Onder Professoren. Aansprakelijkheid van bestuurders. 14 april 2015 VAAN Utrecht. prof. mr. Claartje Bulten

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Onder Professoren. Aansprakelijkheid van bestuurders. 14 april 2015 VAAN Utrecht. prof. mr. Claartje Bulten"

Transcriptie

1 Onder Professoren Aansprakelijkheid van bestuurders 14 april 2015 VAAN Utrecht prof. mr. Claartje Bulten

2 Aansprakelijkheid van bestuurders Onderwerpen Interne aansprakelijkheid Externe aansprakelijkheid

3 Interne aansprakelijkheid (1) Inleiding * voor alle rechtspersonen * inspanningsverbintenis * norm voor handelen: het belang van de vennootschap (rechtspersoon) en de met haar verbonden onderneming Zie art. 2:129 lid 5 en 2:239 lid 5 BW

4 Interne aansprakelijkheid (2) Twee belangrijke uitspraken (a) HR 10 januari 1997 (Staleman/Van de Ven) (b) HR 29 november 2002 (Schwandt/Berghuizer Papierfabriek)

5 Interne aansprakelijkheid (3) Een blik op de wettekst, art. 2:9 lid 1 BW: Elke bestuurder is tegenover de rechtspersoon gehouden tot een behoorlijke vervulling van zijn taak. Tot de taak van de bestuurder behoren alle bestuurstaken die niet bij of krachtens de wet of de statuten aan een of meer andere bestuurders zijn toebedeeld.

6 Interne aansprakelijkheid (3) Een blik op de wettekst, art. 2:9 lid 2 BW: Elke bestuurder draagt verantwoordelijkheid voor de algemene gang van zaken. Hij is voor het geheel aansprakelijk terzake van onbehoorlijk bestuur, tenzij hem mede gelet op de aan anderen toebedeelde taken geen ernstig verwijt kan worden gemaakt en hij niet nalatig is geweest in het treffen van maatregelen om de gevolgen van onbehoorlijk bestuur af te wenden.

7 Interne aansprakelijkheid (4) Denk ook nog aan: (a) Decharge * zie art. 2:101 lid 3 en 2:210 lid 3 en 5 BW * reikwijdte decharge * wie verleent? (b) Verjaring van de art. 2:9-vordering * HR 4 mei 2012, JOR 2012/340 (Huisman q.q./ Hoskens)

8 Inleiding * Grondslag is art. 6:162 BW * Het standaardarrest: Ontvanger/Roelofsen HR 8 december 2006, JOR 2007/38-2 categorieën - norm is: (voldoende) ernstig verwijt

9 Inleiding Ontvanger/Roelofsen: ( ) grond zijn voor aansprakelijkheid van degene die als bestuurder (i) namens de vennootschap heeft gehandeld dan wel (ii) heeft bewerkstelligd of toegelaten dat de vennootschap haar wettelijke of contractuele verplichtingen niet nakomt.

10 (1) Spaanse Villa s * Ook wel Spaans Zomerhuisje genoemd * HR 23 november 2012, JOR 2013/40 m.nt. Van Andel en Rutten * Onrust!

11 (1) Spaanse Villa s Ro : ( ) Het hof heeft hem immers aansprakelijk geoordeeld op de grond dat hij in strijd heeft gehandeld met een op hem persoonlijk rustende zorgvuldigheidsverplichting jegens schuldeisers Hoffmann c.s. en niet op de grond dat hem als bestuurder het verwijt wordt gemaakt dat door zijn onbehoorlijke taakuitoefening de Vennootschap in strijd heeft gehandeld met een op haar rustende zorgvuldigheidsverplichting jegens Hoffmann c.s.

12 (1) Spaanse Villa s Voor een dergelijke aansprakelijkheid van een bestuurder die niet een tekortschietende of onbehoorlijke taakuitoefening als bestuurder betreft, maar rust op een daarvan losstaande zorgvuldigheidsnorm gelden de gewone regels van onrechtmatige daad. In het bijzonder is dan niet vereist dat de bestuurder een ernstig verwijt van zijn handelen kan worden gemaakt.

13 (1) Spaanse Villa s Dat geldt ook in een geval als het onderhavige, waarin de onrechtmatige gedragingen van de bestuurder in het maatschappelijk verkeer (tevens) als gedragingen van de vennootschap kunnen worden aangemerkt, zodat ook de vennootschap uit eigen hoofde op grond van onrechtmatige daad aansprakelijk gehouden kan worden.

14 (2) Hezemans Air/Van der Meer * HR 5 september 2014, JOR 2014/296 m.nt. Kroeze * ook wel Tulip Air genoemd * uitleg Spaanse Villa s

15 (2) Hezemans Air/Van der Meer Ro : Bestuurdersaansprakelijkheid is evenwel niet aan de orde in een geval als zich voordeed in het arrest HR 23 november 2012, ECLI:NL:HR:2012:BX5881, NJ 2013/302 (Spaanse Villa).

16 (2) Hezemans Air/Van der Meer Ro : Dat arrest had niet betrekking op het handelen van de betrokkene bij zijn taakvervulling als bestuurder van een vennootschap, maar op de vraag of de betrokkene, optredend als deskundig bemiddelaar (dienstverlener), had gehandeld in strijd met een op hem in die hoedanigheid van deskundig bemiddelaar rustende zorgvuldigheidsnorm.

17 (2) Hezemans Air/Van der Meer Ro : Zoals vermeld in rov van genoemd arrest had het hof immers (in cassatie onbestreden) geoordeeld dat niet de vennootschap waarvan de betrokkene bestuurder was, maar de betrokkene zelf als bemiddelaar optrad. Voor toepassing van de verzwaarde maatstaf als hiervoor in bedoeld, bestaan in een zodanig geval niet de aan het slot van omschreven gronden.

18 (3) Kameleon * HR 10 oktober 2014, JOR 2014/297 m.nt. Kroeze * Ook: Pommé/Bisscheroux * niet lezen, ondoorgrondelijk feitencomplex

19 (3) Kameleon overweging Hof (ro ): Daarnaast zal Pomme hoofdelijk met Kameleon worden veroordeeld tot vergoeding van de voor het pand te Maastricht begrote schade nu Kameleon weliswaar de wederpartij van Hahnraths was bij de koop en levering van dit pand, doch Pomme de enig bestuurder van Kameleon was die namens Kameleon het onrechtmatig handelen heeft gepleegd en aan wie dit handelen persoonlijk als onrechtmatig handelen valt te verwijten.

20 (3) Kameleon Hoge Raad ro : Bij de beoordeling van het onderdeel wordt het volgende vooropgesteld. Indien een vennootschap een onrechtmatige daad pleegt, is uitgangspunt dat alleen de vennootschap aansprakelijk is voor daaruit voortvloeiende schade. Onder bijzondere omstandigheden is evenwel, naast aansprakelijkheid van die vennootschap, ook ruimte voor aansprakelijkheid van een bestuurder van de vennootschap.

21 (3) Kameleon Hoge Raad ro : Voor het aannemen van zodanige aansprakelijkheid is vereist dat die bestuurder ter zake van de benadeling persoonlijk een ernstig verwijt kan worden gemaakt. Aldus gelden voor het aannemen van aansprakelijkheid van een bestuurder naast de vennootschap hogere eisen dan in het algemeen het geval is.

22 (3) Kameleon Hoge Raad ro : Het antwoord op de vraag of de bestuurder persoonlijk een ernstig verwijt als zojuist bedoeld kan worden gemaakt, is afhankelijk van de aard en ernst van de normschending en de overige omstandigheden van het geval (vgl. HR 5 september 2014, ECLI:NL:HR: 2014:2627, [JOR 2014/325 m.nt. Kortmann] (RCI/ Kastrop)).

