Deze algemene voorwaarden gelden in iedere overeenkomst (hierna: iedere PANASJ (master)franchisenemer, hierna: PANASJ en iedere verklaring

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Deze algemene voorwaarden gelden in iedere overeenkomst (hierna: iedere PANASJ (master)franchisenemer, hierna: PANASJ en iedere verklaring"

Transcriptie

1 Algemene voorwaarden PANASJ Deze algemene voorwaarden gelden in iedere overeenkomst (hierna: Overeenkomst) tot verlening van diensten door iedere PANASJ (master)franchisenemer, hierna: PANASJ en iedere verklaring van PANASJ tot een Overeenkomst. In deze algemene voorwaarden wordt met Klant bedoeld iedere persoon, rechtspersoon en/of vennootschap met wie een Overeenkomst tot stand is gebracht en iedere persoon, rechtspersoon en/ of vennootschap tot wie een verklaring tot een Overeenkomst is gericht. Artikel 1 Overeenkomst 1.1. Ieder aanbod van PANASJ geschiedt vrijblijvend. In een aanbod voorkomende fouten of omissies zijn geen onderdeel van het aanbod. Niet uitsluitend tot de Klant gerichte (algemene) informatie maakt in geen geval deel uit van een aanbod Ieder aanbod van PANASJ is gedurende 14 kalenderdagen geldig, tenzij in het aanbod een andere geldigheidsduur is vermeld of de geldigheidsduur voor het verstrijken daarvan door PANASJ schriftelijk is verlengd.

2 1.3. Een Overeenkomst kan slechts schriftelijk (geldig) tot stand komen. Aan deze eis is ook voldaan indien PANASJ de Overeenkomst langs elektronische weg aan de Klant heeft bevestigd, in welk geval uitsluitend de bevestiging van PANASJ aan de Klant geacht wordt de Overeenkomst correct weer te geven Wijzigingen van en/of aanvullingen op de Overeenkomst kunnen slechts geldig zijn nadat die wijzigingen en/of aanvullingen door PANASJ schriftelijk zijn bevestigd PANASJ is, onverminderd het recht op schadevergoeding, gerechtigd de Overeenkomst (eenzijdig) met onmiddellijke ingang te beëindigen en de uitvoering van de Overeenkomst met onmiddellijke ingang op te schorten in geval van: een aan de Klant toerekenbare niet nakoming van één of meer uit de Overeenkomst(met inbegrip van deze algemene voorwaarden) voortvloeiende verplichtingen; de indiening van een tot toepassing van de schuldsaneringsregeling op de Klant strekkend verzoek; de indiening van een tot verlening van surséance van betaling aan de Klant strekkend verzoek;

3 de indiening van een tot faillietverklaring van de Klant strekkend verzoek; handelingsonbekwaamheid van de Klant; of volledige beschikkingsonbevoegdheid van de Klant De Klant is verplicht PANASJ onmiddellijk in kennis te stellen van plaatsvinden van iedere in artikel 1.5 bedoelde gebeurtenis De Overeenkomst kan slechts schriftelijk (geldig) worden opgezegd, ontbonden en beëindigd Opzegging, ontbinding en beëindiging van de Overeenkomst en opschorting van de uitvoering van de Overeenkomst verplichten PANASJ in geen geval tot enige (schade)vergoeding In geval van opzegging, ontbinding of beëindiging van de Overeenkomst vallen betalingsverplichtingen van de Klant die verband houden met voordien door de Klant ontvangen prestaties niet onder een ongedaanmakingsverplichting. Die betalingsverlichtingen zijn vanaf de opzegging, ontbinding respectievelijk beëindiging onmiddellijk opeisbaar.

4 Artikel 2 Vergoedingen 2.1. Door PANASJ kenbaar gemaakte prijzen en tarieven zijn exclusief andere aan derden verschuldigde vergoedingen, en exclusief kosten van vervoer, verzending en opslag PANASJ heeft het recht prijzen en tarieven te wijzigen met inachtneming van de consumentenprijsindexcijfers van onderwijs (CBS). Wijziging van prijzen en tarieven tast de Overeenkomst overigens niet aan De Klant is verplicht verschuldigde vergoedingen binnen 7 dagen na de facturering aan PANASJ te betalen op de door PANASJ bepaalde wijze. PANASJ heeft het recht tussentijds en periodiek te factureren Indien en voor zover de Klant verschuldigde vergoedingen niet tijdig betaalt, is de Klant over die vergoedingen de wettelijke rente aan PANASJ verschuldigd en verplicht de werkelijke kosten van alle handelingen in en buiten rechte tot verkrijging van die vergoedingen (met inbegrip van niet geliquideerde proceskosten en gerechtskosten) aan PANASJ te vergoeden. 2.5.

5 De Klant heeft niet het recht betalingsverplichtingen op te schorten en/of te verrekenen met verplichtingen van PANASJ. De Klant heeft niet het recht de Overeenkomst geheel of ten dele te ontbinden indien de Klant in verzuim is. Artikel 3 Aansprakelijkheid 3.1. PANASJ kan uitsluitend aansprakelijk zijn voor aan PANASJ toe te rekenen tekortkomingen. Als aan PANASJ toe te rekenen tekortkomingen worden in geen geval beschouwd: onrechtmatig handelen en/of nalaten van hulppersonen; gebruik van (ongeschikte) hulpzaken; gebruik van van de Klant en/of derden afkomstige onjuiste en/of onvolledige informatie; en gedragingen op grond van aanwijzingen en/of beslissingen van de Klant PANASJis niet aansprakelijk voor gebeurtenissen die geheel of ten dele gevolg zijn van handelen of nalaten van de Klant, zoals gebruik van op grond van de Overeenkomst verleende diensten en/of in gebruik gegeven producten, onbeheerd laten van bezittingen en niet naleving van

6 reglementen, handleidingen en/of aanwijzingen van PANASJ 3.3. Aansprakelijkheid van PANASJ kan uitsluitend ontstaan, nadat de Klant PANASJ onmiddellijk na de verlening van de dienst of, in geval van een daarbij niet waarneembare tekortkoming, onmiddellijk na het constateren van de tekortkoming schriftelijk deugdelijk in gebreke heeft gesteld en PANASJ gedurende een redelijke termijn in de gelegenheid heeft gesteld de tekortkoming te zuiveren Iedere verplichting van PANASJ tot vergoeding van schade is beperkt tot directe vermogensschade tot: indien in verband met de betreffende verplichting tot schadevergoeding een vergoeding op grond van een aansprakelijkheidsverzekering van PANASJ wordt betaald, het bedrag van die vergoeding, vermeerderd met het eigen risico krachtens die verzekering; of, indien in verband met de betreffende verplichting tot schadevergoeding geen vergoeding op grond van een aansprakelijkheidsverzekering van PANASJ wordt betaald, het bedrag van de voor de betreffende Overeenkomst door de Klant aan PANASJ verschuldigde

