Ingekomen stuk D8. Aantal bijlagen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Ingekomen stuk D8. Aantal bijlagen"

Transcriptie

1 Directie Concernstaf Concern P&O Beleid Ingekomen stuk D8 Aan de gemeenteraad van Nijmegen Korte Nieuwstraat PP Nijmegen Telefoon (024) Telefax (024) Postadres Postbus HG Nijmegen Datum Datum uw brief 30 januari Ons kenmerk J300/ Contactpersoon Corry van Tankeren Onderwerp Initiatiefvoorstel Niemand aan de kant Aantal bijlagen Doorkiesnummer Geachte leden van de raad, De fractie van de Partij van de Arbeid heeft een initiatiefvoorstel ingediend, gericht op de bestrijding van discriminatie op de arbeidsmarkt. Dit voorstel, Niemand aan de kant, richt zich met name op de doelgroep jonge allochtonen. Het initiatiefvoorstel sluit goed aan bij de uitgangspunten en doelen van ons Strategisch Personeelsbeleid, vastgelegd in de nota die u is toegestuurd. We hebben als uitgangspunt vastgesteld, dat de gemeente als overheidsorganisatie een voorbeeldfunctie heeft in het gelijkelijk bieden van kansen op werk aan alle groepen in de samenleving. Een van de doelstellingen van ons beleid is, om de diversiteit in de organisatie te vergroten. Zowel jongeren als allochtonen behoren tot de beoogde doelgroepen. Hieronder geven wij ons standpunt weer ten aanzien van de voorstellen van de PvdA-fractie: 1. Als doelstelling te formuleren dat de komende vijf jaar van alle bij de gemeente vrijvallende banen 15 % wordt ingevuld door jonge allochtonen. Bij de te verwachten 400 banen die de komende 5 jaar vrijvallen gaat het om 60 banen. Op grond van de uitgangspunten van het Strategisch Personeelsbeleid zullen jongeren en allochtonen hiervoor bij voorrang in aanmerking worden gebracht. We zullen expliciet jonge allochtonen in de uitwerking van het werving- & selectiebeleid als doelgroep meenemen. Wij willen (nog) geen concrete streefcijfers voor de instroom vaststellen. Gezien de nog te realiseren bezuinigingstaakstellingen - brief aan Raad Strategisch Personeelsbeleid

2 Gemeente Nijmegen Directie Concernstaf Concern P&O Beleid Vervolgvel 1 waartoe uw raad heeft besloten - en die voor een deel rusten op de personeelslasten, is het waarschijnlijk, dat niet alle vacatures de komende jaren zullen kunnen worden ingevuld. 2. Jonge allochtonen hierbij te ondersteunen door een aanvullende opleiding met baangarantie. Om deze doelstelling te kunnen realiseren is het noodzakelijk om vooraf een beeld te hebben van de te verwachten uitstroom en de aard van de betreffende functies. Alleen uitstroom van pensioengerechtigden valt min of meer te voorzien. Echter gezien de toenemende noodzaak voor medewerkers om langer te blijven werken, verwachten we de komende jaren relatief minder uitstroom van ouderen dan de afgelopen periode. Wanneer ouderen uitstromen, betreft het bovendien doorgaans functies waarvoor ervaring een van de functie-eisen is. Het is dan ook niet waarschijnlijk, dat we in deze functies onervaren jongeren zullen kunnen aanstellen. Uiteraard komen er ook functies vrij waarvoor ervaring niet noodzakelijk is. Maar het tijdstip waarop deze instroommogelijkheden zich voordoen, is meestal uiterlijk twee maanden tevoren bekend. Dat is te kort om een selectieprocedure plus een noodzakelijke opleiding te realiseren. Gezien de hiervoor genoemde bezuinigingstaakstellingen is het niet mogelijk om toekomstige medewerkers tijdelijk boven de formatie aan te stellen. 3. In samenwerking met onderwijsinstellingen als ROC en HAN deze aanvullende opleidingen te ontwikkelen. We zijn voornemens om de contacten met de opleidingsinstellingen in de regio te gaan intensiveren en zoveel mogelijk leerlingen en studenten stageplaatsen te bieden. Daarbij zullen we ons met name op allochtone jongeren richten. Indien aanvullende opleidingen noodzakelijk zijn, is het nu reeds mogelijk om maatwerk -afspraken te maken met onderwijsinstellingen, mits het om groepen (potentiële) medewerkers gaat. Wij zullen dit jaar onderzoeken welke functies bij de gemeente hiervoor in aanmerking komen, welke onderwijsinstellingen hiervoor dan het meest aangewezen zijn en of een en ander financieel en organisatorisch haalbaar is. brief aan Raad Strategisch Personeelsbeleid

3 Gemeente Nijmegen Directie Concernstaf Concern P&O Beleid Vervolgvel 2 4. Een stagebeleid te ontwikkelen, waarbij gemiddeld per jaar 75 stageplaatsen worden gerealiseerd, waarbij 25%van de stages de komende jaren worden ingevuld door jonge allochtonen. Wij kunnen u toezeggen dat 25 % van de stageplaatsen met ingang van medio 2007 zal worden ingevuld door allochtone jongeren, mits er voldoende kandidaat-stagiairs uit deze doelgroep beschikbaar zijn. Wij streven naar het aanbieden van 40 stageplaatsen bij de gemeente per jaar. Dit aantal baseren wij mede op het PvdA plan voor diversiteit De werkvloer is van iedereen 1, waarin wordt uitgegaan van ten minste één stagiair op 50 werknemers. Met een dergelijk aantal stagiairs kunnen wij een goede stagebegeleiding garanderen. Dat betekent concreet dat wij ten minste 10 stageplaatsen per jaar zullen aanbieden aan allochtone jongeren. 5. Een coördinator aan te stellen voor het baangarantieplan en het stagebeleid. Met ingang van 1 maart 2007 zullen wij - voorlopig voor de duur van een jaar - een stagecoördinator aanstellen, ten laste van het budget voor organisatieontwikkeling. 6. De kosten van dit project te dekken uit de budgetten voor personeelsbeleid, diversiteitsbeleid en organisatieontwikkeling. Daarnaast zo mogelijk uit het Fonds voor Werk en Inkomen of het budget voor de Nijmegen School. Bij de bespreking van en de besluitvorming over de Perspectiefnota 2008 zal een gedegen afweging moeten worden gemaakt tussen enerzijds de noodzaak om de voornoemde bezuinigingstaakstellingen te realiseren en anderzijds de noodzaak om te investeren in het personeelsbeleid. Wij zullen de besteding van de hier genoemde budgetten daarbij uiteraard betrekken. 1 De werkvloer is van iedereen, een PvdA plan voor diversiteit, Emine Bozkurt en Jet Bussemaker, oktober 2006; pagina brief aan Raad Strategisch Personeelsbeleid

4 Gemeente Nijmegen Directie Concernstaf Concern P&O Beleid Vervolgvel 3 Wij verzoeken u dan ook om nog niet te besluiten over deze voorstellen, in afwachting van een nadere uitwerking door ons college, te presenteren bij de Perspectiefnota Hoogachtend, College van Burgemeester en Wethouders van Nijmegen, De Burgemeester, De Secretaris, Mr. Th.C. de Graaf P. Eringa brief aan Raad Strategisch Personeelsbeleid

5 NIEMAND AAN DE KANT EEN INITIATIEFVOORSTEL VAN DE PARTIJ VAN DE ARBEID EEN INITIATIEFVOORSTEL NIEMAND AAN DE KANT

6 Niemand aan de Kant. Een initiatiefvoorstel van de Partij van de Arbeid Datum raadsvergadering / Nummer raadsvoorstel 7 februari 2007 / 33/2007 Onderwerp Bestrijding discriminatie op de arbeidsmarkt Portefeuillehouder H. Kunst Initiatiefvoorstel van de PvdA-fractie d.d. 15 december 2006 Samenvatting Discriminatie op de arbeidsmarkt is een groot probleem. Uit onderzoek blijkt dat opleidingsniveau de belangrijkste factor is voor succes op de arbeidsmarkt. Ook binnen de gemeente Nijmegen zijn allochtonen nog steeds ondervertegenwoordigd. Dit voorstel wil jonge allochtonen de kans bieden om zich via een aanvullende opleiding ( empowerment ) te kwalificeren voor een baan bij de gemeente Nijmegen. De aanvullende opleiding wordt in nauwe samenwerking met regionale onderwijsinstellingen als ROC en HAN ontwikkeld. Stages vormen een belangrijk onderdeel van de aanvullende opleiding. Op deze manier moet de komende vijf jaar 15% van de 400 te verwachten vacatures worden opgevuld door jonge allochtonen. Voorstel om te besluiten 1. Als doelstelling te formuleren dat de komende vijf jaar van alle bij de gemeente vrijvallende banen 15% wordt ingevuld door jonge allochtonen. Bij de te verwachten 400 banen die de komende 5 jaar vrijvallen gaat het om 60 banen. 2. Jonge allochtonen hierbij te ondersteunen door een aanvullende opleiding met baangarantie. 3. In samenwerking met onderwijsinstellingen als ROC en HAN deze aanvullende opleidingen te ontwikkelen. 4. Een stagebeleid te ontwikkelen, waarbij gemiddeld per jaar 75 stageplaatsen worden gerealiseerd, waarbij 25% van de stages de komende jaren worden ingevuld door jonge allochtonen. 5. Een coördinator aan te stellen voor het baangarantieplan en het stagebeleid. 6. De kosten van dit project te dekken uit de budgetten voor personeelsbeleid, diversiteitsbeleid en organisatieontwikkeling. Daarnaast zo mogelijk uit het Fonds voor Werk en Inkomen of het budget voor de Nijmegen School.

