Memo DARE,CMS en LCMS

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Memo DARE,CMS en LCMS"

Transcriptie

1 DARE in relatie tot CMS en LCMS 1 Inleiding Tijdens de bestuursvergadering van E-merge op heeft het bestuur gevraagd om een korte studie naar de relatie tussen het initiatief Digitaal Platform (DARE) van Surf, Content Management Systemen (CMS) en Learning Content Management Systemen (LMCS). In dit memorandum wordt hiertoe ingegaan op: - Definiëring en functionaliteit van LCMS en CMS. Volledigheidshalve wordt daarbij ook kort ingegaan op de Elektronische Leeromgeving (ELO zoals bijv. Blackboard) en Learning Management Systemen (LMS) vanwege de nauwe onderlinge samenhang; - Een beschrijving van het Dare-project (Digital Academic Repositories 1 ) onder leiding van Surf; - Huidige markt en marktverwachtingen ten aanzien van CMS en LCMS en de keuze van E-Merge voor HIVE; - Samenhang tussen DARE, CMS en LCMS. Volledigheidshalve wordt hieronder (Box 1) een overzicht gegeven van de drie hoofdprocessen binnen het elektronisch leren. Box 1: Onderwijsmateriaal, onderwijsproces en de administratie Het elektronisch leren kan volgens Sloep en Westera in drie hoofdprocessen onderscheiden worden: 1. Het ontwikkelen en beheren van onderwijsmateriaal ( content ) Dit betreft ontwikkeling van bronnen- en leermateriaal zoals teksten, video s, collecties hyperlinks, leertaken of opdrachten en ingangs- en eindtoetsen. Ook het ontwikkelen van een didactische werkvorm die aangeeft hoe opdrachten worden uitgevoerd en hoe met het bronnenmateriaal wordt gewerkt, valt hieronder. Allerlei software kan gebruikt worden om onderwijsmateriaal te ontwikkelen, en voor hergebruik aan te passen. 2. Het elektronisch ondersteunen van het feitelijke onderwijsleerproces Dit is de virtuele werkruimte voor de studenten, materiedeskundigen en moderatoren. Deelnemers treffen hier boekenplanken met bronnenmateriaal, communicatiefaciliteiten, oefensituaties en feedbackmogelijkheden. De leer- en onderwijsactiviteiten worden elektronisch ondersteund. 3. De administratieve ondersteuning van het onderwijsleerproces Hier gaat het om diverse administratieve en beheersprocessen zoals het inschrijven van studenten, het volgen van de studievoortgang, het roosteren en dergelijke. 1 Repositories zijn lokaal bij de instellingen onderhouden informatiesystemen voor wetenschappelijke output. memocmslcms.doc 1 van

