2. Wat is het kenmerkende verschil tussen een liquiditeitsbegroting en een exploitatiebegroting?

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "2. Wat is het kenmerkende verschil tussen een liquiditeitsbegroting en een exploitatiebegroting?"

Transcriptie

1 Vragen hoofdstuk 4 Een financiële weergave van de onderneming Open vragen: 1. Wat is een balans? 2. Wat is het kenmerkende verschil tussen een liquiditeitsbegroting en een exploitatiebegroting? 3. De bezittingen noemen we ook wel de activa op de balans. Welke tweedeling kunnen we maken in deze activa? 4. Welke tweedeling kunnen we maken in het beschikbaar vermogen op de balans? 5. Een onderneming kan een winst maken van ,= en morgen failliet zijn. Leg dit uit! 6. Wat is het kenmerk van vaste activa? 7. Wat is het kenmerk van vlottende activa? 8. Welke tweedeling kunnen we maken in het vreemd vermogen van een onderneming? 9. Uit welke componenten bestaat het eigen vermogen van een BV of NV? 10. Wanneer is een onderneming liquide? 11. Leg het verschil uit tussen de dynamische- en de statische liquiditeit uit van een onderneming! 12. Wat verstaat u onder het netto-werkkapitaal van een onderneming? 13. Wanneer gebruikt men de current ratio en wanneer de quick ratio om de liquiditeit te beoordelen? 14. Wanneer is een onderneming solvabel? 15. Wat geeft het kengetal de solvabiliteit aan? 16. Wat wil een rentabiliteit van het gemiddeld totaal vermogen van 10% zeggen? 17. Uit welke twee componenten bestaat het bedrijfsresultaat (ondernemingswinst)? 18. Hoe kan een onderneming de rentabiliteit van het totaal vermogen verhogen? 19. Hoe is de omloopsnelheid van het totaal vermogen te verhogen? 20. Hoe kan de brutowinstmarge verhoogd worden? 21. Wanneer mag een onderneming, volgens IFRS, een bezit op de balans activeren? 22. Wat kunnen de voordelen van operationeel leasen zijn voor een onderneming?

2 Meerkeuzevragen: 1. Debet is een ander woord voor: A. Schulden B. bezittingen C. Passiva D. eigen vermogen 2. Vaste activa bestaat uit: A. kas, bank, giro B. reserves, aandelenkapitaal C. crediteuren en debiteuren D. gebouwen, inventaris 3. De post crediteuren valt onder: A. eigen vermogen B. vaste activa C. vlottende activa D. kort vreemd vermogen 4. Bezittingen bestaan uit: A. vaste activa en vlottende activa B. eigen vermogen en vreemd vermogen C. vaste activa en eigen vermogen D. vreemd vermogen en vlottende activa 5. Wat is een balans? A. Een overzicht van kosten en opbrengsten van een onderneming B. Een overzicht van bezittingen en schulden van een onderneming C.Een overzicht van bezittingen en het beschikbaar vermogen van een onderneming op een bepaald moment D. Een overzicht van opgaven en ontvangsten van een bedrijf.

3 Balans Pand Eigen vermogen Inventaris Hyp lening Auto s Banklening Voorraad goederen Crediteuren Debiteuren RC (Bank)krediet Kas Totaal Totaal Hoe groot is de current ratio in deze balans? A. 1,73 B. 2,73 C. 3,2 D. 4,3 7. Hoe groot is de debt ratio in deze balans? A. 1,2 B. 55,9 C. 2,3 D. 1,84 8. Vlottende activa in deze balans zijn: A. voorraad goederen, debiteuren en kas B. voorraad goederen en kas C. voorraad goederen en pand D. crediteuren en bankkrediet 9. Kort vreemd vermogen in deze balans is: A. Hyp. Lening, banklening B. Banklening en crediteuren C. Crediteuren en RC bankkrediet D. Eigen vermogen en crediteuren

4 10. Quick ratio bereken je dmv de formule: A. (Vlottende activa voorraad) \ kort vreemd vermogen B. Vlottende activa:kort vreemd vermogen C. Vaste activa: kort vreemd vermogen D. Vaste activa: lang vreemd vermogen 11. Welke post kan aan beide zijden van de balans staan? A. crediteuren B. voorraad C. debiteuren D. rekening courant D 12. Als de rentabiliteit van het eigen vermogen 20% is, dan betekent dit: A. elke euro eigen vermogen 0,20 oplevert B. de liquiditeit slecht is C. de solvabiliteit slecht is D. een spaarrekening meer geld oplevert A 13. Door afschrijvingen vermindert de boekwaarde op de balans van: A. debiteuren B. computers C. liquide middelen D. voorraden B 14. De jaarrekening bestaat uit de: A. De balans B. De resultatenrekening C. De balans, resultatenrekening, toelichting op beide en accountantsverklaring. D. Het jaarverslag, de balans, de resultatenrekening, het directieverslag en al de toelichtingen. C 15. De enige grootboekrekening, die zowel aan de debetzijde als aan de creditzijde van de balans kan staan is: A. rekening courant B. Debiteuren C. Crediteuren D. Voorraden A 16. Vormen van vreemd vermogen op korte termijn zijn: A. Hypothecaire geldlening, achtergestelde lening en crediteuren B. Crediteuren, af te dragen btw, te betalen vennootschapsbelasting C. Eigen vermogen en crediteuren D. Crediteuren, af te dragen btw en winstreserve

5 B 17. Een onderneming kan liquide en illiquide zijn. Een onderneming is liquide als het: A. in staat is de schulden op korte termijn op tijd te betalen B. in staat is de schulden op lange termijn op tijd te betalen C. in staat is de crediteuren op tijd te betalen D. in staat is de belasting op tijd te betalen. A 18. Om uit een balans te bepalen of een onderneming liquide is wordt gebruik gemaakt van: A. de solvabiliteit B. de liquiditeitsbegroting C. de current en quick ratio D. de current ratio, de quick ratio en de solvabiliteit. C 19. De current ratio wordt berekent door: A. De vlottende activa te delen door de schulden op korte termijn. B. De bezittingen te delen door de schulden C. De vlottende activa, exclusief de voorraden, te delen door de schulden op korte termijn. D. De voorraden te delen door de crediteuren. A 20. Een onderneming is solvabel als: A. De bezittingen voldoende opleveren om de schulden te betalen. B. Het eigen vermogen voldoende is om de schulden te betalen C. De vaste activa voldoende opleveren om de schulden op lange termijn te betalen D. Als het eigen vermogen minimaal 30% bedraagt van het totaal vermogen. A 21. De balans van reisbureau de Wandelaar ziet er als volgt uit: Vaste activa Vlottende activa Eigen vermogen Vreemd vermogen op lange termijn Vreemd vermogen op korte termijn De solvabiliteit van deze onderneming is: A. 50% B. 60% C. 30% D. 25% A 22. De balans van reisbureau de Wandelaar ziet er als volgt uit: Vaste activa Vlottende activa Eigen vermogen Vreemd vermogen op lange termijn Vreemd vermogen op korte termijn

6 De current ratio is: A. 1,0 B. 50% C. 1,5 D. 150% C De balans van reisbureau de De Wind ziet er op 31 december als volgt uit: 2006 ` Vaste activa Vlottende activa Eigen vermogen Vreemd vermogen op lange termijn Vreemd vermogen op korte termijn Bovendien beschikt deze onderneming nog over de volgende gegevens over 2007: Bedrijfsresultaat: ,= Rentekosten: ,= Resultaat: ,= De rentabiliteit van het eigen vermogen is: A. 8% B. 260% C. 5% D. 20% D De gemiddelde rentabiliteit van het vreemd vermogen is: A. 6% B. 20% C. 12% D. 5% A De rentabiliteit van het totaal vermogen is: A. 20% B. 6% C. 13% D. 20% C 26. Als de rentabiliteit van het vreemd vermogen 7% is, dan betekent dit: A. Elke euro vreemd vermogen 0,07 kost.

7 B. Beter geld van je oma kan lenen. C. De solvabiliteit slecht is D. De liquiditeit goed is. A 27. Welke van onderstaande posten behoort tot het vreemde vermogen? A. Banklening. B. Eigen vermogen. C. Inventaris. D. Kas. A

8 28. Wat versta je onder liquiditeit? A. De mate waarin een onderneming op korte termijn aan haar verplichtingen (= schulden) kan voldoen. B. De mate waarin een onderneming op lange termijn aan haar verplichtingen (= schulden) kan voldoen. C. De mate waarin een onderneming op korte termijn winst maakt. D. De mate waarin een onderneming op lange termijn winst maakt. A 29. Wat zijn crediteuren? A. Geld wat de onderneming nog moet betalen voor het rekening-courant krediet. B. Geld wat de onderneming moet betalen aan haar leveranciers. C. Klanten van wie de onderneming nog geld krijgt. D. Klanten waar de onderneming nog geld aan moet betalen. B 30. Vreemd vermogen bestaat uit: A. Crediteuren, hypothecaire lening, rekening-courant krediet. B. Debiteuren, hypothecaire lening, rekening-courant krediet. C. Debiteuren, kas en giro. D. Eigen vermogen, crediteuren en hypothecaire lening. A 31. Wat versta je onder rentabiliteit? A. De mate waarin een onderneming op korte termijn aan haar verplichtingen (= schulden) kan voldoen. B. De mate waarin een onderneming op lange termijn aan haar verplichtingen (= schulden) kan voldoen. C. De mate waarin een onderneming op korte termijn investeert in het bedrijf. D. De mate van winstgevendheid van een onderneming. D 32. Wat zijn debiteuren? A. Geld wat de onderneming nog moet betalen voor het rekening-courant krediet. B. Geld wat de onderneming moet betalen aan haar leveranciers. C. Klanten van wie de onderneming nog geld krijgt. D. Klanten waar de onderneming nog geld aan moet betalen. C 33. Wat geeft de winst- en verliesrekening aan? A. Een overzicht van de kosten en opbrengsten van een onderneming. B. Een overzicht van de bezittingen, de schulden en het eigen vermogen van een onderneming C. Een overzicht van de bezittingen, de schulden en het eigen vermogen van een onderneming op een bepaald moment. D. Een overzicht van de ontvangsten en opgaven van een onderneming. A 34. Een hypothecaire geldlening o/g van een onderneming staat aan de creditkant van de balans. Dezelfde hypothecaire geldlening staat dus op de balans van de bank: A. aan de credit zijde van de balans.

9 B. als kostenpost op de resultatenrekening C. aan de debet zijde van de balans D. als opbrengst op de resultatenrekening C

10 35. Welke stelling over boekhouden is juist? A. Boekhouden is alleen verplicht voor rechtspersonen. B. Boekhouden is een onderdeel van het vak financiering. C. Boekhouden is het vastleggen van alle gebeurtenissen binnen een onderneming. D. Boekhouden is verplicht voor rechtspersonen en voor ondernemingen zonder rechtspersoonlijkheid. D 36. Wat wordt verstaan onder een grootboekrekening? A. Een bankrekening waar lopende ontvangsten binnenkomen en waarmee lopende betalingen worden verricht. B. Een overzicht van wijzigingen die zich gedurende een bepaalde periode voordoen in een bezitting of een vermogenscomponent. C. Een rekening van bezit. D. Een rekening van schuld. 37. Wat wordt verstaan onder een journaalpost? A. De wijziging die wordt aangebracht in een grootboekrekening. B. Een boekingsvoorschrift voor twee of meer grootboekrekeningen naar aanleiding van een financiële gebeurtenis. C. Een rekening van bezit of schuld. D. Een vermogenscomponent. 38. Welke stelling is juist A. Een rekening van bezit heeft een debetsaldo en moet worden gedebiteerd bij toename. B. Een rekening van bezit heeft een debetsaldo en moet worden gecrediteerd bij toename. C. Een rekening van bezit heeft een creditsaldo en moet worden gedebiteerd bij toename. D. Een rekening van bezit heeft een creditsaldo en moet worden gecrediteerd bij toename. A 39. Welke stelling is juist? A. Een rekening van vermogen heeft een debetsaldo en moet worden gedebiteerd bij toename. B. Een rekening van vermogen heeft een debetsaldo en moet worden gecrediteerd bij toename. C. Een rekening van vermogen heeft een creditsaldo en moet worden gedebiteerd bij toename. D. Een rekening van vermogen heeft een creditsaldo en moet worden gecrediteerd bij toename. D 40. Hoe is het totaal der bezittingen op enig moment af te lezen uit de grootboekrekeningen? A. De som der debetbedragen van alle grootboekrekeningen. B. De som der debetbedragen van alle rekeningen van bezit.

