vonnis voor faillissement tijdens faillissement na faillissement (?) boedelperiode aanvraag

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "vonnis voor faillissement tijdens faillissement na faillissement (?) boedelperiode aanvraag"

Transcriptie

1 Workshop Insolventierecht FR&R Deel 1: Voortraject Johan Jol / Rolf Verhoeven 27 augustus 2009

2 Onderwerpen Inleiding Legal Due Diligence met betrekking tot de zekerheden Actio Pauliana Lenders liability en schijn van kredietwaardigheid Verrekening Kredietopzegging Verhuurconstructie bodemzaken Stellingen

3 Inleiding vonnis voor faillissement tijdens faillissement na faillissement (?) boedelperiode aanvraag faillissementsdatum=hakbijl (fixatiebeginsel) 3 workshops: voortraject faillissementsdatum tijdens faillissement/boedelperiode

4 Legal due diligence zekerheidsrechten Doel: : controle of de documentatie in overeenstemming is met wat de bank denkt dat ze heeft Grens bij reparatie-werkzaamheden werkzaamheden : : klant moet verplichtingen nakomen, tenzij reparatie: paulianeus; onrechtmatig (jegens andere crediteuren); strafbaar

5 Checklist zekerheidsrechten I Algemeen: zijn (originele) zekerheidsdocumenten aanwezig? Is er waar nodig - registratie? Wanneer zijn zekerheden verstrekt (pauliana-risico)? Zijn documenten correct getekend / is zekerheidsgever correct vertegenwoordigd? tegenstrijdig belang? KvK twee handtekeningenstelsel? volmacht Tot zekerheid van welke vordering strekt zekerheidsrecht? overnamefinanciering/steunverbod

6 Checklist zekerheidsrechten II Hoofdelijkheid doeloverschrijding/belang? Borgtocht doeloverschrijding/belang? handtekening echtgenote goedschrift maximum bedrag bij particuliere borg

7 Checklist zekerheidsrechten Pandrecht zaken: III is pandgever eigenaar van te verpanden zaak/vordering? rechten van derden eigendomsvoorbehoud retentierecht bodemrecht/bodembeslag preferente vorderingen (bij vorderingen tot behoud) is pandrecht naar NL recht mogelijk? verpande zaken in het buitenland zijn er i.e. rechten mbt zaken en kunnen deze ook worden verpand?

8 Checklist zekerheidsrechten Pandrecht vorderingen IV verpandingverboden? verpanding toekomstige vordering? is pandrecht naar NL recht mogelijk? verpande vorderingen van buitenlandse client of op buitenlandse debiteur rechten van derden Hypotheek bijzonderheden in notarisverklaring bij hypotheek op zakelijk recht (bijv erfpachtsrecht): check erfpachtsvoorwaarden mbt beperkingen voor overdracht roerend/onroerend retentierecht

9 PAULIANA CASE feiten: productiebedrijf Holding BV, Werkmij A BV en Werkmij B BV DGA, die privé borg staat voor het krediet aan de groep Holding bestuurder van A en B concernfinanciering in rek courant aan Holding, A en B met limiet van EUR 8 mln Holding, A en B zijn hoofdelijk aansprakelijk rente- en saldocompensatie A draait normaal; liquiditeitsproblemen bij B drie maanden in behandeling bij FR&R pandakte vorderingen, voorraden en bedrijfuitrusting pandlijsten eenmaal per 14 dagen

10 PAULIANA CASE DGA HOLDING 3 mln dt BANK limiet 8 mln A 3,5 mln dt B 1 mln dt

11 VRAAG 1 DGA vertelt jou (account manager FR&R), dat het niet goed gaat met B. Hij is bezig met een reorganisatie, waarbij B zal worden verkocht en anders failliet zal gaan. DGA geeft een opdracht namens B tot betaling van de salarissen van deze maand van het personeel van B. Daarvoor is er net voldoende kredietruimte. Andere schulden van B kunnen daarna niet meer worden betaald. Wat doe je? a. Opdracht uitvoeren, contract is contract. b. Opdracht laten liggen en afwachten of het faillissement van B wordt uitgesproken. c. De opdracht terug sturen, omdat het niet geoorloofd is het personeel van B boven andere crediteuren te bevoordelen. d. Het krediet opzeggen en de opdracht terugsturen.

12 VRAAG 2 Tijdens een bespreking deelt de DGA mee, dat het niet gelukt is B te verkopen. Hij vraagt jou de opdracht van B uit te voeren om een factuur van A voor levering van grondstoffen te betalen. Door de rente- en saldocompensatie leidt deze overboeking niet tot een hogere debetstand onder de streep. Wat doe je? a. Opdracht uitvoeren, omdat het voor de bank door de saldocompensatie geen verschil uitmaakt. b. Opdracht laten liggen tot het faillissement wordt uitgesproken. c. Opdracht terug sturen met een brief dat A niet mag worden bevoordeeld. d. Het krediet opzeggen en de opdracht terug sturen.

13 VRAAG 3 De DGA faxt vervolgens een kopie van het door hem ondertekende aandeelhoudersbesluit van de Holding tot het aanvragen van het faillissement van B. Hij vraagt jou de betalingsopdracht van B om de nota van de Holding betreffende management fees over het afgelopen jaar uit te voeren. Door de rente- en saldocompensatie leidt deze overboeking niet tot een hogere debetstand onder de streep. Wat doe je? a. Opdracht uitvoeren, omdat het voor de bank door de saldocompensatie geen verschil uitmaakt. b. Opdracht laten liggen tot het faillissement wordt uitgesproken. c. Opdracht terug sturen met een brief dat de Holding niet mag worden bevoordeeld. d. Krediet opzeggen en opdracht terug sturen.

14 VRAAG 4 Een dag later belt de DGA jou met de mededeling dat morgen B haar eigen faillissement zal aanvragen, maar dat die aanvraag pas de volgende week door de rechtbank kan worden behandeld. De laatste pandlijst is een week oud, maar er zijn daarna nog diverse facturen verzonden. Je eist van de DGA dat hij dezelfde dag nog een nieuwe pandlijst instuurt. In verband met zijn borgtocht werkt de DGA hier aan mee. Is deze verpanding paulianeus? Antwoord: a. Ja, omdat de bank wetenschap heeft van de faillissementsaanvraag b. Nee, dit is niet paulianeus c. Nee, het pandrecht is al tot stand gekomen toen de stampandakte werd ondertekend d. Ja, want als het krediet is opgezegd, is de verpanding onverplicht

15 VRAAG 5 Op 1 maart 2005 wordt B failliet verklaard. Op 1 februari 2005 heeft de bank het krediet met EUR 1 mln verhoogd en in ruil daarvoor hypotheek bedongen op een bedrijfspand voor EUR 9 mln excl rente en kosten. In de overige zekerheden zit een onderdekking. De hypotheekakte is van 22 februari en wordt op 25 februari ingeschreven. De curator stelt dat de bank op dat moment niet te goeder trouw was en vernietigt de hypotheekakte. Is deze hypotheek paulianeus? Antwoord: a. Ja, de curator heeft gelijk. b. Nee, het goede trouw criterium is hier niet van toepassing. c. Nee, maar als de curator ook de nieuwe kredietovereenkomst kan vernietigen, is de hypotheek misschien wel paulianeus

16 Actio Pauliana Algemeen I Bevoegdheid in en buiten faillissement om een onverplichte rechtshandeling te vernietigen Bevoegdheid in faillissement om een verplichte rechtshandeling te vernietigen Vernietiging betekent: de gevolgen van een rechtshandeling moeten worden teruggedraaid Vereist is steeds: Wetenschap van Benadeling

17 Actio Pauliana Algemeen II Onverplicht Verplicht Aangaan van een overeenkomst Betaling van niet opeisbare schuld Zekerheidsstelling zonder contractuele verplichting Cessie van een vordering ter betaling van een schuld Nakomen van overeenkomst Betaling van opeisbare schuld Zekerheidsstelling met contractuele verplichting (art. 20 ABV en artikel 2.34 AKV) Betaling van de schuld Vragen: 1. Ik kon niet anders, ik moest wel, anders ging de onderneming failliet. Verplichte of onverplichte handeling? 2. Is betaling van opeisbare schuld met activa verplicht of onverplicht?

