Businessplan. Datum: Versie: 3.1 (definitieve versie)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Businessplan. Datum: 10-03-2003 Versie: 3.1 (definitieve versie)"

Transcriptie

1 Datum: Versie: 3.1 (definitieve versie) Drs. T. (Ton) Kallenberg (EUR) C.G. (Cock) Huizer (TUD) Dr. W. (Wietze) van der Aa (WAU)

2 INHOUDSOPGAVE 1. VOORWOORD AANLEIDING EN ACHTERGROND MOTIEVEN VOOR DE VORMING VAN HET CONSORTIUM POSITIONERING E-MERGE MANAGEMENTSAMENVATTING E-MERGE FASE 1: OPBOUW VAN HET CONSORTIUM CONTEXT DOELSTELLING UITGANGSPUNTEN DELIVERABLES ORGANISATIE E-MERGE TOELICHTING BIJ DE ORGANISATIE Totale structuur: gericht op betrokkenheid en effectiviteit Stuurgroep: duidelijke verantwoordelijkheden Programma s en projecten : focus op onderwijskundige innovatie binnen / tussen opleidingen BEDRIJFSCONCEPT JURIDISCHE STRUCTUUR FUNCTIES, TAKEN EN PROFIELEN ONDERSTEUNING (STAF) Inrichting en bemensing Taken Kosten RAPPORTAGES SURF EN OC&W COMMUNICATIEPLAN DOELEN DOELGROEPEN STRATEGIE FASERING COMMUNICATIE BINNEN EN TUSSEN DE INSTELLINGEN ONDERWIJSKUNDIGE SAMENWERKING DOELSTELLING GEDURENDE DE OPSTARTFASE SAMENWERKINGSPROJECTEN Learning Content Management System (LCMS) Digitale Didactiek Beoordelingssystematieken, waaronder E portfolio SAMENWERKING OP GEBIED VAN TECHNISCHE INFRASTRUCTUUR TOEKOMSTVISIE DOELSTELLING GEDURENDE DE OPSTARTFASE UITGANGSPUNTEN EN RANDVOORWAARDEN BASIS INFRASTRUCTUUR Architectuur Uitwisseling van data Gebruikersbeheer en toegang...43 Bplan E-merge 3.1.def..doc 2 van 61

3 7.5. TECHNISCHE SAMENWERKINGSPROJECTEN Gezamenlijke ontwikkeling en onderlinge levering van producten Beveiliging Hosting Gezamenlijk optreden richting marktpartijen TOEKOMSTVISIE EN STRATEGIE PROCEDURES EN AFSPRAKEN ONDERLINGE VERREKENING TOE- EN UITTREDINGSREGELS TARIEVEN IMPLEMENTATIEPLAN OP HOOFDLIJNEN FINANCIËN VERPLICHTINGEN BIJLAGE 1: TOEKOMSTBEELD E-MERGE SYSTEEM BIJLAGE 2: PROFIELSCHETS PROGRAMMALEIDER O BIJLAGE 3: PROFIELSCHETS PROGRAMMALEIDER TI BIJLAGE 4: BETROKKENEN BIJ DE TOTSTANDKOMING BUSINESSPLAN Bplan E-merge 3.1.def..doc 3 van 61

4 1. Voorwoord Het onderhavige businessplan vormt het raamwerk voor de operationalisering van de eerste fase van E- Merge inclusief de organisatorische aspecten. Het concept van het Businessplan is in de periode september 2002 december 2002 geschreven door Drs. T. (Ton) Kallenberg (EUR, onderwijskundige expertise), C.G. (Cock) Huizer (TUD, technische expertise) en Dr. W. (Wietze) van der Aa (WAU, externe deskundige). Met het bestuur van E-Merge is in die periode overeenstemming bereikt over het businessplan. Eind december 2002 besloot de EUR echter om zeer onverwacht- niet te participeren in E-Merge, Dit implicaties van deze uittreding zijn besproken in de vergadering van de stuurgroep en bestuur van E-Merge en verwerkt in onderhavige definitieve versie. De bijstellingen betreffen met name het onderdeel Digitale Didactiek en de begroting. In het Businessplan wordt uitgegaan van een beperkt aantal speerpunten welke aansluiten bij lopende initiatieven en vraagstukken binnen de betrokken instellingen op onderwijskundig en technisch gebied. De uitdaging voor de eerste helft van 2003 is om dit raamwerk op een gemeenschappelijke en flexibele wijze nader vorm te geven op basis van de vraag vanuit de deelnemende instellingen en waarbij samenwerking een duidelijke meerwaarde heeft om redenen van effectiviteit en efficiëntie. De in dit businessplan genoemde programmaleiders zijn inmiddels aangesteld om hier samen met de stuurgroep van E-Merge nader inhoud aan te geven Aanleiding en achtergrond Het consortium E-merge is in juli 2001 geïnitieerd op basis van de reeds lopende samenwerking tussen de betrokken instellingen en de wens om deze verder vorm en inhoud te geven op het gebied van ICT in het Onderwijs (ICTO). De brief van SURF d.d heeft als katalysator gediend voor de vorming van het consortium. De volgende instellingen voor Hoger Onderwijs nemen bij aanvang deel aan het consortium E-merge: Haagse Hogeschool (HHS) (*) Hogeschool Leiden (HL) Universiteit Leiden (LEI) Technische Hogeschool Rijswijk (THR) (*) Technische Universiteit Delft (TUD), penvoerder Universiteit Maastricht (UM) (*) per zijn HHS en THR gefuseerd in de nieuwe stichting hoger beroepsonderwijs Haaglanden- Rijnstreek De voorwaarden van het Ministerie van OC&W zijn: Het consortium ontwikkelt producten m.b.t. ICT en Onderwijs en faciliteert gezamenlijk onderwijs in digitale vorm; De producten zullen het gehele Hoger Onderwijs (HO) ten goede moeten komen tegen een redelijke vergoeding; Instellingen aangesloten bij het consortium van de Digitale Universiteit (DU) zijn uitgesloten van deelname. Bplan E-merge 3.1.def..doc 4 van 61

5 Het oorspronkelijke E-merge voorstel is in december 2001 ingediend bij SURF en vervolgens beoordeeld door de Wetenschappelijk Technische Raad van SURF (WTR). Dat voorstel omvatte vier componenten: onderwijskundige samenwerking, samenwerking op het gebied van techniek, samenwerking op het gebied van content en op het gebied van programmatische samenwerking. In het advies over het voorstel van december 2001 concludeert de WTR dat: De ambities te breed en te open zijn gedefinieerd. De WTR adviseert om de samenwerking vooralsnog te concentreren op onderwijskundige en technische samenwerking. Voor het onderdeel techniek onderstreept de WTR met name het belang van open standaarden (op elkaar afgestemde informatiesystemen) en een goede basisinfrastructuur. Er een businessplan dient te worden geformuleerd waarin aspecten als markt, financiële continuïteit en op te leveren producten (en het belang hiervan voor het gehele HO) voldoende nadruk krijgen. Naar aanleiding van het advies van de WTR is in de periode april mei 2002 het voorstel geherformuleerd. Dit nieuwe voorstel is in juli 2002 goedgekeurd. In de periode september november 2002 is het businessplan opgesteld conform de in het goedgekeurde voorstel genoemde procesgang. Het business plan is door een team van drie personen (2 interne deskundigen, 1 externe deskundige) geschreven en is tot stand gekomen in nauw overleg met het bestuur en de instellingscontactpersonen van het E-merge consortium. Verder is bij het opstellen van het business plan bij diverse deskundigen zowel binnen als buiten de betrokken instellingen advies ingewonnen. Bplan E-merge 3.1.def..doc 5 van 61

6 1.2. Motieven voor de vorming van het consortium Binnen het hoger onderwijs vinden belangrijke veranderingen plaats die gerelateerd zijn aan enkele ontwikkelingen in de maatschappij en de sector: Het veld van aanbieders in het hoger onderwijs is sterk aan het veranderen. Naast traditionele universiteiten bestaan er inmiddels bedrijfsuniversiteiten, commerciële universiteiten, virtuele universiteiten, en combinaties daarvan. Een soortgelijke differentiatie is te vinden in het HBO. De Bachelor / Master structuur leidt tot nieuwe internationale positionering. Er is een sterke groei van wetenschappelijke kennis waardoor de noodzaak van Life Long Learning (LLL) en het leren van nieuwe beroepsvaardigheden steeds belangrijker wordt. Het veld van klanten verandert sterk. Naast de groep reguliere studenten van jaar vormen tweede-kansers, zij-instromers, medewerkers van bedrijven en postacademici nieuwe doelgroepen. Ontwikkelingen zoals just in time learning, duaal leren en LLL hebben als kenmerk een verschuiving van teacher led en supply based onderwijs naar learner led en demand based onderwijs. De stand-alone universiteit evolueert naar een networked university; Iedere instelling van hoger onderwijs moet op deze ontwikkelingen inspelen. Er worden veel initiatieven genomen om het onderwijs te vernieuwen. In veel instellingen wordt gewerkt aan nieuwe vormen van onderwijs en het creëren van rijke leeromgevingen. De pijlers hiervan zijn: actieve onderwijsvormen, individualisering van leerprocessen, flexibilisering van curricula en kwaliteitsverhoging zowel bij initiële als bij postinitiële opleidingen. ICT speelt een belangrijke rol in dit proces omdat ICT veel mogelijkheden biedt om het huidige onderwijs te ondersteunen, om nieuwe vormen van onderwijs op te zetten en om transformatie van onderwijs te bewerkstelligen. ICT wordt nog vaak beschouwd als een hulpmiddel om het huidige onderwijs efficiënter en effectiever te laten lopen. ICT is echter meer dan een hulpmiddel. ICT kan direct ingrijpen op de inhoud, op de wijze waarop het aanbod wordt vormgegeven, op het verloop van het leerproces zelf, op de didactische werkvormen, op de rollen van lerenden en onderwijzenden en op de plaats en tijd van leren. De inbedding van ICT in het onderwijs betekent uiteindelijk een keuze voor transformatie van het onderwijs en de ondersteunende onderwijsprocessen. De transformatie in het hoger onderwijs - met behulp van, en onder invloed van ICT - vindt op drie niveaus plaats: cursus, faculteit (opleiding) en instelling. Door de instellingen wordt veel geïnvesteerd in het moderniseren van het onderwijs (zowel inhoud als onderwijskundige vormgeving) en van de infrastructuur (technische voorzieningen en competenties van docenten). Bij de structurele inbedding van ICT in het hoger onderwijs komt echter een aantal problemen en uitdagingen naar voren: 1. De aansturing van ICTO binnen faculteiten/opleidingen is sterk wisselend; 2. Er zijn veel ICTO-producten en halffabrikaten op de markt (met hoge ontwikkelkosten) waarvan de innovatieve waarde te gering is gebleken of die onvoldoende ingebed kunnen worden in het onderwijs van de betreffende docent. Tegelijkertijd is er ook sprake van veel waardevolle ICTOproducten die tot nu toe maar een beperkte toepassing hebben gekregen door de versnippering in kennis en expertise; 3. De technische infrastructuur is ondanks bovengenoemde investeringen niet optimaal. Veel (software)producten ontwikkeld op instellingsniveau kennen een gevaar van discontinuïteit; Bplan E-merge 3.1.def..doc 6 van 61