7 vergoeding, in geval van een duurovereenkomst de vergoeding voor het verstreken jaar (exclusief omzetbelasting en andere overheidsheffingen) tot hoogstens EUR , Gevolgschade, schade van derden, gemis van financieel voordeel, en (negatieve) gevolgen van gedragingen op grond van adviezen, analyses, verwachtingen en waarderingen zijn in geen geval directe vermogensschade in de zin van artikel Indien en voor zover de Overeenkomst door (werknemers en/of andere hulppersonen van) PANASJ in door de Klant beschikbaar gestelde gebouwen wordt uitgevoerd en/of met door de Klant beschikbaar gestelde materialen worden verricht, rust op de Klant tegenover (die werknemers en andere hulppersonen van) PANASJ de in artikel 7:658 Burgerlijk Wetboek (hierna: BW) bedoelde verplichting en aansprakelijkheid De Klant staat er voor in dat gebruik van in het kader van de Overeenkomst door of namens de Klant aan PANASJ verstrekte gegevens, het verwerken van die gegevens ten behoeve van de uitvoering van de Overeenkomst en het resultaat van die verwerking niet in strijd zijn met het geldende recht, zoals onder meer

8 de Wet Bescherming Persoonsgegevens De Klant is verplicht PANASJ te vrijwaren van vorderingen van derden, met inbegrip van werknemers,hulppersonen en afnemers van de Klant en privacybelanghebbenden, die voortvloeien uit en/of verband houden met (de uitvoering van) de Overeenkomst en/of gebruik van op grond van de Overeenkomst verleende diensten en/of in gebruik gegeven producten, alle uit die vorderingen voortvloeiende verplichtingen van PANASJ als haar eigen verplichtingen na te komen en uit die vorderingen voortvloeiende schade volledig aan PANAJS vergoeden Aansprakelijkheid van PANASJ voor tekortkomingen van hulppersonen en gebreken in van derden betrokken zaken en software is beperkt volgens de artikelen 3.1 tot en met 3.8 en aansprakelijkheid van de betrokken derde(n) jegens PANASJ Door PANASJ bij de Overeenkomst betrokken derden hebben het recht zich op de artikelen 3.1 tot en met 3.9 te beroepen. Artikel 4 Overmacht 4.1.

9 Indien PANASJ door overmacht tijdelijk niet in staat is de Overeenkomst uit te voeren, is zij bevoegd de uitvoering van de Overeenkomst geheel of ten dele op schorten zolang de overmacht voortduurt. Indien PANASJ door overmacht blijvend niet in staat is de Overeenkomst uit te voeren, is zij bevoegd de Overeenkomst met onmiddellijke ingang geheel of ten dele te beëindigen De Klant is niet gerechtigd tot uitvoering of ontbinding van de Overeenkomst indien PANASJ door overmacht (tijdelijk of blijvend) niet in staat is de Overeenkomst uit te voeren Onder overmacht worden onder meer verstaan tekortkomingen van toeleveranciers en/of andere hulppersonen van PANASJ, productiestoringen, datacommunicatiestoringen, werkonderbrekingen en bovenmatig ziekteverzuim van werknemers en/of andere hulppersonen, overheidsmaatregelen en weersomstandigheden. Artikel 5 Varia 5.1. De Klant zal PANASJ op de hoogte houden van de juiste NAW-gegevens van de Klant en PANASJ s onmiddellijk schriftelijk in kennis stellen van wijzigingen van de NAWgegevens van de Klant. 5.2.

10 Uit de Overeenkomst voortvloeiende rechten en verplichtingen van de Klant zijn niet vatbaar voor overdracht. Derden kunnen geen rechten aan de Overeenkomst ontlenen De Klant is door schending van een of meer verplichtingen uit de Overeenkomst (met inbegrip van deze algemene voorwaarden) onmiddellijk vanaf de schending in verzuim Vorderingen van de Klant zijn niet vatbaar voor overdracht en vervallen, onverminderd artikel 6:89 BW, door verloop van 12 maanden na (de aanvang van) de oorzaak ervan De absoluut bevoegde rechter in het arrondissement waarin PANASJ gevestigd is, heeft rechtsmacht en is in eerste instantie uitsluitend bevoegd ten aanzien van uit de Overeenkomst voortvloeiende geschillen Uitsluitend Nederlands recht is van toepassing op de Overeenkomst. Van deze algemene voorwaarden afwijkende voorwaarden kunnen uitsluitend gelden indien die schriftelijk door PANASJ zijn vastgelegd of aanvaard. Algemene voorwaarden van de Klant zijn niet van toepassing Indien en voor zover door PANASJ gebruikte niet Nederlandstalige versies van deze algemene voorwaarden verschillen van de door PANASJ gebruikte Nederlandstalige versie

11 van deze algemene voorwaarden, geldt uitsluitend de Nederlandstalige versie Nietigheid of vernietiging van een of meer bepalingen van deze algemene voorwaarden staat aan toepasselijkheid van de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden niet in de weg. Artikel 6 Dienstverlening (algemeen) De bepalingen van dit artikel zijn naast en met voorrang voor de artikelen 1 tot en met 5 van toepassing indien en voor zover de Overeenkomst strekt tot verlening van diensten door PANASJ. In dit artikel wordt met Klant mede bedoeld iedere persoon voor wie de Overeenkomst wordt tot stand gebracht en/of die de diensten van PANASJ krachtens de Overeenkomst afneemt De Overeenkomst is een overeenkomst in de zin van artikel 7:400 BW. De artikelen 7:401 tot en met 7:412 BW zijn van toepassing voor zover deze algemene voorwaarden daarvan niet afwijken De Klant is verplicht in de door PANASJ bepaalde vorm alle informatie aan PANASJ te verstrekken, die PANASJ ten behoeve van de uitvoering van de Overeenkomst van de Klant vraagt en/of voor de

12 uitvoering van de Overeenkomst relevant is of kan zijn. Informatie met betrekking tot de identiteit en geestelijke en lichamelijke afwijkingen en klachten van Klant wordt geacht voor de uitvoering van de Overeenkomst relevant te zijn De Klant is verplicht diensten op de overeengekomen tijden af te nemen en reglementen en handleidingen van PANASJ s na te leven PANASJ heeft het recht de Overeenkomst onder haar verantwoordelijkheid door derden te laten uitvoeren. Aanvaarding van beperkingen van (verplichtingen uit) aansprakelijkheid van die derden door PANASJ in dat kader geschiedt mede namens de Klant. Artikel 7 Dienstverlening in opdracht van particulieren De bepalingen van dit artikel zijn naast en met voorrang voor de artikelen 1 tot en met 5 van toepassing indien en voor zover de Overeenkomst strekt tot verlening van diensten door PANASJ in opdracht van particulieren. In dit artikel wordt met Klant mede bedoeld iedere persoon voor wie de Overeenkomst wordt tot stand gebracht en/of die de diensten van PANASJ krachtens de Overeenkomst afneemt De Klant is verplicht verschuldigde vergoedingen bij de totstandkoming van de Overeenkomst aan PANASJ te betalen op de door PANASJ bepaalde wijze.

