Actualiteiten Aansprakelijkheids- en Schadevergoedingsrecht. Vught 2 juni 2015

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Actualiteiten Aansprakelijkheids- en Schadevergoedingsrecht. Vught 2 juni 2015"

Transcriptie

1 Actualiteiten Aansprakelijkheids- en Schadevergoedingsrecht AE Vught 2 juni 2015

2 Agenda ongevallenrecht: hoever strekt de zorg? valt de overheid niet (ook) iets te verwijten? aansprakelijkheid in hoedanigheid hoever strekt de zorg? reikwijdte van de bescherming afd ? een enkel geval van medische aansprakelijkheid arbeidsgerelateerde schade: wat is de status quo? smartengeld

3 Hoever strekt de zorg? Hof Den Bosch 9 december 2014, GHSHE:2014:5184 zondagse rit door natuurgebied; val bij wildrooster Landelijk Politiekorps komt in beeld nachtelijke melding ontsnapte paarden 1 e wildrooster afgezet met afzetlint; lint was op oranje touw (met stukje lint) bij 2 e wildrooster touw slecht zichtbaar ; waarschuwing nodig afzetlint vs. touw; maakt het eigenlijk veel uit? NJ 1996, 403 Zwiepende Tak; NJ 2005, 105 Jetblast hoezo, rekening houden met fietsers? we mochten toch rekenen op extra oplettendheid? omvang van de kans op een ongeval?; ernst mogelijke gevolgen? bezwaarlijk om extra maatregelen te nemen?

4 Normaal maatschappelijk risico? Hof Arnhem-Leeuwarden 3 maart 2015, GHARL:2015:1498 vrouw struikelt over stroomkabels tijdens markt aansprakelijkheid gemeente ex art. 6:174? kabels onderdeel van de openbare weg? gebrekkige opstal door ligging kabels? andere voorwerpen op markt; goed zichtbaar aansprakelijkheid gemeente ex art. 6:162? laten voortduren gevaarlijke situatie; NJ 1966, 136 Kelderluik omvang kans struikelen over zichtbare kabels? nooit eerder kans ernstig letsel? wat overigens te doen ter voorkoming? drukte dus kabels niet goed zichtbaar!

5 Normaal maatschappelijk risico? Rb. Overijssel 21 mei 2014, RBOVE:2014:3424 klant glijdt uit op trottoir voor ingang winkel onvoldoende gladheidsbestrijding? Ikea voert verweer voldoende gedaan; eigen verantwoordelijkheid geen norm voor exploitant m.b.t. stoep/ingang wat mocht van publiek worden verwacht? verplichting winkel tot ijsvrij houden? service aan publiek; geen eigen verantwoordelijkheid?

6 Normaal maatschappelijk risico dus? Hof Arnhem-Leeuwarden 19 mei 2015, GHARL:2015:3531 vrouw komt ten val voor ingang Ikea in Hengelo aansprakelijkheid Ikea ex art. 6:162? hof zit op ander spoor gemiddeld 5000 bezoekers per dag dagje uit oplettendheid? kans op ongevallen min of meer aanzienlijk en de kosten?

7 Inadequate security? Rb. Rotterdam 30 december 2014, 2014:10617 X/ING Bank NV dame voor huis overvallen na kasopname in bankfiliaal bank aansprakelijk ex art. 6:162? onvoldoende veilige omgeving open en bloot uittellen; Kas ; zichtbaar vanaf straat had het anders gekund? rechtbank kelderluik-factoren bank is geen bakkerswinkel ; inherente risico s eigen bijdrage slachtoffer nul op het rekest

8 Ook andere daders komen in beeld Rb. Gelderland 15 oktober 2014, RBGEL:2014:8176 overval op juwelier eindigt met val in bouwput Plein 1944 is Bouwcombinatie aansprakelijk ex art. 6:162? zijn hekken voldoende veilig (geplaatst)? welke regels zijn hier van toepassing? APV; Bouwverordening; Arbo(beleids)regels; NEN-normen Bouwcombinatie erkent aansprakelijkheid Zurich zoekt regres voor 50% ex art. 7:962 jo. 6:10 aansprakelijkheid gemeente ex art. 6:162? wij zijn toch niet de gevaarzetter!

9 Valt gemeente te verwijten dat zij niet optrad? aansprakelijk voor niet opheffen of waarschuwen? HR NJ 1975, 149 Struikelende bakker gevaar doorgedrongen tot bewustzijn gemeente? of bijzondere verplichting tot zorg en oplettendheid? speciale relatie met plaats of slachtoffer? niet opgetreden ondanks geconstateerd gevaar? concreet toezichtsfalen; aanwijzingen voor gemeente? toch aansprakelijkheid ondanks onbekendheid gevaar? vanwege publiekrechtelijke relatie tot bouwput? bijzondere zorg en oplettendheid beter algemeen preventief toezicht moeten houden? (beperkte) middelen, keuzes en beleidsvrijheid focus op bouwconstructie en dus?