18 Pauliana buiten faillissement, art. 3:45 e.v. BW (I), Benadeling Bevoegdheid voor iedere benadeelde crediteur Benadeling kan zijn: vermindering actief; toename passief; verstoring van de rangorde van crediteuren; of bemoeilijken van verhaal. Benadeling wordt gemeten op het moment dat over benadeling geoordeeld wordt door de rechter Kans op benadeling is niet voldoende, het moet gaan om daadwerkelijke benadeling Beoordeling samengestelde transactie Vragen: Is er bij kredietverlening in ruil voor zekerheden sprake van benadeling? Maakt het verschil of zekerheden worden gesteld voor oud of voor nieuw geld?

19 Pauliana buiten faillissement, art. 3:45 e.v. BW (II), Benadeling Bij rechtshandeling om niet: : voldoende is dat schuldenaar bij het verrichten van de rechtshandeling wist of behoorde te weten dat daarvan benadeling van een of meer schuldeisers in hun verhaalsmogelijkheden het gevolg zou zijn. Vb.: geen tegenprestatie vereist, schenking Bij rechtshandelingen anders dan om niet: : ook wederpartij wist of behoorde te weten dat daarvan benadeling van een of meer schuldeisers in hun verhaalsmogelijkheden het gevolg zou zijn. Vb.: wel tegenprestatie vereist, verkoop actief Wetenschap is in zekere mate geobjectiveerd, niet alleen een weten maar ook een behoren te weten

20 Pauliana buiten faillissement, art. 3:45 e.v. BW (III), Wetenschap van benadeling Bij rechtshandeling om niet: : voldoende is dat schuldenaar bij het verrichten van de rechtshandeling wist of behoorde te weten dat daarvan benadeling van een of meer schuldeisers in hun verhaalsmogelijkheden het gevolg zou zijn. Vb.: schenking Bij rechtshandelingen anders dan om niet: : ook wederpartij wist of behoorde te weten dat daarvan benadeling van een of meer schuldeisers in hun verhaalsmogelijkheden het gevolg zou zijn. Vb.: verkoop actief

21 Pauliana buiten faillissement, art. 3:45 e.v. BW (IV), Bewijslast Bewijslast voor verschillende vereisten rust op degene die vernietiging inroept Maar: wetenschap van benadeling wordt vermoed aanwezig te zijn indien rechtshandeling is verricht binnen een jaar voor het inroepen van de vernietigingsgrond bij bepaalde rechtshandelingen: Overeenkomst waarbij de waarde van de verbintenis die van de andere aanmerkelijk overtreft Voldoening van of zekerheidsstelling voor een niet-opeisbare schuld Rechtshandelingen die zijn verricht met personen waarmee de schuldenaar een familiale of vennootschappelijke band heeft

22 Pauliana in faillissement, art. 42 en 47 Fw Exclusieve bevoegdheid curator Zowel onverplichte rechtshandelingen als verplichte Onverplicht: art. 42 Fw, vrijwel zelfde vereisten als pauliana buiten faillissement Verplicht: art. 47 Fw, beperkte mogelijkheid van vernietiging in twee gevallen: Schuldeiser moet weten dat faillissement is aangevraagd Faillissement moet ook op die aanvraag worden uitgesproken Overleg tussen schuldeiser en schuldenaar Samenspanning tussen schuldenaar en schuldeiser met het oogmerk deze schuldeiser boven andere te begunstigen Zeer restrictieve uitleg Wel mogelijk indien schuldeiser beslissende invloed heeft op schuldenaar (bv. door personele unie of concernverhoudingen; zie HR inz Cikam-Siemon qq, NJ 2003/128) schuldeiser met zichzelf obv een volmacht van de schuldenaar een benadelende overeenkomst aangaat (bijv zekerheden verstrekt)

23 Lenders liability Mogelijke aansprakelijkheidsrisico s voor banken wegens: Overkreditering/ophouden schijn van kredietwaardigheid Teveel aan zekerheden Non-betaling crediteuren Selectieve betaling crediteuren Beleidsuitoefening bij debiteur door of namens banken Rechtgronden voor aansprakelijkheid bank: contractuele aansprakelijkheid (wanprestatie; schending zorgplicht jegens klant ) onrechtmatige daad aansprakelijkheid jegens derden (zorgplicht jegens derden/crediteuren) wettelijke aansprakelijkheid (bestuurdersaansprakelijkheid)

24 Teveel zekerheden geen voorbeelden/jurisprudentie jurisprudentie, wel literatuur Wanprestatie bank ten opzichte van geldnemer Artikel 20 ABV: Zekerheidstelling De cliënt is verplicht desgevraagd voldoende zekerheid te stellen voor de nakoming van zijn bestaande verplichtingen jegens de bank. Is een gestelde zekerheid onvoldoende geworden, dan is de cliënt verplicht desgevraagd die zekerheid aan te vullen of te vervangen. Een verzoek als hiervoor bedoeld dient schriftelijk te geschieden en de reden van het verzoek te vermelden. De omvang van de gevraagde zekerheid dient in redelijke verhouding te staan tot het beloop van de desbetreffende verplichtingen van de cliënt.

25 Overkreditering geen voorbeelden/jurisprudentie bij ondernemingen, wel retail Wanprestatie bank ten opzichte van geldnemer Artikel 2 ABV: Zorgplicht van de bank De bank dient bij haar dienstverlening de nodige zorgvuldigheid in acht te nemen. Zij zal daarbij naar beste vermogen met de belangen van de cliënt rekening houden, met dien verstande dat zij niet gehouden is gebruik te maken van haar bekende niet openbare informatie, waaronder koersgevoelige informatie.

26 Non-betaling crediteuren Erba I (NJ 1957, 514): Bank verstrekt eerst blanco krediet Bank zegt krediet op en eist zekerheden Bank krijgt zekerheden op alle activa leverancier Erba had geen eigendomsvoorbehoud HR: Als bank op deze basis doorfinanciert terwijl bank weet of behoort te weten dat nieuwe leveranciers onbetaald blijven, is bank mogelijk aansprakelijk jegens op grond van onrechtmatige daad maar eigen schuld crediteuren kan worden meegewogen Erba II (NJ 1959,581) HR: vaststelling van het Hof dat bank ernstig ongerust was omtrent haar dekkingspositie is niet onverenigbaar met het oordeel dat benadeling van crediteuren nog niet behoefde te worden verwacht AG Langemeijer: is er redelijke kans dat kredietnemer de financiële moeilijkheden overwint? (levensvatbaarheidvraag) Schijn van kredietwaardigheid kan onrechtmatig ten opzichte van derden (reden debetlimiet bij saldocompensatie)

27 Selectieve betaling crediteuren Onrechtmatige daad art. 6:162 BW ten opzichte van derden Bank verstrekt aanvullende financiering of handhaaft bestaande financiering met het doel door te starten om haar opbrengst te maximaliseren, terwijl ze weet dat als gevolg hiervan bepaalde crediteuren betaald worden en anderen niet. jurisprudentie: HR Coral-Stalt (JOR 1998/107): vennootschap die heeft besloten activiteiten te beëindigen en die over onvoldoende middelen beschikt om alle schuldeisers te voldoen, mag geen groepsvennootschappen bevoordelen boven niet-groepsvennootschappen groepsvennootschappen; moedervennootschap handelt onrechtmatig jegens crediteur van de dochtervennootschap, indien moeder zich intensief met dochter bemoeide moeder hand heeft gehad in beëindiging moeder ongelijke behandeling van crediteuren heeft bewerkstelligd

28 Selectieve betaling crediteuren Hof Amsterdam inzake Hooge Raedt Groep B.V.-van Diepen c.s. (JOR 2008/4) advies: door indirect bestuurder van dochter uitkeren van overliquiditeit aan moeder vooruitlopend op liquidatie van dochter is onrechtmatig tegenover crediteur dochter - laat keuze aan wie wel en wie niet betaald worden aan management; - bij weigeren betalingsopdracht ivm selectieve betaling: opzeggen of expliciet opschorten

