BESLUITENLIJST VAN DE OPENBARE VERGADERING VAN DE COMMISSIE RUIMTE van 17 maart 2015

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "BESLUITENLIJST VAN DE OPENBARE VERGADERING VAN DE COMMISSIE RUIMTE van 17 maart 2015"

Transcriptie

1 BESLUITENLIJST VAN DE OPENBARE VERGADERING VAN DE COMMISSIE RUIMTE van 17 maart 2015 Aanwezig: Voorzitter: Fungerend griffier: Leden: dhr. D. Uijl dhr. R. Schoenaker mevr. C. Kranenborg VVD dhr. R. Kouwenberg VVD dhr. R. Kluijtmans D66 dhr. R. Spiegels SP dhr. J. Bruijns CDA dhr. H. van der Velde PvdA dhr. R. Sips PvdA dhr. M. Scheifes GroenLinks dhr. J.vd Ham GroenLinks mevr. P. Ruijs Breda 97 mevr. V. de Bruijn Breda 97 dhr. J. Taks Trots/Opa dhr. G. de Heer Trots/Opa dhr.a. Noorhoff BOB mevr. E. Hereijgers BOB College : wethouder B. Bergkamp wethouder B. van den Berg Vastgesteld in de vergadering van 7 april 2015, voorzitter, fungerend griffier

2 I. Opening en mededelingen van de voorzitter De voorzitter opent de vergadering met een hartelijk welkom voor alle aanwezigen. II. Aanmelding insprekers. Er zijn geen insprekers aangemeld. III. Vaststellen agenda. Met instemming van de commissie zal geëxperimenteerd worden met de behandeling van de adviespunten in kleine variaties op de gebruikelijke gang van zaken met de bedoeling om de kwaliteit van het debat te verhogen. Het is de bedoeling dat de eerste termijn van een adviespunt ongestoord verloopt zonder interrupties, met uitzondering van een verhelderende vraag. Concrete vragen in een bijdrage worden doorgeleid naar de portefeuillehouder. De bedoeling van de eerste termijn is het duidelijk naar voren brengen van een standpunt. Na reacties van het college kan in de tweede termijn het debat plaatsvinden, waarbij interrupties toegestaan worden. Tenslotte volgt reguliere advisering. De fractie VVD benadrukt dat het mogelijk moet zijn om andere fracties te bevragen, ook al is voor die fracties de tweede termijn al verlopen. De voorzitter erkent dit en zal zorgdragen dat dit ook mogelijk is. De agenda wordt verder ongewijzigd vastgesteld. IV. Vragenhalfuur. Hiervan wordt geen gebruik gemaakt. V. Vaststellen besluitenlijst van de raadscommissie Ruimte van 10 februari Het verslag wordt ongewijzigd goedgekeurd en vastgesteld. VI. Openstaande toezeggingen en moties. Eerder was gemeld dat bij toezegging 620 (Handhavingsverzoeken) de naam van Wethouder Bergkamp vermeld staat, deze moet gewijzigd worden in die van Wethouder Van den Berg; dit zal in het eerstvolgende overzicht worden aangepast. Het programma Toezicht en Handhaving is door het college aangeboden en zal worden geagendeerd voor de commissie Bestuur van 9 april. Ingestemd wordt door de commissie om toezegging 688 ( verkeersbeeld omgeving Molengracht) als afgedaan te beschouwen. De fractie D66 informeert of er overleg over de Heilig Hartkerk geweest is met ontwikkelaars. Wethouder Bergkamp meldt dat er overleg heeft plaatsgevonden, ook met het bewonerscomité, maar dit heeft nog niet geleid tot definitieve afronding van de afspraken. VII. Termijnagenda commissie De fractie D66 informeert of het onderwerp handhaving en omgang met verzoeken hierover nog steeds op de agenda voor het eerste kwartaal staat. Wethouder Van den Berg: daar gaan we nog steeds van uit. Besluitenlijst Cie. Ruimte dd 17 maart

3 VIII. Ingekomen stukken ter kennisname Wethouder Bergkamp zegt toe om op korte termijn met een update van de termijnagena te komen. IX. Rondvraag. Hiervan wordt geen gebruik gemaakt. X. Advies- en bespreekstukken ( 1t/m 2) 1. Ter advisering: Ontwerpverklaring van geen bedenkingen voor het verbouwen van 52 appartementen in drie bestaande flats tot 130 studentenkamers aan de Epelenberg. De fractie Trots/Opa vindt de overeenkomst met WonenBreburg om de drie flats geschikt te maken voor studenten een goede zaak. Gevraagd wordt hoeveel studenteneenheden verloren gaan door vervanging van studenteneenheden aan de Lage Kant/Nieuwe Inslag en andere in Brabantpark. Door de verhuizing naar de Epelenberg zal overlast in de woonstraten afnemen en ook de parkeerdruk zal naar verwachting minder worden. Gehoopt wordt dat clustering van studenten aan de Epelenberg een positief effect op de naleving tov. de nul-meting laat zien. De fractie PvdA is blij met dit plan, zodat studentenstad Breda nog aantrekkelijker wordt. Er zijn nog wel enkele vragen. Is er al bekend hoeveel de huur zal gaan bedragen en komen studenten in aanmerking voor huurtoeslag ivm het delen van voorzieningen? Wanneer wordt nu illegale studentenhuisvesting in Breda aangepakt en hoe gaat dit gebeuren? De fractie VVD erkent dat het realiseren van voldoende studentenhuisvesting onontbeerlijk is in studentenstad Breda en plannen daarvoor kunnen rekenen op steun van de fractie. Daarnaast is positief dat bestaand vastgoed wordt herbenut en concentratie van studenten ipv verspreiding in de woonstraten is ook een goede zaak. Gevraagd wordt of de huidige parkeernorm van 0,3 voor studenten wel voldoende is, zeker bij parkeerproblemen in de omgeving. Gevraagd wordt dan ook wat er met de 78 parkeerplaatsen gebeurt. Gevraagd wordt wat handhaving op basis van de nul-meting voorstelt en geïnformeerd wordt naar het huurbedrag en wat is de relatie met het huurteam? Gevraagd wordt om wat riolering betreft rekening te houden met toekomstige scheidingsmogelijkheden van hemel- en afvalwater. De fractie BOB wil dit voorstel in het breder kader plaatsen van de succesvolle kenniseconomie van Breda en kan instemmen met dit voorstel voor uitbreiding van studentenhuisvesting. De fractie GL is ook van mening dat goede studentenhuisvesting hoort bij een stad waar studenten welkom zijn. Gevraagd wordt waarom gekozen is voor ontwikkeling in bestaande woningen, terwijl er kantoorpanden leeg staan. Kan de wethouder een indicatie geven wat er netto aan studentenkamers wordt toegevoegd en kan aangegeven worden wat er nu nog nodig is aan studentenwoningen? Gepleit wordt voor het handhaven van de parkeerplekken en gevraagd wordt of er ook gedacht is aan extra fietsparkeerplekken en andere voorzieningen zoals bankjes. De fractie SP is ook voorstander van het omkatten van appartementen naar studentenwoningen. Er worden nu betaalbare appartementen uit de voorraad gehaald, er komen er door vertrek van studenten elders ook weer bij, gevraagd wordt naar het netto verschil. En hoe wordt er voor gezorgd dat studenten ook daadwerkelijk verhuizen uit de woonstraten? Gevraagd wordt of er bij de verbouw gedacht is aan betere isolatie en andere energiebesparende maatregelen. De fractie D66 is voorstander van dit plan. Gevraagd wordt of er voorzien is in een goed communicatieplan met de omwonenden en ook is de fractie benieuwd naar aantallen in de verschuivingen. Hoe worden studenten gestimuleerd om te verhuizen? Gepleit wordt voor het handhaven van de parkeerplaatsen en voor alternatieve voorzieningen. Tenslotte wordt gevraagd hoe de duurzaamheid van het project wordt ingevuld. Ook wordt nog aandacht gevraagd voor voldoende vuilcontainers. De fractie Breda 97 is voorstander van dit plan en sluit zich aan bij de vragen van de fractie PvdA. De fractie CDA sluit zich aan bij de vragen mbt de faciliteiten voor de studenten en vraagt om welke categorie sociale huurwoningen het gaat bij deze 52 appartementen die verbouwd worden. Wethouder Bergkamp bemerkt steun in de commissie voor dit voorstel. Hij zegt toe met aanvullende informatie te komen mbt de aantallen en het netto effect in de verschuivingen en de hoogte van de huren, het zijn wel huren in de sociale sector. Door drie van de elf flats geschikt te maken voor studentenhuisvesting wordt verhuizing van studenten gestimuleerd, van dwang kan geen sprake zijn. Verwacht wordt dat er weer andere (bereikbare) woningen vrijkomen in de flats aan de Epelenberg. Dit plan past in de doelstelling voor 1000 extra studentenwoningen. Er is enige tijd terug een nul-meting gedaan in het kader van de ervaren overlast. Een directe verbinding tussen handhaving en verhuizing is niet mogelijk, wel kan dit bij handhaving als alternatief Besluitenlijst Cie. Ruimte dd 17 maart