11 D C. De som der saldi (verschillen tussen debet en credit) van alle grootboekrekeningen. D. De som der saldi (verschillen tussen debet en credit) van alle rekeningen van bezit.

12 41. Welke stelling is juist? A. Het balanstotaal aan de debetzijde is altijd gelijk aan het balanstotaal aan de creditzijde omdat debetzijde en creditzijde beide informatie bevatten over hetzelfde geldbedrag. B. Het balanstotaal aan de debetzijde is altijd gelijk aan het balanstotaal aan de creditzijde omdat de onderneming er altijd alles aan zal doen om te zorgen dat er voldoende vermogen aanwezig is. C. Het balanstotaal aan de debetzijde is groter dan het balanstotaal aan de creditzijde zodra de onderneming verlies lijdt. D. Het balanstotaal aan de debetzijde is groter dan het balanstotaal aan de creditzijde zodra de onderneming winst maakt. A 42. Bakker is een handelaar in sportartikelen. Het bedrijf kocht op 1 februari een partij sportartikelen op rekening. Op 12 februari werd deze partij weer verkocht en geleverd aan een klant. Op 14 februari werd de leverancier van de partij betaald. Welke veranderingen vinden plaats in de grootboekrekening voorraad goederen? A. Per 1/2 wordt deze rekening gedebiteerd en per 12/2 gecrediteerd. B. Per 1/2 wordt deze rekening gedebiteerd en per 14/2 gecrediteerd. C. Per 1/2 wordt deze rekening gecrediteerd en per 12/2 gedebiteerd. D. Per 1/2 wordt deze rekening gecrediteerd en per 14/2 gedebiteerd. A 43. Wat wordt verstaan onder de activa van een onderneming? A. De balansposten. B. De bezittingen. C. De schulden. D. De vermogenscomponenten. A 44. Welke van onderstaande posten valt onder de duurzame activa? A. inventaris B. Debiteuren. C. Reserves. D. Voorraden. A 45. Welk van onderstaande kenmerken geldt voor duurzame activa? A. Het duurt langer dan één productieproces voor ze omgezet zijn in geld. B. Het geïnvesteerde vermogen komt vrij bij de opheffing van de onderneming. C. Zij blijven meer dan twee jaren in de onderneming. D. Zij verminderen over het algemeen niet in waarde. A 46. Wat wordt verstaan onder afschrijvingen? A. De feitelijke daling van de marktwaarde van duurzame activa. B. De feitelijke slijtage van duurzame activa. C. De vermindering van het technische potentieel van duurzame activa. D. De waardevermindering van duurzame activa in de boekhouding van een onderneming. D

13 47. Welke stelling met betrekking tot vlottende activa is juist? A. Vlottende activa bereiken periodiek het saldo nul. B. Vlottende activa bestaan uit voorraden en debiteuren. C. Vlottende activa gaan gemiddeld één maand mee. D. Vlottende activa worden in het productieproces slechts eenmalig gebruikt, waarna het geïnvesteerde vermogen weer beschikbaar komt. D 48. Hoe worden de vlottende activa ingedeeld? A. In debiteuren en liquide middelen. B. In voorraden, debiteuren, crediteuren en liquide middelen. C. In voorraden, debiteuren, te vorderen btw en liquide middelen. D. In voorraden en debiteuren. C 49. Welke stelling is juist? A. De vlottende activa als geheel kunnen een duurzaam karakter dragen. B. Een deel van de vlottende activa kan meerdere jaren in de onderneming aanwezig zijn. C. Een deel van een individueel vlottend actief kan een duurzaam karakter dragen. D. Individuele vlottende activa kunnen een duurzaam karakter dragen. 50 Welke van onderstaande posten behoort tot het lang vreemd vermogen? A. Crediteuren. B. Familielening. C. Rekening courant bank. D. Reserves. 51. Waaruit kan men de financiële structuur van een onderneming afleiden? A. uit de balans. B. Uit de balans en de resultatenrekening. C. Uit de creditzijde van de balans. D. Uit de debetzijde van de balans. A 52. Wat wordt verstaan onder het begrip vermogensbehoefte? A. De hoeveelheid vermogen die het bedrijf nog zoekt bijeen te brengen. B. De noodzakelijke hoeveelheid vermogen in de onderneming om de activa te kunnen financieren. C. De noodzakelijke samenstelling van de activa in duurzaam en vlottend. D. De noodzakelijke samenstelling van de vermogenscomponenten. 53. Wat wordt verstaan onder het begrip 'netto vermogensbehoefte'? A. Het verschil tussen totale activa en alle tot nu toe beschikbare vermogensbronnen. B. Het verschil tussen totale activa en eigen vermogen.

14 A C. Het verschil tussen vaste activa enerzijds en eigen en lang vreemd vermogen anderzijds. D. Het verschil tussen vlottende activa en kort vreemd vermogen.

15 54. Welke balanspost verandert en wat zijn de gevolgen voor de totale vermogensbehoefte, indien de krediettermijn voor het ontvangen leverancierskrediet wordt verlengd? A. Crediteuren; de vermogensbehoefte blijft gelijk. B. Crediteuren; de vermogensbehoefte stijgt. C. Debiteuren; de vermogensbehoefte blijft ongewijzigd. D. Debiteuren; de vermogensbehoefte stijgt. A

16 55. Een onderneming besluit de voorraad uit te breiden met De omloopsnelheid van de voorraad is 3. Alle inkopen geschieden op rekening. De krediettermijn is twee maanden. Wat is hiervan op termijn de gemiddelde invloed op de netto vermogensbehoefte? A. Een stijging met B. Een stijging met C. Een stijging met D. Geen (Omlooptijd van de voorraad: 12/3 = 4 maanden. De voorraad is dus 4 maanden in de onderneming aanwezig. Daarvan is maar voor de helft in financiering voorzien: twee maanden. Voor de andere helft moet nog een financiering worden gevonden: 1/2 x = 6.000,=) 56. De Groot is een handelaar in ski s. Het bedrijf kocht op 15 maart een partij op rekening. De partij werd op 24 maart doorverkocht. De leverancier werd 14 april betaald. Wat gebeurde er naar aanleiding van deze transacties met achtereenvolgens de vermogensbehoefte en de netto vermogensbehoefte? A. Per 15/3 steeg alleen de vermogensbehoefte en per 24/3 daalde alleen de vermogensbehoefte. B. Per 15/3 steeg alleen de vermogensbehoefte. Per 24/3 daalden zowel de vermogensbehoefte als de netto vermogensbehoefte. Per 14/4 steeg alleen de netto vermogensbehoefte. C. Per 15/3 stegen zowel de vermogensbehoefte als de netto vermogensbehoefte. Per 24/3 daalde de vermogensbehoefte en per 14/4 daalde de netto vermogensbehoefte. D. Per 15/3 stegen zowel de vermogensbehoefte als de netto vermogensbehoefte. Per 24/3 daalden zowel de vermogensbehoefte als de netto vermogensbehoefte. Per 14/4 gebeurde er niets met beide grootheden. (Doordat er op rekening werd gekocht bleef de netto vermogensbehoefte constant en steeg alleen de vermogensbehoefte. Die daalde weer bij de verkoop van de partij. Omdat de leverancier langer krediet gaf dan dat de partij in voorraad was, kon dit geld tijdelijk voor andere doelen gebruikt worden. Er was dus een tijdelijke daling (van 24/3 tot 14/4) van de netto vermogensbehoefte).

17 57. Welke stelling is juist? A. De begrippen financiële structuur en vermogensstructuur zijn onderling verwisselbaar. B. Kapitaalstructuur en financiële structuur bepalen samen de vermogensstructuur. C. Vermogensstructuur en financiële structuur bepalen samen de kapitaalstructuur. D. Vermogensstructuur en kapitaalstructuur bepalen samen de financiële structuur. D 58. Wat houdt de Gouden Balansregel in? A. Alleen de duurzame activa worden gefinancierd met eigen of lang vreemd vermogen. B. De duurzame activa en de constante kern van de vlottende activa worden gefinancierd met eigen of lang vreemd vermogen. C. De duurzame activa worden gefinancierd met eigen vermogen en de vlottende activa worden gefinancierd met vreemd vermogen. D. De duurzame activa worden gefinancierd met eigen vermogen en vreemd vermogen op lange termijn; de vlottende activa worden gefinancierd met vreemd vermogen op lange of op korte termijn. 59. Wat eist de Gouden Balansregel ten aanzien van de omvang van de duurzame activa? A. Duurzame activa moeten gelijk zijn aan de som van eigen en lang vreemd vermogen B. Duurzame activa moeten minimaal gelijk zijn aan de som van eigen en lang vreemd vermogen, meestal meer C. Duurzame activa mogen maximaal gelijk zijn aan de som van eigen en lang vreemd vermogen, meestal minder D. Er is geen norm voor duurzame activa, alleen voor vlottende activa. Die mogen maximaal gelijk zijn aan het kort vreemd vermogen. C 60. Wat is de correcte omschrijving van partiële (gedeeltelijke) financiering? A. Het afzonderlijk dekken van de vermogensbehoefte die wordt opgeroepen door elk van de afzonderlijke productiemiddelen. B. Het dekken van de permanente vermogensbehoefte met permanent vermogen en wel zodanig, dat alle verschaffers van dat vermogen voor gelijke delen aansprakelijk zijn. C. Het dekken van een deel van de door duurzame productiemiddelen opgeroepen vermogensbehoefte. D. Het dekken van een deel van de vermogensbehoefte door het aantrekken van vreemd vermogen. A 61. Van wat voor soort financiering is sprake bij de post crediteuren? A. Wanneer de krediettermijn van de leveranciers gelijk is aan de termijn waarvoor de voorraad wordt ingekocht, dan is sprake van 100% partiële financiering. B. Wanneer de krediettermijn van de leveranciers gelijk is aan de termijn waarvoor de voorraad wordt ingekocht, dan is sprake van 100% totale financiering. C. Wanneer de krediettermijn van de leveranciers groter is dan de termijn waarvoor de voorraad wordt ingekocht, dan is sprake van 100% totale financiering. D. Wanneer de krediettermijn van de leveranciers kleiner is dan de termijn waarvoor de voorraad wordt ingekocht, dan is sprake van 100% partiële financiering.

18 A

19 62. Welke stelling is juist? A. Bij de Gouden Balansregel worden de vermogensstructuur en kapitaalstructuur gelijktijdig bepaald. B. Bij de Gouden Balansregel wordt de kapitaalstructuur afgestemd op de vermogensstructuur. C. Bij de Gouden Balansregel wordt de vermogensstructuur afgestemd op de kapitaalstructuur. D. Bij de Gouden Balansregel wordt nu eens de kapitaalstructuur en dan weer de vermogensstructuur eerst bepaald. C 63. Welke stelling is juist? A. Bedrijven kiezen óf voor partiële financiering óf voor totale financiering. B. Bij grote ondernemingen ligt het accent meer op partiële financiering. C. Er is geen verband tussen de ondernemingsgrootte en de wijze van financiering. D. Kleine of startende ondernemingen kiezen over het algemeen voor partiële financiering. D 64. Hasan heeft een restaurant. De jaaromzet bedraagt terwijl zijn vaste kosten ,= bedragen, waarvan 10 procent afschrijving. Zijn activa bestaan uit een tapkast ( ,=), meubilair ,=), een luxe kassa ( 8.000) en een keukeninventaris van ( 6.000,=). Tussen haakjes zijn de boekwaarden aangegeven. Het totale vermogen bedraagt waarvan 25% eigen vermogen en 40% lang vreemd vermogen. Wat is je oordeel over de hoeveelheid kort vreemd vermogen? A. Er is te veel kort vreemd vermogen. B. Er is te weinig kort vreemd vermogen. C. Er is voldoende kort vreemd vermogen. D. Er zijn te weinig gegevens om te bepalen of de hoeveelheid kort vreemd vermogen voldoet. A (Vaste activa: ,= ,= ,= ,= = ,= Eigen en lang vreemd vermogen: (25% + 40%) x ,= = ,=) 65. Wat is in het algemeen de houding van banken ten aanzien van het bedrag aan vreemd vermogen in een onderneming? A. Banken eisen in het algemeen dat startende ondernemers dit bedrag beperkt houden in relatie tot het totale vermogen. B. Banken eisen in het algemeen dat startende ondernemers dit bedrag tot een minimum beperken. C. Banken hebben geen specifieke belangstelling voor de omvang van dit bedrag. D. Banken zien liever meer dan minder vreemd vermogen, omdat ze dan meer renteopbrengsten ontvangen. A