10 Ook andere daders komen in beeld schietpartij in winkelcentrum De Ridderhof Tristan van der V. Politieregio Hollands Midden had korpschef wapenverlof niet moeten weigeren? primaire dader en zijdelingse laedens wemelt van Autoriteiten, inspecties, keuringsinstanties.. ook zij komen in beeld zij hadden dit kunnen voorkomen! hebben zij veel te vrezen?

11 Toon is in 2004 gezet HR NJ 2006, 281 Linda duwbak zinkt; schade aan andere vaartuigen onzorgvuldige keuring ex RosR: Staat aansprakelijk? strekking RosR; strekking zorgvuldigheidsnorm bevorderen veiligheid scheepvaart in algemene zin niet bescherming vermogensbelang derden i.v.m. ongeval onzorgvuldig gekeurd schip verantwoordelijkheid eigenaar (te verlengen) certificaat; keuring bevorderen naleving diens verplichtingen; controle geen garantie deugdelijkheid schip geen aansprakelijkheid onzorgvuldige keuring

12 Wat vreest de Hoge Raad? geest uit de fles? Hoge Raad laat zich wel enigszins kennen in beginsel onbeperkte groep derden (ontstaan) schade moeilijk vooraf te voorzien alle nadruk op primaire dader relevantie aard van de schade?

13 Schietpartij De Ridderhof Rb. Den Haag 4 februari 2015, ECLI:2015:1061 vorderingen tegen Politieregio wat is het verwijt? niet alle relevante informatie meegenomen eerdere weigering wapenverlof in 2005 opname in psychiatrisch ziekenhuis in 2006 indien wel meegenomen: ook weigering in 2008 PHM in strijd met WWM gehandeld onrechtmatig doch relativiteit ontbreekt argumentatie leunt sterk op Linda onbepaalbaarheid/onvoorzienbaarheid

14 Goed of niet goed? Giesen (WPNR); Meijer (MvV); Brens (JA) individuele belangen burger niet beschermd!? veiligheid samenleving en burgers; personenschade! onbepaalbaarheid en onvoorzienbaarheid? juist daarom maximale bescherming! teveel gezocht naar positieve aanwijzingen in Parlementaire Geschiedenis angst voor ongehoord aantal claims tegen overheid dat het om zijdelingse laedens gaat is niet genoeg

15 Opmerkelijk totaalplaatje buiten de sfeer van overheidsaansprakelijkheid regelmatig zorgplichten jegens derde(n) banken, notarissen, scholen, instellingen, werkgevers bestaan primaire dader geen beletsel zelfstandige verantwoordelijkheid in de sfeer van overheidsaansprakelijkheid druk op algemene middelen principieel onjuist: primaire dader moet vooropstaan niet aan overheid insolventieprobleem op te lossen

16 Even terug naar vorig jaar HR RvdW 2014, 691 X/Sint-Oedenrode val fietster op nieuwe houten fietsbrug over Dommel Gemeente aansprakelijk ex art. 6:174 of 6:162? schuin aansnijden; stroevere laag vereist? reeks ongevallen i.v.m. vorst; krant gehaald Hof wijst vordering af na eerdere toewijzing rechtbank dag eerder al waarschuwingsborden geplaatst HR NJ 2005, 105 Jetblast art. 81 RO

17 Grenzen van het recht of pech moet weg? samenleving en rechter voor moeilijke en pijnlijke keuzes bescherming tegen ongelukken die bij het leven horen? keuzevrijheid rechter binnen raamwerk geldende recht het kan allemaal. hoogtijdagen slachtofferbescherming liggen achter ons bewuste én verstandige keuze rechter juridisering; aansprakelijkheidsrecht is markt geworden benadeelden en advocaten steeds creatiever sluizen openzetten voor schrikbarend veel claims? ongevallen van alle tijden en in talloze gevallen mogelijk rails, stoepranden, paaltjes, kinderkopjes, natuursteen rekening komt elders terecht; en dat in tijden tegenspoed