4 aangeboden worden. De parkeerruimte blijft zoals die nu is en in het plaatsen van fietsenrekken wordt voorzien. Het aantal vuilcontainers is gekoppeld aan bewoners en zal toenemen. Gekozen is voor deze optie in bestaande woningen omdat deze zich nu voordoet en er dringend behoefte is aan betaalbare kamers. Met relatief beperkte investering kan hierin worden voorzien en dat betekent ook investeringen in bijv. gescheiden riolering hier geen optie is. Over duurzaamheid en isolatie zal ook nadere informatie komen, dit zal nog gebeuren vóór behandeling in de raad. De fractie PvdA vraagt of dan ook meteen in gesprek met WonenBreburg meegenomen kan worden de vraag over de gedeelde voorzieningen en de huursubsidie. Wethouder Bergkamp zal hier ook op terugkomen. Tweede termijn De fractie SP vindt de vrijblijvendheid in het opschuiven in de hoop dat betaalbare woningen vrijkomen enigszins verontrustend. De noodzaak om snel studentenwoningen te creëren wordt gesnapt, maar opgeroepen wordt om nog meer te zoeken naar creatievere oplossingen en gewezen wordt op leegstaande kantoren. De fractie CDA wijst er ook op dat betaalbare huurwoningen onttrokken worden voor studentenhuisvesting en vraagt wat er afgesproken is met de corporaties om deze aantallen op andere plekken weer te realiseren. Het ene probleem moet niet een ander probleem veroorzaken. De fractie PvdA snapt dat handhaving niet een-op-een te koppelen is aan het verhuizen, maar waarom is dan niet eerder begonnen met handhaven? De fractie VVD wil nog horen hoe het zit met de overtollige parkeerplekken, worden deze daadwerkelijk verwijderd? Gepleit wordt voor het behoud, aangezien er elders tekort is. Ook wordt gevraagd wat het Waterschap vindt van de dubbele riolering, is dit te duur en wat zijn hierin de regels bij een forse verbouwing? Wethouder Bergkamp benadrukt dat er een nota Kamerverhuur is vastgesteld door de raad, waarin nadrukkelijk de problematiek in Brabantpark is beschreven en waarin vastgelegd is dat toegewerkt wordt naar concentratiegebieden, met nadrukkelijke vermelding van Epelenberg. Nu wordt uitvoering gegeven aan een door de raad vastgesteld beleid. Er wordt al een hele tijd gehandhaafd ihkv de nul-meting, er is ook capaciteit hiervoor vrijgemaakt. Op het moment dat de situatie gelegaliseerd kan worden, dan gebeurt dit ook, op het moment dat deze haaks staat op het geformuleerde beleid, wordt de eigenaar gesommeerd om de woning terug te brengen in de staat waarin hij dient te verkeren en krijgt hij de tijd om ervoor te zorgen dat de bewoners elders een plek vinden. Het is wel wenselijk, maar niet mogelijk om een directe relatie te leggen tussen de ene en de andere situatie, omdat een instrument hiervoor ontbreekt. Als er nadere resultaten bekend zijn over de lopende handhavingsacties, zal dit ook ter informatie naar de commissie komen. Er worden nu volgens afspraak 130 kamers toegevoegd. Dit gaat ten koste van een aantal sociale huurwoningen, het netto resultaat wordt binnenkort gemeld. In het beleid is ook vastgesteld om actief te kijken om kantoren om te vormen naar woningen, er liggen hiervoor drie plannen van ontwikkelaars, maar dit kan niet afgedwongen worden. De parkeergelegenheid zoals die nu is, blijft behouden. Er komt dus capaciteit in de wijk vrij. Er zal extra fietsenstalling gerealiseerd worden en voor voldoende containers wordt gezorgd. De fractie CDA benadrukt dat de afname van het aantal sociale huurwoningen zorgelijk is en vraagt of er op een andere plek hier iets aan gedaan kan worden. Wethouder Bergkamp stelt dat het nu gaat om uitvoering van het door de raad vastgesteld beleid. De algemene discussie over de huisvesting van studenten is onderdeel van de Alliantie-gesprekken en daar worden ook andere afspraken gemaakt. Advies commissie: De fracties VVD en CDA nemen het voorstel mee terug, alle andere fracties adviseren positief. 2. Ter advisering: Vaststellen definitief ontwerp verbetering doorstroming noordbaan Backer en Ruebweg tussen Westerhagelaan en A16. De fractie GL informeert waarom dit stuk nu op de agenda staat, terwijl de werkzaamheden volgens aankondiging al begonnen zijn. Wethouder Van den Berg had ook liever gezien dat dit eerder was gebeurd, maar het was wachten op het beschikbaar zijn van alle kredieten en subsidies en fondsen. Besluitenlijst Cie. Ruimte dd 17 maart

5 De fractie GL snapt dit en is voorstander van de aanpassingen, het leiden van het autoverkeer buiten het centrum naar de snelwegen is een goede zaak. Wel moet uitgekeken worden met dit soort maatregelen, deze aanpassing moet gezien worden om het verkeer het centrum uit te krijgen en moet er niet toe leiden dat dit een doorsteek wordt van de A16 naar de A27. De fractie PvdA vindt dit een goede aanpak met slimme dingen in het plan. Vandaag ligt de vraag voor om een krediet te voteren van iets meer dan 1,5 miljoen, gedekt uit bijdragen van het beheersbudget en deels door Rijkswaterstaat. Gevraagd wordt of dat deel dat uit het beheersbudget komt, al was voorzien. De fractie VVD vindt het een goede zaak dat dit verkeersprobleem wordt aangepakt. Gevraagd wordt waarom dit nu op de agenda staat. Hier is sprake van een deelproject, het totale plan wordt echter gemist, het gaat om totaal 40 maatregelen. Gevraagd wordt naar de kosten voor Breda, Rijkswaterstaat en hoeveel subsidie van het RWS wordt er ontvangen? De fractie PvdA meldt dat dit een vraag is over de geheime stukken. De voorzitter erkent dit en meldt dat beantwoording hierover in een besloten deel van de vergadering moet plaatsvinden. De fractie VVD vraagt of een extra rijstrook en het verlengen van de opstelstrook voldoende is om opstoppingen te voorkomen. Richting Antwerpen lijkt weinig wezenlijks veranderd. Verkeer uit Prinsenbeek en verkeer vanaf de A16 richting centrum van Breda zal nog steeds voorrang moeten krijgen. Ook de toerit naar de A16 wordt niet veranderd. Gevraagd wordt welke andere alternatieven zijn bedacht en hoe kan de doorstroming richting Antwerpen worden verbeterd? De fractie SP informeert allereerst of de subsidie nu binnen is. Wethouder Van den Berg meldt dat de subsidie is toegezegd. De fractie SP vindt het een goed plan, betere doorstroming is goed voor iedereen, ook voor het milieu, al worden de kosten hoog geacht. Gevraagd wordt hoe lang het viaduct uit de zestiger-jaren nog mee kan na de opknapbeurt. De fractie BOB vindt het een goed plan, bevordering van de doorstroming is noodzakelijk en het werk met werk maken is een goede zaak. Een lange opstelstrook richting Antwerpen geeft ruimt op de Noordelijke Rondweg, maar bij het linksafslaan is er een trechter van twee invoegstroken naar één om op de A16 te kunnen komen en dat zou problemen kunnen vormen. Gevraagd wordt of de groene golf doorgetrokken kan worden tot en met de verkeerslichten bij de Westerhagelaan. Gevraagd wordt of het ook mogelijk is om voor bestuurders die zich vergist hebben in de weg vanuit de Westerhagelaan en linksaf Centrum zouden willen, dit onmogelijk te maken. De fractie CDA vindt de opmerkingen van VVD terecht, maar voor een totale oplossing zullen er grootschaliger ingrepen gedaan moeten worden en dat past niet in de planning voor de komende jaren. Het CDA zou graag zien het hele maatregelenpakket om de ruit van Breda klaar te krijgen zo snel mogelijk door te voeren. Gevraagd wordt om het totale pakket van 40 maatregelen bekend te maken. Gevraagd wordt tenslotte ook naar meer inzicht in de verkeersafwikkeling. De fractie Trots/Opa is positief over het voorstel, wel vraagt ook zij zich af hoe het verder gaat met de aansluiting op de A16. Gevraagd wordt of de snelheidsverbetering ook zal gaan gelden voor de ochtendspits. De fractie D66 staat ook positief ten opzichte van dit plan, de maatregelen kunnen bijdragen aan de verbetering van de doorstroming, maar men vraagt zich af hoe dit in het totaalpakket valt. De fractie Breda 97 is positief over dit plan. Wethouder Van den Berg bemerkt de behoefte aan meer informatie over het 40 punten-pakket over de verkeersstromen in Breda en zal deze vraag doorleiden naar Wethouder Akinci met de vraag of hierover een voorlichtingsavond georganiseerd kan worden. De melding op de website dat er al is begonnen behelst enkel de bomenkap, het stuk ligt nu op tafel omdat de raad de gelden moet voteren om aan de slag te kunnen gaan. Doordat met vele partijen gewerkt wordt zit er enige tijdsdruk op, ook al omdat gewerkt moet worden met treinvrije dagen, die lang van tevoren aangevraagd moeten worden. Het voorstel zal niet alleen tijdswinst opleveren voor de automobilist, maar is ook goed voor de leefbaarheid. Het aanpakken van alle viaducten in een keer is uit financieel oogpunt niet mogelijk. Naar een groene golf wordt in principe altijd gekeken. Ambtelijke toevoeging: Wijzigingen in de afrit vanuit Antwerpen en de oprit naar Antwerpen zijn beschreven in de Ruit van Breda, een pakket van maatregelen met een rol voor alle weggebruikers en Breda is hierin afhankelijk van de beschikbaarheid van gelden van het Rijk en dat is nu niet het geval. Wethouder Van den Berg erkent dat het hier om veel geld gaat maar benadrukt ook dat hier om veel werkzaamheden gaat en werk met werk gemaakt wordt. Het geheel moet nog aanbesteed worden, verwezen wordt hierbij naar de geheime stukken. Of er veel verschil zit in ochtend- en avondspits is niet bekend. Ambtelijke toevoeging: er wordt van uitgegaan dat de avondspits de stad uit maatgevend is. Besluitenlijst Cie. Ruimte dd 17 maart

