PDF hosted at the Radboud Repository of the Radboud University Nijmegen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "PDF hosted at the Radboud Repository of the Radboud University Nijmegen"

Transcriptie

1 PDF hosted at the Radboud Repository of the Radboud University Nijmegen The following full text is a publisher's version. For additional information about this publication click this link. Please be advised that this information was generated on and may be subject to change.

2 Tijdschrift voor Insolventierecht, Benadeling door zekerheidsstelling voor 'vers krediet' in het 'voortraject' volgens Van Dooren q.q./abn AMRO II. Reactie op de bespreking van het arrest door F.P. van K Koppen, TvI 2005, 43 Tijdschrift voor Insolventierecht (TvI), TvI 2006, 6, Benadeling door zekerheidsstelling voor 'vers krediet' in het 'voortraject' volgens Van Dooren q.q./abn AMRO II. Reactie op de bespreking van het arrest door F.P. van K Koppen, TvI 2005, 43 Tijdschrift voor Insolventierecht, Benadeling door zekerheidsstelling voor 'vers krediet' in het 'voortraject' volgens Van Dooren q.q./abn AMRO II. Reactie op de bespreking van het arrest door F.P. van K Koppen, TvI 2005, 43 Vindplaats: TvI 2006, 6 Bijgewerkt tot: Auteur: Mr. ing. A.J. Verdaas[1] Benadeling door zekerheidsstelling voor 'vers krediet' in het 'voortraject' volgens Van Dooren q.q./abn AMRO II. Reactie op de bespreking van het arrest door F.P. van K Koppen, TvI 2005, 43[2] TvI 2005, 43 1 In de vorige aflevering van TvI besprak F.P. van Koppen het arrest Van Dooren q.q./abn AMRO II.[3] Het geschil dat leidde tot het arrest betreft een beroep van een faillissementscurator op een paulianeuze of onrechtmatige benadeling van crediteuren. Die benadeling zou het gevolg zijn van een door de schuldenaar met zijn bank gesloten kredietovereenkomst waarin de schuldenaar zich verbond tot het verlenen van zekerheden. Aanleiding voor deze reactie is dat in de bespreking van Van Koppen en in de overige commentaren op het arrest waar ik tot het afsluiten van deze tekst kennis van had genomen één aspect onderbelicht blijft.[4] Dat onderbelichte aspect is de wijze waarop de Hoge Raad komt tot zijn oordeel dat de zekerheidsverlening tot benadeling heeft geleid.[5] 2 Voor een goed begrip van de benadering van de benadelingsvraag door de Hoge Raad en van mijn kritiek daarop, is van belang dat de feiten waarop de Hoge Raad zich baseert uitsluitend zekerheidsverlening door de schuldenaar voor een nieuw krediet behelzen. De vraag of de zekerheidsverlening heeft geleid tot benadeling omdat tevens zekerheid wordt verleend voor 'oude' schulden speelt in het arrest niet. In het navolgende ga ik dan ook uit van het volgende prototype. Een schuldenaar sluit een kredietovereenkomst met een bank. In de kredietovereenkomst verbindt de schuldenaar zich tot het verlenen van zekerheidsrechten voor uitsluitend het in de kredietovereenkomst toegezegde krediet. 3 De gevolgen van het aangaan en uitvoeren van een kredietovereenkomst waarin de schuldenaar zich verbindt tot zekerheidsverlening is voor het vermogen van de schuldenaar neutraal. Een deel van zijn activa wordt door de zekerheidsverlening in verhaalsopzicht als het ware gesepareerd ten behoeve van de bank. Daar staat tegenover dat liquide middelen in het vermogen van de schuldenaar vloeien. De bank mag zich, ongeacht de waarde of de opbrengst van de activa waarop zij zich met voorrang kan verhalen, maximaal verhalen tot het bedrag dat zij van de schuldenaar te vorderen heeft, zijnde het bedrag dat in de vorm van liquiditeiten aan het vermogen van de schuldenaar is toegevoegd. De bank is gehouden het eventuele surplus uit te keren aan de schuldenaar casu quo diens curator.[6] Op zichzelf beschouwd leidt noch het aangaan, noch het uitvoeren van zo een overeenkomst door een - 1 -

3 schuldenaar tot enige benadeling van zijn schuldeisers. 4 De feiten waarop de Hoge Raad zich in het arrest baseert komen overeen met voornoemd prototype. ABN AMRO Bank heeft aan een groep van kredietnemers, waaronder Hendriks Beheer Cuijk B.V., in verband met liquiditeitsproblemen een aanvullend krediet verstrekt tot zekerheid waarvan Hendriks Beheer zekerheidsrechten heeft toegezegd en gevestigd. Ongeveer een maand na het sluiten van de kredietovereenkomst wordt aan Hendriks Beheer voorlopige surseance van betaling verleend. Enkele dagen later wordt het faillissement van Hendriks Beheer uitgesproken. 5 De Hoge Raad oordeelt dat de zekerheidsverlening benadelend is geweest. De Hoge Raad komt tot dit oordeel door niet alleen de met de bank gesloten kredietovereenkomst, maar ook de besteding door de schuldenaar van het door de bank verstrekte krediet in aanmerking te nemen. Dat de besteding van het krediet door de schuldenaar tot benadeling heeft geleid is evident. De schuldenaar besteedde het krediet namelijk aan de betaling van een aantal schuldeisers. Voor de andere schuldeisers resteerden minder verhaalsmogelijkheden dan zonder voldoening van een aantal schuldeisers het geval zou zijn geweest. Dat zou slechts anders zijn indien de kredietruimte zou zijn benut voor (pro rata parte) betaling van alle (concurrente) schuldeisers. In het oordeel van de Hoge Raad ligt besloten dat de zekerheidsverlening benadelend is geweest omdat de besteding van het door de bank ter beschikking gestelde krediet tot benadeling heeft geleid. Hij rekent de benadeling die het gevolg is van de ene handeling, de betaling van een aantal schuldeisers, als het ware toe aan de daaraan voorafgaande rechtshandeling, de zekerheidsverlening. De Hoge Raad kiest voor wat ik hierna zal aanduiden als 'een geïntegreerde benadering van de benadelingsvraag'. 6 De wettelijke regeling van de (faillissements)pauliana heeft betrekking op afzonderlijke rechtshandelingen. Een rechtshandeling kan met een beroep op de pauliana worden vernietigd als die rechtshandeling tot benadeling heeft geleid en ten aanzien van die rechtshandeling aan de overige vereisten voor een beroep op de pauliana is voldaan.[7] Door een geïntegreerde benadering van meerdere rechtshandelingen ontstaat de mogelijkheid om ten aanzien van een rechtshandeling die op zichzelf beschouwd niet benadelend is tot het oordeel te komen dat aan het voor een beroep op de pauliana geldende benadelingsvereiste toch is voldaan. 7 Ik meen dat een geïntegreerde benadering van de benadelingsvraag een nuttig instrument kan zijn. Daardoor kan recht worden gedaan aan doel en strekking van de pauliana, herstel van oneigenlijk verminderde verhaalsmogelijkheden[8], ook in die gevallen waarin het benadelend handelen uit twee (of meer) afzonderlijke rechtshandelingen bestaat en niet voldaan is aan het benadelingsvereiste ten aanzien van de rechtshandeling door de vernietiging waarvan de benadeling ongedaan kan worden gemaakt. Een voorbeeld van zo een situatie is dat een schuldenaar een aanvullend krediet tegen zekerheidsverlening overeenkomt met zijn bank waarbij de schuldenaar en de bank overeenkomen dat de schuldenaar uit deze kredietruimte een 'oude', opeisbare vordering van dezelfde bank betaalt. De zekerheidsverlening is, gelet op de tegenprestatie in de vorm van het verschafte krediet, op zichzelf beschouwd niet benadelend, zodat deze zonder de betaling van de oude schuld in aanmerking te nemen met een beroep op de pauliana niet kan worden vernietigd. Denkbaar is dat de verplichte voldoening van de oude vordering van de bank niet kan worden vernietigd omdat deze opeisbaar is en niet voldaan is aan de strenge vereisten van art. 47 Fw van hetzij samenspanning, hetzij wetenschap dat het faillissement is aangevraagd. Wist de bank of behoorde zij te weten dat de combinatie van deze handelingen tot benadeling van schuldeisers van de schuldenaar zou leiden, dan behoort de - 2 -

