BESLUITENLIJST VAN DE OPENBARE GECOMBINEERDE VERGADERING VAN DE COMMISSIES RUIMTE, BESTUUR, ECONOMIE EN MAATSCHAPPIJ. van 8 september 2015

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "BESLUITENLIJST VAN DE OPENBARE GECOMBINEERDE VERGADERING VAN DE COMMISSIES RUIMTE, BESTUUR, ECONOMIE EN MAATSCHAPPIJ. van 8 september 2015"

Transcriptie

1 BESLUITENLIJST VAN DE OPENBARE GECOMBINEERDE VERGADERING VAN DE COMMISSIES RUIMTE, BESTUUR, ECONOMIE EN MAATSCHAPPIJ. van 8 september 2015 Aanwezig: Voorzitter: Fungerend griffier: dhr. D. Uijl dhr. R. Schoenaker Leden: dhr. D. Quaars VVD dhr. R. Kouwenberg VVD mevr. C. Kranenborg VVD dhr. R. Kluijtmans D66 mevr. M. van Hemel D66 dhr. S. Maes SP dhr. R. Spiegels SP dhr. J. Bruijns CDA mevr.h. Buda CDA dhr C. Canli CDA dhr H.Jansen CDA mevr. P. Koenders PvdA dhr. H. v.d.velde PvdA dhr. M. Scheifes GroenLinks dhr. Vissers Breda 97 mevr. P. Ruijs Breda 97 dhr. J. Taks Trots/Opa dhr. G. de Heer Trots/Opa mevr Y. de Heer Trots/Opa dhr.p. van Lier Trots/Opa mevr. Hereijgers BOB dhr G. de Jong BOB College : wethouder Arbouw wethouder De Beer wethouder Adank Vastgesteld in de vergadering van 2015, voorzitter, fungerend griffier

2 I. Opening en mededelingen van de voorzitter De voorzitter opent de eerste vergadering na het reces met een hartelijk welkom voor alle aanwezigen. Alle commissies zijn gecombineerd in deze vergadering. De fractie CDA verzoekt om vanuit de commissies Economie en Ruimte een werkbezoek te organiseren naar het bedrijf van een enthousiaste jonge ondernemer die verhuisd is naar het Faam-gebouw. De commissies ondersteunen dit verzoek. De griffie zal een afspraak daarvoor inplannen. De voorzitter wijst nog op een bezoek aan Logistic Center Hazeldonk/Meer komende donderdag. Aanmelding bij de griffie is nog mogelijk. II. Aanmelding insprekers. Er zijn twee inspekers aangemeld: -voor adviespunt 6, bestemmingsplan Slingerweg, Tramsingel 63 -De heer E. Janssens (Janssens Vastgoed) -De heer S. Schrijnen (Strand Binnen) III. Vaststellen agenda. De commissie gaat akkoord met het voorstel om bij de behandeling van de advies- en bespreekstukken eerst adviesstuk 6, bestemmingsplan Slingerweg, Tramsingel 63 te behandelen. Mocht de commissie willen spreken over de geheime stukken van adviespunt 2 (groot onderhoud Haagweg), dan dient dit in beslotenheid te gebeuren. Dit is niet het geval, zodat verder de aangegeven volgorde aangehouden zal worden. IV. Vragenhalfuur. Hiervan wordt geen gebruik gemaakt. V. Vaststellen besluitenlijsten van de openbare vergadering van de -Raadscommissie Economie van 8 juni 2015 Hierover zijn geen op- of aanmerkingen. -Raadscommissie Ruimte van 30 juni 2015 De fractie CDA informeert naar de toezegging van de vorige wethouder Akinci betreffende een raadsbrief over de beantwoording van een vraag over de geluidsoverlast van de sanering van het spoorweglawaai in Tuinzigt. In deze raadsbrief is hierop geen antwoord gekomen. Gevraagd wordt naar de stand van zaken. Wethouder Adank zegt toe hierop terug te komen. -Raadscommissie Maatschappij van 1 juli 2015 De fractie CDA verzoekt de correcte naam van de heer Bruijns weer te geven. -Raadscommissie Bestuur van 2 juli 2015 Hierover zijn geen op- of aanmerkingen. Met de gevraagde naamswijziging zijn alle besluitenlijsten vastgesteld. VI. Openstaande toezeggingen en moties. Wethouder Arbouw stelt voor om in een raadsbrief in te gaan op alle openstaande toezeggingen en moties. Deze krijgen de commissies zo spoedig mogelijk toegestuurd. De voorzitter meldt dat motie 751 per abuis niet opgenomen is in het overzicht; deze zal in het eerstvolgende overzicht wel weer terugkomen. Besluitenlijst Cie. Ruimte, Bestuur, Maatschappij en Economie dd 8 september

3 De commissie stemt in met het voorstel op de grijs gearceerde moties en toezegging als afgedaan te beschouwen VII. Termijnagenda commissies Hierover zijn geen opmerkingen. VIII. Ingekomen stukken ter kennisname De fractie Breda 97 verzoekt om stuk 41 van de commissie Ruimte (realisatiestrategie Teteringen) op de agenda te zetten. Voor een oplegnotitie zal worden gezorgd. De fractie D66 stelt voor nav. het Jaarverslag van het Chassétheater (commissie Maatschappij) om een werkbezoek aan het Theater te organiseren met daarna de mogelijkheid om nog overblijvende vragen te stellen. De commissie ondersteunt dit voorstel. De griffie zal verzocht worden om een werkbezoek te plannen. X. Rondvraag. Hiervan wordt geen gebruik gemaakt. X. Advies- en bespreekstukken 6. Ter advisering: Het vaststellen van het bestemmingsplan Slingerweg, Tramsingel 63 Inspreker: De heer Janssens, eigenaar van Tramsingel 48 en ook sprekend namens de huurders van dit pand, meldt dat er in het pand wel meer dan alleen een Kinderspeelparadijs is gevestigd, er zitten meerdere bedrijven in het pand dat nu Leisure Park heet. Gevreesd wordt voor eventuele klachten van toekomstige buren, waardoor er economische schade kan optreden omdat huurcontracten niet verlengd worden of nieuwe huurders afhaken. Ook wordt gevreesd voor waardevermindering van het pand door de concentratie van studenten en verloedering van de buurt. Maatregelen om overlast aan te pakken bestrijden wel het gevolg maar niet de oorzaak. Nu zijn er 164 parkeerplaatsen op eigen terrein, dit is niet afgesloten. Gevreesd wordt dat de studenten hier ook gebruik van gaan maken. Nu al wordt het gebruikt door pendelaars naar de stad. Vragen uit de commissie: De fractie SP informeert of de ontwikkeling van die hoek ook niet als mogelijke kans gezien wordt. De heer Janssens ziet ook wel wat in de ontwikkeling op die plek maar niet in de huidige invulling, meer in het thema leisure of kantoor. De fractie D66 vraagt of het eigen terrein met 164 parkeerplaatsen niet zo ingericht kan worden dat er geen anderen kunnen komen. De heer Janssens: dat wordt lastig en wij worden bovendien op kosten gejaagd door ontwikkelingen in de buurt. De fractie Trots/Opa: het is eigen terrein en u bent daar zelf verantwoordelijk voor. Kunt u geen creatieve oplossing verzinnen? De heer Janssens: het is praktisch niet op te lossen, er kunnen levensgevaarlijke situaties ontstaan Inspreker: De heer Schrijnen, een van de huurders van Tramsingel 48, wil naast de schriftelijke bezwaren nog twee zaken toelichten. Gevreesd wordt voor geluidsoverlast naar twee kanten. Het gaat nu ruim 2 1/2 jaar goed met het geluidsniveau, maar gevreesd wordt voor klachten van toekomstige buren, hiermee zijn ook ervaringen elders in Breda. Wat nog niet genoemd is bij de bezwaren is de situering van Tramsingel 48 tussen het nieuwe pand en het verslaafdenpand aan de Slingerweg. Daarvan wordt al regelmatig last van ondervonden en gevreesd wordt dat dit erger wordt door de aantrekkende werking van de studentenflat. Vragen uit de commissie: De fractie PvdA vraagt de visie op de huidige generatie studenten. De heer Schrijnen vreest een toename van het aantal gestalde fietsen, die weer junks aantrekken. Besluitenlijst Cie. Ruimte, Bestuur, Maatschappij en Economie dd 8 september