6 De fractie Trots/Opa informeert of bij de verhoging van de snelheid in de avondspits er rekening gehouden wordt dat de oprit van de A16 niet aangepast wordt, dus zorgt deze aanpassing op zich al voor een verhoging met 20 km/uur? Wethouder Van den Berg: de verwachting is een verhoging van 20 km/uur. Het viaduct heeft normaliter een levensverwachting tussen de 60 en 80 jaar, er heeft een veiligheidsinspectie plaatsgevonden, met aangepaste maatregelen kan het weer 25 jaar mee, afhankelijk van het gebruik. Tweede termijn. De fractie GL wil graag ingaan op de uitnodiging om in gesprek te gaan over het totale pakket van de liggende maatregelen en de achterliggende gedachten om op die manier de onduidelijkheden te kunnen wegnemen en de verschillende verkeerskundige opvattingen met elkaar uit te wisselen. De fractie PvdA is nog op één punt in verwarring: dit project wordt gefinancierd uit verschillende potjes, waarvan een het potje beheer is. Waarom moet dat deel dan vandaag gevoteerd worden, want dat is toch allang beschikbaar? Wethouder Van den Berg: grote aanbestedingen worden altijd door de raad gevoteerd. Bovendien wordt hier ook werk met werk gemaakt en dat vergt extra kosten die buiten het normale beheer vallen. De fractie SP vindt het werk met werk maken een prima zaak en complimenteert het college dat dit deze zomer al aangepakt wordt. Wethouder Van den Berg meldt dat er aan de commissie een uitnodiging gestuurd is om te gaan wandelen en inzichtelijk te maken wat er bedoeld wordt in Beheer met B en B min niveau en dan kan misschien aansluitend gesproken worden over de Ruit en de mobiliteit in de stad. Advies commissie: Alle fracties adviseren positief; het voorstel zal op de verzamellijst worden geplaatst. XI. Sluiting. De voorzitter sluit deze commissievergadering onder dankzegging voor de inzet en inbreng van de aanwezigen en na gewezen te hebben op de uitnodiging voor een werkbezoek beleidskader kapitaalgoederen Openbare Ruimte op 23 maart en tenslotte geconstateerd te hebben dat de veranderde invulling van de regels voor het debat redelijk bevalt en graag van de commissieleden hoort wat zij hiervan vinden. Besluitenlijst Cie. Ruimte dd 17 maart

BESLUITENLIJST VAN DE OPENBARE VERGADERING VAN DE COMMISSIE ECONOMIE. VAN 17 april 2014. dhr. B. van den Berg B 97 mevr. P.

BESLUITENLIJST VAN DE OPENBARE VERGADERING VAN DE COMMISSIE ECONOMIE. VAN 17 april 2014. dhr. B. van den Berg B 97 mevr. P. BESLUITENLIJST VAN DE OPENBARE VERGADERING VAN DE COMMISSIE ECONOMIE VAN 17 april 2014 Aanwezig: Voorzitter: Fungerend griffier: dhr. R. Kluijtmans Mevr. M. Hertogh Leden: dhr. D. Quaars VVD mevr. M. Vermeer

Nadere informatie

BESLUITENLIJST VAN DE OPENBARE GECOMBINEERDE VERGADERING VAN DE COMMISSIES RUIMTE, BESTUUR, ECONOMIE EN MAATSCHAPPIJ. van 8 september 2015

BESLUITENLIJST VAN DE OPENBARE GECOMBINEERDE VERGADERING VAN DE COMMISSIES RUIMTE, BESTUUR, ECONOMIE EN MAATSCHAPPIJ. van 8 september 2015 BESLUITENLIJST VAN DE OPENBARE GECOMBINEERDE VERGADERING VAN DE COMMISSIES RUIMTE, BESTUUR, ECONOMIE EN MAATSCHAPPIJ. van 8 september 2015 Aanwezig: Voorzitter: Fungerend griffier: dhr. D. Uijl dhr. R.

Nadere informatie

Agenda Raadscommissie Ruimte. Datum: 4 oktober 2011. Datum: 13 oktober 2011. Raadszaal (Stadhuis) Vanaf agendapunt IX.8. voort te zetten op:

Agenda Raadscommissie Ruimte. Datum: 4 oktober 2011. Datum: 13 oktober 2011. Raadszaal (Stadhuis) Vanaf agendapunt IX.8. voort te zetten op: Agenda Raadscommissie Ruimte Datum: 4 oktober 2011 Tijd: 19.30 uur Vanaf agendapunt IX.8. voort te zetten op: Datum: 13 oktober 2011 Tijd: 19.30 uur Locatie: Raadszaal (Stadhuis) Agenda I. Opening en mededelingen

Nadere informatie

Besluitenlijst van de commissievergadering Ruimtelijke Zaken van 8 december 2011

Besluitenlijst van de commissievergadering Ruimtelijke Zaken van 8 december 2011 Besluitenlijst van de commissievergadering Ruimtelijke Zaken van 8 december 2011 Datum: 8 december 2011 Aanvang: 20:00 uur Einde: 23:30 uur Vergaderlocatie: Raadzaal, raadhuis Voorzitter: Carlo van Esch

Nadere informatie

Reglement van orde voor de raad, verordening op de raadscommissies en huishoudelijk reglement van het presidium

Reglement van orde voor de raad, verordening op de raadscommissies en huishoudelijk reglement van het presidium Reglement van orde voor de raad, verordening op de raadscommissies en huishoudelijk reglement van het presidium Inleiding In het presidium van 31 maart 2016 is afgesproken dat de voorstellen m.b.t.: Reglement

Nadere informatie

De voorzitter opent de vergadering met een hartelijk welkom voor alle aanwezigen.

De voorzitter opent de vergadering met een hartelijk welkom voor alle aanwezigen. BESLUITENLIJST VAN DE OPENBARE VERGADERING VAN DE COMMISSIE RUIMTE van 12 april 2016 Aanwezig: Voorzitter: Fungerend griffier: dhr. D. Uijl dhr. R. Schoenaker Leden: dhr. R. Kouwenberg VVD mevr. C. Kranenborg

Nadere informatie

college van burgemeester en wethouders

college van burgemeester en wethouders GEMEENTE BREDA * B E S L U I T E N L I J S T * voor de vergadering van het college van burgemeester en wethouders op 01-06-2010 Aanwezig: Burgemeester Van der Velden Wethouder Arbouw Wethouder Meeuwis

Nadere informatie

BESLUITENLIJST VAN DE OPENBARE VERGADERING VAN DE COMMISSIE STRUCTUURVISIE van 7 maart 2012

BESLUITENLIJST VAN DE OPENBARE VERGADERING VAN DE COMMISSIE STRUCTUURVISIE van 7 maart 2012 BESLUITENLIJST VAN DE OPENBARE VERGADERING VAN DE COMMISSIE STRUCTUURVISIE van 7 maart 2012 Aanwezig: Voorzitter: Fungerend griffier: Mevr. L. van Beek dhr. J. de Hoogh Leden: dhr B. Adank - VVD mevr.

Nadere informatie

Agenda Raadscommissie Bestuur Datum : 23 april 2013 Tijd : 19.00 uur (!!) Locatie : Raadszaal (Stadhuis)

Agenda Raadscommissie Bestuur Datum : 23 april 2013 Tijd : 19.00 uur (!!) Locatie : Raadszaal (Stadhuis) genda Raadscommissie estuur Datum : 23 april 2013 Tijd : 19.00 uur (!!) Locatie : Raadszaal (Stadhuis) genda I. Opening en mededelingen van de voorzitter. II. anmelding insprekers. Insprekers dienen zich

Nadere informatie

Besluitenlijst Commissie Regionale aangelegenheden, Economie en Financiën 13-03-2008

Besluitenlijst Commissie Regionale aangelegenheden, Economie en Financiën 13-03-2008 Besluitenlijst Commissie Regionale aangelegenheden, Economie en Financiën 13-03-2008 Besluitenlijst van de openbare vergadering van de raadscommissie Regionale aangelegenheden, Economie en Financiën d.d.