23 (3) Kameleon Hoge Raad ro : Nu het hof in rov kennelijk ervan is uitgegaan dat de onrechtmatige daad is gepleegd door Pommé bij zijn taakvervulling als bestuurder van Kameleon, had het hof de vraag moeten beantwoorden of Pommé ter zake van de benadeling persoonlijk een ernstig verwijt kan worden gemaakt (vgl. HR 5 september 2014 (Hezemans/Van der Meer), onder 3.5.4). Het onderdeel klaagt terecht dat het hof niet heeft vastgesteld of sprake is van een zodanig ernstig verwijt.

24 (4) Rutten/Antea * HR 6 februari 2015, JOR 2015/102 m.nt Van Bekkum * ook niet lezen, HR benadrukt lijn van Tulip Air

25 (4) Rutten/Antea HR ro : Bij zijn oordeel dat Rutten onrechtmatig heeft gehandeld jegens Antea c.s. heeft het hof tot uitgangspunt genomen dat Rutten namens Crane Services contractuele verplichtingen heeft aanvaard. Onderwerp van beoordeling was dan ook het handelen van Rutten in zijn hoedanigheid van (indirect) bestuurder van Crane Services.

26 (4) Rutten/Antea HR ro Indien een vennootschap tekortschiet in de nakoming van een verbintenis of een onrechtmatige daad pleegt, is uitgangspunt dat alleen de vennootschap aansprakelijk is voor daaruit voortvloeiende schade. Onder bijzondere omstandigheden is evenwel, naast aansprakelijkheid van die vennootschap, ook ruimte voor aansprakelijkheid van een bestuurder van de vennootschap.

27 (4) Rutten/Antea HR ro Voor het aannemen van zodanige aansprakelijkheid is vereist dat die bestuurder ter zake van de benadeling persoonlijk een ernstig verwijt kan worden gemaakt. (Zie laatstelijk HR 5 september 2014, ECLI:NL:HR: 2014:2627, NJ 2015/22 [RCI/Kastrop] en HR 5 september 2014, ECLI:NL:HR:2014:2628, NJ 2015/21 [Hezemans Air/Van der Meer]).

28 (5) Kok/Maas q.q. * HR 23 mei 2014, JOR 2014/229 m.nt. Van Bekkum * Let op de positie van de indirect bestuurder * we gaan niet in op art. 2:11 BW

29 (4) Kok/Maas q.q. Feiten: Kok is enig aandeelhouder en bestuurder van Beheer Beheer is enig aandeelhouder en bestuurder van Bouwbedrijf Bouwbedrijf betaalt bijna 2 ton aan Beheer in januari en februari Bouwbedrijf gaat failliet in maart Curator vordert 2 ton van Kok op grond van OD

30 (5) Kok/Maas q.q. HOF: Curator krijgt schadevergoeding als derde op grond van bijzondere omstandigheden od pleegt In casu: substantiële betalingen van dochter aan moeder, vlak voor faillissement dochter, enige bestuurder Kok van beide rechtspersonen bevorderde deze betalingen Benadeling schuldeisers staat vast, dus aan bijz. omst. Voldaan en handelen van Kok in beginsel onrechtmatig

31 (5) Kok/Maas q.q. HOF: Kok wist of moest weten van ernstig risico van insolventie van Bouwbedrijf: Op moment van betalen: * negatief vermogen * crediteuren bleven al onbetaald * melden van onmacht aan de fiscus * fiscus trad al beslagleggend op. * brief van advocaat van Kok: het ging al half jaar slecht CONCLUSIE: KOK PLEEGT OD

32 (5) Kok/Maas q.q. KLACHT: waar staat het ernstig verwijt?

33 (5) Kok/Maas q.q. A-G Het is pas OD jegens crediteuren, als Kok ook wetenschap van daadwerkelijke benadeling van die crediteuren had. Dit staat niet in het arrest van het Hof. Ik geef toe dat verschil tussen wetenschap van ernstig risico van insolventie en wetenschap van benadeling gezamenlijke crediteuren klein is.

34 (5) Kok/Maas q.q. HR Geen beoordeling of aansprakelijkheid via art. 2:11 BW aan de orde is

35 (5) Kok/Maas q.q., HR ro : In het onderhavige geval vordert de curator schadevergoeding wegens onrechtmatige daad (art. 6:162 BW) op de grond dat Kok heeft meegewerkt aan benadeling van schuldeisers van de gefailleerde vennootschap (Bouwbedrijf), door het onbetaald en onverhaalbaar blijven van hun vordering, terwijl Kok ten tijde van de gestelde benadeling enig bestuurder was van Beheer, de moedermaatschappij die enig bestuurder was van Bouwbedrijf. Kok bepaalde het beleid van Bouwbedrijf.

36 (5) Kok/Maas q.q. HR ro : Dit geval vertoont zoveel gelijkenis met het geval waarin aan de orde is of een bestuurder op de voet van art. 6:162 BW aansprakelijk is op de grond dat hij heeft meegewerkt aan benadeling van schuldeisers van de gefailleerde vennootschap door het onbetaald en onverhaalbaar blijven van hun vordering, dat bij de beantwoording van de aansprakelijkheidsvraag aansluiting moet worden gezocht bij de maatstaven zoals vermeld in HR 8 december 2006, NJ 2006/659 (Ontvanger/Roelofsen).

37 (5) Kok/Maas q.q. HR ro : Het bestreden oordeel heeft in de kern betrekking op de in het arrest van 8 december 2006 [(Ontvanger/ Roelofsen] in rov. 3.5 onder (ii) onderscheiden vraag, te weten of ter zake van benadeling van een schuldeiser van een vennootschap door het onbetaald en onverhaalbaar blijven van diens vordering, gezien de omstandigheden van het geval grond bestaat voor aansprakelijkheid van de in dit geval: enig indirect bestuurder omdat hij heeft bewerkstelligd dat de vennootschap haar verplichtingen niet nakomt.

38 (5) Kok/Maas q.q. HR ro Na herhaling van de feiten Aldus ligt in het bestreden oordeel besloten dat Kok wist of redelijkerwijs moest begrijpen dat de betalingen door Bouwbedrijf tot gevolg zouden hebben dat Bouwbedrijf andere verplichtingen niet zou nakomen en ook geen verhaal zou bieden voor de als gevolg daarvan optredende schade, zodat hem van het bevorderen van die betalingen persoonlijk een ernstig verwijt valt te maken. Derhalve geeft het door de klacht bestreden oordeel geen blijk van een onjuiste rechtsopvatting. Het is ook niet onbegrijpelijk en behoefde geen nadere motivering.

39 Tot besluit - Ernstig verwijt opzet en/of bewuste roekeloosheid (?) - Voorzienbaarheid van de schade op moment van handelen door bestuurder - Extern: Als vordering is gestoeld op 1 e categorie, dan behandelt HR het ook als 1 e categorie - Wat is schade? Verschil tussen werkelijkheid en fictie dat bestuurder niet ernstig verwijtbaar had gehandeld

Jurisprudentie Ondernemingsrecht

Jurisprudentie Ondernemingsrecht Jurisprudentie Ondernemingsrecht 3 februari 2015 Mr. P.J. Peters 1 HR 23 mei 2014, JOR 2014, 229 Kok/Maas q.q. Bestuurdersaansprakelijkheid/selectieve betaling Casus P. Kok ( Kok ) 100% bestuurder Kok

Nadere informatie

Bestuurdersaansprakelijkheid

Bestuurdersaansprakelijkheid Bestuurdersaansprakelijkheid 7 oktober 2015 Mr. F.J.M.E. Koppenol 1 Wie ben ik? Introductie Onderwerpen Interne bestuurdersaansprakelijkheid Externe bestuurdersaansprakelijkheid tegenover een crediteur;

Nadere informatie

Hoge Raad 23 november 2012 LJN BX5881 Van de Riet / Hoffmann. Rekt Hoge Raad bestuurdersaansprakelijkheid op? Bart-Adriaan de Ruijter Femke Leopold

