Werkkostenregeling (WKR)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Werkkostenregeling (WKR)"

Transcriptie

1 Werkkostenregeling (WKR) Met ingang van 1 januari 2015 is elke werkgever verplicht om de werkkostenregeling (WKR) toe te passen. Vanaf dan komt ook het overgangsrecht te vervallen, zodat werkgevers niet langer kunnen kiezen voor de oude regels voor vrije vergoedingen en verstrekkingen. De invoering van de WKR brengt niet alleen fiscale gevolgen met zich mee. Er zijn ook aanpassingen nodig in de loon- en financiële administratie. Daarnaast is het raadzaam dat werkgevers hun arbeidsvoorwaardenbeleid onder de loep nemen. Deze whitepaper geeft inzicht in de belangrijkste aandachtspunten op het gebied van de WKR Hoofdlijnen WKR De WKR houdt in dat u een bepaald percentage van uw totale fiscale loon (de vrije ruimte) maximal kunt besteden aan onbelaste vergoedingen en verstrekkingen voor uw medewerkers. Vanaf 2015 bedraagt dit percentage 1,2% van de totale fiscale loonsom (2014: 1,5%). Over het bedrag boven de vrije ruimte betaalt u loonbelasting in de vorm van een eindheffing van 80%. U bepaalt zelf welke vergoedingen en verstrekkingen u aanwijst als werkkosten. Deze kosten worden dan als eindheffingsloon gekwalificeerd en vallen daarmee onder de vrije ruimte van 1,2%. Vergoedingen en verstrekkingen die niet worden aangewezen, vallen buiten de vrije ruimte en vormen belast loon aan uw medewerker. Uiterlijk op het fiscale genietingstijdstip (moment van betalen of verstrekken) moet u bepalen of het loon wordt aangemerkt als werkkosten of dat het als loon op de loonstrook bij de medewerker moet worden belast. U kunt geheel naar eigen inzicht bepalen aan wie en tot welk bedrag u een kostenvergoeding geeft of een verstrekking doet. Er geldt slechts één beperking en dat is de gebruikelijkheidstoets. Dit betekent dat de vergoedingen en verstrekkingen aan een medewerker niet in belangrijke mate (meer dan 30%) hoger mogen zijn dan in overige, soortgelijke omstandigheden gebruikelijk is. Als blijkt dat de vergoeding of verstrekking niet gebruikelijk is, dan moet deze buiten het eindheffingsloon blijven en als normaal loon aan de medewerker worden behandeld. Binnen de WKR geldt als uitgangspunt dat alle vergoedingen en verstrekkingen aan uw medewerkers loon vormen. Uitzonderingen hierop zijn vergoedingen en verstrekkingen die geheel buiten het loonbegrip vallen. Ook zijn er bepaalde vergoedingen en verstrekkingen die wel als loon kwalificeren maar die gericht zijn vrijgesteld of op nihil kunnen worden gewaardeerd, zodat deze geen beslag leggen op de vrije ruimte van 1,2%. De volgende vergoedingen en verstrekkingen komen niet ten laste van de vrije ruimte van 1,2%: Voordelen buiten de dienstbetrekking (zie paragraaf Wat behoort niet tot het loon ). Intermediaire kosten (zie paragraaf Wat behoort niet tot het loon ). Voorzieningen die geen privévoordeel met zich meebrengen (zie paragraaf Wat behoort niet tot het loon ). Gerichte vrijstellingen (zie paragraaf Gerichte vrijstellingen ). Nihilwaarderingen (zie paragraaf Verstrekkingen in natura & nihilwaarderingen ). Wat behoort niet tot het loon? De volgende drie soorten vergoedingen en verstrekkingen behoren niet tot het loon en vallen daarmee ook buiten de WKR.

2 1. Voordelen buiten de dienstbetrekking Het gaat hier om vergoedingen en verstrekkingen, die u doet in een andere hoedanigheid dan als werkgever. Het persoonlijke medeleven of een persoonlijke relatie met de medewerker staat dan voorop. Denk bijvoorbeeld aan een fruitmand bij ziekte of een rouwkrans bij overlijden. Daarnaast vallen kleine geschenken of persoonlijke attenties onder dit begrip, mits cumulatief aan de volgende drie voorwaarden wordt voldaan: 1. het is gebruikelijk dat in een situatie deze attentie ook door anderen (niet-werkgevers) worden verstrekt; 2. er wordt geen geld of een waardebon verstrekt; 3. de factuurwaarde van de attentie bedraagt maximaal 25 (inclusief btw). Denk bij deze kleine geschenken aan een chocoladeletter met Sinterklaas of een bloemetje vanwege de verjaardag van een medewerker. 2. Intermediaire kosten Bij intermediaire kosten doet een medewerker uitgaven in opdracht en voor rekening van u als werkgever. De medewerker schiet de kosten voor. Intermediaire kosten vallen daarmee buiten de loonsfeer en dus ook buiten de WKR. Voorbeelden van intermediaire kosten zijn: De aanschafkosten voor zaken, die tot het vermogen van u als werkgever gaan behoren. Kosten die worden gemaakt voor zaken, die tot het vermogen van u als werkgever behoren en die aan de medewerker ter beschikking zijn gesteld. Bijvoorbeeld benzinekosten die de medewerker voorschiet bij een auto van de zaak. Kosten die samenhangen met de bedrijfsvoering van de werkgever. Representatiekosten en kosten voor relatiegeschenken, bijvoorbeeld de kosten voor een fles wijn die een medewerker koopt voor een klant. 3. Voorzieningen die geen privévoordeel meebrengen De staatssecretaris van Financiën heeft benadrukt dat niet alle voorzieningen die een werkgever voor een medewerker treft loon vormen. Om van loon te kunnen spreken moet er sprake zijn van een voldoende oorzakelijk verband tussen de voorziening en de dienstbetrekking. Daarnaast moet de voorziening een privévoordeel voor de medewerker met zich meebrengen (voordeelcriterium). Voorzieningen, die geen privévoordeel meebrengen vormen geen loon en blijven daarom onbelast. Dit is onafhankelijk van de vraag of ze op de werkplek worden gebruikt of verbruikt. De staatssecretaris heeft dit (vooralsnog) niet verder toegelicht met voorbeelden, zodat de praktijk moet uitwijzen om welke voorzieningen het gaat. Gerichte vrijstellingen Binnen de WKR bestaat een aantal gerichte vrijstellingen voor duidelijk zakelijke kosten. De volgende kosten vormen in eerste instantie wel loon, maar zijn gericht vrijgesteld onder de WKR (en komen daarmee niet ten laste van de vrije ruimte): Reiskostenvergoeding van maximaal 0,19 per kilometer. Tijdelijke verblijfskosten in het kader van de dienstbetrekking. Het gaat om maaltijden bij overwerk, dienstreizen en koopavonden, maar ook de kosten van overnachtingen bij dienstreizen. Cursussen, congressen, seminars, en dergelijke. Studie- en opleidingskosten (inclusief kosten EVCprocedures).

