Natuurlijk, een netwerkcoach! de methodiek onderzocht

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Natuurlijk, een netwerkcoach! de methodiek onderzocht"

Transcriptie

1 Natuurlijk, een netwerkcoach! de methodiek onderzocht Publieksversie van het onderzoek Verspreiding, gebruik en effectiviteit sociale netwerkversterking

2 Effectiviteit methodiek Natuurlijk, een netwerkcoach! In opdracht van Mezzo heeft het lectoraat Community Care van de Hogeschool van Amsterdam in onderzoek gedaan naar verspreiding, gebruik en effectiviteit van Mezzo s methodiek Natuurlijk, een netwerkcoach!. In deze publieksversie van het onderzoek hebben wij de belangrijkste achtergronden, feiten, cijfers, ervaringen en aanbevelingen voor u gebundeld. Misschien heeft u al kennisgemaakt met de methodiek Natuurlijk, een netwerkcoach!, of overweegt u deze in de toekomst in te zetten. Met deze publieksversie van het onderzoek willen wij u helpen een goede afweging te maken, door u een beeld te geven van de ervaringen met de methodiek. Meer informatie over het onderzoeksverslag Verspreiden, gebruik en effectiviteit sociale netwerkversterking van de Hogeschool van Amsterdam is te lezen in het rapport dat u kunt downloaden via Daar vindt u bovendien nog veel meer informatie die relevant is voor het versterken van sociale netwerken. Versterken sociale netwerken Huisgenoten, familie, vrienden, kennissen, buren en anderen kunnen allemaal deel uitmaken van het sociaal netwerk van een individu. Hiervan is sprake als zij bij het welzijn van die persoon betrokken zijn; ze hem wanneer nodig praktisch of emotioneel ondersteunen. En die persoon dit ook als zodanig, als steun, ervaart. Een sociaal netwerk vergroot het welzijn en maakt mensen veerkrachtiger, bij ziekte of tegenslag kan het bijdragen aan herstel of als hulpbron dienen. Tegelijkertijd draagt het bij aan de sociale relaties, solidariteit en cohesie in de samenleving. De Amerikaanse socioloog Putnam noemde dit niet voor niets sociaal kapitaal (Steyaert, 2012). Helaas is het zo dat personen die niet (langer) in staat zijn een sociaal netwerk in stand te houden hun hulpbronnen kwijtraken terwijl zij er tegelijkertijd afhankelijker van worden. Reden genoeg voor gemeenten, zorg- en welzijnstellingen om in een tijd dat de nadruk ligt op de overgang van een verzorgingsstaat naar een participatiesamenleving en op eigen kracht veel aandacht te besteden aan het versterken van sociale netwerken rond deze groepen. Rond mensen met een beperking, maar ook rond mantelzorgers die als gevolg van hun zorgtaken in een sociaal isolement zijn geraakt. Natuurlijk, een netwerkcoach! is een van de methodieken die hiervoor wordt ingezet. Wat houdt de methodiek Natuurlijk, een netwerkcoach! in? Kenmerkend voor de methodiek Natuurlijk, een netwerkcoach! is de inzet van een vrijwilliger (of van stagiaires en soms beroepskrachten) die gedurende een afgebakende periode een cliënt coacht in het versterken en vergroten van het sociaal netwerk. Deze netwerkcoach kan bij diverse groepen met een beperkt sociaal netwerk worden ingezet, zoals mensen met fysieke of geestelijke beperkingen of mantelzorgers, van alle leeftijden, zowel allochtoon als autochtoon. Een coördinator (professionele kracht) zorgt voor intake van cliënten; werving en training van vrijwilligers; matching van cliënt en vrijwilliger; en begeleiding van de netwerkcoach tijdens het traject. De methodiek staat stap voor stap beschreven in de werkmap van Mezzo, grofweg te verdelen in drie fases: Oriënteren: het sociaal netwerk met de cliënt in kaart brengen. Denken: de mogelijkheden om dit netwerk te versterken of vergroten onderzoeken. Doen: een persoonlijk actieplan maken en uitvoeren. Aanleiding en doel Sinds 2008 biedt Mezzo de methodiek Natuurlijk, een netwerkcoach! aan. De methode is sinds 2011 opgenomen in de Databank Effectieve Sociale Interventies van Movisie. Maar van een overzicht van de verspreiding, gebruik en effectiviteit was tot op heden geen sprake. Dankzij onderzoek door het lectoraat Community Care van de Hogeschool van Amsterdam in opdracht van Mezzo zijn ook die gegevens nu beschikbaar. Op basis daarvan kan de methodiek verder verspreid en ontwikkeld worden. Het onderzoek, dat uit drie (opeenvolgende) deelonderzoeken bestond (in 2012 en 2013), is uitgevoerd door Rick Kwekkeboom en Marieke Goede. 2 Natuurlijk, een netwerkcoach

3 Terminologie De volgende termen komen regelmatig terug in deze publieksversie bij het onderzoek. Sociaal netwerk: Een netwerk van betekenisvolle mensen om een persoon heen dat dienst doet als ondersteuningsbron voor het eigen welzijn en welbehagen (naar Steyaert, 2012). Vaak zijn dit huisgenoten, familie, vrienden, kennissen, buren en anderen die betrokken zijn bij het welzijn van deze persoon. Het kan gaan om zowel emotionele als praktische ondersteuning (naar Baars, Uffing & Dekkers, 1990 in Steyaert, 2012). Lidorganisatie: Er zijn ruim 360 lokale en regionale organisaties lid van Mezzo. Dit zijn organisaties die mantelzorgers ondersteunen of vrijwilligers inzetten. Netwerkcoach: Dit is een vrijwilliger (of stagiaire of soms een professional) die een cliënt volgens de methodiek Natuurlijk, een netwerkcoach! coacht bij het versterken of opbouwen van het sociaal netwerk. Resultaten onderzoek Resultaten deelonderzoek Verspreiding Voor dit deelonderzoek zijn 356 lidorganisaties aangeschreven. Van de 180 lidorganisaties die de vragenlijst invulden, gaven er 120 aan doelgericht te werken aan het versterken van sociale netwerken. Ruim een kwart van die 180 lidorganisaties zet hiervoor de methodiek Natuurlijk, een netwerkcoach! in (46 lidorganisaties). Daarmee is Natuurlijk, een netwerkcoach! de meest gebruikte methodiek. Zij wordt vooral ingezet in de provincie Utrecht, gevolgd door de provincie Zuid-Holland en daarna door Noord-Holland en Gelderland. Cliënt: Dit is de persoon ten behoeve van wie de sociale netwerkversterking (volgens de methodiek Natuurlijk, een netwerkcoach! ) wordt ingezet. Dit kan zowel een zorgvrager als een mantelzorger zijn. Coördinator: De professionele kracht (in dienst van een organisatie die mantelzorgers of vrijwilligers ondersteunt) die verantwoordelijk is voor werving, intake, selectie, training, matching, begeleiding van cliënten en/of netwerkcoaches. Deelonderzoek 1: Verspreiding In het eerste deel maakten de onderzoekers een kwantitatieve inventarisatie van Mezzo-lidorganisaties die werken aan het versterken van sociale netwerken. Lidorganisaties kregen een schriftelijke vragenlijst voorgelegd, op grond waarvan de onderzoekers antwoord konden geven op de volgende vragen: 1. Hoeveel lidorganisaties richten zich op het versterken van sociale netwerken? 2. Welke vormen van of methodieken voor het versterken van sociale netwerken zetten zij in (bijvoorbeeld Natuurlijk, een netwerkcoach! )? 3. Als lidorganisaties netwerkversterking niet inzetten: waarom doen zij dat niet? Deelonderzoek 2: Gebruik Het tweede deel was een kwantitatief onderzoek naar het gebruik van de methodiek Natuurlijk, een netwerkcoach! door Mezzo-lidorganisaties. Coördinatoren die blijkens het eerste deelonderzoek de methodiek gebruiken, kregen in dit deelonderzoek schriftelijk een vervolgvragenlijst voorgelegd. Daarin kwamen uiteenlopende onderwerpen aan bod, variërend van het aantal en de verschillende typen gebruikers, tot de waardering van de methodiek door de respondenten. De andere methodieken die lidorganisaties inzetten om het sociaal netwerk van cliënten te versterken zijn onder meer: Eigen Kracht Conferentie, Sociale Netwerk Strategieën en Methode Familiezorg. De meest genoemde belemmeringen om (nog) niet te werken aan versterken van sociale netwerken zijn gebrek aan tijd, middelen en kennis. Dit zijn dus tegelijkertijd belangrijke voorwaarden voor lidorganisaties om hiermee aan de slag te kunnen. Van de lidorganisaties die aangeven nog niet aan sociale netwerkversterking te werken vindt overigens een ruime meerderheid (38 organisaties) dat toepassing ervan wel goed binnen hun aanbod zou passen. 23 lidorganisaties geven aan van plan te zijn om in de toekomst met de methodiek Natuurlijk, een netwerkcoach! te gaan werken en 10 geven aan misschien ermee te gaan werken. Deelonderzoek 3: Effectiviteit De resultaten van deelonderzoek 1 en 2 dienden als startpunt voor het laatste (kwalitatieve) deelonderzoek. Doel hiervan was om meer duidelijkheid te krijgen over effectiviteit van de methodiek door ervaringen van verschillende gebruikersgroepen te achterhalen: wat vinden zij van de methodiek, hebben zij het idee dat de methodiek werkt, welke elementen uit de methodiek ervaren zij als prettig en welke minder? Dit moest duidelijk worden aan de hand van (afzonderlijke) gesprekken met focusgroepen van netwerkcoaches, coördinatoren en cliënten. Natuurlijk, een netwerkcoach 3

