Ascento news. Het voorlopig bewind Wat zal veranderen

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Ascento news. Het voorlopig bewind Wat zal veranderen"

Transcriptie

1 AG Employee Benefits Ascento news Nr. 14 November 2014 Het voorlopig bewind Wat zal veranderen Wat gebeurt er als iemand door een ongeval of ziekte deels of volledig aangewezen is op de hulp van anderen? Een lastige vraag, die zowel te maken heeft met het welzijn van de persoon als met het beheer van zijn of haar goederen. Het voorlopig bewind is een van de oplossingen voor dit probleem. De wet van 17 maart 2013 heeft deze materie hervormd. Dit zijn de belangrijkste wijzigingen. vervolg p 2 & 3 P 4 Verzekerden beter beschermd P 6 & 7 Michel Stockman en de passie voor het wielrennen P 8 Bingo Bongo Houdt u van een lekker etentje? Ascento news Nr. 14 November /6

2 AG Employee Benefits De vroegere wetgeving was niet langer geschikt, onder meer wegens het aantal bestaande statuten: de onbekwaamverklaarden, de verkwisters en zwakzinnigen, de verlengde minderjarigen... Maar ook omdat het voorlopig bewind bijvoorbeeld beperkt was tot het beheer van de goederen en niet op de persoon sloeg. De nieuwe wet schrapt de vroegere statuten en introduceert een nieuwe beschermingsregeling op maat, waarbij de te beschermen persoon een grotere rol speelt in de beslissingen die hem of haar aangaan. Aangezien de situatie van geval tot geval sterk varieert, steunt de tenlasteneming op twee pijlers: 1. DE BUITENGERECHTELIJKE BESCHERMING Personen die wilsbekwaam zijn, kunnen aan een naaste een volmacht geven om het beheer van hun vermogen op zich te nemen. De te beschermen persoon (= de lastgever) geeft dan een aantal bevoegdheden, die enkel betrekking hebben op zijn goederen, aan een derde (= de lasthebber). Voor de opstelling van deze bijzondere volmacht is het aan te raden zich te laten bijstaan door een deskundige (bijvoorbeeld een notaris). Het is immers belangrijk om garanties in te bouwen en zich te verzekeren van de draagwijdte van de bevoegdheden die men aan de lasthebber geeft. Dit document moet worden opgenomen in het centrale register van de Koninklijke federatie van het Belgisch notariaat. 2. DE RECHTERLIJKE BESCHERMING (onderbewindstelling) Wanneer iemand dusdanig onbekwaam is dat hij zich niet zelf kan verzorgen en evenmin zijn goederen kan beheren, en een eventuele buitengerechtelijke bescherming niet volstaat, dan voorziet de wet in een rechterlijke bescherming. 2/8 Ascento news Nr. 14 November 2014

3 Het is de vrederechter die de beschermingsmaatregel beveelt voor zover hij de noodzaak daarvan vaststelt. In tegenstelling tot vroeger bepaalt het nieuwe systeem dat de te beschermen persoon bekwaam is om alle handelingen te verrichten in verband met zijn goederen of zijn persoon, behalve degene die de vrederechter in zijn beschikking uitdrukkelijk heeft vastgelegd en waarvoor er onbekwaamheid zal zijn. Bij de nieuwe rechterlijke bescherming luidt het basisprincipe dat de beschermde persoon wordt bijgestaan bij het verrichten van de handelingen waarvoor hij onbekwaam is verklaard. Dat betekent dat de bewindvoerder optreedt naast de beschermde persoon door ofwel vooraf zijn toestemming te geven, ofwel de documenten mee te ondertekenen. Voor dit optreden van de bewindvoerder hoeft de vrederechter geen toestemming te geven. De beschermde persoon wordt dus nauwer betrokken bij het beslissingsproces dan voorheen. De vrederechter en de bewindvoerder moeten hem inlichten, naar hem luisteren en rekening houden met zijn wil. Als de beschermde persoon in die mate onbekwaam is dat bijstand niet volstaat, dan moet hij worden vertegenwoordigd. De bewindvoerder handelt dan in de plaats van de beschermde persoon. Soms zal hij alleen de toegestane handelingen verrichten binnen de grenzen die in de beschikking zijn vastgelegd, en soms zal hij van de vrederechter speciale toestemming moeten krijgen. Aanstelling van een bewindvoerder Het is de vrederechter die een bewindvoerder aanstelt, door rekening te houden met de te beheren goederen, de gezondheidstoestand en de gezinssituatie van de te beschermen persoon. De rechter wijst de bewindvoerder over de persoon bij voorkeur ook aan als bewindvoerder over de goederen. In het belang van de beschermde persoon kan hij echter beslissen om een bewindvoerder over de persoon aan te stellen en een of meer andere bewindvoerders over zijn goederen. Hoewel de wet waar mogelijk voor een bewindvoerder uit de familiekring pleit, moet de rechter, alvorens zijn keuze vast te leggen, het centrale register raadplegen dat wordt bijgehouden door de Koninklijke federatie van het Belgisch notariaat. Iedereen die nog over zijn geestelijke vermogens beschikt, kan daarin namelijk een verklaring laten opnemen waarin hij zijn voorkeur wat betreft de aan te stellen bewindvoerder kenbaar maakt. Deze vrij eenvoudige formaliteit is amper bekend. Nochtans zou ze een geruststelling kunnen zijn voor veel mensen die terecht bang zijn dat belangrijke beslissingen zullen worden toevertrouwd aan derden die zij niet kennen of in sommige gevallen liever niet aangesteld zien. De vrederechter moet de in de verklaring uitgesproken voorkeur respecteren, behalve in uitzonderlijke omstandigheden of om ernstige redenen die hij dan moet toelichten. Inwerkingtreding van het nieuwe systeem De nieuwe regelgeving werd op 1 september 2014 van kracht. Ze is onmiddellijk van toepassing voor alle nieuwe volmachten en alle nieuwe beschikkingen inzake onderbewindstelling. Beslissingen die vóór de invoegetreding van de nieuwe wet genomen werden, blijven voorlopig gelden. Er is voorzien in een overgangsperiode die loopt van 2016 tot We merken nog op dat de regeling voor minderjarigen buiten deze nieuwe maatregelen valt. 3/8

