BESLUITENLIJST VAN DE OPENBARE GECOMBINEERDE VERGADERING VAN DE COMMISSIES RUIMTE, BESTUUR, ECONOMIE EN MAATSCHAPPIJ. van 8 september 2015

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "BESLUITENLIJST VAN DE OPENBARE GECOMBINEERDE VERGADERING VAN DE COMMISSIES RUIMTE, BESTUUR, ECONOMIE EN MAATSCHAPPIJ. van 8 september 2015"

Transcriptie

1 BESLUITENLIJST VAN DE OPENBARE GECOMBINEERDE VERGADERING VAN DE COMMISSIES RUIMTE, BESTUUR, ECONOMIE EN MAATSCHAPPIJ. van 8 september 2015 Aanwezig: Voorzitter: Fungerend griffier: dhr. D. Uijl dhr. R. Schoenaker Leden: dhr. D. Quaars VVD dhr. R. Kouwenberg VVD mevr. C. Kranenborg VVD dhr. R. Kluijtmans D66 mevr. M. van Hemel D66 dhr. S. Maes SP dhr. R. Spiegels SP dhr. J. Bruijns CDA mevr.h. Buda CDA dhr C. Canli CDA dhr H.Jansen CDA mevr. P. Koenders PvdA dhr. H. v.d.velde PvdA dhr. M. Scheifes GroenLinks dhr. Vissers Breda 97 mevr. P. Ruijs Breda 97 dhr. J. Taks Trots/Opa dhr. G. de Heer Trots/Opa mevr Y. de Heer Trots/Opa dhr.p. van Lier Trots/Opa mevr. Hereijgers BOB dhr G. de Jong BOB College : wethouder Arbouw wethouder De Beer wethouder Adank Vastgesteld in de vergadering van 2015, voorzitter, fungerend griffier

2 I. Opening en mededelingen van de voorzitter De voorzitter opent de eerste vergadering na het reces met een hartelijk welkom voor alle aanwezigen. Alle commissies zijn gecombineerd in deze vergadering. De fractie CDA verzoekt om vanuit de commissies Economie en Ruimte een werkbezoek te organiseren naar het bedrijf van een enthousiaste jonge ondernemer die verhuisd is naar het Faam-gebouw. De commissies ondersteunen dit verzoek. De griffie zal een afspraak daarvoor inplannen. De voorzitter wijst nog op een bezoek aan Logistic Center Hazeldonk/Meer komende donderdag. Aanmelding bij de griffie is nog mogelijk. II. Aanmelding insprekers. Er zijn twee inspekers aangemeld: -voor adviespunt 6, bestemmingsplan Slingerweg, Tramsingel 63 -De heer E. Janssens (Janssens Vastgoed) -De heer S. Schrijnen (Strand Binnen) III. Vaststellen agenda. De commissie gaat akkoord met het voorstel om bij de behandeling van de advies- en bespreekstukken eerst adviesstuk 6, bestemmingsplan Slingerweg, Tramsingel 63 te behandelen. Mocht de commissie willen spreken over de geheime stukken van adviespunt 2 (groot onderhoud Haagweg), dan dient dit in beslotenheid te gebeuren. Dit is niet het geval, zodat verder de aangegeven volgorde aangehouden zal worden. IV. Vragenhalfuur. Hiervan wordt geen gebruik gemaakt. V. Vaststellen besluitenlijsten van de openbare vergadering van de -Raadscommissie Economie van 8 juni 2015 Hierover zijn geen op- of aanmerkingen. -Raadscommissie Ruimte van 30 juni 2015 De fractie CDA informeert naar de toezegging van de vorige wethouder Akinci betreffende een raadsbrief over de beantwoording van een vraag over de geluidsoverlast van de sanering van het spoorweglawaai in Tuinzigt. In deze raadsbrief is hierop geen antwoord gekomen. Gevraagd wordt naar de stand van zaken. Wethouder Adank zegt toe hierop terug te komen. -Raadscommissie Maatschappij van 1 juli 2015 De fractie CDA verzoekt de correcte naam van de heer Bruijns weer te geven. -Raadscommissie Bestuur van 2 juli 2015 Hierover zijn geen op- of aanmerkingen. Met de gevraagde naamswijziging zijn alle besluitenlijsten vastgesteld. VI. Openstaande toezeggingen en moties. Wethouder Arbouw stelt voor om in een raadsbrief in te gaan op alle openstaande toezeggingen en moties. Deze krijgen de commissies zo spoedig mogelijk toegestuurd. De voorzitter meldt dat motie 751 per abuis niet opgenomen is in het overzicht; deze zal in het eerstvolgende overzicht wel weer terugkomen. Besluitenlijst Cie. Ruimte, Bestuur, Maatschappij en Economie dd 8 september

3 De commissie stemt in met het voorstel op de grijs gearceerde moties en toezegging als afgedaan te beschouwen VII. Termijnagenda commissies Hierover zijn geen opmerkingen. VIII. Ingekomen stukken ter kennisname De fractie Breda 97 verzoekt om stuk 41 van de commissie Ruimte (realisatiestrategie Teteringen) op de agenda te zetten. Voor een oplegnotitie zal worden gezorgd. De fractie D66 stelt voor nav. het Jaarverslag van het Chassétheater (commissie Maatschappij) om een werkbezoek aan het Theater te organiseren met daarna de mogelijkheid om nog overblijvende vragen te stellen. De commissie ondersteunt dit voorstel. De griffie zal verzocht worden om een werkbezoek te plannen. X. Rondvraag. Hiervan wordt geen gebruik gemaakt. X. Advies- en bespreekstukken 6. Ter advisering: Het vaststellen van het bestemmingsplan Slingerweg, Tramsingel 63 Inspreker: De heer Janssens, eigenaar van Tramsingel 48 en ook sprekend namens de huurders van dit pand, meldt dat er in het pand wel meer dan alleen een Kinderspeelparadijs is gevestigd, er zitten meerdere bedrijven in het pand dat nu Leisure Park heet. Gevreesd wordt voor eventuele klachten van toekomstige buren, waardoor er economische schade kan optreden omdat huurcontracten niet verlengd worden of nieuwe huurders afhaken. Ook wordt gevreesd voor waardevermindering van het pand door de concentratie van studenten en verloedering van de buurt. Maatregelen om overlast aan te pakken bestrijden wel het gevolg maar niet de oorzaak. Nu zijn er 164 parkeerplaatsen op eigen terrein, dit is niet afgesloten. Gevreesd wordt dat de studenten hier ook gebruik van gaan maken. Nu al wordt het gebruikt door pendelaars naar de stad. Vragen uit de commissie: De fractie SP informeert of de ontwikkeling van die hoek ook niet als mogelijke kans gezien wordt. De heer Janssens ziet ook wel wat in de ontwikkeling op die plek maar niet in de huidige invulling, meer in het thema leisure of kantoor. De fractie D66 vraagt of het eigen terrein met 164 parkeerplaatsen niet zo ingericht kan worden dat er geen anderen kunnen komen. De heer Janssens: dat wordt lastig en wij worden bovendien op kosten gejaagd door ontwikkelingen in de buurt. De fractie Trots/Opa: het is eigen terrein en u bent daar zelf verantwoordelijk voor. Kunt u geen creatieve oplossing verzinnen? De heer Janssens: het is praktisch niet op te lossen, er kunnen levensgevaarlijke situaties ontstaan Inspreker: De heer Schrijnen, een van de huurders van Tramsingel 48, wil naast de schriftelijke bezwaren nog twee zaken toelichten. Gevreesd wordt voor geluidsoverlast naar twee kanten. Het gaat nu ruim 2 1/2 jaar goed met het geluidsniveau, maar gevreesd wordt voor klachten van toekomstige buren, hiermee zijn ook ervaringen elders in Breda. Wat nog niet genoemd is bij de bezwaren is de situering van Tramsingel 48 tussen het nieuwe pand en het verslaafdenpand aan de Slingerweg. Daarvan wordt al regelmatig last van ondervonden en gevreesd wordt dat dit erger wordt door de aantrekkende werking van de studentenflat. Vragen uit de commissie: De fractie PvdA vraagt de visie op de huidige generatie studenten. De heer Schrijnen vreest een toename van het aantal gestalde fietsen, die weer junks aantrekken. Besluitenlijst Cie. Ruimte, Bestuur, Maatschappij en Economie dd 8 september