29 Beleidsuitoefening Beleidsbepaler als ware hij bestuurder ( shadow director ; art. 2:138 c.q. 2:248 lid 7 BW) Onrechtmatig handelen ten opzichte van andere crediteuren (art. 6:162 BW) Hoge Raad in Sobi Hurks (JOR 2002/38): na een reeks van gebeurtenissen (trage rapportage, winst slaat om in verlies, liquiditeitskrapte, vraaguitval) waardoor duidelijk was dat dochter geen enkel verhaal meer bood, handelt moedervennootschap die 1. inzicht in en 2. invloed op dochter heeft - onrechtmatig handelen tegenover crediteuren van dochtervennootschap door dochter nieuwe verplichtingen te laten aangaan zonder de crediteuren te waarschuwen danwel de dochter surseance te laten aanvragen. moeder had feitelijke macht bij dochter door bevoegdheid bestuurders te schorsen, benoemen en ontslaan grensgevallen: interim-manager manager met opdracht van de Lenders als CRO interim-manager manager met rapportage verplichting (uitsluitend) aan de Lenders uitoefening van meerderheid stemrecht op de verpande aandelen door Lenders bij benoeming bestuurder

30 Verrekening, algemeen Wederkerigheid: Je moet zowel schuldeiser als schuldenaar zijn Gelijksoortigheid: prestatie moet beantwoorden aan de schuld Schuldenaar moet bevoegd zijn tot betaling van de schuld Schuldeiser is bevoegd betaling van zijn vordering af te dwingen Vordering en schuld moeten in hetzelfde vermogen zitten (niet een van elkaar afgescheiden vermogen) Vraag: Mag de bank ook haar niet opeisbare vorderingen verrekenen en mag zij ook een schuld in dollars verrekenen met een vordering in euros?

31 Verrekening Zowel schuldeiser als schuldenaar van de failliet Verrekening mogelijk indien schuld en vordering ontstaan zijn voor faillissement of voortvloeien uit handelingen voor faillissementsdatum met de gefailleerde verricht Tenzij verrekening gevolg is van overneming van vordering of schuld en overnemer is niet te goeder trouw

32 Verrekening, specifieke bankproblemen I Betaling op bankrekening van failliet (in spe) Onderscheid: Bank heeft geen / wel zekerheidsrecht op vordering die betaald wordt of wel zekerheidsrecht op vordering die betaald wordt Het enkele hebben van een vordering op de failliet is onvoldoende om betalingen die derden ten behoeve van de failliet verrichten op zijn rekening te verrekenen (HR 10 januari 1975, NJ 1976, 249 Postgiro) Indien het een betaling na faillissement betreft op de rekening courant een aan de bank verpanden vordering betreft, mag de Bank zich verhalen op de opbrengst (HR 17 februari 1995, NJ 1996, 471 Mulder q.q. / CLBN)

33 Verrekening, specifieke bankproblemen II Indien de betaling na faillissement betreft de opbrengst van de verkoop van een verpande zaak waarbij de koopsom niet verpand is, mag de Bank zich niet verhalen, HR 23 april 1999, JOR 1999, 109 Wollie Ook bij betaling voor faillissement: ING / Gunning q.q. HR 19 november 2004, NJ 2005, 199, geen verrekening, tenzij betaling: betaling verpande vordering betreft of met toestemming pandgever (!) rechtstreeks aan de bank plaats vindt (niet op de bankrekening van de pandgever, maar op tussenrekening)

34 Relevante vragen: Kredietopzegging I Is er contractuele mogelijkheid van onmiddellijke opzegging en zo ja onder welke voorwaarden? Is faciliteit uncommitted? Is art 30 ABV van toepassing? De relatie tussen de cliënt en de Bank kan zowel door de cliënt als door de Bank worden opgezegd. Indien de Bank de relatie opzegt, zal zij de Cliënt desgevraagd de reden van die opzegging meedelen. Na de opzegging van de relatie zullen de tussen de Cliënt en de Bank bestaande invididuele overeenkomsten zo spoedig mogelijk worden afgewikkeld met inachtneming van de daarvoor geldende termijnen. Voldoet opzegging aan de redelijkheid en billijkheid c.q misbruik van recht? belangenafweging toetsing uiteindelijk door rechter

35 Kredietopzegging II: toetsing Hof Arnhem inzake Rabo-Aarding (JOR 2003, 267): factoren voor rechtsgeldigheid van opzegging: de duur, de mate van exclusiviteit, de omvang en de ingewikkeldheid en het verloop van de kredietrelatie, een aanmerkelijke afname van de kredietwaardigheid en/of aanmerkelijke toeneming van het bancaire kredietrisico, dekkingspositie bank (obv de liquidatiewaarde) van belang het gedrag en de betrouwbaarheid van de kredietnemer heeft kredietnemer tijdig en juiste informatie verstrekt

36 Kredietopzegging III: toetsing (ernstig) verzuim kredietnemer bijv door overschrijding kredietlimiet overlevingskansen onderneming na reorganistatie of doorstart termijn die kredietnemer krijgt om een andere (huis-)bankier te zoeken en afhankelijkheid van op te zeggen krediet is krediet levensader van de onderneming? wijze van besluitvorming van de bank wijze waarop overleg is gevoerd met de kredietnemer kredietnemer voldoende gewaarschuwd heeft bank door eigen gedragingen verwachtingen heeft gewekt bijv toelating van overschrijding van de kredietlimiet maatschappelijke belangen bijv het voorbestaan van werkgelegenheid

37 Kredietopzegging IV: termijn jurisprudentie lagere rechters Opzegtermijn van drie maanden van rekening courant krediet is meestal voldoende (zie JOR 2003/284) Onregelmatigheden aanvraag vervolgfinanciering betekenen nog niet dat je bestaande financiering kan opzeggen (NJK 2004, 448) Opzegtermijn van twee maanden is in onderhavige geval onrechtmatig (JOR 2004, 283)

38 Kredietopzegging V: reden opzegging Opzegging kredietrelatie in verband met reputatie risico met inachtneming (voor wat betreft financieringsdeel) van termijn van drie maanden geaccepteerd (JOR 2004, 275 inzake erven Endstra) Opzegging kredietrelatie met uitstel voor aflossing van 4 maanden, niet geaccepteerd (LJN AU 2423) (tijdelijke dip in de onderneming)

39 Verhuurconstructie I Doel: bescherming van het stille pandrecht van de bank op bodemzaken Bodemzaken = roerende zaken die strekken tot stoffering van de bodem tafels, stoelen computers, machines; NB 1: niet grondstoffen, voorraden en halffabrikaten; NB 2: discussie showroom-zaken Reden: fiscaal voorrecht op bodemzaken gaat voor pandrecht van de bank Fiscus kan bodembeslag leggen op de bodemzaken van failliet en van derden tot de datum van het faillissement

40 Verhuurconstructie II alternatief: stellen dat zaken onroerend zijn (bijv bij machines ogv duurzame bestemming van artikel 5:20 BW; fysieke verbinding met grond niet nodig) Praktische uitvoering: haal de bodem onder zaken van de klant vandaan door verhuren aan bank of derde. bodembegrip=feitelijk (dus bedrijf stil leggen, sleutels wijzigen, KvK adres wijzigen) Is bodemverhuuurconstructie paulianeus? Nee, want pandhouder kan zaken ook weghalen als pandgever in verzuim is (NB: als pandgever weigert is afgiftebeslag en toestemming rechter nodig, tenzij pandrecht bij notariële akte)

Workshop Insolventierecht FR&R. Deel 2: Tijdens faillissement

Workshop Insolventierecht FR&R. Deel 2: Tijdens faillissement Workshop Insolventierecht FR&R Deel 2: Tijdens faillissement Rolf Verhoeven / Johan Jol 3 september 2009 Onderwerpen Mogelijke procedures en hun gevolgen Spelers en hun bevoegdheden Verhaalsmogelijkheden