7 1. Inleiding Discriminatie op de arbeidsmarkt is in Nederland een groot probleem. Recente cijfers van het Centraal Bureau van de Statistiek laten zien dat de werkloosheid onder Marokkanen op dit moment 27% bedraagt, onder Antillianen, Turken en Surinamers respectievelijk 22%, 21% en 16%. Onder autochtonen is dat 9 procent. Van de allochtone jongeren is 40% werkloos, dit is tweemaal zo veel als onder autochtone jongeren. Recent toonde de socioloog Frank van Tubergen (2005) in een groots opgezet onderzoek in achttien westerse landen aan dat opleidingsniveau de belangrijkste factor is voor succes op de arbeidsmarkt. Echter het opleidingsniveau van allochtonen verklaart niet alle verschillen. Volgens Van Tubergen speelt ook discriminatie hen parten. Dat discriminatie op de arbeidsmarkt in Nederland voorkomt, wordt door slechts weinigen bestreden. Het rapport dat onderzoekers in opdracht van het Ministerie van Economische Zaken hebben geschreven over de onderkant van de arbeidsmarkt (juli 2006) betoogt dat zaken als opleiding en gedrag (op tijd komen, kleding) belangrijker zijn dan etniciteit, maar zelfs in dit rapport wordt discriminatie ook genoemd. Nijmegen Er is geen enkele reden om aan te nemen dat Nijmegen in positieve zin zou afwijken van dit algemene beeld. De gemeente Nijmegen heeft al lange tijd de ambitie om discriminatie op de arbeidsmarkt te bestrijden en streeft zelf als werkgever naar een evenredige vertegenwoordiging van allochtonen 1 onder de medewerkers. Ondanks allerlei beloftes en pogingen zijn we daar tot op heden niet in geslaagd. Onlangs is de gemeente een beperkt experiment gestart met het anonimiseren van sollicitatiebrieven. Wethouder Kunst heeft toen opgemerkt dat het college nog meer instrumenten zal inzetten om te voorkomen dat mensen op basis van hun afkomst minder kansen krijgen. Dit initiatiefvoorstel wil hieraan een bijdrage leveren door een vorm van empowerment. Kort gezegd wordt voorgesteld een project te starten waarbij jonge allochtonen via een aanvullende opleiding zich beter kunnen kwalificeren voor een baan bij de gemeente Nijmegen. Zo kan de gemeente Nijmegen als werkgever op een directe manier iets doen aan de achterstandspositie van jonge allochtonen op de arbeidsmarkt. De aanval op de discriminatie op de arbeidsmarkt wordt met dit voorstel dus door middel van empowerment ingezet. Het gaat om het bieden van gelijke kansen voor iedereen. Het motto van dit initiatiefvoorstel luidt dan ook Niemand aan de kant. Feiten en cijfers In juli 2006 hadden medewerkers een (al dan niet tijdelijk) dienstverband met de gemeente Nijmegen. In de periode januari 2004 tot oktober 2006 hebben 391 personen het dienstverband met de gemeente beëindigd. Dat betekent dat op basis van deze gegevens ongeveer 10% banen per jaar vrijvalt (ruwweg 200 banen). Het overgrote deel van de 391 vacatures zit binnen de grenzen van de salarisschalen 4 en 11. Dan hebben we het over het MBO/HBO niveau en vanaf 10 beginnend academisch niveau. We beschikken ook over een inkijk in het aantal banen dat de komende jaren zal verdwijnen bij de gemeente Nijmegen door leeftijdsontslag of anderszins. We zijn daarbij uitgegaan van leeftijden en hebben geteld vanaf 55 jaar. Dat betekent dat de komende jaren op basis van het leeftijdscriterium ongeveer 200 banen vrij vallen. Dat is een aantal dat alleen nog maar hoger wordt omdat ook mensen van baan veranderen. Iets dat zeer reëel is bij een arbeidsmarkt die de komende jaren steeds krapper wordt. Uitgaande van 391 banen in de periode kun je over vijf jaar er vanuit gaan dat bij een conservatieve schatting er minimaal 400 banen vrijvallen. Ook is grofweg bekend om wat voor soort banen het zal gaan. 1 Onder allochtonen verstaan wij ook de zogenaamde Rijksgenoten (Aruba, de Nederlandse Antillen).

8 Met deze kennis kan de gemeente een proactief personeelsbeleid voeren, mede gebaseerd op diversiteit. Wij stellen voor jonge allochtonen de kans te geven via een aanvullende opleiding zich voor te bereiden op een baan bij de gemeente Nijmegen. Als de opleiding met goed gevolg wordt afgelegd, kunnen de deelnemers bij de gemeente een baan krijgen. Op deze manier willen we minimaal 15% van de 400 vrijkomende vacatures reserveren voor allochtone jongeren. 2. Doelstelling Bij een conservatieve schatting vallen er de komende vijf jaar minimaal 400 banen vrij. Wij wensen een realistische ambitie te formuleren als het gaat om de hoeveelheid banen die op deze wijze kunnen worden vervuld door jonge allochtonen. Voor het invullen van deze banen worden uiteraard ook andere wegen bewandeld. Onze doelstelling is dan ook dat 15% van deze banen via het geschetste traject door jonge allochtonen worden vervuld, in absolute aantallen dus 60 deelnemers in vijf jaren. 3. Aanpak en uitvoering Het project bestaat uit vier fases: werving, opleiding, stage en werk. Werving In de eerste plaats moet inzichtelijk gemaakt worden aan potentiële deelnemers welke banen er de komende jaren bij de gemeente vrijvallen. Dit kan bijvoorbeeld via de gemeentelijke website of De Brug. Wij nodigen mensen uit hun interesse voor een opleidingstraject en een baan bij de gemeente kenbaar te maken. Op basis van motivatie en geschiktheid worden kandidaten geselecteerd. Het kan gaan om mensen die een mbo of hbo-studie volgen of hebben afgerond. Cruciaal daarbij is dat zij bereid zijn naast de basisopleiding een aanvullende opleiding (extra modulen) te volgen. Jonge afgestudeerden die geen baan hebben kunnen eventueel in de vorm van een reïntegratietraject aan het project deelnemen Opleiding De gemeente ontwikkelt in nauwe samenwerking met regionale opleidingsinstituten als ROC en HAN een aanvullend opleidingstraject. Leidend hierbij zijn de functieprofielen van de vrijkomende functies. Stages Belangrijk onderdeel van de aanvullende opleiding vormen de stages. Deze stages kunnen de deelnemers binnen de gemeente lopen, op die manier kunnen ze al snel aan een eventuele nieuwe werkomgeving wennen en maken ze kennis met de cultuur van het bedrijf. Van een stagebeleid van de gemeente Nijmegen is op dit moment geen sprake. De stages die er zijn komen door toevalligheden tot stand. In de periode hebben 245 personen stage gelopen bij de gemeente. Op dit moment lopen er 36 mensen stage. Een realistische doelstelling is gemiddeld 75 stageplaatsen door het hele jaar heen. Daarbinnen formuleren we de doelstelling dat 25% van deze stagiaires van allochtone afkomst is. In de praktijk komt het vaak voor dat mensen een baan krijgen bij het bedrijf waar ze stage hebben gelopen. In die zin kan dit stagebeleid ook een bijdrage leveren aan de doelstelling jonge allochtonen bij de gemeente in dienst te nemen. Om deze doelen te realiseren is het van belang dat er een stagecoördinator wordt aangesteld, die als aanjager en aanspreekpunt fungeert niet alleen voor het opzetten en uitvoeren van een stagebeleid, maar ook verantwoordelijk is voor het baangarantieplan.

