Met genoegen presenteren wij u het Jaarverslag Stages 2007.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Met genoegen presenteren wij u het Jaarverslag Stages 2007."

Transcriptie

1 Directie Concernstaf Ingekomen stuk D1 (PA 21 mei 2008) Concern P&O Beleid Aan de Gemeenteraad van Nijmegen Korte Nieuwstraat PP Nijmegen Telefoon (024) Telefax (024) Postadres Postbus HG Nijmegen Datum 23 april 2008 Ons kenmerk A210/ Contactpersoon Murset Yavuz Onderwerp jaarverslag stages 2007 Datum uw brief Doorkiesnummer Geachte leden van de Raad, Met genoegen presenteren wij u het Jaarverslag Stages Met het oog op toenemende vergrijzing enerzijds en onze maatschappelijke verantwoordelijkheid voor jongeren anderzijds hebben wij in het kader van het Strategisch Personeelsbeleid in februari 2007 besloten om een actief stagebeleid te voeren. Beoogd is om het aantal stageplaatsen te verdubbelen, namelijk van één stagiair op de 50 personeelsleden in 2006 naar één stagiair op de 25 personeelsleden in Tevens hebben wij, rekening houdend met het PvdA-initiatiefvoorstel Niemand aan de Kant, als doel gesteld om 20 van de geplande 80 stages aan allochtone studenten toe te wijzen. De doelstelling voor wat betreft het aantal stagiaires in huis is in ruime mate gerealiseerd; in totaal zijn 95 stagiaires geplaatst. Gezien deze positieve resultaten van de afgelopen periode hebben wij de ambitie om het aantal stages te verhogen van 80 in 2007 naar 100 in De doelstelling met betrekking tot het aantal stagiaires van allochtone herkomst is in 2007 niet gehaald. Eén van de redenen hiervoor is dat er relatief weinig stageaanvragen van allochtone studenten zijn binnengekomen. Wij zullen dan ook in 2008 specifieke wervingskanalen inzetten om meer allochtone stagiaires te kunnen plaatsen. Eén van de acties die wij zullen ondermenen is om in overleg met een aantal faculteiten van de RUN, de HAN en een aantal opleidingen van het ROC waar relatief veel allochtone studenten te vinden zijn, een wervingsactie starten. Aantal Bijlagen: 2 Raadsbrief stageverslag 23apr08.doc

2 Gemeente Nijmegen Directie Concernstaf Concern P&O Beleid Vervolgvel 1 Daarnaast zullen wij de (allochtone) medewerkers van de gemeente oproepen als ambassadeurs en als potentiële stagebegeleiders van allochtone studenten. Verder zullen wij in 2008 actiever bevorderen dat succesvolle stagiaires kunnen instromen na afronding van de studie. Er worden aanvullende acties ondernomen om de kwaliteit van de communicatie rondom de stages en de kwaliteit van de stagebegeleiding te verbeteren. De subsidie van het A+O Fonds wordt ingezet voor de verbetering van de kwaliteit in de communicatie en de stagebegeleiding. In het bijgevoegde Jaarverslag Stages 2007 leest u meer over de resultaten van ons actief stagebeleid in de periode van 1 maart 2007 tot 1 maart 2008, de middelen die ingezet zijn en de actiepunten. Wij hopen dat wij u hiermee voldoende hebben geïnformeerd. Hoogachtend, College van Burgemeester en Wethouders van Nijmegen, De Burgemeester, De Secretaris, mr. Th.C. de Graaf P. Eringa Raadsbrief stageverslag 23apr08.doc

3 JAARVERSLAG STAGES 2007 StageBureau Gemeente Nijmegen Gemeente Nijmegen 2008

4 Jaarverslag STAGES 2007 Gemeente Nijmegen Inhoudsopgave 1. Aanleiding en achtergrond Stagiaires in huis Stageaanvragen Activiteiten van het stagebureau Inventarisatie Interne en externe communicatie Werving van allochtone studenten Centrale registratie en afhandeling Stagiairedag Stagewijzer Subsidie Conclusies en aanbevelingen

5 1. Aanleiding en achtergrond De gemeente Nijmegen heeft in het voorjaar van 2007 besloten haar stagebeleid een aanzienlijke impuls te geven. Als één van de grote werkgevers in stad en regio ziet zij het als haar maatschappelijke taak een bijdrage te leveren aan de opleiding van jongeren. Daarnaast wil de gemeente Nijmegen studenten kennis laten maken met de gemeentelijke organisatie, zodat studenten zelf kunnen ervaren hoe het er bij de gemeente aan toegaat en ze kunnen zien welke functies en ontwikkelingsmogelijkheden er voor hen zijn. Het spreekt voor zich dat de gemeente Nijmegen er belang bij heeft dat studenten geïnteresseerd raken in het werken bij de overheid: stagiaires vormen een belangrijke doelgroep bij de werving en selectie van toekomstige medewerkers van onze organisatie. Daarnaast kan het een breder effect hebben: stagiaires zullen via mond-op-mond reclame de bekendheid van de gemeente Nijmegen als werkgever vergroten. Het stagebeleid wordt tevens ingezet als middel om het gemeentelijke diversiteitbeleid vorm en inhoud te geven. De gemeente beoogt immers haar personeelsbestand een afspiegeling van de samenleving te laten zijn. De opgave voor de periode van 1 maart 2007 tot 1 maart 2008 betrof de realisatie van 80 stages (van minimaal 2 maanden) waarvan 20 voor allochtone studenten. Het aantal stages zou daarmee ten opzichte van 2006 verdubbelen, te weten van één op de 50 medewerkers in 2006 naar één op de 25 medewerkers in Het onderhavige jaarverslag 2007 biedt inzicht in de resultaten van genoemd beleid en de middelen die daarvoor ingezet zijn. Het verslag heeft betrekking op de genoemde periode van 1 maart 2007 tot 1 maart

6 2. Stagiaires in huis Zoals hiervoor reeds weergegeven, is met de intensivering van het gemeentelijke stagebeleid beoogd om 80 stages (van minimaal 2 maanden) mogelijk te maken, waarvan 20 voor studenten en leerlingen van allochtone herkomst. Uit onderstaande tabel blijkt dat deze doelstelling voor wat betreft het aantal stages ruimschoots is gerealiseerd, te weten 95. Het aantal door allochtone studenten en leerlingen ingevulde stages is achtergebleven bij de beoogde resultaten. In totaal hebben we 10 allochtone stagiaires in huis gehad 1. Dit is 11% van het totaal aantal stagiaires (zie tabel 3). In hoofdstuk 3 wordt hierop nader ingegaan. Tabel 1 geeft de resultaten over de periode 1 maart maart De tabel geeft achtereenvolgens het aantal stages in 2006, het aantal stages in 2007 (1 maart maart 2008) en het streefcijfer voor Bij dit laatste was het uitgangspunt 1 stagiaire op 25 medewerkers. Tabel 1. Overzicht van de planning en de resultaten per directie m.b.t. stages 2007 Personeelsbestand 2007 Aantal stages 2006 Aantal stages 2007* DIW DSB DWS DGG DBR DCS DBS DAN Totaal Streefcijfer 2007* * 2007 is: 1 maart 2007 tot 1 maart 2008 Uit de tabel komt naar voren dat wij in genoemde periode in totaal 95 stagiaires langer dan 2 maanden in huis hebben gehad. Dit aantal is exclusief de snuffelstages (9), re-integratie trajecten (2) en werkervaringplaatsen (1). Te zien is ook dat een aantal directies het streefcijfer (ruimschoots) gehaald heeft, andere directies zijn (nog) niet zover gekomen. In onderstaande tabel is de verdeling van genoemde aantallen stagiaires naar opleidingsniveau weergegeven: Tabel 2. Verdeling van de stagiaires naar opleidingsniveau MBO 51 53% HBO 30 31% WO 14 16% Totaal % 1 Hierbij gaat het om niet-westerse allochtone studenten, conform de definitie van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Niet-westerse allochtone studenten zijn studenten (die permanent in Nederland wonen), van wie ten minste één ouder in Afrika, Latijns-Amerika, Azië (exclusief Indonesië en Japan) of Turkije is geboren. 3

7 De verdeling van het aantal studenten en leerlingen van allochtone herkomst naar opleidingsniveau ziet er als volgt uit: Tabel 3. Overzicht van allochtone stagiaires naar opleidingsniveau MBO 6 60% HBO 3 30% WO 1 10% Totaal % De stijging van het percentage allochtone stagiaires ten opzichte van 2006 is minimaal. Het percentage allochtone stagiaires van het totaal aantal stagiaires bedroeg in %, in %. We weten van 62 stagiaires van welke opleidingen zij afkomstig zijn. De aard van de opleidingen van deze stagiaires ziet er als volgt uit: Tabel 4. Overzicht van opleidingen waarvan de stagiaires afkomstig zijn MBO HBO WO (Infra)techniek 7 Culturele en maatsch. Vorming 5 Juridisch Secretarieel 4 Toerisme en recreatie 3 3 Facility Management 3 2 Maatschappelijke dienstverlening 2 Detailhandel 2 Bedrijfseconomie 3 1 Financieel en Administratief 2 1 Integrale Veiligheid 3 Sport gezondheid en management 2 Milieufunctionaris 1 Bestuurskunde en overheidsmanagement 1 Commerciële economie 1 Directiesecretaresse 1 Landschapsarchitectuur 1 Planologie 2 Bestuurskunde 1 Strategisch management 1 Kunstgeschiedenis 1 Sociologie 1 Maatschappelijke opvoedingsvraagstukken 1 Facilitaire dienstverlening 1 Totaal (62) Uit de tabel wordt zichtbaar de meeste studenten in de onderzochte periode afkomstig waren van de opleidingen (infra)techniek, juridisch administratieve, secretariële opleidingen, Facility Management, Bedrijfseconomie en Integrale veiligheid. Van de resterende 33 stagiaires in huis is bij aanvang van hun stage hun studieachtergrond niet geregistreerd. 4