13 7.2. Indien geen duur van de Overeenkomst is overeengekomen, geldt de Overeenkomst [ ] maanden PANASJ is gerechtigd de Overeenkomst (voortijdig met onmiddellijke ingang) op te zeggen om gewichtige redenen. Handelen en nalaten in strijd met reglementen en/of handleidingen van PANASJ en ander in verband met de diensten van PANASJ onwenselijk gedrag van de Klant worden geacht gewichtige redenen te zijn. Voortijdige opzegging is in geen geval grond voor terugbetaling van vergoedingen. Artikel 8 Dienstverlening in opdracht van bedrijven, instellingen en/of verenigingen De bepalingen van dit artikel zijn naast en met voorrang voor de artikelen 1 tot en met 5 van toepassing indien en voor zover de Overeenkomst strekt tot verlening van diensten door PANASJ in opdracht van bedrijven, instellingen en/of verenigingen. In dit artikel wordt met Klant mede bedoeld iedere persoon voor wie de Overeenkomst wordt tot stand gebracht en/of die de diensten van PANASJ krachtens de Overeenkomst afneemt De Klant wordt in het kader van (de totstandkoming van) de Overeenkomst

14 geacht niet te handelen voor doeleinden buiten een bedrijfs- of beroepsactiviteit PANASJ is uitsluitend verplicht bij de uitvoering van de Overeenkomst aanwijzingen van de Klant op te volgen die tijdig verstrekt en verantwoord zijn. PANASJ is in geen geval verplicht diensten buiten het kader van de Overeenkomst te verlenen. De Klant is voor het opvolgen van aanwijzingen en diensten buiten de reikwijdte van de Overeenkomst aan PANASJ een door PANASJ op basis van haar tarieven vast te stellen (aanvullende) vergoeding verschuldigd Indien en voor zover is overeengekomen dat de Overeenkomst op een door of namens de Klant beschikbaar gestelde locatie wordt uitgevoerd, is de Klant verplicht voor de uitvoering van de Overeenkomst benodigde toegang tot de locatie en voorzieningen (zoals energie en datacommunicatiemiddelen) aan PANASJ te verlenen respectievelijk ter beschikking te stellen Indien voor diensten van PANASJ producten van de Klant en/of derden worden gebruikt, is de Klant verplicht die producten en vervangende producten voor PANASJ toegankelijk en voor de diensten van PANASJ geschikt te houden.

15 8.5. Indien en voor zover voor diensten van PANASJ op grond van de Overeenkomst door PANASJ niet op grond van koop producten in gebruik worden gegeven, is de Overeenkomst een bruikleenovereenkomst in de zin van artikel 7A:1777 BW. De artikelen 7A:1780, 7A:1789 en 7A:1790 BW zijn niet van toepassing. De Klant is niet gerechtigd die producten te verkopen, te verhuren, aan derden in gebruik te geven, voor derden toegankelijk te maken, door derden te laten onderhouden en/of buiten het kader van de diensten van PANASJ te gebruiken. De Klant is verplicht die producten en vervangende producten conform instructies van PANASJ te gebruiken, (uitsluitend) door PANASJ te laten onderhouden en voor PANASJ Toegankelijk te houden en aan PANASJ af te geven bij het einde van de diensten waarvoor die producten en de vervangende producten in gebruik zijn gegeven Indien geen duur van de Overeenkomst is overeengekomen en de Overeenkomst niet door door volbrenging eindigt, geldt de Overeenkomst [ ] maanden. De Overeenkomst is niet vatbaar voor (voortijdige) opzegging door de Klant. PANASJ is gerechtigd de Overeenkomst (voortijdig met onmiddellijke ingang) op te zeggen om gewichtige redenen. Handelen en nalaten van de Klant en/of Klant in strijd met reglementen en/of handleidingen van PANASJ en/of ander in verband met de diensten van

16 PANASJ onwenselijk gedrag van de Klant worden geacht gewichtige redenen te zijn De Klant zal tijdens de Overeenkomst en gedurende één jaar vanaf het einde van de Overeenkomst noch direct noch indirect diensten die vergelijkbaar zijn met de diensten van PANASJ opdragen aan en/of afnemen van werknemers en (andere) bij de uitvoering van de Overeenkomst betrokken hulppersonen van PANASJ.opgsteld te Den Haag 2012

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN PRODUCT PLUS B.V.

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN PRODUCT PLUS B.V. ALGEMENE VOORWAARDEN VAN PRODUCT PLUS B.V. Algemene voorwaarden van Product Plus B.V., kantoorhoudende te Nijmegen en in het handelsregister van de Kamer van Koophandel en Fabrieken voor Centraal Gelderland

Nadere informatie

2. AANBOD EN OVEREENKOMST

2. AANBOD EN OVEREENKOMST 1. TOEPASSELIJKHEID 1.1.i. In deze algemene voorwaarden worden met organisatie aangeduid MKB Krachtcentrale en alle met haar verbonden (rechts)personen en vennootschappen aan wie MKB Krachtcentrale het

Nadere informatie

Algemene voorwaarden van Machinehandel Lamers B.V., gevestigd in Middelaar. (KvK nummer 09151212).

Algemene voorwaarden van Machinehandel Lamers B.V., gevestigd in Middelaar. (KvK nummer 09151212). ALGEMENE VOORWAARDEN VAN LAMERS MACHINERY Algemene voorwaarden van Machinehandel Lamers B.V., gevestigd in Middelaar. (KvK nummer 09151212). ALGEMENE BEPALINGEN Artikel 1 Toepasselijkheid 1.1 In deze algemene

Nadere informatie

Algemene voorwaarden van Venke v.o.f., gevestigd in Heesch (KvK nummer ).

Algemene voorwaarden van Venke v.o.f., gevestigd in Heesch (KvK nummer ). ALGEMENE VOORWAARDEN VAN VENKE Algemene voorwaarden van Venke v.o.f., gevestigd in Heesch (KvK nummer 58785051). ALGEMENE BEPALINGEN Artikel 1 Toepasselijkheid 1.1 In deze algemene voorwaarden worden met

Nadere informatie

TotalWebBoost.nl. Algemene Voorwaarden TOTAL WEBBOOST / FINACON (Sep 2012)

TotalWebBoost.nl. Algemene Voorwaarden TOTAL WEBBOOST / FINACON (Sep 2012) Algemene Voorwaarden TOTAL WEBBOOST / FINACON (Sep 2012) 1. Toepasselijkheid 1.1 In deze algemene voorwaarden met TOTAL WEBBOOST / FINACON aangeduid de besloten vennootschap N.A.C.A. BV (KvKnummer 24264670)

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden webwinkel Airfresh

Algemene Voorwaarden webwinkel Airfresh Algemene Voorwaarden webwinkel Airfresh Algemene voorwaarden van Airfresh Nederland ingeschreven in het handelsregister K.v.K Limburg-zuid onder nr 14074974 algemene voorwaarden aldaar gedeponeerd onder

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN PROPTIMIZE NEDERLAND B.V. (versie oktober 2012)

ALGEMENE VOORWAARDEN PROPTIMIZE NEDERLAND B.V. (versie oktober 2012) ALGEMENE VOORWAARDEN PROPTIMIZE NEDERLAND B.V. (versie oktober 2012) 1. Definities 1.1 In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder: Opdracht : a) De overeenkomst waarbij Opdrachtnemer hetzij alleen

Nadere informatie

! Maajkol Rosmolen 48 2406 JV Alphen aan den Rijn Nederland

! Maajkol Rosmolen 48 2406 JV Alphen aan den Rijn Nederland ALGEMENE VERKOOP- EN LEVERINGSVOORWAARDEN MAAJKOL 1.! Definities 1.1! Afnemer: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die met Maajkol een! Overeenkomst aangaat. 1.2! Algemene Voorwaarden: Deze algemene

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Zakelijk Schrijven. Artikel 1 Definities In deze Algemene Voorwaarden gelden de volgende definities:

Algemene voorwaarden Zakelijk Schrijven. Artikel 1 Definities In deze Algemene Voorwaarden gelden de volgende definities: Algemene voorwaarden Zakelijk Schrijven Artikel 1 Definities In deze Algemene Voorwaarden gelden de volgende definities: 1. Zakelijk Schrijven: Zakelijk Schrijven, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel

Nadere informatie

Algemene voorwaarden NL Brandbeveiliging B.V.

