E.R.R. Pengel, F.A.L. Polsbroek, N.C. Portegijs, R. Verheuvel* P. Visser, W.H. van Vugt* Y.N. de Baay, J.A. Jägers, F.J. Mulder, B.H.M.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "E.R.R. Pengel, F.A.L. Polsbroek, N.C. Portegijs, R. Verheuvel* P. Visser, W.H. van Vugt* Y.N. de Baay, J.A. Jägers, F.J. Mulder, B.H.M."

Transcriptie

1 NOTULEN van de openbare en besluitvormende vergadering van de raad van de gemeente Diemen, gehouden op donderdag 1 november 2012 in het gemeentehuis te Diemen, aanvang uur. Aanwezig: (*fractievoorzitters) Voorzitter PvdA SP VVD Democraten Diemen GroenLinks Leefbaar Diemen D66 CDA A.E. Koopmanschap E.R.R. Pengel, F.A.L. Polsbroek, N.C. Portegijs, R. Verheuvel* P. Visser, W.H. van Vugt* Y.N. de Baay, J.A. Jägers, F.J. Mulder, B.H.M. Wielage* M.J. Israël* F. Eerkens, N. van Engelen, H.J.G. Uiterdijk* R. Herder*. G. Smit-van der Wal K. de Haan, J.D.W. Klaasse* M.F.G. Tokkie* Wethouders Notulist Griffier R.P. Grondel, M.M.L. van der Mark, J. Pietersen, A.J.M. Scholten J.B. Kammeraad J.G.Nubé 1A Opening en mededelingen van de voorzitter De VOORZITTER: dames en heren, hartelijk welkom op deze raadsvergadering. Ik wil graag met u beginnen aan het eerste deel van onze vergadering over de algemene beschouwingen en de begroting 2013 en verder. Aan mijn linkerhand wordt meteen al gevraagd: hoe soepel bent u. Ik kan natuurlijk in het begin niet soepeler zijn dan aan het eind, dus niet. Iedereen heeft 10 minuten gekregen en daar ga ik u allemaal aan houden. Ik weet dat u dat ook gewoon kunt, dus dit kan eigenlijk geen punt zijn. 1B Vaststelling agenda DE VOORZITTER: voor u ligt de agenda van vanavond en ik wil aan u vragen of u die met mij wilt vaststellen. Akkoord. Ik heb geen mededelingen van afwezigheid en ik ga er dus van uit dat de mensen die er nog niet zijn nog komen en die blijven natuurlijk van harte welkom. 2. Begroting 2013 en meerjarenbegroting e termijn DE VOORZITTER: wij hebben algemene beschouwingen. Het is zo dat de grootste oppositiefractie begint en dat is de VVD en we zullen het zo doen dat als de teksten zijn 1

2 uitgesproken daarna de tekst aan u allen ter hand wordt gesteld. Ik ga ervan uit dat u allen in uw betoog ook aankondigt dat er moties of amendementen zijn. Het zou handig zijn als we iets wisten van de strekking daarvan. Als u allen heeft gesproken, krijgt u het hele setje aan moties en amendementen voor zover dat nu bij ons bekend is. Als we allemaal zo ver zijn, wil ik aan mevrouw Wielage de kans geven om als eerste het woord te nemen voor de algemene beschouwingen. 2a. Algemene beschouwingen, met gelijktijdige indiening van een toelichting op moties en amendementen Mevrouw WIELAGE spreekt namens haar fractie de algemene beschouwingen uit. De algemene beschouwingen worden aan deze notulen toegevoegd. Voorts worden het volgende amendement en de volgende motie ingediend. Amendement van de fracties van de VVD en Democraten Diemen: claim RWS De gemeenteraad van Diemen, in vergadering bijeen op 8 november 2012 gelezen de begroting 2013 en meerjarenbegroting overwegende dat: - uit recentelijk mondeling overleg tussen gemeente en RWS bleek dat aan betaling van een bedrag van samenhangend met gronden voor de A1 niet zal zijn te ontkomen - mondeling is gemeld dat het wellicht enkele jaren kan duren voordat daadwerkelijk moet worden betaald - in de begroting 2012 nog werd gemeld dat er een definitieve afrekening zou plaatsvinden in 2011 of de betreffende claim op grond van de paragraaf Weerstandsvermogen in omvang het op één na grootste risico zou vormen een substantieel bedrag is voor de gemeente Diemen - een gebeurtenis die zeer waarschijnlijk lijkt tot een verplichting of verlies en waarvan de omvang redelijkerwijs is in te schatten hoort als voorziening te worden opgenomen besluit: - het bedrag van weer als voorziening op te nemen in de begroting voor 2013 ( i.p.v. als risico) - waardoor een meer transparant beeld ontstaat van de huidige zorgelijke financiële situatie en de betreffende kosten niet worden doorgeschoven zonder dat daar afdoende financiële dekkingen (bezuinigingen) tegenover staan en gaat over tot de orde van de dag. 2

3 VVD-fractie Diemen Y.N. de Baay J. Jägers F.J. Mulder B.H.M. Wielage Democraten Diemen M. Israel Motie fractie VVD: participatie van burgers de gemeenteraad van Diemen, in vergadering bijeen op 8 november 2012 gelezen de begroting 2013 en meerjarenbegroting overwegende dat: - de burger steeds kritischer wordt en betrokken wil zijn bij zijn leefomgeving - in het begrotingsprogramma Bestuur en Dienstverlening wordt gemeld dat de participatie van bewoners en bedrijven en gezamenlijke acties verder zal worden gestimuleerd - op dit moment nog niet voldoende planmatig en gestructureerd aan het actief betrekken van burgers bij de beleids- en besluitvorming wordt gewerkt - hierdoor voor de burgers verwarring kan ontstaan over de mate waarin zij betrokken worden, over de wijze waarop zij betrokken worden en wanneer zij betrokken worden - er op dit moment een werkwijze wordt voorbereid die ertoe moet leiden dat burgers en bedrijven in een beleids- en besluitvormingsproces op een heldere, open en eenduidige manier betrokken worden en waarbij verwachtingen bij alle partijen vooraf duidelijk zijn verzoekt het college: - vanaf 2013 bij iedere beleidsnota aan te geven wat het niveau van burgerparticipatie is volgens een door de raad vastgestelde participatieladder - dit in de nieuw te ontwikkelen werkwijze op te nemen - dit te communiceren aan de inwoners en bedrijven van Diemen en gaat over tot de orde van de dag. VVD-fractie Diemen Y.N. de Baay J. Jägers F.J. Mulder B.H.M. Wielage Democraten Diemen M. Israel 3

4 De heer VERHEUVEL spreekt namens zijn fractie de algemene beschouwingen uit. De algemene beschouwingen worden aan deze notulen toegevoegd. Voorts wordt de volgende motie ingediend. De raad van de gemeente Diemen, in vergadering bijeen op 8 november 2012 kennis genomen hebbende van het voornemen van het nieuw te vormen kabinet om het bewonersaantal van gemeenten in principe te verhogen tot minimaal inwoners Constaterende dat er in Nederland tal van voorbeelden zijn waarin gemeenten op allerlei verschillende manieren samenwerken om nieuwe taken op te pakken om daarmee het gemeenschappelijke belang en het belang van de inwoners te dienen Constaterende dat Diemen in goede samenwerking met omliggende gemeenten goed in staat is om de eigen boontjes te doppen Van mening dat goed bestuur niet afhankelijk is van kwantiteit maar van kwaliteit van mening dat schaalvergroting als zodanig geen bijdrage levert aan efficiënt bestuur en hier in veel gevallen zelfs een negatieve invloed op heeft van mening dat samenvoeging van gemeenten altijd bespreekbaar is maar dat het initiatief daarvoor van onderop moet komen van mening dat in Diemen succesvolle samenwerking met andere gemeenten gevonden is en in de toekomst gezocht zal blijven worden Spreekt uit dat het voornemen van het kabinet tot opschaling van de gemeenten als zodanig geen bijdrage levert aan maar eerder een bedreiging vormt voor verbetering van het openbaar bestuur En gaat over tot de orde van de dag. De fractie van de PvdA-Diemen R. Verheuvel F.A.L. Polsbroek N.C. Portegijs E.R.R. Pengel Mevrouw HERDER spreekt namens haar fractie de algemene beschouwingen uit. De algemene beschouwingen worden aan deze notulen toegevoegd. Voorts worden het volgende amendement en de volgende moties ingediend. 4

