E.R.R. Pengel, F.A.L. Polsbroek, N.C. Portegijs, R. Verheuvel* P. Visser, W.H. van Vugt* Y.N. de Baay, J.A. Jägers, F.J. Mulder, B.H.M.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "E.R.R. Pengel, F.A.L. Polsbroek, N.C. Portegijs, R. Verheuvel* P. Visser, W.H. van Vugt* Y.N. de Baay, J.A. Jägers, F.J. Mulder, B.H.M."

Transcriptie

1 NOTULEN van de openbare en besluitvormende vergadering van de raad van de gemeente Diemen, gehouden op donderdag 1 november 2012 in het gemeentehuis te Diemen, aanvang uur. Aanwezig: (*fractievoorzitters) Voorzitter PvdA SP VVD Democraten Diemen GroenLinks Leefbaar Diemen D66 CDA A.E. Koopmanschap E.R.R. Pengel, F.A.L. Polsbroek, N.C. Portegijs, R. Verheuvel* P. Visser, W.H. van Vugt* Y.N. de Baay, J.A. Jägers, F.J. Mulder, B.H.M. Wielage* M.J. Israël* F. Eerkens, N. van Engelen, H.J.G. Uiterdijk* R. Herder*. G. Smit-van der Wal K. de Haan, J.D.W. Klaasse* M.F.G. Tokkie* Wethouders Notulist Griffier R.P. Grondel, M.M.L. van der Mark, J. Pietersen, A.J.M. Scholten J.B. Kammeraad J.G.Nubé 1A Opening en mededelingen van de voorzitter De VOORZITTER: dames en heren, hartelijk welkom op deze raadsvergadering. Ik wil graag met u beginnen aan het eerste deel van onze vergadering over de algemene beschouwingen en de begroting 2013 en verder. Aan mijn linkerhand wordt meteen al gevraagd: hoe soepel bent u. Ik kan natuurlijk in het begin niet soepeler zijn dan aan het eind, dus niet. Iedereen heeft 10 minuten gekregen en daar ga ik u allemaal aan houden. Ik weet dat u dat ook gewoon kunt, dus dit kan eigenlijk geen punt zijn. 1B Vaststelling agenda DE VOORZITTER: voor u ligt de agenda van vanavond en ik wil aan u vragen of u die met mij wilt vaststellen. Akkoord. Ik heb geen mededelingen van afwezigheid en ik ga er dus van uit dat de mensen die er nog niet zijn nog komen en die blijven natuurlijk van harte welkom. 2. Begroting 2013 en meerjarenbegroting e termijn DE VOORZITTER: wij hebben algemene beschouwingen. Het is zo dat de grootste oppositiefractie begint en dat is de VVD en we zullen het zo doen dat als de teksten zijn 1

2 uitgesproken daarna de tekst aan u allen ter hand wordt gesteld. Ik ga ervan uit dat u allen in uw betoog ook aankondigt dat er moties of amendementen zijn. Het zou handig zijn als we iets wisten van de strekking daarvan. Als u allen heeft gesproken, krijgt u het hele setje aan moties en amendementen voor zover dat nu bij ons bekend is. Als we allemaal zo ver zijn, wil ik aan mevrouw Wielage de kans geven om als eerste het woord te nemen voor de algemene beschouwingen. 2a. Algemene beschouwingen, met gelijktijdige indiening van een toelichting op moties en amendementen Mevrouw WIELAGE spreekt namens haar fractie de algemene beschouwingen uit. De algemene beschouwingen worden aan deze notulen toegevoegd. Voorts worden het volgende amendement en de volgende motie ingediend. Amendement van de fracties van de VVD en Democraten Diemen: claim RWS De gemeenteraad van Diemen, in vergadering bijeen op 8 november 2012 gelezen de begroting 2013 en meerjarenbegroting overwegende dat: - uit recentelijk mondeling overleg tussen gemeente en RWS bleek dat aan betaling van een bedrag van samenhangend met gronden voor de A1 niet zal zijn te ontkomen - mondeling is gemeld dat het wellicht enkele jaren kan duren voordat daadwerkelijk moet worden betaald - in de begroting 2012 nog werd gemeld dat er een definitieve afrekening zou plaatsvinden in 2011 of de betreffende claim op grond van de paragraaf Weerstandsvermogen in omvang het op één na grootste risico zou vormen een substantieel bedrag is voor de gemeente Diemen - een gebeurtenis die zeer waarschijnlijk lijkt tot een verplichting of verlies en waarvan de omvang redelijkerwijs is in te schatten hoort als voorziening te worden opgenomen besluit: - het bedrag van weer als voorziening op te nemen in de begroting voor 2013 ( i.p.v. als risico) - waardoor een meer transparant beeld ontstaat van de huidige zorgelijke financiële situatie en de betreffende kosten niet worden doorgeschoven zonder dat daar afdoende financiële dekkingen (bezuinigingen) tegenover staan en gaat over tot de orde van de dag. 2

3 VVD-fractie Diemen Y.N. de Baay J. Jägers F.J. Mulder B.H.M. Wielage Democraten Diemen M. Israel Motie fractie VVD: participatie van burgers de gemeenteraad van Diemen, in vergadering bijeen op 8 november 2012 gelezen de begroting 2013 en meerjarenbegroting overwegende dat: - de burger steeds kritischer wordt en betrokken wil zijn bij zijn leefomgeving - in het begrotingsprogramma Bestuur en Dienstverlening wordt gemeld dat de participatie van bewoners en bedrijven en gezamenlijke acties verder zal worden gestimuleerd - op dit moment nog niet voldoende planmatig en gestructureerd aan het actief betrekken van burgers bij de beleids- en besluitvorming wordt gewerkt - hierdoor voor de burgers verwarring kan ontstaan over de mate waarin zij betrokken worden, over de wijze waarop zij betrokken worden en wanneer zij betrokken worden - er op dit moment een werkwijze wordt voorbereid die ertoe moet leiden dat burgers en bedrijven in een beleids- en besluitvormingsproces op een heldere, open en eenduidige manier betrokken worden en waarbij verwachtingen bij alle partijen vooraf duidelijk zijn verzoekt het college: - vanaf 2013 bij iedere beleidsnota aan te geven wat het niveau van burgerparticipatie is volgens een door de raad vastgestelde participatieladder - dit in de nieuw te ontwikkelen werkwijze op te nemen - dit te communiceren aan de inwoners en bedrijven van Diemen en gaat over tot de orde van de dag. VVD-fractie Diemen Y.N. de Baay J. Jägers F.J. Mulder B.H.M. Wielage Democraten Diemen M. Israel 3

4 De heer VERHEUVEL spreekt namens zijn fractie de algemene beschouwingen uit. De algemene beschouwingen worden aan deze notulen toegevoegd. Voorts wordt de volgende motie ingediend. De raad van de gemeente Diemen, in vergadering bijeen op 8 november 2012 kennis genomen hebbende van het voornemen van het nieuw te vormen kabinet om het bewonersaantal van gemeenten in principe te verhogen tot minimaal inwoners Constaterende dat er in Nederland tal van voorbeelden zijn waarin gemeenten op allerlei verschillende manieren samenwerken om nieuwe taken op te pakken om daarmee het gemeenschappelijke belang en het belang van de inwoners te dienen Constaterende dat Diemen in goede samenwerking met omliggende gemeenten goed in staat is om de eigen boontjes te doppen Van mening dat goed bestuur niet afhankelijk is van kwantiteit maar van kwaliteit van mening dat schaalvergroting als zodanig geen bijdrage levert aan efficiënt bestuur en hier in veel gevallen zelfs een negatieve invloed op heeft van mening dat samenvoeging van gemeenten altijd bespreekbaar is maar dat het initiatief daarvoor van onderop moet komen van mening dat in Diemen succesvolle samenwerking met andere gemeenten gevonden is en in de toekomst gezocht zal blijven worden Spreekt uit dat het voornemen van het kabinet tot opschaling van de gemeenten als zodanig geen bijdrage levert aan maar eerder een bedreiging vormt voor verbetering van het openbaar bestuur En gaat over tot de orde van de dag. De fractie van de PvdA-Diemen R. Verheuvel F.A.L. Polsbroek N.C. Portegijs E.R.R. Pengel Mevrouw HERDER spreekt namens haar fractie de algemene beschouwingen uit. De algemene beschouwingen worden aan deze notulen toegevoegd. Voorts worden het volgende amendement en de volgende moties ingediend. 4

5 Amendement Leefbaar Diemen: natte gymles De gemeenteraad in vergadering bijeen op 8 november 2012 gelezen hebbende de begroting 2012 dat de maandelijkse natte gymles voor de basisscholen in Diemen als bezuinigingsmaatregel zal gaan verdwijnen overwegende dat het in een waterrijk land als Nederland belangrijk voor de jeugd is om hun zwemvaardigheid te onderhouden Wetende dat bewegen voor de jeugd essentieel is in het kader van de gezondheidsmonitor Beseffende dat wanneer deze bezuiniging wordt ingetrokken er dekking gevonden kan worden in het budget van de bijzondere bijstand. Waar bij navraag nog beschikbaar blijkt te zijn Besluit: de maandelijkse natte gymles voor de basisscholen in Diemen te handhaven en het voor de dekking hiervan benodigde bedrag over te hevelen uit het budget van de bijzondere bijstand en gaat over tot de orde van de dag. Leefbaar Diemen Rosali Herder Gerda Smit Motie Leefbaar Diemen: studentenflat de Key De gemeenteraad in vergadering bijeen op 8 november 2012 Wetende dat er jaarlijks in Diemen inwoners geconfronteerd worden met een noodsituatie betreffende de woonsituatie, o.a. woninguitzetting of woningbrand Beseffende dat de gemeente veel van deze gevallen een adequaat vangnet biedt via het meldpunt Zorg en Overlast Constaterende dat er toch nog een aantal gevallen buiten de boot vallen en hierdoor dakloos door de gemeente Diemen zwerven. Omdat de adequate hulpverlening moeilijk op gang komt In aanmerking nemende dat de reguliere hulp zoals het Leger des Heils criteria hanteren m.b.t. dakloosheid en men er niet van uit mag gaan daar opvang te krijgen 5

6 Overwegende dat er afspraken zijn gemaakt met de Key inzake zelfstandig wonen van cliënten van de HVO Querido Ver zoekt het college te onderzoeken of er een mogelijkheid is enkele noodwoningen beschikbaar te stellen door in gesprek te gaan met de Key En gaat over tot de orde van de dag. Leefbaar Diemen Rosali Herder Gerda Smit Motie Leefbaar Diemen: inloop Kruidvat De gemeenteraad van Diemen in vergadering bijeen op 8 november 2012 Constaterende dat buurthuis t Kruidvat in Diemen Zuid sinds medio juni gesloten is voor de jongeren op woensdagmiddag en vrijdagavond Wetende dat de jongeren uit Diemen Zuid hierdoor ernstig gedupeerd zijn en daardoor weer op straat overlast geven Gelezen hebbende dat in de plaats is gekomen een concrete activiteit in de vorm van een workshop Beseffende dat maar een kleine groep jongeren bereikt wordt en het gros van de jongeren op straat hangt Wetende dat het college van plan is een thema avond betreffende de jongeren te beleggen, wat ons inziens te lang duurt Vraagt het college op korte termijn de jongereninloop van t Kruidvat op woensdag en vrijdag te hervatten En gaat over tot de orde van de dag. Leefbaar Diemen Rosali Herder Gerda Smit 6

7 Motie Leefbaar Diemen: fietsparkeren De gemeenteraad in vergadering bijeen op 1 november 2012 Constaterende dat door het nieuwe betaald parkeerbeleid van de gemeente Diemen meer inwoners de fiets zullen gebruiken Wetende dat het college een beleid voert tegen overgewicht inzake de gezondheidsmonitor en fietsen gewoon gezonder is Ons realiserende dat in Diemen een tekort is aan fietsparkeerbeugels waardoor er gevaarlijke situaties kunnen ontstaan Verzoekt het college de haalbaarheid van een fietsparkeerplan te onderzoeken En gaat over tot de orde van de dag. Leefbaar Diemen Rosali Herder Gerda Smit Mevrouw UITERDIJK spreekt namens haar fractie de algemene beschouwingen uit. De algemene beschouwingen worden aan deze notulen toegevoegd. Voorts worden de volgende moties ingediend. Motie GroenLinks: fietsparkeerplan winkelcentrum Diemen centrum De gemeenteraad van Diemen, in vergadering bijeen op donderdag 8 november 2012 Overwegende dat het om meerdere redenen, zoals luchtkwaliteit, energiebeperking en gezondheid, van belang is dat het fietsgebruik wordt gestimuleerd bij bezoeken aan het winkelcentrum overwegende dat de fietsen dan op een ruimere stabiele manier geparkeerd moeten kunnen worden waarbij de fietsen toegankelijk, makkelijker en veilig kunnen worden beladen overwegende dat de aankopen vanuit het winkelcentrum ook worden aangevoerd met een winkelwagen overwegende dat elektrische fietsen in toenemende mate worden gebruikt en dat die baat hebben bij oplaadpunten ver zoekt het college de raad een plan voor te leggen over de parkeermogelijkheden voor fietsen bij en rondom het Winkelcentrum Diemerplein 7