4 Branchemonitor Mezzo In de Branchemonitor van zijn ook een aantal vragen aan de lidorganisaties van Mezzo gesteld die betrekking hebben op het versterken van sociale netwerken. Uit de Branchemonitor Mezzo komt naar voren dat 82 procent van de lidorganisaties die deelnamen in de monitor ruime aandacht heeft voor het versterken van het netwerk van zorgvrager of mantelzorger. Ruim de helft (55 procent) doet dit door bij de intake het sociaal netwerk in kaart te brengen. De resterende 45 procent gebruikt een methodiek om het netwerk te vergroten, zoals Natuurlijk, een netwerkcoach!. Bij de organisaties die gebruikmaken van die methodiek zijn in de meetperiode gemiddeld 12 netwerkcoaches actief, samen goed voor de ondersteuning van gemiddeld 30 cliënten. In 60 procent van de trajecten was eind 2012 al sprake van een groter of versterkt sociaal netwerk (nog niet alle trajecten waren op dat moment al afgerond). Organisaties en sociale netwerken Ruim driekwart van de organisaties versterkt doelgericht de sociale netwerken 82% is er doelgericht mee bezig 45% Wij werken met een methode voor het versterken van sociale netwerken 55% Tijdens de intake brengen we het netwerk in kaart Resultaten deelonderzoek Gebruik De methode Natuurlijk, een netwerkcoach! bestaat sinds Sinds 2010 neemt het aantal organisaties dat start met gebruik van de methode jaarlijks toe. In totaal zijn er door de organisaties uit het onderzoek al rond de 400 netwerkcoaches ingezet, meestal vrijwilligers maar ook stagiaires en soms beroepskrachten. In 85 procent van de gevallen zijn de netwerkcoaches ingezet voor zorgvragers zelf en niet voor mantelzorgers. Het gaat in totaal om 674 personen die een netwerkcoach kregen. De meerderheid van die trajecten werd in de onderzoeksperiode met succes afgerond. Daar waar dit niet het geval was kwam dit waarschijnlijk doordat: de trajecten nog niet waren afgesloten tijdens de onderzoeksperiode (dus de uitkomst nog niet bekend was); lidorganisaties de uitkomst niet hadden geregistreerd; of doordat de netwerkcoaching niet voldeed aan de verwachtingen van de cliënt of van de netwerkcoach en voortijdig werd afgebroken. Cliënten De cliënten komen meestal via andere onderdelen binnen de organisaties bij een netwerkcoach terecht (interne doorverwijzing). Maar soms zijn het ook andere instanties, zoals thuiszorg en maatschappelijk werk, die doorverwijzen (externe doorverwijzing), of melden cliënten zich uit zichzelf aan voor een netwerkcoach. Voor alle organisaties geldt als voorwaarde dat de cliënt gemotiveerd moet zijn. Als de hulpvraag te complex blijkt of de verwachtingen onrealistisch, is dat reden voor de organisaties om alsnog af te zien van inzet van een netwerkcoach. Inzet netwerkcoach Matching vindt bovenal plaats doordat organisaties een (kennismakings) gesprek organiseren waar cliënt en netwerkcoach elkaar ontmoeten en waarbij ook de coördinator aanwezig is. In het coachingstraject maken de netwerkcoaches op flexibele wijze gebruik van de werkmap van Mezzo en de daarin genoemde tien stappen, onder te verdelen in drie fases: netwerk in kaart brengen, mogelijkheden verkennen, actie. De netwerkcoaches krijgen gedurende het traject begeleiding vanuit de organisatie, meestal groepsgewijs via intervisie (wel of niet in aanwezigheid van de coördinator). Soms is er ook sprake van individuele begeleiding van de netwerkcoach door de coördinator. Afhankelijk van het gestelde doel variëren de coachingstrajecten ook in duur: in het onderzoek was driemaanden het kortste en twaalf maanden het langste traject. Meestal laten de organisaties de cliënt en netwerkcoach samen bepalen wanneer zij het afronden. Vrijwilligers De organisaties werven de vrijwillige netwerkcoaches het vaakst via de eigen website, via andere vrijwilligers, via een vrijwilligersvacaturebank of via advertenties. De drie belangrijkste selectiecriteria zijn: motivatie, realistische verwachtingen en persoonlijke kenmerken, zoals intelligentie, leeftijd en omgangsvormen. Het gros volgt intern een training tot netwerk coach, gegeven door de coördinator van de organisatie die netwerkcoaches inzet. 4 Natuurlijk, een netwerkcoach

5 Voordelen en aandachtspunten In het deelonderzoek Gebruik is de lidorganisaties ook gevraagd om de voordelen en aandachtspunten te benoemen die zij zien van de methodiek Natuurlijk, een netwerkcoach!, voor de organisatie zelf, voor de cliënt en voor de netwerkcoach. Als voordelen voor zowel de organisatie als voor cliënten noemen zij vooral dat de methodiek het zelfvertrouwen en de eigen kracht van cliënten versterkt en de positieve focus ervan. Ook het feit dat de cliënt centraal staat en dat de methodiek doelgericht is noemen zij als voordelen voor beide groepen. Zelfontwikkeling en het opdoen van coachervaring zien zij als de belangrijkste voordelen voor netwerkcoaches. Als aandachtspunt voor netwerkcoaches noemen zij de soms (te) complexe problematiek bij cliënten en de moeite die zij soms hebben met de rol van coach. Voor de organisatie is het vinden van cliënten weleens lastig en kost ook het werven en begeleiden van de netwerkcoaches veel tijd. Voor de cliënt zelf tot slot geldt volgens de lidorganisaties dat hun verwachtingen niet altijd aansluiten bij de realiteit van een coachings traject en dat sommigen er moeite mee hebben zelf aan het werk te moeten. Vanuit cliënten komen weinig spontane verzoeken voor netwerkcoaching, volgens de coördinatoren heeft dit te maken met vraagverlegenheid. Cliënten komen vooral binnen via professionele doorverwijzing (in- of extern). Voor 90 procent moeten we het hebben van intermediairs zoals persoonlijk begeleiders, sociaal-psychiatrisch verpleegkundigen, maatschappelijk werkers, of keukentafelgesprekken die door Wmo-consulenten worden gevoerd. Resultaten deelonderzoek Effectiviteit In gesprek met coördinatoren, netwerkcoaches en cliënten hebben de onderzoekers de kwantitatieve gegevens uit de eerste twee deelonderzoeken verder kunnen verdiepen. De belangrijkste thema s die hieruit naar voren kwamen staan hieronder per doelgroep opgesomd. Focusgroep met 8 coördinatoren De coördinatoren zien Natuurlijk, een netwerkcoach! als een mooie, positieve methodiek voor mensen die even een steuntje in de rug nodig hebben, er baat bij hebben om geactiveerd te worden, zodat ze het daarna zelf weer kunnen. Zij zetten de methodiek breed in: bij mensen van alle leeftijden, mensen met een licht verstandelijke beperking, ouderen, jongeren, mensen met een GGZ-achtergrond, kwetsbare burgers, mantelzorgers, gezinnen en bij jongeren met autisme. De methodiek is volgens hen niet bedoeld voor mensen die op zoek zijn naar een maatje 1 en ook niet voor mensen met te complexe problematiek. Dit onderscheid moet vooraf expliciet aangegeven worden en ook bij de start van een coachingstraject is er nogmaals veel aandacht voor verwachtingen en grenzen. Voor organisaties is het daarentegen bijzonder makkelijk om vrijwilligers te vinden. De vrijwillige netwerkcoaches zijn over het algemeen hoog - opgeleid en hebben een duidelijke affiniteit met het werken als coach. Tijdens de begeleiding van de coaches (vooral tijdens intervisie en training) is veel aandacht voor de verwachtingen van de coaches, die nogal eens te hooggespannen zijn: sneller vooruitgang willen zien dan cliënten kunnen boeken. Bij het werven van de coaches zijn de verwachtingen heel hoog. Netwerkcoaches zijn snel teleurgesteld als er maar kleine vorderingen worden gemaakt. De coördinatoren waarderen de flexibiliteit en laagdrempeligheid van de methodiek. Ze passen die naar eigen kernwaarden, inzichten en doelgroepen aan. Om de methodiek nog verder te verbeteren, mag er meer aandacht zijn voor: het afronden van trajecten en meer nadruk op versterken van het bestaande netwerk (naast vergroten van het netwerk). Aangezien het stellen van de juiste vragen volgens een aantal coördinatoren een kernvaardigheid is voor netwerkcoaches, mag ook hiervoor meer aandacht zijn in de methodiek. De coördinatoren hebben daarnaast behoefte aan meer onderlinge uitwisseling van ervaringen, om zo te leren van elkaar. Organisatorisch signaleren de coördinatoren enkele zorgpunten. Soms denken gemeenten dat de inzet van vrijwilligers als netwerkcoach kosteloos is, terwijl professionele training en begeleiding van de netwerkcoaches essentieel is en hieraan dus wel degelijk een 1 Een maatje biedt de cliënt sociaal-emotionele steun, bovenal door present te zijn en door samen dingen te ondernemen, zodat de cliënt zich bijvoorbeeld minder eenzaam voelt. Netwerkcoaching is gericht op activering van de cliënt, die daartoe onder begeleiding van zijn netwerkcoach zelf actie gaat ondernemen in het opbouwen van een sociaal netwerk. Natuurlijk, een netwerkcoach 5