2 2 Definiëring/Functionaliteit 2.1 CMS Een CMS richt zich op de levenscyclus van content: Creëren, verzamelen en bewerken Beoordelen en goedkeuren Beheren en aggregeren Toegankelijk maken en distribueren Archiveren en vernietigen Een CMS biedt de mogelijkheid om ongestructureerde informatie in kleinere eenheden dan documenten te beheren. Ook faciliteert een CMS het hergebruik van informatieobjecten, bijv. door het mogelijk maken van publicatie in verschillende vormen en via verschillende media. Content Management is al enkele jaren een begrip in de wereld van websites en uitgeverijen. Binnen universiteiten beginnen met name universitaire bibliotheken gebruik te maken van CMS ten behoeve van de ontsluiting, beheer en publicatie van (digitale) wetenschappelijke informatie.. Ook voor het beheer van universitaire websites kan een CMS belangrijk instrument zijn. Een veel gebruikte standaard bij een CMS is extensible Mark-up Language (XML) waarmee de inhoudelijke structuur en bronnen van informatie medium neutraal kunnen worden beschreven. 2.2 LCMS LCMS is een CMS welke speciaal voor het maken en beheren van leercontent is gemaakt (en daarmee nauw gerelateerd aan het ontwikkelen en beheren van onderwijsmateriaal zoals genoemd in Box 1). De gewone CMS-produkten zijn (nog) niet voor het onderwijs ingericht. Met een goed LCMS is het mogelijk om leerobjecten (een eenheid leerstof die zelfstandig toegevoegde waarde heeft voor het leerproces) individueel dan wel in teams te ontwikkelen en te beheren (o.a. versie- en variatiebeheer). Belangrijke zaken daarbij zijn: ondersteunen van het ontwikkel- en samenwerkingsproces; opslaan van de content in de kleinst mogelijke betekenisvolle eenheid (herbruikbare leerobjecten voor verschillende doelgroepen); het scheiden van inhoud en vorm; zodanig opslaan dat de content gemakkelijk en betekenisvol is terug te vinden en te hergebruiken. Voordelen daarvan zijn dat content op maat kan worden gedistribueerd (personalisatie), zowel wat betreft inhoud, vorm als omvang (wat, hoe en hoeveel). Binnen een LCMS is het mogelijk om verschillende auteurs (docenten en/of studenten inclusief het beheer van auteursrechten) te ondersteunen die ieder hun eigen ontwikkeltool (van tekstverwerkers als Word tot meer geavanceerde tools als Dreamweaver of Authorware) kunnen gebruiken. Een LCMS faciliteert het ontwikkelen en beheren van leerstof op een gestructureerde wijze maar kan ook gebruikt worden ter ondersteuning van samenwerking door studenten en het tracken and tracen van studenten ten aanzien van de wijze waarop zij omgaan met de lesinhoud. Hoewel CMS en LCMS qua functionaliteit in principe een grote overlap vertonen zijn er, zoals hierboven reeds genoemd ook duidelijke verschillen. Deze zijn met name: - CMS maken veelal gebruik van XML als onderliggende standaard; LCMS-produkten van zogeheten SCORM (Sharable Content Object Reference Model); memocmslcms.doc 2 van

3 - LCMS- producten zijn gericht op een sterk integratie met de ELO; Bij een CMS is dit niet, of veel minder, het geval. - LCMS gaan uit van workflow/templates gebaseerd op onderwijsprocessen, CMSprodukten zijn gericht op publicaties. Dat betekent bijv. dat een LCMS uitgaat van kleine herbruikbare leerobjecten opgeslagen in een beperkt toegankelijke Learning Object Repository. CMS-produkten daarentegen gaan uit een open structuur, een zorgvuldig proces van peer review, grote documenten en een brede en open toegang. 2.3 ELO en LMS Een LCMS is nauw gerelateerd aan een ELO en aan LMS-produkten welke in principe met name gericht zijn op het elektronisch ondersteunen van het leerproces en de administratieve ondersteuning van het leerproces (zie box 1). Een ELO is feitelijk de afspeelomgeving voor een LCMS. De ELO dient als portal voor de student (toegang tot vakken, communicatie, creëren van communities e.d). Het LCMS levert de inhoud via de ELO. Via bijv. Blackboard wordt inmiddels echter ook een overvloed aan content beschikbaar gesteld (dictaten, powerpoint-presentatie, streaming video, etc.). Dit gebeurt echter veelal op individuele niveau (per vak /docent) zonder verdere uitwisseling met andere docenten. De term leermanagementsysteem (LMS) wordt internationaal vaak gebruikt ter aanduiding van softwaresystemen die zowel primaire processen als secundaire processen ondersteunen. Een LMS is in de praktijk vaak een combinatie van een studentinformatiesysteem (SIS) en een elektronische leeromgeving (ELO). Het onderscheid tussen LCMS, ELO en LMS is allesbehalve eenduidig. Er is sprake van een toenemende overlap in functionaliteit en integratie van systemen. (zie ook punt 4 hieronder). Zie ook de bijlage voor een voorbeeld van de integratie/samenhang van verschillende systemen. 4. Het Dare-project Het DARE (Digital Academic Repositories)- project is een initiatief van de gezamenlijke Nederlandse universiteiten om al hun onderzoeksresultaten digitaal toegankelijk te maken. Het project is zeer recent van start gegaan. Ook de Koninklijke Bibliotheek, de Koninklijke Nederlandse Academie van Wetenschappen en de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek werken aan dit samenwerkingsproject mee. De coördinatie ligt in handen van Stichting SURF DARE speelt in op de ontwikkelingen in de wetenschappelijke informatievoorziening. Informatie- en communicatietechnologie is daarin een dominante rol gaan spelen. DARE streeft naar modernisering van de Nederlandse wetenschappelijke informatiehuishouding door het realiseren van een infrastructuur en het bieden van geavanceerde diensten voor het digitaal vastleggen, toegankelijk maken, bewaren en distribueren van de Nederlandse wetenschappelijke productie. De zichtbaarheid van en toegang tot de wetenschappelijke output wordt daarmee sterk verbeterd. Uitgangspunt van DARE is dat dat gebeurt binnen alle instellingen op een vergelijkbare wijze, met behoud van de eigen verantwoordelijkheid en onder eigen beheer, zonder doublures in de opslag en de onderhoudsinspanningen. De binnen het kader van DARE te hanteren standaarden (gebaseerd op OAI, Open Archive Initative) sluiten nauw aan bij de internationale ontwikkelingen opdat de informatie zowel nationaal als internationaal optimaal uitwisselbaar zal zijn. Digitale beschikbaarheid, op basis van open, internationale standaarden, vereenvoudigt het verdere gebruik van de informatie memocmslcms.doc 3 van