Nadere informatie

Jurisprudentie Ondernemingsrecht

Jurisprudentie Ondernemingsrecht Jurisprudentie Ondernemingsrecht 3 februari 2015 Mr. P.J. Peters 1 HR 23 mei 2014, JOR 2014, 229 Kok/Maas q.q. Bestuurdersaansprakelijkheid/selectieve betaling Casus P. Kok ( Kok ) 100% bestuurder Kok

Nadere informatie

VSO-cursus. Insolventierecht Voortgezet: Separatisten Johan Jol April 2009

VSO-cursus. Insolventierecht Voortgezet: Separatisten Johan Jol April 2009 VSO-cursus Insolventierecht Voortgezet: Separatisten Johan Jol April 2009 Bank en faillissement: Inleiding Zekerheidsrechten Verrekening Separatist Inleiding Positie curator, politieagent Onderzoeksonderwerpen

Nadere informatie

Lezing LWV. Ondernemen via een rechtspersoon: (schijn)veilig? Roermond, 7 juni 2012

Lezing LWV. Ondernemen via een rechtspersoon: (schijn)veilig? Roermond, 7 juni 2012 Lezing LWV Ondernemen via een rechtspersoon: (schijn)veilig? Roermond, 7 juni 2012 Casus 1: Een bestuurder van een BV beseft, dat het faillissement van de BV onvermijdelijk is. Hij laat de BV nog enkele

Nadere informatie

Opzegging van kredietovereenkomsten na. ING/De Keizer. Michiel Peeters en Robin Thevissen

Opzegging van kredietovereenkomsten na. ING/De Keizer. Michiel Peeters en Robin Thevissen Opzegging van kredietovereenkomsten na ING/De Keizer Michiel Peeters en Robin Thevissen Juridische kwalificatie Zakelijke kredietovereenkomst is een onbenoemde duurovereenkomst (let op! consumentenkredietovereenkomsten:

Nadere informatie

PDF hosted at the Radboud Repository of the Radboud University Nijmegen

PDF hosted at the Radboud Repository of the Radboud University Nijmegen PDF hosted at the Radboud Repository of the Radboud University Nijmegen The following full text is a publisher's version. For additional information about this publication click this link. http://hdl.handle.net/2066/54061

Nadere informatie

Nummer: 1 Datum: 2 januari 2013. Hosting activiteiten en het ontwikkelen en produceren van maatwerk software

Nummer: 1 Datum: 2 januari 2013. Hosting activiteiten en het ontwikkelen en produceren van maatwerk software Bijlage 1 Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex artikel 73a Fw) Nummer: 1 Datum: 2 januari 2013 Gegevens gefailleerde: Datum uitspraak: 27 november 2012 Curator: mr. J.P. Davids R-C: De heer

Nadere informatie

Programma. Inleiding: Te onderscheiden gevallen: Wat is verrekening? Functies van verrekening Hoe verreken je?

Programma. Inleiding: Te onderscheiden gevallen: Wat is verrekening? Functies van verrekening Hoe verreken je? Verrekening Johan Jol Oktober 2009 Inleiding: Programma Wat is verrekening? Functies van verrekening Hoe verreken je? Gevolgen van verrekening Wettelijke versus contractuele verrekening Te onderscheiden

Nadere informatie

BESTUURDERSAANSPRAKELIJKHEID. Interne aansprakelijkheid

BESTUURDERSAANSPRAKELIJKHEID. Interne aansprakelijkheid BESTUURDERSAANSPRAKELIJKHEID Interne aansprakelijkheid Als de bestuurder zijn taak onbehoorlijk heeft vervuld en hem daarvan een ernstig verwijt kan worden gemaakt, kan de bestuurder op grond van art.

Nadere informatie

Actio Pauliana en onrechtmatige daadvordering. Mr. drs. KP. van Koppen

Actio Pauliana en onrechtmatige daadvordering. Mr. drs. KP. van Koppen Actio Pauliana en onrechtmatige daadvordering Mr. drs. KP. van Koppen Kluwer - Deventer - 1998 Voorwoord V Gebruikte afkortingen XV Algemene inleiding en verantwoording 1 Verantwoording 1 2 Een körte schets

Nadere informatie

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG (ex artikel 73a Faillissementswet)

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG (ex artikel 73a Faillissementswet) OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG (ex artikel 73a Faillissementswet) Nummer: 1 Datum: 1 oktober 2014 Gegevens onderneming KvK-nummer 32068863 Faillissements-/ surseancenummer Datum uitspraak : 25 augustus

Nadere informatie

Artikel 24. Artikel 24 lid 1 Pandrecht. Verkoop van verpande goederen

Artikel 24. Artikel 24 lid 1 Pandrecht. Verkoop van verpande goederen Artikel 24 Lid 1 Lid 2 Pandrecht Pandrecht Verkoop van verpande goederen Artikel 24 lid 1 Pandrecht Algemeen Het verschil tussen pand en retentie Het pandrecht in de AVC 2002 is nieuw ten opzichte van

Nadere informatie

VIERDE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN EQUINOX HOLDING B.V.

VIERDE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN EQUINOX HOLDING B.V. VIERDE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN EQUINOX HOLDING B.V. Gegevens onderneming : de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid EQUINOX HOLDING

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer : 7 Datum : 3 september 2013

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer : 7 Datum : 3 september 2013 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer : 7 Datum : 3 september 2013 Gegevens onderneming Faillissementsnummer : F12/37 Datum uitspraak : 14 februari 2012 Curator : mr. L.H. Hooites Rechter-commissaris : WK Project

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 5 Datum: 21 mei 2015

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 5 Datum: 21 mei 2015 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 5 Datum: 21 mei 2015 In dit verslag wordt de volgorde aangehouden uit het vorige verslag. Als geen nieuwe ontwikkelingen te melden zijn, maar nog wel te verwachten, wordt

Nadere informatie

Nummer: 1 Datum: 2 januari 2013. Ontwikkelen en produceren van maatwerksoftware, gamestudio en 3D oplossingen

Nummer: 1 Datum: 2 januari 2013. Ontwikkelen en produceren van maatwerksoftware, gamestudio en 3D oplossingen Bijlage 1 Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex artikel 73a Fw) Nummer: 1 Datum: 2 januari 2013 Gegevens gefailleerde: Datum uitspraak: 27 november 2012 Curator: mr. J.P. Davids R-C: De heer

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 6 Datum: 23 november 2015

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 6 Datum: 23 november 2015 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 6 Datum: 23 november 2015 In dit verslag wordt de volgorde aangehouden uit het vorige verslag. Als geen nieuwe ontwikkelingen te melden zijn, maar nog wel te verwachten, wordt

Nadere informatie

Bijlage 1 Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex artikel 73a Fw) Nummer: 4 Datum: 12 november 2014. Datum faillissement: 14 februari 2012

Bijlage 1 Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex artikel 73a Fw) Nummer: 4 Datum: 12 november 2014. Datum faillissement: 14 februari 2012 Bijlage 1 Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex artikel 73a Fw) Nummer: 4 Datum: 12 november 2014 Gegevens gefailleerde: Datum faillissement: 14 februari 2012 Bewindvoerder/curator: mr. J.P.

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG - 04

FAILLISSEMENTSVERSLAG - 04 FAILLISSEMENTSVERSLAG - 04 opgesteld op 28 mei 2014 Gefailleerde De besloten vennootschap Vitreum Almere B.V. in liquidatie Faillissementsnummer F.08/13/708 Datum uitspraak 20 augustus 2013 Curator mr.

