BESLUITENLIJST VAN DE OPENBARE GECOMBINEERDE VERGADERING VAN DE COMMISSIES RUIMTE, BESTUUR, ECONOMIE EN MAATSCHAPPIJ. van 8 september 2015

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "BESLUITENLIJST VAN DE OPENBARE GECOMBINEERDE VERGADERING VAN DE COMMISSIES RUIMTE, BESTUUR, ECONOMIE EN MAATSCHAPPIJ. van 8 september 2015"

Transcriptie

1 BESLUITENLIJST VAN DE OPENBARE GECOMBINEERDE VERGADERING VAN DE COMMISSIES RUIMTE, BESTUUR, ECONOMIE EN MAATSCHAPPIJ. van 8 september 2015 Aanwezig: Voorzitter: Fungerend griffier: dhr. D. Uijl dhr. R. Schoenaker Leden: dhr. D. Quaars VVD dhr. R. Kouwenberg VVD mevr. C. Kranenborg VVD dhr. R. Kluijtmans D66 mevr. M. van Hemel D66 dhr. S. Maes SP dhr. R. Spiegels SP dhr. J. Bruijns CDA mevr.h. Buda CDA dhr C. Canli CDA dhr H.Jansen CDA mevr. P. Koenders PvdA dhr. H. v.d.velde PvdA dhr. M. Scheifes GroenLinks dhr. Vissers Breda 97 mevr. P. Ruijs Breda 97 dhr. J. Taks Trots/Opa dhr. G. de Heer Trots/Opa mevr Y. de Heer Trots/Opa dhr.p. van Lier Trots/Opa mevr. Hereijgers BOB dhr G. de Jong BOB College : wethouder Arbouw wethouder De Beer wethouder Adank Vastgesteld in de vergadering van 2015, voorzitter, fungerend griffier

2 I. Opening en mededelingen van de voorzitter De voorzitter opent de eerste vergadering na het reces met een hartelijk welkom voor alle aanwezigen. Alle commissies zijn gecombineerd in deze vergadering. De fractie CDA verzoekt om vanuit de commissies Economie en Ruimte een werkbezoek te organiseren naar het bedrijf van een enthousiaste jonge ondernemer die verhuisd is naar het Faam-gebouw. De commissies ondersteunen dit verzoek. De griffie zal een afspraak daarvoor inplannen. De voorzitter wijst nog op een bezoek aan Logistic Center Hazeldonk/Meer komende donderdag. Aanmelding bij de griffie is nog mogelijk. II. Aanmelding insprekers. Er zijn twee inspekers aangemeld: -voor adviespunt 6, bestemmingsplan Slingerweg, Tramsingel 63 -De heer E. Janssens (Janssens Vastgoed) -De heer S. Schrijnen (Strand Binnen) III. Vaststellen agenda. De commissie gaat akkoord met het voorstel om bij de behandeling van de advies- en bespreekstukken eerst adviesstuk 6, bestemmingsplan Slingerweg, Tramsingel 63 te behandelen. Mocht de commissie willen spreken over de geheime stukken van adviespunt 2 (groot onderhoud Haagweg), dan dient dit in beslotenheid te gebeuren. Dit is niet het geval, zodat verder de aangegeven volgorde aangehouden zal worden. IV. Vragenhalfuur. Hiervan wordt geen gebruik gemaakt. V. Vaststellen besluitenlijsten van de openbare vergadering van de -Raadscommissie Economie van 8 juni 2015 Hierover zijn geen op- of aanmerkingen. -Raadscommissie Ruimte van 30 juni 2015 De fractie CDA informeert naar de toezegging van de vorige wethouder Akinci betreffende een raadsbrief over de beantwoording van een vraag over de geluidsoverlast van de sanering van het spoorweglawaai in Tuinzigt. In deze raadsbrief is hierop geen antwoord gekomen. Gevraagd wordt naar de stand van zaken. Wethouder Adank zegt toe hierop terug te komen. -Raadscommissie Maatschappij van 1 juli 2015 De fractie CDA verzoekt de correcte naam van de heer Bruijns weer te geven. -Raadscommissie Bestuur van 2 juli 2015 Hierover zijn geen op- of aanmerkingen. Met de gevraagde naamswijziging zijn alle besluitenlijsten vastgesteld. VI. Openstaande toezeggingen en moties. Wethouder Arbouw stelt voor om in een raadsbrief in te gaan op alle openstaande toezeggingen en moties. Deze krijgen de commissies zo spoedig mogelijk toegestuurd. De voorzitter meldt dat motie 751 per abuis niet opgenomen is in het overzicht; deze zal in het eerstvolgende overzicht wel weer terugkomen. Besluitenlijst Cie. Ruimte, Bestuur, Maatschappij en Economie dd 8 september