4 De fractie D66 informeert of bekend is dat er 24 uur per dag een huismeester aanwezig is, die klachten kan behandelen en voorkomen. De bezoekers van de Slingerweg komen daar al heel lang en het is niet fair te veronderstellen dat daar meer problemen vandaan komen als er meer studenten zijn, die bovendien ook overdag studeren. De heer Schrijnen voorziet problemen met de doorgang naar de Tramsingel. Een huismeester kan alleen maar optreden als er al iets is gebeurd. De fractie Trots/Opa informeert naar de isolatie van het eigen pand. De heer Schrijnen benadrukt dat nu binnen de geluidsnormen gebeleven wordt maar vreest aanpassing van de normen als er dichtbij woningen gebouwd worden. De fractie CDA vraagt of in het begin van de activiteiten in het pand ook vermoed werd dat er iets in de buurt zou komen. Wat zou u een geschikte invulling vinden van het gebied? De heer Schrijnen erkent dat er ook positieve punten zijn aan studenten als buren maar gevreesd wordt voor een aantal zaken die problemen zouden kunnen opleveren. Bespreking in de commissie: De fractie SP was eerder enthousiast voor dit plan en is dat nog steeds, vooral omdat m 2 kantoren uit de capaciteit geschrapt wordt. Gevraagd wordt om werk te maken van de motie over de groene daken. De fractie PvdA verzoekt een toelichting op de zinsnede dat " alles gedaan zal worden om de overlast te beperken". Hoe krijgt dit "alles" vorm? Ook wordt gevraagd of het aantal geplande studentenwoningen inmiddels niet de behoefte overstijgt. Hoe is de verhouding behoefte tot wat inmiddels is gerealiseerd? Kan hier op korte termijn een totaalbeeld van verkregen worden en kan dit ook aangepast worden bij nieuwe plannen? De fractie VVD is nog steeds voor het plan en verzoekt om snel actie te ondernemen. De fractie D66 was en is content met dit plan, vooral ook vanwege de omzetting van kantoren in studentenhuisvesting. Dit is ook een kans voor de buurt. Aangesloten wordt bij de oproep om groene daken mogelijk te maken. Het parkeren blijft een probleem en gepleit wordt voor goed overleg tussen gebruikers en nieuwe bewoners. De fractie Trots/Opa is ook nog steeds voorstander van dit plan. Gevraagd wordt om een reactie van de wethouder op het gebruik maken van het parkeerterrein door bezoekers van het centrum en of ook bekend is welke parkeerdruk Triple O geeft. Worden de normen voor geluidsoverlast van Strand Binnen aangepast bij de nieuwe situatie? Opvallend is dat bij het vorige raadsvoorstel 4 punten vermeld stonden en nu maar 3. Waarom is de vaststelling hogere geluidwaarden vervallen? De fractie CDA heeft begrip voor de zienswijzen, maar is ook van menig dat deze adequaat zijn beantwoord en gehoopt wordt dan ook dat de toezeggingen worden uitgevoerd. Overlast van Strand Binnen die binnen de normen blijft mag geen geldige klacht opleveren van studenten. Wel wordt aandacht gevraagd voor geluidsoverlast van het spoor. De fractie GL heeft zich al eerder uitgesproken als voorstander van dit plan. Aangesloten wordt bij de vraag over groene daken en over een overzicht van gerealiseerde studentenwoningen en plannen hiervoor. De fractie BOB is positief over deze positieve ontwikkeling voor dit gebied en is van mening dat het lik-opstuk beleid waargemaakt moet worden. De Fractie Breda 97 staat in principe positief tegenover het voorstel en wacht de antwoorden op de gestelde vragen af. Wethouder Arbouw meldt dat een softwarefout de oorzaak is van de noodzaak dit voorstel nogmaals te behandelen. Er zijn adequate maatregelen genomen om te voorkomen dat dit vaker gebeurt. Deze locatie is zeer geschikt voor studentenhuisvesting. Het is terecht dat gewaakt moet worden voor een overschot aan studentenwoningen. In de monitoring van de Stedelijke Herprogrammering wordt dit goed bijgehouden. Regelmatig komt het lijstje hiervan in het geheime kastje te liggen. In oktober zal dit ook in het MPG besproken worden in de commissie Bestuur. Verwacht wordt dat de verbetering van het gebied een waardevermeerdering voor de omgeving tot gevolg heeft. Gesnapt wordt de zorg over het parkeren. Voor studenten geldt een parkeernorm van 0,2. Het aantal parkeerplaatsen in het gebied is ruimschoots boven het aantal dat nodig is. Niet gemeten is echter de overloop vanuit de binnenstad. Zolang er geen probleem is, is dat ook niet nodig. Naar de geluidsnormen is ook door de ontwikkelaar goed gekeken; het gebouw moet voldoen aan de eisen van buitenaf, juist vanwege de ligging bij het spoor. Het geluid van de buren is niet meer dan dat de trein produceert en er komen ook geen additionele normen voor het gebouw ernaast. Ook worden geen problemen verwacht met geluidsoverlast vanuit de studentenwoningen vanwege de goede isolatie. Er wordt bovendien ook toezicht op gehouden. Er komen geen groene daken maar wel 140 zonnepanelen op het dak. Met de term "alles" wordt bedoeld alle maatregelen die genomen worden om de orde daar te handhaven; er is 24 uur per dag een huismeester aanwezig, er is een helder huishoudelijk reglement, registratie met camera's en een elektronisch sleutelsysteem; bij herhaald overtreden volgt berisping of zelfs verwijdering. Er staan nu drie besluiten vermeld in het voorstel en geen vier omdat de hoge geluidswaarde nu niet meer nodig is omdat het besluit over de hoge geluidswaarde al genomen is door het Besluitenlijst Cie. Ruimte, Bestuur, Maatschappij en Economie dd 8 september

5 vorige college, een apart besluit daarover is niet meer nodig. Tweede termijn Inspreker: De heer Janssens maakt zich nog steeds zorgen over de mogelijkheden voor huidige en toekomstige huurders ivm geluidsniveaus. Er zijn hiervoor precedenten aan te wijzen in Breda. Hiervoor wordt aandacht gevraagd. Inspreker: De heer Schrijnen vraagt aandacht voor zaken die buiten het studentenpand gebeuren, daar is nog weinig over gemeld en het is wenselijk om hier nog eens naar te kijken. De fractie SP is blij met de zonnepanelen op het dak als alternatief voor de groene daken. De fractie D66 is hier ook enthousiast over. Alle fracties adviseren positief, het voorstel zal worden geplaatst op de verzamellijst. 1. Ter advisering: Derde serie begrotingswijzigingen 2015 De fractie D66 vraagt (nr 21) waar de meevaller van de reductielasten van het grondbeleid van vandaan komt en wat de reden is dat de kapitaallasten van het investeringsvolume hoger zijn geworden. Zijn de wijzigingen al meegenomen in de financiële ramingen van het nieuwe bestuursakkoord? De fractie PvdA vraagt naar aanleiding van wijziging 26 Citymaking Binnenstad of de investering in de steigers nu wel of niet lonend is en wil graag een toelichting hierop. Mbt wijziging 27 wordt gevraagd of er ruimte in het budget Bijzondere Bijstand is om de kosten voor verzekering CZ te betalen of gaat dit altijd zo? De fractie Trots/Opa heeft verder geen opmerkingen De fractie BOB onderschrijft dat dit een actualisatie van de begroting is en heeft hier verder geen vragen over. De fractie CDA sluit zich hierbij aan. Wethouder De Beer benadrukt dat begrotingswijzigingen een jaarlijks terugkerend verhaal is. Hij wijst erop dat de leesbaarheid in de loop van de jaren verbeterd is. Dit voorstel is de verwerking van eerder genomen besluiten en kent een basis in de verwerking van de jaarrekening, de meicirculaire, de technische wijzigingen en eerder genomen raadsbesluiten die nog geëffectueerd moeten worden. Eerder is ingestemd met de stelselwijziging en deze heeft direct effect op de verwerking van de kapitaallasten, daardoor vindt daar een forse daling plaats en de kapitaallasten bij het investeringsvolume nemen vervolgens ook toe. Als er een investering gedaan die mogelijk nog terugverdiend zal worden, dan zal hij ook als investering op die manier verwerkt worden als nu bij de steigers is gebeurd. Of deze inderdaad terugverdiend wordt, daarop is op dit moment geen zicht. Toegezegd wordt om op een later moment hierin inzicht te verschaffen. De zorgverzekering wordt inderdaad altijd op de aangegeven manier betaald en verwerkt. Deze ramingen zijn ook al meegenomen in het nieuwe akkoord. Alle fracties adviseren positief, het voorstel zal op de verzamellijst worden geplaatst. 2. Ter advisering: Voorlopig ontwerp revitalisering groot onderhoud Haagweg - Nieuwe Haagdijk De fractie PvdA merkt op dat het hier gaat om het nemen van een besluit over een al eerder in het Meerjareninvesteringsprogramma voor dit doel vastgelegd bedrag en dat het mooi is dat dit ook nog om een besluit in de Raad vraagt. Gevraagd wordt of er niet met belanghebbenden is overlegd bij het maken van dit V.O. en zo ja, wat is dan de uitkomst geweest? Gevraagd wordt ook hoe dit ontwerp bijdraagt aan het ondernemersklimaat en wat doen ondernemers nu zelf om het klimaat te verbeteren. Waarom zou dit ontwerp uniformiteit moeten hebben met de inrichting van de Nieuwe Ginnekenstraat? Waarom kan dit niet onderscheidend zijn? Gevraagd wordt of er overleg geweest is met de betrokkenen over de locatie van de zaterdagmarkt. Het vervallen van de verkeerslichten op de kruising met de Tramsingel zal vooral gevolgen hebben voor het fietsverkeer. Is hierover afstemming geweest met de fietsersbond? En kan voortaan bij dit soort ontwikkelingen de fietsersbond vroegtijdig uitgenodigd worden? De fractie VVD vindt dit een goede ontwikkeling, het geld hiervoor is al eerder gereserveerd. Het opknappen van deze straten is op zich al een impuls voor zowel de ondernemers als de aantrekkelijkheid. Gevraagd wordt naar de snelheidsswitch van 50 naar 30 km, wat is de argumentatie hiervoor? Besluitenlijst Cie. Ruimte, Bestuur, Maatschappij en Economie dd 8 september