4 vermogensverschuiving die in het voordeel van de bank heeft plaatsgehad, mijns inziens ongedaan gemaakt te kunnen worden met door een beroep op de pauliana. 8 Wel meen ik dat er voor een geïntegreerde benadering van het benadelingsvereiste 'meer aan de hand moet zijn' dan dat de te vernietigen rechtshandeling de benadelende handeling mogelijk heeft gemaakt. Wordt bijvoorbeeld een onverplichte verkoop van activa van een schuldenaar, tegen een prijs die overeenkomst met de waarde ervan, gevolgd door de voldoening van een deel van diens opeisbare schulden waardoor de niet betaalde schuldeisers worden benadeeld, dan is dat naar mijn mening geen aanleiding om de koopovereenkomst als benadelend aan te merken.[9] Ruimte voor een geïntegreerde benadering van de benadelingsvraag zie ik wel als een schuldenaar activa verkoopt aan zijn schuldeiser, gevolgd door de aflossing van een schuld van de schuldenaar aan de schuldeiser uit de koopprijs.[10] Een aansprekend voorbeeld is ook het arrest Bosselaar q.q./interniber I.[11] Montana, de aanstaande failliet, had een aantal stacaravans verkocht en geleverd aan Interniber. Interniber betaalde de koopprijs op een bankrekening van Montana. Deze bankrekening vertoonde een debetsaldo, waardoor de verkoopopbrengst niet ter beschikking van de crediteuren van Montana kwam. Interniber had zich jegens de bank borg gesteld voor de schuld van Montana. De betaling van de koopsom op de bankrekening leidde tot een verlaging van de vordering van de bank op Montana, met als gevolg dat Interniber niet of nog slechts voor een beperkt bedrag als borg kon worden aangesproken. Dat de betaalde koopprijs een reële was werd door de curator niet betwist, zodat ten aanzien van de koopovereenkomst aan het vereiste van benadeling niet was voldaan. Omdat het samenstel van twee handelingen, de koopovereenkomst en de betaling op een rekening met een debetsaldo (waarvoor koper Interniber borg stond), tot een verkorting van de verhaalsmogelijkheden van de crediteuren leidde, was aan het vereiste van benadeling met betrekking tot het sluiten van de koopovereenkomst naar het oordeel van de Hoge Raad toch voldaan. Hoewel uit de overwegingen van de Hoge Raad niet blijkt dat de borgstelling van Interniber bij dat oordeel een rol speelde, onderschrijf ik het oordeel van de Hoge Raad omdat Interniber door het samenstel van handelingen was bevoordeeld ten detrimente van de andere schuldeisers van Montana. 9 Voor een geïntegreerde benadering van de benadelingsvraag zou mijns inziens uitsluitend ruimte moeten bestaan als er connexiteit is tussen de 'gewraakte', te vernietigen rechtshandeling en de handeling waarvan de benadeling het directe gevolg is geweest.[12] Het ten laste van een wederpartij van een schuldenaar ongedaan maken van benadeling van diens (andere) schuldeisers is mijns inziens uitsluitend gerechtvaardigd als die wederpartij in de benadeling de hand heeft gehad. Daarbij moet men mijns inziens voor ogen houden dat de pauliana er toe strekt benadeling ongedaan te maken. De ongedaan te maken benadeling zal in het algemeen hebben geleid tot bevoordeling van de wederpartij met wie de schuldenaar de benadelende handeling heeft verricht, zodat de ongedaanmaking van de benadeling geschiedt ten laste van degene die door het benadelend handelen is bevoordeeld. Terughoudendheid is mijns inziens geboden bij het ongedaan maken van benadeling ten laste van een wederpartij van de schuldenaar die door de te vernietigen handeling niet is bevoordeeld. Voor vernietiging van een rechtshandeling met een beroep op de pauliana zou mijns inziens dan ook uitsluitend ruimte moeten zijn als de wederpartij van de schuldenaar door het samenstel van handelingen is bevoordeeld of bevoordeling van derden aan hem kan worden toegerekend. 10 Uit het vorenstaande volgt mijn bezwaar tegen het arrest Van Dooren q.q./abn AMRO II