3 De commissie stemt in met het voorstel op de grijs gearceerde moties en toezegging als afgedaan te beschouwen VII. Termijnagenda commissies Hierover zijn geen opmerkingen. VIII. Ingekomen stukken ter kennisname De fractie Breda 97 verzoekt om stuk 41 van de commissie Ruimte (realisatiestrategie Teteringen) op de agenda te zetten. Voor een oplegnotitie zal worden gezorgd. De fractie D66 stelt voor nav. het Jaarverslag van het Chassétheater (commissie Maatschappij) om een werkbezoek aan het Theater te organiseren met daarna de mogelijkheid om nog overblijvende vragen te stellen. De commissie ondersteunt dit voorstel. De griffie zal verzocht worden om een werkbezoek te plannen. X. Rondvraag. Hiervan wordt geen gebruik gemaakt. X. Advies- en bespreekstukken 6. Ter advisering: Het vaststellen van het bestemmingsplan Slingerweg, Tramsingel 63 Inspreker: De heer Janssens, eigenaar van Tramsingel 48 en ook sprekend namens de huurders van dit pand, meldt dat er in het pand wel meer dan alleen een Kinderspeelparadijs is gevestigd, er zitten meerdere bedrijven in het pand dat nu Leisure Park heet. Gevreesd wordt voor eventuele klachten van toekomstige buren, waardoor er economische schade kan optreden omdat huurcontracten niet verlengd worden of nieuwe huurders afhaken. Ook wordt gevreesd voor waardevermindering van het pand door de concentratie van studenten en verloedering van de buurt. Maatregelen om overlast aan te pakken bestrijden wel het gevolg maar niet de oorzaak. Nu zijn er 164 parkeerplaatsen op eigen terrein, dit is niet afgesloten. Gevreesd wordt dat de studenten hier ook gebruik van gaan maken. Nu al wordt het gebruikt door pendelaars naar de stad. Vragen uit de commissie: De fractie SP informeert of de ontwikkeling van die hoek ook niet als mogelijke kans gezien wordt. De heer Janssens ziet ook wel wat in de ontwikkeling op die plek maar niet in de huidige invulling, meer in het thema leisure of kantoor. De fractie D66 vraagt of het eigen terrein met 164 parkeerplaatsen niet zo ingericht kan worden dat er geen anderen kunnen komen. De heer Janssens: dat wordt lastig en wij worden bovendien op kosten gejaagd door ontwikkelingen in de buurt. De fractie Trots/Opa: het is eigen terrein en u bent daar zelf verantwoordelijk voor. Kunt u geen creatieve oplossing verzinnen? De heer Janssens: het is praktisch niet op te lossen, er kunnen levensgevaarlijke situaties ontstaan Inspreker: De heer Schrijnen, een van de huurders van Tramsingel 48, wil naast de schriftelijke bezwaren nog twee zaken toelichten. Gevreesd wordt voor geluidsoverlast naar twee kanten. Het gaat nu ruim 2 1/2 jaar goed met het geluidsniveau, maar gevreesd wordt voor klachten van toekomstige buren, hiermee zijn ook ervaringen elders in Breda. Wat nog niet genoemd is bij de bezwaren is de situering van Tramsingel 48 tussen het nieuwe pand en het verslaafdenpand aan de Slingerweg. Daarvan wordt al regelmatig last van ondervonden en gevreesd wordt dat dit erger wordt door de aantrekkende werking van de studentenflat. Vragen uit de commissie: De fractie PvdA vraagt de visie op de huidige generatie studenten. De heer Schrijnen vreest een toename van het aantal gestalde fietsen, die weer junks aantrekken. Besluitenlijst Cie. Ruimte, Bestuur, Maatschappij en Economie dd 8 september

4 De fractie D66 informeert of bekend is dat er 24 uur per dag een huismeester aanwezig is, die klachten kan behandelen en voorkomen. De bezoekers van de Slingerweg komen daar al heel lang en het is niet fair te veronderstellen dat daar meer problemen vandaan komen als er meer studenten zijn, die bovendien ook overdag studeren. De heer Schrijnen voorziet problemen met de doorgang naar de Tramsingel. Een huismeester kan alleen maar optreden als er al iets is gebeurd. De fractie Trots/Opa informeert naar de isolatie van het eigen pand. De heer Schrijnen benadrukt dat nu binnen de geluidsnormen gebeleven wordt maar vreest aanpassing van de normen als er dichtbij woningen gebouwd worden. De fractie CDA vraagt of in het begin van de activiteiten in het pand ook vermoed werd dat er iets in de buurt zou komen. Wat zou u een geschikte invulling vinden van het gebied? De heer Schrijnen erkent dat er ook positieve punten zijn aan studenten als buren maar gevreesd wordt voor een aantal zaken die problemen zouden kunnen opleveren. Bespreking in de commissie: De fractie SP was eerder enthousiast voor dit plan en is dat nog steeds, vooral omdat m 2 kantoren uit de capaciteit geschrapt wordt. Gevraagd wordt om werk te maken van de motie over de groene daken. De fractie PvdA verzoekt een toelichting op de zinsnede dat " alles gedaan zal worden om de overlast te beperken". Hoe krijgt dit "alles" vorm? Ook wordt gevraagd of het aantal geplande studentenwoningen inmiddels niet de behoefte overstijgt. Hoe is de verhouding behoefte tot wat inmiddels is gerealiseerd? Kan hier op korte termijn een totaalbeeld van verkregen worden en kan dit ook aangepast worden bij nieuwe plannen? De fractie VVD is nog steeds voor het plan en verzoekt om snel actie te ondernemen. De fractie D66 was en is content met dit plan, vooral ook vanwege de omzetting van kantoren in studentenhuisvesting. Dit is ook een kans voor de buurt. Aangesloten wordt bij de oproep om groene daken mogelijk te maken. Het parkeren blijft een probleem en gepleit wordt voor goed overleg tussen gebruikers en nieuwe bewoners. De fractie Trots/Opa is ook nog steeds voorstander van dit plan. Gevraagd wordt om een reactie van de wethouder op het gebruik maken van het parkeerterrein door bezoekers van het centrum en of ook bekend is welke parkeerdruk Triple O geeft. Worden de normen voor geluidsoverlast van Strand Binnen aangepast bij de nieuwe situatie? Opvallend is dat bij het vorige raadsvoorstel 4 punten vermeld stonden en nu maar 3. Waarom is de vaststelling hogere geluidwaarden vervallen? De fractie CDA heeft begrip voor de zienswijzen, maar is ook van menig dat deze adequaat zijn beantwoord en gehoopt wordt dan ook dat de toezeggingen worden uitgevoerd. Overlast van Strand Binnen die binnen de normen blijft mag geen geldige klacht opleveren van studenten. Wel wordt aandacht gevraagd voor geluidsoverlast van het spoor. De fractie GL heeft zich al eerder uitgesproken als voorstander van dit plan. Aangesloten wordt bij de vraag over groene daken en over een overzicht van gerealiseerde studentenwoningen en plannen hiervoor. De fractie BOB is positief over deze positieve ontwikkeling voor dit gebied en is van mening dat het lik-opstuk beleid waargemaakt moet worden. De Fractie Breda 97 staat in principe positief tegenover het voorstel en wacht de antwoorden op de gestelde vragen af. Wethouder Arbouw meldt dat een softwarefout de oorzaak is van de noodzaak dit voorstel nogmaals te behandelen. Er zijn adequate maatregelen genomen om te voorkomen dat dit vaker gebeurt. Deze locatie is zeer geschikt voor studentenhuisvesting. Het is terecht dat gewaakt moet worden voor een overschot aan studentenwoningen. In de monitoring van de Stedelijke Herprogrammering wordt dit goed bijgehouden. Regelmatig komt het lijstje hiervan in het geheime kastje te liggen. In oktober zal dit ook in het MPG besproken worden in de commissie Bestuur. Verwacht wordt dat de verbetering van het gebied een waardevermeerdering voor de omgeving tot gevolg heeft. Gesnapt wordt de zorg over het parkeren. Voor studenten geldt een parkeernorm van 0,2. Het aantal parkeerplaatsen in het gebied is ruimschoots boven het aantal dat nodig is. Niet gemeten is echter de overloop vanuit de binnenstad. Zolang er geen probleem is, is dat ook niet nodig. Naar de geluidsnormen is ook door de ontwikkelaar goed gekeken; het gebouw moet voldoen aan de eisen van buitenaf, juist vanwege de ligging bij het spoor. Het geluid van de buren is niet meer dan dat de trein produceert en er komen ook geen additionele normen voor het gebouw ernaast. Ook worden geen problemen verwacht met geluidsoverlast vanuit de studentenwoningen vanwege de goede isolatie. Er wordt bovendien ook toezicht op gehouden. Er komen geen groene daken maar wel 140 zonnepanelen op het dak. Met de term "alles" wordt bedoeld alle maatregelen die genomen worden om de orde daar te handhaven; er is 24 uur per dag een huismeester aanwezig, er is een helder huishoudelijk reglement, registratie met camera's en een elektronisch sleutelsysteem; bij herhaald overtreden volgt berisping of zelfs verwijdering. Er staan nu drie besluiten vermeld in het voorstel en geen vier omdat de hoge geluidswaarde nu niet meer nodig is omdat het besluit over de hoge geluidswaarde al genomen is door het Besluitenlijst Cie. Ruimte, Bestuur, Maatschappij en Economie dd 8 september