6 De fractie SP is blij dat de daad bij het woord wordt gevoegd door nu een krediet te voteren. Aangesloten wordt bij de vraag of bij het vervallen van de verkeerslichten op de kruising met de Tramsingel dit verantwoord is voor fietsers en hoe kijkt de fietsersbond hier tegenaan? En is het profiel ook veilig voor fietsers? De fractie Breda 97 acht het een goede zaak dat nu onderhoud wordt gepleegd. Gevraagd wordt om meer inzicht in de verkeersstromen in verband met het weglaten van het verkeerslicht. Er ontstaat nu enige symmetrie tussen een deel van de Haagweg en de Haagdijk. Heeft dat tot doel om de markt aan beide zijden van de Tramsingel nieuw leven in te blazen? De fractie BOB is blij met het plan. De fractie Trots/Opa is ook positief, ook over het Klankbordgroep overleg. Gevraagd wordt naar de argumenten om de snelheid terug te brengen. Het streven om de Haagpoortbrug terug te brengen naar de jaren30 uitstraling is geweldig. Gevraagd wordt om rekening te houden met de veiligheid van het terras op de kruising met de Dijklaan. Tenslotte wordt geïnformeerd waarom de kruisingen Schorsmolenstraat en Fellenoordstraat niet zijn meegenomen in het ontwerp. De fractie D66 constateert dat alle vragen zijn gesteld. Wel wordt nog gemeld dat het een mooi plan is. Verkeersveiligheid is belangrijk en gehoopt wordt nog op een toelichting hierop na het verdwijnen van de VRI en het effect hiervan. Ook de aandacht voor de Haagpoortbrug is een goede zaak. De fractie GL vindt het ook een goed plan voor bewoners en ondernemers. Aangesloten wordt bij de vraag of er afstemming is geweest met de fietsersbond. Gevraagd wordt of er overwogen is om een aantal bomen te behouden. Het is positief dat er overleg is geweest met de Klankbordgroep, gevraagd wordt hoe hier verder in het proces mee wordt omgegaan. De fractie CDA is zeer blij met de gepaste aandacht voor deze drie straten, de consequente aanpak is het juiste vertrekpunt. Geïnformeerd wordt naar de redenering dat verfraaiing een economische en sociale opleving teweeg brengt. Gevraagd wordt wat concreet bedoeld wordt met teruggeven van de oorspronkelijke glorie van de Haagpoortbrug. Komen de beelden als landmark weer terug? Wethouder Adank dankt voor de positieve steun voor dit plan. Er is afstemming geweest met alle belanghebbenden, die zaten in de Klankbordgroep; de fietsersbond is er ook bij betrokken geweest, weliswaar in een iets later stadium dan gewenst. Voorgenomen wordt om bij volgende grotere ontwikkelingen de belanghebbenden in het begin te betrekken, dit levert tijdwinst op. Het ondernemersklimaat wordt verbeterd op het moment dat er groot onderhoud wordt gepleegd. Eerst is besloten om de maximum snelheid terug te brengen naar 30 vanwege de veiligheid en doorstroming en vervolgens zitten daar een aantal criteria voor de inrichtingseisen aan vast. Overlast door trillingen en geluid zijn ook argumenten om de snelheid terug te brengen. Er wordt vanuit gegaan dat het voldoende veilig is voor de weggebruikers. In een raadsbrief zal nog voor de raadsvergadering worden teruggekomen op de vragen rond de VRI en wellicht zal op locatie worden gekeken. Als het mogelijk is zal hierbij ook de achterliggende methodiek toegevoegd worden. Uitvoerig is gekeken naar welke bomen eventueel behouden kunnen worden. Er is voor gekozen om meer bomen terug te plaatsen dan er nu staan; binnen het plan bleek het niet mogelijk om de oudere bomen te behouden. Aangegeven is dat de brug teruggebracht wordt in oude staat; in een raadsbrief zal worden toegelicht wat dit betekent. Voor het terras met de kruising aan de Dijklaan worden geen additionele maatregelen genomen, er wordt vanuit gegaan dat door het terugbrengen van de snelheid de veiligheid gewaarborgd wordt. Met dit plan wordt werk met werk gemaakt, er wordt nu een bepaald gebied aangepakt en er moet ergens een grens worden getrokken. In de toekomst moet de aansluiting met Fellenoordstraat en Schorsmolenstraat gezocht worden. Tweede termijn De fractie SP verzoekt de wethouder toch in te gaan op de breedte van het profiel van de weg omdat er bij de Speelhuislaan ook het een en ander mis is gegaan voor de veiligheid van de fietsers. De fractie Breda 97 verzoekt in aanvulling hierop dan ook een en ander over de verkeersstromen uiteen te zetten. Daarnaast ontbreekt nog het antwoord hoe er met de markt wordt omgegaan. De fractie PvdA is blij met het hoge draagvlak voor het besluit. Gevraagd wordt ook naar de reactie van de Fietsersbond op het verdwijnen van de VRI en de voorgestelde profielen. De fractie GL is benieuwd naar de kostenoverweging bij de beslissing over de bomen. De fractie VVD neemt het voorstel positief mee terug in afwachting van de antwoorden op de vragen. De fractie CDA sluit zich hierbij aan. Wethouder Adank komt schriftelijk terug op de breedte van het profiel en wijst erop dat in het Definitief Ontwerp nog aanpassingen gedaan kunnen worden. Het is de bedoeling dat de verschillende weekmarkten integraal bekeken worden. Er is ruimte hier voor de weekmarkt, het gebied is hiervoor ingericht zoals hij was. In de loop van de komende periode zal dit integrale plan aangeboden worden. Alle fracties nemen het voorstel mee terug met de aantekening van de fractie D66 dat de grondhouding positief is. Besluitenlijst Cie. Ruimte, Bestuur, Maatschappij en Economie dd 8 september

7 3. Ter advisering : Vaststellen bestemmingsplan Roosbergseweg West De fractie BOB meent dat het voorstel goed aansluit op de ontwikkelingen op de woningmarkt. De reactie op de zienswijzen zijn voldoende gemotiveerd en ingestemd wordt met dit voorstel. De fractie PvdA stemt ook in met dit voorstel gezien de groeiende belangstelling voor kleinere kavels. Wel wordt toelichting gevraagd aan de wethouder over het onderdeel 3e van het besluit waarin artikel 7 aangepast wordt en de term "afhankelijke" weggelaten wordt. De fractie VVD is voor het voorstel. De fractie D66 gaat ook akkoord met dit mooie plan. De fractie Breda 97 vindt het logisch dat vraag en aanbod op elkaar afgestemd wordt en gaat akkoord. De fractie CDA sluit zich hierbij aan, er wordt in Bavel voor ieder wat wils gebouwd. De fractie SP sluit zich ook aan en informeert hoe het nu zat met het splitsen van perceel 10 A. De fractie GL is ook voor en sluit zich aan bij de vraag van de PvdA. De fractie Trots/Opa is ook voor. Wethouder Arbouw betoogt dat indertijd is besloten om in Bavel een goede inventarisatie te maken van wat het dorp nodig heeft en van daaruit is het belangrijk dat vraaggericht bouwen onder deze economische omstandigheden waargemaakt kan worden. De eigenaar van perceel 10 A heeft verder afgezien van splitsing vanwege hem moverende redenen. Indien gewenst zal daar nog een toelichting op kunnen komen. Het is goed dat de PvdA de vraag stelde over de term afhankelijk, want het voorstel is in deze vorm onjuist, er is een term weggevallen. Het voorstel zal hierop gewijzigd worden. Alle fracties adviseren positief, het voorstel zal op de verzamellijst worden geplaatst met de notitie dat het om een gewijzigd voorstel gaat. 4. Ter advisering: Vaststellen buitengebied Teteringen, geluidwering nabij Galgestraat De fractie BOB gaat akkoord met dit voorstel De fractie D66 gaat ook akkoord en is blij dat in het voorstel is opgenomen dat het van belang is dat deze voorziening een natuurlijke uitstraling zal krijgen. De fractie PvdA informeert waarom de hoogte 5 m wordt terwijl het in de stukken van de Provincie gaat over een maximale hoogte van 6; ingestemd wordt met het voorstel. De fractie CDA is akkoord met het voorstel en doet de suggestie om ook de geluidswering in Tuinzigt van een natuurlijke uitstraling te voorzien. De fractie Trots/Opa, de fractie SP, de fractie Breda 97 en de fractie GL zijn allen ook positief. Ambtelijke toevoeging: in het vooroverleg met de Provincie is sprake van 6 m omdat het gebied gelegen is in de Groenblauwe Mantel, er is enige flexibiliteit ingebouwd. Die 6 m zijn niet nodig omdat het hier uiteindelijk een combinatie wordt van een deel wal en een deel scherm, maar hij is vanwege de Groenblauwe Mantel wel in het bestemmingsplan. opgenomen. Alle fracties adviseren positief, het voorstel zal op de verzamellijst worden geplaatst. 5. Ter advisering: Voorstel tot vaststellen van het bestemmingsplan Steenakker, herziening diverse locaties Gageldonkseweg De fractie PvdA vindt het positief dat met deze reparatie van het bestemmingsplan het vestigen van een supermarkt op de Gageldonkseweg onmogelijk wordt gemaakt. Gevraagd wordt waarom bij het opstellen van het bestemmingsplan over dit ongewenste effect is heengekeken en of er meer plekken zijn waar dit aan de orde is en moeten ook andere bestemmingsplan hierop gescreend worden? Ook is de fractie benieuwd welk vooroverleg met welke instanties heeft plaatsgevonden en wat de reacties in dat vooroverleg zijn geweest. Tenslotte wordt gevraagd welke waarde aan "beperkt" gegeven moet worden bij het risico op planschade. De fractie CDA gaat akkoord met de wijziging van dit bestemmingsplan, drie supermarkten in Prinsenbeek is genoeg. De fractie SP sluit zich aan bij de vragen van de fractie PvdA. De fractie VVD kan zich vinden in het voorstel; screening van andere bestemmingsplannen lijkt niet handig met het oog op de beperkte ambtelijke capaciteit. Besluitenlijst Cie. Ruimte, Bestuur, Maatschappij en Economie dd 8 september

8 De fractie D66 is akkoord met het voorstel; aangesloten wordt bij de vragen over het vooroverleg. De fractie Trots/Opa vraagt of deze reparatie incidenteel is en is benieuwd naar het verschil tussen nihil en beperkt. De fractie Breda 97, de fractie GL en de fractie BOB gaan akkoord met het voorstel. Wethouder Arbouw stelt dat het aantal supermarkten niet moet toenemen in Breda, zoals in de Structuurvisie en de Stedelijke Herprogrammering is afgesproken. In dit voorstel wordt een op zichzelf staande fout gerepareerd, in andere bestemmingsplannen komt dit niet voor. Er is bij dit soort bestemmingsplannen verplicht overleg voorgeschreven met Provincie en waterschappen en andere betrokken instanties. In dit geval was er overleg met Provincie en Brabantse Delta en beiden hebben kunnen instemmen met het plan, erkend wordt dat dat ook wel wat uitgebreider in het besluit had kunnen staan. Er is geen of nihile kans op planschade, maar dat kan pas getoetst worden als er een verzoek tot planschade wordt ingediend. Alle fracties adviseren positief, het voorstel zal op de verzamellijst worden geplaatst. XI. Sluiting. De voorzitter sluit deze gecombineerde commissievergadering onder dankzegging voor de inbreng en aandacht. Besluitenlijst Cie. Ruimte, Bestuur, Maatschappij en Economie dd 8 september

BESLUITENLIJST VAN DE OPENBARE VERGADERING VAN DE COMMISSIE ECONOMIE. VAN 17 april 2014. dhr. B. van den Berg B 97 mevr. P.

