PRAKTIJKINFORMATIEGIDS

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "PRAKTIJKINFORMATIEGIDS"

Transcriptie

1 PRAKTIJKINFORMATIEGIDS

2

3 Voorwoord De afgelopen periode is door een afvaardiging vanuit het werkveld kinderopvang, de directies van de ROC s in Gelderland en de adviseur van Calibris met veel betrokkenheid gesproken over het gezamenlijke doel: goed opgeleide mensen die aansluiten bij de vraag vanuit de praktijk. Ondersteuning werd geboden vanuit het Bureau Kwaliteit Kinderopvang en Spectrum CMO Gelderland. In deze praktijkinformatiegids staan de werkwijze, uitgangspunten en afspraken die zijn gemaakt over het verbeteren van de samenwerking, van de kwaliteit en de gewenste kwantiteit van de opleidingen Pedagogisch Werker kinderopvang niveau 3 en 4 beschreven. Deze werkwijze wordt door alle ROC s toegepast en geldt voor alle leerbedrijven in Gelderland. Komend jaar worden ook andere convenantafspraken nog uitgewerkt. De tekst van deze praktijkgids en latere aanvullingen en wijzigingen kunt u vinden op In een bovenliggend convenant tussen kinderopvang en peuterspeelzaalwerk en de ROC s in Gelderland worden de afspraken en het nakomen ervan geborgd. Door ondertekening van het convenant verbinden partijen zich aan deze afspraken. De opleidingen en het werkveld presenteren met trots voorliggend stuk. Velp, juli 2011

4

5 Inhoud Inleiding 1 1. Structuur van de opleiding Inleiding van KD naar leerplan Voorbereiden op de BPV Plaatsingsprocedure Examineren Fases en momenten van afsluiten Werken met de methodenmix Rollen en taken Begeleiden (BPV) POP/PAP Bezoeken aan de praktijk Contact Begeleiden op school en in de praktijk.10 De begeleiding vanuit de praktijk.. 10 De begeleiding vanuit de opleiding De student. 11 Voorbeeld globaal leerplan met indeling fases over de leerjaren. 13 Begrippenlijst... 17

6

7 Inleiding Een leven lang leren Doel van het convenant kinderopvang is het komen tot beroepsopleidingen die inhoudelijk en qua planning aansluiten bij wat het werkveld nodig heeft en passen bij de verschillende manieren waarop studenten leren. Daarbij is door de partijen uit het werkveld nadrukkelijk uitgesproken dat er een grote wens is aan een meer eenduidige werkwijze vanuit de betrokken ROC s. Deze vraag resulteert in voorliggend product in de vorm van een praktijkinformatiegids. Hierin staat de werkwijze beschreven in het kader van examineren en begeleiden van de betrokken partijen. Daar waar onderscheid is tussen de diverse ROC s treft u de uitwerking achter het betreffende ROC tabblad. De praktijkgids gaat voornamelijk over de beroepsopleidende leerweg (bol). Het middelbaar beroepsonderwijs gaat uit van het competentiegericht leren. Studenten worden voorbereid op een dynamische toekomst. De veranderingen in de maatschappij gaan zo snel dat de voorbereiding op het functioneren in de maatschappij niet kan volstaan met het overdragen van de bestaande kennis over die samenleving, of specifieke beroepen in die samenleving (Gertjan Sinke). Er is behoefte aan competente beroepsbeoefenaren die nieuwe oplossingen kunnen bedenken voor nieuwe problemen (Cluitmans 2002). Deze veranderde visie heeft grote gevolgen voor onderwijs en werkveld. Hoe organiseer je de ondersteuning van een leerproces dat niet voorspelbaar is? De uiteindelijke taak van het middelbaar beroepsonderwijs is echter hetzelfde gebleven: het opleiden van bekwame beginnende beroepsbeoefenaren voor het werkveld. Het ministerie van onderwijs heeft landelijk vastgesteld over welke competenties een beginnend beroepsbeoefenaar Pedagogisch Werker kinderopvang niveau 3 en 4 moet beschikken. De diploma-eisen zijn beschreven in het landelijk kwalificatiedossier. Deze eisen geven samen weer wat de gediplomeerde moet kunnen als hij/zij op de arbeidsmarkt start. De praktijkinformatiegids is als volgt opgebouwd: In hoofdstuk 1 wordt beschreven hoe de opleiding is opgebouwd. De structuur van de opleidingen Pedagogisch Werker kinderopvang niveau 3 en 4 ingedeeld in fasen. In hoofdstuk 2 wordt stilgestaan bij het beoordelen, de kwalificering. In hoofdstuk 3 wordt ingegaan op het begeleiden op school en in de praktijk en de verschillende rollen daarbij. Samenwerkingsverband KO-ROC Gelderland Praktijkinformatiegids 1

8 2 Praktijkinformatiegids Samenwerkingsverband KO-ROC Gelderland

9 1. Structuur van de opleiding 1.1 Van Kwalificatiedossier naar leerplan. Het ministerie van onderwijs heeft landelijk vastgesteld over welke competenties een beginnend beroepsbeoefenaar Pedagogisch Werker kinderopvang niveau 3 en 4 moet beschikken om de werkprocessen uit te kunnen voeren. De diploma-eisen zijn beschreven in het landelijk Kwalificatiedossier. Deze eisen geven samen weer wat de gediplomeerde moet kunnen als hij./zij op de arbeidsmarkt start. Voor het Kwalificatiedossier kunt u kijken op Toelichting aan de hand van een voorbeeld: Kerntaak 1. Opstellen van een activiteitenprogramma en plan van aanpak. Werkprocessen 1.1 Inventariseert de situatie van het kind. 1.2 Stelt een activiteitenprogramma op. 1.3 Maakt een plan van aanpak. Competenties behorende bij werkproces 1.1 Overtuigen en beïnvloeden; Onderzoeken; Op de behoefte en verwachtingen van de klant richten. Iedere beginnend beroepsbeoefenaar dient in staat te zijn een activiteitenprogramma op te stellen en een plan van aanpak te maken. Om dit te kunnen doen dient hij/zij eerst zijn doelgroep te observeren (werkproces 1.1). Daarbij is kennis van de doelgroep (ontwikkelingspsychologie) en kennis over diverse observatiemethoden o.a. vereist. Om een activiteitenprogramma op te stellen dient de beginnend beroepsbeoefenaar methodisch te kunnen handelen (werkproces 1.2). Wanneer een kind opvalt door opvallend gedrag of een ontwikkelingsachterstand dient de beginnend beroepsbeoefenaar een specifieke observatie uit te kunnen voeren en een plan van aanpak (werkproces 1.3) te formuleren voor een individueel kind (of groepje kinderen). Om bovenstaande te kunnen doen dient de beginnend beroepsbeoefenaar te beschikken over diverse competenties. De competenties zijn verbonden aan de werkprocessen. Wanneer de beginnend beroepsbeoefenaar de situatie en wensen van het kind wil inventariseren (werkproces 1.1) moet hij beschikken over de competenties behorende bij werkproces 1.1, zijnde overtuigen en beïnvloeden; onderzoeken; op de behoefte van de klant richten. Een competentie kan meerdere keren voorkomen maar de invulling is afhankelijk van de context (het werkproces). Zo vraagt de competentie aansturen van een vrijwilliger een andere kwaliteit/methodiek dan de competentie aansturen van een groep kinderen. De opleiding bestaat uit een ontwikkelingsgericht gedeelte en een kwalificerend gedeelte. Op basis van de kwalificerende onderdelen geeft het ROC invulling aan het opleidingsprogramma. Centraal staat dat de student zich ontwikkelt tot een beginnend beroepsbeoefenaar. Samenwerkingsverband KO-ROC Gelderland Praktijkinformatiegids 3

10 Termen die bij alle ROC s centraal staan zijn: Ontwikkelingsgericht leren: de student oefent op school en/of in de praktijk competenties (kennis, houding, vaardigheden) en werkprocessen en het levert een bijdrage aan de ontwikkeling van de student. Kwalificerend afsluiten: de student rondt (onderdelen) van zijn opleiding af. Feitelijk doet hij examen. Het examen vindt niet perse aan het einde van de opleiding plaats en wordt in delen afgelegd. In hoofdstuk 3 wordt een voorbeeld gegeven van de indeling in fases met betrekking tot ontwikkelingsgericht leren en kwalificerend afsluiten. In het deel per ROC wordt dit specifiek uitgewerkt. 1.2 Voorbereiding op BPV De student heeft in het eerste leerjaar een oriënterende stage gedaan. De student heeft op school geleerd hoe een POP/PAP passend bij de plaats waar zij zich in het opleidingstraject bevindt- te maken. In de POP/PAP wordt onderscheid gemaakt in het eigen leerproces en het beroep waarvoor wordt opgeleid. De leerdoelen uit de POP/PAP worden in de eerste weken vertaald naar stagedoelstellingen De student voldoet aan de voorwaarden zoals genoemd in punt 6 van de gezamenlijke afspraken uit het convenant. De afspraken genoemd onder B zijn ontwikkelpunten waarbij de onderwijsdeelnemer in de gelegenheid wordt gesteld daarin te groeien. Voor format POP en PAP zie Plaatsingsprocedure (uit het convenant:) Er vindt structureel (regionale) afstemming plaats over het aantal en niveau van te plaatsen studenten. Minimaal twee maanden voorafgaand aan de BPV geeft het ROC aan hoeveel studenten en van welk niveau en leerjaar zij willen plaatsen De leerbedrijven geven aan hoeveel studenten zij kunnen plaatsen, rekening houdend met heel en halfjaar stages. De studenten schrijven een sollicitatiebrief naar het leerbedrijf en worden uitgenodigd voor een kennismaking- en/of sollicitatiegesprek Het leerbedrijf neemt op basis van heldere criteria binnen één week na dit gesprek een besluit over het al dan niet aannemen van de student en neemt daarover met hem/haar contact op. Wanneer een student niet wordt aangenomen neemt het leerbedrijf contact op met het ROC. 4 Praktijkinformatiegids Samenwerkingsverband KO-ROC Gelderland