8 3. Stageaanvragen Het aantal stageaanvragen, gespecificeerd naar opleidingsniveau, is weergegeven in de tabellen 5.1, 5.2 en 5.3: Tabel 5.1 MBO opleidingen Opleiding leerjaar 1 leerjaar 2 leerjaar 3 leerjaar 4 Sociaal Juridisch medewerker 3 1 Zakelijke dienstverlening 5 Secretaresse 8 1 Techniek Ecabo 1 Juridische zaken Administratie 1 3 Facilitaire dienstverlening 1 Bedrijfsadministratie 1 Infratechniek 1 Boekhoudkundige 1 1 Sociale dienstverlening 1 Totaal (35) Tabel 5.2 HBO opleidingen Opleiding Leerjaar 1 Leerjaar 2 leerjaar 3 leerjaar 4 Bouwkunde en Milieu 1 1 Bestuurskunde 1 Personeel & Arbeid 1 2 Verkeerskunde 1 Integrale veiligheid Facilitair management Land water management 1 Rechten Sport Gezondheid management 4 2 Civiele techniek 1 2 Commerciële economie 3 Maatschappelijk werk & 3 1 dienstverlening Technische bedrijfskunde 2 Ruimtelijke Ordening & Planologie 4 2 Tuin & landschapinrichting 3 Communicatie Vrijetijdsmanagement Management economie & Recht 2 4 Algemene Cultuurwetenschappen. 1 Bedrijfseconomie 1 Sociaal Juridische dienstverlening 1 Totaal (98)

9 Tabel 5.3 Universitaire opleidingen Opleiding Leerjaar 2 Leerjaar 3 leerjaar 4 Afstudeerstage Bestuurskunde 2 2 Organisatie Psychologie 1 2 Sociale & Economische 1 Geschiedenis Biologie 1 1 Sociologie 2 Integratie 1 Bedrijfsadministratie 1 Rechten 1 Opleidingskunde 2 Ruimtelijke Ordening & 1 Planologie Orthopedagogiek 2 Cultuurwetenschappen 1 Bedrijfscommunicatie 3 Kunst & 1 Architectuurgeschiedenis Totaal (25) Het aantal aanvragen over de onderzochte periode bedroeg in totaal 158, waarvan 35 op MBO-niveau, 98 op HBO-niveau en 25 op WO-niveau. Naar schatting zijn 14 (9%) van de 158 aanvragen afkomstig van studenten met een allochtone afkomst. Hiervan waren er 8 met een MBO- en 6 met een HBOopleiding. De reden dat we niet alle allochtone studenten konden plaatsen, ligt vooral in het feit dat de betreffende stageplaatsen bezet waren. In één geval was de stageopdracht niet passend of passend te maken. Overige aanvragen in 2007 Het aantal daadwerkelijk bezette werkervaringsplaatsen en re-integratietrajecten is voor genoemde periode niet geregistreerd. Wel kan worden opgemerkt dat in deze periode 10 aanvragen voor een werkervaringsplaats en 8 aanvragen voor een re-integratietraject bij de stagecoördinator zijn binnengekomen; het aantal plaatsingen bedroeg respectievelijk 1 en 3. Voor de werkervaringsplaatsen (WEP) en voor re-integratiekandidaten hebben wij geen concrete doelstelling gemeentebreed vastgesteld. Gezien de hoeveelheid aanvragen is het wenselijk om dit voor de komende periode uit oogpunt van duidelijkheid wel te doen. 6

10 4. Activiteiten vanuit het stagebureau Op 9 mei 2007 heeft het Directieteam van de gemeente Nijmegen een uitvoeringsplan Stagebeleid vastgesteld. Managers en medewerkers van de afdelingen P&O Beleid, P&O Advies en P&O Beheer hebben een waardevolle bijdrage geleverd aan de voorbereidingen van dit uitvoeringsplan. De belangrijke beslispunten waren: 1. Instemmen met het streven naar een evenredige verdeling van de 80 stages over de directies. 2. Instemmen met het streven naar permanente stageplaatsen. Het DT heeft hiermee unaniem ingestemd, evenals met het voorstel om de stages een permanent onderdeel te laten vormen van de directieplannen. Het uitvoeringsplan is uitgevoerd conform het daarin geformuleerde plan van aanpak. 4.1 Inventarisatie In mei 2007 heeft in samenwerking met het Bureau Onderzoek en Statistiek een inventarisatie (nulmeting) plaatsgevonden van de (mogelijke) stageplaatsen binnen de organisatie en van de behoefte aan ondersteuning onder de (180) leidinggevenden. De respons was 50%. Uit deze inventarisatie kwam naar voren dat er in mei 2007 in totaal 46 stageplaatsen waren vervuld, waarvan ongeveer 30 als structurele stageplaats aangemerkt konden worden. Een structurele stageplaats betekent dat een afdeling op één en dezelfde stageplaats volgtijdelijk meerdere stagiaires kan plaatsen. De bereidheid onder leidinggevenden om meer stagiaires aan te nemen is groot, mits aan een aantal voorwaarden wordt voldaan. Deze voorwaarden zijn: 1. geen hoge werkdruk binnen de afdeling door bijvoorbeeld een reorganisatie; deze randvoorwaarde komt voort uit de behoefte om zorg te kunnen dragen voor een goede begeleiding van de stagiair; 2. er dient een fysieke werkplek beschikbaar te zijn; 3. de stagiair dient in staat te zijn in relatief korte tijd zaken zelfstandig te kunnen oppakken, ongeacht het opleidingsniveau. De meeste leidinggevenden hebben voorkeur voor een 3e of 4 e jaars student(e); 4. er dient de nodige ondersteuning te worden geboden bij de administratieve procedure en er dienen duidelijke richtlijnen voor onder meer een stagevergoeding te zijn. Ongeveer 90 % van de respondenten heeft aangegeven dat ze in de afgelopen twee jaar een stagiair hebben geplaatst. 4.2 Interne en externe communicatie In de periode van mei tot juli 2007 zijn alle leidinggevenden geïnformeerd over de inhoud van het uitvoeringsplan en de rol van de stagecoördinator bij plaatsing en begeleiding van de stagiaires. De interne communicatie verliep via de stagesite op Binnenwerk, per , plaatsing van artikelen in het personeelsblad Persoonlijk, maar ook via persoonlijke 7

11 gesprekken met de leidinggevenden. Ongeveer 30 leidinggevenden hebben rechtstreeks in een persoonlijk gesprek met de stagecoördinator informatie en advies ontvangen. In vijf verschillende managementteams is informatie verstrekt over het herziene stagebeleid en over de rol van de stagecoördinator. Daarnaast zijn mogelijkheden verkend voor beschikbaarstelling van structurele stageplaatsen. Uit de praktijk blijkt dat de persoonlijke contacten en de bezoeken van de stagecoördinator aan de diverse managementteams een duidelijke bijdrage hebben geleverde aan de mate waarin de doelstellingen zijn gerealiseerd. Extern zijn diverse gesprekken gevoerd met stagecoördinatoren van het ROC, de HAN en de RUN. De onderwerpen van deze gesprekken varieerden van meer algemene verkenning van mogelijkheden voor samenwerking tot heel gericht werven van studenten van bepaalde opleidingen. Ook met het oog op de schaarste op de arbeidsmarkt bij uitstek voor onze organisatie relevante thema s als arbeidsmarktcommunicatie, traineeprogramma s, masterclasses en publicatie in studentenbladen, zijn de revue gepasseerd. Hier ligt vanzelfsprekend een duidelijke relatie met de HRM-agenda 2008 in het algemeen en de projecten Huis van je Toekomst en Werving & Selectie / Arbeidsmarktcommunicatie in het bijzonder. Heel specifiek is door het ROC opgemerkt dat onze regio nog altijd een tekort aan stageplekken kent. Er is een categorie leerlingen waarbij de toeleiding naar stageplaatsen erg moeilijk is of zelfs problematisch. Dit betreft met name leerlingen op de niveaus VMBO kader en MBO 1 en 2. De stageaanvragen werden zoals gepland centraal geregistreerd en wekelijks op Binnenwerk geplaatst zodat alle leidinggevenden inzicht kregen in de vraag van de studenten. Daarnaast werd elke stageaanvraag rechtstreeks onder de aandacht gebracht van minimaal twee leidinggevenden binnen de werkgebieden waarop de opleiding of studie van de aanvrager betrekking heeft. De realisatie van de geplande stagesite waar vraag en aanbod van stages bij elkaar komen, is verschoven naar het tweede kwartaal van De praktijk wijst uit dat er meer tijd en inzet nodig is voor m.n. het onderhouden van een internetsite voor stages. Deze tijd was tot nu toe niet beschikbaar. Hier speelt ook een rol dat vanaf 1 maart 2008 de website de mogelijkheid biedt om stageplaatsen te publiceren. 4.3 Werving van allochtone studenten Zoals vermeld is de doelstelling om 20 van de 80 stageplaatsen te laten bezetten door studenten en leerlingen van allochtone herkomst, niet gerealiseerd. Voor zover wij dit hebben kunnen analyseren liggen daaraan de volgende redenen ten grondslag: 1. Er is in het eerste jaar van de intensivering van het stagebeleid relatief veel tijd besteed aan de werving van meer stageplaatsen (het aantal stageplaatsen is immers verdubbeld), het opzetten van een centrale registratie en afhandeling van de stageaanvragen en het leggen van interne en externe contacten. Er is daarmee relatief weinig tijd en energie geïnvesteerd in gerichte werving van allochtone studenten, terwijl deze gerichte werving wel wenselijk en noodzakelijk is, naar nu blijkt. 2. Er zijn relatief weinig stageaanvragen ontvangen van allochtone studenten, m.n. op HBO- en WO-niveau. Naar schatting was negen procent van de totale 8