BESLUITENLIJST VAN DE OPENBARE VERGADERING VAN DE COMMISSIE ECONOMIE. VAN 17 april 2014. dhr. B. van den Berg B 97 mevr. P. BESLUITENLIJST VAN DE OPENBARE VERGADERING VAN DE COMMISSIE ECONOMIE VAN 17 april 2014 Aanwezig: Voorzitter: Fungerend griffier: dhr. R. Kluijtmans Mevr. M. Hertogh Leden: dhr. D. Quaars VVD mevr. M. Vermeer

Nadere informatie

Onderwerp Voorlopig ontwerp 'revitalisering/groot onderhoud Haagweg - Nieuwe Haagdijk'

Onderwerp Voorlopig ontwerp 'revitalisering/groot onderhoud Haagweg - Nieuwe Haagdijk' ~A~ Agendapuntnummer: Aantal bijlagen: - 2 - Onderwerp Voorlopig ontwerp 'revitalisering/groot onderhoud Haagweg - Nieuwe Haagdijk' Voorgesteld besluit 1. Voteren van een krediet van 1.000.000,-, conform

Nadere informatie

BESLUITENLIJST VAN DE OPENBARE VERGADERING VAN DE COMMISSIE RUIMTE van 17 maart 2015

BESLUITENLIJST VAN DE OPENBARE VERGADERING VAN DE COMMISSIE RUIMTE van 17 maart 2015 BESLUITENLIJST VAN DE OPENBARE VERGADERING VAN DE COMMISSIE RUIMTE van 17 maart 2015 Aanwezig: Voorzitter: Fungerend griffier: Leden: dhr. D. Uijl dhr. R. Schoenaker mevr. C. Kranenborg VVD dhr. R. Kouwenberg

Nadere informatie

Agenda Raadscommissie Ruimte. Datum: 4 oktober 2011. Datum: 13 oktober 2011. Raadszaal (Stadhuis) Vanaf agendapunt IX.8. voort te zetten op:

Agenda Raadscommissie Ruimte. Datum: 4 oktober 2011. Datum: 13 oktober 2011. Raadszaal (Stadhuis) Vanaf agendapunt IX.8. voort te zetten op: Agenda Raadscommissie Ruimte Datum: 4 oktober 2011 Tijd: 19.30 uur Vanaf agendapunt IX.8. voort te zetten op: Datum: 13 oktober 2011 Tijd: 19.30 uur Locatie: Raadszaal (Stadhuis) Agenda I. Opening en mededelingen

Nadere informatie

Besluitenlijst van de commissievergadering Ruimtelijke Zaken van 8 december 2011

Besluitenlijst van de commissievergadering Ruimtelijke Zaken van 8 december 2011 Besluitenlijst van de commissievergadering Ruimtelijke Zaken van 8 december 2011 Datum: 8 december 2011 Aanvang: 20:00 uur Einde: 23:30 uur Vergaderlocatie: Raadzaal, raadhuis Voorzitter: Carlo van Esch

Nadere informatie

Agenda Raadscommissie Bestuur Datum : 23 april 2013 Tijd : 19.00 uur (!!) Locatie : Raadszaal (Stadhuis)

Agenda Raadscommissie Bestuur Datum : 23 april 2013 Tijd : 19.00 uur (!!) Locatie : Raadszaal (Stadhuis) genda Raadscommissie estuur Datum : 23 april 2013 Tijd : 19.00 uur (!!) Locatie : Raadszaal (Stadhuis) genda I. Opening en mededelingen van de voorzitter. II. anmelding insprekers. Insprekers dienen zich

Nadere informatie

Besluitenlijst RAADSVERGADERING

Besluitenlijst RAADSVERGADERING Besluitenlijst RAADSVERGADERING Besluitenlijst openbare vergadering van de raad van de gemeente Brummen op donderdag 26 maart 2015 om 20.40 uur in het gemeentehuis van Brummen AGENDA BESLUIT 1. Opening

Nadere informatie

mevrouw R. Leeuwenburgh notulistenbureau Leeuwenburgh Vendrig

mevrouw R. Leeuwenburgh notulistenbureau Leeuwenburgh Vendrig VERSLAG RAADSVERGADERING 16 november 2010 Samenvattend verslag van de openbare vergadering van de gemeenteraad van de gemeente Wijk bij Duurstede Voorzitter Griffier Leden VVD CDA SP GroenLinks PvdA PCG

Nadere informatie

Onderwerp Vaststellen bestemmingsplan 'Steenakker, herzieing diverse locaties Gageldonkseweg'

Onderwerp Vaststellen bestemmingsplan 'Steenakker, herzieing diverse locaties Gageldonkseweg' ~Q~ ~"~ Gemeente Breda Raadsvoorstel Agendapuntnummer: Registratienr: [ 43874] Aantal bijlagen: - 2 - Onderwerp Vaststellen bestemmingsplan 'Steenakker, herzieing diverse locaties Gageldonkseweg' Voorgesteld

Nadere informatie

gemeente Eindhoven Betreft openbare vergadering van, locatie raadzaal Stadhuis, aanvang 20.15 uur, einde 23.45 uur.

gemeente Eindhoven Betreft openbare vergadering van, locatie raadzaal Stadhuis, aanvang 20.15 uur, einde 23.45 uur. gemeente Eindhoven Griffie gemeenteraad CONCEPT Commissiesecretariaat Behandeld door M. Honing Telefoon (040) 238 24 88 Verzenddatum 2014 Verslag commissie Ruimte en Vastgoed (cie RV) Betreft openbare

Nadere informatie

Uitnodiging. 1) Opening. 2) Mededelingen Mw. Gooijer heeft gemeld afwezig te zijn en haar reactie vooraf door te geven.

Uitnodiging. 1) Opening. 2) Mededelingen Mw. Gooijer heeft gemeld afwezig te zijn en haar reactie vooraf door te geven. Griffie Torenhove kamer 7.19 Martinus Nijhofflaan 2 Delft Behandeld door Anja van den Berg Telefoon 015 260 2416 Fax - afmvdberg@delft.nl Aan Werkgroep enquêteverzoek Telefoon 14015 Fax 015 260 24 29 Internet

Nadere informatie

Adviezen commissie Algemene Bestuurlijke Zaken d.d. 30 augustus 2004 van 20.00 uur tot 23.00 uur.

Adviezen commissie Algemene Bestuurlijke Zaken d.d. 30 augustus 2004 van 20.00 uur tot 23.00 uur. Adviezen commissie Algemene Bestuurlijke Zaken d.d. 30 augustus 2004 van 20.00 uur tot 23.00 uur. 0. verslag Aanwezig zijn: De heer A. van Leeuwen, voorzitter. De heren W. Goudriaan, E.A.R. Meesters (vanaf

Nadere informatie

gemeente Eindhoven Betreft openbare vergadering van 10 december 2014, locatie commissiekamer Stadhuis, aanvang 16.30 uur, einde 19.15 uur.

gemeente Eindhoven Betreft openbare vergadering van 10 december 2014, locatie commissiekamer Stadhuis, aanvang 16.30 uur, einde 19.15 uur. gemeente Eindhoven Concept Griffie gemeenteraad Commissiesecretariaat Behandeld door M. Honing Telefoon (040) 238 24 88 Verzenddatum 9 januari 20143 Verslagcommissie Financiën en Bestuur (cie FB) Betreft

Nadere informatie

CONCEPT - NOTULEN. Nummer Onderwerp Actie

CONCEPT - NOTULEN. Nummer Onderwerp Actie CONCEPT - NOTULEN Onderwerp: Raadscommissie Maatschappelijke Ontwikkeling d.d. 6 juli 2011 Aanwezigen: Mevrouw A.M. Valent-Groot (voorzitter), de heer H. Wijnveen (wnd. Raadsgriffier), de heer A.C. van

Nadere informatie

Besluitenlijst Voorrondes Openbaar Raadsavond Wormerland - dinsdag 1 oktober 2013 - Voorrondes

Besluitenlijst Voorrondes Openbaar Raadsavond Wormerland - dinsdag 1 oktober 2013 - Voorrondes Besluitenlijst Voorrondes Openbaar Raadsavond Wormerland - dinsdag 1 oktober 2013 - Voorrondes Nr. Onderwerp Besluit Algemene Zaken Aanwezig: H.J. Al (vz), A. Smit-de Ridder(VLW), H. Mak (SP), J.N. Stevens(GL),

Nadere informatie

Deze vergadering kunt u terugbeluisteren op : http://bestuur.goirle.nl/vergaderingen/commissie-ruimte/2013/21-maart/20:30

Deze vergadering kunt u terugbeluisteren op : http://bestuur.goirle.nl/vergaderingen/commissie-ruimte/2013/21-maart/20:30 Opgemaakt door Aanwezig Afwezig (met knisgeving) B. van 't Westeinde, griffier Mevrouw M. de Groot (voorzitter), de her J. Swaans, (VVD), B. van de Kamp (Lijst Riel Goirle), H. van de V (Lijst Riel Goirle),

Nadere informatie

Naar een bereikbaar en leefbaar Stompwijk. Weergave inloopbijeenkomst 18 mei 2015

Naar een bereikbaar en leefbaar Stompwijk. Weergave inloopbijeenkomst 18 mei 2015 Naar een bereikbaar en leefbaar Stompwijk Weergave inloopbijeenkomst 18 mei 2015 STOMPWIJKSE- WEG Naar een bereikbaar en leefbaar Stompwijk Weergave inloopbijeenkomst 18 mei 2015 Inleiding In deze weergave

Nadere informatie

BESLUITENLIJST VAN DE OPENBARE VERGADERING VAN DE COMMISSIE BESTUUR. vergadering van 3 september 2008

BESLUITENLIJST VAN DE OPENBARE VERGADERING VAN DE COMMISSIE BESTUUR. vergadering van 3 september 2008 BESLUITENLIJST VAN DE OPENBARE VERGADERING VAN DE COMMISSIE BESTUUR vergadering van 3 september 2008 Aanwezig: Voorzitter: Fungerend griffier: dhr. P. H. Scheltens dhr. A. Theunis Leden: mevr. M. Haagh-Reine

Nadere informatie

BESLUITENLIJST VAN DE OPENBARE VERGADERING VAN DE COMMISSIE BOUWEN EN WONEN VAN 22 oktober 2009

BESLUITENLIJST VAN DE OPENBARE VERGADERING VAN DE COMMISSIE BOUWEN EN WONEN VAN 22 oktober 2009 BESLUITENLIJST VAN DE OPENBARE VERGADERING VAN DE COMMISSIE BOUWEN EN WONEN VAN 22 oktober 2009 Aanwezig: Voorzitter: Fungerend griffier: College: dhr.a. Lips dhr. J. de Hoogh dhr G. Posthuma - PvdA dhr.