Nadere informatie

Besluitenlijst Not

Besluitenlijst Not Besluitenlijst Not14-0161 Onderwerp: Aanwezigen: Afwezigen: Bestuurlijk: Raadscommissie Middelen/Stadsbeheer d.d. 12 mei 2014, 20.00 uur De heer A. Harren (voorzitter), mevrouw E.A.Schreiner raadsgriffier

Nadere informatie

Verslag van de vergadering van de Wmo adviesraad Medemblik d.d. 28 april 2014

Verslag van de vergadering van de Wmo adviesraad Medemblik d.d. 28 april 2014 Verslag van de vergadering van de Wmo adviesraad Medemblik d.d. 28 april 2014 Aanwezig: Dhr. S.H. Koenen Dhr. H. Vrieze Mw. N. Swart-Kolenberg Mw. I. Koen-Paap Mw. E. Singer Mw. F. Fikry Mw. H. Sijm-Wissink

Nadere informatie

iiiiiiiiioiiiniiiui Registratienummer: 13.0003415

iiiiiiiiioiiiniiiui Registratienummer: 13.0003415 Registratiedatum:24A)972013 iiiiiiiiioiiiniiiui Registratienummer: 13.0003415 Titel/onderwerp: Beslissen over het initiatiefvoorstel 'Verbeteren omgeving Station Veiperpoorť Datum: 23 september 2013 Van:

Nadere informatie

gemeente Eindhoven Betreft openbare vergadering van 15 januari 2013, locatie commissiekamer, aanvang 18.45 uur, einde 19.15 uur.

gemeente Eindhoven Betreft openbare vergadering van 15 januari 2013, locatie commissiekamer, aanvang 18.45 uur, einde 19.15 uur. gemeente Eindhoven Griffie gemeenteraad Commissiesecretariaat Behandeld door J.Verheugt Telefoon (040) 238 2103 Verzenddatum 27 februari 2013 Verslag commissie Maatschappij en Cultuur (cie MC) Betreft

Nadere informatie

Gemeente Breda. Registratienr: [ 40745] Raadsvoorstel. Onderwerp Actieplan studentenhuisvesting

Gemeente Breda. Registratienr: [ 40745] Raadsvoorstel. Onderwerp Actieplan studentenhuisvesting Gemeente Breda Raadsvoorstel Agendapuntnummer: Registratienr: [ Aantal bijlagen: -- 40745] Onderwerp Actieplan studentenhuisvesting Voorgesteld besluit 1. Vaststellen actieplan studentenhuisvesting Inleiding

Nadere informatie

Raadsvoorstel 10 september 2009 AB09.00730 RV2009.162

Raadsvoorstel 10 september 2009 AB09.00730 RV2009.162 Raadsvergadering d.d. Casenummer Raadsvoorstelnummer Raadsvoorstel 10 september 2009 AB09.00730 RV2009.162 Gemeente Bussum Kredietvotering Uitvoeringsfase Spoorzone Zuid Gewestlocatie Brinklaan 35 Postbus

Nadere informatie

Uitnodiging. 1) Opening. 2) Mededelingen Mw. Gooijer heeft gemeld afwezig te zijn en haar reactie vooraf door te geven.

Uitnodiging. 1) Opening. 2) Mededelingen Mw. Gooijer heeft gemeld afwezig te zijn en haar reactie vooraf door te geven. Griffie Torenhove kamer 7.19 Martinus Nijhofflaan 2 Delft Behandeld door Anja van den Berg Telefoon 015 260 2416 Fax - afmvdberg@delft.nl Aan Werkgroep enquêteverzoek Telefoon 14015 Fax 015 260 24 29 Internet

Nadere informatie

Besluitenlijst van de vergadering van de Statencommissie Verkeer en Milieu van 9 januari 2013

Besluitenlijst van de vergadering van de Statencommissie Verkeer en Milieu van 9 januari 2013 Besluitenlijst van de vergadering van de Statencommissie Verkeer en Milieu van 9 januari 2013 Agendapunt Voorstel Besluit / toezegging Actie 1 a) Opening en mededelingen De voorzitter, de heer De Vree,

Nadere informatie

CONCEPT-ADVIESLIJST RAADSCOMMISSIE ECONOMISCHE ZAKEN GEMEENTE WEERT D.D. 07-03-2012

CONCEPT-ADVIESLIJST RAADSCOMMISSIE ECONOMISCHE ZAKEN GEMEENTE WEERT D.D. 07-03-2012 CONCEPT-ADVIESLIJST RAADSCOMMISSIE ECONOMISCHE ZAKEN GEMEENTE WEERT D.D. 07-03-2012 Voorzitter Commissiegriffier Aanwezig de leden Afwezig de leden Plaatsvervangende leden Deelnemers aan de beraadslagingen

Nadere informatie

Besluitenlijst van de vergadering van de Statencommissie Mobiliteit, Kennis en Economie van 12 mei 2010

Besluitenlijst van de vergadering van de Statencommissie Mobiliteit, Kennis en Economie van 12 mei 2010 Besluitenlijst van de vergadering van de Statencommissie Mobiliteit, Kennis en Economie van 12 mei 2010 Agendapunt Voorstel Besluit / toezegging Actie 1 19:00 uur Opening De voorzitter heet iedereen welkom

Nadere informatie

gemeente Eindhoven Betreft openbare vergadering van 18 februari 2014, locatie Raadszaal, aanvang 20:30 uur tot 23:30 uur

gemeente Eindhoven Betreft openbare vergadering van 18 februari 2014, locatie Raadszaal, aanvang 20:30 uur tot 23:30 uur A gemeente Eindhoven Griffie gemeenteraad Commissiesecretariaat Besluitenlijst Gemeenteraad Betreft openbare vergadering van 18 februari 2014, locatie Raadszaal, aanvang 20:30 uur tot 23:30 uur Definitieve

Nadere informatie

Vermeerzaal 1.03. Pvda en Trots: Raadsinformatiebrief 2012-145: Combinatiefunctionaris Hessels/Bongers. Oostlander/Pen

Vermeerzaal 1.03. Pvda en Trots: Raadsinformatiebrief 2012-145: Combinatiefunctionaris Hessels/Bongers. Oostlander/Pen De Raad 18-12-2012 Aanvang: 19:00 *gewijzigd / toegevoegd ten opzichte van eerder gepubliceerde versie Tijd Raadzaal 1.02 Molendijkzaal 0.01 Vermeerzaal 1.03 Het Plein 19:00 19:15 - - VERVALLEN: Vragen

Nadere informatie

BESLUITENLIJST VAN DE OPENBARE VERGADERING VAN DE COMMISSIE BOUWEN EN WONEN VAN 22 oktober 2009

BESLUITENLIJST VAN DE OPENBARE VERGADERING VAN DE COMMISSIE BOUWEN EN WONEN VAN 22 oktober 2009 BESLUITENLIJST VAN DE OPENBARE VERGADERING VAN DE COMMISSIE BOUWEN EN WONEN VAN 22 oktober 2009 Aanwezig: Voorzitter: Fungerend griffier: College: dhr.a. Lips dhr. J. de Hoogh dhr G. Posthuma - PvdA dhr.

Nadere informatie

Gewijzigd Raadsvoorstel

Gewijzigd Raadsvoorstel Gewijzigd Raadsvoorstel Aan de raad van de gemeente Sliedrecht Zaaknummer: 1077115 Sliedrecht, 6 augustus 2013 Onderwerp: Kruispunt Ouverture met toe- en afrit A15 Beslispunten 1. In te stemmen met het

Nadere informatie

Balans opmaken woonagenda

Balans opmaken woonagenda Balans opmaken woonagenda Integraal perspectief lokale woonmarkt; van doelstelling naar realisatie Aanleiding De Partij van de Arbeid wil met behulp van deze notitie een overzicht geven van de doelstellingen

Nadere informatie

CONCEPT ADVIESLIJST OPENBARE VERGADERING VAN DE RAADSCOMMISSIE WELZIJN D.D. 10-09-2013

CONCEPT ADVIESLIJST OPENBARE VERGADERING VAN DE RAADSCOMMISSIE WELZIJN D.D. 10-09-2013 CONCEPT ADVIESLIJST OPENBARE VERGADERING VAN DE RAADSCOMMISSIE WELZIJN D.D. 10-09-2013 Voorzitter Commissiegriffier H.P.M. Lempens P.A.W. Otten Aanwezig de leden G.J. van Buuren (VVD), G.J.W. Gabriëls

Nadere informatie

Notulen informatieavond GALVANO Aalsterweg

Notulen informatieavond GALVANO Aalsterweg 6 januari 2014 Notulen informatieavond GALVANO Aalsterweg 1. Opening / wie zijn wij Marc Reijs opent de informatieavond en heet iedereen van harte welkom. Foolen & Reijs Vastgoed BV (FRV) houd zich bezig

Nadere informatie

BESLUITENLIJST VAN DE OPENBARE VERGADERING VAN DE COMMISSIE RUIMTE van 30 juni 2015

BESLUITENLIJST VAN DE OPENBARE VERGADERING VAN DE COMMISSIE RUIMTE van 30 juni 2015 BESLUITENLIJST VAN DE OPENBARE VERGADERING VAN DE COMMISSIE RUIMTE van 30 juni 2015 Aanwezig: Voorzitter: Fungerend griffier: dhr. D. Uijl dhr. R. Schoenaker Leden: dhr. D. Quaars VVD dhr. R. Kouwenberg

Nadere informatie

Aanpassingen vergaderstructuur. Voorstel. Inleiding. Toelichting vergaderstructuur

Aanpassingen vergaderstructuur. Voorstel. Inleiding. Toelichting vergaderstructuur Aanpassingen vergaderstructuur Voorstel 1. kennis nemen van de concept jaaragenda 2. vaststellen thematische indeling commissies 3. toevoegen beeldvormend deel, voorafgaand aan de reguliere commissievergadering

Nadere informatie

21v 0t Aangenomen College: neemt de motie over.

