andere wijze Tijdelijke verblijfkosten voor ambulante medewerkers of voor werknemers die om zakelijke redenen niet bij werkplek wonen Maaltijden met een meer dan bijkomstig zakelijk karakter (o.a. dienstreizen, zakelijke besprekingen met klanten, overwerk)

21 Gerichte vrijstellingen (vervolg) Cursussen, congressen, seminars en vakliteratuur voor onderhoud kennis benodigd voor het werk Inschrijving in een beroepsregister Outplacement Studie en opleiding met oog op uitoefening beroep in de toekomst (incl. EVC-procedures en reiskosten, excl. studeerruimte) Extraterritoriale kosten (30%-regeling) Verhuiskosten wegens het werk: kosten overbrenging inboedel plus max Verhuizing binnen 2 jaar na aanvaarding of overplaatsing werk Afstand meer dan 25 km en wordt ten minste met 60% verminderd

22 Gerichte vrijstellingen vanaf 2015 Vergoedingen voor nog aan te wijzen werkplek gerelateerde voorzieningen, waarvoor nu bij verstrekking nihil-waardering geldt Personeelskorting op eigen producten mits voordeel niet meer dan 20% en niet meer dan 500 per werknemer per jaar Gereedschappen, computers, mobiele communicatiemiddelen etc. die voldoen aan noodzakelijkheidscriterium en: Werknemer is verplicht tot teruggaaf of vergoeding restwaarde indien ze volgens werkgever niet meer nodig zijn voor het werk Geen deel uitmaken van een cafetariaregeling Als de werknemer dga is, de werkgever aannemelijk maakt dat ze voor de dga een gebruikelijke voorziening zijn

23 Noodzakelijkheidscriterium Naar redelijk oordeel werkgever noodzakelijk voor behoorlijke vervulling dienstbetrekking (bijv. geen tablet voor schoonmaker, wel voor vertegenwoordiger) Volgens de wetgever zijn er de volgende indicatoren die op noodzaak ervan wijzen: Daadwerkelijk gebruik bij het werk Werkgever bepaalt welke voorziening wordt aangeschaft en aan welke randvoorwaarden deze moeten voldoen

24 Bovenmatige vergoedingen/verstrekkingen Als meer wordt vergoed/verstrekt dan de voor de specifieke gerichte vrijstelling geldende normbedrag mag worden gekozen dan mag dit meerdere: Als eindheffingsloon worden ondergebracht in de vrije ruimte Als loon van de werknemer worden belast Deels als eindheffingsloon worden ondergebracht in de vrije ruimte en deels als loon van de werknemer worden belast

25 Schematische overzicht werkkostenregeling 2015 Aangewezen werkkosten geen uitsplitsing naar werknemer Totale werkkosten (uitgezonderd intermediaire kosten) Niet-aangewezen werkkosten Gerichte vrijstellingen Nihilwaarderingen Werkkosten (gebruikelijkheidscriterium) -/- 1,2% van totale fiscale loonsom (vrije ruimte) = te belasten werkkosten Onbelast Eindheffing 80% Als bruto loon belast bij werknemer, nihil- en forfaitaire waarderingen per werknemer bijhouden

26 Vrije ruimte Bedraagt in ,2% (2014 1,5%) van de totale fiscale loonsom van de inhoudingsplichtige (plus loon uit vroegere dienstbetrekking indien < 10% totaal fiscaal loon) Te benutten voor (vooraf!) aangewezen vergoedingen en verstrekkingen Wat in vrije ruimte valt is onbelast Bij overschrijding: meerdere tegen 80% eindheffing door werkgever belast Let op bij verstrekkingen, deze moeten inclusief BTW in aanmerking worden genomen (eventueel afspraak inspecteur mogelijk voor gemiddelde btw-druk)

27 Vrije ruimte en concernregeling Vanaf 2015 concernregeling: op verzoek vrije ruimte berekenen over totale loonsom van het concern (collectieve vrije ruimte) Concernonderdeel met grootste loonsom geeft eventueel verschuldigde eindheffing aan Tot het concern behoren vennootschappen waartussen een 95% aandelenbelang bestaat (moeder-, dochter-, zustervennootschappen) Ieder concernonderdeel is aansprakelijk voor totale belasting