20 66. Voor een nieuw op te richten groothandel koopt Wiersma een bedrijfspand met bijbehorende grond van ,= en een duurzaam productiemiddel van ,=. Daarnaast verwacht hij nog ,= te moeten investeren in beginvoorraden maar die worden gedurende het eerste jaar geleidelijk gevormd. Voor de financiering van deze aankopen beschikt hij over ,= eigen vermogen en ,= vreemd vermogen. Hoeveel bedraagt de vermogensbehoefte als gevolg van deze aankopen per startdatum van de onderneming? A. 0 B ,= C ,= D ,= D 67. Met het oog op welke doelgroep spreekt men van ratioanalyse? A. Met het oog op de aandeelhouders. B. Met het oog op de buitenstaanders in het algemeen. C. Met het oog op de leveranciers. D. Met het oog op de managers. 68. Waarop is ratioanalyse gebaseerd? A. Op de jaarrekening. B. Op de jaarrekening en interne documenten zoals budgetten. C. Op het ondernemingsplan. D. Op interne documenten zoals budgetten. A 69. Welke groep van participanten zal relatief veel belang hechten aan de ratioanalyse? A. De afnemers. B. De directie. C. De kredietverschaffers. D. De werknemers. C 70. Welke beweringen zijn juist? A. De balans en de daarop gebaseerde ratio's geven een goed inzicht in de financiële structuur op een bepaald moment. B. De ratio's die berekend worden, geven niet alleen een terugblik over het verleden maar ook een vooruitblik op de toekomst. C. Het is mogelijk om grofweg normen aan te leggen voor de ratio's waaraan alle bedrijven minimaal moeten voldoen. D. Vuistregels ten aanzien van de ratio's kunnen na verloop van tijd veranderen. D 71. Welke ratio's zijn met name gevoelig voor windowdressing? A. Activiteitsratio's. B. Liquiditeitsratio's. C. Rentabiliteitsratio's.

21 D. Solvabiliteitsratio's. 72. Welke beweringen zijn juist? A. Aan de berekening van een aantal ratio's voor een bepaald jaar kunnen over het algemeen juiste conclusies worden ontleend. B. Omdat algemene normen voor ratio's ontbreken, is de ratioanalyse nauwelijks zinvol. C. Onder de bedrijfsvergelijkende analyse verstaat men dat de kengetallen van een aantal verschillende bedrijfstakken met elkaar worden vergeleken. D. Onder de historisch analyse verstaat men dat ratio's van een onderneming op een aantal opeenvolgende momenten met elkaar worden vergeleken. D 73. Wat wordt verstaan onder de liquiditeit van een onderneming? A. De mate waarin een onderneming bij liquidatie in staat is haar schulden af te betalen. B. De mate waarin een onderneming haar schulden kan afbetalen. C. De mate waarin een onderneming in staat is haar activa om te zetten in geld. D. De mate waarin een onderneming kan voldoen aan haar kortlopende betalingsverplichtingen. D 74. Waarop is de statische liquiditeit gebaseerd? A. Op de balans. B. Op de investeringsbegroting. C. Op de liquiditeitsbegroting. D. Zowel op de balans als op de liquiditeitsbegroting. A 75. Welke stelling is juist? A. De dynamische liquiditeit verschaft beter inzicht in de liquiditeitspositie dan de statische liquiditeit omdat zij uitgaat van gegevens die vastliggen. B. De dynamische liquiditeit verschaft beter inzicht in de liquiditeitspositie dan de statische liquiditeit omdat zij uitgaat van toekomstige ontwikkelingen. C. De statische liquiditeit verschaft beter inzicht in de liquiditeitspositie dan de dynamische liquiditeit omdat zij uitgaat van gegevens die vastliggen. D. De statische liquiditeit verschaft beter inzicht in de liquiditeitspositie dan de dynamische liquiditeit omdat zij uitgaat van toekomstige ontwikkelingen.

22 76. Wat wordt verstaan onder een liquiditeitsbalans? A. Een balans van een onderneming die voldoende liquide is. B. Een balans waarbij de activa zijn ingedeeld naar omlooptijd en de passiva naar beschikbaarheidduur. C. Een balans waarop alleen de vlottende activa en de korte passiva zijn vermeld. D. Een evenwicht tussen vlottende activa en kortlopende passiva. 77. Wat maakt het verschil uit tussen bruto- en netto-werkkapitaal? A. De afschrijvingen. B. De kortlopende schulden. C. De te betalen belasting. D. De voorraden. 78. Is het in principe mogelijk dat het netto-werkkapitaal negatief is? A. Ja, dat is het geval indien de duurzame activa deels gefinancierd zijn met kort vreemd vermogen. B. Ja, dat is het geval indien de vlottende activa deels gefinancierd zijn met lang vreemd of eigen vermogen. C. Nee, dat is niet mogelijk omdat de onderneming in dat geval reeds lang failliet zou zijn. D. Nee, dat is niet mogelijk omdat eigen en lang vreemd vermogen de vaste activa altijd overtreffen. A 79. Wat is het verband tussen de current ratio en het netto-werkkapitaal? A. Bij een nettowerkkapitaal dat gelijk is aan de korte schulden is de current ratio gelijk aan één. B. Bij een nettowerkkapitaal dat groter is dan de vlottende activa, is de current ratio hoger dan twee. C. Bij een nettowerkkapitaal dat groter is dan nul, is de current ratio groter dan één. D. Bij een nettowerkkapitaal dat groter is dan nul, is ook de current ratio groter dan nul. C 80. Met welk aspect van de liquiditeit houdt de current ratio geen rekening? A. Met de omvang van de vaste activa. B. Met de omvang van eigen en lang vreemd vermogen. C. Met de samenstelling van de vlottende activa. D. Met de verhouding tussen eigen en lang vreemd vermogen. C

23 81. Wat is het verschil tussen de quick ratio en de current ratio? A. De quick ratio is eenvoudiger en dus sneller te berekenen. B. De quick ratio laat de crediteuren buiten beschouwing. C. De quick ratio laat de voorraden buiten beschouwing. D. De quick ratio neemt alleen de hele korte schulden mee in de berekening. C 82. Welke ratio is beter, de current ratio of de quick ratio? A. De current ratio. B. De quick ratio. C. Wanneer de omlooptijd van de voorraad zeer kort is de current ratio. D. Wanneer de omlooptijd van de voorraad zeer kort is de quick ratio. C 83. Wat wordt verstaan onder het begrip 'windowdressing'? A. Het berekenen van de winst op zodanige wijze dat die hoger lijkt dan deze in werkelijkheid is. B. Het laten plaatsvinden van activiteiten vlak voor de balansdatum, die tot doel hebben de financiële structuur gunstiger voor te stellen dan deze in werkelijkheid is. C. Het selecteren en berekenen van de ratio's op zodanige wijze dat de financiële structuur sterker lijkt dan dat die in feite is. D. Het uitstellen van allerlei betalingen om de financiële structuur beter te laten ogen. 84. Wanneer heeft de aankoop van een partij goederen op rekening vlak voor de balansdatum een gunstig effect op de current ratio? A. Dat is altijd het geval. B. Dat is nimmer het geval. C. Indien de korte schulden de vlottende activa overtreffen. D. Indien de vlottende activa de korte schulden overtreffen. C 85. Wanneer heeft de aankoop van een partij goederen op rekening vlak voor de balansdatum een gunstig effect op de quick ratio? A. Dat is altijd het geval. B. Dat is nimmer het geval. C. Indien de korte schulden de vlottende activa overtreffen. D. Indien de vlottende activa de korte schulden overtreffen.

24 86. Wanneer heeft de aflossing van rekening-courantkrediet vlak voor de balansdatum een gunstig effect op de quick ratio? A. Dat is altijd het geval. B. Dat is nimmer het geval. C. Indien de korte schulden de vlottende activa exclusief voorraden overtreffen. D. Indien de vlottende activa exclusief voorraden de korte schulden overtreffen. C 87. Atomic is producent van snowboards. Er vinden twee gebeurtenissen plaats: I Een grote crediteurenpost is omgezet in een langlopende lening. II Randapparatuur wordt voortaan niet meer contant maar op rekening verkocht. Wat is het gevolg van beide gebeurtenissen? A. De quick ratio neemt toe en het netto-werkkapitaal blijft gelijk. B. Het netto-werkkapitaal en de quick ratio nemen toe. C. Het netto-werkkapitaal en de solvabiliteit nemen toe. D. Het netto-werkkapitaal neemt af en de current ratio neemt toe. Antw; B 88. Van onderneming Extreem, een uitgever van diverse magazines, luidt de balans per als volgt: Balans 31/12 (x ) Vaste activa 100 Eigen vermogen 100 Voorraden 50 Vreemd vermogen lang 50 Debiteuren 50 Vreemd vermogen kort 150 Liquide midd Nadat de boekhouder voorgaande balans heeft opgemaakt, wil de directie de current ratio nog op 31/12 een beter aanzien geven. De brutowinstmarge is 25% van de verkoopprijs. Hoe gelukt dit het best? A. Door aan leveranciers ,= te betalen. B. Door een contante verkoop van goederen voor ,=. C. Door een duurzaam productiemiddel voor ,= te verkopen. D. Door een inkoop op rekening van ,= aan goederen.

25 89. Van onderneming De makkelijke Slof, een groothandelaar in schoeisel, ziet de balans per 24 december van dit jaar er als volgt uit. D Balans 24/12 (x 1) Vaste activa Eigen vermogen Voorraden Onderhandse lening Debiteuren Crediteuren Liquide midd Rekening-courant Welke handeling kan Schuit nog verrichten om zowel de current ratio als de quick ratio vóór 31 december op te krikken? A. De aankoop van een partij schoenen op rekening onder directe levering. B. De versnelde betaling van een belangrijke factuur aan één der leveranciers. C. De opname van extra rekening-courantkrediet. D. Geen enkele handeling stelt Schuit daartoe in staat. 90. Bouwblok bv is producent van metselstenen voor de open haard. Over het afgelopen boekjaar publiceerde het bedrijf de volgende balans na winstverdeling: C Balans 31/12 (in Euro's) Gebouwen Aandelenkapitaal Vervoermidd Agio Inventaris Winstreserves Voorraden Voorzieningen Debiteuren Hypothecaire lening Liquide midd Onderhandse lening Te betalen vpb.belasting Te betalen dividend Crediteuren Rekening-courant Bereken de current ratio voor Fik per 31 december. A. 0,47 B. 0,82 C. 1,21 D. 1,63

26 91. De Bakker bv is producent van broden die via de supermarkt verkocht worden. Met betrekking tot de afgelopen twee kwartalen werden de volgende ratio's berekend (per 31/3 en per 30/6): A Kwartaal I Kwartaal II Nettowerkkapitaal Current ratio 1,8 1,65 Quick ratio 0,95 1,05 Welke conclusie kan aan de hand van deze ratio's getrokken worden? A. De liquiditeit is gedaald, omdat de current ratio is gedaald. B. De liquiditeit is gestegen, omdat de quick ratio is toegenomen. C. De liquiditeit is gestegen, omdat het nettowerkkapitaal is toegenomen. D. De liquiditeit is gestegen, omdat twee van de drie ratio's zijn gestegen. 92. Wanneer is een onderneming solvabel? A. De mate waarin een onderneming in geval van liquidatie kan voldoen aan haar financiële verplichtingen jegens alle vermogensverschaffers. B. De mate waarin een onderneming in geval van liquidatie kan voldoen aan haar financiële verplichtingen jegens vreemd vermogensverschaffers. C. De mate waarin een onderneming in staat is nieuw vermogen aan te trekken. D. De mate waarin een onderneming uit de opbrengst van vlottende activa de vreemd vermogensverschaffers kan aflossen. 93. Waarop hebben de meeste solvabiliteitskengetallen betrekking? A. Alleen op de creditzijde van de balans. B. Op de debetzijde en de creditzijde van de balans. C. Op de debetzijde van de balans en de resultatenrekening. D. Op de creditzijde van de balans en de resultatenrekening. Antw; A