Algemene voorwaarden NL Brandbeveiliging B.V. Algemene voorwaarden NL Brandbeveiliging B.V. 1. Toepasselijkheid 1.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes en overeenkomsten betrekking hebbende op levering van

Nadere informatie

Algemene voorwaarden zakelijke dienstverlening

Algemene voorwaarden zakelijke dienstverlening Algemene voorwaarden zakelijke dienstverlening Biercontract.nl Graaf Wichmanlaan 62 1405 HC Bussum Handelsregisternummer: 57084033 BTW nummer 167606657B02 1. Definities 1. In deze algemene voorwaarden

Nadere informatie

Algemene Verkoop-en Leveringsvoorwaarden

Algemene Verkoop-en Leveringsvoorwaarden Algemene Verkoop-en Leveringsvoorwaarden van Het Fries Vergaderhuis 1.0. Definities 1.1. Opdrachtgever: De natuurlijke persoon of rechtspersoon die met Het Fries Vergaderhuis een overeenkomst aangaat.

Nadere informatie

eduscrum Algemene voorwaarden inzake levering van diensten

eduscrum Algemene voorwaarden inzake levering van diensten eduscrum Algemene voorwaarden inzake levering van diensten In deze algemene voorwaarden worden de hierna volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven of

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Robivo Trading B.V. d.d. oktober 2015 tevens raadpleegbaar via: www.robivotrading.nl

Algemene voorwaarden Robivo Trading B.V. d.d. oktober 2015 tevens raadpleegbaar via: www.robivotrading.nl Algemene voorwaarden Robivo Trading B.V. d.d. oktober 2015 tevens raadpleegbaar via: www.robivotrading.nl Artikel 1 Definities In deze algemene voorwaarden worden de volgende definities gehanteerd: a)

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN. van. Rijnmondse Glas Centrale B.V. hierna te noemen RGC. gevestigd en kantoorhoudende te Dordrecht

ALGEMENE VOORWAARDEN. van. Rijnmondse Glas Centrale B.V. hierna te noemen RGC. gevestigd en kantoorhoudende te Dordrecht 1. Definities ALGEMENE VOORWAARDEN van Rijnmondse Glas Centrale B.V. hierna te noemen RGC gevestigd en kantoorhoudende te Dordrecht 1.1 In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder: AV : de onderhavige

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN DEKONINGSCHRIJFT. 1. Begrippen In deze Algemene Voorwaarden en de overeenkomsten van DeKoningschrijft wordt verstaan onder:

ALGEMENE VOORWAARDEN DEKONINGSCHRIJFT. 1. Begrippen In deze Algemene Voorwaarden en de overeenkomsten van DeKoningschrijft wordt verstaan onder: ALGEMENE VOORWAARDEN DEKONINGSCHRIJFT 1. Begrippen In deze Algemene Voorwaarden en de overeenkomsten van DeKoningschrijft wordt verstaan onder: Persoon: Klant: Opdrachtnemer: Opdracht: Overeenkomst: iedere

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN ALLROUND BACKOFFICE

ALGEMENE VOORWAARDEN ALLROUND BACKOFFICE Artikel 1 Definities 1. In deze voorwaarden wordt verstaan onder: Allround Backoffice: de gebruiker van deze algemene voorwaarden, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden. Hermez Marketing & Communicatie in Roermond / 8 januari 2015. Artikel 1: Definities

Algemene Voorwaarden. Hermez Marketing & Communicatie in Roermond / 8 januari 2015. Artikel 1: Definities Algemene Voorwaarden Hermez Marketing & Communicatie in Roermond / 8 januari 2015 Artikel 1: Definities a. Onder opdrachtgever wordt verstaan de partij die de opdracht voor de werkzaamheden heeft verstrekt.

Nadere informatie

Algemene voorwaarden De Wijde Blik BV

Algemene voorwaarden De Wijde Blik BV Algemene voorwaarden De Wijde Blik BV Artikel 1: Definities a. Onder opdrachtgever wordt verstaan de partij die de opdracht voor de werkzaamheden heeft verstrekt. b. Onder opdrachtnemer wordt, tenzij anders

Nadere informatie

3.Offerte: de door LABEL ME gedane offerte voor het leveren van Diensten.

3.Offerte: de door LABEL ME gedane offerte voor het leveren van Diensten. Algemene Voorwaarden LABEL ME Artikel 1: Definities In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven. 1.LABEL

Nadere informatie

van: DrawBridge54 Nederland, Zaagmolen 2, 3962 GA Wijk bij Duurstede, KvK 30248637

van: DrawBridge54 Nederland, Zaagmolen 2, 3962 GA Wijk bij Duurstede, KvK 30248637 ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR DIENSTVERLENING van: DrawBridge54 Nederland, Zaagmolen 2, 3962 GA Wijk bij Duurstede, KvK 30248637 Artikel 1 Toepasselijkheid 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten

Nadere informatie

Kreeksehaven 61 3077 AG Rotterdam The Netherlands KVK: 53596285 BTW: NL850942135B01. Algemene Voorwaarden. Artikel 5. Uitvoering van de overeenkomst

Kreeksehaven 61 3077 AG Rotterdam The Netherlands KVK: 53596285 BTW: NL850942135B01. Algemene Voorwaarden. Artikel 5. Uitvoering van de overeenkomst Kreeksehaven 61 3077 AG Rotterdam The Netherlands KVK: 53596285 BTW: NL850942135B01 Algemene Voorwaarden Artikel 1. Definities 1.1 Anno 90: Besloten Vennootschap, gevestigd te Rotterdam en ingeschreven

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Van Brussel

Algemene Voorwaarden Van Brussel Van Brussel ME Hartmanstraat 68 4132 EG Vianen info@gabriellevanbrussel.nl KvK: 54399890 Algemene Voorwaarden Van Brussel Artikel 1: Algemeen 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de tussen

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN HAKVOORT HR HRM & ORGANISATIEADVIES. In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

ALGEMENE VOORWAARDEN HAKVOORT HR HRM & ORGANISATIEADVIES. In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: ALGEMENE VOORWAARDEN HAKVOORT HR HRM & ORGANISATIEADVIES Artikel 1 Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: a. Hakvoort HR HRM & Organisatieadvies: Verder te noemen Hakvoort HR, is

Nadere informatie

ter beoordeling van S&S.

ter beoordeling van S&S. ALGEMENE VOORWAARDEN Voor het verrichten van werkzaamheden voor partijen in Nederland S&S Facility Services BV, gedeponeerd bij de Rechtbank te s-hertogenbosch onder nummer 46/2009. 1 Definities Onder

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN. van European Management and Sales Services, hierna te noemen E.M.S.S. gevestigd en kantoorhoudende te Dordrecht

ALGEMENE VOORWAARDEN. van European Management and Sales Services, hierna te noemen E.M.S.S. gevestigd en kantoorhoudende te Dordrecht ALGEMENE VOORWAARDEN van European Management and Sales Services, hierna te noemen E.M.S.S. gevestigd en kantoorhoudende te Dordrecht 1. Definities 1.1 In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:

Nadere informatie

Algemene voorwaarden administratieve diensten

Algemene voorwaarden administratieve diensten Algemene voorwaarden administratieve diensten ALGEMEEN Artikel 1. Definities: 1. Opdrachtnemer: Wirévi hypotheek advies buro & assurantiën B.V. h.o.d.n. Wirevi financiële & administratieve diensten 2.