21v 0t Aangenomen College: neemt de motie over. OVERZICHT STATUS AANGEHOUDEN EN AANGENOMEN MOTIES (vanaf 2006) PERIODE 2010-2014 Behorend bij de Lijst van Ingekomen Stukken bij de raadsvergadering van 31 maart 2011 Raadsvergadering Door Onderwerp Stemming

Nadere informatie

Verslag Agendacommissie 19 juli 2016

Verslag Agendacommissie 19 juli 2016 Verslag Agendacommissie 19 juli 2016 Aanwezig: W. Buijs Glaudemans (voorzitter), B van de Burgt, I. van Dinther, J. van Orsouw, H. Renders, M. Zondag (i.p.v. H. Smits), D. Warris, H. Wijnstekers, J. Zoll,

Nadere informatie

Concept - afsprakenlijst commissie Werk en Inkomen

Concept - afsprakenlijst commissie Werk en Inkomen Concept - afsprakenlijst commissie Werk en Inkomen Datum en plaats: Woensdag 8 februari 2006 om 20.00 uur, Stadhuis Burgerzaal Aanwezigen: Commissieleden: R.S. Zwart (PvdA), J.B.A.M. van Xanten (VVD),

Nadere informatie

mevrouw R. Leeuwenburgh notulistenbureau Leeuwenburgh Vendrig

mevrouw R. Leeuwenburgh notulistenbureau Leeuwenburgh Vendrig VERSLAG VOORBESPREKING Notitie Kansen voor starters 1 april 2008 Samenvattend verslag van de openbare voorbespreking van de gemeenteraad van de gemeente Wijk bij Duurstede Gespreksleider Griffiemedewerker

Nadere informatie

- C O N C E P T - M.M. van der Wyck-Helmer (VVD)

- C O N C E P T - M.M. van der Wyck-Helmer (VVD) - C O N C E P T - KORT VERSLAG VAN DE EXTRA OPENBARE VERGADERING VAN DE COMMISSIE SOCIALE INFRASTRUCTUUR, GEHOUDEN OP WOENSDAG 24 MAART 2010 OM 19.30 UUR IN DE RAADZAAL VAN HET GEMEENTEHUIS IN ZEVENBERGEN

Nadere informatie

gemeente Eindhoven Betreft openbare vergadering van, locatie raadzaal Stadhuis, aanvang 20.15 uur, einde 23.45 uur.

gemeente Eindhoven Betreft openbare vergadering van, locatie raadzaal Stadhuis, aanvang 20.15 uur, einde 23.45 uur. gemeente Eindhoven Griffie gemeenteraad CONCEPT Commissiesecretariaat Behandeld door M. Honing Telefoon (040) 238 24 88 Verzenddatum 2014 Verslag commissie Ruimte en Vastgoed (cie RV) Betreft openbare

Nadere informatie

Besluitenlijst van de vergadering van de raad van de gemeente Eemsmond gehouden op donderdag 23 april 2015 in het gemeentehuis te Uithuizen.

Besluitenlijst van de vergadering van de raad van de gemeente Eemsmond gehouden op donderdag 23 april 2015 in het gemeentehuis te Uithuizen. Besluitenlijst van de vergadering van de raad van de gemeente Eemsmond gehouden op donderdag 23 april in het gemeentehuis te Uithuizen. Aanwezig: Voorzitter Griffier mevrouw M. van Beek mevrouw H. Hoekstra

Nadere informatie

Mevrouw Vermolen (VVD) vraagt enige verduidelijking omtrent de rol van de raad en de nieuwe directeur van OPOR.

Mevrouw Vermolen (VVD) vraagt enige verduidelijking omtrent de rol van de raad en de nieuwe directeur van OPOR. Verslag voorbespreking Vaststellen jaarrekeningen COPO en COVO 2008 26 november 2009 De heer R. van Schelven, voorzitter De heer H.J.B. Bakker, VVD Mevrouw B. Vermolen, VVD De heer e.p. Romijn, PvdA De

Nadere informatie

Besluitenlijst van de openbare vergadering van de raad van de gemeente Winsum op 25 september 2012 in de raadzaal

Besluitenlijst van de openbare vergadering van de raad van de gemeente Winsum op 25 september 2012 in de raadzaal Besluitenlijst van de openbare vergadering van de raad van de gemeente Winsum op 25 september 2012 in de raadzaal Voorzitter: M.A.P. Michels Griffier: J. van der Meer Aanwezig: PvdA: J.W. Nanninga, W.

Nadere informatie

Vergadering van De commissie Onderzoek van de Rekening. 15 april 2009 COR2008-11. Status verslag Concept. de heer Romijn

Vergadering van De commissie Onderzoek van de Rekening. 15 april 2009 COR2008-11. Status verslag Concept. de heer Romijn Verslag Vergadering van De commissie Onderzoek van de Rekening Vergaderdatum Kenmerk 15 april 2009 COR2008-11 Status verslag Concept Verslaglegging door Telefoonnummer W.L. Walkate (Notuleerservice Nederland)

Nadere informatie

mevrouw R. Leeuwenburgh notulistenbureau Leeuwenburgh Vendrig

mevrouw R. Leeuwenburgh notulistenbureau Leeuwenburgh Vendrig VERSLAG RAADSVERGADERING 16 november 2010 Samenvattend verslag van de openbare vergadering van de gemeenteraad van de gemeente Wijk bij Duurstede Voorzitter Griffier Leden VVD CDA SP GroenLinks PvdA PCG

Nadere informatie

Besluitenlijst dagelijks bestuur van 18 mei 2015

Besluitenlijst dagelijks bestuur van 18 mei 2015 DATUM 18 mei 2015 PLAATS Enschede, kamer H 3.00 TIJDSTIP 14:30 uur VOORZITTER De heer G.J. de Graaf SECRETARIS G.J.M. Vos PAGINA 1 De heren G.J. de Graaf, J.H. Coes, H. van Agteren, R.G. Welten, M. Sijbom

Nadere informatie

VERSLAG Algemene raadscommissie van 24 april Collegeleden:

VERSLAG Algemene raadscommissie van 24 april Collegeleden: VERSLAG Algemene raadscommissie van 24 april 2014 Agendapunt 1: Opening Hekker Hafkamp Agendapunt 2: Spreekrecht Spreekrecht Geen sprekers voor het algemeen spreekrecht. Hekker Hafkamp Agendapunt 3: Overige

Nadere informatie

Adviesnota aan de Raad

Adviesnota aan de Raad VOORBLAD Adviesnota aan de Raad Registratienummer: Datum: 27 mei 2014 Z-9782-ws / Raad-01839-ws Soort Voorstel: Onderwerp: Portefeuillehouder: Programma: Kernboodschap: Bijlagen: Stukken ter inzage: Beslispunten:

Nadere informatie

STUKKEN TER BESPREKING. Besluitenlijst van Bestuur en Middelen 19 januari 2016

STUKKEN TER BESPREKING. Besluitenlijst van Bestuur en Middelen 19 januari 2016 enlijst van Bestuur en Middelen 19 januari 2016 1 Opening, mededelingen en vaststellen agenda De voorzitter opent de vergadering. De heer Burggraaf verzoekt om agendapunt 11 als eerste te behandelen en

Nadere informatie

UITGEBREIDE BESLUITENLIJST OPENBARE VERGADERING

UITGEBREIDE BESLUITENLIJST OPENBARE VERGADERING UITGEBREIDE BESLUITENLIJST OPENBARE VERGADERING Commissie : Stedelijke ontwikkeling en beheer Plaats : Purmersteenweg 42 te Purmerend Datum : 4 februari 2010 Aanvang/einde : 20.00-21.53 uur Voorzitter

Nadere informatie

Verslag Inventarisatieavond extra parkeervoorziening Sculptura

Verslag Inventarisatieavond extra parkeervoorziening Sculptura Verslag Inventarisatieavond extra parkeervoorziening Sculptura 03-06-09 Aanwezig: WonenBreburg Wijkbelang Heuvel Bewoners Bewonerscommissie De Brink Afwezig: Gemeente Breda School Odija Opening door Egbert

Nadere informatie

BESLUITENLIJST VAN DE OPENBARE VERGADERING VAN DE COMMISSIE BESTUUR. vergadering van 3 september 2008

BESLUITENLIJST VAN DE OPENBARE VERGADERING VAN DE COMMISSIE BESTUUR. vergadering van 3 september 2008 BESLUITENLIJST VAN DE OPENBARE VERGADERING VAN DE COMMISSIE BESTUUR vergadering van 3 september 2008 Aanwezig: Voorzitter: Fungerend griffier: dhr. P. H. Scheltens dhr. A. Theunis Leden: mevr. M. Haagh-Reine

Nadere informatie

Raadsvoorstel agendapunt

Raadsvoorstel agendapunt Raadsvoorstel agendapunt Aan de raad van de gemeente IJsselstein Raadsstuknummer : 2013/14830 Datum : 3 september 2013 Programma : Mobiliteit Blad : 1 van 5 Cluster : Ruimte Portefeuillehouder : dhr. T.