5 vorige college, een apart besluit daarover is niet meer nodig. Tweede termijn Inspreker: De heer Janssens maakt zich nog steeds zorgen over de mogelijkheden voor huidige en toekomstige huurders ivm geluidsniveaus. Er zijn hiervoor precedenten aan te wijzen in Breda. Hiervoor wordt aandacht gevraagd. Inspreker: De heer Schrijnen vraagt aandacht voor zaken die buiten het studentenpand gebeuren, daar is nog weinig over gemeld en het is wenselijk om hier nog eens naar te kijken. De fractie SP is blij met de zonnepanelen op het dak als alternatief voor de groene daken. De fractie D66 is hier ook enthousiast over. Alle fracties adviseren positief, het voorstel zal worden geplaatst op de verzamellijst. 1. Ter advisering: Derde serie begrotingswijzigingen 2015 De fractie D66 vraagt (nr 21) waar de meevaller van de reductielasten van het grondbeleid van vandaan komt en wat de reden is dat de kapitaallasten van het investeringsvolume hoger zijn geworden. Zijn de wijzigingen al meegenomen in de financiële ramingen van het nieuwe bestuursakkoord? De fractie PvdA vraagt naar aanleiding van wijziging 26 Citymaking Binnenstad of de investering in de steigers nu wel of niet lonend is en wil graag een toelichting hierop. Mbt wijziging 27 wordt gevraagd of er ruimte in het budget Bijzondere Bijstand is om de kosten voor verzekering CZ te betalen of gaat dit altijd zo? De fractie Trots/Opa heeft verder geen opmerkingen De fractie BOB onderschrijft dat dit een actualisatie van de begroting is en heeft hier verder geen vragen over. De fractie CDA sluit zich hierbij aan. Wethouder De Beer benadrukt dat begrotingswijzigingen een jaarlijks terugkerend verhaal is. Hij wijst erop dat de leesbaarheid in de loop van de jaren verbeterd is. Dit voorstel is de verwerking van eerder genomen besluiten en kent een basis in de verwerking van de jaarrekening, de meicirculaire, de technische wijzigingen en eerder genomen raadsbesluiten die nog geëffectueerd moeten worden. Eerder is ingestemd met de stelselwijziging en deze heeft direct effect op de verwerking van de kapitaallasten, daardoor vindt daar een forse daling plaats en de kapitaallasten bij het investeringsvolume nemen vervolgens ook toe. Als er een investering gedaan die mogelijk nog terugverdiend zal worden, dan zal hij ook als investering op die manier verwerkt worden als nu bij de steigers is gebeurd. Of deze inderdaad terugverdiend wordt, daarop is op dit moment geen zicht. Toegezegd wordt om op een later moment hierin inzicht te verschaffen. De zorgverzekering wordt inderdaad altijd op de aangegeven manier betaald en verwerkt. Deze ramingen zijn ook al meegenomen in het nieuwe akkoord. Alle fracties adviseren positief, het voorstel zal op de verzamellijst worden geplaatst. 2. Ter advisering: Voorlopig ontwerp revitalisering groot onderhoud Haagweg - Nieuwe Haagdijk De fractie PvdA merkt op dat het hier gaat om het nemen van een besluit over een al eerder in het Meerjareninvesteringsprogramma voor dit doel vastgelegd bedrag en dat het mooi is dat dit ook nog om een besluit in de Raad vraagt. Gevraagd wordt of er niet met belanghebbenden is overlegd bij het maken van dit V.O. en zo ja, wat is dan de uitkomst geweest? Gevraagd wordt ook hoe dit ontwerp bijdraagt aan het ondernemersklimaat en wat doen ondernemers nu zelf om het klimaat te verbeteren. Waarom zou dit ontwerp uniformiteit moeten hebben met de inrichting van de Nieuwe Ginnekenstraat? Waarom kan dit niet onderscheidend zijn? Gevraagd wordt of er overleg geweest is met de betrokkenen over de locatie van de zaterdagmarkt. Het vervallen van de verkeerslichten op de kruising met de Tramsingel zal vooral gevolgen hebben voor het fietsverkeer. Is hierover afstemming geweest met de fietsersbond? En kan voortaan bij dit soort ontwikkelingen de fietsersbond vroegtijdig uitgenodigd worden? De fractie VVD vindt dit een goede ontwikkeling, het geld hiervoor is al eerder gereserveerd. Het opknappen van deze straten is op zich al een impuls voor zowel de ondernemers als de aantrekkelijkheid. Gevraagd wordt naar de snelheidsswitch van 50 naar 30 km, wat is de argumentatie hiervoor? Besluitenlijst Cie. Ruimte, Bestuur, Maatschappij en Economie dd 8 september