7 4. Er is onvoldoende ondersteuning beschikbaar ten behoeve van de docent c.q. opleiding voor professionalisering en ondersteuning van docenten in algemene zin maar met name voor het herontwerp van het onderwijsproces en de hiervoor benodigde danwel waardevolle tools ; 5. Er is sprake van een grote mate van versnippering van kennis en ervaring m.b.t. ICTOinspanningen en voor ICTO-benodigde systemen; 6. Een aantal nieuwe initiatieven, bijv. met betrekking tot de inzet van ICTO voor nieuwe doelgroepen en gezamenlijke contentontwikkeling, komt moeizaam van de grond vanwege bovenstaande problemen en de grote investeringen die hiermee gepaard gaan; 7. De transformatie van het onderwijs vergt een grote tijdsinvestering van docenten terwijl deze maar beperkt op onderwijsvernieuwing worden afgerekend ; 8. Docenten, met name binnen universiteiten, kennen een grote mate van autonomie. In deze context is gezamenlijke ontwikkeling van content op basis van een breed gedragen herontwerp van het onderwijs allesbehalve vanzelfsprekend. Het consortium wil zich richten op deze problemen. Daarbij gaat het in eerste instantie met name om de punten 1 t/m 5. Voor deze aspecten is duurzame samenwerking om redenen van efficiency, continuïteit en kostenbeheersing, maar ook vanwege de noodzaak van professionalisering en synergie op het gebied van ICTO, noodzakelijk. Indirect (door een optimale facilitering, het gebruik maken van best practices etc.) beoogt het consortium daarnaast bij te dragen aan het oplossen van de problemen genoemd onder 6 t/m 8. Integratie in plaats van versnippering van activiteiten is echter allesbehalve een automatisch proces. Het integratieproces vergt veel inspanningen van docenten en studenten en moet zodanig worden vormgegeven dat het aansluit bij hun sterk wisselende wensen. Dit staat dan ook centraal in de activiteiten van het consortium. Voor de samenwerkende partners in het consortium is het een grote uitdaging hieraan vorm en inhoud te geven. De partners zijn zich ervan bewust dat grote inspanningen vereist zijn om het consortium van de grond te krijgen. Belangrijk is echter dat reeds is voldaan aan een aantal essentiële randvoorwaarden: De instellingen werken op onderwijs-deelterreinen al nauw samen of zijn bezig deze samenwerking verder vorm te geven; Er is overeenstemming over de positionering van het consortium gedurende de opstartfase, het ambitieniveau voor de korte en lange termijn en de uitgangspunten t.a.v. de uit te voeren activiteiten Positionering E-merge E-merge is een consortium van op dit moment vijf instellingen voor hoger onderwijs in Nederland dat haar krachten wil bundelen op het gebied van ICTO. Gedurende de eerste fase zal het consortium zich met name richten op het optimaal faciliteren van het proces van innovatie met, en onder invloed van ICT. Dit betekent een nauwe onderwijskundige samenwerking en samenwerking op het gebied van de technische infrastructuur. Deze moet leiden tot efficiencywinsten en een hogere kwaliteit door verbreding en het optimaal inzetten van de wederzijdse expertise en het gezamenlijk uitvoeren. Dit vormt ook de basis voor een verbreding naar een meer programmatische inhoudelijke samenwerking in latere fases. De nu reeds aanwezige gemeenschappelijkheid van systemen, en het verder uitbouwen hiervan binnen E- merge vormen een belangrijke basis voor het consortium. Het consortium kent geen commerciële doelstellingen. Bplan E-merge 3.1.def..doc 7 van 61

8 2. Managementsamenvatting Wat is E-merge? E-merge is een samenwerkingsverband op het gebied van ICT in het hoger onderwijs. E-merge is, naast Apollo en de Digitale Universiteit, één van de drie consortia in Nederland die op dit terrein actief is. In E-merge participeren vijf instellingen voor het hoger onderwijs: Universiteit Leiden (LEI); Stichting hoger beroepsonderwijs Haaglanden Rijnstreek (fusie van de Haagse Hogeschool en de Technische Hogeschool Rijswijk per ); Hogeschool Leiden (HL); Universiteit Maastricht (UM); Technische Universiteit Delft (TUD); tevens penvoerder namens het consortium. In meer brede zin wordt een duidelijke samenwerking met de Stichting Surf nagestreefd. Het totale budget van het consortium bedraagt M 2.5 voor de eerste fase (2003 en 2004) van het consortium inclusief de startsubsidie van de stichting Surf van M 1,134. Wat gaat E-merge de komende jaren doen? De eerste fase geldt als pilotfase. In deze fase zullen de activiteiten van E-merge zich concentreren op onderwijskundige en technische aspecten. Dat betekent dat facilitering van ICTO centraal staat. In essentie richt het project zich op het ontwikkelen van een aantal onderwijskundige en technische componenten die onderdeel zouden moeten uitmaken van de kennisinfrastructuur van elke hogeschool of universiteit. Adequate onderwijskundige en technische ondersteuning en het feilloos functioneren van ICTO-systemen zijn essentieel voor een effectieve en efficiënte brede introductie van ICT in het onderwijs. De betrokken instellingen worstelen voor een groot gedeelte met dezelfde onderwijskundige vragen en technische uitdagingen waaronder de noodzaak om systemen nauwer op elkaar aan te sluiten (werken met open standaarden) en de noodzaak om de efficiëntie van de inspanningen rondom ICTO te vergroten. In de huidige situatie is de verspinnering van kennis en de continuïteit van een aantal investeringen rondom ICTO een zorgpunt. De algemene doelstellingen gedurende de eerste fase van E-Merge zijn daarmee: Het verhogen van de kwaliteit en efficiënte van de inspanningen ten behoeve van ICTO op technisch en onderwijskundig gebied; Het bevorderen van portabiliteit en gemeenschappelijkheid van ICT-systemen ten behoeve van de onderlinge samenwerking. Het feit dat alle instellingen werken met de digitale leeromgeving Blackboard vormt hierbij een belangrijk pluspunt. Omdat het gaat om een pilotfase en om beperkte middelen is door het bestuur van E-Merge op dit moment gekozen voor een beperkt aantal speerpunten welke aansluiten bij lopende initiatieven en vraagstukken binnen de betrokken instellingen op onderwijskundig en technisch gebied. Hiertoe is een businessplan geschreven dat het raamwerk beschrijft voor de samenwerking inclusief de organisatorische aspecten. De uitdaging voor de eerste helft van 2003 is om dit raamwerk op een gemeenschappelijke en flexibele wijze nader vorm te geven op basis van de vraag vanuit de deelnemende instellingen en waarbij samenwerking een duidelijke meerwaarde heeft om redenen van effectiviteit en efficiëntie. Bplan E-merge 3.1.def..doc 8 van 61

9 Bovengenoemde speerpunten hebben enerzijds betrekking op een aantal (pragmatische) zaken rondom de onderwijskundige en technische dienstverlening/infrastructuur waaronder de noodzaak om voor wat betreft de technische infrastructuur steeds meer met open standaarden te werken. Anderzijds zijn ze gerelateerd aan een aantal nieuwe initiatieven (pilots). Ruwweg kan het als volgt worden onderverdeeld: a) Gezamenlijk werken aan nieuwe initiatieven (pilots) binnen de instellingen - Learning Content Management Systemen (LCMS). Binnen de deelnemende instellingen lopen een aantal initiatieven rondom LCMS. De verwachtingen rondom LCMS zijn hoog maar moeten nog bewezen worden. Zinvolle introductie van een LCMS kan alleen geschieden onder een aantal randvoorwaarden. Naar verwachting zal de LCMS-markt de komende maanden sterk veranderen. E-merge richt zich derhalve voor wat betreft LCMS op het: Het opdoen van ervaring (evalueren) met het gebruik van het LCMS, en de meerwaarde hiervan, bij een aantal opleidingen en docenten in combinatie met Blackboard; Het opdoen van ervaring met het organisatorisch inrichten van een LCMS binnen de betrokken instellingen van E-merge; Het opstellen van een advies en kosten-baten analyse voor het operationeel maken van een LCMS binnen de betrokken instellingen van E-merge; Door middel van benchmarking kennis vergaren over verschillende LCMS producten en een advies geven over het te selecteren product; De wenselijkheid inventariseren van onderlinge hosting. De LCMS-pilot zal om pragmatische redenen worden gestart met het product Hive. - Beoordelingssystematieken waaronder E-portfolio Het consortium wil aandacht besteden aan ontwikkelingen die zich voordoen in de beoordelingssystematiek. Allereerst is het interessant om de verschillende gangbare toetssystemen binnen de instellingen van E-merge te inventariseren en te testen op bruikbaarheid door de verschillende geïnteresseerden. Daarnaast gaat in het bijzonder de aandacht uit naar het E-portfolio. Op het gebied van E-portfolio lopen een aantal initiatieven/pilots bij Hogescholen en Universiteiten gericht op een opleidingsbrede uitrol. Daarbij komen met name veel organisatorische en onderwijsinhoudelijke vragen aan de orde. Binnen E-merge zal de samenwerking zich binnen dit thema concentreren op: Het inventariseren en uitwisselen van interessante toetsystemen zoals deze binnen E-merge instellingen hun bruikbaarheid hebben bewezen;. Het opdoen van ervaring met een nieuwe beoordelingsystematiek zoals het E-portfolio; Het opdoen van ervaring met het gebruik het E-portfolio bij een gericht aantal opleidingen en docenten in combinatie met Blackboard; Het opdoen van ervaring met het organisatorisch inrichten van een E-portfolio binnen de betrokken instellingen van E-merge. b). Onderwijskundige ondersteuning van docenten/opleidingen Hierbij gaat het met name om het gemeenschappelijk investeren in de kwaliteit van de onderwijskundige dienstverlening op het gebied van ICTO ten behoeve van docenten/opleidingen (onderlinge afstemming, creëren van een breder en beter aanbod vanuit de vraag vanuit opleidingen, gezamenlijk ontwikkelen van een aantal meer praktische zaken (zoals een handleiding voor nieuwe versies van Blackboard). Een effectieve samenwerking tussen verschillende onderwijskundige centra moet hierbij centraal komen te staan Een belangrijk streven is het geven van ondersteuning op maat, ofwel aansluitend bij de vragen van individuele docenten. Bplan E-merge 3.1.def..doc 9 van 61

