BESLUITENLIJST VAN DE OPENBARE VERGADERING VAN DE COMMISSIE RUIMTE van 17 maart 2015

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "BESLUITENLIJST VAN DE OPENBARE VERGADERING VAN DE COMMISSIE RUIMTE van 17 maart 2015"

Transcriptie

1 BESLUITENLIJST VAN DE OPENBARE VERGADERING VAN DE COMMISSIE RUIMTE van 17 maart 2015 Aanwezig: Voorzitter: Fungerend griffier: Leden: dhr. D. Uijl dhr. R. Schoenaker mevr. C. Kranenborg VVD dhr. R. Kouwenberg VVD dhr. R. Kluijtmans D66 dhr. R. Spiegels SP dhr. J. Bruijns CDA dhr. H. van der Velde PvdA dhr. R. Sips PvdA dhr. M. Scheifes GroenLinks dhr. J.vd Ham GroenLinks mevr. P. Ruijs Breda 97 mevr. V. de Bruijn Breda 97 dhr. J. Taks Trots/Opa dhr. G. de Heer Trots/Opa dhr.a. Noorhoff BOB mevr. E. Hereijgers BOB College : wethouder B. Bergkamp wethouder B. van den Berg Vastgesteld in de vergadering van 7 april 2015, voorzitter, fungerend griffier

2 I. Opening en mededelingen van de voorzitter De voorzitter opent de vergadering met een hartelijk welkom voor alle aanwezigen. II. Aanmelding insprekers. Er zijn geen insprekers aangemeld. III. Vaststellen agenda. Met instemming van de commissie zal geëxperimenteerd worden met de behandeling van de adviespunten in kleine variaties op de gebruikelijke gang van zaken met de bedoeling om de kwaliteit van het debat te verhogen. Het is de bedoeling dat de eerste termijn van een adviespunt ongestoord verloopt zonder interrupties, met uitzondering van een verhelderende vraag. Concrete vragen in een bijdrage worden doorgeleid naar de portefeuillehouder. De bedoeling van de eerste termijn is het duidelijk naar voren brengen van een standpunt. Na reacties van het college kan in de tweede termijn het debat plaatsvinden, waarbij interrupties toegestaan worden. Tenslotte volgt reguliere advisering. De fractie VVD benadrukt dat het mogelijk moet zijn om andere fracties te bevragen, ook al is voor die fracties de tweede termijn al verlopen. De voorzitter erkent dit en zal zorgdragen dat dit ook mogelijk is. De agenda wordt verder ongewijzigd vastgesteld. IV. Vragenhalfuur. Hiervan wordt geen gebruik gemaakt. V. Vaststellen besluitenlijst van de raadscommissie Ruimte van 10 februari Het verslag wordt ongewijzigd goedgekeurd en vastgesteld. VI. Openstaande toezeggingen en moties. Eerder was gemeld dat bij toezegging 620 (Handhavingsverzoeken) de naam van Wethouder Bergkamp vermeld staat, deze moet gewijzigd worden in die van Wethouder Van den Berg; dit zal in het eerstvolgende overzicht worden aangepast. Het programma Toezicht en Handhaving is door het college aangeboden en zal worden geagendeerd voor de commissie Bestuur van 9 april. Ingestemd wordt door de commissie om toezegging 688 ( verkeersbeeld omgeving Molengracht) als afgedaan te beschouwen. De fractie D66 informeert of er overleg over de Heilig Hartkerk geweest is met ontwikkelaars. Wethouder Bergkamp meldt dat er overleg heeft plaatsgevonden, ook met het bewonerscomité, maar dit heeft nog niet geleid tot definitieve afronding van de afspraken. VII. Termijnagenda commissie De fractie D66 informeert of het onderwerp handhaving en omgang met verzoeken hierover nog steeds op de agenda voor het eerste kwartaal staat. Wethouder Van den Berg: daar gaan we nog steeds van uit. Besluitenlijst Cie. Ruimte dd 17 maart