27 94. Wat is de functie van het eigen vermogen in het kader de solvabiliteit? A. De aanwezigheid van eigen vermogen voorkomt een lage liquidatiewaarde. B. De aanwezigheid van eigen vermogen voorkomt solvabiliteitsproblemen. C. De boekwaarde van de activa kan dan lager liggen dan de liquidatiewaarde zonder dat de aflossing van het vreemd vermogen in gevaar komt. D. De liquidatiewaarde van de activa kan dan lager liggen dan de boekwaarde zonder dat de aflossing van het vreemd vermogen in gevaar komt. D 95. Wat wordt verstaan onder de 'debt ratio'? A. De relatie tussen het vreemd vermogen en het eigen vermogen. B. Het deel van de totale vermogensbehoefte dat met eigen vermogen gefinancierd is. C. Het deel van de totale vermogensbehoefte dat met vreemd vermogen gefinancierd is. D. Het deel van het vreemd vermogen dat gedekt is door de liquidatiewaarde van de activa. C 96. Wat is het verschil tussen liquiditeit en solvabiliteit? A. Bij liquiditeit gaat het alleen om aflossing van het kort vreemd vermogen, bij solvabiliteit om aflossing van het totale vermogen. B. Bij liquiditeit gaat het om het bedrag dat op korte termijn opgeëist kan worden en bij solvabiliteit om de omvang van het bedrag dat op langere termijn afgelost moet worden. C. Bij liquiditeit gaat het om op zich goedlopende bedrijven, bij solvabiliteit om bedrijven in surseillance van betaling of faillissement. D. Bij liquiditeit spelen alleen de vlottende activa een rol, bij solvabiliteit tellen voornamelijk de vaste activa. 97. Wat zal er gebeuren met de liquiditeit als de solvabiliteit van een onderneming toeneemt? A. De liquiditeit zal dalen. B. De liquiditeit zal gelijk blijven. C. De liquiditeit zal stijgen. D. De liquiditeit zal zowel kunnen dalen, kunnen stijgen als gelijk kunnen blijven. D (Wanneer lang vreemd vermogen wordt afgelost met liquide middelen, stijgt de solvabiliteit maar daalt de liquiditeit. Wanneer eigen vermogen wordt aangetrokken dat deels in de bedrijfskas wordt gestort, stijgt niet alleen de solvabiliteit maar ook de liquiditeit. Wanneer extra eigen vermogen wordt aangetrokken en dat wordt geheel geïnvesteerd in vaste activa, dan blijft de liquiditeit onveranderd). 98. Wat wordt verstaan onder het weerstandsvermogen van een onderneming? A. De mate waarin de onderneming in staat is om bij een afnemende solvabiliteit de activiteiten voort te zetten.

28 C B. De mate waarin de onderneming in staat is om bij stopzetting van de activiteiten dezelfde solvabiliteit vast te houden. C. De mate waarin de onderneming in staat is om in ongunstige tijden de activiteiten voort te zetten. D. De mate waarin de onderneming in staat is om in ongunstige tijden dezelfde solvabiliteit vast te houden. 99. Kinderdagverblijf De Droge Luier geeft per 31 december de volgende balans te zien: A Balans 31/12 (in euro's) Vaste activa Eigen vermogen Debiteuren Onderhandse lening Liquide midd Rekening-courant Men wenst uit te breiden in verband met het groeiend aantal gezinnen waarvan beide ouders werken. Het benodigd extra vermogen bedraagt: ,=. Welk deel daarvan dient minimaal met eigen vermogen gefinancierd te worden als de solvabiliteit niet mag verslechteren? A ,= B ,= C ,= D ,= (Huidige verhouding EV/TV = / = 0,4 Dat betekent dat ook van het aan te trekken vermogen 40% eigen vermogen moet zijn. Dat is 40% van ,= = ,=) Wat wordt verstaan onder de brutowinstmarge? A. De winst voor belasting in verhouding tot de omzet. B. De winst voor belasting in verhouding tot het geïnvesteerd vermogen. C. Het bedrijfsresultaat in verhouding tot de omzet. D. Het bedrijfsresultaat in verhouding tot het geïnvesteerd vermogen. C 101. Wat wordt verstaan onder het begrip rentabiliteit? A. De mate waarin de onderneming in staat is om de rente te betalen uit het bedrijfsresultaat. B. De mate waarin de onderneming in staat is om de uitgaven te betalen uit de inkomsten. C. De mate waarin de onderneming in staat is om inkomen voort te brengen in relatie tot het geïnvesteerde vermogen. D. De mate waarin de onderneming in staat is om winst te maken ten behoeve van haar vermogensverschaffers.

29 C 102. Waarop hebben rentabiliteitskengetallen betrekking? A. Alleen op de resultatenrekening. B. Op de debetzijde en de creditzijde van de balans. C. Op de creditzijde van de balans en de resultatenrekening. D. Op de debetzijde van de balans en de resultatenrekening. C 103. Wat wordt verstaan onder de rentabiliteit van het totale vermogen? A. De winst na belasting in relatie tot het totale vermogen. B. De winst na belasting plus de rente in relatie tot het totale vermogen. C. De winst voor belasting in relatie tot het totale vermogen. D. Het bedrijfsresultaat in relatie tot het totale vermogen. D 104. Waarvan is de rentabiliteit van het totale vermogen afhankelijk? A. Van de betaalde rente. B. Van de kwaliteit van de productiefactoren. C. Van de wijze van financiering van de activa. D. Van de winst.

30 105. Welke stelling met betrekking tot de lijn van oorzaak en gevolg is juist? A. De REV en de RVV bepalen samen de RTV. B. De RTV en de REV bepalen samen de RVV. C. De RTV en de RVV bepalen samen de REV. D. Er bestaat geen eenduidige oorzaak-gevolgrelatie tussen de rentabiliteitsratio's. C 106. In welke situatie gaat de rentabiliteit van het eigen vermogen omhoog? A. Als er meer met eigen vermogen wordt gefinancierd bij een rente die hoger ligt dan de rentabiliteit op het totale vermogen. B. Als er meer met eigen vermogen wordt gefinancierd bij een rente die lager ligt dan de rentabiliteit op het totale vermogen. C. Als er meer met vreemd vermogen wordt gefinancierd bij een rente die gelijk is aan de rentabiliteit op het totale vermogen. D. Als er meer met vreemd vermogen wordt gefinancierd bij een rente die hoger ligt dan de rentabiliteit op het totale vermogen. A 107. Opleidingsinstituut De Slimme Student, heeft over het afgelopen jaar de volgende gegevens: Balans (x 1.000) Activa 1/1 31/12 Passiva 1/1 31/12 Vaste activa Aandelenkapitaal Vlott. activa % obligatielening Crediteuren Winstsaldo De winst zal volledig worden uitgekeerd. De voorraden bedragen per 31/ ,=. Welke van onderstaande uitkomsten is juist? A. De current ratio op 1/1 is 0,35. B. De debt ratio op 31/12 is 0,6. C. De quick ratio op 31/12 is 0,34. D. De REV is 12%.

31 108. Begrafenisonderneming De Urn, heeft na afloop van dit jaar onderstaande balans opgesteld, samen met die van vorig boekjaar. Balans 31/12 (x ) dit vorig dit vorig Gebouwen 1,3 1,35 Aandelenkapitaal 0,4 0,4 Vervoermidd. 0,54 0,26 Agio 0,2 0,2 Inventaris 0,45 0,54 Winstreserves 0,38 0,23 Debiteuren 0,35 0,26 Voorzieningen 0,16 0,12 Liquide midd. 0,24 0,37 Hypoth. lening 0,68 0,78 Onderh. lening 0,44 0,56 Te betalen vpb.belasting 0,16 0,11 Te betalen dividend 0,11 0,07 Crediteuren 0,02 0,04 Rekening-courant 0,33 0,27 2,88 2,78 2,88 2,78 D De winst ontstond geleidelijk over het jaar. Bereken op grond van de informatie in beide balansen de rentabiliteit van het eigen vermogen voor belasting. A. 26,52% B. 27,55% C. 42,86% D. 46,41% (De winst moet geacht worden geleidelijk over het jaar te zijn ontstaan. Winst voor belasting: Toename reserves: = ,= Te betalen venn.belasting: ,= Te betalen dividend: ,= ,= Gemiddeld geïnvesteerd eigen vermogen: /2 x ( ) = REV voor belasting: / x 100% = 46,41%)

32 109. Ronny bv, een computerspelletjesbedrijf, betaalt over haar vreemd vermogen gemiddeld een rente van 9% (=RVV). Het bedrijfsresultaat over het afgelopen jaar bedroeg ,= terwijl het totale vermogen ,= bedraagt. Het bedrijf is voor 75% gefinancierd met vreemd vermogen. Bereken voor Ronny BV de rentabiliteit van het eigen vermogen voor belasting. A. - 11% B. - 7% C. 1% D. 5% 110. Wat wordt verstaan onder bedrijfsrisico? A. Het risico dat verschaffers van het eigen en van het vreemd vermogen in gelijke mate lopen ten aanzien van hun rendement uit de onderneming. B. Het risico ten aanzien van de hoogte van het bedrijfsresultaat. C. Het risico van een onderneming dat de bedrijfsactiviteiten voor kortere of langere tijd stil komen te liggen. D. Het risico van een onderneming van faillissement Wat wordt verstaan onder financieel risico? A. Het deel van het bedrijfsrisico dat afhankelijk is van de financiële structuur. B. Het deel van het bedrijfsrisico dat gedragen wordt door de verschaffers van het eigen vermogen. C. Het risico dat de verschaffers van het eigen vermogen extra te dragen krijgen omdat de verschaffers van het vreemd vermogen geen bedrijfsrisico dragen. D. Het risico dat de verschaffers van het eigen vermogen lopen ten aanzien van de hoogte van de rentabiliteit. C 112. Op welke manier kan het financieel risico van eigen vermogensverschaffers worden verkleind? A. Door het vreemd vermogen tegen een lagere rente aan te trekken. B. Door meer met eigen vermogen te financieren. C. Door meer met vreemd vermogen te financieren. D. Door vreemd vermogen te vervangen door achtergesteld vreemd vermogen.

33 113. Wat wordt uitgedrukt in activiteitskengetallen? A. De doelmatigheid waarmee een onderneming omgaat met haar productiemiddelen. B. De mate waarin een onderneming erin slaagt haar omzet te verhogen. C. De mate waarin een onderneming erin slaagt haar productiecapaciteit te vergroten. D. De mate waarin een onderneming in nieuwe producten investeert. A 114. Waarop hebben activiteitskengetallen betrekking? A. Alleen op de resultatenrekening. B. Op de debetzijde en de creditzijde van de balans. C. Op de debetzijde van de balans en de resultatenrekening. D. Op de creditzijde van de balans en de resultatenrekening. C 115. In welke grootheid komt de activiteit van een onderneming voornamelijk tot uitdrukking? A. In de brutowinstmarge. B. In de omzet. C. In de vlottende activa. D. In het bedrijfsresultaat Welke actie leidt zeker tot een verbetering van één van de activiteitskengetallen? A. Een verlaging van het gemiddelde voorraadniveau bij gelijkblijvende omzet. B. Een verlenging van de krediettermijn voor de afnemers. C. Een vertraging van de betalingen aan leveranciers. D. Een uitbreidingsinvestering. A 117. Welke stelling is juist? A. Een lage brutowinstmarge kan gecompenseerd worden door een hoge omzetsnelheid. B. Een lage brutowinstmarge kan gecompenseerd worden door een hoge rentabiliteit op het totale vermogen. C. Een lage rentabiliteit op het totale vermogen kan gecompenseerd worden door een hoge omzetsnelheid. D. Voor een lage brutowinstmarge is helaas geen compensatie mogelijk. A

34 118. De Slaap is leverancier van kussens en dekbedden. Balans en resultatenrekening van het bedrijf over afgelopen jaar zijn hierna weergegeven: Balans 31/12 (x ) Vaste activa Aandelenkapitaal Voorraden Agio Debiteuren Winstreserves Liquide midd Hypothecaire lening Onderhandse lening Crediteuren Te betalen vpb.belasting Te betalen dividend Rekening-courant Resultatenrekening afgelopen boekjaar Omzet Kostprijs omzet Brutowinst Verkoop- en administratiekosten Bedrijfsresultaat Rentelasten Winst voor belasting Belasting Winst na belasting A De balansposten komen overeen met hun gemiddelden over het hele jaar. De winst ontstond geleidelijk over het boekjaar. Bereken de omloopsnelheid van de voorraden over het afgelopen jaar. A. 3,04 B. 3,44 C. 4,05 D. 5,05 (Kostprijs omzet / gemiddelde voorraad = / = 3,04)