8 verzoekt het college daarbij rekening te houden met specifieke problemen en mogelijkheden genoemd in de overwegingen zoals de stabiliteit van de geparkeerde fiets, veilige manier van beladen, een plek voor de achtergelaten winkelwagens en de mogelijkheid van elektrisch opladen En gaat over tot de orde van de dag. De fractie van GroenLinks, G. Uiterdijk F. Eerkens N. van Engelen Motie GroenLinks: geluidsschermen A1 en A10 De gemeenteraad van Diemen, in vergadering bijeen op donderdag 8 november 2012 Overwegende Dat de verbreding van de A1 en de A 10 ingrijpend zijn voor de leefomgeving van inwoners van Diemen Dat in ruil voor deze verbreding onder andere beloofd is dat er adequate geluidsschermen worden aangebracht Dat dit voor de inwoners van Diemen slecht te begrijpen is omdat bijvoorbeeld bij de verbreding van de Einsteinweg, en ook bij Bussum, eerst de schermen werden geplaatst voordat de weg werd verbreed Voorts overwegende dat verwacht kan worden dat door de verbreding van de A1 en A10 de hoeveelheid fijnstof in de omgeving omhoog zal gaan, vanwege de bredere files, en dat bekend is dat er proeven zijn gedaan om fijnstof langs de snelwegen af te vangen Verzoekt het college om de gemeenteraad en de inwoners van Diemen nader te informeren over - Het tijdschema van de werkzaamheden en op welk moment de nieuwe geluidsschermen bij Diemen zullen worden geplaatst - de uitkomsten van de proeven om fijnstof af te vangen en of op grond hiervan al dan niet aanpassingen komen aan de schermen die bij Diemen worden geplaatst - de gegevens van de uitgevoerde en de komende periodieke metingen van het fijnstof door de GGD waarmee duidelijk wordt in de komende tijd hoeveelheid fijnstof in de lucht zich ontwikkelt 8

9 En gaat over tot de orde van de dag. De fractie van GroenLinks G. Uiterdijk F. Eerkens N. van Engelen Motie GroenLinks: schuldhulpverlening De gemeenteraad van Diemen, in vergadering bijeen op donderdag 8 november 2012 Spreekt (nogmaals) haar vertrouwen uit in het college dat zij er bij de uitvoering van het beleidsplan schuldhulpverlening zorg voor draagt dat mensen die niet door de motivatiescan heen komen via een warme overdracht worden overgedragen aan een voor hun hulpvraag specifieke instantie Spreekt daarnaast haar zorg uit dat, indien deze warme overdracht om wat voor reden dan ook niet lukt, deze personen uit het zicht verdwijnen en tussen wal en schip terechtkomen Daarbij overwegende dat dit een zeer ongewenste situatie is vanwege de verantwoordelijkheid die op dit gebied door het rijk is opgedragen aan de gemeente Dit ook een ongewenste situatie is vanuit de toezegging door het college richting de raad om het schuldhulpverleningsbeleid na verloop van tijd te evalueren waarbij het van belang is om een volledig beeld te kunnen vormen en er geen relevante informatie mag ontbreken Verzoekt het college met een voorstel te komen waarmee Het mogelijk wordt echt en omvang van de groep te overzien die niet door de motivatiescan heen komt en waarbij evenmin de warme overdracht naar relevante hulpverlening lukt zodanig dat ook de oorzaak van het niet passeren van de motivatiescan en het mislukken van de warme overdracht duidelijk wordt En gaat over tot de orde van de dag. De fractie van GroenLinks G. Uiterdijk F. Eerkens N. van Engelen 9

10 Motie GroenLinks: spoorwegovergang Ouddiemerlaan De gemeenteraad van Diemen, in vergadering bijeen op donderdag 8 november 2012 Gelet op het recente slagboomincident zoals aan de orde gesteld in de raadsvergadering van 27 september 2012 overwegende dat wachtenden voor de overgang na het doven van het licht een zekere minimale oversteektijd nodig hebben om veilig de overkant te bereiken overwegende dat het daarom noodzakelijk is dat de tijd waarin het rode licht gedoofd blijft en de bomen open zijn tenminste die minimale periode moet zijn overwegende dat de veiligheid van de oversteek belangrijker is dan de doorstroomsnelheid van het verkeer verzoekt het college bij ProRail met kracht te pleiten voor een zo spoedig mogelijke aanpassing van de slagboominstallatie, zodat na het doven van het rode licht de bomen tenminste die minimale oversteektijd open zijn verzoekt het college bij ProRail andere maatregelen te bepleiten die de veiligheid voor overstekende bewoners zullen verhogen verzoekt het college de raad en de bewoners verslag te doen van de voortgang van het overleg waarin de veiligheid voor overstekende bewoners aan de orde is En gaat over tot de orde van de dag. De fractie van GroenLinks G. Uiterdijk F. Eerkens N. van Engelen De heer TOKKIE spreekt namens zijn fractie de algemene beschouwingen uit. De algemene beschouwingen worden aan de notulen toegevoegd. Voorts wordt een motie ingediend. Motie CDA en D66: Car2Go De gemeenteraad van Diemen, bijeen op 8 november 2012 Overwegende dat: - Het college zich op basis van het coalitieakkoord Diemen Durft (kopje leefomgeving) inzet om negatieve gezondheidseffecten en de geluidshinder te voorkomen en te beperken - elektrisch rijden bij kan dragen aan deze doelstelling doordat deze vorm van vervoer nauwelijks geluidshinder en luchtverontreiniging met zich meebrengt - een initiatief als Car2Go in Amsterdam bijdraagt aan het stimuleren van elektrisch rijden en wellicht zelfs aan het beperken van autobezit 10

11 - Car2Go op het moment als werkgebied vrijwel heel Amsterdam binnen de ring bevat en een stukje van Amsterdam Zuidoost, waardoor Diemen als het ware het werkgebied opbreekt - dit laatste een gemis is, niet alleen voor Car2Go die een opgebroken werkgebied heeft, maar ook voor Diemenaren die momenteel slechts beperkt van dit concept gebruik kunnen maken - om het voor Car2Go aantrekkelijk te maken hun werkgebied daadwerkelijk uit te breiden wel enige medewerking vanuit de gemeente vereist is, met name op het gebied van parkeren en elektrische laatplekken Verzoekt het college: - op korte termijn in overleg te treden met stroomaanbieders als Nuon en Essent om een dekkend netwerk aan oplaadpalen in Diemen te (laten) realiseren - bij interesse vanuit Car2Go medewerking te verlenen aan het parkeerconcept zoals deze in Amsterdam momenteel ook geldt En gaat over tot de orde van de dag. CDA Martin Tokkie D66 Jeroen Klaasse Kai de Haan De heer KLAASSE spreekt namens zijn fractie de algemene beschouwingen uit. De algemene beschouwingen worden aan deze notulen toegevoegd. Voorts worden een amendement en moties ingediend. Amendement D66 inzake het schoolzwemmen De gemeenteraad van Diemen, in vergadering bijeen op donderdag 8 november 2012, gelezen de begroting 2013 en meerjarenbegroting ( meerjarenbegroting ) Overwegende dat: - Het college in de begroting voorstelt het maandelijkse schoolzwemmen voor de groepen 6 tot en met 8 met ingang van het schooljaar af te schaffen - het schoolzwemmen een toegevoegde waarde heeft bij het onderhouden van de zwemvaardigheden van kinderen - de kosten van het schoolzwemmen beperkt zijn omdat het Duran zwembad in handen is van de gemeente - het schoolzwemmen bijdraagt aan een goede bezettingsgraad van dit zwembad - nieuwe generaties nu al jong bekend raken met het zwembad wat kan leiden tot hogere klantloyaliteit en meer betalende bezoekers in de toekomst 11

12 - de directies en de vakleerkrachten gymnastiek van alle scholen in Diemen deze bezuiniging op het schoolzwemmen afwijzen - de schatting van aan extra inkomsten die het college noemt wanneer het schoolzwemmen wordt afgeschaft uitgaat van een stijging van het aantal betalende bezoekers terwijl niet zeker is of deze extra vraag wel bestaat - ook tijdens het schoolzwemmen nog capaciteit bestaat die enige groei in betalende bezoekers mogelijk maakt aangezien het instructiebad gelijktijdig met het schoolzwemmen verhuurd kan worden - het cursusbureau van de SWD op zich goed gefunctioneert maar dat afgesproken is dat dit zich in de jaren 2011 en 2012 met incidentele subsidie zelfondersteunend zou maken vanaf een deel van de subsidie voor het jongerenwerk niet voor de volle 100% besteed wordt aan datgene waar het voor bedoeld is, bijvoorbeeld ten aanzien van de openingstijden van de DiemerFactory Besluit: - De voorgestelde bezuiniging op het schoolzwemmen niet door te voeren - de scholen de mogelijkheid te blijven bieden om gebruik te maken van het Duran zwembad voor het schoolzwemmen - het gevolg van (maximaal) tekort in de begroting (ruimschoots) te dekken door: het cursusbureau van de SWD voort te zetten doch de structurele subsidie voor het cursusbureau te schrappen uit de begroting ( ) en met de SWD af te spreken dat het eventuele tekort op het cursusbureau gedekt wordt uit het budget voor het jongerenwerk, hetgeen wellicht leidt tot een aanpassing van de taken van de SWD inzake het jongerenwerk de subsidie op het SWD Jongerenwerk van tegelijk met 6000 structureel te verminderen, op te vangen door een aanpassing van de taken die de gemeente door de SWD laat uitvoeren op het gebied van het jongerenwerk, bijvoorbeeld ter zake van de reeds gerealiseerde verminderde opening van de DiemerFactory in aanvulling daarop de mogelijkheden te onderzoeken om het instructiebad van het Duran zwembad gelijktijdig met het schoolzwemmen te verhuren teneinde daarmee aanvullende inkomsten voor het zwembad te genereren - deze wijziging van de begroting te verwerken in de eerste kwartaalbrief van 2013 En gaat over tot de orde van de dag. D66 Jeroen Klaasse Kai de Haan 12

13 Motie D66: citymarketing De gemeenteraad van Diemen, in vergadering bijeen op donderdag 8 november 2012, gelezen de begroting 2013 en meerjarenbegroting ( meerjarenbegroting ) Overwegende dat: De afgelopen jaren het vakgebied van de citymarketing sterk in ontwikkeling is bij veel mensen onbekendheid bestaat ten aanzien van citymarketing, immers citymarketing is zoveel meer dan het bedenken van een slogan en logo voor een gemeente het marktgericht opereren van de gemeentelijke organisatie om alle actoren zover te krijgen dat de stad zich als geheel naar buiten kan profileren van groot belang is bij het tevreden stellen van de huidige en nieuwe bewoners, bezoekers en bedrijven de gemeentelijke organisatie op dit moment geen integrale trekkersrol vervult t.a.v. citymarketing geen enkele andere organisatie deze trekkersrol voor de gemeente Diemen op zich neemt nieuwe bouwprojecten binnen en buiten de gemeente Diemen door economische omstandigheden ernstig vertraagd zijn een goed citymarketingbeleid de verkoop van woningen in bijvoorbeeld de Diemense nieuwbouwwijk Plantage De Sniep kan versnellen een goed citymarketingbeleid de concurrentiepositie van de gemeente Diemen versterkt t.o.v. verschillende andere gemeenten die vaak al verder zijn dan de gemeente Diemen in hun citymarketingaanpak Verzoekt het presidium: vóór april 2013 twee (thema) bijeenkomsten te agenderen voor raadsleden, collegeleden en ambtenaren o bij de eerste bijeenkomst dienen de belangrijkste achtergronden en ontwikkelingen binnen de citymarketing door experts geschetste worden. Ook kunnen good practices uit andere gemeenten gepresenteerd worden o bij de tweede bijeenkomst de kennis over Diemen van raadsleden, collegeleden en ambtenaren te benutten om te komen tot uitgangspunten van een integraal citymarketingbeleid Verzoekt het college: Een coördinerend portefeuillehouder vanuit het college van B&W aan te wijzen welke verantwoordelijk is voor de citymarketing naar aanleiding van deze bijeenkomsten een kort visiestuk (van enkele A4'tjes) ten aanzien van citymarketing te formuleren voor juli