3 VIII. Ingekomen stukken ter kennisname Wethouder Bergkamp zegt toe om op korte termijn met een update van de termijnagena te komen. IX. Rondvraag. Hiervan wordt geen gebruik gemaakt. X. Advies- en bespreekstukken ( 1t/m 2) 1. Ter advisering: Ontwerpverklaring van geen bedenkingen voor het verbouwen van 52 appartementen in drie bestaande flats tot 130 studentenkamers aan de Epelenberg. De fractie Trots/Opa vindt de overeenkomst met WonenBreburg om de drie flats geschikt te maken voor studenten een goede zaak. Gevraagd wordt hoeveel studenteneenheden verloren gaan door vervanging van studenteneenheden aan de Lage Kant/Nieuwe Inslag en andere in Brabantpark. Door de verhuizing naar de Epelenberg zal overlast in de woonstraten afnemen en ook de parkeerdruk zal naar verwachting minder worden. Gehoopt wordt dat clustering van studenten aan de Epelenberg een positief effect op de naleving tov. de nul-meting laat zien. De fractie PvdA is blij met dit plan, zodat studentenstad Breda nog aantrekkelijker wordt. Er zijn nog wel enkele vragen. Is er al bekend hoeveel de huur zal gaan bedragen en komen studenten in aanmerking voor huurtoeslag ivm het delen van voorzieningen? Wanneer wordt nu illegale studentenhuisvesting in Breda aangepakt en hoe gaat dit gebeuren? De fractie VVD erkent dat het realiseren van voldoende studentenhuisvesting onontbeerlijk is in studentenstad Breda en plannen daarvoor kunnen rekenen op steun van de fractie. Daarnaast is positief dat bestaand vastgoed wordt herbenut en concentratie van studenten ipv verspreiding in de woonstraten is ook een goede zaak. Gevraagd wordt of de huidige parkeernorm van 0,3 voor studenten wel voldoende is, zeker bij parkeerproblemen in de omgeving. Gevraagd wordt dan ook wat er met de 78 parkeerplaatsen gebeurt. Gevraagd wordt wat handhaving op basis van de nul-meting voorstelt en geïnformeerd wordt naar het huurbedrag en wat is de relatie met het huurteam? Gevraagd wordt om wat riolering betreft rekening te houden met toekomstige scheidingsmogelijkheden van hemel- en afvalwater. De fractie BOB wil dit voorstel in het breder kader plaatsen van de succesvolle kenniseconomie van Breda en kan instemmen met dit voorstel voor uitbreiding van studentenhuisvesting. De fractie GL is ook van mening dat goede studentenhuisvesting hoort bij een stad waar studenten welkom zijn. Gevraagd wordt waarom gekozen is voor ontwikkeling in bestaande woningen, terwijl er kantoorpanden leeg staan. Kan de wethouder een indicatie geven wat er netto aan studentenkamers wordt toegevoegd en kan aangegeven worden wat er nu nog nodig is aan studentenwoningen? Gepleit wordt voor het handhaven van de parkeerplekken en gevraagd wordt of er ook gedacht is aan extra fietsparkeerplekken en andere voorzieningen zoals bankjes. De fractie SP is ook voorstander van het omkatten van appartementen naar studentenwoningen. Er worden nu betaalbare appartementen uit de voorraad gehaald, er komen er door vertrek van studenten elders ook weer bij, gevraagd wordt naar het netto verschil. En hoe wordt er voor gezorgd dat studenten ook daadwerkelijk verhuizen uit de woonstraten? Gevraagd wordt of er bij de verbouw gedacht is aan betere isolatie en andere energiebesparende maatregelen. De fractie D66 is voorstander van dit plan. Gevraagd wordt of er voorzien is in een goed communicatieplan met de omwonenden en ook is de fractie benieuwd naar aantallen in de verschuivingen. Hoe worden studenten gestimuleerd om te verhuizen? Gepleit wordt voor het handhaven van de parkeerplaatsen en voor alternatieve voorzieningen. Tenslotte wordt gevraagd hoe de duurzaamheid van het project wordt ingevuld. Ook wordt nog aandacht gevraagd voor voldoende vuilcontainers. De fractie Breda 97 is voorstander van dit plan en sluit zich aan bij de vragen van de fractie PvdA. De fractie CDA sluit zich aan bij de vragen mbt de faciliteiten voor de studenten en vraagt om welke categorie sociale huurwoningen het gaat bij deze 52 appartementen die verbouwd worden. Wethouder Bergkamp bemerkt steun in de commissie voor dit voorstel. Hij zegt toe met aanvullende informatie te komen mbt de aantallen en het netto effect in de verschuivingen en de hoogte van de huren, het zijn wel huren in de sociale sector. Door drie van de elf flats geschikt te maken voor studentenhuisvesting wordt verhuizing van studenten gestimuleerd, van dwang kan geen sprake zijn. Verwacht wordt dat er weer andere (bereikbare) woningen vrijkomen in de flats aan de Epelenberg. Dit plan past in de doelstelling voor 1000 extra studentenwoningen. Er is enige tijd terug een nul-meting gedaan in het kader van de ervaren overlast. Een directe verbinding tussen handhaving en verhuizing is niet mogelijk, wel kan dit bij handhaving als alternatief Besluitenlijst Cie. Ruimte dd 17 maart