9 Baangarantie Deelnemers die hun opleiding en aanvullende modulen met succes afronden krijgen van de gemeente de garantie dat ze een (tijdelijke) baan hebben. Op deze wijze wordt de werving van personeel naar voren gehaald. 4. Communicatie Het project kan alleen slagen als opleidingsinstituten als ROC en HAN hun medewerking verlenen. Beide instituten kennen een groot aanbod aan beroepsgerichte opleidingen. In samenwerking met de gemeente en op basis van maatwerk kunnen passende opleidingen worden samengesteld. Vraaggericht opleiden Dit project kan als een voorbeeld gezien worden van vraaggericht opleiden. Ook in andere sectoren kan de gemeente helpen dergelijke projecten op te zetten. Met name sectoren waar een krapte op de arbeidsmarkt dreigt kunnen interessant zijn, denk aan de zorg. Kern van ieder project is een inzet van de sector (werkgevers), opleidingsinstituten en de gemeente (als co-financier, eventueel via het FWI). Deze projecten helpen werkgevers aan goed opgeleid personeel, bieden kansen aan werkzoekenden en zorgen ervoor dat het aantal (potentiële) klanten van de Sociale Dienst afneemt. Via dit project kan de gemeente een voorbeeldfunctie hebben richting andere sectoren of werkgevers. 5. Financiën De kosten voor het project bestaan voornamelijk uit een projectleider/stagecoördinator en de kosten van de aanvullende opleiding. De kosten kunnen in de eerste plaats gefinancierd worden uit de beschikbare budgetten voor personeelsbeleid, organisatieontwikkeling en de Nijmegen School. Als ook jonge deelnemers met een uitkering participeren, kan er ook een beroep gedaan worden op het Fonds voor Werk en Inkomen. Voorstel om te besluiten 1. Als doelstelling te formuleren dat de komende vijf jaar van alle bij de gemeente vrijvallende banen 15% wordt ingevuld door jonge allochtonen. Bij de te verwachten 400 banen die de komende 5 jaar vrijvallen gaat het om 60 banen. 2. Jonge allochtonen hierbij te ondersteunen door een aanvullende opleiding met baangarantie. 3. In samenwerking met onderwijsinstellingen als ROC en HAN deze aanvullende opleidingen te ontwikkelen. 4. Een stagebeleid te ontwikkelen, waarbij gemiddeld per jaar 75 stageplaatsen worden gerealiseerd, waarbij 25% van de stages de komende jaren worden ingevuld door jonge allochtonen. 5. Een coördinator aan te stellen voor het baangarantieplan en het stagebeleid. 6. De kosten van dit project te dekken uit de budgetten voor personeelsbeleid, diversiteitsbeleid en organisatieontwikkeling. Daarnaast zo mogelijk uit het Fonds voor Werk en Inkomen of het budget voor de Nijmegen School. Nijmegen, 15 december 2006 PvdA fractie, Alard Beck, Wam Bless, Rinus Janssen, Nordin Kerkri.

10 Erratum Voor het kerstreces hebben wij een initiatiefvoorstel ingediend getiteld Niemand aan de Kant. In de Inleiding vermelden wij werkloosheidscijfers onder allochtonen waarover wij toen beschikten. Inmiddels beschikken wij over de meest recente cijfers en daarom hebben wij besloten door middel van dit erratum deze cijfers aan u door te geven en verzoeken die bij de beoordeling van het voorstel te hanteren. - van autochtonen is 5.2 % werkloos - van westerse allochtonen is 9.1% werkloos - van alle niet-westerse allochtonen is 16.4 % werkloos - van Turken is 14.4% werkloos - van Marokkanen is 19.9% werkloos - van Surinamers is 12.2% werkloos - van Antillianen en Arubanen is 17.6% werkloos - van de overige niet-westerse allochtonen is 19.1% werkloos De meest recente Nijmeegse werkloosheidscijfers luiden, afgerond op hele percentages, als volgt: - autochtonen 7% - westerse allochtonen 8% - Surinamers 15% - Antillianen 16% - Turken 21% - Marokkanen 20% - Overige niet-westerse allochtonen 18% Deze berekening komt tot stand door het aantal ingeschreven werklozen - dat zijn al degenen die op zoek zijn naar een baan voor twaalf uur per week of meer - als percentage van de beroepsbevolking (alle mensen tussen 15 en 65 jaar) Niet ingeschreven werkzoekenden zijn dus niet meegenomen en het is aannemelijk dat de percentages in werkelijkheid hoger liggen. Namens PvdA fractie Alard Beck Nijmegen, 11 januari 2007

NIEMAND AAN DE KANT EEN INITIATIEFVOORSTEL VAN DE PARTIJ VAN DE ARBEID

NIEMAND AAN DE KANT EEN INITIATIEFVOORSTEL VAN DE PARTIJ VAN DE ARBEID NIEMAND AAN DE KANT EEN INITIATIEFVOORSTEL VAN DE PARTIJ VAN DE ARBEID EEN INITIATIEFVOORSTEL NIEMAND AAN DE KANT klik hier voor de reactie d.d. 30 januari 2007 van het college B&W op dit initiatiefvoorstel

Nadere informatie

Ingekomen stuk D5. Datum uw brief N.v.t.

Ingekomen stuk D5. Datum uw brief N.v.t. Directie Inwoners Beleid & Realisatie Beleidsontwikkeling Ingekomen stuk D5 Aan de gemeenteraad van Nijmegen Korte Nieuwstraat 6 6511 PP Nijmegen Telefoon (024) 329 90 00 Telefax (024) 329 29 81 E-mail

Nadere informatie

Datum uw brief N.v.t.

Datum uw brief N.v.t. Directie Inwoners Ingekomen stuk D9 (PA 13 februari 2008) Beleid & Realisatie Beleidsontwikkeling Aan de gemeenteraad van Nijmegen Korte Nieuwstraat 6 6511 PP Nijmegen Telefoon (024) 329 90 00 Telefax

Nadere informatie

Een kans voor jongeren als chauffeur

Een kans voor jongeren als chauffeur SP fractie Nijmegen www.nijmegen.sp.nl Klik hier voor de reactie d.d. 22 januari 2008 van het college van B&W Postbus 9105 6500 HG Nijmegen T. 024 329 23 71 fractie@sp.nijmegen.nl I N I T I A T I E F V

Nadere informatie

Ingekomen stuk D14. Datum uw brief nvt

Ingekomen stuk D14. Datum uw brief nvt Directie Inwoners Ingekomen stuk D14 Aan de raad van gemeente Nijmegen Korte Nieuwstraat 6 6511 PP Nijmegen Telefoon (024) 329 90 00 Telefax (024) 329 29 81 E-mail gemeente@nijmegen.nl Postadres Postbus

Nadere informatie

Onderwerp Beantwoording vragen raadskamer over het rapport Evaluatie Bestuurlijke Arrangementen Antillianengemeenten 2005-2008

Onderwerp Beantwoording vragen raadskamer over het rapport Evaluatie Bestuurlijke Arrangementen Antillianengemeenten 2005-2008 Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Beantwoording vragen raadskamer over het rapport Evaluatie Bestuurlijke Arrangementen Antillianengemeenten 2005-2008 Programma / Programmanummer Integratie & Emancipatie

Nadere informatie

Initiatiefvoorstel aan de Raad

Initiatiefvoorstel aan de Raad Klik hier voor de reactie d.d. 25 september 2007 van het College van B&W Initiatiefvoorstel aan de Raad Datum raadsvergadering 31 oktober 2007 Nummer raadsvoorstel: 77/2007 (tweede gewijzigd) Onderwerp:

Nadere informatie

De brief aan de fractie van D66 vast te stellen.