5 Met behulp van een geïntegreerde benadering van de benadelingsvraag rekent de Hoge Raad de benadeling die het gevolg was van het betalen van een aantal schuldeisers toe aan een daaraan voorafgaande handeling met de bank die op zichzelf beschouwd niet tot benadeling heeft geleid. Van enige connexiteit tussen deze beide handelingen blijkt uit het arrest in het geheel niet. De Hoge Raad motiveert op geen enkele wijze waarom het desondanks gerechtvaardigd is om de benadeling, indien aan de overige vereisten voor een beroep op de faillissementspauliana voldaan zou zijn, ongedaan te maken ten laste van de bank, die door geen van beide handelingen is bevoordeeld. Het is bezwaarlijk dat de Hoge Raad zulks niet motiveert. Het is tevens opmerkelijk, omdat hij hierdoor terug lijkt te komen op eerder jurisprudentie, waarin hij gemotiveerd oordeelde dat een rechtshandeling niet als benadelend kan worden aangemerkt als deze slechts een opvolgende, benadelende rechtshandeling mogelijk heeft gemaakt.[13] Hoewel ik daarover slechts kan speculeren vraag ik mij af of de Hoge Raad zich heeft gerealiseerd dat hij aan de door de curator gewraakte rechtshandeling de benadeling van een andere rechtshandeling heeft toegerekend. 11 Te verwachten gevolg van het arrest van de Hoge Raad is dat banken in het recentelijk veelgeroemde 'voortraject'[14], waarin daarin gespecialiseerde medewerkers van de bank van een in financiële moeilijkheden verkerende onderneming de ondernemer begeleiden bij het oplossen van de problemen, voorzichtiger zullen worden met kredietverlening.[15] Dat lijkt mij niet wenselijk omdat het een onnodige belemmering voor de sanering van ondernemingen in moeilijkheden is. In de praktijk zou het risico dat banken (en andere financiers) uiteindelijk blijken te lopen overigens nog wel eens mee kunnen vallen. Voor een geslaagd beroep op de faillissementspauliana moet voldaan zijn aan het vereiste dat de wederpartij (de financier) wist of behoorde te weten dat benadeling het gevolg van de gewraakte rechtshandeling zou zijn. Over het algemeen zal een bank die krediet verleent tegen zekerheden aan een debiteur in financiële moeilijkheden (behoren te) weten dat de zekerheidsverlening, in combinatie met de besteding van de verkregen kredietruimte door de debiteur, een kans op benadeling in het leven roept. Er is echter een gerede kans dat de schuldenaar zijn kredietruimte niet besteed aan de betaling van 'oude' schulden maar bijvoorbeeld aan de aankoop van voorraden. In zo een geval is van benadeling geen sprake. Dat de wederpartij van de schuldenaar weet dat zijn rechtshandeling een kans op benadeling in het leven roept is echter onvoldoende voor vernietiging van die handeling met een beroep op de pauliana.[16] Een andere reden waarom het risico dat financiers lopen mee zal kunnen vallen, is dat voor een omkering van de bewijslast ten aanzien van de wetenschap van benadeling op de grond dat zekerheid wordt verstrekt voor een niet opeisbare schuld (het nieuwe krediet)[17], in gevallen als hier aan de orde mijns inziens geen ruimte is. Met voldoening van of zekerheidsstelling voor een niet-opeisbare schuld heeft de wetgever, zo meen ik in afwijking van Van Koppen[18], bedoeld voldoening van of zekerheidsstelling voor reeds bestaande schulden, niet zekerheidsstelling voor nieuwe schulden. Anders dan Van Koppen meen ik dan ook dat niet hoogstwaarschijnlijk is dat het beroep van de curator op de faillissementspauliana na verwijzing zal slagen[19], maar dat zijn beroep uitsluitend zal slagen indien hij erin slaagt te bewijzen dat de bank wetenschap had van de benadeling. 12 Van Koppen ziet een eenvoudige remedie tegen vernietiging met een beroep op de pauliana in art. 20 Algemene Bankvoorwaarden (ABV), dat kredietnemers, op verzoek van de bank, verplicht tot zekerheidsstelling voor hun verplichtingen jegens de bank. Beroept de bank zich op dat artikel, dan is een zekerheidsstelling verplicht.[20] Mijns inziens zal een dergelijk beroep de bank niet baten in een geval als in het arrest Van Dooren q.q./abn AMRO II. Art. 20 ABV verplicht de kredietnemer uitsluitend tot zekerheidsstelling voor bestaande verplichtingen, maar schept geen verplichting tot zekerheidsstelling voor verplichtingen uit - 4 -

6 nog te sluiten kredietovereenkomsten. In het arrest à quo heeft het hof het beroep van de bank op deze grond dan ook terecht verworpen.[21] Voetnoot [1] Mr. ing. A.J. Verdaas is Specialist Financiering & Zekerheden bij SNS REAAL Groep en onderzoeker bij het Onderzoekcentrum Onderneming & Recht, Radboud Universiteit Nijmegen. [2] Gelieve dit artikel aan te halen als: A.J. Verdaas, 'Reactie op de bespreking van het arrest Van Dooren q.q./abn AMRO door F.P. van Koppen, TvI 2005, 43', TvI 2006, 6, p. 33. [3] F.P. van Koppen, 'HR 8 juli 2005, RvdW 2005, 89 (Van Dooren q.q./abn AMRO II)', TvI 2005, 43, p Het arrest is ook gepubliceerd in JOR 2005/230 (m.nt. JJvH) en NJ 2005, 457 (m.nt. PvS). [4] Naast de in de vorige noot genoemde annotaties van Van Hees en Van Schilfgaarde zijn dat M.A.J.G. Janssen, Journaal IF&Z 2005, 237 en F.P. van Koppen, Maandblad voor Vermogensrecht 2005, p [5] Voor een uitgebreidere onderbouwing van hetgeen ik in deze, naar zijn aard korte, bijdrage betoog verwijs ik naar mijn bespreking van het arrest in NTBR van januari [6] Vgl. art. 3:235, 253 en 270 BW. [7] Vgl. art. 42 e.v. Fw en art. 3:45 e.v. BW. [8] In dezelfde zin Polak-Wessels III, par [9] Zo ook HR 17 februari 1927, NJ 1927, p (Hanzebank/Van Elswijk c.s.; m.nt. EMM). [10] Zo ook HR 30 april 1931, NJ 1931, p (Burghgraef/Zeven q.q.). [11] HR 22 mei 1992, NJ 1992, 526. [12] In dezelfde zin E.M. Meijers in zijn noot onder HR 17 februari 1927, NJ 1927, p (Hanzebank/Van Elswijk c.s.), J.J. van Hees, 'Enkele Pauliana-perikelen', in: S.C.J.J. Kortmann e.a. (red.), Onderneming en 5 jaar nieuw Burgerlijk Recht (Serie Onderneming en Recht deel 7), Deventer: W.E.J. Tjeenk Willink 1997, p en N.E.D. Faber, Verrekening (diss. Nijmegen, Serie Onderneming en Recht deel 33), Deventer: Kluwer 2005, nr [13] HR 17 februari 1927, NJ 1927, p (Hanzebank/Van Elswijk c.s.). [14] Vgl. bijvoorbeeld A.M. van Amsterdam, Insolventie in economisch perspectief (diss. Amsterdam VU), Boom Juridische uitgevers 2004, J.A.A. Adriaanse e.a., Informele reorganisatie in het perspectief van surseance van betaling, WSNP en faillissement (Onderzoek en beleid 224), Boom Juridische uitgevers/wodc 2004 en O. Couwenberg - 5 -

7 en A. de Jong, 'De 'black box' van de stille reorganisatie geopend', Ondernemingsrecht 2005, 139, p [15] In dezelfde zin Van Koppen in zijn commentaar in TvI, p. 198, middelste kolom. [16] Vergelijk HR 1 oktober 1993, NJ 1994, 257 (Ontvanger/Pellicaan; m.nt. WMK) en HR 17 november 2000, JOR 2001/17, NJ 2001, 272 (Bakker q.q./katko; m.nt. PvS). Anders Van Koppen in zijn commentaar in TvI, p. 198, middelste kolom. [17] Art. 43 lid 1 sub 2 Fw. [18] Van Koppen in zijn commentaar in TvI, p. 198, linkerkolom. [19] Van Koppen in zijn commentaar in TvI, p. 198, linkerkolom. [20] Van Koppen in zijn commentaar in TvI, p. 198, middelste kolom. [21] Zie r.o. 3.4 van Hof Arnhem 23 juli 2002, JOR 2004/85 (m.nt. R.J. Abendroth)

8 Copyright Kluwer 2012 Kluwer Online Research Dit document is gegenereerd op Op dit document zijn de algemene leveringsvoorwaarden van Kluwer van toepassing

PDF hosted at the Radboud Repository of the Radboud University Nijmegen

PDF hosted at the Radboud Repository of the Radboud University Nijmegen PDF hosted at the Radboud Repository of the Radboud University Nijmegen The following full text is a publisher's version. For additional information about this publication click this link. http://hdl.handle.net/2066/64333

Nadere informatie

PDF hosted at the Radboud Repository of the Radboud University Nijmegen

PDF hosted at the Radboud Repository of the Radboud University Nijmegen PDF hosted at the Radboud Repository of the Radboud University Nijmegen The following full text is a publisher's version. For additional information about this publication click this link. http://hdl.handle.net/2066/37026