4 aangeboden worden. De parkeerruimte blijft zoals die nu is en in het plaatsen van fietsenrekken wordt voorzien. Het aantal vuilcontainers is gekoppeld aan bewoners en zal toenemen. Gekozen is voor deze optie in bestaande woningen omdat deze zich nu voordoet en er dringend behoefte is aan betaalbare kamers. Met relatief beperkte investering kan hierin worden voorzien en dat betekent ook investeringen in bijv. gescheiden riolering hier geen optie is. Over duurzaamheid en isolatie zal ook nadere informatie komen, dit zal nog gebeuren vóór behandeling in de raad. De fractie PvdA vraagt of dan ook meteen in gesprek met WonenBreburg meegenomen kan worden de vraag over de gedeelde voorzieningen en de huursubsidie. Wethouder Bergkamp zal hier ook op terugkomen. Tweede termijn De fractie SP vindt de vrijblijvendheid in het opschuiven in de hoop dat betaalbare woningen vrijkomen enigszins verontrustend. De noodzaak om snel studentenwoningen te creëren wordt gesnapt, maar opgeroepen wordt om nog meer te zoeken naar creatievere oplossingen en gewezen wordt op leegstaande kantoren. De fractie CDA wijst er ook op dat betaalbare huurwoningen onttrokken worden voor studentenhuisvesting en vraagt wat er afgesproken is met de corporaties om deze aantallen op andere plekken weer te realiseren. Het ene probleem moet niet een ander probleem veroorzaken. De fractie PvdA snapt dat handhaving niet een-op-een te koppelen is aan het verhuizen, maar waarom is dan niet eerder begonnen met handhaven? De fractie VVD wil nog horen hoe het zit met de overtollige parkeerplekken, worden deze daadwerkelijk verwijderd? Gepleit wordt voor het behoud, aangezien er elders tekort is. Ook wordt gevraagd wat het Waterschap vindt van de dubbele riolering, is dit te duur en wat zijn hierin de regels bij een forse verbouwing? Wethouder Bergkamp benadrukt dat er een nota Kamerverhuur is vastgesteld door de raad, waarin nadrukkelijk de problematiek in Brabantpark is beschreven en waarin vastgelegd is dat toegewerkt wordt naar concentratiegebieden, met nadrukkelijke vermelding van Epelenberg. Nu wordt uitvoering gegeven aan een door de raad vastgesteld beleid. Er wordt al een hele tijd gehandhaafd ihkv de nul-meting, er is ook capaciteit hiervoor vrijgemaakt. Op het moment dat de situatie gelegaliseerd kan worden, dan gebeurt dit ook, op het moment dat deze haaks staat op het geformuleerde beleid, wordt de eigenaar gesommeerd om de woning terug te brengen in de staat waarin hij dient te verkeren en krijgt hij de tijd om ervoor te zorgen dat de bewoners elders een plek vinden. Het is wel wenselijk, maar niet mogelijk om een directe relatie te leggen tussen de ene en de andere situatie, omdat een instrument hiervoor ontbreekt. Als er nadere resultaten bekend zijn over de lopende handhavingsacties, zal dit ook ter informatie naar de commissie komen. Er worden nu volgens afspraak 130 kamers toegevoegd. Dit gaat ten koste van een aantal sociale huurwoningen, het netto resultaat wordt binnenkort gemeld. In het beleid is ook vastgesteld om actief te kijken om kantoren om te vormen naar woningen, er liggen hiervoor drie plannen van ontwikkelaars, maar dit kan niet afgedwongen worden. De parkeergelegenheid zoals die nu is, blijft behouden. Er komt dus capaciteit in de wijk vrij. Er zal extra fietsenstalling gerealiseerd worden en voor voldoende containers wordt gezorgd. De fractie CDA benadrukt dat de afname van het aantal sociale huurwoningen zorgelijk is en vraagt of er op een andere plek hier iets aan gedaan kan worden. Wethouder Bergkamp stelt dat het nu gaat om uitvoering van het door de raad vastgesteld beleid. De algemene discussie over de huisvesting van studenten is onderdeel van de Alliantie-gesprekken en daar worden ook andere afspraken gemaakt. Advies commissie: De fracties VVD en CDA nemen het voorstel mee terug, alle andere fracties adviseren positief. 2. Ter advisering: Vaststellen definitief ontwerp verbetering doorstroming noordbaan Backer en Ruebweg tussen Westerhagelaan en A16. De fractie GL informeert waarom dit stuk nu op de agenda staat, terwijl de werkzaamheden volgens aankondiging al begonnen zijn. Wethouder Van den Berg had ook liever gezien dat dit eerder was gebeurd, maar het was wachten op het beschikbaar zijn van alle kredieten en subsidies en fondsen. Besluitenlijst Cie. Ruimte dd 17 maart