4 voor verschillende doeleinden. Te denken valt aan publicatie in traditionele of nieuwe (elektronische) tijdschriften, duurzame opslag bij de Koninklijke Bibliotheek, opname in het Open Sources-systeem van NWO en verwerking in digitale leeromgevingen voor het onderwijs. Binnen DARE is een link naar ELO s (verwerken van onderzoeksinformatie in digitale leeromgevingen) een specifiek aandachtspunt). Voor wat betreft de IT-architectuur voor de realisatie van bovenstaande doelstellingen staat het project nog volledig in de opstartfase (inventarisatie). CMS en Systemen voor onderzoeksinformatie van de deelnemende instellingen zullen onderling uitwisselbaar moeten zijn. Dat zal naar verwachting op termijn lijden naar een grotere mate van standaardisering, bijv. ten aanzien van CMS. 5. De markt 5.1 De toekomst De CMS en LCMS-markt is volop in beweging. Marktanalisten verwachten een consolidatie van de CMS en LCMS-markt binnen een aantal jaren. Deze consolidatie kent een aantal aspecten: 1. CMS-producten zullen qua functionaliteit steeds meer op elkaar gaan lijken; 2. CMS-, Portal- en LCMS producten zullen geleidelijk samensmelten tot één categorie van producten. Die producten zullen sterk modulair in opbouw zijn. Specifieke LCMSprodukten zullen naar verachting verdwijnenen 3. Het aantal spelers in de markt zal sterk afnemen als gevolg van overnames en het wegvallen van ondernemingen die financiële en innovatieve daadkracht ontberen. Generieke software fabrikanten (zoals Microsoft) zullen de CMS-markt gaan betreden en proberen daarin snel tot de top door te stoten 4. In de toekomst zullen CMS-produkten ook SCORM als standaard gaan ondersteunen. 5. De ontwikkelaars van ELO s zullen de nu nog beperkte CMS functionaliteit binnen de ELO verbeteren. 5.2 Huidige LCMS-produkten De DU heeft recent (voorjaar 2002) een uitvoerige studie gemaakt van alle beschikbare LCMS-produkten. Een belangrijke conclusie daarbij is dat LCMS als product nog lang niet volwassen is. De DU heeft op basis van 10 criteria (o.a functionaliteit, gebruik van standaarden kwaliteit, stabiliteit leverancier, mogelijkheden voor integratie met ELO, oriëntatie HO) in eerste instantie 4 mogelijke pakketen geselecteerd (Click2Cearn, Harvest Road (Hive), en, Thinktanx). Op basis van een verdere selectie kiest de DU in principe voor het product Hive. Belangrijke afweging daarbij is de oriëntatie op het HO, de volledige integratie ( building block ) met Blackboard en de beperkte kosten. Het is bij uitstek geschikt om versiebeheer, hergebruik en het delen van content voor elektronische leeromgevingen te ondersteunen De keuze voor Hive binnen E-merge gebeurt feitelijk om dezelfde reden als hierboven genoemd. Feitelijk gaat het hier om een pragmatische keuze waarbij de één op één integratie met Bb ( legoblok ) en de (vooralsnog) beperkte kosten een belangrijke rol spelen. memocmslcms.doc 4 van