11 2. Examineren De door OCW vastgestelde kwalificatiedossiers zijn uitgangspunt bij het examineren. Voor het examineren zijn onderwijsinstellingen gebonden aan inspectie-eisen. Het gaat o.a. om de volgende eisen die van belang zijn: 1. Vertrouwen beroepenveld 2. Deskundigheid betrokkenen 3. Exameninstrumentarium: dekking 4. Exameninstrumentarium: toetstechnische eisen 5. Examenprocessen: afname, beoordeling en diplomering 6. Borging examenkwaliteit 7. Wettelijke vereisten examinering 2.1 Fases en momenten van afsluiten In hoofdstuk 1 is de opzet van de opleiding beschreven. Voor de specifieke beschrijving van de kwalificerende onderdelen zie ROC-gedeelte. De onderwijsinstelling neemt één of meerdere kwalificerende toetsen (proeve, praktijktoets, beroepsprestatie) af in de praktijk. Deze toetsen kunnen plaatsvinden over de verschillende leerjaren. 2.2 Werken met de methodenmix. De examinering vindt plaats aan de hand van een methodenmix. Dit kan bestaan uit een combinatie van verschillende toetsvormen. Hierbij valt te denken aan: Een proeve of kwalificerende beroepsprestatie. Hier wordt het gedrag beoordeeld. Een verantwoordingsverslag. Hierin kijkt de student terug op de kwaliteit van zijn handelen in de proeve of beroepsprestatie. De student toont aan dat zij inzicht heeft gekregen in het handelen en de achtergrond van de keuzes die hierbij gemaakt zijn. Een hulpmiddel hierbij kan de STARRT methode zijn. Een assessment/beoordelingsgesprek, al dan niet op de praktijkplaats gevoerd. Hierin kan de student zijn handelen met theorie onderbouwen en verantwoorden. Dit betekent voor het werkveld dat assessoren deskundig moeten zijn in het beoordelen van het gedrag/prestatie-indicatoren. Voor het onderwijs betekent dit dat de assessoren naast bovenstaande deskundigheid ook bekwaam moeten zijn in het beoordelen van een portfolio en het kunnen voeren van een assessmentgesprek. De onderwijsinstelling is eindverantwoordelijk voor de beoordeling van de student en legt daarover verantwoording af aan de inspectie. Het oordeel van de praktijk is zeer zwaarwegend. De onderwijsinstelling wijkt hier slechts bij hoge uitzondering vanaf. Zij verantwoordt dit naar de student en het werkveld. Samenwerkingsverband KO-ROC Gelderland Praktijkinformatiegids 5

12 2.3 Rollen, taken en deskundigheid ten aanzien van examinering Werkveld Rol : assessor Taak : beoordelen van gedrag in de praktijk op de kwalificerende onderdelen; zo mogelijk mede beoordelen assessmentgesprek Opleiding Rol : assessor Taak : beoordelen van het kwalificerend portfolio (bewijsstukken), beoordelen verantwoordingsverslag, beoordelen assessmentgesprek. Kwaliteitseisen die aan assessoren uit het werkveld gesteld worden zijn: minimaal opleidingsniveau 3 en minstens hetzelfde werk- en denkniveau hebben als de student die beoordeeld wordt; twee jaar werkervaring binnen de sector; training voor assessoren met positief gevolg afgelegd hebben. Deze training is binnen een termijn van 2 jaar gerealiseerd met als uiterlijke streefdatum schooljaar ; kunnen reflecteren, feedback kunnen geven; rollen tussen begeleider en beoordelaar kunnen scheiden. Kwaliteitseisen die aan assessoren van de opleiding worden gesteld: actuele kennis over het werkveld kinderopvang is aanwezig (bijv. door middel van docentenstages, volgen van symposia); training voor assessoren met positief gevolg afgelegd hebben; deze training is binnen een termijn van 2 jaar gerealiseerd met als uiterlijke streefdatum (einde) schooljaar (indien aan de orde) rollen tussen begeleider en beoordelaar kunnen scheiden. Het is de eigen verantwoordelijkheid van werkveld en onderwijs om daar medewerkers voor aan te wijzen. Voor kleine organisaties geldt dat als zij geen interne medewerkers beschikbaar hebben voor de rol van assessor, er in het samenwerkingsverband gezocht wordt naar alternatieve mogelijkheden (pool van assessoren, inzet onderwijs, samenwerking met andere organisaties) 6 Praktijkinformatiegids Samenwerkingsverband KO-ROC Gelderland

13 3. Begeleiden in de BPV 3.1 POP/PAP Een POP is een PersoonlijkOntwikkelingsPlan. Hierin beschrijft de student wat hij tijdens de opleiding wil leren. Een PAP is het Persoonlijk Activiteiten Plan. Hierin beschrijft de student hoe hij aan dit leerdoel gaat werken. De student maakt het POP en PAP (of BPV leerplan) bespreekbaar op het stageadres. Het is tevens gespreksonderwerp in het gesprek tussen de student, de praktijk en de opleiding. Het POP/PAP gaat tenminste over: eigen leerproces; professionele houding; beroepscompetenties en werkprocessen. De precieze inhoud van een POP/PAP hangt af van de ontwikkeling van de student. In het bijgevoegde format is aangegeven welke onderdelen in ieder geval moeten voorkomen. In het POP worden de leerdoelen SMART geformuleerd. Voorbeeld van een POP. De student wil leren contact op te bouwen met ouders van de kinderen van de groep. De student moet voor zichzelf duidelijk hebben welk doel hij wil bereiken. In een eerste BPV periode kan dit zijn: het groeten van de ouders aan het begin en eind van de dag en een praatje starten over algemene zaken, bijvoorbeeld over het weekend. De leervraag in het POP kan zijn: Over 10 weken groet ik ouders bij het halen en brengen van hun kinderen en maak ik een algemeen praatje met hen. S = specifiek - het doel is specifiek als iedereen begrijpt wat met het begroeten van ouders wordt bedoeld. M = meetbaar - als duidelijk is om welk gedrag van de student het gaat A = acceptabel - zowel de ouders als de student als de leidsters zijn bereid mee te werken aan het bereiken van het doel. R = realistisch - van de student mag je verwachten dat hij dit doel kan bereiken. T = tijdgebonden - er wordt een datum genoemd wanneer het doel bereikt moet zijn. Samenwerkingsverband KO-ROC Gelderland Praktijkinformatiegids 7

14 Format POP Naam student : Naam begeleider vanuit ROC : BPV instelling : Periode : Leerdoel 1 (SMART geformuleerd) Mijn leerdoel heeft te maken met: o Persoonlijke ontwikkeling o Beroepsvaardigheden o Beroepskennis o Beroepshouding Bij dit leerdoel werk ik aan de volgende werkproces(sen) en de bijbehorende competenties. Leerdoel 2 (SMART geformuleerd) Mijn leerdoel heeft te maken met: o Persoonlijke ontwikkeling o Beroepsvaardigheden o Beroepskennis o Beroepshouding Bij dit leerdoel werk ik aan de volgende werkproces(sen) en de bijbehorende competenties: Leerdoel 3 (SMART geformuleerd) Mijn leerdoel heeft te maken met: o Persoonlijke ontwikkeling o Beroepsvaardigheden o Beroepskennis o Beroepshouding 8 Praktijkinformatiegids Samenwerkingsverband KO-ROC Gelderland

15 Bij dit leerdoel werk ik aan de volgende werkproces(sen) en de bijbehorende competenties: Format PAP Naam Student : Naam begeleider vanuit ROC : BPV instelling : Datum start : Einddatum : Actiepunten worden per leerdoel uitgewerkt. Hierbij werk je volgens de vijf W s: Wat Waar wat wil je leren? school / BPV / anders? Wanneer in welke periode? Waarmee wat heb je nodig? Wie wie heb jij nodig hierbij? Welk bewijsmateriaal levert dit op voor je portfolio? 3.2 Bezoeken aan de praktijk De BPV docent of praktijkbegeleider brengt voor de BOL- student tenminste éénmaal per half jaar een bezoek aan het praktijkadres. Dit kan ten behoeve van de voortgang of de kwalificering zijn, afhankelijk van het leerproces van de student. Als het bezoek ten behoeve van de voortgang is, dan maakt het POP/PAP deel uit van het gesprek. De BPV docent of praktijkbegeleider brengt voor de BBL- student éénmaal per jaar een bezoek. Dit bezoek zal in de regel in het teken staan van kwalificering. 3.3 Contact Er is tenminste (naast het bezoek) één keer in de stageperiode telefonisch of contact tussen de docent en de praktijkopleider, op initiatief van de docent en in het begin van de stageperiode. In geval van stagnatie, probleem o.i.d. neemt de praktijkbegeleider of docent contact op met de andere partij. Samenwerkingsverband KO-ROC Gelderland Praktijkinformatiegids 9