5 De fractie GL snapt dit en is voorstander van de aanpassingen, het leiden van het autoverkeer buiten het centrum naar de snelwegen is een goede zaak. Wel moet uitgekeken worden met dit soort maatregelen, deze aanpassing moet gezien worden om het verkeer het centrum uit te krijgen en moet er niet toe leiden dat dit een doorsteek wordt van de A16 naar de A27. De fractie PvdA vindt dit een goede aanpak met slimme dingen in het plan. Vandaag ligt de vraag voor om een krediet te voteren van iets meer dan 1,5 miljoen, gedekt uit bijdragen van het beheersbudget en deels door Rijkswaterstaat. Gevraagd wordt of dat deel dat uit het beheersbudget komt, al was voorzien. De fractie VVD vindt het een goede zaak dat dit verkeersprobleem wordt aangepakt. Gevraagd wordt waarom dit nu op de agenda staat. Hier is sprake van een deelproject, het totale plan wordt echter gemist, het gaat om totaal 40 maatregelen. Gevraagd wordt naar de kosten voor Breda, Rijkswaterstaat en hoeveel subsidie van het RWS wordt er ontvangen? De fractie PvdA meldt dat dit een vraag is over de geheime stukken. De voorzitter erkent dit en meldt dat beantwoording hierover in een besloten deel van de vergadering moet plaatsvinden. De fractie VVD vraagt of een extra rijstrook en het verlengen van de opstelstrook voldoende is om opstoppingen te voorkomen. Richting Antwerpen lijkt weinig wezenlijks veranderd. Verkeer uit Prinsenbeek en verkeer vanaf de A16 richting centrum van Breda zal nog steeds voorrang moeten krijgen. Ook de toerit naar de A16 wordt niet veranderd. Gevraagd wordt welke andere alternatieven zijn bedacht en hoe kan de doorstroming richting Antwerpen worden verbeterd? De fractie SP informeert allereerst of de subsidie nu binnen is. Wethouder Van den Berg meldt dat de subsidie is toegezegd. De fractie SP vindt het een goed plan, betere doorstroming is goed voor iedereen, ook voor het milieu, al worden de kosten hoog geacht. Gevraagd wordt hoe lang het viaduct uit de zestiger-jaren nog mee kan na de opknapbeurt. De fractie BOB vindt het een goed plan, bevordering van de doorstroming is noodzakelijk en het werk met werk maken is een goede zaak. Een lange opstelstrook richting Antwerpen geeft ruimt op de Noordelijke Rondweg, maar bij het linksafslaan is er een trechter van twee invoegstroken naar één om op de A16 te kunnen komen en dat zou problemen kunnen vormen. Gevraagd wordt of de groene golf doorgetrokken kan worden tot en met de verkeerslichten bij de Westerhagelaan. Gevraagd wordt of het ook mogelijk is om voor bestuurders die zich vergist hebben in de weg vanuit de Westerhagelaan en linksaf Centrum zouden willen, dit onmogelijk te maken. De fractie CDA vindt de opmerkingen van VVD terecht, maar voor een totale oplossing zullen er grootschaliger ingrepen gedaan moeten worden en dat past niet in de planning voor de komende jaren. Het CDA zou graag zien het hele maatregelenpakket om de ruit van Breda klaar te krijgen zo snel mogelijk door te voeren. Gevraagd wordt om het totale pakket van 40 maatregelen bekend te maken. Gevraagd wordt tenslotte ook naar meer inzicht in de verkeersafwikkeling. De fractie Trots/Opa is positief over het voorstel, wel vraagt ook zij zich af hoe het verder gaat met de aansluiting op de A16. Gevraagd wordt of de snelheidsverbetering ook zal gaan gelden voor de ochtendspits. De fractie D66 staat ook positief ten opzichte van dit plan, de maatregelen kunnen bijdragen aan de verbetering van de doorstroming, maar men vraagt zich af hoe dit in het totaalpakket valt. De fractie Breda 97 is positief over dit plan. Wethouder Van den Berg bemerkt de behoefte aan meer informatie over het 40 punten-pakket over de verkeersstromen in Breda en zal deze vraag doorleiden naar Wethouder Akinci met de vraag of hierover een voorlichtingsavond georganiseerd kan worden. De melding op de website dat er al is begonnen behelst enkel de bomenkap, het stuk ligt nu op tafel omdat de raad de gelden moet voteren om aan de slag te kunnen gaan. Doordat met vele partijen gewerkt wordt zit er enige tijdsdruk op, ook al omdat gewerkt moet worden met treinvrije dagen, die lang van tevoren aangevraagd moeten worden. Het voorstel zal niet alleen tijdswinst opleveren voor de automobilist, maar is ook goed voor de leefbaarheid. Het aanpakken van alle viaducten in een keer is uit financieel oogpunt niet mogelijk. Naar een groene golf wordt in principe altijd gekeken. Ambtelijke toevoeging: Wijzigingen in de afrit vanuit Antwerpen en de oprit naar Antwerpen zijn beschreven in de Ruit van Breda, een pakket van maatregelen met een rol voor alle weggebruikers en Breda is hierin afhankelijk van de beschikbaarheid van gelden van het Rijk en dat is nu niet het geval. Wethouder Van den Berg erkent dat het hier om veel geld gaat maar benadrukt ook dat hier om veel werkzaamheden gaat en werk met werk gemaakt wordt. Het geheel moet nog aanbesteed worden, verwezen wordt hierbij naar de geheime stukken. Of er veel verschil zit in ochtend- en avondspits is niet bekend. Ambtelijke toevoeging: er wordt van uitgegaan dat de avondspits de stad uit maatgevend is. Besluitenlijst Cie. Ruimte dd 17 maart