5 Amendement Leefbaar Diemen: natte gymles De gemeenteraad in vergadering bijeen op 8 november 2012 gelezen hebbende de begroting 2012 dat de maandelijkse natte gymles voor de basisscholen in Diemen als bezuinigingsmaatregel zal gaan verdwijnen overwegende dat het in een waterrijk land als Nederland belangrijk voor de jeugd is om hun zwemvaardigheid te onderhouden Wetende dat bewegen voor de jeugd essentieel is in het kader van de gezondheidsmonitor Beseffende dat wanneer deze bezuiniging wordt ingetrokken er dekking gevonden kan worden in het budget van de bijzondere bijstand. Waar bij navraag nog beschikbaar blijkt te zijn Besluit: de maandelijkse natte gymles voor de basisscholen in Diemen te handhaven en het voor de dekking hiervan benodigde bedrag over te hevelen uit het budget van de bijzondere bijstand en gaat over tot de orde van de dag. Leefbaar Diemen Rosali Herder Gerda Smit Motie Leefbaar Diemen: studentenflat de Key De gemeenteraad in vergadering bijeen op 8 november 2012 Wetende dat er jaarlijks in Diemen inwoners geconfronteerd worden met een noodsituatie betreffende de woonsituatie, o.a. woninguitzetting of woningbrand Beseffende dat de gemeente veel van deze gevallen een adequaat vangnet biedt via het meldpunt Zorg en Overlast Constaterende dat er toch nog een aantal gevallen buiten de boot vallen en hierdoor dakloos door de gemeente Diemen zwerven. Omdat de adequate hulpverlening moeilijk op gang komt In aanmerking nemende dat de reguliere hulp zoals het Leger des Heils criteria hanteren m.b.t. dakloosheid en men er niet van uit mag gaan daar opvang te krijgen 5

6 Overwegende dat er afspraken zijn gemaakt met de Key inzake zelfstandig wonen van cliënten van de HVO Querido Ver zoekt het college te onderzoeken of er een mogelijkheid is enkele noodwoningen beschikbaar te stellen door in gesprek te gaan met de Key En gaat over tot de orde van de dag. Leefbaar Diemen Rosali Herder Gerda Smit Motie Leefbaar Diemen: inloop Kruidvat De gemeenteraad van Diemen in vergadering bijeen op 8 november 2012 Constaterende dat buurthuis t Kruidvat in Diemen Zuid sinds medio juni gesloten is voor de jongeren op woensdagmiddag en vrijdagavond Wetende dat de jongeren uit Diemen Zuid hierdoor ernstig gedupeerd zijn en daardoor weer op straat overlast geven Gelezen hebbende dat in de plaats is gekomen een concrete activiteit in de vorm van een workshop Beseffende dat maar een kleine groep jongeren bereikt wordt en het gros van de jongeren op straat hangt Wetende dat het college van plan is een thema avond betreffende de jongeren te beleggen, wat ons inziens te lang duurt Vraagt het college op korte termijn de jongereninloop van t Kruidvat op woensdag en vrijdag te hervatten En gaat over tot de orde van de dag. Leefbaar Diemen Rosali Herder Gerda Smit 6

7 Motie Leefbaar Diemen: fietsparkeren De gemeenteraad in vergadering bijeen op 1 november 2012 Constaterende dat door het nieuwe betaald parkeerbeleid van de gemeente Diemen meer inwoners de fiets zullen gebruiken Wetende dat het college een beleid voert tegen overgewicht inzake de gezondheidsmonitor en fietsen gewoon gezonder is Ons realiserende dat in Diemen een tekort is aan fietsparkeerbeugels waardoor er gevaarlijke situaties kunnen ontstaan Verzoekt het college de haalbaarheid van een fietsparkeerplan te onderzoeken En gaat over tot de orde van de dag. Leefbaar Diemen Rosali Herder Gerda Smit Mevrouw UITERDIJK spreekt namens haar fractie de algemene beschouwingen uit. De algemene beschouwingen worden aan deze notulen toegevoegd. Voorts worden de volgende moties ingediend. Motie GroenLinks: fietsparkeerplan winkelcentrum Diemen centrum De gemeenteraad van Diemen, in vergadering bijeen op donderdag 8 november 2012 Overwegende dat het om meerdere redenen, zoals luchtkwaliteit, energiebeperking en gezondheid, van belang is dat het fietsgebruik wordt gestimuleerd bij bezoeken aan het winkelcentrum overwegende dat de fietsen dan op een ruimere stabiele manier geparkeerd moeten kunnen worden waarbij de fietsen toegankelijk, makkelijker en veilig kunnen worden beladen overwegende dat de aankopen vanuit het winkelcentrum ook worden aangevoerd met een winkelwagen overwegende dat elektrische fietsen in toenemende mate worden gebruikt en dat die baat hebben bij oplaadpunten ver zoekt het college de raad een plan voor te leggen over de parkeermogelijkheden voor fietsen bij en rondom het Winkelcentrum Diemerplein 7

8 verzoekt het college daarbij rekening te houden met specifieke problemen en mogelijkheden genoemd in de overwegingen zoals de stabiliteit van de geparkeerde fiets, veilige manier van beladen, een plek voor de achtergelaten winkelwagens en de mogelijkheid van elektrisch opladen En gaat over tot de orde van de dag. De fractie van GroenLinks, G. Uiterdijk F. Eerkens N. van Engelen Motie GroenLinks: geluidsschermen A1 en A10 De gemeenteraad van Diemen, in vergadering bijeen op donderdag 8 november 2012 Overwegende Dat de verbreding van de A1 en de A 10 ingrijpend zijn voor de leefomgeving van inwoners van Diemen Dat in ruil voor deze verbreding onder andere beloofd is dat er adequate geluidsschermen worden aangebracht Dat dit voor de inwoners van Diemen slecht te begrijpen is omdat bijvoorbeeld bij de verbreding van de Einsteinweg, en ook bij Bussum, eerst de schermen werden geplaatst voordat de weg werd verbreed Voorts overwegende dat verwacht kan worden dat door de verbreding van de A1 en A10 de hoeveelheid fijnstof in de omgeving omhoog zal gaan, vanwege de bredere files, en dat bekend is dat er proeven zijn gedaan om fijnstof langs de snelwegen af te vangen Verzoekt het college om de gemeenteraad en de inwoners van Diemen nader te informeren over - Het tijdschema van de werkzaamheden en op welk moment de nieuwe geluidsschermen bij Diemen zullen worden geplaatst - de uitkomsten van de proeven om fijnstof af te vangen en of op grond hiervan al dan niet aanpassingen komen aan de schermen die bij Diemen worden geplaatst - de gegevens van de uitgevoerde en de komende periodieke metingen van het fijnstof door de GGD waarmee duidelijk wordt in de komende tijd hoeveelheid fijnstof in de lucht zich ontwikkelt 8

9 En gaat over tot de orde van de dag. De fractie van GroenLinks G. Uiterdijk F. Eerkens N. van Engelen Motie GroenLinks: schuldhulpverlening De gemeenteraad van Diemen, in vergadering bijeen op donderdag 8 november 2012 Spreekt (nogmaals) haar vertrouwen uit in het college dat zij er bij de uitvoering van het beleidsplan schuldhulpverlening zorg voor draagt dat mensen die niet door de motivatiescan heen komen via een warme overdracht worden overgedragen aan een voor hun hulpvraag specifieke instantie Spreekt daarnaast haar zorg uit dat, indien deze warme overdracht om wat voor reden dan ook niet lukt, deze personen uit het zicht verdwijnen en tussen wal en schip terechtkomen Daarbij overwegende dat dit een zeer ongewenste situatie is vanwege de verantwoordelijkheid die op dit gebied door het rijk is opgedragen aan de gemeente Dit ook een ongewenste situatie is vanuit de toezegging door het college richting de raad om het schuldhulpverleningsbeleid na verloop van tijd te evalueren waarbij het van belang is om een volledig beeld te kunnen vormen en er geen relevante informatie mag ontbreken Verzoekt het college met een voorstel te komen waarmee Het mogelijk wordt echt en omvang van de groep te overzien die niet door de motivatiescan heen komt en waarbij evenmin de warme overdracht naar relevante hulpverlening lukt zodanig dat ook de oorzaak van het niet passeren van de motivatiescan en het mislukken van de warme overdracht duidelijk wordt En gaat over tot de orde van de dag. De fractie van GroenLinks G. Uiterdijk F. Eerkens N. van Engelen 9