Nadere informatie

Onderwerp: Wijziging verordening leerlingenvervoer Oosterhout Vragen van fractie: GROENLINKS Naam raadslid: Willem-Jan.

Onderwerp: Wijziging verordening leerlingenvervoer Oosterhout Vragen van fractie: GROENLINKS Naam raadslid: Willem-Jan. Onderwerp: Wijziging verordening leerlingenvervoer Oosterhout Vragen van fractie: GROENLINKS Naam raadslid: Willem-Jan. van der Zanden 1. Op pagina 2 van de raadsnota staat dat gehandicapte leerlingen

Nadere informatie

zaakonderwerp omschrijvingbt soortbt programmanum merbt

zaakonderwerp omschrijvingbt soortbt programmanum merbt onderwerp omschrijving soort programma udernaam 0478 43 Stand van zaken bewustmaking niet verstenen tuinen (motie uit 2012) Bij bespreking van het Integraal Waterplan Haarlem zegt wethouder Mulder toe

Nadere informatie

Gemeente Breda. Registratienr: [ 40745] Raadsvoorstel. Onderwerp Actieplan studentenhuisvesting

Gemeente Breda. Registratienr: [ 40745] Raadsvoorstel. Onderwerp Actieplan studentenhuisvesting Gemeente Breda Raadsvoorstel Agendapuntnummer: Registratienr: [ Aantal bijlagen: -- 40745] Onderwerp Actieplan studentenhuisvesting Voorgesteld besluit 1. Vaststellen actieplan studentenhuisvesting Inleiding

Nadere informatie

Vermeerzaal 1.03. Pvda en Trots: Raadsinformatiebrief 2012-145: Combinatiefunctionaris Hessels/Bongers. Oostlander/Pen

Vermeerzaal 1.03. Pvda en Trots: Raadsinformatiebrief 2012-145: Combinatiefunctionaris Hessels/Bongers. Oostlander/Pen De Raad 18-12-2012 Aanvang: 19:00 *gewijzigd / toegevoegd ten opzichte van eerder gepubliceerde versie Tijd Raadzaal 1.02 Molendijkzaal 0.01 Vermeerzaal 1.03 Het Plein 19:00 19:15 - - VERVALLEN: Vragen

Nadere informatie

Kort verslag. 7. Wabo-projectbesluit bouw zorgkliniek aan de Schipholweg (023) (2013/23263) Besluit: conform

Kort verslag. 7. Wabo-projectbesluit bouw zorgkliniek aan de Schipholweg (023) (2013/23263) Besluit: conform Kort verslag Datum: raadsvergadering 21 maart 2013 1. Vragenuur De vragen gesteld door de fractie D66 inzake provinciale herverdeling worden beantwoord door burgemeester Schneiders De vragen gesteld door

Nadere informatie

tunnel spoorwegovergang Paterswoldseweg

tunnel spoorwegovergang Paterswoldseweg tunnel spoorwegovergang Paterswoldseweg Waarom zijn er plannen voor een tunnel voor alle verkeer bij de spoorwegovergang Paterswoldseweg? Wat zijn deze plannen? En wat voor gevolgen heeft dit voor uw buurt?

Nadere informatie

Besluitenlijst B.&W.-VERGADERING

Besluitenlijst B.&W.-VERGADERING VASTGESTELD No. 04 BESLUITENLIJST VAN DE VERGADERING VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN RIJSWIJK GEHOUDEN OP DINSDAG OM 09.30 UUR. AANWEZIG: MW. G.W. VAN DER WEL-MARKERINK R.J. VERMEER E.R. TRIEMSTRA,VOORZITTER,

Nadere informatie

BESLUITENLIJST van de raadsvergadering van 13 mei 2014 19.30 uur

BESLUITENLIJST van de raadsvergadering van 13 mei 2014 19.30 uur BESLUITENLIJST van de raadsvergadering van 13 mei 2014 19.30 uur - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Aanwezig: Raad: De heren L.A.J. Schellekens (Lijst Riel-Goirle),

Nadere informatie

CONCEPT ADVIESLIJST OPENBARE VERGADERING VAN DE RAADSCOMMISSIE WELZIJN D.D. 10-09-2013

CONCEPT ADVIESLIJST OPENBARE VERGADERING VAN DE RAADSCOMMISSIE WELZIJN D.D. 10-09-2013 CONCEPT ADVIESLIJST OPENBARE VERGADERING VAN DE RAADSCOMMISSIE WELZIJN D.D. 10-09-2013 Voorzitter Commissiegriffier H.P.M. Lempens P.A.W. Otten Aanwezig de leden G.J. van Buuren (VVD), G.J.W. Gabriëls

Nadere informatie

Datuum donderdag 26 juni 2008 om 19.30 uur

Datuum donderdag 26 juni 2008 om 19.30 uur KORT Verslag De hierna vermelde raadsstukken liggen ter visie en zijn verkrijgbaar bij de stadhuisbibliotheek, tel. 5113150 Datuum donderdag 26 juni 2008 om 19.30 uur 1. Vragenuur De vragen van het CDA

Nadere informatie

Nota van inspraak en vooroverleg bestemmingsplan Hoek Karel Doormanstraat Julianastraat, Rijen 5 december 2013

Nota van inspraak en vooroverleg bestemmingsplan Hoek Karel Doormanstraat Julianastraat, Rijen 5 december 2013 Nota van inspraak en vooroverleg bestemmingsplan Hoek Karel Doormanstraat Julianastraat, Rijen 5 december 2013 Gemeente Gilze en Rijen Postbus 73 5120 AB Rijen T 14 0161 I www.gilzerijen.nl Nota van inspraak

Nadere informatie

Nota van zienswijzen ontwerpbestemmingsplan Oude Wehlseweg 15-2014

Nota van zienswijzen ontwerpbestemmingsplan Oude Wehlseweg 15-2014 Nota van zienswijzen ontwerpbestemmingsplan Oude Wehlseweg 15-2014 28 juli 2014 14zk009287 / 14g0010584 (anonieme versie) 2 Inhoud plan Voor een bijbehorend bouwwerk bij de woning Oude Wehlseweg 15 te

Nadere informatie

Beoogd resultaat Door een gemeentelijke bijdrage aan de archeologische kosten kan het melkveebedrijf zijn uitbreidingsplannen

Beoogd resultaat Door een gemeentelijke bijdrage aan de archeologische kosten kan het melkveebedrijf zijn uitbreidingsplannen RAADSVOORSTEL Onderwerp : Financiële bijdrage archeologisch onderzoek Arkelstein, Bathmen. Raadsvergadering : 24 maart 2010 Politieke markt d.d.: - Agendapunt : 6 Portef.houder : wethouders Berkelder /

Nadere informatie

Besluitenlijst van de openbare vergadering van de raad van de gemeente Winsum op 25 september 2012 in de raadzaal

Besluitenlijst van de openbare vergadering van de raad van de gemeente Winsum op 25 september 2012 in de raadzaal Besluitenlijst van de openbare vergadering van de raad van de gemeente Winsum op 25 september 2012 in de raadzaal Voorzitter: M.A.P. Michels Griffier: J. van der Meer Aanwezig: PvdA: J.W. Nanninga, W.

Nadere informatie

NOTULEN. Nummer Onderwerp Actie

NOTULEN. Nummer Onderwerp Actie NOTULEN Onderwerp : Raadscommissie Stadsontwikkeling d.d. 13 mei 2008 Aanwezigen : Mevrouw P. Bunte (voorzitter), de heer J.M. Hoogland (raadsgriffier), de heer R.K. Appers (HOP), mevrouw C.P.M. van t

Nadere informatie

De heer A. Bogerd, directeur van Stichting Syndion; De dames P. van Loon en G. Platerink van het Steunpunt Vrijwilligerswerk.

De heer A. Bogerd, directeur van Stichting Syndion; De dames P. van Loon en G. Platerink van het Steunpunt Vrijwilligerswerk. Besluiten en afsprakenlijst van de vergadering van het Platform Maatschappelijke Verkenning (PMV) op donderdag 5 februari 2003 van 20.00 tot 22.45 uur in de raadzaal. Aanwezig: Voorzitter: De heer R. V.

Nadere informatie

Agenda en notulen. Publicatieblad openbare bekendmakingen gemeente Brummen. Datum: 5 juni 2013 Weeknummer: 23. Forum Ruimte 13 juni 2013

Agenda en notulen. Publicatieblad openbare bekendmakingen gemeente Brummen. Datum: 5 juni 2013 Weeknummer: 23. Forum Ruimte 13 juni 2013 Agenda en notulen Forum Ruimte 13 juni 2013 Op donderdag 13 juni 2013 vindt het forum Ruimte plaats. Locatie: Tjark Rikscentrum Eerbeek De onderwerpen die op de agenda staan: Vragenronde Ter kennisname

Nadere informatie

Bijlagen -Bijlage 1 -Jaarstukken 2013 -Verslag van bevindingen

Bijlagen -Bijlage 1 -Jaarstukken 2013 -Verslag van bevindingen Raadsvoorstel Agendapunt: Onderwerp Vaststelling jaarstukken 2013 Datum voorstel 29 april 2014 Datum raadsvergadering 10 juni 2014 Bijlagen -Bijlage 1 -Jaarstukken 2013 -Verslag van bevindingen Ter inzage

Nadere informatie

Verslag van de vergadering van de Wmo adviesraad Medemblik d.d. 28 april 2014

Verslag van de vergadering van de Wmo adviesraad Medemblik d.d. 28 april 2014 Verslag van de vergadering van de Wmo adviesraad Medemblik d.d. 28 april 2014 Aanwezig: Dhr. S.H. Koenen Dhr. H. Vrieze Mw. N. Swart-Kolenberg Mw. I. Koen-Paap Mw. E. Singer Mw. F. Fikry Mw. H. Sijm-Wissink

Nadere informatie

September 2014. Evaluatie BOB vergaderen.