4 De fractie D66 informeert of bekend is dat er 24 uur per dag een huismeester aanwezig is, die klachten kan behandelen en voorkomen. De bezoekers van de Slingerweg komen daar al heel lang en het is niet fair te veronderstellen dat daar meer problemen vandaan komen als er meer studenten zijn, die bovendien ook overdag studeren. De heer Schrijnen voorziet problemen met de doorgang naar de Tramsingel. Een huismeester kan alleen maar optreden als er al iets is gebeurd. De fractie Trots/Opa informeert naar de isolatie van het eigen pand. De heer Schrijnen benadrukt dat nu binnen de geluidsnormen gebeleven wordt maar vreest aanpassing van de normen als er dichtbij woningen gebouwd worden. De fractie CDA vraagt of in het begin van de activiteiten in het pand ook vermoed werd dat er iets in de buurt zou komen. Wat zou u een geschikte invulling vinden van het gebied? De heer Schrijnen erkent dat er ook positieve punten zijn aan studenten als buren maar gevreesd wordt voor een aantal zaken die problemen zouden kunnen opleveren. Bespreking in de commissie: De fractie SP was eerder enthousiast voor dit plan en is dat nog steeds, vooral omdat m 2 kantoren uit de capaciteit geschrapt wordt. Gevraagd wordt om werk te maken van de motie over de groene daken. De fractie PvdA verzoekt een toelichting op de zinsnede dat " alles gedaan zal worden om de overlast te beperken". Hoe krijgt dit "alles" vorm? Ook wordt gevraagd of het aantal geplande studentenwoningen inmiddels niet de behoefte overstijgt. Hoe is de verhouding behoefte tot wat inmiddels is gerealiseerd? Kan hier op korte termijn een totaalbeeld van verkregen worden en kan dit ook aangepast worden bij nieuwe plannen? De fractie VVD is nog steeds voor het plan en verzoekt om snel actie te ondernemen. De fractie D66 was en is content met dit plan, vooral ook vanwege de omzetting van kantoren in studentenhuisvesting. Dit is ook een kans voor de buurt. Aangesloten wordt bij de oproep om groene daken mogelijk te maken. Het parkeren blijft een probleem en gepleit wordt voor goed overleg tussen gebruikers en nieuwe bewoners. De fractie Trots/Opa is ook nog steeds voorstander van dit plan. Gevraagd wordt om een reactie van de wethouder op het gebruik maken van het parkeerterrein door bezoekers van het centrum en of ook bekend is welke parkeerdruk Triple O geeft. Worden de normen voor geluidsoverlast van Strand Binnen aangepast bij de nieuwe situatie? Opvallend is dat bij het vorige raadsvoorstel 4 punten vermeld stonden en nu maar 3. Waarom is de vaststelling hogere geluidwaarden vervallen? De fractie CDA heeft begrip voor de zienswijzen, maar is ook van menig dat deze adequaat zijn beantwoord en gehoopt wordt dan ook dat de toezeggingen worden uitgevoerd. Overlast van Strand Binnen die binnen de normen blijft mag geen geldige klacht opleveren van studenten. Wel wordt aandacht gevraagd voor geluidsoverlast van het spoor. De fractie GL heeft zich al eerder uitgesproken als voorstander van dit plan. Aangesloten wordt bij de vraag over groene daken en over een overzicht van gerealiseerde studentenwoningen en plannen hiervoor. De fractie BOB is positief over deze positieve ontwikkeling voor dit gebied en is van mening dat het lik-opstuk beleid waargemaakt moet worden. De Fractie Breda 97 staat in principe positief tegenover het voorstel en wacht de antwoorden op de gestelde vragen af. Wethouder Arbouw meldt dat een softwarefout de oorzaak is van de noodzaak dit voorstel nogmaals te behandelen. Er zijn adequate maatregelen genomen om te voorkomen dat dit vaker gebeurt. Deze locatie is zeer geschikt voor studentenhuisvesting. Het is terecht dat gewaakt moet worden voor een overschot aan studentenwoningen. In de monitoring van de Stedelijke Herprogrammering wordt dit goed bijgehouden. Regelmatig komt het lijstje hiervan in het geheime kastje te liggen. In oktober zal dit ook in het MPG besproken worden in de commissie Bestuur. Verwacht wordt dat de verbetering van het gebied een waardevermeerdering voor de omgeving tot gevolg heeft. Gesnapt wordt de zorg over het parkeren. Voor studenten geldt een parkeernorm van 0,2. Het aantal parkeerplaatsen in het gebied is ruimschoots boven het aantal dat nodig is. Niet gemeten is echter de overloop vanuit de binnenstad. Zolang er geen probleem is, is dat ook niet nodig. Naar de geluidsnormen is ook door de ontwikkelaar goed gekeken; het gebouw moet voldoen aan de eisen van buitenaf, juist vanwege de ligging bij het spoor. Het geluid van de buren is niet meer dan dat de trein produceert en er komen ook geen additionele normen voor het gebouw ernaast. Ook worden geen problemen verwacht met geluidsoverlast vanuit de studentenwoningen vanwege de goede isolatie. Er wordt bovendien ook toezicht op gehouden. Er komen geen groene daken maar wel 140 zonnepanelen op het dak. Met de term "alles" wordt bedoeld alle maatregelen die genomen worden om de orde daar te handhaven; er is 24 uur per dag een huismeester aanwezig, er is een helder huishoudelijk reglement, registratie met camera's en een elektronisch sleutelsysteem; bij herhaald overtreden volgt berisping of zelfs verwijdering. Er staan nu drie besluiten vermeld in het voorstel en geen vier omdat de hoge geluidswaarde nu niet meer nodig is omdat het besluit over de hoge geluidswaarde al genomen is door het Besluitenlijst Cie. Ruimte, Bestuur, Maatschappij en Economie dd 8 september

5 vorige college, een apart besluit daarover is niet meer nodig. Tweede termijn Inspreker: De heer Janssens maakt zich nog steeds zorgen over de mogelijkheden voor huidige en toekomstige huurders ivm geluidsniveaus. Er zijn hiervoor precedenten aan te wijzen in Breda. Hiervoor wordt aandacht gevraagd. Inspreker: De heer Schrijnen vraagt aandacht voor zaken die buiten het studentenpand gebeuren, daar is nog weinig over gemeld en het is wenselijk om hier nog eens naar te kijken. De fractie SP is blij met de zonnepanelen op het dak als alternatief voor de groene daken. De fractie D66 is hier ook enthousiast over. Alle fracties adviseren positief, het voorstel zal worden geplaatst op de verzamellijst. 1. Ter advisering: Derde serie begrotingswijzigingen 2015 De fractie D66 vraagt (nr 21) waar de meevaller van de reductielasten van het grondbeleid van vandaan komt en wat de reden is dat de kapitaallasten van het investeringsvolume hoger zijn geworden. Zijn de wijzigingen al meegenomen in de financiële ramingen van het nieuwe bestuursakkoord? De fractie PvdA vraagt naar aanleiding van wijziging 26 Citymaking Binnenstad of de investering in de steigers nu wel of niet lonend is en wil graag een toelichting hierop. Mbt wijziging 27 wordt gevraagd of er ruimte in het budget Bijzondere Bijstand is om de kosten voor verzekering CZ te betalen of gaat dit altijd zo? De fractie Trots/Opa heeft verder geen opmerkingen De fractie BOB onderschrijft dat dit een actualisatie van de begroting is en heeft hier verder geen vragen over. De fractie CDA sluit zich hierbij aan. Wethouder De Beer benadrukt dat begrotingswijzigingen een jaarlijks terugkerend verhaal is. Hij wijst erop dat de leesbaarheid in de loop van de jaren verbeterd is. Dit voorstel is de verwerking van eerder genomen besluiten en kent een basis in de verwerking van de jaarrekening, de meicirculaire, de technische wijzigingen en eerder genomen raadsbesluiten die nog geëffectueerd moeten worden. Eerder is ingestemd met de stelselwijziging en deze heeft direct effect op de verwerking van de kapitaallasten, daardoor vindt daar een forse daling plaats en de kapitaallasten bij het investeringsvolume nemen vervolgens ook toe. Als er een investering gedaan die mogelijk nog terugverdiend zal worden, dan zal hij ook als investering op die manier verwerkt worden als nu bij de steigers is gebeurd. Of deze inderdaad terugverdiend wordt, daarop is op dit moment geen zicht. Toegezegd wordt om op een later moment hierin inzicht te verschaffen. De zorgverzekering wordt inderdaad altijd op de aangegeven manier betaald en verwerkt. Deze ramingen zijn ook al meegenomen in het nieuwe akkoord. Alle fracties adviseren positief, het voorstel zal op de verzamellijst worden geplaatst. 2. Ter advisering: Voorlopig ontwerp revitalisering groot onderhoud Haagweg - Nieuwe Haagdijk De fractie PvdA merkt op dat het hier gaat om het nemen van een besluit over een al eerder in het Meerjareninvesteringsprogramma voor dit doel vastgelegd bedrag en dat het mooi is dat dit ook nog om een besluit in de Raad vraagt. Gevraagd wordt of er niet met belanghebbenden is overlegd bij het maken van dit V.O. en zo ja, wat is dan de uitkomst geweest? Gevraagd wordt ook hoe dit ontwerp bijdraagt aan het ondernemersklimaat en wat doen ondernemers nu zelf om het klimaat te verbeteren. Waarom zou dit ontwerp uniformiteit moeten hebben met de inrichting van de Nieuwe Ginnekenstraat? Waarom kan dit niet onderscheidend zijn? Gevraagd wordt of er overleg geweest is met de betrokkenen over de locatie van de zaterdagmarkt. Het vervallen van de verkeerslichten op de kruising met de Tramsingel zal vooral gevolgen hebben voor het fietsverkeer. Is hierover afstemming geweest met de fietsersbond? En kan voortaan bij dit soort ontwikkelingen de fietsersbond vroegtijdig uitgenodigd worden? De fractie VVD vindt dit een goede ontwikkeling, het geld hiervoor is al eerder gereserveerd. Het opknappen van deze straten is op zich al een impuls voor zowel de ondernemers als de aantrekkelijkheid. Gevraagd wordt naar de snelheidsswitch van 50 naar 30 km, wat is de argumentatie hiervoor? Besluitenlijst Cie. Ruimte, Bestuur, Maatschappij en Economie dd 8 september