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN TUNE ICT

ALGEMENE VOORWAARDEN TUNE ICT ALGEMENE VOORWAARDEN TUNE ICT Artikel 1 - Begripsbepalingen 1.1 Deze algemene voorwaarden verstaan onder: Tune ICT: de V.O.F., gevestigd te Tiel aan de Betuwestraat 42 (4005 AR) Klant: de cliënt aan wie

Nadere informatie

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Algemene voorwaarden Artikel 1: Definities In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven: NVG: de Nederlandse

Nadere informatie

Contractsduur, uitvoering en wijziging overeen-komst

Contractsduur, uitvoering en wijziging overeen-komst artikel 1. Algemeen 1.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen Juncto juridisch advies en training, hierna te noemen: Juncto, en een Opdrachtgever waarop

Nadere informatie

RISK SOLUTIONS CARIBBEAN BV ENABLING REAL TRUST

RISK SOLUTIONS CARIBBEAN BV ENABLING REAL TRUST Artikel 1. Definities In deze voorwaarden wordt verstaan onder: Offerte Iedere offerte van RISK SOLUTIONS CARIBBEAN BV tot het aangaan van een overeenkomst; Werkzaamheden Alle werkzaamheden, van welke

Nadere informatie

Algemene voorwaarden van De Oranje Fiets, praktijk voor coaching, begeleiding en bijles

Algemene voorwaarden van De Oranje Fiets, praktijk voor coaching, begeleiding en bijles Algemene Voorwaarden Algemene voorwaarden van De Oranje Fiets, praktijk voor coaching, begeleiding en bijles Artikel 1 Algemeen Artikel 2 Uitvoering van de overeenkomst Artikel 3 Betaling Artikel 4 Eigendomsvoorbehoud

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Wolf Huisvestingsgroep. In deze algemene voorwaarden worden de onderstaande begrippen als volgt gedefinieerd:

Algemene voorwaarden Wolf Huisvestingsgroep. In deze algemene voorwaarden worden de onderstaande begrippen als volgt gedefinieerd: Algemene voorwaarden Wolf Huisvestingsgroep ARTIKEL 1 Definities In deze algemene voorwaarden worden de onderstaande begrippen als volgt gedefinieerd: a. Opdrachtgever: een natuurlijk persoon of rechtspersoon,

Nadere informatie

Algemene voorwaarden 1/5

Algemene voorwaarden 1/5 Algemene voorwaarden 1/5 Algemene voorwaarden Roburmarketing B.V. Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel Den Haag Nederland onder nummer 62617869 met handelsnamen: Rubix Marketing, Rubix Media, Kiss

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Gelderse Sport Federatie

Algemene voorwaarden Gelderse Sport Federatie Algemene voorwaarden Gelderse Sport Federatie Artikel 1. Definities 1. GSF/Opdrachtnemer: Stichting Gelderse Sport Federatie, gevestigd te (6816 VD) Arnhem aan de Papendallaan 60. 2. Opdrachtgever: iedere

Nadere informatie

ALGEMENEVOORWAARDEN van de eenmanszaak

ALGEMENEVOORWAARDEN van de eenmanszaak MOSTIMPRESSIVE gevestigd te (5283 BE) Boxtel Hoogheem 292; ARTIKEL 1: DEFINITIES a. Onder opdrachtgever wordt verstaan de partij die de opdracht voor de werkzaamheden heeft verstrekt. b. Onder opdrachtnemer

Nadere informatie

Algemene voorwaarden. Algemene Voorwaarden Scheiden is Leiden - Mediation

Algemene voorwaarden. Algemene Voorwaarden Scheiden is Leiden - Mediation Algemene voorwaarden Algemene Voorwaarden Scheiden is Leiden - Mediation Penny Bloem Mediation gevestigd te Oterleek, werkende onder de handelsnaam Scheiden is Leiden - Mediation, hierna te noemen: Scheiden

Nadere informatie

R.O.E.L Design. Direct Marketing. Huisstijlen. Advertising. Designs Algemene voorwaarden:

R.O.E.L Design. Direct Marketing. Huisstijlen. Advertising. Designs Algemene voorwaarden: Van de eenmanszaak R.O.E.L Design Brand gevestigd te (1423 DN) Uithoorn aan de ; Artikel 1: Definities a. Onder opdrachtgever wordt verstaan de partij die de opdracht voor de werkzaamheden heeft verstrekt.

Nadere informatie

Artikel 2. Toepasselijkheid van deze voorwaarden

Artikel 2. Toepasselijkheid van deze voorwaarden Artikel 1. Definities 1.1. In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: gebruiker: Sterke Zet v.o.f. gevestigd en kantoorhoudende op Industrieterrein 40e te Panningen. opdrachtgever: de wederpartij

Nadere informatie

Overeenkomst: Elke afspraak tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer tot het verlenen van Diensten door Opdrachtnemer ten behoeve van Opdrachtgever.

Overeenkomst: Elke afspraak tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer tot het verlenen van Diensten door Opdrachtnemer ten behoeve van Opdrachtgever. Algemene Voorwaarden Advies, training en ondersteuning info@studiextra.nl www.studiextra.nl KvK: 55347940 Artikel 1: Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: Opdrachtnemer: De natuurlijke

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN. Algemeen

ALGEMENE VOORWAARDEN. Algemeen ALGEMENE VOORWAARDEN Algemeen 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes en overeenkomsten met Artishock events & marketing B.V.. Afwijkingen van deze voorwaarden zijn uitsluitend bindend,

Nadere informatie

Algemene voorwaarden 2015. Algemeen

Algemene voorwaarden 2015. Algemeen Algemene voorwaarden 2015 Algemeen Deze voorwaarden zijn onder uitdrukkelijke terzijdestelling van daarmee in strijd zijnde voorwaarden van de opdrachtgever of de cliënt van toepassing in de verhouding

Nadere informatie

ALGEMENE VERKOOP- EN LEVERINGSVOORWAARDEN ADFACTOR

ALGEMENE VERKOOP- EN LEVERINGSVOORWAARDEN ADFACTOR ALGEMENE VERKOOP- EN LEVERINGSVOORWAARDEN ADFACTOR 1. Definities 1.1. Afnemer: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die met Adfactor een Overeenkomst aangaat. 1.2. Algemene Voorwaarden: Deze algemene

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden InnerKom

Algemene Voorwaarden InnerKom InnerKom Pauwoogweide 23 3437 VV Nieuwegein info@innerkom.nl KvK: 54607523 Algemene Voorwaarden InnerKom Artikel 1: Algemeen 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de tussen opdrachtgever

Nadere informatie

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Algemene voorwaarden 1. Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: a. Opdrachtgever: de partij die Opdrachtnemer opdracht heeft gegeven tot het verrichten van werkzaamheden; b. Opdrachtnemer:

Nadere informatie

Aldus opgesteld te Eindhoven op 6 aug 2015.

Aldus opgesteld te Eindhoven op 6 aug 2015. Algemene voorwaarden Artikel 1: Definities a. Opdrachtgever: elke natuurlijke- of rechtspersoon die aan Michaela Communicatie een opdracht verstrekt of een overeenkomst met Michaela Communicatie aangaat.