September 2014. Evaluatie BOB vergaderen. September 2014 Evaluatie BOB vergaderen. Inhoudsopgave 1. Aanleiding 3 2. Evaluatie BOB model 3 3. Evaluaties 3 4. De beeldvormende vergadering 4 5. De oordeelsvormende vergadering 4 6. De besluitvormende

Nadere informatie

Gemeenteraadsvergadering Neerijnen BESLUITENLIJST

Gemeenteraadsvergadering Neerijnen BESLUITENLIJST Gemeenteraadsvergadering Neerijnen BESLUITENLIJST (14592\...) Datum : donderdag 24 mei 2012 Tijd : 19.30 uur Plaats : raadzaal gemeentehuis Neerijnen Aanwezig : mevrouw P. van Kuilenburg (GBN), de heer

Nadere informatie

BESLUITENLIJST VAN DE OPENBARE VERGADERING VAN DE COMMISSIE RUIMTE van 30 juni 2015

BESLUITENLIJST VAN DE OPENBARE VERGADERING VAN DE COMMISSIE RUIMTE van 30 juni 2015 BESLUITENLIJST VAN DE OPENBARE VERGADERING VAN DE COMMISSIE RUIMTE van 30 juni 2015 Aanwezig: Voorzitter: Fungerend griffier: dhr. D. Uijl dhr. R. Schoenaker Leden: dhr. D. Quaars VVD dhr. R. Kouwenberg

Nadere informatie

- C O N C E P T - M.M. van der Wyck-Helmer (VVD)

- C O N C E P T - M.M. van der Wyck-Helmer (VVD) - C O N C E P T - KORT VERSLAG VAN DE EXTRA OPENBARE VERGADERING VAN DE COMMISSIE SOCIALE INFRASTRUCTUUR, GEHOUDEN OP WOENSDAG 24 MAART 2010 OM 19.30 UUR IN DE RAADZAAL VAN HET GEMEENTEHUIS IN ZEVENBERGEN

Nadere informatie

mevrouw R. Leeuwenburgh notulistenbureau Leeuwenburgh Vendrig

mevrouw R. Leeuwenburgh notulistenbureau Leeuwenburgh Vendrig VERSLAG VOORBESPREKING Kennismaking nieuwe rekenkamercommissie, rekenkamerrapport inzake privatisering Mariënhoeve, aandragen onderzoeksonderwerpen 2011 28 september 2010 Samenvattend verslag van de openbare

Nadere informatie

Actielijsten Besluitvormende- en Meningsvormenderaad, stand van zaken per 19 februari 2013.

Actielijsten Besluitvormende- en Meningsvormenderaad, stand van zaken per 19 februari 2013. Actielijsten Besluitvormende- en Meningsvormenderaad, stand van zaken per 19 februari 2013. Actielijst Besluitvormende Gemeenteraad Naam Omschrijving Stand van zaken Einddatum Toezeggingen Algemene Beschouwingen

Nadere informatie

De Raad 29-11-2005 Aanvang: 18:00

De Raad 29-11-2005 Aanvang: 18:00 De Raad 29-11-2005 Aanvang: 18:00 Tijd Raadzaal 1.02 Molendijkzaal 0.01 B&W-kamer 1.25 Extra locatie 18:00 Tijd. voorbereidend intern overleg Projectgroep Veilig op Straat (VOS); presentatie Hotspots Herbouwvarianten

Nadere informatie

ONDERWERP: Vaststellen bestemmingsplan "Motorcrossterrein Arnhem"

ONDERWERP: Vaststellen bestemmingsplan Motorcrossterrein Arnhem Aan de gemeenteraad Documentnummer 2015.0.101.295 Zaaknummer 2015-07-00870 ONDERWERP: Vaststellen bestemmingsplan "Motorcrossterrein Arnhem" Voorstel 1. Gewijzigd vast te stellen het bestemmingsplan "Motorcrossterrein

Nadere informatie

PS-besluitenlijst d.d. 25 en 26 juni 2008

PS-besluitenlijst d.d. 25 en 26 juni 2008 PS-besluitenlijst d.d. 25 en 26 juni 2008 Aan deze openbare besluitenlijst kunnen geen rechten worden ontleend. Alleen de tekst van het door provinciale staten vastgestelde verslag bevat de formele besluitvorming

Nadere informatie

Om dit te kunnen doen, is een aantal besluiten door de gemeenteraad vereist.

Om dit te kunnen doen, is een aantal besluiten door de gemeenteraad vereist. Aan de bewoners van Datum: 26 februari 2015 Zaaknummer: Afdeling: Contactpersoon: Uw brief van: Onderwerp: Datum Tuincentrum De Wilgen verzending: Geachte heer, mevrouw, Door middel van deze brief wil

Nadere informatie

Voorzitter, Voorzitter dan de inhoud.

Voorzitter, Voorzitter dan de inhoud. Voorzitter, Ik wil graag beginnen met het bedanken van het college voor het beantwoorden van alle vragen. En wethouder de Wit heeft daarbij een extra compliment verdiend omdat hij op uitstekende wijze

Nadere informatie

PROCESPLAN fase ontwerp postzegelbestemmingsplan en definitief ontwerp bouwplan. Herontwikkeling Scapino / De Nieuwe Brink

PROCESPLAN fase ontwerp postzegelbestemmingsplan en definitief ontwerp bouwplan. Herontwikkeling Scapino / De Nieuwe Brink 1. HET PROJECT PROCESPLAN fase ontwerp postzegelbestemmingsplan en definitief ontwerp bouwplan Herontwikkeling Scapino / De Nieuwe Brink Vastgesteld door College van B&W: 9 april 2013 Geactualiseerd: 1

Nadere informatie

P.J. Beers, B.J.N. Fintelman en J. Nieuwenhuizen

P.J. Beers, B.J.N. Fintelman en J. Nieuwenhuizen Besluitenlijst van de openbare raadsvergadering van 3 juni Aanwezig: Voorzitter: College: Drs. J.F.N. Cornelisse P.J. Beers, B.J.N. Fintelman en J. Nieuwenhuizen Ambtenaren: -- Griffier: Aanwezig: J. van

Nadere informatie

RAPPORT. Organisatie onderdeel : Behandelend ambtenaar :

RAPPORT. Organisatie onderdeel : Behandelend ambtenaar : RAPPORT Organisatie onderdeel : Behandelend ambtenaar : Afdeling Romte P. Lemstra Onderwerp Portefeuillehouder : Besluit op bezwaarschrift Moddergatsreed Berltsum L. Pen Advies 1. De raad conform bijgevoegd

Nadere informatie

Gewijzigde vaststelling '4e herziening bestemmingsplan Buitengebied gemeente Dalfsen, Plattelandswoningen'.

Gewijzigde vaststelling '4e herziening bestemmingsplan Buitengebied gemeente Dalfsen, Plattelandswoningen'. Raadsvoorstel Status: Besluitvormend Agendapunt: 12 Onderwerp: Gewijzigde vaststelling '4e herziening bestemmingsplan Buitengebied gemeente Dalfsen, Plattelandswoningen'. Datum: 22 juli 2014 Portefeuillehouder:

Nadere informatie

Verslag van de vergadering van de Commissie Algemeen Bestuur en Middelen op donderdag 20 december 2001. mevrouw M. Vos-Kroeze, voorzitter

Verslag van de vergadering van de Commissie Algemeen Bestuur en Middelen op donderdag 20 december 2001. mevrouw M. Vos-Kroeze, voorzitter 1 Verslag van de vergadering van de Commissie Algemeen Bestuur en Middelen op donderdag 20 december 2001 Aanwezig: mevrouw M. Vos-Kroeze, voorzitter namens Groen Drimmelen: de heren A. van Oosterhout en

Nadere informatie

AFSPRAKENLIJST PRESIDIUM 20 APRIL 2015

AFSPRAKENLIJST PRESIDIUM 20 APRIL 2015 AFSPRAKENLIJST PRESIDIUM 20 APRIL 2015 Aanwezig de leden: Tevens aanwezig: Afwezig: Rollingswier (voorzitter), De Boer (GroenLinks), Gilissen (VVD), Schipper (SP), Van Waveren (CDA), Haage (PvdA), Bos

Nadere informatie

REACTIENOTA OVERLEG EN INSPRAAK BESTEMMINGSPLAN WATERLAND - BROEKERMEERDIJK 30-MIDDENWEG 1-3

REACTIENOTA OVERLEG EN INSPRAAK BESTEMMINGSPLAN WATERLAND - BROEKERMEERDIJK 30-MIDDENWEG 1-3 REACTIENOTA OVERLEG EN INSPRAAK BESTEMMINGSPLAN WATERLAND - BROEKERMEERDIJK 30-MIDDENWEG 1-3 Reactienota Overleg en Inspraak Bestemmingsplan Waterland - Broekermeerdijk 30-Middenweg 1-3 Code 1212102 /

Nadere informatie

UITGEBREIDE BESLUITENLIJST OPENBARE VERGADERING

UITGEBREIDE BESLUITENLIJST OPENBARE VERGADERING UITGEBREIDE BESLUITENLIJST OPENBARE VERGADERING Commissie : Stedelijke ontwikkeling en beheer Plaats : Purmersteenweg 42 te Purmerend Datum : 4 februari 2010 Aanvang/einde : 20.00-21.53 uur Voorzitter

Nadere informatie

Raadsvoorstel en besluit

Raadsvoorstel en besluit Raadsvoorstel en besluit 2014-12276 Herzien Toezicht en handhaving verkeerd gestalde fietsen en weesfietsen16 oktober 2014 7 oktober 2014 Aan de leden van de raad, Het college van burgemeester en wethouders

Nadere informatie

In D&H: 11-03-2014 Steller: E. Lodder BMZ 01-04-2014 Telefoonnummer: 5881 SKK Afdeling: Management ondersteuning In AB: Portefeuillehouder: Kromwijk

In D&H: 11-03-2014 Steller: E. Lodder BMZ 01-04-2014 Telefoonnummer: 5881 SKK Afdeling: Management ondersteuning In AB: Portefeuillehouder: Kromwijk COLLEGE VAN DIJKGRAAF EN HOOGHEEMRADEN COMMISSIE BMZ ALGEMEEN BESTUUR Agendapunt 5 Onderwerp: Evaluatie systeem en onderwerpen begrotingswijzigingen Nummer: 796075 In D&H: 11-03-2014 Steller: E. Lodder

Nadere informatie

Gemeente Ede. Memo. Behoort bij V.R. 2012/18 Gewijzigd exemplaar

Gemeente Ede. Memo. Behoort bij V.R. 2012/18 Gewijzigd exemplaar Gemeente Ede Behoort bij V.R. 2012/18 Gewijzigd exemplaar Memo Aan : Commissie Beheer Fysieke Omgeving Van : College van burgemeester en wethouders Datum : 17 april 2012 Zaaknummer : 706461 Onderwerp :