14 En gaat over tot de orde van de dag. D66 fractie K. de Haan J. Klaasse De heer ISRAEL spreekt namens zijn fractie de algemene beschouwingen uit. De algemene beschouwingen worden aan de notulen toegevoegd. De heer VAN VUGT spreekt namens zijn fractie de algemene beschouwingen uit. De algemene beschouwingen worden aan de notulen toegevoegd. Voorts spreekt hij zijn steun uit voor het amendement van D66 over het schoolzwemmen. De VOORZITTER: we zijn allemaal heel vlot hetgeen ik en mijn collega's denk ik erg waarderen. We gaan nu pauzeren en ik wil u voorstellen om uur terug te zijn zodat we dan de reactie van het college kunnen doen. De heer PORTEGIJS: dank u voorzitter. Verschillende fracties hebben moties aangekondigd. Heeft u enig idee wanneer die moties beschikbaar komen? De VOORZITTER: ik heb u straks verteld dat die zo direct worden uitgedeeld. Dus dan zijn ze beschikbaar en kunt u alle tijd gebruiken om te lezen, te overleggen enzovoort. Dank u wel, een schorsing tot uur. 2b. Pauze 2c. Eerste reactie college op algemene beschouwingen, moties en amendementen De VOORZITTER: ik heropen de vergadering. Ik geef als eerste de heer Scholten de gelegenheid om een eerste reactie te geven op al uw algemene beschouwingen. Wethouder SCHOLTEN: dank u voorzitter. Dank voor al uw bijdragen. Ik ga eerst iets over de financiën zeggen en daarna zal ik ingegaan op de andere portefeuille onderdelen. Financiën wordt altijd een beetje als een technisch ding beschouwd maar het is niet alleen technisch. De manier waarop dit college met geld omgaat en met de begroting heeft ook erg veel te maken met de maatschappijopvatting die het college heeft. Ik zie tot mijn vreugde dat de VVD dat ook wel herkent. Die zegt ook dat het beleid van het college erop is gericht om zo min mogelijk in te grijpen in de huidige voorzieningen van Diemen. Dit college vindt dit ook van belang om het karakter van Diemen zo goed mogelijk te handhaven, ook in barre tijden. Dat karakter hebben we ook wel eens gekenschetst als Diemen is een plek van ontmoeting. Waar onderscheidt Diemen zich van stadsdelen in Amsterdam? Dat is het feit dat de mensen hier elkaar meer ontmoeten en mekaar kennen en ook gezamenlijk dingen doen. Dit college wil daar actief een bijdrage aan leveren en ook zo 14

15 goed mogelijk voorzieningen in Diemen in stand houden. Dat betekent niet dat we alle voorzieningen rücksichlos in stand houden. Natuurlijk is er vaak aanleiding om toch eens te kijken of het beter of anders kan maar het college denkt dat die voorzieningen juist één van de kenmerken van deze gemeente zijn. Verschillende partijen hebben erop gewezen dat we in financieel moeilijke tijden zitten. Het college heeft dat zelf ook geconstateerd en we proberen daar prudent beleid op te voeren. Dat betekent wat ons betreft niet dat we rücksichlos gaan snijden maar waar het noodzakelijk is doen we dat wel degelijk maar ook op de momenten dat die noodzaak blijkt. Vooruitlopend op allerlei doemscenario's vast nieuwe bezuinigingen doorvoeren terwijl de noodzaak daarvan nog niet vaststaat, is niet het beleid van dit college. De VVD verwijt het college dat het erg veel kosten naar de toekomst schuift en maatregelen naar de toekomst schuift. Ik verwerp dat als wethouder van Financiën. Wij hebben ook in de vorige begroting een aantal fundamentele besluiten genomen en ook daadwerkelijk uitgevoerd. Zo hebben we ooit eens voorzieningen gehad om kapitaallasten te dekken. Het college heeft toen gezegd dat deze kapitaallasten gewoon in de begroting moeten worden opgevangen en dat deze voorzieningen worden opgeheven. Dat is op dit moment handig maar ook naar de toekomst handig want als die voorzieningen anders op hun tijd af zou lopen, heb je alsnog dat probleem. Dat hebben we namelijk in exercities gezien waar we eerst tot 2020 doorrekenden in voorgaande jaren. Dat was een van de redenen om die voorzieningen op te heffen en om er juist voor te zorgen dat we in de huidige exploitatiebegroting dat soort kapitaallasten kunnen opvangen. Dit college is dus wel degelijk bezig om de rekeningen die ontstaan nu op te lossen. Als we sommige dingen niet uitvoeren, is het effect dat de kapitaallasten daarvan een jaar later starten. U kunt dat een verschuiving naar de toekomst noemen maar ik vind het wel een voorbeeld van. Als het nu niet hoeft te worden uitgegeven, doen we het een jaar later om wat voor reden dan ook. Als u daaraan de conclusie verbindt dat we de toekomst zwaarder belasten. Ik vind dat een wat wonderlijke conclusie. Er is een geweldig verschil van opvatting tussen dit college en met name de VVD en Democraten Diemen. Die noemen het college dan ook het college van aannames. Ik vind dat wat flauw. Ik zeg ook niet met de vereniging van doemdenkers en de Diemer doemdenkers. Natuurlijk zitten er aannames in want als u een garantie wilt dat alles wat we over de toekomst schrijven ook uitkomt, dat is een garantie die niet bestaat. Dat betekent dat je wel degelijk aannames moet maken en uw aannames zijn kennelijk anders dan die van ons. De VVD, om daar een ander voorbeeld bij te noemen. De vordering die Rijkswaterstaat op deze gemeente heeft. Wij hebben dat in onze risicoparagraaf opgenomen en de VVD pleit ervoor om daar een aparte voorziening voor te treffen. We komen daar volgende week nog uitgebreid en ook schriftelijk op terug maar even voor de overige raadsleden. Deze vordering komt voort uit een overeenkomst uit 1974 waarin de gemeente zich verplichtte om grond te leveren voor de omlegging van de A1. Wij hebben toen een voorschot gehad voor te leveren grond, 40 hectaren waarvan uiteindelijk maar 18 hectaren is geleverd. De afrekening is in juridische zin vastgelegd maar die wordt door Rijkswaterstaat voortdurend een jaartje verder geschoven en wij hebben zelf geen haast om Rijkswaterstaat te manen om dat nu af te rekenen. We hebben wel afgesproken dat we in het kader van de huidige weguitbreidingen 15

16 nog eens naar die post zullen kijken en dit college streeft ernaar om dan met Rijkswaterstaat tot een definitieve afwikkeling te komen die wat ons betreft een andere is dan die Mevrouw WIELAGE: dank u voorzitter. Hoe kan het dan dat u vorig jaar bij de risicoparagraaf aangaf dat die kosten in 2011 of 2012 afgerekend zouden worden en toen noemde nu ook expliciet dat bedrag. Het feit dat u Rijkswaterstaat heeft aangemaand. Dat heeft u neem ik aan schriftelijk gedaan. U zegt net dat wij Rijkswaterstaat een aanmaning heeft gedaan of gesommeerd dat wij dat bedrag ook willen betalen. Wethouder SCHOLTEN: dank u voorzitter. Er staan vorderingen die nog een keer moeten worden afgerekend. Rijkswaterstaat heeft het overigens in zijn boeken niet meer opgenomen. Het is dus alleen een dossiervordering. Ik kom daar volgende week wat uitgebreider en ook schriftelijk op terug. Wij nemen dat nu gewoon mee in de afwikkeling van de weguitbreidingen die nu weer plaatsvinden. Zoals u ziet loopt de vorige afwikkeling al, bijna 40 jaar inmiddels. Ik denk dat deze misschien wat sneller gaat maar dan zou 20 jaar ook al heel snel zijn. Wij hebben geen haast met die afwikkeling. Ik kom daar dus verder nog wel even op terug. Het kunstgrasveld van SV Diemen. Dat is een aantal keren aan de orde gekomen. Wij hebben uiteindelijk die keuze gemaakt om vanwege het succes van SV Diemen mee te gaan in het vervangen van de bestaande twee kunstgrasvelden. We moeten overigens wel omdat die dingen aan het einde van hun technische levensduur zijn. Met wat kunst en vliegwerk houden we ze nog bespeelbaar maar er is wel geconstateerd dat die volgend jaar vervangen moeten worden. De slijtage van die twee velden wordt met name veroorzaakt doordat het een uiterst levendige en bloeiende vereniging is. In die zin vonden wij het ook passend om die twee velden te vervangen maar ook tegelijkertijd de oorzaak van de snelle slijtage weg te nemen en met dat derde veld te komen. Vervolgens zijn er wel degelijk verschillen tussen de bovengrond en de ondergrond. De ondergrond gaat beduidend langer mee. Die investeringen hoeven we grotendeels niet meer opnieuw te doen op het moment dat je de toplaag, het kunstgrasveld zelf, vervangt. Dat is ook reden om met verschillende afschrijvingstermijnen te kunnen werken. Leefbaar Diemen heeft over dat veld gezegd dat je kunt gaan investeren. Dat enkele bewoners, overigens heeft SV Diemen 1000 leden, er voordeel van hebben of wij hebben liever investeringen waar alle bewoners voordeel bij hebben. Ik denk dat er buitengewoon weinig investeringen zijn waar strikt alle bewoners voordelen van hebben. Zo pakken wij vooral de mogelijkheid aan om met name de ontmoetingsfunctie in Diemen en de sociale structuur en verband te behouden of te versterken. Dan troffen wij in de bijlage van Leefbaar Diemen iets over de actualisatie van bestemmingsplannen. Die actualiseren wij maar die stelt overigens ook de raad vast. Het is dus niet zo dat wij hier tegen beter weten in sommige plannen aan het doordrukken zijn. Alle voorstellen van het college maar ook alle zienswijzen en bezwaren van bewoners worden hier behandeld, worden besproken en dan nemen we er met z'n allen een besluit over. In de bijdrage van GroenLinks maar ook in de bijdragen van andere partijen wordt er iets behartenswaardigs over fietsen gezegd. Het fietsgebruik neemt toe, overigens niet alleen in Diemen maar ook in Amsterdam is een behoorlijke toename te zien. Dat levert op een aantal 16

17 punten knelpunten op. Dat is met name: waar laat je die fietsen bij winkelcentra maar ook bij allerlei andere concentraties zoals stations et cetera. In stations hebben wij de afgelopen jaren geïnvesteerd samen met ProRail. Bij het winkelcentrum in Diemen centrum gaan we ook daadwerkelijk die investeringen doen nu. Dus we zorgen dat er enkele honderden fietsparkeerplekken komen maar dit kunnen wij pas maken als we klaar zijn met de openbare ruimte. Het is helaas het laatste dat wij kunnen doen. We hebben die plannen hier al eens met u besproken en wellicht herinnert u zich dat. Het hoofddeel van het fietsparkeren zal aan de achterzijde, het bordes boven Albert Heijn, plaatsvinden. Daar kunnen we van de winter beginnen met de inrichting. Daar zal de hoofdconcentratie van fietsparkeren plaatsvinden. Overigens hebben we ook elders in het dorp af en toe problemen met fietsparkeren. Dat proberen we zo goed mogelijk op te lossen, steeds in de schaal van de problematiek van die buurt of wijk. Bij flatgebouwen zien we hier en daar wat extra problemen. Daar stappen we wel in en doen we het een en ander maar het is natuurlijk ook vaak dat die flatgebouwen boxbergingen kennen maar als iedereen collectief die boxbergingen niet gebruikt en alles buiten zet, wordt het voor een gemeente heel lastig om daar nog zijn voorzieningen te doen. De spoorwegovergang is ook door een aantal partijen genoemd. Dit college is al wat langer bezig met de spoorwegovergang. Daar hebben we in het verleden ook een aantal malen over gesproken. De wens van dit college is om uiteindelijk te komen tot een ongelijkvloerse kruising maar dat heb ik u ook onlangs al gezegd, een ongelijkvloerse kruising vergt een investering van ongeveer 30 tot wat wij als gemeente niet hebben en wij zijn overigens van mening dat wij niet de probleemveroorzaker zijn maar dat dit het spoorverkeer is. Daar praten we regelmatig over maar niet met een grote regelmaat want het is afhankelijk van of er aangrijpingsmomenten zijn om die wens als stip aan de horizon zo snel mogelijk te realiseren. Dit college heeft zelf het voorstel aan ProRail gedaan om dat derde spoor op te heffen. Dus dat is eerder ook niet ter sprake geweest maar wij hebben mede naar aanleiding van wat het afgelopen jaar is gebeurd zelf gekeken of het mogelijk zou zijn om dat derde spoor op een andere manier in te voegen. We hebben daar een aantal keren met ProRail over gesproken en inmiddels is ProRail het met ons eens dat dit zou kunnen maar de investering die dat vergt is ergens tussen de 3,5 en Ik weet dat ProRail bezig is om dat op te nemen in haar investeringsprogramma's op korte termijn. Dat is niet over maanden maar binnen enkele jaren en wat mij betreft één of twee jaar. Dus wij hebben daar goede hoop op dat dit kan. Uiteraard zullen we de raad op de hoogte stellen als daar voortgang in is maar de suggestie van GroenLinks om maandelijks in de krant iets te rapporteren over het overleg. Dan heeft u een schromelijke overschatting van de overlegfrequentie. De vraag is geponeerd en bij ProRail is de erkenning dat het kan. Vervolgens moet ze dat in haar financiële planning opnemen. Dan gaan wij niet meer maandelijks met ProRail overleggen of dat plaats kan vinden. ProRail ondersteunt dat plan inmiddels dermate van harte dat ik er ook van uitga dat het gaat gebeuren. Als daar iets over te melden is, zullen we daar iets over melden. Wij weten dat het bij een groot deel van de Diemense inwoners een belangrijk punt is. Dus dan melden we dat uiteraard ook via het DiemerNieuws aan een hele hoop inwoners die het DiemerNieuws lezen. De geluidsschermen, daar vraagt GroenLinks over aan het college of die er op kan aandringen dat eerst de geluidsschermen worden aangelegd voordat de weg wordt verbreed. Dat is ook de 17