10 Het project zal voorbouwen op de initiatieven die bij elke instelling zijn genomen rondom professionalisering van docenten op het terrein van ICTO. Een voorbeeld hiervan is het project Digitale Didactiek dat in het kader van de SURF-Tender 2001 wordt uitgevoerd. c) Technische samenwerking rondom de digitale leeromgeving en de hieraan gerelateerde aspecten. De samenwerking concentreert zich in hoofdlijnen op de volgende drie activiteiten: Afstemming Infrastructuur: de onderlinge afstemming van de technische en informatiekundige infrastructuur om optimale uitwisseling en portabiliteit van student- en leeromgeving gerelateerde data/informatie te realiseren; Kwaliteit- en efficiencywinst: het realiseren van kwaliteit- en efficiencywinst t.a.v. investeringen in ICTO door nauwe samenwerking tussen instellingen bij de ontwikkeling, uitrol, afstemming, beheer en beveiliging van (nieuwe) systemen, gericht op ICTO en het gezamenlijk opereren richting een aantal marktpartijen; (Blackboard, aanbieders ADSL, etc.) Structurele samenwerking: het organisatorisch vormgeven van een structurele samenwerking op technisch gebied. Enerzijds betreft de samenwerking een aantal pragmatische vraagstukken (bijv.gezamenlijk testen van nieuwe versies van Blackboard) en mogelijke onderlinge hosting. Anderzijds is een belangrijk streven om de gemeenschappelijkheid van systemen te vergroten om daarmee de inhoudelijke samenwerking tussen instellingen (docenten, opleidingen) te faciliteren. Dit betekent samenwerking op het gebied van gebruikersbeheer, toegang, beveiliging om op de lange termijn een gedistribueerde digitale leeromgeving.te kunnen realiseren. Hoe ziet de organisatie eruit? Er is gekozen voor een gedecentraliseerde organisatie. De organisatie ziet er op hoofdlijnen als volgt uit: E-merge kent twee programmaleiders (beide 0,5 FTE) voor respectievelijk de onderwijskundige en de technische component. De twee programmaleiders zijn: - Jan Nedermeijer van het ICLON van de Universitet Leiden (telefoon ; - Cock Huizer van de Dienst Technische Ondersteuning van de TU Delft (telefoon: ; De twee programmaleiders zijn verantwoordelijk voor de uitvoering en aansturing van de verschillende projecten. De programmaleiders leggen verantwoording af aan de stuurgroep van E-Merge. Deze stuurgroep vervult de regierol in het consortium en is verantwoordelijk voor een optimale samenhang, organisatie en synergie van de activiteiten van E-merge met die van de eigen instelling. De stuurgroep komt één keer in de 6-8 weken bij elkaar en bestaat uit de volgende leden: Instelling Contactpersoon adres Telefoon HL Hans Wegkamp, HHS (*) Hans van der Burg (voorzitter) THR (*) Nico van Beek of TUD Piet van der Zanden UL Marc Dupuis UM Manon Gorissen (*) THR en HHS zijn per gefuseerd. Bplan E-merge 3.1.def..doc 10 van 61

11 De TUD levert de secretaris van de stuurgroep en het bestuur en is verantwoordelijk voor de bewaking van het budget, de rapportages en de afstemming met Surf en OC&W. Deze taken zullen worden uitgevoerd door Joost Groot Kormelink (telefoon: , J.B.J.Groot- Het bestuur van E-Merge bestaat uit leden van het CvB van de deelnemende instellingen. Waar kan ik de website vinden? De website rondom E-merge (www.e-mergeconsortium.nl) zal vanaf half april 2003 operationeel zijn. Hierin komt alle informatie te staan rondom de programma s/projecten. Bplan E-merge 3.1.def..doc 11 van 61

12 3. E-merge fase 1: Opbouw van het consortium 3.1. Context Het consortium is heterogeen van karakter in termen van grootte en aard van de opleidingen. Binnen de instellingen is er sprake van een breed spectrum van deels overlappende en deels complementaire initiatieven op het gebied van ICTO. Het consortium wil deze breedte gebruiken als kracht om de expertise op technisch en onderwijskundig (en later op inhoudelijk) gebied optimaal te delen en te bundelen. Het consortium kent in principe een open karakter. Een voorwaarde is wel dat nieuwe instellingen zich kunnen vinden in de werkwijze, organisatie en het businessplan van het consortium. De samenwerkende partijen hebben de intentie met elkaar een consortiumverband aan te gaan voor een periode van ca. 10 jaar. Op basis van interne en externe ontwikkelingen zal eind 2003 een herijking plaatsvinden van de focus van het consortium en de eventuele aansluiting bij andere initiatieven. Het consortium zal zich gedurende de opstartfase concentreren op het optimaal faciliteren van het proces van innovatie van het HO met, en onder invloed van, ICT door samenwerking in de voorwaardenscheppende infrastructuur (onderwijskundig, technisch). De opgebouwde samenwerkingsrelaties in de opstartfase vormen in de latere fasen de basis voor de verbreding van de samenwerking, met name waar het gaat om content en programmatische samenwerking. Het consortium zal worden ingericht als een lichte en virtuele organisatie. De basis van het consortium is samenwerking op de werkvloer. Startpunt van de samenwerking vormen bewezen ICTO initiatieven (in dit stadium op onderwijskundig en technisch gebied ) binnen de instellingen met een duidelijke potentie tot verbreding. Het consortium zal geen zelfstandige beheertaak of commerciële functie krijgen. Om duplicatie te voorkomen en de synergie te verhogen zullen de activiteiten waar nodig worden afgestemd met de Digitale Universiteit (DU). Daarbij gaat het met name om de onderwijskundige dienstverlening gericht op innovatie van het onderwijs en het uitwisselen van producten en diensten. De betreffende producten en diensten zullen tegen kostprijs (met verdiscontering van de subsidie) aan andere HO-instellingen in Nederland beschikbaar worden gesteld. Dit zal worden vormgegeven in nauw overleg met SURF Doelstelling Het consortium heeft als algemene doelstelling het voorbereiden en realiseren van ICT-gerelateerde onderwijs-innovaties op het niveau van opleidingen binnen de aangesloten instellingen. Opleidingsdirecteuren en decanen/directeuren van faculteiten vormen daarbij de belangrijkste doelgroep. Zij bepalen uiteindelijk welke innovaties relevant en gewenst zijn. Voor de opstartfase van E-Merge zijn de doelstellingen: Het verhogen van de kwaliteit en efficiënte van de inspanningen ten behoeve van ICTO op technisch en onderwijskundig gebied; Het bevorderen van portabiliteit en gemeenschappelijkheid van ICT-systemen ten behoeve van de onderlinge samenwerking. Het feit dat alle deelnemende instellingen werken met de digitale leeromgeving Blackboard en op een aantal andere terreinen nauw samenwerken vormt hierbij een belangrijk pluspunt. Bplan E-merge 3.1.def..doc 12 van 61

13 3.3. In de definitieve projectplannen zullen hiertoe meetbare doelstellingen worden geformuleerd. Bplan E-merge 3.1.def..doc 13 van 61

14 3.3. Uitgangspunten Algemeen: Een belangrijk uitgangspunt van het consortium is het ontwikkelen van de organisatorische competentie om op het ICTO terrein samen te werken en te leren van good practice in partner organisaties op een doelgerichte manier. Dat gebeurt op verschillende niveaus in de betrokken organisaties. Daarnaast het bevorderen van ondernemerschap en een innovatief klimaat waarin het makkelijker en aantrekkelijker wordt met ICT gerelateerde onderwijsvernieuwingen door te voeren. Scope: Het consortium zal zich gedurende de startfase ( ) concentreren op het faciliteren van het proces van innovatie van het HO met ICT door samenwerking in de voorwaardenscheppende infrastructuur. Deze fase kent twee componenten: onderwijskundige samenwerking en technische samenwerking. Deze componenten worden gezien als basis voor een bredere samenwerking op de middellange termijn. Er zal een nadrukkelijke samenwerking met SURF en de SURF programma s worden nagestreefd. Aansturing: Er wordt (aan)gestuurd op aantoonbare resultaten, waarbij het doel is het een onderwijsproduct of een model ( template ) voor het ontwikkelen en implementeren van onderwijsvernieuwingen die gerelateerd zijn aan ICT. Organisatie: Lichte, adequate project organisatie, gericht op het tot stand brengen van samenwerking; Eén van de projecten wordt het definiëren van de uiteindelijke organisatie van het consortium. Markt: Vooralsnog zijn dit de deelnemende instellingen. Betrokkenheid: Betrokkenheid van alle instellingen, op 3 niveaus: College van Bestuur, Instellingscoördinatoren en opleidingen /docenten (die participeren in projecten) is een voorwaarde voor resultaat, gestuurd vanuit de vraag. Financiën: De fondsen (SURF bijdrage van M en bijdrage instellingen van 1.3 M ), dienen zoveel mogelijk ten behoeve van de projecten ter beschikking te komen. Uitgangspunt bij de financiering is dat pilots, het opzetten van ondersteunende modules en de bijbehorende ondersteuning zelf worden gefinancierd vanuit het consortium. De kosten voor continuering / exploitatie zijn voor rekening van de instellingen zelf Deliverables Aan het eind van fase 1 worden het volgende opgeleverd: Resultaten van de onderwijskundige samenwerking (zowel voor de deelnemende instellingen als voor het hele onderwijsveld) zijn onder meer LCMS scenario's (templates) die in samenspraak met docenten worden ontwikkeld; modellen en skill sheets op het gebied van digitaal didactische onderwerpen en een format voor de opbouw van een E-portfolio dat bruikbaar is binnen de verschillende instellingen van E-merge. Resultaten van de samenwerking op het gebied van Technische Infrastructuur. Deze resultaten kunnen zowel bestaan uit onderwijsproducten of -toepassingen, als ook uit modellen ( templates ) die behulpzaam kunnen zijn bij het verder ontwikkelen en realiseren van ICTonderwijsvernieuwingen. Bplan E-merge 3.1.def..doc 14 van 61