16 3.4 Begeleiden op school en in de praktijk Tijdens de beroepspraktijkvorming krijgt de student begeleiding vanuit de praktijkorganisatie door de praktijkopleider/werkbegeleider en vanuit de opleiding door de praktijkbegeleider. De student heeft in dit proces een actieve rol. De begeleider vanuit praktijk De begeleiding wordt verzorgd door een beroepskracht die werkzaam is in de beroepspraktijk. De begeleiding zal zich vooral richten op het functioneren van de student in de praktijksituatie. De begeleidinggesprekken dienen regelmatig terug te keren. Taken voor de begeleider vanuit de praktijk: de student gedurende de BPV begeleiden op de werkplek; aandacht hebben voor de student in de nieuwe situatie. De begeleider introduceert de student in de organisatie. De begeleider verschaft de student de nodige informatie om zich te kunnen oriënteren op het leren in de praktijk (o.a. informatie verstrekken ten aanzien van werkwijze, organisatie, doelen en regels); de student begeleiden bij het uitvoeren van de werkzaamheden. De begeleider helpt de student bij het oefenen van de werkzaamheden op het niveau waarop de student behoort te (gaan) functioneren; de student planmatig begeleiden bij het uitvoeren van de opdrachten, waarin de student methodisch te werk gaat; de student coachen bij het opstellen, uitvoeren en evalueren van leerdoelen; de student leren nadenken over zijn handelen en het leren leggen van verbanden tussen praktijkervaringen en theorie; tweewekelijks een gesprek voeren met de student; de eerst aangewezen persoon is waar de student terecht kan met vragen en problemen over de BPV; samen met de student de werktijden plannen binnen het kader van de praktijkovereenkomst en de CAO; deelnemen aan het gesprek met de opleiding over het functioneren in de BPV; het lezen van bewijsstukken en benoemen van eventuele onjuistheden; contact opnemen met de begeleider vanuit opleiding indien er zich problemen voordoen; de opleiding informeren over ideeën die mogelijk in het werkveld leven, ten aanzien van vorm en inhoud van het opleidingsprogramma. Kwaliteitseisen aan de begeleider vanuit de praktijk Deze beroepskracht heeft een werk- en denkniveau gelijkwaardig of hoger aan de opleiding van de student. Wanneer een niveau 4 student begeleid wordt door een niveau 3 PW-er moet duidelijk zijn dat het een vakvolwassen medewerker met voldoende ervaring betreft. De medewerker heeft een aanvullende scholing gevolgd in het kader van competentiegericht begeleiden. 10 Praktijkinformatiegids Samenwerkingsverband KO-ROC Gelderland

17 De begeleider vanuit de opleiding De begeleider vanuit de opleiding volgt het verloop van de BPV en de ontwikkeling van de student in de BPV op afstand. De begeleider vanuit de opleiding heeft in het begeleidingsproces voornamelijk indirect met het functioneren van de student in de praktijk te maken. Taken voor de begeleider vanuit de opleiding: de student op de opleiding voorbereiden op de BPV-periode; de student voorlichten en begeleiden ten aanzien van de BPV; de student adviseren bij het opstellen, uitvoeren en evalueren van leerdoelen; de student leren nadenken over zijn handelen en het leren leggen van verbanden tussen praktijkervaringen en theorie; contact onderhouden met de begeleider vanuit de praktijk ten aanzien van de voortgang van de BPV; bereikbaar zijn bij vragen en problemen; na aanvang van de BPV contact opnemen met de begeleider vanuit de praktijk; tijdens de BPV-periode op bezoek komen; deelnemen aan een gesprek tussen student, school en praktijk over het functioneren in de BPV; geven van ontwikkelingsgerichte feedback; contact opnemen met het leerbedrijf bij stagnatie of twijfels. Kwaliteitseisen aan de begeleider vanuit de opleiding: is op de hoogte van het beroep waarvoor wordt opgeleid; kent het kwalificatiedossier; is op de hoogte van het pedagogisch kader; heeft bij voorkeur kennis van het (pedagogisch beleid van) de instelling. De student De student is primair verantwoordelijk voor zijn eigen leerproces. Hij/zij zorgt er voor dat de opleider en de begeleider zijn leerproces goed kunnen volgen en zorgt ervoor dat alle materialen nodig voor de begeleiding ter beschikking staan. Om dat te bereiken zal de student: afspraken maken met de BPV-begeleider over de werktijden; afspraken plannen met de begeleider uit de praktijk, minimaal tweewekelijks; van te voren gesprekpunten aandragen voor de gesprekken; inzichtelijk maken door middel van POP/PAP aan welke werkprocessen en competenties, hij werkt en heeft gewerkt en hierop feedback vragen; inzichtelijk maken wat hij/zij met feedback heeft gedaan door het opstellen/aanpassen van een persoonlijk ontwikkelingsplan en activiteitenplan; methodisch werken aan opdrachten waarin hij/zij werkt volgens het stappenplan: oriëntatie, planning, uitvoering, controle en evaluatie; problemen vroegtijdig bespreekbaar maken; de resultaten van het begeleidingsgesprek verwerken in zijn/haar POP en PAP en dit communiceren met de praktijkopleider/werkbegeleider en de praktijkbegeleider van de opleiding. Samenwerkingsverband KO-ROC Gelderland Praktijkinformatiegids 11

18 12 Praktijkinformatiegids Samenwerkingsverband KO-ROC Gelderland

19 Voorbeeld Uitwerking ROC gedeelte Aventus De opleiding PW 3 Kinderopvang schematisch weergegeven; lees van onder naar boven 40 weken Theorie Fase C: opvoeden, stimuleren en begeleiden Afronden proeve B: planmatig werken Afronden proeve C: opvoeden, stimuleren en begeleiden (jaar)stage van 800 klokuur 40 weken Theorie Fase B : planmatig werken afsluiten van Proeve A ondersteunen bij dagelijkse taken Mogelijk afronden proeve B planmatig werken (jaar)stage van 800 klokuur 20 weken Theorie Fase A: ondersteunen bij dagelijkse taken Stage van 140 klokuren 20 weken Fase 0 + oriënterende stage Samenwerkingsverband KO-ROC Gelderland Praktijkinformatiegids 13

20 De opleiding PW 4 kinderopvang in schema weergegeven; lees van onder naar boven 40 weken Theorie fase D: Uitvoeren van coördinerende en beleidsmatige taken (KO) Afronden proeve C: werken als ontwerper Afsluiten van proeve D: Uitvoeren van coördinerende en beleidsmatige taken (KO) Jaarstage in differentiatie 800 klokuur 20 weken Theorie Fase C: werken als ontwerper Afronden proeve B: inzoomen op het kind van 0 tot 12 (jaar)stage van 400 klokuur 40 weken Theorie Fase B: inzoomen op het kind van 0 tot 12 afsluiten van Proeve A: dagelijkse routine beheersen Mogelijk afsluiten proeve B inzoomen op het kind van 0 tot 12 (jaar)stage van 800 klokuur 20 weken Theorie Fase A: dagelijkse routine beheersen Stage van 140 klokuren 20 weken Fase 0 + oriënterende stage 14 Praktijkinformatiegids Samenwerkingsverband KO-ROC Gelderland

21 Inhoud per fase: Fase 0 + oriënterende stage: 20 weken Doelstellingen van deze fase: Kennismaken met het beroep en heb ik het juiste beroepsbeeld studieonderdelen studieonderdelen studieonderdelen 20 weken ontwikkelingspsychologie 10 weken presenteren kun je leren 10 weken werken met audio middelen 20 weken Thema 20 weken sociale vaardigheden Inhoud per fase: Fase A : 20 weken Werkprocessen in deze fase: studieonderdelen studieonderdelen studieonderdelen 20 weken ontwikkelingspsychologie 10 weken kinder-ehbo 20 weken huishoudelijke vaardigheden Samenwerkingsverband KO-ROC Gelderland Praktijkinformatiegids 15

22 Inhoud per fase: Fase B: 40 weken Werkprocessen in deze fase: studieonderdelen studieonderdelen studieonderdelen Inhoud per fase: Fase C: 40 weken Werkprocessen in deze fase studieonderdelen studieonderdelen studieonderdelen 16 Praktijkinformatiegids Samenwerkingsverband KO-ROC Gelderland