6 kostenplaatje hangt. Er is ook voldoende tijd nodig om die taak goed uit te voeren; de coördinatoren ervaren een hoge werkdruk door de weinige uren die zij hiervoor beschikbaar hebben. Ook merken zij dat de grens tussen formele en informele zorg onder druk staat: professionals die taken afschuiven op de netwerkcoaches. Soms ervaren organisaties onderlinge concurrentie ( vechten om cliënten ), omdat ze door gemeente of provincie worden afgerekend op aantallen ondersteunde cliënten. Ik had bijvoorbeeld een verwijzing van een maatschappelijk werker. Die had zoiets van: die netwerkcoach pakt dat allemaal wel op. Dan krijg je verwachtingen die niet waargemaakt kunnen en ook niet mogen worden. Focusgroep met 9 netwerkcoaches Evenals de coördinatoren benadrukken de netwerkcoaches dat er vooraf (bij intake en matching) maar ook tijdens het traject veel aandacht moet zijn voor het bespreken van de verwachtingen van de cliënt. Om steeds duidelijk te maken wat de rol van de coach is: niet die van maatje maar van een vrijwilliger die doelgericht te werk gaat en verwacht dat de cliënt gemotiveerd is om met zichzelf aan de slag te gaan. Ook al heeft de projectleider keurig uitgelegd waarvoor het coachingstraject is, ik kom er na het derde, vierde gesprek nog regelmatig achter dat vrager toch een maatje wil, om leuke dingen mee te doen. Daar ben ik niet voor; ik kan daar hooguit in coachen. Het is dus erg belangrijk je eigen rol te blijven verduidelijken. De netwerkcoaches geven aan dat zij, om het coachingstraject tot een goed einde te brengen, kleine stapjes moeten maken en het tempo van de cliënt moeten volgen. Dit vinden zij niet altijd even makkelijk. Mensen zijn niet van gisteren op vandaag ineens geïsoleerd, dus je moet ze er heel langzaam aan laten wennen dat er iets mogelijk is. Interviews met 6 cliënten Het bleek lastig om een focusgroep met cliënten bijeen te brengen, dus is ervoor gekozen om de zes cliënten die aan het onderzoek wilden meewerken afzonderlijk te interviewen. Waar coördinatoren en netwerkcoaches in de focusgesprekken benadrukten dat cliënten een vrijwillige netwerkcoach en maatje nog weleens kunnen verwarren, was voor de zes geïnterviewden duidelijk waaraan zij begonnen. Hun doelen sloten goed aan bij de methodiek, bijvoorbeeld: uitbreiden van netwerk, vriendschappen kunnen aangaan en onderhouden en weer gewoon met wat mensen op straat aan de praat te raken. De rol van de netwerkcoach is in hun ogen vooral die van motivator en stok achter de deur. Ook dient de netwerkcoach als iemand die advies geeft en bevestiging, bijvoorbeeld hoe een en ander het beste aan te pakken in een (nieuw) sociaal contact. Ze vinden het fijn dat de netwerkcoach, in een ongedwongen sfeer, veel tijd voor henzelf en hun proces heeft. Zo n maatschappelijk werker, heeft dat niet, aldus een van de cliënten. De meeste cliënten beschrijven als resultaat van de netwerkcoaching: de zin om (weer) sociaal actief te zijn, toegenomen zelfvertrouwen en meer energie. Ze geven aan dat hun sociale vaardigheden erdoor zijn toegenomen: ze voelen zich beter in staat om een praatje te maken, mensen aan te spreken, dingen te ondernemen. Dat je gewoon niet alleen maar tussen vier muren blijft zitten. En dat je gewoon gestuurd wordt om mensen te ontmoeten, wat heel spannend is natuurlijk, en als je dan weer een goed contact krijgt met iemand, dat geeft een goed gevoel. En dan gaat je zelfvertrouwen weer groeien. Aanbevelingen Over het algemeen zijn zij positief over de methodiek en zien zij dat mensen daardoor uit hun isolement komen en positiever in het leven komen te staan. Hun eigen rol in dit proces beschrijven ze voornamelijk als die van motivator. Ze hebben wel behoefte aan praktische ideeën om de werkbladen uit de methodiek in te zetten, en pleiten voor een digitale toolbox om ideeën hierover uit te wisselen. Je krijgt toch dingen op gang, dat mensen weer wat oppakken. Ik vind het ontzettend leuk om te doen, zeker ook om te merken dat je positieve resultaten behaalt. De netwerkcoaches waarderen de positieve invalshoek van de methodiek maar menen tegelijkertijd dat er iets meer aandacht mag zijn voor het afronden van coachingstrajecten. Zeker als die niet succesvol blijken te zijn. Want ook die situaties komen voor, volgens de coaches vooral bij cliënten die eigenlijk een maatje willen of die te complexe problematiek blijken te hebben. Aan de hand van de resultaten uit de drie deelonderzoeken komen de onderzoekers met de volgende aanbevelingen: Om cliënten beter te bereiken is goede afstemming met andere aanbieders van zorg en ondersteuning gewenst, moet er veel aandacht zijn voor bekendmaken van het eigen ondersteuningsaanbod ter versterking van sociale netwerken, en moet sprake zijn van meer actieve werving: kandidaten gericht wijzen op de mogelijkheid en hen stimuleren er gebruik van te maken. Vrijblijvende inloopmogelijkheden en het inzetten van cliënten die naar tevredenheid een coachingstraject hebben doorlopen kunnen volgens de onderzoekers de drempel voor andere cliënten verlagen. Bij de werving en tijdens de trajecten moet altijd voldoende aandacht zijn voor het karakter van de ondersteuning: geen maatje maar activerende coaching. Zowel coördinatoren als netwerkcoaches hebben behoefte aan meer onderlinge uitwisseling, van ervaringen en van aanpak. Intervisie en een digitaal platform voor coördinatoren kunnen hieraan volgens de 6 Natuurlijk, een netwerkcoach

7 onderzoekers bijdragen. Mezzo is in 2013 met dit doel al een LinkedIn-groep gestart. De resultaten uit het onderzoek neemt Mezzo ook mee bij de herziening van trainingen, werkmap en werkbladen; zoals de roep om meer aandacht voor de afsluiting van (onsuccesvolle) trajecten en nuancering van de overwegend positieve toon in de materialen (toepassing van de methodiek is geen garantie voor succes). De verschillende organisaties registreren hun coachingstrajecten nu op verschillende manieren. Een goed eenduidig registratiesysteem kan makkelijker en onderbouwd inzicht bieden in zaken als het aantal geslaagde trajecten, de factoren die daarbij van belang zijn en in de verspreiding van de methodiek over Nederland. Tegelijkertijd kan het inzicht bieden in redenen voor het niet slagen van sommige coachings trajecten, waarom er bijvoorbeeld voortijdig gestopt wordt. De Hogeschool van Amsterdam werkt dit in opdracht van Mezzo verder uit, zodat ook effectonderzoek in de toekomst makkelijker wordt. Op organisatorisch niveau adviseren de onderzoekers dat verschillende partijen in formele en informele zorg moeten komen tot duidelijke afspraken over de taakverdeling. Het voorkomt afschuifgedrag ( dat doet de vrijwillige netwerkcoach wel ), het voorkomt ook concurrentie tussen verschillende aanbieders van netwerkversterking in een regio, en het schept duidelijkheid over wie wat doet. Dit sluit goed aan bij de rol die Mezzo voor gemeenten ziet weggelegd: zij kunnen de regie voeren zodat goed samenspel ontstaat waarin organisaties elkaar niet beconcurreren maar aanvullen. Om netwerkcoaches goed te kunnen trainen, matchen en begeleiden is een betaalde professional nodig die hiervoor verantwoordelijkheid draagt. Dit belang van professionele inzet van de coördinator kan volgens de onderzoekers niet vaak genoeg worden benadrukt. De noodzakelijke kosten die hieraan verbonden zijn moeten goed inzichtelijk gemaakt worden, zodat hierover richting mogelijke financiers en opdrachtgevers (zoals gemeenten) geen misverstanden ontstaan. Mezzo: succesvolle methodiek verdient blijvende aandacht Mezzo is blij met de positieve resultaten die het onderzoek laat zien. Sociale netwerkversterking is al jaren een belangrijk thema voor ons en we hebben veel geïnvesteerd in ontwikkeling en verspreiding van de methodiek, zoals het project Kleurrijk Doorbreken in 2012 waarbij de methode Natuurlijk, een netwerkcoach! werd ingezet bij allochtone mantelzorgers. We gaan hier zeker mee verder, aan de hand van de aanbevelingen (zie boven), maar ook door ondersteuning van lidorganisaties of gemeenten bij het invoeren van Natuurlijk, een netwerkcoach!. Verder willen we de methodiek, in samenwerking met onze lidorganisaties, ook bij organisaties voor formele zorg gaan inzetten. Voorwaarden voor succes Natuurlijk, een netwerkcoach! Misschien bent u door deze publieksversie geïnspireerd geraakt om zelf (als gemeente of zorg- of welzijnsorganisatie) de methodiek Natuurlijk, een netwerkcoach! te gaan inzetten. Om dit tot een succes te maken, houd u dan in ieder geval rekening met de volgende voorwaarden: De kracht van Natuurlijk, een netwerkcoach! wordt mede bepaald door een deskundige professional (de coördinator) die zorgt voor werving, selectie, training, matching, begeleiding van cliënten en/of netwerkcoaches. Hiervoor moeten de uitvoerende organisaties wel voldoende tijd en middelen tot hun beschikking hebben. Afstemming en regie op lokaal niveau, zodat professionals met vereende kracht kunnen inzetten op het versterken van het sociaal netwerk van kwetsbare cliënten door de methodiek Natuurlijk, een netwerkcoach! te gebruiken. Alom enthousiasme over methodiek Niet alleen binnen het onderzoek, maar ook daarbuiten zijn betrokkenen enthousiast over de methodiek Natuurlijk, een netwerkcoach! : De onderzoekers adviseren tot slot vervolgonderzoek om antwoord te kunnen geven op twee aanvullende vragen die opkwamen tijdens hun onderzoek, maar nog onvoldoende beantwoord zijn. Vraag 1: is de methode Natuurlijk, een netwerkcoach! inderdaad minder geschikt voor ouderen? Een aantal respondenten gaf dit aan. Met als deelvragen: wat zijn de eventuele belemmeringen en is een op maat gemaakte versie mogelijk? Vraag 2: is er een verschil in de wijze waarop stagiaires en vrijwilligers met Natuurlijk, een netwerkcoach! werken? Uit de resultaten komt immers naar voren dat er naast vrijwilligers ook stagiaires aan de slag zijn met de methodiek en er zijn aanwijzingen dat die coachingstrajecten in lengte, doelgroep en intensiteit verschillen van die van vrijwillige netwerkcoaches. Hoewel zij ook dit advies van belang vindt, gaat Mezzo vooralsnog eerst aan de slag met andere aanbevelingen uit het onderzoek, zoals verbeteren van registratie en monitoring. Coördinator uit Utrecht; U Centraal: Ieder mens heeft recht op een fijn sociaal netwerk om zich heen. Dat kan het leven een stuk waardevoller maken. Ook al helpen we maar een beperkt aantal mensen met de inzet van een netwerkcoach, onze vrijwillige netwerkcoaches doen fantastisch werk. Cliënt uit Groningen; Humanitas Ik hield veel van zwemmen, maar durfde met mijn slechte ogen niet zo goed alleen te gaan. Uiteindelijk wist ik dat de buurvrouw ook weleens ging zwemmen en heb ik haar gevraagd of ik mee mocht. Zonder mijn vrijwillige netwerkcoach had ik dit nog steeds niet aangedurfd. Netwerkcoach uit Groningen; Humanitas: Hij heeft een grote stap gemaakt in zijn denken en doen: van afwachtend, passief en bang tot last te zijn, naar actief, iets ondernemen en naar buiten treden. Meer informatie Kijk op: Mezzo bedankt iedereen die heeft deelgenomen aan dit onderzoek. Natuurlijk, een netwerkcoach 7

