Jurisprudentie Ondernemingsrecht

Save this PDF as:
Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Jurisprudentie Ondernemingsrecht"

Transcriptie

1 Jurisprudentie Ondernemingsrecht 3 februari 2015 Mr. P.J. Peters 1

2 HR 23 mei 2014, JOR 2014, 229 Kok/Maas q.q. Bestuurdersaansprakelijkheid/selectieve betaling

3 Casus P. Kok ( Kok ) 100% bestuurder Kok Beheer Ridderkerk B.V. ( Beheer ) bestuurder Kok Bouwbedrijf ( Bouwbedrijf )

4 Casus Periode 5 januari 24 februari 2004 Bouwbedrijf betaalt EUR ,-- aan Beheer.

5 Casus 16 maart 2004: Bouwbedrijf failliet Curator: mr. Maas 13 december 2005: Beheer failliet Curator: mr. Maas

6 Casus Oktober Curator Kok stelt zich op standpunt dat: EUR ,-- i. Betalingen paulianeus; ii. Onrechtmatig jegens de gezamenlijke crediteuren; en iii. Veroordeling tot betaling

7 Stelling curator Kok heeft facturen van leveranciers en/of onderaannemers in de periode 5 januari 24 februari 2004 onbetaald gelaten en daarmee het belang van Beheer laten prevaleren boven het belang van de gezamenlijke crediteuren van Bouwbedrijf.

8 Pauliana De curator heeft de vordering op grond van Pauliana ingetrokken. Een dergelijke vordering had jegens Kok geen kans van slagen en Beheer was failliet. 8

9 De rechtbank wijst de vordering op grond van onrechtmatige daad af. Het Hof heeft het vonnis van de rechtbank vernietigd en voor recht verklaard dat Kok als (indirect) bestuurder van Bouwbedrijf en Beheer onrechtmatig heeft gehandeld jegens de gezamenlijke crediteuren van Bouwbedrijf door hen te benadelen in hun verhaalsmogelijkheden op de boedel en Kok veroordeeld tot betaling van EUR ,-. 9

10 Bevoegdheid curator De vraag is op de eerste plaats waaraan de curator zijn bevoegdheid ontleent. Immers: een vordering uit hoofde van onrechtmatige daad jegens Kok behoorde niet tot het vermogen van Bouwbedrijf. 10

11 Bevoegdheid curator De curator had bijvoorbeeld zijn vordering ingesteld krachtens artikel 2:9 BW. Maar bijzondere omstandigheden daargelaten lijdt een rechtspersoon zelf geen schade als gevolg van selectieve betaling. Dan valt ook niet in te zien waarom dit onbehoorlijke taakvervulling in de zin van artikel 2:9 BW zal opleveren. 11

12 Bevoegdheid curator In zijn arrest van 14 januari 1983, NJ 1983/597 m. nt. Wachter overwoog de Hoge Raad echter: dat een faillissementscurator ook bevoegd is op te komen bij benadeling van schuldeisers door de gefailleerde en dat in zo n geval onder omstandigheden ook plaats kan zijn voor het geldend maken door de curator van een vordering tot schadevergoeding uit hoofde van art (thans art. 6:162 BW) tegen een derde (in casu: de bestuurder) die bij de benadeling van schuldeisers betrokken is, ook al kwam een dergelijke vordering uiteraard niet aan de gefailleerde zelf toe. 12

13 Bevoegdheid curator HR 16 september 2005, NJ 2006, 311 (De Bont / Bannenberg q.q.) Samengevat: De curator is alleen dan bevoegd tegen een derde wegens benadeling van schuldeisers uit onrechtmatige daad op te treden, indien door die derde de gezamenlijke schuldeisers (als eenheid gedacht) in hun verhaalsmogelijkheiden zijn benadeeld. 13

14 Bevoegdheid curator In de casus Kok / Maas q.q. bestaat de benadeling uit het onttrekken aan verhaal van de gezamenlijke schuldeisers van het aan Beheer betaalde bedrag. 14

15 Bevoegdheid curator Een curator kan derhalve niet een vordering instellen namens een aantal schuldeisers op basis van onrechtmatige daad wegens schending van de Beklamel norm (HR 6 oktober 1989, NJ 1990 / 286 Beklamel). 15

16 Taak bestuurder in het zicht van faillissement Naar mate een faillissement voor een vennootschap nadert, des te meer zal een bestuurder zich bij de vervulling van zijn taak moeten richten naar de belangen van schuldeisers. 16

17 Taak bestuurder in het zicht van faillissement Hof s-hertogenbosch, 19 januari 2010, JOR 2010/113; Een bestuurder van een financieel noodlijdende onderneming zal de onderneming moeten staken als er redelijkerwijs geen mogelijkheid meer bestaat deze te laten continueren. In de periode voordat het zover is, kan echter van zo n bestuurder worden gevergd om te proberen de onderneming in enigerlei vorm voort te zetten. Onderdeel van zo n reddingspoging kan juist een zekere mate van selectieve betaling zijn: die wederpartijen die de onderneming nodig heeft om haar bestaan veilig te stellen, worden uit overlevingsbelang eerder betaald. (vervolg volgende sheet) 17

18 Taak bestuurder in het zicht van faillissement Wordt de onderneming gered, dan hebben alle crediteuren achteraf baat gehad bij die selectieve betaling. Gaat de onderneming toch ter ziele, dan is daarmee dus niet automatisch gegeven dat het onrechtmatig is geweest van de bestuurder om selectieve betaling toe te passen. Bij een beoordeling met wijsheid achteraf, zal als criterium hebben te gelden of de bestuurder ten tijde van zijn handelen redelijkerwijs gegeven de situatie waarin de onderneming op dat moment verkeerde nog kon beslissen om tot selectieve betaling over te gaan, of dat hij de onderneming had moeten staken. 18

19 Taak bestuurder in het zicht van faillissement De vraag is mitsdien wat nu exact het omslagmoment ( maatstaf of criterium ) is waarop de taak van de curator van kleur verandert. 19

20 Taak bestuurder in het zicht van faillissement Hof Den Haag: Als de individuele bestuurder van een dochtervennootschap kort voor faillissement bevordert dat substantiële betalingen worden verricht aan de moedervennootschap, zodat de moedervennootschap een gunstigere behandeling krijgt dan de overige schuldeisers en de overige schuldeisers hierdoor worden benadeeld, handelt de bestuurder onrechtmatig jegens de overige schuldeisers. 20

21 Taak bestuurder in het zicht van faillissement Deze door het Hof Den Haag geformuleerde maatstaf geeft echter niet helder aan waar het omslagmoment ligt. Met name stelt het Hof niets vast omtrent de wetenschap van de bestuurder ter zake van die benadeling. Juist die wetenschap bepaalt de vraag of het handelen van de bestuurder als onrechtmatig kan worden gekwalificeerd. 21

22 Taak bestuurder in het zicht van faillissement Daardoor ontstaat het risico dat de feitenrechter het handelen van de bestuurder gaat beoordelen met wijsheid achteraf. 22