10 Motie GroenLinks: spoorwegovergang Ouddiemerlaan De gemeenteraad van Diemen, in vergadering bijeen op donderdag 8 november 2012 Gelet op het recente slagboomincident zoals aan de orde gesteld in de raadsvergadering van 27 september 2012 overwegende dat wachtenden voor de overgang na het doven van het licht een zekere minimale oversteektijd nodig hebben om veilig de overkant te bereiken overwegende dat het daarom noodzakelijk is dat de tijd waarin het rode licht gedoofd blijft en de bomen open zijn tenminste die minimale periode moet zijn overwegende dat de veiligheid van de oversteek belangrijker is dan de doorstroomsnelheid van het verkeer verzoekt het college bij ProRail met kracht te pleiten voor een zo spoedig mogelijke aanpassing van de slagboominstallatie, zodat na het doven van het rode licht de bomen tenminste die minimale oversteektijd open zijn verzoekt het college bij ProRail andere maatregelen te bepleiten die de veiligheid voor overstekende bewoners zullen verhogen verzoekt het college de raad en de bewoners verslag te doen van de voortgang van het overleg waarin de veiligheid voor overstekende bewoners aan de orde is En gaat over tot de orde van de dag. De fractie van GroenLinks G. Uiterdijk F. Eerkens N. van Engelen De heer TOKKIE spreekt namens zijn fractie de algemene beschouwingen uit. De algemene beschouwingen worden aan de notulen toegevoegd. Voorts wordt een motie ingediend. Motie CDA en D66: Car2Go De gemeenteraad van Diemen, bijeen op 8 november 2012 Overwegende dat: - Het college zich op basis van het coalitieakkoord Diemen Durft (kopje leefomgeving) inzet om negatieve gezondheidseffecten en de geluidshinder te voorkomen en te beperken - elektrisch rijden bij kan dragen aan deze doelstelling doordat deze vorm van vervoer nauwelijks geluidshinder en luchtverontreiniging met zich meebrengt - een initiatief als Car2Go in Amsterdam bijdraagt aan het stimuleren van elektrisch rijden en wellicht zelfs aan het beperken van autobezit 10

11 - Car2Go op het moment als werkgebied vrijwel heel Amsterdam binnen de ring bevat en een stukje van Amsterdam Zuidoost, waardoor Diemen als het ware het werkgebied opbreekt - dit laatste een gemis is, niet alleen voor Car2Go die een opgebroken werkgebied heeft, maar ook voor Diemenaren die momenteel slechts beperkt van dit concept gebruik kunnen maken - om het voor Car2Go aantrekkelijk te maken hun werkgebied daadwerkelijk uit te breiden wel enige medewerking vanuit de gemeente vereist is, met name op het gebied van parkeren en elektrische laatplekken Verzoekt het college: - op korte termijn in overleg te treden met stroomaanbieders als Nuon en Essent om een dekkend netwerk aan oplaadpalen in Diemen te (laten) realiseren - bij interesse vanuit Car2Go medewerking te verlenen aan het parkeerconcept zoals deze in Amsterdam momenteel ook geldt En gaat over tot de orde van de dag. CDA Martin Tokkie D66 Jeroen Klaasse Kai de Haan De heer KLAASSE spreekt namens zijn fractie de algemene beschouwingen uit. De algemene beschouwingen worden aan deze notulen toegevoegd. Voorts worden een amendement en moties ingediend. Amendement D66 inzake het schoolzwemmen De gemeenteraad van Diemen, in vergadering bijeen op donderdag 8 november 2012, gelezen de begroting 2013 en meerjarenbegroting ( meerjarenbegroting ) Overwegende dat: - Het college in de begroting voorstelt het maandelijkse schoolzwemmen voor de groepen 6 tot en met 8 met ingang van het schooljaar af te schaffen - het schoolzwemmen een toegevoegde waarde heeft bij het onderhouden van de zwemvaardigheden van kinderen - de kosten van het schoolzwemmen beperkt zijn omdat het Duran zwembad in handen is van de gemeente - het schoolzwemmen bijdraagt aan een goede bezettingsgraad van dit zwembad - nieuwe generaties nu al jong bekend raken met het zwembad wat kan leiden tot hogere klantloyaliteit en meer betalende bezoekers in de toekomst 11

12 - de directies en de vakleerkrachten gymnastiek van alle scholen in Diemen deze bezuiniging op het schoolzwemmen afwijzen - de schatting van aan extra inkomsten die het college noemt wanneer het schoolzwemmen wordt afgeschaft uitgaat van een stijging van het aantal betalende bezoekers terwijl niet zeker is of deze extra vraag wel bestaat - ook tijdens het schoolzwemmen nog capaciteit bestaat die enige groei in betalende bezoekers mogelijk maakt aangezien het instructiebad gelijktijdig met het schoolzwemmen verhuurd kan worden - het cursusbureau van de SWD op zich goed gefunctioneert maar dat afgesproken is dat dit zich in de jaren 2011 en 2012 met incidentele subsidie zelfondersteunend zou maken vanaf een deel van de subsidie voor het jongerenwerk niet voor de volle 100% besteed wordt aan datgene waar het voor bedoeld is, bijvoorbeeld ten aanzien van de openingstijden van de DiemerFactory Besluit: - De voorgestelde bezuiniging op het schoolzwemmen niet door te voeren - de scholen de mogelijkheid te blijven bieden om gebruik te maken van het Duran zwembad voor het schoolzwemmen - het gevolg van (maximaal) tekort in de begroting (ruimschoots) te dekken door: het cursusbureau van de SWD voort te zetten doch de structurele subsidie voor het cursusbureau te schrappen uit de begroting ( ) en met de SWD af te spreken dat het eventuele tekort op het cursusbureau gedekt wordt uit het budget voor het jongerenwerk, hetgeen wellicht leidt tot een aanpassing van de taken van de SWD inzake het jongerenwerk de subsidie op het SWD Jongerenwerk van tegelijk met 6000 structureel te verminderen, op te vangen door een aanpassing van de taken die de gemeente door de SWD laat uitvoeren op het gebied van het jongerenwerk, bijvoorbeeld ter zake van de reeds gerealiseerde verminderde opening van de DiemerFactory in aanvulling daarop de mogelijkheden te onderzoeken om het instructiebad van het Duran zwembad gelijktijdig met het schoolzwemmen te verhuren teneinde daarmee aanvullende inkomsten voor het zwembad te genereren - deze wijziging van de begroting te verwerken in de eerste kwartaalbrief van 2013 En gaat over tot de orde van de dag. D66 Jeroen Klaasse Kai de Haan 12

13 Motie D66: citymarketing De gemeenteraad van Diemen, in vergadering bijeen op donderdag 8 november 2012, gelezen de begroting 2013 en meerjarenbegroting ( meerjarenbegroting ) Overwegende dat: De afgelopen jaren het vakgebied van de citymarketing sterk in ontwikkeling is bij veel mensen onbekendheid bestaat ten aanzien van citymarketing, immers citymarketing is zoveel meer dan het bedenken van een slogan en logo voor een gemeente het marktgericht opereren van de gemeentelijke organisatie om alle actoren zover te krijgen dat de stad zich als geheel naar buiten kan profileren van groot belang is bij het tevreden stellen van de huidige en nieuwe bewoners, bezoekers en bedrijven de gemeentelijke organisatie op dit moment geen integrale trekkersrol vervult t.a.v. citymarketing geen enkele andere organisatie deze trekkersrol voor de gemeente Diemen op zich neemt nieuwe bouwprojecten binnen en buiten de gemeente Diemen door economische omstandigheden ernstig vertraagd zijn een goed citymarketingbeleid de verkoop van woningen in bijvoorbeeld de Diemense nieuwbouwwijk Plantage De Sniep kan versnellen een goed citymarketingbeleid de concurrentiepositie van de gemeente Diemen versterkt t.o.v. verschillende andere gemeenten die vaak al verder zijn dan de gemeente Diemen in hun citymarketingaanpak Verzoekt het presidium: vóór april 2013 twee (thema) bijeenkomsten te agenderen voor raadsleden, collegeleden en ambtenaren o bij de eerste bijeenkomst dienen de belangrijkste achtergronden en ontwikkelingen binnen de citymarketing door experts geschetste worden. Ook kunnen good practices uit andere gemeenten gepresenteerd worden o bij de tweede bijeenkomst de kennis over Diemen van raadsleden, collegeleden en ambtenaren te benutten om te komen tot uitgangspunten van een integraal citymarketingbeleid Verzoekt het college: Een coördinerend portefeuillehouder vanuit het college van B&W aan te wijzen welke verantwoordelijk is voor de citymarketing naar aanleiding van deze bijeenkomsten een kort visiestuk (van enkele A4'tjes) ten aanzien van citymarketing te formuleren voor juli