15 Voorstel voor fase 2: Operationalisering van het consortium (Voorstel voor organisatievorm voor het E-merge consortium, mogelijke Product Markt Combinaties, meerjaren exploitatie e.d.). Bplan E-merge 3.1.def..doc 15 van 61

16 4. Organisatie E-merge Organisatie gericht op betrokkenheid en effectiviteit Bestuur E-merge Leden CvB s Taken: Nemen van besluiten Stuurgroep Contactpersonen van de instellingen Taken: Voorbereiden van besluiten Verantwoording naar SURF Voorbereiden tweede fase Beoordelen, goedkeuren en prioriteren van projecten Coördinatie en disseminatie binnen en buiten de instellingen. Makelaars functie tussen instellingen Ontwikkelen strategische visie Programma team Staffunctie, opgehangen aan penvoerderschap Taken: Organisatie Secretariaat Financial control Projectadministratie Rapportages Facturatie Programmaleider Onderwijskundige Samenwerking Projectleiders Onderwijskundige Projecten Uitvoeren van onderwijskundige projecten Programmaleider Technische Infrastructuur Projectleiders Technische projecten Uitvoeren van technische projecten Doelgroep: Opleidingen Bplan E-merge 3.1.def..doc 16 van 61

17 4.1. Toelichting bij de organisatie In het bestuur van E-merge is elke aangesloten instelling vertegenwoordigd door een lid / voorzitter van het College van Bestuur. De stemverhouding tussen bestuursleden is evenredig en besluiten worden genomen bij meerderheid van stemmen. De stuurgroep bestaat uit de contactpersonen van de instellingen. De contactpersonen worden aangewezen door de instelling die zij vertegenwoordigen. Elke instelling wordt vertegenwoordigd door één persoon, waarbij eveneens besluiten worden genomen bij meerderheid van stemmen en waarbij elke instelling een gelijke stem heeft.. De leden van de stuurgroep zijn verantwoordelijk voor een optimale samenhang en synergie van de activiteiten van E-merge met die van de eigen instelling Binnen E-merge zijn twee programmaleiders actief. Een onderwijskundig en een technisch programmaleider welke als taak hebben de projecten op inhoudelijke wijze te coördineren. Zij fungeren als verantwoordelijk manager en leggen verantwoording af aan de stuurgroep. Elk project valt onder de verantwoording van een projectleider. De projectleider is verantwoordelijk voor de inhoudelijke en organisatorische voortgang en afronding van het project. Wanneer een project zowel een technische als een onderwijskundige component heeft, legt de projectleider verantwoording af aan de programmaleider onderwijskundige projecten. Enkele ondersteunende staftaken vallen onder de verantwoordelijkheid van de penvoerder, de TU- Delft en worden verricht vanuit de organisatie van de penvoerder Totale structuur: gericht op betrokkenheid en effectiviteit De opzet van de organisatie van E-merge is zodanig ingericht dat zoveel mogelijk actieve betrokkenheid van de partners bij het consortium wordt bevorderd en mogelijk maakt. Die betrokkenheid komt op verschillende niveaus naar voren. Het accent ligt bij de projecten. Dat betekent dat het consortium een lichte topstructuur heeft. De betrokkenheid van de partners wordt gecombineerd met effectiviteit, blijkend uit een heldere structuur voor de besluitvorming en de verantwoordelijkheid voor resultaten. De stuurgroep speelt een centrale rol bij de ontwikkeling en de implementatie van de projecten. De stuurgroep vervult de regierol in het consortium. De stuurgroep is verantwoordelijk voor de selectie, beoordeling en uitvoering van projecten. De resultaten van het consortium moeten vooral blijken op het niveau van de opleidingen bij de aangesloten instellingen. Dat betekent dat de opleidingsdirecteuren en decanen van faculteiten, maar ook de docenten van de opleidingen intensief betrokken dienen te worden bij de projecten. Zij kunnen uiteindelijk het beste beoordelen welke vernieuwingen relevant en wenselijk zijn. Een team van twee programmaleiders is, in opdracht van de stuurgroep, verantwoordelijk voor het indienen van projectvoorstellen en de realisatie van de projecten. De beide programmaleiders zijn verantwoordelijk voor de twee deelterreinen binnen het consortium, namelijk onderwijskundige en technische samenwerking. Elk project kent een projectleider die direct rapporteert aan één van de programmaleiders (zie verder onder projecten ). Bplan E-merge 3.1.def..doc 17 van 61

18 Stuurgroep: duidelijke verantwoordelijkheden De aangesloten instellingen zijn via hun instellingscontactpersonen vertegenwoordigd in de stuurgroep. De instellingscontactpersonen zorgen voor het betrekken van de geschikte personen en partijen vanuit hun eigen organisatie bij het consortium en de diverse projecten. Verder dragen zij verantwoording voor de procesbewaking en de voorbereiding van de bestuursvergaderingen. Communicatie is een van de succesfactoren in het consortium en is een belangrijke prioriteit voor de stuurgroep. Er wordt daartoe een communicatieplan opgesteld. Binnen de stuurgroep wordt een aantal functies en aandachtsvelden duidelijk benoemd en verdeeld teneinde te komen tot een heldere structuur en actieve inbreng van de partners. Leden van de stuurgroep kunnen zelf geen project- of programmaleider zijn. De voorzitter van de stuurgroep wordt door het bestuur aangewezen. Voorgesteld wordt de voorzitter te benoemen voor de eerste fase van het project Programma s en projecten : focus op onderwijskundige innovatie binnen / tussen opleidingen In de eerste fase van E-merge worden enkele duidelijke prioriteiten aangegeven (zie de uitwerking in de volgende hoofdstukken). Deze prioriteiten hebben het karakter van programma s waaraan individuele projecten zoveel mogelijk gerelateerd dienen te worden. Een criterium voor elk project is de relevantie voor de opleidingen in de betreffende instellingen. Uit het projectplan moet ook blijken hoe de vertegenwoordigers van opleidingen actief worden betrokken bij het project. Technische projecten zijn faciliterend voor onderwijskundige / inhoudelijke projecten. Uit ieder projectplan zal duidelijk moet blijken hoe de technische voorzieningen (netwerken, hardware, software, etc.) bijdragen aan onderwijskundige vernieuwingen op het niveau van opleidingen. Naast de technische projecten is realisatie van basis infrastructuur een solide basis voor de duurzaamheid van het samenwerkingsverband. De voorgestane samenwerking op het niveau van de basisvoorzieningen heeft een grote uitstraling naar de andere instellingen. Bij de verdere uitwerking van de portefeuille met projecten dient serieus aandacht besteed te worden aan fasering, met name waar het gaat om de technische projecten. Eerst zal duidelijk moeten zijn welke onderwijsvernieuwingen nagestreefd worden, voordat definitief besloten kan worden over de technische projecten in het consortium. Om de effectiviteit te vergroten en de beperkte middelen zo goed mogelijk aan te wenden, zal bij de uitwerking van projecten zoveel mogelijk aangesloten moeten worden bij bestaande initiatieven. Er zal maximaal worden samengewerkt met de SURF organisatie. Bplan E-merge 3.1.def..doc 18 van 61

19 4.2. Bedrijfsconcept Bij de wijze van samenwerken wordt een grote mate van openheid en transparantie binnen en tussen de deelnemende instellingen nagestreefd. Binnen dit businessplan worden slechts de randvoorwaarden en de doelstellingen geformuleerd. Hoe de projecten concreet worden uitgewerkt is onderdeel van het takenpakket van de betreffende programmaleider en projectleider onder verantwoordelijkheid van de stuurgroep. De projectleider van elk project is verantwoordelijk voor de kwaliteit van het project en de implementatie ervan. Om een hoog niveau van inzet in kwalitatieve en kwantitatieve wijze vanuit de betrokken instellingen te garanderen, heeft de projectleider de bevoegdheid om iemand wel of niet te accepteren bij het project. Uitgangspunt bij financiering: pilots en opzetten van ondersteunende modules en de bijbehorende ondersteuning zelf en dergelijke worden gefinancierd vanuit het consortium. Hierna zijn de kosten voor continuering / exploitatie voor rekening van de instellingen zelf Juridische structuur Instellingen zijn middels de aanvraag een samenwerkingsovereenkomst aangegaan. De basis van deze samenwerking is voor de jaren 2003 t/m 2004 het voorliggende businessplan. Bplan E-merge 3.1.def..doc 19 van 61

20 4.4. Functies, taken en profielen Omvang Functie Taken Profiel p.m. Bestuur Nemen van besluiten Lid CvB p.m. Voorzitter stuurgroep 0.2 fte p.p. 1.0fte (totaal) 0.5 fte p.p. Variabel per project aangege ven Lid stuurgroep Staffunctie Programmaleider Projectleider Agenda Voorzitter vergadering stuurgroep Plannen vergaderingen Voorbereiden van besluiten Verantwoording naar OC&W Voorbereiden tweede fase Beoordelen, goedkeuren en prioriteren van projecten Coördinatie en disseminatie binnen en buiten de instellingen. Makelaars functie tussen instellingen Ontwikkelen strategische visie Verantwoordelijk voor de procesbewaking en de voorbereiding van de bestuursvergaderingen. Organisatie Secretariaat Financial control Projectadministratie Rapportages Facturatie Lid van programmateam Verantwoordelijk voor het indienen van projectvoorstellen Monitoren lopende projecten Initiëren van nieuwe projecten Onderlinge afstemming met andere projecten Rapportage aan stuurgroep Budgetverantwoordelijk Verantwoordelijk voor de sturing en uitvoering van projecten Rapportage aan programmaleider Inbreng van kennis en ervaring Kwaliteitsborging Uitdragen van het werk in de vorm van publicaties, bijdragen aan congressen Bestuurlijke ervaring Leiderschap Gericht op samenwerking Kennis van structuren binnen de instellingen Vertegenwoordiger van de instelling Gericht op samenwerking Gericht op samenwerking Resultaatgerichte instelling Communicatieve vaardigheden Inspirerend Gedreven Teamspeler Initiatiefrijk 3-5 jaar ervaring met ICTO projecten Inhoudelijk bekwaam Communicatieve vaardigheden Kostenbewust Flexibel Projectmatige, resultaat- en klantgerichte instelling Bplan E-merge 3.1.def..doc 20 van 61

Functieprofiel: Manager Functiecode: 0202

Functieprofiel: Manager Functiecode: 0202 Functieprofiel: Manager Functiecode: 0202 Doel Zorgdragen voor de vorming van beleid voor de eigen functionele discipline, alsmede zorgdragen voor de organisatorische en personele aansturing van een of