23 Taak bestuurder in het zicht van faillissement Hoge Raad in Kok/Maas q.q.: maatstaf r.o Dit geval vertoont zoveel gelijkenis met het geval waarin aan de orde is of een bestuurder op de voet van art. 6:162 BW aansprakelijk is op de grond dat hij heeft meegewerkt aan benadeling van schuldeisers van de gefailleerde vennootschap door het onbetaald en onverhaalbaar blijven van hun vordering, dat bij de beantwoording van de aansprakelijkheidsvraag aansluiting moet worden gezocht bij de maatstaven zoals vermeld in HR 8 december 2006, ECLI:NL:HR:2006, AL 0758, NJ 2006,659 (Ontvanger/Roelofsen) 23

24 Taak bestuurder in het zicht van faillissement Hoge Raad in Kok/Maas q.q. in r.o Uit het arrest van 8 december 2006 volgt dat de betrokken bestuurder op grond van onrechtmatige daad voor schade van de schuldeiser aansprakelijk kan worden gehouden indien zijn handelen of nalaten als bestuurder ten opzichte van de schuldeisers onder de gegeven omstandigheden zodanig onzorgvuldig is dat hem daarvan persoonlijk een verwijt kan worden gemaakt. 24

25 Taak bestuurder in het zicht van faillissement Hoge Raad in Kok/Maas q.q. in r.o (vervolg) Van een dergelijk ernstig verwijt zal in ieder geval sprake kunnen zijn als komt vast te staan dat de bestuurder wist of redelijkerwijs had behoren te begrijpen dat de door hem bewerkstelligde of toegelaten handelwijze van de vennootschap tot gevolg zou hebben dat deze haar verplichtingen niet zou nakomen en ook geen verhaal zou bieden voor de als gevolg daarvan optredende schade ( ) 25

26 Taak bestuurder in het zicht van faillissement De Hoge Raad oordeelt vervolgens dat in de volgende door het Hof vastgestelde feiten besloten ligt dat Kok: wist of redelijkerwijs moest begrijpen dat de betalingen door Bouwbedrijf tot gevolg zouden hebben dat Bouwbedrijf andere verplichtingen niet zou nakomen en ook geen verhaal zou bieden voor de als gevolg daarvan optredende schade, zodat hem van het bevorderen van die betalingen persoonlijk een ernstig verwijt valt te maken. 26

27 Taak bestuurder in het zicht van faillissement De feiten zijn: i. Kok heeft de betalingen bevorderd; ii. Voorafgaand aan en ten tijde van de gewraakte betalingen was sprake van een aanmerkelijk negatief eigen vermogen van Bouwbedrijf; iii. Crediteuren bleven goeddeels onbetaald; iv. Meldingen aan de fiscus waren gedaan ter zake van betalingsonmacht m.b.t. omzet- en loonbelasting; v. De fiscus had beslag gelegd; vi. vii. viii. Kok had de zeggenschap over zowel Bouwbedrijf als Beheer; De bedrijfsvoering van Bouwbedrijf en Beheer was in handen van Kok; Onder al deze omstandigheden doet de door Kok bewerkstelligde (interne) taak- en werkverdeling tussen Beheer en Bouwbedrijf niets af aan de onrechtmatigheid van de handelwijze van Kok. 27

28 Taak bestuurder in het zicht van faillissement A.G. Timmerman concludeerde tot vernietiging van het arrest van het Hof omdat volgens hem in het arrest van het Hof niets te vinden was over de vraag of de bestuurder wist of behoorde te weten dat de vennootschap failliet zou gaan (par. 2.10). 28

29 Taak bestuurder in het zicht van faillissement Bij het vaststellen van de vraag of een bestuurder wist of redelijkerwijs had behoren te begrijpen dat de selectieve betaling tot gevolg zou hebben dat de overige schuldeisers (meer) schade zouden lijden gaat het naar mijn mening om twee aspecten: i. Een negatief eigen vermogen (inclusief bijvoorbeeld stille reserves ) ii. Onvoldoende liquiditeit 29

30 Taak bestuurder in het zicht van faillissement Het probleem zit in het aantonen van het moment dat duidelijk had moeten zijn dat de liquiditeitspositie onvoldoende was, met name in geval niet gewerkt is met liquiditeitsprognoses. Een verstandig bestuurder werkt in deze fase met liquiditeitsprognose. 30

31 Taak bestuurder in het zicht van faillissement Is een dergelijke liquiditeitsprognose er niet, dan geeft een bestuurder de feitenrechter de mogelijkheid om aan de hand van allerlei wel kenbare feiten zelf de peildatum te bepalen. Dat kan echter in een situatie waarin betaald wordt aan gelieerde (rechts)personen eerder in het nadeel van de bestuurder uitvallen. 31

32 Bedankt voor uw aandacht. 32

Onder Professoren. Aansprakelijkheid van bestuurders. 14 april 2015 VAAN Utrecht. prof. mr. Claartje Bulten

Onder Professoren. Aansprakelijkheid van bestuurders. 14 april 2015 VAAN Utrecht. prof. mr. Claartje Bulten Onder Professoren Aansprakelijkheid van bestuurders 14 april 2015 VAAN Utrecht prof. mr. Claartje Bulten Aansprakelijkheid van bestuurders Onderwerpen Interne aansprakelijkheid Externe aansprakelijkheid

Nadere informatie

Bestuurdersaansprakelijkheid

Bestuurdersaansprakelijkheid Bestuurdersaansprakelijkheid 7 oktober 2015 Mr. F.J.M.E. Koppenol 1 Wie ben ik? Introductie Onderwerpen Interne bestuurdersaansprakelijkheid Externe bestuurdersaansprakelijkheid tegenover een crediteur;

Nadere informatie

Lezing LWV. Ondernemen via een rechtspersoon: (schijn)veilig? Roermond, 7 juni 2012

Lezing LWV. Ondernemen via een rechtspersoon: (schijn)veilig? Roermond, 7 juni 2012 Lezing LWV Ondernemen via een rechtspersoon: (schijn)veilig? Roermond, 7 juni 2012 Casus 1: Een bestuurder van een BV beseft, dat het faillissement van de BV onvermijdelijk is. Hij laat de BV nog enkele

Nadere informatie

JOR20 14/229 Bestuurdersaansprakelijkheid ex art. 6:162 BW jegens schuldeisers Page 1 of 11

JOR20 14/229 Bestuurdersaansprakelijkheid ex art. 6:162 BW jegens schuldeisers Page 1 of 11 JOR20 14/229 Bestuurdersaansprakelijkheid ex art. 6:162 BW jegens schuldeisers Page 1 of 11 J0R20141229 Bestuurdersaansprakelijkheid ex art. 6:162 BWjegens schuldeisers Wetsbepaling(en): Burcierlilk Wetboek

Nadere informatie

BESTUURDERSAANSPRAKELIJKHEID. Interne aansprakelijkheid

BESTUURDERSAANSPRAKELIJKHEID. Interne aansprakelijkheid BESTUURDERSAANSPRAKELIJKHEID Interne aansprakelijkheid Als de bestuurder zijn taak onbehoorlijk heeft vervuld en hem daarvan een ernstig verwijt kan worden gemaakt, kan de bestuurder op grond van art.