6 De fractie SP is blij dat de daad bij het woord wordt gevoegd door nu een krediet te voteren. Aangesloten wordt bij de vraag of bij het vervallen van de verkeerslichten op de kruising met de Tramsingel dit verantwoord is voor fietsers en hoe kijkt de fietsersbond hier tegenaan? En is het profiel ook veilig voor fietsers? De fractie Breda 97 acht het een goede zaak dat nu onderhoud wordt gepleegd. Gevraagd wordt om meer inzicht in de verkeersstromen in verband met het weglaten van het verkeerslicht. Er ontstaat nu enige symmetrie tussen een deel van de Haagweg en de Haagdijk. Heeft dat tot doel om de markt aan beide zijden van de Tramsingel nieuw leven in te blazen? De fractie BOB is blij met het plan. De fractie Trots/Opa is ook positief, ook over het Klankbordgroep overleg. Gevraagd wordt naar de argumenten om de snelheid terug te brengen. Het streven om de Haagpoortbrug terug te brengen naar de jaren30 uitstraling is geweldig. Gevraagd wordt om rekening te houden met de veiligheid van het terras op de kruising met de Dijklaan. Tenslotte wordt geïnformeerd waarom de kruisingen Schorsmolenstraat en Fellenoordstraat niet zijn meegenomen in het ontwerp. De fractie D66 constateert dat alle vragen zijn gesteld. Wel wordt nog gemeld dat het een mooi plan is. Verkeersveiligheid is belangrijk en gehoopt wordt nog op een toelichting hierop na het verdwijnen van de VRI en het effect hiervan. Ook de aandacht voor de Haagpoortbrug is een goede zaak. De fractie GL vindt het ook een goed plan voor bewoners en ondernemers. Aangesloten wordt bij de vraag of er afstemming is geweest met de fietsersbond. Gevraagd wordt of er overwogen is om een aantal bomen te behouden. Het is positief dat er overleg is geweest met de Klankbordgroep, gevraagd wordt hoe hier verder in het proces mee wordt omgegaan. De fractie CDA is zeer blij met de gepaste aandacht voor deze drie straten, de consequente aanpak is het juiste vertrekpunt. Geïnformeerd wordt naar de redenering dat verfraaiing een economische en sociale opleving teweeg brengt. Gevraagd wordt wat concreet bedoeld wordt met teruggeven van de oorspronkelijke glorie van de Haagpoortbrug. Komen de beelden als landmark weer terug? Wethouder Adank dankt voor de positieve steun voor dit plan. Er is afstemming geweest met alle belanghebbenden, die zaten in de Klankbordgroep; de fietsersbond is er ook bij betrokken geweest, weliswaar in een iets later stadium dan gewenst. Voorgenomen wordt om bij volgende grotere ontwikkelingen de belanghebbenden in het begin te betrekken, dit levert tijdwinst op. Het ondernemersklimaat wordt verbeterd op het moment dat er groot onderhoud wordt gepleegd. Eerst is besloten om de maximum snelheid terug te brengen naar 30 vanwege de veiligheid en doorstroming en vervolgens zitten daar een aantal criteria voor de inrichtingseisen aan vast. Overlast door trillingen en geluid zijn ook argumenten om de snelheid terug te brengen. Er wordt vanuit gegaan dat het voldoende veilig is voor de weggebruikers. In een raadsbrief zal nog voor de raadsvergadering worden teruggekomen op de vragen rond de VRI en wellicht zal op locatie worden gekeken. Als het mogelijk is zal hierbij ook de achterliggende methodiek toegevoegd worden. Uitvoerig is gekeken naar welke bomen eventueel behouden kunnen worden. Er is voor gekozen om meer bomen terug te plaatsen dan er nu staan; binnen het plan bleek het niet mogelijk om de oudere bomen te behouden. Aangegeven is dat de brug teruggebracht wordt in oude staat; in een raadsbrief zal worden toegelicht wat dit betekent. Voor het terras met de kruising aan de Dijklaan worden geen additionele maatregelen genomen, er wordt vanuit gegaan dat door het terugbrengen van de snelheid de veiligheid gewaarborgd wordt. Met dit plan wordt werk met werk gemaakt, er wordt nu een bepaald gebied aangepakt en er moet ergens een grens worden getrokken. In de toekomst moet de aansluiting met Fellenoordstraat en Schorsmolenstraat gezocht worden. Tweede termijn De fractie SP verzoekt de wethouder toch in te gaan op de breedte van het profiel van de weg omdat er bij de Speelhuislaan ook het een en ander mis is gegaan voor de veiligheid van de fietsers. De fractie Breda 97 verzoekt in aanvulling hierop dan ook een en ander over de verkeersstromen uiteen te zetten. Daarnaast ontbreekt nog het antwoord hoe er met de markt wordt omgegaan. De fractie PvdA is blij met het hoge draagvlak voor het besluit. Gevraagd wordt ook naar de reactie van de Fietsersbond op het verdwijnen van de VRI en de voorgestelde profielen. De fractie GL is benieuwd naar de kostenoverweging bij de beslissing over de bomen. De fractie VVD neemt het voorstel positief mee terug in afwachting van de antwoorden op de vragen. De fractie CDA sluit zich hierbij aan. Wethouder Adank komt schriftelijk terug op de breedte van het profiel en wijst erop dat in het Definitief Ontwerp nog aanpassingen gedaan kunnen worden. Het is de bedoeling dat de verschillende weekmarkten integraal bekeken worden. Er is ruimte hier voor de weekmarkt, het gebied is hiervoor ingericht zoals hij was. In de loop van de komende periode zal dit integrale plan aangeboden worden. Alle fracties nemen het voorstel mee terug met de aantekening van de fractie D66 dat de grondhouding positief is. Besluitenlijst Cie. Ruimte, Bestuur, Maatschappij en Economie dd 8 september

7 3. Ter advisering : Vaststellen bestemmingsplan Roosbergseweg West De fractie BOB meent dat het voorstel goed aansluit op de ontwikkelingen op de woningmarkt. De reactie op de zienswijzen zijn voldoende gemotiveerd en ingestemd wordt met dit voorstel. De fractie PvdA stemt ook in met dit voorstel gezien de groeiende belangstelling voor kleinere kavels. Wel wordt toelichting gevraagd aan de wethouder over het onderdeel 3e van het besluit waarin artikel 7 aangepast wordt en de term "afhankelijke" weggelaten wordt. De fractie VVD is voor het voorstel. De fractie D66 gaat ook akkoord met dit mooie plan. De fractie Breda 97 vindt het logisch dat vraag en aanbod op elkaar afgestemd wordt en gaat akkoord. De fractie CDA sluit zich hierbij aan, er wordt in Bavel voor ieder wat wils gebouwd. De fractie SP sluit zich ook aan en informeert hoe het nu zat met het splitsen van perceel 10 A. De fractie GL is ook voor en sluit zich aan bij de vraag van de PvdA. De fractie Trots/Opa is ook voor. Wethouder Arbouw betoogt dat indertijd is besloten om in Bavel een goede inventarisatie te maken van wat het dorp nodig heeft en van daaruit is het belangrijk dat vraaggericht bouwen onder deze economische omstandigheden waargemaakt kan worden. De eigenaar van perceel 10 A heeft verder afgezien van splitsing vanwege hem moverende redenen. Indien gewenst zal daar nog een toelichting op kunnen komen. Het is goed dat de PvdA de vraag stelde over de term afhankelijk, want het voorstel is in deze vorm onjuist, er is een term weggevallen. Het voorstel zal hierop gewijzigd worden. Alle fracties adviseren positief, het voorstel zal op de verzamellijst worden geplaatst met de notitie dat het om een gewijzigd voorstel gaat. 4. Ter advisering: Vaststellen buitengebied Teteringen, geluidwering nabij Galgestraat De fractie BOB gaat akkoord met dit voorstel De fractie D66 gaat ook akkoord en is blij dat in het voorstel is opgenomen dat het van belang is dat deze voorziening een natuurlijke uitstraling zal krijgen. De fractie PvdA informeert waarom de hoogte 5 m wordt terwijl het in de stukken van de Provincie gaat over een maximale hoogte van 6; ingestemd wordt met het voorstel. De fractie CDA is akkoord met het voorstel en doet de suggestie om ook de geluidswering in Tuinzigt van een natuurlijke uitstraling te voorzien. De fractie Trots/Opa, de fractie SP, de fractie Breda 97 en de fractie GL zijn allen ook positief. Ambtelijke toevoeging: in het vooroverleg met de Provincie is sprake van 6 m omdat het gebied gelegen is in de Groenblauwe Mantel, er is enige flexibiliteit ingebouwd. Die 6 m zijn niet nodig omdat het hier uiteindelijk een combinatie wordt van een deel wal en een deel scherm, maar hij is vanwege de Groenblauwe Mantel wel in het bestemmingsplan. opgenomen. Alle fracties adviseren positief, het voorstel zal op de verzamellijst worden geplaatst. 5. Ter advisering: Voorstel tot vaststellen van het bestemmingsplan Steenakker, herziening diverse locaties Gageldonkseweg De fractie PvdA vindt het positief dat met deze reparatie van het bestemmingsplan het vestigen van een supermarkt op de Gageldonkseweg onmogelijk wordt gemaakt. Gevraagd wordt waarom bij het opstellen van het bestemmingsplan over dit ongewenste effect is heengekeken en of er meer plekken zijn waar dit aan de orde is en moeten ook andere bestemmingsplan hierop gescreend worden? Ook is de fractie benieuwd welk vooroverleg met welke instanties heeft plaatsgevonden en wat de reacties in dat vooroverleg zijn geweest. Tenslotte wordt gevraagd welke waarde aan "beperkt" gegeven moet worden bij het risico op planschade. De fractie CDA gaat akkoord met de wijziging van dit bestemmingsplan, drie supermarkten in Prinsenbeek is genoeg. De fractie SP sluit zich aan bij de vragen van de fractie PvdA. De fractie VVD kan zich vinden in het voorstel; screening van andere bestemmingsplannen lijkt niet handig met het oog op de beperkte ambtelijke capaciteit. Besluitenlijst Cie. Ruimte, Bestuur, Maatschappij en Economie dd 8 september

8 De fractie D66 is akkoord met het voorstel; aangesloten wordt bij de vragen over het vooroverleg. De fractie Trots/Opa vraagt of deze reparatie incidenteel is en is benieuwd naar het verschil tussen nihil en beperkt. De fractie Breda 97, de fractie GL en de fractie BOB gaan akkoord met het voorstel. Wethouder Arbouw stelt dat het aantal supermarkten niet moet toenemen in Breda, zoals in de Structuurvisie en de Stedelijke Herprogrammering is afgesproken. In dit voorstel wordt een op zichzelf staande fout gerepareerd, in andere bestemmingsplannen komt dit niet voor. Er is bij dit soort bestemmingsplannen verplicht overleg voorgeschreven met Provincie en waterschappen en andere betrokken instanties. In dit geval was er overleg met Provincie en Brabantse Delta en beiden hebben kunnen instemmen met het plan, erkend wordt dat dat ook wel wat uitgebreider in het besluit had kunnen staan. Er is geen of nihile kans op planschade, maar dat kan pas getoetst worden als er een verzoek tot planschade wordt ingediend. Alle fracties adviseren positief, het voorstel zal op de verzamellijst worden geplaatst. XI. Sluiting. De voorzitter sluit deze gecombineerde commissievergadering onder dankzegging voor de inbreng en aandacht. Besluitenlijst Cie. Ruimte, Bestuur, Maatschappij en Economie dd 8 september

BESLUITENLIJST VAN DE OPENBARE VERGADERING VAN DE COMMISSIE ECONOMIE. VAN 17 april 2014. dhr. B. van den Berg B 97 mevr. P.