35 119. Onderneming Pisang, een groothandel in specerijen, had vorig jaar een rentabiliteit over het totale vermogen van 10%. De brutowinstmarge bedroeg 8%. De debt ratio was 0,6. Bereken op grond hiervan de omzetsnelheid van het totale vermogen. A. 0,75 B. 1,25 C. 1,33 D. 2,08 (Rentabiliteit = winstmarge x omzetsnelheid 10% = 8% x omloopsnelheid Omloopsnelheid = 10%/8% = 1,25) 120. Firma De Roos produceert shampoos. De rentabiliteit over het totale vermogen bedroeg 12% bij een bedrijfsresultaat van ,=. De omzetsnelheid kwam uit op 1,5. De debiteuren maakten 15% uit van het balanstotaal. Bereken de gemiddelde krediettermijn voor afnemers. A. 36,5 Dagen. B. 39,67 Dagen. C. 54,75 Dagen. D. 82 Dagen. A (Rentabiliteit totaal vermogen = bedrijfsresultaat / totaal vermogen 12% = / totaal vermogen Totaal vermogen = / 12% = Debiteuren = 15% van = Omzetsnelheid = omzet / totaal vermogen 1,5 = omzet / Omzet = 1,5 x = Gemiddelde krediettermijn = debiteurensaldo / omzet x 365 dagen = / x 365 dagen = 36,5 dagen Of sneller: Omzet = 1,5 x balanstotaal Debiteuren = 15% x balanstotaal dus: balanstotaal = debiteuren / 15% Omzet = 1,5 x debiteuren / 15% = debiteuren / 10% Debiteuren / omzet = 0,1 (x 365 dagen = 36,5 dagen)

36 Casus 1 Vaste activa: Pand Inventaris Bestelauto Computer Vlottende activa Voorraden Debiteuren Liquide middelen Balansen per 31 december ( x 1.000,=) Eigen vermogen Vreemd lang vermogen: % Hypotheek Banklening Vreemd kort vermogen: Crediteuren Rek. courant krediet De btw wordt buiten beschouwing gelaten. Verdere gegevens over 2006: - Omzet ,= - Inkoopwaarde ,= - Brutowinst ,= - Kosten ,= - Bedrijfsresultaat ,= - Rentekosten ,= - Resultaat ,= Gevraagd: a. De debt ratio in b. De current ratio in c. Het werkkapitaal in d. De rentabiliteit van het gemiddeld totaal vermogen. e. De rentabiliteit van het gemiddeld eigen vermogen. f. De rentabiliteit van het gemiddeld vreemd vermogen. g. De brutowinstmarge. h. De omloopsnelheid van het totaal vermogen

37 Casus 2 Een ondernemer wil een nieuwe onderneming gaan opstarten. Hij heeft daarvoor de navolgende informatie verzameld: Aankoop: - Pand ,=; af te schrijven in 20 jaar. - Inventaris ,=; af te schrijven in 5 jaar. - Bestelauto ,= af te schrijven met 5.000,= per jaar. - Computer 6.000,=; af te schrijven in drie jaar - Voorraad ,= - kassaldo 5.000,= Het pand zal voor 75% gefinancierd worden met een 5% hypothecaire geldlening; af te lossen in 20 jaar. De ondernemer heeft gespaard en zal ,= als eigen vermogen in de onderneming storten. Oma is bereid voor ,= deel te nemen tegen 3% rente. Oma wil in 10 jaar haar geld terugontvangen. De bank is bereid een vijfjarige lening te verstrekken van ,= tegen 7% rente. Het restant wordt gefinancierd met een rekening courant krediet tegen 10% rente. De rentebetalingen en de eventuele aflossingen worden op 31 december van elk jaar gedaan. Gevraagd: a. Stel de beginbalans samen.

38 Casus 3 Vaste activa: Pand Inventaris Bestelauto Computer Vlottende activa Voorraden Debiteuren Liquide middelen Balansen per 31 december ( x 1.000,=) Eigen vermogen Vreemd lang vermogen: % Hypotheek Banklening Vreemd kort vermogen: Crediteuren Rek. courant krediet De btw wordt buiten beschouwing gelaten. Verdere gegevens over 2006: - Omzet ,= - Inkoopwaarde ,= - Brutowinst ,= - Kosten ,= - Bedrijfsresultaat ,= - Rentekosten ,= - Resultaat ,= Gevraagd: a. De debt ratio in b. De current ratio in c. Het werkkapitaal in d. De rentabiliteit van het gemiddeld totaal vermogen. e. De rentabiliteit van het gemiddeld eigen vermogen. f. De rentabiliteit van het gemiddeld vreemd vermogen. g. De omloopsnelheid van het totaal vermogen. h. De brutowinstmarge

TOELATINGSTOETS M&O. Datum 14-1-2016

TOELATINGSTOETS M&O. Datum 14-1-2016 TOELATINGSTOETS M&O VUL IN: Datum 14-1-2016 Naam en voorletters. Adres. Postcode. Woonplaats. Geboortedatum / / Plaats Land. Telefoonnummer. E-mail. Gekozen opleiding. OPMERKINGEN: Tijdsduur: 90 minuten

Nadere informatie

Opgaven 4.4a en 4.4b horen bij paragraaf 4.2, Liquiditeitsbegroting en resultatenbegroting.

Opgaven 4.4a en 4.4b horen bij paragraaf 4.2, Liquiditeitsbegroting en resultatenbegroting. Hoofdstuk 4 Beoordeling van de liquiditeit Extra opgaven Opgaven 4.4a en 4.4b horen bij paragraaf 4.2, Liquiditeitsbegroting en resultatenbegroting. Opgave 4.4a De handelsonderneming Hartema vof heeft

Nadere informatie

Financieel Management

Financieel Management Financieel Management Liquide en Solvabel Voldoende werkkapitaal Voldoende eigen vermogen 2 1 Kasstromen Operationele cashflow Investeringscashflow Financieringscashflow 3 Liquiditeit Mate waarin schulden

Nadere informatie

Financiële analyse van de jaarrekening

Financiële analyse van de jaarrekening 17 hoofdstuk Financiële analyse van de jaarrekening 17.1 B 17. C 17.3 C 17.4 A 17.5 A 17.6 C 17.7 D 17.8 D 17.9 B 17.10 D 17.11 D 17.1 C 17.13 A 17.14 C 17.15 B 17.16 C 1.000.000 / 1.500.000 = 0,08 17.17

Nadere informatie

Bedrijfseconomische Aspecten Examennummer: 71533 Datum: 14 april 2012 Tijd: 13:00 uur - 14:30 uur

Bedrijfseconomische Aspecten Examennummer: 71533 Datum: 14 april 2012 Tijd: 13:00 uur - 14:30 uur Bedrijfseconomische Aspecten Examennummer: 71533 Datum: 14 april 2012 Tijd: 13:00 uur - 14:30 uur Dit examen bestaat uit 8 pagina s. De opbouw van het examen is als volgt: - 30 meerkeuzevragen (maximaal

Nadere informatie

Financiële aspecten van de planning

Financiële aspecten van de planning 14 hoofdstuk Financiële aspecten van de planning 14.1 B 14.2 A 14.3 D 14.4 D 14.5 D 14.6 C 14.7 C 14.8 C 14.9 A 14.10 D 14.11 B 14.12 D 14.13 C 1 12 18.000 = 1.500 14.14 A 14.15 C Ontvangen wordt november,

Nadere informatie

PROEFEXAMEN 2 Praktijkdiploma Boekhouden

PROEFEXAMEN 2 Praktijkdiploma Boekhouden PROEFEXAMEN Praktijkdiploma Boekhouden onderdeel Bedrijfseconomie Beschikbare tijd uur. Op de netheid van het werk zal worden gelet. Deze opgave is eigendom van de Examencommissie en dient, tezamen met

Nadere informatie

Werkgroepopdrachten Bedrijfseconomie DEEL A

Werkgroepopdrachten Bedrijfseconomie DEEL A Werkgroepopdrachten Bedrijfseconomie DEEL A Voorwoord Beste student(e), Voor u liggen de uitwerkingen van de voorgeschreven werkgroepopdrachten (week 1 t/m week 4) voor het vak Bedrijfseconomie. Onthoud

Nadere informatie

Kengetallen met betrekking tot de vermogensbehoefte. Opgave 3.6a hoort bij paragraaf 3.3, De gemiddelde opslagduur van de voorraad goederen.

Kengetallen met betrekking tot de vermogensbehoefte. Opgave 3.6a hoort bij paragraaf 3.3, De gemiddelde opslagduur van de voorraad goederen. Hoofdstuk 3 Kengetallen met betrekking tot de vermogensbehoefte Extra opgaven Opgave 3.6a hoort bij paragraaf 3.3, De gemiddelde opslagduur van de voorraad goederen. Opgave 3.6a Vazzo bv koopt en verkoopt

Nadere informatie

fun house fun house fun house Pink

fun house fun house fun house Pink fun house fun house fun house Pink financieringsbegroting bezit en vermogen vaste activa - vlottende activa eigen vermogen - vreemd vermogen voorbeelden Joop Lengkeek Kamer H0.012 Email: Lengkeek.J@NHTV.nl

Nadere informatie

Eigen vermogen Hypothecaire lening o/g Crediteuren Te betalen belastingen

Eigen vermogen Hypothecaire lening o/g Crediteuren Te betalen belastingen Hoofdstuk 1 Opgave 1.1 ( 1,-) Balans per 1 januari 2016 van Grutter Gebouw Bestelauto Voorraad Debiteuren Bank Kas 367.200 28.500 43.240 15.740 10.330 1.240 Eigen vermogen Hypothecaire lening o/g Crediteuren

Nadere informatie

Wat zegt uw financiële balans?

Wat zegt uw financiële balans? Wat zegt uw financiële balans? Samen met een door uw accountant opgestelde toelichting vormen de winst- en verliesrekening en de balans gezamenlijk de jaarrekening van uw onderneming. De balans is een

Nadere informatie

Dit voorbeeldexamen bestaat uit 27 vragen. De opbouw en het aantal vragen komt overeen met het online examen.

Dit voorbeeldexamen bestaat uit 27 vragen. De opbouw en het aantal vragen komt overeen met het online examen. Financiering niveau 4 Examenopgaven voorbeeldexamen Belangrijke informatie Dit voorbeeldexamen bestaat uit 27 vragen. De opbouw en het aantal vragen komt overeen met het online examen. Dit voorbeeldexamen

Nadere informatie

Uitwerking opgaven Brugboek 19.3, 19.5, 19.6 t/m 19.20 en 19.22

Uitwerking opgaven Brugboek 19.3, 19.5, 19.6 t/m 19.20 en 19.22 Uitwerking opgaven Brugboek 19.3, 19.5, 19.6 t/m 19.20 en 19.22 T/m 19.12 zijn activiteitskengetallen. Vanaf 19.13 Rentabiliteitskengetallen Opgave 19.3 A. Bereken de gemiddelde voorraad over 2013 Q1 1-1

Nadere informatie

Antwoorden hoofdstuk 4

Antwoorden hoofdstuk 4 Antwoorden hoofdstuk 4 Opgave 4.1 Vaste activa Eigen Vermogen Pand 42.000 Aandelenvermogen 78.000 Inventaris 22.000 Reserves 37.000 Overige vaste activa 17.000 115.000 81.000 V.V. lang Vlottende activa

Nadere informatie

Oefenopgave 1. Oefenopgave 1. Crediteuren 600 EV 600. Debiteuren 400. Gebouwen 300 EV. Voorraden 200 Crediteuren. Kas 300

Oefenopgave 1. Oefenopgave 1. Crediteuren 600 EV 600. Debiteuren 400. Gebouwen 300 EV. Voorraden 200 Crediteuren. Kas 300 Oefenopgave 1 Oefenopgave 1 Balans 1-1-2001 (x 1.000 euro) Gebouwen 300 EV Voorraden 200 Crediteuren Debiteuren 400 Kas 300 EV 600 Crediteuren 600 300 1200 1200 - Inkopen 600.000 euro (helft rekening,

Nadere informatie

Q1 Q2 Q3 Q4. Liquide middelen begin kwartaal 290.000 1.011.500 1.012.000 947.500. Verkopen 1.140.000 880.000 1.020.000 1.435.000