Nadere informatie

Raadsvoorstel Voortzetting van de uitzending van de raadsvergaderingen

Raadsvoorstel Voortzetting van de uitzending van de raadsvergaderingen gemeente Eindhoven Griffie gemeenteraad Raadsnummer O4.R879.OOI Raadsvoorstel Voortzetting van de uitzending van de raadsvergaderingen op televisie en internet 1 Inleiding Vanaf september 2003 worden opnamen

Nadere informatie

Raadsvoorstel Registratienr: [ 38024] Onderwerp Conceptbegroting Gemeenschappelijke Regeling Belastingsamenwerking West-Brabant

Raadsvoorstel Registratienr: [ 38024] Onderwerp Conceptbegroting Gemeenschappelijke Regeling Belastingsamenwerking West-Brabant Agendapuntnummer: Aantal bijlagen: -- Onderwerp Conceptbegroting Gemeenschappelijke Regeling Belastingsamenwerking West-Brabant Voorgesteld besluit 1. Aan het Algemeen Bestuur van de Gemeenschappelijke

Nadere informatie

Samenvattend verslag van de openbare vergadering van de gemeenteraad van de gemeente Wijk bij Duurstede

Samenvattend verslag van de openbare vergadering van de gemeenteraad van de gemeente Wijk bij Duurstede VERSLAG RAADSVERGADERING 23 oktober 2012 Samenvattend verslag van de openbare vergadering van de gemeenteraad van de gemeente Wijk bij Duurstede Voorzitter Griffier de heer G.K. Swillens mevrouw M.A.C.

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL Agendanummer 9.1. Onderwerp: keuze tussen twee locaties voor een brandstofverkooppunt te Fijnaart.

RAADSVOORSTEL Agendanummer 9.1. Onderwerp: keuze tussen twee locaties voor een brandstofverkooppunt te Fijnaart. RAADSVOORSTEL Agendanummer 9.1 Raadsvergadering van 17 april 2008 Onderwerp: keuze tussen twee locaties voor een brandstofverkooppunt te Fijnaart. Verantwoordelijke portefeuillehouder: L.M. Koevoets SAMENVATTING

Nadere informatie

Doorkiesnummer : (0495) 575 431 Agendapunt: 12 ONDERWERP

Doorkiesnummer : (0495) 575 431 Agendapunt: 12 ONDERWERP Hofland, Barry PUZA S2 RAD: RAD130130 2013-01-30T00:00:00+01:00 BW: BW121218 voorstel gemeenteraad Vergadering van de gemeenteraad van 30 januari 2013 Portefeuillehouder : A.A.M.M. Heijmans Behandelend

Nadere informatie

Besluitenlijst van de vergadering van de Raad van de gemeente Hoorn gehouden op 17 december 2008 om 20.00 uur.

Besluitenlijst van de vergadering van de Raad van de gemeente Hoorn gehouden op 17 december 2008 om 20.00 uur. Besluitenlijst van de vergadering van de Raad van de gemeente Hoorn gehouden op 17 december 2008 om 20.00 uur. Aanwezig 27 leden, te weten: de dames C.A.A. Bakker (D66), M.J.S. van Berkum-Schouten (CDA),

Nadere informatie

OPENBAAR. Extra vergadering commissie Burger d.d. 13 november 2006. Raadsvergadering d.d. 20 november 2006. Voorstel nr.: 132/06.

OPENBAAR. Extra vergadering commissie Burger d.d. 13 november 2006. Raadsvergadering d.d. 20 november 2006. Voorstel nr.: 132/06. OPENBAAR Opsteller: GGZ/VROM/AH/751 Extra vergadering commissie Burger d.d. 13 november 2006 Raadsvergadering d.d. 20 november 2006 Voorstel nr.: 132/06 Onderwerp: Bestuursovereenkomst Leiden-Oegstgeest

Nadere informatie

GEMEENTE GOIRLE Griffie. Concept verslag commissie Ruimte d.d. 11 mei 2011

GEMEENTE GOIRLE Griffie. Concept verslag commissie Ruimte d.d. 11 mei 2011 Opgemaakt door Aanwezig Afwezig (met kennisgeving) Mevr. M. Steenbergen Mevrouw M. de Groot, (voorzitter), de dames D. Eikelenboom (SP), I. van den Brand (PvdA), A. Naaijkens (VVD) en de heren B. van de

Nadere informatie

VERGADERING BURGEMEESTER EN WETHOUDERS. de dato 24 MAART 2015. besluitenlijst

VERGADERING BURGEMEESTER EN WETHOUDERS. de dato 24 MAART 2015. besluitenlijst VERGADERING VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS de dato 24 MAART 2015 besluitenlijst Aanwezig: Burgemeester mw. W.J.A. Verklei), Secretaris P. Schouten, Burgemeester SECR int 15.1103 Betreft: Besluitenlijst

Nadere informatie

gemeente Eindhoven Raadsvoorstel met betrekking tot een aanvullend krediet voor de renovatie van de kadernuur Eindhovens Kanaal en de herinrichting

gemeente Eindhoven Raadsvoorstel met betrekking tot een aanvullend krediet voor de renovatie van de kadernuur Eindhovens Kanaal en de herinrichting 6 509.862,ÃćâĆňâĂİ. r p gemeente Eindhoven Dienst Stedelijke Ontwikkeling en Beheer lnboeknummer osgooosos Beslisdatum Bgrw sb januari 2003 Dossiernummer 305.451 Raadsvoorstel met betrekking tot een aanvullend

Nadere informatie

TITEL Verklaring van geen bedenkingen voor gedeeltelijke sloop en verbouwing tot woning op het perceel Westerstraat 92.

TITEL Verklaring van geen bedenkingen voor gedeeltelijke sloop en verbouwing tot woning op het perceel Westerstraat 92. Gemeente Amersfoort RAADSVOORSTEL Van : Burgemeester en Wethouders Reg.nr. : 4356845 Aan : Gemeenteraad Datum : 26 maart 2013 Portefeuillehouder : Wethouder P. van den Berg Agendapunt : B&W-vergadering

Nadere informatie

Geen ruimte voor afvalcontainer in nieuwbouwwijk Gemeente Zaanstad Dienst Wijken Dienst Stadsbedrijven

Geen ruimte voor afvalcontainer in nieuwbouwwijk Gemeente Zaanstad Dienst Wijken Dienst Stadsbedrijven Rapport Gemeentelijke Ombudsman Geen ruimte voor afvalcontainer in nieuwbouwwijk Gemeente Zaanstad Dienst Wijken Dienst Stadsbedrijven 26 juni 2009 RA0832169 Samenvatting In het nieuwbouwproject Funen

Nadere informatie

NOTA VOOR DE RAAD. c > Datum: 24 april 2015

NOTA VOOR DE RAAD. c > Datum: 24 april 2015 .2 re E u C o ō ĵ in C d- I WW w gemeente QoSterhOUt c c > NOTA VOOR DE RAAD Datum: 24 april 2015 Nummer raadsnota: BI.0150161 Onderwerp: Ontwerpbegroting 2016-2019 en jaarrekening 2014 van de Belastingsamenwerking

Nadere informatie

VOOROVERLEGNOTITIE 150 KV-VERBINDING DINTELOORD-ROOSENDAAL

VOOROVERLEGNOTITIE 150 KV-VERBINDING DINTELOORD-ROOSENDAAL VOOROVERLEGNOTITIE 150 KV-VERBINDING DINTELOORD-ROOSENDAAL PROVINCIE NOORD-BRABANT 4 juni 2012 076445727:0.8 - Definitief B01055.000582.0100 Inhoud 1 Inleiding... 3 1.1 Overzicht reacties... 3 2 s in

Nadere informatie

VOORSTEL AAN DE GEMEENTERAAD

VOORSTEL AAN DE GEMEENTERAAD VOORSTEL AAN DE GEMEENTERAAD Datum Raadsvergadering: Bestuurlijk hoofdthema: Programma F Middelen en Economie BBVnummer: 134653 Raadsvoorstel: 134948 Portefeuillehouder: Bert Euser Onderwerp 2e Tussenrapportage

Nadere informatie

gemeente Eindhoven OplegvelRaadsvoorstel inzake bomen op het z8 Septemberplein

gemeente Eindhoven OplegvelRaadsvoorstel inzake bomen op het z8 Septemberplein gemeente Eindhoven Dienst Stedelijke ontwikkeling en Beheer Raadsnummer 06.RI799.OOI Inboeknummer o6bstotggo Beslisdatum B%W a6 september 2006 Dossiernummer 639 353 OplegvelRaadsvoorstel inzake bomen op

Nadere informatie

Verslag Ondernemersavond 22 januari 2015

Verslag Ondernemersavond 22 januari 2015 Verslag Ondernemersavond 22 januari 2015 1 Ondernemersavond 22 januari 2015 Munnikkenhof Grijpskerke Geachte ondernemer, Hartelijk dank voor uw aanwezigheid op de ondernemersavond op 22 januari j.l. Zoals

Nadere informatie

1. Opening De plv. VOORZITTER opent de vergadering en heet de aanwezigen van harte welkom. Hij dankt het wijkplatform voor de ontvangst.

1. Opening De plv. VOORZITTER opent de vergadering en heet de aanwezigen van harte welkom. Hij dankt het wijkplatform voor de ontvangst. Verslag van de bijeenkomst van het PMV op 4 april 2013 bij wijkplatform Kraaihoek/Middenpolder vanaf 20.00 uur tot 21.20 uur. Aanwezig: De heer A. Rietveld, plv. voorzitter; De heer A.P.M.A.F. Bergmans,

Nadere informatie

Op de agenda worden de volgende agendapunten toegevoegd: - Besluitenlijst en actiepuntenlijst. CB

Op de agenda worden de volgende agendapunten toegevoegd: - Besluitenlijst en actiepuntenlijst. CB Verslag Bespreking: 2. Klankbordgroep Herontwikkeling Tongerseweg 135 28-09-2015 Project: 13.07 Studentenhuisvesting Maastricht - Bonnefantencollege Datum: Locatie: 28 september 2015 Café Servais Aanwezig:

Nadere informatie

Nota beantwoording van zienswijzen Documentnummer INT-15-22326 Bijlage bij besluit d.d. 10 november 2015 met nummer 20140167 tot verlenen van de omgevingsvergunning voor het bouwen van 3 appartementen

Nadere informatie

Besluitenlijst B.&W.-VERGADERING 08 MEI 2007

Besluitenlijst B.&W.-VERGADERING 08 MEI 2007 No. 19 VASTGESTELD BESLUITENLIJST VAN DE VERGADERING VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN RIJSWIJK GEHOUDEN OP VANAF 09.00 UUR AANWEZIG: MW. G.W. VAN DER WEL-MARKERINK, BURGEMEESTER D. JENSE, WETHOUDER J.

