Algemeen doel Emerge- consortium: Het voorbereiden en realiseren van ICT-gerelateerde onderwijsinnovaties op het niveau van opleidingen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Algemeen doel Emerge- consortium: Het voorbereiden en realiseren van ICT-gerelateerde onderwijsinnovaties op het niveau van opleidingen"

Transcriptie

1 Programma consortium Emerge als geheel 8 april 2003, C. Huizer en J. Nedermeijer Algemeen doel Emerge- consortium: Het voorbereiden en realiseren van ICT-gerelateerde onderwijsinnovaties op het niveau van opleidingen Doelen Emerge fase 1: 1. Het verhogen van de kwaliteit en efficiency van de inspanningen ten behoeve van ICT&O op technisch en onderwijskundig gebied. 2. Het bevorderen van de portabiliteit en gemeenschappelijkheid van ICT-systemen tbv de onderlinge samenwerking. Doelgroep: Opleidingsdirecteuren en decanen/directeuren van faculteiten; zij bepalen uiteindelijk welke innovaties relevant en gewenst zijn. Uitgangspunten: 1. Het uitbouwen van de reeds bestaande samenwerking tussen de instellingen. 2. Het nadrukkelijk zoeken van samenwerking met SURF en Surfprogramma s. 3. Er wordt gewerkt aan concrete onderwijsproducten of modellen (templates) voor het ontwikkelen en implementeren van onderwijsvernieuwingen die aan ICT gerelateerd zijn. De technische projecten zijn faciliterend voor de onderwijsprojecten. In het projectplan van een onderwijsproject zal dit duidelijk moeten worden aangegeven. Er wordt dus gewerkt aan het realiseren van nieuwe functionaliteiten. 4. De integratie op het vlak van ICT&O tussen de instellingen zal rekening moeten houden met sterk wisselende en verschillende wensen van de diverse betrokkenen. Door het kiezen van een duidelijke focus in de twee programma s wordt versnippering tegengegaan. Daarom is gekozen voor het werken aan een beperkt aantal producten op vlak van de onderwijskundige en technische samenwerking. Startpunt in het werk van het consortium zijn bestaande producten of initiatieven binnen de instellingen, die zich bewezen hebben of die een duidelijke potentie hebben tot verbreding. Deze producten en diensten worden gratis door de instellingen ingebracht in het consortium 5. Uit de projecten moet blijken dat de diverse instellingen actief bij het consortium betrokken zijn. De betrokkenheid is nodig op alle organisatieniveaus. 6. ICT wordt beschouwd als meer dan een onderwijshulpmiddel als video. Het biedt mogelijkheden in te spelen op de nieuwe opzet en uitvoering van het hoger onderwijs die veroorzaakt wordt door diverse ontwikkelingen waarmee het HO te maken krijgt (BaMa, Internationalisering, commercialisering en concurrentie, competentiegericht onderwijs, life long learning en snelle ontwikkelingen in het beroepenveld, de kennismaatschappij, nieuwe klantengroepen e.d. 7. Het consortium krijgt geen zelfstandige beheerstaak of een commerciële functie. Producten fase 1: 1. Een stabiele ontwikkelomgeving voor ICT&O-onderwijs: scenario s, templates, skill sheets, modellen Programma Onderwijskundige samenwerking 1.1 Scenario s plus voorbeelden voor het uitwisselen van digitaal beschikbare content tbv (activerend) onderwijsactiviteiten. 1.2 Overzicht van de mogelijkheden van diverse toetsprogramma s en scenario s/formats voor het maken en het gebruiken ervan. 1

2 1.3 Mogelijkheden digitale portfolio s en scenario s/formats voor het maken en het gebruiken. Programma Technische infrastructuur 1.4 Een pilotproject voor het kunnen uitwisselen van data tussen instellingen/docenten door het inrichten van een gemeenschappelijke server waarbij HIVE gekoppeld wordt aan BB tbv het gebruik in de onderwijskundige projecten 1.5 plan van aanpak wb gebruiksbeheer en toegang. 2. Structurele samenwerkingsrelaties tussen de instellingen uit het Emerge-consortium tav ICT&O Programma Onderwijskundige samenwerking 2.1 Werkprocedures voor het uitwisselen van informatie over het maken en het gebruiken van ICT in het onderwijs. 2.2 Voorbeelden van goodpractices. 2.3 (Just-in-time) ondersteuning voor docenten, docentontwikkelaars en managers via websites of professionalisering Programma Technische infrastructuur Werkprocedures voor het gezamenlijk ontwikkelen van producten en voor het onderling uitwisselen van producten. 2.5 Continuïteitsplan (beveiligingsmaatregelen) plus een checklist. 2.6 Onderzoek mogelijkheden en bezwaren van hosting (Application Service Provider (ASP) 2.7 Gezamenlijk optreden richting markt partijen. 3. Een productvergelijking (benchmarking) voor LCMS, digitaal portfolio, toetssoftware, Programma Onderwijskundige samenwerking en programma Technische infrastructuur Een productvergelijking op basis resultaten van de diverse projecten 4. Een plan voor de operationalisering van het Emerge consortium fase 2 Programma Onderwijskundige samenwerking en programma Technische infrastructuur Het plan voor vervolg van Emerge op basis resultaten van de diverse projecten (waaronder organisatie, product/marktcombinaties, meerjarenexploitatieplan) Succes van de programma s: Bij de start van de programma s worden de succesbepalende normen van de programma s en dus van het consortium geformuleerd. De programmaleiders formuleren hiervoor een voorstel. Suggesties zijn natuurlijk welkom Voortgangsbewakingsplan: Het gebruiken van standaardrapportages: financieel en inhoudelijk. Voorstel is om ons te baseren op een strikte maar eenvoudige wijze van rapporteren. Herzieningscyclus: De vraag is hoe we hier mee omgaan. 1 Het uiteindelijk doel van het Emerge consortium is het realiseren van een op elkaar en op de basisinfrastructuur afgestemd Onderwijssupportsysteem Emerge (DLO, toetssysteem (aanmaken, geven feedback en berekenen toetsresultaat, e-portfoliosysteem, multimedia, e-pgo (of liever e-competentiegericht onderwijs- pgo, activerend onderwjs, projectonderwijs, e.d.), cursusevaluatiesysteem, contentmanagementsysteem, usermanagement (gepersonaliseerd, authenticatie, beveiligde universele ingang) 2

3 Emerge Programma Onderwijskundige projecten Algemeen doelstellingen: 1. Het geven van een bijdrage aan de ontwikkeling en distributie van on-line leermateriaal (inclusief toetsen). 2. Het geven van een bijdrage aan verspreiding en opbouw expertise tav ICT &O: het organisatorisch en deels inhoudelijk vormgeven van de onderwijskundige dienstverlening. 3. Het geven van een bijdrage aan de verdere vernieuwingen van het leerproces (inclusief toetsen) met behulp van ICT door het ontwikkelen nieuwe producten op basis vraag van docenten en/of opleidingen in samenwerkingsprojecten. doelgroepen: Een belangrijke inbreng in het programma Onderwijskundige projecten komt van de opleidingsdirecteuren en decanen/directeuren van faculteiten; zij bepalen uiteindelijk welke innovaties relevant en gewenst zijn. De projecten zullen worden uitgevoerd door docenten, onderwijskundigen of onderwijskundig geïnteresseerde medewerkers. Deelprogramma 1: LCMS doelstelingen: a. het inventariseren van mogelijkheden om als docenten samen te werken wb content b. het organiseren van het samenwerken van docenten aan content die in met name Blackboard gebruikt zal worden via een LCMS. Ook technisch krijgt een en ander uitgebreid aandacht: zie project TI 1. c. het uitvoeren van een toegepast onderzoek naar effect, gebruik en organisatie van het samenwerken van docenten via een LCMS bij de instellingen. d. het adviseren over het operationeel maken van een LCMS binnen de instellingen van het consortium. e. het benchmarken van beschikbare LCMS-softwarepakketten Producten: a. scenario s voor het uitwisselen van of het samenwerken aan digitaal studiemateriaal (content) ten behoeve van (activerende) onderwijsactiviteiten. b. beschreven good practices plus een toelichting (onderdeel van deelprogramma 2). c. een productvergelijking (benchmarking) van LCMS-software. d. de bijdrage aan het plan voor Emerge consortium fase 2 op het vlak van het gebruik van lcms. Uitgangspunten: Veel digitale vakinhoud (content) zit opgesloten in Blackboard. Het is lastig voor andere docenten om het ICT-materiaal (oefeningen, teksten, plaatjes, readers, scripties, toetsen) van collega s in een eigen cursus te gebruiken. Het samenwerken door docenten aan content is met Blackboard niet erg handig. Juist ICT zou het in principe mogelijk moeten maken dat docenten elkaars materiaal gebruiken en gezamenlijk onderwijsmateriaal ontwikkelen en daarbij hun eigen versie kunnen maken. Hierdoor kan de voorbereidingstijd van een docent voor een studieonderdeel aanmerkelijk verminderd worden zonder dat de docent zijn greep op het eigen onderwijs verliest. 3