4 AG Employee Benefits Verzekerden beter beschermd Twin Peaks II, MiFID, Deze acroniemen verwijzen naar een nieuwe Belgische wetgeving die consumenten nog beter wil beschermen. Het gaat om gedragsregels uit de banksector die nu ook ingevoerd worden in de verzekeringssector. Waarom deze nieuwe regelgeving? Ze wil vooral een betere bescherming bieden aan de consumenten van verschillende verzekeringsproducten: sparen en beleggen, maar ook producten niet-leven zoals verzekeringen gezondheidszorgen. Wat beleggingsproducten betreft, moeten verzekeraars en tussenpersonen producten aanbieden die zeer goed aansluiten bij de behoeften van de klanten, zowel bij de onderschrijving als tijdens de volledige looptijd van het contract. Hoe kunnen zij voldoen aan deze vereisten? Door volledige en transparante informatie te geven over de verschillende verzekeringsproducten. Door op basis van het profiel en de behoefteanalyse van de belegger in te schatten of het verzekeringsproduct geschikt is. Door verslag uit te brengen over de evolutie van het contract. Bij aanvang van het contract wordt het beleggersprofiel opgemaakt op basis van een gedetailleerde vragenlijst. We gaan zelfs verder dan wat de vorige wet oplegde. Deze vragenlijst peilt naar de kennis en ervaring op het vlak van financiële producten, de reeds uitgevoerde verrichtingen betreffende verzekeringsproducten, de roerende en onroerende financiële middelen, het huidige en toekomstige spaarvermogen, de beleggingshorizon, de houding tegenover risico, enz. De verlangens en behoeften op het vlak van beleggingen worden ook onderworpen aan een meer doorgedreven analyse: Hoeveel bedraagt de investering? Moet in de mogelijkheid voorzien worden om geld op te nemen tijdens de beleggingsperiode? Hoe staat het met de professionele en privésituatie die een invloed kan hebben op de beslissing? Deze verschillende maatregelen zijn bedoeld om kandidaatbeleggers beter te leren kennen, te peilen naar hun individuele situaties, hen zo goed mogelijk te adviseren en hun belangen te beschermen gedurende de volledige looptijd van het contract. 4/8 Ascento news Nr. 14 November 2014