BESLUITENLIJST VAN DE OPENBARE VERGADERING VAN DE COMMISSIE ECONOMIE. VAN 17 april 2014. dhr. B. van den Berg B 97 mevr. P. BESLUITENLIJST VAN DE OPENBARE VERGADERING VAN DE COMMISSIE ECONOMIE VAN 17 april 2014 Aanwezig: Voorzitter: Fungerend griffier: dhr. R. Kluijtmans Mevr. M. Hertogh Leden: dhr. D. Quaars VVD mevr. M. Vermeer

Nadere informatie

Onderwerp Voorlopig ontwerp 'revitalisering/groot onderhoud Haagweg - Nieuwe Haagdijk'

Onderwerp Voorlopig ontwerp 'revitalisering/groot onderhoud Haagweg - Nieuwe Haagdijk' ~A~ Agendapuntnummer: Aantal bijlagen: - 2 - Onderwerp Voorlopig ontwerp 'revitalisering/groot onderhoud Haagweg - Nieuwe Haagdijk' Voorgesteld besluit 1. Voteren van een krediet van 1.000.000,-, conform

Nadere informatie

Agenda Raadscommissie Ruimte. Datum: 4 oktober 2011. Datum: 13 oktober 2011. Raadszaal (Stadhuis) Vanaf agendapunt IX.8. voort te zetten op:

Agenda Raadscommissie Ruimte. Datum: 4 oktober 2011. Datum: 13 oktober 2011. Raadszaal (Stadhuis) Vanaf agendapunt IX.8. voort te zetten op: Agenda Raadscommissie Ruimte Datum: 4 oktober 2011 Tijd: 19.30 uur Vanaf agendapunt IX.8. voort te zetten op: Datum: 13 oktober 2011 Tijd: 19.30 uur Locatie: Raadszaal (Stadhuis) Agenda I. Opening en mededelingen

Nadere informatie

BESLUITENLIJST VAN DE OPENBARE VERGADERING VAN DE COMMISSIE RUIMTE van 17 maart 2015

BESLUITENLIJST VAN DE OPENBARE VERGADERING VAN DE COMMISSIE RUIMTE van 17 maart 2015 BESLUITENLIJST VAN DE OPENBARE VERGADERING VAN DE COMMISSIE RUIMTE van 17 maart 2015 Aanwezig: Voorzitter: Fungerend griffier: Leden: dhr. D. Uijl dhr. R. Schoenaker mevr. C. Kranenborg VVD dhr. R. Kouwenberg

Nadere informatie

Reglement van orde voor de raad, verordening op de raadscommissies en huishoudelijk reglement van het presidium

Reglement van orde voor de raad, verordening op de raadscommissies en huishoudelijk reglement van het presidium Reglement van orde voor de raad, verordening op de raadscommissies en huishoudelijk reglement van het presidium Inleiding In het presidium van 31 maart 2016 is afgesproken dat de voorstellen m.b.t.: Reglement

Nadere informatie

Besluitenlijst van de commissievergadering Ruimtelijke Zaken van 8 december 2011

Besluitenlijst van de commissievergadering Ruimtelijke Zaken van 8 december 2011 Besluitenlijst van de commissievergadering Ruimtelijke Zaken van 8 december 2011 Datum: 8 december 2011 Aanvang: 20:00 uur Einde: 23:30 uur Vergaderlocatie: Raadzaal, raadhuis Voorzitter: Carlo van Esch

Nadere informatie

Agenda Raadscommissie Bestuur Datum : 23 april 2013 Tijd : 19.00 uur (!!) Locatie : Raadszaal (Stadhuis)

Agenda Raadscommissie Bestuur Datum : 23 april 2013 Tijd : 19.00 uur (!!) Locatie : Raadszaal (Stadhuis) genda Raadscommissie estuur Datum : 23 april 2013 Tijd : 19.00 uur (!!) Locatie : Raadszaal (Stadhuis) genda I. Opening en mededelingen van de voorzitter. II. anmelding insprekers. Insprekers dienen zich

Nadere informatie

gemeente Eindhoven Betreft openbare vergadering van 18 februari 2014, locatie Raadszaal, aanvang 20:30 uur tot 23:30 uur

gemeente Eindhoven Betreft openbare vergadering van 18 februari 2014, locatie Raadszaal, aanvang 20:30 uur tot 23:30 uur A gemeente Eindhoven Griffie gemeenteraad Commissiesecretariaat Besluitenlijst Gemeenteraad Betreft openbare vergadering van 18 februari 2014, locatie Raadszaal, aanvang 20:30 uur tot 23:30 uur Definitieve

Nadere informatie

Besluitenlijst RAADSVERGADERING

Besluitenlijst RAADSVERGADERING Besluitenlijst RAADSVERGADERING Besluitenlijst openbare vergadering van de raad van de gemeente Brummen op donderdag 26 maart 2015 om 20.40 uur in het gemeentehuis van Brummen AGENDA BESLUIT 1. Opening

Nadere informatie

gemeente Eindhoven Betreft openbare vergadering van 15 januari 2013, locatie commissiekamer, aanvang 18.45 uur, einde 19.15 uur.

gemeente Eindhoven Betreft openbare vergadering van 15 januari 2013, locatie commissiekamer, aanvang 18.45 uur, einde 19.15 uur. gemeente Eindhoven Griffie gemeenteraad Commissiesecretariaat Behandeld door J.Verheugt Telefoon (040) 238 2103 Verzenddatum 27 februari 2013 Verslag commissie Maatschappij en Cultuur (cie MC) Betreft

Nadere informatie

Bestuursvoorstel: B&W Registratienr: [ 38354] Behandeld door: Portefeuillehouder: Agendanummer: secretaris. steller. gereed voor agenda college

Bestuursvoorstel: B&W Registratienr: [ 38354] Behandeld door: Portefeuillehouder: Agendanummer: secretaris. steller. gereed voor agenda college Behandeld door: Portefeuillehouder: Agendanummer: Auteur : S. Nieuwesteeg Directie/Afd : VGEP/EZ Telefoon : 5293753 Datum : 22-06-2011 1 e : Weth. Arbouw 2 e : Weth. Meeuwis 3 e : 4 e : Besluit d.d. Conform

Nadere informatie

Vergadering van De commissie Onderzoek van de Rekening. 15 april 2009 COR2008-11. Status verslag Concept. de heer Romijn

Vergadering van De commissie Onderzoek van de Rekening. 15 april 2009 COR2008-11. Status verslag Concept. de heer Romijn Verslag Vergadering van De commissie Onderzoek van de Rekening Vergaderdatum Kenmerk 15 april 2009 COR2008-11 Status verslag Concept Verslaglegging door Telefoonnummer W.L. Walkate (Notuleerservice Nederland)

Nadere informatie

mevrouw R. Leeuwenburgh notulistenbureau Leeuwenburgh Vendrig

mevrouw R. Leeuwenburgh notulistenbureau Leeuwenburgh Vendrig VERSLAG RAADSVERGADERING 16 november 2010 Samenvattend verslag van de openbare vergadering van de gemeenteraad van de gemeente Wijk bij Duurstede Voorzitter Griffier Leden VVD CDA SP GroenLinks PvdA PCG

Nadere informatie

BESLUITENLIJST VAN DE OPENBARE VERGADERING VAN DE COMMISSIE STRUCTUURVISIE van 7 maart 2012

BESLUITENLIJST VAN DE OPENBARE VERGADERING VAN DE COMMISSIE STRUCTUURVISIE van 7 maart 2012 BESLUITENLIJST VAN DE OPENBARE VERGADERING VAN DE COMMISSIE STRUCTUURVISIE van 7 maart 2012 Aanwezig: Voorzitter: Fungerend griffier: Mevr. L. van Beek dhr. J. de Hoogh Leden: dhr B. Adank - VVD mevr.

Nadere informatie

College. Verhinderd. Onderwerp. Agendapunt. 1. Opening De voorzitter opent om uur de vergadering.

College. Verhinderd. Onderwerp. Agendapunt. 1. Opening De voorzitter opent om uur de vergadering. CONCEPT BESLUITENLIJST BEHORENDE BIJ DE OPENBARE VERGADE- RING VAN DE RAAD VAN DE GEMEENTE GULPEN-WITTEM, GEHOUDEN IN DE RAADZAAL VAN HET GEMEENTEHUIS TE GULPEN DATUM 23 juni 2016 AANWEZIG wnd. Voorzitter

Nadere informatie

Onderwerp Vaststellen bestemmingsplan 'Steenakker, herzieing diverse locaties Gageldonkseweg'

Onderwerp Vaststellen bestemmingsplan 'Steenakker, herzieing diverse locaties Gageldonkseweg' ~Q~ ~"~ Gemeente Breda Raadsvoorstel Agendapuntnummer: Registratienr: [ 43874] Aantal bijlagen: - 2 - Onderwerp Vaststellen bestemmingsplan 'Steenakker, herzieing diverse locaties Gageldonkseweg' Voorgesteld

Nadere informatie

Nr Vergadering: 24 mei 2016 Onderwerp: Besluitenlijst raadsvergadering 21 juni 2016

Nr Vergadering: 24 mei 2016 Onderwerp: Besluitenlijst raadsvergadering 21 juni 2016 1 Nr. 5.16 Vergadering: 24 mei 2016 Onderwerp: Besluitenlijst raadsvergadering 21 juni 2016 Aanwezig: De heer J.B. Wassink, voorzitter raad Mevrouw J. Hofman, griffier Mevrouw C. Oosterbaan, PvdA De heer

Nadere informatie

Besluitenlijst van de vergadering van de Statencommissie Verkeer en Milieu van 9 januari 2013

Besluitenlijst van de vergadering van de Statencommissie Verkeer en Milieu van 9 januari 2013 Besluitenlijst van de vergadering van de Statencommissie Verkeer en Milieu van 9 januari 2013 Agendapunt Voorstel Besluit / toezegging Actie 1 a) Opening en mededelingen De voorzitter, de heer De Vree,

Nadere informatie

gemeente Eindhoven Betreft openbare vergadering van 10 december 2014, locatie commissiekamer Stadhuis, aanvang 16.30 uur, einde 19.15 uur.

gemeente Eindhoven Betreft openbare vergadering van 10 december 2014, locatie commissiekamer Stadhuis, aanvang 16.30 uur, einde 19.15 uur. gemeente Eindhoven Concept Griffie gemeenteraad Commissiesecretariaat Behandeld door M. Honing Telefoon (040) 238 24 88 Verzenddatum 9 januari 20143 Verslagcommissie Financiën en Bestuur (cie FB) Betreft

Nadere informatie

Besluiten- en actielijst hervatting openbare vergadering raadscommissie Algemene Zaken op 15 september 2008

Besluiten- en actielijst hervatting openbare vergadering raadscommissie Algemene Zaken op 15 september 2008 Aanwezig Commissieleden: Mw. Schaafsma, dhr. Van der Heijden, mw. Boom, mw. Vos, dhr. Klinkhamer, mw. Van de Pol, dhr. T. Flens, dhr. Ras Voorzitter: dhr. Ronner College: dhr. Möhlmann, dhr. Taams, dhr.