Nadere informatie

Openbaar verslag ex artikel 73a Faillissementswet

Openbaar verslag ex artikel 73a Faillissementswet Openbaar verslag ex artikel 73a Faillissementswet Nummer: 5 Datum: 16 juli 2015 Gegevens onderneming Datum uitspraak : 29 april 2014 Curator : mr. S.V. Hardonk Rechter-commissaris : mr. D.M. Staal Activiteiten

Nadere informatie

Het drijven van een winkel in herenmode (gelegen aan de Veemarktstraat 24 te Breda)

Het drijven van een winkel in herenmode (gelegen aan de Veemarktstraat 24 te Breda) FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ART. 73A FW Nummer Eerste verslag Datum 6 november 2013 Gegevens onderneming Septième BV (kvk: 20057157) Faillissementsnummer F02/13/864 Datum uitspraak 8 oktober 2013 Curator

Nadere informatie

EERSTE FAILLISSEMENTSVERSLAG IN HET FAILLISSEMENT VAN KEUKENCENTRUM CORNELISSEN BV d.d. 26 februari 2009

EERSTE FAILLISSEMENTSVERSLAG IN HET FAILLISSEMENT VAN KEUKENCENTRUM CORNELISSEN BV d.d. 26 februari 2009 EERSTE FAILLISSEMENTSVERSLAG IN HET FAILLISSEMENT VAN KEUKENCENTRUM CORNELISSEN BV d.d. 26 februari 2009 Gegevens onderneming : Keukencentrum Cornelissen BV Faillissementsnummer : 09/53 F Datum uitspraak

Nadere informatie

Bijlage 1 Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex artikel 73a Fw) Nummer: 2 Datum: 26 juli 2012. Datum faillissement: 14 februari 2012

Bijlage 1 Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex artikel 73a Fw) Nummer: 2 Datum: 26 juli 2012. Datum faillissement: 14 februari 2012 Bijlage 1 Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex artikel 73a Fw) Nummer: 2 Datum: 26 juli 2012 Gegevens gefailleerde: Datum faillissement: 14 februari 2012 Bewindvoerder/curator: mr. J.P. Davids

Nadere informatie

Het drijven van een winkel in herenmode (gelegen aan de Veemarktstraat 24 te Breda)

Het drijven van een winkel in herenmode (gelegen aan de Veemarktstraat 24 te Breda) FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ART. 73A FW Nummer Vijfde en tevens laatste verslag Datum 14 oktober 2014 Gegevens onderneming Septième BV (kvk: 20057157) Faillissementsnummer F02/13/864 Datum uitspraak 8 oktober

Nadere informatie

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG (ex artikel 73a Faillissementswet)

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG (ex artikel 73a Faillissementswet) OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG (ex artikel 73a Faillissementswet) Nummer: 2 Datum: 7 januari 2015 Gegevens onderneming KvK-nummer 32068863 Faillissements-/ surseancenummer Datum uitspraak : 25 augustus

Nadere informatie

Actualiteiten bijzonder beheer voor banken

Actualiteiten bijzonder beheer voor banken Actualiteiten bijzonder beheer voor banken Deze presentatie is beschikbaar op legalbusinessday.nl Monique Laenen Ewald Netten Mervyn Odink Kredietopzeggingen De negen factoren van Rabobank / Aarding* Praktijk:

Nadere informatie

Zekerheden en ondernemingsvormen. U bent geslaagd als u 13 of meer van de 18 vragen goed heeft.

Zekerheden en ondernemingsvormen. U bent geslaagd als u 13 of meer van de 18 vragen goed heeft. Antwoorden Oefenexamen U bent geslaagd als u 13 of meer van de 18 vragen goed heeft. 1. Alleen antwoord A is juist. Een stil pandrecht kan eenvoudig worden omgezet in een openbaar pandrecht, namelijk door

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 31 augustus 2015

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 31 augustus 2015 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 31 augustus 2015 De bevindingen zijn gebaseerd op verstrekte en/of aangetroffen informatie. Dit verslag is niet bedoeld om rechten en/of verplichtingen vast te leggen

Nadere informatie

De faillissementspauliana en het financieren van ondernemingen in financiële moeilijkheden

De faillissementspauliana en het financieren van ondernemingen in financiële moeilijkheden De faillissementspauliana en het financieren van ondernemingen in financiële moeilijkheden 18 12 2012 Ing. J.M. Eerkes Hugo de Grootplein 18 2613 VL Delft Studentnummer: 838955445 Scriptie ter afsluiting

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 12 Datum: 25 april 2013

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 12 Datum: 25 april 2013 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 12 Datum: 25 april 2013 Gegevens onderneming: de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid WHITE HILL FRANCHISE B.V., handelend onder de naam REAL ESTATE LEARNING

Nadere informatie

Mr. drs Vriezekolk: 24,65 uren Faillissementsmedewerkster: 2,9 uren

Mr. drs Vriezekolk: 24,65 uren Faillissementsmedewerkster: 2,9 uren Faillissementsverslag ex art. 73a Fw Nummer: 3 Datum: 11-03-2016 inzake Faillissement van : Bij Ons BV Rechtbank : Gelderland Faillissementsnummer : C/05/15/680 F Datum faillietverklaring : 11 augustus

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG 1. Datum 21 november 2014

FAILLISSEMENTSVERSLAG 1. Datum 21 november 2014 FAILLISSEMENTSVERSLAG 1. Datum 21 november 2014 Faillissement : IJK Holding BV Faillissementsnummer : F.05/14/987 Datum uitspraak : 14 oktober 2014 Curator : Mr I.J.G.H. Hage Rechter-commissaris : Mr A.M.P.T.

Nadere informatie

Voor zover de tekst in dit verslag afwijkt van hetgeen in het vorige verslag is gemeld, is die tekst vetgedrukt weergegeven.

Voor zover de tekst in dit verslag afwijkt van hetgeen in het vorige verslag is gemeld, is die tekst vetgedrukt weergegeven. De inhoud van dit verslag is identiek aan de digitale versie die aan de rechtbank is verzonden. VERSLAG 1 Datum: 11 januari 2013 Gegevens onderneming : Ordinatio Plus B.V. Faillissementsnummer : F.01/12/1022

Nadere informatie

EERSTE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN MICHAEL VAN DE HAAR TRANSPORT EN MACHINEVERHUUR B.V.

EERSTE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN MICHAEL VAN DE HAAR TRANSPORT EN MACHINEVERHUUR B.V. EERSTE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN MICHAEL VAN DE HAAR TRANSPORT EN MACHINEVERHUUR B.V. Gegevens onderneming Faillissementsnummer Datum uitspraak : 4 februari

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer : 1 Datum : 23 april 2015

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer : 1 Datum : 23 april 2015 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer : 1 Datum : 23 april 2015 Gegevens onderneming Faillissementsnummer : C/18/15/104 F Datum uitspraak : 24 maart 2015 Curator Rechter-commissaris HAT Internationaal Transport

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE. Enige afkortingen Lijst van verkort aangehaalde werken

INHOUDSOPGAVE. Enige afkortingen Lijst van verkort aangehaalde werken nr. INHOUDSOPGAVE Enige afkortingen Lijst van verkort aangehaalde werken Hoofdstuk 1 Inleiding /1 1. Introductie / 1 2. Hoofdregels verhaal; gehele vermogen van de schuldenaar en gelijkheid van schuldeisers

Nadere informatie

De inhoud van de aan de rechtbank toegezonden papieren versie van dit verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag.

De inhoud van de aan de rechtbank toegezonden papieren versie van dit verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag. FAILLISSEMENTSVERSLAG ex artikel 73a Fw verslagnummer 3 (eindverslag) De inhoud van de aan de rechtbank toegezonden papieren versie van dit verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag. Indien

Nadere informatie

EERSTE OPENBAAR VERSLAG SURSEANCE VAN BETALING

EERSTE OPENBAAR VERSLAG SURSEANCE VAN BETALING EERSTE OPENBAAR VERSLAG SURSEANCE VAN BETALING NAAM SURSEANCE : Hotel/Restaurant De Roskam B.V. INSCHRIJVINGSNUMMER KVK : 809788822 SURSEANCENUMMER : C/05/13/42S RECHTER-COMMISSARIS : Mr. J.S.W. Lucassen

Nadere informatie

ZEVENDE EN TEVENS EINDVERSLAG INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN AKS GRAFISCHE AFWERKING EN DRUKWERKVEREDELING B.V.