6 De fractie Trots/Opa informeert of bij de verhoging van de snelheid in de avondspits er rekening gehouden wordt dat de oprit van de A16 niet aangepast wordt, dus zorgt deze aanpassing op zich al voor een verhoging met 20 km/uur? Wethouder Van den Berg: de verwachting is een verhoging van 20 km/uur. Het viaduct heeft normaliter een levensverwachting tussen de 60 en 80 jaar, er heeft een veiligheidsinspectie plaatsgevonden, met aangepaste maatregelen kan het weer 25 jaar mee, afhankelijk van het gebruik. Tweede termijn. De fractie GL wil graag ingaan op de uitnodiging om in gesprek te gaan over het totale pakket van de liggende maatregelen en de achterliggende gedachten om op die manier de onduidelijkheden te kunnen wegnemen en de verschillende verkeerskundige opvattingen met elkaar uit te wisselen. De fractie PvdA is nog op één punt in verwarring: dit project wordt gefinancierd uit verschillende potjes, waarvan een het potje beheer is. Waarom moet dat deel dan vandaag gevoteerd worden, want dat is toch allang beschikbaar? Wethouder Van den Berg: grote aanbestedingen worden altijd door de raad gevoteerd. Bovendien wordt hier ook werk met werk gemaakt en dat vergt extra kosten die buiten het normale beheer vallen. De fractie SP vindt het werk met werk maken een prima zaak en complimenteert het college dat dit deze zomer al aangepakt wordt. Wethouder Van den Berg meldt dat er aan de commissie een uitnodiging gestuurd is om te gaan wandelen en inzichtelijk te maken wat er bedoeld wordt in Beheer met B en B min niveau en dan kan misschien aansluitend gesproken worden over de Ruit en de mobiliteit in de stad. Advies commissie: Alle fracties adviseren positief; het voorstel zal op de verzamellijst worden geplaatst. XI. Sluiting. De voorzitter sluit deze commissievergadering onder dankzegging voor de inzet en inbreng van de aanwezigen en na gewezen te hebben op de uitnodiging voor een werkbezoek beleidskader kapitaalgoederen Openbare Ruimte op 23 maart en tenslotte geconstateerd te hebben dat de veranderde invulling van de regels voor het debat redelijk bevalt en graag van de commissieleden hoort wat zij hiervan vinden. Besluitenlijst Cie. Ruimte dd 17 maart

Notulen 3e vergadering, 10 februari 2015

Notulen 3e vergadering, 10 februari 2015 Notulen 3e vergadering, 10 februari 2015 Commissie Omgeving Aanwezig: Voorzitter : dhr. N. Zarroy CDA : dhr. J. Roefs, dhr. M. Heesakkers, dhr. T. van Wetten VVD : dhr. J. Möllmann, dhr. R. Michiels PvdA

Nadere informatie

Beantwoording ontvangen reacties op het voornemen tot aanpassing van het Verkeerscirculatieplan (VCP) Ulft nr opmerking antwoord