Nadere informatie

Uitnodiging. 1) Opening. 2) Mededelingen Mw. Gooijer heeft gemeld afwezig te zijn en haar reactie vooraf door te geven.

Uitnodiging. 1) Opening. 2) Mededelingen Mw. Gooijer heeft gemeld afwezig te zijn en haar reactie vooraf door te geven. Griffie Torenhove kamer 7.19 Martinus Nijhofflaan 2 Delft Behandeld door Anja van den Berg Telefoon 015 260 2416 Fax - afmvdberg@delft.nl Aan Werkgroep enquêteverzoek Telefoon 14015 Fax 015 260 24 29 Internet

Nadere informatie

Adviezen commissie Algemene Bestuurlijke Zaken d.d. 30 augustus 2004 van 20.00 uur tot 23.00 uur.

Adviezen commissie Algemene Bestuurlijke Zaken d.d. 30 augustus 2004 van 20.00 uur tot 23.00 uur. Adviezen commissie Algemene Bestuurlijke Zaken d.d. 30 augustus 2004 van 20.00 uur tot 23.00 uur. 0. verslag Aanwezig zijn: De heer A. van Leeuwen, voorzitter. De heren W. Goudriaan, E.A.R. Meesters (vanaf

Nadere informatie

Besluiten- en actielijst openbare vergadering raadscommissie Algemene Zaken op 15 december 2008

Besluiten- en actielijst openbare vergadering raadscommissie Algemene Zaken op 15 december 2008 Aanwezig Commissieleden: de dames Boom, Van Boxtel, Vos, Zondervan en de heren Klinkhamer, T. Flens, Buijs Van der Heijden. Voorzitter: dhr. Ronner College: dhr. Möhlmann, dhr. Taams, dhr. Monen, dhr.

Nadere informatie

1 e Wijziging Legmeerpolder, Omzetting bedrijfswoningen naar burgerwoningen (Voorontwerp)

1 e Wijziging Legmeerpolder, Omzetting bedrijfswoningen naar burgerwoningen (Voorontwerp) Nota van Beantwoording Ontvangen reacties en beantwoording van reacties op 1 e Wijziging Legmeerpolder, Omzetting bedrijfswoningen naar burgerwoningen (Voorontwerp) Amstelveen, februari 2016 Nota van beantwoording

Nadere informatie

gemeente Eindhoven Betreft: Openbare vergadering van dinsdag 18 november 2014, locatie Raadzaal, aanvang 20:15 uur, einde 22:00 uur.

gemeente Eindhoven Betreft: Openbare vergadering van dinsdag 18 november 2014, locatie Raadzaal, aanvang 20:15 uur, einde 22:00 uur. gemeente Eindhoven Griffie Gemeenteraad, Behandeld door mw. I. van Dijk Telefoon (040) 238 24 07 Verzenddatum 11 december 2014 Verslag Commissie Economie en Mobiliteit Betreft: Openbare vergadering van

Nadere informatie

Besluitenlijst van de vergadering van de Statencommissie Mobiliteit, Kennis en Economie van 12 mei 2010

Besluitenlijst van de vergadering van de Statencommissie Mobiliteit, Kennis en Economie van 12 mei 2010 Besluitenlijst van de vergadering van de Statencommissie Mobiliteit, Kennis en Economie van 12 mei 2010 Agendapunt Voorstel Besluit / toezegging Actie 1 19:00 uur Opening De voorzitter heet iedereen welkom

Nadere informatie

Besluitenlijst Voorrondes Openbaar Raadsavond Wormerland - dinsdag 1 oktober 2013 - Voorrondes

Besluitenlijst Voorrondes Openbaar Raadsavond Wormerland - dinsdag 1 oktober 2013 - Voorrondes Besluitenlijst Voorrondes Openbaar Raadsavond Wormerland - dinsdag 1 oktober 2013 - Voorrondes Nr. Onderwerp Besluit Algemene Zaken Aanwezig: H.J. Al (vz), A. Smit-de Ridder(VLW), H. Mak (SP), J.N. Stevens(GL),

Nadere informatie

Onderwerp Vraag / toezegging Stand van zaken per 1 september 2015 Deadline. Besluitvorming en stand van zaken financiën inzichtelijk maken

Onderwerp Vraag / toezegging Stand van zaken per 1 september 2015 Deadline. Besluitvorming en stand van zaken financiën inzichtelijk maken Actielijst raadscommissie Fysiek en Economie t/m raadsvergadering 14 juli 2015 Onderwerp Vraag / toezegging Stand van zaken per 1 september 2015 Deadline 18.12 23-10-2012 raad Project Trambaan Maastricht

Nadere informatie

Verslag Agendacommissie 19 juli 2016

Verslag Agendacommissie 19 juli 2016 Verslag Agendacommissie 19 juli 2016 Aanwezig: W. Buijs Glaudemans (voorzitter), B van de Burgt, I. van Dinther, J. van Orsouw, H. Renders, M. Zondag (i.p.v. H. Smits), D. Warris, H. Wijnstekers, J. Zoll,

Nadere informatie

Inspraaknota herontwikkeling Bovenkerkweg 35A-37

Inspraaknota herontwikkeling Bovenkerkweg 35A-37 Inspraaknota herontwikkeling Bovenkerkweg 35A-37 Van 10 december 2015 tot en met 20 januari 2015 zijn omwonenden van de locatie Bovenkerkweg 35A-37 geïnformeerd over de plannen voor herontwikkeling van

Nadere informatie

BESLUITENLIJST VAN DE OPENBARE VERGADERING VAN DE COMMISSIE BOUWEN EN WONEN VAN 22 oktober 2009

BESLUITENLIJST VAN DE OPENBARE VERGADERING VAN DE COMMISSIE BOUWEN EN WONEN VAN 22 oktober 2009 BESLUITENLIJST VAN DE OPENBARE VERGADERING VAN DE COMMISSIE BOUWEN EN WONEN VAN 22 oktober 2009 Aanwezig: Voorzitter: Fungerend griffier: College: dhr.a. Lips dhr. J. de Hoogh dhr G. Posthuma - PvdA dhr.

Nadere informatie

Concept - afsprakenlijst commissie Werk en Inkomen

Concept - afsprakenlijst commissie Werk en Inkomen Concept - afsprakenlijst commissie Werk en Inkomen Datum en plaats: Woensdag 8 februari 2006 om 20.00 uur, Stadhuis Burgerzaal Aanwezigen: Commissieleden: R.S. Zwart (PvdA), J.B.A.M. van Xanten (VVD),

Nadere informatie

gemeente Eindhoven Betreft openbare vergadering van, locatie raadzaal Stadhuis, aanvang 20.15 uur, einde 23.45 uur.

gemeente Eindhoven Betreft openbare vergadering van, locatie raadzaal Stadhuis, aanvang 20.15 uur, einde 23.45 uur. gemeente Eindhoven Griffie gemeenteraad CONCEPT Commissiesecretariaat Behandeld door M. Honing Telefoon (040) 238 24 88 Verzenddatum 2014 Verslag commissie Ruimte en Vastgoed (cie RV) Betreft openbare

Nadere informatie

Gemeente Breda. Registratienr: [ 40745] Raadsvoorstel. Onderwerp Actieplan studentenhuisvesting

Gemeente Breda. Registratienr: [ 40745] Raadsvoorstel. Onderwerp Actieplan studentenhuisvesting Gemeente Breda Raadsvoorstel Agendapuntnummer: Registratienr: [ Aantal bijlagen: -- 40745] Onderwerp Actieplan studentenhuisvesting Voorgesteld besluit 1. Vaststellen actieplan studentenhuisvesting Inleiding

Nadere informatie

Deze vergadering kunt u terugbeluisteren op : http://bestuur.goirle.nl/vergaderingen/commissie-ruimte/2013/21-maart/20:30

Deze vergadering kunt u terugbeluisteren op : http://bestuur.goirle.nl/vergaderingen/commissie-ruimte/2013/21-maart/20:30 Opgemaakt door Aanwezig Afwezig (met knisgeving) B. van 't Westeinde, griffier Mevrouw M. de Groot (voorzitter), de her J. Swaans, (VVD), B. van de Kamp (Lijst Riel Goirle), H. van de V (Lijst Riel Goirle),

Nadere informatie

Nota inspraak en vooroverleg Bestemmingsplan Bebouwde kom Hoogerheide Woensdrecht, 1 e herziening: Dorpsstraat 87

Nota inspraak en vooroverleg Bestemmingsplan Bebouwde kom Hoogerheide Woensdrecht, 1 e herziening: Dorpsstraat 87 Nota inspraak en vooroverleg Bestemmingsplan Bebouwde kom Hoogerheide Woensdrecht, 1 e herziening: Dorpsstraat 87 Collegebesluit: Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Lijst van ingekomen reacties... 4 3.

Nadere informatie

Aandacht besteden aan preventie zodat er minder voedsel onnodig wordt weggegooid.

Aandacht besteden aan preventie zodat er minder voedsel onnodig wordt weggegooid. Nr. Vergadering Cie Toezegging/ actie Portefeuillehouder 18 23-04- SOB 33 20-05- SOB Wethouder herhaalt de toezegging aan de PvdA dat aanpassing van het percentage sociale woningbouw in de Kop West nog

Nadere informatie

GEMEENTE REIMERSWAAL. Vastgesteld : 20 december 2016 Agendapunt : 4 Poststuk :

GEMEENTE REIMERSWAAL. Vastgesteld : 20 december 2016 Agendapunt : 4 Poststuk : Afsprakenlijst opinieraad GEMEENTE REIMERSWAAL Vastgesteld : 20 december 2016 Agendapunt : 4 Poststuk : 16.028114 Onderwerp Overzicht van conclusies en handelingen in de vergadering van de opinieraad van

Nadere informatie

De voorzitter opent de vergadering met een hartelijk welkom voor alle aanwezigen.