Nadere informatie

CONCERNRECHT SPREKER PROF. MR. A.F.M. DORRESTEIJN, HOOGLERAAR TRANSNATIONALE ASPECTEN VAN HET ONDERNEMINGSRECHT UNIVERSITEIT UTRECHT

CONCERNRECHT SPREKER PROF. MR. A.F.M. DORRESTEIJN, HOOGLERAAR TRANSNATIONALE ASPECTEN VAN HET ONDERNEMINGSRECHT UNIVERSITEIT UTRECHT CONCERNRECHT SPREKER PROF. MR. A.F.M. DORRESTEIJN, HOOGLERAAR TRANSNATIONALE ASPECTEN VAN HET ONDERNEMINGSRECHT UNIVERSITEIT UTRECHT 12 FEBRUARI 2015 09:00 11:15 UUR WWW.AVDRWEBINARS.NL Inhoudsopgave Prof.

Nadere informatie

JIN 2014/107, Hoge Raad, , ECLI:NL:HR:2014:829, 13/01441, (annotatie)

JIN 2014/107, Hoge Raad, , ECLI:NL:HR:2014:829, 13/01441, (annotatie) JIN 2014/107 JIN 2014/107, Hoge Raad, 04-04-2014, ECLI:NL:HR:2014:829, 13/01441, (annotatie) INHOUDSINDICATIE Bestuurdersaansprakelijkheid, Voldoende ernstig persoonlijk verwijt, Overdracht activa GA DIRECT

Nadere informatie

Diverse civielrechtelijke aspecten van de aansprakelijkheid van bestuurders. Mijke Sinninghe Damsté & Irene Tax Ontbijtseminar 12 december 2013

Diverse civielrechtelijke aspecten van de aansprakelijkheid van bestuurders. Mijke Sinninghe Damsté & Irene Tax Ontbijtseminar 12 december 2013 Diverse civielrechtelijke aspecten van de aansprakelijkheid van bestuurders Mijke Sinninghe Damsté & Irene Tax Ontbijtseminar 12 december 2013 Programma I. Introductie II. Aansprakelijkheid Bestuurders

Nadere informatie

Onrechtmatige daad. Benadeling van de boedel. Misbruik van rechtspersoonlijkheid.

Onrechtmatige daad. Benadeling van de boedel. Misbruik van rechtspersoonlijkheid. Annotatie bij HR 27-02-2009, C07/168HR, LJN BG6445 Onrechtmatige daad. Benadeling van de boedel. Misbruik van rechtspersoonlijkheid. [BW art. 6:162] Een gefailleerde natuurlijke persoon heeft de eigendom

Nadere informatie

JOR 2016/315, Gerechtshof Arnhem- Leeuwarden, , /01, (annotatie)

JOR 2016/315, Gerechtshof Arnhem- Leeuwarden, , /01, (annotatie) JOR 2016/315 Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden, 21-06-2016, 200.152.979/01, ECLI:NL:GHARL:2016:5038 Bestuurdersaansprakelijkheid van indirect bestuurder jegens schuldeiser, Bestellingen en leveranties liepen

Nadere informatie

Actio Pauliana en onrechtmatige daadvordering. Mr. drs. KP. van Koppen

Actio Pauliana en onrechtmatige daadvordering. Mr. drs. KP. van Koppen Actio Pauliana en onrechtmatige daadvordering Mr. drs. KP. van Koppen Kluwer - Deventer - 1998 Voorwoord V Gebruikte afkortingen XV Algemene inleiding en verantwoording 1 Verantwoording 1 2 Een körte schets

Nadere informatie

Welkom namens. Bestuurdersaansprakelijkheid in incassozaken. Rob Beks

Welkom namens. Bestuurdersaansprakelijkheid in incassozaken. Rob Beks Welkom namens Bestuurdersaansprakelijkheid in incassozaken Rob Beks Onderwerpen Wat is bestuurdersaansprakelijkheid Soorten bestuurdersaansprakelijkheid Uitkeringstoets (nieuwe) BV-recht Vragen Wat is

Nadere informatie

Jurisprudentie Ondernemingsrecht. Adriaan F.M. Dorresteijn september 2015

Jurisprudentie Ondernemingsrecht. Adriaan F.M. Dorresteijn september 2015 Jurisprudentie Ondernemingsrecht Adriaan F.M. Dorresteijn september 2015 Onderwerpen 1. Bestuurdersaansprakelijkheid a) Westenbroek/Olden in OR 2015/69/70 b) Rb R dam 26 aug 2015 (kennelijk onbehoorlijk

Nadere informatie

JIN 2015/181 Aansprakelijkheid van bestuurder, Beklamel-norm, Selectieve betaling ECLI:NL:RBMNE:2015:5571

JIN 2015/181 Aansprakelijkheid van bestuurder, Beklamel-norm, Selectieve betaling ECLI:NL:RBMNE:2015:5571 JIN 2015/181 Aansprakelijkheid van bestuurder, Beklamel-norm, Selectieve betaling Wetsbepaling(en): BW BOEK 6 artikel 162 Ook gepubliceerd in: ECLI:NL:RBMNE:2015:5571 Aflevering 2015 afl. 8 Rubriek Ondernemingsrecht

Nadere informatie

ECLI:NL:RBGEL:2017:1248

ECLI:NL:RBGEL:2017:1248 ECLI:NL:RBGEL:2017:1248 Instantie Rechtbank Gelderland Datum uitspraak 01-03-2017 Datum publicatie 09-03-2017 Zaaknummer 5244223 CV EXPL 16-4412 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Civiel

Nadere informatie

Het Ceteco-vonnis en benadeling in de vorm van vermeerdering van het passief

Het Ceteco-vonnis en benadeling in de vorm van vermeerdering van het passief Dit artikel uit is gepubliceerd door Boom juridisch en is bestemd voor DVDW Advocaten Het Ceteco-vonnis en benadeling in de vorm van vermeerdering van het passief Inleiding Ceteco N.V. (hierna: Ceteco)

Nadere informatie

Klik om de s+jl te bewerken

Klik om de s+jl te bewerken Derde niveau Presenta+e Vierde niveau Mr D.E.A.F. Aertssen Masterclass NASH 22 mei 2013 6411 ET, Nederland 6221 BT, Nederland 1 Slide 1 Inleiding Aansprakelijkheid bestuurder wegens onjuiste toepassing

Nadere informatie

Bestuurdersaansprakelijkheid: de te hanteren norm voor extreme handelingen van de bestuurder