Nadere informatie

FLEXSTONE REAL ESTATE

FLEXSTONE REAL ESTATE Artikel 1 Toepasselijkheid 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle Opdrachten die door Opdrachtnemer en/of haar daartoe bevoegde medewerker(s) zijn aangegaan c.q. zijn aanvaard en alle

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN LEEF ANDERS COACHING

ALGEMENE VOORWAARDEN LEEF ANDERS COACHING ALGEMENE VOORWAARDEN LEEF ANDERS COACHING Artikel 1. DEFINITIES De met hoofdletters aangegeven definities hebben in het kader van deze algemene voorwaarden de volgende betekenis: Leef anders Coaching Opdrachtgever

Nadere informatie

Penny Bloem Mediation gevestigd te Oterleek, werkende onder de handelsnaam Bloem Mediation, hierna te noemen: Bloem Mediation.

Penny Bloem Mediation gevestigd te Oterleek, werkende onder de handelsnaam Bloem Mediation, hierna te noemen: Bloem Mediation. Algemene voorwaarden Algemene Voorwaarden Bloem Mediation Penny Bloem Mediation gevestigd te Oterleek, werkende onder de handelsnaam Bloem Mediation, hierna te noemen: Bloem Mediation. Artikel 1. Definities

Nadere informatie

Artikel 1: Definities Onder opdrachtgever wordt verstaan de partij die de opdracht voor de werkzaamheden heeft verstrekt.

Artikel 1: Definities Onder opdrachtgever wordt verstaan de partij die de opdracht voor de werkzaamheden heeft verstrekt. ALGEMENE VOORWAARDEN Artikel 1: Definities Onder opdrachtgever wordt verstaan de partij die de opdracht voor de werkzaamheden heeft verstrekt. Onder opdrachtnemer wordt, tenzij anders vermeld, verstaan:.

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN - BEMIDDELING

ALGEMENE VOORWAARDEN - BEMIDDELING ALGEMENE VOORWAARDEN - BEMIDDELING Algemene voorwaarden van de eenmanszaak 'TOM Incasso & Bemiddeling', gevestigd te Uden en kantoorhoudende te (5405 NB) Uden aan Loopkantstraat 11-B. Gedeponeerd bij de

Nadere informatie

Artikel 1 Definities In deze Algemene Voorwaarden worden de volgende definities gehanteerd, zowel in enkelvoud als meervoud.

Artikel 1 Definities In deze Algemene Voorwaarden worden de volgende definities gehanteerd, zowel in enkelvoud als meervoud. Algemene voorwaarden Bosma Direct Marketing Consultancy B.V. KvKnr. 60588659. Gedeponeerd dd. 5 mei 2011. Artikel 1 Definities In deze Algemene Voorwaarden worden de volgende definities gehanteerd, zowel

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Hendriks Project Support

Algemene voorwaarden Hendriks Project Support Artikel 1 Definities 1. In deze voorwaarden wordt verstaan onder: Hendriks Project Support: de gebruiker van deze algemene voorwaarden, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder

Nadere informatie

2.3 Algemene voorwaarden van de opdrachtgever of derden zijn voor Onlinepoort niet bindend en niet van toepassing.

2.3 Algemene voorwaarden van de opdrachtgever of derden zijn voor Onlinepoort niet bindend en niet van toepassing. Artikel 1. Definities 1.1 Opdrachtgever is de natuurlijke of rechtspersoon met wie de overeenkomst tot levering van producten en diensten van Onlinepoort wordt gesloten. 1.2 Producten en diensten van Onlinepoort

Nadere informatie

Algemene voorwaarden IMAGO

Algemene voorwaarden IMAGO Algemene voorwaarden IMAGO Artikel 1 Algemeen 1.1 Imago In deze algemene voorwaarden wordt met Imago bedoeld: Imago, een vennootschap onder firma, kantoorhoudende te (9747 AT) Groningen aan Kadijk 1, handelend

Nadere informatie

Algemeen Aanbiedingen en bestellingen Uitvoering van de overeenkomst

Algemeen Aanbiedingen en bestellingen Uitvoering van de overeenkomst Algemeen Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten van Adviesbureau KAP b.v., alsmede op de uitvoering van alle werkzaamheden door Adviesbureau KAP b.v. Afwijkingen

Nadere informatie

Algemene voorwaarden van Volleberg Accountants, gevestigd te Beek

Algemene voorwaarden van Volleberg Accountants, gevestigd te Beek Algemene voorwaarden van Volleberg Accountants, gevestigd te Beek 1. Begripsbepalingen In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: Opdrachtgever: De natuurlijke of rechtspersoon die aan opdrachtnemer

Nadere informatie

Artikel 1; Algemeen. Artikel 2; Prijzen en betalingen. Artikel 3; Aansprakelijkheid

Artikel 1; Algemeen. Artikel 2; Prijzen en betalingen. Artikel 3; Aansprakelijkheid Artikel 1; Algemeen 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten van Mediation Nederland en op alle rechtsverhoudingen die daaruit voortvloeien. 1.2 Afwijkingen

Nadere informatie

1.1 Lpg-vulnippel.nl: gebruiker van deze algemene voorwaarden

1.1 Lpg-vulnippel.nl: gebruiker van deze algemene voorwaarden Leveringsvoorwaarden ALGEMENE VOORWAARDEN Hodam mede handelend onder de naam lpg-vulnippel.nl Inschrijvingsnummer KvK: 58634215 1. Definities 1.1 Lpg-vulnippel.nl: gebruiker van deze algemene voorwaarden

Nadere informatie

Algemene voorwaarden New Media Online BV

Algemene voorwaarden New Media Online BV Algemene voorwaarden New Media Online BV Artikel 1 Definities In deze Algemene Voorwaarden worden de volgende definities gehanteerd, zowel in enkelvoud als meervoud. 1.1 Algemene Voorwaarden: de onderhavige

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN D-TAC

ALGEMENE VOORWAARDEN D-TAC ALGEMENE VOORWAARDEN D-TAC Gevestigd: Postbus 23 2450 AA Leimuiden KVK nummer: 28099669 Algemeen Artikel 1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten en aanbiedingen van D-tac

Nadere informatie

Karmerood Coaching Doelgericht onderweg naar morgen. Algemene voorwaarden. Artikel 1. Definities.