8 Mezzo Postbus CD Bunnik T Een sociaal netwerk maakt mensen veerkrachtiger. Bij ziekte of tegenslag kan het bijdragen aan herstel of als hulpbron dienen. De Amerikaanse socioloog Putnam noemde het niet voor niets sociaal kapitaal. Een van de methodieken om sociale netwerken rond kwetsbare mensen te versterken of uit te breiden is Natuurlijk, een netwerkcoach! van Mezzo. Het lectoraat Community Care van de Hogeschool van Amsterdam (HvA) heeft de verspreiding, gebruik en effectiviteit van deze methodiek in opdracht van Mezzo onderzocht ( ). Deze publieksversie biedt u een overzicht van de belangrijkste bevindingen uit het onderzoeksverslag. Mezzo Mezzo is de landelijke vereniging die opkomt voor iedereen die zorgt voor een ander. Als familielid, buur, vriend of gewoon uit solidariteit. Als mantelzorger of zorgvrijwilliger. Er zijn ongeveer mantel - zorgers en 200 belangenbehartigers lid van Mezzo. Daarnaast zijn er ruim 360 lokale en regionale organisaties lid. Dit zijn organisaties die mantelzorgers ondersteunen of vrijwilligers inzetten. Infographics: Ymke Pas D

Manifest. voor de intensieve vrijwilligerszorg

Manifest. voor de intensieve vrijwilligerszorg Manifest voor de intensieve vrijwilligerszorg Manifest voor de intensieve vrijwilligerszorg Meer dan 15.000 mensen zijn vrijwilliger bij een Waarom dit manifest? organisatie voor Vrijwillige Thuishulp,

Nadere informatie

Bedankt voor het meedoen aan deze peiling. Het invullen duurt ongeveer 10 minuten. Succes!

Bedankt voor het meedoen aan deze peiling. Het invullen duurt ongeveer 10 minuten. Succes! Peiling: uw mening over de aanpak van eenzaamheid Welkom Bedankt voor het meedoen aan deze peiling. Het invullen duurt ongeveer 10 minuten. Succes! Vraag 1 Ik ben werkzaam bij / zet mij in voor de volgende

Nadere informatie

HOE U DE SAMENWERKING MET THUISZORGMEDEWERKERS VERBETERT

HOE U DE SAMENWERKING MET THUISZORGMEDEWERKERS VERBETERT HOE U DE SAMENWERKING MET THUISZORGMEDEWERKERS VERBETERT Tips voor mantelzorgers die voor thuiswonende ouderen zorgen ZORGNETWERK VAN EEN KWETSBARE OUDERE Team van verpleegkundigen en verzorgenden Partner

Nadere informatie

Talentcoach doorbreekt patronen

Talentcoach doorbreekt patronen Talentcoach Talentcoach doorbreekt patronen Talentcoach is een social profit organisatie. Wij gaan niet voor financiële winst, maar voor sociale winst. Mensen willen mee doen, maar zijn niet (meer) in

Nadere informatie

Samen voor een sociale stad

Samen voor een sociale stad Samen voor een sociale stad 2015-2018 Samen werken we aan een sociaal en leefbaar Almere waar iedereen naar vermogen meedoet 2015 Visie VMCA 2015 1 Almere in beweging We staan in Almere voor de uitdaging

Nadere informatie

AANSTUREN OP BETERE SAMENWERKING TUSSEN PROFESSIONALS EN MANTELZORGERS

AANSTUREN OP BETERE SAMENWERKING TUSSEN PROFESSIONALS EN MANTELZORGERS AANSTUREN OP BETERE SAMENWERKING TUSSEN PROFESSIONALS EN MANTELZORGERS Informatie voor managers en beleidsmedewerkers van thuiszorgorganisaties ZORGNETWERK VAN EEN KWETSBARE OUDERE Team van verpleegkundigen

Nadere informatie

ONDERZOEKSVERSLAG VERSPREIDING, GEBRUIK EN EFFECTIVITEIT SOCIALE NETWERKVERSTERKING KENNISCENTRUM MAATSCHAPPIJ EN RECHT LECTORAAT COMMUNITY CARE

ONDERZOEKSVERSLAG VERSPREIDING, GEBRUIK EN EFFECTIVITEIT SOCIALE NETWERKVERSTERKING KENNISCENTRUM MAATSCHAPPIJ EN RECHT LECTORAAT COMMUNITY CARE ONDERZOEKSVERSLAG VERSPREIDING, GEBRUIK EN EFFECTIVITEIT SOCIALE NETWERKVERSTERKING KENNISCENTRUM MAATSCHAPPIJ EN RECHT LECTORAAT COMMUNITY CARE CREATING TOMORROW Marieke Goede Rick Kwekkeboom In opdracht

Nadere informatie

Manifest. van de mantelzorger

Manifest. van de mantelzorger Manifest van de mantelzorger Manifest van de Mantelzorger Mantelzorgers zijn mensen die onbetaald en vanuit een persoonlijke band zorgen voor een hulpbehoevende oudere, chronische zieke of gehandicapte

Nadere informatie

Participatiewiel: een andere manier van kijken

Participatiewiel: een andere manier van kijken Participatiewiel: een andere manier van kijken Ideeën voor gebruik door activeerders en hun cliënten Participatiewiel: samenhang in beeld WWB Schuldhulpverlening Wajong / WIA / WW / WIJ AWBZ en zorgverzekeringswet

Nadere informatie

Speerpunten Veenscentrale in 2015 :

Speerpunten Veenscentrale in 2015 : Speerpunten centrale in 2015 : Ondersteuning mantelzorgers via ontmoeting, informatie en advies Opstart en uitvoering mantelzorgwaardering: groepsgerichte bijeenkomsten en Twinkelingen. Vrijwilligers College:

Nadere informatie

V&VN standpunt. Samenwerken met informele zorg

V&VN standpunt. Samenwerken met informele zorg V&VN standpunt Samenwerken met informele zorg Inhoudsopgave 1 Informele zorg voegt waarde toe aan het leven 3 2 De rol van professionals is cliënt en systeem te ondersteunen in het zich samen redden 3

Nadere informatie

3 VISIE OP MANTELZORG EXTRAMURALE ZORG ISZ DE BRUG

3 VISIE OP MANTELZORG EXTRAMURALE ZORG ISZ DE BRUG MANTELZORGBELEID EXTRAMURALE ZORG ISZ DE BRUG Dit beleid is opgesteld voor extramurale cliënten van ISZ De Brug en geldt vanaf 1 januari 2015. 1 INLEIDING Door veranderingen in de zorg wordt er een steeds

Nadere informatie

Geleid vrijwilligerswerk in de informele zorg: kansen op maat mogelijk

Geleid vrijwilligerswerk in de informele zorg: kansen op maat mogelijk Geleid vrijwilligerswerk in de informele zorg: kansen op maat mogelijk Geleid vrijwilligerswerk in de informele zorg: kansen op maat mogelijk Door de kanteling van verzorgingsstaat naar participatiesamenleving,

Nadere informatie

Ik sta er niet meer alleen voor!

Ik sta er niet meer alleen voor! Ik sta er niet meer alleen voor! Zelfredzaamheid en eigen kracht zijn centrale begrippen in onze participatiesamenleving. Eén gezin, één plan, één hulpverlener is al uitgangspunt van beleid. Daaraan wordt

Nadere informatie

Zelfstandig wonen: de mening van senioren en mantelzorgers uit de stadsregio Rotterdam

Zelfstandig wonen: de mening van senioren en mantelzorgers uit de stadsregio Rotterdam Zelfstandig wonen: de mening van senioren en mantelzorgers uit de stadsregio Rotterdam Inleiding Het Tympaan Instituut heeft in de zomer van 2013 verschillende groepen (potentiële) zorgvragers en mantelzorgers

Nadere informatie

Werkt Guided Care in jouw huisartsenpraktijk? Resultaten van een pilot bij vijf Nederlandse huisartsenpraktijken. multi.