3 Vakliteratuur en kosten van inschrijving in beroepsregister. Extraterritoriale kosten (30%-regeling). Dit zijn extra kosten van tijdelijk verblijf buiten het land van herkomst, bijvoorbeeld verstrekking van dubbele huisvesting aan medewerkers uit Oost-Europa. Outplacement. Zakelijke verhuiskosten. Vrijstelling voor branche eigen producten / personeelskorting. Gereedschappen en ICT-communicatiemiddelen, waarbij de werkgever het noodzakelijk acht dat de medewerker hierover beschikt voor de uitoefening van zijn functie (zie ook Noodzakelijkheidscriterium ). Vergoedingen of verstrekkingen voor op de werkplek gebruikte voorzieningen (zie ook Verstrekkingen in natura & nihilwaarderingen ). Noodzakelijkheidscriterium Vanaf 1 januari 2015 wordt het noodzakelijkheidscriterium ingevoerd voor gereedschappen, computers, mobiele communicatiemiddelen en dergelijke apparatuur. Op grond hiervan kan bijvoorbeeld ook een tablet (ipad) belastingvrij worden verstrekt door de werkgever, mits de werkgever het noodzakelijk acht om in het kader van zijn bedrijfsvoering deze voorziening te verstrekken aan de medewerker. Met andere woorden, de medewerker heeft de verstrekking zonder meer nodig om zijn functie goed uit te kunnen oefenen. Als daarvan sprake is, hoeft de werkgever geen rekening te houden met een eventueel privévoordeel van de medewerker. Door de invoering van het noodzakelijkheidscriterium komt het bestaande onderscheid te vervallen in fiscale behandeling tussen enerzijds computers en tablets (ten minste 90% zakelijk gebruik) en anderzijds telefoons (ten minste 10% zakelijk gebruik). Er wordt niet voldaan aan het noodzakelijkheidscriterium als de medewerker daarvoor bruto loonbestanddelen inlevert (cafetariaregeling). Voor bestuurders (dus ook DGA s) en commissarissen wordt een extra toets aangelegd om aannemelijk te maken dat een verstrekking van gereedschappen of ICTmiddelen aan hen zakelijk is. Verstrekkingen in natura & nihilwaarderingen Verstrekt u bepaalde zaken in natura dan zullen deze verstrekkingen gewaardeerd moeten worden, waarna de waarde in de vrije ruimte van 1,2% valt. Bij deze waardering geldt als hoofdregel dat de waarde gelijk is aan de factuurwaarde inclusief btw. Alleen als er geen factuur is of als de factuur van een verbonden vennootschap komt, dan moet worden uitgegaan van de waarde in het economische verkeer. Voor producten uit het eigen bedrijf wordt de waarde altijd gesteld op de consumentenprijs. Bepaalde verstrekkingen en voorzieningen op de werkplek mogen vanwege het grote zakelijke karakter echter op nihil worden gewaardeerd. Deze verstrekkingen vallen dus wel onder de WKR, maar er wordt geen waarde aan toegekend, zodat ze dus ook geen beslag leggen op de vrije ruimte. Denk hierbij aan de volgende verstrekkingen: Voorzieningen op de werkplek (gebruik vaste computer, kopieerapparaat). Arbo-voorzieningen. Consumpties tijdens werktijd die geen onderdeel uitmaken van een maaltijd. Ter beschikking gestelde kleding die nagenoeg uitsluitend geschikt is om tijdens werktijd te dragen, waaronder uniformen en werkkleding met een logo van

4 ten minste 70cm2. Ook valt hieronder ter beschikking gestelde kleding die op de werkplek achterblijft. Hypothecaire lening voor een eigen woning (in Belastingplan 2015 is opgemerkt dat deze nihilwaardering mogelijk komt te vervallen, maar er volgt nog een onderzoek naar in welke vorm). Renteloze lening voor (elektrische) fiets of scooter. OV-jaarkaart en voordeelurenkaart als de medewerker deze kaart ook gebruikt voor het werk. Voor bepaalde verstrekkingen geldt dat een lagere waardering kan worden toegepast dan de factuurwaarde of waarde in het economische verkeer. Dit geldt voor: Maaltijden in bedrijfskantines (2014: 3,15). Huisvesting en inwoning op de werkplek (mits niet vallend onder een gerichte vrijstelling) (2014: 5,35). Kinderopvang op de werkplek. Wat is een werkplek? Bij de nihilwaardering staat de werkplek centraal. Een werkplek is elke plaats waar medewerkers werken en waarvoor de werkgever op grond van de Arbeidsomstandighedenwet verantwoordelijk is. Een werkplek is bijvoorbeeld een kantoor, een bedrijfskantine, de vergaderzaal, een fabriekshal, de bouwplaats waar een bouwvakker werkzaam is en de vrachtauto van een beroepschauffeur. Een werkruimte in de woning van de medewerker (ook van een DGA) wordt in principe niet gezien als werkplek! Dit is echter wel het geval wanneer de werkruimte een zelfstandig gedeelte van de huur- of koopwoning van de medewerker is. Er is sprake van een zelfstandig gedeelte als de werkruimte bijvoorbeeld verhuurd zou kunnen worden, omdat deze ruimte een eigen opgang en eigen sanitair heeft. Bovenstaande waarderingsregels voor de nihilwaardering gelden tot 1 januari 2015 alleen voor verstrekkingen in natura en dus niet voor vergoedingen in geld. Mocht de werkgever een vergoeding geven, dan komt het volledige bedrag ten laste van de vrije ruimte. Vanaf 2015 komt dit onderscheid tussen vergoedingen en verstrekkingen te vervallen voor arbo-voorzieningen, zodat het voor die voorzieningen geen verschil meer uitmaakt of deze worden vergoed, verstrekt of ter beschikking gesteld. Nadere regelgeving hierover moet nog verschijnen. De vrije ruimte van 1,2% Op werkgeversniveau geldt een vrijstelling van 1,2% van de totale fiscale loonsom van alle medewerkers gezamenlijk (kolom 14 van de loonstaat). Met inachtneming van het gebruikelijkheidscriterium kunt u de ruimte in deze vrijstelling naar eigen inzicht aanwenden voor het personeel zonder een nadere onderbouwing. Het voordeel hiervan is dat u niet meer per individu hoeft te toetsen of een belastingvrije vergoeding of verstrekking mogelijk is. De toetsing vindt op collectief niveau plaats door te beoordelen of de vrije ruimte wel of niet wordt overschreden. De vrije ruimte moet tot 2015 nog worden bepaald per inhoudingsplichtige/per loonheffingennummer. Heeft een inhoudingsplichtige meerdere subnummers, dan wordt deze toch aangemerkt als één inhoudingsplichtige. Vanaf 1 januari 2015 bestaat de mogelijkheid om de WKR op concernniveau te mogen toepassen. Van een concern is sprake als een inhoudingsplichtige het gehele kalenderjaar een belang van ten minste 95% of meer heeft in een andere inhoudingsplichtige. Bij de kosten die onder het forfait van 1,2% vallen moet ook btw in aanmerking worden genomen. Daarnaast is het niet toegestaan om de niet benutte vrije ruimte van een jaar mee te nemen naar het volgende jaar.

5 De volgende kosten (niet limitatief) vallen daarmee onder het 1,2% forfait: Kerstpakketten. Personeelsreizen en -feesten (buiten de werkplek). Fiets van de zaak. Bedrijfsfitness buiten de werkplek (tenzij volgens Arboplan). Vaste kostenvergoedingen (zonder kostenonderzoek). Maaltijden in bedrijfskantines. Inrichting van de werkruimte thuis (indien geen zelfstandige ruimte). Contributie vakbond. kosten (bijvoorbeeld kosten voor wassen auto van de zaak) en kosten met een gerichte vrijstelling die in de vaste kostenvergoeding zijn opgenomen. In de grondslag van de totale fiscale loonsom mag slechts loon uit vroegere dienstbetrekking (bijvoorbeeld een ontslagvergoeding of een doorbetaling van een WIAuitkering aan een ex-medewerker) in aanmerking worden genomen, als dit loon uit vroegere dienstbetrekking niet meer bedraagt dan 10% van het totale fiscale loon. Het voordeel van de auto van de zaak, het genot van de dienstwoning en bepaalde geldboeten kunnen geen onderdeel uitmaken van de vrije ruimte van 1,2%. Deze voordelen moeten verplicht op de loonstrook tot het loon van de medewerker worden gerekend. Interne representatiekosten. Persoonlijke verzorging. Parkeer-, veer- en tolgelden bij privéauto (als reeds 0,19 per kilometer wordt vergoed). Reiskostenvergoedingen boven 0,19 per kilometer (bij privé-auto). Werkkleding die niet op nihil is gewaardeerd. Rentevoordeel van personeelslening (niet voor eigen woning). Voor zover de vrije ruimte van 1,2% wordt overschreden, betaalt u daarover 80% belasting in de vorm van een eindheffing. Dit eindheffingsloon is geen loon voor de premies volksverzekeringen, de premies werknemersverzekeringen en ook niet voor de inkomensafhankelijke bijdrage Zorgverzekeringswet. Is een vaste kostenvergoeding onderbouwd via een kostenonderzoek, dan kunnen bepaalde kosten buiten de vrije ruimte blijven. Denk hierbij aan intermediaire