12 stageaanvraag afkomstig van allochtone studenten op MBO- en HBO-niveau. In 2008 zullen wij gesprekken aangaan met de HAN over mogelijke samenwerking op dit gebied. Wij proberen in 2008 ook inzicht te krijgen in de samenstelling van de studentenpopulatie van de RUN, de HAN en het ROC Nijmegen 2. Ter completering van het beeld het volgende. Er zijn in totaal 158 stageverzoeken ontvangen, waarvan naar schatting14 (9%) van allochtone studenten. Daarnaast hebben er zes allochtone studenten telefonisch contact opgenomen met de stagecoördinator. In twee gevallen ging het om werkervaringsplaatsen, één student was gestopt met de opleiding, twee studenten hadden een grote kans voor de plaatsing binnen de gemeente maar hebben elders een stageplek gevonden en één studente had een opleiding in de zorg en is om die reden doorverwezen naar een zorginstelling. In de praktijk is gebleken dat een gerichte werving van allochtone studenten zowel wenselijk als noodzakelijk is. We stellen dan ook voor om in 2008 specifieke wervingsacties te starten. Onder Conclusies en Aanbevelingen (Paragraaf 5) benoemen wij een aantal concrete acties. 4.4 Centrale registratie en afhandeling Sinds maart 2007 komen alle stageaanvragen centraal binnen dan wel, indien ze binnen de directies zijn binnengekomen, doorgestuurd naar de stagecoördinator. In de onderzochte periode hebben wij in totaal 158 stageaanvragen geregistreerd. De voordelen van een centrale registratie en afhandeling is dat de aanvragen op volgorde van binnenkomst en op dezelfde wijze worden afgehandeld. Ook de gerichte doorverwijzing en bemiddeling door de stagecoördinator heeft positieve resultaten opgeleverd. De stageaanvragen worden sneller afgehandeld en de aanvrager wordt telefonisch en per op de hoogte gesteld van de vorderingen. Dit laatste vinden de studenten erg prettig. De registratie en administratie werd tot op heden onder begeleiding van de stagecoördinator door een stagiair op MBO-niveau gerealiseerd. We zullen mogelijkheden onderzoeken voor de inzet van een administratieve medewerker. 4.5 Stagiairedag In november 2007 heeft de eerste Stagiairedag plaatsgevonden. De organisatie was in handen van een stagiair van de Opleiding Communicatie en Marketing van het ROC. Doel was om ervaringen van de stagiairs binnen onze organisatie te vernemen en van gedachten te wisselen over de vraag op welke wijze de gemeente haar stagebeleid (verder) kan professionaliseren. Blijkens de reacties mag worden gesteld dat deze dag door de aanwezigen als zeer positief is ervaren. Wij stellen dan ook 2 Uit de landelijke cijfers over 2005 blijkt dat ruim de helft van autochtone jongeren hoger onderwijs volgt, terwijl ongeveer een derde deel van de Turkse en Marokkaanse jongeren aan het hoger onderwijs deelneemt. De deelnemerscijfers van vooral Turkse, Marokkaanse en Surinaamse studenten zijn in de loop van het afgelopen decennium wel sterk gestegen. Het absolute aantal ingeschreven allochtone studenten (westerse en niet-westerse) is in de afgelopen 10 jaar verdubbeld. (Bron: Het onderzoeksrapport Aandacht voor allochtone studenten in het hoger onderwijs van Inspectie van het Onderwijs, december 2007). 9

13 voor het advies van de stagiaires om twee maal per jaar een dergelijke bijeenkomst voor te bereiden en te organiseren, over te nemen. Een dergelijk netwerk sluit uitstekend aan bij ons voornemen om specifieke groepen medewerkers vroegtijdig als klankbord bij de totstandkoming en evaluatie van ons HRM-beleid te betrekken. 4.6 Stagewijzer Uit de inventarisatie onder de leidinggevenden en uit de gesprekken met de P&Oadviseurs is gebleken dat er veel behoefte is aan eenduidige spelregels met betrekking tot onder meer stagevergoedingen. Daarnaast kwamen er incidenteel vragen binnen over de ziektemelding, begeleiding en beoordeling van de stagiairs. De Stagewijzer - die als bijlage is bijgevoegd bij dit jaarverslag - geeft antwoorden op deze veelgestelde vragen. 4.7 Subsidie In het kader van de Stimuleringsregeling Stages, een Kans! stelt het A+O fonds subsidies beschikbaar aan gemeenten. De eerste tranche startte op 1 januari 2007 en loopt tot 1 januari Voor de gemeente Nijmegen is er voor de eerste tranche een maximum van ,- beschikbaar. Op basis van de ervaringen gedurende de eerste tranche kan het bestuur van A+O Fonds besluiten tot bijstelling van deze stimuleringsregeling. Gedurende de looptijd kunnen meerdere aanvragen ingediend worden totdat het maximaal toe te kennen subsidiebedrag voor de gemeente is bereikt. De subsidie is gekoppeld aan een daadwerkelijk aangegane overeenkomst (of aanstelling), waarbij een student minimaal 3 maanden van minimaal 24 uur per week stage bij een afdeling loopt. In 2007 hebben wij een subsidieverzoek voor 25 stagiairs ingediend waarvan 15 zijn goedgekeurd; in totaal is ,- aan ons beschikbaar gesteld. Wij stellen voor de subsidiegelden vanuit het A+O Fonds als volgt te besteden: 1. training van stagebegeleiders binnen de afzonderlijke directies; 2. het organiseren van een open dag om studenten een kijkje te laten nemen in de keuken van de gemeente en ons stageaanbod te presenteren; 3. dekking van de kosten van de wervingsactiviteiten, waaronder het vervaardigen van brochures en affiches. 10

14 5. Conclusies en aanbevelingen 1. De doelstelling met betrekking tot het totale aantal stageplaatsen is ruimschoots gerealiseerd. Gezien de positieve resultaten van de afgelopen periode stellen wij voor om de concrete doelstelling m.b.t. het aantal stages te verhogen van 80 in 2007 naar 100 in De doelstelling met betrekking tot het aantal stagiaires van allochtone herkomst is niet gehaald. Eén van de redenen hiervoor is dat er relatief weinig stageaanvragen van allochtone studenten zijn binnengekomen. In 2008 proberen wij inzicht te krijgen in de samenstelling van de studentenpopulatie van de RUN, de HAN en het ROC Nijmegen. Wij stellen voor om in 2008 de volgende wervingskanalen in te zetten om meer allochtone stagiaires te kunnen plaatsen: a. In overleg met een aantal faculteiten van de RUN, de HAN en een aantal opleidingen van het ROC waar relatief veel allochtone studenten te vinden zijn, een wervingsactie starten. b. De (allochtone) medewerkers van de gemeente oproepen als ambassadeurs en als potentiële stagebegeleiders van allochtone studenten. c. Samenwerking zoeken met bureaus en organisaties die zich bezighouden met het bemiddelen van mensen naar stages. 3. Met betrekking tot het streven naar permanente stageplaatsen zullen wij ook in 2008 aanvullende acties ondernemen. Naar schatting zijn er in onze organisatie 30 à 40 stageplaatsen die als structurele stageplaats kunnen worden aangemerkt. Het inventariseren van structurele stageplaatsen en het vermelden van deze plaatsen op de te ontwikkelen internetsite, zal in 2008 worden uitgevoerd. 4. In 2008 zullen wij actiever bevorderen dat succesvolle stagiaires instromen na afronding van de studie. 5. De directeuren zullen zorgdragen voor het opnemen van het thema stages in de afzonderlijke directieplannen. 6. De interne communicatie verloopt op dit moment vooral per en Binnenwerk. Voor de bekendmaking van ons stageaanbod zullen wij in 2008 een stagesite opzetten op en op Dit laatste is inmiddels per 1 maart 2008 een feit. 7. In 2007 was de inzet van de stagecoördinator voornamelijk gericht op het realiseren van het aantal stageplaatsen (kwantiteit). In 2008 zullen wij meer aandacht besteden aan de kwaliteit van de stagebegeleiding. Het organiseren van trainingen voor de stagebegeleiders, een klanttevredenheidsonderzoek en het organiseren van een open dag zijn hiertoe geplande activiteiten voor In 2008 zullen wij de samenwerkingsmogelijkheden met de opleidingsinstituten verder onderzoeken en concreet vorm en inhoud geven. Een eerste aanzet daartoe betreft het gezamenlijk ontwikkelen van het nodige promotiemateriaal. 9. De subsidiegelden vanuit het A+O Fonds zullen worden ingezet voor de activiteiten die in Paragraaf 4.7 van dit verslag genoemd zijn. 11

Ingekomen stuk D8. Aantal bijlagen

Ingekomen stuk D8. Aantal bijlagen Directie Concernstaf Concern P&O Beleid Ingekomen stuk D8 Aan de gemeenteraad van Nijmegen Korte Nieuwstraat 6 6511 PP Nijmegen Telefoon (024) 329 91 11 Telefax (024) 323 59 92 E-mail gemeente@nijmegen.nl

Nadere informatie

Raads inforrnatiebrief

Raads inforrnatiebrief gemeente Eindhoven Raadsnummer 09. R3224. OOI Inboeknummer ogbstor436 Dossiernummer 93I.402 z8 juli zoog Raads inforrnatiebrief Betreft Stagebeleid gemeente Eindhoven. Inleiding Stages is een politiek

Nadere informatie

Ingekomen stuk D5. Datum uw brief N.v.t.