6 De fractie SP is blij dat de daad bij het woord wordt gevoegd door nu een krediet te voteren. Aangesloten wordt bij de vraag of bij het vervallen van de verkeerslichten op de kruising met de Tramsingel dit verantwoord is voor fietsers en hoe kijkt de fietsersbond hier tegenaan? En is het profiel ook veilig voor fietsers? De fractie Breda 97 acht het een goede zaak dat nu onderhoud wordt gepleegd. Gevraagd wordt om meer inzicht in de verkeersstromen in verband met het weglaten van het verkeerslicht. Er ontstaat nu enige symmetrie tussen een deel van de Haagweg en de Haagdijk. Heeft dat tot doel om de markt aan beide zijden van de Tramsingel nieuw leven in te blazen? De fractie BOB is blij met het plan. De fractie Trots/Opa is ook positief, ook over het Klankbordgroep overleg. Gevraagd wordt naar de argumenten om de snelheid terug te brengen. Het streven om de Haagpoortbrug terug te brengen naar de jaren30 uitstraling is geweldig. Gevraagd wordt om rekening te houden met de veiligheid van het terras op de kruising met de Dijklaan. Tenslotte wordt geïnformeerd waarom de kruisingen Schorsmolenstraat en Fellenoordstraat niet zijn meegenomen in het ontwerp. De fractie D66 constateert dat alle vragen zijn gesteld. Wel wordt nog gemeld dat het een mooi plan is. Verkeersveiligheid is belangrijk en gehoopt wordt nog op een toelichting hierop na het verdwijnen van de VRI en het effect hiervan. Ook de aandacht voor de Haagpoortbrug is een goede zaak. De fractie GL vindt het ook een goed plan voor bewoners en ondernemers. Aangesloten wordt bij de vraag of er afstemming is geweest met de fietsersbond. Gevraagd wordt of er overwogen is om een aantal bomen te behouden. Het is positief dat er overleg is geweest met de Klankbordgroep, gevraagd wordt hoe hier verder in het proces mee wordt omgegaan. De fractie CDA is zeer blij met de gepaste aandacht voor deze drie straten, de consequente aanpak is het juiste vertrekpunt. Geïnformeerd wordt naar de redenering dat verfraaiing een economische en sociale opleving teweeg brengt. Gevraagd wordt wat concreet bedoeld wordt met teruggeven van de oorspronkelijke glorie van de Haagpoortbrug. Komen de beelden als landmark weer terug? Wethouder Adank dankt voor de positieve steun voor dit plan. Er is afstemming geweest met alle belanghebbenden, die zaten in de Klankbordgroep; de fietsersbond is er ook bij betrokken geweest, weliswaar in een iets later stadium dan gewenst. Voorgenomen wordt om bij volgende grotere ontwikkelingen de belanghebbenden in het begin te betrekken, dit levert tijdwinst op. Het ondernemersklimaat wordt verbeterd op het moment dat er groot onderhoud wordt gepleegd. Eerst is besloten om de maximum snelheid terug te brengen naar 30 vanwege de veiligheid en doorstroming en vervolgens zitten daar een aantal criteria voor de inrichtingseisen aan vast. Overlast door trillingen en geluid zijn ook argumenten om de snelheid terug te brengen. Er wordt vanuit gegaan dat het voldoende veilig is voor de weggebruikers. In een raadsbrief zal nog voor de raadsvergadering worden teruggekomen op de vragen rond de VRI en wellicht zal op locatie worden gekeken. Als het mogelijk is zal hierbij ook de achterliggende methodiek toegevoegd worden. Uitvoerig is gekeken naar welke bomen eventueel behouden kunnen worden. Er is voor gekozen om meer bomen terug te plaatsen dan er nu staan; binnen het plan bleek het niet mogelijk om de oudere bomen te behouden. Aangegeven is dat de brug teruggebracht wordt in oude staat; in een raadsbrief zal worden toegelicht wat dit betekent. Voor het terras met de kruising aan de Dijklaan worden geen additionele maatregelen genomen, er wordt vanuit gegaan dat door het terugbrengen van de snelheid de veiligheid gewaarborgd wordt. Met dit plan wordt werk met werk gemaakt, er wordt nu een bepaald gebied aangepakt en er moet ergens een grens worden getrokken. In de toekomst moet de aansluiting met Fellenoordstraat en Schorsmolenstraat gezocht worden. Tweede termijn De fractie SP verzoekt de wethouder toch in te gaan op de breedte van het profiel van de weg omdat er bij de Speelhuislaan ook het een en ander mis is gegaan voor de veiligheid van de fietsers. De fractie Breda 97 verzoekt in aanvulling hierop dan ook een en ander over de verkeersstromen uiteen te zetten. Daarnaast ontbreekt nog het antwoord hoe er met de markt wordt omgegaan. De fractie PvdA is blij met het hoge draagvlak voor het besluit. Gevraagd wordt ook naar de reactie van de Fietsersbond op het verdwijnen van de VRI en de voorgestelde profielen. De fractie GL is benieuwd naar de kostenoverweging bij de beslissing over de bomen. De fractie VVD neemt het voorstel positief mee terug in afwachting van de antwoorden op de vragen. De fractie CDA sluit zich hierbij aan. Wethouder Adank komt schriftelijk terug op de breedte van het profiel en wijst erop dat in het Definitief Ontwerp nog aanpassingen gedaan kunnen worden. Het is de bedoeling dat de verschillende weekmarkten integraal bekeken worden. Er is ruimte hier voor de weekmarkt, het gebied is hiervoor ingericht zoals hij was. In de loop van de komende periode zal dit integrale plan aangeboden worden. Alle fracties nemen het voorstel mee terug met de aantekening van de fractie D66 dat de grondhouding positief is. Besluitenlijst Cie. Ruimte, Bestuur, Maatschappij en Economie dd 8 september