De voorzitter opent de vergadering met een hartelijk welkom voor alle aanwezigen. BESLUITENLIJST VAN DE OPENBARE VERGADERING VAN DE COMMISSIE RUIMTE van 12 april 2016 Aanwezig: Voorzitter: Fungerend griffier: dhr. D. Uijl dhr. R. Schoenaker Leden: dhr. R. Kouwenberg VVD mevr. C. Kranenborg

Nadere informatie

CONCEPT - NOTULEN. Nummer Onderwerp Actie

CONCEPT - NOTULEN. Nummer Onderwerp Actie CONCEPT - NOTULEN Onderwerp: Raadscommissie Maatschappelijke Ontwikkeling d.d. 6 juli 2011 Aanwezigen: Mevrouw A.M. Valent-Groot (voorzitter), de heer H. Wijnveen (wnd. Raadsgriffier), de heer A.C. van

Nadere informatie

STUKKEN TER BESPREKING. Besluitenlijst van Bestuur en Middelen 19 januari 2016

STUKKEN TER BESPREKING. Besluitenlijst van Bestuur en Middelen 19 januari 2016 enlijst van Bestuur en Middelen 19 januari 2016 1 Opening, mededelingen en vaststellen agenda De voorzitter opent de vergadering. De heer Burggraaf verzoekt om agendapunt 11 als eerste te behandelen en

Nadere informatie

UDDELERWEG 69A: NOTA INSPRAAK EN VOOROVERLEG. 1. Vooroverleg op grond van artikel Bro. 2. Inspraakreacties

UDDELERWEG 69A: NOTA INSPRAAK EN VOOROVERLEG. 1. Vooroverleg op grond van artikel Bro. 2. Inspraakreacties UDDELERWEG 69A: NOTA INSPRAAK EN VOOROVERLEG 1. Vooroverleg op grond van artikel 3.1.1 Bro Op het voorontwerp van het bestemmingsplan Uddelerweg 69a is in het kader van het vooroverleg een reactie ontvangen

Nadere informatie

Verslag Raadscommissie ABZ d.d. 26 JANUARI 2009

Verslag Raadscommissie ABZ d.d. 26 JANUARI 2009 Verslag Raadscommissie ABZ d.d. 26 JANUARI 2009 Aanwezig Afwezig Mevr. A. Hegger (voorzitter) Dhr. D. Van Bunder (commissiegriffier) Dhr. P. de Cock (lid) Dhr. F. Smits (lid) Dhr. W. Waumans (plv. lid)

Nadere informatie

Naar een bereikbaar en leefbaar Stompwijk. Weergave inloopbijeenkomst 18 mei 2015

Naar een bereikbaar en leefbaar Stompwijk. Weergave inloopbijeenkomst 18 mei 2015 Naar een bereikbaar en leefbaar Stompwijk Weergave inloopbijeenkomst 18 mei 2015 STOMPWIJKSE- WEG Naar een bereikbaar en leefbaar Stompwijk Weergave inloopbijeenkomst 18 mei 2015 Inleiding In deze weergave

Nadere informatie

CONCEPT-ADVIESLIJST RAADSCOMMISSIE ECONOMISCHE ZAKEN GEMEENTE WEERT D.D. 07-03-2012

CONCEPT-ADVIESLIJST RAADSCOMMISSIE ECONOMISCHE ZAKEN GEMEENTE WEERT D.D. 07-03-2012 CONCEPT-ADVIESLIJST RAADSCOMMISSIE ECONOMISCHE ZAKEN GEMEENTE WEERT D.D. 07-03-2012 Voorzitter Commissiegriffier Aanwezig de leden Afwezig de leden Plaatsvervangende leden Deelnemers aan de beraadslagingen

Nadere informatie

Voortgangslijst van toezeggingen, verwerkt t/m het Open Huis van 23 april 2015. Laatste aanpassing 13 mei 2015

Voortgangslijst van toezeggingen, verwerkt t/m het Open Huis van 23 april 2015. Laatste aanpassing 13 mei 2015 Voortgangslijst van en, verwerkt t/m het Open Huis van 23 april 2015. Laatste aanpassing 13 mei 2015 1 Lijst van en aan de raad (gedaan tijdens raadsvergaderingen (R) én voorrondes (V)) Nr Omschrijving

Nadere informatie

Raadsvoorstel agendapunt

Raadsvoorstel agendapunt Raadsvoorstel agendapunt Aan de raad van de gemeente IJsselstein Zaaknummer : 193184 Datum : 17 november 2015 Programma : Woon en leefomgeving Blad : 1 van 5 Cluster : Ruimte Portefeuillehouder: dhr. H.C.V.

Nadere informatie

Nota Samenvatting en beantwoording zienswijzen. Bestemmingsplan Ambachtsschool

Nota Samenvatting en beantwoording zienswijzen. Bestemmingsplan Ambachtsschool Nota Samenvatting en beantwoording zienswijzen Bestemmingsplan Ambachtsschool Gemeente Enschede Programma Stedelijke Ontwikkeling Team Bestemmingsplannen Februari 2016 SAMENVATTING EN BEANTWOORDING ZIENSWIJZEN

Nadere informatie

Onderwerp: Wijziging verordening leerlingenvervoer Oosterhout Vragen van fractie: GROENLINKS Naam raadslid: Willem-Jan.

Onderwerp: Wijziging verordening leerlingenvervoer Oosterhout Vragen van fractie: GROENLINKS Naam raadslid: Willem-Jan. Onderwerp: Wijziging verordening leerlingenvervoer Oosterhout Vragen van fractie: GROENLINKS Naam raadslid: Willem-Jan. van der Zanden 1. Op pagina 2 van de raadsnota staat dat gehandicapte leerlingen

Nadere informatie

E. van den Boom raad00684

E. van den Boom raad00684 Agendapunt commissie: steller telefoonnummer email E. van den Boom 3665 ebo@valkenswaard.nl agendapunt kenmerk datum raadsvergadering onderwerp 13raad00684 Vaststellen bestemmingsplan Waalreseweg - Dijkstraat

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Bevoegdheid Raad. Vergaderdatum: 20 oktober 2015 Registratienummer: 2015/61 Agendapunt nummer: 9. Onderwerp Detailhandelsvisie

Raadsvoorstel. Bevoegdheid Raad. Vergaderdatum: 20 oktober 2015 Registratienummer: 2015/61 Agendapunt nummer: 9. Onderwerp Detailhandelsvisie Raadsvoorstel Bevoegdheid Raad Vergadering Gemeenteraad Oirschot Vergaderdatum: 20 oktober 2015 Registratienummer: 2015/61 Agendapunt nummer: 9 Onderwerp Detailhandelsvisie Voorstel 1. Vaststellen regionale

Nadere informatie

Beantwoording vragen raadscommissie d.d inzake beheerplan civiele objecten

Beantwoording vragen raadscommissie d.d inzake beheerplan civiele objecten Beantwoording vragen raadscommissie d.d. 24 06 2014 inzake beheerplan civiele objecten De heer Zwijgers (CDA) geeft aan dat hij er vanuit gaat dat de genoemde bedragen maximale bedragen zijn. Klopt. Zo

Nadere informatie

CONCEPT-NOTULEN COMMISSIE SENIORENCONVENT. Datum vergadering : 10 juni 2004

CONCEPT-NOTULEN COMMISSIE SENIORENCONVENT. Datum vergadering : 10 juni 2004 CONCEPT-NOTULEN COMMISSIE SENIORENCONVENT Datum vergadering : 10 juni 2004 Tijdstip : 19.00 uur Aanwezig voorzitter : mevr. J.A. Ie/de heer J.M. Janssen notulist : mevr. W. van de Laar leden : de heer

Nadere informatie

gemeente Eindhoven Betreft openbare vergadering van 7 juli 2015, locatie Raadszaal, aanvang 19:00 uur tot 21:45 uur

gemeente Eindhoven Betreft openbare vergadering van 7 juli 2015, locatie Raadszaal, aanvang 19:00 uur tot 21:45 uur gemeente Eindhoven Griffie gemeenteraad Commissiesecretariaat Besluitenlijst Gemeenteraad Betreft openbare vergadering van 7 juli 2015, locatie Raadszaal, aanvang 19:00 uur tot 21:45 uur Definitieve agenda

Nadere informatie

gemeente Eindhoven Betreft openbare vergadering van 29 oktober 2013, locatie raadszaal/commissiekamer Stadhuis, aanvang 19.00 uur, einde 12.30 uur.

gemeente Eindhoven Betreft openbare vergadering van 29 oktober 2013, locatie raadszaal/commissiekamer Stadhuis, aanvang 19.00 uur, einde 12.30 uur. gemeente Eindhoven Griffie gemeenteraad Commissiesecretariaat Behandeld door. Honing Telefoon (040) 238 24 88 Verzenddatum 13 november 2013 Verslaggecombineerde vergadering commissies Financiën en Bestuur

Nadere informatie

Kort verslag. 7. Wabo-projectbesluit bouw zorgkliniek aan de Schipholweg (023) (2013/23263) Besluit: conform

Kort verslag. 7. Wabo-projectbesluit bouw zorgkliniek aan de Schipholweg (023) (2013/23263) Besluit: conform Kort verslag Datum: raadsvergadering 21 maart 2013 1. Vragenuur De vragen gesteld door de fractie D66 inzake provinciale herverdeling worden beantwoord door burgemeester Schneiders De vragen gesteld door

Nadere informatie

2. Vaststelling agenda. De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.

2. Vaststelling agenda. De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld. * Besluitenlijst raadsvergadering van 30 maart 2017. De heer G. Polinder, raadslid namens de SGP-fractie, is afwezig. Nr. ONDERWERP BESLISSING/TOEZEGGINGEN 1. Opening. De voorzitter opent de vergadering.

Nadere informatie

- C O N C E P T - M.M. van der Wyck-Helmer (VVD)

- C O N C E P T - M.M. van der Wyck-Helmer (VVD) - C O N C E P T - KORT VERSLAG VAN DE EXTRA OPENBARE VERGADERING VAN DE COMMISSIE SOCIALE INFRASTRUCTUUR, GEHOUDEN OP WOENSDAG 24 MAART 2010 OM 19.30 UUR IN DE RAADZAAL VAN HET GEMEENTEHUIS IN ZEVENBERGEN

Nadere informatie

Commissie Bestuurlijk Domein. Commissie Ruimtelijk Domein. Commissie Sociaal en Economisch. Informerende Commissie. Bespreken.

