Klantenseminar/WKR. Jack-Willem Beckers Controlespecialist Loonheffingen. Alblasserdam, donderdag 9 oktober 2014

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Klantenseminar/WKR. Jack-Willem Beckers Controlespecialist Loonheffingen. Alblasserdam, donderdag 9 oktober 2014"

Transcriptie

1 Klantenseminar/WKR Jack-Willem Beckers Controlespecialist Loonheffingen Alblasserdam, donderdag 9 oktober 2014

2 WKR In de presentatie: Wet op de loonbelasting 1964 Uitvoeringsbesluit 1965 Uitvoeringsregeling 2011 Besluit 25 november 2011 Belastingplan

3 WKR Werkkostenregeling verslaat paarse krokodil? 3

4 Achtergronden werkkostenregeling vereenvoudiging administratieve lastenverlichting budgetneutraal 4

5 Hoofdlijnen werkkostenregeling alle vergoedingen en verstrekkingen loon Geen belasting verschuldigd over: gerichte vrijstellingen vrije ruimte van 1,5% van de fiscale loonsom (BP 2015: 1,2%) over meerdere 80% eindheffing 5

6 Keuze 1: WKR of niet in 2011 t/m 2014 Werkkostenregeling of Wetgeving 2010 (BP 2015 m.i.v geen keuze meer) Toepassing WKR volgt uit administratie Softwarepakket Schriftelijke vastlegging Verwerking loonelementen 6

7 Keuze 2: Geen loon voor de WKR! Intermediaire kosten Voordelen buiten de dienstbetrekking Vrijgestelde aanspraken Vrijgestelde uitkeringen 7

8 Intermediaire kosten Uitgaven die de werknemer voorschiet voor zaken die: tot vermogen werkgever gaan behoren specifiek samenhangen met bedrijfsvoering 8

9 Voordelen buiten de dienstbetrekking Geen relatie WG WN = geen loon Voorbeelden: Fruitmand bij zieke WN Rouwkrans bij overlijden WN WN verhuurt pand aan de WG En een geschenk < 25, mits: - geen geld - geen waardebon(nen) - gebruikelijk 9

10 Vrijgesteld loon (1) Vrijgestelde aanspraken: Eenmalige uitkering bij ontslag Pensioen-, prépensioen- en VUT-regelingen Periodieke uitkeringen ter vervanging gederfd of te derven loon Verlof ZW, WAJONG, WAZO, WW, WAO/WIA 10

11 Vrijgesteld loon (2) Vrijgestelde uitkeringen en verstrekkingen: Schade of verlies persoonlijke zaken Uitkeringen uit fondsen Diensttijduitkeringen Vergoedingen voor arbeid in onderneming partner (mits < 5.000) Uitkeringen in kader Wet werk en bijstand 11

12 Keuze 3: Werknemersloon of eindheffingsloon Keuze werkgever vóórdat de vergoeding/verstrekking plaatsvindt Effecten van die keuze Hoe maakt werkgever keuze zichtbaar blijkt uit de administratie Keuze is definitief, tenzij echte fouten (bijvoorbeeld PGA in vrije ruimte) Geen keuze gemaakt werknemersloon 12

13 Verplicht werknemersloon Altijd loon voor de werknemer: auto van de zaak woning boetes vergoedingen en verstrekkingen voor criminele activiteiten 13

14 Waardering loon in natura (1) Hoofdregel: bedrag inkoopfactuur (incl BTW) Uitzonderingen: waarde economisch verkeer: - bij geen factuur - of factuur verbonden BV - korting branche eigen producten* normbedragen nihil waarderingen Let op: altijd minus eigen bijdrage werknemer * BP 2015: 7 e gerichte vrijstelling 14

15 Waardering loon in natura (2) Normbedragen blijven gelden: huisvesting en inwoning op de werkplek ( 5,35 per dag) kinderopvang door werkgever op de werkplek maaltijden op de werkplek ( 3,15) dienstwoning (18%) 15

16 Nihil-waarderingen (1) Faciliteiten die achterblijven op de werkplek Wat is een werkplek? plaats verrichten van arbeid arbo moet van toepassing zijn uitgezonderd: de woning 16