Nadere informatie

(x) advies aan AgC over vervolgbehandeling ( ) informatievergaring ( ) besluitvorming. ( ) besloten, met als reden:..

(x) advies aan AgC over vervolgbehandeling ( ) informatievergaring ( ) besluitvorming. ( ) besloten, met als reden:.. behandeling in PMC d.d. 5 februari 2013 Onderwerp Kredietaanvraag Brede school SOM Politieke Kamer 1 / 2 Agendanr. 5 Soort behandeling doel behandeling inspreekmogelijkheid openbaar/besloten (x) beeldvorming

Nadere informatie

B&W openbare notulen. Besluit. No. Onderwerp/voorstel. Notulen Vaststellen notulen d.d. 4 januari 2011. Worden vastgesteld

B&W openbare notulen. Besluit. No. Onderwerp/voorstel. Notulen Vaststellen notulen d.d. 4 januari 2011. Worden vastgesteld Datum: 11 januari 2011 Aanwezig: D. Bijl, Burgemeester J. Krieger, Wethouder B. Daan, Wethouder M.C.G. Keijzer, Wethouder R.J. Helm, Wethouder M.J.H. Smulders, Secretaris A. Heiner, Adviseur/notulist S.

Nadere informatie

BESLUITENLIJST VAN DE OPENBARE VERGADERING VAN DE COMMISSIE RUIMTE van 22 februari 2011

BESLUITENLIJST VAN DE OPENBARE VERGADERING VAN DE COMMISSIE RUIMTE van 22 februari 2011 BESLUITENLIJST VAN DE OPENBARE VERGADERING VAN DE COMMISSIE RUIMTE van 22 februari 2011 Aanwezig: Voorzitter: dhr.f Szablewski Fungerend griffier: dhr. J. de Hoogh Leden: dhr B.Adank - VVD mevr. E. van

Nadere informatie

Langdurig geschil over de renovatie van panden gemeente Amsterdam stadsdeel Centrum

Langdurig geschil over de renovatie van panden gemeente Amsterdam stadsdeel Centrum Rapport Gemeentelijke Ombudsman Langdurig geschil over de renovatie van panden gemeente Amsterdam stadsdeel Centrum 2 augustus 2007 RA0612790 Samenvatting Een huizenbezitter heeft al jarenlang een geschil

Nadere informatie

Raadsvergadering. Onderwerp Gemeenschappelijke Regeling Regionale Dienst Werk en Inkomen (GR RDWI)

Raadsvergadering. Onderwerp Gemeenschappelijke Regeling Regionale Dienst Werk en Inkomen (GR RDWI) RAADSVOORSTEL Raadsvergadering Nummer 17-12-2015 15-097 Onderwerp Gemeenschappelijke Regeling Regionale Dienst Werk en Inkomen (GR RDWI) Aan de raad, Onderwerp Gemeenschappelijke Regeling Regionale Dienst

Nadere informatie

FRYSLÂN FOAR DE WYN. Plan van aanpak. Finale versie, 14 november 2013

FRYSLÂN FOAR DE WYN. Plan van aanpak. Finale versie, 14 november 2013 FRYSLÂN FOAR DE WYN Plan van aanpak Finale versie, 14 november 2013 Albert Koers, Comité Hou Friesland Mooi Hans van der Werf, Friese Milieu Federatie Johannes Houtsma, Platform Duurzaam Friesland FRYSLÂN

Nadere informatie

Parafenbesluiten van Burgemeester en Wethouders. Periode: maandag 26 november tot en met vrijdag 30 november 2012

Parafenbesluiten van Burgemeester en Wethouders. Periode: maandag 26 november tot en met vrijdag 30 november 2012 Lijst nr. 48 Parafenbesluiten van Burgemeester en Wethouders Periode: maandag 26 november tot en met vrijdag 30 november 2012 PUBLIEKSDIENST Aanwijzingsbesluiten veiligheidsrisicogebied in Apeldoorn Voorstel

Nadere informatie

Aan de Gemeenteraad.

Aan de Gemeenteraad. Aan de Gemeenteraad. Raadsvergadering : 26 januari 2012 Nummer : 14 Commissie : Commissie Grondgebied Portefeuillehouder : wethouder T. Kokke Afdeling : Bouwen en Wonen Opsteller : M. Schipper Productiedatum

Nadere informatie

N.. ynegen. Openbare besluitenlijst no. 23 van de vergadering van burgemeester en wethouders van de gemeente Nijmegen op dinsdag 17 juni 2003.

N.. ynegen. Openbare besluitenlijst no. 23 van de vergadering van burgemeester en wethouders van de gemeente Nijmegen op dinsdag 17 juni 2003. N.. ynegen GEMEENTE I Openbare besluitenlijst no. 23 van de vergadering van burgemeester en wethouders van de gemeente Nijmegen op dinsdag 17 juni 2003 Afwezig Aldus vastgesteld in de vergadering van:

Nadere informatie

Zienswijzennota Mgr. van de Weteringstraat 68-75 #4703567

Zienswijzennota Mgr. van de Weteringstraat 68-75 #4703567 Zienswijzennota Mgr. van de Weteringstraat 68-75 #4703567 Zienswijzennota Mgr. van de Weteringstraat 68-75 Behorend bij het raadsvoorstel en besluit tot vaststelling van het wijzigingsplan Mgr. van de

Nadere informatie

Notulen informatieavond GALVANO Aalsterweg

Notulen informatieavond GALVANO Aalsterweg 6 januari 2014 Notulen informatieavond GALVANO Aalsterweg 1. Opening / wie zijn wij Marc Reijs opent de informatieavond en heet iedereen van harte welkom. Foolen & Reijs Vastgoed BV (FRV) houd zich bezig

Nadere informatie

Rotterdam, 30 juni 2015.

Rotterdam, 30 juni 2015. Rotterdam, 30 juni 2015. 15bb5649 Aan: de gemeenteraad Onderwerp: Vaststellen bestemmingsplan De Ruyterstraat 36. Gevraagd besluit: Samenvattend stellen wij u voor: 1. alle ingekomen zienswijzen ongegrond

Nadere informatie

Nota zienswijzen bestemmingsplan Landelijk gebied De Kwakel Tuinbouwgebied. Gemeente Uithoorn Mei 2015 1

Nota zienswijzen bestemmingsplan Landelijk gebied De Kwakel Tuinbouwgebied. Gemeente Uithoorn Mei 2015 1 Nota zienswijzen bestemmingsplan Landelijk gebied De Kwakel Tuinbouwgebied Gemeente Uithoorn Mei 2015 1 Het ontwerp bestemmingsplan Landelijk gebied De Kwakel Tuinbouwgebied heeft in de periode van 6 maart

Nadere informatie

B&W-vergadering d.d. 13 mei 2014 Besluitenlijst van de agendastukken

B&W-vergadering d.d. 13 mei 2014 Besluitenlijst van de agendastukken B&W-vergadering d.d. 13 mei 2014 Besluitenlijst van de agendastukken Nr. Voorstel, advies en beslissing Afdoening 1. Besluitenlijst van de bespreekstukken van 6 mei 2014. Secr. Vastgesteld. 2. Besluitenlijst

Nadere informatie

Raadbijeenkomst 15 oktober 2013 Pagina 1

Raadbijeenkomst 15 oktober 2013 Pagina 1 15 oktober 2013 Sessie 1 Ontwikkelingen en trends in Lelystad (U13-74411) Voorzitter: Els Middelkoop Ambt: Gerry Asselman en Peter Reinsch Griffier: Cees Rijksen Aanwezig: 9 raadsleden/fa, 4 ondersteuning,

Nadere informatie

GEMEENTE ALBLASSERDAM NOTULEN. voor de vergadering van burgemeester en wethouders. van 4 mei 2009. nummer 18

GEMEENTE ALBLASSERDAM NOTULEN. voor de vergadering van burgemeester en wethouders. van 4 mei 2009. nummer 18 GEMEENTE ALBLASSERDAM NOTULEN voor de vergadering van burgemeester en wethouders van 4 mei 2009 nummer 18 L.M. Huizer, A.L. Cardon, S.J. Veerman, J.M. Dekker, A.B. Blase, burgemeester wethouder wethouder

Nadere informatie

mevrouw R. Leeuwenburgh notulistenbureau Leeuwenburgh Vendrig

mevrouw R. Leeuwenburgh notulistenbureau Leeuwenburgh Vendrig VERSLAG VOORBESPREKING Notitie Kansen voor starters 1 april 2008 Samenvattend verslag van de openbare voorbespreking van de gemeenteraad van de gemeente Wijk bij Duurstede Gespreksleider Griffiemedewerker

Nadere informatie

MEMO AAN DE GEMEENTERAAD

MEMO AAN DE GEMEENTERAAD MEMO AAN DE GEMEENTERAAD Aan T.a.v. Datum Betreft Van Ons kenmerk Bijlagen De gemeenteraad - 5 april 2011 Beantwoorden VVDvragen van 17 feb. ivm VObplan Groene Kruisweg-metrogebied. 96087 Het college Controller

Nadere informatie

Besluitenlijst B&W Smallingerland - week 41-2013. Afd. Nr. Kenmerk Onderwerp. 3 oktober 2013. BO 1. 871230 Nadeelcompensatie Raadhuisplein

Besluitenlijst B&W Smallingerland - week 41-2013. Afd. Nr. Kenmerk Onderwerp. 3 oktober 2013. BO 1. 871230 Nadeelcompensatie Raadhuisplein enlijst B&W Smallingerland - week 41-2013 Afd. Nr. Kenmerk Onderwerp 3 oktober 2013 BO 1. 871230 Nadeelcompensatie Raadhuisplein Belanghebbende heeft verzocht om vergoeding van planschade en schade als

Nadere informatie