Karmerood Coaching Doelgericht onderweg naar morgen. Algemene voorwaarden. Artikel 1. Definities. Algemene voorwaarden Artikel 1. Definities. 1. In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder; gebruiker : Karmerood Coaching, gevestigd te Bussum en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Hilversum,onder

Nadere informatie

Algemene voorwaarden de Haan online marketing

Algemene voorwaarden de Haan online marketing Algemene voorwaarden de Haan online marketing 1. Definities 1.1 Opdrachtgever: De natuurlijke of rechtspersoon of nonprofitinstelling met wie de Haan online marketing een overeenkomst sluit tot het leveren

Nadere informatie

Verder te noemen InnerKom, is ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel te Utrecht onder nummer

Verder te noemen InnerKom, is ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel te Utrecht onder nummer Algemene voorwaarden Artikel 1 Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: a. InnerKom, coaching en training van ondernemers dmv NLP: Verder te noemen InnerKom, is ingeschreven in het

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Stichting Perspekt

Algemene Voorwaarden Stichting Perspekt Algemene Voorwaarden Stichting Perspekt Artikel 1 Definities Aanbod/ Aanbiedingen: een uitnodiging tot aanvaarding van een aanbod of aanbiedingen van Perspekt; Algemene Voorwaarden: deze algemene voorwaarden;

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN ZEKER ZICHTBAAR

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN ZEKER ZICHTBAAR ALGEMENE VOORWAARDEN VAN ZEKER ZICHTBAAR Algemene Voorwaarden van Zeker Zichtbaar, gevestigd te Scherpenzeel, gepubliceerd op de website www.zekerzichtbaar.nl. 1) Definities 1.1) Zeker Zichtbaar: de handelsnaam

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Janszen Advocaten

Algemene voorwaarden Janszen Advocaten Algemene voorwaarden Janszen Advocaten 1. Definities In de algemene voorwaarden wordt verstaan onder: 1.a. Cliënt: de opdrachtgever of contractpartij van het advocatenkantoor 1.b. Het kantoor: de behandelend

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Bizz Assistant 2015

Algemene Voorwaarden Bizz Assistant 2015 Algemene Voorwaarden Bizz Assistant 2015 Artikel 1: Algemeen 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de overeenkomst die tussen Opdrachtgever en de Virtueel Assistent (hierna te noemen: de

Nadere informatie

Algemene voorwaarden van de CWO Consultancy & Marketing B.V.

Algemene voorwaarden van de CWO Consultancy & Marketing B.V. Algemene voorwaarden van de CWO Consultancy & Marketing B.V. Op alle opdrachten verstrekt aan de CWO Consultancy & Marketing B.V. gevestigd en kantoorhoudende te Barendrecht aan de Voordijk 490-A onderstaande

Nadere informatie

Artikel 1. Definities

Artikel 1. Definities ALGEMENE BETALINGS- EN LEVERINGSVOORWAARDEN pagina 1/5 Artikel 1. Definities In deze Algemene betalings- en leveringsvoorwaarden wordt verstaan onder: De opdrachtnemer: Affectief Financieel Consult B.V.

Nadere informatie

ALGEMENE LEVERINGS- EN BETALINGSVOORWAARDEN VERSIE 1.0 MEI 2015

ALGEMENE LEVERINGS- EN BETALINGSVOORWAARDEN VERSIE 1.0 MEI 2015 ALGEMENE LEVERINGS- EN BETALINGSVOORWAARDEN VERSIE 1.0 MEI 2015 1. Definities 1.1. LeadsTown: LeadsTown is een handelsnaam van BME International. BME International: BME International B.V. i.o. is een besloten

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Socialize Media

Algemene voorwaarden Socialize Media Algemene voorwaarden Socialize Media Artikel 1 Definities en toepasselijkheid 1.1 Opdrachtgever: de rechtspersoon die aan Socialize Media een opdracht heeft verstrekt tot het leveren van advies, beheer

Nadere informatie

BMC 2011. Algemene Voorwaarden. Versie 2014.01

BMC 2011. Algemene Voorwaarden. Versie 2014.01 BMC 2011 Algemene Voorwaarden Versie 2014.01 ALGEMEEN 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op overeenkomsten waarbij door BMC Pensioencommunicatie werkzaamheden worden verricht. 1.2 Opdrachtgever

Nadere informatie

Algemene Leveringsvoorwaarden

Algemene Leveringsvoorwaarden Algemene Leveringsvoorwaarden Artikel 1. Definities 1.1 Onder Buro Schaaf wordt in deze algemene voorwaarden verstaan de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Buro Schaaf B.V. 1.2 Onder

Nadere informatie

Administratiekantoor Bouw-Mouw

Administratiekantoor Bouw-Mouw ALGEMENE VOORWAARDEN Administratiekantoor Bouw-Mouw Zoomweg 55 8071 EH Nunspeet Inschrijvingsnummer Kamer van Koophandel 08147387 Artikel 1. Toepasselijkheid van deze voorwaarden 1. Deze voorwaarden gelden

Nadere informatie

1. Definities 1.1 In deze algemene voorwaarden (hierna: Voorwaarden ) wordt verstaan onder:

1. Definities 1.1 In deze algemene voorwaarden (hierna: Voorwaarden ) wordt verstaan onder: 1. Definities 1.1 In deze algemene voorwaarden (hierna: Voorwaarden ) wordt verstaan onder: a) InsightYou: InsightYou B.V., statutair gevestigd te Rotterdam; b) Materialen: het door InsightYou aan Opdrachtgever

Nadere informatie

ALGEMENE LEVERINGS- EN VERKOOPVOORWAARDEN VAN DE BESLOTEN VENNOOTSCHAP MET BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID INOVITA B.V. Gevestigd te Capelle aan den IJssel

ALGEMENE LEVERINGS- EN VERKOOPVOORWAARDEN VAN DE BESLOTEN VENNOOTSCHAP MET BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID INOVITA B.V. Gevestigd te Capelle aan den IJssel ALGEMENE LEVERINGS- EN VERKOOPVOORWAARDEN VAN DE BESLOTEN VENNOOTSCHAP MET BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID INOVITA B.V. Gevestigd te Capelle aan den IJssel Artikel 1 Begripsbepaling 1.1. Onder Inovita wordt

Nadere informatie

van de eenmanszaak Designon gevestigd te (3765 AH) Soest aan de Ereprijsstraat 189;

van de eenmanszaak Designon gevestigd te (3765 AH) Soest aan de Ereprijsstraat 189; Algemene Voorwaarden: van de eenmanszaak Designon gevestigd te (3765 AH) Soest aan de Ereprijsstraat 189; Artikel 1: Definities a. Onder opdrachtgever wordt verstaan de partij die de opdracht voor de werkzaamheden

Nadere informatie

- Onder opdrachtgever wordt verstaan de partij die de opdracht voor de werkzaamheden heeft verstrekt.

- Onder opdrachtgever wordt verstaan de partij die de opdracht voor de werkzaamheden heeft verstrekt. Artikel 1: Definities - Onder opdrachtgever wordt verstaan de partij die de opdracht voor de werkzaamheden heeft verstrekt. - Onder opdrachtnemer wordt, tenzij anders vermeld, verstaan: burojohanna.nl.

Nadere informatie

Algemene voorwaarden van Best-app

Algemene voorwaarden van Best-app Algemene voorwaarden van Best-app Artikel 1: definities a. Best-app is een commanditaire vennootschap die onder nummer 61730084 is ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel te Eindhoven.

Nadere informatie

Artikel 1 Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

Artikel 1 Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: ALGEMENE VOORWAARDEN JEANNE COACHING Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en leveringen van diensten door Jeanne Coaching, KvK nummer 68224737, gevestigd Freesialaan 6, 1431

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN (versie 1 januari 2016) Nieuwe Huur V.O.F. Inkoop Adviesbureau 1) ALGEMEEN

ALGEMENE VOORWAARDEN (versie 1 januari 2016) Nieuwe Huur V.O.F. Inkoop Adviesbureau 1) ALGEMEEN ALGEMENE VOORWAARDEN (versie 1 januari 2016) Nieuwe Huur V.O.F. Inkoop Adviesbureau 1) ALGEMEEN a) Algemene voorwaarden Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elke overeenkomst of andere rechtsbetrekking

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden. Verhagen Vastgoed Onderhoud B.V. Artikel 1. Begripsbepaling

Algemene Voorwaarden. Verhagen Vastgoed Onderhoud B.V. Artikel 1. Begripsbepaling Algemene Voorwaarden Artikel 1. Begripsbepaling In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder 1. De opdrachtnemer: de natuurlijke persoon of rechtspersoon aan wie het werk is opgedragen. 2. Opdrachtgever:

Nadere informatie

VVT Europa B.V. Steenweg 73 A 4181 AK Waardenburg. ALGEMENE VOORWAARDEN Gasmeten VVT Europa B.V.