6 Einde keuzeregime Voor de jaren 2011 tot en met 2014 kon u jaarlijks kiezen om de oude regels van vrije vergoedingen en verstrekkingen toe te passen. Bij toepassing van het overgangsrecht bleef alles bij het oude, maar er gold wel een beperking van de personeelsfeestenvrijstelling. Vanaf 2015 is elke werkgever verplicht de WKR toe te passen en heeft u dus niet meer de mogelijkheid om te kiezen voor toepassing van de oude regels. Afrekensystematiek De WKR kent tot 2015 nog drie verschillende methoden om per aangiftetijdvak te toetsen of de vrije ruimte wordt overschreden. Vanaf 1 januari 2015 geldt nog maar één afrekeningsmethode. De werkgever zal na afloop van het kalenderjaar moeten toetsen of de vrije ruimte is overschreden. In geval van overschrijding moet de verschuldigde eindheffing worden afgedragen via de aangifte over het eerste aangiftetijdvak van het volgende jaar. (Her)inrichting administratie De wetgeving en de Belastingdienst geven geen voorschriften hoe een werkgever zijn administratie moet inrichten voor de WKR. De werkgever is vrij om dat zelf te bepalen. Wel moet uit uw administratie blijken welke vergoedingen en verstrekkingen (inclusief btw) zijn aangewezen als eindheffingsloon en welk bedrag u ten laste van de vrije ruimte heeft gebracht. Vervolgens kan aan de hand van het totale fiscale loon worden getoetst of u binnen de vrije ruimte van 1,2% blijft of dat u eindheffing bent verschuldigd. Daartoe zullen gegevens uit de financiële en loonadministratie moeten worden gekoppeld. Dit vereist mogelijk aanpassingen in uw administratie. Bovendien is het raadzaam om niet pas na afloop van het kalenderjaar te weten in hoeverre de WKR-pot is gevuld, maar ook tussentijds, zodat u daarmee rekening kunt houden met nieuwe vergoedingen en verstrekkingen aan het personeel. Zoals hierboven opgemerkt, moet u ook rekening houden met het bedrag aan btw. Ter beperking van de administratieve lasten is het mogelijk om afspraken te maken met de Belastingdienst om met de gemiddelde btw-druk rekening te houden met de kosten in de WKR-pot. Goede vastlegging in de administratie en een zorgvuldige afstemming tussen de financiële en loonadministratie is nodig om de WKR correct uit te voeren. Deze processen vergen in het bijzonder aandacht, indien de financiële administratie en loonadministratie niet door dezelfde partij wordt uitgevoerd. Bij het inboeken van facturen in de administratie moeten bepaalde kosten wellicht worden opgesplitst. Denk aan een factuur voor kerstpakketten, als de werkgever de kerstpakketten niet alleen verstrekt aan medewerkers, maar ook aan uitzendkrachten en/of relaties. Bij een concern (ook bij een holding en een werkmaatschappij) moeten de kosten op de juiste wijze worden toegewezen aan de vennootschap waar de medewerkers op de loonlijst staan (tenzij gebruik wordt gemaakt van de concernregeling). Dit is bijvoorbeeld van belang bij een werkmaatschappij die de kosten betaalt van een personeelsfeest waarbij ook medewerkers van andere groepsvennootschappen aanwezig zijn. Arbeidsvoorwaardenbeleid Met het oog op de invoering van de WKR is het raadzaam dat u stilstaat bij uw arbeidsvoorwaardenbeleid. Als uit een inventarisatie blijkt dat de vrije ruimte van 1,2% wordt overschreden, dan kan het wenselijk zijn om het totale pakket aan vergoedingen en verstrekkingen zodanig te wijzigen dat het forfait niet of zo weinig mogelijk wordt overschreden. U moet zich ervan bewust zijn dat een eenzijdige aanpassing van het arbeidsvoorwaardenbeleid (ten nadele van de

7 medewerker) niet zomaar mogelijk is. Vaak is instemming van de medewerker of de ondernemingsraad nodig. Ook is het relevant of een cao van toepassing is. Ook onder de WKR kunnen medewerkers via een cafetariaregeling nog steeds belast loon inruilen voor een vergoeding of verstrekking. Binnen de systematiek van de WKR kan dit voor u als werkgever echter in bepaalde situaties zeer nadelig uitwerken. Dit doet zich voor als loon wordt ingeruild voor een verstrekking die niet gericht is vrijgesteld (bijvoorbeeld een fiets van de zaak) én hierdoor de vrije ruimte van 1,2% wordt overschreden. In dat geval betaalt u 80% eindheffing over de waarde van de fiets. Onder het oude stelsel was dit voor u kostenneutraal. Voor meer informatie over de WKR kunt u contact met ons opnemen. Dit document is geschreven met inachtneming van de voorstellen die zijn opgenomen in het Belastingplan 2015 en bijgewerkt tot 11 november Mogelijk dat deze voorstellen nog wijzigen tijdens de behandeling in het parlement. Daarnaast zijn de standpunten van de Belastingdienst over de WKR voortdurend in ontwikkeling. Het is daarom niet ondenkbaar dat de regeling in de nabije toekomst op bepaalde punten wordt aangepast. Deze whitepaper heeft slechts een informatief karakter en aan de inhoud kunnen geen rechten worden ontleend.

De Werkkostenregeling (WKR)

De Werkkostenregeling (WKR) De Werkkostenregeling (WKR) Als freelancer of DGA in loondienst geniet u salaris uit uw vennootschap, u heeft dan te maken met de werkkostenregeling. Per 1 januari 2015 wordt in Nederland voor alle ondernemers

Nadere informatie

UW ONDERNEMING, ONZE ERVARING

UW ONDERNEMING, ONZE ERVARING UW ONDERNEMING, ONZE ERVARING Werkkostenregeling Melvin Rademaker Een nieuwe kijk op vergoedingen en verstrekkingen 2 De Werkkostenregeling in vogelvlucht 3 Loonbegrip, intermediaire kosten, loon in natura

Nadere informatie

Werkkostenregeling (WKR)

Werkkostenregeling (WKR) Werkkostenregeling (WKR) Met ingang van 1 januari 2015 wordt de werkkostenregeling definitief ingevoerd: een nieuw systeem voor alle vergoedingen en verstrekkingen aan personeel. De WKR heeft voor werkgevers

Nadere informatie

Informatiebijeenkomst WKR

Informatiebijeenkomst WKR Informatiebijeenkomst WKR Programma Welkom Werkkostenregeling (WKR) Vragen en overleg Afsluiting Waarom werkkostenregeling? Fiscale vereenvoudigingswet 2010 Doel: administratieve lastenverlichting o Vast

Nadere informatie

MEMO INZAKE DE WERKKOSTENREGELING VERPLICHT PER 1 JANUARI 2015. Geachte relatie,

MEMO INZAKE DE WERKKOSTENREGELING VERPLICHT PER 1 JANUARI 2015. Geachte relatie, MEMO INZAKE DE WERKKOSTENREGELING VERPLICHT PER 1 JANUARI 2015 Geachte relatie, Op Prinsjesdag 2014 is bekend geworden dat de Werkkostenregeling vanaf 2015 verplicht is voor alle werkgevers. Ten opzichte

Nadere informatie

Werkkostenregeling: 10 tips voor een goede implementatie

Werkkostenregeling: 10 tips voor een goede implementatie Werkkostenregeling: 10 tips voor een goede implementatie Tip 1: Inventariseer uw personeelsverstrekkingen Bij de implementatie van de werkkostenregeling (WKR) is het essentieel, dat u weet welke vergoedingen

Nadere informatie

Werkkostenregeling. De vrije ruimte bedraagt 1,2% van de fiscale loonsom.