5 Het beleggingsprofiel evolueert De VS en fiscale fraude Daarom moet dit profiel regelmatig bijgewerkt worden tijdens de looptijd van het contract. Dit is vooral van belang als de beleggingsstrategie evolueert: - bij wijziging van de verdeling of overdracht tussen de verschillende fondsen zonder waarborg (tak 23); - bij overdracht tussen de fondsen met gewaarborgd kapitaal (tak 21) en degene zonder waarborg (tak 23); - bij aanvullende storting in een fonds dat niet overeenstemt met het vooraf opgemaakte profiel; - Deze maatregelen zijn zowel van toepassing op de nieuwe als op de bestaande contracten. Van de klanten die een contract hebben onderschreven vóór de inwerkingtreding van de MiFIDwetgeving, wordt een profiel opgesteld als de beleggingsstrategie wijzigt. De Amerikaanse FATCA-wet (Foreign Account Tax Compliance Act) kadert in de intergouvernementele overeenkomsten die de uitwisseling opleggen van bancaire en fiscale gegevens tussen landen, dit om belastingfraude tegen te gaan. België en de meeste Europese landen sloten zich hierbij aan en hebben de FATCA-wet opgenomen in hun nationale wetgeving. In België werd deze wet van kracht op 1 juli Alle Belgische financiële instellingen waaronder dus ook AG Insurance moeten de personen identificeren met de hoedanigheid US person, zoals gedefinieerd in de wet. Deze informatie moeten zij vervolgens meedelen aan de Belgische fiscus, die op zijn beurt de Amerikaanse belastingdienst inlicht. Om een US person te kunnen identificeren, moeten de Belgische financiële instellingen waaronder ook de verzekeringsmaatschappijen alle kandidaat-onderschrijvers een identificatieformulier laten invullen bij het afsluiten van elk nieuw contract. Voor bestaande contracten moet de verzekeringsnemer dit formulier invullen bij een nieuwe aanvraag voor een afkoop. Bij een overlijden moeten de begunstigden zowel natuurlijke personen als rechtspersonen dezelfde formaliteiten vervullen. Ascento news N 14 Octobre /8

6 Michel Stockman en de passie voor het wielrennen Fietsen heeft Michel Stockman altijd al gedaan, als kind, als jonge kerel samen met zijn broers. Later met vrienden en zijn zonen en ook nu nog met zijn echtgenote. Midden augustus stond de teller dit jaar al op km. Michel Stockman werkte gedurende 43 jaar in de kunststofverwerkende sector. Sinds 1987 was hij verantwoordelijk voor Sales & Marketing bij de firma AXXIS. In 1998 werd het bedrijf, waar Makrolon-polycarbonaat platen gemaakt worden, overgenomen door Bayer. Op 30 juni 2010 zette hij een punt achter zijn professionele carrière en op 5 juli vertrok hij samen met zijn echtgenote met de fiets naar Athene. Er was geen aankomstdatum vooropgezet. Zo deden ze er twee maanden over om de hoofdstad van Griekenland te bereiken, na een tocht die hen in Duitsland, Oostenrijk, Slovenië, Kroatië en Italië bracht. In dat jaar fietste hij km bij elkaar! Met deze fietstocht was hij zeker niet aan zijn proefstuk toe. Samen met vrienden en zijn 2 zonen heeft hij in de Alpen, Pyreneeën en Dolomieten gefietst. In 1998 trok hij samen met zijn echtgenote voor het eerst per fiets naar Santiago De Compostella. Sindsdien stond er ieder jaar een fietsvakantie op het programma. Meestal vertrok hij vanuit zijn woonplaats, o.a. naar Barcelona, Assisi, Venetië In 2011 werd vanuit Trondheim naar de Noordkaap gefietst. Lange tochten noch bergen werden geschuwd. Vanwaar die passie voor de wielersport? Het is niet verwonderlijk dat ik zo gepassioneerd ben door het wielrennen. Koers is populair in Vlaanderen en ik groeide bovendien op in de regio van de flandriens. Deze geuzenaam voor een formatie Oost- en vooral West-Vlaamse renners, die nadien een eretitel werd, is geïntroduceerd door journalist en Torhoutenaar Karel Van Wijnendaele. Hij lanceerde in 1912 Sportwereld, een dagelijkse sportkrant met focus op het wielrennen. Met zijn publicatie legde hij de basis voor een stevige verankering van het wielrennen in de Vlaamse culturele identiteit. De bakermat van dit alles ligt in de regio Roeselare met pioniers zoals Cyriel Van Hauwaert (wint in 1907 als eerste Belg Bordeaux- Parijs) en Odiel Defraeye (wint in 1912 als eerste Belg de Ronde van Frankrijk) en de hele schare Roeselaarse wereldkampioenen Benoni Beheyt, Patrick Sercu, Jean-Pierre Monseré en Freddy Maertens. Het is dan ook goed te begrijpen dat de stad Roeselare in 1998 in een voormalig brandweerarsenaal (momenteel beschermd monument) het Wielermuseum - kortweg WieMu genoemd - oprichtte. Hoe ben je ertoe gekomen om voor het Wielermuseum vrijwilligerswerk te gaan doen? Kort na mijn pensionering las ik een oproep van het Wielermuseum dat het vrijwilligers zocht. Ik ben daar direct op ingegaan. Samen met een aantal andere vrijwilligers geef ik logistieke ondersteuning bij het digitaliseren van de tijdschriften en kranten die het bezit. Het museum beschikt over niet minder dan 20 lopende meter aan jaargangen. Ik bracht ook orde op zolder, waar een omvangrijke collectie oude fietsen gestockeerd is. Het museum krijgt vele schenkingen en een paar honderd fietsen hebben geen of nog geen plaats gekregen in het museum, maar waren aan inventarisatie toe. 6/8 Ascento news Nr. 14 November 2014