18 Tegen deze achtergrond Rb. Midden-Nederland 22 oktober 2014, RBMNE:2014:6749 X/Amersfoort val bij winkelcentrum; ontbrekende stoeptegel voor ingang iets versleten bovenlaag ; hoogteverschil < 2cm volgende dag tegel al vervangen!? Rb. Limburg 10 februari 2015, RBLIM:2015:1179 X/Maastricht val dame met hondje en wandelstok over kinderkopjes totaalindruk ; maar waar is zij nu precies blijven haken? waarde CROW-richtlijnen? Rb. Overijssel 30 maart 2015, RBOVE:2015:1550 X/Tubbergen val fietser na botsing met houten paaltje; ernstig letsel had ook anders gekund! ; beleidsvrijheid info o.m. van CROW over letsels door paaltjes

19 Sprekende zaken zetten de toon HR NJ 2011, 465 Van Oss/Verheyen en Achmea vrouw ligt te zonnen in eigen tuin; zeer ernstig letsel kan ene echtgenoot andere aanspreken in hoedanigheid van mede-bezitter van gebrekkige opstal (art. 6:174)? maar zij is toch geen derde? ; pot verwijt de ketel opengelaten vraag: wat is meest redelijke reikwijdte? echtgenoot voor 50% aansprakelijk ernst van het letsel én aansprakelijkheidsverzekering als trigger? aansprakelijkheidsrecht als ongevallenverzekering of sociale zekerheid!?

20 Uiteraard vragen over reikwijdte zelfde lijn bij andere kwalitatieve aansprakelijkheden? één van echtelieden zakt door de huisladder gebeten door de eigen hond A-G Spier: afzonderlijk bekijken op rationes gaan we op dat punt echt verschil meemaken? Rb. Den Haag 4 maart 2015, RBDHA:2015:2443 moeilijk dader te achterhalen vs. eigen energie niet terug te voeren op menselijke fout eigen energie per definitie potentieel risico profijt; risico op schade geacht te hebben aanvaard afwijzing claim maatschappelijk onaanvaardbaar? dekking op aansprakelijkheidsverzekering!?

21

22 Schuld of risico? Hof Den Bosch JA 2015, 7 X/Boerhaave Med.Centrum borstvergroting in 2001; lekkage in 2009 industriële siliconengel!? persbericht NVPC 2010; oproep IGZ brief Minister VWS aan Tweede Kamer 14/2/2012 fabrikant(en) failliet in 2010 aansprakelijkheid kliniek voor PIP-implantaat? geneeskundige behandelingsovereenkomst; art. 6:74 is inderdaad sprake van een toerekenbare tekortkoming? is er schuld?

23 Schuld noodzakelijk? 1 art. 6:74 jo. 6:75 jo. 6:77? toerekening ex art. 6:77? ongeschikt in zin van art. 6:77? enkele feit gebruik industriële gel niet toe te rekenen! aansprakelijkheid producent ligt meer voor hand Parl.Gesch.Boek 6/ Wgbo : evt. geen toerekening aan arts/ziekenhuis bij productiefout toerekening productiefout in casu inderdaad onredelijk? fraude; hele serie; faillissement; wie kiest/profiteert?

24 Waardering haaks op Parl.Gesch. en gebruikelijke uitleg bij MA? goede ontwikkeling in richting meer toerekening? Timmermans (VR 2014/AV&S 2015) keuzes en deskundigheid arts/ziekenhuis daarom beter andere hoofdregel voor medische hulpzaken alleen anders bij nadrukkelijke eigen keuze patiënt vergaande risicoaansprakelijkheid! Van Beurden, PIV-bulletin 2015: Hof zit fout! gelukkig is het nog maar een voorlopig oordeel verhaalsmogelijkheden arts niet beter dan die van patiënt is het steeds wel echt keuze arts?

25 Arbeidsgerelateerde schade art. 7:658 schuldaansprakelijkheid tekortkoming in zorg veiligheid bijzondere regels m.b.t. stelplicht/bewijslast, eigen schuld art. 7:611 (1) grensgebied werk en privé schuldaansprakelijkheid; tekortkoming zorg veiligheid gewone regels m.b.t. stelplicht/bewijslast en eigen schuld art. 7:611 (2) verkeersongevallen schending plicht behoorlijke verzekering af te sluiten aansprakelijkheid voor zover schade door die tekortkoming nul op het rekest

26 Status quo HR NJ 2011, 597 TNT en 598 Rooyse Wissel zetten de toon art. 7:611-deur is dichtgegooid; alle nadruk weer op art. 7:658 wat doet feitenrechter nu achtervang ontbreekt? A-G Spier: voorlopig eindpunt rechtsontwikkeling ingrijpen bij evident foute beslissingen onjuiste maatstaf/onbegrijpelijke uitkomst daarbuiten liefst toepassing art. 81 RO gemotiveerde verwerping roept maar vragen op en pakt de Hoge Raad dat op? HR RvdW 2012, 1318 X/Asito Den Helder HR RvdW 2012, 1319 X/SKO HR RvdW 2012, 1320 X/BK-Gas HR RvdW 2013, 805 Ongeluk met laadklep