Werkkostenregeling. De vrije ruimte bedraagt 1,2% van de fiscale loonsom. Werkkostenregeling Sinds 1 januari 2015 is de werkkostenregeling definitief en daardoor verplicht voor alle werkgevers. Hieronder een korte uitleg over de werkkostenregeling én tips voor de juiste toepassing

Nadere informatie

People Services. De werkkostenregeling ABCD. KPMG Meijburg & Co

People Services. De werkkostenregeling ABCD. KPMG Meijburg & Co People Services De werkkostenregeling In dit memo gaan wij in op de gevolgen van de werkkostenregeling die met ingang van 1 januari 2011 in werking is getreden, en het overgangsrecht waarmee werkgevers

Nadere informatie

Werkkostenregeling 2015

Werkkostenregeling 2015 Werkkostenregeling 2015 Op 1 januari 2015 wordt de werkkostenregeling definitief. Begin tijdig aan de voorbereidingen voor de overgang naar de werkkostenregeling! Zo voorkomt u dat de werkkostenregeling

Nadere informatie

De werkkostenregeling update februari 2015

De werkkostenregeling update februari 2015 De werkkostenregeling update februari 2015 Sinds 1 januari 2015 moet u gebruikmaken van de zogenaamde werkkostenregeling (WKR). Dat betekent dat de talrijke (29) specifieke regelingen voor bijvoorbeeld

Nadere informatie

Werkkostenregeling. Nieuwe regels onbelaste vergoedingen

Werkkostenregeling. Nieuwe regels onbelaste vergoedingen Werkkostenregeling Nieuwe regels onbelaste vergoedingen Werkkostenregeling: Wat? De vergoedingen en verstrekkingen worden belast bij de werkgever tegen een eindheffingtarief van: 80% tenzij het gaat om:

Nadere informatie

De werkkostenregeling

De werkkostenregeling De werkkostenregeling Met de invoering van de nieuwe werkkostenregeling is een groot aantal fiscale regels rondom de vergoedingen en/of verstrekkingen in de loonsfeer verdwenen. Er is een nieuwe vrijstelling

Nadere informatie

WERKKOSTENREGELING. U kunt de eindheffing van de werkkostenregeling ook als concern toepassen.

WERKKOSTENREGELING. U kunt de eindheffing van de werkkostenregeling ook als concern toepassen. WERKKOSTENREGELING Stap 1. Hoe werkt de werkkostenregeling? Met ingang van 1 januari 2015 wordt de regeling van vrije vergoedingen en verstrekkingen vervangen door de werkkostenregeling (WKR). In de WKR

Nadere informatie

Hoe werkt de werkkostenregeling?

Hoe werkt de werkkostenregeling? Hoe werkt de werkkostenregeling? Op het eerste gezicht heel eenvoudig Op dit moment kent de Wet Loonbelasting 29 verschillende belastingvrije vergoedingen en verstrekkingen die u aan uw werknemers kunt

Nadere informatie

WELKOM BIJ HET SEMINAR

WELKOM BIJ HET SEMINAR WELKOM BIJ HET SEMINAR Werkkostenregeling Kans of bedreiging Renzo van der Ham (KPMG Meijburg & Co) Hans Hameetman (KPMG Accountants NV) Zwijndrecht, 22 maart 2011 2010 KPMG Meijburg & Co, Nederland. Alle

Nadere informatie

Finc Advieswijzer Werkkostenregeling 2017: de hoofdpunten op een rij

Finc Advieswijzer Werkkostenregeling 2017: de hoofdpunten op een rij Finc Advieswijzer Werkkostenregeling 2017: de hoofdpunten op een rij In februari vindt de afrekening van de werkkostenregeling (WKR) voor 2016 plaats. De werkkostenregeling blijft voor velen nog lastige

Nadere informatie

WERKKOSTENREGELING EN IRIS

WERKKOSTENREGELING EN IRIS WERKKOSTENREGELING EN IRIS Renee Pauli/Werkkostenregeling 1 DE WERKKOSTENREGELING De basis Vervangt huidige systeem van vergoedingen en verstrekkingen Van individuele beoordeling per werknemer naar beoordeling

Nadere informatie

Werkkostenregeling WHITEPAPER

Werkkostenregeling WHITEPAPER Werkkostenregeling WHITEPAPER Gemaakt door: info@tavernemeun.nl www.tavernemeun.nl 0318-518810 De werkkostenregeling vervangt sinds 1 januari 2011 de oude regelingen voor vergoedingen en verstrekkingen

Nadere informatie

Werkkostenregeling (WKR)

Werkkostenregeling (WKR) Werkkostenregeling (WKR) 22 oktober 2014 Werkkostenregeling Inleiding Systematiek Loon Nihilwaardering Gerichte vrijstelling Vrije ruimte Administratie Voorbeelden met kansen en bedreigingen Hoe verder?

Nadere informatie

Middels dit schrijven willen wij nogmaals uw aandacht vragen voor de werkkostenregeling (WKR).

Middels dit schrijven willen wij nogmaals uw aandacht vragen voor de werkkostenregeling (WKR). Cliëntenbrief werkkostenregeling (WKR) Onderwerp: werkkostenregeling Doel: informeren en adviseren Bestemd voor: ondernemers Eersel, november 2012 Geachte heer, mevrouw, Middels dit schrijven willen wij

Nadere informatie

Werkkostenregeling 2015. 18 november 2014

Werkkostenregeling 2015. 18 november 2014 Werkkostenregeling 2015 18 november 2014 Wet loonbelasting 1964 Artikel 10 wet op de loonbelasting: Loon is al het geen uit een dienstbetrekking of een vroeger dienstverband wordt genoten, daaronder mede

Nadere informatie

Werkkostenregeling. Onderwerpen. Fiscaal. aan het werk met de werkkostenregeling

Werkkostenregeling. Onderwerpen. Fiscaal. aan het werk met de werkkostenregeling Werkkostenregeling aan het werk met de werkkostenregeling Oudshoorn & Schoe/Huisman & Partners Woerden, 19 november 2014 mr. Sandra Twigt-Endema RB Dia 1 Onderwerpen De WKR vergt een multidisciplinaire

Nadere informatie

INLEIDING De werkkostenregeling 2015 daaronder mede begrepen hetgeen wordt vergoed of verstrekt in het kader van de dienstbetrekking niet

INLEIDING De werkkostenregeling 2015 daaronder mede begrepen hetgeen wordt vergoed of verstrekt in het kader van de dienstbetrekking niet INLEIDING In 2011 is de werkkostenregeling ingevoerd met als doel belastingvrije verstrekkingen eenvoudiger te maken en de administratieve lasten te verminderen. In een brief van 3 juli 2014 heeft de staatssecretaris

Nadere informatie

WERKKOSTENREGELING PER 1 JANUARI 2015

WERKKOSTENREGELING PER 1 JANUARI 2015 WERKKOSTENREGELING PER 1 JANUARI 2015 Per 1 januari 2015 is de werkkostenregeling van toepassing. Deze nieuwe regeling vervangt de bestaande regeling die door de meeste werkgevers niet toegepast werd omdat

Nadere informatie

Werkkostenregeling De hoofdpunten op een rij. advieswijzer

Werkkostenregeling De hoofdpunten op een rij. advieswijzer Werkkostenregeling 2017 De hoofdpunten op een rij 04.08.16 advieswijzer In deze advieswijzer: In februari vindt de afrekening van de werkkostenregeling (WKR) voor 2016 plaats. De werkkostenregeling blijft

Nadere informatie

DE WERKKOSTENREGELING

DE WERKKOSTENREGELING DE WERKKOSTENREGELING Christo van Gennep / Madeleine Lamers CMS Derks Star Busmann 24 januari 2011 Huidige situatie Belast Loon Onbelast (geheel of gedeeltelijk) Vergoedingen Verstrekkingen 2 Nieuwe situatie

Nadere informatie

Cliëntennieuwsbrief AF&T Special Werkkostenregeling (WKR) December 2014. In dit nummer:

Cliëntennieuwsbrief AF&T Special Werkkostenregeling (WKR) December 2014. In dit nummer: Cliëntennieuwsbrief AF&T Special Werkkostenregeling (WKR) December 2014 In dit nummer: - Wijzigingen Werkkostenregeling 2015 - Gerichte vrijstellingen werkkostenregeling 2015 - Nihil-waarderingen werkkostenregeling

Nadere informatie

Special: Werkkostenregeling 2011

Special: Werkkostenregeling 2011 Special: Werkkostenregeling 2011 De werkkostenregeling Op dit moment zijn er allerlei regelingen voor belastingvrije vergoedingen en verstrekkingen. Uitgangspunt hierbij is dat zakelijke kosten belastingvrij

Nadere informatie

Special Werkkostenregeling 2015

Special Werkkostenregeling 2015 Special Werkkostenregeling 2015 Audit І Tax І Advisory Werkkostenregeling 2015 Inhoudsopgave 1. Inleiding 2 2. Categorieën kosten 2 3. Indeling 3 4. De vrije ruimte 4 5. Arbeidsrechtelijke consequenties

Nadere informatie

Kostenvergoedingen Training on the job

Kostenvergoedingen Training on the job Kostenvergoedingen Training on the job Programma Werkkostenregeling Jaarlijks afrekensysteem Aanwijzen Eisen administratie Werkkostenregeling Werkkostenregeling: indeling loon Geen loon Geen belast loon

Nadere informatie

Roadshow CUMELA Nederland

Roadshow CUMELA Nederland Roadshow CUMELA Nederland Welkom Marie Jose Lamers Jacqueline Tuinenga Nu we er toch zijn. Stand van zaken cao LEO cao LEO geëindigd? Werkkostenregeling Werkkostenregeling verplicht vanaf 2015 Inventariseer

Nadere informatie

DEONDERNEMINGSRAAD& DEWERKKOSTENREGELING

DEONDERNEMINGSRAAD& DEWERKKOSTENREGELING DEONDERNEMINGSRAAD& DEWERKKOSTENREGELING WATISDEROLVANDE ONDERNEMINGSRAADBIJDE WERKKOSTENREGELING? De ondernemingsraad & de werkkostenregeling Werkgevers kunnen aan hun medewerkers fiscaal-vriendelijk

Nadere informatie

Special Werkkostenregeling

Special Werkkostenregeling Special Werkkostenregeling 0 Werkkostenregeling Inhoudsopgave 1. Inleiding pag. 2 2. Categorieën kosten pag. 3 3. De vrije ruimte pag. 4 4. Overgangsregeling pag. 5 5. Arbeidsrechtelijke consequenties

Nadere informatie

De werkkostenregeling (WKR) Please Payroll Postbus 11, 5700 AA Helmond T 0800 235 75 32 (gratis) T 0492 388 888 E info@please.nl www.please.

De werkkostenregeling (WKR) Please Payroll Postbus 11, 5700 AA Helmond T 0800 235 75 32 (gratis) T 0492 388 888 E info@please.nl www.please. De werkkostenregeling (WKR) Please Payroll Postbus 11, 5700 AA Helmond T 0800 235 75 32 (gratis) T 0492 388 888 E info@please.nl www.please.nl Werkkostenregeling Doel van de werkkostenregeling: Administratieve

Nadere informatie

Werkkostenregeling. drs. Leon van der Giesen 2 oktober 2014. Regionaal verbonden, wereldwijd betrokken

Werkkostenregeling. drs. Leon van der Giesen 2 oktober 2014. Regionaal verbonden, wereldwijd betrokken Werkkostenregeling 2015 drs. Leon van der Giesen 2 oktober 2014 Schematische overzicht werkkostenregeling 2015 Aangewezen werkkosten geen uitsplitsing naar werknemer Totale werkkosten (uitgezonderd intermediaire

Nadere informatie

Werkkostenregeling Kennisbank 3.1 Soorten kosten... 2 3.2 Inhoud werkkostenregeling... 5 3.3 Administratieve verwerking... 7

Werkkostenregeling Kennisbank 3.1 Soorten kosten... 2 3.2 Inhoud werkkostenregeling... 5 3.3 Administratieve verwerking... 7 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 2 2. Oude regeling... 2 3. Nieuwe regeling... 2 3.1 Soorten kosten... 2 3.1.1 Intermediaire kosten... 2 3.1.2 Gericht vrijgestelde vergoedingen... 3 3.1.3 Overige voordelen,

Nadere informatie

WERKKOSTENREGELING. Schematisch ziet het systeem er als volgt uit: Nieuwsbrief. werkkostenregeling per 1 januari 2015.

WERKKOSTENREGELING. Schematisch ziet het systeem er als volgt uit: Nieuwsbrief. werkkostenregeling per 1 januari 2015. WERKKOSTENREGELING Vanaf 1 januari 2015 komt er een nieuw systeem voor de fiscale behandeling van vergoedingen, verstrekkingen en ter beschikking gestelde voorzieningen aan uw personeel (kortom: werkkosten).

Nadere informatie

Totale vergoedingen en verstrekkingen inhoudingsplichtige. Belastbaar loon. -/- door inhoudingsplichtige aangewezen belastbaar loon werknemer

Totale vergoedingen en verstrekkingen inhoudingsplichtige. Belastbaar loon. -/- door inhoudingsplichtige aangewezen belastbaar loon werknemer voor cliënten De werkkostenregeling De werkkostenregeling (hierna: WKR) betekent een volledige verandering van de fiscale regels rondom het geven van vergoedingen en verstrekkingen aan personeel. Weet

Nadere informatie

Werkkostenregeling. Nieuwe regeling voor vrije vergoedingen en verstrekkingen.

Werkkostenregeling. Nieuwe regeling voor vrije vergoedingen en verstrekkingen. Werkkostenregeling Nieuwe regeling voor vrije vergoedingen en verstrekkingen. Programma Uitgangspunten werkkostenregeling Inhoud werkkostenregeling Voorbeeld Aandachtspunten / praktijk Wijzigingen 2013

Nadere informatie

Werkkostenregeling. NB De werkkostenregeling geldt alleen voor werknemers en pseudo-werknemers en uitdrukkelijk niet voor vrijwilligers.

Werkkostenregeling. NB De werkkostenregeling geldt alleen voor werknemers en pseudo-werknemers en uitdrukkelijk niet voor vrijwilligers. Werkkostenregeling Op 1 januari 2011 is de werkkostenregeling voor het eerst ingevoerd. Tot 1 januari 2015 geldt een overgangsperiode; de werkgever (inhoudingsplichtige) kan jaarlijks bij aanvang van het

Nadere informatie

Whitepaper Werkkostenregeling Versie: oktober 2014.

Whitepaper Werkkostenregeling Versie: oktober 2014. Whitepaper Werkkostenregeling Versie: oktober 2014. Tot 2011 kenden we in Nederland veel verschillende regels voor belastingvrije vergoedingen en verstrekkingen. De regels waren niet altijd even helder

Nadere informatie

De werkkostenregeling, loon en loon in natura

De werkkostenregeling, loon en loon in natura De werkkostenregeling, loon en loon in natura 29 april 2010 Per 1 januari 2011 komt er een nieuw systeem van vrije vergoedingen en verstrekkingen in de loonsfeer: de werkkostenregeling. Dat moet werkgevers

Nadere informatie

Werkkostenregeling. Werk aan de winkel! Denk ondernemend. Denk Bol.