Hoge Raad 23 november 2012 LJN BX5881 Van de Riet / Hoffmann. Rekt Hoge Raad bestuurdersaansprakelijkheid op? Bart-Adriaan de Ruijter Femke Leopold 4 april 2013 Seminar Bestuurdersaansprakelijkheid Hoge Raad 23 november 2012 LJN BX5881 Van de Riet / Hoffmann Rekt Hoge Raad bestuurdersaansprakelijkheid op? Bart-Adriaan de Ruijter Femke Leopold Plan

Nadere informatie

Webinar woensdag 25 november 2015 om 12:00 uur Kasteel Waardenburg Bestuurdersaansprakelijkheid

Webinar woensdag 25 november 2015 om 12:00 uur Kasteel Waardenburg Bestuurdersaansprakelijkheid ACADEMIE VOOR DE RECHTSPRAAK Webinar woensdag 25 november 2015 om 12:00 uur Kasteel Waardenburg Bestuurdersaansprakelijkheid Staleman-Van de Ven 97 - Ernstig verwijt - Alle omstandigheden van het geval

Nadere informatie

Diverse civielrechtelijke aspecten van de aansprakelijkheid van bestuurders. Mijke Sinninghe Damsté & Irene Tax Ontbijtseminar 12 december 2013

Diverse civielrechtelijke aspecten van de aansprakelijkheid van bestuurders. Mijke Sinninghe Damsté & Irene Tax Ontbijtseminar 12 december 2013 Diverse civielrechtelijke aspecten van de aansprakelijkheid van bestuurders Mijke Sinninghe Damsté & Irene Tax Ontbijtseminar 12 december 2013 Programma I. Introductie II. Aansprakelijkheid Bestuurders

Nadere informatie

Bestuurdersaansprakelijkheid: de te hanteren norm voor extreme handelingen van de bestuurder

Bestuurdersaansprakelijkheid: de te hanteren norm voor extreme handelingen van de bestuurder Bestuurdersaansprakelijkheid: de te hanteren norm voor extreme handelingen van de bestuurder In het arrest Spaanse zomerhuisjes (HR 23 november 2012) overweegt de Hoge Raad dat het in dit specifieke geval

Nadere informatie

Aansprakelijkheid van rechtspersoon-bestuurders en feitelijk beleidsbepalers

Aansprakelijkheid van rechtspersoon-bestuurders en feitelijk beleidsbepalers Dit artikel is gepubliceerd in het tijdschrift Juridisch up to Date, september 2008 Aansprakelijkheid van rechtspersoon-bestuurders en feitelijk beleidsbepalers Mr. dr. S. Parijs, CMS Derks Star Busmann

Nadere informatie

Jurisprudentie Ondernemingsrecht. Adriaan F.M. Dorresteijn september 2015

Jurisprudentie Ondernemingsrecht. Adriaan F.M. Dorresteijn september 2015 Jurisprudentie Ondernemingsrecht Adriaan F.M. Dorresteijn september 2015 Onderwerpen 1. Bestuurdersaansprakelijkheid a) Westenbroek/Olden in OR 2015/69/70 b) Rb R dam 26 aug 2015 (kennelijk onbehoorlijk

Nadere informatie

Klik om de s+jl te bewerken

Klik om de s+jl te bewerken Derde niveau Presenta+e Vierde niveau Mr D.E.A.F. Aertssen Masterclass NASH 22 mei 2013 6411 ET, Nederland 6221 BT, Nederland 1 Slide 1 Inleiding Aansprakelijkheid bestuurder wegens onjuiste toepassing

Nadere informatie

progamma 19:30 Welkom 19:45 Bestuurdersaansprakelijkheid - intern 20:15 Pauze 20:30 Bestuurdersaansprakelijkheid extern en in geval van faillissement

progamma 19:30 Welkom 19:45 Bestuurdersaansprakelijkheid - intern 20:15 Pauze 20:30 Bestuurdersaansprakelijkheid extern en in geval van faillissement Welkom progamma 19:30 Welkom 19:45 Bestuurdersaansprakelijkheid - intern 20:15 Pauze 20:30 Bestuurdersaansprakelijkheid extern en in geval van faillissement 21:15 Vragen 21:30 Borrel en napraten 22:00

Nadere informatie

CONCERNRECHT SPREKER PROF. MR. A.F.M. DORRESTEIJN, HOOGLERAAR TRANSNATIONALE ASPECTEN VAN HET ONDERNEMINGSRECHT UNIVERSITEIT UTRECHT

CONCERNRECHT SPREKER PROF. MR. A.F.M. DORRESTEIJN, HOOGLERAAR TRANSNATIONALE ASPECTEN VAN HET ONDERNEMINGSRECHT UNIVERSITEIT UTRECHT CONCERNRECHT SPREKER PROF. MR. A.F.M. DORRESTEIJN, HOOGLERAAR TRANSNATIONALE ASPECTEN VAN HET ONDERNEMINGSRECHT UNIVERSITEIT UTRECHT 12 FEBRUARI 2015 09:00 11:15 UUR WWW.AVDRWEBINARS.NL Inhoudsopgave Prof.

Nadere informatie

Jurisprudentie aansprakelijkheidsrecht. mr. Chris van Dijk Kennedy Van der Laan

Jurisprudentie aansprakelijkheidsrecht. mr. Chris van Dijk Kennedy Van der Laan Jurisprudentie aansprakelijkheidsrecht mr. Chris van Dijk Kennedy Van der Laan Opzet Bestuurdersaansprakelijkheid Letsel Gestolen leaseauto Hoge Raad-jurisprudentie in 2014 2015 Bestuurdersaansprakelijkheid

Nadere informatie

Onrechtmatige daad. Benadeling van de boedel. Misbruik van rechtspersoonlijkheid.

Onrechtmatige daad. Benadeling van de boedel. Misbruik van rechtspersoonlijkheid. Annotatie bij HR 27-02-2009, C07/168HR, LJN BG6445 Onrechtmatige daad. Benadeling van de boedel. Misbruik van rechtspersoonlijkheid. [BW art. 6:162] Een gefailleerde natuurlijke persoon heeft de eigendom

Nadere informatie

C/13/555974 / HA ZA 13-1827 28 oktober 2015 8 oordeel dat met deze uitingen sprake was van misleidende publieke berichtgeving. VEB en de stichting stellen dat door deze uitingen de gedupeerde beleggers

Nadere informatie

R.A. Wolf Steins Bisschop & Schepel Advocaten Universiteit Leiden en Universiteit Maastricht (ICGI)

R.A. Wolf Steins Bisschop & Schepel Advocaten Universiteit Leiden en Universiteit Maastricht (ICGI) 218 Ondernemingsrecht «JIN» Jurisprudentie in Nederland december 2014, afl. 10 1172 2010 zowel de Stichting als de BV partij waren, zo leid ik uit het vonnis af (r.o. 2.8). In deze vaststellingsovereenkomst

Nadere informatie

Persoonlijke verwijtbaarheid en art. 2:11 BW: gaat dat samen?