18 afspraak die wij met Rijkswaterstaat gemaakt hebben. U ziet nu een heleboel voorbereidende werkzaamheden. Die voorbereidende werkzaamheden zijn met name bedoeld om uiteindelijk eerst die geluidsschermen neer te kunnen zetten en om vervolgens de weg uit te breiden. Dus wat u vraagt gebeurt. Uw tweede vraag op dat punt is of er ook voorzieningen komen op het gebied van fijnstof in die schermen. Ik moet dat helaas ontkennend beantwoorden. Dat gaat in ieder geval in dit stadium niet in die schermen worden opgenomen. We komen overigens wel binnenkort bij u terug over de praktijkproeven die op dat punt geweest zijn en de conclusies die daaraan verbonden mogen worden. Het CDA vraagt samen met D66 over het Car2Go concept of het college dat kan ondersteunen. Ik vind dat een sympathieke gedachte en overigens is deze wethouder ook al anderhalf jaar actief autodeler. Dus ja, wij willen daar zeker wel achteraan gaan om te kijken of dat concept in Diemen ook toegepast kan worden maar ik zet er wel met meteen een restrictie bij. Wat ons betreft betekent dat niet dat de gemeente Diemen een dergelijk concept financieel gaat ondersteunen. Is er dan de mogelijkheid van gratis parkeren voor dat concept? Ja want dat is hetzelfde wat wij op dit moment ook aanbieden aan Greenwheels en Collect Car, de twee klassieke autodeelconcepten die ook in Diemen actief zijn. De SP. Ik deel uw zorgen over de wet HOF die ook anderen hebben aangeduid. Ik ga er zelf wel van uit dat die wet HOF uiteindelijk zal worden ingevoerd. Het is een Europese verplichting en in die zin zal die ook uiteindelijk in Nederlandse wetgeving worden omgezet. Hoe dat precies gaat? Dat moeten we nog met z'n allen vaststellen. Ik deel uw zorgen wel maar ik ben op dat punt iets minder zorgelijk dan u. Als die verplichting niet individueel wordt vertaald maar naar het collectief de gemeenten, en zo ziet het er ook naar uit, dan komt het collectief waarschijnlijk niet of nauwelijks in de problemen en zou binnen dat collectief elke gemeente, wel met enig verstand, nog gewoon voort kunnen gaan. Maar nogmaals, dat moet nog blijken uit de definitieve tekst van de wet maar ook uit de behandeling in Eerste en Tweede kamer. De SP heeft ook iets gezegd over Bergwijkpark, De Sniep, sociale huisvesting, huisvestingsmogelijkheden. Daar heeft de PvdA ook het een en ander over gezegd. Dat is natuurlijk een heel lastig ding. We zijn blij dat we De Sniep op gang krijgen. We zijn blij dat in Bergwijkpark iets op het gebied van studentenhuisvesting gaat gebeuren en tegelijkertijd moeten we wel constateren dat er op het gebied van betaalbare huur in Diemen op dit moment buitengewoon weinig tot niets tot stand komt en wij hebben alle inspanningen nodig om de bestaande voorraad aan betaalbare woningen ook daadwerkelijk in stand te houden. Want u weet natuurlijk ook dat de woningcorporaties een geweldige financiële druk voelen om geld te genereren, hetzij met hogere huur die ze met name kunnen vaststellen op het moment dat de woningen leeg komen hetzij met verkoop. Tot mijn leedwezen zie ik de Diemense sociale voorraad heel langzaam maar zeker wel afnemen. Het is een probleem dat we ook niet in Diemens verband aan kunnen pakken. We hebben daar in het verband van de stadsregio, overigens op initiatief van de gemeente Diemen, dit jaar twee of drie keer over gesproken en we gaan in stadsregioverband, dus met alle 15 gemeenten in de stadsregio, afspraken maken met de corporaties over hoe de liberalisatie en de verkoop verdeeld wordt over de stadsregio. Tot mijn vreugde heb ik inmiddels gezien dat Amsterdam ook zelf heeft geconstateerd dat ze ook niet binnen de gemeentegrenzen de corporaties zomaar hun gang kan laten gaan maar dat er ook wel 18

19 voorkeuren zijn voor buurten waar het meer of minder zou moeten gebeuren. Het is een lange weg. We stappen hem in en ik hoop dat we het ergens volgend jaar op een goede wijze kunnen afsluiten. D66 heeft nog iets gezegd over visueel gehandicapten en de begeleiding in het centrum. Het is inderdaad ontzettend lastig voor visueel gehandicapten om de weg te vinden. Op het moment dat die buitenruimte klaar is zullen we daar met standaardmaatregelen het een en ander goed maken. Uw suggestie om daar met de Wmo raad over te praten en misschien wat specifieker met visueel gehandicapten zullen we wel degelijk overnemen maar dat is in de loop van volgend jaar. Nog een suggestie over De Kiezel. We hadden u al meegedeeld dat we met de Key in gesprek zijn om die grond te egaliseren en om daar tenminste een fatsoenlijke grasveld neer te zetten. Volgende week komen we iets uitgebreider terug op de moties en amendementen in een schriftelijke reactie en een preadvies aan de raad. Wethouder PIETERSEN: dank u voorzitter. Ik begin bij de VVD. Het verheugt mij dat de VVD wijkgericht werken en de aanpak hoe wij het doen waarderen. U zegt ook dat u de burgerparticipatie apprecieert. U zegt dat we het graag doorgevoerd willen zien op breder terrein. Ik kan u zeggen dat wij niet alleen bij de wijkschouw maar bij de herinrichtingsplannen, de inrichting van speeltuinen in de breedste zin des woords de burgers betrekken. Er zijn inloopavonden, er zijn schoolbezoeken waarin wij de kinderen horen welke wensen zij, binnen de mogelijkheden uiteraard, hebben en daar houden wij zoveel mogelijk rekening mee. Dus burgerparticipatie is dus een heel breed begrip. De burgemeester zal ingaan op de motie daarover maar wat betreft mijn portefeuille is de burgerparticipatie heel breed en daar blijven wij ook grote aandacht aan schenken. Dan heeft de PvdA het over de Omval. De heer Verheuvel zegt heel terecht dat hij een evaluatie van het beleid wil en mogelijk een heroriëntatie van de Omval. Dat onderschrijven wij. Ik ben een aantal weken geleden met de directie in gesprek geweest. Zij heeft van ons min of meer de opdracht gekregen om met een gedegen plan van aanpak te komen om eens te kijken wat de middelen zijn en de situatie nu, kijk wat er nog kan worden verbeterd om te komen tot een betere bediening van. Dat plan wordt u vrijdag toegezonden waarin ook een voorstel van het college staat. Wij hebben zelfs gedacht aan een voorlichting samen met de Omval, een avond te organiseren in de Omval uiteraard waarin hun plan en hun werkwijze zullen worden toegelicht. Die heroriëntatie, evaluatiebeleid staat er dus aan te komen. Leefbaar Diemen zegt dat zij zeer hecht aan een homogene gemeenschap in Diemen. Het is prachtig dat u dat zegt. Dit college hecht er erg aan. Dat is met name de reden dat het college een sociale insteek heeft gekozen en ook de Omval als sociaal hart van Diemen daarvoor heeft aangewezen. U heeft het ook over het afval, grondstoffen. Ik kan u zeggen dat wij bij de aandachtsgebieden in Diemen waar het aanbod van grof vuil toch niet gewenst gedrag oplevert. Wij gaan starten met een pilot in november. Mevrouw HERDER: dank u voorzitter. U had het over Leefbaar Diemen, dat wij iets over de Omval hebben gezegd maar dat zijn wij niet geweest. 19

20 Wethouder PIETERSEN: dank u voorzitter. Ik heb gezegd dat u het belangrijk vindt dat er een hechte gemeenschap in Diemen is. Analoog daaraan maak ik even de slag dat dit de insteek is die ook het college heeft gekozen. U kunt zichzelf voorstellen dat zo'n hechte gemeenschap ook ontstaat en in stand wordt gehouden in een sociaal cultureel centrum. Dat is even een verbreding van uw begrip hechte gemeenschap. U heeft het ook over het afval gehad. We starten een pilot in de zorgwijken waar we extra voorlichting en extra aandacht besteden en ook proberen juist bij deze doelgroep van nut en noodzaak van het inzamelen en scheiden van onze afvalstoffen te overtuigen. Ook D66 heeft dat te berde gebracht, dus bij deze. D66 zegt ook dat zij de wijkgerichte aanpak zeer positief vindt. Ga zo door. Huis der cultuur, de Omval. Kunst- en cultuurnetwerk. Dat is een groot succes dankzij de inzet van dit college. Wethouder GRONDEL: dank u voorzitter. Er zijn een aantal thema's door zeer veel fracties aangeraakt. De SWD en ook de taakuitvoering door de SWD is een belangrijk onderwerp om zeer voor de hand liggende redenen. We hebben met het presidium afgesproken dat 15 november in het kader van de mededelingen van de wethouder ook even de ruimte wordt genomen voor een nadere bespreking van de memo dat ik u van de week heb doen toekomen maar een aantal elementen zijn vanavond al aan de orde geweest. De VVD zegt bijvoorbeeld dat er een financiële injectie in de SWD moet maar dat is niet het voorstel. Het voorstel is een kasschuif. De subsidie naar voren halen en dat is iets anders dan extra geld aan de SWD geven om de liquiditeitsproblematiek op te vangen. Dat is niet hetzelfde als een structureel tekort maar dan gaan we verder de diepte in. Er is wel alle aanleiding om goed te kijken naar de financiële situatie en de uitvoering van de SWD en met name het jongerenwerk. Uit de memo blijkt ook dat door formele ingrepen dit jaar duidelijk nadrukkelijk minder is gepresteerd. Ik weet dat sommige raadsleden hebben gepost met gleufhoeden om te controleren hoe het gaat en dat was terecht want er werd duidelijk ondergepresteerd. Dat weet de SWD ook en dat is alle aanleiding om met de SWD daarover te spreken. Ik denk wel en dat merk ik ook bij de bespreking in de raad. Het is van belang om onderscheid te maken tussen wat je wilt dat gedaan wordt en hoe het gedaan wordt en wie het moeten doen. Dat zijn drie onderwerpen die je enigszins onafhankelijk van elkaar in de discussie moet voeren wil je jongerenwerkers niet hetzelfde als, moet de SWD jongerenwerk doen of doet de SWD het nu goed met het jongerenwerk. Ik denk dat het goed is om in de discussie dat ook met elkaar, en ik merk ook dat daar behoefte aan is, dat goed te doen. In de memo zien we ook dat het college voorstelt om aan de hand van intensieve gesprekken die wij nu voeren met de directeur en namens hem met het bestuur over het activiteitenplan voor het komende jaar waarbij we heel secuur nagaan: wat kan er gedaan worden, wat gaat het kosten en hoe krijgen we een sluitende begroting. Sluit dat aan op de wensen van de kadersteller? Dit ook te bespreken in het begin van volgend jaar. Mevrouw HERDER: dank u voorzitter. Ik wilde aan de wethouder vragen. Wat u nu vertelt, is het niet een beetje te laat. 20