27 En toch HR NJ 2015, 182 Pelowski/Vernooy Transport en Betrouwbare Totaalservice BV chauffeur loopt letsel op bij lossen vracht in Spanje VT en BTS aansprakelijk gesteld art. 7:658 lid 2 (jo. 6:76) art. 7:658 lid 4 art. 7:611; schending verzekeringsplicht ex CAO verweer werkgevers: veiligheidsinstructie geschonden! Hof wijst vordering inderdaad af VT niet aansprakelijk?; dan BTS ook niet veiligheidsschoenen?; kan in midden blijven ook beroep op art. 7:611 faalt nu

28 In cassatie zorgplicht ging verder dan veiligheidsinstructies lage drempel; werkgever kan zich verweren (lid 2 en 4) waartoe verplicht art. 7:658? niet alleen instructies maar ook maatregelen geen absolute waarborg; niet snel vrijuit hoog veiligheidsniveau op geval toegesneden toezicht op naleving instructies HR NJ 2011, 598 Rooyse Wissel en als plaats werkzaamheden direct toezicht in weg zit? evt. aanvullende veiligheidsmaatregelen kelderluikfactoren

29 Wat betekent dit in casu? instructie dus geen geëigende maatregelen werkgever meer? is voor werknemer steeds goed te begrijpen wat onder niet zelf lossen valt? voorkomen beschadiging zeildoek rekening houden met onvoorzichtigheid HR NJ 2013, 11 Giraldo/Daltra geen veiligheidsschoenen verstrekt; meerwaarde veiligheidsinstructies i.c. voldoende zorg? VT en BTS hadden i.c. ook veiligheidsschoenen moeten verstrekken

30 En ook nog toezicht? op naleving instructies en aanwezigheid schoenen? HR NJ 1993, 687 Power/Ardross; fout Finca? te hoge zorgplicht verstrekken schoenen én ook nog controleren aanwezig zijn schoenen in vrachtwagen? ook zonder aanwijzingen voor niet opvolgen? plaats werkzaamheden staat direct toezicht in weg zorgen voor toezicht door klant?

31 Streng of juist minder streng? cassatie geen absolute waarborg; hoog veiligheidsniveau zorgplicht op afstand beperkt relativering direct toezicht i.v.m. locatie eventueel wel aanvullende maatregelen; welke?

32 Locatie en zorgplicht waar komen we niet allemaal voor ons werk? zeggenschap, instructiebevoegdheid; wat waar te maken? arbeidsplaats, maar ook zorgplicht daarbuiten HR NJ 2009, 332 Maatzorg/Van der Graaf specifieke invulling eigen zorgplicht? HR NJ 2004, 176 Dusarduyn/Du Puy HR NJ 2005, 260 Oost/Brands HR NJ 2009, 335 Van Riemsdijk/Autop aansprakelijkheid fouten ingeschakelde/gekozen derden? inlening; uitzendwerk HR NJ 1990, 716 Stormer/Vedox aansprakelijkheid voor anderen? HR NJ 1993, 687 Power/Ardross

33 Neemt HR hier wat gas terug? Hoge Raad laat het bij gewone invulling eigen zorgplicht instrueren veiligheidsschoenen plicht afspraken te maken met klant? Hof Den Haag NJF 2010, 15 X/Zeelandia en Hellema geen toerekening fouten klant toerekening van fouten anderen in dit type zaken komt wel voor HR NJ 2011, 273 Boock/Heisterkamp Hof Den Bosch VR 2013/73 lichtere zorgplicht i.v.m. locatie? toerekening fouten Finse monteurs ex art. 6:76

34 Welke zorg kan worden verlangd? Hof Den Bosch 31/3/2015, GHSHE:2015:1104 medewerker Technische Dienst Health & Racquet Club glijdt uit in douche kleedkamer; beenletsel nieuwe sportschoenen aansprakelijkheid werkgever ex art. 7:658? vloer met antisliplaag niet ook veiligheidsschoenen? eenvoudig en goedkoop; aard werkzaamheden vier jaar ervaring! rekenen op oplettendheid? veiligheidsschoenen én toezicht op daadwerkelijk dragen