Beantwoording ontvangen reacties op het voornemen tot aanpassing van het Verkeerscirculatieplan (VCP) Ulft nr opmerking antwoord Beantwoording ontvangen reacties op het voornemen tot aanpassing van het Verkeerscirculatieplan (VCP) Ulft nr opmerking antwoord Elk nummer correspondeert met een ingekomen reactie. Voor het openbare overzicht

Nadere informatie

Notulen vergadering 16 maart 2015, 19.30 uur, Boscotondo

Notulen vergadering 16 maart 2015, 19.30 uur, Boscotondo Notulen vergadering 16 maart 2015, 19.30 uur, Boscotondo Commissie M Aanwezig: Voorzitter: Griffie: Leden commissie M: Portefeuille: Notulist: Afw. m.k. J. Roefs P. Berkers Dhr. M. Chahim (PvdA), dhr.

Nadere informatie

ALGEMENE BESCHOUWINGEN VAN DE CDA-FRACTIE NAAR AANLEIDING VAN DE GEMEENTEBEGROTING 2012

ALGEMENE BESCHOUWINGEN VAN DE CDA-FRACTIE NAAR AANLEIDING VAN DE GEMEENTEBEGROTING 2012 ALGEMENE BESCHOUWINGEN VAN DE CDA-FRACTIE NAAR AANLEIDING VAN DE GEMEENTEBEGROTING 2012 Algemeen Vandaag staat de 2 e begroting van dit college op de agenda. Het college geeft aan dat deze begroting niet

Nadere informatie

Analyse van de prestatieovereenkomsten tussen gemeenten en woningcorporaties in 2013

Analyse van de prestatieovereenkomsten tussen gemeenten en woningcorporaties in 2013 Analyse van de prestatieovereenkomsten tussen gemeenten en woningcorporaties in 2013 In opdracht van het Ministerie van BZK november 2013 ir. Cel R.M. Severijn BV Lattropperstraat 74 7591 PK Denekamp 0541.350.827/06.13.788.492

Nadere informatie

Verslag van agendapunt 2 Hoorzitting uitvoeringsprogramma s visie binnenstad van de Politieke Markt Deventer.

Verslag van agendapunt 2 Hoorzitting uitvoeringsprogramma s visie binnenstad van de Politieke Markt Deventer. Verslag van agendapunt 2 Hoorzitting uitvoeringsprogramma s visie binnenstad van de Politieke Markt Deventer. Datum: 8 december 2010 Agendapunt : 2. Hoorzitting uitvoeringsprogramma s visie binnenstad

Nadere informatie

Verslag van de OPENBARE BESLUITRONDE POLITIEKE AVOND van de gemeenteraad van Nijmegen d.d. 11 februari 2015

Verslag van de OPENBARE BESLUITRONDE POLITIEKE AVOND van de gemeenteraad van Nijmegen d.d. 11 februari 2015 Verslag van de OPENBARE BESLUITRONDE POLITIEKE AVOND van de gemeenteraad van Nijmegen d.d. 11 februari 2015 Aanwezig zijn: de leden: mw. A van den Berg, dhr. B.K. van Berkel, dhr. P.H.J. Boekhorst, mw.

Nadere informatie

Apeldoorn legt de lat voor veiligheid lager. compleet vernieuwd! Raad wil nieuwe detailhandelsvisie. Coffeeshopbeleid ter discussie. C.S.L.

Apeldoorn legt de lat voor veiligheid lager. compleet vernieuwd! Raad wil nieuwe detailhandelsvisie. Coffeeshopbeleid ter discussie. C.S.L. sgp post compleet vernieuwd! Apeldoorn legt de lat voor veiligheid lager Raad wil nieuwe detailhandelsvisie In gesprek met C.S.L. Janse Coffeeshopbeleid ter discussie Nieuwsbrief 30 SGP-fractie Apeldoorn

Nadere informatie

14 Wet werk en zekerheid

14 Wet werk en zekerheid 14 Aan de orde is de voortzetting van de behandeling van: - het wetsvoorstel Wijziging van verschillende wetten in verband met de hervorming van het ontslagrecht, wijziging van de rechtspositie van flexwerkers

Nadere informatie

Winsum heeft het! Woonvisie

Winsum heeft het! Woonvisie Winsum heeft het! Woonvisie datum 2 december 2013 KAW architecten en adviseurs Postbus 1527 9701 BM Groningen Hofstraat 8 9712 JB Groningen Telefoon (050) 369 58 70 Fax (050) 369 58 71 Email info@kaw.nl