ZEVENDE EN TEVENS EINDVERSLAG INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN AKS GRAFISCHE AFWERKING EN DRUKWERKVEREDELING B.V. ZEVENDE EN TEVENS EINDVERSLAG INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN AKS GRAFISCHE AFWERKING EN DRUKWERKVEREDELING B.V. Gegevens onderneming : De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid AKS Grafische

Nadere informatie

Datum faillietverklaring : 19 november 2013 Rechter-commissaris : mr. W. Reinds -> mw mr. W.J. Geurts-De Veld per 2 februari 2015

Datum faillietverklaring : 19 november 2013 Rechter-commissaris : mr. W. Reinds -> mw mr. W.J. Geurts-De Veld per 2 februari 2015 Rechtbank Rotterdam Kenmerk : C 10/13/1156 F Datum faillietverklaring : 19 november 2013 Rechter-commissaris : mr. W. Reinds -> mw mr. W.J. Geurts-De Veld per 2 februari 2015 FAILLISSEMENT BRANDHORST B.V.

Nadere informatie

Bijlage 1 Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.)

Bijlage 1 Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.) Bijlage 1 Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.) Nummer: 5 Datum: 5 april 2016 Gegevens onderneming: Datum uitspraak: 10-03-2015 Curator: Mr C.G.H. Hofland R-C: Mr C.T.M. Luijks

Nadere informatie

DERDE FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: /CAMN Datum: 21 oktober 2015

DERDE FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: /CAMN Datum: 21 oktober 2015 DERDE FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 218533/CAMN Datum: 21 oktober 2015 Gegevens onderneming : de besloten vennootschap Arjolux Montage B.V., h.o.d.n. Arjolux Serres en Kozijnen, statutair gevestigd te

Nadere informatie

Bijlage 1 Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.)

Bijlage 1 Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.) Bijlage 1 Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.) Nummer: 6 Datum: 07-04-2016 Gegevens onderneming: Datum uitspraak: 23-09-2014 Curator: MR C.G.H. Hofland R-C: MR H.W.P.J. Hopmans

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer : 3

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer : 3 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer : 3 Datum : 13 juli 2010 Gegevens onderneming : Pro Horeca Leek B.V. Faillissementsnummer : 09/329 F Datum uitspraak : 01 december 2009 Curator : Mr. P.J. Fousert Rechter-commissaris

Nadere informatie

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.)

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.) Insolventienummer: Toezichtzaaknummer: Datum uitspraak: Curator: R-C: F.02/17/152 NL:TZ:0000012497:F001 11-04-2017 Mr. F.T. Hiemstra mr. CTM Luijks Algemeen Gegevens onderneming De besloten vennootschap

Nadere informatie

- Lecourt Planontwikkeling B.V. - HestiaCura B.V. - Fluttert Pensioen B.V.

- Lecourt Planontwikkeling B.V. - HestiaCura B.V. - Fluttert Pensioen B.V. FAILLISSEMENTSVERSLAG nummer: 2 datum: 13 april 2016 Gegevens onderneming Faillissementsnummer : Fluttert Beheer B.V. : C08/15/630 F Datum uitspraak : 16 december 2015 Curator Rechter-commissaris : Mr.

Nadere informatie

Openbaar verslag ex artikel 73a Faillissementswet, tevens eindverslag

Openbaar verslag ex artikel 73a Faillissementswet, tevens eindverslag Openbaar verslag ex artikel 73a Faillissementswet, tevens eindverslag Nummer: 2 Datum: 2 juni 2015 Gegevens onderneming : Hendriks Parket B.V. h.o.d.n. Vloer Het Zelf Laagraven 5, 3439 LG Nieuwegein Kamer

Nadere informatie

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.)

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.) Insolventienummer: Toezichtzaaknummer: Datum uitspraak: Curator: R-C: F.08/15/630 NL:TZ:0000011473:F001 16-12-2015 mr. W.H.J.M. Haafkes mr. A.E. Zweers Algemeen Gegevens onderneming Fluttert Beheer B.V.

Nadere informatie

De bodemverhuurconstructie onder vuur

De bodemverhuurconstructie onder vuur De bodemverhuurconstructie onder vuur Sinds het arrestvan de Hoge Raad inzake Ontvanger/NMB (HR 12 april 1985, NJ 1986/808), waarin werd geoordeeld dat in dat geval de bodemverhuurconstructie een geoorloofde

Nadere informatie

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG NDY NEDERLAND B.V. Nummer: 1 Datum: 14 april 2015

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG NDY NEDERLAND B.V. Nummer: 1 Datum: 14 april 2015 Gegevens onderneming : NDY Nederland B.V. Faillissementsnummer : C/16/15/216 F Datum uitspraak : 17 maart 2015 Curator : mr. M. Telderman R-C : mr. E.T.M. Schoevaars Activiteiten onderneming : ICT-dienstverlening

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 2 Datum: 12 december 2011

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 2 Datum: 12 december 2011 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 2 Datum: 12 december 2011 Gegevens failliet : de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid BIEZE HOLDING B.V., statutair gevestigd te Voorst en kantoorhoudende

Nadere informatie

VIERDE GECONSOLIDEERDE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW IN DE FAILLISSEMENTEN VAN:

VIERDE GECONSOLIDEERDE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW IN DE FAILLISSEMENTEN VAN: VIERDE GECONSOLIDEERDE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW IN DE FAILLISSEMENTEN VAN: 1. J.FA. DE VEER BEHEER B.V. en 2. ACI PRINTING COMPANY B.V. Gegevens onderneming en Faillissementsnummer

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer : VI

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer : VI FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer : VI Datum : 23 mei 2010 Gegevens onderneming : Pro Horeca Leek B.V. Faillissementsnummer : 09/329 F Datum uitspraak : 01 december 2009 Curator : mr. P.J. Fousert Rechter-commissaris

Nadere informatie

: financiële holding, beheer- en beleggingsmaatschappij

: financiële holding, beheer- en beleggingsmaatschappij Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon ex artikel 73a FW Datum: 12 februari 2014 Nummer: een Gegevens onderneming : de besloten vennootschap P. Louwerse Beheer B.V. Faillissementsnummer : C 02/15/14

Nadere informatie

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.)

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.) Insolventienummer: Toezichtzaaknummer: Datum uitspraak: Curator: R-C: F.05/15/995 NL:TZ:0000002078:F001 29-12-2015 Mr. C.A. Hage mr. A.M.P.T. Blokhuis Algemeen Gegevens onderneming T.T.N. Ederveen B.V.,

Nadere informatie

Verlening van zorg aan ouderen (dagopvang, thuiszorg en permanente inwoning). 175, 42 uur

Verlening van zorg aan ouderen (dagopvang, thuiszorg en permanente inwoning). 175, 42 uur FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ART. 73A FW Nummer Derde verslag Datum 23 mei 2014 Gegevens onderneming Ouderenzorg Anders B.V. Faillissementsnummer F.02/13/953 Datum uitspraak 5 november 2013 Curator Mr. L.B.A.

Nadere informatie

De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag.

De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag. De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag. FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 16 mei 2014 Gegevens onderneming Naam Adres Bestuurder Faillissementsnummer

Nadere informatie

DERDE FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: /CAMN Datum: 01 december 2015

DERDE FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: /CAMN Datum: 01 december 2015 DERDE FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 218895/CAMN Datum: 01 december 2015 Gegevens onderneming : de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Ilmo B.V., statutair gevestigd te Arnhem, kantoorhoudende

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 7 maart 2011

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 7 maart 2011 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 7 maart 2011 Gegevens onderneming : Ton Donkelaar Containerservice BV, gevestigd te (3903 LG) Veenendaal aan de Kernreactorstraat 48, KvK Utrecht dossnr. 09139709

Nadere informatie

EERSTE OPENBARE VERSLAG EX ARTIKEL 73A FAILLISSEMENTSWET IN HET FAILLISSEMENT VAN WILLIAM VAN DROM HOLDING B.V.