35 Reikwijdte zorgplicht? Hof Amsterdam 26 augustus 2014, GHAMS:2014: 3540 motor rijdt tegen roldeur parkeergarage; helm gebroken aansprakelijkheid werkgever ex art. 7:658? inrijden parkeergarage; niet tijdens werkzaamheden woon-werkverkeer aansprakelijkheid werkgever ex art. 7:611? werkgever bekend met problemen roldeur nagelaten te waarschuwen of maatregelen te nemen? huurder, geen beheerder; geen zeggenschap hof wijst de vordering net als kantonrechter af

36 Zoek de verschillen ingeleende werkneemster valt bij verlaten van kantoor aansprakelijkheid ex art. 7:658 (lid 4)? Rb. Den Haag JA 2012, 65 X/Manpower en CBS ongeval op werkplek? evt. toch art. 7:658 is het wel in de uitoefening van de werkzaamheden? Hof Den Haag JA 2012, 219 X/CBS binnenkomen/verlaten via voorterrein geen openbare weg; functioneel verband; arbeidsplaats verbindingsweg art. 1.1 jo Arbo onderhoudsplicht ligt bij CBS

37 Gaat dit niet verder dan HR wil? onbeperkte aansprakelijkheid woon/werkverkeer of voor eenzijdige ongevallen voetgangers? zeggenschap; geen openbare weg hoog veiligheidsniveau, behoorlijk onderhoud voorterrein niet veilig verlijmde kiezelstenen; risico valpartijen

38 Reikwijdte zorgplicht? Rb. Oost-Brabant 31 oktober 2014, RBOBR:2014:6522 verlaten bedrijfsterrein na overwerk poort gesloten maar daar staat prullenbak! letsel bij klimmen over stalen hek aansprakelijkheid ex art. 7:658? ongeval tijdens uitoefening werkzaamheden? opzet of bewuste roekeloosheid? voldaan aan zorgplicht? hiermee rekening te houden?

39 Hoever strekt de zorg? nachtelijke inbraak apotheek apothekersassistente springt uit raam onvoldoende beveiliging aan achterkant gebouw? Rb. Limburg JA 2014, 42 X/Apotheek Straver gevaar ligt bij klantcontacten apotheek is geen bank of juwelier Hof Den Bosch 10 februari 2015, GHSHE:2015:453 moest apotheek rekening houden met overval? zo ja, dan voldoende gedaan? criminelen altijd op zoek naar de zwakke plek geen wijsheid achteraf

40 Hoever strekt de zorg? Rb. Midden-Nederland 8 april 2015, EXPL S3 MS/1270 (PIV) overval op supermarkt AH; schouderletsel aansprakelijkheid ex art. 7:658? groot aantal veiligheidsmaatregelen + WVP lage veiligheidsrisicoklasse? specifieke maatregelen ter voorkoming binnendringen via magazijndeur? gerichte instructies en evt. andere maatregelen?

41 Trend? Ktr. Rotterdam NJF 2008, 432 X/Bas van der Heijden geen art. 7:658, maar schending verzekeringsplicht ex art. 7:611 die achtervang ontbreekt sinds 11-november arresten alles moet nu via art. 7:658

42 Beweging in het smartengeld? Hof Arnhem-Leeuwarden 5 augustus 2014, GHARL:2014:6223 X/Antonius Zkh Sneek breed gedragen kritiek op toegekende bedragen te laag in rechtsvergelijkend perspectief niet meegestegen met de inflatie andere gevoelswaarde geld (euro) loterijprijzen vs. smartengeldbedragen verhoging in recente zaken ligt in de rede Hof Arnhem-Leeuwarden NJF 2014, 115 Moeder en dochters/st. Antonius ambtshalve bekend met discussie in literatuur door velen als star en laag ervaren verhoging smartengeld om die reden met 10%

43 Beweging in het smartengeld? Rb. Overijssel 17 december 2014, RBOVE:2014:7070 enkel- en kuitbeenbreuk bij ongeval; beperkingen gevorderd alle omstandigheden; vergelijkbare gevallen aansluiten bij het buitenland? maar wel 10% extra (discussie in de literatuur) Rb. Overijssel 23 februari 2015, RBOVE:2015:944 hoge dwarslaesie na aanrijding op zebrapad 54 jaar oud; na drie maanden overleden wat is redelijk? gevorderd; aangeboden compensatie én genoegdoening; relevantie duur? discussie en recente bedragen toegewezen

Aansprakelijkheids- en Schadevergoedingsrecht anno 2014. Vught 3 juni 2014 Ton Hartlief

Aansprakelijkheids- en Schadevergoedingsrecht anno 2014. Vught 3 juni 2014 Ton Hartlief Aansprakelijkheids- en Schadevergoedingsrecht anno 2014 Vught 3 juni 2014 Ton Hartlief Hoe staat AR er anno 2014 voor? bezorgdheid én instrumentalisme contra s en pro s geen Amerikaanse toestanden!? aandacht