4 Een LCMS helpt op twee manieren bij het samenwerken aan het onderwijsmateriaal (de content): De content wordt in een database opgeslagen. De content kan vervolgens zonder problemen door bijvoorbeeld Blackboard (met behulp van meta-talen) uit de database opgehaald worden. Dezelfde content kan daardoor zonder problemen in verschillende Blackboardcursussen gebruikt worden. Het samenwerken door docenten (en ook studenten) aan een gemeenschappelijk stuk vakinhoud inclusief het bijhouden van verschillende versies wordt in een LCMS via procedures ondersteunt. Voorlopig is gekozen om het software pakket HIVE te gebruiken in een pilot naar het gebruik van LCMS. Kernpunt is dat docenten bereid moeten zijn om samen aan content te werken. In de praktijk is dit tot nu toe lastig gebleken. Toch komen er steeds meer voorbeelden beschikbaar waarin het wel lukt: digitale boeken (cartridges) van de diverse uitgevers met name voor eerstejaars vakken, het gezamenlijk gebruiken van grote databases met plaatjes, het gezamenlijk ontwikkelen van talenpractica, het gezamenlijk werken aan allerlei ICT-studiematerialen voor geneeskundige opleidingen, het maken van simulaties/animaties voor practica e.d. voorstel voor mogelijke projecten: OP 1.1. Samenwerking van docenten bij ontwikkelen en uitwisselen van ICT-onderwijsmateriaal het inventariseren van mogelijkheden en wenselijkheden voor samenwerking tussen docenten bij het maken van onderwijsmateriaal. Dus ook: wat willen/kunnen/doen de commerciële uitgevers. het beschrijven succesbepalende factoren voor het gebruik van HIVE (of een LCMS) als softwarepakket om docenten te stimuleren gezamenlijk aan onderwijsmateriaal (content) te werken. het opstellen van good practices voor het gebruik van een LCMS in de projecten uit OP 1.2. en een toelichting (een bijdrage aan deelprogramma 2) het ontwikkelen van cursussen voor gebruik van een LCMS (wordt onderdeel van deelprogramma 2). het uitwerken en documenteren van modellen voor het samen ontwikkelen van studiematerialen of cursussen. het organiseren van studiedagen voor de instellingen. het uitvoeren van een benchmarkingonderzoek (wordt onderdeel van het deelprogramma 2) OP 1.2. het gebruiken van een LCMS (HIVE) het creëren van een stabiele experimentele gebruiksomgeving van HIVE (project TI 1). Docenten moeten zonder technische problemen met HIVE kunnen werken. het definiëren van samenwerkingsprojecten: wie gaat aan wat werken en wanneer is het klaar. Welke resultaten worden verwacht die in project OP 1.1, gebruikt kunnen worden. het verzorgen van professionalisering van docenten over het gebruik van HIVE ten behoeve van de samenwerkingsprojecten. het begeleiden van de uitvoering van projecten. het evalueren van de voortgang en de resultaten van het gebruik van LCMS in de projecten. 4

5 Deelprogramma 2: Digitale didactiek doelen: a. het afstemmen, uitwisselen en bundelen van bestaande scholings- en informatieactiviteiten (in de instellingen en daarbuiten) aan onderwijskundige dienstverlening tbv docenten, ontwikkelaars en management. b. het versterken van de onderwijskundige ondersteuning op het vlak van ICT en onderwijs. c. het realiseren van just-in-time ondersteuning via websites. d. het ontwikkelen van procedures om de samenwerking op het vlak van scholings- en informatieactiviteiten van digitale didactiek te stimuleren. producten: a. werkprocedures voor het uitwisselen van scholings- en informatieactiviteiten over het maken en het gebruiken van ict in het onderwijs (de producten b, c, d en e die hieronder aangegeven worden, zijn het resultaat van deze werkprocedures). b. goed beschreven good practices. c. studieconferenties, stages, detachering van medewerkers om ervaringen uit te wisselen tussen de instellingen d. overzicht mogelijkheden voor professionalisering en uitgewerkte cursuswerkboeken voor professionaliseringscursussen, studiedagen. e. (just-in-time) ondersteuning voor docenten, docentontwikkelaars en managers via websites (toolsites) (eventueel ook via een call-center) met do s en dont s, FAQ, halffabrikaten, vragenlijsten, stappenschema s, evaluatie-instrumenten en dergelijke. f. goed ingewerkte onderwijskundig medewerkers in de onderwijskundige afdelingen en in de faculteiten/opleidingen. g. de bijdrage aan het plan voor Emerge consortium fase 2 op het vlak van digitale didactiek. uitgangspunten: Bij de introductie van ICT in het onderwijs is het cruciaal om (vaak just-in-time) informatie beschikbaar te stellen van aan docenten, ontwikkelaars en managers. Dit gebeurt via mogelijkheden als een website, een call center, een cursus, een studiedag, een 1-uurs presentatie of via persoonlijke adviezen. Hiermee is binnen de instellingen al veel ervaring opgedaan. Hierbij is onder andere gebleken dat met name voor docenten een opleidingsspecifieke informatie of professionalisering zeer gewaardeerd worden. Ook op landelijk niveau werkt men aan verschillende informatieve website (SURF, Surf-projecten). Vaak valt het gebruik van dergelijke websites (of toolsites) door docenten tegen. Met name de presentatie van informatie is niet altijd even goed. Het kost de instellingen vaak veel tijd de snel veranderende informatie op het vlak van ICT en onderwijs bij te houden en beschikbaar te stellen aan de docenten en ontwikkelaars. Samenwerking op dit vlak ligt dan voor de hand. In Emerge worden de ervaringen met professionaliserings- en informatieactiviteiten gebundeld en geprobeerd in één systeem onder te brengen, waarbij het doel is de effectiviteit en de efficiëntie van het gebruik en de waardering door de gebruikers te verhogen. voorstel voor mogelijke projecten: OP 2.1 Een nieuwe vormgeving van de professionaliserings- en informatieactiviteiten op het vlak van de Digitale didactiek het inventariseren van de bestaande professionaliserings- en informatieactiviteiten op alle vlakken van ict (dus ook van de technische helpdesks), inclusief de technische aspecten (software voor een callcentrum, uitwisselen van content tussen websites). het evalueren van de bruikbaarheid van de diverse professionalisering en informatieactiviteiten (in nauw overleg met de interne coördinatoren binnen de instellingen). 5

6 het moderniseren van de professionaliserings- en informatieactiviteiten ten aanzien van digitale didactiek. het project is erop gericht om ruimte te creëren om docenten, ontwikkelaars en managers langs verschillende wegen te begeleiden bij de ontwikkeling, uitvoering en evaluatie van het invoeren van ict in het onderwijs. het uitwerken van mogelijkheden voor samenwerking ten aanzien van professionaliserings- en informatieactiviteiten op het vlak van de digitale didactiek, inclusief het ontwikkelen disciplinespecifieke professionaliserings- en informatieactiviteiten OP 2.2. De implementatie van de vernieuwde versie van de professionaliserings- en informatieactiviteiten op het vlak van de Digitale didactiek het implementeren van het gemoderniseerd samenhangend geheel van professionaliserings- en informatieactiviteiten ten aanzien van digitale didactiek. de interne coördinator moet dit in de eigen instelling uitrollen en zorgen dat er nieuwe kenniselementen komen. het verzorgen van kennisuitwisseling door detachering, studieconferenties, e.d. het samenstellen van een redactie voor de websites (of toolsites). het zorgen voor promotie van de professionaliserings- en informatieactiviteiten OP 2.3. Een toegepast onderzoek naar het effect en gebruik van de professionaliserings- en informatieactiviteiten op het vlak van de Digitale didactiek Deelprogramma 3: beoordelingssystematieken, waaronder de E- portfolio doelstellingen: a. het inventariseren van de ontwikkelingen op het vlak van digitale beoordelingssystematieken zowel op de instellingen als beschikbaar op de markt of bij andere consortia. b. het inventariseren van de wensen bij de opleidingen voor het toepassen van digitale beoordelingssystematieken. c. het toetsen van de beoordelingssystematieken op bruikbaarheid voor de instellingen uit Emerge. Hiermee worden ook de technische randvoorwaarden meegenomen (project TI2 TI3 en TI5). d. het formuleren van voorstellen op welke wijze er binnen Emerge aandacht gegeven zou kunnen worden aan digitale beoordelingssystemen, inclusief de technische randvoorwaarden die vervuld moeten zijn om de digitale beoordelingssystemen te kunnen gebruiken. e. het opdoen van ervaring in een aantal hbo- en wo-opleidingen met het gebruiken van E- portfolio in het hoger onderwijs, waarbij ook de organisatorische aspecten aandacht krijgen. f. het samenstellen van good practices van relevant geachte digitale beoordelingssystematieken die in het deelprogramma 2 zullen worden opgenomen. producten: a. een overzicht van de mogelijkheden van diverse digitale beoordelingssystemen en de bruikbaarheid ervan in het hoger onderwijs. een aantal uitgewerkte good practices tbv het deelprogramma 2. b. mogelijkheden en ervaringen met het maken en gebruiken van digitale portfolio s in de vorm van scenario s/formats, inclusief teksten voor gebruik in het deelprogramma 2. 6

7 c. een productvergelijking (benchmarking) voor digitale portfolio en voor relevant geachte digitale beoordelingssystemen, inclusief teksten voor deelprogramma 2. d. de bijdrage aan het plan voor Emerge consortium fase 2 op het vlak van toetsen. uitgangspunten: Het gebruik van digitale toets- of beoordelingssystematieken is niet nog lang niet optimaal ontwikkeld (gebruiken van diverse toetsvormen en het verwerken van de toetsresultaten). Er komen steeds de laatste tijd steeds meer mogelijkheden voor het digitaal toetsen. Binnen Emerge wordt vooral aandacht besteed aan de ontwikkelingen op dit vlak. Een inventarisatie wordt gemaakt van de digitale beoordelings- en toetssystematieken die binnen de instellingen, elders in het HO en op de markt gebruikt worden of zullen worden. Hierbij zal met name de bruikbaarheid voor de instellingen die samenwerken in Emerge aandacht worden gegeven. Aparte aandacht wordt echter besteed aan het gebruik van E-portfolio. Binnen veel instellingen worden portfolio s gebruikt of wil men ze gaan gebruiken. Binnen Nederland (en daarbuiten) wordt nu veel aandacht besteed aan digitale portfolio s, zodat het opdoen van ervaring met een E-portfolio binnen het programma Onderwijskundige projecten aandacht krijgt. Voorstel voor mogelijke projecten: OP 3.1. Project E-portfolio het (ondersteunen van) en het invoeren van de e-portfolio bij een aantal hbo- en wo-opleidingen. het realiseren van een stabiele technische gebruiksomgeving in samenwerking met programma technische infrastructuur voor het gebruiken van e-portfolio. het uitvoeren van toegepast onderzoek naar de implementatie en het gebruik van e-portfolio in ho-opleidingen. dit resulteert in een aantal aanbevelingen voor het gebruik van e- portfolio. het voorbereiden van de selectie van geschikte software. het (actief) beschikbaar stellen van de good practices inclusief de ondersteuning (deze activiteit overlapt met het deelprogramma 2 digitale didactiek). OP 3.2. Project E-toetsen: het uitvoeren van een inventariserend onderzoek naar de wensen en reeds in gebruik zijnde digitale beoordelingssystematieken. het kiezen en beschrijven van good practices tbv het gebruik bij het onderdeel digitale didactiek. het (actief) beschikbaar stellen van de good practices inclusief de ondersteuning (met behulp van de resultaten uit het deelprogramma 2 digitale didactiek). 7