5 Nadeel is dat Hive een klein Australisch bedrijf is. Zoals hierboven aangegeven is de kans groot dat de positie van Hive in de markt aanzienlijk zal veranderen.. Toepassing van Hive dient dan ook uitdrukkelijk als pilot te worden gepositioneerd. Daarbij dienen vooraf cases te worden beschreven die men gaat onderzoeken en criteria te benoemen die van belang zijn voor de wijze van beoordeling van de pilotresultaten. 6. Relatie DARE- CMS LCMS Op dit moment is er nog een beperkte relatie tussen enerzijds de ontwikkelingen rondom CMS/DARE binnen universiteiten en anderzijds de LCMS-pilot in E-merge verband. Hierbij kan worden opgemerkt dat de ontsluiting van content (wetenschappelijke informatie) door bibliotheken mijlenver voor ligt in vergelijking met content voor het onderwijs. Dit is ook niet verwonderlijk gezien de missie van bibliotheken. In deze zin mag ook verwacht worden dat de CMS- ontwikkelingen binnen bibliotheken veel sneller zullen verlopen dan de LCMSontwikkelingen binnen het onderwijs (organisatie moet nog worden ingericht met specifieke aandacht voor de samenwerking tussen docenten) een LCMS zal ook moeten worden ingericht op basis van het gekozen onderwijsmodel). De relatie tussen een LCMS en CMS zal in de komende jaren echter veel sterker worden onder invloed van twee ontwikkelingen: - Het hierboven genoemde proces van integratie van systemen (CMS-LCMS-ELO-SIS) - De integratie van wetenschappelijke informatie in het onderwijs (integratie met de elektronische leeromgeving). Hier zijn al een aantal concrete voorbeelden van beschikbaar (bijv de virtuele kenniscentra van de BTUD/TUD) voor een aantal vakgebieden). Ook het project DARE heeft deze ambitie. Bovenstaande onderstreept nogmaals het belang om HIVE te positioneren als een pilot. memocmslcms.doc 5 van

6 7. Bronnen: - Advies over de toepassing van Content Management Systemen binnen de TU Delft, You We I, december LCMS pakket evaluatie, Digitale Universiteit, april (Learning) objects of Desire, promises and Practicality. Lory Morimer in ASTD s online magazine, april The Evolution of the Learning Content Management System By Shelley R. Robbins in in ASTD s online magazine, april ELO s, DLO s en LMS en: achtergronden en soorten, Verstelle, Sloep en de la Parra, ICT in het hoger onderwijs, Presentatie DU over LCMS op de LCMS-dag aan de Universiteit Maastricht, 31 oktober Plan van Aanpak Dare-project, Surf, november Content management en e-learning, Presentatie Wouter Keller, Joost Groot Kormelink Manon Gorissen memocmslcms.doc 6 van

7 Bijlage: Voorbeeld van de integratie/samenhang van verschillende systemen. memocmslcms.doc 7 van

Onderwijstechnologisch expertisecentrum OTEC Open Universiteit Nederland. Architectuurontwerp ELO. Architectuurstudie ELO

Onderwijstechnologisch expertisecentrum OTEC Open Universiteit Nederland. Architectuurontwerp ELO. Architectuurstudie ELO Onderwijstechnologisch expertisecentrum OTEC Open Universiteit Nederland Architectuurontwerp ELO Open Universiteit Nederland Heerlen, september 1999 Datum 30-03-04 Pagina 1 van 68 Onderwijstechnologisch