21 Wethouder GRONDEL: dank u voorzitter. Dat is een vraag die u altijd kunt stellen als er een probleem is. U weet dat wij met elkaar buitengewoon vaak hebben gesproken over ontwikkelingen in de Stichting Welzijn. Ik ben teleurgesteld over het feit dat dit jaar met name het jongerenwerk niet van de grond is gekomen. Dat hangt samen met de ingrepen die zijn gedaan. In de notitie ziet u dat er nadrukkelijk onvoldoende krachtig is gemanaged in de organisatie en er is onvoldoende krachtig financieel bewaakt in de organisatie. Mevrouw HERDER: dank u voorzitter. Had de samenwerking tussen de gemeente en de SWD niet beter gekund want misschien herinnert u zich wel dat verschillende partijen al jaren geleden daarop hebben aangedrongen en nu ligt het feit er dat het eigenlijk al te laat is. Wethouder GRONDEL: dank u voorzitter. Dat is een oordeel dat u kunt vellen maar ik deel met u dat het een zorgendossier is. Ongeveer vanaf het begin dat ik hier wethouder ben heb ik hier regelmatig met u over gesproken. Als eenvoudige drastische oplossingen de beste waren geweest, hadden we dat kunnen doen maar ik ben daar persoonlijk niet zo heel erg van. Er zitten daar een heleboel mensen die buitengewoon nuttig werk doen. Er zit een verschil in wat mensen doen en hoe een organisatie functioneert. Er zijn diverse pogingen tot verbeteringen gedaan. Er is pech geweest en we zitten nu in de situatie dat er een liquiditeitsprobleem is. Dat is nog iets anders dan dat de boel helemaal vastzit en dat in een deel van het werk, met name het jongerenwerk, er op dit moment een acuut probleem is. Dat is de situatie maar bijvoorbeeld het peuterspeelzaalwerk dat ook een zorgenkindje is geweest, draait op dit moment prima. Dat is op orde gebracht en het is zelfs licht winstgevend hoewel dat niet de bedoeling is. Het leidt in ieder geval niet meer tot tekorten zoals het in het verleden is geweest. Er is dus ook geen algemeen oordeel maar ik weet niet of het uw bedoeling is om hier bij het begrotingsdebat helemaal op te focussen. Ik gaf u aan dat sommige elementen spelen en we moeten hier met elkaar absoluut zeer intensief over praten in de komende periode. Concreet naar de vraag van de PvdA. De heer MULDER: dank u voorzitter. U geeft aan en dat is ook onze bedoeling niet om daar in deze begrotingsberaad een heel issue van te maken maar het onderwerp is niet opgenomen of tenminste een mogelijk financieel risico dat zich wel aandient op dit onderdeel is niet opgenomen in de risicoportefeuille. Wij hebben ook niet vernomen via u dat u voornemens bent om daarvoor een risico op te nemen. Er is dus wel enige reden om ons in woord gerust te stellen dat dit ook volgend jaar in de begroting niet tot een financieel risico zal leiden. Kan ik u verleiden om dat tegen deze raad te zeggen want dat is nogal van belang want ik hoorde namelijk van dit college ook al dat voor mogelijke extra uitgaven ook een extra bezuiniging moet komen. Als u dus deze toezegging niet doet, dan wil ik u vragen welke bezuiniging u ziet om op termijn weer dekkend te worden aangezien we geen ruimte in de begroting hebben. Wethouder GRONDEL: dank u voorzitter. U koppelt twee dingen aan elkaar die volgens mij niet helemaal kloppen. Volgens mij was de tekst van de wethouder financiën over de bezuinigingen over het meerjarenkader. Als wij nieuw beleid zouden willen of er dingen moeten worden opgevangen die krachtig tegenvallen, zullen wij dat in de eerstvolgende begroting opvangen. Wij hebben gewoon een jaarrekening waarin we tegenvallers opvangen. 21

INFORMATIEVE RAAD 21 april 2011

INFORMATIEVE RAAD 21 april 2011 Voorzitter: de heer F. Mulder Griffier: De heer H. Nubé INFORMATIEVE RAAD 21 april 2011 Notulen van de vergadering Tevens aanwezig: mevrouw F.A.L. Polsbroek (PvdA), de heer R. Pengel (PvdA), de heer R

Nadere informatie

Geachte collega raadsleden, Dagelijks bestuur, Publiek op de tribune, En misschien ook publiek thuis via de webcam,

Geachte collega raadsleden, Dagelijks bestuur, Publiek op de tribune, En misschien ook publiek thuis via de webcam, Geachte collega raadsleden, Dagelijks bestuur, Publiek op de tribune, En misschien ook publiek thuis via de webcam, Deze voorjaarsnota is de eerste stap naar drastische bezuinigingen voor de komende jaren.

Nadere informatie

Voorzitter, Er is al heel veel gezegd. Dat gaat de VVD niet doen.

Voorzitter, Er is al heel veel gezegd. Dat gaat de VVD niet doen. Er is al heel veel gezegd. Dat gaat de VVD niet doen. Toen wij over het coalitieakkoord spraken, telde de VVD Den Haag haar zegeningen. Er werd ruimte geboden voor een aantal van onze ideeën. Bijvoorbeeld

Nadere informatie

Omdat Alblasserdam ons aan het hart gaat Algemene Beschouwingen van het CDA 25 & 26 juni 2013

Omdat Alblasserdam ons aan het hart gaat Algemene Beschouwingen van het CDA 25 & 26 juni 2013 Omdat Alblasserdam ons aan het hart gaat Algemene Beschouwingen van het CDA 25 & 26 juni 2013 Hoe zien wij de stand van zaken in Alblasserdam in het jaar 2013? Het gaat goed. Het beleid wordt uitgevoerd:

Nadere informatie

MEMO uur: schorsing De voorzitter schorst de vergadering. Zo hebben de fracties de tijd zich voor te bereiden op de tweede termijn.

MEMO uur: schorsing De voorzitter schorst de vergadering. Zo hebben de fracties de tijd zich voor te bereiden op de tweede termijn. MEMO Aan Van : Gemeenteraad : Griffie, Hans Sepers Betreft : Voorbereiding beantwoording vragen begroting 5 november 2015 Datum : 19 oktober 2015 Beste raadsleden, Op donderdag 5 november staat de raadsvergadering

Nadere informatie

Reglement van orde voor de raad, verordening op de raadscommissies en huishoudelijk reglement van het presidium

Reglement van orde voor de raad, verordening op de raadscommissies en huishoudelijk reglement van het presidium Reglement van orde voor de raad, verordening op de raadscommissies en huishoudelijk reglement van het presidium Inleiding In het presidium van 31 maart 2016 is afgesproken dat de voorstellen m.b.t.: Reglement

Nadere informatie

18 DECEMBER 2008: Besluit project Atalanta ( project dierenpark / centrum / theater)

18 DECEMBER 2008: Besluit project Atalanta ( project dierenpark / centrum / theater) 18 DECEMBER 2008: Besluit project Atalanta ( project dierenpark / centrum / theater) Bijdrage 1 e termijn Voorzitter, Hoe staat de DOP tegenover het project dierenpark / centrum / theater? Wij zouden er

Nadere informatie

INFORMATIEVE RAAD 16 juni 2011

INFORMATIEVE RAAD 16 juni 2011 Voorzitter: De heer F. Mulder Griffier: De heer H. Nubé INFORMATIEVE RAAD 16 juni 2011 Notulen van de vergadering Tevens aanwezig: mevrouw F.A.L. Polsbroek (PvdA), de heer R. Pengel (PvdA), de heer J.

Nadere informatie

B en W. nr d.d

B en W. nr d.d B en W. nr. 13.0175 d.d. 5-3-2013 Onderwerp Schriftelijke vragen aan het college van burgemeester en wethouders van het raadslid E. Krijgsman (D66) d.d. 28 januari 2013 inzake het cameratoezicht bij station

Nadere informatie

Aanwezig: (*fractievoorzitters)

Aanwezig: (*fractievoorzitters) CONCEPTNOTULEN van de openbare en besluitvormende vergadering van de raad der gemeente Diemen, gehouden op donderdag 11 november 2010 in het Gemeentehuis te Diemen, bijeengeroepen om 20.00 uur. Aanwezig:

Nadere informatie

wanneer deze maatregelen worden uitgevoerd? Het gaat hier om concrete antwoorden wat en wanneer?

wanneer deze maatregelen worden uitgevoerd? Het gaat hier om concrete antwoorden wat en wanneer? Afdeling Haren Burgemeester en Wethouders van de gemeente Haren Postbus 21 9750 AA HAREN Datum: 7 juni 2013. Onderwerp: Verkeersdrempels in Glimmen De afgelopen week werden de inwoners in Glimmen opgeschrikt

Nadere informatie

Raadsvoorstel en besluit

Raadsvoorstel en besluit Raadsvoorstel en besluit 2014-12276 Herzien Toezicht en handhaving verkeerd gestalde fietsen en weesfietsen16 oktober 2014 7 oktober 2014 Aan de leden van de raad, Het college van burgemeester en wethouders

Nadere informatie

Raadsvergadering. Bovendien wijzen wij u er op dat in deze kadernota nog geen rekening is gehouden met de implementatie van de strategische agenda.

Raadsvergadering. Bovendien wijzen wij u er op dat in deze kadernota nog geen rekening is gehouden met de implementatie van de strategische agenda. RAADSVOORSTEL Raadsvergadering Nummer 30 juni 2016 16-049 Onderwerp Kadernota 2017-2020 Aan de raad, Onderwerp Kadernota 2017-2020. Gevraagde beslissing 1. De Kadernota 2017-2020 vast te stellen. Grondslag

Nadere informatie

Openbaar. Vaststellen Onderzoeksopzet Workfast. Alleen ter besluitvorming door het College Actief informeren van de Raad. Collegevoorstel.

Openbaar. Vaststellen Onderzoeksopzet Workfast. Alleen ter besluitvorming door het College Actief informeren van de Raad. Collegevoorstel. Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Vaststellen Onderzoeksopzet Workfast Programma Economie & Werk Portefeuillehouder T. Tankir Samenvatting Op 4 maart 2015 heeft de gemeenteraad de motie Onderzoek naar

Nadere informatie

DIGITAAL AFSCHRIFT 2014_BW_00913

DIGITAAL AFSCHRIFT 2014_BW_00913 DIGITAAL AFSCHRIFT 2014_BW_00913 OPSCHRIFT Vergadering van 16 december 2014 Bevoegde portefeuillehouder: Bas Brekelmans Betrokken portefeuillehouder(s): Carla Breuer Onderwerp Beantwoording raadsvragen

Nadere informatie

VERSLAG VAN DE VERGADERING VAN DE RAADSSESSIE GEMEENTE HAARLEMMERMEER OP DONDERDAG 20 januari 2005

VERSLAG VAN DE VERGADERING VAN DE RAADSSESSIE GEMEENTE HAARLEMMERMEER OP DONDERDAG 20 januari 2005 VERSLAG VAN DE VERGADERING VAN DE RAADSSESSIE GEMEENTE HAARLEMMERMEER OP DONDERDAG 20 januari 2005 Onderwerp: Voorzitter: Aanwezig zijn de leden: Griffie: Portefeuillehouders: Financieel meerjarenbeleid

Nadere informatie

Met deze regering zal de economie niet herstellen. Dat betekent dat de er nog heel wat boven ons hoofd hangt.

Met deze regering zal de economie niet herstellen. Dat betekent dat de er nog heel wat boven ons hoofd hangt. Kadernota 2013 en 2017 Meningsvorming: Vooropgesteld de verkiezingen staan voor de deur, veel van wat wij in de kadernota en later begroting vast stellen, leggen wij vast voor de volgende raadsperiode.

Nadere informatie

De raad van de gemeente IJsselstein in vergadering bijeen dd. 1 september 2016 Onderwerp:

De raad van de gemeente IJsselstein in vergadering bijeen dd. 1 september 2016 Onderwerp: aangenomen / verworpen / ingetrokken In te vullen door de griffier AMENDEMENT NR Voor het amendement stemmen. Tegen het amendement stemmen. AMENDEMENT De raad van de gemeente IJsselstein in vergadering

Nadere informatie

Voorzitter, Voorzitter dan de inhoud.