14 En gaat over tot de orde van de dag. D66 fractie K. de Haan J. Klaasse De heer ISRAEL spreekt namens zijn fractie de algemene beschouwingen uit. De algemene beschouwingen worden aan de notulen toegevoegd. De heer VAN VUGT spreekt namens zijn fractie de algemene beschouwingen uit. De algemene beschouwingen worden aan de notulen toegevoegd. Voorts spreekt hij zijn steun uit voor het amendement van D66 over het schoolzwemmen. De VOORZITTER: we zijn allemaal heel vlot hetgeen ik en mijn collega's denk ik erg waarderen. We gaan nu pauzeren en ik wil u voorstellen om uur terug te zijn zodat we dan de reactie van het college kunnen doen. De heer PORTEGIJS: dank u voorzitter. Verschillende fracties hebben moties aangekondigd. Heeft u enig idee wanneer die moties beschikbaar komen? De VOORZITTER: ik heb u straks verteld dat die zo direct worden uitgedeeld. Dus dan zijn ze beschikbaar en kunt u alle tijd gebruiken om te lezen, te overleggen enzovoort. Dank u wel, een schorsing tot uur. 2b. Pauze 2c. Eerste reactie college op algemene beschouwingen, moties en amendementen De VOORZITTER: ik heropen de vergadering. Ik geef als eerste de heer Scholten de gelegenheid om een eerste reactie te geven op al uw algemene beschouwingen. Wethouder SCHOLTEN: dank u voorzitter. Dank voor al uw bijdragen. Ik ga eerst iets over de financiën zeggen en daarna zal ik ingegaan op de andere portefeuille onderdelen. Financiën wordt altijd een beetje als een technisch ding beschouwd maar het is niet alleen technisch. De manier waarop dit college met geld omgaat en met de begroting heeft ook erg veel te maken met de maatschappijopvatting die het college heeft. Ik zie tot mijn vreugde dat de VVD dat ook wel herkent. Die zegt ook dat het beleid van het college erop is gericht om zo min mogelijk in te grijpen in de huidige voorzieningen van Diemen. Dit college vindt dit ook van belang om het karakter van Diemen zo goed mogelijk te handhaven, ook in barre tijden. Dat karakter hebben we ook wel eens gekenschetst als Diemen is een plek van ontmoeting. Waar onderscheidt Diemen zich van stadsdelen in Amsterdam? Dat is het feit dat de mensen hier elkaar meer ontmoeten en mekaar kennen en ook gezamenlijk dingen doen. Dit college wil daar actief een bijdrage aan leveren en ook zo 14

15 goed mogelijk voorzieningen in Diemen in stand houden. Dat betekent niet dat we alle voorzieningen rücksichlos in stand houden. Natuurlijk is er vaak aanleiding om toch eens te kijken of het beter of anders kan maar het college denkt dat die voorzieningen juist één van de kenmerken van deze gemeente zijn. Verschillende partijen hebben erop gewezen dat we in financieel moeilijke tijden zitten. Het college heeft dat zelf ook geconstateerd en we proberen daar prudent beleid op te voeren. Dat betekent wat ons betreft niet dat we rücksichlos gaan snijden maar waar het noodzakelijk is doen we dat wel degelijk maar ook op de momenten dat die noodzaak blijkt. Vooruitlopend op allerlei doemscenario's vast nieuwe bezuinigingen doorvoeren terwijl de noodzaak daarvan nog niet vaststaat, is niet het beleid van dit college. De VVD verwijt het college dat het erg veel kosten naar de toekomst schuift en maatregelen naar de toekomst schuift. Ik verwerp dat als wethouder van Financiën. Wij hebben ook in de vorige begroting een aantal fundamentele besluiten genomen en ook daadwerkelijk uitgevoerd. Zo hebben we ooit eens voorzieningen gehad om kapitaallasten te dekken. Het college heeft toen gezegd dat deze kapitaallasten gewoon in de begroting moeten worden opgevangen en dat deze voorzieningen worden opgeheven. Dat is op dit moment handig maar ook naar de toekomst handig want als die voorzieningen anders op hun tijd af zou lopen, heb je alsnog dat probleem. Dat hebben we namelijk in exercities gezien waar we eerst tot 2020 doorrekenden in voorgaande jaren. Dat was een van de redenen om die voorzieningen op te heffen en om er juist voor te zorgen dat we in de huidige exploitatiebegroting dat soort kapitaallasten kunnen opvangen. Dit college is dus wel degelijk bezig om de rekeningen die ontstaan nu op te lossen. Als we sommige dingen niet uitvoeren, is het effect dat de kapitaallasten daarvan een jaar later starten. U kunt dat een verschuiving naar de toekomst noemen maar ik vind het wel een voorbeeld van. Als het nu niet hoeft te worden uitgegeven, doen we het een jaar later om wat voor reden dan ook. Als u daaraan de conclusie verbindt dat we de toekomst zwaarder belasten. Ik vind dat een wat wonderlijke conclusie. Er is een geweldig verschil van opvatting tussen dit college en met name de VVD en Democraten Diemen. Die noemen het college dan ook het college van aannames. Ik vind dat wat flauw. Ik zeg ook niet met de vereniging van doemdenkers en de Diemer doemdenkers. Natuurlijk zitten er aannames in want als u een garantie wilt dat alles wat we over de toekomst schrijven ook uitkomt, dat is een garantie die niet bestaat. Dat betekent dat je wel degelijk aannames moet maken en uw aannames zijn kennelijk anders dan die van ons. De VVD, om daar een ander voorbeeld bij te noemen. De vordering die Rijkswaterstaat op deze gemeente heeft. Wij hebben dat in onze risicoparagraaf opgenomen en de VVD pleit ervoor om daar een aparte voorziening voor te treffen. We komen daar volgende week nog uitgebreid en ook schriftelijk op terug maar even voor de overige raadsleden. Deze vordering komt voort uit een overeenkomst uit 1974 waarin de gemeente zich verplichtte om grond te leveren voor de omlegging van de A1. Wij hebben toen een voorschot gehad voor te leveren grond, 40 hectaren waarvan uiteindelijk maar 18 hectaren is geleverd. De afrekening is in juridische zin vastgelegd maar die wordt door Rijkswaterstaat voortdurend een jaartje verder geschoven en wij hebben zelf geen haast om Rijkswaterstaat te manen om dat nu af te rekenen. We hebben wel afgesproken dat we in het kader van de huidige weguitbreidingen 15

16 nog eens naar die post zullen kijken en dit college streeft ernaar om dan met Rijkswaterstaat tot een definitieve afwikkeling te komen die wat ons betreft een andere is dan die Mevrouw WIELAGE: dank u voorzitter. Hoe kan het dan dat u vorig jaar bij de risicoparagraaf aangaf dat die kosten in 2011 of 2012 afgerekend zouden worden en toen noemde nu ook expliciet dat bedrag. Het feit dat u Rijkswaterstaat heeft aangemaand. Dat heeft u neem ik aan schriftelijk gedaan. U zegt net dat wij Rijkswaterstaat een aanmaning heeft gedaan of gesommeerd dat wij dat bedrag ook willen betalen. Wethouder SCHOLTEN: dank u voorzitter. Er staan vorderingen die nog een keer moeten worden afgerekend. Rijkswaterstaat heeft het overigens in zijn boeken niet meer opgenomen. Het is dus alleen een dossiervordering. Ik kom daar volgende week wat uitgebreider en ook schriftelijk op terug. Wij nemen dat nu gewoon mee in de afwikkeling van de weguitbreidingen die nu weer plaatsvinden. Zoals u ziet loopt de vorige afwikkeling al, bijna 40 jaar inmiddels. Ik denk dat deze misschien wat sneller gaat maar dan zou 20 jaar ook al heel snel zijn. Wij hebben geen haast met die afwikkeling. Ik kom daar dus verder nog wel even op terug. Het kunstgrasveld van SV Diemen. Dat is een aantal keren aan de orde gekomen. Wij hebben uiteindelijk die keuze gemaakt om vanwege het succes van SV Diemen mee te gaan in het vervangen van de bestaande twee kunstgrasvelden. We moeten overigens wel omdat die dingen aan het einde van hun technische levensduur zijn. Met wat kunst en vliegwerk houden we ze nog bespeelbaar maar er is wel geconstateerd dat die volgend jaar vervangen moeten worden. De slijtage van die twee velden wordt met name veroorzaakt doordat het een uiterst levendige en bloeiende vereniging is. In die zin vonden wij het ook passend om die twee velden te vervangen maar ook tegelijkertijd de oorzaak van de snelle slijtage weg te nemen en met dat derde veld te komen. Vervolgens zijn er wel degelijk verschillen tussen de bovengrond en de ondergrond. De ondergrond gaat beduidend langer mee. Die investeringen hoeven we grotendeels niet meer opnieuw te doen op het moment dat je de toplaag, het kunstgrasveld zelf, vervangt. Dat is ook reden om met verschillende afschrijvingstermijnen te kunnen werken. Leefbaar Diemen heeft over dat veld gezegd dat je kunt gaan investeren. Dat enkele bewoners, overigens heeft SV Diemen 1000 leden, er voordeel van hebben of wij hebben liever investeringen waar alle bewoners voordeel bij hebben. Ik denk dat er buitengewoon weinig investeringen zijn waar strikt alle bewoners voordelen van hebben. Zo pakken wij vooral de mogelijkheid aan om met name de ontmoetingsfunctie in Diemen en de sociale structuur en verband te behouden of te versterken. Dan troffen wij in de bijlage van Leefbaar Diemen iets over de actualisatie van bestemmingsplannen. Die actualiseren wij maar die stelt overigens ook de raad vast. Het is dus niet zo dat wij hier tegen beter weten in sommige plannen aan het doordrukken zijn. Alle voorstellen van het college maar ook alle zienswijzen en bezwaren van bewoners worden hier behandeld, worden besproken en dan nemen we er met z'n allen een besluit over. In de bijdrage van GroenLinks maar ook in de bijdragen van andere partijen wordt er iets behartenswaardigs over fietsen gezegd. Het fietsgebruik neemt toe, overigens niet alleen in Diemen maar ook in Amsterdam is een behoorlijke toename te zien. Dat levert op een aantal 16