Nadere informatie

PDF hosted at the Radboud Repository of the Radboud University Nijmegen

PDF hosted at the Radboud Repository of the Radboud University Nijmegen PDF hosted at the Radboud Repository of the Radboud University Nijmegen The following full text is a publisher's version. For additional information about this publication click this link. http://hdl.handle.net/2066/38073

Nadere informatie

PDF hosted at the Radboud Repository of the Radboud University Nijmegen

PDF hosted at the Radboud Repository of the Radboud University Nijmegen PDF hosted at the Radboud Repository of the Radboud University Nijmegen The following full text is a publisher's version. For additional information about this publication click this link. http://hdl.handle.net/2066/37915

Nadere informatie

PDF hosted at the Radboud Repository of the Radboud University Nijmegen

PDF hosted at the Radboud Repository of the Radboud University Nijmegen PDF hosted at the Radboud Repository of the Radboud University Nijmegen The following full text is a publisher's version. For additional information about this publication click this link. http://hdl.handle.net/2066/85575

Nadere informatie

PDF hosted at the Radboud Repository of the Radboud University Nijmegen

PDF hosted at the Radboud Repository of the Radboud University Nijmegen PDF hosted at the Radboud Repository of the Radboud University Nijmegen The following full text is a publisher's version. For additional information about this publication click this link. http://hdl.handle.net/2066/37707

Nadere informatie

PDF hosted at the Radboud Repository of the Radboud University Nijmegen

PDF hosted at the Radboud Repository of the Radboud University Nijmegen PDF hosted at the Radboud Repository of the Radboud University Nijmegen The following full text is a publisher's version. For additional information about this publication click this link. http://hdl.handle.net/2066/73976

Nadere informatie

PDF hosted at the Radboud Repository of the Radboud University Nijmegen

PDF hosted at the Radboud Repository of the Radboud University Nijmegen PDF hosted at the Radboud Repository of the Radboud University Nijmegen The following full text is a publisher's version. For additional information about this publication click this link. http://hdl.handle.net/2066/37023

Nadere informatie

PDF hosted at the Radboud Repository of the Radboud University Nijmegen

PDF hosted at the Radboud Repository of the Radboud University Nijmegen PDF hosted at the Radboud Repository of the Radboud University Nijmegen The following full text is a publisher's version. For additional information about this publication click this link. http://hdl.handle.net/2066/37767

Nadere informatie

PDF hosted at the Radboud Repository of the Radboud University Nijmegen

PDF hosted at the Radboud Repository of the Radboud University Nijmegen PDF hosted at the Radboud Repository of the Radboud University Nijmegen The following full text is a publisher's version. For additional information about this publication click this link. http://hdl.handle.net/2066/77981

Nadere informatie

Faillissementspauliana: aanvullende zekerheidstelling en benadeling concurrente schuldeisers

Faillissementspauliana: aanvullende zekerheidstelling en benadeling concurrente schuldeisers Faillissementspauliana: aanvullende zekerheidstelling en benadeling concurrente schuldeisers Redactionele bijdrage SDU Journaal Insolventie Financiering & Zekerheden 2005 (nr. 9) 1. De feiten De Hoge Raad

Nadere informatie

Jurisprudentie Ondernemingsrecht

Jurisprudentie Ondernemingsrecht Jurisprudentie Ondernemingsrecht 3 februari 2015 Mr. P.J. Peters 1 HR 23 mei 2014, JOR 2014, 229 Kok/Maas q.q. Bestuurdersaansprakelijkheid/selectieve betaling Casus P. Kok ( Kok ) 100% bestuurder Kok

Nadere informatie

PDF hosted at the Radboud Repository of the Radboud University Nijmegen

PDF hosted at the Radboud Repository of the Radboud University Nijmegen PDF hosted at the Radboud Repository of the Radboud University Nijmegen The following full text is a publisher's version. For additional information about this publication click this link. http://hdl.handle.net/2066/37027

Nadere informatie

PDF hosted at the Radboud Repository of the Radboud University Nijmegen

PDF hosted at the Radboud Repository of the Radboud University Nijmegen PDF hosted at the Radboud Repository of the Radboud University Nijmegen The following full text is a publisher's version. For additional information about this publication click this link. http://hdl.handle.net/2066/77973

Nadere informatie

PDF hosted at the Radboud Repository of the Radboud University Nijmegen

PDF hosted at the Radboud Repository of the Radboud University Nijmegen PDF hosted at the Radboud Repository of the Radboud University Nijmegen The following full text is a publisher's version. For additional information about this publication click this link. http://hdl.handle.net/2066/85454

Nadere informatie

PDF hosted at the Radboud Repository of the Radboud University Nijmegen

PDF hosted at the Radboud Repository of the Radboud University Nijmegen PDF hosted at the Radboud Repository of the Radboud University Nijmegen The following full text is a publisher's version. For additional information about this publication click this link. http://hdl.handle.net/2066/74159

Nadere informatie

Workshop Insolventierecht FR&R. Deel 2: Tijdens faillissement

Workshop Insolventierecht FR&R. Deel 2: Tijdens faillissement Workshop Insolventierecht FR&R Deel 2: Tijdens faillissement Rolf Verhoeven / Johan Jol 3 september 2009 Onderwerpen Mogelijke procedures en hun gevolgen Spelers en hun bevoegdheden Verhaalsmogelijkheden

Nadere informatie

Voorziet de Ontvanger minder snel een faillissement dan een bank?!

Voorziet de Ontvanger minder snel een faillissement dan een bank?! Het gevolg van Van Dooren q.q./abn AMRO III: Voorziet de Ontvanger minder snel een faillissement dan een bank?! Mr. Drs. M.M.S. (Mignon) ter Beek-Ehren en mr. F.J. (Frank) Laagland Inleiding Op 22 december

Nadere informatie

PDF hosted at the Radboud Repository of the Radboud University Nijmegen

PDF hosted at the Radboud Repository of the Radboud University Nijmegen PDF hosted at the Radboud Repository of the Radboud University Nijmegen The following full text is a publisher's version. For additional information about this publication click this link. http://hdl.handle.net/2066/85621

Nadere informatie

PDF hosted at the Radboud Repository of the Radboud University Nijmegen

PDF hosted at the Radboud Repository of the Radboud University Nijmegen PDF hosted at the Radboud Repository of the Radboud University Nijmegen The following full text is a publisher's version. For additional information about this publication click this link. http://hdl.handle.net/2066/77877

Nadere informatie

Johan Jol is werkzaam als zelfstandig jurist onder de naam Legal Houdini en Rolf Verhoeven is werkzaam als senior jurist bij ABN AMRO Bank N.V.