Voorzitter, Voorzitter dan de inhoud. Voorzitter, Ik wil graag beginnen met het bedanken van het college voor het beantwoorden van alle vragen. En wethouder de Wit heeft daarbij een extra compliment verdiend omdat hij op uitstekende wijze

Nadere informatie

Concept raadsprogramma Gemeente Muiden 2002 2006 - dd. 16 april 2002

Concept raadsprogramma Gemeente Muiden 2002 2006 - dd. 16 april 2002 Concept raadsprogramma Gemeente Muiden 2002 2006 - dd. 16 april 2002 Intergemeentelijke samenwerking Samenwerken of samenvoeging met andere gemeenten Het uitvoeren van een onderzoek naar de 2002 2003 -

Nadere informatie

M.b.t. agendapunt 12, Groot Bijstervelt, wordt gebruik gemaakt van het inspreekrecht door:

M.b.t. agendapunt 12, Groot Bijstervelt, wordt gebruik gemaakt van het inspreekrecht door: Agenda Gemeenteraad Vervolg besluitvormende raadsvergadering van 21 april 2015 Uitnodiging voor de vergadering op woensdag 22 april 2015 20:00-23:00 uur, locatie Raadszaal Voorzitter : Ruud Severijns 12

Nadere informatie

Algemene beschouwingen CDA Weert

Algemene beschouwingen CDA Weert Algemene beschouwingen CDA Weert begroting 2016 www.cdaweert.nl Algemene Beschouwingen CDA Weert op de begroting 2016 van de gemeente Weert Dames en heren, hierbij de beschouwingen van het CDA op de voorliggende

Nadere informatie

Onderwerp. Behouden schoolzwemmen voor leerlingen van de basisscholen t/m schooljaar 2017/2018

Onderwerp. Behouden schoolzwemmen voor leerlingen van de basisscholen t/m schooljaar 2017/2018 B en W voorstel 14INT00741 Onderwerp Behouden schoolzwemmen voor leerlingen van de basisscholen t/m schooljaar 2017/2018 Samenvatting voorstel In het kader van de ombuigingsopdracht 2012-2015 heeft de

Nadere informatie

Notitie raadsvragen in soorten en maten

Notitie raadsvragen in soorten en maten Notitie raadsvragen in soorten en maten Aanleiding Het komt regelmatig voor dat raadsleden een vraag willen stellen aan het college. Over een voorstel dat het college aan de raad doet. Over een artikel

Nadere informatie

Burgemeester en Wethouders 9 maart Steller Documentnummer Afdeling. R. van Wijk 15I Samenleving

Burgemeester en Wethouders 9 maart Steller Documentnummer Afdeling. R. van Wijk 15I Samenleving Burgemeester en Wethouders Steller Documentnummer Afdeling R. van Wijk 15I0002878 Samenleving Doorkiesnummer Communicatie Portefeuillehouder 036 5229564 Nee G.M. Dijksterhuis Kabinet Memo bijgevoegd Te

Nadere informatie

Datum Uw kenmerk Ons kenmerk In behandeling bij DIR/DB (0162)

Datum Uw kenmerk Ons kenmerk In behandeling bij DIR/DB (0162) Aan de fracties van VVD en PvdA de heer A.J.H. Wijers, mevrouw C.P.W. Bode-Zopfi Datum Uw kenmerk Ons kenmerk In behandeling bij DIR/DB d.bosmans@oosterhout.nl (0162) 48 91 03 Onderwerp Vragen ex art.

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL. Raadsvergadering. Onderwerp Verordening leerlingenvervoer gemeente Bunnik 2015. Aan de raad,

RAADSVOORSTEL. Raadsvergadering. Onderwerp Verordening leerlingenvervoer gemeente Bunnik 2015. Aan de raad, RAADSVOORSTEL Raadsvergadering Nummer 23-04-2015 15-020 Onderwerp Verordening leerlingenvervoer gemeente Bunnik 2015 Aan de raad, Onderwerp Verordening leerlingenvervoer gemeente Bunnik 2015 Gevraagde

Nadere informatie

Aan de orde is het VAO Persoonsgebondenbudget (AO d.d. 21/11).

Aan de orde is het VAO Persoonsgebondenbudget (AO d.d. 21/11). Persoonsgebondenbudget Aan de orde is het VAO Persoonsgebondenbudget (AO d.d. 21/11). Mevrouw Bergkamp (D66): Voorzitter. Eigen regie en keuzevrijheid voor de zorg en ondersteuning die je nodig hebt, zijn

Nadere informatie

Voorstel raad en raadsbesluit

Voorstel raad en raadsbesluit Voorstel raad en raadsbesluit Gemeente Landgraaf Programma Documentnummer: B.16.0984 B.16.0984 Landgraaf, 23 mei 2016 ONDERWERP: Vaststellen zienswijze raad van begroting GGD Zuid Limburg 2017 Raadsvoorstelnummer:

Nadere informatie

Meerjarenprogramma begroting 2015-2017 en 2 e concernbericht 2013.

Meerjarenprogramma begroting 2015-2017 en 2 e concernbericht 2013. Meerjarenprogramma begroting 2015-2017 en 2 e concernbericht 2013. Voorzitter, college, collega raadsleden, mensen op de publieke tribune, luisteraars van de Zuidwest FM en lezers van onze GBWP bijdrage.

Nadere informatie

Werken aan een Duurzame Toekomst

Werken aan een Duurzame Toekomst 2 Werken aan een Duurzame Toekomst Sterk, Sociaal, Solide./> F/x \:.i t / /\ GROENUMIlffi n NUMEGEN IJ W PARTIJ VAN DE ARBEID Nijmegen -^S ^ &...^(i** Perspectiefnota 22-25 Amendement GroenLinks, PvdA

Nadere informatie

Onderwerp: Beantwoording raadsvragen over verkeersveiligheid spoorwegovergang Voorhout - Besluitvormend

Onderwerp: Beantwoording raadsvragen over verkeersveiligheid spoorwegovergang Voorhout - Besluitvormend VOORSTEL OPSCHRIFT Vergadering van 15 december 2015 Besluit nummer: 2015_BW_00947 Onderwerp: Beantwoording raadsvragen over verkeersveiligheid spoorwegovergang Voorhout - Besluitvormend Beknopte samenvatting:

Nadere informatie

9 Stiens, 28 oktober 2015

9 Stiens, 28 oktober 2015 9 Stiens, 28 oktober 2015 Raadsvergadering: 10 december 2015 Voorstelnummer: 2015/49 Portefeuillehouder: drs. J.R.A. Boertjens Behandelend ambtenaar: H. Siegersma E-mail: h.siegersma@leeuwarderadeel.nl

Nadere informatie

Onderwerp Programmabegroting 2012 Samenwerkingsverband Regio Eindhoven

Onderwerp Programmabegroting 2012 Samenwerkingsverband Regio Eindhoven Raadsvoorstel Bevoegdheid Raad Vergadering Gemeenteraad Oirschot Vergaderdatum: 31 mei 2011 Registratienummer: 2011/45 Agendapunt nummer: 16 Onderwerp Programmabegroting 2012 Samenwerkingsverband Regio

Nadere informatie

VOORSTEL AAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN DE GEMEENTE ROERMOND

VOORSTEL AAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN DE GEMEENTE ROERMOND , 8 a ^ gemeente Roermond VOORSTEL AAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN DE GEMEENTE ROERMOND datum indiening: 19 december 2013 datum/agendapunt B&Wvergadering: 070114/201 afdeling: Kabinet en Communicatie

Nadere informatie

PROCEDURE EN CRITERIA VOOR VERSTREKKING

PROCEDURE EN CRITERIA VOOR VERSTREKKING PROCEDURE EN CRITERIA VOOR VERSTREKKING financiële bijdragen uit het leefbaarheidsbudget 1 1. Inleiding De gemeenteraad van Hellendoorn heeft enkele budgeten overgedragen aan de dorpen en wijken in de

Nadere informatie

Openbaar. Notulen. van de vergadering van burgemeester en wethouders

Openbaar. Notulen. van de vergadering van burgemeester en wethouders 31 januari 2017 nummer 1182689 Openbaar Notulen van de vergadering van burgemeester en wethouders Aanwezig: de burgemeester de secretaris de notulist drs. J. van Belzen mr. D. Vermaat L.P. van der Linden

Nadere informatie

De Gemeenteraad van Wijchen

De Gemeenteraad van Wijchen De Gemeenteraad van Wijchen Besluitenlijst van de openbare raadsvergadering van de gemeenteraad van Wijchen gehouden op 6 juli 2017 1. 17 7 6345 Behandeling jaarrekening 2016 Door de fracties worden onderstaande

Nadere informatie

23. Instemmen met de Agenda Duurzaamheid

23. Instemmen met de Agenda Duurzaamheid Gemeenteraad 11 februari 2015 23. Instemmen met de Agenda Duurzaamheid Voorzitter, Daar is ze dan, de langverwachte Agenda Duurzaamheid. Het CDA is enthousiast omdat we een aparte wethouder Duurzaamheid

Nadere informatie

Bijlagen 1 Voorjaarsnota

Bijlagen 1 Voorjaarsnota Raadsvoorstel Agendapunt: Onderwerp Voorjaarsnota 2012 Datum voorstel 10 april 2012 Datum raadsvergadering 15 mei 2012 Bijlagen 1 Voorjaarsnota Ter inzage Aan de gemeenteraad, 0. Samenvatting De voorjaarsnota

Nadere informatie

Besluitenlijst van de raadsvergadering van 22 september 2014

Besluitenlijst van de raadsvergadering van 22 september 2014 Besluitenlijst van de raadsvergadering van 22 september 2014 Aanwezig: M. Sahinturk (CDA), A. van Zeeland (CDA), J. Hendriks (CDA), M. Thijssen (CDA), C. Angevaren (VVD), L. van Heeswijk (VVD), R. Gertsen

Nadere informatie

onderwerp Zienswijze SWA ontwerp programmabegroting 2016 en SWA meerjarenbegroting

onderwerp Zienswijze SWA ontwerp programmabegroting 2016 en SWA meerjarenbegroting Gemeente Nieuwkoop College van Burgemeester en Wethouders nieuwkoop raadsvoorstel portefeuillehouder opgesteld door Registratienummer collegebesluit vergaderdatum raad jaar/nummer T. Veninga Vergunningen,

Nadere informatie

Raadsvoorstel (Gewijzigd) 26 mei 2011 AB11.00400 RV2011.045

Raadsvoorstel (Gewijzigd) 26 mei 2011 AB11.00400 RV2011.045 Raadsvergadering d.d. Casenummer Raadsvoorstelnummer Raadsvoorstel (Gewijzigd) 26 mei 2011 AB11.00400 RV2011.045 Gemeente Bussum Aanleggen kunstgrasvelden ten behoeve van BFC Brinklaan 35 Postbus 6000

Nadere informatie

Praktische zaken. Waar wordt de ideeënmarkt gehouden? De ideeënmarkt wordt gehouden in de hal van het gemeentehuis.

Praktische zaken. Waar wordt de ideeënmarkt gehouden? De ideeënmarkt wordt gehouden in de hal van het gemeentehuis. Vragen en antwoorden over de ideeënmarkt De raad van Beuningen organiseert deze ideeënmarkt voor het eerst, dus voor alle duidelijkheid hebben we een aantal mogelijke vragen (met antwoorden) voor u op

Nadere informatie

Initiatiefvoorstel Beter debatteren in commissie en raad

Initiatiefvoorstel Beter debatteren in commissie en raad 1 gemeente Eindhoven Griffie gemeenteraad Raadsnummer O4.RZOP8.OOZ Initiatiefvoorstel Beter debatteren in commissie en raad Samenvatting Door GroenLinks is in een motie aan de deelnemers van de debattraining

Nadere informatie

Aanwezig: (*fractievoorzitters)

Aanwezig: (*fractievoorzitters) CONCEPTNOTULEN van de openbare en besluitvormende vergadering van de raad der gemeente Diemen, gehouden op donderdag 10 november 2011 in het Gemeentehuis te Diemen, bijeengeroepen om 20.00 uur. Aanwezig:

Nadere informatie

MEMO. Voorafgaande aan de eerste termijn van de algemene beschouwingen zijn de volgende hamerstukken geagendeerd:

MEMO. Voorafgaande aan de eerste termijn van de algemene beschouwingen zijn de volgende hamerstukken geagendeerd: MEMO Aan Van : Gemeenteraad : Griffie, H. Sepers Betreft : Begroting 10 november 2016 Datum : 4 november 2016 Beste raadsleden, Op donderdag 10 november staat de raadsvergadering in het teken van de begroting.

Nadere informatie

Hoe financieel gezond is uw gemeente?