VVT Europa B.V. Steenweg 73 A 4181 AK Waardenburg. ALGEMENE VOORWAARDEN Gasmeten VVT Europa B.V. 1 ALGEMENE VOORWAARDEN Gasmeten definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: Gebruiker: Opdrachtgever: degene die de opdracht tot het verrichten van handelingen en werkzaamheden aan gebruiker

Nadere informatie

-cliënt: degene die deelneemt aan advies-, trainings-, coaching-of begeleidingstraject, dat laatste als hij niet zelf de opdrachtgever is.

-cliënt: degene die deelneemt aan advies-, trainings-, coaching-of begeleidingstraject, dat laatste als hij niet zelf de opdrachtgever is. Algemene voorwaarden 2015 -Corewonders V.O.F. Artikel Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: -opdrachtnemer: Corewonders V.O.F. die deze algemene voorwaarden gebruikt voor het aanbieden

Nadere informatie

1.2 Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij in het aanbod schriftelijk uitdrukkelijk anders is aangegeven.

1.2 Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij in het aanbod schriftelijk uitdrukkelijk anders is aangegeven. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle diensten van Guncorp Studio. Datum laatste versie: 3 februari 2014 1. Aanbieding en overeenkomst 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen

Nadere informatie

Algemene voorwaarden ihelpu

Algemene voorwaarden ihelpu Algemene voorwaarden ihelpu Algemene voorwaarden ihelpu 1.Definities Klant: een natuurlijke persoon of rechtspersoon die met ihelpu een overeenkomst tot het leveren van diensten sluit. ihelpu, wilhelminastraat

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN

ALGEMENE VOORWAARDEN 1 ALGEMENE VOORWAARDEN Opgesteld door: 2 ALGEMENE VOORWAARDEN FRIETFEEST.NL, gevestigd te Sint-Oedenrode, ingeschreven in het handelsregister onder nummer 17223508 verder te noemen FF. Artikel 1: Definities.

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN DIENSTVERLENING

ALGEMENE VOORWAARDEN DIENSTVERLENING ALGEMENE VOORWAARDEN DIENSTVERLENING Artikel 1. Toepasselijkheid van deze voorwaarden 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle door AttentMentoren afgesloten overeenkomsten. De toepasselijkheid

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN CUNNINGHAM LINDSEY BELGIUM. Artikel 1 Toepasselijkheid

ALGEMENE VOORWAARDEN CUNNINGHAM LINDSEY BELGIUM. Artikel 1 Toepasselijkheid ALGEMENE VOORWAARDEN CUNNINGHAM LINDSEY BELGIUM Artikel 1 Toepasselijkheid 1.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes en aanbiedingen van, alle instructies en opdrachten aan en

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden B.R. Consultancy, gevestigd en kantoorhoudend te Rotterdam, 16Hoven Business Park,, 3045PC Rotterdam en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Rotterdam onder KVK-nummer 61549592. Artikel 1 Definities

Nadere informatie

Algemene voorwaarden SpaaQ versie

Algemene voorwaarden SpaaQ versie Algemene voorwaarden SpaaQ versie 1.0 2016 Artikel 1 Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: Opdrachtgever: degene die, alleen of gezamenlijk en niet in de uitoefening van een beroep

Nadere informatie

Dit zijn de algemene voorwaarden van Sparko, KvK 61726281 Corvus 36, 5527 ED Hapert, d.d. 25 augustus 2015.

Dit zijn de algemene voorwaarden van Sparko, KvK 61726281 Corvus 36, 5527 ED Hapert, d.d. 25 augustus 2015. Algemene voorwaarden Dit zijn de algemene voorwaarden van Sparko, KvK 61726281 Corvus 36, 5527 ED Hapert, d.d. 25 augustus 2015. Artikel 1 Toepasselijkheid 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN

ALGEMENE VOORWAARDEN ALGEMENE VOORWAARDEN Poppe Persoonlijk, versie 1.2, augustus 2012 Definities In de algemene voorwaarden wordt verstaan onder: De "Opdrachtgever": de natuurlijke- of rechtspersoon die te kennen heeft gegeven

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden FotoXperience B.V. november Algemene voorwaarden fotoxperience B.V.

Algemene Voorwaarden FotoXperience B.V. november Algemene voorwaarden fotoxperience B.V. Algemene voorwaarden fotoxperience B.V. Algemene Voorwaarden FotoXperience B.V. november 2015 Artikel 1: Definities 1.1 fotoxperience: Opdrachtnemer, handelend onder de naam fotoxperience b.v. hierna genoemd

Nadere informatie

Mauritslaan 42/ 44 6161 HW Geleen

Mauritslaan 42/ 44 6161 HW Geleen Algemene Voorwaarden Payroll Totaal BV I. Algemeen In de algemene voorwaarden wordt verstaan onder: a. Opdrachtgever: de partij die de opdracht geeft. b. Opdrachtnemer: de partij die de opdracht aanvaardt,

Nadere informatie

THIM Hogeschool voor Fysiotherapie Newtonbaan 6-8, 3439 NK NIEUWEGEIN

THIM Hogeschool voor Fysiotherapie Newtonbaan 6-8, 3439 NK NIEUWEGEIN THIM Hogeschool voor Fysiotherapie Newtonbaan 6-8, 3439 NK NIEUWEGEIN Artikel 1 Begrippen... 3 Artikel 2 Toepasselijkheid... 3 Artikel 3 Reglementen... 3 Artikel 4 Aanmelding en inschrijving... 3 Artikel

Nadere informatie

Stichting Farmaceutische Kengetallen (SFK)

Stichting Farmaceutische Kengetallen (SFK) Algemene inkoopvoorwaarden Stichting Farmaceutische Kengetallen (SFK) ALGEMENE BEPALINGEN 1 Definities 1.1 In deze voorwaarden wordt verstaan onder: Stichting Farmaceutische Kengetallen, gevestigd te s-gravenhage.

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN. Welke Professionals B.V. Huizermaatweg 17 1273 NA Huizen. hierna te noemen: Opdrachtnemer DEFINITIES

ALGEMENE VOORWAARDEN. Welke Professionals B.V. Huizermaatweg 17 1273 NA Huizen. hierna te noemen: Opdrachtnemer DEFINITIES ALGEMENE VOORWAARDEN Welke Professionals B.V. Huizermaatweg 17 1273 NA Huizen hierna te noemen: Opdrachtnemer DEFINITIES In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis

Nadere informatie

1.2 De toepasselijkheid van de door de opdrachtgever gehanteerde algemene voorwaarden wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

1.2 De toepasselijkheid van de door de opdrachtgever gehanteerde algemene voorwaarden wordt uitdrukkelijk uitgesloten. Algemene voorwaarden J&S Diensten 1. Algemeen 1.1 Al onze aanbiedingen, overeenkomsten en uitvoering daarvan, worden uitsluitend beheerst door de onderhavige voorwaarden. Afwijkingen dienen uitdrukkelijk

Nadere informatie