Ingekomen stuk D5. Datum uw brief N.v.t. Directie Inwoners Beleid & Realisatie Beleidsontwikkeling Ingekomen stuk D5 Aan de gemeenteraad van Nijmegen Korte Nieuwstraat 6 6511 PP Nijmegen Telefoon (024) 329 90 00 Telefax (024) 329 29 81 E-mail

Nadere informatie

Onderwerp van het voorstel Onderzoek jaarrekening 2002 van de Gemeentelijke Rekenkamer Nijmegen

Onderwerp van het voorstel Onderzoek jaarrekening 2002 van de Gemeentelijke Rekenkamer Nijmegen Voorstel aan de Raad 144/2003 (definitief) Registratienummer Fatale datum raadsbesluit 9 juli 2003 Opgesteld door, telefoonnummer Griffie, 2520 Programma Portefeuillehouder P.J.J. Lucassen Onderwerp van

Nadere informatie

Stage. bij gemeenten Onderzoek stagebeleid gemeenten december 2010. Beroepsonderwijs en bedrijfsleven: dat werkt!

Stage. bij gemeenten Onderzoek stagebeleid gemeenten december 2010. Beroepsonderwijs en bedrijfsleven: dat werkt! Stage bij gemeenten Onderzoek stagebeleid gemeenten december 2010 Beroepsonderwijs en bedrijfsleven: dat werkt! Stage bij gemeenten Onderzoek stagebeleid gemeenten december 2010 Beroepsonderwijs en bedrijfsleven:

Nadere informatie

Een kans voor jongeren als chauffeur

Een kans voor jongeren als chauffeur SP fractie Nijmegen www.nijmegen.sp.nl Klik hier voor de reactie d.d. 22 januari 2008 van het college van B&W Postbus 9105 6500 HG Nijmegen T. 024 329 23 71 fractie@sp.nijmegen.nl I N I T I A T I E F V

Nadere informatie

Collegevoorstel Openbaar. Onderwerp OBGZ financiële situatie. BW-nummer. Programma / Programmanummer Cultuur / 9530. Portefeuillehouder H.

Collegevoorstel Openbaar. Onderwerp OBGZ financiële situatie. BW-nummer. Programma / Programmanummer Cultuur / 9530. Portefeuillehouder H. Openbaar Onderwerp OBGZ financiële situatie Programma / Programmanummer Cultuur / 9530 BW-nummer Portefeuillehouder H. Kunst Samenvatting De Openbare Bibliotheek Gelderland Zuid (OBGZ) kende in 2009 een

Nadere informatie

Directie Stadsbedrijven Ingekomen stuk D11 (PA 4 november 2009) Servicebedrijf Communicatie. Datum uw brief n.v.t.

Directie Stadsbedrijven Ingekomen stuk D11 (PA 4 november 2009) Servicebedrijf Communicatie. Datum uw brief n.v.t. Directie Stadsbedrijven Ingekomen stuk D11 (PA 4 november 2009) Servicebedrijf Communicatie Aan de gemeenteraad van Nijmegen Korte Nieuwstraat 6 6511 PP Nijmegen Telefoon (024) 329 23 80 Telefax (024)

Nadere informatie

Datum raadsvergadering / Nummer raadsvoorstel 19 november 2008 / 227/2008. Fatale termijn: besluitvorming vóór: december 2008

Datum raadsvergadering / Nummer raadsvoorstel 19 november 2008 / 227/2008. Fatale termijn: besluitvorming vóór: december 2008 Datum raadsvergadering / Nummer raadsvoorstel 19 november 2008 / 227/2008 Fatale termijn: besluitvorming vóór: december 2008 Onderwerp Subsidie budgetbeheer en woonbegeleiding tienermoeders 2008 Programma

Nadere informatie

Alleen ter besluitvorming door het College

Alleen ter besluitvorming door het College Openbaar Onderwerp Beëindiging Stichting Werklozencentrum Unitas Programma / Programmanummer Zorg & Welzijn / 9410 BW-nummer Portefeuillehouder F. Tas Samenvatting Dit voorstel gaat over de beëindiging

Nadere informatie

Openbaar. Vaststellen Onderzoeksopzet Workfast. Alleen ter besluitvorming door het College Actief informeren van de Raad. Collegevoorstel.

Openbaar. Vaststellen Onderzoeksopzet Workfast. Alleen ter besluitvorming door het College Actief informeren van de Raad. Collegevoorstel. Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Vaststellen Onderzoeksopzet Workfast Programma Economie & Werk Portefeuillehouder T. Tankir Samenvatting Op 4 maart 2015 heeft de gemeenteraad de motie Onderzoek naar

Nadere informatie

Kinderopvang Heyendael

Kinderopvang Heyendael Hoofdstuk: 5.5 (Personeel) Titel: Werkwijze en beleid tav stagiaires Procesbewaker: Praktijkopleider Bladzijden: 1 t/m 4 Kinderopvang Heyendael Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Soorten stageplekken 3. Organisatie

Nadere informatie

Maatschappelijke Ontwikkeling Ingekomen stuk D17 (PA 4 september 2013) Beleidsontwikkeling. Datum uw brief

Maatschappelijke Ontwikkeling Ingekomen stuk D17 (PA 4 september 2013) Beleidsontwikkeling. Datum uw brief Ingekomen stuk D17 (PA 4 september 2013) Aan de Gemeenteraad van Nijmegen Korte Nieuwstraat 6 6511 PP Nijmegen Telefoon 14024 Telefax (024) 323 59 92 E-mail gemeente@nijmegen.nl Postadres Postbus 9105

Nadere informatie

Alleen ter besluitvorming door het College. Collegevoorstel Openbaar

Alleen ter besluitvorming door het College. Collegevoorstel Openbaar Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Brief aan de fractie van Groen Links over gratis draadloos internet in binnenstad Nijmegen Programma / Programmanummer Economie & Toerisme / 1041 BW-nummer Portefeuillehouder

Nadere informatie

Het hoofdstuk effectiever werken aan diversiteit geschreven door lector Dr. Sjiera de Vries is onderdeel van De Staat van de Ambtelijke Dienst (STAD)

Het hoofdstuk effectiever werken aan diversiteit geschreven door lector Dr. Sjiera de Vries is onderdeel van De Staat van de Ambtelijke Dienst (STAD) Het hoofdstuk effectiever werken aan diversiteit geschreven door lector Dr. Sjiera de Vries is onderdeel van De Staat van de Ambtelijke Dienst (STAD) 2013. De gehele publicatie is na te lezen op de website

Nadere informatie

2. Brief aan de raad over de digitalisering van openbare bekendmakingen vast te stellen.

2. Brief aan de raad over de digitalisering van openbare bekendmakingen vast te stellen. Openbaar Onderwerp Digitalisering Openbare Bekendmakingen Programma / Programmanummer Facilitaire diensten / 1043, Dienstverlening en Burgerzaken / 1011 BW-nummer Portefeuillehouder Th. de Graaf Sinds

Nadere informatie

Ons kenmerk c140/04.0049622. Aantal bijlagen 1

Ons kenmerk c140/04.0049622. Aantal bijlagen 1 Directie Bestuur & Organisatie Directie Algemeen Stadscontroller Ingekomen stuk D3 Aan de leden van de gemeenteraad Korte Nieuwstraat 6 6511 PP Nijmegen Telefoon (024) 329 91 11 Telefax (024) 329 22 92

Nadere informatie

Onderwerp Motie "Investeren in cultuurhistorie is investeren in de economie"

Onderwerp Motie Investeren in cultuurhistorie is investeren in de economie Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Motie "Investeren in cultuurhistorie is investeren in de economie" Programma / Programmanummer Ruimte & Bouwen / 9210 BW-nummer Portefeuillehouder H. Kunst Samenvatting

Nadere informatie

Onderwerp Vragen Groen Links over gratis draadloos internet in binnenstad Nijmegen

Onderwerp Vragen Groen Links over gratis draadloos internet in binnenstad Nijmegen Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Vragen Groen Links over gratis draadloos internet in binnenstad Nijmegen Programma / Programmanummer Economie / 9510 BW-nummer Portefeuillehouder B. Jeene Samenvatting

Nadere informatie

Alleen ter besluitvorming door het College. Collegevoorstel Openbaar

Alleen ter besluitvorming door het College. Collegevoorstel Openbaar Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Antwoorden op vragen ex.art.39 Gewoon Nijmegen inzake het registratiesysteem straatprostitutie Programma / Programmanummer Veiligheid / 1012 BW-nummer Portefeuillehouder

Nadere informatie

Vragen ex artikel 39 van D66 over kinderen in huishoudens met een laag inkomen

Vragen ex artikel 39 van D66 over kinderen in huishoudens met een laag inkomen Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Vragen ex artikel 39 van D66 over kinderen in huishoudens met een laag inkomen Programma Inkomen & Armoedebestrijding Portefeuillehouder T. Tankir Samenvatting De fractie

Nadere informatie

Ons kenmerk MO00/15.0003312. Datum uw brief

Ons kenmerk MO00/15.0003312. Datum uw brief Maatschappelijke Ontwikkeling Aan de gemeenteraad van Nijmegen Korte Nieuwstraat 6 6511 PP Nijmegen Telefoon 14024 Telefax (024) 323 59 92 E-mail gemeente@nijmegen.nl Postbus 9105 6500 HG Nijmegen Datum

Nadere informatie

Toelichting over de behandeling van:

Toelichting over de behandeling van: Toelichting over de behandeling van: HAMERSTUK Raadsvoorstel Advies van de Commissie voor bezwaarschriften inzake bezwaarschrift tegen de afwijzing van een verzoek tot herziening van het bestemmingsplan

Nadere informatie

Wie kan subsidie aanvragen? Iedere rechtspersoon of natuurlijke persoon kan LEF subsidie aanvragen, mits ingeschreven in de Kamer van Koophandel.