17 Nihil-waarderingen (2) arboverstrekkingen kleine consumpties ter beschikking stellen en ook op de werkplek gebruikt worden van: - kleding (incl. 70 cm 2 ) - mobiele communicatiemiddelen (>10%)* - hulpmiddelen (>90%)* rentevoordeel bij eigen woning of fiets OV-jaarkaart/voordeelurenkaart * Zie 9 e gerichte vrijstelling 17

18 6 (+ 3) gerichte vrijstellingen voor: - vergoedingen - verstrekkingen - terbeschikkingstellingen zakelijkheid overheerst per werknemer administreren bijna dezelfde eisen als bij oude regeling van vrije vergoedingen en verstrekkingen 18

19 1. Vervoerskosten 0,19 per kilometer of werkelijke kosten openbaar vervoer taxi, boot en vliegtuig: werkelijke kosten bewaarplicht vervoerbewijzen is vervallen OV-kaart: - ter beschikking stellen = nihilwaardering - verstrekken = werkelijk zakelijk gebruik - vergoeden = werkelijk zakelijk gebruik 19

20 Reiskosten eigen vervoer 0,19 per kilometer = gerichte vrijstelling alle kilometers meer dan 0,19: keuze werkgever: - heffing bij werknemer - heffing bij werkgever - heffing bij werknemer èn werkgever kilometers meer en minder dan 0,19 salderen reiskosten alle kilometers minder dan 0,19 uitruil reiskosten vaste reiskostenvergoeding ongewijzigd 20

21 2. Kosten van tijdelijk verblijf kosten zakelijke reis - alle zakelijke kosten behalve de reiskosten wat is tijdelijk? - ambulante werknemer (20-dagencriterium) - verhuizen ongebruikelijk maaltijden (>10%) ook vrijgesteld bij: - overwerk - koopavonden 21

22 3. en 4. Scholing en overige scholing om bij te blijven: - cursussen, congressen, seminars e.d. scholing om te verbeteren: - studie- en opleidingskosten - EVC-procedure vakliteratuur outplacement inschrijving in beroepsregister 22

23 5. en 6. Extraterritoriale kosten en verhuiskosten extraterritoriale kosten (inclusief 30%-regeling) verhuiskosten: - zakelijkheid* overbrengen inboedel * In ieder geval zakelijk: - binnen 2 jaar na verhuizing - 25 kilometer van het werk - reisafstand minimaal 60% verkort 23

24 7. BP 2015: korting branche-eigen producten met name voor werkgevers met veel deeltijders en relatief lage loonsom eisen oude regeling: - max 20% korting per product - max 500 per jaar per werknemer 24

25 8. BP 2015: Vergoedingen voor nihilwaarderingen Nihilwaarderingen Arboverstrekkingen Kleine consumpties Ter beschikking stellen en ook op de werkplek gebruikt worden van kleding (incl. 70 cm 2 ) Noodzakelijke mobiele communicatiemiddelen en hulpmiddelen OV-jaarkaart/voordeelurenkaart 25

26 9. BP 2015: Noodzakelijkheidscriterium Geldt alleen voor: Gereedschappen Computers Mobiele communicatiemiddelen Dergelijke apparatuur Datatransport Programmatuur 26

27 BP 2015: Noodzakelijkheidscriterium Eisen: Redelijkheidstoets (redelijk handelend werkgever) Feitelijk en daadwerkelijk gebruikt bij uitoefening dienstbetrekking Financiële last bij werkgever (de werkgever betaalt en bepaalt) Verplichting teruggaaf na einde DB Niet voor bestuurders en commissarissen (aannemelijk maken eisen beroepskosten) Vrije bewijsleer 27

28 Vrije ruimte vrije ruimte: 1,5% van de fiscale loonsom (BP 2015: 1,2%) fiscale loonsom: per werkgever (BP 2015: per concern 95% eis) inclusief loon uit vroegere dienstbetrekking tenzij > 10% verlaging loonsom door cafetariamodel 28