8 1. Samenwerking op gebied van Technische Infrastructuur 1.1. Einddoel Iedere student van elk deelnemend instituut kan toegang krijgen tot elk on-line vak in Blackboard 1.2. Doelstelling gedurende de opstartfase De samenwerking concentreert zich op de volgende drie gebieden: Afstemming Infrastructuur: de onderlinge afstemming van de technische infrastructuur om optimale uitwisseling en portabiliteit van student- en leeromgeving gerelateerde data/informatie te realiseren; Kwaliteit- en efficiencywinst: het realiseren van kwaliteit- en efficiencywinst t.a.v. investeringen in ICTO door nauwe samenwerking tussen instellingen bij de ontwikkeling, uitrol, afstemming, beheer en beveiliging van (nieuwe) systemen, gericht op ICTO en het gezamenlijk opereren richting een aantal marktpartijen; Structurele samenwerking: het organisatorisch vormgeven van een structurele samenwerking op technisch gebied Basis Infrastructuur Doelstelling:. Het opzetten van een basis infrastructuur bestaande uit een gedistribueerde leeromgeving, inclusief uitwisseling van data, gebruikersbeheer en toegang De eerste stap is het in kaart brengen van de huidige situatie rondom de Technische Infrastructuur van de betrokken instellingen en inzicht te verkrijgen in de te nemen stappen die nodig zijn om tot een samenhangende en breed beschikbare infrastructuur te komen. In het businessplan is een voorzet gegeven voor een dergelijke infrastructuur. Zie bijlage Architectuur Uitgangspunten: Uitgangspunt bij het realiseren van de E-merge leeromgeving is een architectuur waarbij elke instelling de eigen identiteit behoudt, maar waarbij gebruikers uniform herkenbaar zijn en toegang kunnen krijgen tot alle "modules" van alle deelnemende instellingen en waarbij content kan worden uitgewisseld tussen de instellingen.daarbij is elke instelling verantwoordelijk voor zijn gebruikers. De geschetste oplossingsrichting gaat uit van integratie op twee niveaus: Content en Toegang 8

9 Architectuurschets: user user management E-merge (B) Toegang Geïntegreerde Toegang (A) Toegang users instelling Digitale leeromgeving Instelling n users instelling Digitale leeromgeving Instelling n+1 Ander, toekomstig DLO LCMS (C) LCMS (C) Geïntegreerd / E-merge Learning Content Management System LCMS (C) Bij deze architectuur wordt uitgegaan van het feit dat iedere instelling er de voorkeur aan geeft om zijn eigen digitale leeromgeving met Blackboard te behouden (in de bovenstaande figuur is deze eigen omgeving weergegeven binnen de stippellijn). De bovengenoemde geïntegreerde toegangspoort zal dan ook een beperkte functionaliteit krijgen en moet met name de gemeenschappelijke inhoudelijke mogelijkheden creëren. De geschetste architectuur is voorwaarde voor de samenwerking! Zowel de Digitale Leer Omgevingen van de afzonderlijke instellingen als het geïntegreerde Learning Content Management Systeem moeten gekoppeld worden aan een gestructureerd usermanagement systeem. Dit voor authenticatie en de registratie van rollen en rechten. Alle usernamen moeten daarbij uniek zijn over de instellingen heen. Ook dient er een unieke identificatiecode te worden vastgesteld voor gezamenlijke courses. 9

10 2. Project TI 1 : Uitwisseling van data Het koppelen van een Learning Content Management Systeem aan de Digitale leeromgeving. (C) Om data- en contentportabiliteit te bereiken wordt voorgesteld om bij een aantal instituten een Learning Content Management Systeem (LCMS) te koppelen aan de digitale leeromgeving. Daarmee wordt, naast de uitbreiding van de onderwijskundige mogelijkheden, een beter beheer van de content en het gebruik op meerdere plaatsen mogelijk. Omdat de betrokken instellingen allen Blackboard gebruiken, zijn de producten Hive van Harvest Road en Masterfile van Concord kandidaat als Learning Content Management Systeem. Met name de grote mate van integratie met Blackboard speelt hierbij een belangrijke rol. Binnen E-merge is uiteindelijk HIVE van Harvest Road gekozen voor de uitwisseling van content over de instellingen heen, in de pliot fase. Mocht het om een bepaalde reden zinvol zijn, kan ook een test worden uitgevoerd met Masterfile van Concord. Doelstelling Gezien de nodige onduidelijkheden ligt het voor de hand om te beginnen met een pilotproject. De doelstellingen van dit pilotproject, op technisch gebied, zijn: 1. Opdoen van ervaring met het technisch inrichten van het LCMS Hive; 2. Opdoen van ervaring met de technische mogelijkheden van Hive, in relatie tot de onderwijskundige wensen; 3. Opdoen van ervaring met het technisch koppelen van Hive met Blackboard; 4. Opdoen van ervaring met het technisch koppelen van één Hive bureau met meerdere Blackboard omgevingen 5. Opdoen van ervaring met het technisch koppelen van meerdere Hive bureau s met meerdere Blackboard omgevingen (dit is optioneel, en kan pas worden uitgevoerd wanneer de Hive software hier geschikt voor is gemaakt) 6. Opdoen van ervaring met het technisch koppelen van één Hive bureau met meerdere Blackboard omgevingen (dit is optioneel, en kan pas worden uitgevoerd wanneer de Hive software hier geschikt voor is gemaakt) 7. Opstellen van een advies voor de (technische) keuze van een LCMS; 8. Opstellen van een advies voor het technisch operationeel maken van een LCMS binnen de E-merge partners. Opzet van de pilot Voor het uitvoeren van de implementatie van de pilot met HIVE zijn twee opties. 1. Gehele implementatie (zowel de geïntegreerde LCMS als de LCMS per instelling) laten uitvoeren door één van de partners binnen E-merge, op één server. 2. Elke instelling binnen E-merge draagt zelf zorg voor de installatie van de lokale LCMS, daarnaast wordt er een geïntegreerde LCMS ingericht. Opbouw: 1. Opbouw van de laboratorium opstelling Gezien het feit dat nog geen enkele instelling een LCMS heeft geïmplementeerd wordt uitgegaan van de optie tot het in eerste instantie opzetten van fysiek één LCMS systeem met één bureau. Hiermee worden aanzienlijke besparingen op de kosten bereikt gedurende de pilotfase. 2. Koppelen van dit systeem met één testomgeving van Bb 6 10

11 3. Koppelen van dit systeem met nog één of meerdere testomgevingen van Bb 6 binnen de instellingen. 4. Uitbreiden van de Hive omgeving met een apart bureau voor één instelling, gekoppeld aan de testomgeving van de instelling. 5. Verdere acties afhankelijk van de ontwikkelingen van het produkt en de wensen vanuit het onderwijskundige programma. 3. Project TI 2 : Gebruikersbeheer en toegang Op basis van de geschetste architectuur en de uitgangspunten, o.a. de inzet van een Learning Content Management Systeem en E-portfolio, is samenhangend gebruikersbeheer en een gepersonaliseerde toegang voor E-merge essentieel. Doelstelling: Het opleveren van een plan van aanpak, een proof of concept en een concrete pilotinvulling die dient voor het verder uitontwikkelen van een infrastructuur waarmee het gezamenlijk aanbieden van onderwijs in digitale vorm mogelijk wordt. Uitgangspunten: Belangrijke uitgangspunten aan deze componenten gebruikersbeheer en toegang zijn: Gebruikersbeheer: Beheer van gebruikers voor de geïntegreerde leeromgevingen en de Learning Content Management Systemen van de instellingen gebaseerd op open standaarden, met zo veel mogelijk hergebruik van bestaande LDAP-directory infrastructuur van de instellingen Autorisatie op basis van gebruikersrollen, afgeleid uit de instellingsgegevens en eventueel binnen E-merge aangevuld Faciliteren van gedelegeerd en gefedereerd beheer van gebruikers en gebruikersrollen / rechten voor de diverse instellingen en E-merge Behandeling van gebruikersgegevens conform de privacy-wetgeving Toegang: Vooralsnog eenvoudige web-gebaseerde dienstverlening uitgaande van een universele browser Universele toegang voor de geïntegreerde digitale leeromgeving en het geïntegreerde Learning Content Management Systeem. Personalisatie van diensten op basis van (meerdere) rollen, rechten en persoonlijke voorkeuren Opbouw: 1. In kaart brengen huidige situatie rond het gebruikersbeheer bij de deelnemende instellingen. Zoals aangegeven zijn gegevens benodigd voor gepersonaliseerde en beveiligde dienstverlening binnen E-merge. Indien instellingen deze gegevens nu al niet via een directory aanbieden, verdient het de aanbeveling hiermee te beginnen. Met behulp van een meta-directory, of eventueel zelf ontwikkelde synchronisatietool kan zo n dienst worden opgebouwd. Mogelijk kan in de context van E-merge een hulpvoorziening getroffen worden om zo n dienst te hosten voor partijen die niet zelf in staat zijn de noodzakelijke gegevens via een directory aan te bieden. 11