EERSTE OPENBARE VERSLAG EX ARTIKEL 73A FAILLISSEMENTSWET IN HET FAILLISSEMENT VAN WILLIAM VAN DROM HOLDING B.V. Het papieren verslag is identiek aan het digitale verslag. EERSTE OPENBARE VERSLAG EX ARTIKEL 73A FAILLISSEMENTSWET IN HET FAILLISSEMENT VAN WILLIAM VAN DROM HOLDING B.V. inzake : de besloten vennootschap

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG : 1

FAILLISSEMENTSVERSLAG : 1 FAILLISSEMENTSVERSLAG : 1 Gegevens onderneming : L. Janssens Ontwikkeling Advies en Beheer B.V., KvK nr. 02098347, gevestigd te Koeweg 4, 9409 TP Loon. L. Janssens Ontwikkeling Advies en Beheer B.V. vormt

Nadere informatie

2013: Het overwaardearrangement na ASR/Achmea en FCF/Schreurs en Brouns q.q. Houdbaarheidsdatum overschreden?

2013: Het overwaardearrangement na ASR/Achmea en FCF/Schreurs en Brouns q.q. Houdbaarheidsdatum overschreden? 2013: Het overwaardearrangement na ASR/Achmea en FCF/Schreurs en Brouns q.q. Houdbaarheidsdatum overschreden? 2015: De Hoge Raad heeft gesproken: DLL/Van Logtestijn 16 oktober 2015 en Ingwersen/ING 16

Nadere informatie

Verslagperiode: 21 oktober 2014 t/m 17 november 2014

Verslagperiode: 21 oktober 2014 t/m 17 november 2014 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 17 november 2014 Gegevens failliet: Rijnbeek B.V. KvK-nummer: 30040785 Faillissementsnummer: F.16/14/935 Datum uitspraak: 21 oktober 2014 Rechter-commissaris: mr.

Nadere informatie

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.)

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.) Insolventienummer: Toezichtzaaknummer: Datum uitspraak: Curator: R-C: F.18/17/21 NL:TZ:0000010836:F001 31-01-2017 mr. E. Heuzeveldt mr. F. Brekelmans Algemeen Gegevens onderneming SteFoS Montage BV Paardemaat

Nadere informatie

M.C.M. Hopmans. enig bestuurder. Hopmans Holding B.V. enig aandeelhouder. enig bestuurder. GMA Group B.V. enig aandeelhouder enig bestuurder

M.C.M. Hopmans. enig bestuurder. Hopmans Holding B.V. enig aandeelhouder. enig bestuurder. GMA Group B.V. enig aandeelhouder enig bestuurder Faillissementsverslag nummer 1 datum: 6 oktober 2011 Gegevens onderneming : GMA Group B.V. te Alphen aan den Rijn Faillissementsnummer : F.11/651 Datum uitspraak : 6 september 2011 Curator : mr. J.N. van

Nadere informatie

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.)

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.) Insolventienummer: Toezichtzaaknummer: Datum uitspraak: Curator: R-C: F.16/17/297 NL:TZ:0000014294:F001 27-06-2017 mr. R.H. Smink mr. D.M. Staal Algemeen Gegevens onderneming De besloten vennootschap FADELLO

Nadere informatie

Verslagperiode : 12 augustus 2014 t/m 25 augustus 2014. : D.I.E van Dijke : 7 uur en 48 minuten

Verslagperiode : 12 augustus 2014 t/m 25 augustus 2014. : D.I.E van Dijke : 7 uur en 48 minuten Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon ex artikel 73a FW Datum: 26 augustus 2014 Nummer: één Gegevens onderneming : Zeeland Projects B.V. h.o.d.n. Slabbekoorn Interieurbouw, : Bulthaup Center Chef

Nadere informatie

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG NR. 4. EX ARTIKEL 73A FAILLISSEMENTSWET

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG NR. 4. EX ARTIKEL 73A FAILLISSEMENTSWET OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG NR. 4. EX ARTIKEL 73A FAILLISSEMENTSWET In dit verslag wordt veelvuldig verwezen naar de eerdere openbare verslagen. In het geval tekst uit de eerdere verslagen is blijven

Nadere informatie

Voor zover de tekst in dit verslag afwijkt van hetgeen in het vorige verslag is gemeld, is die tekst vetgedrukt weergegeven.

Voor zover de tekst in dit verslag afwijkt van hetgeen in het vorige verslag is gemeld, is die tekst vetgedrukt weergegeven. De inhoud van dit verslag is identiek aan de digitale versie die aan de rechtbank is verzonden. VERSLAG 2 Datum: 1 juli 2013 Gegevens onderneming : Ordinatio Plus B.V. Faillissementsnummer : F.01/12/1022

Nadere informatie

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.)

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.) Insolventienummer: Toezichtzaaknummer: Datum uitspraak: Curator: R-C: F.18/17/197 NL:TZ:0000015396:F001 13-09-2017 mr. S. Gessel mr. P Molema Algemeen Gegevens onderneming Apotheek Musselkanaal B.V., gevestigd

Nadere informatie

VIERDE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN INSTINCT B.V.

VIERDE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN INSTINCT B.V. VIERDE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN INSTINCT B.V. Gegevens onderneming : de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Instinct B.V. (KvK-nummer

Nadere informatie

HET DIGITAAL GEDEPONEERDE VERSLAG IS IDENTIEK AAN HET AAN DE RECHTER-COMMISSARIS VERZONDEN VERSLAG

HET DIGITAAL GEDEPONEERDE VERSLAG IS IDENTIEK AAN HET AAN DE RECHTER-COMMISSARIS VERZONDEN VERSLAG FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 27 augustus 2014 HET DIGITAAL GEDEPONEERDE VERSLAG IS IDENTIEK AAN HET AAN DE RECHTER-COMMISSARIS VERZONDEN VERSLAG Gegevens ondernemingen Faillissementsnummer :

Nadere informatie

EERSTE OPENBARE VERSLAG EX ARTIKEL 73A FAILLISSEMENTSWET IN HET FAILLISSEMENT VAN WILLIAM VAN DROM B.V.

EERSTE OPENBARE VERSLAG EX ARTIKEL 73A FAILLISSEMENTSWET IN HET FAILLISSEMENT VAN WILLIAM VAN DROM B.V. Het papieren verslag is identiek aan het digitale verslag. EERSTE OPENBARE VERSLAG EX ARTIKEL 73A FAILLISSEMENTSWET IN HET FAILLISSEMENT VAN WILLIAM VAN DROM B.V. inzake : de besloten vennootschap met

Nadere informatie

WIJZIGINGEN WORDEN MET ROOD AANGEGEVEN

WIJZIGINGEN WORDEN MET ROOD AANGEGEVEN Bijlage 1 Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.) Nummer: 2 + tevens EIND-verslag Datum: 22-4-2014 WIJZIGINGEN WORDEN MET ROOD AANGEGEVEN Datum uitspraak: 7 januari 2014 Curator:

Nadere informatie

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.)

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.) Insolventienummer: Toezichtzaaknummer: Datum uitspraak: Curator: R-C: F.10/17/389 NL:TZ:0000015019:F002 15-08-2017 mr. R.M. Avezaat mr. de Winkel Algemeen Gegevens onderneming Gottijn Holding B.V. Beugsloepweg

Nadere informatie

Verlening van zorg aan ouderen (dagopvang, thuiszorg en permanente inwoning).

Verlening van zorg aan ouderen (dagopvang, thuiszorg en permanente inwoning). FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ART. 73A FW Nummer Eerste verslag Datum 29 november 2013 Gegevens onderneming Ouderenzorg Anders B.V. Faillissementsnummer F.02/13/953 Datum uitspraak 5 november 2013 Curator Mr.

Nadere informatie

Stoor Development B.V. 11/6 F. mr. R.H.H. van Wijk. mr. W.A.H. Melissen. 9,8 uur 26,2 uur

Stoor Development B.V. 11/6 F. mr. R.H.H. van Wijk. mr. W.A.H. Melissen. 9,8 uur 26,2 uur Bijlage 1 Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex artikel 73a Fw) Nummer: 2 Datum: 22 juni 2011 Gegevens gefailleerde: Datum uitspraak: 4 januari 2011 Curator: mr. R.H.H. van Wijk R-C: mr. W.A.H.