17 punten knelpunten op. Dat is met name: waar laat je die fietsen bij winkelcentra maar ook bij allerlei andere concentraties zoals stations et cetera. In stations hebben wij de afgelopen jaren geïnvesteerd samen met ProRail. Bij het winkelcentrum in Diemen centrum gaan we ook daadwerkelijk die investeringen doen nu. Dus we zorgen dat er enkele honderden fietsparkeerplekken komen maar dit kunnen wij pas maken als we klaar zijn met de openbare ruimte. Het is helaas het laatste dat wij kunnen doen. We hebben die plannen hier al eens met u besproken en wellicht herinnert u zich dat. Het hoofddeel van het fietsparkeren zal aan de achterzijde, het bordes boven Albert Heijn, plaatsvinden. Daar kunnen we van de winter beginnen met de inrichting. Daar zal de hoofdconcentratie van fietsparkeren plaatsvinden. Overigens hebben we ook elders in het dorp af en toe problemen met fietsparkeren. Dat proberen we zo goed mogelijk op te lossen, steeds in de schaal van de problematiek van die buurt of wijk. Bij flatgebouwen zien we hier en daar wat extra problemen. Daar stappen we wel in en doen we het een en ander maar het is natuurlijk ook vaak dat die flatgebouwen boxbergingen kennen maar als iedereen collectief die boxbergingen niet gebruikt en alles buiten zet, wordt het voor een gemeente heel lastig om daar nog zijn voorzieningen te doen. De spoorwegovergang is ook door een aantal partijen genoemd. Dit college is al wat langer bezig met de spoorwegovergang. Daar hebben we in het verleden ook een aantal malen over gesproken. De wens van dit college is om uiteindelijk te komen tot een ongelijkvloerse kruising maar dat heb ik u ook onlangs al gezegd, een ongelijkvloerse kruising vergt een investering van ongeveer 30 tot wat wij als gemeente niet hebben en wij zijn overigens van mening dat wij niet de probleemveroorzaker zijn maar dat dit het spoorverkeer is. Daar praten we regelmatig over maar niet met een grote regelmaat want het is afhankelijk van of er aangrijpingsmomenten zijn om die wens als stip aan de horizon zo snel mogelijk te realiseren. Dit college heeft zelf het voorstel aan ProRail gedaan om dat derde spoor op te heffen. Dus dat is eerder ook niet ter sprake geweest maar wij hebben mede naar aanleiding van wat het afgelopen jaar is gebeurd zelf gekeken of het mogelijk zou zijn om dat derde spoor op een andere manier in te voegen. We hebben daar een aantal keren met ProRail over gesproken en inmiddels is ProRail het met ons eens dat dit zou kunnen maar de investering die dat vergt is ergens tussen de 3,5 en Ik weet dat ProRail bezig is om dat op te nemen in haar investeringsprogramma's op korte termijn. Dat is niet over maanden maar binnen enkele jaren en wat mij betreft één of twee jaar. Dus wij hebben daar goede hoop op dat dit kan. Uiteraard zullen we de raad op de hoogte stellen als daar voortgang in is maar de suggestie van GroenLinks om maandelijks in de krant iets te rapporteren over het overleg. Dan heeft u een schromelijke overschatting van de overlegfrequentie. De vraag is geponeerd en bij ProRail is de erkenning dat het kan. Vervolgens moet ze dat in haar financiële planning opnemen. Dan gaan wij niet meer maandelijks met ProRail overleggen of dat plaats kan vinden. ProRail ondersteunt dat plan inmiddels dermate van harte dat ik er ook van uitga dat het gaat gebeuren. Als daar iets over te melden is, zullen we daar iets over melden. Wij weten dat het bij een groot deel van de Diemense inwoners een belangrijk punt is. Dus dan melden we dat uiteraard ook via het DiemerNieuws aan een hele hoop inwoners die het DiemerNieuws lezen. De geluidsschermen, daar vraagt GroenLinks over aan het college of die er op kan aandringen dat eerst de geluidsschermen worden aangelegd voordat de weg wordt verbreed. Dat is ook de 17

18 afspraak die wij met Rijkswaterstaat gemaakt hebben. U ziet nu een heleboel voorbereidende werkzaamheden. Die voorbereidende werkzaamheden zijn met name bedoeld om uiteindelijk eerst die geluidsschermen neer te kunnen zetten en om vervolgens de weg uit te breiden. Dus wat u vraagt gebeurt. Uw tweede vraag op dat punt is of er ook voorzieningen komen op het gebied van fijnstof in die schermen. Ik moet dat helaas ontkennend beantwoorden. Dat gaat in ieder geval in dit stadium niet in die schermen worden opgenomen. We komen overigens wel binnenkort bij u terug over de praktijkproeven die op dat punt geweest zijn en de conclusies die daaraan verbonden mogen worden. Het CDA vraagt samen met D66 over het Car2Go concept of het college dat kan ondersteunen. Ik vind dat een sympathieke gedachte en overigens is deze wethouder ook al anderhalf jaar actief autodeler. Dus ja, wij willen daar zeker wel achteraan gaan om te kijken of dat concept in Diemen ook toegepast kan worden maar ik zet er wel met meteen een restrictie bij. Wat ons betreft betekent dat niet dat de gemeente Diemen een dergelijk concept financieel gaat ondersteunen. Is er dan de mogelijkheid van gratis parkeren voor dat concept? Ja want dat is hetzelfde wat wij op dit moment ook aanbieden aan Greenwheels en Collect Car, de twee klassieke autodeelconcepten die ook in Diemen actief zijn. De SP. Ik deel uw zorgen over de wet HOF die ook anderen hebben aangeduid. Ik ga er zelf wel van uit dat die wet HOF uiteindelijk zal worden ingevoerd. Het is een Europese verplichting en in die zin zal die ook uiteindelijk in Nederlandse wetgeving worden omgezet. Hoe dat precies gaat? Dat moeten we nog met z'n allen vaststellen. Ik deel uw zorgen wel maar ik ben op dat punt iets minder zorgelijk dan u. Als die verplichting niet individueel wordt vertaald maar naar het collectief de gemeenten, en zo ziet het er ook naar uit, dan komt het collectief waarschijnlijk niet of nauwelijks in de problemen en zou binnen dat collectief elke gemeente, wel met enig verstand, nog gewoon voort kunnen gaan. Maar nogmaals, dat moet nog blijken uit de definitieve tekst van de wet maar ook uit de behandeling in Eerste en Tweede kamer. De SP heeft ook iets gezegd over Bergwijkpark, De Sniep, sociale huisvesting, huisvestingsmogelijkheden. Daar heeft de PvdA ook het een en ander over gezegd. Dat is natuurlijk een heel lastig ding. We zijn blij dat we De Sniep op gang krijgen. We zijn blij dat in Bergwijkpark iets op het gebied van studentenhuisvesting gaat gebeuren en tegelijkertijd moeten we wel constateren dat er op het gebied van betaalbare huur in Diemen op dit moment buitengewoon weinig tot niets tot stand komt en wij hebben alle inspanningen nodig om de bestaande voorraad aan betaalbare woningen ook daadwerkelijk in stand te houden. Want u weet natuurlijk ook dat de woningcorporaties een geweldige financiële druk voelen om geld te genereren, hetzij met hogere huur die ze met name kunnen vaststellen op het moment dat de woningen leeg komen hetzij met verkoop. Tot mijn leedwezen zie ik de Diemense sociale voorraad heel langzaam maar zeker wel afnemen. Het is een probleem dat we ook niet in Diemens verband aan kunnen pakken. We hebben daar in het verband van de stadsregio, overigens op initiatief van de gemeente Diemen, dit jaar twee of drie keer over gesproken en we gaan in stadsregioverband, dus met alle 15 gemeenten in de stadsregio, afspraken maken met de corporaties over hoe de liberalisatie en de verkoop verdeeld wordt over de stadsregio. Tot mijn vreugde heb ik inmiddels gezien dat Amsterdam ook zelf heeft geconstateerd dat ze ook niet binnen de gemeentegrenzen de corporaties zomaar hun gang kan laten gaan maar dat er ook wel 18