Commissie Bestuurlijk Domein. Commissie Ruimtelijk Domein. Commissie Sociaal en Economisch. Informerende Commissie. Bespreken. Raad VOORBLAD Onderwerp IJsbaan Ruurlo Agendering Commissie Bestuurlijk Domein x Gemeenteraad x Commissie Ruimtelijk Domein Lijst ingekomen stukken Commissie Sociaal en Economisch Domein Informerende Commissie

Nadere informatie

tunnel spoorwegovergang Paterswoldseweg

tunnel spoorwegovergang Paterswoldseweg tunnel spoorwegovergang Paterswoldseweg Waarom zijn er plannen voor een tunnel voor alle verkeer bij de spoorwegovergang Paterswoldseweg? Wat zijn deze plannen? En wat voor gevolgen heeft dit voor uw buurt?

Nadere informatie

Datum: 26 mei 2015 Nummer: Onderwerp: Nota van Uitgangspunten locatie Eurowerft Noord te Denekamp

Datum: 26 mei 2015 Nummer: Onderwerp: Nota van Uitgangspunten locatie Eurowerft Noord te Denekamp RAADSVOORSTEL Datum: 26 mei 2015 Nummer: Onderwerp: Nota van Uitgangspunten locatie Eurowerft Noord te Denekamp Voorgesteld raadsbesluit: Vaststelling van de Nota van Uitgangspunten voor de locatie Eurowerft

Nadere informatie

Aan de gemeenteraad Gemeente Steenwijkerland Vendelweg XE Steenwijk Steenwijk, Nummer voorstel: 2015/62

Aan de gemeenteraad Gemeente Steenwijkerland Vendelweg XE Steenwijk Steenwijk, Nummer voorstel: 2015/62 1 Voorstel aan de raad Aan de gemeenteraad Gemeente Steenwijkerland Vendelweg 1 8331 XE Steenwijk Steenwijk, Nummer voorstel: 2015/62 Voor raadsvergadering d.d.: 29-09-2015 Agendapunt: Onderwerp: Vaststelling

Nadere informatie

BESLUITENLIJST VAN DE GEMEENTERAADSVERGADERING VAN DE GEMEENTERAAD VAN BREDA van 5 februari 2015

BESLUITENLIJST VAN DE GEMEENTERAADSVERGADERING VAN DE GEMEENTERAAD VAN BREDA van 5 februari 2015 9 BESLUITENLIJST VAN DE GEMEENTERAADSVERGADERING VAN DE GEMEENTERAAD VAN BREDA van 5 februari 2015 Aanwezig: Plaatsverv. voorz.: Mw. M. De Bie Fungerend griffier: Dhr. P. Piket. Leden: Dhr. A. Aartsen

Nadere informatie

Voorzitter, Voorzitter dan de inhoud.

Voorzitter, Voorzitter dan de inhoud. Voorzitter, Ik wil graag beginnen met het bedanken van het college voor het beantwoorden van alle vragen. En wethouder de Wit heeft daarbij een extra compliment verdiend omdat hij op uitstekende wijze

Nadere informatie

Agendapunt Voorstel Besluit / toezegging Actie door / vervolgprocedure. De commissievoorzitter, dhr. Paymans, opent de vergadering om uur.

Agendapunt Voorstel Besluit / toezegging Actie door / vervolgprocedure. De commissievoorzitter, dhr. Paymans, opent de vergadering om uur. 1 Opening a. Opening en mededelingen De commissievoorzitter, dhr. Paymans, opent de vergadering om 14.00 uur. Er zijn geen afmeldingen ontvangen. De volgende nagekomen stukken heeft u per e-mail ontvangen:

Nadere informatie

Op de agenda worden de volgende agendapunten toegevoegd: - Besluitenlijst en actiepuntenlijst. CB

Op de agenda worden de volgende agendapunten toegevoegd: - Besluitenlijst en actiepuntenlijst. CB Verslag Bespreking: 2. Klankbordgroep Herontwikkeling Tongerseweg 135 28-09-2015 Project: 13.07 Studentenhuisvesting Maastricht - Bonnefantencollege Datum: Locatie: 28 september 2015 Café Servais Aanwezig:

Nadere informatie

CONCEPT ADVIESLIJST OPENBARE VERGADERING VAN DE RAADSCOMMISSIE WELZIJN D.D. 10-09-2013

CONCEPT ADVIESLIJST OPENBARE VERGADERING VAN DE RAADSCOMMISSIE WELZIJN D.D. 10-09-2013 CONCEPT ADVIESLIJST OPENBARE VERGADERING VAN DE RAADSCOMMISSIE WELZIJN D.D. 10-09-2013 Voorzitter Commissiegriffier H.P.M. Lempens P.A.W. Otten Aanwezig de leden G.J. van Buuren (VVD), G.J.W. Gabriëls

Nadere informatie

Besluitenlijst van de openbare vergadering van de raad van de gemeente Winsum op 25 september 2012 in de raadzaal

Besluitenlijst van de openbare vergadering van de raad van de gemeente Winsum op 25 september 2012 in de raadzaal Besluitenlijst van de openbare vergadering van de raad van de gemeente Winsum op 25 september 2012 in de raadzaal Voorzitter: M.A.P. Michels Griffier: J. van der Meer Aanwezig: PvdA: J.W. Nanninga, W.

Nadere informatie

VERSLAG VAN DE OPENBARE VERGADERING VAN DE MAASSLUISE SPORT- EN RECREATIERAAD, GEHOUDEN OP dinsdag 15 mei 2001 OM UUR.

VERSLAG VAN DE OPENBARE VERGADERING VAN DE MAASSLUISE SPORT- EN RECREATIERAAD, GEHOUDEN OP dinsdag 15 mei 2001 OM UUR. VERSLAG VAN DE OPENBARE VERGADERING VAN DE MAASSLUISE SPORT- EN RECREATIERAAD, GEHOUDEN OP dinsdag 15 mei 2001 OM 20.00 UUR. Aanwezige leden Secretaris Notulist(e) Afwezige leden Tevens aanwezig Mw. J.

Nadere informatie

Nota van inspraak en vooroverleg bestemmingsplan Hoek Karel Doormanstraat Julianastraat, Rijen 5 december 2013

Nota van inspraak en vooroverleg bestemmingsplan Hoek Karel Doormanstraat Julianastraat, Rijen 5 december 2013 Nota van inspraak en vooroverleg bestemmingsplan Hoek Karel Doormanstraat Julianastraat, Rijen 5 december 2013 Gemeente Gilze en Rijen Postbus 73 5120 AB Rijen T 14 0161 I www.gilzerijen.nl Nota van inspraak

Nadere informatie

Verslag van de vergadering van de Wmo adviesraad Medemblik d.d. 28 april 2014

Verslag van de vergadering van de Wmo adviesraad Medemblik d.d. 28 april 2014 Verslag van de vergadering van de Wmo adviesraad Medemblik d.d. 28 april 2014 Aanwezig: Dhr. S.H. Koenen Dhr. H. Vrieze Mw. N. Swart-Kolenberg Mw. I. Koen-Paap Mw. E. Singer Mw. F. Fikry Mw. H. Sijm-Wissink

Nadere informatie

COLLEGEVOORSTEL. Onderwerp Afsluiting / herinrichting Breestraat

COLLEGEVOORSTEL. Onderwerp Afsluiting / herinrichting Breestraat COLLEGEVOORSTEL Onderwerp Afsluiting / herinrichting Breestraat Te besluiten om: 1. alle eerder genomen verkeersbesluiten in stand te laten; 2. niet over te gaan tot fysieke afsluiting door middel van

Nadere informatie

Datuum donderdag 26 juni 2008 om 19.30 uur

Datuum donderdag 26 juni 2008 om 19.30 uur KORT Verslag De hierna vermelde raadsstukken liggen ter visie en zijn verkrijgbaar bij de stadhuisbibliotheek, tel. 5113150 Datuum donderdag 26 juni 2008 om 19.30 uur 1. Vragenuur De vragen van het CDA

Nadere informatie

BESLUITENLIJST VAN DE OPENBARE VERGADERING VAN DE COMMISSIE BESTUUR. vergadering van 3 september 2008

BESLUITENLIJST VAN DE OPENBARE VERGADERING VAN DE COMMISSIE BESTUUR. vergadering van 3 september 2008 BESLUITENLIJST VAN DE OPENBARE VERGADERING VAN DE COMMISSIE BESTUUR vergadering van 3 september 2008 Aanwezig: Voorzitter: Fungerend griffier: dhr. P. H. Scheltens dhr. A. Theunis Leden: mevr. M. Haagh-Reine

Nadere informatie

Onderwerp Vaststelling bestemmingsplan "Heerde-Dorp, 5 e herziening (Haneweg 4 te Heerde)".

Onderwerp Vaststelling bestemmingsplan Heerde-Dorp, 5 e herziening (Haneweg 4 te Heerde). Gemeente Heerde Raadsvergadering 3 1 JAN 2011 Conform voorstel Raadsvoorstel Raadsvergadering 31 januari 2011 Commissie Ruimte 10 januari 2011 Agendapunt 7 Afdeling en opsteller Ruimte/Lisette Sipman (0578

Nadere informatie

Dhr. S. Nieuwkoop (gemeentesecretaris) wethouders drs. P.W.J. Hoek, F.J.A. Hommel, mr. G.J. Harmsen, Wethouder C.L. van Dis MBA

Dhr. S. Nieuwkoop (gemeentesecretaris) wethouders drs. P.W.J. Hoek, F.J.A. Hommel, mr. G.J. Harmsen, Wethouder C.L. van Dis MBA BESLUITEN- EN ACTIELIJST GEMEENTERAADSVERGADERING Datum 8 juni 2017 vergadering Aanwezig: Ing R.M.M.J. Duijm, mw. K. 't Hart-Tekamp, ing. P. Kraamer, drs. C.W.G.J. van Leeuwen, A.K. Quist, ing. C. Verloop,

Nadere informatie

zaakonderwerp omschrijvingbt soortbt programmanum merbt

zaakonderwerp omschrijvingbt soortbt programmanum merbt onderwerp omschrijving soort programma udernaam 0478 43 Stand van zaken bewustmaking niet verstenen tuinen (motie uit 2012) Bij bespreking van het Integraal Waterplan Haarlem zegt wethouder Mulder toe

Nadere informatie

CONCEPT Verslaglegging vergadering Agendacommissie 22 januari 2014, pagina 1

CONCEPT Verslaglegging vergadering Agendacommissie 22 januari 2014, pagina 1 CONCEPT Verslaglegging vergadering Agendacommissie 22 januari 2014, pagina 1 Aanwezig: Hermine van den Berg (voorzitter commissie Leefomgeving), Monique van Gerwen (fractievoorzitter GL, plv. commissievoorzitter),

Nadere informatie

Besluitenlijst Not

Besluitenlijst Not Besluitenlijst Not14-0161 Onderwerp: Aanwezigen: Afwezigen: Bestuurlijk: Raadscommissie Middelen/Stadsbeheer d.d. 12 mei 2014, 20.00 uur De heer A. Harren (voorzitter), mevrouw E.A.Schreiner raadsgriffier

Nadere informatie

PROCEDUREBLAD BEHANDELING RAADSVOORSTEL

PROCEDUREBLAD BEHANDELING RAADSVOORSTEL PROCEDUREBLAD BEHANDELING RAADSVOORSTEL HET COLLEGE VERZOEKT U DIT RAADSVOORSTEL TE BEHANDELEN ONDERWERP : De Raad op Pad in Broekland ZAAKNUMMER : 3398-2016 B&W VERGADERING : 17 mei 2016 AGENDACOMMISSIE

Nadere informatie

: MB/ : Agenda vergadering Strijen, 24 januari 2008

: MB/ : Agenda vergadering Strijen, 24 januari 2008 Agenda commissie Aan de leden van de commissie Wonen & Werken van de gemeente S t r i j e n Kenmerk Onderwerp : MB/ : Agenda vergadering Strijen, 24 januari 2008 Geachte commissieleden, Namens de plv.