Werkt Guided Care in jouw huisartsenpraktijk? Resultaten van een pilot bij vijf Nederlandse huisartsenpraktijken. multi. Werkt Guided Care in jouw huisartsenpraktijk? Resultaten van een pilot bij vijf Nederlandse huisartsenpraktijken multi morbiditeit Nieuwe werkwijze voor mensen met meerdere chronische aandoeningen Werkt

Nadere informatie

Prestatieplan 2014 Stichting Welzijn Ouderen

Prestatieplan 2014 Stichting Welzijn Ouderen Prestatieplan 2014 Stichting Welzijn Ouderen Kernfuncties (wat willen we) Producten (wat gaan we doen) Resultaatindicatoren Uren/ Kosten 1. Preventie en signalering 1.1 Algemene informatievoorziening Ten

Nadere informatie

Stimuleren van eigen kracht en sociale netwerken. Ervaringen uit het veld

Stimuleren van eigen kracht en sociale netwerken. Ervaringen uit het veld Stimuleren van eigen kracht en sociale netwerken Ervaringen uit het veld Overzicht programma Wie ben ik: - Philip Stein - masterstudent sociologie - afgerond A&O-psycholoog Programma: - half uur presentatie,

Nadere informatie

Eva Trajectbegeleiding

Eva Trajectbegeleiding RAPPORT CLIËNTAUDIT 2012 / 2013 BLIK op WERK KEURMERK 1 Inhoudsopgave 2 Bevindingen 2.1 Algemeen 2.2 Voortraject inzicht in aanpak 2.3 Uitvoering 2.4 Begeleiding 2.5 Afronding 2.6 Communicatie en bereikbaarheid

Nadere informatie

Angst voor afhankelijkheid Over wederkerigheid en (on)afhankelijkheid in relaties tussen burgers

Angst voor afhankelijkheid Over wederkerigheid en (on)afhankelijkheid in relaties tussen burgers Angst voor afhankelijkheid Over wederkerigheid en (on)afhankelijkheid in relaties tussen burgers L.linders@fontys.nl Lilian Linders Fontys Hogeschool Sociale Studies 06 50242166 Masterclass Humanitas Academie

Nadere informatie

Ambtenaren / managers Ambtenaren die werken met moeilijk bereikbare groepen

Ambtenaren / managers Ambtenaren die werken met moeilijk bereikbare groepen Bijlage Overzicht Doelgroepen Overzicht Doelgroepen participerend in Wmo-werkplaatsen Wmo werkplaats Participerende doelgroepen praktijken Actieve burgers Actieve burgers Actieve buurtbewoners / managers

Nadere informatie

Klanttevredenheid van mantelzorgers. Ik zie mezelf niet als mantelzorger, zorgen voor je naasten doe je gewoon! Gemeente Langedijk Juli 2013

Klanttevredenheid van mantelzorgers. Ik zie mezelf niet als mantelzorger, zorgen voor je naasten doe je gewoon! Gemeente Langedijk Juli 2013 Klanttevredenheid van mantelzorgers Ik zie mezelf niet als mantelzorger, zorgen voor je naasten doe je gewoon! Gemeente Langedijk Juli 2013 Colofon Uitgave : I&O Research BV Van Dedemstraat 6c 1624 NN

Nadere informatie

NAASTENPARTICIPATIEBELEID ISZ De Brug

NAASTENPARTICIPATIEBELEID ISZ De Brug NAASTENPARTICIPATIEBELEID ISZ De Brug Dit beleid is in eerste instantie opgesteld voor intramurale cliënten van ISZ De Brug. De vertaalslag naar extramurale cliënten moet nog worden gemaakt. Inleiding

Nadere informatie

Wmo prestatieveld 4? Goed voor Elkaar!

Wmo prestatieveld 4? Goed voor Elkaar! Wmo prestatieveld 4? Goed voor Elkaar! Waarom Goed voor Elkaar? In de Wmo (Wet Maatschappelijke Ontwikkeling) is in prestatieveld 4 vastgelegd dat u als gemeente verantwoordelijk bent voor de ondersteuning

Nadere informatie

De rol van ervaringsdeskundigen in cliëntondersteuning

De rol van ervaringsdeskundigen in cliëntondersteuning Kennisdossier: De rol van ervaringsdeskundigen in cliëntondersteuning Deel 2 - Praktijkvoorbeelden en literatuur 1 Inhoudsopgave Uit de praktijk... 3 Interessante publicaties op een rij... 4 Online meer

Nadere informatie

MEE Zuid-Holland Noord Praktische Thuishulp In de regio s Delft, Westland, Oostland, Den Haag en randgemeenten Jaarverslag 2010

MEE Zuid-Holland Noord Praktische Thuishulp In de regio s Delft, Westland, Oostland, Den Haag en randgemeenten Jaarverslag 2010 Praktische Thuishulp In de regio s Delft, Westland, Oostland, Den Haag en randgemeenten Inhoudsopgave Pagina Inleiding 3 Praktische Thuishulp 4 Samenwerking en externe contacten 6 PR Activiteiten 8 Praktische

Nadere informatie

is er voor u! plannen voor 2015 1

is er voor u! plannen voor 2015 1 is er voor u! plannen voor 2015 1 Welkom bij de Eik! In 2014 was het alweer 10 jaar geleden dat de Eik haar deuren opende. In de prachtige omgeving van landgoed Eikenburg met een prettige, warm aandoende

Nadere informatie

Zoektocht. Directeur/bestuurder Socius

Zoektocht. Directeur/bestuurder Socius Is deze nieuwsbrief niet goed leesbaar, klik dan hier voor de webversie. Klik hier voor een PDF van de nieuwsbrief. Socius januari 2014 Zoektocht Op de drempel van 2014 kijk ik nog eens naar wat ons het

Nadere informatie

Samenvatting Zullen we even Samen Oplopen?

Samenvatting Zullen we even Samen Oplopen? Samenvatting Zullen we even Samen Oplopen? Een evaluatie van het project Samen Oplopen Het zit ook in het woord, de gewone dingen delen. Dat zit hem ook in het woord hè? Het Samen Oplopen, meedenken, luisteren,

Nadere informatie

Project Mantelzorg- en netwerkondersteuning

Project Mantelzorg- en netwerkondersteuning Project Mantelzorg- en netwerkondersteuning 23 januari 2012 Aanleiding Project Goeie Snap van elkaar Collega werd mantelzorger NAH Project Goeie Snap van elkaar Communicatie in de driehoek: mantelzorger

Nadere informatie

Wat is eenzaamheid en waarom is het een probleem? 8-10-2015. Het project van de UvH 1. Programma. Sociale verbondenheid.

Wat is eenzaamheid en waarom is het een probleem? 8-10-2015. Het project van de UvH 1. Programma. Sociale verbondenheid. Programma Samen tegen eenzaamheid Dr. Anja Machielse Deel 1: Wat is eenzaamheid en waarom is het een probleem? Achtergronden, verschijningsvormen Mini-conferentie Tilburg, 30 september 2015 Deel 2: Wat

Nadere informatie

Enquête onder de vrijwilligers van de Gemiva-SVG Groep 2010

Enquête onder de vrijwilligers van de Gemiva-SVG Groep 2010 Enquête onder de vrijwilligers van de Gemiva-SVG Groep 2010 De Gemiva-SVG Groep heeft ruim 900 vrijwilligers die op zeer uiteenlopende momenten hun diensten verlenen bij activiteiten voor mensen met een

Nadere informatie

APQ rapportage. Bea Voorbeeld. support@meurshrm.nl. Naam: Datum: 16.06.2015. Email:

APQ rapportage. Bea Voorbeeld. support@meurshrm.nl. Naam: Datum: 16.06.2015. Email: APQ rapportage Naam: Bea Voorbeeld Datum: 16.06.2015 Email: support@meurshrm.nl Bea Voorbeeld / 16.06.2015 / APQ rapportage 2 Inleiding Dit rapport geeft inzicht in jouw inzetbaarheid. We bespreken hoe

Nadere informatie

Inleiding. Doelen en uitgangspunten van het gemeentebestuur

Inleiding. Doelen en uitgangspunten van het gemeentebestuur Inleiding TRILL is een methodiek die de verantwoordelijkheden en de te leveren prestaties van betrokken partijen in kaart brengt. Zo moet de ambtenaar de beleidsdoelstellingen die door het gemeentebestuur

Nadere informatie

Sociale wijkteams de sleutel in de participatiesamenleving?