Persoonlijke verwijtbaarheid en art. 2:11 BW: gaat dat samen? Persoonlijke verwijtbaarheid en art. 2:11 BW: gaat dat samen? Mr. J.P. Hellinga in zijn arrest van 1 mei 2012 1 heeft het gerechtshof s-hertogenbosch geoordeeld dat art. 2:11 BW van toepassing is bij aansprakelijkheid

Nadere informatie

JOR 2015/248 Hoge Raad, , 14/00219, ECLI:NL:HR:2015:499, ECLI:NL:PHR:2014:2242

JOR 2015/248 Hoge Raad, , 14/00219, ECLI:NL:HR:2015:499, ECLI:NL:PHR:2014:2242 JOR 2015/248 Hoge Raad, 27-02-2015, 14/00219, ECLI:NL:HR:2015:499, ECLI:NL:PHR:2014:2242 Girale betaling, Bestuurdersaansprakelijkheid, Vennootschap betaalt ten laste van haar creditsaldo bij bank loon

Nadere informatie

ECLI:NL:RBGEL:2015:2177

ECLI:NL:RBGEL:2015:2177 ECLI:NL:RBGEL:2015:2177 Instantie Rechtbank Gelderland Datum uitspraak 11-03-2015 Datum publicatie 13-04-2015 Zaaknummer 271509 Rechtsgebieden Civiel recht Bijzondere kenmerken Eerste aanleg - enkelvoudig

Nadere informatie

Het juridische lot van de Commissaris. Mr. David Dronkers 26 november 2009

Het juridische lot van de Commissaris. Mr. David Dronkers 26 november 2009 Het juridische lot van de Commissaris Mr. David Dronkers 26 november 2009 Amerikaanse toestanden? Rechtspersoon houder van rechten en plichten mythe van bestuurdersaansprakelijkheid Kentering: deep pocket-beginsel

Nadere informatie

Aansprakelijkheid commissarissen

Aansprakelijkheid commissarissen 1 november 2012 Aansprakelijkheid commissarissen Suzan Winkels-Koerselman Turnaround Advocaten Een klein, modern en gespecialiseerd advocatenkantoor Digitaal dossier Wij bieden de inzet van ervaren onafhankelijke

Nadere informatie

Civiele Procespraktijk

Civiele Procespraktijk Civiele Procespraktijk Nr. 13 - september 2010 De volgende onderwerpen worden behandeld: Vordering tot winstafdracht Aansprakelijkheid voor niet-ondergeschikten, en schadebeperkingsplicht Verjaring Klachtplicht

Nadere informatie

ECLI:NL:RBLEE:2007:BA1873

ECLI:NL:RBLEE:2007:BA1873 ECLI:NL:RBLEE:2007:BA1873 Instantie Rechtbank Leeuwarden Datum uitspraak 21-03-2007 Datum publicatie 29-03-2007 Zaaknummer 73315 / HA ZA 05-981 Rechtsgebieden Civiel recht Bijzondere kenmerken Eerste aanleg

Nadere informatie

Concernrecht. Adriaan F.M. Dorresteijn september 2015

Concernrecht. Adriaan F.M. Dorresteijn september 2015 Concernrecht Adriaan F.M. Dorresteijn september 2015 Onderwerpen 1. 403-verklaring 2. Hof Arnhem-Leeuwarden 17 feb 2015 (concernlening?) 3. Uitkeringen door dochter-bv 4. Grensoverschrijdende fusie: medezeggenschap

Nadere informatie

Positiebepaling van de Hoge Raad bij het ontwikkelen van maatstaven voor bestuurdersaansprakelijkheid

Positiebepaling van de Hoge Raad bij het ontwikkelen van maatstaven voor bestuurdersaansprakelijkheid Positiebepaling van de Hoge Raad bij het ontwikkelen van maatstaven voor bestuurdersaansprakelijkheid Inleiding Vanaf het midden van de jaren tachtig zijn in Nederland vele honderden, mogelijk zelfs duizenden

Nadere informatie

Bestuurdersaansprakelijkheid

Bestuurdersaansprakelijkheid Bestuurdersaansprakelijkheid Auteur: mr. J.P.D. van de Klift 1 In: Bb 2008, 52 1. Inleiding Nadat in een eerdere aflevering de doelstellingen, karakteristieken en hoofdrolspelers van het nieuwe Voorontwerp

Nadere informatie

Welkom namens. Bestuurdersaansprakelijkheid in incassozaken. Rob Beks

Welkom namens. Bestuurdersaansprakelijkheid in incassozaken. Rob Beks Welkom namens Bestuurdersaansprakelijkheid in incassozaken Rob Beks Onderwerpen Wat is bestuurdersaansprakelijkheid Soorten bestuurdersaansprakelijkheid Uitkeringstoets (nieuwe) BV-recht Vragen Wat is

Nadere informatie

JOR20 14/229 Bestuurdersaansprakelijkheid ex art. 6:162 BW jegens schuldeisers Page 1 of 11

JOR20 14/229 Bestuurdersaansprakelijkheid ex art. 6:162 BW jegens schuldeisers Page 1 of 11 JOR20 14/229 Bestuurdersaansprakelijkheid ex art. 6:162 BW jegens schuldeisers Page 1 of 11 J0R20141229 Bestuurdersaansprakelijkheid ex art. 6:162 BWjegens schuldeisers Wetsbepaling(en): Burcierlilk Wetboek

Nadere informatie

Bestuurdersaansprakelijkheid. Koopovereenkomst met financieringsvoorbehoud.

Bestuurdersaansprakelijkheid. Koopovereenkomst met financieringsvoorbehoud. Jurisprudentie in Nederland april 2015, afl. 3 «JIN» Ondernemingsrecht 57 haar uitspraken van 30 januari 2007, «JOR» 2007/66 (PMDC) en 23 augustus 2011, «JOR» 2011/327 (Frontier). Het verstrekken van inzicht

Nadere informatie

«JA» Bedrijfs- en beroepsaansprakelijkheid. [Eiser] te [woonplaats], eiser tot cassatie,

«JA» Bedrijfs- en beroepsaansprakelijkheid. [Eiser] te [woonplaats], eiser tot cassatie, Bedrijfs- en beroepsaansprakelijkheid Hoge Raad 23 november 2012, nr. 11/03296, LJN BX5881 (mr. Bakels, mr. Van Buchem-Spapens, mr. Van Oven, mr. Streefkerk, mr. Drion) (Concl. A-G Timmerman) Noot mr.

Nadere informatie

Juridisch Document ZORG

Juridisch Document ZORG Juridisch Document ZORG Wanneer ben je als bestuurder van een rechtspersoon in de zorg persoonlijk aansprakelijk? 14 maart 2014 Zorg Zaken Groep Mr. W. Wickering Mr. M.N. Minasian Alle rechten voorbehouden.

Nadere informatie

www.involon.nl pagina 1 van 6

www.involon.nl pagina 1 van 6 Faillissement. Op bestuurder rust bijzondere zorgplicht bij transactie faillietgegane bv. Geen bijzondere zorgplicht voor huisbank die de desbetreffende transactie financiert Hoge Raad, 11 februari 2011,

Nadere informatie

Enkele belangrijke aspecten van bestuurdersaansprakelijkheid. art. 6:162 BW belicht

Enkele belangrijke aspecten van bestuurdersaansprakelijkheid. art. 6:162 BW belicht 1344 Wetenschap Enkele belangrijke aspecten van bestuurdersaansprakelijkheid ex art. 6:162 BW belicht Myrthe Stolp 1 Het Spaanse villa-arrest heeft heel wat beroering teweeggebracht. De Hoge Raad zou ten

Nadere informatie

Lezing LWV. Ondernemen via een rechtspersoon: (schijn)veilig? Roermond, 7 juni 2012

Lezing LWV. Ondernemen via een rechtspersoon: (schijn)veilig? Roermond, 7 juni 2012 Lezing LWV Ondernemen via een rechtspersoon: (schijn)veilig? Roermond, 7 juni 2012 Casus 1: Een bestuurder van een BV beseft, dat het faillissement van de BV onvermijdelijk is. Hij laat de BV nog enkele

Nadere informatie

Actualiteiten rondom bestuurdersaansprakelijkheid. Christian Huiskes Advocaat

Actualiteiten rondom bestuurdersaansprakelijkheid. Christian Huiskes Advocaat 1 Actualiteiten rondom bestuurdersaansprakelijkheid Christian Huiskes Advocaat 2 Inleiding Uitgangspunt: bestuurdersaansprakelijkheid slechts in uitzonderlijke gevallen Ernstige verwijtbaarheid (gedrag

Nadere informatie

Bestuurdersaansprakelijkheid. Door drs. Heske van Eyck van Heslinga Associate partner DeNieuweCommissaris Consult VTOI congres 17 april 2015