De brief aan de fractie van D66 vast te stellen. Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Schriftelijke vragen D66 m.b.t. stages MBO scholieren Programma / Programmanummer Onderwijs / 1073 BW-nummer Portefeuillehouder H. Beerten Samenvatting De fractie van

Nadere informatie

Alleen ter besluitvorming door het College Actief informeren van de Raad. Collegevoorstel Openbaar. Onderwerp Toekenning garantstelling Museum WO II

Alleen ter besluitvorming door het College Actief informeren van de Raad. Collegevoorstel Openbaar. Onderwerp Toekenning garantstelling Museum WO II Openbaar Onderwerp Toekenning garantstelling Museum WO II Programma / Programmanummer Citymarketing & Externe betrekkingen / 1013 BW-nummer Portefeuillehouder Th. de Graaf Samenvatting Het bestuur van

Nadere informatie

B&W-nr.: d.d Beleid ten aanzien van Stages en Werkervaringsplaatsen BESLUITEN. Behoudens advies van de commissie EP

B&W-nr.: d.d Beleid ten aanzien van Stages en Werkervaringsplaatsen BESLUITEN. Behoudens advies van de commissie EP B&W-nr.: 06.1272 d.d. 14-11-2006 Onderwerp Beleid ten aanzien van Stages en Werkervaringsplaatsen Behoudens advies van de commissie EP BESLUITEN 1. Het voorstel Stageplaatsen en Werkervaringsplaatsen,

Nadere informatie

Ingekomen stuk D3. Ons kenmerk L110/07. Datum uw brief nvt

Ingekomen stuk D3. Ons kenmerk L110/07. Datum uw brief nvt Ingekomen stuk D3 Aan de gemeenteraad van Nijmegen Korte Nieuwstraat 6 6511 PP Nijmegen Telefoon (024) 329 90 00 Telefax (024) 329 29 81 E-mail gemeente@nijmegen.nl Postadres Postbus 9105 6500 HG Nijmegen

Nadere informatie

Openbaar. Artikel 39 vragen van de fractie D66 over Bijsterhuizen. Alleen ter besluitvorming door het College. Conform advies Aanhouden Anders, nl.

Openbaar. Artikel 39 vragen van de fractie D66 over Bijsterhuizen. Alleen ter besluitvorming door het College. Conform advies Aanhouden Anders, nl. Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Artikel 39 vragen van de fractie D66 over Bijsterhuizen Programma / Programmanummer Werk & Inkomen / 1061 BW-nummer Portefeuillehouder T. Tankir Samenvatting Op 30 juni

Nadere informatie

Initiatiefvoorstel aan de Raad. Formulierenbrigade. Klik hier voor de reactie d.d. 21 november 2006 van het college van B&W

Initiatiefvoorstel aan de Raad. Formulierenbrigade. Klik hier voor de reactie d.d. 21 november 2006 van het college van B&W Klik hier voor de reactie d.d. 21 november 2006 van het college van B&W Initiatiefvoorstel aan de Raad Datum raadsvergadering 29 november 2006 Nummer voorstel: 215/2006 Onderwerp: Initiatiefvoorstel van

Nadere informatie

Raadsbrief social return en verdringing

Raadsbrief social return en verdringing Collegevoorstel Openbaar Onderwerp en verdringing Programma Economie & Werk Portefeuillehouder T. Tankir Samenvatting Op 10 februari j.l. heeft de raad de motie Houd social return on investment ook echt

Nadere informatie

B en W-nummer 15.0379; besluit d.d. 12-5-2015. Onderwerp

B en W-nummer 15.0379; besluit d.d. 12-5-2015. Onderwerp B en W-nummer 15.0379; besluit d.d. 12-5-2015 Onderwerp Beantwoording van schriftelijke vragen aan het college van burgemeester en wethouders van het raadslid A. Van den Boogaard (PvdA) inzake Arbeidsparticipatie

Nadere informatie

Alleen ter besluitvorming door het College Actief informeren van de Raad (uiterlijk ) Collegevoorstel Openbaar

Alleen ter besluitvorming door het College Actief informeren van de Raad (uiterlijk ) Collegevoorstel Openbaar Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Niet doorgaan verruimen vermogensnormen kwijtschelding gemeentelijke belastingen Programma / Programmanummer Werk & Inkomen / 1061 BW-nummer N.v.t. Portefeuillehouder

Nadere informatie

Beantwoording schriftelijke raadsvragen 'Beëindiging AKA-opleiding Flex College'

Beantwoording schriftelijke raadsvragen 'Beëindiging AKA-opleiding Flex College' Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Beantwoording schriftelijke raadsvragen 'Beëindiging AKA-opleiding Flex College' Programma / Programmanummer Onderwijs / 1073 Portefeuillehouder H. Beerten Samenvatting

Nadere informatie

Onderwerp beantwoording schriftelijke vragen PvdA mbt motie 'Stop de algehele vacaturestop' Registratienummer

Onderwerp beantwoording schriftelijke vragen PvdA mbt motie 'Stop de algehele vacaturestop' Registratienummer Collegevoorstel Advies: Openbaar Onderwerp beantwoording schriftelijke vragen PvdA mbt motie 'Stop de algehele vacaturestop' Registratienummer 3.23634 Portefeuillehouder mevr. H.T.M. Scholten Korte inhoud

Nadere informatie

Collegevoorstel Onderwerp Programma / Programmanummer BW-nummer Openbare besluitenlijst 18 december 2007 Col egevergadering no 47

Collegevoorstel Onderwerp Programma / Programmanummer BW-nummer Openbare besluitenlijst 18 december 2007 Col egevergadering no 47 Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Beantwoording raadsvragen GroenLinks over leerwerkplekken bij bedrijven Programma / Programmanummer Onderwijs / 1073 BW-nummer Portefeuillehouder H. Beerten Samenvatting

Nadere informatie

Ingekomen stuk D3. Ons kenmerk L400/05.37751. Aantal bijlagen 1

Ingekomen stuk D3. Ons kenmerk L400/05.37751. Aantal bijlagen 1 Directie Inwoners Werk & Inkomen Ingekomen stuk D3 Openingstijden: maandag t/m vrijdag 08.30-17.00 uur aan de gemeenteraad van Nijmegen Mariënburg 30 6511 PS Nijmegen Telefoon (024) 329 92 22 Telefax (024)

Nadere informatie

Vragen ex artikel 39 van D66 over kinderen in huishoudens met een laag inkomen

Vragen ex artikel 39 van D66 over kinderen in huishoudens met een laag inkomen Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Vragen ex artikel 39 van D66 over kinderen in huishoudens met een laag inkomen Programma Inkomen & Armoedebestrijding Portefeuillehouder T. Tankir Samenvatting De fractie

Nadere informatie

Datum uw brief. Tijdens de Politieke Avond van 19 november 2008 heeft uw Raad tweetal moties aangenomen. In deze brief geven wij een reactie daarop.

Datum uw brief. Tijdens de Politieke Avond van 19 november 2008 heeft uw Raad tweetal moties aangenomen. In deze brief geven wij een reactie daarop. Directie Bestuursstaf Ingekomen stuk D4 (PA 11 februari 2009) Kabinet en Bestuursondersteuning Aan de gemeenteraad van Nijmegen Korte Nieuwstraat 6 6511 PP Nijmegen Telefoon (024) 329 91 11 Telefax (024)

Nadere informatie

Datum raadsvergadering / Nummer raadsvoorstel 19 november 2008 / 227/2008. Fatale termijn: besluitvorming vóór: december 2008

Datum raadsvergadering / Nummer raadsvoorstel 19 november 2008 / 227/2008. Fatale termijn: besluitvorming vóór: december 2008 Datum raadsvergadering / Nummer raadsvoorstel 19 november 2008 / 227/2008 Fatale termijn: besluitvorming vóór: december 2008 Onderwerp Subsidie budgetbeheer en woonbegeleiding tienermoeders 2008 Programma

Nadere informatie

X Ter besluitvorming door de Raad. Collegevoorstel Openbaar. Onderwerp Directie Dar NV. BW-nummer

X Ter besluitvorming door de Raad. Collegevoorstel Openbaar. Onderwerp Directie Dar NV. BW-nummer Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Directie Dar NV Programma / Programmanummer Bestuur & Middelen / 9610 BW-nummer Portefeuillehouder B. Jeene Samenvatting In onze brief aan de Raad van Commissarissen

Nadere informatie

Beantwoording schriftelijke vragen van de D66-fractie over de experimenten Participatiewet. Met bijgevoegde brief beantwoorden wij deze vragen.