7 3. Ter advisering : Vaststellen bestemmingsplan Roosbergseweg West De fractie BOB meent dat het voorstel goed aansluit op de ontwikkelingen op de woningmarkt. De reactie op de zienswijzen zijn voldoende gemotiveerd en ingestemd wordt met dit voorstel. De fractie PvdA stemt ook in met dit voorstel gezien de groeiende belangstelling voor kleinere kavels. Wel wordt toelichting gevraagd aan de wethouder over het onderdeel 3e van het besluit waarin artikel 7 aangepast wordt en de term "afhankelijke" weggelaten wordt. De fractie VVD is voor het voorstel. De fractie D66 gaat ook akkoord met dit mooie plan. De fractie Breda 97 vindt het logisch dat vraag en aanbod op elkaar afgestemd wordt en gaat akkoord. De fractie CDA sluit zich hierbij aan, er wordt in Bavel voor ieder wat wils gebouwd. De fractie SP sluit zich ook aan en informeert hoe het nu zat met het splitsen van perceel 10 A. De fractie GL is ook voor en sluit zich aan bij de vraag van de PvdA. De fractie Trots/Opa is ook voor. Wethouder Arbouw betoogt dat indertijd is besloten om in Bavel een goede inventarisatie te maken van wat het dorp nodig heeft en van daaruit is het belangrijk dat vraaggericht bouwen onder deze economische omstandigheden waargemaakt kan worden. De eigenaar van perceel 10 A heeft verder afgezien van splitsing vanwege hem moverende redenen. Indien gewenst zal daar nog een toelichting op kunnen komen. Het is goed dat de PvdA de vraag stelde over de term afhankelijk, want het voorstel is in deze vorm onjuist, er is een term weggevallen. Het voorstel zal hierop gewijzigd worden. Alle fracties adviseren positief, het voorstel zal op de verzamellijst worden geplaatst met de notitie dat het om een gewijzigd voorstel gaat. 4. Ter advisering: Vaststellen buitengebied Teteringen, geluidwering nabij Galgestraat De fractie BOB gaat akkoord met dit voorstel De fractie D66 gaat ook akkoord en is blij dat in het voorstel is opgenomen dat het van belang is dat deze voorziening een natuurlijke uitstraling zal krijgen. De fractie PvdA informeert waarom de hoogte 5 m wordt terwijl het in de stukken van de Provincie gaat over een maximale hoogte van 6; ingestemd wordt met het voorstel. De fractie CDA is akkoord met het voorstel en doet de suggestie om ook de geluidswering in Tuinzigt van een natuurlijke uitstraling te voorzien. De fractie Trots/Opa, de fractie SP, de fractie Breda 97 en de fractie GL zijn allen ook positief. Ambtelijke toevoeging: in het vooroverleg met de Provincie is sprake van 6 m omdat het gebied gelegen is in de Groenblauwe Mantel, er is enige flexibiliteit ingebouwd. Die 6 m zijn niet nodig omdat het hier uiteindelijk een combinatie wordt van een deel wal en een deel scherm, maar hij is vanwege de Groenblauwe Mantel wel in het bestemmingsplan. opgenomen. Alle fracties adviseren positief, het voorstel zal op de verzamellijst worden geplaatst. 5. Ter advisering: Voorstel tot vaststellen van het bestemmingsplan Steenakker, herziening diverse locaties Gageldonkseweg De fractie PvdA vindt het positief dat met deze reparatie van het bestemmingsplan het vestigen van een supermarkt op de Gageldonkseweg onmogelijk wordt gemaakt. Gevraagd wordt waarom bij het opstellen van het bestemmingsplan over dit ongewenste effect is heengekeken en of er meer plekken zijn waar dit aan de orde is en moeten ook andere bestemmingsplan hierop gescreend worden? Ook is de fractie benieuwd welk vooroverleg met welke instanties heeft plaatsgevonden en wat de reacties in dat vooroverleg zijn geweest. Tenslotte wordt gevraagd welke waarde aan "beperkt" gegeven moet worden bij het risico op planschade. De fractie CDA gaat akkoord met de wijziging van dit bestemmingsplan, drie supermarkten in Prinsenbeek is genoeg. De fractie SP sluit zich aan bij de vragen van de fractie PvdA. De fractie VVD kan zich vinden in het voorstel; screening van andere bestemmingsplannen lijkt niet handig met het oog op de beperkte ambtelijke capaciteit. Besluitenlijst Cie. Ruimte, Bestuur, Maatschappij en Economie dd 8 september