Nadere informatie

Functieprofiel: Directeur Service Eenheid Functiecode: 0206

Functieprofiel: Directeur Service Eenheid Functiecode: 0206 Functieprofiel: Directeur Service Eenheid Functiecode: 0206 Doel Voorbereiden en uitvoeren van het beleid van in het algemeen en van de eigen service in het bijzonder, alsmede het leidinggeven aan de werkzaamheden

Nadere informatie

Functieprofiel: Projectleider Functiecode: 0302

Functieprofiel: Projectleider Functiecode: 0302 Functieprofiel: Projectleider Functiecode: 0302 Doel Voorbereiden en opzetten van en bijbehorende projectorganisatie, alsmede leiding geven aan de uitvoering hiervan, binnen randvoorwaarden van kosten,

Nadere informatie

Opleidingsprogramma DoenDenken

Opleidingsprogramma DoenDenken 15-10-2015 Opleidingsprogramma DoenDenken Inleiding Het opleidingsprogramma DoenDenken is gericht op medewerkers die leren en innoveren in hun organisatie belangrijk vinden en zich daar zelf actief voor

Nadere informatie

TeleTrainer: training in de e van het leren

TeleTrainer: training in de e van het leren TeleTrainer: training in de e van het leren TeleTrainer voor elke docent die betrokken is bij ICT in het onderwijs geschikt voor beginner, gevorderde en specialist geschikt voor verschillende rollen rondom

Nadere informatie

van onderwijs en onderwijsondersteuning binnen Directeur onderwijsinstituut

van onderwijs en onderwijsondersteuning binnen Directeur onderwijsinstituut Opleidingsmanager Doel Ontwikkelen van programma( s) van wetenschappenlijk onderwijs en (laten) uitvoeren en organiseren van onderwijs en onderwijsondersteuning binnen de faculteit, uitgaande van een faculteitsplan

Nadere informatie

Informatiemanager. Doel. Context

Informatiemanager. Doel. Context Informatiemanager Doel Ontwikkelen, in stand houden, evalueren, aanpassen en regisseren van het informatiemanagement, de digitale informatievoorziening en de ICT-facilitering van de instelling en/of de

Nadere informatie

Algemeen doel Emerge- consortium: Het voorbereiden en realiseren van ICT-gerelateerde onderwijsinnovaties op het niveau van opleidingen

Algemeen doel Emerge- consortium: Het voorbereiden en realiseren van ICT-gerelateerde onderwijsinnovaties op het niveau van opleidingen Programma consortium Emerge als geheel 8 april 2003, C. Huizer en J. Nedermeijer Algemeen doel Emerge- consortium: Het voorbereiden en realiseren van ICT-gerelateerde onderwijsinnovaties op het niveau

Nadere informatie

VAN PLAN NAAR PROJECT

VAN PLAN NAAR PROJECT 2 van plan naar project VAN PLAN NAAR PROJECT FASE 1 ORIENTATIE FASE 2 CONCRETISERING FASE 3 SUBSIDIE- project leider projectleider Kansen onderzoeken 1.1 projectleider Projectplan uitwerken 2.1 projectleider

Nadere informatie

Functieprofiel: Adviseur Functiecode: 0303

Functieprofiel: Adviseur Functiecode: 0303 Functieprofiel: Adviseur Functiecode: 0303 Doel (Mede)zorgdragen voor de vormgeving en door het geven van adviezen bijdragen aan de uitvoering van het beleid binnen de Hogeschool Utrecht kaders en de ter

Nadere informatie

Functieprofiel Projectleider Functieprofiel titel Functiecode 00

Functieprofiel Projectleider Functieprofiel titel Functiecode 00 1 Functieprofiel Projectleider Functieprofiel titel Functiecode 00 Doel Voorbereiden en opzetten van projecten en bijbehorende projectorganisatie, alsmede leiding geven aan de uitvoering hiervan, binnen

Nadere informatie

Beleidsmedewerker Onderwijs

Beleidsmedewerker Onderwijs Horizon College Beleidsmedewerker Onderwijs Sector BMO Alkmaar C70) Afdeling Communicatie en Onderwijs (C&O) Contract: Vervanging wegens zwangerschapsverlof Periode: 1 mei 2015 tot 1 oktober 2015 Omvang:

Nadere informatie

Bantopa Terreinverkenning

Bantopa Terreinverkenning Bantopa Terreinverkenning Het verwerven en uitwerken van gezamenlijke inzichten Samenwerken als Kerncompetentie De complexiteit van producten, processen en services dwingen organisaties tot samenwerking

Nadere informatie

Functiebeschrijving Manager Kwaliteitsbeleid

Functiebeschrijving Manager Kwaliteitsbeleid Functiebeschrijving Manager Kwaliteitsbeleid Binnen O2A5 staat een belangrijke verandering voor de deur, namelijk de invoering van zgn. onderwijsteams. Voor een succesvolle implementatie van deze organisatieverandering

Nadere informatie

nog geen BKO behaald met > 5 jaar ervaring EWI KO niet afgerond EWI KO afgerond ervaring

nog geen BKO behaald met > 5 jaar ervaring EWI KO niet afgerond EWI KO afgerond ervaring Docenten van EWI, professioneel en altijd beter! Inhoud: 1. Doorstroomschema: waar sta ik? 2. Overzicht met verplicht en keuzeprogramma 3. Toelichting op elk onderdeel van het overzicht Docent met < 5

Nadere informatie

1. De opbrengsten van de aanbevelingen van de commissie Bruijn

1. De opbrengsten van de aanbevelingen van de commissie Bruijn Bestuurlijke afspraken tussen de HBO-raad en de Minister van Onderwijs Cultuur en Wetenschap, naar aanleiding van het advies Vreemde ogen dwingen van de Commissie externe validering examenkwaliteit hoger

Nadere informatie

Bijlage A, behorende bij artikel 2 lid 1 Besluit personeel veiligheidsregio s

Bijlage A, behorende bij artikel 2 lid 1 Besluit personeel veiligheidsregio s Bijlage A, behorende bij artikel 2 lid 1 Besluit personeel veiligheidsregio s Supplement dd. Functie tactisch manager Functie zoals genoemd in artikel 2 lid 1 sub dd Besluit personeel veiligheidsregio

Nadere informatie

ONDERSTAANDE TEKST BEVAT ENKELE RELEVANTE DELEN UIT HET CONCEPT-FUSIERAPPORT.

ONDERSTAANDE TEKST BEVAT ENKELE RELEVANTE DELEN UIT HET CONCEPT-FUSIERAPPORT. BEOOGDE ONTWIKKELINGEN ONDERSTAANDE TEKST BEVAT ENKELE RELEVANTE DELEN UIT HET CONCEPT-FUSIERAPPORT. BESTUURS- EN MANAGEMENT FILOSOFIE We zien de nieuwe organisatie als een vehikel om zowel de basisscholen

Nadere informatie

Governance en Business Intelligence

Governance en Business Intelligence Governance en Business Intelligence Basis voor de transformatie van data naar kennis Waarom inrichting van BI governance? Zorgorganisaties werken over het algemeen hard aan het beschikbaar krijgen van

Nadere informatie

DIRECTEUR BELEID EN STRATEGIE

DIRECTEUR BELEID EN STRATEGIE FUNCTIEPROFIEL DIRECTEUR BELEID EN STRATEGIE HOGESCHOOL LEIDEN Inhoudsopgave 1 Hogeschool Leiden 3 De organisatie 3 De structuur 3 De thema s 4 2 4 Plaats in de organisatie 4 Taken en verantwoordelijkheden

Nadere informatie

Algemeen bestuur Veiligheidsregio Groningen

Algemeen bestuur Veiligheidsregio Groningen AGENDAPUNT 2 Algemeen bestuur Veiligheidsregio Groningen Vergadering 12 december 2014 Strategische Agenda Crisisbeheersing In Veiligheidsregio Groningen werken wij met acht crisispartners (Brandweer, Politie,

Nadere informatie

De student kan vanuit een eigen idee en artistieke visie een concept ontwikkelen voor een ontwerp en dat concept tot realisatie brengen.

De student kan vanuit een eigen idee en artistieke visie een concept ontwikkelen voor een ontwerp en dat concept tot realisatie brengen. Competentie 1: Creërend vermogen De student kan vanuit een eigen idee en artistieke visie een concept ontwikkelen voor een ontwerp en dat concept tot realisatie brengen. Concepten voor een ontwerp te ontwikkelen

Nadere informatie

Innovatiebudget Sociaal Domein regio Arnhem

Innovatiebudget Sociaal Domein regio Arnhem Innovatiebudget Sociaal Domein regio Arnhem Eind juli is de eerste ronde afgerond voor de besteding van het regionale Innovatiebudget Sociaal Domein. In deze ronde is niet het volledige beschikbare budget

Nadere informatie

portefeuillehouder ak e i e \* Secretaris akkoord

portefeuillehouder ak e i e \* Secretaris akkoord Gemeente Zandvoort B&W-ADVIES Verordening Nadere regels Beleidsnota Overig Na besluit (B&W/Raad): Uitgaande brief verzenden Stukken retour Publicatie Afdeling / werkeenheid: MD/BA Auteur : P. Haker Datum

Nadere informatie

STRATEGISCHE AGENDA DE WAARDE(N) VAN WETEN EN OPEN ONDERWIJS

STRATEGISCHE AGENDA DE WAARDE(N) VAN WETEN EN OPEN ONDERWIJS STRATEGISCHE AGENDA DE WAARDE(N) VAN WETEN EN OPEN ONDERWIJS Netwerk SIG Open Education 9 oktober 2015 1 SPEERPUNTEN 1. Kleinschalige leergemeenschappen 2. Rijke leeromgeving 3. Kwalitatief goede en inspirerende

Nadere informatie

Werkdocument Montessori voor een nieuwe tijd

Werkdocument Montessori voor een nieuwe tijd Werkdocument Montessori voor een nieuwe tijd 1 oktober 2013 (revisie) Versie 2.3 1e Amstelveense Montessorischool Michelina Hoogeveen, Irene Simonis, Frank Versloot Inhoudsopgave Inleiding, doelen en uitgangspunten

Nadere informatie

Inspirerend Management. in de zorg. Een modulaire aanpak gericht op de ontwikkeling van nieuw leiderschap

Inspirerend Management. in de zorg. Een modulaire aanpak gericht op de ontwikkeling van nieuw leiderschap Inspirerend Management Development in de zorg Een modulaire aanpak gericht op de ontwikkeling van nieuw leiderschap Behoefte aan effectief leiderschap Vergroting van de invloed van de politiek en zorgverzekeraars