Wie kan subsidie aanvragen? Iedere rechtspersoon of natuurlijke persoon kan LEF subsidie aanvragen, mits ingeschreven in de Kamer van Koophandel. Veelgestelde vragen LEF 6 nov 2015 Waarom een Lokaal Economisch Fonds? De gemeente stimuleert de economie en werkgelegenheid in Utrecht. Het Lokaal Economische Fonds, met een budget van 8 miljoen euro,

Nadere informatie

StudentenBureau Stagemonitor

StudentenBureau Stagemonitor StudentenBureau Stagemonitor Rapportage Mei 2011 1 SAMENVATTING... 3 ERVARINGEN... 3 INLEIDING... 4 ONDERZOEKSMETHODE... 5 RESPONDENTEN... 5 PROCEDURE... 5 METING... 5 DEEL I ANALYSE... 6 1. STAGE EN ZOEKGEDRAG...

Nadere informatie

Directie Concern Ingekomen stuk D2 (PA 14 juli 2010) Begroten en Verantwoorden. Datum uw brief

Directie Concern Ingekomen stuk D2 (PA 14 juli 2010) Begroten en Verantwoorden. Datum uw brief Directie Concern Ingekomen stuk D2 (PA 14 juli 2010) Begroten en Verantwoorden Aan de Gemeenteraad Nijmegen Korte Nieuwstraat 6 6511 PP Nijmegen Telefoon 14024 Telefax (024) 323 59 92 E-mail gemeente@nijmegen.nl

Nadere informatie

Stagewijzer. Stagebegeleiders en leidinggevenden

Stagewijzer. Stagebegeleiders en leidinggevenden Stagewijzer Stagebegeleiders en leidinggevenden Stagewijzer stagebegeleiders en leidinggevenden In 2012 heeft de gemeente Emmen besloten een proactief stagebeleid te gaan voeren. Het actief aanbieden van

Nadere informatie

Behoefte aan Ad-opleidingen in het ECABO domein

Behoefte aan Ad-opleidingen in het ECABO domein Behoefte aan Ad-opleidingen in het ECABO domein Afdeling arbeidsmarktonderzoek, Maart 2011 ECABO Disketteweg 6 Postbus 1230 3821 RA AMERSFOORT Telefoon 033 450 46 46 Fax 033 450 46 66 info@ecabo.nl www.ecabo.nl

Nadere informatie

Openbaar. Artikel 39 vragen van de fractie D66 over Bijsterhuizen. Alleen ter besluitvorming door het College. Conform advies Aanhouden Anders, nl.

Openbaar. Artikel 39 vragen van de fractie D66 over Bijsterhuizen. Alleen ter besluitvorming door het College. Conform advies Aanhouden Anders, nl. Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Artikel 39 vragen van de fractie D66 over Bijsterhuizen Programma / Programmanummer Werk & Inkomen / 1061 BW-nummer Portefeuillehouder T. Tankir Samenvatting Op 30 juni

Nadere informatie

Humanitas, Landelijk Bureau - P & O. Stagebeleid Humanitas 1

Humanitas, Landelijk Bureau - P & O. Stagebeleid Humanitas 1 Humanitas, Landelijk Bureau - P & O Geschreven door Dolly Leemans Amsterdam, oktober 2011 Stagebeleid Humanitas 1 Visie Humanitas is een vrijwilligersorganisatie, waarin ook scholieren en studenten ingezet

Nadere informatie

In deze brief geven wij een antwoord op uw vragen met betrekking tot de ontslagen bij Zorggroep Zuid Gelderland.

In deze brief geven wij een antwoord op uw vragen met betrekking tot de ontslagen bij Zorggroep Zuid Gelderland. Directie Inwoners Aan de fractie SP T.a.v. Mevr. M. Piepers Korte Nieuwstraat 6 6511 PP Nijmegen Telefoon (024) 329 90 00 Telefax (024) 329 29 81 E-mail gemeente@nijmegen.nl Postadres Postbus 9105 6500

Nadere informatie

Openbaar. Alleen ter besluitvorming door het College Actief informeren van de raad. Gemeenteraad Conform advies Aanhouden.

Openbaar. Alleen ter besluitvorming door het College Actief informeren van de raad. Gemeenteraad Conform advies Aanhouden. Collegevoorstel Openbaar Programma / Programmanummer Bestuur & Middelen / 1042 BW-nummer Portefeuillehouder H. Tiemens Samenvatting In het onlangs gesloten zijn onder meer verschuivingen van de lokale

Nadere informatie

Alleen ter besluitvorming door het College Actief informeren van de Raad. Collegevoorstel Openbaar. Onderwerp verwerving perceel Slachthuis Nijmegen

Alleen ter besluitvorming door het College Actief informeren van de Raad. Collegevoorstel Openbaar. Onderwerp verwerving perceel Slachthuis Nijmegen Openbaar Onderwerp verwerving perceel Slachthuis Nijmegen Programma / Programmanummer Ruimte & Cultuurhistorie / 1031 Portefeuillehouder H. Kunst Samenvatting Naar aanleiding van het advies van de Commissie

Nadere informatie

Directie Inwoners Ingekomen stuk D8 (PA 28 april 2010) Maatschappelijke Ontwikkeling Beleidsontwikkeling. Ons kenmerk L110/10.005272.

Directie Inwoners Ingekomen stuk D8 (PA 28 april 2010) Maatschappelijke Ontwikkeling Beleidsontwikkeling. Ons kenmerk L110/10.005272. Directie Inwoners Ingekomen stuk D8 (PA 28 april 2010) Maatschappelijke Ontwikkeling Beleidsontwikkeling Aan de gemeenteraad van Nijmegen Korte Nieuwstraat 6 6511 PP Nijmegen Telefoon 14024 Telefax (024)

Nadere informatie

Alleen ter besluitvorming door het College. Collegevoorstel Openbaar. Onderwerp Verwijderen van fietsen bij het station. BW-nummer

Alleen ter besluitvorming door het College. Collegevoorstel Openbaar. Onderwerp Verwijderen van fietsen bij het station. BW-nummer Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Verwijderen van fietsen bij het station Programma / Programmanummer Mobiliteit / 1072 BW-nummer Portefeuillehouder H. Beerten Samenvatting De fractie van PvdA heeft schriftelijke

Nadere informatie

MBO Diensten & Floriade. 12 oktober 2011 Venlo, presentatie onderwijs

MBO Diensten & Floriade. 12 oktober 2011 Venlo, presentatie onderwijs MBO Diensten & Floriade 12 oktober 2011 Venlo, presentatie onderwijs Programma 09.30 10.00 : ontvangst 10.00 10.30 : Het Floriadeconcept (Paul Beck, Algemeen directeur) 10.30 11.00 : Het Hospitalityconcept

Nadere informatie

Alleen ter besluitvorming door het College. Collegevoorstel Openbaar

Alleen ter besluitvorming door het College. Collegevoorstel Openbaar Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Beantwoording vragen Groen Links over het Cultuurfonds Rijk van Nijmegen Programma / Programmanummer Cultuur / 1071 BW-nummer Portefeuillehouder H. Beerten Samenvatting

Nadere informatie

Stagehandleiding. Faculteit der Sociale Wetenschappen

Stagehandleiding. Faculteit der Sociale Wetenschappen Stagehandleiding Faculteit der Sociale Wetenschappen INHOUDSOPGAVE Pagina Inleiding en procedure 3 Doel van de stage en eisen stageplek 4 Introductie en huisregels 5 Begeleiding en kwaliteit 5 Voorzieningen,

Nadere informatie

Hierbij delen wij u mee dat op donderdag 13 februari het Bondgenootschap Laaggeletterdheid regio Nijmegen is opgericht.