Nadere informatie

DE ROL VAN DE BIBLIOTHEEK IN OPEN EN ONLINE ONDERWIJS: EEN VERKENNING

DE ROL VAN DE BIBLIOTHEEK IN OPEN EN ONLINE ONDERWIJS: EEN VERKENNING DE ROL VAN DE BIBLIOTHEEK IN OPEN EN ONLINE ONDERWIJS: EEN VERKENNING De rol van de bibliotheek in open en online onderwijs: een verkenning 3 INHOUDSOPGAVE Samenvatting 4 Achtergrond 6 Directe aanleiding

Nadere informatie

E-merge en het Blackboard Content System

E-merge en het Blackboard Content System E-merge en het Blackboard Content System Peter Verheijen Mei 2004 Voorwoord Met de invoering van elektronische leeromgevingen is de rol van informatie en communicatie technologie (ICT) in het onderwijs

Nadere informatie

ICT Meerjarenplan 2012-2015

ICT Meerjarenplan 2012-2015 ICT Meerjarenplan 2012-2015 Bij ons leer je de wereld kennen 2 ICT Meerjarenplan 2012-2015 Vastgesteld door het College van Bestuur op 13 december 2011 3 ICT meerjarenplan 2012-2015 Inhoud ICT MJP 1. Samenvatting

Nadere informatie

ICT en Onderwijs. SURF SiX Leertechnologie in de lage landen

ICT en Onderwijs. SURF SiX Leertechnologie in de lage landen ICT en Onderwijs SURF SiX Leertechnologie in de lage landen Leertechnologie in de Lage Landen Pierre Gorissen Jocelyn Manderveld Frank Benneker Bas Cordewener Colofon Leertechnologie in de Lage Landen

Nadere informatie

Architectuur. Enterprise Portal

Architectuur. Enterprise Portal Architectuur Enterprise Portal Auteur : Ivo Huurdeman Versie : 1.0 Status : Final Documentdatum : 11-02-14 Architectuur 2014 Pagina 1 van 20 Inhoudsopgave Inhoudsopgave 2 Inleiding... 3 1...Enterprise

Nadere informatie

Uitwerking onderdelen werkplan

Uitwerking onderdelen werkplan Uitwerking onderdelen werkplan Het Nationaal Platform Data Model (NPDM) heeft een werkplan opgesteld om richting te geven aan de activiteiten voor de komende maanden en inzicht te krijgen in de benodigde

Nadere informatie

KOOPwijzer. Elektronische Leeromgevingen. Leren vernieuwen met ict. In dit nummer: Februari 2008 Nummer 6

KOOPwijzer. Elektronische Leeromgevingen. Leren vernieuwen met ict. In dit nummer: Februari 2008 Nummer 6 KOOPwijzer Leren vernieuwen met ict Februari 2008 Nummer 6 Vergelijkend onderzoek ict-producten en diensten voor het onderwijs In dit nummer: 3 Waarom een elektronische leeromgeving? 4 Beschrijving elektronische

Nadere informatie

Elektronische leeromgevingen

Elektronische leeromgevingen Elektronische leeromgevingen 20 januari 2010 Over het gebruik in het middelbaar beroepsonderwijs Auteur Opdrachtgever Danny Streelder sambo~ict Inhoudsopgave INHOUDSOPGAVE...1 SAMENVATTING...3 1. INLEIDING...5

Nadere informatie

Implementatieplan Bibliotheek.nl

Implementatieplan Bibliotheek.nl Implementatieplan Bibliotheek.nl Van idee naar toepassing in de praktijk Versie: 1.0 Datum: 31 Augustus 2010 1 1 IMPLEMENTATIE VISIE BIBLIOTHEEK.NL... 3 1.1 MISSIE VAN BIBLIOTHEEK.NL: OPENBARE BIBLIOTHEKEN

Nadere informatie

Basiscursus Geo-Informatie

Basiscursus Geo-Informatie Basiscursus Geo-Informatie student driven learning 1 Versie: GIPSY rapport 2004-01 versie 2.5 Auteurs: Paul van den Heuvel, Ron van Lammeren, Petra Wentzel, Patris van Boxtel, Peter de Klein, Bram Aarts,

Nadere informatie

Hoe? Zo! Documentmanagement Waar is dat dossier gebleven?