Nadere informatie

Het BiSL-model. Een whitepaper van The Lifecycle Company

Het BiSL-model. Een whitepaper van The Lifecycle Company Het BiSL-model Een whitepaper van The Lifecycle Company Met dit whitepaper bieden we u een overzicht op hooflijnen van het BiSL-model. U vindt een overzicht van de processen en per proces een beknopte

Nadere informatie

Overeenkomst WEER SAMEN NAAR SCHOOL +

Overeenkomst WEER SAMEN NAAR SCHOOL + Overeenkomst WEER SAMEN NAAR SCHOOL + Een continuering, uitbreiding en verdieping van de eerder geformuleerde en vastgestelde afspraken in het kader van het proces Weer Samen Naar School Partijen Alle

Nadere informatie

Profiel. Opleidingsmanager HBO-Rechten. 10 mei Opdrachtgever Hogeschool van Amsterdam Faculteit Maatschappij en Recht

Profiel. Opleidingsmanager HBO-Rechten. 10 mei Opdrachtgever Hogeschool van Amsterdam Faculteit Maatschappij en Recht Profiel Opleidingsmanager HBO-Rechten 10 mei 2017 Opdrachtgever Hogeschool van Amsterdam Faculteit Maatschappij en Recht Voor meer informatie over de functie Jeannette van der Vorm, adviseur Leeuwendaal

Nadere informatie

Functieprofiel: Teamleider Functiecode: 0203

Functieprofiel: Teamleider Functiecode: 0203 Functieprofiel: Teamleider Functiecode: 0203 Doel Plannen en organiseren van de werkzaamheden en aansturen van de medewerkers binnen een team, binnen het vastgestelde beleid van een overkoepelende eenheid

Nadere informatie

Overzicht van taken en competenties. Demandmanager-rol

Overzicht van taken en competenties. Demandmanager-rol Overzicht van taken en competenties Demandmanager-rol Inhoudsopgave 1 Taakomschrijving... 2 1.1 AA-1 Goedkeuren/beoordelen opdracht, verzoek, e.d.... 2 1.2 AA-7 Evalueren opdracht... 2 1.3 CA-1 Onderhouden

Nadere informatie

Projectplan Monitor bevordering arbeidsparticipatie (2009-2012)

Projectplan Monitor bevordering arbeidsparticipatie (2009-2012) -1- Projectplan Monitor bevordering arbeidsparticipatie (2009-2012) 1 Aanleiding voor het project Arbeidsparticipatie is een belangrijk onderwerp voor mensen met een chronische ziekte of functiebeperking

Nadere informatie

Nota Universiteitsraad

Nota Universiteitsraad Nota Universiteitsraad UR nummer 15.087 n.v.t. Corsanummer Aan : Universiteitsraad Van : Voorzitter Taskforce medezeggenschap Opsteller : Drs. F. Toppen Onderwerp : Startnotitie taskforce medezeggenschap

Nadere informatie

Memo DARE,CMS en LCMS

Memo DARE,CMS en LCMS DARE in relatie tot CMS en LCMS 1 Inleiding Tijdens de bestuursvergadering van E-merge op 29.11.2002 heeft het bestuur gevraagd om een korte studie naar de relatie tussen het initiatief Digitaal Platform

Nadere informatie

INNOVATIEPROGRAMMA ONDERWIJS OP MAAT PROJECT: COMMUNITY MANAGEMENT

INNOVATIEPROGRAMMA ONDERWIJS OP MAAT PROJECT: COMMUNITY MANAGEMENT INNOVATIEPROGRAMMA ONDERWIJS OP MAAT PROJECT: COMMUNITY MANAGEMENT ACTIVITEITENPLAN 2015 WWW.SURF.NL/ONDERWIJS Innovatieprogramma Onderwijs op Maat Project: Communitymanagement 2 INHOUD 1. Community management

Nadere informatie

FUNCTIEFAMILIE 5.3 Projectmanagement

FUNCTIEFAMILIE 5.3 Projectmanagement Doel van de functiefamilie Leiden van projecten en/of deelprojecten de realisatie van de afgesproken projectdoelstellingen te garanderen. Context: In lijn met de overgekomen normen in termen van tijd,

Nadere informatie

Een Persoonlijke & Flexibele Leer en Werkomgeving voor Hogeschool Leiden

Een Persoonlijke & Flexibele Leer en Werkomgeving voor Hogeschool Leiden Een Persoonlijke & Flexibele Leer en Werkomgeving voor Hogeschool Leiden Nico Juist, IM, B&S, Hogeschool Leiden voor Challengeday, project FPLO, SURFnet, 7 maart 2017 Hogeschool Leiden 12000 studenten

Nadere informatie

ICT als aanjager van de onderwijstransformatie

ICT als aanjager van de onderwijstransformatie ICT als aanjager van de onderwijstransformatie ICT als aanjager van de onderwijstransformatie Technologische innovatie biedt het onderwijs talloze mogelijkheden. Maar als we die mogelijkheden echt willen

Nadere informatie

Enquête over beleid en praktijk van instructies in Informatievaardigheden in Nederlandse universiteiten

Enquête over beleid en praktijk van instructies in Informatievaardigheden in Nederlandse universiteiten Enquête over beleid en praktijk van instructies in Informatievaardigheden in Nederlandse universiteiten Subgroep Informatievaardigheden van de UKB werkgroep Learning Spaces Anneke Dirkx (UL) Marjolein

Nadere informatie

Project-, Programma- en AdviesCentrum. Resultaten die eruit springen PPAC

Project-, Programma- en AdviesCentrum. Resultaten die eruit springen PPAC Project-, Programma- en AdviesCentrum Resultaten die eruit springen PPAC Binnen Veiligheid en Justitie groeit het belang van projectmatig en programmatisch werken. Ook neemt de behoefte toe om medewerkers

Nadere informatie

De spilfunctie van het Leercentrum binnen het nieuwe onderwijs bij Avans Hogeschool

De spilfunctie van het Leercentrum binnen het nieuwe onderwijs bij Avans Hogeschool De spilfunctie van het Leercentrum binnen het nieuwe onderwijs bij Avans Hogeschool Ellen Simons en Rien Brouwers Leer- en Innovatiecentrum Inhoud Context Onderwijsvisie van Avans Van mediatheek naar Leercentrum

Nadere informatie

Samenvatting afstudeeronderzoek

Samenvatting afstudeeronderzoek Samenvatting afstudeeronderzoek Succesfactoren volgens bedrijfsleven in publiek private samenwerkingen mbo IRENE VAN RIJSEWIJK- MSC STUDENT BEDRIJFSWETENSCHAPPEN (WAGENINGEN UNIVERSITY) IN SAMENWERKING

Nadere informatie

SKPO Profielschets Lid College van Bestuur

SKPO Profielschets Lid College van Bestuur SKPO Profielschets Lid College van Bestuur 1 Missie, visie SKPO De SKPO verzorgt goed primair onderwijs waarbij het kind centraal staat. Wij ondersteunen kinderen om een stap te zetten richting zelfstandigheid,

Nadere informatie

DIGI-ZORG. Jaarplan 2007. Domein Zorg. Programmacoördinator: Wil de Groot-Bolluijt MScN. wil@grootbolwerk.nl. Penvoerende instelling:

DIGI-ZORG. Jaarplan 2007. Domein Zorg. Programmacoördinator: Wil de Groot-Bolluijt MScN. wil@grootbolwerk.nl. Penvoerende instelling: Jaarplan 2007 DIGI-ZORG Domein Zorg Programmacoördinator: Wil de Groot-Bolluijt MScN. wil@grootbolwerk.nl Penvoerende instelling: Hogeschool Rotterdam Directeur Instituut Verpleegkunde en Verloskunde:

Nadere informatie

DE BASIS EN SPEERPUNTEN VOOR

DE BASIS EN SPEERPUNTEN VOOR 1 JAARPLAN 2015 Voorwoord Het jaar 2014 is bijzonder succesvol geweest voor Present Rotterdam. Met succes zijn we op weg naar een stabiele organisatie met vaste partners, hebben we veel groepen vrijwilligers

Nadere informatie

De curriculum van de masteropleiding PM MBO kan op verschillende niveau s bekeken worden:

De curriculum van de masteropleiding PM MBO kan op verschillende niveau s bekeken worden: Marco Snoek over de masteropleiding en de rollen van de LD Docenten De curriculum van de masteropleiding PM MBO kan op verschillende niveau s bekeken worden: Het intended curriculum : welke doelen worden

Nadere informatie

1. Doelstelling Vormgeven van structurele bachelorsamenwerking tussen de negen (Technische) Wiskunde opleidingen in Nederland.

1. Doelstelling Vormgeven van structurele bachelorsamenwerking tussen de negen (Technische) Wiskunde opleidingen in Nederland. WISKUNDE ICAB jaarplan 2011/12 Algemeen deel 1. Doelstelling Vormgeven van structurele bachelorsamenwerking tussen de negen (Technische) Wiskunde opleidingen in Nederland. Achtergrond De opleidingen wiskunde

Nadere informatie

Handout PrOfijt. - Versie 1.1 - Versie: 1.1 Datum: 09-04-2014 Mike Nikkels / Olav van Doorn

Handout PrOfijt. - Versie 1.1 - Versie: 1.1 Datum: 09-04-2014 Mike Nikkels / Olav van Doorn Handout PrOfijt - Versie 1.1 - Versie: 1.1 Datum: 09-04-2014 Auteur(s): Mike Nikkels / Olav van Doorn 1 Inhoudsopgave 1 Inhoudsopgave... 2 2 Inleiding... 3 3 Algemeen... 3 4 Visie op PrOfijt... 4 5 Techniek...