7 Regelmatige thematentoonstellingen Een boeiende rondgang Wij starten de rondgang in het museum bij de geschiedenis van de fiets. Hier bevindt zich een prachtige collectie historische fietsen die werden aangekocht in binnen- en buitenland. Van de houten loopfiets tot de trapfiets, een unieke collectie vélocipèdes, van de eerste racefietsen tot de moderne mountainbike. Zij brengen de hele geschiedenis van de fiets in kaart. Niet alleen de technische kant van de fiets wordt in dit museum belicht, maar ook de sociale, recreatieve en sportieve kant. Een pareltje Een bijzondere eyecatcher is het ambachtelijke fietsenatelier van de Kortrijkse fietsenbouwer Hallaert. Tot 1969 was dit atelier nog operationeel. Het is volledig intact en werd in zijn totaliteit geschonken aan het museum en hier volledig heropgebouwd. De fietsenmaker vervaardigde niet alleen de frames maar ook de lederen zadels. Je kan zien hoe fietsframes werden geproduceerd volgens een procedé dat van 1900 tot 1950 bijna ongewijzigd bleef. Het maken van de fietszadels was intensieve arbeid en gebeurde in 9 verschillende stappen. Zelfs Jacques Anquetil bestelde zijn lederen zadels bij deze fietsenbouwer. Een bewijs dat Hallaert een meester was in zijn vak! Hoogtepunten uit de wielergeschiedenis Onder impuls van tweevoudig wereldkampioen Freddy Maertens is ook de geschiedenis van de Belgische wielersport uitgebouwd. Wielerhelden drukten vaak hun stempel op de tijdsgeest. Bij de rondgang ontmoet je de grootste kampioenen, van de pioniers Cyriel Van Hauwaert en Odiel Defraeye tot Briek Schotte en Rik Van Steenbergen, van Rik Van Looy tot Eddy Merckx, van Johan Museeuw tot Philippe Gilbert. Ook de hedendaagse wereldkampioenen cyclocross kregen er een plaats. Wat ook zo bijzonder fijn is aan het bezoek, is dat je grootse momenten uit de Belgische wielergeschiedenis kan herbeleven via o.a. televisiefragmenten. Je kan er ook heel wat koersgerelateerd erfgoed bekijken waaronder een aantal prachtige affiches, vaandels en vlaggen en trofeeën. Maar de kleurrijke en internationaal getinte collectie truitjes trekt de meeste aandacht. De collectie is aanzienlijk en bevat een aantal zeer bijzondere truitjes, zoals de Olympische kampioenentruien van André Noyelle (Helsinki 1952) en Patrick Sercu (Tokio 1968). In het museum is er ook regelmatig een thematentoonstelling. Momenteel loopt in een zaal op de eerste verdieping de tentoonstelling West-Vlaanderen in/en de Tour. Dit naar aanleiding van de passage van de Tour door West-Vlaanderen deze zomer, maar ook reeds eerder in het verleden. Er wordt aandacht geschonken aan de West-Vlaamse renners die (rit)zeges in de Tour op hun palmares konden schrijven. Jean-Pierre Monseré en een bijzondere herinnering Op dezelfde verdieping is een zaal genoemd naar de ooit zo populaire Roeselarenaar Jean-Pierre Jempi Monseré, die in 1971 in de trui van wereldkampioen verongelukte. Een figuur die na al die jaren nog grote emoties losweekt. Vele waardevolle wielersouvenirs herinneren aan zijn te korte leven en succesvolle wielercarrière. Michel Stockman: In 2012 fietste ik samen met mijn echtgenote vanuit Roeselare naar de Madonna del Ghisallo, een kerkje gelegen op een heuvel aan het Como meer. Dit kerkje is een bedevaartsoord voor wielrenners. Bij het kerkje is er ook een wielermuseum waar o.a. de verwrongen fiets aanwezig is van de Italiaanse renner Fabio Casartelli. Deze jonge beloftevolle renner (Olympisch Kampioen in Barcelona 1992) werd geboren op de dag dat Jempi wereldkampioen werd. Ook hij verongelukte jong, in 1995 op 24-jarige leeftijd bij de afdaling van de Col d Aspet in de Ronde van Frankrijk. Ik had het herdenkingstruitje meegenomen dat het Wielermuseum in 2010 had uitgegeven naar aanleiding van de 40ste verjaardag van de wereldkampioentitel van Jean-Pierre Monseré. Ik kreeg daar de kans dit truitje te overhandigen aan Fiorenze Magni, bijzonder charismatische man, een icoon uit de Italiaanse wielrennerij en bezieler van het museum van de Madonna del Ghisallo. Het truitje kreeg er zijn plaats in het museum. Fiorenze Magni stierf een paar maanden na onze onvergetelijke ontmoeting. Een modern, aantrekkelijk museum Het Wielermuseum is een zeer interactief museum, wat het ook aantrekkelijk maakt bij jongeren en kinderen. De plaatjes niet aanraken zijn in dit museum in de prullenbak verdwenen en vervangen door uitnodigingen om het museum actief te beleven. Het is een must voor elke wielerliefhebber. Maar ook voor al de anderen ça vaut le détour. Wielermuseum - Polenplein 15, 8800 Roeselare. Ascento news Nr. 14 November /8