8 De fractie D66 is akkoord met het voorstel; aangesloten wordt bij de vragen over het vooroverleg. De fractie Trots/Opa vraagt of deze reparatie incidenteel is en is benieuwd naar het verschil tussen nihil en beperkt. De fractie Breda 97, de fractie GL en de fractie BOB gaan akkoord met het voorstel. Wethouder Arbouw stelt dat het aantal supermarkten niet moet toenemen in Breda, zoals in de Structuurvisie en de Stedelijke Herprogrammering is afgesproken. In dit voorstel wordt een op zichzelf staande fout gerepareerd, in andere bestemmingsplannen komt dit niet voor. Er is bij dit soort bestemmingsplannen verplicht overleg voorgeschreven met Provincie en waterschappen en andere betrokken instanties. In dit geval was er overleg met Provincie en Brabantse Delta en beiden hebben kunnen instemmen met het plan, erkend wordt dat dat ook wel wat uitgebreider in het besluit had kunnen staan. Er is geen of nihile kans op planschade, maar dat kan pas getoetst worden als er een verzoek tot planschade wordt ingediend. Alle fracties adviseren positief, het voorstel zal op de verzamellijst worden geplaatst. XI. Sluiting. De voorzitter sluit deze gecombineerde commissievergadering onder dankzegging voor de inbreng en aandacht. Besluitenlijst Cie. Ruimte, Bestuur, Maatschappij en Economie dd 8 september

BESLUITENLIJST VAN DE OPENBARE VERGADERING VAN DE COMMISSIE RUIMTE van 17 maart 2015

BESLUITENLIJST VAN DE OPENBARE VERGADERING VAN DE COMMISSIE RUIMTE van 17 maart 2015 BESLUITENLIJST VAN DE OPENBARE VERGADERING VAN DE COMMISSIE RUIMTE van 17 maart 2015 Aanwezig: Voorzitter: Fungerend griffier: Leden: dhr. D. Uijl dhr. R. Schoenaker mevr. C. Kranenborg VVD dhr. R. Kouwenberg

Nadere informatie

VAN DE OPENBARE VERGADERING VAN DE COMMISSIE

VAN DE OPENBARE VERGADERING VAN DE COMMISSIE BESLUITENLIJST VAN DE OPENBARE VERGADERING VAN DE COMMISSIE ECONOMIE VAN 13 juni 2013 Aanwezig: Voorzitter: Fungerend griffier: mevr. I. van Hasselt dhr. R. Schoenaker Leden: mevr. H. van Maanen VVD dhr.

Nadere informatie

Raadscommissieverslag, 26 september 2012

Raadscommissieverslag, 26 september 2012 Raadscommissie voor Ruimtelijke Ordening, Bouwen en Wonen, Grondzaken, Klimaat, Raadscommissieverslag, 26 september 2012 DEFINITIEF Vergadering Openbare vergadering van de Raadscommissie voor Ruimtelijke

Nadere informatie

Aanwezig: Afwezig: Agenda. Voor akkoord Commissiegriffier:

Aanwezig: Afwezig: Agenda. Voor akkoord Commissiegriffier: De leden: mevrouw B. Mulder-Veenema (Puur Noordwijk) de heer G.C. van der Pijl (Puur Noordwijk) de heer G.C. Duijndam (VVD/JES) de heer P.V. Duindam (VVD/JES) de heer B.J. van Hoek (VVD/JES) mevrouw M.O.

Nadere informatie

mevrouw A.J. Verboom-Hofman de heer R.G. van de Ven

mevrouw A.J. Verboom-Hofman de heer R.G. van de Ven VERGADERVERSLAG Van : vergadering raadscommissie Ruimte en Groen Datum : 29 november 2004 Aanwezig : de heer T.C.C. den Braanker voorzitter de heer M. Visser } de heer L. van de Heuvel } de heer J.J. Huisman

Nadere informatie

VAN DE OPENBARE VERGADERING VAN DE

VAN DE OPENBARE VERGADERING VAN DE BESLUITENLIJST VAN DE OPENBARE VERGADERING VAN DE COMMISSIE BESTUUR VAN 7 DECEMBER 2006 Aanwezig: Voorzitter: Fungerend griffier: Mw. I. van Hasselt Dhr. A. van Eil Leden: Dhr. H. Haarhuis PvdA Dhr. F.

Nadere informatie

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Notulen van de vergadering van de raad van de gemeente De Marne gehouden op dinsdag, 16 december 2008 om 20.00 uur in het gemeentehuis, R. Ritzemastraat 2 in Leens. Aanwezige raadsleden: de heer K.P. Berghuis

Nadere informatie

Verslag van de openbare middagvergadering van de raadscommissie Stad en Ruimte, gehouden op 27 januari 2009, in de raadzaal te Utrecht.

Verslag van de openbare middagvergadering van de raadscommissie Stad en Ruimte, gehouden op 27 januari 2009, in de raadzaal te Utrecht. Verslag van de openbare middagvergadering van de raadscommissie Stad en Ruimte, gehouden op 27 januari 09, in de raadzaal te Utrecht. Aanwezig: De voorzitter, C.A. Geldof, wethouder voor Stationsgebied,

Nadere informatie

Aanwezige insprekers: dhr. Ter Schuur (Vereniging voor Windturbine-eigenaren Groningen).