Beantwoording schriftelijke vragen van de D66-fractie over de experimenten Participatiewet. Met bijgevoegde brief beantwoorden wij deze vragen. Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Beantwoording schriftelijke vragen van de D66-fractie over de experimenten Participatiewet Programma Inkomen & Armoedebestrijding Portefeuillehouder J. Zoetelief Samenvatting

Nadere informatie

Alleen ter besluitvorming door het College Actief informeren van de Raad (uiterlijk ZSPM) Collegevoorstel Openbaar

Alleen ter besluitvorming door het College Actief informeren van de Raad (uiterlijk ZSPM) Collegevoorstel Openbaar Openbaar Onderwerp Benoeming Raad van Commissarissen Dar NV Programma / Programmanummer Bestuur & Middelen / 9610 BW-nummer Portefeuillehouder B. Jeene Samenvatting De gemeente Nijmegen is de enige aandeelhouder

Nadere informatie

Op 23 augustus heeft de Raad een motie aangenomen die luidde: Beperking experiment.

Op 23 augustus heeft de Raad een motie aangenomen die luidde: Beperking experiment. Directie Concernstaf P&O Beleid Ingekomen stuk D9 Aan de gemeenteraad van Nijmegen Korte Nieuwstraat 6 6511 PP Nijmegen Telefoon (024) 329 91 11 Telefax (024) 323 59 92 E-mail gemeente@nijmegen.nl Postadres

Nadere informatie

Ingekomen stuk D10. Datum uw brief

Ingekomen stuk D10. Datum uw brief Directie Bestuursstaf Ingekomen stuk D10 aan de gemeenteraad van Nijmegen Korte Nieuwstraat 6 6511 PP Nijmegen Telefoon (024) 329 91 11 Telefax (024) 323 59 92 E-mail gemeente@nijmegen.nl Postadres Postbus

Nadere informatie

Directie Inwoners Ingekomen stuk D7 (PA 2 december 2009) Maatschappelijke Ontwikkeling Beleidsrealisatie & verantwoording.

Directie Inwoners Ingekomen stuk D7 (PA 2 december 2009) Maatschappelijke Ontwikkeling Beleidsrealisatie & verantwoording. Directie Inwoners Ingekomen stuk D7 (PA 2 december 2009) Maatschappelijke Ontwikkeling Beleidsrealisatie & verantwoording Aan de gemeenteraad van Nijmegen Postbus 9105 6500 HG Nijmegen Korte Nieuwstraat

Nadere informatie

Openbaar. Alleen ter besluitvorming door het College Actief informeren van de raad. Gemeenteraad Conform advies Aanhouden.

Openbaar. Alleen ter besluitvorming door het College Actief informeren van de raad. Gemeenteraad Conform advies Aanhouden. Collegevoorstel Openbaar Programma / Programmanummer Bestuur & Middelen / 1042 BW-nummer Portefeuillehouder H. Tiemens Samenvatting In het onlangs gesloten zijn onder meer verschuivingen van de lokale

Nadere informatie

Meldpunt geen stage. Alleen ter besluitvorming door het College Actief informeren van de Raad. Collegevoorstel Openbaar. Onderwerp

Meldpunt geen stage. Alleen ter besluitvorming door het College Actief informeren van de Raad. Collegevoorstel Openbaar. Onderwerp Openbaar Onderwerp Meldpunt geen stage Programma Economie & Werk BW-nummer Portefeuillehouder T. Tankir Samenvatting Wij vinden het van groot belang dat alle jongeren in onze gemeente de kans krijgen zich

Nadere informatie

Impuls klantprofielen kandidatenverkenner en grensoverschrijdende arbeidsbemiddeling

Impuls klantprofielen kandidatenverkenner en grensoverschrijdende arbeidsbemiddeling Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Impuls klantprofielen kandidatenverkenner en grensoverschrijdende arbeidsbemiddeling Programma Economie & Werk Portefeuillehouder J. Zoetelief Samenvatting Het ministerie

Nadere informatie

Openbaar. Schriftelijke vragen, conform art. 39, betreffende vacaturecafés

Openbaar. Schriftelijke vragen, conform art. 39, betreffende vacaturecafés Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Schriftelijke vragen, conform art. 39, betreffende vacaturecafés Programma / Programmanummer Werk & Inkomen / 1061 Portefeuillehouder T. Tankir Samenvatting In een ingezonden

Nadere informatie

Onderwerp Motie "Investeren in cultuurhistorie is investeren in de economie"

Onderwerp Motie Investeren in cultuurhistorie is investeren in de economie Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Motie "Investeren in cultuurhistorie is investeren in de economie" Programma / Programmanummer Ruimte & Bouwen / 9210 BW-nummer Portefeuillehouder H. Kunst Samenvatting

Nadere informatie

Alleen ter besluitvorming door het College. Collegevoorstel Openbaar

Alleen ter besluitvorming door het College. Collegevoorstel Openbaar Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Brief aan de fractie van Groen Links over gratis draadloos internet in binnenstad Nijmegen Programma / Programmanummer Economie & Toerisme / 1041 BW-nummer Portefeuillehouder

Nadere informatie

Raadsinformatiebrief

Raadsinformatiebrief documentnr.: ADV/RC/17/00147 zaaknr.: Z/CGM/17/41609 Raadsinformatiebrief Onderwerp : Anoniem Solliciteren Aard : Afdoening motie Portefeuillehouder : Mr. W.A.G. Hillenaar Datum college : 2 mei 2017 Openbaar

Nadere informatie

Ingekomen stuk D12. Datum uw brief n.v.t.

Ingekomen stuk D12. Datum uw brief n.v.t. Directie Inwoners Beleid & Realisatie Beleidsontwikkeling Ingekomen stuk D12 Aan de gemeenteraad van Nijmegen Korte Nieuwstraat 6 6511 PP Nijmegen Telefoon (024) 329 90 00 Telefax (024) 329 29 81 E-mail

Nadere informatie

Alleen ter besluitvorming door het College

Alleen ter besluitvorming door het College Openbaar Onderwerp Beëindiging Stichting Werklozencentrum Unitas Programma / Programmanummer Zorg & Welzijn / 9410 BW-nummer Portefeuillehouder F. Tas Samenvatting Dit voorstel gaat over de beëindiging

Nadere informatie

Alleen ter besluitvorming door het College. Collegevoorstel Openbaar. Onderwerp Beantwoording schriftelijke vragen over de Opleidingswinkel Salus

Alleen ter besluitvorming door het College. Collegevoorstel Openbaar. Onderwerp Beantwoording schriftelijke vragen over de Opleidingswinkel Salus Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Beantwoording schriftelijke vragen over de Opleidingswinkel Salus Programma / Programmanummer Werk & Inkomen / 1061 Portefeuillehouder T. Tankir Samenvatting De SP en

Nadere informatie

Zienswijze kaderbrief MGR

Zienswijze kaderbrief MGR Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Zienswijze kaderbrief MGR 2017-2018 Programma Economie & Werk / Bestuur & Middelen BW-nummer Portefeuillehouder J. Zoetelief / H. Bruls / B. van Hees Samenvatting De

Nadere informatie

Onderwerp Vragen Groen Links over gratis draadloos internet in binnenstad Nijmegen

Onderwerp Vragen Groen Links over gratis draadloos internet in binnenstad Nijmegen Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Vragen Groen Links over gratis draadloos internet in binnenstad Nijmegen Programma / Programmanummer Economie / 9510 BW-nummer Portefeuillehouder B. Jeene Samenvatting

Nadere informatie

8. Werken en werkloos zijn

8. Werken en werkloos zijn 8. Werken en werkloos zijn In 22 is de arbeidsdeelname van allochtonen niet meer verder gestegen. Onder autochtonen is het aantal personen met werk nog wel licht toegenomen. De arbeidsdeelname onder Surinamers,

Nadere informatie

klik hier voor de reactie dd. 27 februari 2007 van het college van B&W

klik hier voor de reactie dd. 27 februari 2007 van het college van B&W klik hier voor de reactie dd. 27 februari 2007 van het college van B&W initiatiefvoorstel Datum raadsvergadering/ Nummer raadsvoorstel 14 maart 2007 / 62/2007 Naar een klimaatplan...een goed klimaat voor

Nadere informatie

Toelichting over de behandeling van:

Toelichting over de behandeling van: Toelichting over de behandeling van: HAMERSTUK Raadsvoorstel Advies van de Commissie voor bezwaarschriften inzake bezwaarschrift tegen de afwijzing van een verzoek tot herziening van het bestemmingsplan

Nadere informatie

Convenant studeren vluchtelingen in het hoger onderwijs

Convenant studeren vluchtelingen in het hoger onderwijs Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Convenant studeren vluchtelingen in het hoger onderwijs Programma Economie & Werk BW-nummer Portefeuillehouder T. Tankir en R. Helmer-Englebert Samenvatting Met dit voorstel

Nadere informatie

Met bijgevoegde brief informeren wij de raad over de bijstandsontwikkelingen in 2014 en over de regionale ontwikkelingen op de arbeidsmarkt.