Hierbij delen wij u mee dat op donderdag 13 februari het Bondgenootschap Laaggeletterdheid regio Nijmegen is opgericht. Maatschappelijke Ingekomen stuk D1 (PA 12 maart 2014) Ontwikkeling Beleidsontwikkeling Aan de gemeenteraad van Nijmegen Korte Nieuwstraat 6 6511 PP Nijmegen Telefoon 14024 Telefax (024) 323 59 92 E-mail

Nadere informatie

Ons kenmerk C100/05.0016522. Aantal bijlagen 1

Ons kenmerk C100/05.0016522. Aantal bijlagen 1 Directie Bestuur & Organisatie Directie Algemeen Aan de Commissie AB Korte Nieuwstraat 6 65 PP Nijmegen Telefoon (024) 329 9 Telefax (024) 329 22 92 E-mail gemeente@nijmegen.nl Postadres Postbus 905 6500

Nadere informatie

2003.0997 Voorgesteld wordt deze aanvraag af te wijzen. 2004.0824

2003.0997 Voorgesteld wordt deze aanvraag af te wijzen. 2004.0824 Collegevoorstel Advies: Openbaar Onderwerp subsidieverzoek Stg. Jumbo - Run Nederland Programma / Programmanummer Ouderen en mensen met functiebeperking / 7330 IBW-nummer n.v.t. Portefeuillehouder G. van

Nadere informatie

Nationaal Stage Onderzoek Stagebedrijven 2013

Nationaal Stage Onderzoek Stagebedrijven 2013 \naal Stage Onderzoek 2013 Nationaal Stage Onderzoek Stagebedrijven 2013 Door Nicole Hol en Laura Keuken Copyright Kriegsmanbeheer B.V.; Alle rechten voorbehouden. Download gratis een kopie op: http://www.nationaalstageonderzoek.nl

Nadere informatie

Alleen ter besluitvorming door het College Actief informeren van de Raad (uiterlijk 28 september 2010)

Alleen ter besluitvorming door het College Actief informeren van de Raad (uiterlijk 28 september 2010) Openbaar Onderwerp Vrijwaring leden Raad van Commissarissen NV Mensec Programma / Programmanummer Bestuur & Middelen / 9610 BW-nummer Portefeuillehouder Th. de Graaf Samenvatting Per 5 oktober 2010 zijn

Nadere informatie

Onderwerp Beantwoording schriftelijke raadsvragen over toelatingsbeleid ROC Nijmegen inzake jongeren met autisme

Onderwerp Beantwoording schriftelijke raadsvragen over toelatingsbeleid ROC Nijmegen inzake jongeren met autisme Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Beantwoording schriftelijke raadsvragen over toelatingsbeleid ROC Nijmegen inzake jongeren met autisme Programma / Programmanummer Onderwijs / 1073 BW-nummer Portefeuillehouder

Nadere informatie

Oostzaan Buiten gewoon

Oostzaan Buiten gewoon Gemeente Oostzaan Buiten gewoon Gemeenteraad GESCAND OP 2 4 APR. 20t4 Gemeente Oostzaan Gemeentehuis Bezoekadres Kerkbuurt 4, 5 BD Oostzaan Postadres Postbus 20, 530 AA Wormer Telefoon 075 65 200 Fax 075

Nadere informatie

Beantwoording van vragen van de fracties D66 en Groen Links over de voortgang van een watersportcentrum langs de Nevengeul

Beantwoording van vragen van de fracties D66 en Groen Links over de voortgang van een watersportcentrum langs de Nevengeul Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Beantwoording van vragen van de fracties D66 en Groen Links over de voortgang van een watersportcentrum langs de Nevengeul Programma Grondbeleid BW-nummer Portefeuillehouder

Nadere informatie

Alleen ter besluitvorming door het College. Collegevoorstel Openbaar. Onderwerp Beantwoording schriftelijke vragen over de Opleidingswinkel Salus

Alleen ter besluitvorming door het College. Collegevoorstel Openbaar. Onderwerp Beantwoording schriftelijke vragen over de Opleidingswinkel Salus Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Beantwoording schriftelijke vragen over de Opleidingswinkel Salus Programma / Programmanummer Werk & Inkomen / 1061 Portefeuillehouder T. Tankir Samenvatting De SP en

Nadere informatie

Theater de Maaspoort De heer L. Thommassen Postbus 333 5900 AH VENLO. Geachte heer Thommassen,

Theater de Maaspoort De heer L. Thommassen Postbus 333 5900 AH VENLO. Geachte heer Thommassen, Archiefexemplaar Theater de Maaspoort De heer L. Thommassen Postbus 333 5900 AH VENLO Gemeentebestuur uw kenmerk 2013.04/LT/mw uw brief d.d. 26 september 2013 ons kenmerk REWLE / 13-13371 behandeld door

Nadere informatie

Voortgangsbrief beleidskader Onderwijs 0 tot 12 jaar

Voortgangsbrief beleidskader Onderwijs 0 tot 12 jaar Openbaar Onderwerp Voortgangsbrief beleidskader Onderwijs 0 tot 12 jaar Programma Onderwijs BW-nummer Portefeuillehouder R. Helmer-Englebert Samenvatting Met dit voorstel stellen we de raadsbrief vast

Nadere informatie

Ons kenmerk L110/05.0024500. Aantal bijlagen 10 (niet digitaal

Ons kenmerk L110/05.0024500. Aantal bijlagen 10 (niet digitaal Directie Inwoners Beleid & Realisatie Beleidsontwikkeling Ingekomen stuk D44 (met bijlagen) Aan de gemeenteraad van Nijmegen Korte Nieuwstraat 6 6511 PP Nijmegen Telefoon (024) 329 90 00 Telefax (024)

Nadere informatie

Onderwerp Vaststellen brief aan GEM Waalsprong inzake aansluiting watersingel Citadel

Onderwerp Vaststellen brief aan GEM Waalsprong inzake aansluiting watersingel Citadel Openbaar Onderwerp Vaststellen brief aan GEM Waalsprong inzake aansluiting watersingel Citadel Programma / Programmanummer Grondbeleid / 1032 BW-nummer Portefeuillehouder J. van der Meer Samenvatting In

Nadere informatie

Stagewijzer. Stagiairs

Stagewijzer. Stagiairs Stagewijzer Stagiairs Stagewijzer voor stagiairs De gemeente Emmen vindt het belangrijk om te investeren in toekomstige jonge professionals. We besteden daarom veel zorg aan de werving en begeleiding van

Nadere informatie

Ons kenmerk C930/ Aantal bijlagen

Ons kenmerk C930/ Aantal bijlagen Raadsgriffie Ingekomen stuk E1 Aan het College van B&W Korte Nieuwstraat 6 6511 PP Nijmegen Telefoon (024) 329 91 11 Telefax (024) 329 22 92 E-mail gemeente@nijmegen.nl Postadres Postbus 9105 6500 HG Nijmegen

Nadere informatie

2. De brief aan de Raad vast te stellen.

2. De brief aan de Raad vast te stellen. Openbaar Onderwerp Doorontwikkelen organisatie Programma / Programmanummer Bestuur & Middelen / 1042 BW-nummer Portefeuillehouder H. Kunst Samenvatting Analyse van de organisatie heeft duidelijk gemaakt

Nadere informatie

Budgetsubsidie 2016 Sportfondsen Nijmegen

Budgetsubsidie 2016 Sportfondsen Nijmegen Openbaar Onderwerp Budgetsubsidie 2016 Sportfondsen Nijmegen Programma Sport & Accommodaties Portefeuillehouder R. Helmer-Englebert Samenvatting NV Sportfondsen Nijmegen exploiteert zwembad West, Erica

Nadere informatie

Ons kenmerk MO00/15.0000785. Datum uw brief nvt

Ons kenmerk MO00/15.0000785. Datum uw brief nvt Aan de gemeenteraad van Nijmegen Korte Nieuwstraat 6 6511 PP Nijmegen Telefoon 14024 Telefax (024) 323 59 92 E-mail gemeente@nijmegen.nl Postbus 9105 6500 HG Nijmegen Datum 27 januari 2015 Ons kenmerk

Nadere informatie

Bijlage I: Collegebesluit Bijlage II: Verslag uitvoering amendent VSP Niet declareren mag niet liggen aan slecht informeren.

Bijlage I: Collegebesluit Bijlage II: Verslag uitvoering amendent VSP Niet declareren mag niet liggen aan slecht informeren. Directie Inwoners Beleid & Realisatie Beleidsrealisatie & verantwoording Ingekomen stuk D31 Aan de gemeenteraad van Nijmegen Korte Nieuwstraat 6 6511 PP Nijmegen Telefoon (024) 329 90 00 Telefax (024)

Nadere informatie

3.1.1 Bezoekersaantallen Open Dag

3.1.1 Bezoekersaantallen Open Dag 3 Onze studenten 3.1 Oriëntatie op vervolgonderwijs 3.1.1 Bezoekersaantallen Open Dag Bezoekersaantallen per vestiging nov 06 2007 2008 2009 2010 De Haagse Hogeschool 2832 14926 15575 19529 17405 De Haagse

Nadere informatie

Overzichtstabel verkorte studieroutes voor mbo-studenten. Saxion opleiding Locatie* Hoeveel jaar beslaat het versnelde traject?