Nadere informatie

2. Vaststelling commissieagenda Agendapunt 7 en 8 worden gezamenlijk behandeld. Met inachtneming van deze wijziging wordt de agenda vastgesteld.

2. Vaststelling commissieagenda Agendapunt 7 en 8 worden gezamenlijk behandeld. Met inachtneming van deze wijziging wordt de agenda vastgesteld. Commissie Vergadering d.d. Voorzitter Griffier Aanwezige leden Afwezig m.k. Afwezig z.k. Notulist Verder aanwezig : Algemene Bestuurlijke Aangelegenheden : 9 mei om 20.00 uur : De heer A. Steenbergen :

Nadere informatie

VERGADERING. van het VIJFHEERENLANDEN-BERAAD. Datum: woensdag 1 februari Raadzaal, Stadhuis, Vianen

VERGADERING. van het VIJFHEERENLANDEN-BERAAD. Datum: woensdag 1 februari Raadzaal, Stadhuis, Vianen VERGADERING van het VIJFHEERENLANDEN-BERAAD Datum: woensdag 1 februari 2017 Tijdstip: Locatie: 19.30 uur Raadzaal, Stadhuis, Vianen Voorzitter: A.F. (André) Bonthuis, waarnemend burgemeester gemeente Zederik

Nadere informatie

: 31 maart 2015, 19:30 uur, Stadhuis/Raadzaal

: 31 maart 2015, 19:30 uur, Stadhuis/Raadzaal Afsprakenlijst Onderwerp : Verslag van Commissie Ruimte d.d. 31 maart 2015 Datum, tijd & locatie : 31 maart 2015, 19:30 uur, Stadhuis/Raadzaal Aanwezig : Dhr. J. Jacobs (CDA) Dhr. R. Bannink (VVD) Mevr.

Nadere informatie

Vermeerzaal 1.03. Pvda en Trots: Raadsinformatiebrief 2012-145: Combinatiefunctionaris Hessels/Bongers. Oostlander/Pen

Vermeerzaal 1.03. Pvda en Trots: Raadsinformatiebrief 2012-145: Combinatiefunctionaris Hessels/Bongers. Oostlander/Pen De Raad 18-12-2012 Aanvang: 19:00 *gewijzigd / toegevoegd ten opzichte van eerder gepubliceerde versie Tijd Raadzaal 1.02 Molendijkzaal 0.01 Vermeerzaal 1.03 Het Plein 19:00 19:15 - - VERVALLEN: Vragen

Nadere informatie

Raadsvoorstel 2016 Rockanje, 2 februari 2016 Nr /127518

Raadsvoorstel 2016 Rockanje, 2 februari 2016 Nr /127518 Raadsvoorstel 2016 Rockanje, 2 februari 2016 Nr. 126203/127518 Raadsvergadering van 15 maart 2016 Agendanummer 10 Onderwerp Vervolg aanpak Lodderlandsedijk Aan de gemeenteraad. 1. Gevraagd besluit 1. In

Nadere informatie

BESLUITENLIJST van de raadsvergadering van 13 mei 2014 19.30 uur

BESLUITENLIJST van de raadsvergadering van 13 mei 2014 19.30 uur BESLUITENLIJST van de raadsvergadering van 13 mei 2014 19.30 uur - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Aanwezig: Raad: De heren L.A.J. Schellekens (Lijst Riel-Goirle),

Nadere informatie

September 2014. Evaluatie BOB vergaderen.

September 2014. Evaluatie BOB vergaderen. September 2014 Evaluatie BOB vergaderen. Inhoudsopgave 1. Aanleiding 3 2. Evaluatie BOB model 3 3. Evaluaties 3 4. De beeldvormende vergadering 4 5. De oordeelsvormende vergadering 4 6. De besluitvormende

Nadere informatie

Raadsvoorstel en besluit

Raadsvoorstel en besluit Raadsvoorstel en besluit 2014-12276 Herzien Toezicht en handhaving verkeerd gestalde fietsen en weesfietsen16 oktober 2014 7 oktober 2014 Aan de leden van de raad, Het college van burgemeester en wethouders

Nadere informatie

Raadscommissie KDK/4675 i.1574 Agendapunt 4

Raadscommissie KDK/4675 i.1574 Agendapunt 4 Raadscommissie KDK/4675 i.1574 Agendapunt 4 Van 3 februari 2015 Besluiten c.q. afsprakenlijst Voorzitter: Griffier: Leden: College van B & W: dhr. R. Zwijgers (CDA) mevr. A. Goslings de heren A. de Bruin

Nadere informatie

Vergadering Provinciale Staten van Overijssel op woensdag 24 mei 2017

Vergadering Provinciale Staten van Overijssel op woensdag 24 mei 2017 BESLUITENLIJST Vergadering Provinciale Staten van Overijssel op woensdag 24 mei 2017 U kunt de Statenvoorstellen en ingezonden brieven via het Staten Informatie Systeem inzien op de website van de provincie

Nadere informatie

Besluitenlijst B.&W.-VERGADERING

Besluitenlijst B.&W.-VERGADERING VASTGESTELD No. 04 BESLUITENLIJST VAN DE VERGADERING VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN RIJSWIJK GEHOUDEN OP DINSDAG OM 09.30 UUR. AANWEZIG: MW. G.W. VAN DER WEL-MARKERINK R.J. VERMEER E.R. TRIEMSTRA,VOORZITTER,

Nadere informatie

VAN DE OPENBARE VERGADERING VAN DE COMMISSIE

VAN DE OPENBARE VERGADERING VAN DE COMMISSIE BESLUITENLIJST VAN DE OPENBARE VERGADERING VAN DE COMMISSIE ECONOMIE VAN 11 SEPTEMBER 2012 Aanwezig: Voorzitter: Fungerend griffier: dhr. R. Kluijtmans dhr. R. Schoenaker Leden: dhr. C. van der Horst VVD

Nadere informatie

Besluitenlijst raad 11 oktober 2012

Besluitenlijst raad 11 oktober 2012 Besluitenlijst raad 11 oktober 2012 Omschrijving van het voorstel Besluit 1 Opening en mededelingen Geen afmeldingen 2 Vaststelling van de agenda Fractie VVD verzoekt agendapunt 15 betreffende overlastgevende

Nadere informatie

Om dit te kunnen doen, is een aantal besluiten door de gemeenteraad vereist.

Om dit te kunnen doen, is een aantal besluiten door de gemeenteraad vereist. Aan de bewoners van Datum: 26 februari 2015 Zaaknummer: Afdeling: Contactpersoon: Uw brief van: Onderwerp: Datum Tuincentrum De Wilgen verzending: Geachte heer, mevrouw, Door middel van deze brief wil

Nadere informatie

1. Vaststelling agenda De agenda wordt conform voorstel vastgesteld. 2. Ingekomen en verzonden stukken Er wordt gehandeld als aangegeven.

1. Vaststelling agenda De agenda wordt conform voorstel vastgesteld. 2. Ingekomen en verzonden stukken Er wordt gehandeld als aangegeven. RAADSVERGADERING Besluitenlijst van de openbare vergadering van de raad van de gemeente Brummen op donderdag 29 oktober 2009 om 20.00 uur in het gemeentehuis van Brummen AGENDA 0. Opening en mededelingen

Nadere informatie

Aan de bewoners van. Geachte mevrouw, heer,

Aan de bewoners van. Geachte mevrouw, heer, Aan de bewoners van Datum: 26 februari 2015 Zaaknummer: Afdeling: Contactpersoon: Uw brief van: Onderwerp: Ontwikkeling Prinsessenflats Geachte mevrouw, heer, Door middel van deze brief wil ik u graag

Nadere informatie

NOTA VAN BEANTWOORDING ZIENSWIJZEN ontwerpbestemmingsplan Heliushaven

NOTA VAN BEANTWOORDING ZIENSWIJZEN ontwerpbestemmingsplan Heliushaven NOTA VAN BEANTWOORDING ZIENSWIJZEN ontwerpbestemmingsplan Heliushaven INLEIDING In 2011 is het voorontwerp bestemmingsplan Heliushaven opgesteld en heeft het wettelijk vooroverleg plaatsgevonden, zoals

Nadere informatie

Nota van zienswijzen ontwerpbestemmingsplan Oude Wehlseweg 15-2014

Nota van zienswijzen ontwerpbestemmingsplan Oude Wehlseweg 15-2014 Nota van zienswijzen ontwerpbestemmingsplan Oude Wehlseweg 15-2014 28 juli 2014 14zk009287 / 14g0010584 (anonieme versie) 2 Inhoud plan Voor een bijbehorend bouwwerk bij de woning Oude Wehlseweg 15 te

Nadere informatie

Portefeuillehouder Datum collegebesluit : 22 juni 2010 Corr. nr.:

Portefeuillehouder Datum collegebesluit : 22 juni 2010 Corr. nr.: Preadvies Portefeuillehouder : RvE Datum collegebesluit : 22 juni 2010 Corr. nr.: 2010005933 Onderwerp : Voorstel tot evaluatie van de Beleidsnotitie Bed and Breakfast Programma : 3. Cultuurbehoud, natuur

Nadere informatie