Sociale wijkteams de sleutel in de participatiesamenleving? Leer- en ontwikkeltraject Sociale wijkteams de sleutel in de participatiesamenleving? Centrum voor Samenlevingsvraagstukken Marja Jager-Vreugdenhil & Eelke Pruim @SamenViaa Deze workshop: - Over Wmo-werkplaats

Nadere informatie

Speerpunten en kwaliteitscriteria Bijzondere Subsidieverordening Ondersteuning Mantelzorg en Vrijwilligerswerk Amsterdam 2012-2015

Speerpunten en kwaliteitscriteria Bijzondere Subsidieverordening Ondersteuning Mantelzorg en Vrijwilligerswerk Amsterdam 2012-2015 Speerpunten en kwaliteitscriteria Bijzondere Subsidieverordening Ondersteuning Mantelzorg en Vrijwilligerswerk Amsterdam 2012-2015 1. Inleiding Een van de nieuwe punten in de Bijzondere Subsidieverordening

Nadere informatie

toegepaste PsycHOlOgie stages en AfstuDeRen

toegepaste PsycHOlOgie stages en AfstuDeRen toegepaste PsycHOlOgie stages en AfstuDeRen creating tomorrow Toegepaste Psychologie Stages en afstuderen De studie Toegepaste Psychologie (TP) aan de Hogeschool van Amsterdam (HvA) is een praktijkgerichte

Nadere informatie

Voorwoord. Buddyzorg Limburg werkt met hart en ziel voor het behoud en de versterking van de medemenselijkheid. Dit komt tot uiting in de werkwijze

Voorwoord. Buddyzorg Limburg werkt met hart en ziel voor het behoud en de versterking van de medemenselijkheid. Dit komt tot uiting in de werkwijze Jaarverslag Stichting Vrienden van Buddyzorg Limburg 2013 1 Voorwoord Voor u ligt het derde jaarverslag van de Stichting Vrienden van Buddyzorg Limburg, afgekort SVVBL. Het verslag geeft een weergave mee

Nadere informatie

Wmo-Menukaart. Mede mogelijk gemaakt door:

Wmo-Menukaart. Mede mogelijk gemaakt door: Wmo-Menukaart Mede mogelijk gemaakt door: Keuzemenu, onze specialiteit Onder het motto Ieder z n kracht wil Abrona werken aan een sterke samenleving, die mensen ondersteunt die het echt nodig hebben. Daardoor

Nadere informatie

WIZ Re-integratie en Coaching

WIZ Re-integratie en Coaching RAPPORT CLIËNTAUDIT 2012 / 2013 BLIK op WERK KEURMERK 1 Inhoudsopgave 2 Bevindingen 2.1 Algemeen 2.2 Voortraject inzicht in aanpak 2.3 Uitvoering 2.4 Begeleiding 2.5 Afronding 2.6 Communicatie en bereikbaarheid

Nadere informatie

Opleidingsprogramma het keukentafelgesprek

Opleidingsprogramma het keukentafelgesprek Kennis van de Overheid Opleidingsprogramma het keukentafelgesprek Zorg voor Zorgen dat! Leren gekanteld werken Het werk van de professional in de frontlinie van zorg en welzijn verandert ingrijpend. Niet

Nadere informatie

BUDDYZORG LIMBURG de organisatie

BUDDYZORG LIMBURG de organisatie BUDDYZORG LIMBURG de organisatie Doelstelling Buddyzorg biedt sociaal emotionele steun en begeleiding aan mensen (cliënten), die lijden aan de belasting van een ernstige, chronische en/of levensbedreigende

Nadere informatie

llochtone meiden en vrouwen in-zicht

llochtone meiden en vrouwen in-zicht 2010 PROJECTEN Nieuwsbrief INHOUD Allochtone meiden & vrouwen in-zicht (Vervolg project) Kinderen aan zet (Onderzoek naar de gevolgen voor kinderen van het hebben van een moeder die seksueel misbruikt

Nadere informatie

Werkvloer mantelzorg en vrijwilligers

Werkvloer mantelzorg en vrijwilligers Werkvloer mantelzorg en vrijwilligers Thema/Bron/Beleid Ondersteuning vrijwilligers/ mantelzorgers, WMO prestatieveld 4 Begroting 2015 Bedrag Notitie Mantelzorg Notitie Vrijwilligers AWBZ Pakketmaatregel

Nadere informatie

Steunpunten vrijwilligers en mantelzorg

Steunpunten vrijwilligers en mantelzorg Steunpunten vrijwilligers en mantelzorg Welkom De steunpunten algemeen Stand van zaken steunpunt vrijwilligers Stand van zaken steunpunt mantelzorg Vragen Contactgegevens De steunpunten Startbijeenkomst

Nadere informatie

Beleid mantelzorg en vrijwilligers Fener Zorg

Beleid mantelzorg en vrijwilligers Fener Zorg P a g i n a 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding 1 2. Begrippen 1-2 3. Verschillen tussen mantelzorg en vrijwilligerswerk 2 4. Mantelzorg in Rotterdam 2-3 5. Visie van Fener Zorg op mantelzorg en vrijwilligers

Nadere informatie

Mantelzorg en vrijwilligerszorg is de basis

Mantelzorg en vrijwilligerszorg is de basis Mantelzorg en vrijwilligerszorg is de basis - Beuningen - - donderdag 19 november 2015 1 Van Binnenhof naar Beuningen een beeld 2 Waar hebben we het over zelfzorg gebruikelijke zorg Informele zorg professionele

Nadere informatie

FACTSHEET VOORLOPIGE RESULTATEN LEFF

FACTSHEET VOORLOPIGE RESULTATEN LEFF FACTSHEET VOORLOPIGE RESULTATEN LEFF SANNE NIEMER & EMMA VAN DEN EYNDE FEBRUARI 2015 Introductie In het najaar van 2014 is in 8 steden, op 10 locaties de pilot LEFF uitgevoerd. In deze factsheet worden

Nadere informatie

ZIJN WIE JE BENT EN WIE JE WILT ZIJN. De waarde van de praktijkhuizen van Ixta Noa

ZIJN WIE JE BENT EN WIE JE WILT ZIJN. De waarde van de praktijkhuizen van Ixta Noa ZIJN WIE JE BENT EN WIE JE WILT ZIJN De waarde van de praktijkhuizen van Ixta Noa WIJ ZIJN IXTA NOA IXTA NOA. OFTEWEL IK STA NIEUW. IXTA NOA IS EEN EIGENZINNIGE VERZAMELING VAN MENSEN DIE ZELFBEWUST EN

Nadere informatie

Praktijkvoorbeeld ABC team Altrecht oktober 2013

Praktijkvoorbeeld ABC team Altrecht oktober 2013 Praktijkvoorbeeld ABC team Altrecht oktober 2013 Samenvatting Altrecht is een GGZ-instelling met haar hoofdvestiging in Utrecht. Daar is ook het ABC-team gehuisvest. Het ABC-team werkt voor jongvolwassenen

Nadere informatie

De Kandidatenmarkt. informatie & visie

De Kandidatenmarkt. informatie & visie De Kandidatenmarkt informatie & visie Onze missie & visie De Kandidatenmarkt is een jonge, innovatieve en dynamische sociale organisatie die werkzoekenden van 17 t/m 29 jaar naar werk, werkervaringsplekken,

Nadere informatie

Post HBO opleiding Jobcoach/Trajectbegeleider

Post HBO opleiding Jobcoach/Trajectbegeleider Post HBO opleiding Jobcoach/Trajectbegeleider Combo Emonomy Combo Emonomy heeft een lange historie en traditie in methodiekontwikkeling, onderzoek, opleiding, coaching en advies op het gebied van arbeidsontwikkeling,

Nadere informatie

Opleidingsprogramma De Wmo-professional

Opleidingsprogramma De Wmo-professional Kennis van de Overheid Opleidingsprogramma De Wmo-professional Gekanteld werken Leren gekanteld werken Het werk van de professional in de frontlinie van zorg en welzijn verandert ingrijpend. Niet helpen

Nadere informatie

De krachtgerichte methodiek

De krachtgerichte methodiek Het Centrum Voor Dienstverlening is u graag van dienst met: De krachtgerichte methodiek Informatie voor samenwerkingspartners van het CVD Waar kunnen we u mee van dienst zijn? Centrum Voor Dienstverlening

Nadere informatie

Presentatie onderzoeksresultaten werkgroep zorg en welzijn Westerbeek

Presentatie onderzoeksresultaten werkgroep zorg en welzijn Westerbeek Presentatie onderzoeksresultaten werkgroep zorg en welzijn Westerbeek In het najaar van 2013 hebben wij 190 inwoners uit Westerbeek een vragenlijst gegeven over de thema's wonen, welzijn, zorg in hun omgeving.

Nadere informatie

Toolkit. Familieparticipatie

Toolkit. Familieparticipatie Toolkit Familieparticipatie April 2013, Vilans De materialen en teksten uit deze toolkit kunt u gratis printen en downloaden. Zorgorganisaties kunnen dit materiaal kopiëren, aanpassen en aanvullen met

Nadere informatie

Effecten van cliëntondersteuning. Samenvatting van een haalbaarheidsonderzoek naar de meetbaarheid van door de cliënt ervaren effecten

Effecten van cliëntondersteuning. Samenvatting van een haalbaarheidsonderzoek naar de meetbaarheid van door de cliënt ervaren effecten Effecten van cliëntondersteuning Samenvatting van een haalbaarheidsonderzoek naar de meetbaarheid van door de cliënt ervaren effecten MEE Nederland, 4 februari 2014 1. Inleiding In deze samenvatting beschrijven

Nadere informatie

Video Interactie Begeleiding (VlB) bij de omgangsregeling van verstandelijk beperkte ouders en hun kind(eren) in pleegzorg.