28 Jaarlijks afrekensysteem (vanaf 2015) Verschuldigde eindheffing bij overschrijding vrije ruimte dient uiterlijk aangegeven en afgedragen te worden met de belasting over het 1 e tijdvak van het nieuwe kalenderjaar Uiteraard is eerdere afdracht van de eindheffing toegestaan

29 Cafetariamodel nog mogelijk Ook onder de werkkostenregeling kan regulier loon worden geruild tegen vergoedingen of verstrekkingen (gerichte vrijstellingen, nihlwaarderingen, benuting vrije ruimte/eindheffing) Als vrije ruimte al is benut: afweging regulier tarief tegen eindheffingstarief Let op toepassing gebruikelijkheidscriterium

30 Vaste kostenvergoedingen Gerichte vrijstellingen (en intermediaire kosten) mogen onbelast, zonder in te brengen in de vrije ruimte, worden vergoed mits u: het bedrag van de vrijstellingen aannemelijk maakt elke vrijstelling omschrijft aangeeft uit welke bedragen de vaste vergoeding is opgebouwd een onderbouwing hebt van de vaste vergoeding met een onderzoek vooraf naar de werkelijk gemaakte kosten Kunnen in vrije ruimte/eindheffing worden ondergebracht (let op gebruikelijkheidscriterium) of als individueel loon worden belast

31 Voorgestelde wijzigingen wkr in Belastingplan 2015 Einde keuzeregime, vanaf 2015 werkkostenregeling verplicht Beperkte introductie noodzakelijkheidscriterium Jaarlijkse afrekensystematiek Invoering concernregeling Vrijstelling korting op branche-eigen producten Wegnemen onderscheid vergoedingen en verstrekkingen Verlaging vrije ruime van 1,5% naar 1,2% Let op: deze maatregelen zijn nog niet definitief!

32 Stappenplan invoering werkkostenregeling 1. Inventariseer huidige vergoedingen en verstrekkingen Bronnen zijn o.a. de salaris- en financiële administratie, de arbeidsvoorwaarden, cao 2. Rubriceer huidige vergoedingen en verstrekkingen Deel ze in naar de onder de wkr geldende categorieën (hulpmiddel is het RSM Tempelman Excel model) 3. Analyseer gevolgen voortzetting huidige vergoedingen en verstrekkingen Wordt vrije ruimte benut of overschreden? Is aanwijzing voor eindheffing wel of niet voordeliger?

33 Stappenplan invoering werkkostenregeling (vervolg) 4. Beoordeel of aanpassing arbeidsvoorwaarden wenselijk en mogelijk is Biedt aanpassing huidig beloningsbeleid fiscaal voordeel voor werknemer en/of werkgever Als cao dan arbeidsvoorwaarden niet aan te passen Treedt in overleg met werknemers/ondernemingsraad als tweezijdige aanpassing wenselijk is Als eenzijdige aanpassing: moet een zwaarwegend belang bij de werkgever zijn

34 Stappenplan invoering werkkostenregeling (vervolg) 5. Pas de administratie aan Er zijn geen wettelijke eisen, wel moet toepassing van vrije ruimte/ eindheffingsloon uit (financiële) administratie blijken Als een vergoeding/verstrekking niet is aangewezen voor de vrije ruimte, dan is deze belast loon en dient in de maand van betaling in de loonadministratie te worden meegenomen Samenwerking financiële administratie en loonadministratie is essentieel. De salarisadministratie moet weten waarover 80% eindheffing af te dragen, terwijl de onderbouwing niet individueel per werknemer hoeft te worden vastgelegd in de salarisadministratie

35 Stappenplan invoering werkkostenregeling (vervolg) Uit de financiële administratie dienen (aan de hand van de grootboekrekeningen en eventueel kostenplaatsen) de volgende groepen vergoedingen en verstrekkingen te blijken: Intermediaire kosten Gerichte vrijstellingen Nihil-waarderingen Forfaitaire waarderingen Aangewezen kosten voor vrije ruimte/80% eindheffing Niet aangewezen kosten (regulier loon)

36 Voor meer informatie: Brochure RSM Tempelman Rekenmodel RSM Tempelman Neem contact op met Leon van der Giesen Telefoon

De werkkostenregeling 2015

De werkkostenregeling 2015 Bladzijde 1 14 Vanaf 2011 geldt de werkkostenregeling: een nieuwe manier van fiscaal omgaan met vergoedingen en verstrekkingen aan personeel. Tot en met 2014 geldt een overgangsregeling en mag u kiezen

Nadere informatie

Werkkostenregeling 2014/2015. Uitstellen kan niet meer!