Nadere informatie

1. Opening en mededelingen De voorzitter opent de vergadering om 16.04 uur en heet iedereen van harte welkom.

1. Opening en mededelingen De voorzitter opent de vergadering om 16.04 uur en heet iedereen van harte welkom. Verslag vergadering Presidium 20 november 2014 Aanwezig: G. Gerbrandy (voorzitter), K.H. Antuma (CU), S. Groenhof (FNP), F.D. Hoekstra (GBA), mevr. L. Kingma-Gardenier (VVD), T. Nicolai (PvdA), mevr. A.G.

Nadere informatie

F. van Beeck, E. Croonenberg, K. Joosten, M. Kuijpers, W. Truyen, J. Westenberg

F. van Beeck, E. Croonenberg, K. Joosten, M. Kuijpers, W. Truyen, J. Westenberg CONCEPT-ADVIESLIJST RAADSCOMMISSIE WELZIJN GEMEENTE WEERT D.D. 27-11-2012 Voorzitter Commissiegriffier H.P.M. Lempens P.A.W. Otten Aanwezig de leden G.J. van Buuren (VVD), G.J.W. Gabriëls (WL), C.J.C.

Nadere informatie

Besluitenlijst van de commissie Middelen

Besluitenlijst van de commissie Middelen Besluitenlijst van de commissie Middelen Datum: 14-06-2014 Opening: 20:00 uur Sluiting: 23:20 uur Agendapunt Onderwerp en besluit 1. Opening De voorzitter opent de vergadering om 20:00 uur. 2. Spreekrecht

Nadere informatie

Besluitenlijst RAADSVERGADERING

Besluitenlijst RAADSVERGADERING Besluitenlijst RAADSVERGADERING Besluitenlijst openbare vergadering van de raad van de gemeente Brummen op donderdag 26 maart 2015 om 20.40 uur in het gemeentehuis van Brummen AGENDA BESLUIT 1. Opening

Nadere informatie

mevrouw J.M. Kiep-de Jongh notulistenbureau Leeuwenburgh Vendrig

mevrouw J.M. Kiep-de Jongh notulistenbureau Leeuwenburgh Vendrig VERSLAG VOORBESPREKING Vaststelling beleidsdoelen concept Cultuurnota en daarnaast Implementatie subsidieregeling combinatiefuncties 17 november 2009 Samenvattend verslag van de openbare voorbespreking

Nadere informatie

Besluitenlijst Voorrondes Openbaar Raadsavond Wormerland - dinsdag 1 oktober 2013 - Voorrondes

Besluitenlijst Voorrondes Openbaar Raadsavond Wormerland - dinsdag 1 oktober 2013 - Voorrondes Besluitenlijst Voorrondes Openbaar Raadsavond Wormerland - dinsdag 1 oktober 2013 - Voorrondes Nr. Onderwerp Besluit Algemene Zaken Aanwezig: H.J. Al (vz), A. Smit-de Ridder(VLW), H. Mak (SP), J.N. Stevens(GL),

Nadere informatie

Gemeente Breda. Registratienr: [ 40793] Raadsvoorstel. Onderwerp Voorlopig Ontwerp HOV-busbaan en fietspad langs het spoor.

Gemeente Breda. Registratienr: [ 40793] Raadsvoorstel. Onderwerp Voorlopig Ontwerp HOV-busbaan en fietspad langs het spoor. Raadsvoorstel Agendapuntnummer: Registratienr: [ Aantal bijlagen: -- 40793] Onderwerp Voorlopig Ontwerp HOV-busbaan en fietspad langs het spoor. Voorgesteld besluit 1. Kennis nemen van het voorlopig ontwerp

Nadere informatie

Conceptbesluitenlijst van de vergadering van de raadscommissie

Conceptbesluitenlijst van de vergadering van de raadscommissie Conceptbesluitenlijst van de vergadering van de raadscommissie Datum: 20 november 2012 met voortzetting op 21 november 2012 Plaats: raadszaal gemeentehuis, Vendelweg 1 te Steenwijk Tijd: 19.30 uur ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nadere informatie

Beantwoording vragen van de VVD-fractie over het parkeren in de Aker

Beantwoording vragen van de VVD-fractie over het parkeren in de Aker Bezoekadres Osdorpplein 1000 1068 TG Amsterdam Postbus 2003 1000 CA Amsterdam Telefoon 14 020 Fax 020 253 6009 www.nieuwwest.amsterdam.nl Retouradres: SNW, Postbus 2003, 1000 CA Amsterdam Aan de leden

Nadere informatie

Investeren in Helmonders BEGROTING 2007

Investeren in Helmonders BEGROTING 2007 Investeren in Helmonders BEGROTING 2007 Begroting 2007 De begroting 2007 is een goede start van deze bestuursperiode. De PvdA ondersteunt het extra geld ad euro 4,3 miljoen in onderwijs, welzijn en werkgelegenheid.

Nadere informatie

GEMEENTE REIMERSWAAL. Vastgesteld : 20 december 2016 Agendapunt : 4 Poststuk :

GEMEENTE REIMERSWAAL. Vastgesteld : 20 december 2016 Agendapunt : 4 Poststuk : Afsprakenlijst opinieraad GEMEENTE REIMERSWAAL Vastgesteld : 20 december 2016 Agendapunt : 4 Poststuk : 16.028114 Onderwerp Overzicht van conclusies en handelingen in de vergadering van de opinieraad van

Nadere informatie

gemeente Eindhoven InitiatiefvoorstelHoorzitting woningsplitsing en kamerbewoning

gemeente Eindhoven InitiatiefvoorstelHoorzitting woningsplitsing en kamerbewoning gemeente Eindhoven Griffie gemeenteraad Raadsnummer 11R4247 Inboeknummer Dossiernummer InitiatiefvoorstelHoorzitting woningsplitsing en kamerbewoning Inleiding De vele negatieve signalen die uit de stad

Nadere informatie

Gesprekken met de Verenigingen Dorpsbelangen over de perspectiefwissel.

Gesprekken met de Verenigingen Dorpsbelangen over de perspectiefwissel. Classificatienummer : Registratienummer : Onderwerp : Gesprekken perspectiefwissel Verenigingen Bespreking d.d. : 16-05-2011 Plaats : Gemeentehuis Slochteren Opgesteld door : E. Sander Datum : 6 juli 2011

Nadere informatie

EVALUATIE FUNCTIONEREN COMMISSIE SAMENLEVING 14 formulieren retour AGENDA. 1. Zijn de agenda's en stukken tijdig ontvangen?

EVALUATIE FUNCTIONEREN COMMISSIE SAMENLEVING 14 formulieren retour AGENDA. 1. Zijn de agenda's en stukken tijdig ontvangen? EVALUATIE FUNCTIONEREN COMMISSIE SAMENLEVING 14 formulieren retour Rol Griffie AGENDA 1. Zijn de agenda's en stukken tijdig ontvangen? Ja en neen 13 1 agenda's wel, stukken niet altijd. 2. Zijn de agenda's

Nadere informatie

BESLUITENLIJST VAN DE OPENBARE VERGADERING VAN DE COMMISSIE RUIMTE van 4 oktober 2016

BESLUITENLIJST VAN DE OPENBARE VERGADERING VAN DE COMMISSIE RUIMTE van 4 oktober 2016 BESLUITENLIJST VAN DE OPENBARE VERGADERING VAN DE COMMISSIE RUIMTE van 4 oktober 2016 Aanwezig: Voorzitter: Fungerend griffier: dhr. D. Uijl dhr. R. Schoenaker Leden: College : mevr. C. Kranenborg VVD

Nadere informatie

CONCEPT - NOTULEN. Nummer Onderwerp Actie

CONCEPT - NOTULEN. Nummer Onderwerp Actie CONCEPT - NOTULEN Onderwerp: Raadscommissie Maatschappelijke Ontwikkeling d.d. 6 juli 2011 Aanwezigen: Mevrouw A.M. Valent-Groot (voorzitter), de heer H. Wijnveen (wnd. Raadsgriffier), de heer A.C. van

Nadere informatie

VERSLAG VERGADERING RAADSCOMMISSIE op donderdag 30 september 2010, in het gemeentehuis.