23 Begrippenlijst Assessor Beoordelaar van gedrag in de praktijk en/of beoordelaar van reflectieverslag en assessmentgesprek. Assessmentgesprek Gesprek waarin bepaalde (vantevoren geoormerkte) werkprocessen en competenties aangetoond worden. Calibris Kenniscentrum voor leren in de praktijk in de sectoren Gezondheidszorg, Welzijn en Sport. Geeft erkenningen, accreditaties, af van stage-instellingen. Competentie Het geheel van kennis, houding en vaardigheden dat iemand bekwaam/bevoegd maakt om allerlei werksituaties aan te kunnen pakken en in een werksetting te kunnen functioneren. Er zijn: algemene competenties, zoals begeleiden, plannen, systematisch werken; leercompetenties, zoals hoofd- en bijzaken kunnen scheiden; het kunnen reproduceren van het geleerde tijdens een toets en/of in de praktijk; burgerschapcompetenties Competentiegericht leren Leren dat erop gericht is dat de student de benodigde competenties beheerst om de kerntaken en daarbij behorende werkprocessen van het beroep uit te kunnen voeren. Kwalificatiedossier In het kwalificatiedossier is op een gestandaardiseerde manier de startpositie van de beginnende beroepsbeoefenaar op de arbeidsmarkt beschreven. Met andere woorden in het kwalificatiedossier staat wat iemand aan het einde van de opleiding moet kunnen en kennen om het diploma voor een kwalificatie te behalen. POP Een POP is een Persoonlijk Ontwikkelingsplan. Hierin staat het leerproces van de student centraal. De student beschrijft aan welke leerdoelen hij gaat werken. PAP Een PAP is een Persoonlijk Activiteitenplan. Hierin beschrijft de student op welke manier hij aan zijn leerdoelen gaat werken. Portfolio Verzameling van bewijsstukken. Het portfolio kan een ontwikkelingsgericht portfolio zijn of een examenportfolio. Samenwerkingsverband KO-ROC Gelderland Praktijkinformatiegids 17

24 Praktijkopleider Beroepskracht die vanuit de stage-instelling belast is met de begeleiding van de stagiaires in de praktijk. Prestatie-indicatoren Gedragscriteria op grond waarvan beoordeeld wordt of de beginnend beroepsbeoefenaar de kerntaken en werkprocessen goed uitvoert. Proeve (kwalificerende beroepsprestatie) Een opdracht die de student uitvoert waarbij hij beoordeeld wordt op gedrag beschreven in de prestatie indicatoren Reflectieverslag Verslag waarin de student terugkijkt op zijn handelen aan de hand van de STARRT-methode. Werkproces Het geheel van beroepshandelingen dat kenmerkend is binnen de beroepspraktijk. Het werkproces leidt altijd tot een resultaat en bestaat nooit uit één handeling of gedraging. 18 Praktijkinformatiegids Samenwerkingsverband KO-ROC Gelderland

Velp, augustus Geachte geadresseerde,

Velp, augustus Geachte geadresseerde, Velp, augustus 2011 Geachte geadresseerde, De afgelopen periode is door een afvaardiging vanuit het werkveld kinderopvang, de directies van de ROC s in Gelderland en Calibris met veel betrokkenheid gesproken

Nadere informatie

Schema opleiding PW ¾ kinderopvang ROC Aventus

Schema opleiding PW ¾ kinderopvang ROC Aventus ROC Aventus De opleiding PW 3 Kinderopvang schematisch weergegeven in drie leerjaren; lees van onder naar boven Afronden proeve C Afronden opleiding Theorie Fase C: opvoeden, stimuleren en begeleiden 30

Nadere informatie

Gelderland. Dit is een uitgave van de samenwerkingsverbanden. Gelderland en Oost-Overijssel/Twente en is mede mogelijk gemaakt door BKK.

Gelderland. Dit is een uitgave van de samenwerkingsverbanden. Gelderland en Oost-Overijssel/Twente en is mede mogelijk gemaakt door BKK. samenwerkingsverband kinderopvang beroepsonderwijs Gelderland Colofon Februari 2014 Dit is een uitgave van de samenwerkingsverbanden Kinderopvang-Beroepsonderwijs Gelderland en Oost-Overijssel/Twente en

Nadere informatie

Programma van Eisen. Afspraken op vlak van Instroom, Werving & Selectie Voordat aan de opleiding wordt begonnen

Programma van Eisen. Afspraken op vlak van Instroom, Werving & Selectie Voordat aan de opleiding wordt begonnen De basis van het Programma van Eisen m.b.t. leren in de Kinderopvangorganisaties is het principe dat de Beroepspraktijkvorming (BPV) een volwassen positie heeft in de opleiding: De BPV is het hart van

Nadere informatie

Stage map. Keuzevak: Recreatieve Activiteiten Docent: Marc Hollander. Leerjaar: 3

Stage map. Keuzevak: Recreatieve Activiteiten Docent: Marc Hollander. Leerjaar: 3 Stage map Keuzevak: Recreatieve Activiteiten Docent: Marc Hollander Leerjaar: 3 INLEIDING Beroeps Praktijk Vorming, ofwel stage, is een belangrijk onderdeel van de opleiding Sport en Bewegen (SB). Tijdens

Nadere informatie

Beroeps Praktijk Vormingsplan

Beroeps Praktijk Vormingsplan Beroeps Praktijk Vormingsplan Hoofdstuk en artikelindeling 1. Algemene informatie 1.1 Inleiding 1.2 Doelgroep 1.3 Profiel erkende gastouder als leerbedrijf 1.4 Profiel bemiddelingsmedewerker 1.5 Profiel

Nadere informatie

Competentieprofiel Werkbegeleider

Competentieprofiel Werkbegeleider Competentieprofiel Werkbegeleider Calibris Kenniscentrum voor leren in de praktijk in Zorg, Welzijn en Sport Postbus 131 3980 CC Bunnik T 030 750 7000 F 030 750 7001 I www.calibris.nl E info@calibris.nl

Nadere informatie

Portfolio Pedagogisch Werk. Studiewijzer. Opleiding Pedagogisch Werk niveau 3 instroom Helpende (KD 79140)

Portfolio Pedagogisch Werk. Studiewijzer. Opleiding Pedagogisch Werk niveau 3 instroom Helpende (KD 79140) Studiewijzer Opleiding Pedagogisch Werk niveau 3 instroom Helpende (KD 79140) 1 Inhoud Inleiding... 3 1 Hoe ziet de opleiding eruit?... 4 1. Visie... 4 1.1 De opbouw van de opleiding... 4 1.2 De opbouw

Nadere informatie

Instructie en informatie voor de begeleider installatie

Instructie en informatie voor de begeleider installatie Instructie en informatie voor de begeleider installatie Masterplan Dit is een product van het project Masterplan Zuid- Holland. Hierin werken de volgende organisaties samen: - de ROC s Albeda College,

Nadere informatie

Stimulans kwaliteit BPV kinderopvang Amsterdam

Stimulans kwaliteit BPV kinderopvang Amsterdam Stimulans kwaliteit BPV kinderopvang Amsterdam Stimulans kwaliteit BPV kinderopvang Amsterdam Calibris richt zich vanuit haar wettelijke taken en maat schappelijke verantwoordelijkheid op de erkenning

Nadere informatie

Handleiding Praktijkopleider

Handleiding Praktijkopleider Ontwikkelingsgericht Digitaal beoordelen DOSSIER : Dienstverlening DOSSIERCREBO : 23189 KWALIFICATIE : Helpende Zorg en Welzijn KWALIFICATIECREBO : 25498 NIVEAU : 2 COHORT : Vanaf 2015 KERNTAAK : Alle

Nadere informatie

Nieuwe. Handleiding Versie 2012

Nieuwe. Handleiding Versie 2012 Nieuwe Handleiding Versie 2012 Inhoud Inleiding... 3 1. De Nieuwe Praktijkwijzer... 4 2. Doel van de Nieuwe Praktijkwijzer... 5 3. Uitgangspunten voor de (Nieuwe) Praktijkwijzer... 5 4. Instrumenten van

Nadere informatie

Kinderopvang Dikkertje Dap. BPV Beleidsplan. Document: 3.12 Eigenaar: Gerrie Behet. Versie: Pagina 1 van 8

Kinderopvang Dikkertje Dap. BPV Beleidsplan. Document: 3.12 Eigenaar: Gerrie Behet. Versie: Pagina 1 van 8 1 Versie: 21-04-2015 Pagina 1 van 8 2 Inhoudsopgave Pag. Inleiding 3 Missie 4 Visie opleiden De Beroepspraktijk Vorming (bpv) 5 1. Voorwaarden voor het leerproces Taken en verantwoordelijkheden van alle

Nadere informatie

Specifiek deel Onderwijs- en examenregeling. College voor Brood en Banket. Zelfstandig werkend banketbakker

Specifiek deel Onderwijs- en examenregeling. College voor Brood en Banket. Zelfstandig werkend banketbakker Specifiek deel Onderwijs- en examenregeling College voor Brood en Banket Zelfstandig werkend banketbakker 95748 Cohort: 2015-2016 Vastgesteld voor schooljaar 2015-2016 Voorwoord Beste student, In dit deel

Nadere informatie

Middelbaar beroepsonderwijs (zie verder uitleg na dit schema) Beroeps Opleidende Leerweg (zie verder uitleg na dit schema)

Middelbaar beroepsonderwijs (zie verder uitleg na dit schema) Beroeps Opleidende Leerweg (zie verder uitleg na dit schema) Lijst met afkortingen voor de bloemist-winkelier m.b.t. het onderwijs Gebruikte term Toelichting MBO BOL BBL deelnemer BPV protocol Beroeps Praktijk Vorming (afgekort BPV) BPV verlener BPV-begeleider BPV-deelnemer

Nadere informatie

Internet resultaten sites ROC Leiden en ROC ID college

Internet resultaten sites ROC Leiden en ROC ID college Internet resultaten sites ROC Leiden en ROC ID college ROC Leiden Opleiding kinderopvang gegroepeerd onder Welzijn. Informatie over BOL op niveau 3 en 4 beschikbaar middels doorklikken. BBL alleen voor

Nadere informatie

Instructie en informatie voor de begeleider metaal en precisie

Instructie en informatie voor de begeleider metaal en precisie Instructie en informatie voor de begeleider metaal en precisie Masterplan Instructie en informatie over: - Begeleiden en Beoordelen - Startgesprek (BOL / BBL) Logo s weghalen is niet netjes - Ontwikkelingsgericht

Nadere informatie

Inleiding... 2. 1 Het beroepsgericht examen... 3. 1.1 Het uitvoeren van kwalificerende beroepsprestaties... 3

Inleiding... 2. 1 Het beroepsgericht examen... 3. 1.1 Het uitvoeren van kwalificerende beroepsprestaties... 3 1 Het beroepsgericht examen Handleiding voor de student Inhoud Inleiding... 2 1 Het beroepsgericht examen... 3 1.1 Het uitvoeren van kwalificerende beroepsprestaties... 3 1.2 Het maken van een verantwoordingsverslag...