Bestuurdersaansprakelijkheid: de te hanteren norm voor extreme handelingen van de bestuurder Bestuurdersaansprakelijkheid: de te hanteren norm voor extreme handelingen van de bestuurder In het arrest Spaanse zomerhuisjes (HR 23 november 2012) overweegt de Hoge Raad dat het in dit specifieke geval

Nadere informatie

Jurisprudentie Ondernemingsrecht

Jurisprudentie Ondernemingsrecht Jurisprudentie Ondernemingsrecht 8 september 2015 Mr. F.J.M.E. Koppenol 1 Onderwerpen Faillietverklaring versus Turboliquidatie Uitspraken HR personenvennootschappen Uitspraken Rechtbank wettelijke geschillenregeling

Nadere informatie

Verzetschriftuur ex artikel 10 Faillissementswet. Rechtbank Rotterdam Sector Civiel Recht te R O T T E R D A M. Geven eerbiedig te kennen:

Verzetschriftuur ex artikel 10 Faillissementswet. Rechtbank Rotterdam Sector Civiel Recht te R O T T E R D A M. Geven eerbiedig te kennen: Verzetschriftuur ex artikel 10 Faillissementswet Rechtbank Rotterdam Sector Civiel Recht te R O T T E R D A M Geven eerbiedig te kennen: 1. mr. Ronald Wilhelmus Franciscus Heijmeriks, wonende te s-gravenhage,

Nadere informatie

P. Haas AKD advocaten en notarissen

P. Haas AKD advocaten en notarissen 46 facto in handen van de door de OK benoemde bestuurder gelegen. 19. Overigens heeft de OK met de door haar getroffen voorziening, waarbij beide aandeelhouders een aandeel ten titel van beheer dienen

Nadere informatie

Mr. drs Vriezekolk: 24,65 uren Faillissementsmedewerkster: 2,9 uren

Mr. drs Vriezekolk: 24,65 uren Faillissementsmedewerkster: 2,9 uren Faillissementsverslag ex art. 73a Fw Nummer: 3 Datum: 11-03-2016 inzake Faillissement van : Bij Ons BV Rechtbank : Gelderland Faillissementsnummer : C/05/15/680 F Datum faillietverklaring : 11 augustus

Nadere informatie

geïntimeerde, wonende te Lisse, Hof:

geïntimeerde, wonende te Lisse, Hof: 196 Ondernemingsrecht «JIN» Jurisprudentie in Nederland november 2016, afl. 9 1260 403-verklaring zelf. Wat een 403-verklaring in een concreet geval inhoudt, dient vastgesteld te worden door uitleg van

Nadere informatie

«JOR» Ondernemingsrecht. Naar het oordeel van de rechtbank heeft Van Seumeren-Aussems

«JOR» Ondernemingsrecht. Naar het oordeel van de rechtbank heeft Van Seumeren-Aussems 200 Ondernemingsrecht 200 Rechtbank Zeeland-West-Brabant zp Breda 20 maart 2013, rolnr. HA ZA 11-238 (mr. Hermans, mr. Scheffers, mr. Kramer) Noot mr. Y. Borrius Bestuurdersaansprakelijkheid jegens schuldeiser

Nadere informatie

progamma 19:30 Welkom 19:45 Bestuurdersaansprakelijkheid - intern 20:15 Pauze 20:30 Bestuurdersaansprakelijkheid extern en in geval van faillissement

progamma 19:30 Welkom 19:45 Bestuurdersaansprakelijkheid - intern 20:15 Pauze 20:30 Bestuurdersaansprakelijkheid extern en in geval van faillissement Welkom progamma 19:30 Welkom 19:45 Bestuurdersaansprakelijkheid - intern 20:15 Pauze 20:30 Bestuurdersaansprakelijkheid extern en in geval van faillissement 21:15 Vragen 21:30 Borrel en napraten 22:00

Nadere informatie

II. Tendensen binnen het ondernemingsrecht

II. Tendensen binnen het ondernemingsrecht II. Tendensen binnen het ondernemingsrecht Rode draden in de rechtspraak 10. In de rechtspraak heeft bestuurdersaansprakelijkheid een vlucht genomen aan het eind van de jaren 80. Daarbij heeft ongetwijfeld

Nadere informatie

Positiebepaling van de Hoge Raad bij het ontwikkelen van maatstaven voor bestuurdersaansprakelijkheid

Positiebepaling van de Hoge Raad bij het ontwikkelen van maatstaven voor bestuurdersaansprakelijkheid Positiebepaling van de Hoge Raad bij het ontwikkelen van maatstaven voor bestuurdersaansprakelijkheid Inleiding Vanaf het midden van de jaren tachtig zijn in Nederland vele honderden, mogelijk zelfs duizenden

Nadere informatie

Bestuurdersaansprakelijkheid. Door drs. Heske van Eyck van Heslinga Associate partner DeNieuweCommissaris Consult VTOI congres 17 april 2015

Bestuurdersaansprakelijkheid. Door drs. Heske van Eyck van Heslinga Associate partner DeNieuweCommissaris Consult VTOI congres 17 april 2015 Bestuurdersaansprakelijkheid Door drs. Heske van Eyck van Heslinga Associate partner DeNieuweCommissaris Consult VTOI congres 17 april 2015 Mijn achtergrond Associate partner DeNieuweCommissaris Opleiden

Nadere informatie

Aansprakelijkheid binnen sportverenigingen

Aansprakelijkheid binnen sportverenigingen Aansprakelijkheid binnen sportverenigingen mr. Harold de Boer mr. Stephan de Vries 12 januari 2015 Sport Fryslân De Haan Advocaten & Notarissen PROGRAMMA 1. Inleiding 2. Bestuur en Taak - interne aansprakelijkheid

Nadere informatie

Persoonlijke verwijtbaarheid en art. 2:11 BW: gaat dat samen?

Persoonlijke verwijtbaarheid en art. 2:11 BW: gaat dat samen? Persoonlijke verwijtbaarheid en art. 2:11 BW: gaat dat samen? Mr. J.P. Hellinga in zijn arrest van 1 mei 2012 1 heeft het gerechtshof s-hertogenbosch geoordeeld dat art. 2:11 BW van toepassing is bij aansprakelijkheid

Nadere informatie

Het juridische lot van de Commissaris. Mr. David Dronkers 26 november 2009

Het juridische lot van de Commissaris. Mr. David Dronkers 26 november 2009 Het juridische lot van de Commissaris Mr. David Dronkers 26 november 2009 Amerikaanse toestanden? Rechtspersoon houder van rechten en plichten mythe van bestuurdersaansprakelijkheid Kentering: deep pocket-beginsel

Nadere informatie

Bestuurdersaansprakelijkheid

Bestuurdersaansprakelijkheid Bestuurdersaansprakelijkheid Auteur: mr. J.P.D. van de Klift 1 In: Bb 2008, 52 1. Inleiding Nadat in een eerdere aflevering de doelstellingen, karakteristieken en hoofdrolspelers van het nieuwe Voorontwerp

Nadere informatie

Artikel 3:40 Een besluit treedt niet in werking voordat het is bekendgemaakt.