19 voorkeuren zijn voor buurten waar het meer of minder zou moeten gebeuren. Het is een lange weg. We stappen hem in en ik hoop dat we het ergens volgend jaar op een goede wijze kunnen afsluiten. D66 heeft nog iets gezegd over visueel gehandicapten en de begeleiding in het centrum. Het is inderdaad ontzettend lastig voor visueel gehandicapten om de weg te vinden. Op het moment dat die buitenruimte klaar is zullen we daar met standaardmaatregelen het een en ander goed maken. Uw suggestie om daar met de Wmo raad over te praten en misschien wat specifieker met visueel gehandicapten zullen we wel degelijk overnemen maar dat is in de loop van volgend jaar. Nog een suggestie over De Kiezel. We hadden u al meegedeeld dat we met de Key in gesprek zijn om die grond te egaliseren en om daar tenminste een fatsoenlijke grasveld neer te zetten. Volgende week komen we iets uitgebreider terug op de moties en amendementen in een schriftelijke reactie en een preadvies aan de raad. Wethouder PIETERSEN: dank u voorzitter. Ik begin bij de VVD. Het verheugt mij dat de VVD wijkgericht werken en de aanpak hoe wij het doen waarderen. U zegt ook dat u de burgerparticipatie apprecieert. U zegt dat we het graag doorgevoerd willen zien op breder terrein. Ik kan u zeggen dat wij niet alleen bij de wijkschouw maar bij de herinrichtingsplannen, de inrichting van speeltuinen in de breedste zin des woords de burgers betrekken. Er zijn inloopavonden, er zijn schoolbezoeken waarin wij de kinderen horen welke wensen zij, binnen de mogelijkheden uiteraard, hebben en daar houden wij zoveel mogelijk rekening mee. Dus burgerparticipatie is dus een heel breed begrip. De burgemeester zal ingaan op de motie daarover maar wat betreft mijn portefeuille is de burgerparticipatie heel breed en daar blijven wij ook grote aandacht aan schenken. Dan heeft de PvdA het over de Omval. De heer Verheuvel zegt heel terecht dat hij een evaluatie van het beleid wil en mogelijk een heroriëntatie van de Omval. Dat onderschrijven wij. Ik ben een aantal weken geleden met de directie in gesprek geweest. Zij heeft van ons min of meer de opdracht gekregen om met een gedegen plan van aanpak te komen om eens te kijken wat de middelen zijn en de situatie nu, kijk wat er nog kan worden verbeterd om te komen tot een betere bediening van. Dat plan wordt u vrijdag toegezonden waarin ook een voorstel van het college staat. Wij hebben zelfs gedacht aan een voorlichting samen met de Omval, een avond te organiseren in de Omval uiteraard waarin hun plan en hun werkwijze zullen worden toegelicht. Die heroriëntatie, evaluatiebeleid staat er dus aan te komen. Leefbaar Diemen zegt dat zij zeer hecht aan een homogene gemeenschap in Diemen. Het is prachtig dat u dat zegt. Dit college hecht er erg aan. Dat is met name de reden dat het college een sociale insteek heeft gekozen en ook de Omval als sociaal hart van Diemen daarvoor heeft aangewezen. U heeft het ook over het afval, grondstoffen. Ik kan u zeggen dat wij bij de aandachtsgebieden in Diemen waar het aanbod van grof vuil toch niet gewenst gedrag oplevert. Wij gaan starten met een pilot in november. Mevrouw HERDER: dank u voorzitter. U had het over Leefbaar Diemen, dat wij iets over de Omval hebben gezegd maar dat zijn wij niet geweest. 19

20 Wethouder PIETERSEN: dank u voorzitter. Ik heb gezegd dat u het belangrijk vindt dat er een hechte gemeenschap in Diemen is. Analoog daaraan maak ik even de slag dat dit de insteek is die ook het college heeft gekozen. U kunt zichzelf voorstellen dat zo'n hechte gemeenschap ook ontstaat en in stand wordt gehouden in een sociaal cultureel centrum. Dat is even een verbreding van uw begrip hechte gemeenschap. U heeft het ook over het afval gehad. We starten een pilot in de zorgwijken waar we extra voorlichting en extra aandacht besteden en ook proberen juist bij deze doelgroep van nut en noodzaak van het inzamelen en scheiden van onze afvalstoffen te overtuigen. Ook D66 heeft dat te berde gebracht, dus bij deze. D66 zegt ook dat zij de wijkgerichte aanpak zeer positief vindt. Ga zo door. Huis der cultuur, de Omval. Kunst- en cultuurnetwerk. Dat is een groot succes dankzij de inzet van dit college. Wethouder GRONDEL: dank u voorzitter. Er zijn een aantal thema's door zeer veel fracties aangeraakt. De SWD en ook de taakuitvoering door de SWD is een belangrijk onderwerp om zeer voor de hand liggende redenen. We hebben met het presidium afgesproken dat 15 november in het kader van de mededelingen van de wethouder ook even de ruimte wordt genomen voor een nadere bespreking van de memo dat ik u van de week heb doen toekomen maar een aantal elementen zijn vanavond al aan de orde geweest. De VVD zegt bijvoorbeeld dat er een financiële injectie in de SWD moet maar dat is niet het voorstel. Het voorstel is een kasschuif. De subsidie naar voren halen en dat is iets anders dan extra geld aan de SWD geven om de liquiditeitsproblematiek op te vangen. Dat is niet hetzelfde als een structureel tekort maar dan gaan we verder de diepte in. Er is wel alle aanleiding om goed te kijken naar de financiële situatie en de uitvoering van de SWD en met name het jongerenwerk. Uit de memo blijkt ook dat door formele ingrepen dit jaar duidelijk nadrukkelijk minder is gepresteerd. Ik weet dat sommige raadsleden hebben gepost met gleufhoeden om te controleren hoe het gaat en dat was terecht want er werd duidelijk ondergepresteerd. Dat weet de SWD ook en dat is alle aanleiding om met de SWD daarover te spreken. Ik denk wel en dat merk ik ook bij de bespreking in de raad. Het is van belang om onderscheid te maken tussen wat je wilt dat gedaan wordt en hoe het gedaan wordt en wie het moeten doen. Dat zijn drie onderwerpen die je enigszins onafhankelijk van elkaar in de discussie moet voeren wil je jongerenwerkers niet hetzelfde als, moet de SWD jongerenwerk doen of doet de SWD het nu goed met het jongerenwerk. Ik denk dat het goed is om in de discussie dat ook met elkaar, en ik merk ook dat daar behoefte aan is, dat goed te doen. In de memo zien we ook dat het college voorstelt om aan de hand van intensieve gesprekken die wij nu voeren met de directeur en namens hem met het bestuur over het activiteitenplan voor het komende jaar waarbij we heel secuur nagaan: wat kan er gedaan worden, wat gaat het kosten en hoe krijgen we een sluitende begroting. Sluit dat aan op de wensen van de kadersteller? Dit ook te bespreken in het begin van volgend jaar. Mevrouw HERDER: dank u voorzitter. Ik wilde aan de wethouder vragen. Wat u nu vertelt, is het niet een beetje te laat. 20