Q1 Q2 Q3 Q4. Liquide middelen begin kwartaal 290.000 1.011.500 1.012.000 947.500. Verkopen 1.140.000 880.000 1.020.000 1.435.000 Uitwerkingen opgaven Brugboek hoofdstuk 20 Opgaven 20.2 t/m 20.4 en 20.7 t/m 20.9 Opgave 20.2 Liquiditeitsbegroting 2013 gesplitst per kwartaal Onderdeel Q1 Q2 Q3 Q4 Liquide middelen begin kwartaal 290.000

Nadere informatie

Uitwerkingen PDB Financiering met resultaat hoofdstuk 6. Opgave 6.1 a. Gemiddeld eigen vermogen = ( ) / 2 =

Uitwerkingen PDB Financiering met resultaat hoofdstuk 6. Opgave 6.1 a. Gemiddeld eigen vermogen = ( ) / 2 = Opgave 6.1 a. Gemiddeld eigen vermogen = ( 2.600.000 + 3.000.000) / 2 = 2.800.000 REV na belasting = 400.000 100% = 14,29% 2.800.000 b. Gemiddeld totaal vermogen = ( 7.150.000 + 7.200.000) / 2 = 7.175.000

Nadere informatie

Jaarrekeninglezen voor non-financials. Ruitenburg University 15 november 2016

Jaarrekeninglezen voor non-financials. Ruitenburg University 15 november 2016 Jaarrekeninglezen voor non-financials Ruitenburg University 15 november 2016 Introductie Welkom Voorstelronde sprekers Doel Eerst even dit! Inhoud Waarom een jaarrekening? Onderdelen van de jaarrekening

Nadere informatie

Meerkeuzevragen: 5. Bereken voor dit jaar de totale constante kosten. A. 1.082.000,- B. 158.800,- C. 142.000,- D. 114.400,-

Meerkeuzevragen: 5. Bereken voor dit jaar de totale constante kosten. A. 1.082.000,- B. 158.800,- C. 142.000,- D. 114.400,- Meerkeuzevragen: 1. John maakt voetballen in Afrika. Hij verdient netto 45,- per week. Hij krijgt een loonsverhoging tijdens het WK voetbal van 1,5 %. Hoeveel verdient deze jongen dan netto per kwartaal?

Nadere informatie

Financieel Management

Financieel Management Financieel Management Beoordeling financieel Financiële kengetallen Activiteitskengetallen Rentabiliteitskengetallen Liquiditeitskengetallen Solvabiliteitskengetallen Productiviteitskengetallen Beleggingskengetallen

Nadere informatie

2015 Nederlandse Associatie voor Examinering Financiering niveau 4 1 / 10

2015 Nederlandse Associatie voor Examinering Financiering niveau 4 1 / 10 Financiering niveau 4 Correctiemodel voorbeeldexamen 2015 Nederlandse Associatie voor Examinering Financiering niveau 4 1 / 10 Vraag 1 Toetsterm 1.1 - Beheersingsniveau: K - Aantal punten: 1 Wat is de

Nadere informatie

Uitwerkingen PDB Financiering met resultaat hoofdstuk 5

Uitwerkingen PDB Financiering met resultaat hoofdstuk 5 Opgave 5.1 a. Liquiditeitsbalans b. 1/1 solvabiliteitsratio = 1.570.000 = 0,48 3.240.000 31/12 solvabiliteitsratio = 1.630.000 = 0,46 3.550.000 c. 1/1 debt ratio = 1.100.000 + 570.000 = 0,52 3.240.000

Nadere informatie

Crowdfunding: publiek laten betalen, d.m.v. vermogen aan te trekken.

Crowdfunding: publiek laten betalen, d.m.v. vermogen aan te trekken. Crowdfunding: publiek laten betalen, d.m.v. vermogen aan te trekken. Informal investors: informele investeerders, bv particulieren Gebruiken is vast. Verbruiken is vlot. Materieel: tastbaar Immaterieel:

Nadere informatie

1 Het kasstroomoverzicht

1 Het kasstroomoverzicht Oefeningen Kasstroomoverzicht 1 Het kasstroomoverzicht De gegevens van een bedrijf zijn: Balans per 31 december 2011 en 2012 dec-12 dec-11 dec-12 dec-11 Vaste Activa 1.000.000 1.200.000 Eigen Vermogen

Nadere informatie

a. Gemiddeld debiteurensaldo: ( 180.000 + 230.000) / 2 = 205.000 Verkopen op rekening inclusief omzetbelasting: 1.090.000 1,21 = 1.318.

a. Gemiddeld debiteurensaldo: ( 180.000 + 230.000) / 2 = 205.000 Verkopen op rekening inclusief omzetbelasting: 1.090.000 1,21 = 1.318. PDB Financiering Uitwerkingen Hoofdstuk 7 Opgave 7.1 a. Gemiddeld debiteurensaldo: ( 180.000 + 230.000) / 2 = 205.000 Verkopen op rekening inclusief omzetbelasting: 1.090.000 1,21 = 1.318.900 Krediettermijn

Nadere informatie

Hoofdstuk 17 Financiële verslaggeving

Hoofdstuk 17 Financiële verslaggeving Hoofdstuk 17 Financiële verslaggeving 17.1 Geef van elke uitspraak aan of hij juist of onjuist is. a b c d e f g h i Publicatie van de jaarrekening is verplicht voor alle ondernemingen. Het jaarverslag

Nadere informatie

2015 Nederlandse Associatie voor Examinering Financiering niveau 5 1 / 12

2015 Nederlandse Associatie voor Examinering Financiering niveau 5 1 / 12 Financiering niveau 5 Correctiemodel voorbeeldexamen 2015 Nederlandse Associatie voor Examinering Financiering niveau 5 1 / 12 Vraag 1 Toetsterm 6.4 - Beheersingsniveau: K - Aantal punten: 1 Voor welke

Nadere informatie

www.jooplengkeek.nl Hoofdstuk 42 belangrijk

www.jooplengkeek.nl Hoofdstuk 42 belangrijk www.jooplengkeek.nl belangrijk 1 Liquiditeitskengetallen Current ratio Quick ratio Working capital (werkkapitaal) Cashflow Kengetallen Kengetallen zijn verhoudingsgetallen, ze geven de verhouding aan tussen

Nadere informatie

Financiële ratio s met CASH!

Financiële ratio s met CASH! Inleiding Het is belangrijk dat je als ondernemer weet hoe je onderneming er financieel voor staat. Hier kan je financiële ratio's goed voor gebruiken. Maar wat zijn ze en wat doe je ermee? Om de financiële

Nadere informatie

de basis van bedrijfsadministratie

de basis van bedrijfsadministratie hoofdstuk 1 de basis van bedrijfsadministratie In het eerste hoofdstuk wordt inzicht gegeven in het voeren van een administratie. Hierbij worden de basisbegrippen zoals de balans, resultatenrekening en

Nadere informatie

Aurington. Administratie en Advies

Aurington. Administratie en Advies Aurington Administratie en Advies Let op de houdbaarheidsdatum! Mei 5 Pincode 6 7 8 Boetes Dit jaar Deze maand De balans Tandorine B.V. Debet Activa Bezittingen Wat heb ik? Credit Passiva Vermogen Hoe

Nadere informatie

PROEFEXAMEN Praktijkdiploma Boekhouden

PROEFEXAMEN Praktijkdiploma Boekhouden PROEFEXAMEN Praktijkdiploma Boekhouden onderdeel Bedrijfseconomie Beschikbare tijd 2 uur. Op de netheid van het werk zal worden gelet. Deze opgave is eigendom van de Examencommissie en dient, tezamen met

Nadere informatie

Hoofdstuk 6: Beoordelen

Hoofdstuk 6: Beoordelen Hoofdstuk 6: Beoordelen M&O VWO 2011/2012 www.lyceo.nl Overzicht H6: Beoordelen Management & Organisatie Centraal Examen (CE) 1. Rechtsvormen 2. Prijsberekening 3. Resultaten 4. Balans 5. Liquiditeitsbegroting

Nadere informatie

Jaarrekening Test BV 2015

Jaarrekening Test BV 2015 Jaarrekening Test BV 2015 Aan: t.a.v. Test BV De heer Test Teststraat 20 1234 TT Testdorp Pagina 1 van 17 Inhoudsopgave Inhoudsopgave/Voorwoord Pagina 2 Bedrijfsinformatie Pagina 4 Balans: Activa Pagina

Nadere informatie

Toets 3 HAVO 5 g Diagnostische toets 2012

Toets 3 HAVO 5 g  Diagnostische toets 2012 Uitwerkingen/waardering Toets 3 HAVO 5 20 12 MO Onderdeel 3.1 Hoger Algemeen Voortgezet Onderwijs Diagnostische toets 2012 Uitwerkingen/waardering Voor deze toets zijn maximaal 35 punten te behalen; De

Nadere informatie

Management en Organisatie VWO 6 Hst 31, 37 t/m 43

Management en Organisatie VWO 6 Hst 31, 37 t/m 43 Management en Organisatie VWO 6 Hst 31, 37 t/m 43 25 januari 2011 proeftoets 100 minuten Opgave 1 Handelsonderneming Astan bv heeft gegevens verzameld. Deze gegevens zijn nodig voor het opstellen van de

Nadere informatie

Module 4 Inzicht in cijfers

Module 4 Inzicht in cijfers Geleerd in vorige presentaties Module 4 Inzicht in cijfers Les 3. Begrijp de balans en stuur op kengetallen 1. Winst- en verliesrekening 2. Balans 3. Kasstroomoverzicht 4. Winst en belasting Les 3 Maak

Nadere informatie

Liquiditeitsbegroting

Liquiditeitsbegroting 1 Liquiditeitsbegroting Voorspellen inkomsten en uitgaven Periode X, dag, week, maand, jaar Dynamische liquiditeit Staat van herkomst en bestedingen Kasstroomoverzicht Zie het als je eigen bankrekening

Nadere informatie

1 De inventarislijst en de balans

1 De inventarislijst en de balans 1 Kennisvragen paragraaf 1.1 1. Geef een definitie van het begrip administreren. 2. Geef een omschrijving van het begrip boekhouden. 3. Noem een aantal functies van boekhouden. 4. In de Wet op de Jaarverslaggeving

Nadere informatie

NIBE-SVV, 2014 OEFENEXAMEN BALANSLEZEN

NIBE-SVV, 2014 OEFENEXAMEN BALANSLEZEN NIBE-SVV, 2014 OEFENEXAMEN BALANSLEZEN 1. De volgende balansposten komen voor op de balans van een onderneming (in EUR 1.000,-). Gebouwen 500 Pensioenvoorziening 190 Winstreserve 270 Goodwill 240 Lening

Nadere informatie

Stichting Omroep Landgraaf

Stichting Omroep Landgraaf Stichting Omroep Landgraaf T.a.v. Het Bestuur Felix Ruttenstraat 16 6372KV Landgraaf KvK-nummer: 4172374 RAPPORT INZAKE DE JAARSTUKKEN 215 Inhoud JAARREKENING Financiële positie JAARSTUKKEN 215 JAARREKENING

Nadere informatie

EENMANSZAAK DEEL 1. Periode 3 Hoofdstuk 2

EENMANSZAAK DEEL 1. Periode 3 Hoofdstuk 2 EENMANSZAAK DEEL 1 Periode 3 Hoofdstuk 2 Opgaven 35 t/m 58 HOOFDSTUK 2 Maak opgaven 35 t/m 40 STARTEN VAN EEN ONDERNEMING Onderzoek welke vergunningen je nodig hebt & welke wetgeving op jouw onderneming

Nadere informatie

De resultatenrekening

De resultatenrekening De resultatenrekening format resultatenrekening kosten/uitgaven en opbrengsten/ontvangsten afschrijvingen rente eindbalans Joop Lengkeek Kamer H0.012 Email: Lengkeek.J@NHTV.nl www.jooplengkeek.nl 1 De

Nadere informatie

9 Uitwerkingen proefwerktrainingen deel 2

9 Uitwerkingen proefwerktrainingen deel 2 Docentenhandleiding Hoofdstuk 25 9 Uitwerkingen proefwerktrainingen deel 2 a Per november 2008 wordt aan huur vooruitontvangen: 400 3 650 = 780.. b Per december wordt achteraf ontvangen: 25 3 720 = 270..

Nadere informatie

Een lening met een onroerend goed als onderpand. 5. Waarom is het handig een boekhouding bij te houden (noem 2 redenen).