Johan Jol is werkzaam als zelfstandig jurist onder de naam Legal Houdini en Rolf Verhoeven is werkzaam als senior jurist bij ABN AMRO Bank N.V. Noodkrediet in nood? Johan Jol is werkzaam als zelfstandig jurist onder de naam Legal Houdini en Rolf Verhoeven is werkzaam als senior jurist bij ABN AMRO Bank N.V. 1 Samenvatting In het huidige economische

Nadere informatie

Actio Pauliana en onrechtmatige daadvordering. Mr. drs. KP. van Koppen

Actio Pauliana en onrechtmatige daadvordering. Mr. drs. KP. van Koppen Actio Pauliana en onrechtmatige daadvordering Mr. drs. KP. van Koppen Kluwer - Deventer - 1998 Voorwoord V Gebruikte afkortingen XV Algemene inleiding en verantwoording 1 Verantwoording 1 2 Een körte schets

Nadere informatie

PDF hosted at the Radboud Repository of the Radboud University Nijmegen

PDF hosted at the Radboud Repository of the Radboud University Nijmegen PDF hosted at the Radboud Repository of the Radboud University Nijmegen The following full text is a publisher's version. For additional information about this publication click this link. http://hdl.handle.net/2066/53752

Nadere informatie

PDF hosted at the Radboud Repository of the Radboud University Nijmegen

PDF hosted at the Radboud Repository of the Radboud University Nijmegen PDF hosted at the Radboud Repository of the Radboud University Nijmegen The following full text is a publisher's version. For additional information about this publication click this link. http://hdl.handle.net/2066/74262

Nadere informatie

PDF hosted at the Radboud Repository of the Radboud University Nijmegen

PDF hosted at the Radboud Repository of the Radboud University Nijmegen PDF hosted at the Radboud Repository of the Radboud University Nijmegen The following full text is a publisher's version. For additional information about this publication click this link. http://hdl.handle.net/2066/73944

Nadere informatie

PDF hosted at the Radboud Repository of the Radboud University Nijmegen

PDF hosted at the Radboud Repository of the Radboud University Nijmegen PDF hosted at the Radboud Repository of the Radboud University Nijmegen The following full text is a publisher's version. For additional information about this publication click this link. http://hdl.handle.net/2066/32166

Nadere informatie

PDF hosted at the Radboud Repository of the Radboud University Nijmegen

PDF hosted at the Radboud Repository of the Radboud University Nijmegen PDF hosted at the Radboud Repository of the Radboud University Nijmegen The following full text is a publisher's version. For additional information about this publication click this link. http://hdl.handle.net/2066/37735

Nadere informatie

PDF hosted at the Radboud Repository of the Radboud University Nijmegen

PDF hosted at the Radboud Repository of the Radboud University Nijmegen PDF hosted at the Radboud Repository of the Radboud University Nijmegen The following full text is a publisher's version. For additional information about this publication click this link. http://hdl.handle.net/2066/37326

Nadere informatie

PDF hosted at the Radboud Repository of the Radboud University Nijmegen

PDF hosted at the Radboud Repository of the Radboud University Nijmegen PDF hosted at the Radboud Repository of the Radboud University Nijmegen The following full text is a publisher's version. For additional information about this publication click this link. http://hdl.handle.net/2066/78223

Nadere informatie

PDF hosted at the Radboud Repository of the Radboud University Nijmegen

PDF hosted at the Radboud Repository of the Radboud University Nijmegen PDF hosted at the Radboud Repository of the Radboud University Nijmegen The following full text is a publisher's version. For additional information about this publication click this link. http://hdl.handle.net/2066/37114

Nadere informatie

Girale betaling en het faillisse - ment van de rekeninghouder

Girale betaling en het faillisse - ment van de rekeninghouder Girale betaling en het faillisse - ment van de rekeninghouder Mr. B.A. Schuijling en mr. R.J. van der Weijden Na een uiteenzetting van de stand van zaken met betrekking tot rondom de faillissementsdatum

Nadere informatie

vonnis voor faillissement tijdens faillissement na faillissement (?) boedelperiode aanvraag

vonnis voor faillissement tijdens faillissement na faillissement (?) boedelperiode aanvraag Workshop Insolventierecht FR&R Deel 1: Voortraject Johan Jol / Rolf Verhoeven 27 augustus 2009 Onderwerpen Inleiding Legal Due Diligence met betrekking tot de zekerheden Actio Pauliana Lenders liability

Nadere informatie

De faillissementspauliana en het financieren van ondernemingen in financiële moeilijkheden

De faillissementspauliana en het financieren van ondernemingen in financiële moeilijkheden De faillissementspauliana en het financieren van ondernemingen in financiële moeilijkheden 18 12 2012 Ing. J.M. Eerkes Hugo de Grootplein 18 2613 VL Delft Studentnummer: 838955445 Scriptie ter afsluiting

Nadere informatie

Kluwer Online Research

Kluwer Online Research Land- en Tuinbouwbulletin De een is failliet en de ander niet Kluwer Online Research Auteur: Mr. M.J. Tolsma[1] Regelmatig vraagt de ondernemer zich af of hij vermogen op naam van zijn/haar echtgenoot

Nadere informatie

PDF hosted at the Radboud Repository of the Radboud University Nijmegen

PDF hosted at the Radboud Repository of the Radboud University Nijmegen PDF hosted at the Radboud Repository of the Radboud University Nijmegen The following full text is a publisher's version. For additional information about this publication click this link. http://hdl.handle.net/2066/53947

Nadere informatie

PDF hosted at the Radboud Repository of the Radboud University Nijmegen

PDF hosted at the Radboud Repository of the Radboud University Nijmegen PDF hosted at the Radboud Repository of the Radboud University Nijmegen The following full text is a publisher's version. For additional information about this publication click this link. http://hdl.handle.net/2066/53762

Nadere informatie

De goede zeden van artikel 3:40 BW als alternatief voor het aanpakken van paulianeuse rechtshandelingen?

De goede zeden van artikel 3:40 BW als alternatief voor het aanpakken van paulianeuse rechtshandelingen? Scriptie De goede zeden van artikel 3:40 BW als alternatief voor het aanpakken van paulianeuse rechtshandelingen? Naam: Levi Van Lerberghe Studentnummer: 5673240 Datum: 29 augustus 2014 Begeleider: mw.

Nadere informatie

PDF hosted at the Radboud Repository of the Radboud University Nijmegen

PDF hosted at the Radboud Repository of the Radboud University Nijmegen PDF hosted at the Radboud Repository of the Radboud University Nijmegen The following full text is a publisher's version. For additional information about this publication click this link. http://hdl.handle.net/2066/73869

Nadere informatie

PDF hosted at the Radboud Repository of the Radboud University Nijmegen

PDF hosted at the Radboud Repository of the Radboud University Nijmegen PDF hosted at the Radboud Repository of the Radboud University Nijmegen The following full text is a publisher's version. For additional information about this publication click this link. http://hdl.handle.net/2066/78231

Nadere informatie

De bodemverhuurconstructie onder vuur

De bodemverhuurconstructie onder vuur De bodemverhuurconstructie onder vuur Sinds het arrestvan de Hoge Raad inzake Ontvanger/NMB (HR 12 april 1985, NJ 1986/808), waarin werd geoordeeld dat in dat geval de bodemverhuurconstructie een geoorloofde

Nadere informatie

Ongewenste paulianadreiging voor redders in nood

Ongewenste paulianadreiging voor redders in nood WETENSCHAP Ongewenste paulianadreiging voor redders in nood T. Hekman & J. de Koning Gans 1 Inleiding Het huidige economische klimaat brengt mee dat steeds meer ondernemingen in financieel zwaar weer komen

Nadere informatie

PDF hosted at the Radboud Repository of the Radboud University Nijmegen

PDF hosted at the Radboud Repository of the Radboud University Nijmegen PDF hosted at the Radboud Repository of the Radboud University Nijmegen The following full text is a publisher's version. For additional information about this publication click this link. http://hdl.handle.net/2066/77989

