FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 5 Datum: 20 juli 2015

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 5 Datum: 20 juli 2015"

Transcriptie

1 Hoewel de informatie in dit openbaar verslag en het bijbehorend financieel verslag zo zorgvuldig mogelijk is samengesteld, staat de curator niet in voor de volledigheid en juistheid daarvan. Mogelijk is dat bepaalde informatie (nog) niet beschikbaar is, (nog) niet openbaar gemaakt mag worden of achteraf bijgesteld moet worden. Dit kan ingrijpende gevolgen hebben voor de in dit verslag en het bijbehorend financieel verslag geschetste perspectieven voor crediteuren en/of andere belanghebbenden. Aan dit verslag kunnen derhalve geen rechten worden ontleend. Vanaf het tweede verslag worden afgewikkelde onderdelen niet meer vermeld. Hiervoor wordt verwezen naar de eerdere verslagen. FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 5 Datum: 20 juli 2015 Gegevens onderneming : Leusdens Handelshuis B.V. (voorheen Revest B.V.), hierna ook: failliet, thans feitelijk gevestigd te (3833 AL) Leusden aan de Zwarteweg 30, KvK dossiernr Faillissementsnummer : C/16/14/540 F. Datum uitspraak : 17 juni Curator : mr. T.F. Quaars. R-C : mr. P.J. Neijt Rechtbank : Midden-Nederland, locatie Utrecht. Activiteiten onderneming Omzetgegevens Personeel gemiddeld aantal : Zie hiervoor het tweede openbare verslag. : Idem. : Idem. Verslagperiode : 20 april tot 20 juli Bestede uren in verslagperiode : 10 uren en 48 minuten (bijlage 1). Bestede uren Totaal : 79 uren en 24 minuten. Saldo boedelrekening : nihil. 1

2 1. Inventarisatie 1.8 Stand van zaken : Behoudens hetgeen hierna is vermeld, hebben zich in de afgelopen verslagperiode geen nieuwe ontwikkelingen voorgedaan. 2. Personeel : 00:30 uur. 3. Activa 4. Debiteuren 5. Bank / Zekerheden 5.2 Leasecontracten : Zie hiervoor het derde openbare verslag. 6. Doorstart / voortzetten 7. Rechtmatigheid 7.1 Boekhoudplicht : Aan de boekhoudplicht is voldaan. 7.2 Depot jaarrekeningen : De jaarrekeningen zijn tijdig gedeponeerd. 7.3 Goedk. Verkl. Accountant : Niet van toepassing. 7.4 Stortingsverpl. Aandelen : Wordt onderzocht. 7.5 Onbehoorlijk bestuur : Zie hierna bij punt Paulianeus handelen : Hiervoor wordt verwezen naar de eerdere openbare verslagen. Zoals hierin is vermeld, is de curator gebleken dat voorafgaande aan het faillissement activa zijn overgeheveld naar zustervennootschap 2

3 Jibe City B.V. en (middellijk) bestuurder De Reijer in privé. Het hiervoor verschuldigde bedrag van in totaal is verrekend in rekening-courant door Revest N.V. Laatstgenoemde vennootschap heeft de schulden van Jiby City B.V. en De Reijer in privé aan failliet, die door de overdracht van de activa zijn ontstaan, overgenomen en vervolgens verrekend met haar vordering in rekening-courant op failliet. De curator heeft met een beroep op artikel 54 Fw Revest N.V. verzocht om alsnog tot betaling van de koopsom over de gaan. Daarnaast, voor het geval een beroep op artikel 54 Fw niet open mocht staan, heeft de curator de overdracht van de activa vernietigd met een beroep op artikel 42 Fw, althans artikel 47 Fw en Jibe City B.V. en De Reijer in privé verzocht de waarde van de aan hen overgedragen activa aan de boedel te vergoeden. Verder heeft de curator Revest N.V. en De Reijer in privé als (middellijk) bestuurders van failliet aansprakelijk gesteld voor de hiervoor genoemde bedragen uit hoofde van artikel 6:162 BW. De curator is van mening dat zij als bestuurder onrechtmatig hebben gehandeld door medewerking te verlenen aan de overdracht van de activa, althans deze overdracht toe te staan dan wel niet tegen te houden waardoor de gezamenlijke schuldeisers zijn benadeeld. Ondanks herhaald verzoek, c.q. sommatie is geen betaling door de boedel ontvangen. Om deze reden heeft de curator een procedure geëntameerd waarin op de hiervoor genoemde gronden een veroordeling wordt gevorderd van Revest N.V., Jibe City B.V. en 3

4 De Reijer in privé tot betaling van een bedrag van in totaal ,- vermeerderd met rente en kosten. : 1:36 uur. 8. Crediteuren 8.1 Boedelvorderingen : Door UWV is een vordering aangemeld uit hoofde van de loongarantieregeling ten bedrage van , Pref. vord. van de fiscus : De belastingdienst heeft een vordering van in totaal ,- aangemeld. 8.3 Pref. vord. van het UWV : UWV heeft nog een vordering aangemeld van in totaal , Andere pref. Crediteuren : Zie hiervoor het eerste openbare verslag. De loonvordering van één van de werknemers van failliet dient nog te worden aangemeld. 8.5 Aantal concurrente crediteuren : Tot op heden heeft slechts één crediteur zich gemeld. 8.6 Bedrag concurrente crediteuren : Voornoemde crediteur heeft een vordering van 415,84 ter verificatie ingediend. 8.7 Verwachte wijze van afwikkeling : Naar de huidige stand van de boedel zal het faillissement ex artikel 16 Fw worden opgeheven bij gebrek aan baten. : 00:12 uur. 9. Procedures 9.1 Naam wederpartij(en) : Revest N.V., Jibe City B.V. en De Reijer. 9.2 Aard procedure : Zie hiervoor bij punt Stand procedure : Door de rechter-commissaris is toestemming verleend voor de procedure. Inmiddels is de deurwaarder verzocht om de dagvaarding aan de hiervoor bij punt 9.1 genoemde gedaagden te betekenen. : 6:12 uur. 4

5 10. P.M Beschrijving : Geen bijzonderheden. : 1:06 uur. 11. Overige/Verslagen 11.1 Termijn afwikkeling faill. : Nog niet bekend Plan van aanpak : De werkzaamheden in de komende verslagperiode zullen zijn gericht op de hiervoor bij punt 9 genoemde procedure Indiening volgend verslag : Het volgende verslag wordt uiterlijk in oktober 2015 ingediend Financieel verslag : Een financieel verslag is niet opgesteld. Tot op heden is geen actief gerealiseerd. : 1:12 uur. Veenendaal, T.F. Quaars curator 5