Een lening met een onroerend goed als onderpand. 5. Waarom is het handig een boekhouding bij te houden (noem 2 redenen). Sectie economie 2012-2013 1 Antwoorden opgave 1 1. Wat zijn crediteuren? Leveranciers op rekening 2. Wat zijn debiteuren? Afnemers op rekening 3. Wat is een hypotheek? Een lening met een onroerend goed

Nadere informatie

Hoofdstuk 31. Ondernemingsplan. Persoonlijk plan Marketingplan Financieel plan Organisatieplan

Hoofdstuk 31. Ondernemingsplan. Persoonlijk plan Marketingplan Financieel plan Organisatieplan www.jooplengkeek.nl Ondernemingsplan Persoonlijk plan Marketingplan Financieel plan Organisatieplan Persoonlijk plan Persoonsgegevens Motivatie om ondernemer te worden Sterke punten & zwakke punten 1 Ondernemingsplan

Nadere informatie

Jaarrekening Stichting Vrije Christelijke School Westerlee Galgeweg MT 's-gravenzande

Jaarrekening Stichting Vrije Christelijke School Westerlee Galgeweg MT 's-gravenzande Jaarrekening 2013 Stichting Vrije Christelijke School Westerlee Galgeweg 57 2671MT Voorblad 0 Inhoud Opdracht 2 Resultaatvergelijk 3 Financiele positie 5 Grondslagen 7 Balans 9 V en W 11 Materiele activa

Nadere informatie

Kasstroom uit investeringsactiviteiten Investering in machines / 350 Desinvestering in machines 65 Aandeel in winst C / 20 Aandeel in dividend C 30

Kasstroom uit investeringsactiviteiten Investering in machines / 350 Desinvestering in machines 65 Aandeel in winst C / 20 Aandeel in dividend C 30 Voortgezette Studie Boekhouden 12.1 a De functie van het kasstroomoverzicht is een bijdrage leveren aan de beoordeling door gebruikers van het vermogen van de onderneming om geldmiddelen en kasequivalenten

Nadere informatie

Jaarrekening dec december 2016 Benchmarkperiode 31 dec december om 15:55 uur

Jaarrekening dec december 2016 Benchmarkperiode 31 dec december om 15:55 uur Jaarrekening 2016 Rapportageperiode 31 dec 2016 31 december 2016 Benchmarkperiode 31 dec 2015 31 december 2015 Printdatum 07-06-2017 om 15:55 uur Voorblad 0 0 Inhoud Algemeen 2 Resultaatvergelijking 3

Nadere informatie

Verdieping Management en Organisatie (M&O) 3havo/vwo

Verdieping Management en Organisatie (M&O) 3havo/vwo Sectie economie 2012-2013 1 Verdieping Management en Organisatie (M&O) 3havo/vwo In de bovenbouw kunnen jullie in de vrije ruimte het vak M&O opnemen. Het is daarom handig om dit jaar al een aantal lessen

Nadere informatie

Appendix Bedrijfseconomie

Appendix Bedrijfseconomie Appendix Bedrijfseconomie De Nederlandse Associatie voor Praktijkexamens ( de Associatie ) organiseert twee keer per jaar examens voor het in ons land erkende Praktijkdiploma Boekhouden (PDB). Voor het

Nadere informatie

MKBTR TOPFIT SESSIE HET VERHAAL VAN DE JAARCIJFERS 17 MAART 2016

MKBTR TOPFIT SESSIE HET VERHAAL VAN DE JAARCIJFERS 17 MAART 2016 MKBTR TOPFIT SESSIE HET VERHAAL VAN DE JAARCIJFERS 17 MAART 2016 Wat gaan we doen? Wat zijn je verwachtingen? Stukje theorie Oefencasus Afronding Handel en boekhouding Zo lang er handel wordt gedreven

Nadere informatie

Uitwerkingen PDB Financiering met resultaat hoofdstuk 7

Uitwerkingen PDB Financiering met resultaat hoofdstuk 7 Opgave 7.1 a. Gemiddeld debiteurensaldo: ( 580.000 + 640.000) / 2 = 610.000 Verkopen op rekening inclusief omzetbelasting: 8.800.000 1,21 = 10.648.000 Krediettermijn debiteuren: 610.000 365 dagen = 20,9

Nadere informatie

Vlottende activa: Kas Totaal investering

Vlottende activa: Kas Totaal investering H1 Investering opgave 3 Investeringsbegroting Investeringsbegroting per 1 april Vaste activa: Kano s 20 x 1.000 20.000 Kajaks 6 x 1.500 9.000 Trailer 5.000 Mountainbikes 18.000 Klein materiaal 7.000 Klimmaterialen

Nadere informatie

Internetopgaven hoofdstuk 3

Internetopgaven hoofdstuk 3 Internetopgaven hoofdstuk 3 IO.3.1 IO.3.2 IO.3.3 IO.3.4 Y. van de Voort wil periodiek informatie uit de boekhouding halen. Daarbij maakt zij gebruik van een kolommenbalans. Welke uitspraak over de kolommenbalans

Nadere informatie

Stel voor de eenmanszaak Grutter de balans per 1 januari 2016 op in scontrovorm. Balans per 1 januari 2016 van Grutter

Stel voor de eenmanszaak Grutter de balans per 1 januari 2016 op in scontrovorm. Balans per 1 januari 2016 van Grutter Hoofdstuk 1 Opgaven Opgave 1.1 Stel voor de eenmanszaak Grutter de balans per 1 januari 2016 op in scontrovorm. Balans per 1 januari 2016 van Grutter Totaal Totaal Opgave 1.2 1. In welke andere vorm dan

Nadere informatie

a. U hebt voor deze toets 75 minuten de tijd. VERGEET U NIET UW GEMAAKTE TOETS IN TE LEVEREN BIJ DE SURVEILLANT?

a. U hebt voor deze toets 75 minuten de tijd. VERGEET U NIET UW GEMAAKTE TOETS IN TE LEVEREN BIJ DE SURVEILLANT? TOETS JAARREKENINGLEZEN BEROEPSOPLEIDING ADVOCATUUR VOORJAARSSCYCLUS 2012 EN INHALERS 11 OKTOBER 2012 (12.00 13.15 UUR) Naam :..... Cursusgroep :..... a. U hebt voor deze toets 75 minuten de tijd. VERGEET

Nadere informatie

www.jooplengkeek.nl Hoofdstuk 43 belangrijk

www.jooplengkeek.nl Hoofdstuk 43 belangrijk www.jooplengkeek.nl belangrijk 1 belangrijk Solvabiliteitskengetallen: de verhouding tussen eigen vermogen en vreemd vermogen en totaal vermogen 2 3 4 Solvabiliteitskengetallen Er zijn verschillende solvabiliteitskengetallen

Nadere informatie

Inventaris Kassa 1.500 Keuken 55.000 Beelden om de inrichting gezelliger te maken 5.000 Tafels en stoelen 12.000 Totaal 81.500

Inventaris Kassa 1.500 Keuken 55.000 Beelden om de inrichting gezelliger te maken 5.000 Tafels en stoelen 12.000 Totaal 81.500 Opgave 1 a. Het winkelpand staat niet op de investeringsbegroting omdat Egbert dit winkelpand huurt. Alleen aankopen staan bij de vaste activa. b. De verbouwing moet in één keer door Egbert betaald worden.

Nadere informatie

Eigen vermogen Geplaats aandelenkapitaal Agioreserve Herwaarderingsreserve Wettelijke en statutaire reserves Ingehouden winst uit de voorgaande jaren

Eigen vermogen Geplaats aandelenkapitaal Agioreserve Herwaarderingsreserve Wettelijke en statutaire reserves Ingehouden winst uit de voorgaande jaren www.jooplengkeek.nl Regels voor Passiva Eigen vermogen Geplaats aandelenkapitaal Agioreserve Herwaarderingsreserve Wettelijke en statutaire reserves Ingehouden winst uit de voorgaande jaren www.jooplengkeek.nl

Nadere informatie

PROEFEXAMEN Praktijkdiploma Boekhouden

PROEFEXAMEN Praktijkdiploma Boekhouden PROEFEXAMEN Praktijkdiploma Boekhouden onderdeel Bedrijfseconomie Beschikbare tijd 2 uur. Op de netheid van het werk zal worden gelet. Deze opgave is eigendom van de Examencommissie en dient, tezamen met

Nadere informatie

Financiële analyse. Les 3 Kengetallen. Opdracht voor volgende lesweek

Financiële analyse. Les 3 Kengetallen. Opdracht voor volgende lesweek Financiële analyse Les 3 Kengetallen Opdracht voor volgende lesweek 1. Ieder teamlid download de financiele gegevens en berekent voor zijn bedrijf uit elke categorie van kengetallen (liquiditeit, solvabiliteit,

Nadere informatie

2017 Nederlandse Associatie voor Examinering Financiering niveau 5 1 / 13

2017 Nederlandse Associatie voor Examinering Financiering niveau 5 1 / 13 Financiering niveau 5 Correctiemodel voorbeeldexamen 2017 Nederlandse Associatie voor Examinering Financiering niveau 5 1 / 13 Vraag 1 Toetsterm 6.4 - Beheersingsniveau: K - Aantal punten: 1 Voor welke

Nadere informatie

Basisprognose

Basisprognose Bedrijfsnaam: RestauRanto Vestigingsplaats: Voorwoord Opsteldatum: 28 oktober 216 Periode: 1 januari 215 t/m 31 december 217 Bedrijfsnaam: Vestigingsplaats: Opsteller: Telefoonnummer: E-mail adres: RestauRanto

Nadere informatie

Bij een resultatenbegroting (ook wel exploitatiebegroting genoemd) wordt een overzicht gemaakt van de opbrengsten en van de kosten.

Bij een resultatenbegroting (ook wel exploitatiebegroting genoemd) wordt een overzicht gemaakt van de opbrengsten en van de kosten. De liquiditeits - en resultatenbegroting Een bedrijf wil graag weten of hij aan zijn betaalverplichtingen kan voldoen. Daarom wordt een planning gemaakt in de ontvangsten en de uitgaven (vaak binnen een

Nadere informatie

1. Leg uit dat het sparen door gezinnen een voorbeeld is van ruilen in de tijd. 2. Leg uit waarom investeren door bedrijven als ruilen over de tijd beschouwd kan worden. 3. Wat is intertemporele substitutie?

Nadere informatie

Jaarrekening december 2015 Benchmarkperiode 31 december om 15:39 uur

Jaarrekening december 2015 Benchmarkperiode 31 december om 15:39 uur Jaarrekening 2015 Rapportageperiode 31 december 2015 Benchmarkperiode 31 december 2014 Printdatum 24-06-2016 om 15:39 uur Voorblad 0 0 Inhoud Algemeen 2 Resultaatvergelijking 4 Financiële positie 6 Jaarrekening

Nadere informatie

Numerieke antwoorden. Hoofdstuk 1. V 1.2 a a b c c d e

Numerieke antwoorden. Hoofdstuk 1. V 1.2 a a b c c d e Numerieke antwoorden Hoofdstuk 1 V 1.2 a1 250.000 a2 290.000 b 192.500 c1 124.025 c2 133.400 d 165.975 e 156.600 V 1.3 a Omzet maximaal 11.400 (situatie 10) b Winst maximaal 4.670 (situatie 7) Hoofdstuk

Nadere informatie

Paragraaf 2.7 Financiële kengetallen

Paragraaf 2.7 Financiële kengetallen Paragraaf 2.7 Financiële kengetallen 1. Financiële kengetallen a. Uit de investerings en financieringsstructuur is de financiële positie van een onderneming af te leiden. Aan welke drie financieringsregels

Nadere informatie

Zakelijke kredieten Examennummer: 73038 Datum: 29 juni 2013 Tijd: 13:00 uur - 14:30 uur

Zakelijke kredieten Examennummer: 73038 Datum: 29 juni 2013 Tijd: 13:00 uur - 14:30 uur Zakelijke kredieten Examennummer: 73038 Datum: 29 juni 2013 Tijd: 13:00 uur - 14:30 uur Dit examen bestaat uit 4 pagina s. De opbouw van het examen is als volgt: - 10 open vragen (maximaal 70 punten) -

Nadere informatie

Boekingsboek. Overzicht van een aantal soorten boekingen.