Nadere informatie

PDF hosted at the Radboud Repository of the Radboud University Nijmegen

PDF hosted at the Radboud Repository of the Radboud University Nijmegen PDF hosted at the Radboud Repository of the Radboud University Nijmegen The following full text is a publisher's version. For additional information about this publication click this link. http://hdl.handle.net/2066/74110

Nadere informatie

PDF hosted at the Radboud Repository of the Radboud University Nijmegen

PDF hosted at the Radboud Repository of the Radboud University Nijmegen PDF hosted at the Radboud Repository of the Radboud University Nijmegen The following full text is a publisher's version. For additional information about this publication click this link. http://hdl.handle.net/2066/106339

Nadere informatie

PDF hosted at the Radboud Repository of the Radboud University Nijmegen

PDF hosted at the Radboud Repository of the Radboud University Nijmegen PDF hosted at the Radboud Repository of the Radboud University Nijmegen The following full text is a publisher's version. For additional information about this publication click this link. http://hdl.handle.net/2066/37219

Nadere informatie

Artikel 24. Artikel 24 lid 1 Pandrecht. Verkoop van verpande goederen

Artikel 24. Artikel 24 lid 1 Pandrecht. Verkoop van verpande goederen Artikel 24 Lid 1 Lid 2 Pandrecht Pandrecht Verkoop van verpande goederen Artikel 24 lid 1 Pandrecht Algemeen Het verschil tussen pand en retentie Het pandrecht in de AVC 2002 is nieuw ten opzichte van

Nadere informatie

Extra krediet verstrekken aan een onderneming in zwaar weer? Bezint eer ge begint

Extra krediet verstrekken aan een onderneming in zwaar weer? Bezint eer ge begint Extra krediet verstrekken aan een onderneming in zwaar weer? Bezint eer ge begint Een rechtsvergelijkend onderzoek (Nederlands, Duits en Engels recht) naar de paulianarisico s voor een bank die aan een

Nadere informatie

De faillissementspauliana en de onrechtmatige daad, een speciale verhouding.

De faillissementspauliana en de onrechtmatige daad, een speciale verhouding. De faillissementspauliana en de onrechtmatige daad, een speciale verhouding. JWCM van Thiel stud.nr. 0296368 10-04-2013 0 Inhoudsopgave Pagina Inleiding 3 1. De faillissementspauliana 4 1.1 De elementen

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 6 Datum: 23 november 2015

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 6 Datum: 23 november 2015 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 6 Datum: 23 november 2015 In dit verslag wordt de volgorde aangehouden uit het vorige verslag. Als geen nieuwe ontwikkelingen te melden zijn, maar nog wel te verwachten, wordt

Nadere informatie

PDF hosted at the Radboud Repository of the Radboud University Nijmegen

PDF hosted at the Radboud Repository of the Radboud University Nijmegen PDF hosted at the Radboud Repository of the Radboud University Nijmegen The following full text is a publisher's version. For additional information about this publication click this link. http://hdl.handle.net/2066/37394

Nadere informatie

Hoe vernieuwend is het. voorontwerp Insolventiewet. voor de faillissementspauliana?

Hoe vernieuwend is het. voorontwerp Insolventiewet. voor de faillissementspauliana? Hoe vernieuwend is het voorontwerp Insolventiewet voor de faillissementspauliana? Master scriptie in het kader van de opleiding Nederlands Recht aan de Open Universiteit Nederland. Student: Marja van der

Nadere informatie

PDF hosted at the Radboud Repository of the Radboud University Nijmegen

PDF hosted at the Radboud Repository of the Radboud University Nijmegen PDF hosted at the Radboud Repository of the Radboud University Nijmegen The following full text is a publisher's version. For additional information about this publication click this link. http://hdl.handle.net/2066/77705

Nadere informatie

PDF hosted at the Radboud Repository of the Radboud University Nijmegen

PDF hosted at the Radboud Repository of the Radboud University Nijmegen PDF hosted at the Radboud Repository of the Radboud University Nijmegen The following full text is a publisher's version. For additional information about this publication click this link. http://hdl.handle.net/2066/37677

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 5 Datum: 21 mei 2015

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 5 Datum: 21 mei 2015 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 5 Datum: 21 mei 2015 In dit verslag wordt de volgorde aangehouden uit het vorige verslag. Als geen nieuwe ontwikkelingen te melden zijn, maar nog wel te verwachten, wordt

Nadere informatie

VSO-cursus. Insolventierecht Voortgezet: Separatisten Johan Jol April 2009

VSO-cursus. Insolventierecht Voortgezet: Separatisten Johan Jol April 2009 VSO-cursus Insolventierecht Voortgezet: Separatisten Johan Jol April 2009 Bank en faillissement: Inleiding Zekerheidsrechten Verrekening Separatist Inleiding Positie curator, politieagent Onderzoeksonderwerpen

Nadere informatie

PDF hosted at the Radboud Repository of the Radboud University Nijmegen

PDF hosted at the Radboud Repository of the Radboud University Nijmegen PDF hosted at the Radboud Repository of the Radboud University Nijmegen The following full text is a publisher's version. For additional information about this publication click this link. http://hdl.handle.net/2066/37837

Nadere informatie

PDF hosted at the Radboud Repository of the Radboud University Nijmegen

PDF hosted at the Radboud Repository of the Radboud University Nijmegen PDF hosted at the Radboud Repository of the Radboud University Nijmegen The following full text is a publisher's version. For additional information about this publication click this link. http://hdl.handle.net/2066/31946

Nadere informatie

PDF hosted at the Radboud Repository of the Radboud University Nijmegen

PDF hosted at the Radboud Repository of the Radboud University Nijmegen PDF hosted at the Radboud Repository of the Radboud University Nijmegen The following full text is a publisher's version. For additional information about this publication click this link. http://hdl.handle.net/2066/67374

Nadere informatie

PDF hosted at the Radboud Repository of the Radboud University Nijmegen

PDF hosted at the Radboud Repository of the Radboud University Nijmegen PDF hosted at the Radboud Repository of the Radboud University Nijmegen The following full text is a publisher's version. For additional information about this publication click this link. http://hdl.handle.net/2066/36969

Nadere informatie

PDF hosted at the Radboud Repository of the Radboud University Nijmegen

PDF hosted at the Radboud Repository of the Radboud University Nijmegen PDF hosted at the Radboud Repository of the Radboud University Nijmegen The following full text is a publisher's version. For additional information about this publication click this link. http://hdl.handle.net/2066/37715

Nadere informatie

PDF hosted at the Radboud Repository of the Radboud University Nijmegen

PDF hosted at the Radboud Repository of the Radboud University Nijmegen PDF hosted at the Radboud Repository of the Radboud University Nijmegen The following full text is a publisher's version. For additional information about this publication click this link. http://hdl.handle.net/2066/85761

Nadere informatie

Pauliana en vaststellingsovereenkomst

Pauliana en vaststellingsovereenkomst Rotterdam Institute of Private Law Accepted Paper Series Pauliana en vaststellingsovereenkomst Vernietiging van een vaststellingsovereenkomst na HR 3 december 2010, LJN BN9366 (Ingwersen q.q./vliegers

Nadere informatie

PDF hosted at the Radboud Repository of the Radboud University Nijmegen

PDF hosted at the Radboud Repository of the Radboud University Nijmegen PDF hosted at the Radboud Repository of the Radboud University Nijmegen The following full text is a publisher's version. For additional information about this publication click this link. http://hdl.handle.net/2066/85121

Nadere informatie

: *** 2009 *** 2010 *** 2011 *** Personeel gemiddeld aantal : 1 (blijkens handelsregister KvK)

: *** 2009 *** 2010 *** 2011 *** Personeel gemiddeld aantal : 1 (blijkens handelsregister KvK) OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 5 Datum: 21 mei 2014 Gegevens onderneming : DGT Logistics B.V. Faillissementsnummer : C 16/13/252 F Datum uitspraak : 12 maart 2013 Curator : mr. W. Ploeg R-C : mr.