21 Wethouder GRONDEL: dank u voorzitter. Dat is een vraag die u altijd kunt stellen als er een probleem is. U weet dat wij met elkaar buitengewoon vaak hebben gesproken over ontwikkelingen in de Stichting Welzijn. Ik ben teleurgesteld over het feit dat dit jaar met name het jongerenwerk niet van de grond is gekomen. Dat hangt samen met de ingrepen die zijn gedaan. In de notitie ziet u dat er nadrukkelijk onvoldoende krachtig is gemanaged in de organisatie en er is onvoldoende krachtig financieel bewaakt in de organisatie. Mevrouw HERDER: dank u voorzitter. Had de samenwerking tussen de gemeente en de SWD niet beter gekund want misschien herinnert u zich wel dat verschillende partijen al jaren geleden daarop hebben aangedrongen en nu ligt het feit er dat het eigenlijk al te laat is. Wethouder GRONDEL: dank u voorzitter. Dat is een oordeel dat u kunt vellen maar ik deel met u dat het een zorgendossier is. Ongeveer vanaf het begin dat ik hier wethouder ben heb ik hier regelmatig met u over gesproken. Als eenvoudige drastische oplossingen de beste waren geweest, hadden we dat kunnen doen maar ik ben daar persoonlijk niet zo heel erg van. Er zitten daar een heleboel mensen die buitengewoon nuttig werk doen. Er zit een verschil in wat mensen doen en hoe een organisatie functioneert. Er zijn diverse pogingen tot verbeteringen gedaan. Er is pech geweest en we zitten nu in de situatie dat er een liquiditeitsprobleem is. Dat is nog iets anders dan dat de boel helemaal vastzit en dat in een deel van het werk, met name het jongerenwerk, er op dit moment een acuut probleem is. Dat is de situatie maar bijvoorbeeld het peuterspeelzaalwerk dat ook een zorgenkindje is geweest, draait op dit moment prima. Dat is op orde gebracht en het is zelfs licht winstgevend hoewel dat niet de bedoeling is. Het leidt in ieder geval niet meer tot tekorten zoals het in het verleden is geweest. Er is dus ook geen algemeen oordeel maar ik weet niet of het uw bedoeling is om hier bij het begrotingsdebat helemaal op te focussen. Ik gaf u aan dat sommige elementen spelen en we moeten hier met elkaar absoluut zeer intensief over praten in de komende periode. Concreet naar de vraag van de PvdA. De heer MULDER: dank u voorzitter. U geeft aan en dat is ook onze bedoeling niet om daar in deze begrotingsberaad een heel issue van te maken maar het onderwerp is niet opgenomen of tenminste een mogelijk financieel risico dat zich wel aandient op dit onderdeel is niet opgenomen in de risicoportefeuille. Wij hebben ook niet vernomen via u dat u voornemens bent om daarvoor een risico op te nemen. Er is dus wel enige reden om ons in woord gerust te stellen dat dit ook volgend jaar in de begroting niet tot een financieel risico zal leiden. Kan ik u verleiden om dat tegen deze raad te zeggen want dat is nogal van belang want ik hoorde namelijk van dit college ook al dat voor mogelijke extra uitgaven ook een extra bezuiniging moet komen. Als u dus deze toezegging niet doet, dan wil ik u vragen welke bezuiniging u ziet om op termijn weer dekkend te worden aangezien we geen ruimte in de begroting hebben. Wethouder GRONDEL: dank u voorzitter. U koppelt twee dingen aan elkaar die volgens mij niet helemaal kloppen. Volgens mij was de tekst van de wethouder financiën over de bezuinigingen over het meerjarenkader. Als wij nieuw beleid zouden willen of er dingen moeten worden opgevangen die krachtig tegenvallen, zullen wij dat in de eerstvolgende begroting opvangen. Wij hebben gewoon een jaarrekening waarin we tegenvallers opvangen. 21

R.P. Grondel, A.J.M. Scholten, J. A. Pietersen, M. van der

R.P. Grondel, A.J.M. Scholten, J. A. Pietersen, M. van der CONCEPTNOTULEN van de openbare en besluitvormende vergadering van de raad der gemeente Diemen, gehouden op donderdag 4 november 2010 in het Gemeentehuis te Diemen, bijeengeroepen om 20.00 uur. Aanwezig:

Nadere informatie

Afwezig: (*fractievoorzitters)

Afwezig: (*fractievoorzitters) NOTULEN van de openbare en besluitvormende vergadering van de raad der gemeente Diemen, gehouden op dinsdag 12 oktober 2010 in het Gemeentehuis te Diemen, bijeengeroepen om 20.00 uur. Aanwezig: (*fractievoorzitters)

Nadere informatie

De heer ISRAËL: Dank u wel. Leefbaar Diemen en Democraten Diemen zouden graag een motie indienen betreffende het convenant.

De heer ISRAËL: Dank u wel. Leefbaar Diemen en Democraten Diemen zouden graag een motie indienen betreffende het convenant. NOTULEN van de openbare en besluitvormende vergadering van de raad der gemeente Diemen, gehouden op donderdag 21 februari 2008 in het Gemeentehuis te Diemen, bijeengeroepen om 19.30 uur. Aanwezig: (*fractievoorzitters)

Nadere informatie

R.P. Grondel, A.J.M. Scholten, J.A. Pietersen, M.M.L. van der Mark

R.P. Grondel, A.J.M. Scholten, J.A. Pietersen, M.M.L. van der Mark CONCEPTNOTULEN van de openbare en besluitvormende vergadering van de raad der gemeente Diemen, gehouden op donderdag 27 januari 2011 in het Gemeentehuis te Diemen, bijeengeroepen om 20.00 uur. Aanwezig:

Nadere informatie

R.P. Grondel, A.J.M. Scholten, L.W.M. Worm

R.P. Grondel, A.J.M. Scholten, L.W.M. Worm NOTULEN van de openbare en besluitvormende vergadering van de raad der gemeente Diemen, gehouden op donderdag 11 februari 2010 in het Gemeentehuis te Diemen, bijeengeroepen om 20.00 uur. Aanwezig: (*fractievoorzitters)

Nadere informatie

F.A.L. Polsbroek, E.R.R. Pengel, A.J.M. Scholten* M. Haak*, P. Visser Y.N. de Baaij, J.A. Jägers, F.J. Mulder, H.M. Wielage*

F.A.L. Polsbroek, E.R.R. Pengel, A.J.M. Scholten* M. Haak*, P. Visser Y.N. de Baaij, J.A. Jägers, F.J. Mulder, H.M. Wielage* CONCEPTNOTULEN van de openbare en besluitvormende vergadering van de raad der gemeente Diemen, gehouden op donderdag 25 maart 2010 in het Gemeentehuis te Diemen, bijeengeroepen om 20.00 uur. Aanwezig:

Nadere informatie

INFORMATIEVE RAAD 3 OKTOBER 2013

INFORMATIEVE RAAD 3 OKTOBER 2013 INFORMATIEVE RAAD 3 OKTOBER 2013 Notulen van de vergadering Voorzitter: de heer F.J. Mulder Griffier: de heer H. Nubé Tevens aanwezig: de heer R. Pengel (PvdA), mevrouw F. Poslbroek (PvdA), de heer R.

Nadere informatie

INFORMATIEVE RAAD 14 JUNI 2012

INFORMATIEVE RAAD 14 JUNI 2012 INFORMATIEVE RAAD 14 JUNI 2012 Notulen van de vergadering Voorzitter: de heer F.J. Mulder Griffier: de heer H. Nubé Tevens aanwezig: de heer R. Pengel (PvdA), mevrouw F. Polsbroek (PvdA), de heer N.C.

Nadere informatie

M. Haak*, F.J. Mulder, M.G.F. Tokkie, B.H.M. Wielage* en L.W.M. Worm

M. Haak*, F.J. Mulder, M.G.F. Tokkie, B.H.M. Wielage* en L.W.M. Worm NOTULEN van de openbare vergadering van de raad der gemeente Diemen, gehouden op donderdag 26 november 2009 in het Gemeentehuis te Diemen, bijeengeroepen om 20:00 uur. Aanwezig: (*fractievoorzitters) Voorzitter

Nadere informatie

INFORMATIEVE RAAD 15 JANUARI 2015

INFORMATIEVE RAAD 15 JANUARI 2015 INFORMATIEVE RAAD 15 JANUARI 2015 Notulen van de vergadering Voorzitter: de heer M.A.B. Rietveld Griffier: de heer H. Nubé Tevens aanwezig: de heer J. van Loenen (PvdA), mevrouw F. Polsbroek (PvdA), de

Nadere informatie

2008 N 31. mevrouw M. Horselenberg, burgemeester/voorzitter;

2008 N 31. mevrouw M. Horselenberg, burgemeester/voorzitter; 2008 N 31 NOTULEN van de openbare vergadering van de raad van de gemeente Lelystad, gehouden op donderdag 7 februari 2008 te 19.00 uur in het Stadhuis te Lelystad. Aanwezig zijn: mevrouw M. Horselenberg,

Nadere informatie

NOTULEN van de openbare vergadering van de raad der gemeente Waalwijk, gehouden op 21 juni 2012

NOTULEN van de openbare vergadering van de raad der gemeente Waalwijk, gehouden op 21 juni 2012 NOTULEN van de openbare vergadering van de raad der gemeente Waalwijk, gehouden op 21 juni 2012 Voorzitter: Griffier: Griffie: Aanwezig zijn de leden: de heer A.M.P. Kleijngeld de heer G.H. Kocken mevrouw

Nadere informatie

1. PROGRAMMABEGROTING 2015-2019

1. PROGRAMMABEGROTING 2015-2019 CONCEPTVERSLAG VAN DE VERGADERING VAN DE RAAD DER GEMEENTE HAARLEM OP DONDERDAG WOENSDAG 530 NOVEMBER JUNI 2011 OM 201417.00 OM 17.00 UUR UUR Voorzitter: DD de heer B.B. Schneiders Wnd. voorzitter: de

Nadere informatie

de wethouders H. Kuipers (VVD), H. Klap (GB) en S. Lok (CDA).

de wethouders H. Kuipers (VVD), H. Klap (GB) en S. Lok (CDA). 1 V E R S L A G * * * * * ** * * * van de meningsvormende vergadering van de raad van de gemeente Vlagtwedde, gehouden op dinsdag 9 april 2013 om 20.00 uur in het gemeentehuis in Sellingen. Voorzitter:

Nadere informatie

Blanksma-van den Heuvel en Weekers. Naar mij blijkt, wordt zij voldoende ondersteund. Zij krijgt nr. 6 (31052).