Boekingsboek. Overzicht van een aantal soorten boekingen. Boekingsboek Overzicht van een aantal soorten boekingen. * contant * op rekening * met en zonder BTW * transitorische posten * hoe ga je om met de BTWboekingen * balans, V&Wrekening, liquiditeitsoverzicht

Nadere informatie

a. Stel de beginbalans op 1 januari 2006 samen volgens het model van bijlage I.

a. Stel de beginbalans op 1 januari 2006 samen volgens het model van bijlage I. Opdracht 1 De Wilde en Timmer De dames De Wilde en Timmer gaan een autobedrijf beginnen: zij kopen auto s en accessoires in en verkopen die. Om het autobedrijf te kunnen openen op 1 januari 2006 zijn in

Nadere informatie

Eindexamen havo m&o 2013-I

Eindexamen havo m&o 2013-I Opgave 2 Bij deze opgave horen de informatiebronnen 1 tot en met 6. Bij deze opgave worden de belastingen buiten beschouwing gelaten. Peter de Beer is de eigenaar van een klein autobedrijf (FIAT De Beer

Nadere informatie

eindexamenprogramma m&o vwo

eindexamenprogramma m&o vwo Domein G: Externe financiële verslaggeving 17. : - de begroting en de jaarrekening van commerciële en niet-commerciële organisaties analyseren, zoals deze worden voorgelegd aan medezeggenschapsraden, ondernemingsraden

Nadere informatie

Examen PC 2 vak Cash Management

Examen PC 2 vak Cash Management Examen PC 2 vak Cash Management Instructieblad Betreft: examen: PC 2 leergang 5 onderdeel: Cash Management datum: 28 juni 2013 tijd: 16.00 17.30 uur Deze aanwijzingen goed lezen voor u met uw examen start

Nadere informatie

BALANS LEZEN MEER INZICHT IN UW JAARREKENING

BALANS LEZEN MEER INZICHT IN UW JAARREKENING BALANS LEZEN MEER INZICHT IN UW JAARREKENING Inleiding In feite is het jaarlijks opmaken van de rekening, de jaarrekening, een onnatuurlijk fenomeen: de levensduur van een onderneming is over het algemeen

Nadere informatie

Inhoud VII. 1. De balans... 1. 2. Veranderingen in de balans... 5. 3. Grootboekrekeningen... 9. 4. Hulprekeningen van het eigen vermogen...

Inhoud VII. 1. De balans... 1. 2. Veranderingen in de balans... 5. 3. Grootboekrekeningen... 9. 4. Hulprekeningen van het eigen vermogen... ELEMENTAIR BOEKHOUDEN VII Inhoud 1. De balans... 1 2. Veranderingen in de balans... 5 3. Grootboekrekeningen... 9 4. Hulprekeningen van het eigen vermogen... 15 5. Kolommenbalans... 21 6. Dagboeken en

Nadere informatie

Balans lezen 1. Bezittingen Schulden - Vermogen =

Balans lezen 1. Bezittingen Schulden - Vermogen = Balans lezen 1. Inleiding Alvorens het balans lezen onder de loep te nemen, is het interessant eerst eens vast te stellen waarom we überhaupt een jaarrekening opstellen. Een ondernemer zal willen weten

Nadere informatie

Jaarverslag. Wij staan graag tot uw dienst! Duurzaam ondernemen met hoofd en hart

Jaarverslag. Wij staan graag tot uw dienst! Duurzaam ondernemen met hoofd en hart Jaarverslag 2016 Wij staan graag tot uw dienst! Duurzaam ondernemen met hoofd en hart Financieel economisch verslag Voor de overzichtelijkheid zijn in het jaarverslag 2016 uitsluitend de kerncijfers en

Nadere informatie

PDB. Antwoordenboek. berekeningen. Periodeafsluiting & Bedrijfseconomie

PDB. Antwoordenboek. berekeningen. Periodeafsluiting & Bedrijfseconomie PDB Periodeafsluiting & Bedrijfseconomie berekeningen Antwoordenboek PDB Praktijkdiploma boekhouden Periodeafsluiting & Bedrijfseconomie berekeningen Antwoordenboek drs. H.H. Hamers drs. W.J.M. de Reuver

Nadere informatie

Beginbalans. Grootboek

Beginbalans. Grootboek 3 eginbalans Verlies- en winstrekening en eindbalans Financiële feiten Proef- en saldibalans Journaal Grootboek In dit hoofdstuk behandelen we de grootboekrekeningen. Je leert in dit hoofdstuk hoe je grootboekrekeningen

Nadere informatie

TOETSVRAGEN ONDERDEEL JAARREKENINGLEZEN VAN DE BEROEPSOPLEIDING ADVOCATUUR. 18 februari UUR NAJAARSCYCLUS 2010 EN INHALERS

TOETSVRAGEN ONDERDEEL JAARREKENINGLEZEN VAN DE BEROEPSOPLEIDING ADVOCATUUR. 18 februari UUR NAJAARSCYCLUS 2010 EN INHALERS TOETSVRAGEN ONDERDEEL JAARREKENINGLEZEN VAN DE BEROEPSOPLEIDING ADVOCATUUR 18 februari 2011 12.00 13.00 UUR NAJAARSCYCLUS 2010 EN INHALERS Naam :..... Cursusgroep :..... a: U hebt voor deze toets 60 minuten

Nadere informatie

RAPPORT Opgesteld door: Financieel adviesburo Hofman Noordzee DB Maassluis

RAPPORT Opgesteld door: Financieel adviesburo Hofman Noordzee DB Maassluis RAPPORT 21 Stichting Spin for Life Aletta Jacobskade 66 3137 TB Vlaardingen Opgesteld door: Financieel adviesburo Hofman Noordzee 4 3144 DB Maassluis INHOUD JAARVERSLAG Verklaring Resultaat-analyse Financiële

Nadere informatie

Internetopgaven hoofdstuk 3

Internetopgaven hoofdstuk 3 Internetopgaven hoofdstuk 3 IO.3.1 De boekhouder van de eenmanszaak Carel Castello heeft op 31 december 013 een aantal posten op de volgende gedeeltelijke kolommenbalans samengevat: Grootboekrekeningen

Nadere informatie

Appendix Bedrijfseconomie Opgaven

Appendix Bedrijfseconomie Opgaven Appendix Bedrijfseconomie Opgaven De Nederlandse Associatie voor Praktijkexamens ( de Associatie ) organiseert twee keer per jaar examens voor het in ons land erkende Praktijkdiploma Boekhouden (PDB).

Nadere informatie

M&O VWO 2011/2012. www.lyceo.nl

M&O VWO 2011/2012. www.lyceo.nl Hoofdstuk 4: Balans M&O VWO 2011/2012 www.lyceo.nl Overzicht H4: Balans Management & Organisatie Centraal Examen (CE) 1. Rechtsvormen 2. Prijsberekening 3. Resultaten 4. Balans 5. Liquiditeitsbegroting

Nadere informatie

1 De inventarislijst en de balans

1 De inventarislijst en de balans 1 Kennisvragen 1. Geef een definitie van het begrip administreren. 2. Geef een omschrijving van het begrip boekhouden. Kennisvragen paragraaf 1.1 en 1.2 1. Wat verstaan we onder een inventarislijst? 2.

Nadere informatie

123WatEenSite C. van de PC Teststraat 1 3351 ZZ Alblasserdam

123WatEenSite C. van de PC Teststraat 1 3351 ZZ Alblasserdam C. van de PC Teststraat 1 3351 ZZ Alblasserdam INHOUDSOPGAVE Pagina Accountantsrapportage 3 Voorwoord 4 Resultaten 5 Financiële positie 7 Ondertekening van de accountantsrapportage 9 Jaarstukken 2008 Jaarrekening

Nadere informatie

De Balans. Laten we aan de hand van een voorbeeld een balans opbouwen.

De Balans. Laten we aan de hand van een voorbeeld een balans opbouwen. De Balans Wat is een balans? Een balans laat zien hoe een onderneming er op een bepaald moment voor staat. Je kunt het vergelijken met een foto. Aan de linkerkant (debet) staan de bezittingen. Aan de rechterkant

Nadere informatie

Financieel verslag 2011/2012. Mixed Hockeyclub Voorbeeld Sportpark Hoefslag 12 2342 KM Vlissingen

Financieel verslag 2011/2012. Mixed Hockeyclub Voorbeeld Sportpark Hoefslag 12 2342 KM Vlissingen Financieel verslag 2011/2012 Mixed Hockeyclub Voorbeeld Sportpark Hoefslag 12 2342 KM Voorblad 0 Inhoud Bestuursverslag 2 Algemeen 3 Resultaatvergelijk 4 Financiele positie 5 Jaarrekening 7 Balans 8 Staat

Nadere informatie

a. U hebt voor deze toets 60 minuten de tijd. VERGEET U NIET UW GEMAAKTE TOETS IN TE LEVEREN BIJ DE SURVEILLANT?

a. U hebt voor deze toets 60 minuten de tijd. VERGEET U NIET UW GEMAAKTE TOETS IN TE LEVEREN BIJ DE SURVEILLANT? TOETS JAARREKENINGLEZEN BEROEPSOPLEIDING ADVOCATUUR NAJAARSCYCLUS 2011 EN INHALERS 10 FEBRUARI 2012 (12.00-13.00 UUR) Naam :..... Cursusgroep :..... a. U hebt voor deze toets 60 minuten de tijd. VERGEET

Nadere informatie

Stichting Amati Ensemble Burgemeester Kengenstraat BK Hulsberg

Stichting Amati Ensemble Burgemeester Kengenstraat BK Hulsberg Burgemeester Kengenstraat 46 6336 BK Hulsberg Jaarrekening 214/215 INHOUD JAARREKENING 1 Samenstellingsverklaring 2 Resultaat 3 Financiële positie 4 Grafieken 5 Fiscale positie JAARREKENING 1 Balans 2

Nadere informatie

Bedrijfseconomische aspecten Examennummer: 26042 Datum: 17 september 2011 Tijd: 10:00 uur - 11:30 uur

Bedrijfseconomische aspecten Examennummer: 26042 Datum: 17 september 2011 Tijd: 10:00 uur - 11:30 uur Bedrijfseconomische aspecten Examennummer: 26042 Datum: 17 september 2011 Tijd: 10:00 uur - 11:30 uur Dit examen bestaat uit 4 pagina s. De opbouw van het examen is als volgt: - 10 open vragen (maximaal

Nadere informatie

Examen VWO. Economische wetenschappen II en recht (oude stijl)

Examen VWO. Economische wetenschappen II en recht (oude stijl) Economische wetenschappen II en recht (oude stijl) Examen VWO Voorbereidend Wetenschappelijk Onderwijs Tijdvak 2 Vrijdag 20 juni 10.00 13.00 20 03 Voor dit examen zijn maximaal 90 punten te behalen; het

Nadere informatie

Examen PC 2 vak Cash Management

Examen PC 2 vak Cash Management Examen PC 2 vak Cash Management Instructieblad Betreft: examen: PC 2 leergang 6 onderdeel: CAS datum: 19 december 2013 tijd: 16.00 17.30 uur Deze aanwijzingen goed lezen voor u met uw examen start Aanwijzingen:

Nadere informatie

Luca Pacioli. Portret van Luca Paciolis door Jacopo de Barbari, 1495. Luca Bartolomeo de Pacioli was een Italiaans wiskundige.

Luca Pacioli. Portret van Luca Paciolis door Jacopo de Barbari, 1495. Luca Bartolomeo de Pacioli was een Italiaans wiskundige. 33. Dubbele boekhouding. 33.1 Een beetje geschiedenis. De dubbele boekhouding werd uitgevonden door kooplieden uit Venetië en voor het eerst neergeschreven in 1494 door een Italiaanse monnik Luca Pacioli.

Nadere informatie

Bedrijfseconomie. B-cluster BBBBEC2A.1

Bedrijfseconomie. B-cluster BBBBEC2A.1 Bedrijfseconomie B-cluster BBBBEC2A.1 Succes met leren Leuk dat je onze bundels hebt gedownload. Met deze bundels hopen we dat het leren een stuk makkelijker wordt. We proberen de beste samenvattingen

Nadere informatie

Grootboekrekening Debet Credit

Grootboekrekening Debet Credit BA. H 6 a 1 6 De kolommenbalans 1 Als voorbeeld hoe je te werk moet gaan, nemen we rekening 130 Debiteuren. Als je de debetzijde optelt, vind je een totaal van 59.000. Dit bedrag wordt aan de debetzijde

Nadere informatie

Ruilen over de tijd (havo)

Ruilen over de tijd (havo) 1. Leg uit dat het sparen door gezinnen een voorbeeld is van ruilen in de tijd. 2. Leg uit waarom investeren door bedrijven als ruilen over de tijd beschouwd kan worden. 3. Wat is intertemporele substitutie?

Nadere informatie