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer : 3 Datum : 13 mei 2014

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer : 3 Datum : 13 mei 2014 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer : 3 Datum : 13 mei 2014 Gegevens onderneming Faillissementsnummer : C/18/13/368 F Datum uitspraak : 15 oktober 2013 Curator : Mr. L.H. Hooites Rechter-commissaris : Mr. A.L.

Nadere informatie

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.)

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.) Insolventienummer: Toezichtzaaknummer: Datum uitspraak: Curator: R-C: F.09/16/159 NL:TZ:0000004448:F001 15-03-2016 mr. S.H. Broeseliske mr. R. Cats Algemeen Gegevens onderneming De besloten vennootschap

Nadere informatie

TWEEDE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN. ABC BUSINESS DIRECTORIES THE NETHERLANDS B.V. en KOMPASS B.V.

TWEEDE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN. ABC BUSINESS DIRECTORIES THE NETHERLANDS B.V. en KOMPASS B.V. TWEEDE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN ABC BUSINESS DIRECTORIES THE NETHERLANDS B.V. en KOMPASS B.V. Gegevens onderneming : De besloten vennootschap met beperkte

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer : 4 Datum : 02-02-2015

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer : 4 Datum : 02-02-2015 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer : 4 Datum : 02-02-2015 Gegevens onderneming Faillissementsnummer : C/18/14/146 F Datum uitspraak : 8 april 2014 Curator : Mr. P.J. Fousert Rechter-commissaris : Mr. L.T. de

Nadere informatie

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG TEVENS EINDVERSLAG SURSEANCE (ex artikel 73a Faillissementswet)

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG TEVENS EINDVERSLAG SURSEANCE (ex artikel 73a Faillissementswet) OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG TEVENS EINDVERSLAG SURSEANCE (ex artikel 73a Faillissementswet) Nummer: 1 Datum: 13 januari 2014 Gegevens onderneming (hierna: "CTW OG") Faillissements-/ surseancenummer,

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG - 03 opgesteld op 4 april 2014

FAILLISSEMENTSVERSLAG - 03 opgesteld op 4 april 2014 FAILLISSEMENTSVERSLAG - 03 opgesteld op 4 april 2014 Gefailleerden Faillissementsnummers JDR Bouwregie B.V. JDR Kozijnen B.V. C/14/13/434 F (JDR Bouwregie B.V.) C/08/13/852 F (JDR Kozijnen B.V.) Datum

Nadere informatie

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.)

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.) Insolventienummer: Toezichtzaaknummer: Datum uitspraak: Curator: R-C: F.13/16/474 NL:TZ:0000008865:F001 01-11-2016 mr. J.R. Feenstra mr. WF Korthals Altes Algemeen Gegevens onderneming Glashandel de Amstel

Nadere informatie

Nummer: 4 Datum: 7 november 2011

Nummer: 4 Datum: 7 november 2011 Nummer: 4 Datum: 7 november 2011 Gegevens: Datum uitspraak: 9 november 2010 Curator: Mr. J.W. Achterberg R-C: Mr. K.D. van Ringen Activiteiten onderneming: Het verlenen van managementdiensten en services

Nadere informatie

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG nummer 1-5 augustus 2014 Gegevens gefailleerde Biologie Industries B.V. Faillissementsnummer 13/14/336 Datum uitspraak 27 mei 2014 Curator mr. P.J. Bos Rechter-commissaris

Nadere informatie

: groothandel in lederwaren, met name tassen Omzetgegevens : 2011: , : ,-- Personeel gemiddeld aantal 12

: groothandel in lederwaren, met name tassen Omzetgegevens : 2011: , : ,-- Personeel gemiddeld aantal 12 FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ART. 73A FW Nummer Zevende verslag ex art. 73a Fw Datum 2 september 2015 Gegevens onderneming Van Gils Leather BV (kvk: 20076098) Faillissementsnummer 8 maart 2013: Surseance van

Nadere informatie

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.)

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.) Insolventienummer: Toezichtzaaknummer: Datum uitspraak: Curator: R-C: F.08/16/393 NL:TZ:0000008449:F001 04-10-2016 mr. M.A. Kerkdijk mr. M.M. Verhoeven Algemeen Gegevens onderneming FANS Intelligent Steel

Nadere informatie

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.)

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.) Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.) Nummer: 1 Datum: 5 oktober 2010 Gegevens onderneming: Nederlandse Beveiligingsdienst B.V. Faillissementsnummer: 10/680 F Datum uitspraak:

Nadere informatie

: financiële holding, beheer- en beleggingsmaatschappij : 2012: 14.604,--

: financiële holding, beheer- en beleggingsmaatschappij : 2012: 14.604,-- Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon ex artikel 73a FW Datum: 12 mei 2014 Nummer: twee Gegevens onderneming : de besloten vennootschap P. Louwerse Beheer B.V. Faillissementsnummer : C 02/15/14

Nadere informatie

VIJFDE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN INSTINCT B.V.

VIJFDE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN INSTINCT B.V. VIJFDE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN INSTINCT B.V. Gegevens onderneming : de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Instinct B.V. (KvKnummer

Nadere informatie

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.)

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.) Insolventienummer: Toezichtzaaknummer: Datum uitspraak: Curator: R-C: F.01/16/301 NL:TZ:0000006602:F001 07-06-2016 mr. S.M.P. Jacobs mr. S.J.O. de Vries Algemeen Gegevens onderneming Bernheze Transport

Nadere informatie

TWEEDE GECONSOLIDEERDE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE DE FAILLISSEMENTEN VAN

TWEEDE GECONSOLIDEERDE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE DE FAILLISSEMENTEN VAN TWEEDE GECONSOLIDEERDE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE DE FAILLISSEMENTEN VAN 1. INFINITY GROEP B.V. 2. INFINITY WEST B.V. 3. AVENANT ASBEST SANERING B.V. Gegevens onderneming :

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 25 november 2013

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 25 november 2013 Identiek aan het digitaal ingediende verslag FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 25 november 2013 Gegevens onderneming: : Thurlings Management Beheer Holding B.V., gevestigd te Rotterdam (3059 VH) aan

Nadere informatie

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.)

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.) Insolventienummer: Toezichtzaaknummer: Datum uitspraak: Curator: R-C: F.15/17/143 NL:TZ:0000013355:F001 23-05-2017 Mr. A.C.J. Hanrath mr. K. van Dijk Algemeen Gegevens onderneming Lucca Vastgoed Beheer

Nadere informatie

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.)

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.) Insolventienummer: Toezichtzaaknummer: Datum uitspraak: Curator: R-C: F.16/16/357 NL:TZ:0000006784:F001 21-06-2016 mr. D.H. de Haan mr. van Vugt Algemeen Gegevens onderneming J. Broere Beheer B.V. Statutair

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 6 Datum: 10 juni 2014

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 6 Datum: 10 juni 2014 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 6 Datum: 10 juni 2014 Gegevens onderneming: de besloten vennootschap Laurens Marius College B.V., gevestigd te Apeldoorn aan de Oude Apeldoornseweg 41-45. Faillissementsnummer

Nadere informatie

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.)

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.) Insolventienummer: Toezichtzaaknummer: Datum uitspraak: Curator: R-C: F.02/16/378 NL:TZ:0000007434:F001 26-07-2016 mr. J.A.A.M. Verschure mr. CTM Luijks Algemeen Gegevens onderneming Burnett Television

Nadere informatie

Openbaar verslag ex artikel 73a Faillissementswet

Openbaar verslag ex artikel 73a Faillissementswet Openbaar verslag ex artikel 73a Faillissementswet Nummer: 4 Datum: 15 september 2011 Gegevens onderneming : Peter Beurskens Digital B.V. Datum uitspraak : 9 november 2010 Curator : mr. S.V. Hardonk Rechter-commissaris

Nadere informatie