Nadere informatie

Wat staat er op de agenda? kwalitatieve aansprakelijkheden. werkgeversaansprakelijkheid ex art. 7:658

Wat staat er op de agenda? kwalitatieve aansprakelijkheden. werkgeversaansprakelijkheid ex art. 7:658 Wat staat er op de agenda? ongevallenrecht: hoe ver strekt de zorg? kwalitatieve aansprakelijkheden werkgeversaansprakelijkheid ex art. 7:658 werkgeversaansprakelijkheid ex art. 7:611: wat is de status

Nadere informatie

11-11-11, de Hoge Raad en 7:611

11-11-11, de Hoge Raad en 7:611 11-11-11, de Hoge Raad en 7:611 Duidelijk, maar onvermijdelijk arbitrair M e v r o u w m r. A. K r i s p i j n * Het gebruik van artikel 7:611 Burgerlijk Wetboek (BW) als grondslag voor werkgeversaansprakelijkheid

Nadere informatie

Actualiteiten aansprakelijkheidsrecht. werkgeversaansprakelijkheid na 11-11-2011. gevolgen voor art. 7:658? dekking op AVB?

Actualiteiten aansprakelijkheidsrecht. werkgeversaansprakelijkheid na 11-11-2011. gevolgen voor art. 7:658? dekking op AVB? Actualiteiten aansprakelijkheidsrecht ongevallenrecht: hoe ver strekt de zorg? werkgeversaansprakelijkheid na 11-11-2011 gevolgen voor art. 7:658? dekking op AVB? werkgeversaansprakelijkheid ex art. 7:658

Nadere informatie

Werkgeversaansprakelijkheid voor ongevallen en de functie van 7:611 BW

Werkgeversaansprakelijkheid voor ongevallen en de functie van 7:611 BW Werkgeversaansprakelijkheid voor ongevallen en de functie van 7:611 BW Foto: Gelrenieuws.nl Open Universiteit Master Rechtsgeleerdheid Simon van Well Studentnummer 839133805 Datum: 23 juni 2013 Hoofdstuk

Nadere informatie

De werkgever en het kelderluik

De werkgever en het kelderluik ARTIKELEN De werkgever en het kelderluik Over toepassing van de Kelderluik-criteria bij artikel 6:162 en artikel 7:658 BW 1 Inleiding In de jaren zestig van de vorige eeuw hebben zogenoemde gezichtspuntencatalogi

Nadere informatie

Relativiteit en medebezit

Relativiteit en medebezit piv Bulletin 8 Inhoud Pagina 1 Hangmatarrest a) Relativiteit en medebezit b) Naschrift Pagina 13 Uitbreiding verzekeringsplicht ex 7:611 Pagina 18 Voordeelverrekening en sommenverzekering Pagina 21 Opleidingshuis

Nadere informatie

Scriptie van Lineke Vlendré

Scriptie van Lineke Vlendré Scriptie van Lineke Vlendré Een ongeluk zit in een klein hoekje. Van zorgplicht naar verzekeringsplicht? Onderzoek naar de ontwikkelingen op het gebied van werkgeversaansprakelijkheid en de ( on) verzekerbaarheid

Nadere informatie

Werkgeversaansprakelijkheid Causaal verband NIS 5 juni 2014. Sprekers: Chris van Dijk (Chris.van.Dijk@kvdl.nl)

Werkgeversaansprakelijkheid Causaal verband NIS 5 juni 2014. Sprekers: Chris van Dijk (Chris.van.Dijk@kvdl.nl) Werkgeversaansprakelijkheid Causaal verband NIS 5 juni 2014 Sprekers: Chris van Dijk (Chris.van.Dijk@kvdl.nl) Artikel 7:658 lid 2 Kenmerkende elementen: Strenge norm (bijna-risicoaansprakelijkheid); strenger

Nadere informatie

Onderwijsinstelling aansprakelijk voor ontoereikende dekking van schoolongevallenpolis?