8 Wist u dat? Funalia Begrafenisondernemers krijgen steeds vaker mensen over de vloer die hun eigen uitvaart of die van een naaste willen voorbereiden, zowel op financieel als op praktisch vlak. Om aan deze vraag te beantwoorden, heeft de Nationale Federatie van Begrafenisondernemers haar eigen uitvaartverzekering gelanceerd onder de naam Funalia. Agallis, een dochteronderneming van AG Insurance, staat in voor het beheer van de contracten. Fondsen niet gelijk voor de fiscus In juli 2013 werd er een nieuwe wetgeving van kracht die het heffingsstelsel van beleggingsfondsen wijzigde. De fiscaliteit van deze producten is echter complex en elk type belegging is onderworpen aan een specifieke fiscale regelgeving. De nieuwe wetgeving is van toepassing op de Instellingen voor Collectieve Belegging (ICB) zonder Europees paspoort. De fondsen gelinkt aan tak 23-verzekeringscontracten zijn dus niet betrokken bij deze aanpassing van de fiscaliteit. AG Insurance beloond voor beheer in tak 23 Op 19 maart werden de Morningstar Fund Awards 2014 uitgereikt aan de meest performante beleggingsfondsen van Er kwamen 51 beleggingsfondsen uit 17 categorieën in aanmerking, onderverdeeld in aandelenfondsen, obligatiefondsen en mixfondsen. AG Insurance kreeg een award voor de kwaliteit van het beheer van zijn tak 23-fondsen, meer in het bijzonder voor de fondsen waarvan de activa verdeeld zijn op basis van ongeveer 75 % obligaties en 25 % aandelen. Het fonds werd beloond voor zijn uitstekende prestaties, ondermeer dankzij zijn uiterst competente fondsenbeheerders. Ook in 2012 en 2013 wist AG Insurance zich in dit domein te onderscheiden. Verantwoordelijke uitgever: Benoit Halbart, Emile Jacqmainlaan 53, 1000 Brussel. HOUDT U OOK VAN EEN LEKKER ETENTJE? Neem deel aan onze wedstrijd en win een gastronomisch diner in een toprestaurant. Velen onder jullie namen deel aan de wedstrijd in onze vorige editie, waarvoor onze dank. De correcte antwoorden zijn: Vraag 1 : Antwoord C. In Frankrijk. Vraag 2 : Antwoord A. Pack Verhuurder beschermt de eigenaar tegen nalatigheden van zijn huurder. Vraag 3 : Antwoord C. De foute zin was: Een stijgende NIW betekent dat de koersen van de financiële activa van het fonds dalen. Als de waarde van de financiële activa van een fonds stijgt, stijgt immers de koers van zijn activa en dus ook de waarde van de fondseenheid. De winnaars van de vorige editie: Anne-Marie en Baudewijn Arijs Bingo Bongo Doe dan mee aan de wedstrijd van Ascento News! Lees aandachtig deze editie en dan vindt u ongetwijfeld de juiste antwoorden. Stuur ze op en wie weet sleept u wel een Bongobon in de wacht! 3. In het kader van een rechterlijke bescherming: als de beschermde persoon bijgestaan wordt, kan de bewindvoerder dan handelen zonder tussenkomst van een vrederechter? a. Ja b. Neen 1. Sinds wanneer is de FATCA-wet van kracht? a. 30/04/2014 b. 01/07/2013 c. 01/07/2014 Bezorg ons uw antwoorden samen met uw gegevens en contractnummer 12/12/2014. Ofwel per mail: 2. Welke tentoonstelling in het Wielermuseum van Roeselare is geen permanente tentoonstelling? a. Historiek van de fiets b. Monserézaal c. West-Vlaanderen in/en de Tour Ofwel met de post: AG Insurance AG Ascento ter attentie van Anne Marie Dujardeyn Emile Jacqmainlaan Brussel. De winnaar wordt persoonlijk op de hoogte gebracht. AG Employee Benefits. Trust in Expertise. Hoofdredacteur Alexandre Homez Werkten mee aan dit nummer Jean Cornet, Dries De Dauw, Frederik De Mol, Véronique Dufour, Anne Marie Dujardeyn, Benoit Halbart, Eliane Van den Stock, Sara Van de Vijver Vertaling Anne-Marie Lafullarde & C Lay-out Chloé Peckel Drukkerij Stefan Van Gansen & C Lezersrubriek Tel Ascento news wordt gedrukt op papier afkomstig uit goed beheerde bossen. AG Insurance nv E. Jacqmainlaan 53, B-1000 Brussel RPR Brussel BTW BE Tel. +32(0) Fax +32(0) Verzekeringsonderneming toegelaten onder code 0079, onder toezicht van de Nationale Bank van België, de Berlaimontlaan 14, 1000 Brussel