Werkkostenregeling. Werk aan de winkel! Denk ondernemend. Denk Bol. Werkkostenregeling Werk aan de winkel! Denk ondernemend. Denk Bol. Werkgevers kunnen al vanaf 1 januari 2011 gebruikmaken van de werkkostenregeling (WKR). Toch hebben nog maar weinig werkgevers de overstap

Nadere informatie

De werkkostenregeling. 13 april 2015

De werkkostenregeling. 13 april 2015 De werkkostenregeling 13 april 2015 Contactpersoon M.J. (Michel) Kooij director (t) 088 288 8142 (m) 06 1099 9182 (e) MKooij@deloitte.nl 1 Agenda Werkkostenregeling op hoofdlijnen Personeelsactiviteiten:

Nadere informatie

Werkkostenregeling. Up-date 2015. Simone Slijpen

Werkkostenregeling. Up-date 2015. Simone Slijpen Werkkostenregeling Up-date 2015 Simone Slijpen WKR theorie Alle vergoedingen en verstrekkingen zijn loon Werkgever wijst vooraf vergoedingen en verstrekkingen aan die onder de werkkostenregeling komen

Nadere informatie

DEWERKKOSTENREGELING INENNOTENDOP

DEWERKKOSTENREGELING INENNOTENDOP DEWERKKOSTENREGELING INENNOTENDOP WATBETEKENTDE WERKKOSTENREGELINGVOOR UALSWERKGEVER? De werkkostenregeling in een notendop Werkgevers kunnen aan hun medewerkers fiscaal-vriendelijk zogenoemde vergoedingen

Nadere informatie

Werkkostenregeling. 29 september 2014, mr. G. (Gerard) Gelling

Werkkostenregeling. 29 september 2014, mr. G. (Gerard) Gelling Werkkostenregeling 29 september 2014, mr. G. (Gerard) Gelling Programma van vandaag Werkkostenregeling, een update Werkkostenregeling en CAO Bouwnijverheid Vragen? 2 2014 MTH Overzicht WKR Alle vergoedingen/verstrekkingen/voorzieningen

Nadere informatie

De gevolgen van de keuzes en vastleggingen in de administratie komen tot uiting in de loonaangifte.

De gevolgen van de keuzes en vastleggingen in de administratie komen tot uiting in de loonaangifte. Loonheffingen Werkkostenregeling Voor wie geldt de werkkostenregeling? De werkkostenregeling kan door de inhoudingsplichtige (hierna: werkgever) worden toegepast voor de werknemers. Het gaat daarbij dus

Nadere informatie

Werkkostenregeling per 2015

Werkkostenregeling per 2015 Werkkostenregeling per 2015 Inhoud Werkkostenregeling verplicht...1 Verschil ter beschikking stellen en verstrekken...1 Hoofdlijnen Werkkostenregeling...1 Werkkostenregel in schema...3 Kosten uit uw financiële

Nadere informatie

De werkkostenregeling

De werkkostenregeling Werkgevers kunnen vanaf 1 januari 2011 gebruik maken van de werkkostenregeling. Toch hebben maar weinig werkgevers de overstap gemaakt. Tot 2015 mag u nog kiezen voor het oude systeem van (vrije) vergoedingen

Nadere informatie

1. Alles wat de werknemer van de werkgever krijgt is loon!

1. Alles wat de werknemer van de werkgever krijgt is loon! Memo De werkkostenregeling 2012 Inleiding Onder de werkkostenregeling veranderen de fiscale regels met betrekking tot vergoedingen en verstrekkingen die aan het personeel worden gegeven totaal. Dit memo

Nadere informatie

De werkkostenregeling in het kort

De werkkostenregeling in het kort De werkkostenregeling in het kort De werkkostenregeling vervangt de regeling voor vrije vergoedingen en verstrekkingen en is vanaf 1 januari 2015 verplicht voor elke werkgever. De werkkostenregeling geldt

Nadere informatie

1. Alles wat de werknemer van de werkgever krijgt is loon!

1. Alles wat de werknemer van de werkgever krijgt is loon! Memo De werkkostenregeling 2014 Inleiding Onder de werkkostenregeling veranderen de fiscale regels met betrekking tot vergoedingen en verstrekkingen die aan het personeel worden gegeven totaal. Dit memo

Nadere informatie

Werkkostenregeling (WKR)

Werkkostenregeling (WKR) Werkkostenregeling (WKR) AP middag 31 januari 2013 Rob Kusters Jaap van der Sijs Inhoud AP middag Werkkostenregeling Wat is de WKR eigenlijk? Resultaten enquête en statistiek invoering WKR in Nederland

Nadere informatie

1. Alles wat de werknemer van de werkgever krijgt is loon!

1. Alles wat de werknemer van de werkgever krijgt is loon! Memo De werkkostenregeling 2014-2015 Inleiding Onder de werkkostenregeling veranderen de fiscale regels met betrekking tot vergoedingen en verstrekkingen die aan het personeel worden gegeven totaal. Dit

Nadere informatie

Checklist Werken met de werkkostenregeling

Checklist Werken met de werkkostenregeling Checklist Werken met de werkkostenregeling 1. Verdiep u in de werkkostenregeling Op 1 januari 2011 trad de werkkostenregeling in werking. Op grond van deze regeling mag de inhoudingsplichtige maximaal

Nadere informatie

Memorandum werkkostenregeling

Memorandum werkkostenregeling Memorandum werkkostenregeling De werkkostenregeling De werkkostenregeling (hierna: WKR) betekent een volledige verandering van de fiscale regels rondom het geven van vergoedingen en verstrekkingen aan

Nadere informatie

De ondernemingsraad & de werkkostenregeling

De ondernemingsraad & de werkkostenregeling De ondernemingsraad & de werkkostenregeling Werkgevers kunnen aan hun medewerkers fiscaal-vriendelijk zogenoemde vergoedingen en verstrekkingen geven. De regels hierover zijn per 1 januari 2015 definitief

Nadere informatie

WERKKOSTENREGELING 2011

WERKKOSTENREGELING 2011 WERKKOSTENREGELING 2011 1. Inleiding Met ingang van 01 januari 2011 wordt de werkkostenregeling ingevoerd. In deze regeling worden veel vrije vergoedingen en verstrekkingen, elk met hun eigen regels in

Nadere informatie

Allereerst. Bibi Gelaudie Salarisadministratie. Anne van Haga Salarisadministratie Fiscaal

Allereerst. Bibi Gelaudie Salarisadministratie. Anne van Haga Salarisadministratie Fiscaal Wegwijs in de WKR 17 november 2014 Allereerst Bibi Gelaudie Salarisadministratie Anne van Haga Salarisadministratie Fiscaal Programma Wat is de WKR? Soorten vergoedingen Fiets en de WKR Arbeidsovereenkomsten

Nadere informatie

WERKKOSTENREGELING oktober 2010 LH 970-1Z*2FD

WERKKOSTENREGELING oktober 2010 LH 970-1Z*2FD WERKKOSTENREGELING oktober 2010 Inhoudsopgave 1 Inhoudsopgave 1. Nieuwe werkkostenregeling (WKR): wat u moet weten voor 1 januari 2011 2 2. Hoe werkt de werkkostenregeling? 4 2.1. Geen loon of geen belast

Nadere informatie

Nu al nadenken over arbeidsvoorwaardenbeleid

Nu al nadenken over arbeidsvoorwaardenbeleid Nieuwe werkkostenregeling: wat u moet weten voor 1 januari 2011 Per 1 januari 2011 wordt een nieuwe regeling ingevoerd: de werkkostenregeling. Door deze regeling kunt u maximaal 1,4% van uw totale fiscale

Nadere informatie

Klantenseminar/WKR. Jack-Willem Beckers Controlespecialist Loonheffingen. Alblasserdam, donderdag 9 oktober 2014

Klantenseminar/WKR. Jack-Willem Beckers Controlespecialist Loonheffingen. Alblasserdam, donderdag 9 oktober 2014 Klantenseminar/WKR Jack-Willem Beckers Controlespecialist Loonheffingen Alblasserdam, donderdag 9 oktober 2014 WKR In de presentatie: Wet op de loonbelasting 1964 Uitvoeringsbesluit 1965 Uitvoeringsregeling

Nadere informatie

Wij zullen de stappen met u doornemen na uitleg van de werkostenregeling.