Hoe? Zo! Documentmanagement Waar is dat dossier gebleven? Hoe? Zo! Waar is dat dossier gebleven? Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Wat is documentmanagement? 4 3 Waarom is documentmanagement belangrijk voor mij? 8 4 Hoe kun je documentmanagement inrichten? 13 5 Hoe

Nadere informatie

Framework van standaarden

Framework van standaarden Framework van standaarden Geonovum datum 10 december 2007 versie 2.0 Definitief Versiebeschrijving Versienummer Jaar Versienummer Versiebeschrijving 2006-02 1.0 Eerste versie voor discussie gemaakt door

Nadere informatie

Open Standaarden & Open Source Software in de zorg. Een verkennend onderzoek

Open Standaarden & Open Source Software in de zorg. Een verkennend onderzoek Open Standaarden & Open Source Software in de zorg Een verkennend onderzoek Oktober 2009 Auteurs : S. Seyffert H. Bakker R. Stegwee A. Blokhuis Datum: Oktober 2009 Inhoudsopgave MANAGEMENT SAMENVATTING...

Nadere informatie

Een visie op de Digitale Leer en Werkomgeving

Een visie op de Digitale Leer en Werkomgeving 1 Een visie op de Digitale Leer en Werkomgeving in het hoger onderwijs Een drieluik Nico Juist SURFfoundation Special Interest Group Digitale Leer & Werk Omgeving 2011 2 in het hoger onderwijs Een drieluik

Nadere informatie

Cloud computing in het onderwijs

Cloud computing in het onderwijs SURFnet Kennisnet Innovatieprogramma SURFnet bv Postbus 19035 3501 DA Utrecht Telefoon 030 2 305 305 Fax 030 2 305 329 admin@surfnet.nl www.surfnet.nl Stichting Kennisnet Postbus 778 2700 AT Zoetermeer

Nadere informatie

Hoger Onderwijs Referentie Architectuur

Hoger Onderwijs Referentie Architectuur Hoger Onderwijs Referentie Architectuur Implementatiehulpmiddelen Ontwikkelingen Principes Digitaal leren & werken Studentmobiliteit Onderzoeksdata Cloud computing Integratie Business Informatievoorziening

Nadere informatie

De Oracle Customer Data Hub als Customer Knowledge Management-applicatie?

De Oracle Customer Data Hub als Customer Knowledge Management-applicatie? De Oracle Customer Data Hub als Customer Knowledge Management-applicatie? Een vergelijkend onderzoek tussen de Customer Data Hub en de eisen en wensen die een organisatie stelt met betrekking tot de functionele

Nadere informatie

De bouwstenen van de digitale bibliotheek

De bouwstenen van de digitale bibliotheek De bouwstenen van de digitale bibliotheek DEN Marco de Niet Dit artikel is geschreven door Marco de Niet en gepubliceerd in De Digitale Bibliotheek. Red. Bart van der Meij en Kees Westerkamp. Rotterdam,

Nadere informatie

Onderwijs en open leermiddelen. advies

Onderwijs en open leermiddelen. advies Onderwijs en open leermiddelen advies Onderwijs en open leermiddelen Colofon De Onderwijsraad is een onafhankelijk adviescollege, opgericht in 1919. De raad adviseert, gevraagd en ongevraagd, over hoofdlijnen

Nadere informatie

Onderzoek portalen. Universitair Informatiemanagement SB/UIM/13/1114/FS. Meer inzicht in portalen. Document Historie. Kenmerken:

Onderzoek portalen. Universitair Informatiemanagement SB/UIM/13/1114/FS. Meer inzicht in portalen. Document Historie. Kenmerken: Universitair Informatiemanagement Kenmerk: SB/UIM/13/1114/FS Datum: 24 april 2014 Onderzoek portalen Meer inzicht in portalen Frank Snels Universitair informatiemanagement Universiteit Twente Document

Nadere informatie

Social Software in het onderwijs

Social Software in het onderwijs Colofon Titel Social Software in het onderwijs Auteur Pierre Gorissen, P.Gorissen@fontys.nl Fontys Hogescholen Afdeling Onderwijs Centrum voor Onderwijsinnovatie en Onderzoek Postbus 347, 5600AH Eindhoven