Werkkostenregeling 2014/2015. Uitstellen kan niet meer! Werkkostenregeling 2014/2015 Uitstellen kan niet meer! Augustus 2014 Onze vestigingen: Amsterdam Jozef Israëlskade 46 NL-1072 SB AMSTERDAM T +31 (0)20 570 02 00 F +31 (0)20 676 44 78 Heemstede/Haarlem

Nadere informatie

Werkkostenregeling 2014-2015

Werkkostenregeling 2014-2015 Werkkostenregeling 2014-2015 DRV Accountants & Adviseurs 1-10-2014 Inhoud Inhoud...2 Verplichte ingangsdatum 1 januari 2015!...3 De werkkostenregeling...3 Indeling vergoedingen en verstrekkingen...4 Schema:

Nadere informatie

Vereniging van Openbare Bibliotheken. Werkkostenregeling in de Bibliotheek Handreiking WKR

Vereniging van Openbare Bibliotheken. Werkkostenregeling in de Bibliotheek Handreiking WKR Vereniging van Openbare Bibliotheken Werkkostenregeling in de Bibliotheek Handreiking WKR Werkkostenregeling in de Bibliotheek Handreiking Den Haag, december 2014 Inhoudsopgave Voorwoord 3 1 Algemeen

Nadere informatie

SRA-Praktijkhandreiking

SRA-Praktijkhandreiking SRA-Praktijkhandreiking Werkkostenregeling Versie: 11 maart 2015 SRA-Vaktechniek Postbus 335 3430 AH NIEUWEGEIN T 030 656 60 60 F 030 656 60 66 E vaktechniek@sra.nl W www.sra.nl SRA-Vaktechniek Inhoudsopgave

Nadere informatie

De regeling komt er op neer dat 1,2% (2014: 1,5%) van de totale loonsom hierna het forfait- onbelast mag worden vergoed aan uw werknemers.

De regeling komt er op neer dat 1,2% (2014: 1,5%) van de totale loonsom hierna het forfait- onbelast mag worden vergoed aan uw werknemers. Werkkostenregeling De werkkostenregeling is bedoeld als eenvoudige vervanger van alle bestaande regels voor onbelaste vergoedingen aan werknemers. Het oude systeem van vergoedingen en verstrekkingen kon

Nadere informatie

De Werkkostenregeling

De Werkkostenregeling De Han Bakker 6 november 2012! Regeling is ingegaan per 1-1-2011! Betreft nieuwe regels voor het belasten van vergoedingen en verstrekkingen! Afrekening op werkgeversniveau i.p.v. op werknemersniveau!

Nadere informatie

Nieuwsbrief FinQ Accountants

Nieuwsbrief FinQ Accountants Nieuwsbrief FinQ Accountants Utrecht, 10 december 2010 Werkkostenregeling (WKR), ingaande 1 januari 2011 Inhoudsopgave 1. In het kort 2. Algemeen 3. Gebruikelijkheidstoets 4. Inventarisatie 5. Keuze 6.

Nadere informatie

De werkkostenregeling

De werkkostenregeling Werkgevers kunnen vanaf 1 januari 2011 gebruik maken van de werkkostenregeling. Toch hebben maar weinig werkgevers de overstap gemaakt. Tot 2015 mag u nog kiezen voor het oude systeem van (vrije) vergoedingen

Nadere informatie

Special Werkkostenregeling 2015

Special Werkkostenregeling 2015 Special Werkkostenregeling 2015 Audit І Tax І Advisory Werkkostenregeling 2015 Inhoudsopgave 1. Inleiding 2 2. Categorieën kosten 2 3. Indeling 3 4. De vrije ruimte 4 5. Arbeidsrechtelijke consequenties

Nadere informatie

De werkkostenregeling in vogelvlucht. Een uitleg en een stappenplan voor invoering