VERSLAG VERGADERING RAADSCOMMISSIE op donderdag 30 september 2010, in het gemeentehuis. VERSLAG VERGADERING RAADSCOMMISSIE op donderdag 30 september 2010, in het gemeentehuis. AANWEZIG: mevr. T. Bosgraaf-De Jong de heer B. Bosma mevr. A. Dijkstra-Wijbenga de heer G. Dijkstra de heer C.C.

Nadere informatie

ontwerpvoorstel aan de raad

ontwerpvoorstel aan de raad pagina 1 van 8 ontwerpvoorstel aan de raad Tijdelijke studentenhuisvesting Van Lieflandlaan Het college van burgemeester en wethouders stelt de raad voor het volgende te besluiten: 1 Vooruitlopend op de

Nadere informatie

Doorkiesnummer : (0495) 575 431 Agendapunt: 12 ONDERWERP

Doorkiesnummer : (0495) 575 431 Agendapunt: 12 ONDERWERP Hofland, Barry PUZA S2 RAD: RAD130130 2013-01-30T00:00:00+01:00 BW: BW121218 voorstel gemeenteraad Vergadering van de gemeenteraad van 30 januari 2013 Portefeuillehouder : A.A.M.M. Heijmans Behandelend

Nadere informatie

Raadadviescommissie Welzijn BESLUITENLIJST

Raadadviescommissie Welzijn BESLUITENLIJST BESLUITENLIJST (17549\...) Datum : dinsdag 2 december 2014 Tijd : 19.30 uur Plaats : raadzaal gemeentehuis Neerijnen Aanwezig : de heer C. Nijhoff (commissievoorzitter), de heer G.J. van Weelden (raadslid

Nadere informatie

: mevrouw M.J. Heijndijk en de heren L. Gelderland, W.A. Sjoukes, J.A. Rouss, C.E. Vriend, J. Heijndijk, M.C. Vinke, J. v/d Brand en T.I. Fransman.

: mevrouw M.J. Heijndijk en de heren L. Gelderland, W.A. Sjoukes, J.A. Rouss, C.E. Vriend, J. Heijndijk, M.C. Vinke, J. v/d Brand en T.I. Fransman. Verslag van de commissie Bestuurlijke Zaken en Middelen gehouden op maandag 7 september 2015 om 20.00 uur in de raadzaal van het gemeentehuis te Rockanje. Aanwezig Mede aanwezig Voorzitter Griffier Notuliste

Nadere informatie

Samenvattend verslag van de commissie Burger van 17 april 2012

Samenvattend verslag van de commissie Burger van 17 april 2012 Samenvattend verslag van de commissie Burger van 17 april 2012 Aanwezig: S. Derks (PvdA), M. van der Staak (PvdA), W. Pluk (ABC), A. Geboers (ABC), F. van Diemen (GroenLinks), I. Artz (GroenLinks), M.

Nadere informatie

Gemeente Delft. Onderwerp Onderzoeksopdracht beveiligingsproject Museum Prinsenhof Delft

Gemeente Delft. Onderwerp Onderzoeksopdracht beveiligingsproject Museum Prinsenhof Delft Semen!eying Programmeren Gemeente Delft De Torenhove Madinus Nijhofflaan 2 2624 ES Delft IBAN NL21 BNGH 0285 0017 87 t.n.v. gemeente Delft Retouradres Programmeren, Postbus 78, 2600 ME Delft Gemeenteraad

Nadere informatie

Onderwerp Voorlopig ontwerp 'revitalisering/groot onderhoud Haagweg - Nieuwe Haagdijk'

Onderwerp Voorlopig ontwerp 'revitalisering/groot onderhoud Haagweg - Nieuwe Haagdijk' ~A~ Agendapuntnummer: Aantal bijlagen: - 2 - Onderwerp Voorlopig ontwerp 'revitalisering/groot onderhoud Haagweg - Nieuwe Haagdijk' Voorgesteld besluit 1. Voteren van een krediet van 1.000.000,-, conform

Nadere informatie

VOORSTEL AAN DE GEMEENTERAAD

VOORSTEL AAN DE GEMEENTERAAD VOORSTEL AAN DE GEMEENTERAAD Onderwerp: Registratienummer: 00533567 Op voorstel B&W d.d.: 23 december 2014 Datum vergadering: 10 maart 2015 Portefeuillehouder: Helm Verhees Rol gemeenteraad: Verklaring

Nadere informatie

Deze vergadering kunt u terugbeluisteren op : http://bestuur.goirle.nl/vergaderingen/commissie-ruimte/2013/21-maart/20:30

Deze vergadering kunt u terugbeluisteren op : http://bestuur.goirle.nl/vergaderingen/commissie-ruimte/2013/21-maart/20:30 Opgemaakt door Aanwezig Afwezig (met knisgeving) B. van 't Westeinde, griffier Mevrouw M. de Groot (voorzitter), de her J. Swaans, (VVD), B. van de Kamp (Lijst Riel Goirle), H. van de V (Lijst Riel Goirle),

Nadere informatie

AFSPRAKENLIJST PRESIDIUM 20 APRIL 2015

AFSPRAKENLIJST PRESIDIUM 20 APRIL 2015 AFSPRAKENLIJST PRESIDIUM 20 APRIL 2015 Aanwezig de leden: Tevens aanwezig: Afwezig: Rollingswier (voorzitter), De Boer (GroenLinks), Gilissen (VVD), Schipper (SP), Van Waveren (CDA), Haage (PvdA), Bos

Nadere informatie

gemeente Eindhoven Betreft openbare vergadering van 10 december 2014, locatie commissiekamer Stadhuis, aanvang 16.30 uur, einde 19.15 uur.

gemeente Eindhoven Betreft openbare vergadering van 10 december 2014, locatie commissiekamer Stadhuis, aanvang 16.30 uur, einde 19.15 uur. gemeente Eindhoven Concept Griffie gemeenteraad Commissiesecretariaat Behandeld door M. Honing Telefoon (040) 238 24 88 Verzenddatum 9 januari 20143 Verslagcommissie Financiën en Bestuur (cie FB) Betreft

Nadere informatie

NOTULEN. voor de vergadering van burgemeester en wethouders. van maandag 1 juni 2015. nummer 22. Aanwezig: P.J. Verheij wethouder. A.

NOTULEN. voor de vergadering van burgemeester en wethouders. van maandag 1 juni 2015. nummer 22. Aanwezig: P.J. Verheij wethouder. A. NOTULEN voor de vergadering van burgemeester en wethouders van maandag 1 juni 2015 nummer 22 Aanwezig: P.J. Verheij wethouder A.D. Zandvliet wethouder A. Kraijo wethouder A.M. van den Berg secretaris Afwezig:

Nadere informatie

Datum vergadering Aanvang Contactpersoon. 21 mei uur B.J. Schouten. Raadzaal

Datum vergadering Aanvang Contactpersoon. 21 mei uur B.J. Schouten. Raadzaal Vergadering Presidium Datum vergadering Aanvang Contactpersoon 21 mei 2013 20.00 uur B.J. Schouten Plaats vergadering Doorkiesnummer Raadzaal 5229499 Verslag Zeewolde Agendapunt Onderwerp 1. Opening 2

Nadere informatie

Ans Hermans directrice van de basisschool verzorgt de inleiding van deze avond.

Ans Hermans directrice van de basisschool verzorgt de inleiding van deze avond. De basisschool voor Laar/Laarveld Onderstaande foto s zijn genomen op de informatieavond van dinsdag 17 december 2013 in de St. Franciscusschool aan de Aldenheerd met als agendapunt de locatiekeuze voor

Nadere informatie

VAN DE OPENBARE VERGADERING VAN DE COMMISSIE

VAN DE OPENBARE VERGADERING VAN DE COMMISSIE BESLUITENLIJST VAN DE OPENBARE VERGADERING VAN DE COMMISSIE ECONOMIE VAN 11 SEPTEMBER 2012 Aanwezig: Voorzitter: Fungerend griffier: dhr. R. Kluijtmans dhr. R. Schoenaker Leden: dhr. C. van der Horst VVD

Nadere informatie

PLANNING Datum Onderwerp Commissie

PLANNING Datum Onderwerp Commissie PLANNING Datum Onderwerp Commissie Door naar raad deadline Portefeuil le-houder Algemene opmerkingen september-14 Startnotitie visie op buitengebied Ruimte ja sep-14 Van Tuijl Op agenda. (Veenweidegebied)

Nadere informatie

De agenda wordt gewijzigd vastgesteld: het als agendapunt 13 geagendeerde voorstel PS/2016/763 HMO wordt omgezet naar hamerstuk.