news Aandelen zijn interessant, vooral de Europese Nr. 15 Mei 2015

news Aandelen zijn interessant, vooral de Europese Nr. 15 Mei 2015 AG Employee Benefits Ascento news Nr. 15 Mei 2015 Aandelen zijn interessant, vooral de Europese De toestand van de huidige financiële markten is weinig rooskleurig. Welke alternatieven zijn er voor beleggers

Nadere informatie

Ascento news. De beaux solvabiliteitsmarge en 2012 in. AG Insurance

Ascento news. De beaux solvabiliteitsmarge en 2012 in. AG Insurance AG Employee Benefits Ascento news N Nr. 811 Novembre/Decmbre Maart 2013 2011 De beaux Een résultats sterke pour solvabiliteitsmarge en 2012 in AG Insurance 2012 Wij houden u via Ascento news graag op de

Nadere informatie

Wat moet u doen na het overlijden van een dierbare? goed geïnformeerd

Wat moet u doen na het overlijden van een dierbare? goed geïnformeerd Wat moet u doen na het overlijden van een dierbare? goed geïnformeerd Inhoud Inleiding 3 Overlijden van een naaste 4 Verplichtingen van de bank 6 Het pensioen van de overledene 9 De regeling van de nalatenschap

Nadere informatie

Nr. 9 Juni 2012. Alain Smets, een wereldburger met een passie voor kunst

Nr. 9 Juni 2012. Alain Smets, een wereldburger met een passie voor kunst AG Employee Benefits Ascento news Nr. 9 Juni 2012 Onze solvabiliteit blijft sterk Ondanks de turbulentie op de financiële markten behoudt AG Insurance zijn solide positie en zijn capaciteit om al zijn

Nadere informatie

Ascento news. Waarom evolueren de interestvoeten?

Ascento news. Waarom evolueren de interestvoeten? AG Ascento news Nr. 10 December 2012 Waarom evolueren de interestvoeten? Onlangs kondigden de voornaamste Belgische verzekeringsmaatschappijen een daling aan van de gewaarborgde interestvoet van toepassing

Nadere informatie

Financiële vorming Hoe het vertrouwen in de financiële sector hersteld kan worden

Financiële vorming Hoe het vertrouwen in de financiële sector hersteld kan worden België-Belgique P.B. GENT 3/6221 1 Financiële vorming Hoe het vertrouwen in de financiële sector hersteld kan worden 15e jaargang driemaandelijks maart 2013 afgiftekantoor Gent X P2A8099 Eenvoud Transparantie

Nadere informatie

Ascento news. Bart De Smet geeft fakkel door aan Antonio Cano. AG Employee Benefits. Nr. 4 December 2009

Ascento news. Bart De Smet geeft fakkel door aan Antonio Cano. AG Employee Benefits. Nr. 4 December 2009 Ascento news Nr. 4 December 2009 Bart De Smet geeft fakkel door aan Antonio Cano Sinds 1 september 2009 is Antonio Cano de nieuwe CEO van AG Insurance. Hij vervangt in die functie Bart De Smet die sinds

Nadere informatie

De rechten van personen met dementie Een praktische gids

De rechten van personen met dementie Een praktische gids De rechten van personen met dementie Een praktische gids De rechten van personen met dementie Een praktische gids COLOFON Reeks: Naar een dementievriendelijke samenleving Cette publication est également

Nadere informatie

tot uw dienst Jaarverslag 2010 ombfin Bemiddelingsdienst Banken Krediet Beleggingen

tot uw dienst Jaarverslag 2010 ombfin Bemiddelingsdienst Banken Krediet Beleggingen tot uw dienst Jaarverslag 2010 ombfin Bemiddelingsdienst Banken Krediet Beleggingen jaarverslag ombfin 2010 Particulieren 2 INHOUD VOORWOORD 4 1. DE BEMIDDELINGSDIENST IN CIJFERS 5 1.1 VERHOGING VAN HET