Nadere informatie

Onderzoek Functionaliteit e-depot Decentrale Overheden. Versie 1.0

Onderzoek Functionaliteit e-depot Decentrale Overheden. Versie 1.0 Onderzoek Functionaliteit e-depot Decentrale Overheden Versie 1.0 Auteur KING Versie 1.0 Datum maandag 2 februari 2015 2 Inhoud Managementsamenvatting 4 1 Inleiding 6 1.1 Aanleiding 6 1.2 Achtergrond ontwikkeling

Nadere informatie

samen wat kan, individueel wat moet Samen bouwen aan een netwerk van landelijke voorzieningen

samen wat kan, individueel wat moet Samen bouwen aan een netwerk van landelijke voorzieningen samen wat kan, individueel wat moet Samen bouwen aan een netwerk van landelijke voorzieningen Samenvatting en conclusies van het onderzoek naar een landelijke infrastructuur voor duurzame toegang tot digitale

Nadere informatie

Onderzoek Open Source Ondersteuning SGA. Onderzoek Open Source Ondersteuning Service Gerichte Architectuur

Onderzoek Open Source Ondersteuning SGA. Onderzoek Open Source Ondersteuning Service Gerichte Architectuur Onderzoek Open Source Ondersteuning SGA Onderzoek Open Source Ondersteuning Service Gerichte Architectuur Opdrachtgever : Bestuursdienst Gemeente Rotterdam Projectleider : Folkert-Jan de Groot ( 06 51

Nadere informatie

SBR IN BEDRIJF EEN ONDERZOEK NAAR DE MOGELIJKHEDEN VAN STANDARD BUSINESS REPORTING VOOR MKB-BEDRIJVEN IN NEDERLAND

SBR IN BEDRIJF EEN ONDERZOEK NAAR DE MOGELIJKHEDEN VAN STANDARD BUSINESS REPORTING VOOR MKB-BEDRIJVEN IN NEDERLAND Economie en Management SBR IN BEDRIJF EEN ONDERZOEK NAAR DE MOGELIJKHEDEN VAN STANDARD BUSINESS REPORTING VOOR MKB-BEDRIJVEN IN NEDERLAND Dr. Eric Melse MBA en Dr. Jesse Weltevreden COLOFON SBR IN BEDRIJF

Nadere informatie

Dataopslagbeleid Universiteit Twente

Dataopslagbeleid Universiteit Twente Universitair Informatiemanagement Dataopslagbeleid Universiteit Twente Inhoudsopgave Voorwoord... 2 Inleiding... 3 1. Afbakening... 3 2. Algemeen beleid... 4 3. Instellingssystemen... 5 4. E-mail en gebruikersdata...

Nadere informatie

E-portfolio Huidige stand van ontwikkeling en toepassing

E-portfolio Huidige stand van ontwikkeling en toepassing E-portfolio Huidige stand van ontwikkeling en toepassing E-portfolio binnen de Zorg, Welzijn en Sport Bouwen aan kennis Calibris Kenniscentrum voor leren in de praktijk in Zorg, Welzijn en Sport Postbus

Nadere informatie

Innovatie. meteffect. Adviescommissie Bibliotheekinnovatie

Innovatie. meteffect. Adviescommissie Bibliotheekinnovatie Innovatie meteffect Adviescommissie Bibliotheekinnovatie Innovatie meteffect Adviescommissie Bibliotheekinnovatie Inhoud 4 Samenvatting 6 1 Inleiding 12 2 Programmalijnen 13 13 14 14 14 15 15 Programmalijn

Nadere informatie

SLIM SAMENWERKEN AAN ICT Cloud computing en shared service centra

SLIM SAMENWERKEN AAN ICT Cloud computing en shared service centra SLIM SAMENWERKEN AAN ICT Cloud computing en shared service centra Slim Samenwerken aan ICT Cloud computing en shared service centra Colofon Samenstelling Uitgebracht in opdracht van het Kwaliteitsinstituut

Nadere informatie