Video Interactie Begeleiding (VlB) bij de omgangsregeling van verstandelijk beperkte ouders en hun kind(eren) in pleegzorg. Video Interactie Begeleiding (VlB) bij de omgangsregeling van verstandelijk beperkte ouders en hun kind(eren) in pleegzorg. Inleiding: Vanaf 2006 heeft de William Schrikker Pleegzorg geëxperimenteerd met

Nadere informatie

De kr8 van vrijwilligerszorg

De kr8 van vrijwilligerszorg De kr8 van vrijwilligerszorg 1. Inleiding Het beroep op de informele zorg wordt steeds groter. De overheid (zowel landelijk als gemeentelijk) legt meer verantwoordelijkheden decentraal en bij de burgers

Nadere informatie

SAMENVATTING BOUWSTENEN ZELFMANAGEMENT EN PASSENDE ZORG

SAMENVATTING BOUWSTENEN ZELFMANAGEMENT EN PASSENDE ZORG SAMENVATTING ZELFMANAGEMENT EN PASSENDE ZORG INLEIDING ZELFMANAGEMENT EN PASSENDE ZORG In samenwerking met de deelnemers van het De Bouwstenen zijn opgebouwd uit thema s die Bestuurlijk Akkoord GGZ zijn

Nadere informatie

Onderzoek POD en Sport

Onderzoek POD en Sport 2015 Onderzoek POD en Sport Inhoud Inleiding... 2 Conclusie... 3 Aanbevelingen... 6 Het bestuur... 7 Jeugdtrainers... 8 Jeugdleden... 9 Vrijwilligers... 10 Ouders... 11 Resultaten... 12 1 Inleiding Het

Nadere informatie

Onderzoek burgerinitiatief. Tevredenheid van indieners

Onderzoek burgerinitiatief. Tevredenheid van indieners Onderzoek burgerinitiatief Tevredenheid van indieners In opdracht van: De Raadsgriffier Uitgevoerd door: Team Beleidsonderzoek en Informatiemanagement Gemeente Purmerend Denise Floris Bert Mentink April

Nadere informatie

Gebruiksaanwijzing voor gemeenten

Gebruiksaanwijzing voor gemeenten Gebruiksaanwijzing voor gemeenten U als gemeente doet een beroep op mantelzorgers en zorgvrijwilligers. Vanwege de opdracht om de zorg dichtbij mensen zelf te organiseren, en de beheersing van de kosten

Nadere informatie

De spin in het web. Handreiking. voor werkers die direct. aan de slag willen met. de sociale netwerken van. mensen met verstandelijke

De spin in het web. Handreiking. voor werkers die direct. aan de slag willen met. de sociale netwerken van. mensen met verstandelijke De spin in het web Handreiking voor werkers die direct aan de slag willen met de sociale netwerken van mensen met verstandelijke beperkingen Anne Wibaut, Willy Calis Ad van Gennep Inleiding Wij hebben

Nadere informatie

eflectietool Reflectietool Reflectietool Reflectietool Test jezelf op professioneel ondersteunen

eflectietool Reflectietool Reflectietool Reflectietool Test jezelf op professioneel ondersteunen eflectietool Reflectietool eflectietool Reflectietool eflectietool Reflectietool Test jezelf op professioneel ondersteunen Redactie: Marieke Haitsma en Corrie van Dam Eindredactie: afdeling communicatie

Nadere informatie

voorstel Beslisnota voor de raad Openbaar Mantelzorgondersteuning en waardering Versienummer 1

voorstel Beslisnota voor de raad Openbaar Mantelzorgondersteuning en waardering Versienummer 1 Beslisnota voor de raad Openbaar Onderwerp Mantelzorgondersteuning en waardering Versienummer 1 Portefeuillehouder Nelleke Vedelaar Informant Erna van Dijk Eenheid/Afdeling Ontwikkeling / OWS Telefoon

Nadere informatie

Voorbereiden op het keukentafelgesprek?

Voorbereiden op het keukentafelgesprek? Voorbereiden op het keukentafelgesprek? Deze brochure helpt u daarbij! 2015 een coproductie van: Voor kinderen, partners, verwanten, vrijwilligers die mantelzorgtaken vervullen voor hen die hun dierbaar

Nadere informatie

Beknopte rapportage. Pilot Informatie voor de informele zorg

Beknopte rapportage. Pilot Informatie voor de informele zorg Beknopte rapportage van de Pilot Informatie voor de informele zorg Gemeente Enschede en Ministerie van VWS Juni december 2012 Pagina 1 Inhoud Inleiding... 3 Grotere rol van mantelzorgers en vrijwilligers...

Nadere informatie

IMK Intermediair B.V.BU Begeleiding

IMK Intermediair B.V.BU Begeleiding RAPPORT CLIËNTAUDIT 2012 / 2013 BLIK op WERK KEURMERK 1 Inhoudsopgave 2 Bevindingen 2.1 Algemeen 2.2 Voortraject inzicht in aanpak 2.3 Uitvoering 2.4 Begeleiding 2.5 Afronding 2.6 Communicatie en bereikbaarheid

Nadere informatie

Sociale wijkteams. Werk in uitvoering. Geleerde lessen tijdens een uitwisselingssessie met coördinatoren, gemeenteambtenaren en sociale professionals.

Sociale wijkteams. Werk in uitvoering. Geleerde lessen tijdens een uitwisselingssessie met coördinatoren, gemeenteambtenaren en sociale professionals. Sociale wijkteams. Werk in uitvoering. Geleerde lessen tijdens een uitwisselingssessie met coördinatoren, gemeenteambtenaren en sociale professionals. Door Maaike Kluft en Christine Kuiper November 2013

Nadere informatie

Vrijwilligersonderzoek 2011. Een onderzoek naar vrijwilligersorganisaties in de gemeente Groningen Meting 2 Samenvatting

Vrijwilligersonderzoek 2011. Een onderzoek naar vrijwilligersorganisaties in de gemeente Groningen Meting 2 Samenvatting Vrijwilligersonderzoek 2011 Een onderzoek naar vrijwilligersorganisaties in de gemeente Groningen Meting 2 Samenvatting Vrijwilligersonderzoek 2011 Een onderzoek naar vrijwilligersorganisaties in de gemeente

Nadere informatie

Adviesrapport Decentralisatie Jeugdzorg Wageningen 2013

Adviesrapport Decentralisatie Jeugdzorg Wageningen 2013 Adviesrapport Decentralisatie Jeugdzorg Wageningen 2013 Jongerenraad Wageningen Adviesnr. : 1 Datum : 29-05-2013 Colofon De Jongerenraad, een adviesorgaan van de gemeente Wageningen, is geïnstalleerd in

Nadere informatie

Onderzoeksopzet Vrijwilligers in de Wmo Wmo-werkplaats Noord Jolanda Kroes Hanzehogeschool Groningen

Onderzoeksopzet Vrijwilligers in de Wmo Wmo-werkplaats Noord Jolanda Kroes Hanzehogeschool Groningen Onderzoeksopzet Vrijwilligers in de Wmo Wmo-werkplaats Noord Jolanda Kroes Hanzehogeschool Groningen Inhoud 1. Inleiding 2 De Wmo-werkplaats 2 Schets van de context 2 Ontwikkelde producten 3 2. Doel onderzoek

Nadere informatie

Gebruiksaanwijzing voor belangenbehartigers

Gebruiksaanwijzing voor belangenbehartigers Gebruiksaanwijzing voor belangenbehartigers Deze gebruiksaanwijzing is voor mensen die gemeenten of zorgaanbieders adviseren over mantelzorg en/of vrijwilligerszorg. Als ervaringsdeskundige op het gebied

Nadere informatie

Werknemersonderzoek. Bram Masselink Willem Minderhoud

Werknemersonderzoek. Bram Masselink Willem Minderhoud Werknemersonderzoek Bram Masselink Willem Minderhoud (Bij)baan in het onderwijs: een meerwaarde voor school, scholier en student. Wij hechten veel waarde aan de werkomstandigheden van studenten die door

Nadere informatie

Beleidsnotitie. Hulpdienst Nijmegen

Beleidsnotitie. Hulpdienst Nijmegen Beleidsnotitie Hulpdienst Nijmegen 2012-2016 2 INLEIDING Stichting Hulpdienst Nijmegen is een vrijwilligersorganisatie die zinvolle en nuttige ontmoetingen organiseert tussen vrijwilligers, hulpbehoevenden

Nadere informatie

Waar staat je gemeente. Gemeente Enschede

Waar staat je gemeente. Gemeente Enschede Waar staat je gemeente Gemeente Enschede Inhoudsopgave Sheetnummer Samenvatting 3 Burgerpeiling Waar staat je gemeente & respons 4 Woon & leefomgeving Waardering & sociale samenhang 5 Veiligheid en overlast

Nadere informatie

Onafhankelijke cliëntondersteuning vanuit cliëntenperspectief. De stand van zaken medio 2015

Onafhankelijke cliëntondersteuning vanuit cliëntenperspectief. De stand van zaken medio 2015 Onafhankelijke cliëntondersteuning vanuit cliëntenperspectief De stand van zaken medio 2015 AVI-toolkit 22 April 2015 Inhoudsopgave Onafhankelijke cliëntondersteuning... 3 1. Het belang van onafhankelijke

Nadere informatie

SAMENSPEL FORMELE EN INFORMELE ZORG

SAMENSPEL FORMELE EN INFORMELE ZORG SAMENSPEL FORMELE EN INFORMELE ZORG Nieuwsbrief No 1 Mei 2013 Dit is de eerste nieuwsbrief van het project Samenspel Formele en Informele zorg van de Wmo werkplaatsutrecht. Op de site www.wmowerkplaatsutrecht.nl

Nadere informatie

COLLEGEVOORSTEL. Onderwerp Klanttevredenheidsonderzoek Wmo 2014. Te besluiten om:

COLLEGEVOORSTEL. Onderwerp Klanttevredenheidsonderzoek Wmo 2014. Te besluiten om: COLLEGEVOORSTEL Onderwerp Klanttevredenheidsonderzoek Wmo 2014 Te besluiten om: 1. De resultaten van het klanttevredenheidsonderzoek Wmo 2014 in het kader van artikel 9 Wmo juncto artikel 8.9 vierde lid

Nadere informatie

Tevredenheidsmeting Klanten en partners opbouwwerk Tandem Welzijn 2011

Tevredenheidsmeting Klanten en partners opbouwwerk Tandem Welzijn 2011 Tevredenheidsmeting Klanten en partners opbouwwerk Tandem Welzijn 2011 E. Visser December 2011 Rapport 11-3022-EVI-mlv 4. Samenvatting en conclusies In dit afsluitende hoofdstuk vatten we de belangrijkste

Nadere informatie

Vraag & Aanbod van informele zorg in de wijk

Vraag & Aanbod van informele zorg in de wijk Vraag & Aanbod van informele zorg in de wijk Conferentie Versterking van het zorgvrijwilligerswerk en mantelzorgondersteuning in de Kop van Noord-Holland Annemarie Gerritsma 16 oktober 2013 Bron: Trendwatcher

Nadere informatie

Laagdrempelige Opvoedingsondersteuning Kampen. Jaarverslag LOK 2012 H. Jansen - van der Weerd Blz. 1/10

Laagdrempelige Opvoedingsondersteuning Kampen. Jaarverslag LOK 2012 H. Jansen - van der Weerd Blz. 1/10 Jaarverslag Laagdrempelige Opvoedingsondersteuning Kampen 2012 Jaarverslag LOK 2012 H. Jansen - van der Weerd Blz. 1/10 INLEIDING Voor u ligt het jaarverslag 2012 van de Laagdrempelige Opvoedingsondersteuning

Nadere informatie

Met een rugzakje vol info ga ik naar huis, veel gesprekken, leuke manier van middagvulling.