Bestuurdersaansprakelijkheid. Door drs. Heske van Eyck van Heslinga Associate partner DeNieuweCommissaris Consult VTOI congres 17 april 2015 Bestuurdersaansprakelijkheid Door drs. Heske van Eyck van Heslinga Associate partner DeNieuweCommissaris Consult VTOI congres 17 april 2015 Mijn achtergrond Associate partner DeNieuweCommissaris Opleiden

Nadere informatie

http://www.legalintelligence.com/documents/16248031?srcfrm=ba...

http://www.legalintelligence.com/documents/16248031?srcfrm=ba... Page 1 of 15 JOR 2015/350 Hoge Raad, 29-05-2015, 14/01835, ECLI:NL:HR:2015:1406, ECLI:NL:PHR:2015:161 Beroepsaansprakelijkheid advocaat, Maatstaf bij advisering, Beroepsfout advocaat bij advisering over

Nadere informatie

Uit: Hoge Raad 29-5-2015, 14/01835, ECLI:NL:HR:2015:1406 (Beroepsfout advocaat bij advisering)

Uit: Hoge Raad 29-5-2015, 14/01835, ECLI:NL:HR:2015:1406 (Beroepsfout advocaat bij advisering) Tijdschrift voor Bouwrecht (TBR), januari 2016, Nr. 1, TBR 2016/15 Uit: Hoge Raad 29-5-2015, 14/01835, ECLI:NL:HR:2015:1406 (Beroepsfout advocaat bij advisering) Mr. F.B. Bakels, mr. C.A. Streefkerk, mr.

Nadere informatie

ECLI:NL:RBGEL:2017:1248

ECLI:NL:RBGEL:2017:1248 ECLI:NL:RBGEL:2017:1248 Instantie Rechtbank Gelderland Datum uitspraak 01-03-2017 Datum publicatie 09-03-2017 Zaaknummer 5244223 CV EXPL 16-4412 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Civiel

Nadere informatie

BESTUURDERSAANSPRAKELIJKHEID. Interne aansprakelijkheid

BESTUURDERSAANSPRAKELIJKHEID. Interne aansprakelijkheid BESTUURDERSAANSPRAKELIJKHEID Interne aansprakelijkheid Als de bestuurder zijn taak onbehoorlijk heeft vervuld en hem daarvan een ernstig verwijt kan worden gemaakt, kan de bestuurder op grond van art.

Nadere informatie

Actualiteiten beroepsaansprakelijkheidsverzekering. Pieter Leerink 6 november 2015 ACIS-symposium

Actualiteiten beroepsaansprakelijkheidsverzekering. Pieter Leerink 6 november 2015 ACIS-symposium Actualiteiten beroepsaansprakelijkheidsverzekering Pieter Leerink 6 november 2015 ACIS-symposium Persoonlijke aansprakelijkheid advocaat ECLI:NL:HR:2015:2745 Client vraagt advies (risico s afdekken) over

Nadere informatie

J. van der Kraan Loyens & Loeff

J. van der Kraan Loyens & Loeff 81 Ondernemingsrecht «JIN» Jurisprudentie in Nederland mei 2015, afl. 4 540 3.2 Vorderingen op de vof en vorderingen op de vennoten zijn, conform de regels van hoofdelijkheid, afzonderlijke vorderingen.

Nadere informatie

JURISPRUDENTIE ONDERNEMINGSRECHT SPREKER 22 SEPTEMBER :00-13:00

JURISPRUDENTIE ONDERNEMINGSRECHT SPREKER 22 SEPTEMBER :00-13:00 JURISPRUDENTIE ONDERNEMINGSRECHT SPREKER PROF. MR. A.F.M. DORRESTEIJN, HOOGLERAAR TRANSNATIONALE ASPECTEN VAN HET ONDERNEMINGSRECHT UNIVERSITEIT UTRECHT 22 SEPTEMBER 2015 12:00-13:00 WWW.AVDR.NL Inhoudsopgave

Nadere informatie

Het besturen van een vereniging en stichting

Het besturen van een vereniging en stichting Het besturen van een vereniging en stichting Roland van Mourik notaris Cursus Goed Bestuur Nijmegen 6 oktober 2009 Roland van Mourik 37 jaar 1990-1991 propaedeuse rechten te Leiden 1991-1996 notarieel

Nadere informatie

In artikel 7, tweede lid, van het Uitvoeringsbesluit Invorderingswet 1990 is het volgende bepaald.

In artikel 7, tweede lid, van het Uitvoeringsbesluit Invorderingswet 1990 is het volgende bepaald. looofoo ccts Den Haag, 2 8 MRT 2011 Kenmerk: DGB 2011-1237 Beroepschrift in cassatie tegen de uitspraak van het Gerechtshof te Arnhem van >( Z 15 februari 2011, nr. 10/00160, inzake Bf^^^NP te ÜÜH betreffende

Nadere informatie

Bestuurdersaansprakelijkheid. Jaap van der Meer advocaat

Bestuurdersaansprakelijkheid. Jaap van der Meer advocaat Bestuurdersaansprakelijkheid Jaap van der Meer advocaat Turnaround Advocaten Turnaround Advocaten is een klein en modern gespecialiseerd advocaten kantoor. Digitaal dossier. Wij bieden de inzet van zeer

Nadere informatie

Welkom bij de workshop Governance en aansprakelijkheid

Welkom bij de workshop Governance en aansprakelijkheid Welkom bij de workshop Governance en aansprakelijkheid Matthijs van Rozen (notaris) Christian Huiskes (advocaat) Indeling Matthijs van Rozen (notaris) governance, organen, Wetsvoorstel bestuur en toezicht

Nadere informatie

Turbo-liquidatie en de bestuurder

Turbo-liquidatie en de bestuurder Turbo-liquidatie en de bestuurder Juni 2012 mr J. Brouwer De auteur heeft grote zorgvuldigheid betracht in het weergeven van delen uit het geldende recht. Evenwel is noch de auteur noch Boers Advocaten

Nadere informatie

5 De zorgvuldige bestuurder of commissaris van een NV of BV

5 De zorgvuldige bestuurder of commissaris van een NV of BV 5 De zorgvuldige bestuurder of commissaris van een NV of BV Y.L.L.A.M. Delfos-Roy 1 INLEIDING Een bestuurder staat tot de vennootschap 1 in een vennootschappelijke betrekking. Deze verhouding is tweeledig:

Nadere informatie

Corporate Alert: de 403-verklaring

Corporate Alert: de 403-verklaring Corporate Alert: de 403-verklaring Kort na elkaar heeft de Hoge Raad twee uitspraken gedaan over vragen waartoe de 403- verklaring aanleiding geeft. De meest in het oog springende beslissing (HR 20 maart

Nadere informatie

TvI 2012/1 p. 10 e.v. Mr dr L.J. van Eeghen

TvI 2012/1 p. 10 e.v. Mr dr L.J. van Eeghen TvI 2012/1 p. 10 e.v. Mr dr L.J. van Eeghen Bijna 30 jaar PGV (Peeters/Gatzen vordering) en 25 jaar Beklamel: iedereen uitgerangeerd? 1 Curatoren zijn ogenschijnlijk na het Bannenberg- en Butterman-arrest

Nadere informatie

F. el Houzi AKD advocaten en notarissen

F. el Houzi AKD advocaten en notarissen Jurisprudentie in Nederland maart 2015, afl. 2 «JIN» Ondernemingsrecht 34 8. Voorts overweegt de Hoge Raad dat ook indien de curator ter onderbouwing van zijn vordering uit onrechtmatige daad heeft volstaan

Nadere informatie

JA 2017/99 met annotatie van mr. L. Boersma

JA 2017/99 met annotatie van mr. L. Boersma ECLI:NL:PHR:2017:47 Instantie Parket bij de Hoge Raad Datum conclusie 03-02-2017 Datum publicatie 21-04-2017 Zaaknummer 16/01604 Formele relaties Rechtsgebieden Arrest Hoge Raad: ECLI:NL:HR:2017:757, Gevolgd

Nadere informatie

http://legalintelligence.com/frontend/doc.aspx?docid=8305225& sr...