Artikel 3:40 Een besluit treedt niet in werking voordat het is bekendgemaakt. Wetgeving Algemene wet bestuursrecht Artikel 1:3 1. Onder besluit wordt verstaan: een schriftelijke beslissing van een bestuursorgaan, inhoudende een publiekrechtelijke rechtshandeling. 2. Onder beschikking

Nadere informatie

Positie bestuurder. Onderneming in zwaar weer. mr. Eric Poelenije en mr. Mark Loef Herstructurering en Insolventierecht

Positie bestuurder. Onderneming in zwaar weer. mr. Eric Poelenije en mr. Mark Loef Herstructurering en Insolventierecht Positie bestuurder Onderneming in zwaar weer mr. Eric Poelenije en mr. Mark Loef Herstructurering en Insolventierecht 24 juni 2014 De onderneming in zwaar weer Wat gaan we doen? Introductie Mark Loef -

Nadere informatie

Aansprakelijkheid van bestuurders en commissarissen

Aansprakelijkheid van bestuurders en commissarissen Welkom Aansprakelijkheid van bestuurders en commissarissen Kasteel Terworm 21 april 2010 Michel Rompelberg Inleiding: kantoor RRA Advocaten N.V. Kerkstraat 4 6367 JE Ubachsberg 045-5620540 www.rra.nl Inleiding:

Nadere informatie

http://legalintelligence.com/frontend/doc.aspx?docid=8305225& sr...

http://legalintelligence.com/frontend/doc.aspx?docid=8305225& sr... pagina 1 van 5 JOR 2013/87 Gerechtshof Arnhem, 18-12-2012, 200.099.939, LJN BY7149 Processuele gevolgen faillietverklaring voor aanhangige rechtsvorderingen, Schorsing van geding in conventie ex art. 29

Nadere informatie

TWEEDE FAILLISSEMENTSVERSLAG IN HET FAILLISSEMENT VAN A. BONS BEHEER B.V. d.d. 18 juli 2013. : de besloten vennootschap A. Bons Beheer B.V.

TWEEDE FAILLISSEMENTSVERSLAG IN HET FAILLISSEMENT VAN A. BONS BEHEER B.V. d.d. 18 juli 2013. : de besloten vennootschap A. Bons Beheer B.V. Dit verslag ziet uitsluitend op hetgeen zich in de afgelopen verslagperiode heeft voorgedaan. Daar waar de nummering ontbreekt, zijn de hoofdstukken reeds afgesloten en wordt voor informatie verwezen naar

Nadere informatie

Nummer: 6. betaling was verleend) Activiteiten onderneming : Installatie-, renovatie- en onderhoudsbedrijf

Nummer: 6. betaling was verleend) Activiteiten onderneming : Installatie-, renovatie- en onderhoudsbedrijf FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 6 Datum: 19 januari 2016 Gegevens onderneming : Abiro B.V. Faillissementsnummer : 16/14/697 F Datum uitspraak : 31 juli 2014 (nadat reeds op 23 juli 2014 surseance van betaling

Nadere informatie

Workshop Insolventierecht FR&R. Deel 2: Tijdens faillissement

Workshop Insolventierecht FR&R. Deel 2: Tijdens faillissement Workshop Insolventierecht FR&R Deel 2: Tijdens faillissement Rolf Verhoeven / Johan Jol 3 september 2009 Onderwerpen Mogelijke procedures en hun gevolgen Spelers en hun bevoegdheden Verhaalsmogelijkheden

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 5 Datum: 20 juli 2015

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 5 Datum: 20 juli 2015 Hoewel de informatie in dit openbaar verslag en het bijbehorend financieel verslag zo zorgvuldig mogelijk is samengesteld, staat de curator niet in voor de volledigheid en juistheid daarvan. Mogelijk is

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 9 Datum: 13 januari 201 5

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 9 Datum: 13 januari 201 5 W/11111 80741 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 9 Datum: 13 januari 201 5 Gegevens onderneming : de besloten vennootschap Confess B.V. Robijnstraat 64-68 1812 RB Alkmaar Nummer faillissement : F 14/12/87 Datum

Nadere informatie

Juridisch Document ZORG

Juridisch Document ZORG Juridisch Document ZORG Wanneer ben je als bestuurder van een rechtspersoon in de zorg persoonlijk aansprakelijk? 14 maart 2014 Zorg Zaken Groep Mr. W. Wickering Mr. M.N. Minasian Alle rechten voorbehouden.

Nadere informatie

Enkele aspecten van de Peeters/Gatzen-vordering

Enkele aspecten van de Peeters/Gatzen-vordering Enkele aspecten van de Peeters/Gatzen-vordering Mr. M.A.J.G. Janssen en mr. G.G. Boeve Sinds het in 1983 gewezen Peeters/Gatzen-arrest is het vaste rechtspraak van de Hoge Raad dat de curator bevoegd is

Nadere informatie

WIJZIGINGEN WORDEN MET ROOD AANGEGEVEN

WIJZIGINGEN WORDEN MET ROOD AANGEGEVEN Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.) WIJZIGINGEN WORDEN MET ROOD AANGEGEVEN Nummer: Datum: 12-5-2015 Datum uitspraak: 18-03-2014 Curator: Mr S.K. Li (bij beschikking van 20-3-2014)

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 14 Datum: 9 januari 2012

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 14 Datum: 9 januari 2012 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 14 Datum: 9 januari 2012 Gegevens onderneming : Katwijk Infra B.V./ Katwijk Verhuur B.V. Faillissementsnummer : F03/356 en F03/465 Datum uitspraak : 4 juni 2003/ 23 juli 2003

Nadere informatie

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.)

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.) Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.) Nummer: 9 Datum: 17 september 2015. Gegevens onderneming: Next B.V. Faillissementsnummer: C/01/10/727 F Datum uitspraak: 28 september 2010

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 3 Datum: 6 oktober 2015

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 3 Datum: 6 oktober 2015 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 3 Datum: 6 oktober 2015 Gegevens onderneming : Stichting HRLM Media Faillissementsnummer : 15/15/109 Datum uitspraak : 3 maart 2015 Curator : mr R.J. Kaas R-C : mw mr. M.M.

Nadere informatie

Aansprakelijkheid van rechtspersoon-bestuurders en feitelijk beleidsbepalers

Aansprakelijkheid van rechtspersoon-bestuurders en feitelijk beleidsbepalers Dit artikel is gepubliceerd in het tijdschrift Juridisch up to Date, september 2008 Aansprakelijkheid van rechtspersoon-bestuurders en feitelijk beleidsbepalers Mr. dr. S. Parijs, CMS Derks Star Busmann

Nadere informatie

Voorziet de Ontvanger minder snel een faillissement dan een bank?!