Blanksma-van den Heuvel en Weekers. Naar mij blijkt, wordt zij voldoende ondersteund. Zij krijgt nr. 6 (31052). De heer Irrgang (SP): Mevrouw de voorzitter. Tijdens het algemeen overleg over de ABN AMRO hebben wij over veel zaken van gedachten gewisseld, maar volgens mij was iedereen het erover eens dat de Nederlandse

Nadere informatie

mevrouw M. Horselenberg, burgemeester/voorzitter;

mevrouw M. Horselenberg, burgemeester/voorzitter; Raad van Lelystad ( 3 T 2009 N 455 NOTULEN van de openbare vergadering van de raad van de gemeente Lelystad, gehouden op donderdag 11 juni 2009 te 19.00 uur in het Stadhuis te Lelystad. Aanwezig zijn:

Nadere informatie

INFORMATIEVE RAAD 12 JUNI 2014

INFORMATIEVE RAAD 12 JUNI 2014 INFORMATIEVE RAAD 12 JUNI 2014 Notulen van de vergadering Voorzitter: de heer K. de Haan Griffier: de heer H. Nubé Tevens aanwezig: de heer J. van Loenen (PvdA), mevrouw F. Polsbroek (PvdA), de heer N.

Nadere informatie

VERSLAG VAN DE OPENBARE VERGADERING VAN DE GEMEENTERAAD OP DONDERDAG 10 NOVEMBER 2005 OM 18.00 UUR

VERSLAG VAN DE OPENBARE VERGADERING VAN DE GEMEENTERAAD OP DONDERDAG 10 NOVEMBER 2005 OM 18.00 UUR VERSLAG VAN DE OPENBARE VERGADERING VAN DE GEMEENTERAAD OP DONDERDAG 10 NOVEMBER 2005 OM 18.00 UUR AGENDA 1. Installatie burgemeester Horselenberg 2. Verslag raadsvergadering 22 september 2005 3. Benoemen

Nadere informatie

De voorzitter: Dames en heren, ik open de vergadering. Bericht van verhindering is ontvangen van de heer Schalkwijk.

De voorzitter: Dames en heren, ik open de vergadering. Bericht van verhindering is ontvangen van de heer Schalkwijk. Verslag van de openbare vergadering van de gemeenteraad van Wormerland, gehouden op 31 augustus in het gemeentehuis aan de Koetserstraat 3 te Wormer, aanvang 22. uur AANWEZIG de leden: de heer H.J. Al

Nadere informatie

VERSLAG VAN DE VERGADERING VAN DE RAAD DER GEMEENTE HAARLEM OP DONDERDAG 12 MEI 2011 OM 20.00 UUR

VERSLAG VAN DE VERGADERING VAN DE RAAD DER GEMEENTE HAARLEM OP DONDERDAG 12 MEI 2011 OM 20.00 UUR VERSLAG VAN DE VERGADERING VAN DE RAAD DER GEMEENTE HAARLEM OP DONDERDAG 12 MEI 2011 OM 20.00 UUR Voorzitter: DD Griffier: Wethouders: de heer J.J. Visser mevrouw I. van Tienhoven de heer E.P. Cassee,

Nadere informatie

Voorts zijn aanwezig de wethouders: J.B.C.W. van den Heuvel, M.M. de Leeuw-Jongejans, A.J. van Mierlo, F.P.C.J.G. Stienen en P.G.M. Tielemans.

Voorts zijn aanwezig de wethouders: J.B.C.W. van den Heuvel, M.M. de Leeuw-Jongejans, A.J. van Mierlo, F.P.C.J.G. Stienen en P.G.M. Tielemans. 12e raadsvergadering, 2 november 2010, 19.30 uur Gemeenteraad Bij aanvang van de vergadering zijn aanwezig de leden: J.L. van Aert, K. Ajouaou, H.F.J. Bekkers, J.F. Boetzkes, S.J.P.H.A. van de Brug, J.F.T.

Nadere informatie

INFORMATIEVE RAAD 28 MEI 2015

INFORMATIEVE RAAD 28 MEI 2015 INFORMATIEVE RAAD 28 MEI 2015 Notulen van de vergadering Voorzitter: de heer K. de Haan Griffier: de heer H. Nubé Tevens aanwezig: de heer J. van Loenen (PvdA), mevrouw F. Polsbroek (PvdA), de heer N.

Nadere informatie

R aad ^n ^ ely^ad 2010 N 309

R aad ^n ^ ely^ad 2010 N 309 R aad ^n ^ ely^ad 2010 N 309 NOTULEN van de openbare vergadering van de raad van de gemeente Lelystad, gehouden op dinsdag 6 juli 2010 te 18.00 uur in het Provinciehuis van de provincie Flevoland te Lelystad.

Nadere informatie

de heren R.G. van de Ven, J.A. Lavooi, H. van Kooten

de heren R.G. van de Ven, J.A. Lavooi, H. van Kooten GEMEENTERAAD VAN SLIEDRECHT NOTULEN VAN DE OPENBARE VERGADERING GEHOUDEN OP MAANDAG 12 NOVEMBER 2007 OM 14.30 UUR Voorzitter: de heer M.C. Boevée, burgemeester Griffier: de heer A. Koenen Verslag: mevrouw

Nadere informatie

4 september 2012 20.30 uur tot 20.45 uur Concept- agenda Nr. Onderwerp Stukken Opening Vaststelling agenda en mededelingen Ingekomen stukken

4 september 2012 20.30 uur tot 20.45 uur Concept- agenda Nr. Onderwerp Stukken Opening Vaststelling agenda en mededelingen Ingekomen stukken De voorzitter nodigt de leden van de Drechtraad uit voor de openbare vergadering van de Drechtraad die op dinsdag 4 september 2012 in Cultureel Centrum Cascade in Hendrik-Ido-Ambacht gehouden wordt van

Nadere informatie

Samenvattend verslag van de openbare vergadering van de commissie 1 der gemeente Leiderdorp op maandag 18 juni 2007 om 20.00h

Samenvattend verslag van de openbare vergadering van de commissie 1 der gemeente Leiderdorp op maandag 18 juni 2007 om 20.00h Samenvattend verslag van de openbare vergadering van de commissie 1 der gemeente Leiderdorp op maandag 18 juni 2007 om 20.00h Aanwezig: Voorzitter: Griffier: Leden: de heer I.H.M. Cooijmans mevrouw T.

Nadere informatie

Wet maatschappelijke ondersteuning 2015

Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 3 Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 Aan de orde is de behandeling van: - het wetsvoorstel Regels inzake de gemeentelijke ondersteuning op het gebied van zelfredzaamheid, participatie, beschermd wonen

Nadere informatie

Aanwezig zijn de wethouders mevrouw A.J. van Mierlo, P.H.M. Smeulders, F.P.C.J.G. Stienen, E. de Vries en mevrouw N. van der Zanden-van der Weijden.

Aanwezig zijn de wethouders mevrouw A.J. van Mierlo, P.H.M. Smeulders, F.P.C.J.G. Stienen, E. de Vries en mevrouw N. van der Zanden-van der Weijden. 5e raadsvergadering, 4 juni 2015, 14.30 uur Gemeenteraad Bij aanvang van de vergadering zijn aanwezig de leden J.L. van Aert, H.F.J. Bekkers, S.J.P.H.A. van de Brug, C.H.M. van der Burgt, M. Chahim, M.

Nadere informatie

Openbare raadsvergadering der gemeente Ridderkerk, gehouden op donderdag 26 juni 2008

Openbare raadsvergadering der gemeente Ridderkerk, gehouden op donderdag 26 juni 2008 Openbare raadsvergadering der gemeente Ridderkerk, gehouden op donderdag 26 juni 08 1 Aanwezig: De burgemeester: mevrouw J.H.M. Hermans-Vloedbeld, voorzitter De gemeentesecretaris: mevrouw W.C.M. Lissenberg-van

Nadere informatie

Verslag van het programma van de Kadernota 2013 op 12 juni 2011

Verslag van het programma van de Kadernota 2013 op 12 juni 2011 Verslag van het programma van de Kadernota 2013 op 12 juni 2011 AANWEZIG 5de leden: 10 de wethouders: de voorzitter: 15de griffier: verslaglegging: de heer H.J. Al (VLW), de heer H.J. van der Snoek (VLW),

Nadere informatie