http://legalintelligence.com/frontend/doc.aspx?docid=8305225& sr... pagina 1 van 5 JOR 2013/87 Gerechtshof Arnhem, 18-12-2012, 200.099.939, LJN BY7149 Processuele gevolgen faillietverklaring voor aanhangige rechtsvorderingen, Schorsing van geding in conventie ex art. 29

Nadere informatie

ECLI:NL:HR:2014:156. Uitspraak. Datum uitspraak Datum publicatie Zaaknummer 13/00392

ECLI:NL:HR:2014:156. Uitspraak. Datum uitspraak Datum publicatie Zaaknummer 13/00392 ECLI:NL:HR:2014:156 Instantie Hoge Raad Datum uitspraak 24-01-2014 Datum publicatie 24-01-2014 Zaaknummer 13/00392 Formele relaties Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Conclusie: ECLI:NL:PHR:2013:1257,

Nadere informatie

Hoge Raad , ECLI:NL:HR:2015:2745, (X/Y)

Hoge Raad , ECLI:NL:HR:2015:2745, (X/Y) commentaar op Hoge Raad 18-09-2015, ECLI:NL:HR:2015:2745, (X/Y) datum 06-02-2017 auteur B.I. Kraaipoel Hoge Raad 18-09-2015, ECLI:NL:HR:2015:2745, (X/Y) Een praktijkvennootschap voor een advocaat: de nieuwe

Nadere informatie

Bestuurdersaansprakelijkheid. Onbehoorlijke taakvervulling bestuur. Disculpatie bestuurder? Art. 2:248 lid 3 BW?

Bestuurdersaansprakelijkheid. Onbehoorlijke taakvervulling bestuur. Disculpatie bestuurder? Art. 2:248 lid 3 BW? 58 Ondernemingsrecht «JIN» Jurisprudentie in Nederland april 2015, afl. 3 362 verwijt. X lijkt hier juist te handelen conform wat advocaatgeneraal Timmerman in zijn conclusie bij HR 12 juli 2013 (RvdW

Nadere informatie

Bestuurdersaansprakelijkheid DOOR MR. JAN DOP

Bestuurdersaansprakelijkheid DOOR MR. JAN DOP Bestuurdersaansprakelijkheid DOOR MR. JAN DOP Inleiding Op 17 mei 2000 werd het handelshuis Ceteco, dat voornamelijk in wit- en bruingoed voor de Zuidamerikaanse markt handelde, failliet verklaard. Al

Nadere informatie

Nieuwe piketpalen bij aansprakelijkheidsvorderingen tegen indirecte bestuurders via art. 2:11 BW

Nieuwe piketpalen bij aansprakelijkheidsvorderingen tegen indirecte bestuurders via art. 2:11 BW Nieuwe piketpalen bij aansprakelijkheidsvorderingen tegen indirecte bestuurders via art. 2:11 BW M r. Y. A. W e h r m e i j e r e n m r. J. P. W. M. v a n H e i j n i n g e n * 1 Inleiding Aanleiding voor

Nadere informatie

Jutd 2016/0117 Bestuurder en aandeelhouder aansprakelijk voor gevolgen turboliquidatie?

Jutd 2016/0117 Bestuurder en aandeelhouder aansprakelijk voor gevolgen turboliquidatie? Jutd 2016/0117 Bestuurder en aandeelhouder aansprakelijk voor gevolgen turboliquidatie? Jutd 2016/0117 Bestuurder en aandeelhouder aansprakelijk voor gevolgen turboliquidatie? Jutd 2016/0117 d.d. 07-10-2016

Nadere informatie

Een inventarisatie van de mogelijkheden tot sanctionering van leidinggevende functionarissen binnen het civiel-, straf- en bestuursrecht

Een inventarisatie van de mogelijkheden tot sanctionering van leidinggevende functionarissen binnen het civiel-, straf- en bestuursrecht Een inventarisatie van de mogelijkheden tot sanctionering van leidinggevende functionarissen binnen het civiel-, straf- en bestuursrecht Prof. mr. S.D. Lindenbergh Mr. A.I. Schreuder Mr. J.H.J. Verbaan

Nadere informatie

De toepasselijkheid van de schadestaatprocedure HR 23 december 2005, NJ 2006, 32 (De Zwolsche Algemeene Schadeverzekering N.V.

De toepasselijkheid van de schadestaatprocedure HR 23 december 2005, NJ 2006, 32 (De Zwolsche Algemeene Schadeverzekering N.V. De toepasselijkheid van de schadestaatprocedure HR 23 december 2005, NJ 2006, 32 (De Zwolsche Algemeene Schadeverzekering N.V./Rijssemus) Inleiding Art. 612 Rv bepaalt dat de rechter die een veroordeling

Nadere informatie

Bepaaldheidsvereiste. Over het bepaaldheidsvereiste is veel geprocedeerd. Hieronder citeren wij uit enkele van de belangrijkste uitspraken:

Bepaaldheidsvereiste. Over het bepaaldheidsvereiste is veel geprocedeerd. Hieronder citeren wij uit enkele van de belangrijkste uitspraken: Bepaaldheidsvereiste De gecedeerde vordering (of het gecedeerde recht) moet in voldoende mate door de cessieakte worden bepaald (art. 3:84 lid 2 BW). De akte van cessie moet daarom zodanige gegevens bevatten

Nadere informatie

De beperkte bestuurder

De beperkte bestuurder Mr. M. Olaerts* De beperkte bestuurder WETENSCHAPPELIJK Het uitgangspunt is dat het bestuur belast is met het besturen van de vennootschap en dat deze bestuurstaak voor ieder type bestuur in beginsel gelijk

Nadere informatie

Jurisprudentie Ondernemingsrecht

Jurisprudentie Ondernemingsrecht Jurisprudentie Ondernemingsrecht 8 september 2015 Mr. F.J.M.E. Koppenol 1 Onderwerpen Faillietverklaring versus Turboliquidatie Uitspraken HR personenvennootschappen Uitspraken Rechtbank wettelijke geschillenregeling

Nadere informatie

Datum 17 december 2015 Beantwoording Kamervragen lid Bashir over bemiddelingskosten bij woningverhuur

Datum 17 december 2015 Beantwoording Kamervragen lid Bashir over bemiddelingskosten bij woningverhuur > Retouradres Postbus 20011 2500 EA Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Turfmarkt 147 Den Haag Postbus 20011 2500 EA Den Haag Uw kenmerk 2015Z20887

Nadere informatie

Bestuurdersaansprakelijkheid en het vestigen van een "tweederangs" pandrecht. Mr. J.H.L. Beckers, PSL bij NautaDutilh (jos.beckers@nautadutilh.

Bestuurdersaansprakelijkheid en het vestigen van een tweederangs pandrecht. Mr. J.H.L. Beckers, PSL bij NautaDutilh (jos.beckers@nautadutilh. Bestuurdersaansprakelijkheid en het vestigen van een "tweederangs" pandrecht Mr. J.H.L. Beckers, PSL bij NautaDutilh (jos.beckers@nautadutilh.com) 1. Inleiding Op 5 september heeft de Hoge Raad twee belangrijke

Nadere informatie

II. Tendensen binnen het ondernemingsrecht

II. Tendensen binnen het ondernemingsrecht II. Tendensen binnen het ondernemingsrecht Rode draden in de rechtspraak 10. In de rechtspraak heeft bestuurdersaansprakelijkheid een vlucht genomen aan het eind van de jaren 80. Daarbij heeft ongetwijfeld

Nadere informatie

Rapport. Datum: 7 juli 2005 Rapportnummer: 2005/190

Rapport. Datum: 7 juli 2005 Rapportnummer: 2005/190 Rapport Datum: 7 juli 2005 Rapportnummer: 2005/190 2 Klacht Verzoekers klagen erover dat het regionale politiekorps Utrecht hun verzoek om vergoeding van de schade als gevolg van een politieonderzoek in