Met bijgevoegde brief informeren wij de raad over de bijstandsontwikkelingen in 2014 en over de regionale ontwikkelingen op de arbeidsmarkt. Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Bijstandsontwikkeling 2014 Programma Inkomen & Armoedebestrijding BW-nummer Portefeuillehouder T. Tankir Samenvatting Met bijgevoegde brief informeren wij de raad over

Nadere informatie

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Werkloosheid niet-westerse allochtonen nauwelijks toegenomen in 2005

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Werkloosheid niet-westerse allochtonen nauwelijks toegenomen in 2005 Centraal Bureau voor de Statistiek Persbericht PB06-015 13 februari 2006 9.30 uur Werkloosheid niet-westerse allochtonen nauwelijks toegenomen in 2005 In 2005 is de werkloosheid onder niet-westerse allochtonen

Nadere informatie

Onderwerp Brief CDA-fractie met vragen over nieuwbouwplannen ROC, Lindenberg en Steigertheater

Onderwerp Brief CDA-fractie met vragen over nieuwbouwplannen ROC, Lindenberg en Steigertheater Collegevoorstel Advies: Openbaar Onderwerp Brief CDA-fractie met vragen over nieuwbouwplannen ROC, Lindenberg en Steigertheater Programma / Programmanummer Kunst en cultuur / 6310 Portefeuillehouder T.

Nadere informatie

Ons kenmerk MO00/15.0000785. Datum uw brief nvt

Ons kenmerk MO00/15.0000785. Datum uw brief nvt Aan de gemeenteraad van Nijmegen Korte Nieuwstraat 6 6511 PP Nijmegen Telefoon 14024 Telefax (024) 323 59 92 E-mail gemeente@nijmegen.nl Postbus 9105 6500 HG Nijmegen Datum 27 januari 2015 Ons kenmerk

Nadere informatie

Onderwerp Burgerinitiatief Bestrijding bekladding en graffiti door middel van muurschilderingen

Onderwerp Burgerinitiatief Bestrijding bekladding en graffiti door middel van muurschilderingen Oplegformulier burgerinitiatief Datum raadsvergadering/ Nummer burgerinitiatief 28 juni 2006 / 127/2006 Onderwerp Burgerinitiatief Bestrijding bekladding en graffiti door middel van muurschilderingen Korte

Nadere informatie

Allochtonen op de arbeidsmarkt 2009-2010

Allochtonen op de arbeidsmarkt 2009-2010 FORUM Maart Monitor Allochtonen op de arbeidsmarkt 9-8e monitor: effecten van de economische crisis In steeg de totale werkloosheid in Nederland met % naar 26 duizend personen. Het werkloosheidspercentage

Nadere informatie

Nieuwe kans op extra instroom

Nieuwe kans op extra instroom Nieuwe kans op extra instroom Focus op de arbeidsmarkt Naast het erkennen van leerbedrijven is Calibris verantwoordelijk voor ontwikkeling en onderhoud van kwalificaties in de sectoren zorg, welzijn en

Nadere informatie

Onderwerp van het voorstel Onderzoek jaarrekening 2002 van de Gemeentelijke Rekenkamer Nijmegen

Onderwerp van het voorstel Onderzoek jaarrekening 2002 van de Gemeentelijke Rekenkamer Nijmegen Voorstel aan de Raad 144/2003 (definitief) Registratienummer Fatale datum raadsbesluit 9 juli 2003 Opgesteld door, telefoonnummer Griffie, 2520 Programma Portefeuillehouder P.J.J. Lucassen Onderwerp van

Nadere informatie

Onderwerp Beantwoording schriftelijke raadsvragen over toelatingsbeleid ROC Nijmegen inzake jongeren met autisme

Onderwerp Beantwoording schriftelijke raadsvragen over toelatingsbeleid ROC Nijmegen inzake jongeren met autisme Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Beantwoording schriftelijke raadsvragen over toelatingsbeleid ROC Nijmegen inzake jongeren met autisme Programma / Programmanummer Onderwijs / 1073 BW-nummer Portefeuillehouder

Nadere informatie

Alleen ter besluitvorming door het College Actief informeren van de Raad (uiterlijk zsm) Collegevoorstel Openbaar

Alleen ter besluitvorming door het College Actief informeren van de Raad (uiterlijk zsm) Collegevoorstel Openbaar Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Beantwoording vragen van de fractie van de SP omtrent het voormalige Weeshuis op de Hessenberg Programma / Programmanummer Grondbeleid / 1032 BW-nummer Portefeuillehouder

Nadere informatie

Antwoord op vragen concretisering Duitse plannen Economic Board

Antwoord op vragen concretisering Duitse plannen Economic Board Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Antwoord op vragen concretisering Duitse plannen Economic Board Programma Economie & Werk Portefeuillehouder H.M.F. Bruls / H. Tiemens Samenvatting Op 16 februari jl.

Nadere informatie

Alleen ter besluitvorming door het College. Collegevoorstel Openbaar

Alleen ter besluitvorming door het College. Collegevoorstel Openbaar Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Antwoorden op vragen ex.art.39 Gewoon Nijmegen inzake het registratiesysteem straatprostitutie Programma / Programmanummer Veiligheid / 1012 BW-nummer Portefeuillehouder

Nadere informatie

monitor Marokkaanse Nederlanders in Maassluis bijlage(n)

monitor Marokkaanse Nederlanders in Maassluis bijlage(n) Raadsinformatiebrief (openbaar) gemeente Maassluis Aan de leden van de gemeenteraad in Maassluis Postbus 55 3140 AB Maassluis T 010-593 1931 E gemeente@maassluis.nl I www.maassluis.nl ons kenmerk 2010-4748

Nadere informatie

Openbaar. Beantwoording vragen van de fractie Eigenhuijsen en de fractie PvdA over de eigen bijdrage in de Jeugdwet

Openbaar. Beantwoording vragen van de fractie Eigenhuijsen en de fractie PvdA over de eigen bijdrage in de Jeugdwet Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Beantwoording vragen van de fractie Eigenhuijsen en de fractie PvdA over de eigen bijdrage in de Jeugdwet Programma / Programmanummer Zorg & Welzijn BW-nummer Portefeuillehouder

Nadere informatie

Datum uw brief 31 maart 2008

Datum uw brief 31 maart 2008 Directie Inwoners SP fractie van de gemeente Nijmegen ter attentie van mw. S. Akdemir Korte Nieuwstraat 6 6511 PP Nijmegen Telefoon (024) 329 90 00 Telefax (024) 329 29 81 E-mail gemeente@nijmegen.nl Postadres

Nadere informatie

In deze brief geven wij een antwoord op uw vragen met betrekking tot de ontslagen bij Zorggroep Zuid Gelderland.

In deze brief geven wij een antwoord op uw vragen met betrekking tot de ontslagen bij Zorggroep Zuid Gelderland. Directie Inwoners Aan de fractie SP T.a.v. Mevr. M. Piepers Korte Nieuwstraat 6 6511 PP Nijmegen Telefoon (024) 329 90 00 Telefax (024) 329 29 81 E-mail gemeente@nijmegen.nl Postadres Postbus 9105 6500

Nadere informatie

Besluitvorming aan de Raad Formele advisering van de Raad

Besluitvorming aan de Raad Formele advisering van de Raad Collegevoorstel Advies: Openbaar Onderwerp Beantwoording schriftelijke vragen GL Programma / Programmanummer Wonen / 4210 Portefeuillehouder P. Depla Samenvatting De fractie van Groen Links heeft het college

Nadere informatie

Directie Concern Ingekomen stuk D2 (PA 14 juli 2010) Begroten en Verantwoorden. Datum uw brief

Directie Concern Ingekomen stuk D2 (PA 14 juli 2010) Begroten en Verantwoorden. Datum uw brief Directie Concern Ingekomen stuk D2 (PA 14 juli 2010) Begroten en Verantwoorden Aan de Gemeenteraad Nijmegen Korte Nieuwstraat 6 6511 PP Nijmegen Telefoon 14024 Telefax (024) 323 59 92 E-mail gemeente@nijmegen.nl

Nadere informatie

10. Veel ouderen in de bijstand

10. Veel ouderen in de bijstand 10. Veel ouderen in de bijstand Niet-westerse allochtonen ontvangen 2,5 keer zo vaak een uitkering als autochtonen. Ze hebben het vaakst een bijstandsuitkering. Verder was eind 2002 bijna de helft van

Nadere informatie

Bijgaand ontvangt u de rapportage Werk en Inkomen over de maand januari 2006.