12 2. In het kader van E-merge zal moeten worden uitgezocht welke attributen nodig zijn voor de E-merge dienstverlening als gemeenschappelijk gedefinieerd attribuut. Daarnaast zal bekeken moet worden of deze attributen beschikbaar zijn binnen de instituten. Er is hier raakvlak met internationale initiatieven voor het definiëren van onderzoek- en onderwijsobjecten, met name het Europese eduperson initiatief, evenals een SURF project om een standaard object voor hoger onderwijs en onderzoek in Nederland te ontwikkelen. 3. Daarnaast verdient het de aanbeveling het initiatief van de Liberty Alliance te verkennen als mogelijk model voor federated identity in de E-merge context. De Liberty Alliance is een consortium van vendors en dienstverleners met als doel op basis van open standaarden, met name LDAP en XML, het samenwerken op het gebied van gebruikersbeheer te faciliteren Met het model van de Liberty Alliance, of een daarvan afgeleide aanpak, kan mogelijk ook de toegang tot individuele instellingsapplicaties, zoals de elektronische leeromgevingen, worden ingevuld. 4. Op basis van de verkregen informatie zal, met behulp van een meta-directory, een dergelijke dienst worden opgezet als Proof of concept. Fasering: Met name vanwege het kostenaspect wordt gestart met de voorbereiding tot realisatie van het gebruikersbeheer in Met de realisatie zelf wordt een aanvang genomen in In 2004 wordt gestart met de opzet van de toegang. De daadwerkelijke realisatie hiervan vindt plaats in de vervolgfase van het consortium. Project TI 3 : Gezamenlijke ontwikkeling en onderlinge levering van producten Doelstelling: Gezamenlijk investeren in de ontwikkeling/uitrol van nieuwe functionaliteiten op de binnen E- merge aangegeven terreinen (Digitale Leeromgeving, LCMS, Toetsing) en bredere uitrol van intern ontwikkelde systemen. Uitgangspunten: De fondsen worden met name ingezet voor beveiliging, vergelijkingtesten toetsystemen (hierbij is een nadrukkelijke link met onderwijskundige samenwerking) en het gezamenlijk ontwikkelen van functionaliteiten. Zodra een project succesvol is afgerond kan dit resulteren in structurele afspraken rond exploitatie van deze systemen. Bij de ontwikkeling van gewenste functionaliteit is het uitgangspunt dat dit volledig in relatie moet zijn tot de digitale leeromgeving(en) en qua architectuur is afgestemd op de geschetste architectuur. 12

13 Uitwerking: Verschillende instellingen zijn doende om administratieve en/of specifieke onderwijssystemen te koppelen aan de digitale leeromgeving. Binnen het consortium zal gewerkt worden aan de bouw van herbruikbare functionele modules waarmee dergelijke koppelingen tot stand gebracht kunnen worden. Daarnaast is binnen de instellingen aanvullende functionaliteit ontwikkeld. Het uitgangspunt bij het ontwikkelen van gewenste extra functionaliteit is het delen van de reeds ontwikkelde modules (zoals Building Blocks) en het zonodig aanpassen ervan dat gebruik bij de andere instellingen mogelijk wordt. Als eerste vindt een inventarisatie plaats. Voorstel is om producten (zoals software) in principe om niet in te brengen in het consortium. De kosten voor aanpassingen, pilots, het opzetten van ondersteunende modules en de bijbehorende ondersteuning worden gefinancierd vanuit het consortium. Het betreft vooralsnog de producten op de in dit businessplan genoemde terreinen. Elke instelling die een bepaald product wil gaan gebruiken betaalt de jaarlijkse kosten voor onderhoud en ondersteuning. In geval van software wordt een bedrag voor softwareonderhoud in rekening gebracht (gebruikelijk tussen 10 en 15% van de ontwikkelkosten). Deze kosten zijn voor rekening van de afnemende instelling en komen ten goede aan de inbrengende instelling. Het eigendomsrecht blijft bij de inbrenger. Ook de kosten voor de exploitatie zijn voor rekening van de instellingen zelf. Opbouw: 1. Inventarisatie bestaande koppelingen en ontwikkelde systemen/producten 2. Inventarisatie bestaande extra functionaliteit 3. Uitwisselen van deze inventarisatie (E-merge producten lijst) 4. In kaart brengen van de vraag / wensen 5. Realiseren van aanpassingen 6. Afsluiten overeenkomsten voor levering en support 4. Project TI 4 : Beveiliging Doelstelling: Het waarborgen van de exclusiviteit, integriteit en beschikbaarheid van het e-learning systeem Blackboard, teneinde dit systeem optimaal (en derhalve niet maximaal) te beschermen tegen interne en externe bedreigingen. Dit via een doeltreffend en doelmatig stelsel van samenhangende maatregelen Uitgangspunten: Naar verwachting zal het aantal gebruikers van Digitale Leer Omgevingen (Blackboard) in de nabije toekomst verder toenemen. Naarmate het belang van deze systemen voor de instellingen groter wordt, zal het afbreukrisico voor deze instellingen toenemen indien informatie uit de productiesystemen ten onrechte wordt geopenbaard of dat de beschikbaarheid wordt verstoord als gevolg van sabotage door kwaadwillende eindgebruikers. Adequate beveiligingsmaatregelen dienen dit te voorkomen. Voorgesteld wordt om hier gemeenschappelijk aandacht aan te schenken. Dit kan middels uitwisseling van ervaringen en het concreet opstellen van een continuïteitsplan en een checklist do's and don'ts. Opbouw: 13

14 Als eerste stap valt daarbij te denken aan het in kaart brengen en analyseren van het volgende: Risico's Een risico is te definiëren als een kans op schade of verlies. Wanneer deze term wordt gebruikt in relatie met ICTO-voorzieningen in een bedrijfsomgeving, denkt men vooral aan: Productieverlies of verminderde kwaliteit van processen, Informatievernietiging of informatiemisbruik, Gezichtsverlies of juridische ingrepen. Risicovergrotende factoren Risico's worden vergroot door een samenspel tussen een aantal krachtenvelden, te weten Bedreigingen, te onderscheiden in interne en externe, Kwetsbaarheden van de afzonderlijke voorzieningen, Afhankelijkheden tussen de voorzieningen onderling. Risicoverminderende maatregelen Risico's kunnen verminderd worden door maatregelen op het gebied van Beschikbaarheid, te onderscheiden in continuïteit en responssnelheid, Integriteit, waaronder begrepen juistheid, volledigheid, actualiteit en geoorloofd zijn van procedures en gegevens, Vertrouwelijkheid, de wisselwerking tussen toegang en afscherming. 5. Project TI 5 : Hosting Doelstelling: Onderzoek naar de mogelijkheden en mogelijke bezwaren van hosting / Application Service Provider (ASP). Uitgangspunten: Hosting betekent dat, in plaats van het installeren van applicaties op verschillende lokale servers, de bij E-merge betrokken studenten en medewerkers via het Internet gebruik maken van één applicatie en data die centraal is opgeslagen. Deze aanpak levert de volgende voordelen en resultaten op: Het wegvallen van de lokale kosten van het ontwikkelen en beheren van IT hulpmiddelen. Een snelle implementatie, hoogstaande ICT performance en beveiliging. Nadeel is mogelijk de wat grotere afhankelijkheid die een individuele instelling hiermee krijgt. Uitgangspunt van hosting: Een team van systeembeheerders en database administrators zorgt voor het operationeel houden van de servers met betrekking tot operating systeem, database en systeemtools. Alsmede het verzorgen van veiligheidsbackups, aansluiten op het netwerk en andere handelingen zoals performance tuning / bewaking die noodzakelijk zijn om de dienstverlening te kunnen waarborgen. Eén van de te onderzoeken zaken is hierbij de samenwerking met een instituut uit een andere tijdzone. Samenwerking hiermee levert een 5x24 uurs support op tegen beperkte kosten. In aanmerking komen zaken als ASP van Digitale Leeromgeving, toetssystemen, LCMS en E-portfolio. 14

15 Opbouw: 1. In kaart brengen van de wensen 2. In kaart brengen van de ervaringen 3. In kaart brengen van de mogelijkheden 4. In kaart brengen van de voor en nadelen en beperkingen 5. In kaart brengen van de haalbaarheid van taakverdelingen e.a. 6. Project TI 6 Gezamenlijk optreden richting marktpartijen Doelstelling: Het doel is deze samenwerking op te zetten en te bepalen welke voordelen te behalen zijn. Uitgangspunten: Nadrukkelijk wordt benadrukt dat zeer goed gekeken zal worden naar de meerwaarde t.o.v. soortgelijke activiteiten van Surf. Duplicatie moet worden voorkomen. Het is expliciet niet de bedoeling een inkooporganisatie op te zetten. De volgende producten / markt partijen komen hiervoor mogelijk in aanmerking: Aanbieders van ADSL diensten Harvest Road (Learning Content Management System HIVE) Oracle (Database Management System) SUN Microsystems (Server platform) SUN Microsystems (Software, SUN one) Microsoft producten (Software) Software voor studenten Aanbieders van Studenten Pc s en laptops Opbouw: 1. Samenstellen van lijst met gewenste producten 2. Afstemmen met Surf 3. In kaart brengen bestaande contacten contracten en afspraken 4. Starten van onderhandelingen 5. Vastleggen van afspraken 15

16 7. Bijlage 1 - Functionele schets : Aanbieder Docent deelnemende Universiteit Docent deelnemende Hogeschool Materiedeskundige bedrijfsleven Student, (Mentor) Aangekochte leermodule portal Toetsen E - Portfolio Multimedia Probleem Gestuurd Onderwijs Systemen Functionaliteit : Onderwijsmodules Groeps - Projectonderwijs Plaats- en Tijd onafhankelijk Onderwijs Toetsing Communicatie Evaluatie Administratie Cursus evaluatie Content Management Gedistribueerde Digitale Leeromgeving user management docenten studenten derden portal Student Universiteit Student Hogeschool Medewerker deelnemende instelling Externe afnemer VWO scholier Afnemer 16

Cloud services: aantrekkelijk, maar implementeer zorgvuldig

Cloud services: aantrekkelijk, maar implementeer zorgvuldig Cloud services: aantrekkelijk, maar implementeer zorgvuldig Auteur: Miranda van Elswijk en Jan-Willem van Elk Dit artikel is verschenen in COS, mei 2011 Cloud services worden steeds meer gebruikelijk.

Nadere informatie

Verkenning Next DLO VU. Overzicht Alternatieve Systemen

Verkenning Next DLO VU. Overzicht Alternatieve Systemen Verkenning Next DLO VU Overzicht Alternatieve Systemen Onderwijscentrum VU Amsterdam 8 oktober 2009 2009 Vrije Universiteit, Amsterdam Overzicht Alternatieve Systemen 2 Auteur Opdrachtgever Status Versie

Nadere informatie

Businessplan. Datum: 10-03-2003 Versie: 3.1 (definitieve versie)

Businessplan. Datum: 10-03-2003 Versie: 3.1 (definitieve versie) Datum: 10-03-2003 Versie: 3.1 (definitieve versie) Drs. T. (Ton) Kallenberg (EUR) C.G. (Cock) Huizer (TUD) Dr. W. (Wietze) van der Aa (WAU) INHOUDSOPGAVE 1. VOORWOORD... 4 1.1. AANLEIDING EN ACHTERGROND...