Nadere informatie

Bestuurdersaansprakelijkheid

Bestuurdersaansprakelijkheid Afstudeerscriptie Bestuurdersaansprakelijkheid Mohamed Zennan Masterscriptie Recht & Management Faculteit der Rechtsgeleerdheid Universiteit van Tilburg Tilburg, 23 mei 2011 Bestuurdersaansprakelijkheid

Nadere informatie

JIN 2015/181 Aansprakelijkheid van bestuurder, Beklamel-norm, Selectieve betaling ECLI:NL:RBMNE:2015:5571

JIN 2015/181 Aansprakelijkheid van bestuurder, Beklamel-norm, Selectieve betaling ECLI:NL:RBMNE:2015:5571 JIN 2015/181 Aansprakelijkheid van bestuurder, Beklamel-norm, Selectieve betaling Wetsbepaling(en): BW BOEK 6 artikel 162 Ook gepubliceerd in: ECLI:NL:RBMNE:2015:5571 Aflevering 2015 afl. 8 Rubriek Ondernemingsrecht

Nadere informatie

BESTUURDERSAANSPRAKELIJKHEID IN HET GEMENE RECHT

BESTUURDERSAANSPRAKELIJKHEID IN HET GEMENE RECHT Prof. mr. F.M.J. Verstijlen BESTUURDERSAANSPRAKELIJKHEID IN HET GEMENE RECHT De spagaat tussen Boek 2 en Boek 6 1 Inleiding Het ondernemingsrecht is een functioneel rechtsgebied. Het bergt vele andere

Nadere informatie

Governance: uw risico en uw aansprakelijkheid

Governance: uw risico en uw aansprakelijkheid Governance: uw risico en uw aansprakelijkheid Dr. Arie Slottje MBA Associate Partner IPFOS Mr. drs Reinier Russell Partner Russell Advocaten Agenda Ontwikkeling pension fund governance Wat is besturen?

Nadere informatie

LJN: BX5881, Hoge Raad, 11/03296. Datum uitspraak: 23-11-2012 Datum publicatie: 23-11-2012

LJN: BX5881, Hoge Raad, 11/03296. Datum uitspraak: 23-11-2012 Datum publicatie: 23-11-2012 LJN: BX5881, Hoge Raad, 11/03296 Datum uitspraak: 23-11-2012 Datum publicatie: 23-11-2012 Rechtsgebied: Civiel overig Soort procedure: Cassatie Inhoudsindicatie: Onrechtmatige daad. Persoonlijke aansprakelijkheid

Nadere informatie

Actualiteiten Verbintenissenrecht. Webinar 7 april 2015 Academie voor de Rechtspraktijk R.J.Q. Klomp

Actualiteiten Verbintenissenrecht. Webinar 7 april 2015 Academie voor de Rechtspraktijk R.J.Q. Klomp Actualiteiten Verbintenissenrecht Webinar 7 april 2015 Academie voor de Rechtspraktijk R.J.Q. Klomp Bankgarantie Bankgarantie is abstract. Wat betekent dat? Beginsel van strikte conformiteit. Uitzondering

Nadere informatie

DE BESTE BESTUURDERS STAAN AAN WAL EN HOE ZIT HET MET CRUIJFF EN AJAX

DE BESTE BESTUURDERS STAAN AAN WAL EN HOE ZIT HET MET CRUIJFF EN AJAX BESTUURDERSAANSPRAKELIJKHEID DE BESTE BESTUURDERS STAAN AAN WAL EN HOE ZIT HET MET CRUIJFF EN AJAX (Lezing aan boord van DFDS Seaways ) Uitgangspunt voor deze inleiding is om een onderwerp aan de orde

Nadere informatie

WIJZIGINGEN IN BESTUURDERSAANSPRAKELIJKHEID ALS GEVOLG VAN DE FLEX-WET EN HET WETSVOORSTEL BESTUUR EN TOEZICHT

WIJZIGINGEN IN BESTUURDERSAANSPRAKELIJKHEID ALS GEVOLG VAN DE FLEX-WET EN HET WETSVOORSTEL BESTUUR EN TOEZICHT Notariaat M&A - oktober 2012 WIJZIGINGEN IN BESTUURDERSAANSPRAKELIJKHEID ALS GEVOLG VAN DE FLEX-WET EN HET WETSVOORSTEL BESTUUR EN TOEZICHT In het wetsvoorstel Vereenvoudiging en flexibilisering bv-recht

Nadere informatie

De invloed van het Spaanse villa-arrest op de Belastingdienst als eiser

De invloed van het Spaanse villa-arrest op de Belastingdienst als eiser ERASMUS UNIVERSITEIT ROTTERDAM Erasmus School of Economics Bachelorscriptie De invloed van het Spaanse villa-arrest op de Belastingdienst als eiser Naam student: Diren Özdoğan Studentnummer: 359774 Begeleider:

Nadere informatie

PDF hosted at the Radboud Repository of the Radboud University Nijmegen

PDF hosted at the Radboud Repository of the Radboud University Nijmegen PDF hosted at the Radboud Repository of the Radboud University Nijmegen The following full text is a publisher's version. For additional information about this publication click this link. http://hdl.handle.net/2066/37023

Nadere informatie

Jubileumcongres Beursbengel

Jubileumcongres Beursbengel Workshop - Contracteren met de klant: omgaan met aansprakelijkheidsrisico's, exoneraties en verzekeringsdekking Jubileumcongres Beursbengel Erik van Orsouw erik.van.orsouw@kvdl.nl http://www.kvdl.nl/beursbengel/

Nadere informatie

Webinar Jurisprudentie Ondernemingsrecht. februari 2015 Adriaan F.M. Dorresteijn

Webinar Jurisprudentie Ondernemingsrecht. februari 2015 Adriaan F.M. Dorresteijn Webinar Jurisprudentie Ondernemingsrecht februari 2015 Adriaan F.M. Dorresteijn 1 Onderwerpen 1. Turboliquidatie/faillissement 2. Feitelijke bestuurder/beleidsbepaler 3. Enquêtegerechtigden 2 1. Turboliquidatie/faillissement

Nadere informatie

Zoekresultaat inzien document. ECLI:NL:RBROT:2013:5587 Permanente link: Uitspraak

Zoekresultaat inzien document. ECLI:NL:RBROT:2013:5587 Permanente link: Uitspraak 2412016 Rechtspraak.nl Print uitspraak Zoekresultaat inzien document ECLI:NL:RBROT:2013:5587 Permanente link: http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ecli:nl:rbrot:2013:5587 Instantie Rechtbank Rotterdam

Nadere informatie

Uitspraak. INS-Updates.nl OR-Updates.nl AR 2016/2686 NJF 2016/492. vonnis RECHTBANK MIDDEN-NEDERLAND. Civiel recht handelskamer

Uitspraak. INS-Updates.nl OR-Updates.nl AR 2016/2686 NJF 2016/492. vonnis RECHTBANK MIDDEN-NEDERLAND. Civiel recht handelskamer ECLI:NL:RBMNE:2016:4619 Instantie Rechtbank Midden-Nederland Datum uitspraak 24-08-2016 Datum publicatie 15-09-2016 Zaaknummer C/16/404044 / HA ZA 15-909 Rechtsgebieden Ondernemingsrecht Bijzondere kenmerken

Nadere informatie

ECLI:NL:RBROT:2017:2561

ECLI:NL:RBROT:2017:2561 ECLI:NL:RBROT:2017:2561 Instantie Rechtbank Rotterdam Datum uitspraak 05-01-2017 Datum publicatie 06-04-2017 Zaaknummer C/10/510679 / FT EA 16/2324 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie

Nadere informatie

Rol en aansprakelijkheid van de trustee

Rol en aansprakelijkheid van de trustee ARTIKELEN Rol en aansprakelijkheid van de trustee Mr. K. Frielink * 1. Inleiding De regeling inzake de Curaçaose trust is op 1 januari 2012 in werking getreden. Vanuit de praktijk is de vraag opgekomen