De agenda wordt gewijzigd vastgesteld: het als agendapunt 13 geagendeerde voorstel PS/2016/763 HMO wordt omgezet naar hamerstuk. BESLUITENLIJST Vergadering van Provinciale Staten van Overijssel Woensdag 28 september U kunt de Statenvoorstellen en ingezonden brieven via het Staten Informatie Systeem inzien op de website van de provincie

Nadere informatie

Om dit te kunnen doen, is een aantal besluiten door de gemeenteraad vereist.

Om dit te kunnen doen, is een aantal besluiten door de gemeenteraad vereist. Aan de bewoners van Datum: 26 februari 2015 Zaaknummer: Afdeling: Contactpersoon: Uw brief van: Onderwerp: Datum Tuincentrum De Wilgen verzending: Geachte heer, mevrouw, Door middel van deze brief wil

Nadere informatie

(10-10-2007) Roel Horstink - verslag150205def.doc Page 1. concept verslag wijkraad Noordoost

(10-10-2007) Roel Horstink - verslag150205def.doc Page 1. concept verslag wijkraad Noordoost (10-10-2007) Roel Horstink - verslag150205def.doc Page 1 verslag Dienst Wijken Wijkbureau Noordoost Gemeente Utrecht Postbus 8395 3503 RJ Utrecht Telefoon: 030-286 39 40 Fax: 030-286 39 44 Bijeenkomst:

Nadere informatie

COMMISSIE OMGEVING OPENBARE VERGADERING

COMMISSIE OMGEVING OPENBARE VERGADERING COMMISSIE OMGEVING Vergaderdatum: 21 januari 2015 Aanvang: 19.30 uur Vergaderplaats: Raadszaal, Oude Raadhuis aan de Markt te Roosendaal A G E N D A: OPENBARE VERGADERING 1. OPENING EN MEDEDELINGEN Aanbod

Nadere informatie

Raadscommissie KDK/4675 i.1574 Agendapunt 4

Raadscommissie KDK/4675 i.1574 Agendapunt 4 Raadscommissie KDK/4675 i.1574 Agendapunt 4 Van 3 februari 2015 Besluiten c.q. afsprakenlijst Voorzitter: Griffier: Leden: College van B & W: dhr. R. Zwijgers (CDA) mevr. A. Goslings de heren A. de Bruin

Nadere informatie

Raadsvoorstel en besluit

Raadsvoorstel en besluit Raadsvoorstel en besluit 2014-12276 Herzien Toezicht en handhaving verkeerd gestalde fietsen en weesfietsen16 oktober 2014 7 oktober 2014 Aan de leden van de raad, Het college van burgemeester en wethouders

Nadere informatie

forumbehandeling concept bestuursovereenkomst Tijdelijk noodopvangcentrum Warnsveld D.Meijer Maatschappelijke zaken telefoonnr 7632

forumbehandeling concept bestuursovereenkomst Tijdelijk noodopvangcentrum Warnsveld D.Meijer Maatschappelijke zaken telefoonnr 7632 OPENBAAR Memo (Forum / raad) Aan Van Datum Onderwerp Inlichtingen bij Het Forum Het college van B&W 17-02-2016 Doel Anders, namelijk zienswijze forumbehandeling concept bestuursovereenkomst Tijdelijk noodopvangcentrum

Nadere informatie

zaakonderwerp omschrijvingbt soortbt programmanum merbt

zaakonderwerp omschrijvingbt soortbt programmanum merbt onderwerp omschrijving soort programma udernaam 0478 43 Stand van zaken bewustmaking niet verstenen tuinen (motie uit 2012) Bij bespreking van het Integraal Waterplan Haarlem zegt wethouder Mulder toe

Nadere informatie

Samenvattend overzicht bod corporaties reactie gemeente

Samenvattend overzicht bod corporaties reactie gemeente Samenvattend overzicht bod corporaties reactie gemeente In deze bijlage wordt per thema aangegeven wat gezamenlijk en daarnaast wat afzonderlijk door de corporaties dan wel de gemeente (aanvullend) is

Nadere informatie

Vergaderdatum 6 januari 2016 Kredietaanvraag t.b.v. influentgemaal en -roosters Emmen Agendapunt 7. Opsteller/indiener J.R. Limbeek R.S.

Vergaderdatum 6 januari 2016 Kredietaanvraag t.b.v. influentgemaal en -roosters Emmen Agendapunt 7. Opsteller/indiener J.R. Limbeek R.S. Voorstel voor Commissie waterketen Vergaderdatum 6 januari 2016 Onderwerp Kredietaanvraag t.b.v. influentgemaal en -roosters Emmen Agendapunt 7 Kenmerk B2015/u1005 Portefeuillehouder R.K. van der Veen

Nadere informatie

Besluitenlijst gemeenteraad Hengelo Ov. Pag. 1

Besluitenlijst gemeenteraad Hengelo Ov. Pag. 1 Besluitenlijst gemeenteraad Hengelo Ov. Pag. 1 VERGADERING D.D. 26-02-2013 AGENDAPUNT B1 REG.NR. 12G201670 PORTH./SECTOR Lievers Wijziging CAR-UWO per 1 januari 2013 ten behoeve van het personeel van de

Nadere informatie

Sis. 7 n. B&W-nota. gemeente Winterswijk. nr(s) geregistreerde stuk(ken): blad: 1/6 datum nota:

Sis. 7 n. B&W-nota. gemeente Winterswijk. nr(s) geregistreerde stuk(ken): blad: 1/6 datum nota: Sis nr(s) geregistreerde stuk(ken): 40245 blad: 1/6 datum nota: 19-06-2015 programma: 4. Ruimt. ontw. in de kern, verkeer en vervoer werkdoel: 719 - Bedrijventerrein Arrisveld bestemmingsplan onderwerp:

Nadere informatie

In D&H: 11-03-2014 Steller: E. Lodder BMZ 01-04-2014 Telefoonnummer: 5881 SKK Afdeling: Management ondersteuning In AB: Portefeuillehouder: Kromwijk

In D&H: 11-03-2014 Steller: E. Lodder BMZ 01-04-2014 Telefoonnummer: 5881 SKK Afdeling: Management ondersteuning In AB: Portefeuillehouder: Kromwijk COLLEGE VAN DIJKGRAAF EN HOOGHEEMRADEN COMMISSIE BMZ ALGEMEEN BESTUUR Agendapunt 5 Onderwerp: Evaluatie systeem en onderwerpen begrotingswijzigingen Nummer: 796075 In D&H: 11-03-2014 Steller: E. Lodder

Nadere informatie

mevrouw R. Leeuwenburgh notulistenbureau Leeuwenburgh Vendrig

mevrouw R. Leeuwenburgh notulistenbureau Leeuwenburgh Vendrig VERSLAG VOORBESPREKING Oprichting gemeenschappelijke regeling Regionale ICT Dienst (RID) Oost Utrecht 22 maart 2011 Samenvattend verslag van de openbare voorbespreking van de gemeenteraad van de gemeente

Nadere informatie

Besluitenlijst Commissie Regionale aangelegenheden, Economie en Financiën 26-09-2007

Besluitenlijst Commissie Regionale aangelegenheden, Economie en Financiën 26-09-2007 Besluitenlijst Commissie Regionale aangelegenheden, Economie en Financiën 26-09-2007 Besluitenlijst van de openbare vergadering van de raadscommissie Regionale aangelegenheden, Economie en Financiën d.d.

Nadere informatie

GEMEENTE NUTH Raad: 24 maart 2015 Agendapunt: RTG: 10 maart 2015

GEMEENTE NUTH Raad: 24 maart 2015 Agendapunt: RTG: 10 maart 2015 Reg.nr:Z.06827 INT.08894 Pagina 1 van 5 GEMEENTE NUTH Raad: 24 maart 2015 Agendapunt: RTG: 10 maart 2015 AAN DE RAAD Onderwerp: Verzoek om medewerking realisatie nieuw zorgpension Nuth 1. Samenvatting

Nadere informatie

Gemeenteraadsvergadering Neerijnen BESLUITENLIJST

Gemeenteraadsvergadering Neerijnen BESLUITENLIJST Gemeenteraadsvergadering Neerijnen BESLUITENLIJST (14592\...) Datum : donderdag 24 mei 2012 Tijd : 19.30 uur Plaats : raadzaal gemeentehuis Neerijnen Aanwezig : mevrouw P. van Kuilenburg (GBN), de heer

Nadere informatie

Aangenomen en overgenomen amendementen

Aangenomen en overgenomen amendementen Overzicht van stemmingen in de Tweede Kamer afdeling Inhoudelijke Ondersteuning Gewijzigd stemmingsoverzicht i.v.m. stemming aangehouden motie * aan De leden van de vaste commissie voor Volksgezondheid,

Nadere informatie

2015D44592 INBRENG VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG

2015D44592 INBRENG VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG 2015D44592 INBRENG VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG De vaste commissie voor Financiën heeft op 18 november 2015 een aantal vragen en opmerkingen voorgelegd aan de Minister van Financiën over zijn brief

Nadere informatie