Voorziet de Ontvanger minder snel een faillissement dan een bank?! Het gevolg van Van Dooren q.q./abn AMRO III: Voorziet de Ontvanger minder snel een faillissement dan een bank?! Mr. Drs. M.M.S. (Mignon) ter Beek-Ehren en mr. F.J. (Frank) Laagland Inleiding Op 22 december

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 11 Datum: 10 september 2013

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 11 Datum: 10 september 2013 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 11 Datum: 10 september 2013 Gegevens failliet : de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Walraven Groep B.V., tevens handelend onder de namen Walraven, Walraven

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 5 Datum: 8 augustus 2013

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 5 Datum: 8 augustus 2013 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 5 Datum: 8 augustus 2013 In dit verslag worden de werkzaamheden en de stand van de boedel beschreven over de afgelopen periode. De curator baseert zich op aangetroffen gegevens

Nadere informatie

TvI 2012/1 p. 10 e.v. Mr dr L.J. van Eeghen

TvI 2012/1 p. 10 e.v. Mr dr L.J. van Eeghen TvI 2012/1 p. 10 e.v. Mr dr L.J. van Eeghen Bijna 30 jaar PGV (Peeters/Gatzen vordering) en 25 jaar Beklamel: iedereen uitgerangeerd? 1 Curatoren zijn ogenschijnlijk na het Bannenberg- en Butterman-arrest

Nadere informatie

PDF hosted at the Radboud Repository of the Radboud University Nijmegen

PDF hosted at the Radboud Repository of the Radboud University Nijmegen PDF hosted at the Radboud Repository of the Radboud University Nijmegen The following full text is a publisher's version. For additional information about this publication click this link. http://hdl.handle.net/2066/37735

Nadere informatie

Uit: Hoge Raad 29-5-2015, 14/01835, ECLI:NL:HR:2015:1406 (Beroepsfout advocaat bij advisering)

Uit: Hoge Raad 29-5-2015, 14/01835, ECLI:NL:HR:2015:1406 (Beroepsfout advocaat bij advisering) Tijdschrift voor Bouwrecht (TBR), januari 2016, Nr. 1, TBR 2016/15 Uit: Hoge Raad 29-5-2015, 14/01835, ECLI:NL:HR:2015:1406 (Beroepsfout advocaat bij advisering) Mr. F.B. Bakels, mr. C.A. Streefkerk, mr.

Nadere informatie

DE BESTE BESTUURDERS STAAN AAN WAL EN HOE ZIT HET MET CRUIJFF EN AJAX

DE BESTE BESTUURDERS STAAN AAN WAL EN HOE ZIT HET MET CRUIJFF EN AJAX BESTUURDERSAANSPRAKELIJKHEID DE BESTE BESTUURDERS STAAN AAN WAL EN HOE ZIT HET MET CRUIJFF EN AJAX (Lezing aan boord van DFDS Seaways ) Uitgangspunt voor deze inleiding is om een onderwerp aan de orde

Nadere informatie

ECLI:NL:GHLEE:2009:BH4574, JOR

ECLI:NL:GHLEE:2009:BH4574, JOR Annotatie bij Hof Leeuwarden 10 februari 2009, ECLI:NL:GHLEE:2009:BH4574, JOR 2009/148 (Tepper/Niezink q.q.) Causaal verband beslagleggingen en faillissement. Schade volledig voor rekening van failliet

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 4 Datum: 21 mei 2013

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 4 Datum: 21 mei 2013 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 4 Datum: 21 mei 2013 In dit verslag worden de werkzaamheden en de stand van de boedel beschreven over de afgelopen periode. De curator baseert zich op aangetroffen gegevens

Nadere informatie

ECLI:NL:GHAMS:2008:BH3709 Gerechtshof Amsterdam Datum uitspraak Datum publicatie Zaaknummer

ECLI:NL:GHAMS:2008:BH3709 Gerechtshof Amsterdam Datum uitspraak Datum publicatie Zaaknummer ECLI:NL:GHAMS:2008:BH3709 Instantie Gerechtshof Amsterdam Datum uitspraak 09-12-2008 Datum publicatie 24-02-2009 Zaaknummer 200.007.173 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Civiel recht

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 16 Datum: 17 mei 2013

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 16 Datum: 17 mei 2013 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 16 Datum: 17 mei 2013 Gegevens onderneming : Katwijk Infra B.V./ Katwijk Verhuur B.V. Faillissementsnummer : F03/356 en F03/465 Datum uitspraak : 4 juni 2003/ 23 juli 2003

Nadere informatie

Achtste openbare verslag ex artikel 73a Fw in het faillissement van Bruidshuis Sonja Rotterdam B.V.

Achtste openbare verslag ex artikel 73a Fw in het faillissement van Bruidshuis Sonja Rotterdam B.V. Het papieren verslag is identiek aan het digitale verslag. Achtste openbare verslag ex artikel 73a Fw in het faillissement van Bruidshuis Sonja Rotterdam B.V. Inzake : Bruidshuis Sonja Rotterdam B.V.,

Nadere informatie

EXPERT MEETING FAILLISSEMENT en OVERHEID

EXPERT MEETING FAILLISSEMENT en OVERHEID OVER RECHT// DE RUIMTE OM VRIJ TE KUNNEN ONDERNEMEN MR. ERIK ESHUIS EXPERT MEETING FAILLISSEMENT en OVERHEID Titel presentatie 1 2015 Behandelplan Introductie Faillissement Aansprakelijkheid bestuur Schijn

Nadere informatie

MEMO. Bestuurdersaansprakelijkheid Datum: 12 februari Introductie

MEMO. Bestuurdersaansprakelijkheid Datum: 12 februari Introductie MEMO Onderwerp: Bestuurdersaansprakelijkheid Datum: 12 februari 2018 Referentie: White paper 1. Introductie Steeds meer mensen starten hun eigen onderneming. Dit brengt verschillende voordelen met zich

Nadere informatie

JOR 2012/283, Gerechtshof Amsterdam, , ECLI:NL:GHAMS:2012:BX8923, (annotatie)

JOR 2012/283, Gerechtshof Amsterdam, , ECLI:NL:GHAMS:2012:BX8923, (annotatie) JOR 2012/283 Gerechtshof Amsterdam, 03-07-2012 Bestuurdersaansprakelijkheid je... Ook gepubliceerd in: ECLI:NL:GHAMS:2012:BX8923, JONDR 2012/1234, RI 2013/2 JOR 2012/283, Gerechtshof Amsterdam, 03-07-2012,

Nadere informatie

Hoge Raad 23 november 2012 LJN BX5881 Van de Riet / Hoffmann. Rekt Hoge Raad bestuurdersaansprakelijkheid op? Bart-Adriaan de Ruijter Femke Leopold

Hoge Raad 23 november 2012 LJN BX5881 Van de Riet / Hoffmann. Rekt Hoge Raad bestuurdersaansprakelijkheid op? Bart-Adriaan de Ruijter Femke Leopold 4 april 2013 Seminar Bestuurdersaansprakelijkheid Hoge Raad 23 november 2012 LJN BX5881 Van de Riet / Hoffmann Rekt Hoge Raad bestuurdersaansprakelijkheid op? Bart-Adriaan de Ruijter Femke Leopold Plan