Overzichtstabel verkorte studieroutes voor mbo-studenten. Saxion opleiding Locatie* Hoeveel jaar beslaat het versnelde traject? Overzichtstabel verkorte studieroutes voor mbo-studenten Voor welke mbo opleidingen (niveau 4) Saxion opleiding Locatie* Hoeveel jaar beslaat het versnelde traject? -mail contactpersoon Alle mbo opleidingen

Nadere informatie

Beantwoording schriftelijke raadsvragen 'Beëindiging AKA-opleiding Flex College'

Beantwoording schriftelijke raadsvragen 'Beëindiging AKA-opleiding Flex College' Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Beantwoording schriftelijke raadsvragen 'Beëindiging AKA-opleiding Flex College' Programma / Programmanummer Onderwijs / 1073 Portefeuillehouder H. Beerten Samenvatting

Nadere informatie

Maatschappelijke Ontwikkeling Ingekomen stuk D6 (PA 17 april 2013) Beleidsontwikkeling. Datum uw brief

Maatschappelijke Ontwikkeling Ingekomen stuk D6 (PA 17 april 2013) Beleidsontwikkeling. Datum uw brief Ingekomen stuk D6 (PA 17 april 2013) Aan de gemeenteraad van Nijmegen Korte Nieuwstraat 6 6511 PP Nijmegen Telefoon 14024 Telefax (024) 323 59 92 E-mail gemeente@ nijmegen.nl Postadres Postbus 9105 6500

Nadere informatie

Alleen ter besluitvorming door het College Actief informeren van de Raad. Collegevoorstel Openbaar

Alleen ter besluitvorming door het College Actief informeren van de Raad. Collegevoorstel Openbaar Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Wensen en bedenkingen bilaterale prestatieovereenkomsten woningcorporaties Programma / Programmanummer Wonen / 1021 BW-nummer Portefeuillehouder J. van der Meer Samenvatting

Nadere informatie

Stadsontwikkeling Ingekomen stuk D20 (PA 15 mei 2013) Bureau Planologie en Ruimtelijke Ordening. Datum uw brief

Stadsontwikkeling Ingekomen stuk D20 (PA 15 mei 2013) Bureau Planologie en Ruimtelijke Ordening. Datum uw brief Stadsontwikkeling Ingekomen stuk D20 (PA 15 mei 2013) Aan de gemeenteraad van Nijmegen Korte Nieuwstraat 6 6511 PP Nijmegen Telefoon 14024 Telefax (024) 329 96 99 E-mail gemeente@nijmegen.nl Postadres

Nadere informatie

Mannen geven veel vaker leiding dan vrouwen

Mannen geven veel vaker leiding dan vrouwen nen geven veel vaker leiding dan vrouwen Astrid Visschers en Saskia te Riele In 27 gaf 14 procent van de werkzame beroepsbevolking leiding aan of meer personen. Dit aandeel is de afgelopen jaren vrijwel

Nadere informatie

5. Onderwijs en schoolkleur

5. Onderwijs en schoolkleur 5. Onderwijs en schoolkleur Niet-westerse allochtonen verlaten het Nederlandse onderwijssysteem gemiddeld met een lager onderwijsniveau dan autochtone leerlingen. Al in het basisonderwijs lopen allochtone

Nadere informatie

Alleen ter besluitvorming door het College. Collegevoorstel Openbaar. Onderwerp Schriftelijke vragen Groen Links voorplakken verkiezingsposters

Alleen ter besluitvorming door het College. Collegevoorstel Openbaar. Onderwerp Schriftelijke vragen Groen Links voorplakken verkiezingsposters Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Schriftelijke vragen Groen Links voorplakken verkiezingsposters Programma / Programmanummer Openbare Ruimte / 9320 BW-nummer Portefeuillehouder T. Tankir Samenvatting

Nadere informatie

Alleen ter besluitvorming door het College Actief informeren van de Raad. Collegevoorstel Openbaar

Alleen ter besluitvorming door het College Actief informeren van de Raad. Collegevoorstel Openbaar Openbaar Onderwerp Invoering mini afvalzak van 25 liter per 1-1-2013. Programma / Programmanummer Openbare Ruimte / 1062 BW-nummer Portefeuillehouder T. Tankir Samenvatting In Nijmegen scheiden we afval

Nadere informatie

Alleen ter besluitvorming door het College Actief informeren van de Raad. Collegevoorstel Openbaar

Alleen ter besluitvorming door het College Actief informeren van de Raad. Collegevoorstel Openbaar Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Evaluatie inkoop/aanbesteding parkeerautomaten Programma / Programmanummer Bestuur & Middelen / 1042 BW-nummer Portefeuillehouder H. Beerten Samenvatting Per 1 januari

Nadere informatie

Directie Inwoners Ingekomen stuk D28 (PA 30 maart 2011) Maatschappelijke Ontwikkeling Beleidsontwikkeling. Datum uw brief

Directie Inwoners Ingekomen stuk D28 (PA 30 maart 2011) Maatschappelijke Ontwikkeling Beleidsontwikkeling. Datum uw brief Ingekomen stuk D28 (PA 30 maart 2011) Aan de gemeenteraad van Nijmegen Korte Nieuwstraat 6 6511 PP Nijmegen Telefoon 14024 Telefax (024) 329 29 81 E-mail gemeente@nijmegen.nl Postadres Postbus 9105 6500

Nadere informatie

Aan de gemeenteraad van Nijmegen. Geachte leden van de raad,

Aan de gemeenteraad van Nijmegen. Geachte leden van de raad, Ingekomen stuk D5 (PA 2 juli 2008) Aan de gemeenteraad van Nijmegen Korte Nieuwstraat 6 6511 PP Nijmegen Telefoon (024) 329 91 11 Telefax (024) 323 93 34 E-mail gemeente@nijmegen.nl Postadres Postbus 9105

Nadere informatie

Factsheet. Monitor jeugdwerkloosheid Amsterdam 2014. Werkloosheid stijgt naar 24% Definities. Nummer 6 juni 2014

Factsheet. Monitor jeugdwerkloosheid Amsterdam 2014. Werkloosheid stijgt naar 24% Definities. Nummer 6 juni 2014 Nummer 6 juni 2014 Monitor jeugdwerkloosheid Amsterdam 2014 Factsheet Ondanks eerste tekenen dat de economie weer aantrekt blijft de werkloosheid. Negen procent van de Amsterdamse beroepsbevolking is werkloos

Nadere informatie

Beleid en/of Procesbeschrijvingen Kwaliteitshandboek Tilburg University Sports Center

Beleid en/of Procesbeschrijvingen Kwaliteitshandboek Tilburg University Sports Center Beleid en/of Procesbeschrijvingen Kwaliteitshandboek Tilburg University Sports Center Titel Hoofdproces: 4. Algemeen personeelsbeleid Tilburg University Sports Center Titel Deelproces: 4.11 Stagebeleid

Nadere informatie

Alleen ter besluitvorming door het College Actief informeren van de Raad (uiterlijk zsm) Collegevoorstel Openbaar

Alleen ter besluitvorming door het College Actief informeren van de Raad (uiterlijk zsm) Collegevoorstel Openbaar Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Beantwoording vragen van de fractie van de SP omtrent het voormalige Weeshuis op de Hessenberg Programma / Programmanummer Grondbeleid / 1032 BW-nummer Portefeuillehouder

Nadere informatie

Onderwerp: Aanvraag ESF-subsidie Actieve Inclusie 2014 2016 Reg.nummer: 2014/379169

Onderwerp: Aanvraag ESF-subsidie Actieve Inclusie 2014 2016 Reg.nummer: 2014/379169 Collegebesluit Onderwerp: Aanvraag ESF-subsidie Actieve Inclusie 2014 2016 Reg.nummer: 2014/379169 1 Inleiding; Sinds mei 2014 is er een nieuwe ESF-subsidieregeling van kracht. Een belangrijke wijziging

Nadere informatie

Aan de gemeenteraad van Nijmegen. Geachte leden van de raad,

Aan de gemeenteraad van Nijmegen. Geachte leden van de raad, Aan de gemeenteraad van Nijmegen Korte Nieuwstraat 6 6511 PP Nijmegen Telefoon 14024 Telefax (024) 323 59 92 E-mail gemeente@nijmegen.nl Postbus 9105 6500 HG Nijmegen Datum 31 maart 2015 Ons kenmerk MO10/

Nadere informatie

Stagehandleiding. bedoeld voor studenten en docenten bachelor- en masteropleiding Rechtsgeleerdheid, Ondernemingsrecht en Fiscaal Recht

Stagehandleiding. bedoeld voor studenten en docenten bachelor- en masteropleiding Rechtsgeleerdheid, Ondernemingsrecht en Fiscaal Recht Stagehandleiding bedoeld voor studenten en docenten bachelor- en masteropleiding Rechtsgeleerdheid, Ondernemingsrecht en Fiscaal Recht herziene druk mei 2013 1 1. Gang van zaken rond de stage Een stage

Nadere informatie

Nachtwinkels. Alleen ter besluitvorming door het College Formele consultatie van de Raad. Collegevoorstel Openbaar. Onderwerp

Nachtwinkels. Alleen ter besluitvorming door het College Formele consultatie van de Raad. Collegevoorstel Openbaar. Onderwerp Openbaar Onderwerp Nachtwinkels Programma Economie & Werk Portefeuillehouder T. Tankir / B. van Hees / H. Bruls Samenvatting Bij raadsbesluit van 20 november 2013 is de Verordening Winkeltijden Nijmegen

Nadere informatie

4. De bijgaande brief aan de Raad vast te stellen.

4. De bijgaande brief aan de Raad vast te stellen. Openbaar Onderwerp Budgetsubsidie Vluchtelingenwerk Oost Nederland 2014 Programma / Programmanummer Zorg & Welzijn / 1051 Portefeuillehouder B. Frings Samenvatting Dit voorstel regelt de subsidieverlening

Nadere informatie

Schriftelijke vragen van de fractie CDA over betalingen facturen aan het MKB en ZZP ers