Onderwijsinstelling aansprakelijk voor ontoereikende dekking van schoolongevallenpolis? Onderwijsinstelling aansprakelijk voor ontoereikende dekking van schoolongevallenpolis? Enkele beschouwingen naar aanleiding van HR 28 oktober 2011, LJN BQ2324, RvdW 2011, 1313 (Beganovic/Stichting ROC

Nadere informatie

De aansprakelijkheid van eigenaren van bos en natuur

De aansprakelijkheid van eigenaren van bos en natuur De aansprakelijkheid van eigenaren van bos en natuur Rapportage opgesteld door Brunel Legal in opdracht van het Bosschap te Driebergen update, juli 2010 Inhoudsopgave Voorwoord 4 1. Inleiding 5 2. Aansprakelijkheid

Nadere informatie

Aansprakelijkheid van financiële toezichthouders

Aansprakelijkheid van financiële toezichthouders In hoeverre wordt door de Wet aansprakelijkheidsbeperking DNB en AFM de aansprakelijkheid van financiële toezichthouders gewijzigd? Patty de Jong - Boersma 29 maart 2013 Studentnummer: 850652626 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Verhaal van schade door de overheid

Verhaal van schade door de overheid Verhaal van schade door de overheid Verhaal van schade door de overheid 1 Inhoudsopgave Voorwoord 4 I Verhaal van schade op basis van art. 6:162 BW 6 De basis voor verhaal [Door mr. J.J. Jacobse en mr.

Nadere informatie

Aansprakelijkheid bij ongevallen op het werk. Voorbeelden van wat er kan spelen wanneer een uitzendkracht een ongeval overkomt op het werk.

Aansprakelijkheid bij ongevallen op het werk. Voorbeelden van wat er kan spelen wanneer een uitzendkracht een ongeval overkomt op het werk. Aansprakelijkheid bij ongevallen op het werk Voorbeelden van wat er kan spelen wanneer een uitzendkracht een ongeval overkomt op het werk. Juni 2013 Inhoudsopgave INHOUDSOPGAVE... 2 1 INLEIDING... 3 1.1

Nadere informatie

De werkgeversaansprakelijkheid:

De werkgeversaansprakelijkheid: De werkgeversaansprakelijkheid: Het einde van een rechtsontwikkeling? Afstudeerscriptie HBO-rechten In opdracht van Smits Advocatuur Roxanne van Zon s-hertogenbosch 27 mei 2013 De werkgeversaansprakelijkheid:

Nadere informatie

De zwakste schakel van artikel 7:658 lid 4 BW: de zzp er of de opdrachtgever?

De zwakste schakel van artikel 7:658 lid 4 BW: de zzp er of de opdrachtgever? De zwakste schakel van artikel 7:658 lid 4 BW: de zzp er of de opdrachtgever? Een onderzoek in welke omstandigheden een zzp er bescherming krijgt van artikel 7:658 lid 4 BW als hij schade heeft opgelopen

Nadere informatie

Antilliaanse normen, Nederlandse waarden? Enkele opmerkingen over aansprakelijkheid en verzekering op Curaçao 1

Antilliaanse normen, Nederlandse waarden? Enkele opmerkingen over aansprakelijkheid en verzekering op Curaçao 1 Antilliaanse normen, Nederlandse waarden? Enkele opmerkingen over aansprakelijkheid en verzekering op Curaçao 1 1. Inleiding Honorable rector magnificus, Presidente i otro miembronan di Hunta di Supervishon,

Nadere informatie

diversiteit, maar gemene deler verzekeraar/werkgever/instantie subrogatie, zelfstandig regres aansprakelijke personen onderling hoofdelijkheidsregres

diversiteit, maar gemene deler verzekeraar/werkgever/instantie subrogatie, zelfstandig regres aansprakelijke personen onderling hoofdelijkheidsregres Regres als smaakmaker? diversiteit, maar gemene deler verzekeraar/werkgever/instantie subrogatie, zelfstandig regres aansprakelijke personen onderling hoofdelijkheidsregres voorkomen van ongerechtvaardigde

Nadere informatie

Pagina 19 Smartengeld... Hof Amsterdam en Hof Arnhem 4 november 2008

Pagina 19 Smartengeld... Hof Amsterdam en Hof Arnhem 4 november 2008 piv Bulletin 4 Inhoud Pagina 1 Voordeelsverrekening ex art. 6:100 AOV Pagina 5 Aansprakelijkheid wegens goed werkgeverschap Pagina 10 Aansprakelijkheid wegens schending zorgplicht Pagina 15 Collaborative

Nadere informatie

MONNIKENWERK VOOR JURISTEN. RSI in de 21 e eeuw

MONNIKENWERK VOOR JURISTEN. RSI in de 21 e eeuw MONNIKENWERK VOOR JURISTEN RSI in de 21 e eeuw Geachte dames/heren, Ik voel mij zeer vereerd door de uitnodiging om voor uw genootschap een lezing te houden en ik ben dan ook graag op uw uitnodiging ingegaan.