Nadere informatie

PDF hosted at the Radboud Repository of the Radboud University Nijmegen

PDF hosted at the Radboud Repository of the Radboud University Nijmegen PDF hosted at the Radboud Repository of the Radboud University Nijmegen The following full text is a publisher's version. For additional information about this publication click this link. http://hdl.handle.net/2066/54275

Nadere informatie

2013: Het overwaardearrangement na ASR/Achmea en FCF/Schreurs en Brouns q.q. Houdbaarheidsdatum overschreden?

2013: Het overwaardearrangement na ASR/Achmea en FCF/Schreurs en Brouns q.q. Houdbaarheidsdatum overschreden? 2013: Het overwaardearrangement na ASR/Achmea en FCF/Schreurs en Brouns q.q. Houdbaarheidsdatum overschreden? 2015: De Hoge Raad heeft gesproken: DLL/Van Logtestijn 16 oktober 2015 en Ingwersen/ING 16

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG NR. 6 IN HET FAILLISSEMENT VAN BRINCKSTAETE ADVIESGROEP HAARLEM B.V. d.d. 22 mei 2014

FAILLISSEMENTSVERSLAG NR. 6 IN HET FAILLISSEMENT VAN BRINCKSTAETE ADVIESGROEP HAARLEM B.V. d.d. 22 mei 2014 Hoewel de informatie in dit openbaar verslag en het bijbehorend financieel verslag zo zorgvuldig mogelijk is samengesteld, staat de curator niet in voor de volledigheid en juistheid daarvan. Mogelijk is

Nadere informatie

Beslag op kredietruimte; een uitgemaakte zaak

Beslag op kredietruimte; een uitgemaakte zaak MR. J.A.C.VAN VEERSEN Beslag op kredietruimte; een uitgemaakte zaak niet. Nog niet opgevraagd krediet bij een bank is niet vatbaar voor (derden)beslag. Ook als de beslagdebiteur ná het beslag een betalingsopdracht

Nadere informatie

PDF hosted at the Radboud Repository of the Radboud University Nijmegen

PDF hosted at the Radboud Repository of the Radboud University Nijmegen PDF hosted at the Radboud Repository of the Radboud University Nijmegen The following full text is a publisher's version. For additional information about this publication click this link. http://hdl.handle.net/2066/78321

Nadere informatie

Verrekening onder de Insolventieverordening

Verrekening onder de Insolventieverordening Dit artikel uit is gepubliceerd door Boom Juridische uitgevers en is bestemd voor anonieme bezoeker Verrekening onder de Insolventieverordening Inleiding In dit artikel wordt het recht van verrekening

Nadere informatie

Voorontwerp Insolventiewet vanuit het bancaire standpunt. Johan T. Jol

Voorontwerp Insolventiewet vanuit het bancaire standpunt. Johan T. Jol Voorontwerp Insolventiewet vanuit het bancaire standpunt Johan T. Jol Indeling Historie en toekomst van het Voorontwerp Principiële vraag: Noodzaak? Reactie op een aantal concrete voorstellen Historie

Nadere informatie

http://portal.rechtsorde.nl/pages/rosedocumentexportandprint.aspx?savebutton=true&...

http://portal.rechtsorde.nl/pages/rosedocumentexportandprint.aspx?savebutton=true&... pagina 1 van 5 Jutd 2012/09 Girale betalingen door de gefailleerde op of na datum faillissement Jutd 2012/09 d.d. 03 05 2012 Auteur(s): Mr. F.F.A. Smetsers, Van Iersel Luchtman NV, Breda. In de praktijk

Nadere informatie

De vernietiging van verplichte rechtshandelingen in het Voorontwerp Insolventiewet. Een ruimere jas voor de paritas

De vernietiging van verplichte rechtshandelingen in het Voorontwerp Insolventiewet. Een ruimere jas voor de paritas De vernietiging van verplichte rechtshandelingen in het Voorontwerp Insolventiewet Een ruimere jas voor de paritas 1 Masterthesis in het kader van de opleiding Nederlands Recht aan de Open Universiteit

Nadere informatie

PDF hosted at the Radboud Repository of the Radboud University Nijmegen

PDF hosted at the Radboud Repository of the Radboud University Nijmegen PDF hosted at the Radboud Repository of the Radboud University Nijmegen The following full text is a publisher's version. For additional information about this publication click this link. http://hdl.handle.net/2066/93382

Nadere informatie

Persoonlijke verwijtbaarheid en art. 2:11 BW: gaat dat samen?

Persoonlijke verwijtbaarheid en art. 2:11 BW: gaat dat samen? Persoonlijke verwijtbaarheid en art. 2:11 BW: gaat dat samen? Mr. J.P. Hellinga in zijn arrest van 1 mei 2012 1 heeft het gerechtshof s-hertogenbosch geoordeeld dat art. 2:11 BW van toepassing is bij aansprakelijkheid

Nadere informatie

PDF hosted at the Radboud Repository of the Radboud University Nijmegen

PDF hosted at the Radboud Repository of the Radboud University Nijmegen PDF hosted at the Radboud Repository of the Radboud University Nijmegen The following full text is a publisher's version. For additional information about this publication click this link. http://hdl.handle.net/2066/175382

Nadere informatie

PDF hosted at the Radboud Repository of the Radboud University Nijmegen

PDF hosted at the Radboud Repository of the Radboud University Nijmegen PDF hosted at the Radboud Repository of the Radboud University Nijmegen The following full text is a publisher's version. For additional information about this publication click this link. http://hdl.handle.net/2066/73964

Nadere informatie

PDF hosted at the Radboud Repository of the Radboud University Nijmegen

PDF hosted at the Radboud Repository of the Radboud University Nijmegen PDF hosted at the Radboud Repository of the Radboud University Nijmegen The following full text is a publisher's version. For additional information about this publication click this link. http://hdl.handle.net/2066/150395

Nadere informatie

TWEEDE FAILLISSEMENTSVERSLAG TEVENS EINDVERSLAG Inzake : VAN DIJK GROND-, SLOOP- EN STRAATWERKEN B.V. Faillissementsnummer : C/05/13/228 F Datum faillissement : 9 april 2013 Rechter-Commissaris : Mr. P.F.A.