Wij zullen de stappen met u doornemen na uitleg van de werkostenregeling. De werkkostenregeling Per 1 januari 2011 ìs de werkkostenregeling gaan gelden. In de werkkostenregeling wordt er anders omgegaan met vergoedingen en verstrekkingen aan personeel. Deze regeling kan duurder

Nadere informatie

Werkkostenregeling. Presentatie gemaakt door: Leijtens & Partners B.V. 1-1-2015

Werkkostenregeling. Presentatie gemaakt door: Leijtens & Partners B.V. 1-1-2015 Werkkostenregeling Presentatie gemaakt door: Leijtens & Partners B.V. 1-1-2015 1 Introductie De werkkostenregeling is op 1 januari 2011 ingegaan en vervangt het systeem van vrije vergoedingen en verstrekkingen.

Nadere informatie

WERKKOSTENREGELING. BCS HRM & Salarisadministratie B.V. Postbus 90 T 073-594 29 51 info@bcsbv.nl 5275 ZH Den Dungen F 073-594 10 80 www.bcsbv.

WERKKOSTENREGELING. BCS HRM & Salarisadministratie B.V. Postbus 90 T 073-594 29 51 info@bcsbv.nl 5275 ZH Den Dungen F 073-594 10 80 www.bcsbv. WERKKOSTENREGELING Persoonlijk meer uitleg over werken met de werkostenregeling? Maak een vrijblijvende afspraak met BCS Door de Fiscale Vereenvoudigingswet 2010 wordt de systematiek van vrije vergoedingen

Nadere informatie

Whitepaper Werkkostenregeling Versie: januari 2016

Whitepaper Werkkostenregeling Versie: januari 2016 Whitepaper Werkkostenregeling Versie: januari 2016 Tot 2011 kenden we in Nederland veel verschillende regels voor belastingvrije vergoedingen en verstrekkingen. De regels waren niet altijd even helder

Nadere informatie

People Services. Plan van aanpak - Project werkkostenregeling ABCD. KPMG Meijburg & Co. Inleiding

People Services. Plan van aanpak - Project werkkostenregeling ABCD. KPMG Meijburg & Co. Inleiding People Services Plan van aanpak - Project werkkostenregeling Inleiding Met ingang van 1 januari 2011 is de werkkostenregeling in werking getreden. Op grond hiervan heeft het voormalige systeem van belastingvrije

Nadere informatie

Werkkostenregeling (WKR) 9 december 2014 Gijs van der Voet

Werkkostenregeling (WKR) 9 december 2014 Gijs van der Voet Werkkostenregeling (WKR) 9 december 2014 Gijs van der Voet Programma Achtergrond en historie WKR WKR in hoofdlijnen WKR in de praktijk WKR stappenplan voor invoering Tips en advies Achtergrond en historie

Nadere informatie

WERKKOSTENREGELING JUNI 2010 LH 970-1Z*1FD

WERKKOSTENREGELING JUNI 2010 LH 970-1Z*1FD WERKKOSTENREGELING JUNI 2010 LH 970-1Z*1FD Inhoudsopgave 1 Inhoudsopgave 1. Nieuwe werkkostenregeling: wat u moet weten voor 1 januari 2011 2 2. Hoe werkt de werkkostenregeling? 3 2.1. Geen loon of geen

Nadere informatie

Whitepaper Werkkostenregeling. Versie 26 januari 2013. Introductie: Vanaf 2014 is de werkkostenregeling verplicht.

Whitepaper Werkkostenregeling. Versie 26 januari 2013. Introductie: Vanaf 2014 is de werkkostenregeling verplicht. Whitepaper Werkkostenregeling. Versie 26 januari 2013. Introductie: Vanaf 2014 is de werkkostenregeling verplicht. De regeling houdt in dat u maximaal 1,5% (2013) van uw totale fiscale loonsom (loon voor

Nadere informatie

DE WERKKOSTENREGELING. 12 juni Esther Patty en Cuno Wittrock

DE WERKKOSTENREGELING. 12 juni Esther Patty en Cuno Wittrock DE WERKKOSTENREGELING 12 juni Esther Patty en Cuno Wittrock Werkkostenregeling Werkkostenregeling ( WKR ) is sinds 1 januari 2011 wet. Gedurende de jaren 2011 tot 2015 (?) geldt een overgangsperiode voor

Nadere informatie

De werkkostenregeling in een notendop

De werkkostenregeling in een notendop De werkkostenregeling in een notendop Werkgevers kunnen aan hun medewerkers fiscaal-vriendelijk zogenoemde vergoedingen en verstrekkingen geven. De regels hierover zijn per 1 januari 2015 definitief op

Nadere informatie

De Werkkostenregeling

De Werkkostenregeling Lentink Accountants/Belastingadviseurs brengt onder uw aandacht De Werkkostenregeling Werk aan de winkel! Huizen, november 2013 1 Introductie Werkkostenregeling Werk aan de winkel! Werkgevers kunnen vanaf

Nadere informatie

Nieuw systeem voor al uw vergoedingen en verstrekkingen in de loonsfeer. Werkkostenregeling Werk aan de winkel!

Nieuw systeem voor al uw vergoedingen en verstrekkingen in de loonsfeer. Werkkostenregeling Werk aan de winkel! Nieuw systeem voor al uw vergoedingen en verstrekkingen in de loonsfeer Werkkostenregeling Werk aan de winkel! Werkgevers kunnen vanaf 1 januari 2011 gebruikmaken van de werkkostenregeling (WKR). Toch

Nadere informatie

De Werkkostenregeling

De Werkkostenregeling De Han Bakker 6 november 2012! Regeling is ingegaan per 1-1-2011! Betreft nieuwe regels voor het belasten van vergoedingen en verstrekkingen! Afrekening op werkgeversniveau i.p.v. op werknemersniveau!

Nadere informatie

STAPPENPLAN INVOERING WERKKOSTENREGELING

STAPPENPLAN INVOERING WERKKOSTENREGELING STAPPENPLAN INVOERING WERKKOSTENREGELING Belastingdienst 14-10-2014 Website: www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/belastingdienst/zakelijk/personeel_e n_loon/werkkostenregeling_wat_u_moet_weten_voor_1januari2015/hoe_werk_de_werkkost

Nadere informatie

De werkkostenregeling

De werkkostenregeling Werkgevers krijgen op 1 januari 2015 verplicht te maken met de werkkostenregeling. De overgangsregeling komt hiermee te vervallen. Op donderdag 13 november 2014 heeft de Tweede Kamer het Belastingplan

Nadere informatie

Werkkostenregeling. Uitgebreide lijst met vergoedingen en verstrekkingen

Werkkostenregeling. Uitgebreide lijst met vergoedingen en verstrekkingen . Uitgebreide lijst met vergoedingen en verstrekkingen. Uitgebreide lijst met vergoedingen en verstrekkingen Vergoeding of verstrekking Oude regime Apparatuur, gereedschap en instrumenten Noodzakelijkheidscriterium*

Nadere informatie

WERKKOSTENREGELING Inhoud: 1. De werkkostenregeling?

WERKKOSTENREGELING Inhoud: 1. De werkkostenregeling? WERKKOSTENREGELING Sinds 1 januari 2011 is de regeling voor het toekennen van belastingvrije vergoedingen en verstrekkingen vervallen. Hiervoor in de plaats is de werkkostenregeling gekomen, afgekort de

Nadere informatie

Vijf maatgerelen voor de WKR in 2015

Vijf maatgerelen voor de WKR in 2015 Gelukkig (of helaas) treedt per 2015 de werkkostenregeling (WKR) in werking en zijn vanaf dat moment de meeste bestaande vergoedings- en verstrekkingsregelingen - allemaal met hun eigen regels - verleden

Nadere informatie

De werkkostenregeling Theorie, praktijk en uitvoering

De werkkostenregeling Theorie, praktijk en uitvoering De werkkostenregeling Theorie, praktijk en uitvoering Reiswerk 1 Voorstelronde Armand Lahaije Senior adviseur Internationaal/fiscaal NOB Belastingadviseur 06 2393 1089 a.lahaije@awvn.nl Jan de Graaf Senior

Nadere informatie

Als werkgever krijg je uiterlijk in 2015 te maken met de werkkostenregeling.