Nadere informatie

Aansprakelijkheid van bestuurders en commissarissen

Aansprakelijkheid van bestuurders en commissarissen Welkom Aansprakelijkheid van bestuurders en commissarissen Kasteel Terworm 21 april 2010 Michel Rompelberg Inleiding: kantoor RRA Advocaten N.V. Kerkstraat 4 6367 JE Ubachsberg 045-5620540 www.rra.nl Inleiding:

Nadere informatie

Hoge Raad der Nederlanden

Hoge Raad der Nederlanden 6 maart 1998 Eerste Kamer Nr. 16.561 (C97/040 HR) AS Hoge Raad der Nederlanden Arrest in de zaak van: Karl Heinz HILLE, wonende te Haarlem, EISER tot cassatie, advocaat : mr E. Grabandt, t e g e n 1. de

Nadere informatie

Bestuurdersaansprakelijkheid. Christian Huiskes Arjen Westerdijk

Bestuurdersaansprakelijkheid. Christian Huiskes Arjen Westerdijk Bestuurdersaansprakelijkheid Christian Huiskes Arjen Westerdijk 8 april 2014 1 1. Inleiding Uitgangspunt: aansprakelijkheid slechts in uitzonderlijke gevallen Ernstige verwijtbaarheid Grenst aan opzet/bewuste

Nadere informatie

ARREST VAN HET GERECHTSHOF 's-hertogenbosch, sector civiel recht, eerste kamer, van 29 mei 2007, gewezen in de zaak van:

ARREST VAN HET GERECHTSHOF 's-hertogenbosch, sector civiel recht, eerste kamer, van 29 mei 2007, gewezen in de zaak van: LJN: BA6976, Gerechtshof 's-hertogenbosch, C0501069 Datum uitspraak: 29-05-2007 Datum publicatie: 13-06-2007 Rechtsgebied: Handelszaak Soort procedure: Hoger beroep Inhoudsindicatie: Nu gesteld noch gebleken

Nadere informatie

Beroepsfout advocaat. Maatstaf aansprakelijkheid bij proceshandeling.

Beroepsfout advocaat. Maatstaf aansprakelijkheid bij proceshandeling. 136 Civiel recht «JIN» Jurisprudentie in Nederland juli 2015, afl. 6 860 begrijpen, gelet op de relatief grote omvang van het dossier, zoals dat blijkt uit de voorafgaande conclusie van advocaat-generaal

Nadere informatie

Bestuurdersaansprakelijkheid

Bestuurdersaansprakelijkheid Bestuurdersaansprakelijkheid Overdreven of reëel risico? Robert Sluis CVAH Verzekeringsdienst 23 januari 2017 Onze doelstellingen voor vandaag Uitleg en handvatten Aan het einde van deze presentatie weet

Nadere informatie

P. Haas AKD advocaten en notarissen

P. Haas AKD advocaten en notarissen 46 facto in handen van de door de OK benoemde bestuurder gelegen. 19. Overigens heeft de OK met de door haar getroffen voorziening, waarbij beide aandeelhouders een aandeel ten titel van beheer dienen

Nadere informatie

http://www.legalintelligence.com/documents/17732369?srcfrm=com...

http://www.legalintelligence.com/documents/17732369?srcfrm=com... Page 1 of 12 JOR 2016/89 Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden, 08-09-2015, 200.157.034/01, ECLI:NL:GHARL:2015:6649 Externe bestuurdersaansprakelijkheid, IPR, Bestuurder van Engelse Ltd wordt aangesproken op grond

Nadere informatie

Actualiteiten Verbintenissenrecht. Webinar 1 september 2015 Academie voor de Rechtspraktijk R.J.Q. Klomp

Actualiteiten Verbintenissenrecht. Webinar 1 september 2015 Academie voor de Rechtspraktijk R.J.Q. Klomp Actualiteiten Verbintenissenrecht Webinar 1 september 2015 Academie voor de Rechtspraktijk R.J.Q. Klomp Rb Rotterdam 23 juli 2014, ECLI:NL:RBROT:2014:6962 en 24 juni 2015 ECLI:NL:RBROT:2015:4417 (Kreuk/Danh

Nadere informatie

2. Het geschil in conventie

2. Het geschil in conventie JOR 2011/109Rechtbank Breda, 29-12-2010, KG ZA 10-716, LJN BO9285 Bestuurdersaansprakelijkheid jegens schuldeiser vennootschap, Vordering tot opheffing van door schuldeiser gelegd conservatoir beslag op

Nadere informatie

Hof Arnhem, 200.002.948, Mr. Hillen, Mr. Van den Brink, Mr. Knottnerus, Mr. Y. Borrius. november 2007, «JOR» 2008/29, m.nt.

Hof Arnhem, 200.002.948, Mr. Hillen, Mr. Van den Brink, Mr. Knottnerus, Mr. Y. Borrius. november 2007, «JOR» 2008/29, m.nt. Wetsbepaling(en): BW Boek 2 Artikel 248 Overige referenties: NJ 2007/2 Titel Jurisprudentie Onderneming & Recht 2009/99 Bestuurdersaansprakelijkheid in faillissement, Kennelijk onbehoorlijke taakvervulling,

Nadere informatie

«JOR» Ondernemingsrecht. Naar het oordeel van de rechtbank heeft Van Seumeren-Aussems

«JOR» Ondernemingsrecht. Naar het oordeel van de rechtbank heeft Van Seumeren-Aussems 200 Ondernemingsrecht 200 Rechtbank Zeeland-West-Brabant zp Breda 20 maart 2013, rolnr. HA ZA 11-238 (mr. Hermans, mr. Scheffers, mr. Kramer) Noot mr. Y. Borrius Bestuurdersaansprakelijkheid jegens schuldeiser

Nadere informatie

De aansprakelijkheid van de vennootschapsbestuurders

De aansprakelijkheid van de vennootschapsbestuurders De aansprakelijkheid van de vennootschapsbestuurders FORUM ADVOCATEN BVBA Nassaustraat 37-41 2000 Antwerpen T 03 369 95 65 F 03 369 95 66 E info@forumadvocaten.be W www.forumadvocaten.be 1 Inleiding Vennootschapsbestuurders

Nadere informatie

AANSPRAKELIJKHEID VAN BESTUURDERS

AANSPRAKELIJKHEID VAN BESTUURDERS AANSPRAKELIJKHEID VAN BESTUURDERS ONDERWERPEN PAGINA I. INLEIDING 3 1. Rechtspersonen 3 2. Bestuurders 3 3. Aansprakelijkheid van bestuurders 3 II. INTERNE AANSPRAKELIJKHEID 5 III. EXTERNE AANSPRAKELIJKHEID

Nadere informatie

TWEEDE FAILLISSEMENTSVERSLAG IN HET FAILLISSEMENT VAN A. BONS BEHEER B.V. d.d. 18 juli 2013. : de besloten vennootschap A. Bons Beheer B.V.

TWEEDE FAILLISSEMENTSVERSLAG IN HET FAILLISSEMENT VAN A. BONS BEHEER B.V. d.d. 18 juli 2013. : de besloten vennootschap A. Bons Beheer B.V. Dit verslag ziet uitsluitend op hetgeen zich in de afgelopen verslagperiode heeft voorgedaan. Daar waar de nummering ontbreekt, zijn de hoofdstukken reeds afgesloten en wordt voor informatie verwezen naar

Nadere informatie

Ondernemingsrecht. Bestuurdersaansprakelijkheid. Faillissementsrecht. Bestuurdersaansprakelijkheid.

Ondernemingsrecht. Bestuurdersaansprakelijkheid. Faillissementsrecht. Bestuurdersaansprakelijkheid. Jurisprudentie in Nederland maart 2015, afl. 2 «JIN» Ondernemingsrecht 33 kunnen voorzien aan haarzelf heeft te wijten en dat dit haar risico is. Van de man kan niet worden verwacht dat hij nu, na circa

Nadere informatie