Nadere informatie

FINTRO. GAAT VER, BLIJFT DICHTBIJ. PROCHE ET PRO

FINTRO. GAAT VER, BLIJFT DICHTBIJ. PROCHE ET PRO Wat moet u doen na het overlijden van een dierbare? Goed geïnformeerd FINTRO. GAAT VER, BLIJFT DICHTBIJ. PROCHE ET PRO Inhoudstafen Overlijden van een naaste 4 Gehuwd of wettelijk samenwonend? 4 Aan wie

Nadere informatie

Bemiddelingsdienst Banken Krediet Beleggingen. Jaarverslag

Bemiddelingsdienst Banken Krediet Beleggingen. Jaarverslag Bemiddelingsdienst Banken Krediet Beleggingen Jaarverslag 2006 Voorwoord Jaarverslag 2006 1 Dit jaarverslag is het tweede sinds de hervorming van de Bemiddelingsdienst Banken- Krediet- Beleggingen eind

Nadere informatie

Twin Peaks II: regelgever creëert doolhof. Doelstelling consumentenbescherming verdronken in regels PB- PP BELGIE(N) - BELGIQUE

Twin Peaks II: regelgever creëert doolhof. Doelstelling consumentenbescherming verdronken in regels PB- PP BELGIE(N) - BELGIQUE PB- PP BELGIE(N) - BELGIQUE 2 2014 16 e jaargang driemaandelijks JUNI 2014 afgiftekantoor Gent X P2A8099 Twin Peaks II: regelgever creëert doolhof Doelstelling consumentenbescherming verdronken in regels

Nadere informatie

ProFolio Verzekeringsvoorstel. Editie B NL 2014 04

ProFolio Verzekeringsvoorstel. Editie B NL 2014 04 ProFolio Verzekeringsvoorstel Editie B NL 2014 04 2 44 Editie B NL 2014 04 ProFolio VERZEKERINGSVOORSTEL Voorstelformulier Nr.: Naam Bemiddelaar:..................................................... Bemiddelaar

Nadere informatie

Eva Neirinckx Legal Advisor Aan het opstellen van het nalatenschapdossier, zijn bij Rabobank.be geen kosten verbonden. p. 10

Eva Neirinckx Legal Advisor Aan het opstellen van het nalatenschapdossier, zijn bij Rabobank.be geen kosten verbonden. p. 10 over bewust omgaan met spaargeld april 2014 Eva Neirinckx Legal Advisor Aan het opstellen van het nalatenschapdossier, zijn bij Rabobank.be geen kosten verbonden. p. 10 U erft? Zo gebeurt de verdeling

Nadere informatie

BEMIDDELINGSDIENST 2008

BEMIDDELINGSDIENST 2008 BEMIDDELINGSDIENST BanKEN KREDIET BELEGGINGEN JAARVERSLAG 2008 Aantal nieuwe dossiers 300 250 200 150 100 50 0 januari februari maart april mei juni juli augustus september oktober november december 56

Nadere informatie

Uw risicoprofiel bepalen - Natuurlijke personen

Uw risicoprofiel bepalen - Natuurlijke personen Uw risicoprofiel bepalen - Natuurlijke personen Wat is een risicoprofiel? En wat doen we ermee? Bij elk beleggingsadvies dat u van ons ontvangt, stellen we uw belang voorop. Dit betekent dat elk advies

Nadere informatie

Deutsche Bank DB Personal. MiFID : Een klare kijk op beleggingen

Deutsche Bank DB Personal. MiFID : Een klare kijk op beleggingen Deutsche Bank MiFID : Een klare kijk op beleggingen Inhoud Inleiding 3 MiFID: belangen van de belegger beter gediend 4 In 15 minuten bepaalt u uw beleggersprofiel 4 Waaruit bestaat de vragenlijst Mijn

Nadere informatie

OMBUDSMAN VAN DE VERZEKERINGEN ZAKBOEKJE

OMBUDSMAN VAN DE VERZEKERINGEN ZAKBOEKJE OMBUDSMAN VAN DE VERZEKERINGEN ZAKBOEKJE 2006 INLEIDING 1 /3 NIEUWE WETGEVING 2 /9 3 /21 Algemeen overzicht 3.1. /23 Verzekeringsondernemingen 3.2. /35 Tussenpersonen 3.3. /101 Datassur 3.4. /119 LIJST

Nadere informatie

Istock.com: Jason Lugo, prezioso, Brzi, LeggNet, ermess, diverroy, uchar, chris_tack, ArtmannwWitte, gioadventures, oonal, mattabe

Istock.com: Jason Lugo, prezioso, Brzi, LeggNet, ermess, diverroy, uchar, chris_tack, ArtmannwWitte, gioadventures, oonal, mattabe De vzw o Foto s: Istock.com: Jason Lugo, prezioso, Brzi, LeggNet, ermess, diverroy, uchar, chris_tack, ArtmannwWitte, gioadventures, oonal, mattabe 2 Voorwoord De Belgische grondwet voorziet in de vrijheid