Nadere informatie

CEL. Bouwstenen voor een elektronische leeromgeving

CEL. Bouwstenen voor een elektronische leeromgeving CEL Bouwstenen voor een elektronische leeromgeving FACTSHEET CEL VERSIE 1.0 DECEMBER 2001 CEL - Bouwstenen voor een elektronische leeromgeving Inhoudsopgave Wat is CEL? 1 Uitgangspunten 1 De eindgebruiker

Nadere informatie

VAN DUIZEND BLOEMEN NAAR EEN HORTUS BOTANICUS Het Portaal 21 januari 2010 sambo~ict Coen Free Faraday van der Linden Maarten van den Dungen

VAN DUIZEND BLOEMEN NAAR EEN HORTUS BOTANICUS Het Portaal 21 januari 2010 sambo~ict Coen Free Faraday van der Linden Maarten van den Dungen VAN DUIZEND BLOEMEN NAAR EEN HORTUS BOTANICUS Het Portaal 21 januari 2010 sambo~ict Coen Free Faraday van der Linden Maarten van den Dungen Missie-Visie Het succes van de leerling is de reden van ons bestaan.

Nadere informatie

Geleerde lessen van zes pilotprojecten Eindrapport Regie in de Cloud -project werkpakket 3

Geleerde lessen van zes pilotprojecten Eindrapport Regie in de Cloud -project werkpakket 3 Ervaringen en aanbevelingen op het gebied van datamanagement Geleerde lessen van zes pilotprojecten Eindrapport Regie in de Cloud -project werkpakket 3 Introductie Onderzoekers in zes pilotprojecten hebben

Nadere informatie

Functieprofiel: Ondersteuner ICT Functiecode: 0405

Functieprofiel: Ondersteuner ICT Functiecode: 0405 Functieprofiel: Ondersteuner ICT Functiecode: 0405 Doel Registreren en (laten) oplossen van vragen en storingen van ICT-gebruikers binnen de richtlijnen van de afdeling, teneinde bij te dragen aan efficiënt

Nadere informatie

Een Persoonlijke & Flexibele Leer en Werkomgeving voor Hogeschool Leiden

Een Persoonlijke & Flexibele Leer en Werkomgeving voor Hogeschool Leiden Een Persoonlijke & Flexibele Leer en Werkomgeving voor Hogeschool Leiden Nico Juist, IM, B&S, Hogeschool Leiden voor Challengeday, project FPLO, SURFnet, 7 maart 2017 Hogeschool Leiden 12000 studenten

Nadere informatie

Beveiligingsbeleid Stichting Kennisnet

Beveiligingsbeleid Stichting Kennisnet Beveiligingsbeleid Stichting Kennisnet AAN VAN Jerry van de Leur (Security Officer) DATUM ONDERWERP Disclaimer: Kennisnet geeft geen enkele garantie, met betrekking tot de geschiktheid voor een specifiek

Nadere informatie

Inkopen van ICT. Inkopen Complexe Techniek? 20 april 2009

Inkopen van ICT. Inkopen Complexe Techniek? 20 april 2009 : Inkopen Complexe Techniek? 20 april 2009 Ir. Richard Heijne den Bak MTD Teamleider IT-inkoop/pakketselectie Mitopics Docent Nevi Inkoopacademie Inhoud Voorstellen Context IT-inkoop Omgaan met complexiteit

Nadere informatie

Memo DARE,CMS en LCMS

Memo DARE,CMS en LCMS DARE in relatie tot CMS en LCMS 1 Inleiding Tijdens de bestuursvergadering van E-merge op 29.11.2002 heeft het bestuur gevraagd om een korte studie naar de relatie tussen het initiatief Digitaal Platform

Nadere informatie

Whitepaper. Veilig de cloud in. Whitepaper over het gebruik van Cloud-diensten deel 1. www.traxion.com

Whitepaper. Veilig de cloud in. Whitepaper over het gebruik van Cloud-diensten deel 1. www.traxion.com Veilig de cloud in Whitepaper over het gebruik van Cloud-diensten deel 1 www.traxion.com Introductie Deze whitepaper beschrijft de integratie aspecten van clouddiensten. Wat wij merken is dat veel organisaties

Nadere informatie

Werksessie DLWO. 25 juni 2013. Nico Juist, Danny Greefhorst en Lianne van Elk

Werksessie DLWO. 25 juni 2013. Nico Juist, Danny Greefhorst en Lianne van Elk Werksessie DLWO 25 juni 2013 Nico Juist, Danny Greefhorst en Lianne van Elk Aanleidingen programma Mogelijkheden van SURFconext Ontwikkelingen rondom cloud Kansen voor samenwerking kennisinstellingen Behoeften

Nadere informatie

De informatie adapter vormt de basis voor uitwisseling van digitale informatie in projecten waarbij de volgende uitgangspunten gekozen worden:

De informatie adapter vormt de basis voor uitwisseling van digitale informatie in projecten waarbij de volgende uitgangspunten gekozen worden: Op het vlak van informatie uitwisseling tussen bedrijven valt veel te verbeteren. Veel van die verbeteringen vinden hun oorzaak in het niet goed op elkaar aansluiten van de verschillende softwaretoepassingen

Nadere informatie

(Door)ontwikkeling van de applicatie en functionaliteiten

(Door)ontwikkeling van de applicatie en functionaliteiten Hieronder is een aantal belangrijke zaken uitgewerkt rondom het Saas/Cloudmodel op basis waarvan InCtrl haar internetsoftware-omgevingen aanbiedt. Dit document is bedoeld om een algemeen beeld te krijgen

Nadere informatie

Portal als infrastructuur voor gepersonaliseerde dienstverlening

Portal als infrastructuur voor gepersonaliseerde dienstverlening Portal als infrastructuur voor gepersonaliseerde dienstverlening Onafhankelijke diensten......veilig, gebundeld en gepersonaliseerd voor.....alle doelgroepen... Klanten Informatie Communicatie Back-office

Nadere informatie

Haaglanden Medisch Centrum

Haaglanden Medisch Centrum Cloud oplossing in Haaglanden Medisch Centrum 26 september 2016 Agenda I. Introductie Haaglanden MC II. Situatieschets (voor implementatie) III. Probleemstelling huidige situatie IV. Doelstelling V. Pakket

Nadere informatie

Portal Planning Process

Portal Planning Process BROCHURE Portal Planning Process SAMENWERKEN AAN EEN WAARDEVOL PORTAAL BROCHURE PORTAL PLANNING PROCESS 2 Axians PORTAL PLANNING PROCESS BROCHURE Inhoud Introductie 4 3 Portal Planning Process 5 4 Uitdagingen

Nadere informatie

Technologieverkenning

Technologieverkenning Technologieverkenning Videocontent in the cloud door de koppeling van MediaMosa installaties Versie 1.0 14 oktober 2010 Auteur: Herman van Dompseler SURFnet/Kennisnet Innovatieprogramma Het SURFnet/ Kennisnet

Nadere informatie

Olde Bijvank Advies Organisatieontwikkeling & Managementcontrol

Olde Bijvank Advies Organisatieontwikkeling & Managementcontrol SAMENVATTING ITIL ITIL is nog steeds dé standaard voor het inrichten van beheerspocessen binnen een IT-organisatie. En dekt zowel applicatie- als infrastructuur beheer af. Indien gewenst kan ITIL worden

Nadere informatie

Software als Service *

Software als Service * Software als Service * Een nieuw tijdperk voor testen? Wijnand Derks Telematica Instituut wijnand.derks@telin.nl * Deze presentatie is gebaseerd op het rapport: Roadmap Software als Service, i.s.m. TNO

Nadere informatie

Uitwerking onderdelen werkplan

Uitwerking onderdelen werkplan Uitwerking onderdelen werkplan Het Nationaal Platform Data Model (NPDM) heeft een werkplan opgesteld om richting te geven aan de activiteiten voor de komende maanden en inzicht te krijgen in de benodigde

Nadere informatie

Zou het niet iedeaal zijn

Zou het niet iedeaal zijn Zou het niet iedeaal zijn ...als op de eerste werkdag van een nieuwe medewerker alles klaarstaat?! Er zal geen discussie over bestaan. Het zou ideaal zijn wanneer alle voorzieningen op de eerste werkdag

Nadere informatie

ICT Beheermodel informatiesystemen Drechtsteden Baseline inrichting ICT beheermodel Drechtsteden

ICT Beheermodel informatiesystemen Drechtsteden Baseline inrichting ICT beheermodel Drechtsteden Drechtsteden Technische Architectuur (DTA) ICT Beheermodel informatiesystemen Drechtsteden Baseline inrichting ICT beheermodel Drechtsteden Status : Definitief 1.0 Redactie : DTA Datum : 29-08-2007 1 Versiebeheer

Nadere informatie

Functieprofiel: Beheerder ICT Functiecode: 0403

Functieprofiel: Beheerder ICT Functiecode: 0403 Functieprofiel: Beheerder ICT Functiecode: 0403 Doel Zorgdragen voor het doen functioneren van ICT-producten en de ICTinfrastructuur en het instandhouden van de kwaliteit daarvan, passend binnen het beleid

Nadere informatie

Dataportabiliteit. Auteur: Miranda van Elswijk en Willem-Jan van Elk

Dataportabiliteit. Auteur: Miranda van Elswijk en Willem-Jan van Elk Dataportabiliteit Auteur: Miranda van Elswijk en Willem-Jan van Elk Cloud computing is een recente ontwikkeling die het mogelijk maakt om complexe ICTfunctionaliteit als dienst via het internet af te nemen.