Aanwezige insprekers: dhr. Ter Schuur (Vereniging voor Windturbine-eigenaren Groningen). Verslag van de vergadering van de Statencommissie Omgeving en Milieu, gehouden op 07 april 2010 van 09.00 uur tot 11.23 uur in de Statenzaal van het Provinciehuis te Groningen. Aanwezig: dhr. J.W. Veluwenkamp

Nadere informatie

UITGEBREIDE BESLUITENLIJST OPENBARE VERGADERING. Forum : Algemene Zaken Datum : 19 november 2009 Plaats : Purmersteenweg 42 te Purmerend

UITGEBREIDE BESLUITENLIJST OPENBARE VERGADERING. Forum : Algemene Zaken Datum : 19 november 2009 Plaats : Purmersteenweg 42 te Purmerend UITGEBREIDE BESLUITENLIJST OPENBARE VERGADERING Forum : Algemene Zaken Datum : 19 november 2009 Plaats : Purmersteenweg 42 te Purmerend Aanvang/einde : 20.00 uur / 23.00 uur Voorzitter : mevrouw T.A.L.

Nadere informatie

Samenvattend verslag van de openbare vergadering van de commissie 1 der gemeente Leiderdorp op maandag 18 juni 2007 om 20.00h

Samenvattend verslag van de openbare vergadering van de commissie 1 der gemeente Leiderdorp op maandag 18 juni 2007 om 20.00h Samenvattend verslag van de openbare vergadering van de commissie 1 der gemeente Leiderdorp op maandag 18 juni 2007 om 20.00h Aanwezig: Voorzitter: Griffier: Leden: de heer I.H.M. Cooijmans mevrouw T.

Nadere informatie

INFORMATIEVE RAAD 28 MEI 2015

INFORMATIEVE RAAD 28 MEI 2015 INFORMATIEVE RAAD 28 MEI 2015 Notulen van de vergadering Voorzitter: de heer K. de Haan Griffier: de heer H. Nubé Tevens aanwezig: de heer J. van Loenen (PvdA), mevrouw F. Polsbroek (PvdA), de heer N.

Nadere informatie

Afwezig met kennisgeving: Gemeentebelangen: mevrouw A. Jansen; mevrouw T.A. Nijnuis; J.A.F. Coenen; J. Posthumus

Afwezig met kennisgeving: Gemeentebelangen: mevrouw A. Jansen; mevrouw T.A. Nijnuis; J.A.F. Coenen; J. Posthumus Notulen van de vergadering van de Raadscommissie van de gemeente Noordenveld, gehouden op woensdag 6 december 2006 om 20.00 uur in de raadzaal van het gemeentehuis. Aanwezig: Gemeentebelangen: de heren,

Nadere informatie

De commissieleden hebben een advies gekregen over de programmabegroting. De voorzitter stelt voor dit als laatste agendapunt te bespreken.

De commissieleden hebben een advies gekregen over de programmabegroting. De voorzitter stelt voor dit als laatste agendapunt te bespreken. Verslag van de vergadering van de Statencommissie Bestuur en Financiën, gehouden op woensdag 04 juni 2008 van 17.45 uur tot 20.20 uur in de Statenzaal van het Provinciehuis te Groningen. Aanwezig: dhr.

Nadere informatie

Beknopt verslag van de openbare vergadering van de commissie Ruimte gehouden op donderdag 1 november 2012

Beknopt verslag van de openbare vergadering van de commissie Ruimte gehouden op donderdag 1 november 2012 Beknopt verslag van de openbare vergadering van de commissie Ruimte gehouden op donderdag 1 november 2012 Voorzitter: Griffier: de heer J.M. van Baardwijk de heer G.H. Kocken Commissieleden de heer G.

Nadere informatie

de wethouders H. Kuipers (VVD), H. Klap (GB) en S. Lok (CDA).

de wethouders H. Kuipers (VVD), H. Klap (GB) en S. Lok (CDA). 1 V E R S L A G * * * * * ** * * * van de meningsvormende vergadering van de raad van de gemeente Vlagtwedde, gehouden op dinsdag 9 april 2013 om 20.00 uur in het gemeentehuis in Sellingen. Voorzitter:

Nadere informatie

1. Opening De VOORZITTER opent de vergadering en heet de aanwezigen hartelijk welkom.

1. Opening De VOORZITTER opent de vergadering en heet de aanwezigen hartelijk welkom. Besluitenlijst van de openbare vergadering van de raad van de gemeente Papendrecht, gehouden op 7 november 2002, aanvang 19.30 uur. Aanwezig: De heer C.J.M. de Bruin, burgemeester, voorzitter; De dames

Nadere informatie

4 september 2012 20.30 uur tot 20.45 uur Concept- agenda Nr. Onderwerp Stukken Opening Vaststelling agenda en mededelingen Ingekomen stukken

4 september 2012 20.30 uur tot 20.45 uur Concept- agenda Nr. Onderwerp Stukken Opening Vaststelling agenda en mededelingen Ingekomen stukken De voorzitter nodigt de leden van de Drechtraad uit voor de openbare vergadering van de Drechtraad die op dinsdag 4 september 2012 in Cultureel Centrum Cascade in Hendrik-Ido-Ambacht gehouden wordt van

Nadere informatie

De heer mr. drs. Tj. Hoekstra De heer P. Kools (aanwezig t/m agendapunt 24, 21.30 uur) De heer B.G. Schalkwijk

De heer mr. drs. Tj. Hoekstra De heer P. Kools (aanwezig t/m agendapunt 24, 21.30 uur) De heer B.G. Schalkwijk VERSLAG openbare raadsvergadering gemeente Waterland GEHOUDEN op 15 december 2011 Pierebaan 3, Monnickendam AANWEZIGEN Raadsleden: Afwezige raadsleden: Wethouders: De heer drs. C. Mooij, voorzitter De

Nadere informatie

R aad ^n ^ ely^ad 2010 N 309

R aad ^n ^ ely^ad 2010 N 309 R aad ^n ^ ely^ad 2010 N 309 NOTULEN van de openbare vergadering van de raad van de gemeente Lelystad, gehouden op dinsdag 6 juli 2010 te 18.00 uur in het Provinciehuis van de provincie Flevoland te Lelystad.