29 Werknemersloon of vrije ruimte producten eigen bedrijf en kerstpakketten aan gepensioneerden verplicht in vrije ruimte overige vergoedingen aan gepensioneerden verplicht werknemersloon Let op: gebruikelijkheidstoets* * Mag niet meer afwijken dan 30% van hetgeen gebruikelijk is 29

30 Rekenvoorbeeld (1) loonsom ,- vergoedingen/verstrekkingen ,- - gerichte vrijstellingen ,- - voorzieningen op de werkplek ,- intermediaire kosten 7.500,- eigen bijdrage maaltijden 5.000,- 30

31 Rekenvoorbeeld (2) vergoedingen/verstrekkingen - gerichte vrijstellingen - voorzieningen op de werkplek eigen bijdrage maaltijden totaal algemeen forfait vrije ruimte (1,5% x ) 80% eindheffing ,- -/ ,- -/ ,- -/ , ,- -/ , , ,- x 80% eindheffing = ,- NB De intermediaire kosten geen WKR loon niet in overzicht 31

32 Toetsing vrije ruimte berekening over voorafgaande kalenderjaar + toetsing gedurende lopende jaar + na afloop jaar herrekening berekening over voorafgaande kalenderjaar + toetsing per aangiftetijdvak + na afloop jaar herrekening berekening per aangiftetijdvak + toetsing per aangiftetijdvak BP 2015: berekenen en afrekenen na afloop kalenderjaar (1 e tijdvak nieuwe jaar) 32

33 Vaste kostenvergoedingen altijd onderzoek vóóraf bestaande afspraken met ons kunnen doorlopen bestaande vaste kostenvergoedingen splitsen in: - gerichte vrijstellingen - intermediaire kosten - BP 2015 nihilwaarderingen restant in vrije ruimte of 80% eindheffing 33

34 Cafetariaregeling uitruil brutoloon voor nettoloon nog steeds mogelijk vrijgesteld bijvoorbeeld: gerichte vrijstellingen niet vrijgesteld onderbrengen in vrije ruimte of 80% eindheffing cafetariaregeling verlaagt: - fiscale loonsom - uitkerings- en pensioengrondslag 34

35 Fietsregeling Volledige uitruil in 2014 (eisen voldoen) Fietsregeling + leenovereenkomst 2014 Terugbetaling: netto loon geen fiscale consequenties bruto loon 2014 nog onbelast 2015 vrije ruimte Eventueel restant nog in 2014 uitruilen! 35

36 Wat te doen? 1. Inventariseer huidige secundaire arbeidsvoorwaarden 2. Categoriseer de vergoedingen en verstrekkingen onder de WKR 3. Bepaal de vrije ruimte 4. Bekijk aanpassing arbeidsvoorwaarden 5. Afstemming en communicatie 6. Administratie aanpassen 36

37 Administratie Geen eisen aan inrichting Overzichtelijk voor de Belastingdienst (in korte termijn controleerbaar) Eventueel kostenplaatsen Mag extra-comptabel 37

38 Tips Begin zo snel mogelijk Aanwijzen is belangrijk (anders Wn-loon) Denk aan de steekproef voor vaste kostenvergoedingen of alles in vrije ruimte Denk aan de OR of personeelsvertegenwoordiger Blijf maandelijks monitoren inzake vrije ruimte Houd contact met (extern) salarisbureau Denk aan verworven rechten 38

39 Labelen Vergoedingen en verstrekkingen Vrije ruimte/ 80% eindheffing Gerichte vrijstellingen Werknemersloon Nihil/norm waarderingen Vrijgesteld loon/ aanspraken Intermediaire kosten Voordelen buiten de dienstbetrekking 39

40 Info WKR 40

41 Tot slot Salaris administratie P&O Financiële administratie 41

42 Tot slot Salaris administratie P&O P&O Financiële administratie Financiële administratie 42

43 Tot slot Salaris administratie P&O Financiële Financiële administratie administratie 43

44 Tot slot Eén team: Salarisadministratie Salaris administratie EN P&O Financiële administratie Financiële Financiële EN administratie administratie P&O 44

45 45

46 46

47 Pauze 47

48 Opening 48