De werkkostenregeling in vogelvlucht. Een uitleg en een stappenplan voor invoering De werkkostenregeling in vogelvlucht Een uitleg en een stappenplan voor invoering InEen in samenwerking met PGGM HR Advies 27 oktober 2014 1. Inleiding De verplichte hantering per 1 januari 2015 van de

Nadere informatie

Overzicht gerichte vrijstellingen, noodzakelijke kosten, nihilwaarderingen en waarderingen op lagere waarde

Overzicht gerichte vrijstellingen, noodzakelijke kosten, nihilwaarderingen en waarderingen op lagere waarde Overzicht gerichte vrijstellingen, noodzakelijke kosten, nihilwaarderingen en waarderingen op lagere waarde Hierna een korte beschrijving van de kosten die de werkgever onbelast kan vergoeden en buiten

Nadere informatie

WERKKOSTENREGELING oktober 2010 LH 970-1Z*2FD

WERKKOSTENREGELING oktober 2010 LH 970-1Z*2FD WERKKOSTENREGELING oktober 2010 Inhoudsopgave 1 Inhoudsopgave 1. Nieuwe werkkostenregeling (WKR): wat u moet weten voor 1 januari 2011 2 2. Hoe werkt de werkkostenregeling? 4 2.1. Geen loon of geen belast

Nadere informatie

Klantenseminar/WKR. Jack-Willem Beckers Controlespecialist Loonheffingen. Alblasserdam, donderdag 9 oktober 2014

Klantenseminar/WKR. Jack-Willem Beckers Controlespecialist Loonheffingen. Alblasserdam, donderdag 9 oktober 2014 Klantenseminar/WKR Jack-Willem Beckers Controlespecialist Loonheffingen Alblasserdam, donderdag 9 oktober 2014 WKR In de presentatie: Wet op de loonbelasting 1964 Uitvoeringsbesluit 1965 Uitvoeringsregeling

Nadere informatie

Hoe werkt de werkkostenregeling?

Hoe werkt de werkkostenregeling? Hoe werkt de werkkostenregeling? Op het eerste gezicht heel eenvoudig Op dit moment kent de Wet Loonbelasting 29 verschillende belastingvrije vergoedingen en verstrekkingen die u aan uw werknemers kunt

Nadere informatie

1. Alles wat de werknemer van de werkgever krijgt is loon!

1. Alles wat de werknemer van de werkgever krijgt is loon! Memo De werkkostenregeling 2014 Inleiding Onder de werkkostenregeling veranderen de fiscale regels met betrekking tot vergoedingen en verstrekkingen die aan het personeel worden gegeven totaal. Dit memo

Nadere informatie

De informatie in deze uitgave is gebaseerd op de stand van de regelgeving per 26 augustus 2014. Stap voor stap over naar de werkkostenregeling

De informatie in deze uitgave is gebaseerd op de stand van de regelgeving per 26 augustus 2014. Stap voor stap over naar de werkkostenregeling Beerbericht Een uitgave van De Beer Accountants & Belastingadviseurs De informatie in deze uitgave is gebaseerd op de stand van de regelgeving per 26 augustus 2014 september 2014 1 Krijgen uw werknemers

Nadere informatie

DE WERKKOSTENREGELING Hoogste tijd voor actie!

DE WERKKOSTENREGELING Hoogste tijd voor actie! DE WERKKOSTENREGELING Hoogste tijd voor actie! 2 De werkkostenregeling, hoogste tijd voor actie! De werkkostenregeling, hoogste tijd voor actie! 3 INLEIDING DE WERKKOSTENREGELING 2014 EN 2015 De in 2011

Nadere informatie

Nu al nadenken over arbeidsvoorwaardenbeleid

Nu al nadenken over arbeidsvoorwaardenbeleid Nieuwe werkkostenregeling: wat u moet weten voor 1 januari 2011 Per 1 januari 2011 wordt een nieuwe regeling ingevoerd: de werkkostenregeling. Door deze regeling kunt u maximaal 1,4% van uw totale fiscale

Nadere informatie

Werkkostenregeling. Nieuwe regels onbelaste vergoedingen

Werkkostenregeling. Nieuwe regels onbelaste vergoedingen Werkkostenregeling Nieuwe regels onbelaste vergoedingen Werkkostenregeling: Wat? De vergoedingen en verstrekkingen worden belast bij de werkgever tegen een eindheffingtarief van: 80% tenzij het gaat om:

Nadere informatie

De werkkostenregeling, loon en loon in natura

De werkkostenregeling, loon en loon in natura De werkkostenregeling, loon en loon in natura 29 april 2010 Per 1 januari 2011 komt er een nieuw systeem van vrije vergoedingen en verstrekkingen in de loonsfeer: de werkkostenregeling. Dat moet werkgevers

Nadere informatie

People Services. Plan van aanpak - Project werkkostenregeling ABCD. KPMG Meijburg & Co. Inleiding

People Services. Plan van aanpak - Project werkkostenregeling ABCD. KPMG Meijburg & Co. Inleiding People Services Plan van aanpak - Project werkkostenregeling Inleiding Met ingang van 1 januari 2011 is de werkkostenregeling in werking getreden. Op grond hiervan heeft het voormalige systeem van belastingvrije

Nadere informatie

WELKOM BIJ HET SEMINAR

WELKOM BIJ HET SEMINAR WELKOM BIJ HET SEMINAR Werkkostenregeling Kans of bedreiging Renzo van der Ham (KPMG Meijburg & Co) Hans Hameetman (KPMG Accountants NV) Zwijndrecht, 22 maart 2011 2010 KPMG Meijburg & Co, Nederland. Alle

Nadere informatie

Werkkostenregeling WHITEPAPER

Werkkostenregeling WHITEPAPER Werkkostenregeling WHITEPAPER Gemaakt door: info@tavernemeun.nl www.tavernemeun.nl 0318-518810 De werkkostenregeling vervangt sinds 1 januari 2011 de oude regelingen voor vergoedingen en verstrekkingen

Nadere informatie

Special Werkkostenregeling

Special Werkkostenregeling Special Werkkostenregeling 0 Werkkostenregeling Inhoudsopgave 1. Inleiding pag. 2 2. Categorieën kosten pag. 3 3. De vrije ruimte pag. 4 4. Overgangsregeling pag. 5 5. Arbeidsrechtelijke consequenties

Nadere informatie

WERKKOSTENREGELING 2011

WERKKOSTENREGELING 2011 WERKKOSTENREGELING 2011 Met ingang van 2011 geldt de zogeheten werkkostenregeling. Dit betekent een nieuwe fiscale benadering van vergoedingen en verstrekkingen aan personeel. Gedurende drie jaar (2011,

Nadere informatie

Werkkostenregeling. Inhoud:

Werkkostenregeling. Inhoud: Werkkostenregeling Sinds 1 januari 2011 is de regeling voor het toekennen van belastingvrije vergoedingen en verstrekkingen vervallen. Hiervoor in de plaats is de werkkostenregeling gekomen, afgekort de

Nadere informatie

WERKKOSTENREGELING JUNI 2010 LH 970-1Z*1FD

WERKKOSTENREGELING JUNI 2010 LH 970-1Z*1FD WERKKOSTENREGELING JUNI 2010 LH 970-1Z*1FD Inhoudsopgave 1 Inhoudsopgave 1. Nieuwe werkkostenregeling: wat u moet weten voor 1 januari 2011 2 2. Hoe werkt de werkkostenregeling? 3 2.1. Geen loon of geen

Nadere informatie

Werkkostenregeling. Huidige regelingen (1) De Wert accountants & belastingadviseurs Oktober 2010. Werkkostenregeling: Huidige regelingen

Werkkostenregeling. Huidige regelingen (1) De Wert accountants & belastingadviseurs Oktober 2010. Werkkostenregeling: Huidige regelingen Werkkostenregeling De Wert accountants & belastingadviseurs Oktober 2010 Werkkostenregeling: Huidige regelingen Introductie werkkostenregeling Werkkostenregeling in detail Overgangsrecht Samenvatting Huidige

Nadere informatie

Wij zullen de stappen met u doornemen na uitleg van de werkostenregeling.

Wij zullen de stappen met u doornemen na uitleg van de werkostenregeling. De werkkostenregeling Per 1 januari 2011 ìs de werkkostenregeling gaan gelden. In de werkkostenregeling wordt er anders omgegaan met vergoedingen en verstrekkingen aan personeel. Deze regeling kan duurder

Nadere informatie