Nadere informatie

Activiteiten onderneming : Codrico: handel in, verwerking en bewerking van maïs; Holdrico: holding- en financieringsactiviteiten;

Activiteiten onderneming : Codrico: handel in, verwerking en bewerking van maïs; Holdrico: holding- en financieringsactiviteiten; TWEEDE VERSLAG IN DE FAILLISSEMENTEN VAN: DE BESLOTEN VENNOOTSCHAP CODRICO B.V. DE BESLOTEN VENNOOTSCHAP HOLDRICO B.V. Datum : 22 februari 2010 Gegevens onderneming : de besloten vennootschap Codrico B.V.,

Nadere informatie

Stornering van girale incassobetalingen

Stornering van girale incassobetalingen Stornering van girale incassobetalingen (in faillissement) Mr. L. KriecKaert Girale incassobetaling rondom faillissement, vooral met betrekking tot de rol en positie van banken, is een complex vraagstuk

Nadere informatie

PDF hosted at the Radboud Repository of the Radboud University Nijmegen

PDF hosted at the Radboud Repository of the Radboud University Nijmegen PDF hosted at the Radboud Repository of the Radboud University Nijmegen The following full text is a publisher's version. For additional information about this publication click this link. http://hdl.handle.net/2066/93158

Nadere informatie

PDF hosted at the Radboud Repository of the Radboud University Nijmegen

PDF hosted at the Radboud Repository of the Radboud University Nijmegen PDF hosted at the Radboud Repository of the Radboud University Nijmegen The following full text is a publisher's version. For additional information about this publication click this link. http://hdl.handle.net/2066/37880

Nadere informatie

PDF hosted at the Radboud Repository of the Radboud University Nijmegen

PDF hosted at the Radboud Repository of the Radboud University Nijmegen PDF hosted at the Radboud Repository of the Radboud University Nijmegen The following full text is a publisher's version. For additional information about this publication click this link. http://hdl.handle.net/2066/73968

Nadere informatie

PDF hosted at the Radboud Repository of the Radboud University Nijmegen

PDF hosted at the Radboud Repository of the Radboud University Nijmegen PDF hosted at the Radboud Repository of the Radboud University Nijmegen The following full text is a publisher's version. For additional information about this publication click this link. http://hdl.handle.net/2066/85351

Nadere informatie

PDF hosted at the Radboud Repository of the Radboud University Nijmegen

PDF hosted at the Radboud Repository of the Radboud University Nijmegen PDF hosted at the Radboud Repository of the Radboud University Nijmegen The following full text is a publisher's version. For additional information about this publication click this link. http://hdl.handle.net/2066/37508

Nadere informatie

PDF hosted at the Radboud Repository of the Radboud University Nijmegen

PDF hosted at the Radboud Repository of the Radboud University Nijmegen PDF hosted at the Radboud Repository of the Radboud University Nijmegen The following full text is a publisher's version. For additional information about this publication click this link. http://hdl.handle.net/2066/37810

Nadere informatie

Conclusie: - LJN: BN9463 Noot: H. de Coninck-Smolders Roepnaam: -

Conclusie: - LJN: BN9463 Noot: H. de Coninck-Smolders Roepnaam: - TVI 2012/20 Instantie: Hoge Raad (Civiele kamer) Datum: 3 december 2010 Magistraten: Mrs. J.B. Fleers, A.M.J. van Buchem-Spapens, W.A.M. van Schendel, C.A. Streefkerk, W.D.H. Asser Zaaknr: 10/01331 Conclusie:

Nadere informatie

De faillissementsbestendigheid van het overwaardearrangement

De faillissementsbestendigheid van het overwaardearrangement De faillissementsbestendigheid van het overwaardearrangement M r. K. J. K r z e m i ń s k i * 1 Inleiding In de financieringspraktijk komen zogeheten overwaardearrangementen regelmatig voor. Een dergelijke

Nadere informatie

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- TWEEDE FAILLISSEMENTSVERSLAG TEVENS EINDVERSLAG Inzake : VAN DIJK HOLDING B.V. Faillissementsnummer : C/05/13/255 F Datum faillissement : 16 april 2013 Rechter-Commissaris : Mr. P.F.A. Bierbooms Curator

Nadere informatie

PDF hosted at the Radboud Repository of the Radboud University Nijmegen

PDF hosted at the Radboud Repository of the Radboud University Nijmegen PDF hosted at the Radboud Repository of the Radboud University Nijmegen The following full text is a publisher's version. For additional information about this publication click this link. http://hdl.handle.net/2066/74213

Nadere informatie

Turbo-liquidatie en de bestuurder

Turbo-liquidatie en de bestuurder Turbo-liquidatie en de bestuurder Juni 2012 mr J. Brouwer De auteur heeft grote zorgvuldigheid betracht in het weergeven van delen uit het geldende recht. Evenwel is noch de auteur noch Boers Advocaten

Nadere informatie

Mr. J.J. Dammingh OPSCHORTING. (schuldeisersverzuim)

Mr. J.J. Dammingh OPSCHORTING. (schuldeisersverzuim) Mr. J.J. Dammingh OPSCHORTING (schuldeisersverzuim) 2017 OPSCHORTING Algemene regeling: afd. 6.1.7 BW. Eisen art. 6:52 BW: - verbintenis van schuldenaar - opeisbare vordering schuldenaar - schuldeiser

Nadere informatie

PDF hosted at the Radboud Repository of the Radboud University Nijmegen

PDF hosted at the Radboud Repository of the Radboud University Nijmegen PDF hosted at the Radboud Repository of the Radboud University Nijmegen The following full text is a publisher's version. For additional information about this publication click this link. http://hdl.handle.net/2066/54439

Nadere informatie

PDF hosted at the Radboud Repository of the Radboud University Nijmegen

PDF hosted at the Radboud Repository of the Radboud University Nijmegen PDF hosted at the Radboud Repository of the Radboud University Nijmegen The following full text is a publisher's version. For additional information about this publication click this link. http://hdl.handle.net/2066/37144

Nadere informatie

Corporate Alert: de 403-verklaring

Corporate Alert: de 403-verklaring Corporate Alert: de 403-verklaring Kort na elkaar heeft de Hoge Raad twee uitspraken gedaan over vragen waartoe de 403- verklaring aanleiding geeft. De meest in het oog springende beslissing (HR 20 maart

Nadere informatie

Hoorcollege 9 Insolventierecht Donderdag 8 november 2012. Onderwerp: separatisten en retentor

Hoorcollege 9 Insolventierecht Donderdag 8 november 2012. Onderwerp: separatisten en retentor Hoorcollege 9 Insolventierecht Donderdag 8 november 2012 Onderwerp: separatisten en retentor Separatisten Separatisten hebben twee bevoegdheden: voorrang en het recht van parate executie. Met name het

Nadere informatie

IN HET FAILLISSEMENT VAN PROFITEC NEDERLAND BV DE DATO

IN HET FAILLISSEMENT VAN PROFITEC NEDERLAND BV DE DATO 3 e OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW IN HET FAILLISSEMENT VAN PROFITEC NEDERLAND BV DE DATO 6 FEBRUARI 2013 Gegevens curandus/ onderneming Statutaire naam : Profitec Nederland BV Adres

Nadere informatie

PDF hosted at the Radboud Repository of the Radboud University Nijmegen

PDF hosted at the Radboud Repository of the Radboud University Nijmegen PDF hosted at the Radboud Repository of the Radboud University Nijmegen The following full text is a publisher's version. For additional information about this publication click this link. http://hdl.handle.net/2066/73672

Nadere informatie

PDF hosted at the Radboud Repository of the Radboud University Nijmegen

PDF hosted at the Radboud Repository of the Radboud University Nijmegen PDF hosted at the Radboud Repository of the Radboud University Nijmegen The following full text is a publisher's version. For additional information about this publication click this link. http://hdl.handle.net/2066/85379

Nadere informatie