Nadere informatie

Competentieprofiel werkbegeleider

Competentieprofiel werkbegeleider Competentieprofiel werkbegeleider Voor verzorgenden en verpleegkundigen Ontwikkeld door: Hennie Verhagen (Evean) Joukje Stellingwerf (Puur Zuid) Maaike Hakvoort (ZGAO) Brenda van der Zaag (ROC TOP) Kim

Nadere informatie

Nieuwe. Handleiding voor leerlingen/stagiairs Versie 2013

Nieuwe. Handleiding voor leerlingen/stagiairs Versie 2013 Nieuwe Handleiding voor leerlingen/stagiairs Versie 2013 Inhoud Inleiding... 3 1. De Nieuwe Praktijkwijzer... 4 2. Wat gebruik je op welk moment?... 5 Aansluiting bij het BPV Protocol... 8 2 Inleiding

Nadere informatie

BPV. Profiel praktijkopleider. Norm. Toelichting. Aanpak. Prestatie

BPV. Profiel praktijkopleider. Norm. Toelichting. Aanpak. Prestatie pagina 1 4 Profiel praktijkopleider Norm Een praktijkopleider speelt in het leerbedrijf een cruciale rol in het succesvol opleiden van onderwijsdeelnemers tot goed geschoolde vakmensen. Het is daarom dat

Nadere informatie

HOOFDSTUK 1 OPBOUW ONDERWIJSPROGRAMMA GRAAFSCHAP COLLEGE

HOOFDSTUK 1 OPBOUW ONDERWIJSPROGRAMMA GRAAFSCHAP COLLEGE HOOFDSTUK 1 OPBOUW ONDERWIJSPROGRAMMA GRAAFSCHAP COLLEGE De opleiding PW 3 bol Kinderopvang KD 2010 schematisch weergegeven; lees van onder naar boven 40 weken Theorie Fase 3 Kwalificeren Fase 2 Planmatig

Nadere informatie

Voorwoord Bieden van zorg en ondersteuning op basis van een werkplanning

Voorwoord Bieden van zorg en ondersteuning op basis van een werkplanning Voorwoord Voor u ligt een proeve van bekwaamheid voor de opleiding Helpende Zorg & Welzijn, niveau 2, voor de kerntaak 1: Bieden van zorg en ondersteuning op basis van een werkplanning Deze proeve sluit

Nadere informatie

Leidinggevende bediening 94161

Leidinggevende bediening 94161 Specifiek deel Onderwijs- en examenregeling College voor Gastronomie Leidinggevende bediening 94161 Cohort: 2013-2014 Vastgesteld op 20-08-2013 Voorwoord Beste student, In dit deel staat de specifieke

Nadere informatie

Onderwijs- en Examenregeling 2015-2016

Onderwijs- en Examenregeling 2015-2016 Onderwijs- en Examenregeling 2015-2016 School voor Opleiding : Pedagogisch medewerker niveau 3 Crebonummer : 92620 KBB : k1417 Niveau : 3 Leerweg Opleidingsduur : BOL : 3 Jaar Cohort 1 : 2015 1 In een

Nadere informatie

5. De wegwijzer (een stappenplan voor het uitvoeren van een opdracht/prestatie) 9. 6. Hulpmiddel bij het reflecteren : STARRT-methode 11

5. De wegwijzer (een stappenplan voor het uitvoeren van een opdracht/prestatie) 9. 6. Hulpmiddel bij het reflecteren : STARRT-methode 11 INHOUDSOPGAVE : Schooldeel 1. Mijn portret 2 2. Het BPV-gesprek -voorbereiding gesprek 3 -verslaglegging gesprek 4 3. Aan de slag met beroepsprestaties -aan de slag 6 -go / no go formulier 7 4. Overzicht

Nadere informatie

Het voeren van ontwikkelingsgerichte begeleidings- en beoordelingsgesprekken GWOO

Het voeren van ontwikkelingsgerichte begeleidings- en beoordelingsgesprekken GWOO Het voeren van ontwikkelingsgerichte begeleidings- en beoordelingsgesprekken GWOO Inleiding Tijdens de BPV-periode heeft de deelnemer recht op gesprekken. Afhankelijk van de duur van de opleiding zal de

Nadere informatie

Proeve van Bekwaamheid. kerntaak 2. Uitvoeren van taken ten behoeve van het jongerenwerk, de organisatie en het beroep

Proeve van Bekwaamheid. kerntaak 2. Uitvoeren van taken ten behoeve van het jongerenwerk, de organisatie en het beroep Proeve van Bekwaamheid kerntaak 2 Uitvoeren van taken ten behoeve van het jongerenwerk, de organisatie en het beroep ROC van Amsterdam,augustus 2007 Voorwoord Voor u ligt een proeve van bekwaamheid voor

Nadere informatie

2. Hoe ga je aan de slag met beroepsprestaties + aanmeldformulier beoordeling beroepsprestatie aanmeldformulier beoordeling reflectieverslag

2. Hoe ga je aan de slag met beroepsprestaties + aanmeldformulier beoordeling beroepsprestatie aanmeldformulier beoordeling reflectieverslag INHOUDSOPGAVE : 1. Het BPV-gesprek 2. Hoe ga je aan de slag met beroepsprestaties + aanmeldformulier beoordeling beroepsprestatie aanmeldformulier beoordeling reflectieverslag 3. Overzicht van de beroepsprestaties

Nadere informatie

Leidinggevende bediening 94161

Leidinggevende bediening 94161 Specifiek deel Onderwijs- en examenregeling College voor Gastronomie Leidinggevende bediening 94161 Cohort: 2014-2015 Vastgesteld voor schooljaar 2014-2015 Voorwoord Beste student, In dit deel staat de

Nadere informatie

BPV-WEGWIJZER: BASIS III BEROEPSONDERWIJS september 2010

BPV-WEGWIJZER: BASIS III BEROEPSONDERWIJS september 2010 1 SAMENVATTING Het VMBO, MBO en HBO vormen samen de beroepskolom Het MBO wordt ingedeeld in vier niveaus: assistentenopleiding; beroepsopleiding; vakopleiding; middenkaderopleiding of specialistenopleiding.

Nadere informatie

S P O R T E N B E W E G E N A R N H E M. Stage map. Profiel / Keuzevak: Bewegingsagogie (BAG) Docent: Lindy Hendrikx- Jans.

S P O R T E N B E W E G E N A R N H E M. Stage map. Profiel / Keuzevak: Bewegingsagogie (BAG) Docent: Lindy Hendrikx- Jans. Stage map Profiel / Keuzevak: Bewegingsagogie (BAG) Docent: Lindy Hendrikx- Jans Leerjaar: 4 1 INLEIDING Beroeps Praktijk Vorming, ofwel stage, is een belangrijk onderdeel van de opleiding Sport en Bewegen

Nadere informatie

Manager/ondernemer horeca 90303

Manager/ondernemer horeca 90303 Specifiek deel Onderwijs- en examenregeling College voor Gastronomie Manager/ondernemer horeca 90303 Cohort: 2014-2015 Vastgesteld voor schooljaar 2014-2015 Voorwoord Beste student, In dit deel staat de

Nadere informatie

Kinderopvang Heyendael

Kinderopvang Heyendael Hoofdstuk: 5.5 (Personeel) Titel: Werkwijze en beleid tav stagiaires Procesbewaker: Praktijkopleider Bladzijden: 1 t/m 4 Kinderopvang Heyendael Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Soorten stageplekken 3. Organisatie

Nadere informatie

Zelfstandig werkend kok 95420

Zelfstandig werkend kok 95420 Specifiek deel Onderwijs- en examenregeling College voor Gastronomie Zelfstandig werkend kok 95420 Cohort: 2015-2016 Vastgesteld voor schooljaar 2015-2016 Voorwoord Beste student, In dit deel staat de

Nadere informatie

Examenprofiel mbo Schilderen en Onderhoud en Afbouw

Examenprofiel mbo Schilderen en Onderhoud en Afbouw Januari 2015 Examenprofiel mbo Schilderen en Onderhoud en Afbouw Sector: Schilderen en Onderhoud en Afbouw Vastgesteld door: Paritaire Commissie Onderhoud, Schilderen en Afbouw Savantis Vaststellingsdatum:

Nadere informatie

Opleiding Verzorgende IG PROEVE

Opleiding Verzorgende IG PROEVE Opleiding Verzorgende IG PROEVE Uitleg Albeda College Branche Gezondheidszorg Kwalificatieniveau 3 Cohort: 2015-2016 Crebocode: 95530 Februari 2015 Naam student: Proeve Cohort 2012-2013 verzorgende IG

Nadere informatie

Werkplekleren: de Nederlandse casus

Werkplekleren: de Nederlandse casus www.ecbo.nl Werkplekleren: de Nederlandse casus Anneke Westerhuis 22 april 2016 Werkplekleren in Nederland 1. Werkplekleren in historisch perspectief 2. De organisatie van het Nederlandse mbo en de positie

Nadere informatie

Beoordelingseenheid A Proeve van Bekwaamheid. Leg het fundament. Crebonummer 91370. Opleiding Sociaal Cultureel Werker Kwalificatieniveau 4 BOL/BBL

Beoordelingseenheid A Proeve van Bekwaamheid. Leg het fundament. Crebonummer 91370. Opleiding Sociaal Cultureel Werker Kwalificatieniveau 4 BOL/BBL Beoordelingseenheid A Proeve van Bekwaamheid Leg het fundament Crebonummer 91370 Opleiding Sociaal Cultureel Werker Kwalificatieniveau 4 BOL/BBL EXAMENBANK PROVE2MOVE 2 Inhoudsopgave Inleiding 3 Opdrachten

Nadere informatie

Onderwijs- en Examenregeling 2015-2016

Onderwijs- en Examenregeling 2015-2016 Onderwijs- en Examenregeling 2015-2016 School voor Welzijn en Artiest Opleiding : Gespecialiseerd pedagogisch medewerker niveau 4 kinderopvang Crebonummer : 92632 KBB : Calibris Niveau : 4 Leerweg : BOL

Nadere informatie

Leidinggevende keuken 95102 1 jarig traject

Leidinggevende keuken 95102 1 jarig traject Specifiek deel Onderwijs- en examenregeling College voor Gastronomie Leidinggevende keuken 95102 1 jarig traject Cohort: 2013-2014 Vastgesteld op 20-08-2013 Voorwoord Beste student, In dit deel staat de

Nadere informatie

2.3 Wanneer ben je een goede werkbegeleider? Methodisch werken als werkbegeleider 18

2.3 Wanneer ben je een goede werkbegeleider? Methodisch werken als werkbegeleider 18 15 De werkbegeleider Samenvatting De werkbegeleider heeft een belangrijke rol binnen zorg- en welzijnsorganisaties. Zij helpt de student zich het vak eigen te maken en leert tegelijkertijd zelf hoe zij

Nadere informatie

Informatie opleidingsstandaard voor de EVC procedure. Praktijkopleider

Informatie opleidingsstandaard voor de EVC procedure. Praktijkopleider Informatie opleidingsstandaard voor de EVC procedure Praktijkopleider Kwalificatie: Praktijkopleider Crebonummer: 90350 Niveau : 4 Geldig vanaf: 1 augustus 2012 Deel A: Beeld van de beroepengroep Praktijkopleider

Nadere informatie

Samenwerkingsovereenkomst ROCKO

Samenwerkingsovereenkomst ROCKO Samenwerkingsovereenkomst ROCKO Partijen: Summa College, hierbij rechtsgeldig vertegenwoordigd door mevrouw T. van Hoogstraten, Korein, hierbij rechtsgeldig vertegenwoordigd door de heer P. Notten, Kinderopvanggroep,

Nadere informatie

Programma van Eisen m.b.t. leren in de Kinderopvang

Programma van Eisen m.b.t. leren in de Kinderopvang Programma van Eisen m.b.t. leren in de Kinderopvang Vastgesteld op 26-02-2010 De basis van het Programma van Eisen m.b.t. leren in de Kinderopvangorganisaties is het principe dat de Beroepspraktijkvorming

Nadere informatie

Berechja College ONDERZOEK KWALITEIT EXAMINERING 2007-2008

Berechja College ONDERZOEK KWALITEIT EXAMINERING 2007-2008 Berechja College ONDERZOEK KWALITEIT EXAMINERING 2007-2008 Amersfoort, september 2008 p.2 van 17 VASTSTELLING RAPPORT Dit rapport bevat de resultaten van het onderzoek naar de kwaliteit van de examinering

Nadere informatie

Leermeester en de werkprocessen. Een centrale rol voor de leermeester

Leermeester en de werkprocessen. Een centrale rol voor de leermeester Leermeester en de werkprocessen Een centrale rol voor de leermeester leermeester reflectieverslag Competentiebeoordeling Werkprocessen aftekenen PersoonlijkOntwikkelingsPlan Regiobegeleider Scholingsbegeleider

Nadere informatie

Handleiding BPV-beoordeling voor de deelnemer. Dossiers 2013-2014

Handleiding BPV-beoordeling voor de deelnemer. Dossiers 2013-2014 Handleiding BPV-beoordeling voor de deelnemer Inhoudsopgave Inleiding... 3 Begrippenlijst... 4 Informatie BPV-beoordeling... 6 Kerntaken, werkprocessen, competenties, beoordelingscriteria en Arbo-regels...

Nadere informatie

BPV Styling Design 3e jaars cohort 2009 2010

BPV Styling Design 3e jaars cohort 2009 2010 BPV Styling Design 3 e jaars cohort 2009 2010 BPV STYLING DESIGN 3 e jaar 2011-2012 Voor je ligt het werkboek voor de BPV-periode van het 3 e jaar, deze stage beslaat 20 weken. Deze periode loopt van 12-09-11

Nadere informatie

Examenprofiel mbo PMLF

Examenprofiel mbo PMLF Examenprofiel mbo PMLF Industriële processen, Procestechniek, Industrieel onderhoud, Operationele Techniek, en Analisten Sector: PMLF Vastgesteld door: Paritaire commissie PMLF Vaststellingsdatum: 16 februari

Nadere informatie

Bijlage I - Persoonlijk Ontwikkelingsplan (POP)

Bijlage I - Persoonlijk Ontwikkelingsplan (POP) Bijlage I - Persoonlijk Ontwikkelingsplan (POP) POP-formulier ( zie toelichting) Persoonlijke gegevens Naam student Whitney Cheung Opleiding Interactief vormgeving ID-nummer 213060231 Groep/klas IV2A Mobiel/Email

Nadere informatie

EXAMENPLAN CGO 2012 DELTION COLLEGE

EXAMENPLAN CGO 2012 DELTION COLLEGE EAMENPLAN CGO 2012 DELTION COLLEGE Opleiding: Pedagogisch Medewerker Jeugdzorg, Persoonlijk Begeleider Specifieke Doelgroepen en Persoonlijk Begeleider Gehandicaptenzorg Niveau: 4 Crebocode: 22195-92631

Nadere informatie

Vanuit het Albeda College een korte toelichting op de producten CCB en de deelnemers aan de opleiding Jeugdopbouwwerker

Vanuit het Albeda College een korte toelichting op de producten CCB en de deelnemers aan de opleiding Jeugdopbouwwerker september 2007 Vanuit het Albeda College een korte toelichting op de producten CCB en de deelnemers aan de opleiding Jeugdopbouwwerker In 2007 is door ons bij de projectleiding CCB een CD aangeleverd met

Nadere informatie

EXAMENPLAN CGO 2011 DELTION COLLEGE

EXAMENPLAN CGO 2011 DELTION COLLEGE EAMENPLAN CGO 2011 DELTION COLLEGE Opleiding: Pedagogisch Medewerker Jeugdzorg, Persoonlijk Begeleider Specifieke Doelgroepen en Persoonlijk Begeleider Gehandicaptenzorg Niveau: 4 Crebocode: 92631 92661-92662

Nadere informatie

Leidinggevende keuken 95102 1 jarig traject

Leidinggevende keuken 95102 1 jarig traject Specifiek deel Onderwijs- en examenregeling College voor Gastronomie Leidinggevende keuken 95102 1 jarig traject Cohort: 2015-2016 Vastgesteld voor schooljaar 2015-2015 Voorwoord Beste student, In dit

Nadere informatie

Opleiding Verzorgende IG PROEVE

Opleiding Verzorgende IG PROEVE Opleiding Verzorgende IG PROEVE Albeda College Branche Gezondheidszorg Kwalificatieniveau 3 Cohort: 2012 2013 Crebocode: 94830 en 95530 Naam student: Proeve Cohort 2012-2013 verzorgende IG Inhoudsopgave

Nadere informatie

BPV handboek 2017 Informatie Beroepspraktijkvorming BPV HANDBOEK ALGEMEEN

BPV handboek 2017 Informatie Beroepspraktijkvorming BPV HANDBOEK ALGEMEEN BPV handboek 2017 Informatie Beroepspraktijkvorming BPV HANDBOEK ALGEMEEN - 2017 1 Inhoud Voorwoord.............................................................................. 3 Algemene informatie..............................................................