Bijgaand ontvangt u de rapportage Werk en Inkomen over de maand januari 2006. Directie Inwoners Werk & Inkomen Ingekomen stuk D6 Openingstijden: maandag t/m vrijdag 08.30-17.00 uur aan de Gemeenteraad van Nijmegen Mariënburg 30 6511 PS Nijmegen Telefoon (024) 329 92 22 Telefax (024)

Nadere informatie

Alleen ter besluitvorming door het College Actief informeren van de Raad. Collegevoorstel Openbaar

Alleen ter besluitvorming door het College Actief informeren van de Raad. Collegevoorstel Openbaar Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Wensen en bedenkingen bilaterale prestatieovereenkomsten woningcorporaties Programma / Programmanummer Wonen / 1021 BW-nummer Portefeuillehouder J. van der Meer Samenvatting

Nadere informatie

De Gemeenteraad van Nijmegen. 6 september 2005 B220/05.0024301. Geachte raadsleden,

De Gemeenteraad van Nijmegen. 6 september 2005 B220/05.0024301. Geachte raadsleden, Directie Stadsbedrijven Vastgoed Bureau Juridische en Commerciële Zaken De Gemeenteraad van Nijmegen Nieuwe Dukenburgseweg 21 6534 AD Nijmegen Telefoon (024) 329 33 33 Telefax (024) 024 329 32 87 E-mail

Nadere informatie

Beantwoording schriftelijke vragen PvdA inzake tracé Laan van Oost- Indië

Beantwoording schriftelijke vragen PvdA inzake tracé Laan van Oost- Indië Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Beantwoording schriftelijke vragen PvdA inzake tracé Laan van Oost- Indië Programma Grondbeleid BW-nummer Portefeuillehouder B. Velthuis Samenvatting Op 19 oktober 2017

Nadere informatie

Aan de gemeenteraad van Nijmegen. Geachte leden van de raad,

Aan de gemeenteraad van Nijmegen. Geachte leden van de raad, Aan de gemeenteraad van Nijmegen Korte Nieuwstraat 6 6511 PP Nijmegen Telefoon 14024 Telefax (024) 323 59 92 E-mail gemeente@nijmegen.nl Postbus 9105 6500 HG Nijmegen Datum 31 maart 2015 Ons kenmerk MO10/

Nadere informatie

Raadsvragen inhuur personeel. Met bijgevoegde brief beantwoorden wij die vragen.

Raadsvragen inhuur personeel. Met bijgevoegde brief beantwoorden wij die vragen. Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Raadsvragen inhuur personeel Programma Bestuur & Middelen Portefeuillehouder B. van Hees Samenvatting De fractie van de PvdA heeft vragen gesteld over de inhuur van personeel

Nadere informatie

Onderwerp Schriftelijke vragen ex art. 39 RvO over aanpak huwelijksdwang en achterlating

Onderwerp Schriftelijke vragen ex art. 39 RvO over aanpak huwelijksdwang en achterlating Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Schriftelijke vragen ex art. 39 RvO over aanpak huwelijksdwang en achterlating Programma / Programmanummer Dienstverlening & Burgerzaken / 1011 BW-nummer Portefeuillehouder

Nadere informatie

Beantwoording schriftelijke raadsvragen 'Beëindigen overeenkomst VMBO-scholen en ROC Nijmegen'

Beantwoording schriftelijke raadsvragen 'Beëindigen overeenkomst VMBO-scholen en ROC Nijmegen' Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Beantwoording schriftelijke raadsvragen 'Beëindigen overeenkomst VMBO-scholen en ROC Nijmegen' Programma / Programmanummer Onderwijs / 1073 BW-nummer Portefeuillehouder

Nadere informatie

Brief m.b.t. leegstand en krimp over basisscholen in de Gildekamp

Brief m.b.t. leegstand en krimp over basisscholen in de Gildekamp Openbaar Onderwerp Brief m.b.t. leegstand en krimp over basisscholen in de Gildekamp Programma Onderwijs BW-nummer Portefeuillehouder R. Helmer-Englebert Samenvatting Tijdens de kamerronde van 7 juni 2017

Nadere informatie

B&W-Aanbiedingsformulier

B&W-Aanbiedingsformulier B&W.nr. 07.1097, d.d. 6 november 2007 B&W-Aanbiedingsformulier Onderwerp Stagebeleid; afdoen motie 10 van 14 november 2006 BESLUITEN Behoudens advies van de commissie EP 1. Een informatiedag over stagemogelijkheden

Nadere informatie

Ons kenmerk L110/05.0024500. Aantal bijlagen 10 (niet digitaal

Ons kenmerk L110/05.0024500. Aantal bijlagen 10 (niet digitaal Directie Inwoners Beleid & Realisatie Beleidsontwikkeling Ingekomen stuk D44 (met bijlagen) Aan de gemeenteraad van Nijmegen Korte Nieuwstraat 6 6511 PP Nijmegen Telefoon (024) 329 90 00 Telefax (024)

Nadere informatie

Initiatiefvoorstel PvdA-GroenLinks

Initiatiefvoorstel PvdA-GroenLinks Initiatiefvoorstel PvdA-GroenLinks Onderwerp: social return en inbesteden Datum commissie: 6 juni 2013 Datum raad: Nummer: Documentnummer: Steller: Eric Dammingh Fractie: PvdA-GroenLinks Samenvatting Meedoen

Nadere informatie

Collegevoorstel Openbaar. Onderwerp OBGZ financiële situatie. BW-nummer. Programma / Programmanummer Cultuur / 9530. Portefeuillehouder H.

Collegevoorstel Openbaar. Onderwerp OBGZ financiële situatie. BW-nummer. Programma / Programmanummer Cultuur / 9530. Portefeuillehouder H. Openbaar Onderwerp OBGZ financiële situatie Programma / Programmanummer Cultuur / 9530 BW-nummer Portefeuillehouder H. Kunst Samenvatting De Openbare Bibliotheek Gelderland Zuid (OBGZ) kende in 2009 een

Nadere informatie

Wijziging statuten Alliantie voortgezet onderwijs

Wijziging statuten Alliantie voortgezet onderwijs Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Wijziging statuten Alliantie voortgezet onderwijs Programma Onderwijs BW-nummer Portefeuillehouder R. Helmer-Englebert Samenvatting De stichting Alliantie Voortgezet

Nadere informatie

Met genoegen presenteren wij u het Jaarverslag Stages 2007.

Met genoegen presenteren wij u het Jaarverslag Stages 2007. Directie Concernstaf Ingekomen stuk D1 (PA 21 mei 2008) Concern P&O Beleid Aan de Gemeenteraad van Nijmegen Korte Nieuwstraat 6 6511 PP Nijmegen Telefoon (024) 329 91 11 Telefax (024) 323 59 92 E-mail

Nadere informatie

Openbaar. Bijstandsontwikkeling 1e helft Alleen ter besluitvorming door het College Actief informeren van de Raad. Collegevoorstel.

Openbaar. Bijstandsontwikkeling 1e helft Alleen ter besluitvorming door het College Actief informeren van de Raad. Collegevoorstel. Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Bijstandsontwikkeling 1e helft 2014 Programma / Programmanummer Werk & Inkomen / 1061 Portefeuillehouder T. Tankir Samenvatting Met bijgevoegde brief informeren wij de

Nadere informatie

Niet-westerse allochtonen behoren minder vaak tot de werkzame beroepsbevolking 1) Arbeidsdeelname niet-westerse allochtonen gedaald

Niet-westerse allochtonen behoren minder vaak tot de werkzame beroepsbevolking 1) Arbeidsdeelname niet-westerse allochtonen gedaald 7. Vaker werkloos In is de arbeidsdeelname van niet-westerse allochtonen gedaald. De arbeidsdeelname onder rs is relatief hoog, zes van de tien hebben een baan. Daarentegen werkten in slechts vier van

Nadere informatie

1. Aan de GGD Regio Nijmegen berichten dat wij instemmen met de keuze voor invoering van het Elektronisch kinddossier volgens het basisscenario.