Nadere informatie

Utrechts Stimuleringsfonds Onderwijs 2016

Utrechts Stimuleringsfonds Onderwijs 2016 Utrechts Stimuleringsfonds Onderwijs 2016 Informatiebijeenkomst 24 Juni 2015 Presentatie aangevuld met vragen & opmerkingen vanuit de zaal prof. dr. Jan-Willem Lammers & prof. dr. Bert van de Brink Contact

Nadere informatie

Directeur onderwijsinstituut

Directeur onderwijsinstituut Directeur onderwijsinstituut Doel College van van Bestuur Zorgdragen voor de ontwikkeling van het facultair en uitvoering en organisatie van onderwijs en onderwijsondersteuning binnen de faculteit, uitgaande

Nadere informatie

Kenmerk SU 09/1110 Visie Studentondernemerschap. Visie Studentondernemerschap. Student Union

Kenmerk SU 09/1110 Visie Studentondernemerschap. Visie Studentondernemerschap. Student Union Visie Studentondernemerschap Student Union V2.5 December 2009 1 Voorwoord Beste lezer, Voor u ligt de visie Studentondernemerschap van de Student Union. Dit beleidsplan is opgesteld door de Student Union

Nadere informatie

FUNCTIEFAMILIE 5.1 Lager kader

FUNCTIEFAMILIE 5.1 Lager kader Doel van de functiefamilie Leiden van een geheel van activiteiten en medewerkers en input geven naar het beleid teneinde een kwaliteitsvolle, klantgerichte dienstverlening te verzekeren en zodoende bij

Nadere informatie

Functieprofiel Programmaleider voor: Programma Implementatie Medische Kindzorgsysteem voor het zieke kind in de eigen omgeving

Functieprofiel Programmaleider voor: Programma Implementatie Medische Kindzorgsysteem voor het zieke kind in de eigen omgeving Functieprofiel Programmaleider voor: Programma Implementatie Medische Kindzorgsysteem voor het zieke kind in de eigen omgeving Functieprofielen programma Implementatie MKS Inleiding Het rapport Samen op

Nadere informatie

Auditrapportage 2014. Bijlage 1 Typologieën en het fasemodel. Dynamiek onderweg

Auditrapportage 2014. Bijlage 1 Typologieën en het fasemodel. Dynamiek onderweg Auditrapportage 2014 Bijlage 1 Typologieën en het fasemodel Dynamiek onderweg De vier geïdentificeerde typologieën van de Centra co-creator; incubator; transformator; facilitator - zijn hieronder kort

Nadere informatie

Stichting Openbaar Primair Onderwijs "Samen tussen Amstel en IJ (STAIJ) Contactpersoon: Sacha Schrier, Montessorischool de Amstel

Stichting Openbaar Primair Onderwijs Samen tussen Amstel en IJ (STAIJ) Contactpersoon: Sacha Schrier, Montessorischool de Amstel Indienende besturen: Stichting Openbaar Primair Onderwijs "Samen tussen Amstel en IJ (STAIJ) Contactpersoon: Sacha Schrier, Montessorischool de Amstel Stichting Conexus Contactpersoon: Jan Willem Helmink,

Nadere informatie

College van Gedeputeerde Staten statenvoorstel. Aan Provinciale Staten, PS2008MME13-1 -

College van Gedeputeerde Staten statenvoorstel. Aan Provinciale Staten, PS2008MME13-1 - PS2008MME13-1 - College van Gedeputeerde Staten statenvoorstel Datum : 6 mei 2008 Nummer PS : PS2008MME13 Afdeling : ECV Commissie : MME Registratienummer : 2008int221948 Portefeuillehouder : Ekkers Titel

Nadere informatie

Project Portfolio Management Altijd en overal inzicht PMO

Project Portfolio Management Altijd en overal inzicht PMO Project Portfolio Management Altijd en overal inzicht PMO Een eenvoudige en toegankelijke oplossing Thinking Portfolio is een snel te implementeren software applicatie. Een krachtig web-based hulpmiddel

Nadere informatie

Managementsamenvatting adviesrapport

Managementsamenvatting adviesrapport Managementsamenvatting adviesrapport Onderzoek succesfactoren, knelpunten en ondersteuningsbehoeften van Nederlandse Gemeenten rond MVO-stimulering, verduurzaming van de bedrijfsvoering en duurzaam inkopen

Nadere informatie

Presenteer je eigen onderzoek op de Mbo Onderzoeksdag op 12 november 2015!

Presenteer je eigen onderzoek op de Mbo Onderzoeksdag op 12 november 2015! Voorstellen voor onderzoekspresentaties Mbo Onderzoeksdag Presenteer je eigen onderzoek op de Mbo Onderzoeksdag op 12 november 2015! Indienen van een voorstel kan tot en met 15 mei 2015 via e-mailadres:

Nadere informatie

Beleidskader agenda van onze gewenste ontwikkelingen Samen Onderwijs Maken = Leerzaam

Beleidskader agenda van onze gewenste ontwikkelingen Samen Onderwijs Maken = Leerzaam Beleidskader 2017 agenda van onze gewenste ontwikkelingen Samen Onderwijs Maken = Leerzaam College van Bestuur, vastgesteld 06-12-2016 Inleiding We hebben inmiddels het tweede jaar van ons meerjarenbeleidsplan

Nadere informatie

februari, 2014 Opdrachtbeschrijving Projectleider landelijke kennisdeling - biebtobieb

februari, 2014 Opdrachtbeschrijving Projectleider landelijke kennisdeling - biebtobieb februari, 2014 Opdrachtbeschrijving Projectleider landelijke kennisdeling - biebtobieb Opdrachtbeschrijving Voor de continuering van het project Landelijke Kennisdeling, met bijzondere focus op het platform

Nadere informatie

Inleiding. Vervanging huidige telefooncentrale. Commissie Bestuur en Financiën. 11 december 2001 Nr. 2001-17.866, CDB Nummer 64/2001

Inleiding. Vervanging huidige telefooncentrale. Commissie Bestuur en Financiën. 11 december 2001 Nr. 2001-17.866, CDB Nummer 64/2001 Commissie Bestuur en Financiën 11 december 2001 Nr. 2001-17.866, CDB Nummer 64/2001 Voordracht van Gedeputeerde Staten aan Provinciale Staten van Groningen inzake de aanschaf en financiering van een nieuwe

Nadere informatie

Reglement Stimuleringsregeling MediaMosa 2011:

Reglement Stimuleringsregeling MediaMosa 2011: Reglement Stimuleringsregeling MediaMosa 2011: Versie 1.0 Datum 29 maart 2011 SURFnet/Kennisnet Innovatieprogramma Het SURFnet/ Kennisnet Innovatieprogramma wordt financieel mogelijk gemaakt door het Ministerie

Nadere informatie

BESTURINGSFILOSOFIE GEMEENTE GOOISE MEREN

BESTURINGSFILOSOFIE GEMEENTE GOOISE MEREN BESTURINGSFILOSOFIE GEMEENTE GOOISE MEREN Projectleider Afdeling Iris van Gils Kerngroep Visie/Missie Datum 28 november 2014 Planstatus Vastgesteld in de Fusieraad 24 november 2014 Opdrachtgever Stuurgroep

Nadere informatie

Inkoopsamenwerking. Samen ambities realiseren Harco Bouwman, Partner, Trevian

Inkoopsamenwerking. Samen ambities realiseren Harco Bouwman, Partner, Trevian Inkoopsamenwerking Samen ambities realiseren Harco Bouwman, Partner, Trevian WIE IS TREVIAN? HET ONTSTAAN TREVIAN HEEFT HAAR WORTELS IN DE CORPORATIE SECTOR EN IS IN 2009 ONDER DE NAAM TREVIN OPGERICHT

Nadere informatie

Medewerker onderwijsontwikkeling

Medewerker onderwijsontwikkeling Medewerker onderwijsontwikkeling Doel Ontwikkelen van en adviseren over het onderwijsbeleid en ondersteunen bij de implementatie en toepassing ervan, uitgaande van de geformuleerde strategie van de instelling/faculteit

Nadere informatie

hoofdlijnen herziening projectplan Het Atelier 30 mei 2001 hogeschool rotterdam w.v.ravenstein

hoofdlijnen herziening projectplan Het Atelier 30 mei 2001 hogeschool rotterdam w.v.ravenstein hoofdlijnen herziening projectplan Het Atelier 30 mei 2001 hogeschool rotterdam w.v.ravenstein Hoofdlijnen herziening projectplan Het Atelier juni 2001 Doelen De drie voornaamste doelen op lange termijnen,

Nadere informatie

ONDERWIJSONTWIKKELING - ACTIVERENDE DIDACTIEK

ONDERWIJSONTWIKKELING - ACTIVERENDE DIDACTIEK ONDERWIJSONTWIKKELING - ACTIVERENDE DIDACTIEK Iedereen heeft er de mond van vol: Het beste uit de leerling halen Recht doen aan verschillen van leerlingen Naast kennis en vaardigheden, aandacht voor het

Nadere informatie

Communicatieplan WTH Vloerverwarming in het kader van de CO2-Prestatieladder

Communicatieplan WTH Vloerverwarming in het kader van de CO2-Prestatieladder Communicatieplan WTH Vloerverwarming in het kader van de CO2-Prestatieladder Communicatieplan, 22 Augustus 2014 1 Voorwoord Duurzaamheid is geen trend, het is de toekomst. Het is niet meer weg te denken

Nadere informatie

Projectplan. Cultuur als middel om onderwijs en omgeving te verbinden Mw. N. Remerie, P. Holland, M. Jakubowski en dhr. C. van Herkhuizen(penvoerder)

Projectplan. Cultuur als middel om onderwijs en omgeving te verbinden Mw. N. Remerie, P. Holland, M. Jakubowski en dhr. C. van Herkhuizen(penvoerder) Projectplan Titel van het project: Naam van de lokale projectleiders: Betrokken partijen binnen het project: Cultuur als middel om onderwijs en omgeving te verbinden Mw. N. Remerie, P. Holland, M. Jakubowski

Nadere informatie

7. Samenwerking t.b.v. infrastructuur exameninstrumenten

7. Samenwerking t.b.v. infrastructuur exameninstrumenten 7. Samenwerking t.b.v. infrastructuur exameninstrumenten Opdrachtgever OCW Projectaannemer SBB Projectleider Nog te bevestigen Contactpersoon Lisette van Loon Start en einde deelproject Fase 1: juni 2012

Nadere informatie

Uw brief van Ons kenmerk Contactpersoon Zoetermeer

Uw brief van Ons kenmerk Contactpersoon Zoetermeer OC enw De heer T. Kok p/a Cool Capital BV Singel 53 1012 VD AMSTERDAM Ministerie van Onderwijs Cultuur en Wetenschappen Europaweg 4 Postbus 25000 2700 LZ Zoetermeer Telefoon (079) 323 Telefax (079) 323

Nadere informatie

Portfoliomanagement software van Thinking Portfolio

Portfoliomanagement software van Thinking Portfolio Portfoliomanagement software van Thinking Portfolio Eenvoudig in gebruik Snelle implementatie Betrouwbaar in de cloud Vast maandbedrag Onbeperkt aantal gebruikers PMO Portfoliomanagement Programma s en

Nadere informatie

Advies. Advies over en ondersteuning bij het (initieel) inrichten/optimaliseren van de structuur van de(it Service Management)organisatie

Advies. Advies over en ondersteuning bij het (initieel) inrichten/optimaliseren van de structuur van de(it Service Management)organisatie DIENST Advies over en ondersteuning bij het (initieel) inrichten/optimaliseren van de structuur van de(it Service Management)organisatie Advies over en ondersteuning bij het initieel inrichten/optimaliseren