Nadere informatie

Voorts zijn aanwezig de wethouders: J.B.C.W. van den Heuvel, M.M. de Leeuw-Jongejans, A.J. van Mierlo, F.P.C.J.G. Stienen en P.G.M. Tielemans.

Voorts zijn aanwezig de wethouders: J.B.C.W. van den Heuvel, M.M. de Leeuw-Jongejans, A.J. van Mierlo, F.P.C.J.G. Stienen en P.G.M. Tielemans. 12e raadsvergadering, 2 november 2010, 19.30 uur Gemeenteraad Bij aanvang van de vergadering zijn aanwezig de leden: J.L. van Aert, K. Ajouaou, H.F.J. Bekkers, J.F. Boetzkes, S.J.P.H.A. van de Brug, J.F.T.

Nadere informatie

VOORZITTER VOORZITTER

VOORZITTER VOORZITTER 1 Notulen van de vergadering van de raad van de gemeente Eemsmond gehouden op donderdag 29 oktober 2009 en voortgezet op maandag 2 november 2009 in het gemeentehuis te Uithuizen.. Aanwezig: Voorzitter

Nadere informatie

Nota van inspraak en vooroverleg bestemmingsplan bedrijventerrein Nieuw Schaik

Nota van inspraak en vooroverleg bestemmingsplan bedrijventerrein Nieuw Schaik Nota van inspraak en vooroverleg bestemmingsplan bedrijventerrein Nieuw Schaik Gemeente Leerdam Afdeling Ruimtelijke en Maatschappelijke Ontwikkeling Maart 2011 Inleiding De gemeenteraad van de gemeente

Nadere informatie

Groningen). Afwezig: dhr. H.J. Kruithof (VVD)

Groningen). Afwezig: dhr. H.J. Kruithof (VVD) Verslag van de vergadering van de Statencommissie Bestuur en Financiën, gehouden op woensdag 3 september 2008 van 17.00 uur tot 20.20 uur in de Statenzaal van het Provinciehuis te Groningen. Aanwezig:

Nadere informatie

gemeente Eindhoven Betreft openbare vergadering van 20 december 2011, locatie Raadzaal, Stadhuisplein 1, aanvang 19.00 uur, einde 22:40 uur.

gemeente Eindhoven Betreft openbare vergadering van 20 december 2011, locatie Raadzaal, Stadhuisplein 1, aanvang 19.00 uur, einde 22:40 uur. gemeente Eindhoven Inboeknummer Bladnummer 1 Aanwezig 45 leden 29 februari 2012 Verslagvoor de raad van de gemeente Eindhoven Betreft openbare vergadering van 20 december 2011, locatie Raadzaal, Stadhuisplein

Nadere informatie

mevrouw M. Horselenberg, burgemeester/voorzitter;

mevrouw M. Horselenberg, burgemeester/voorzitter; Raad van Lelystad ( 3 T 2009 N 455 NOTULEN van de openbare vergadering van de raad van de gemeente Lelystad, gehouden op donderdag 11 juni 2009 te 19.00 uur in het Stadhuis te Lelystad. Aanwezig zijn:

Nadere informatie

INFORMATIEVE RAAD 14 JUNI 2012

INFORMATIEVE RAAD 14 JUNI 2012 INFORMATIEVE RAAD 14 JUNI 2012 Notulen van de vergadering Voorzitter: de heer F.J. Mulder Griffier: de heer H. Nubé Tevens aanwezig: de heer R. Pengel (PvdA), mevrouw F. Polsbroek (PvdA), de heer N.C.

Nadere informatie

CONCEPTVERSLAG van de vergadering van de commissie Ruimte en Groen, gehouden op 24 januari 2005 in het Provinciehuis te Utrecht

CONCEPTVERSLAG van de vergadering van de commissie Ruimte en Groen, gehouden op 24 januari 2005 in het Provinciehuis te Utrecht 2005REG09 CONCEPTVERSLAG van de vergadering van de commissie Ruimte en Groen, gehouden op 24 januari 2005 in het Provinciehuis te Utrecht Aanwezig: Dhr. M. van de Groep (voorzitter), dhr.mr. J.H. Ekkers

Nadere informatie

Agenda hamerraad. Agenda. Vergadering d.d. 9 oktober 2008 Verzonden 30 september 2008 Onderwerp. Agenda Registratienummer 08INT00613.

Agenda hamerraad. Agenda. Vergadering d.d. 9 oktober 2008 Verzonden 30 september 2008 Onderwerp. Agenda Registratienummer 08INT00613. Agenda hamerraad Vergadering d.d. 9 oktober 2008 Verzonden 30 september 2008 Onderwerp Agenda Registratienummer 08INT00613 Geachte raad, Hierbij nodig ik u uit voor de openbare vergadering van de raad

Nadere informatie

Voor akkoord Commissiegriffier:

Voor akkoord Commissiegriffier: Voor akkoord Commissiegriffier: Uitgebreid verslag van de vergadering van de commissie Bestuur, Middelen en Beheer, gehouden op 6 januari 2009 om 20.00 uur Aanwezig: Voorzitter: de heer H. van Nes (WenS)

Nadere informatie