1. Aan de GGD Regio Nijmegen berichten dat wij instemmen met de keuze voor invoering van het Elektronisch kinddossier volgens het basisscenario. Datum raadsvergadering / Nummer raadsvoorstel 3 december 2008 / 196/2008 Fatale termijn: besluitvorming vóór: 1 december 2008 Onderwerp Plan van aanpak EKD Programma / Programmanummer Zorg & Welzijn /

Nadere informatie

Ons kenmerk C930/ Aantal bijlagen

Ons kenmerk C930/ Aantal bijlagen Raadsgriffie Ingekomen stuk E1 Aan het College van B&W Korte Nieuwstraat 6 6511 PP Nijmegen Telefoon (024) 329 91 11 Telefax (024) 329 22 92 E-mail gemeente@nijmegen.nl Postadres Postbus 9105 6500 HG Nijmegen

Nadere informatie

Op 3 maart 2014 heeft Breed ons op de hoogte gesteld van de voortgang van deze opdracht. Hiervan stellen wij de raad op de hoogte.

Op 3 maart 2014 heeft Breed ons op de hoogte gesteld van de voortgang van deze opdracht. Hiervan stellen wij de raad op de hoogte. Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Breed en het nieuwe Werkbedrijf Programma / Programmanummer Werk & Inkomen / 1061 BW-nummer Portefeuillehouder T. Tankir Samenvatting Op 10 september 2013 heeft het bestuur

Nadere informatie

Uitwerking klantenparticipatie P-wet 2015

Uitwerking klantenparticipatie P-wet 2015 Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Uitwerking klantenparticipatie P-wet 2015 Programma Inkomen & armoedebestrijding BW-nummer Portefeuillehouder T. Tankir Samenvatting Op 23 september 2015 heeft de raad

Nadere informatie

1. Deel te nemen aan de stichting Legal Valley 2. De brief aan de raad als reactie op de ingediende wensen en bedenkingen vast te stellen

1. Deel te nemen aan de stichting Legal Valley 2. De brief aan de raad als reactie op de ingediende wensen en bedenkingen vast te stellen Openbaar Onderwerp Definitieve deelneming stichting Legal Valley Programma Bestuur & Middelen BW-nummer Portefeuillehouder H.M.F. Bruls Samenvatting Op 1 november 2016 hebben wij besloten om deel te nemen

Nadere informatie

Vragen artikel 61 Rvo R. Heesbeen (PvdA) oproepkracht Die Heygrave en sporthal Dillenburcht

Vragen artikel 61 Rvo R. Heesbeen (PvdA) oproepkracht Die Heygrave en sporthal Dillenburcht Zaaknummer 00520944 Onderwerp Vragen artikel 61 Rvo R. Heesbeen (PvdA) oproepkracht Die Heygrave en sporthal Dillenburcht Collegevoorstel Aanleiding / voorgeschiedenis In de brief van 7 juli 2017 stelt

Nadere informatie

GEMEENTE. i^oqyy^)('< ^'^ Ons kenmerk Q310/10.0032858

GEMEENTE. i^oqyy^)('< ^'^ Ons kenmerk Q310/10.0032858 Gemeenteraad van Nijmegen GEMEENTE Ijmegen Aan de gemeenteraad van Nijmegen 6 i^oqyy^)('< ^'^ Gemeenteraad Korte Nieuwstraat 6 6511 PP Nijmegen Telefoon (024) 329 90 30 Telefax (024) 323 59 92 E-mail Postadres

Nadere informatie

Dit voorstel betreft het vaststellen van de brief met antwoorden op deze vragen.

Dit voorstel betreft het vaststellen van de brief met antwoorden op deze vragen. Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Beantwoording schriftelijke vragen inzake arbeidsmarktpositie Somaliërs in Nijmegen Programma Economie & Werk BW-nummer Portefeuillehouder T. Tankir Samenvatting Op 12

Nadere informatie

Verordening individuele studietoeslag Participatiewet gemeente Renkum 2015

Verordening individuele studietoeslag Participatiewet gemeente Renkum 2015 Verordening individuele studietoeslag Participatiewet gemeente Renkum 2015 De raad van de gemeente Renkum; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 14 oktober 2014; gelet op artikel 8, eerste

Nadere informatie

De brief aan de de fractie PvdA over Kinderen zijn de toekomst vast te stellen.

De brief aan de de fractie PvdA over Kinderen zijn de toekomst vast te stellen. Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Beantwoording schriftelijke vragen PvdA Kinderen zijn de Toekomst Programma / Programmanummer Zorg & Welzijn / 1051 Portefeuillehouder B. Frings Samenvatting Op 27 mei

Nadere informatie

Benoeming leden cliëntenraad Participatiewet

Benoeming leden cliëntenraad Participatiewet Openbaar Onderwerp Benoeming leden cliëntenraad Participatiewet Programma Inkomen & Armoedebestrijding BW-nummer Portefeuillehouder T. Tankir Samenvatting Wij benoemen conform artikel 2.4 van het Besluit

Nadere informatie

beantwoording schriftelijke vragen Nijmeegse Fractie inzake de woonfunctie in bestemmingsplannen

beantwoording schriftelijke vragen Nijmeegse Fractie inzake de woonfunctie in bestemmingsplannen Collegevoorstel Openbaar Onderwerp beantwoording schriftelijke vragen Nijmeegse Fractie inzake de woonfunctie in bestemmingsplannen Programma / Programmanummer Ruimte & Cultuurhistorie / 1031 BW-nummer

Nadere informatie

Onderwerp Antwoordbrief aan de fractie Gewoon Nijmegen - DAR Vuilniszakken

Onderwerp Antwoordbrief aan de fractie Gewoon Nijmegen - DAR Vuilniszakken Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Antwoordbrief aan de fractie Gewoon Nijmegen - DAR Vuilniszakken Programma / Programmanummer Openbare Ruimte / 1062 BW-nummer Portefeuillehouder T. Tankir Samenvatting

Nadere informatie

Alleen ter besluitvorming door het College Actief informeren van de Raad (uiterlijk 28 september 2010)

Alleen ter besluitvorming door het College Actief informeren van de Raad (uiterlijk 28 september 2010) Openbaar Onderwerp Vrijwaring leden Raad van Commissarissen NV Mensec Programma / Programmanummer Bestuur & Middelen / 9610 BW-nummer Portefeuillehouder Th. de Graaf Samenvatting Per 5 oktober 2010 zijn

Nadere informatie

Beantwoording schriftelijke vragen D66 over betaling van facturen van ondernemers

Beantwoording schriftelijke vragen D66 over betaling van facturen van ondernemers Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Beantwoording schriftelijke vragen D66 over betaling van facturen van ondernemers Programma / Programmanummer Bestuur & Middelen / 1042 BW-nummer Portefeuillehouder H.

Nadere informatie

Datum uw brief n.v.t.

Datum uw brief n.v.t. Ingekomen stuk D29 (PA 28 januari 2009) Aan de gemeenteraad van Nijmegen Korte Nieuwstraat 6 6511 PP Nijmegen Telefoon (024) 329 90 00 Telefax (024) 329 29 81 E-mail gemeente@nijmegen.nl Postadres Postbus

Nadere informatie

Brief van het college van B&W d.d. 26 juni over Sluiting filialen bibliotheek

Brief van het college van B&W d.d. 26 juni over Sluiting filialen bibliotheek Toelichting over de behandeling van: Brief van het college van B&W d.d. 26 juni over Sluiting filialen bibliotheek Van: Het college van B&W van 26 juni 2012 Doel: Toelichting: Opinie vormen Inhoud brief

Nadere informatie

Openbaar. Vaststellen Onderzoeksopzet Workfast. Alleen ter besluitvorming door het College Actief informeren van de Raad. Collegevoorstel.

Openbaar. Vaststellen Onderzoeksopzet Workfast. Alleen ter besluitvorming door het College Actief informeren van de Raad. Collegevoorstel. Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Vaststellen Onderzoeksopzet Workfast Programma Economie & Werk Portefeuillehouder T. Tankir Samenvatting Op 4 maart 2015 heeft de gemeenteraad de motie Onderzoek naar

Nadere informatie

Openbaar. Rijk van Nijmegen Alleen ter besluitvorming door het College Actief informeren van de Raad. Collegevoorstel.

Openbaar. Rijk van Nijmegen Alleen ter besluitvorming door het College Actief informeren van de Raad. Collegevoorstel. Openbaar Onderwerp Rijk van Nijmegen 2025 Programma Economie & Werk BW-nummer Portefeuillehouder H.M.F. Bruls / T. Tankir Samenvatting De Rabobank Rijk van Nijmegen heeft in 2015 het initiatief genomen

Nadere informatie