Nadere informatie

TeleTrainer: training in de e van het leren

TeleTrainer: training in de e van het leren TeleTrainer: training in de e van het leren TeleTrainer voor elke docent die betrokken is bij ICT in het onderwijs geschikt voor beginner, gevorderde en specialist geschikt voor verschillende rollen rondom

Nadere informatie

Implementatiekosten en baten van SURFconext. Versie: 0.5 Datum: 06/06/2013 Door: Peter Clijsters

Implementatiekosten en baten van SURFconext. Versie: 0.5 Datum: 06/06/2013 Door: Peter Clijsters Implementatiekosten en baten van SURFconext Versie: 0.5 Datum: 06/06/2013 Door: Peter Clijsters Dit document geeft een antwoord op de vraag hoeveel een aansluiting op SURFconext kost. Introductie... 1

Nadere informatie

Informatiebeveiliging en privacy. Remco de Boer Ludo Cuijpers

Informatiebeveiliging en privacy. Remco de Boer Ludo Cuijpers Informatiebeveiliging en privacy Remco de Boer Ludo Cuijpers Voorstellen Remco de Boer Informatiearchitect Kennisnet (programma SION) Ludo Cuijpers MSc, MIM Expert informatiebeveiliging en privacy Werkzaam

Nadere informatie

Doel. Context VSNU UFO/INDELINGSINSTRUMENT FUNCTIEFAMILIE ICT FUNCTIONEEL (INFORMATIE) BEHEERDER VERSIE 1 MEI 2012

Doel. Context VSNU UFO/INDELINGSINSTRUMENT FUNCTIEFAMILIE ICT FUNCTIONEEL (INFORMATIE) BEHEERDER VERSIE 1 MEI 2012 Functioneel (informatie) beheerder Doel Zorgdragen voor het inrichten, aanpassen, vernieuwen en onderhouden van de informatievoorziening (processen, procedures en/of systemen), passend binnen het informatiebeleid

Nadere informatie

hoofdlijnen herziening projectplan Het Atelier 30 mei 2001 hogeschool rotterdam w.v.ravenstein

hoofdlijnen herziening projectplan Het Atelier 30 mei 2001 hogeschool rotterdam w.v.ravenstein hoofdlijnen herziening projectplan Het Atelier 30 mei 2001 hogeschool rotterdam w.v.ravenstein Hoofdlijnen herziening projectplan Het Atelier juni 2001 Doelen De drie voornaamste doelen op lange termijnen,

Nadere informatie

Medewerker mobiliteit

Medewerker mobiliteit Medewerker mobiliteit Doel (Mede)ontwikkelen van mobiliteitsbeleid, uitvoeren van mobiliteitstrajecten en geven van individueel loopbaanadvies, uitgaande van het mobiliteits-/ personeelsbeleid op instellings-

Nadere informatie

Functieprofiel Ondersteuner ICT Functieprofiel titel Functiecode 00

Functieprofiel Ondersteuner ICT Functieprofiel titel Functiecode 00 1 Functieprofiel Ondersteuner ICT Functieprofiel titel Functiecode 00 Doel Registreren en (laten) oplossen van vragen en storingen van ICTgebruikers binnen de richtlijnen van de afdeling, teneinde bij

Nadere informatie

Project Portfolio Management Altijd en overal inzicht PMO

Project Portfolio Management Altijd en overal inzicht PMO Project Portfolio Management Altijd en overal inzicht PMO Een eenvoudige en toegankelijke oplossing Thinking Portfolio is een snel te implementeren software applicatie. Een krachtig web-based hulpmiddel

Nadere informatie

Functieprofiel: Docent Functiecode: 0104

Functieprofiel: Docent Functiecode: 0104 Functieprofiel: Docent Functiecode: 0104 Doel Voorbereiden en uitvoeren van ontwikkelde onderwijsonderdelen en participeren in uitvoering van onderwijsevaluaties en ontwikkeling en/of onder begeleiding

Nadere informatie

SVHT-IT. Mission statement

SVHT-IT. Mission statement SVHT-IT Mission statement Wij leveren oplossingen en diensten aan het MKB op het gebied van ICT, waarbij service, flexibiliteit en een persoonlijke relatie met de klant voorop staan SVHT-IT is een onderneming

Nadere informatie

Goed functioneel beheer noodzaak voor effectievere SPI

Goed functioneel beheer noodzaak voor effectievere SPI getronicspinkroccade.nl Goed functioneel beheer noodzaak voor effectievere SPI Machteld Meijer Zeist, 3 oktober 2006 Inhoud Domeinen en modellen Functioneel beheer en BiSL Rol van BiSL in SPI 1 Goed functioneel

Nadere informatie

Werken met Studienet Workshop BKO A-0211B

Werken met Studienet Workshop BKO A-0211B Werken met Studienet Workshop BKO A-0211B Leo Wagemans, Louise Stijnen, Kees Pannekeet 24 september 2013 Open Universiteit Doelstellingen Begrijpen hoe Studienet werkt Perspectief docent/ontwikkelaar

Nadere informatie

Programma doorontwikkeling veiligheidshuizen. Informatiemanagement en privacy 21 november 2011

Programma doorontwikkeling veiligheidshuizen. Informatiemanagement en privacy 21 november 2011 Programma doorontwikkeling veiligheidshuizen Informatiemanagement en privacy 21 november 2011 Presentatie Privacy Binnen het programma doorontwikkeling veiligheidshuizen is Privacy een belangrijk onderwerp.

Nadere informatie

Verkenning functionaliteit voor ontsluiting (cloud)diensten en leermateriaal in het MBO Samenwerking SURF, Kennisnet en

Verkenning functionaliteit voor ontsluiting (cloud)diensten en leermateriaal in het MBO Samenwerking SURF, Kennisnet en Verkenning functionaliteit voor ontsluiting (cloud) en leermateriaal in het MBO Samenwerking SURF, Kennisnet en sambo-ict Bas Kruiswijk V1.0, [datum: 18 maart 2013] Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 1.1.

Nadere informatie

Peter de Haas peter.dehaas@breinwave.nl +31655776574

Peter de Haas peter.dehaas@breinwave.nl +31655776574 Peter de Haas peter.dehaas@breinwave.nl +31655776574 business context Innovatie Platform Klantinteractie Klantinzicht Mobiel Social Analytics Productiviteit Processen Integratie Apps Architectuur Wat is

Nadere informatie

Dé cloud bestaat niet. maakt cloud concreet

Dé cloud bestaat niet. maakt cloud concreet Dé cloud bestaat niet. maakt cloud concreet 1 Wilbert Teunissen wilbert.teunissen@sogeti.nl Cloud Cases Strategie De rol van Functioneel Beheer 2 Onderwerpen 1. Context? Hug 3. the Impact cloud! FB 2.

Nadere informatie

Beheerder ICT. Context. Doel

Beheerder ICT. Context. Doel Beheerder ICT Doel Zorgdragen voor het doen functioneren van ICTproducten en het instandhouden van de kwaliteit daarvan, passend binnen het beleid van de afdeling, teneinde aan de eisen en wensen van de

Nadere informatie

Functieprofiel Beheerder ICT Functieprofiel titel Functiecode 00

Functieprofiel Beheerder ICT Functieprofiel titel Functiecode 00 1 Functieprofiel Beheerder ICT Functieprofiel titel Functiecode 00 Doel Zorgdragen voor het doen functioneren van ICT-producten en diensten en het in stand houden van de kwaliteit daarvan, passend binnen

Nadere informatie

Scenario s voor Leren op Afstand in het MBO

Scenario s voor Leren op Afstand in het MBO Scenario s voor Leren op Afstand in het MBO 1 / 14 Scenario s voor Leren op Afstand in het MBO 2010 Kennisnet.nl Scenario s voor Leren op Afstand in het MBO 2 / 14 Samenvatting Scenario s voor Leren op

Nadere informatie

Functieprofiel: Adviseur Functiecode: 0303

Functieprofiel: Adviseur Functiecode: 0303 Functieprofiel: Adviseur Functiecode: 0303 Doel (Mede)zorgdragen voor de vormgeving en door het geven van adviezen bijdragen aan de uitvoering van het beleid binnen de Hogeschool Utrecht kaders en de ter

Nadere informatie

Strategie Applicatie integratie Open.Amsterdam project. versie 1.0 juni 2008

Strategie Applicatie integratie Open.Amsterdam project. versie 1.0 juni 2008 Strategie Applicatie integratie Open.Amsterdam project versie 1.0 juni 2008 Document informatie Versiebeheer Versie Datum Auteur Activiteiten 1.0 juni 2008 drs. E. Willemsen Initiële opzet Archivering

Nadere informatie

T Titel stage/afstudeeropdracht : Toekomstvaste Applicatie Integratie - Interconnectiviteit

T Titel stage/afstudeeropdracht : Toekomstvaste Applicatie Integratie - Interconnectiviteit Titel stage/afstudeeropdracht : Toekomstvaste Applicatie Integratie - Interconnectiviteit Duur van stage/afstuderen Manager Begeleider Locatie : 6 à 9 Maanden : dr. ir. J.J. Aue : dr. ir. H.J.M. Bastiaansen

Nadere informatie

Informatiemanager. Doel. Context

Informatiemanager. Doel. Context Informatiemanager Doel Ontwikkelen, in stand houden, evalueren, aanpassen en regisseren van het informatiemanagement, de digitale informatievoorziening en de ICT-facilitering van de instelling en/of de

Nadere informatie

De SolidWorks QuickStart Module

De SolidWorks QuickStart Module SolidWorks 3D CAD software biedt intuïtieve oplossingen voor alle aspecten van uw designproces. De SolidWorks producten kunnen worden toegepast binnen de hele organisatie. De SolidWorks QuickStart Module

Nadere informatie

Privacy Bijsluiter Digitale Leermiddelen Basisonderwijs (Dr. Digi), Noordhoff Uitgevers

Privacy Bijsluiter Digitale Leermiddelen Basisonderwijs (Dr. Digi), Noordhoff Uitgevers Bijlage 1 bij de Bewerkersovereenkomst Noordhoff Uitgevers Privacy Bijsluiter Digitale Leermiddelen Basisonderwijs (Dr. Digi), Noordhoff Uitgevers Noordhoff Uitgevers is een educatieve uitgeverij die verschillende

Nadere informatie

1. Introductie...3 2. Verleden...4 2.1 De ENIAC... 4 2.2 ARPANET... 6

1. Introductie...3 2. Verleden...4 2.1 De ENIAC... 4 2.2 ARPANET... 6 DEEL 1 E-LEARNING IN DE TIJD 1. Introductie...3 2. Verleden...4 2.1 De ENIAC... 4 2.2 ARPANET... 6 3. Heden... 10 3.1 Voor- en nadelen van e-learning...10 3.1.1 Voordelen van e-learning...10 3.1.2 Nadelen