Nadere informatie

Professionalisering van besturen in het primair onderwijs

Professionalisering van besturen in het primair onderwijs Professionalisering van besturen in het primair onderwijs 2 - Professionalisering van besturen in het primair onderwijs Professionalisering van besturen in het primair onderwijs Verslag van de commissie

Nadere informatie

Toezicht op herbeoordelingen door banken van rentederivaten bij het nietprofessionele

Toezicht op herbeoordelingen door banken van rentederivaten bij het nietprofessionele Rapportage rentederivatendienstverlening aan het MKB Toezicht op herbeoordelingen door banken van rentederivaten bij het nietprofessionele MKB Maart 2015 3333 Autoriteit Financiële Markten De AFM bevordert

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Voorwoord... 4

Inhoudsopgave. Voorwoord... 4 1 Inhoudsopgave Voorwoord... 4 Hoofdstuk 1. Verantwoording van het onderzoek... 6 1.1 Aanleiding... 6 1.2 Samenstelling en ondersteuning raadscommissie... 6 1.3 Doel van het onderzoek en onderzoeksvragen...

Nadere informatie

Voorzieningen onder dak. Integraal accommodatiebeleid gemeente Uithoorn 2008 2014 en daarna

Voorzieningen onder dak. Integraal accommodatiebeleid gemeente Uithoorn 2008 2014 en daarna Voorzieningen onder dak Integraal accommodatiebeleid gemeente Uithoorn 2008 2014 en daarna 2 Voorzieningen onder dak Integraal accommodatiebeleid gemeente Uithoorn 2008 2014 en daarna Inhoudsopgave 1.

Nadere informatie

Rekenkamercommissie Soest Treft subsidie doel?

Rekenkamercommissie Soest Treft subsidie doel? Rekenkamercommissie Soest Treft subsidie doel? Een onderzoek naar het subsidieproces van de gemeente Soest 25 September 2006. Inhoudsopgave 1. Inleiding en achtergronden...2 2. Probleemstelling...3 3.

Nadere informatie

STAP 5 - AGENDA VOOR DE STAD

STAP 5 - AGENDA VOOR DE STAD STAP 5 AGENDA VOOR DE STAD mei 2015 STAP 5 - AGENDA VOOR DE STAD BESLUITVORMING DOMEINEN EN BESPARINGSVOORSTELLEN KADERNOTA 2016 26 mei 2015 STAP 5 AGENDA VOOR DE STAD mei 2015 INHOUDSOPGAVE Samenvatting

Nadere informatie

Met alle macht. Aansturen op politieke beïnvloeding

Met alle macht. Aansturen op politieke beïnvloeding 1 Met alle macht Aansturen op politieke beïnvloeding 2 E-Quality, kenniscentrum voor emancipatie, gezin en diversiteit Postbus 85808 2508 CM Den Haag Laan Copes van Cattenburch 71 2585 EW Den Haag F +31

Nadere informatie

Nota zienswijzen. Bestemmingsplan Herontwikkeling Verlengde Blokkenweg 12 e.o.

Nota zienswijzen. Bestemmingsplan Herontwikkeling Verlengde Blokkenweg 12 e.o. Nota zienswijzen Bestemmingsplan Herontwikkeling Verlengde Blokkenweg 12 e.o. December 2013 Hoofdstuk 1 Het ontwerpbestemmingsplan Herontwikkeling Verlengde Blokkenweg 12 e.o. heeft van donderdag 17 oktober

Nadere informatie

Samen maken we de stad. Coalitieakkoord 2014 2018 Amersfoort

Samen maken we de stad. Coalitieakkoord 2014 2018 Amersfoort Samen maken we de stad Coalitieakkoord 2014 2018 Amersfoort 18 april 2014 Voorwoord De coalitie gaat de komende vier jaar samenwerken met de voltallige raad, met de stad en de regio. Dichtbij elkaar en

Nadere informatie

"Aan tafel!" dialoogtafel. noordoost Groningen. kwartiermakers

Aan tafel! dialoogtafel. noordoost Groningen. kwartiermakers kwartiermakers dialoogtafel noordoost Groningen "Aan tafel!" Een verkenning naar de mogelijkheid om in het aardbevingsgebied Noordoost Groningen een dialoogtafel op te zetten Eindadvies van de kwartiermakers

Nadere informatie

Actieplan Open overheid

Actieplan Open overheid Directoraat-Generaal Wonen, Bouwen en Integratie Actieplan Open overheid Datum September 2013 Status Definitief Pagina 2 van 40 1 Inleiding: Open overheid begint niet bij nul... 5 1.1 Actuele voorbeelden...