Hoe financieel gezond is uw gemeente? Hoe financieel gezond is uw gemeente? drs. R.M.J.(Rein-Aart) van Vugt RA A.(Arie)Elsenaar RE RA 1 Hoe financieel gezond is uw gemeente? In dit artikel geven de auteurs op hoofdlijnen aan welke indicatoren

Nadere informatie

Ad Jongenelen, Carola van t Schip en Frank Reiber

Ad Jongenelen, Carola van t Schip en Frank Reiber Spelregels Jongerengemeenteraad 19 februari 2015 Er zijn 2 onderwerpen (agendapunten): - Veiligheid - Openings- en sluitingstijden van de horeca Regels van de vergadering - Ieder onderwerp/ agendapunt

Nadere informatie

Portefeuillehouder: M.A.P. Michels Behandelend ambtenaar J. van der Meer, 0595 447719 gemeente@winsum.nl (t.a.v. J. van der Meer)

Portefeuillehouder: M.A.P. Michels Behandelend ambtenaar J. van der Meer, 0595 447719 gemeente@winsum.nl (t.a.v. J. van der Meer) Vergadering: 11 december 2012 Agendanummer: 12 Status: Besluitvormend Portefeuillehouder: M.A.P. Michels Behandelend ambtenaar J. van der Meer, 0595 447719 E mail: gemeente@winsum.nl (t.a.v. J. van der

Nadere informatie

Voorzitter 1. Zorg voor iedereen

Voorzitter 1. Zorg voor iedereen Voorzitter, Wat de ChristenUnie betreft maken we deze Algemene Beschouwingen zo concreet mogelijk. Ik begin daarom meteen met een belangrijke conclusie: met het voorliggende collegewerkprogramma en de

Nadere informatie

agendanummer afdeling Simpelveld VII- IBR 3 september 2015 Verzoek tot heroverweging bezuinigingsbesluit subsidie Slachtofferhulp Nederland 49673

agendanummer afdeling Simpelveld VII- IBR 3 september 2015 Verzoek tot heroverweging bezuinigingsbesluit subsidie Slachtofferhulp Nederland 49673 Aan de raad agendanummer afdeling Simpelveld VII- IBR 3 september 2015 onderwerp Verzoek tot heroverweging bezuinigingsbesluit subsidie Slachtofferhulp Nederland 49673 zaakkenmerk Inleiding Op 5 september

Nadere informatie

VERSLAG VAN HET RAADSDEBAT VAN DE RAAD DER GEMEENTE HAARLEMMERMEER OP DONDERDAG 5 OKTOBER 2006

VERSLAG VAN HET RAADSDEBAT VAN DE RAAD DER GEMEENTE HAARLEMMERMEER OP DONDERDAG 5 OKTOBER 2006 VERSLAG VAN HET RAADSDEBAT VAN DE RAAD DER GEMEENTE HAARLEMMERMEER OP DONDERDAG 5 OKTOBER 2006 Onderwerp: Toekenning uitkering aan de heer mr. A.Ph. Hertog De VOORZITTER: Ik heropen de vergadering. U heeft

Nadere informatie

het college van Burgemeester en Wethouders van Winsum. Drie scenario s voor het invoeren van een eigen bijdrage in de Wmo

het college van Burgemeester en Wethouders van Winsum. Drie scenario s voor het invoeren van een eigen bijdrage in de Wmo Aan: Namens: Onderwerp: Wmo adviesraad het college van Burgemeester en Wethouders van Winsum. Drie scenario s voor het invoeren van een eigen bijdrage in de Wmo Geachte Leden van de Wmo Adviesraad, De

Nadere informatie

Gesprekken met de Verenigingen Dorpsbelangen over de perspectiefwissel.

Gesprekken met de Verenigingen Dorpsbelangen over de perspectiefwissel. Classificatienummer : Registratienummer : Onderwerp : Gesprekken perspectiefwissel Verenigingen Bespreking d.d. : 16-05-2011 Plaats : Gemeentehuis Slochteren Opgesteld door : E. Sander Datum : 6 juli 2011

Nadere informatie

gemeente Eindhoven Betreft openbare vergadering van 18 februari 2014, locatie Raadszaal, aanvang 20:30 uur tot 23:30 uur

gemeente Eindhoven Betreft openbare vergadering van 18 februari 2014, locatie Raadszaal, aanvang 20:30 uur tot 23:30 uur A gemeente Eindhoven Griffie gemeenteraad Commissiesecretariaat Besluitenlijst Gemeenteraad Betreft openbare vergadering van 18 februari 2014, locatie Raadszaal, aanvang 20:30 uur tot 23:30 uur Definitieve

Nadere informatie

Onderwerp Keuzenota's Wmo 2015/Jeugdwet en Participatie/Maatregelen WWB

Onderwerp Keuzenota's Wmo 2015/Jeugdwet en Participatie/Maatregelen WWB Raadsvoorstel Agendapunt: 04 Onderwerp Keuzenota's Wmo 2015/Jeugdwet en Participatie/Maatregelen WWB Datum voorstel Datum raadsvergadering Bijlagen Ter inzage 23 september 2014 28 oktober 2014 Nota 'Triple

Nadere informatie

Nr.: 6 Onderwerp: Vaststellen Verordening Wmo-raad Lopik. gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d.

Nr.: 6 Onderwerp: Vaststellen Verordening Wmo-raad Lopik. gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. Nr.: 6 Onderwerp: Vaststellen Verordening Wmo-raad Lopik De raad van de gemeente Lopik; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 17 november 2009; gehoord hebbende de inspraakreactie in

Nadere informatie

iiiiiiiiiiiiiniiiiihii Oosterhout 2 mi m gemeente Aan de gemeenteraad r.van.haaf@oosterhout.nl IO.1431088 Zienswijze project A27 Houten Hooipolder

iiiiiiiiiiiiiniiiiihii Oosterhout 2 mi m gemeente Aan de gemeenteraad r.van.haaf@oosterhout.nl IO.1431088 Zienswijze project A27 Houten Hooipolder WW w iiiiiiiiiiiiiniiiiihii gemeente Oosterhout Aan de gemeenteraad 2 mi m Uw kenmerk Ons kenmerk IO.1431088 In behandeling bij r.van.haaf@oosterhout.nl Onderwerp Zienswijze project A27 Houten Hooipolder

Nadere informatie

Besluitenlijst van de vergadering van de raad van de gemeente Eemsmond gehouden op donderdag 23 april 2015 in het gemeentehuis te Uithuizen.

Besluitenlijst van de vergadering van de raad van de gemeente Eemsmond gehouden op donderdag 23 april 2015 in het gemeentehuis te Uithuizen. Besluitenlijst van de vergadering van de raad van de gemeente Eemsmond gehouden op donderdag 23 april in het gemeentehuis te Uithuizen. Aanwezig: Voorzitter Griffier mevrouw M. van Beek mevrouw H. Hoekstra

Nadere informatie

BESLUITENLIJST. Voorronde Open Huis. Datum: 10 september 2015 Onderwerp: Discussienota herziening subsidiebeleid

BESLUITENLIJST. Voorronde Open Huis. Datum: 10 september 2015 Onderwerp: Discussienota herziening subsidiebeleid BESLUITENLIJST Voorronde Open Huis Datum: 10 september 2015 Onderwerp: Discussienota herziening subsidiebeleid Aanwezig: Voorzitter: dhr. J. Buzepol Locogriffier: mw. A. van Wees (locogriffier) Leden:

Nadere informatie

Interne memo. De nadruk ligt dus op de behandeling van de perspectiefnota.

Interne memo. De nadruk ligt dus op de behandeling van de perspectiefnota. Interne memo Aan : Presidium Van : Lenneke van der van der Meer Afdeling : Griffie Datum : Maart 2013 Onderwerp : Behandeling jaarrekening / scenario's voor de toekomst / perspectiefnota en begroting 1.

Nadere informatie

Registratienummer: GF Datum: 12 november 2010 Agendapunt: 7

Registratienummer: GF Datum: 12 november 2010 Agendapunt: 7 Aan de gemeenteraad Registratienummer: GF10.20105 Datum: 12 november 2010 Agendapunt: 7 Portefeuillehouder: L. Buwalda Behandelend ambtenaar: Wike Swart Onderwerp: Kostenbeheersing open einde regelingen

Nadere informatie

HOE WERKT DE GEMEENTE? Het beïnvloeden van beleid en besluitvorming

HOE WERKT DE GEMEENTE? Het beïnvloeden van beleid en besluitvorming HOE WERKT DE GEMEENTE? Het beïnvloeden van beleid en besluitvorming Beleidsvorming in de gemeente volgt redelijk vaste stappen. In dit document leest u welke stappen dat zijn. Daardoor kunt u op tijd bij

Nadere informatie

De PvdA zal hierbij allereerst kiezen voor de mensen die een steuntje in de rug kunnen gebruiken.

De PvdA zal hierbij allereerst kiezen voor de mensen die een steuntje in de rug kunnen gebruiken. De PvdA Diemen wil een sterke, sociale gemeente met voor ieder bereikbare voorzieningen. Dat vraagt samenwerking en solidariteit. Wij zien uit naar de inbreng van de andere fracties en de reactie van het

Nadere informatie

F.A.L. Polsbroek, N.C. Portegijs, R. Verheuvel* P. Visser, W. van Vugt* J.A. Jägers, F.J. Mulder, B.H.M. Wielage*

F.A.L. Polsbroek, N.C. Portegijs, R. Verheuvel* P. Visser, W. van Vugt* J.A. Jägers, F.J. Mulder, B.H.M. Wielage* CONCEPTNOTULEN van de openbare en besluitvormende vergadering van de raad der gemeente Diemen, gehouden op donderdag 1 december 2011 in het Gemeentehuis te Diemen, bijeengeroepen om 20.00 uur. Aanwezig:

Nadere informatie

Info aan de raad. Raad: Beslissing:

Info aan de raad. Raad: Beslissing: Raad: Beslissing: Info aan de raad Raadsvergadering : 5 november 2009 Behandeld door : Marion Denissen Portefeuillehouder : Frans Ronnes Registratienummer : 42 Onderwerp : Extra informatie ontwikkeling

Nadere informatie

Gemeentegarantie voor woongroepen

Gemeentegarantie voor woongroepen Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Gemeentegarantie voor woongroepen Programma Wonen BW-nummer Portefeuillehouder B. Velthuis Samenvatting Bij de besluitvorming over de woonvisie heeft de raad een amendement

Nadere informatie

Algemene beschouwingen Voorzitter,

Algemene beschouwingen Voorzitter, Algemene beschouwingen 2010-2023 Voorzitter, We staan aan de vooravond van de verkiezingen en deze begroting heeft dan ook, zoals u zelf reeds aangeeft, een beperkte houdbaarheid en zal door ons ook zo

Nadere informatie

Nummer : Uithuizen, 23 februari AAN DE RAAD. Inleiding

Nummer : Uithuizen, 23 februari AAN DE RAAD. Inleiding Nummer : 09-04.2012 Onderwerp : Buurtschouw Korte inhoud : In 2011 zijn er twee pilots buurtschouw georganiseerd in Uithuizermeeden en Kantens. Het doel van de buurtschouw is om burgers meer zeggenschap

Nadere informatie

Initiatiefvoorstel aan gemeenteraad

Initiatiefvoorstel aan gemeenteraad Initiatiefvoorstel aan gemeenteraad n.v.t. W.F. Mulckhuijse (SP), R. Pet (GroenLinks), K.G. van Rijn (PvdA), K. Jongejan (VVD) In te vullen door Raadsgriffie Portefeuillehouder nvt nvt RV-nummer: RV-68/2008

Nadere informatie

Voorstel voor een Maatschappelijke Verkenning naar de beleving van het begrip Veiligheid door de inwoners van Maassluis

Voorstel voor een Maatschappelijke Verkenning naar de beleving van het begrip Veiligheid door de inwoners van Maassluis Voorstel voor een Maatschappelijke Verkenning naar de beleving van het begrip Veiligheid door de inwoners van Maassluis Het instrument Een Maatschappelijke Verkenning is een instrument voor de gemeenteraad

Nadere informatie

Doorkiesnummer : (0495) 575 431 Agendapunt: 12 ONDERWERP

Doorkiesnummer : (0495) 575 431 Agendapunt: 12 ONDERWERP Hofland, Barry PUZA S2 RAD: RAD130130 2013-01-30T00:00:00+01:00 BW: BW121218 voorstel gemeenteraad Vergadering van de gemeenteraad van 30 januari 2013 Portefeuillehouder : A.A.M.M. Heijmans Behandelend

Nadere informatie

Bedrijfsvoering. Bedrijfsvoering. Gemeenteraad van de gemeente Oostzaan. P. Flens

Bedrijfsvoering. Bedrijfsvoering. Gemeenteraad van de gemeente Oostzaan. P. Flens Gemeenteraad van de gemeente Oostzaan Gemeentehuis Bezoekadres Kerkbuurt 4, 1511 BD Oostzaan Postadres Postbus 20, 1530 AA Wormer Telefoon 075 651 2100 Fax 075 651 2244 E-mail antwoord@over-gemeenten.nl

Nadere informatie

Raadsvergadering 6 / 8 november november 2012 AMENDEMENTEN AANVAARD VERWORPEN INGETROKKEN

Raadsvergadering 6 / 8 november november 2012 AMENDEMENTEN AANVAARD VERWORPEN INGETROKKEN Raadsvergadering 6 / 8 november 2012 13 november 2012 AMENDEMENTEN AANVAARD 1 ste Onderwerp indiener A120098/1 PvdA Begroot budget inhuur externen A120098/2 PvdA Budget Rekenkamercommissie A120098/5 D66

Nadere informatie

Raadsvoorstel. 1. Samenvatting. 2. Voorstel. 3. Inleiding. Agenda nr. 8

Raadsvoorstel. 1. Samenvatting. 2. Voorstel. 3. Inleiding. Agenda nr. 8 Raadsvoorstel Agenda nr. 8 Onderwerp: Kennisnemen van het concept ondernemingsplan Werkbedrijf Atlant de Peel 2017-2018 Soort: Kaderstellend / informerend Opsteller: M.J.A. Lammers Portefeuillehouder:

Nadere informatie

Aantal bijlagen: - Agendapunt: 8

Aantal bijlagen: - Agendapunt: 8 Adviescommissie 5 oktober 2011 Dagelijks bestuur 12 oktober 2011 Algemeen bestuur 2 november 2011 Aantal bijlagen: - Agendapunt: 8 Onderwerp Uitgangspunten financieel beleid 2012-2013 Het algemeen bestuur

Nadere informatie

Aan de orde is het debat naar aanleiding van een algemeen overleg op 20 december 2007 over het wapenexportbeleid.