Nadere informatie

Certificaat B Duurzaamheid. Techniek en Technologie. NIVEAU: 1 t/m 4

Certificaat B Duurzaamheid. Techniek en Technologie. NIVEAU: 1 t/m 4 PROCEDURE: Certificaat B Duurzaamheid DOMEIN: Techniek en Technologie LEERWEG: BOL en BBL NIVEAU: 1 t/m 4 Versie: 22-01-2013 Voorwoord Bij elke opleiding binnen het domein Techniek en Technologie krijgt

Nadere informatie

---- 2 0 1 2-2 0 1 3 ---- LOGO s weghalen LOGO s is niet netjes weghalen is Logo s weghalen is niet netjes Logo s weghalen is niet netjes Dit is een product van het project Samenwerking Competentiegericht

Nadere informatie

3. Een norm voor valide examenproducten norm voor valide examenproducten cesuur exameninstrumentarium

3. Een norm voor valide examenproducten norm voor valide examenproducten cesuur exameninstrumentarium Dit document is een onderdeel uit het advies Drie routes naar een valide examenproduct van mei 2016. De uitwerking van het advies vindt plaats vanaf augustus 2016 door de hiervoor aangestelde kwartiermaker

Nadere informatie

van, voor én door het onderwijs

van, voor én door het onderwijs van, voor én door het onderwijs Stichting Praktijkleren Examinering in balans? Ad Kwant Productieleider examenproducten Suzan van Boots- van Wanrooij Praktijklerenconsulent Conferentie examinering in de

Nadere informatie

Informatie Voor de Praktijkopleider

Informatie Voor de Praktijkopleider Informatie Voor de Praktijkopleider Opleiding Sport & Bewegen ROC van Amsterdam 1 e jaar Niveau 3/4 Kerntaak 1 en 2 1 1. Inhoudsopgave 1. Inhoudsopgave 2 2. Inleiding 3 3. Onze opleiding 4 4. Kerntaken

Nadere informatie

Zakboek Werkbegeleiden in Zorg en Welzijn

Zakboek Werkbegeleiden in Zorg en Welzijn Zakboek Werkbegeleiden in Zorg en Welzijn Zakboek Werkbegeleiden in Zorg en Welzijn Praktische handleiding voor de nieuwe rollen van de werkbegeleider in competentiegericht onderwijs Nicolien van Halem

Nadere informatie

Examenprofiel mbo Zakelijke dienstverlening Orde & Veiligheid ICT

Examenprofiel mbo Zakelijke dienstverlening Orde & Veiligheid ICT Examenprofiel mbo Zakelijke dienstverlening Orde & Veiligheid ICT Sector: ESB&I Gevalideerd door: de paritaire commissie ECABO Vaststellingsdatum: 7 oktober 2014 Examenprofielnummer: EXPRO.16 1 Inleiding

Nadere informatie

BPV Stagebeleid Kinderopvang t Olefantje Nieuwegracht

BPV Stagebeleid Kinderopvang t Olefantje Nieuwegracht BPV Stagebeleid Kinderopvang t Olefantje Nieuwegracht Kinderopvang t Olefantje heeft 3 vestigingen die door Calibris als leerbedrijf erkend zijn; Kinderdagverblijf t Olefantje Weerdsingel, Kinderdagverblijf

Nadere informatie

Examenplan 1.Overzicht

Examenplan 1.Overzicht Examenplan 1.Overzicht 1.1.Specifieke examens (blauwe tekst = invulvoorbeeld; groene tekst is informatie) Examenoverzicht opleiding: Gespecialiseerd Pedagogisch Medewerker 4 Kinderopvang niveau 4 1 jarig

Nadere informatie

Beoordelingseenheid A Proeve van Bekwaamheid. Leg het fundament. Crebonummer Opleiding Sociaal Cultureel Werker Kwalificatieniveau 4 BOL/BBL

Beoordelingseenheid A Proeve van Bekwaamheid. Leg het fundament. Crebonummer Opleiding Sociaal Cultureel Werker Kwalificatieniveau 4 BOL/BBL Beoordelingseenheid A Proeve van Bekwaamheid Leg het fundament Crebonummer 91370 Opleiding Sociaal Cultureel Werker Kwalificatieniveau 4 BOL/BBL EXAMENBANK PROVE2MOVE 1 e herziene druk: november 2013 ISBN:

Nadere informatie

Ontwikkelingsgericht meten en beoordelen Uitgangspunten en stroomschema digitale omgeving

Ontwikkelingsgericht meten en beoordelen Uitgangspunten en stroomschema digitale omgeving Ontwikkelingsgericht meten en beoordelen Uitgangspunten en stroomschema digitale omgeving Uitgangspunten De student ontwikkelt in een praktijkomgeving zijn/haar vaardigheden, handelingen en gedrag aan

Nadere informatie

[STUDIEHANDLEIDING SLB EN EXAMINERING BPV ] Studiehandleiding studieloopbaanbergeleiding en examinering.

[STUDIEHANDLEIDING SLB EN EXAMINERING BPV ] Studiehandleiding studieloopbaanbergeleiding en examinering. 2014/2015 ROC van Amsterdam studieloopbaanbergeleiding en examinering leerjaar 3 Schooljaar 2014/2015 Annika Morrice, Ali el Amraoui [STUDIEHANDLEIDING SLB EN EXAMINERING BPV ] Studiehandleiding studieloopbaanbergeleiding

Nadere informatie

Examens hout- en meubelopleidingen in het mbo Niveau 2 en 3

Examens hout- en meubelopleidingen in het mbo Niveau 2 en 3 Examens hout- en meubelopleidingen in het mbo Niveau 2 en 3 Algemeen Wat moet ik doen? Aan het eind van je opleiding doe je examen om te laten zien dat je vakbekwaam bent. In dit informatieblad staat alles

Nadere informatie

Gevraagd: Bekwame praktijkopleiders!

Gevraagd: Bekwame praktijkopleiders! Gevraagd: Bekwame praktijkopleiders! Leerbedrijven geven leerlingen de kans om ervaring op te doen in het beroep waarvoor zij opgeleid worden. Zij vervullen daarmee een belangrijke en onmisbare rol voor

Nadere informatie

Specifiek deel Onderwijs- en examenregeling. College voor Toerisme

Specifiek deel Onderwijs- en examenregeling. College voor Toerisme Specifiek deel Onderwijs- en examenregeling College voor Toerisme Leisure & Hospitality Assistant 94110 Niveau 2 Cohort: 2015-2016 Vastgesteld voor schooljaar 2015-2016 Voorwoord Beste student, In dit

Nadere informatie

---- 2 0 1 2-2 0 1 3 ----

---- 2 0 1 2-2 0 1 3 ---- ---- 2 0 1 2-2 0 1 3 ---- LOGO s weghalen is niet netjes Logo s weghalen is niet netjes Logo s weghalen is niet netjes Dit is een product van het project Samenwerking Competentiegericht Onderwijs Gelderland-Overijssel.

Nadere informatie

Handleiding voor praktijkbegeleiders van niveau 2 en 3 cursisten

Handleiding voor praktijkbegeleiders van niveau 2 en 3 cursisten Handleiding voor praktijkbegeleiders van niveau 2 en 3 cursisten Inhoud: Inleiding... 3 Kerntaken van een praktijkbegeleider... 3 Voorbereidend gesprek met de cursist... 4 Feedback geven... 4 Begeleiden

Nadere informatie

Criterium: Borging deskundigheid Een opleiding scoort voldoende op dit criterium wanneer de examinering overeenkomt met het volgende portret.

Criterium: Borging deskundigheid Een opleiding scoort voldoende op dit criterium wanneer de examinering overeenkomt met het volgende portret. Bijlage (Behorend bij de `Regeling standaarden examenkwaliteit MBO, van 31 januari 2009, kenmerk BVE-STELSEL/2009-97923) Inleiding Onderstaand worden 7 standaarden voor de examenkwaliteit gegeven. Bij

Nadere informatie

Beroepsgerichte Examens Consortium Beroepsonderwijs serie 2014 Zorg & Welzijn Instructie voor de examenkandidaat

Beroepsgerichte Examens Consortium Beroepsonderwijs serie 2014 Zorg & Welzijn Instructie voor de examenkandidaat Beroepsgerichte Examens Consortium Beroepsonderwijs serie 2014 Zorg & Welzijn Instructie voor de examenkandidaat Inleiding In dit document staat informatie die je nodig hebt wanneer je aan de slag gaat

Nadere informatie

Samenvatting effecten en resultaten Masterplan CGO Zuid-Holland

Samenvatting effecten en resultaten Masterplan CGO Zuid-Holland BIJLAGE: Samenvatting effecten en resultaten Masterplan CGO Zuid-Holland Pagina 1: Effecten bij leerlingen Effecten bedrijven - onderwijs Toelichting: De percentages onder het kopje Nul zijn de uitersten

Nadere informatie

STAAT VAN DE INSTELLING MBO. Instituut Memo

STAAT VAN DE INSTELLING MBO. Instituut Memo STAAT VAN DE INSTELLING MBO Instituut Memo Plaats : Amersfoort BRIN nummer : 30LG Onderzoeksnummer : 283873 Datum onderzoek : 22-25 september 2015 Datum vaststelling : 19 november 2015 Pagina 2 van 16