Nadere informatie

CCvD Datastandaarden Een gezamenlijk initiatief van SIKB en IHW

CCvD Datastandaarden Een gezamenlijk initiatief van SIKB en IHW CCvD Datastandaarden Een gezamenlijk initiatief van SIKB en IHW versie 2013.12.04 (definitief) 1. Inleiding De Stichting Infrastructuur Kwaliteitsborging Bodembeheer (SIKB) en het InformatieHuis Water

Nadere informatie

Voortgangsbericht projectopdrachten en voortgang Strategische Agenda Versterking Veiligheidsregio's

Voortgangsbericht projectopdrachten en voortgang Strategische Agenda Versterking Veiligheidsregio's Aan Veiligheidsberaad Van DB Veiligheidsberaad Datum 17 september Voortgangsbericht projectopdrachten en voortgang Strategische Agenda Versterking Veiligheidsregio's Context en aanleiding Tijdens het Veiligheidsberaad

Nadere informatie

Nieuwe kans op extra instroom

Nieuwe kans op extra instroom Nieuwe kans op extra instroom Focus op de arbeidsmarkt Naast het erkennen van leerbedrijven is Calibris verantwoordelijk voor ontwikkeling en onderhoud van kwalificaties in de sectoren zorg, welzijn en

Nadere informatie

Profiel. Programmadirecteur Creatieve Industrie Aventus. december 2015

Profiel. Programmadirecteur Creatieve Industrie Aventus. december 2015 Profiel Programmadirecteur Creatieve Industrie Aventus december 2015 Opdrachtgever Aventus Voor meer informatie over de functie Jeannette van der Vorm, adviseur Leeuwendaal Telefoon (088) 00 868 00 / 06-29004782

Nadere informatie

Functieprofiel: Controller Functiecode: 0304

Functieprofiel: Controller Functiecode: 0304 Functieprofiel: Controller Functiecode: 0304 Doel Bijdragen aan de formulering van het strategische en tactische (financieel-)economische beleid van de instelling of onderdelen daarvan, alsmede vorm en

Nadere informatie

In 8 stappen naar bedrijfskundig FM. Van FM-specialist tot strategisch businesspartner

In 8 stappen naar bedrijfskundig FM. Van FM-specialist tot strategisch businesspartner In 8 stappen naar bedrijfskundig FM Van FM-specialist tot strategisch businesspartner Inhoud STAP 1. Maak een businessplan voor FM STAP 2. Zorg voor een optimale werkomgeving STAP 3. Zorg voor een flexibele

Nadere informatie

Raadsvoorstel Programma Inwoners - en Overheidsparticipatie

Raadsvoorstel Programma Inwoners - en Overheidsparticipatie BLANCO gemeente Eindhoven Raadsnummer 15R6463 Inboeknummer 15bst01200 Beslisdatum B&W 8 september 2015 Dossiernummer 15.37.551 Raadsvoorstel Programma Inwoners - en Overheidsparticipatie 2015-2018 Inleiding

Nadere informatie

Samenvatting projectplan Versterking bevolkingszorg

Samenvatting projectplan Versterking bevolkingszorg Aanleiding en projectdoelstellingen Aanleiding In 2011 werd door de (toenmalige) portefeuillehouder Bevolkingszorg in het DB Veiligheidsberaad geconstateerd dat de nog te vrijblijvend door de gemeenten

Nadere informatie

Plan van Aanpak Format. Pilot functiecreatie gemeente/provincie SW bedrijf

Plan van Aanpak Format. Pilot functiecreatie gemeente/provincie SW bedrijf Plan van Aanpak Format Pilot functiecreatie gemeente/provincie SW bedrijf Inhoudsopgave 1 Naar een inclusieve arbeidsorganisatie met functiecreatie. 1 2 Plan van aanpak pilot functiecreatie... 2 3 Projectstructuur

Nadere informatie

Implementatieplan Indicatoren ambulancezorg

Implementatieplan Indicatoren ambulancezorg Implementatieplan Indicatoren ambulancezorg definitieve versie maart 2015 1 1. Inleiding In oktober 2014 heeft het bestuur van Ambulancezorg Nederland de indicatorenset ambulancezorg vastgesteld. Hiermee

Nadere informatie

Visiedocument Expertisenetwerk Kinder- en Jeugdpsychiatrie (EKJP)

Visiedocument Expertisenetwerk Kinder- en Jeugdpsychiatrie (EKJP) Visiedocument Expertisenetwerk Kinder- en Jeugdpsychiatrie (EKJP) I/ Inleiding Het aantal kinderen en jongeren met ernstige psychische problemen is goed bekend. Zowel in Nederland als in andere landen

Nadere informatie

1. Aanpak beoordeling Regionale en Innovatieve Projecten door RGA

1. Aanpak beoordeling Regionale en Innovatieve Projecten door RGA BEOORDELINGSKADER REGIONALE EN INNOVATIEVE PROJECTEN 1. Aanpak beoordeling Regionale en Innovatieve Projecten door RGA De regionale samenwerking Groningen-Assen is ontstaan om economische kansen te benutten

Nadere informatie

Profiel. Opleidingsmanager Social Work. 15 juni Opdrachtgever Hogeschool van Amsterdam Faculteit Maatschappij en Recht

Profiel. Opleidingsmanager Social Work. 15 juni Opdrachtgever Hogeschool van Amsterdam Faculteit Maatschappij en Recht Profiel Opleidingsmanager Social Work 15 juni 2017 Opdrachtgever Hogeschool van Amsterdam Faculteit Maatschappij en Recht Voor meer informatie over de functie Jeannette van der Vorm, adviseur Leeuwendaal

Nadere informatie

Profielschets van de omvang en samenstelling van de Raad van Commissarissen en zijn leden

Profielschets van de omvang en samenstelling van de Raad van Commissarissen en zijn leden Bijlage a Profielschets van de omvang en samenstelling van de Raad van Commissarissen en zijn leden De functie van de Raad van Commissarissen. In deze profielschets wordt eerst ingegaan op de achtergronden

Nadere informatie

Inlichtingenbureau Voortgangsrapportage April Realisatie van het Sectorloket-systeem

Inlichtingenbureau Voortgangsrapportage April Realisatie van het Sectorloket-systeem Inlichtingenbureau Voortgangsrapportage April 2004 Realisatie van het Sectorloket-systeem Opdrachtgever: stichting Inlichtingenbureau Status Versie Datum Definitief 1.0 27 april 2004 Inhoudsopgave Inhoudsopgave...

Nadere informatie

Datum: 28-10-2010 L.Bongarts J.Wauben, JP Spelthan, S.Niekamp Mariena van der Slot, Ineke van der Laan, Alf Schösser

Datum: 28-10-2010 L.Bongarts J.Wauben, JP Spelthan, S.Niekamp Mariena van der Slot, Ineke van der Laan, Alf Schösser Projectplan samenwerking Onderdeel Week van de Jeugd Opdrachtnemers Werkgroep Datum: 28-10-2010 L.Bongarts J.Wauben, JP Spelthan, S.Niekamp Mariena van der Slot, Ineke van der Laan, Alf Schösser 1. Projectomschrijving

Nadere informatie

Portfoliomanagement. Management in Motion 7 maart 2016

Portfoliomanagement. Management in Motion 7 maart 2016 Portfoliomanagement Management in Motion 7 maart 2016 PMO Institute Julianalaan 55 3761 DC Soest I: www.pmoinstitute.com I: www.thinkingportfolio.nl E: info@pmoinstitute.com Tjalling Klaucke E: tj.klaucke@pmoinstitute.com

Nadere informatie

Missie visie document

Missie visie document Missie visie document 2014 2018 NVLO bestuur Oktober 2014 Visie Nederlandse Vereniging van Leidinggevenden Operatieafdeling (NVLO) De NVLO is een professionele en ondernemende beroepsvereniging voor leidinggevende

Nadere informatie

Informatiepakket Leerlabs

Informatiepakket Leerlabs Informatiepakket Leerlabs Informatiepakket Leerlabs De vraag naar gepersonaliseerd onderwijs en het gebruik van ict in de klas groeit. Veel scholen werken aan initiatieven gericht op gepersonaliseerd leren

Nadere informatie

Beleid. Beschrijving trekkersrollen LC en LD. Stichting Openbaar Voortgezet Onderwijs Coevorden, Hardenberg e.o. / De Nieuwe Veste

Beleid. Beschrijving trekkersrollen LC en LD. Stichting Openbaar Voortgezet Onderwijs Coevorden, Hardenberg e.o. / De Nieuwe Veste 1. Inleiding De koers voor de komende jaren, zoals beschreven in het strategisch beleidsplan 2011-2014 heeft consequenties voor gewenste managementstijl van de school. In de managementvisie 2011-2014 heeft

Nadere informatie

Opleiding: Eerst Verantwoordelijke Verzorgende met plus (EVV met plus)

Opleiding: Eerst Verantwoordelijke Verzorgende met plus (EVV met plus) Opleiding: Eerst Verantwoordelijke Verzorgende met plus (EVV met plus) De Eerst Verantwoordelijke Verzorgende (EVV er) is onmisbaar in de zorg en u wilt uw EVV er de juiste kennis en vaardigheden meegeven.

Nadere informatie

DAG VAN DE BEROEPSKOLOM 9 O K TO B E R 20 1 5

DAG VAN DE BEROEPSKOLOM 9 O K TO B E R 20 1 5 DAG VAN DE BEROEPSKOLOM MBO-HBO 9 O K TO B E R 20 1 5 Doelen Kijken wat al goed werkt Nagaan of iets bijdraagt aan de kwaliteit van de aansluiting en doorstroom Aangeven wat kan verder worden uitgewerkt

Nadere informatie

Op weg naar EUR-strategie online leren

Op weg naar EUR-strategie online leren Op weg naar EUR-strategie online leren SURF Symposium Open en Online Education, 11 maart 2014 Dr. Gerard Baars Directeur Risbo en projectleider deelprogramma online leren EUR Bouwstenen strategie online

Nadere informatie

ONZE AGENDA OPLEIDEN IN ROTTERDAM VOOR DE WERELD VAN MORGEN STRATEGISCHE AGENDA

ONZE AGENDA OPLEIDEN IN ROTTERDAM VOOR DE WERELD VAN MORGEN STRATEGISCHE AGENDA ONZE AGENDA OPLEIDEN IN ROTTERDAM VOOR DE WERELD VAN MORGEN STRATEGISCHE AGENDA VOORWOORD Hoe leiden we elke student op tot de professional voor de wereld van morgen? Met de blik op 2025 daagt die vraag

Nadere informatie