Schriftelijke vragen van de fractie CDA over betalingen facturen aan het MKB en ZZP ers Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Schriftelijke vragen van de fractie CDA over betalingen facturen aan het MKB en ZZP ers Programma Bestuur & Middelen Portefeuillehouder H. Tiemens Samenvatting De fractie

Nadere informatie

Besluitvorming aan de Raad Formele advisering van de Raad

Besluitvorming aan de Raad Formele advisering van de Raad Collegevoorstel Advies: Openbaar Onderwerp Beantwoording schriftelijke vragen GL Programma / Programmanummer Wonen / 4210 Portefeuillehouder P. Depla Samenvatting De fractie van Groen Links heeft het college

Nadere informatie

De Gemeenteraad van Nijmegen. 6 september 2005 B220/05.0024301. Geachte raadsleden,

De Gemeenteraad van Nijmegen. 6 september 2005 B220/05.0024301. Geachte raadsleden, Directie Stadsbedrijven Vastgoed Bureau Juridische en Commerciële Zaken De Gemeenteraad van Nijmegen Nieuwe Dukenburgseweg 21 6534 AD Nijmegen Telefoon (024) 329 33 33 Telefax (024) 024 329 32 87 E-mail

Nadere informatie

antwoordbrief schriftelijke vragen CDA brandbrief Mesdagstraat Uitnodiging bewonersbrief

antwoordbrief schriftelijke vragen CDA brandbrief Mesdagstraat Uitnodiging bewonersbrief Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Antwoordbrief schriftelijke vragen CDA over brandbrief Mesdagstraat Programma / Programmanummer Openbare Ruimte / 1062 Portefeuillehouder T. Tankir Samenvatting De CDA

Nadere informatie

Follow up onderzoek naar minimabeleid

Follow up onderzoek naar minimabeleid Follow up onderzoek naar minimabeleid 1. Inleiding Op 20 mei 2009 is het rapport Onderzoek Minimabeleid Rekenkamercommissie Waterland verschenen. Dit rapport is in de raad van 27 oktober 2009 voor kennisgeving

Nadere informatie

In de bijgevoegde brief is antwoord gegeven op deze vragen.

In de bijgevoegde brief is antwoord gegeven op deze vragen. Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Beantwoording van de vragen van D66 aan het college over de terugkeer van de wolf in de ons omringende natuurgebieden. Programma / Programmanummer Groen & Water / 1023

Nadere informatie

Opleidingsniveau stijgt

Opleidingsniveau stijgt Opleidingsniveau stijgt Grote doorstroom naar hogere niveaus Meer leerlingen vanuit vmbo naar havo Grote groep mbo ers naar het hbo 10 Jongens groeien gedurende hun onderwijsloopbaan Jongens na een diploma

Nadere informatie

Factsheet persbericht. Student stelt eisen aan stage bij

Factsheet persbericht. Student stelt eisen aan stage bij Factsheet persbericht Student stelt eisen aan stage bij Inleiding Stageperiode Een stageperiode is voor veel studenten de meest leerzame periode van hun schoolcarrière. Maar tegen welke problemen lopen

Nadere informatie

Antwoord op vragen fractie VVD over behoud gerechtshof in Arnhem

Antwoord op vragen fractie VVD over behoud gerechtshof in Arnhem Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Antwoord op vragen fractie VVD over behoud gerechtshof in Arnhem Programma Economie & Werk BW-nummer Portefeuillehouder T. Tankir / H. Bruls Samenvatting Op 7 mei jl.

Nadere informatie

Terugkoppeling monitor subsidieregeling Versterking samenwerking lerarenopleidingen en scholen 2013-2016

Terugkoppeling monitor subsidieregeling Versterking samenwerking lerarenopleidingen en scholen 2013-2016 Terugkoppeling monitor subsidieregeling Versterking samenwerking lerarenopleidingen en scholen 2013-2016 Tussenmeting 2015 Portret samenwerkingsverband P029 Opdrachtgever: ministerie van OCW Utrecht, oktober

Nadere informatie

Nationaal Stage Onderzoek Stagebedrijven 2014

Nationaal Stage Onderzoek Stagebedrijven 2014 \naal Stage Onderzoek 2013 Nationaal Stage Onderzoek Stagebedrijven 2014 Door Sifra Souhuwat en Britt van der Sluis Copyright Kriegsmanbeheer B.V.; Alle rechten voorbehouden. Download gratis een kopie

Nadere informatie

Arbeidsmarkt Metaalbewerking 2004 Regio Gelderland

Arbeidsmarkt Metaalbewerking 2004 Regio Gelderland Arbeidsmarkt Metaalbewerking 2004 Regio Gelderland Overview Hieronder wordt ingegaan op een aantal arbeidsmarktaspecten in de regio Gelderland, die op basis van de resultaten van het huidige monitoronderzoek

Nadere informatie

WIE IS DE NIET-WESTERSE ALLOCHTONE GEVER?

WIE IS DE NIET-WESTERSE ALLOCHTONE GEVER? WIE IS DE NIET-WESTERSE ALLOCHTONE GEVER? Amsterdam, november 2011 Auteur: Dr. Christine L. Carabain NCDO Telefoon (020) 5688 8764 Fax (020) 568 8787 E-mail: c.carabain@ncdo.nl 1 2 INHOUDSOPGAVE Samenvatting

Nadere informatie

Alleen ter besluitvorming door het College. Collegevoorstel Embargo (tot 2 dagen na besluitvorming)

Alleen ter besluitvorming door het College. Collegevoorstel Embargo (tot 2 dagen na besluitvorming) Collegevoorstel Embargo (tot 2 dagen na besluitvorming) Onderwerp Verzoek ex Wet openbaarheid van bestuur Elsevier Programma / Programmanummer Bestuur & Middelen / 1011 Portefeuillehouder Th. de Graaf

Nadere informatie

Het Nationale Stage Onderzoek 2012

Het Nationale Stage Onderzoek 2012 Het Culemborg, 22 mei 2012 Nationaal Stage Onderzoek 2012 Voorwoord Voor u ligt het Nationaal Stage Onderzoek 2012. Jaarlijks brengt Stageplaza het Nationaal Stage Onderzoek uit om een goed beeld te krijgen

Nadere informatie

Ons kenmerk G610/07.0006665. Datum uw brief 13-2-07

Ons kenmerk G610/07.0006665. Datum uw brief 13-2-07 Aan de SP-fractie Nijmegen t.a.v. de heer J.J.M. van Rens Postbus 9105 6500 HG Nijmegen Korte Nieuwstraat 6 6511 PP Nijmegen Telefoon (024) 329 91 11 Telefax (024) 360 67 49 E-mail gemeente@nijmegen.nl

Nadere informatie

Alleen ter besluitvorming door het College. Collegevoorstel Openbaar

Alleen ter besluitvorming door het College. Collegevoorstel Openbaar Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Schriftelijke vragen van de fractie van de VVD over de Stichting Ar Rayaan Programma / Programmanummer Integratie & Emancipatie / 9430 BW-nummer Portefeuillehouder F.

Nadere informatie

Cultuurparticipatie in Dordrecht.

Cultuurparticipatie in Dordrecht. Cultuurparticipatie in Dordrecht. Bas Hoeing CMV 2 09018387 Inhoudsopgave: Aanleiding Blz. 3 Het probleem Blz. 3 De opdrachtgever Blz. 3 Vraagstelling Blz. 4 Deelvragen Blz. 4 Aanpak Blz. 4 Definities

Nadere informatie

Eindverslag School Ex Programma 2011

Eindverslag School Ex Programma 2011 Eindverslag School Ex Programma 2011 Inleiding Het School Ex Programma is de afgelopen twee jaren uitgevoerd met landelijke middelen voor jeugdwerkloosheid onder toezicht van de MBO-raad. In 2011 is het

Nadere informatie

STAGEMOGELIJKHEDEN INHOUD 1 HET CULTUURPARK. Participatiestage / Afstudeerstage. Bonaire Caribisch Nederland

STAGEMOGELIJKHEDEN INHOUD 1 HET CULTUURPARK. Participatiestage / Afstudeerstage. Bonaire Caribisch Nederland STAGEMOGELIJKHEDEN STAGE OPDRACHTEN: SOORT STAGES: VAKGEBIED: NIVEAU: STAGEPERIODE: STARTDATUM: WERKLOCATIE: RIJBEWIJS: Zie voorbeelden Participatiestage / Afstudeerstage Divers MBO HBO - WO in overleg

Nadere informatie

Collegevoorstel 193/2002. Registratienummer 2.51404. Fatale datum raadsbesluit 18 december 2002

Collegevoorstel 193/2002. Registratienummer 2.51404. Fatale datum raadsbesluit 18 december 2002 Collegevoorstel 193/2002 Registratienummer 2.51404 Fatale datum raadsbesluit 18 december 2002 Opgesteld door, telefoonnummer L. Deurloo, 2230 en O. van Dijk, 2452 Programma Openbare gezondheid Portefeuillehouders

Nadere informatie

De behoefte aan Ad-opleidingen in het ECABO domein

De behoefte aan Ad-opleidingen in het ECABO domein De behoefte aan Ad-opleidingen in het ECABO domein Afdeling arbeidsmarktonderzoek Odile Sondermeijer Maart 2014 14 03 13 De behoefte aan Ad-opleidingen in het ECABO domein 1 14 03 13 De behoefte aan Ad-opleidingen

Nadere informatie