Nadere informatie

Position paper Hoorzitting Commissie SZW Tweede Kamer 12 juni 2014

Position paper Hoorzitting Commissie SZW Tweede Kamer 12 juni 2014 Vergoeding van werkgerelateerde schade Position paper Hoorzitting Commissie SZW Tweede Kamer 12 juni 2014 Prof. mr. B. Barentsen 1 Inleiding: over konijnen (of hazen) en de zorgplicht Is de werkgever aansprakelijk

Nadere informatie

Werkgeversaansprakelijkheid op grond van artikel 7:685 en 7:611 BW: een overzicht van de stand van zaken (deel 2) P.W.H.M. Willems en K.

Werkgeversaansprakelijkheid op grond van artikel 7:685 en 7:611 BW: een overzicht van de stand van zaken (deel 2) P.W.H.M. Willems en K. Werkgeversaansprakelijkheid op grond van artikel 7:685 en 7:611 BW: een overzicht van de stand van zaken (deel 2) P.W.H.M. Willems en K. Teuben 1 Inleiding In het eerste deel van deze bijdrage is ingegaan

Nadere informatie

Vrijwillig actief, maar verplicht verzekerd?

Vrijwillig actief, maar verplicht verzekerd? Vrijwillig actief, maar verplicht verzekerd? Moet aan organisaties een plicht worden opgelegd om de aansprakelijkheid van hun vrijwilligers te verzekeren? Een vergelijking met de Belgische vrijwilligerswet

Nadere informatie

Compensatie van verkeersletsel van werknemers: wat is een behoorlijke verzekering?

Compensatie van verkeersletsel van werknemers: wat is een behoorlijke verzekering? Compensatie van verkeersletsel van werknemers: wat is een behoorlijke verzekering? W.H. van Boom, G.N. van Kooten en P.L.M. Schneider* Zoals bekend vallen verkeersongevallen in de regel buiten het bereik

Nadere informatie

Voorwoord. Voorwoord

Voorwoord. Voorwoord Voorwoord Voorwoord Het zit er op. Naar ongeveer vierenhalf jaar studeren sluit ik met deze scriptie mijn studie Nederlands Recht aan de Radboud Universiteit af. Een studie die mij elk collegejaar maar

Nadere informatie

Wetenschap. Wat niet weet, wat niet deert? De maatstaf voor de toetsing van de wetenschap van de overheid bij gesteld onrechtmatig (zuiver) nalaten

Wetenschap. Wat niet weet, wat niet deert? De maatstaf voor de toetsing van de wetenschap van de overheid bij gesteld onrechtmatig (zuiver) nalaten T.W. Franssen en D. van Tilborg 1 Wat niet weet, wat niet deert? De maatstaf voor de toetsing van de wetenschap van de overheid bij gesteld onrechtmatig (zuiver) nalaten Indien de overheid aansprakelijk

Nadere informatie

Werkgeversaansprakelijkheid: het is niet goed of het deugt niet

Werkgeversaansprakelijkheid: het is niet goed of het deugt niet Tijdschrift Recht en Arbeid, Werkgeversaansprakelijkheid: het is niet goed of het deugt niet Klik hier om het document te openen in een browser venster Vindplaats: TRA 2014/2 Bijgewerkt tot: 26-11-2013

Nadere informatie

Bulletin 1. Causaliteit en bewijs. Inhoud. De evolutie van de omkeringsregel. Mr. Chr. H. van Dijk, Kennedy Van Der Laan Advocaten

Bulletin 1. Causaliteit en bewijs. Inhoud. De evolutie van de omkeringsregel. Mr. Chr. H. van Dijk, Kennedy Van Der Laan Advocaten PIV Bulletin 1 Inhoud Pagina 1 Causaliteit en bewijs Pagina 6 Beroep op verjaring bij asbestclaim in stijd met de redelijkheid en billijkheid Pagina 8 Aansprakelijkheid en schadeverhaal bij rampen Pagina

Nadere informatie

Geen schijn van kans?

Geen schijn van kans? Geen schijn van kans? Is een beroep door de werkgever op bewuste roekeloosheid van de werknemer in art. 7:658 BW lid 2 kansloos? Of zijn er ontwikkelingen in wetgeving en rechtspraak richting meer eigen

Nadere informatie

De zelfstandige betekenis van lid 4 van art. 7:658 BW

De zelfstandige betekenis van lid 4 van art. 7:658 BW De zelfstandige betekenis van lid 4 van art. 7:658 BW HR 23 maart 2012, RvdW 2012, 447 (Davelaar/Allspan) M r. A. K o l d e r e n m r. R. K. R. Z w o l s * 1 Inleiding Niet vaak krijgt een civiel arrest

Nadere informatie