Nadere informatie

De Centrale ELO bij de Open Universiteit

De Centrale ELO bij de Open Universiteit De Centrale ELO bij de Open Universiteit Presentatie voor BKO-Kennismakingscursus nieuwe docenten 27 september 2011 Leo Wagemans Open Universiteit Agenda Achtergrond Studienet Blackboard Elluminate SafeAssign

Nadere informatie

Functieprofiel: Manager Functiecode: 0202

Functieprofiel: Manager Functiecode: 0202 Functieprofiel: Manager Functiecode: 0202 Doel Zorgdragen voor de vorming van beleid voor de eigen functionele discipline, alsmede zorgdragen voor de organisatorische en personele aansturing van een of

Nadere informatie

BeheerVisie ondersteunt StUF-ZKN 3.10

BeheerVisie ondersteunt StUF-ZKN 3.10 Nieuwsbrief BeheerVisie Nieuwsbrief BeheerVisie 2015, Editie 2 Nieuws BeheerVisie ondersteunt StUF-ZKN 3.10 BeheerVisie geeft advies MeldDesk App Message Router MeldDesk Gebruikers Forum Nieuwe MeldDesk

Nadere informatie

INTRANET SUITE: SOCIAL INTRANET IN ÉÉN DAG

INTRANET SUITE: SOCIAL INTRANET IN ÉÉN DAG INTRANET SUITE: SOCIAL INTRANET IN ÉÉN DAG Een sociaal intranet met unieke, aanvullende portals Uw medewerkers zijn van grote waarde om de doelstellingen van uw organisatie te behalen. Een effectieve interne

Nadere informatie

PointCarré, een nieuwe e-leeromgeving

PointCarré, een nieuwe e-leeromgeving Dag van de Onderwijsvernieuwing PointCarré, een nieuwe e-leeromgeving Koen Vanmeerbeek (onderwijstechnoloog) Stijn Van Achter (instructional designer) Frederik Questier (onderwijstechnoloog) Roan Embrechts

Nadere informatie

DE BUSINESS CASE VOOR DE ASP OPLOSSING VAN CRM RESULTANTS VOOR ONDERWIJSINSTELLINGEN

DE BUSINESS CASE VOOR DE ASP OPLOSSING VAN CRM RESULTANTS VOOR ONDERWIJSINSTELLINGEN DE BUSINESS CASE VOOR DE ASP OPLOSSING VAN CRM RESULTANTS VOOR ONDERWIJSINSTELLINGEN Inleiding CRM Resultants biedt aan haar klanten de keuze om Microsoft Dynamics CRM in huis te installeren, of om de

Nadere informatie

Beveiligingsbeleid Perflectie. Architectuur & Procedures

Beveiligingsbeleid Perflectie. Architectuur & Procedures Beveiligingsbeleid Perflectie Architectuur & Procedures 30 november 2015 Versiebeheer Naam Functie Datum Versie Dimitri Tholen Software Architect 12 december 2014 0.1 Dimitri Tholen Software Architect

Nadere informatie

Ontwikkelaar ICT. Context. Doel

Ontwikkelaar ICT. Context. Doel Ontwikkelaar ICT Doel Ontwikkelen en ontwerpen van ICT-producten, binnen overeen te komen dan wel in een projectplan vastgelegde afspraken ten aanzien van tijd, budget en kwaliteit, opdat overeenkomstig

Nadere informatie

Installatiehandleiding. Facto minifmis

Installatiehandleiding. Facto minifmis Installatiehandleiding Facto minifmis 1. Installatie Facto MiniFMIS 1.1 Achtergrond Facto MiniFMIS biedt facilitaire organisaties een eenvoudige en gebruikersvriendelijke hulpmiddel bij het uitvoeren van

Nadere informatie

ARCADIS Imagine the result E-learning bij de implementatie van een DMS

ARCADIS Imagine the result E-learning bij de implementatie van een DMS ARCADIS Imagine the result E-learning bij de implementatie van een DMS 1 Agenda Korte introductie ARCADIS Document management als pijler van programma Digitaal samenwerken Doelstellingen (opleiding, support,

Nadere informatie

Overzicht van taken en competenties. Demandmanager-rol

Overzicht van taken en competenties. Demandmanager-rol Overzicht van taken en competenties Demandmanager-rol Inhoudsopgave 1 Taakomschrijving... 2 1.1 AA-1 Goedkeuren/beoordelen opdracht, verzoek, e.d.... 2 1.2 AA-7 Evalueren opdracht... 2 1.3 CA-1 Onderhouden

Nadere informatie

ICT en de onderwijsorganisatie. Michiel van Geloven juni 2002

ICT en de onderwijsorganisatie. Michiel van Geloven juni 2002 ICT en de onderwijsorganisatie Michiel van Geloven juni 2002 Introductie de plaats van ICT&O in het huidige hoger onderwijs (facultair) beleid het E -onderwijsconcept implementatie financiën ICT in het

Nadere informatie

Moduleoverzicht Moduleoverzicht Scorion Datum: 9 april 2008 1 Parantion 2008

Moduleoverzicht Moduleoverzicht Scorion Datum: 9 april 2008 1 Parantion 2008 Moduleoverzicht Datum: 9 april 2008 1 Parantion 2008 Scorion: het instrument Scorion ondersteunt professionals bij de persoonlijke professionele ontwikkeling op basis van competenties. Scorion stelt een

Nadere informatie

(3TU) DLWO: Concept voor koppeling. Frank Vercoulen Functioneel beheer TU/e DLWO

(3TU) DLWO: Concept voor koppeling. Frank Vercoulen Functioneel beheer TU/e DLWO (3TU) DLWO: Concept voor koppeling binnen Frank Vercoulen Functioneel beheer TU/e DLWO en tussen instellingen Frank Vercoulen Voorzitter projectgroep 3TU DLWO Inhoud Aanleiding voor koppeling (intern en

Nadere informatie

NORA Sessie 5. 29 mei 2013 in Amersfoort Agenda en een samenvatting. Jaap van der Veen

NORA Sessie 5. 29 mei 2013 in Amersfoort Agenda en een samenvatting. Jaap van der Veen NORA Sessie 5 29 mei 2013 in Amersfoort Agenda en een samenvatting Jaap van der Veen Agenda 29-5-2013 1. Welkom 2. Presentatie Eric Brouwer en Joris Dirks over Kennismodel NORA-Wiki en hoe we onze informatie

Nadere informatie

Tussenrapportage project professionaliseren functioneel beheer instellingssystemen September 2011

Tussenrapportage project professionaliseren functioneel beheer instellingssystemen September 2011 Universitair Informatiemanagement Kenmerk: SECR/UIM/11/0914/FS Datum: 14-09-11 Tussenrapportage project professionaliseren functioneel beheer instellingssystemen September 2011 1. Inleiding Begin 2011

Nadere informatie

ISEO Consult. voorbeelden uitgevoerde projecten

ISEO Consult. voorbeelden uitgevoerde projecten ISEO Consult voorbeelden uitgevoerde projecten E-LEARNING ONTWIKKELEN Type opdrachtgever: kenniscentrum Ontwikkel een e-learning module (inclusief toetsing) voor nieuwe medewerkers op tankstations. In

Nadere informatie

MASTERCLASS. SharePoint in het Onderwijs

MASTERCLASS. SharePoint in het Onderwijs MASTERCLASS SharePoint in het Onderwijs MASTERCLASS SharePoint in het Onderwijs De drie daagse MASTERCLASS SharePoint in het Onderwijs heeft als doel deelnemers kennis en vaardigheden bij te brengen daar

Nadere informatie

Functieprofiel: Directeur Service Eenheid Functiecode: 0206

Functieprofiel: Directeur Service Eenheid Functiecode: 0206 Functieprofiel: Directeur Service Eenheid Functiecode: 0206 Doel Voorbereiden en uitvoeren van het beleid van in het algemeen en van de eigen service in het bijzonder, alsmede het leidinggeven aan de werkzaamheden

Nadere informatie

Pilots doorontwikkeling ELO. Geert van der Wijk Adviseur Onderwijs & ICT

Pilots doorontwikkeling ELO. Geert van der Wijk Adviseur Onderwijs & ICT Pilots doorontwikkeling ELO Geert van der Wijk Adviseur Onderwijs & ICT Even voorstellen - Implementatie/doorontwikkeling ELO en Digitaal toetsen - Implementatie CRM/relatiebeheer Even polsen Ga naar m.socrative.com

Nadere informatie

Het veilig delen van informatie in de zorg

Het veilig delen van informatie in de zorg Het veilig delen van informatie in de zorg Presentatie Duurzaam informatiestelsel voor de zorg 26 juni 2017 Loek Hassing Edwin van Leeuwen Loek.hassing@oracle.com Mob +31 6 55248998 1 Topic: Het veilig

Nadere informatie

van onderwijs en onderwijsondersteuning binnen Directeur onderwijsinstituut

van onderwijs en onderwijsondersteuning binnen Directeur onderwijsinstituut Opleidingsmanager Doel Ontwikkelen van programma( s) van wetenschappenlijk onderwijs en (laten) uitvoeren en organiseren van onderwijs en onderwijsondersteuning binnen de faculteit, uitgaande van een faculteitsplan

Nadere informatie

METEN VOLGEN MATCHEN. www.parantion.nl SCORION. Overzicht toetsvormen

METEN VOLGEN MATCHEN. www.parantion.nl SCORION. Overzicht toetsvormen SCORION TALENT METEN VOLGEN MATCHEN www.parantion.nl Overzicht toetsvormen 1 Scorion als instrument voor het volgen en inzichtelijk maken van leer- en ontwikkelprocessen Toetsend leren en toetsvormen Scorion

Nadere informatie

Digikoppeling adapter

Digikoppeling adapter Digikoppeling adapter Versie 1.0 Datum 02/06/2014 Status Definitief Van toepassing op Digikoppeling versies: 1.0, 1.1, 2.0, 3.0 Colofon Logius Servicecentrum: Postbus 96810 2509 JE Den Haag t. 0900 555

Nadere informatie

Ondersteuning van zorg gerelateerde processen en activiteiten voor patiënt en zorgverstrekkers

Ondersteuning van zorg gerelateerde processen en activiteiten voor patiënt en zorgverstrekkers Ondersteuning van zorg gerelateerde processen en activiteiten voor patiënt en zorgverstrekkers Contact persoon: Thera Splinter: 020 6445160 team@webfysio.nl Contact persoon: Joost Nagelmaeker: 0642115336