Nadere informatie

www.involon.nl pagina 1 van 6

www.involon.nl pagina 1 van 6 Faillissement. Op bestuurder rust bijzondere zorgplicht bij transactie faillietgegane bv. Geen bijzondere zorgplicht voor huisbank die de desbetreffende transactie financiert Hoge Raad, 11 februari 2011,

Nadere informatie

DE INHOUD VAN HET BIJ DE RECHTBANK GEDEPONEERDE FAILLISSEMENTSVERSLAG EN HET DIGITAAL INGEDIENDE FAILLISSEMENTSVERSLAG ZIJN GELIJK

DE INHOUD VAN HET BIJ DE RECHTBANK GEDEPONEERDE FAILLISSEMENTSVERSLAG EN HET DIGITAAL INGEDIENDE FAILLISSEMENTSVERSLAG ZIJN GELIJK DE INHOUD VAN HET BIJ DE RECHTBANK GEDEPONEERDE FAILLISSEMENTSVERSLAG EN HET DIGITAAL INGEDIENDE FAILLISSEMENTSVERSLAG ZIJN GELIJK FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 28 mei 2014 Onderneming : Besloten

Nadere informatie

Jutd 2016/0117 Bestuurder en aandeelhouder aansprakelijk voor gevolgen turboliquidatie?

Jutd 2016/0117 Bestuurder en aandeelhouder aansprakelijk voor gevolgen turboliquidatie? Jutd 2016/0117 Bestuurder en aandeelhouder aansprakelijk voor gevolgen turboliquidatie? Jutd 2016/0117 Bestuurder en aandeelhouder aansprakelijk voor gevolgen turboliquidatie? Jutd 2016/0117 d.d. 07-10-2016

Nadere informatie

ECLI:NL:RBLEE:2007:BA1873

ECLI:NL:RBLEE:2007:BA1873 ECLI:NL:RBLEE:2007:BA1873 Instantie Rechtbank Leeuwarden Datum uitspraak 21-03-2007 Datum publicatie 29-03-2007 Zaaknummer 73315 / HA ZA 05-981 Rechtsgebieden Civiel recht Bijzondere kenmerken Eerste aanleg

Nadere informatie

De processuele positie van de aansprakelijk gestelde bestuurder

De processuele positie van de aansprakelijk gestelde bestuurder WETENSCHAP De processuele positie van de aansprakelijk gestelde bestuurder 1 Inleiding Met enige regelmaat loopt men in de ondernemingsrechtelijke aansprakelijkheidspraktijk aan tegen ogenschijnlijk eenvoudig

Nadere informatie

De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag.

De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag. Hé! wapen tegen schijnzekerheid De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag. FAILLISSEM ENTSVERSLAG Nummer: 3 Datum: 30 april 2015 Gegevens onderneming Naam Adres

Nadere informatie

Jutd 2015/0020 Overzicht van actuele ontwikkelingen op goederen- en faillissementsrechtelijk terrein

Jutd 2015/0020 Overzicht van actuele ontwikkelingen op goederen- en faillissementsrechtelijk terrein Jutd 2015/0020 Overzicht van actuele ontwikkelingen op goederen- en faillissementsrechtelijk terrein Jutd 2015/0020 Overzicht van actuele ontwikkelingen op goederen- en faillissementsrechtelijk terrein

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 4 Datum: 12 oktober 2015

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 4 Datum: 12 oktober 2015 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 4 Datum: 12 oktober 2015 Gegevens onderneming : Beton- en Sloopwerk Schelling B.V. Faillissementsnummer : C/18/14/318 F Datum uitspraak : 9 december 2014 Curator : : mr. P.T.

Nadere informatie

Advocaten en notarissen

Advocaten en notarissen Advocaten en notarissen Do s & don ts bij zorginstelling in zwaar weer Presentatie voor HEAD 19 november 2015 mr. Maartje ter Horst Zorgbestuurders Meavita schuldig aan wanbeleid (NRC, 2 november 2015)

Nadere informatie

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.)

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.) Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.) Betreft Verslagnummer Datum verslag 0-0-09 Insolventienummer F.08/8/88 Toezichtzaaknummer NL:TZ:0000068896:F00 Datum uitspraak 9-09-08 R-C

Nadere informatie

De inhoud van de aan de rechtbank toegezonden papieren versie van dit verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag.

De inhoud van de aan de rechtbank toegezonden papieren versie van dit verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag. FAILLISSEMENTSVERSLAG ex artikel 73a Fw nummer2 De inhoud van de aan de rechtbank toegezonden papieren versie van dit verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag. Indien dit verslag een

Nadere informatie

Het besturen van een vereniging en stichting

Het besturen van een vereniging en stichting Het besturen van een vereniging en stichting Roland van Mourik notaris Cursus Goed Bestuur Nijmegen 6 oktober 2009 Roland van Mourik 37 jaar 1990-1991 propaedeuse rechten te Leiden 1991-1996 notarieel

Nadere informatie

ECLI:NL:RBROT:2017:2561

ECLI:NL:RBROT:2017:2561 ECLI:NL:RBROT:2017:2561 Instantie Rechtbank Rotterdam Datum uitspraak 05-01-2017 Datum publicatie 06-04-2017 Zaaknummer C/10/510679 / FT EA 16/2324 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie

Nadere informatie

Turbo-liquidatie en de bestuurder

Turbo-liquidatie en de bestuurder Turbo-liquidatie en de bestuurder Juni 2012 mr J. Brouwer De auteur heeft grote zorgvuldigheid betracht in het weergeven van delen uit het geldende recht. Evenwel is noch de auteur noch Boers Advocaten

Nadere informatie

EERSTE FAILLISSEMENTSVERSLAG

EERSTE FAILLISSEMENTSVERSLAG EERSTE FAILLISSEMENTSVERSLAG Gegevens onderneming : de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid VLIEG VER WEG BV, statutair gevestigd te (4003 AZ) Tiel aan de Laan van Westroijen 10, ingeschreven

Nadere informatie

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.)

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.) Insolventienummer: Toezichtzaaknummer: Datum uitspraak: Curator: R-C: F.09/15/104 NL:TZ:0000001858:F001 24-02-2015 mr. N.F. Barthel mr. R. Cats Algemeen Gegevens onderneming ALL4WATERSPORT B.V. Leimuiderdijk

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG NR. 6 IN HET FAILLISSEMENT VAN BRINCKSTAETE ADVIESGROEP HAARLEM B.V. d.d. 22 mei 2014

FAILLISSEMENTSVERSLAG NR. 6 IN HET FAILLISSEMENT VAN BRINCKSTAETE ADVIESGROEP HAARLEM B.V. d.d. 22 mei 2014 Hoewel de informatie in dit openbaar verslag en het bijbehorend financieel verslag zo zorgvuldig mogelijk is samengesteld, staat de curator niet in voor de volledigheid en juistheid daarvan. Mogelijk is

Nadere informatie

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.)