Nadere informatie

Handreiking: Uitleg begrippen vmbo-mbo

Handreiking: Uitleg begrippen vmbo-mbo Handreiking: Uitleg begrippen vmbo-mbo Ook in het vmbo is er sprake van onderwijsvernieuwing. De meest in het oog springende vernieuwing is de introductie van een kern, profiel en (meerdere) keuzes. De

Nadere informatie

Sectoraal Examenprofiel. Zorg, Welzijn en Sport

Sectoraal Examenprofiel. Zorg, Welzijn en Sport Sectoraal Eamenprofiel Zorg, Welzijn en Sport Sector: GDW(S) Status: Vastgesteld Vaststellingsdatum: 30 mei 2011 Het onderstaande sectorale eamenprofiel is geldig voor de volgende crebonummers/kwalificatiedossiers:

Nadere informatie

Beoordelen, een begripsbepaling

Beoordelen, een begripsbepaling Beoordelen, een begripsbepaling 1 Dit hoofdstuk gaat over de begrippen toetsen en beoordelen en wat dat betekent voor competentiegericht onderwijs. Beoordelen is in het competentiegerichte leren een ijkpunt

Nadere informatie

STICHTING STC-GROUP BEOORDELING KWALITEIT EXAMINERING 2007-2008

STICHTING STC-GROUP BEOORDELING KWALITEIT EXAMINERING 2007-2008 STICHTING STC-GROUP BEOORDELING KWALITEIT EXAMINERING 2007-2008 Amersfoort, juli 2008 p. 2 van 23 VASTSTELLING RAPPORT Dit rapport bevat de resultaten van het onderzoek naar de kwaliteit van de examinering

Nadere informatie

Stageplan Dit document is vastgesteld tijdens de jeugdbestuursvergadering van 12 augustus 2015

Stageplan Dit document is vastgesteld tijdens de jeugdbestuursvergadering van 12 augustus 2015 Stageplan Dit document is vastgesteld tijdens de jeugdbestuursvergadering van 12 augustus 2015 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 2 2. Maatschappelijke stage... 3 3. SDV (VMBO)... 6 4. Erkend leerbedrijf...

Nadere informatie

Waarderen ECVET eenheden en maatwerkopleiding

Waarderen ECVET eenheden en maatwerkopleiding Waarderen ECVET eenheden en maatwerkopleiding roc ter aa realiseert beroepsonderwijs in zeven mbo-colleges: bouw & design college business college dienstverlening college ict college onderwijs & kinderopvang

Nadere informatie

Hoofd Informatie niveau 4. crebo 94071

Hoofd Informatie niveau 4. crebo 94071 Specifiek deel Onderwijs- en examenregeling College voor Toerisme Hoofd Informatie niveau 4 crebo 94071 Cohort: 2014-2015 Vastgesteld voor schooljaar 2014-2015 Voorwoord Beste student, In dit deel staat

Nadere informatie

Examenprofiel mbo Reclame, Presentatie en Communicatie

Examenprofiel mbo Reclame, Presentatie en Communicatie Februari 2015 Eamenprofiel mbo Reclame, Presentatie en Communicatie Sector: Reclame, Presentatie en Communicatie Vastgesteld door: Paritaire Commissie Reclame, Presentatie en Communicatie Savantis Vaststellingsdatum:

Nadere informatie

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO. Profit Opleidingen

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO. Profit Opleidingen ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO Profit Opleidingen Plaats : Zwolle BRIN nummer : 26TR Onderzoeksnummer : 280632 en 280634 Datum onderzoek : 5, 9 en 12 februari 2015 en 7 april 2016 Datum vaststelling

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Kwaliteitsonderzoek examinering en diplomering middelbaar beroepsonderwijs bij. Gwendoline van Putten School

RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Kwaliteitsonderzoek examinering en diplomering middelbaar beroepsonderwijs bij. Gwendoline van Putten School RAPPORT VAN BEVINDINGEN Kwaliteitsonderzoek examinering en diplomering middelbaar beroepsonderwijs bij Gwendoline van Putten School Plaats : Sint Eustatius BRIN-nummer : 30GV Crebo-nummer : 90440 Datum

Nadere informatie

Op zoek naar nieuwe standaarden voor examinering van Competentie Gericht Onderwijs. Confrontatie tussen twee visies

Op zoek naar nieuwe standaarden voor examinering van Competentie Gericht Onderwijs. Confrontatie tussen twee visies Op zoek naar nieuwe standaarden voor examinering van Competentie Gericht Onderwijs. Confrontatie tussen twee visies Inleiding Binnen de inspectie wordt gewerkt aan de afstemming en toekomstige integratie

Nadere informatie

COMPETENTIETOETSEN IN HBO OPLEIDINGEN

COMPETENTIETOETSEN IN HBO OPLEIDINGEN COMPETENTIETOETSEN IN HBO OPLEIDINGEN COMPETENT GETOETST TOETSEN & EXAMINEREN IN HET HBO ANTOINETTE VAN BERKEL HOGESCHOOL VAN AMSTERDAM 4 OKTOBER 2016 1 DOCENTEN AAN HET WOORD Wat is adequaat bewijs om

Nadere informatie

Verkoper Reizen 94090

Verkoper Reizen 94090 Specifiek deel Onderwijsen examenregeling College voor Toerisme Verkoper Reizen 94090 Cohort: 2013-2014 Vastgesteld op 20-08-2013 Specifiek deel OER Toerisme-2013 / Verkoper Reizen 2 Voorwoord Beste student,

Nadere informatie

KWALITEITSONDERZOEK MBO. Instituut Memo te Amersfoort

KWALITEITSONDERZOEK MBO. Instituut Memo te Amersfoort KWALITEITSONDERZOEK MBO Instituut Memo te Amersfoort Doktersassistent juni 2013 H3257863/3 BRIN: 30LG Onderzoeksnummer: 4055487 Onderzoek uitgevoerd in: 6 en 15 april 2013 Conceptrapport verzonden op:

Nadere informatie

Toelichting bij de Voortgangsrapportage Maatschappelijke Zorg

Toelichting bij de Voortgangsrapportage Maatschappelijke Zorg Naam: Klas: praktijkbegeleider: Werkplek: Toelichting bij de Voortgangsrapportage Maatschappelijke Zorg Gedurende de opleiding werken de studenten in de praktijk aan praktijkopdrachten. Een schooljaar

Nadere informatie

Onderwijs- en Examenregeling 2015-2016

Onderwijs- en Examenregeling 2015-2016 Onderwijs- en Examenregeling 2015-2016 Summa Automotive Kwalificatiedossier : Assemblagetechnicus Mobiliteitsbranche Opleiding : Assemblagetechnicus Mobiliteitsbranche Crebonummer : 92230 KBB : Innovam

Nadere informatie

DE EINDHOVENSE SCHOOL ONDERZOEK KWALITEITSVERBETERING EXAMINERING

DE EINDHOVENSE SCHOOL ONDERZOEK KWALITEITSVERBETERING EXAMINERING DE EINDHOVENSE SCHOOL ONDERZOEK KWALITEITSVERBETERING EXAMINERING 2010-2011 Utrecht, juni 2010 Rapportage kwaliteitsverbetering examinering de eindhovense school 2010 p. 2 van 20 VASTSTELLING RAPPORT Dit

Nadere informatie

Informatie examens deelnemers

Informatie examens deelnemers Niveau 3 Niveau 2 Informatie examens deelnemers Proeve van bekwaamheid en Vakvaardigheidstoets - Niveau 2 en 3 Dit informatiedocument is van toepassing op examens bij de volgende crebo s: Niveau Crebocode

Nadere informatie

Examinering in het mbo. Dilemma s in de praktijk

Examinering in het mbo. Dilemma s in de praktijk Examinering in het mbo Dilemma s in de praktijk Examinering examinering versus (ontwikkelingsgerichte) toetsing dilemma t.a.v. examen: afsluiting onderwijs startbekwaamheid ontwikkelpotentieel KWALITEIT

Nadere informatie

BBL-4, topklinisch traject RdGG Pagina 1 van 7 Persoonlijke ontwikkeling Portfolio ~ POP ~ PAP

BBL-4, topklinisch traject RdGG Pagina 1 van 7 Persoonlijke ontwikkeling Portfolio ~ POP ~ PAP BBL-4, topklinisch traject RdGG Pagina 1 van 7 Inleiding en leerdoelen Het begrip portfolio komt oorspronkelijk uit de wereld van kunst en architectuur. Kunstenaars en architecten kunnen bij hun sollicitaties

Nadere informatie

Praktijkschool diploma. De Faam November 2014

Praktijkschool diploma. De Faam November 2014 Praktijkschool diploma De Faam November 2014 Het praktijkschool diploma? Iedere leerling op de Faam kan sinds vorig schooljaar in de bovenbouw een PrO diploma halen als hij/zij: ontwikkeling kan aantonen

Nadere informatie

Erkend leerbedrijf. dáár wordt het vak geleerd. horeca bakkerij reizen recreatie facilitaire dienstverlening

Erkend leerbedrijf. dáár wordt het vak geleerd. horeca bakkerij reizen recreatie facilitaire dienstverlening Erkend leerbedrijf dáár wordt het vak geleerd horeca bakkerij reizen recreatie facilitaire dienstverlening Waarom erkend leerbedrijf? Jonge mensen wegwijs maken in de sector: dat is de taak van een leerbedrijf.

Nadere informatie