Aan de orde is het debat naar aanleiding van een algemeen overleg op 20 december 2007 over het wapenexportbeleid. Wapenexportbeleid Aan de orde is het debat naar aanleiding van een algemeen overleg op 20 december 2007 over het wapenexportbeleid. Voorzitter. Voor het kerstreces hebben wij met de staatssecretaris van

Nadere informatie

gemeente Eindhoven Betreft openbare vergadering van 15 januari 2013, locatie commissiekamer, aanvang 18.45 uur, einde 19.15 uur.

gemeente Eindhoven Betreft openbare vergadering van 15 januari 2013, locatie commissiekamer, aanvang 18.45 uur, einde 19.15 uur. gemeente Eindhoven Griffie gemeenteraad Commissiesecretariaat Behandeld door J.Verheugt Telefoon (040) 238 2103 Verzenddatum 27 februari 2013 Verslag commissie Maatschappij en Cultuur (cie MC) Betreft

Nadere informatie

Aanleiding en probleemstelling

Aanleiding en probleemstelling No.: Portefeuillehouder: Wethouder Harmsen Afdeling: Welzijn en Onderwijs Behandelaar: C.H.A.M. Weterings De raad van de gemeente Tholen Tholen, 16 juni 2015 Onderwerp: voorstel om in te stemmen met de

Nadere informatie

Gemeenteraad van Delft Postbus ME Delft. Delft, 8 april Geachte dames en heren,

Gemeenteraad van Delft Postbus ME Delft. Delft, 8 april Geachte dames en heren, Gemeenteraad van Delft Postbus 78 2600 ME Delft Delft, 8 april 2013 Geachte dames en heren, Tijdens de vergadering van de raadscommissie SVR van 6 februari hebben wij onze bezwaren tegen het bestemmingsplan

Nadere informatie

Programma : (2) Openbare Orde en Veiligheid en (6) Welzijn Portefeuillehouder : E.J. ter Keurs, D.A. Fokkema

Programma : (2) Openbare Orde en Veiligheid en (6) Welzijn Portefeuillehouder : E.J. ter Keurs, D.A. Fokkema Raadsvoorstel Vergadering : 21 mei 2015 Agendapunt : 8 Status : Informerend Programma : (2) Openbare Orde en Veiligheid en (6) Welzijn Portefeuillehouder : E.J. ter Keurs, D.A. Fokkema Behandelend ambt.

Nadere informatie

BESLUITENLIJST VAN DE OPENBARE VERGADERING VAN DE COMMISSIE ECONOMIE. VAN 17 april 2014. dhr. B. van den Berg B 97 mevr. P.

BESLUITENLIJST VAN DE OPENBARE VERGADERING VAN DE COMMISSIE ECONOMIE. VAN 17 april 2014. dhr. B. van den Berg B 97 mevr. P. BESLUITENLIJST VAN DE OPENBARE VERGADERING VAN DE COMMISSIE ECONOMIE VAN 17 april 2014 Aanwezig: Voorzitter: Fungerend griffier: dhr. R. Kluijtmans Mevr. M. Hertogh Leden: dhr. D. Quaars VVD mevr. M. Vermeer

Nadere informatie

1. Vaststelling agenda De agenda wordt conform voorstel vastgesteld. 2. Ingekomen en verzonden stukken Er wordt gehandeld als aangegeven.

1. Vaststelling agenda De agenda wordt conform voorstel vastgesteld. 2. Ingekomen en verzonden stukken Er wordt gehandeld als aangegeven. RAADSVERGADERING Besluitenlijst van de openbare vergadering van de raad van de gemeente Brummen op donderdag 29 oktober 2009 om 20.00 uur in het gemeentehuis van Brummen AGENDA 0. Opening en mededelingen

Nadere informatie

Beoogd effect Een adequate, professionele en efficiënte organisatie voor de gemeentelijke informatie- en communicatietechnologie.

Beoogd effect Een adequate, professionele en efficiënte organisatie voor de gemeentelijke informatie- en communicatietechnologie. Portefeuillehouder Datum raadsvergadering A.J. Gerritsen 26 januari 2012 Datum voorstel 13 december 2011 Agendapunt Onderwerp Samenwerking op het vlak van automatisering De raad wordt voorgesteld te besluiten:

Nadere informatie

Inleiding. Tegenbegroting 2015 PvdA Utrecht pagina 2

Inleiding. Tegenbegroting 2015 PvdA Utrecht pagina 2 Tegenbegroting 2015 Inleiding Vrijheid, democratie, rechtvaardigheid, duurzaamheid en solidariteit. Dat zijn de idealen van de sociaal-democratie. In deze tegenbegroting 2015 vertaalt de PvdA Utrecht deze

Nadere informatie

Onderwerp: Wijziging verordening leerlingenvervoer Oosterhout Vragen van fractie: GROENLINKS Naam raadslid: Willem-Jan.

Onderwerp: Wijziging verordening leerlingenvervoer Oosterhout Vragen van fractie: GROENLINKS Naam raadslid: Willem-Jan. Onderwerp: Wijziging verordening leerlingenvervoer Oosterhout Vragen van fractie: GROENLINKS Naam raadslid: Willem-Jan. van der Zanden 1. Op pagina 2 van de raadsnota staat dat gehandicapte leerlingen

Nadere informatie

R.P. Grondel, M.M.L. van der Mark, J. Pietersen, A.J.M. Scholten. M.J. Israël * (Democraten Diemen), E.R.R. Pengel (PvdA)

R.P. Grondel, M.M.L. van der Mark, J. Pietersen, A.J.M. Scholten. M.J. Israël * (Democraten Diemen), E.R.R. Pengel (PvdA) NOTULEN van de openbare en besluitvormende vergadering van de raad van de gemeente Diemen, gehouden op donderdag 7 juni 2012 in het gemeentehuis te Diemen, aanvang 20.00 uur. Aanwezig: (*fractievoorzitters)

Nadere informatie

Aan de leden van de gemeenteraad Sliedrecht. Hierbij bieden wij u bijgevoegde stukken aan voor: besluitvorming zienswijze kennisname

Aan de leden van de gemeenteraad Sliedrecht. Hierbij bieden wij u bijgevoegde stukken aan voor: besluitvorming zienswijze kennisname Aan de leden van de gemeenteraad Sliedrecht Datum 31 mei 2012 Hierbij bieden wij u bijgevoegde stukken aan voor: besluitvorming zienswijze kennisname Geheimhouding op grond van de Wet openbaarheid van

Nadere informatie

EERLIJK DELEN, KRACHTEN BUNDELEN EN NIEMAND AAN DE KANT IN VENLO

EERLIJK DELEN, KRACHTEN BUNDELEN EN NIEMAND AAN DE KANT IN VENLO EERLIJK DELEN, KRACHTEN BUNDELEN EN NIEMAND AAN DE KANT IN VENLO 29 juni 2011 1 / 5 Kadernota 2012-2015 PvdA Venlo 29 juni 2011 Eerlijk delen, krachten bundelen en niemand aan de kant in Venlo. Bezuinigen

Nadere informatie

Onderwerp Beantwoording raadsvragen (CDA fractie) 19 december over preventief financieel toezicht - Besluitvormend

Onderwerp Beantwoording raadsvragen (CDA fractie) 19 december over preventief financieel toezicht - Besluitvormend BESLUIT OPSCHRIFT Vergadering van 13 januari 2015 Besluit nummer: 2015_BW_00020 Onderwerp Beantwoording raadsvragen (CDA fractie) 19 december over preventief financieel toezicht - Besluitvormend Beknopte

Nadere informatie

Aan de raad van de gemeente Wormerland

Aan de raad van de gemeente Wormerland RAADSVOORSTEL Aan de raad van de gemeente Wormerland Datum aanmaak 31-08-2014 Onderwerp Programma en portefeuillehouder Zienswijze Begroting 2015 + Scenariokeuze Baanstede Sociale Zaken, dhr. K van Waaijen

Nadere informatie

Voor een première bereid je je voor. Hoe zorg je er voor dat de kernboodschappen van de lokale PvdA helder en duidelijk naar voren komen?

Voor een première bereid je je voor. Hoe zorg je er voor dat de kernboodschappen van de lokale PvdA helder en duidelijk naar voren komen? PvdA Overbetuwe inbreng kadernota 2014 Voorzitter, Een bijzondere vergadering voor u en mij. Onder uw leiding is het voor het eerst dat wij een kadernota bespreken. En al doet mijn grijze haardos anders

Nadere informatie

Actie en toezeggingen aan de gemeenteraad

Actie en toezeggingen aan de gemeenteraad Actie en en aan de gemeente nr. 2011 1. Afwegingskader Brede School Diemen Noord: Het speelruimteactieplan zal als toets worden gebruikt of er voldoende speelplaatsen zijn. 2. Plantage De Sniep: Zodra

Nadere informatie

2014D02444 INBRENG VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG

2014D02444 INBRENG VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG 2014D02444 INBRENG VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG Binnen de vaste commissie voor Infrastructuur en Milieu hebben verschillende fracties de behoefte om vragen en opmerkingen voor te leggen aan de

Nadere informatie

Verslag Kamerdebat. Minister Bos:

Verslag Kamerdebat. Minister Bos: Verslag Kamerdebat Verslag van dat deel van het kamerdebat van 26 maart dat handelde over de ontwikkeling van de ambtenarensalarissen ten opzichte van de marktsector, en de onderwijs-cao s. Maar naast

Nadere informatie

1.1 klopt dit? en zo ja, waarom alleen met coalitiefracties?

1.1 klopt dit? en zo ja, waarom alleen met coalitiefracties? Technische vragen VVD- Blaricum mbt aangenomen motie vado (ingediend door coalitie dd 31 mei jl) BVV- kunstgrasvelden en kleedruimten VVD maakt zich zorgen over de wijze van bestuur en besluitvorming op

Nadere informatie

R.P. Grondel, M.M.L. van der Mark, A.J.M. Scholten

R.P. Grondel, M.M.L. van der Mark, A.J.M. Scholten NOTULEN van de openbare en besluitvormende vergadering van de raad van de gemeente Diemen, gehouden op donderdag 7 november 2013 in het gemeentehuis te Diemen, aanvang 20.00 uur. Aanwezig: (*fractievoorzitters)

Nadere informatie

HET PROJECTPLAN. a) Wat is een projectplan?

HET PROJECTPLAN. a) Wat is een projectplan? HET PROJECTPLAN a) Wat is een projectplan? Vrijwel elk nieuw initiatief krijgt de vorm van een project. In het begin zijn het wellicht vooral uw visie, ideeën en enthousiasme die ervoor zorgen dat de start

Nadere informatie

Nr. Voorstel Onderwerp Actie

Nr. Voorstel Onderwerp Actie Aan: de fractievoorzitters, collegeleden en sectordirecteuren Van: de raadsgriffier Datum: 20 februari 2008 I.a.a.: Concernstaf, Communicatie, R. ter Braak, website-beheer, infranet-beheer, raadsgriffier

Nadere informatie