Nadere informatie

Smaken verschillen. Onderzoek naar de betekenis van de POA's voor het provinciaal arbeidsmarktbeleid

Smaken verschillen. Onderzoek naar de betekenis van de POA's voor het provinciaal arbeidsmarktbeleid Onderzoek naar de betekenis van de POA's voor het provinciaal arbeidsmarktbeleid Colofon De Rekenkamer Oost-Nederland is een onafhankelijk orgaan dat onderzoek doet naar de doeltreffendheid, doelmatigheid

Nadere informatie

Betreft: officiële klacht inzake transparant bestuur en betrekken van burgers zoals vastgelegd in het coalitieakkoord.

Betreft: officiële klacht inzake transparant bestuur en betrekken van burgers zoals vastgelegd in het coalitieakkoord. Gouda, 30 april 2015 Aangetekend verzonden, gemaild naar alle Raadsleden, wethouders en burgemeester, de pers ter hand gesteld, alsmede geplaatst op www.goudanoordzoalshethoort.info Betreft: officiële

Nadere informatie

Zicht op Leids vastgoed

Zicht op Leids vastgoed Zicht op Leids vastgoed Voorwoord Voor u ligt het rapport 'Zicht op Leids vastgoed' dat in opdracht van de Rekenkamercommissie Leiden is opgesteld. De Rekenkamercommissie hoopt met dit onderzoek de raad

Nadere informatie

1 e fase MER KNOOPPUNT HOEVELAKEN. Eind concept versie 1.3

1 e fase MER KNOOPPUNT HOEVELAKEN. Eind concept versie 1.3 1 e fase MER KNOOPPUNT HOEVELAKEN Eind concept versie 1.3 Inhoudsopgave Samenvatting A. Inleiding... 5 B. De problematiek en de doelen... 6 C. De oplossingen vergeleken... 8 D. Hoe nu verder?... 12 Leeswijzer

Nadere informatie

Aan de slag met social return. De toepassing van social return bij inkopen en aanbesteden provincie Overijssel

Aan de slag met social return. De toepassing van social return bij inkopen en aanbesteden provincie Overijssel De toepassing van social return bij inkopen en aanbesteden provincie Overijssel Colofon De Rekenkamer Oost-Nederland is een onafhankelijk orgaan dat onderzoek doet naar de doeltreffendheid, doelmatigheid

Nadere informatie

Inhouds opgave. Hoofdstuk 1 Voorwoord en inleiding...4

Inhouds opgave. Hoofdstuk 1 Voorwoord en inleiding...4 Grip op de ingreep Inhouds opgave Hoofdstuk 1 Voorwoord en inleiding...4 Hoofdstuk 2 Rechtspositie van huurder...5 2.1 Huurcontracten voor (on)bepaalde tijd... 5 2.2 Gronden om de huur op te zeggen....

Nadere informatie

De drempel laag, de lat hoog!

De drempel laag, de lat hoog! De drempel laag, de lat hoog! Bestuursovereenkomst Raadsperiode 2014 2018 IJsselstein Bestuursovereenkomst Raadsperiode 2014 2018 IJsselstein Voorwoord D66, VVD en CDA hebben overeenstemming bereikt om

Nadere informatie

AGENDA. Vergadering Ledenraad Datum 13 mei 2015 Tijdstip 16.00-19.00 uur Plaats BNA Meet & Greet, derde verdieping Huys Azië Jollemanhof 14, Amsterdam

AGENDA. Vergadering Ledenraad Datum 13 mei 2015 Tijdstip 16.00-19.00 uur Plaats BNA Meet & Greet, derde verdieping Huys Azië Jollemanhof 14, Amsterdam AGENDA Vergadering Ledenraad Datum 13 mei 2015 Tijdstip 16.00-19.00 uur Plaats BNA Meet & Greet, derde verdieping Huys Azië Jollemanhof 14, Amsterdam 1 Opening 2 Ingekomen post en mededelingen 3 Vaststellen

Nadere informatie

Voorstel van wet tot het geven aan gemeenten van de verantwoordelijkheid voor schuldhulpverlening (Wet gemeentelijke schuldhulpverlening)

Voorstel van wet tot het geven aan gemeenten van de verantwoordelijkheid voor schuldhulpverlening (Wet gemeentelijke schuldhulpverlening) Voorstel van wet tot het geven aan gemeenten van de verantwoordelijkheid voor schuldhulpverlening (Wet gemeentelijke schuldhulpverlening) Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Nadere informatie