Nadere informatie

Welkom bij de demonstratie van het Welkom bij de systeem demonstratie van Klachten en Meldingen

Welkom bij de demonstratie van het Welkom bij de systeem demonstratie van Klachten en Meldingen Welkom bij de demonstratie van het Welkom bij de systeem demonstratie van Management Klachten en Meldingen System Systemen van Inception Borgen Verbeteren Systemen van Inception Borgen Verbeteren Systemen

Nadere informatie

nog geen BKO behaald met > 5 jaar ervaring EWI KO niet afgerond EWI KO afgerond ervaring

nog geen BKO behaald met > 5 jaar ervaring EWI KO niet afgerond EWI KO afgerond ervaring Docenten van EWI, professioneel en altijd beter! Inhoud: 1. Doorstroomschema: waar sta ik? 2. Overzicht met verplicht en keuzeprogramma 3. Toelichting op elk onderdeel van het overzicht Docent met < 5

Nadere informatie

Ondersteuner ICT. Context. Doel

Ondersteuner ICT. Context. Doel Ondersteuner ICT Doel Registreren en (laten) oplossen van vragen en storingen van ICT-gebruikers binnen de richtlijnen van de afdeling, teneinde bij te dragen aan efficiënt en effectief functionerende

Nadere informatie

Beknopte dienstbeschrijving beveiligen van Webapplicaties m.b.v. digitale certificaten en PKI

Beknopte dienstbeschrijving beveiligen van Webapplicaties m.b.v. digitale certificaten en PKI Beknopte dienstbeschrijving beveiligen van Webapplicaties m.b.v. digitale certificaten en PKI Document: Beknopte dienstbeschrijving beveiligen van Webapplicaties Versie: maart 2002 mei 2002 Beknopte dienstbeschrijving

Nadere informatie

OpenIMS 4.2 Portaal Server

OpenIMS 4.2 Portaal Server OpenIMS 4.2 Portaal Server Inhoudsopgave 1 WAT IS EEN ENTERPRISE INFORMATIE PORTAAL?...3 1.1 BESPARINGEN...3 1.2 GERICHT OP EEN SPECIFIEKE DOELGROEP...3 2 OPENIMS PORTAAL SERVER (PS)...4 2.1 CENTRAAL BEHEER...4

Nadere informatie

Voorstel workshop ETV.nl

Voorstel workshop ETV.nl Voorstel workshop ETV.nl Hans Hummel (presentatie klankbordgroep 17 mei, Utrecht) Presentatie + discussie (10.30-12.30) Intro, aanleiding, geschiedenis, context (20 min) Presentatie voorlopige opzet workshop

Nadere informatie

De school komt naar u toe.

De school komt naar u toe. De school komt naar u toe. k.wever@horizoncollege.nl klaaswever@hotmail.com Afstandsleren Welzijn/Zorg 2.0 Vraagstelling Een aanvraag tot samenwerking met een zorginstelling om medewerkers op te schalen

Nadere informatie

FACTSHEET. econnect Zaakgericht Werken Portaal

FACTSHEET. econnect Zaakgericht Werken Portaal FACTSHEET econnect Zaakgericht Werken Portaal Zaakgericht Werken Portaal Uw uitdaging Vanuit organisaties in diverse branches krijgt ETTU vaak de vraag hoe Microsoft SharePoint optimaal benut kan worden.

Nadere informatie

Mijn Corporatie Klantenportaal. Dinsdag 12 oktober 2010 Bob Holthof

Mijn Corporatie Klantenportaal. Dinsdag 12 oktober 2010 Bob Holthof Dinsdag 12 oktober 2010 Bob Holthof 1 Ik stel mijzelf aan u voor Bob Holthof Residenz ICT Relatie Manager 14 jaar ervaring waarvan 8 in de corporatiebranche 31 jaar tot aan mijn pensioen bholthof@residenz-ict.nl

Nadere informatie

Ontwerpkit Studentnabij Onderwijs

Ontwerpkit Studentnabij Onderwijs Ontwerpkit Studentnabij Onderwijs Binnen FHICT hebben we een ambitieuze visie op onderwijs. Hier komen diverse onderwijsdoelen uit voort. De ontwerpkit is een praktische vertaling van onze visie en is

Nadere informatie

Zeker-OnLine is een onafhankelijk en transparant keurmerk voor online dienstverlening (cloud services) Achtergrond normenkader

Zeker-OnLine is een onafhankelijk en transparant keurmerk voor online dienstverlening (cloud services) Achtergrond normenkader Zeker-OnLine is een onafhankelijk en transparant keurmerk voor online dienstverlening (cloud services) Achtergrond normenkader Eerste versie 1.0 : sept 2013 Herziene versie 2.0 juni 2014 Inhoudsopgave...

Nadere informatie

Crash course Hoogwaardige, duurzame e-casussen via EMERGO met hulp van OUNL/HZ Rob Nadolski, CELSTEC, Open Universiteit 27Mei, 2010

Crash course Hoogwaardige, duurzame e-casussen via EMERGO met hulp van OUNL/HZ Rob Nadolski, CELSTEC, Open Universiteit 27Mei, 2010 Crash course Hoogwaardige, duurzame e-casussen via EMERGO met hulp van OUNL/HZ Rob Nadolski, CELSTEC, Open Universiteit 27Mei, 2010 e-casussen met EMERGO pagina 1 Wat is nodig voor e-casussen met EMERGO?

Nadere informatie

Hoge beschikbaarheid bij Lips Textielservices Johan Westerduin, Transfer Solutions

Hoge beschikbaarheid bij Lips Textielservices Johan Westerduin, Transfer Solutions Hoge beschikbaarheid bij Lips Textielservices Johan Westerduin, Transfer Solutions 22 April, 2010 Woerden, Nederland Introductie Transfer Solutions Transfer Solutions is een gespecialiseerde

Nadere informatie

Docentperspectief: Toetsen en beoordelen

Docentperspectief: Toetsen en beoordelen Docentperspectief: Toetsen en beoordelen CHALLENGE DAY 2017 Nico Juist, Marieke de Wit, Lianne van Elk Project Flexibele en Persoonlijke Leeromgeving Ervaring van docenten in de demo-omgeving Samenwerking

Nadere informatie

Software Asset Management bij UWV

Software Asset Management bij UWV Software Asset Management bij UWV Software Asset Management bij UWV PON Seminar Lessons Learned 11 december 2012 Paul de Jong Software Asset Management bij UWV Agenda UWV Redenen voor SAM Tijdslijn SAM

Nadere informatie

Project Fasering Documentatie Applicatie Ontwikkelaar

Project Fasering Documentatie Applicatie Ontwikkelaar Project Fasering Documentatie Applicatie Ontwikkelaar Auteurs: Erik Seldenthuis Aminah Balfaqih Datum: 31 Januari 2011 Kerntaak 1 Ontwerpen van applicaties De volgordelijke plaats van de documenten binnen

Nadere informatie

RI&E Privacy Om organisaties te helpen heeft Sebyde een RI&E-Privacy ontwikkeld. Het is een modulair programma bestaande uit 5 duidelijke stappen:

RI&E Privacy Om organisaties te helpen heeft Sebyde een RI&E-Privacy ontwikkeld. Het is een modulair programma bestaande uit 5 duidelijke stappen: RI&E Privacy Introductie Vanaf 25 mei 2018 wordt de nieuwe Europese privacywetgeving (GDPR) gehandhaafd. Dit heeft belangrijke gevolgen voor het bedrijfsleven. Er is onder andere een meldplicht voor datalekken

Nadere informatie

MEER INZICHT IN PORTALEN. Frank Snels www.utwente.nl/im - informatiearchitectuur 29 oktober 2014

MEER INZICHT IN PORTALEN. Frank Snels www.utwente.nl/im - informatiearchitectuur 29 oktober 2014 MEER INZICHT IN PORTALEN Frank Snels www.utwente.nl/im - informatiearchitectuur 29 oktober 2014 AGENDA Aanleiding De wereld van portalen Doelgroep portalen hoger onderwijs Portal ontwikkelingen Tot slot

Nadere informatie

Ict op de universitaire lerarenopleidingen: trends, issues & lessons learned. Alessandra Corda ICLON/UL Frits van Kouwenhove UOCG/RUG

Ict op de universitaire lerarenopleidingen: trends, issues & lessons learned. Alessandra Corda ICLON/UL Frits van Kouwenhove UOCG/RUG Ict op de universitaire lerarenopleidingen: trends, issues & lessons learned Alessandra Corda ICLON/UL Frits van Kouwenhove UOCG/RUG Inhoud presentatie Trends rond ICT in de lerarenopleiding Voorbeelden

Nadere informatie

De beheerrisico s van architectuur

De beheerrisico s van architectuur De beheerrisico s van architectuur Een overzicht van de ArChimate Risico Extensie versie 0.2 Bert Dingemans Inleiding Het implementeren van een (enterprise) architectuur brengt altijd risico s met zich

Nadere informatie

The Courseware Company BV Postbus 394 3500 AJ UTRECHT Tel: 030 2399 090 Fax: 030 2399 091 www.courseware.nl BTW: 80.63.88.407.B.

The Courseware Company BV Postbus 394 3500 AJ UTRECHT Tel: 030 2399 090 Fax: 030 2399 091 www.courseware.nl BTW: 80.63.88.407.B. Articulate Studio 13 PRO Algemeen Maak snel e-learningmodules, quizzen en andere interactieve content met een auteurstool waarmee je meteen aan de slag kunt! Onderdelen Studio PRO Articulate Studio PRO

Nadere informatie

Software voor opleidingsmanagement, cursusadministratie en e-learning

Software voor opleidingsmanagement, cursusadministratie en e-learning Software voor opleidingsmanagement, cursusadministratie en e-learning Software voor opleidingsmanagement, cursusadministratie en e-learning Overzichtelijk in beeld hebben welke cursussen, opleidingen en

Nadere informatie

Het BiSL-model. Een whitepaper van The Lifecycle Company

Het BiSL-model. Een whitepaper van The Lifecycle Company Het BiSL-model Een whitepaper van The Lifecycle Company Met dit whitepaper bieden we u een overzicht op hooflijnen van het BiSL-model. U vindt een overzicht van de processen en per proces een beknopte

Nadere informatie