Met een rugzakje vol info ga ik naar huis, veel gesprekken, leuke manier van middagvulling. Leerzaam, leuk, nieuwe contacten opgedaan, nieuwe ideeën. Het open Space concept is geweldig. Met een rugzakje vol info ga ik naar huis, veel gesprekken, leuke manier van middagvulling. Ontspannen maar

Nadere informatie

Eenzaamheid onder ouderen

Eenzaamheid onder ouderen Eenzaamheid onder ouderen Een inventarisatie van de stand van zaken en van een mogelijke aanpak in Ede (versie 31 oktober 2011) Op 3 februari 2011 heeft de gemeenteraad een motie aangenomen over eenzaamheid

Nadere informatie

ehealth binnen de thuiszorg van Noorderbreedte

ehealth binnen de thuiszorg van Noorderbreedte ehealth binnen de thuiszorg van Noorderbreedte De ontwikkeling van de ehealth-koffer Naam : Seline Kok en Marijke Kuipers School : Noordelijke Hogeschool Leeuwarden Opleiding : HBO-Verpleegkunde voltijd

Nadere informatie

Samenspel Formeel - Informeel. Vanuit ieders waarde en nieuw verhaal schrijven, 22-5-15, Jolanda Elferink

Samenspel Formeel - Informeel. Vanuit ieders waarde en nieuw verhaal schrijven, 22-5-15, Jolanda Elferink Samenspel Formeel - Informeel Vanuit ieders waarde en nieuw verhaal schrijven, 22-5-15, Jolanda Elferink 6/12/2015 Programma - Korte kennismaking; - Ontwikkelingen in de vrijwillige zorg; - Uitgangspunt

Nadere informatie

Cursus VRIENDEN MAKEN.KUN JE LEREN

Cursus VRIENDEN MAKEN.KUN JE LEREN Cursus VRIENDEN MAKEN.KUN JE LEREN PRAKTISCHE INFORMATIE Wat voor cursus? Het is een cursus voor mensen die, om wat voor reden dan ook, geen stevige vriendenkring (meer) hebben en die actief willen onderzoeken

Nadere informatie

we zijn in beeld VPTZ-ZU/ Hospice Nieuwegein

we zijn in beeld VPTZ-ZU/ Hospice Nieuwegein we zijn in beeld VPTZ-ZU/ Hospice Nieuwegein Beleid 2012-2013 Inleiding Dit beleidsstuk is geschreven om in beeld te brengen wat onze organisatie doet, waar we voor staan en waar we goed in zijn, hoe we

Nadere informatie

Natuurlijk, een netwerkcoach voor allochtone mantelzorgers! Verhalen uit de praktijk

Natuurlijk, een netwerkcoach voor allochtone mantelzorgers! Verhalen uit de praktijk Natuurlijk, een netwerkcoach voor allochtone mantelzorgers! Verhalen uit de praktijk Een netwerkcoach voor allochtone mantelzorgers? Natuurlijk! De methodiek Natuurlijk, een netwerkcoach! bewijst al een

Nadere informatie

Gemeente Steenbergen. Wmo klanttevredenheid over 2013. 1 juli 2014

Gemeente Steenbergen. Wmo klanttevredenheid over 2013. 1 juli 2014 Gemeente Wmo klanttevredenheid over 2013 1 juli 2014 DATUM 1 juli 2014 TITEL Wmo klanttevredenheid over 2013 ONDERTITEL OPDRACHTGEVER Klanttevredenheidsonderzoek Boulevard Heuvelink 104 6828 KT Arnhem

Nadere informatie

RAPPORT CLIËNTAUDIT 2012 / 2013. BLIK op WERK KEURMERK. DaAr Werkmaatschappij van Stichting GGnet. 1 Inhoudsopgave

RAPPORT CLIËNTAUDIT 2012 / 2013. BLIK op WERK KEURMERK. DaAr Werkmaatschappij van Stichting GGnet. 1 Inhoudsopgave RAPPORT CLIËNTAUDIT 2012 / 2013 BLIK op WERK KEURMERK 1 Inhoudsopgave 2 Bevindingen 2.1 Algemeen 2.2 Voortraject inzicht in aanpak 2.3 Uitvoering 2.4 Begeleiding 2.5 Afronding 2.6 Communicatie en bereikbaarheid

Nadere informatie

Achtergrondinformatie. Man 2.0. Programma ter bevordering van emancipatie en participatie van sociaal geïsoleerde mannen

Achtergrondinformatie. Man 2.0. Programma ter bevordering van emancipatie en participatie van sociaal geïsoleerde mannen Achtergrondinformatie Man 2.0 Programma ter bevordering van emancipatie en participatie van sociaal geïsoleerde mannen April 2010 1 Inleiding Het is het Oranje Fonds gebleken dat veel maatschappelijke

Nadere informatie

MaS IZ Schitterend! Wij, in de Informele Zorg, zijn heel erg blij met de Maatschappelijke. Stage (MaS). Binnen de maatschappelijke stage leveren

MaS IZ Schitterend! Wij, in de Informele Zorg, zijn heel erg blij met de Maatschappelijke. Stage (MaS). Binnen de maatschappelijke stage leveren MaS IZ Schitterend! Tips voor een maatschappelijke stage in de informele zorg Wij, in de Informele Zorg, zijn heel erg blij met de Maatschappelijke Stage (MaS). Binnen de maatschappelijke stage leveren

Nadere informatie

Hé kijk mij nou! Handleiding voor psycho-educatie aan LVG-kinderen die getuige zijn (geweest) van geweld in relaties en hun LVG-moeder

Hé kijk mij nou! Handleiding voor psycho-educatie aan LVG-kinderen die getuige zijn (geweest) van geweld in relaties en hun LVG-moeder Hé kijk mij nou! Handleiding voor psycho-educatie aan LVG-kinderen die getuige zijn (geweest) van geweld in relaties en hun LVG-moeder Werkt u met moeilijk lerende of licht verstandelijk gehandicapte (LVG)

Nadere informatie

Inge Test 07.05.2014

Inge Test 07.05.2014 Inge Test 07.05.2014 Inge Test / 07.05.2014 / Bemiddelbaarheid 2 Bemiddelbaarheidsscan Je hebt een scan gemaakt die in kaart brengt wat je kans op werk vergroot of verkleint. Verbeter je startpositie bij

Nadere informatie

Probleem? Geen probleem. Met de vaardigheden die Humanitas je aanreikt, verander je je leven. Helemaal zelf. En het mooie is: iedereen kan het.

Probleem? Geen probleem. Met de vaardigheden die Humanitas je aanreikt, verander je je leven. Helemaal zelf. En het mooie is: iedereen kan het. ONTMOET HUMANITAS Probleem? Geen probleem. Met de vaardigheden die Humanitas je aanreikt, verander je je leven. Helemaal zelf. En het mooie is: iedereen kan het. Zonder uitzondering. Lukt het je niet alleen,

Nadere informatie

Het White Box model:

Het White Box model: Het White Box model: Een krachtige veranderstrategie die mensen in beweging brengt. Visie, aanpak en trainingsadvies Een waardevol gespreksmodel voor, WMO en Jeugdwet, consulenten om eigen initiatief en

Nadere informatie

Geestelijke Gezondheidszorg Eindhoven en de Kempen. Vrijwilligerswerk. GGzE zoekt maatjes. Algemene informatie >>

Geestelijke Gezondheidszorg Eindhoven en de Kempen. Vrijwilligerswerk. GGzE zoekt maatjes. Algemene informatie >> Geestelijke Gezondheidszorg Eindhoven en de Kempen Vrijwilligerswerk GGzE zoekt maatjes Algemene informatie >> ggze ondersteunt jaarlijks meer dan 18.000 mensen, jong en oud. GGzE biedt hulp aan mensen

Nadere informatie

Stelling 1. Stelling 2. Doorbreek de Cirkel Samen. Routeboekje. Dia 1. Dia 2. Dia 3. Dia 4. Symposium Het venijn zit in de staart

Stelling 1. Stelling 2. Doorbreek de Cirkel Samen. Routeboekje. Dia 1. Dia 2. Dia 3. Dia 4. Symposium Het venijn zit in de staart Dia 1 Dia 2 Routeboekje Kennismaken Project Methodieken Aan de slag in uw gemeente! Dia 3 Stelling 1 Onze organisatie begeleid ook mensen met NAH zonder indicatie. Dia 4 Stelling 2 perspectief is geborgd

Nadere informatie