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.) Insolventienummer: Toezichtzaaknummer: Datum uitspraak: Curator: R-C: F.07/12/554 NL:TZ:0000012769:F001 02-10-2012 mr. W. van der Kolk mr. M Koopmans Algemeen Gegevens onderneming Besloten vennootschap

Nadere informatie

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.)

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.) Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.) Nummer: 3 Datum: 14 mei 2014. Gegevens onderneming: F.J.C. Verberne Holding B.V. Faillissementsnummer: C/01/13/413 F Datum uitspraak: 7 mei

Nadere informatie

Openbaar verslag ex artikel 73a Faillissementswet

Openbaar verslag ex artikel 73a Faillissementswet Openbaar verslag ex artikel 73a Faillissementswet Nummer: 5 Datum: 28 december 2011 Gegevens onderneming : Peter Beurskens Digital B.V. Datum uitspraak : 9 november 2010 Curator : mr. S.V. Hardonk Rechter-commissaris

Nadere informatie

faillissement 18 Rechtspraak 28

faillissement 18 Rechtspraak 28 28 - De looptijd van de schuldsaneringsregeling na voorafgaand faillissement Eva Timmermans Rechtbank Den Haag 27 mei 2014, ECLI:NL:RBDHA:2014:7671 1. Inleiding In de wet staat dat de termijn van de schuldsaneringsregeling

Nadere informatie

Aansprakelijkheid commissarissen

Aansprakelijkheid commissarissen 1 november 2012 Aansprakelijkheid commissarissen Suzan Winkels-Koerselman Turnaround Advocaten Een klein, modern en gespecialiseerd advocatenkantoor Digitaal dossier Wij bieden de inzet van ervaren onafhankelijke

Nadere informatie

Bestuurdersaansprakelijkheid DOOR MR. JAN DOP

Bestuurdersaansprakelijkheid DOOR MR. JAN DOP Bestuurdersaansprakelijkheid DOOR MR. JAN DOP Inleiding Op 17 mei 2000 werd het handelshuis Ceteco, dat voornamelijk in wit- en bruingoed voor de Zuidamerikaanse markt handelde, failliet verklaard. Al

Nadere informatie

Wetenschap van benadeling in de zin van art. 42 Fw en de voorzienbaarheid van het faillissement van de schuldenaar

Wetenschap van benadeling in de zin van art. 42 Fw en de voorzienbaarheid van het faillissement van de schuldenaar Wetenschap van benadeling in de zin van art. 42 Fw en de voorzienbaarheid van het faillissement van de schuldenaar M r. R. J. v a n d e r W e i j d e n * 1 Inleiding Het onderwerp van deze bijdrage is

Nadere informatie

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.)

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.) 31012017 Insolventienummer: Toezichtzaaknummer: Datum uitspraak: Curator: RC: F.16/14/697 NL:TZ:0000003115:F001 31072014 mr. I. Gaasterland mr. van Vugt Algemeen Gegevens onderneming De besloten vennootschap

Nadere informatie

Hof van Cassatie van België

Hof van Cassatie van België 12 OKTOBER 2018 C.17.0614.N/1 Hof van Cassatie van België Arrest Nr. C.17.0614.N 1. M.K. 2. T.V. eisers, vertegenwoordigd door mr. Huguette Geinger, advocaat bij het Hof van Cassatie, met kantoor te 1000

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 11 september 2013

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 11 september 2013 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 11 september 2013 In dit verslag worden de werkzaamheden en de stand van de boedel beschreven over de afgelopen periode. De curator baseert zich op aangetroffen gegevens

Nadere informatie

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.)

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.) Insolventienummer: Toezichtzaaknummer: Datum uitspraak: Curator: RC: F.16/14/697 NL:TZ:0000003115:F001 31072014 mr. I. Gaasterland mr. van Vugt Algemeen Gegevens onderneming De besloten vennootschap met

Nadere informatie

Allianz Global Corporate & Specialty Bestuurdersaansprakelijkheid. St. Michielsgestel, 2015

Allianz Global Corporate & Specialty Bestuurdersaansprakelijkheid. St. Michielsgestel, 2015 Allianz Global Corporate & Specialty Bestuurdersaansprakelijkheid St. Michielsgestel, 2015 Inhoud 1 Korte Introductie 2 Bestuurdersaansprakelijkheid - Het risico voor de ondernemer - Claimende partijen

Nadere informatie

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.)

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.) Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 3A Fw.) Betreft Verslagnummer Datum verslag 03-0-2019 Insolventienummer F.10/1/392 Toezichtzaaknummer NL:TZ:000001030:F001 Datum uitspraak 1-08-201

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 12 Datum: 15 april 2015

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 12 Datum: 15 april 2015 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 12 Datum: 15 april 2015 In dit verslag worden de werkzaamheden en de stand van de boedel beschreven over de afgelopen periode. De curator baseert zich op aangetroffen gegevens

Nadere informatie

Corporate Alert: de 403-verklaring

Corporate Alert: de 403-verklaring Corporate Alert: de 403-verklaring Kort na elkaar heeft de Hoge Raad twee uitspraken gedaan over vragen waartoe de 403- verklaring aanleiding geeft. De meest in het oog springende beslissing (HR 20 maart

Nadere informatie

Hof Arnhem, 200.002.948, Mr. Hillen, Mr. Van den Brink, Mr. Knottnerus, Mr. Y. Borrius. november 2007, «JOR» 2008/29, m.nt.

Hof Arnhem, 200.002.948, Mr. Hillen, Mr. Van den Brink, Mr. Knottnerus, Mr. Y. Borrius. november 2007, «JOR» 2008/29, m.nt. Wetsbepaling(en): BW Boek 2 Artikel 248 Overige referenties: NJ 2007/2 Titel Jurisprudentie Onderneming & Recht 2009/99 Bestuurdersaansprakelijkheid in faillissement, Kennelijk onbehoorlijke taakvervulling,

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 5 Datum: 29 maart 2016

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 5 Datum: 29 maart 2016 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 5 Datum: 29 maart 2016 Gegevens onderneming : Stichting HRLM Media Faillissementsnummer : 15/15/109 Datum uitspraak : 3 maart 2015 Curator : mr R.J. Kaas R-C : mw mr. M.M.

Nadere informatie

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.)

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.) Insolventienummer: Toezichtzaaknummer: Datum uitspraak: Curator: R-C: F.02/14/242 NL:TZ:0000006507:F001 01-04-2014 dr. mr. L.L.M. Prinsen mr. MDE van der Borst-Leppens Algemeen Gegevens onderneming Johnny

Nadere informatie

PDF hosted at the Radboud Repository of the Radboud University Nijmegen

PDF hosted at the Radboud Repository of the Radboud University Nijmegen PDF hosted at the Radboud Repository of the Radboud University Nijmegen The following full text is a publisher's version. For additional information about this publication click this link. http://hdl.handle.net/2066/54061

Nadere informatie