Als werkgever krijg je uiterlijk in 2015 te maken met de werkkostenregeling. WERKKOSTENREGELING Als werkgever krijg je uiterlijk in 2015 te maken met de werkkostenregeling. Natuurlijk is het hierbij belangrijk om goed op de hoogte te zijn van de werkkostenregeling. We willen met

Nadere informatie

Werkkostenregeling (WKR) implementeren in King

Werkkostenregeling (WKR) implementeren in King Werkkostenregeling (WKR) implementeren in King In dit document wordt uitgelegd hoe u de nieuwe werkkostenregeling (WKR) die ingaat per 1 januari 2015 kunt implementeren in King Business Software. Overleg

Nadere informatie

WERKKOSTENREGELING JUNI 2010 LH 970-1Z*1FD

WERKKOSTENREGELING JUNI 2010 LH 970-1Z*1FD WERKKOSTENREGELING JUNI 2010 Inhoudsopgave 1 Inhoudsopgave 1. Nieuwe werkkostenregeling: wat u moet weten voor 1 januari 2011 2 2. Hoe werkt de werkkostenregeling? 3 2.1. Geen loon of geen belast loon

Nadere informatie

Werkkostenregeling Introductie: De voordelen: De nadelen: Wat valt er onder de werkkostenregeling?

Werkkostenregeling Introductie: De voordelen: De nadelen: Wat valt er onder de werkkostenregeling? Werkkostenregeling. Introductie: Met ingang van 1 januari 2011 kunt u opteren voor de werkkostenregeling. U mag. U moet niet. U heeft voor elk van de jaren 2011, 2012 en 2013 steeds opnieuw de keuze. U

Nadere informatie

Werkkostenregeling (WKR) Per 1 januari 2015

Werkkostenregeling (WKR) Per 1 januari 2015 Werkkostenregeling (WKR) Per 1 januari 2015 1 Korte historie WKR Ingevoerd per 1 januari 2011 Tot en met 2014 keuze tussen oude regeling en WKR Per 1 januari 2015 uitsluitend WKR Doel: vereenvoudiging

Nadere informatie

De werkkostenregeling in 2015 - vrije ruimte, gerichte. vrijstellingen, werkplekgerelateerde vrijstellingen en

De werkkostenregeling in 2015 - vrije ruimte, gerichte. vrijstellingen, werkplekgerelateerde vrijstellingen en De werkkostenregeling in 2015 - vrije ruimte, gerichte vrijstellingen, werkplekgerelateerde vrijstellingen en intermediaire kosten Alles is loon, maar toch niet alles... In onze vorige update heeft G&P

Nadere informatie

Actualiteitenseminar Loonheffingen & Arbeidsrecht 2010

Actualiteitenseminar Loonheffingen & Arbeidsrecht 2010 Actualiteitenseminar Loonheffingen & Arbeidsrecht 2010 Actualiteiten Fiscaal Onderwerpen 1. Vereenvoudiging vrije vergoedingen en verstrekkingen (Werkkostenregeling) 2. Wet uniformering loonbegrip (WUL)

Nadere informatie

Werkkostenregeling. Inhoud:

Werkkostenregeling. Inhoud: Werkkostenregeling Sinds 1 januari 2011 is de regeling voor het toekennen van belastingvrije vergoedingen en verstrekkingen vervallen. Hiervoor in de plaats is de werkkostenregeling gekomen, afgekort de

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Voorwoord... 1. 1. De werkkostenregeling 2.0, wat u vooraf moet weten!... 2

Inhoudsopgave. Voorwoord... 1. 1. De werkkostenregeling 2.0, wat u vooraf moet weten!... 2 Inhoudsopgave Voorwoord... 1 1. De werkkostenregeling 2.0, wat u vooraf moet weten!... 2 1.1. De WKR 2.0, wat is dat eigenlijk?... 2 1.1.1. Hoe werkt dat systeem in hoofdlijnen?... 2 1.1.2. In een schema....

Nadere informatie

De werkkostenregeling

De werkkostenregeling De werkkostenregeling Bart Schuver 8 november 2010 De ondernemende mens centraal Inhoud 1. De fiscale spelregels 2. Aandacht voor arbeidsrecht 3. HRM-aspecten 4. Stappenplan 2 Regels nu betalingen door

Nadere informatie

In deze White paper wordt de werking van de werkkostenregeling op een eenvoudige manier uitgelegd, zodat u er in de praktijk mee aan de slag kunt.

In deze White paper wordt de werking van de werkkostenregeling op een eenvoudige manier uitgelegd, zodat u er in de praktijk mee aan de slag kunt. Whitepaper Werkkostenregeling Versie: januari 2014. Tot 2011 kenden we in Nederland veel verschillende regels voor belastingvrije vergoedingen en verstrekkingen. De regels waren niet altijd even helder

Nadere informatie

Categorie abonnementen/scholing/contributie. Categorie ARBO (niet in geld)

Categorie abonnementen/scholing/contributie. Categorie ARBO (niet in geld) totaalbedragen werkkosten (1) 0,00 intermediaire kosten (2) 0,00 gerichte vrijstelling (3) 0,00 nihil waardering (4) 0,00 Fiscale loon: 0,00 Fiscale loon groene tabel: 0,00 Fiscale loon gr.slag werkkosten.

Nadere informatie

WERKKOSTENREGELING. Vereniging Nederlandse Gemeenten. Mr. Stan Rethans Mr. Ivon van der Linden Kennisgroep CAO. Utrecht, 14 oktober 2014

WERKKOSTENREGELING. Vereniging Nederlandse Gemeenten. Mr. Stan Rethans Mr. Ivon van der Linden Kennisgroep CAO. Utrecht, 14 oktober 2014 WERKKOSTENREGELING Vereniging Nederlandse Gemeenten Mr. Stan Rethans Mr. Ivon van der Linden Kennisgroep CAO Utrecht, 14 oktober 2014 1 Wat passeert de revue..? Let op: nog steeds voorgenomen wetgeving...

Nadere informatie

Nieuwsbrief FinQ Accountants

Nieuwsbrief FinQ Accountants Nieuwsbrief FinQ Accountants Utrecht, 10 december 2010 Werkkostenregeling (WKR), ingaande 1 januari 2011 Inhoudsopgave 1. In het kort 2. Algemeen 3. Gebruikelijkheidstoets 4. Inventarisatie 5. Keuze 6.

Nadere informatie

De Werkkosten regeling vanaf 2015 Handleiding voor UBplus

De Werkkosten regeling vanaf 2015 Handleiding voor UBplus De Werkkosten regeling vanaf 2015 Handleiding voor UBplus Versie: 6.4 Versiedatum: 30-11-2015 Inleiding Vanaf 1 januari 2015 is de werkkostenregeling (WKR) verplicht. Door deze regeling kan maximaal 1.2%

Nadere informatie

Werkkostenregeling. Accountants Belastingadviseurs

Werkkostenregeling. Accountants Belastingadviseurs Werkkostenregeling Als werkgever kon u in 2014 nog kiezen of u gebruikmaakt van de Werkkostenregeling of van de oude regelingen voor vrije vergoedingen en verstrekkingen. Vanaf 2015 is iedere werkgever

Nadere informatie

WERKKOSTENREGELING & MOBILITEIT

WERKKOSTENREGELING & MOBILITEIT ALD WHITEPAPER WERKKOSTENREGELING & MOBILITEIT WKR, EEN REGELING MET POTENTIE In 2015 is voor alle bedrijven in Nederland de Werkkostenregeling (WKR) van kracht. Dit is een fiscale regeling voor vergoedingen

Nadere informatie

De werkkostenregeling

De werkkostenregeling Bent u klaar voor de werkkostenregeling? Met ingang van 1 januari 2015 gaat de werkkostenregeling voor iedere werkgever gelden. In de periode 2011 tot en met 2014 was toepassing van de werkkostenregeling

Nadere informatie