Nadere informatie

Beleggen met het advies van uw bank. sparen en beleggen

Beleggen met het advies van uw bank. sparen en beleggen Beleggen met het advies van uw bank sparen en beleggen Inhoud Inleiding 3 De plaats van beleggingen in uw financiële strategie 4 Het belang van uw beleggersprofiel 7 Beleggen volgens uw beleggersprofiel

Nadere informatie

BEMIDDELINGSDIENST KREDIET JAARVERSLAG 2009

BEMIDDELINGSDIENST KREDIET JAARVERSLAG 2009 BEMIDDELINGSDIENST BanKEN KREDIET BELEGGINGEN JAARVERSLAG 2009 _ Jaarverslag 2009 1 Woord vooraf De tevredenheidsenquête georganiseerd bij de verzoekers in 2009 geeft aan dat de overgrote meerderheid van

Nadere informatie

Praktische gids. voor mede-eigenaars

Praktische gids. voor mede-eigenaars Praktische gids voor mede-eigenaars In deze gids... Inleiding 1. Wat moet ik weten als ik mede-eigenaar word? 5 2. De belangrijkste organen van een mede-eigendom 7 3. Belangrijke documenten voor een mede-eigenaar

Nadere informatie

KLANTENFICHE WHINVEST

KLANTENFICHE WHINVEST WHINVEST vof Maatschappelijke zetel: Bruinsbroekstraat 22b, B-1570 Galmaarden Ondernemingsnummer: BE0 885 567 240 Verzekeringsmakelaar, ingeschreven in het FSMA register onder nummer: A 109811 KLANTENFICHE

Nadere informatie

KRIS PEETERS: "REGERING PLANT EVALUATIE ASSURMIFID"

KRIS PEETERS: REGERING PLANT EVALUATIE ASSURMIFID Momentum 17 e JAARGANG DRIEMAANDELIJKS JUNI 2015 2/2015 KRIS PEETERS: "REGERING PLANT EVALUATIE ASSURMIFID" AFGIFTEKANTOOR GENT X P2A8099 Vertrouw op de kracht van ervaring. Met een grote schat aan kennis

Nadere informatie

U Ontdek onze tips en

U Ontdek onze tips en Herfst 2012 Het financiële magazine van Deutsche Bank Zijn spaarkampioenen ware kampioenen? U Inflatie, lage rentes en volatiele markten: sparen of beleggen? U Ontdek onze tips en oplossingen om uw beleggingen

Nadere informatie

VENNOOTSCHAPPEN. De notaris luistert, geeft raad en tekent mee KONINKLIJKE FEDERATIE VAN HET BELGISCH NOTARIAAT

VENNOOTSCHAPPEN. De notaris luistert, geeft raad en tekent mee KONINKLIJKE FEDERATIE VAN HET BELGISCH NOTARIAAT VENNOOTSCHAPPEN De notaris luistert, geeft raad en tekent mee KONINKLIJKE FEDERATIE VAN HET BELGISCH NOTARIAAT Koninklijke Federatie van het Belgisch Notariaat Nederlandstalige Gemeenschapsraad Verantwoordelijke

Nadere informatie

BZB in de bres voor uw belangen. Strak keurslijf doet tussenpersonen naar adem happen PB- PP BELGIE(N) - BELGIQUE

BZB in de bres voor uw belangen. Strak keurslijf doet tussenpersonen naar adem happen PB- PP BELGIE(N) - BELGIQUE PB- PP BELGIE(N) - BELGIQUE 1 2014 16 e jaargang driemaandelijks MAART 2014 afgiftekantoor Gent X P2A80 BZB in de bres voor uw belangen Strak keurslijf doet tussenpersonen naar adem happen Vertrouw op

Nadere informatie

Wie is wie? De expertise-artsen en hun opdracht

Wie is wie? De expertise-artsen en hun opdracht Wie is wie? De expertise-artsen en hun opdracht Mag de arbeidsgeneesheer informatie opvragen bij mijn huisarts? Wat als ik niet akkoord ga met de beslissing van de arbeidsgeneesheer? Kan de controlearts

Nadere informatie

De beste keuze voor een zorgeloos leven

De beste keuze voor een zorgeloos leven De beste keuze voor een zorgeloos leven De beste keuze voor een zorgeloos leven De naam AG Insurance staat garant voor het beste wat de verzekeringswereld te bieden heeft: een leven zonder zorgen. Klanten

Nadere informatie

MiFID : Een klare kijk op beleggingen

MiFID : Een klare kijk op beleggingen MiFID : Een klare kijk op beleggingen MiFID, in het belang van belegger Sinds 1 november 2007 zijn specifieke regels van toepassing op beleggingen in financiële instrumenten. Die regels vloeien voort uit

Nadere informatie