Rapport Specialistische opleiding Real Estate Valuation aan de Amsterdam School of Real Estate Mieke Paelinck

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Rapport Specialistische opleiding Real Estate Valuation aan de Amsterdam School of Real Estate Mieke Paelinck - 25092010"

Transcriptie

1 Rapport Specialistische opleiding Real Estate Valuation aan de Amsterdam School of Real Estate Mieke Paelinck Rapport Specialistische opleiding Real Estate Valuation aan de Amsterdam School of Real Estate... 1 Aanleiding, opzet en doel van de opleiding... 2 Structuur van de opleiding... 3 De MSRE masteropleiding met profielkeuze... 3 Structuur van Real Estate Valuation... 3 Module-opbouw... 4 Ingangscriteria... 4 Doelgroep... 5 Kernbegrippen van de opleiding... 5 Toets- en eindtermen van de opleiding... 7 Leerdoelen van de modules... 8 I introductie en context - Module II analyse - Module III waardebepaling - Module IV strategie en implementatie - Module 2 t.e.m o 1

2 Aanleiding, opzet en doel van de opleiding De kredietcrisis en de affaires rond de vastgoedfraude hebben verscheidene problemen in de vastgoedsector aan het licht gebracht. De kwaliteit van taxatierapporten en de vereiste multidisciplinaire kennis om deze te kunnen interpreteren worden steeds vaker als onvoldoende ervaren. Wat zijn de belangrijkste determinanten van de waarde van vastgoed? Wat zijn de meest geschikte methoden en technieken om gefundeerd te kunnen waarderen? Welke financieringsstructuur is verantwoord? Wat is de impact van actuele wetgeving op de waarde? Enkele van de vele vragen, die het belang van het vak Real Estate Valuation aantonen. De behoefte om het vakgebied verder te professionaliseren, is meer dan actueel. Uit het marktonderzoek (met dertig geïnterviewde partijen door Pieter Jager iov ASRE) kunnen we rekenen op bijzondere interesse in een degelijke opleiding Real Estate Valuation'. In de vraagstelling naar ontevredenheid over de bestaande opleidingen voor vastgoedwaardering gaf vrijwel iedereen aan dat er een versnipperd aanbod bestaat van vooral praktijkopleidingen voor de taxateurs en makelaardij. Bijvoorbeeld de opleidingen voor de (her)certificering aan de VastgoedCERT bij de aangesloten onderwijsinstellingen Hanzehogeschool, Fontys Eindhoven en toetsing bij de SVMNIVO. In Nederland bestaat er geen langdurige samenhangende opleiding (of vorm van nascholing) voor professionals met enige werkeivaring die zich op toegepast wetenschappelijk niveau willen specialiseren in Real Estate Valuation. Ook bestaat vanuit de Nederlandse Vereniging van Makelaars (NVM) en VastgoedCERT de wens om een groep van ongeveer 150 NVM-taxateurs te 'upgraden'. Vanuit de aangegeven kennislacunes zal de opleiding zich focussen op inzicht bieden in de context en principes van de waardebepaling van vastgoed en hoe daarop te sturen. We leiden niet op tot koningen van de spreadsheets, maar tot het interpreteren en doorgronden van deze spreadsheets, conceptmatig, met visie op prijsvorming op microniveau en de samenhang met macro-economie. Op deze wijze kan de professional van deze opleiding de kwaliteit van een waardebepaling systematisch analyseren en de uitkomst van een vastgoedwaardering plaatsen in een bredere (macro) economische en institutionele context. Lacunes: Samenhangende opleiding op hoogwaardig niveau over Real Estate Valuation Toegespitst op de waarderingsmethoden kunnen reflecteren op gekozen waarderingsmethode Toegespitst op het mulitidicsiplinaire een goede en volledige analyse kunnen maken van de determinanten die gevolg hebben voor de waardebepaling vanuit de context geredeneerd Combinatie theorie en cases 2

3 Structuur van de opleiding De MSRE masteropleiding met profielkeuze De specialitische opleiding Real Estate Valuation maakt onderdeel uit van de Master of Studies in Real Estate, een masteropleiding aan de ASRE (NVOA hbo-master geaccrediteerd in 2007). De ASRE werkt momenteel aan de aanvraagprocedure om de MRE en de MSRE tot wo-master te accrediteren. De opleiding Real Estate Valuation behoort tot een van de profielonderdelen van de MSRE. De opleiding Master of Studies in Real Estate (MSRE) is bestemd voor vastgoedprofessionals die al over de nodige ervaring en kennis beschikken (2 jaar). De titel Master of Studies in Real Estate wordt verkregen als drie van de acht MSREvakken zijn afgerond en een scriptie is geschreven. Elke student volgt een profiel dat overeenkomt met onderstaande profielvakken. De student stelt het vakkenpakket als volgt samen: De student kan bij de examencommissie toestemming aanvragen om een vrije studierichting te volgen. In plaats van het vak Marktanalyse wordt dan één van de profielvakken gevolgd. De student moet wel kunnen aantonen dat hij/zij door vooropleiding en werkervaring over voldoende kennis beschikt van het vak Marktanalyse. Het vak Investeringsanalyse maakt ook verplicht onderdeel uit van de vrije studierichting. Structuur van Real Estate Valuation De opleiding Real Estate Valuation kent een totale studiebelasting van 420 uur (20 uur per week). Dit staat voor 15EC. Gecombineerd met 2 andere vakken en de scriptiemodule bedraagt dit 60EC, dus een mastergraad. 3

4 De totale studiebelasting wordt ingevuld door: het voorbereiden, volgen van colleges; voorbereiden, opmaak en presentatie van cases en de voorbereiden en opmaak van tentamens. De colleges gaan wekelijks door op dinsdag van 13,00-19,00u, met 3 blokken van 1u45 college. De opleiding start dinsdag 1 februari en eindigt dinsdag 28 juni Module 1 Context en principes van vastgoedwaarderen Module 2 Beleggingsvastgoed Module 3 Vastgoed in Ontwikkeling Module 4 Ondernemingsvastgoed Module-opbouw De opleiding kent een stevig eerste blok met vooral een theoretische invalshoek. De nadruk ligt op basisprincipes en de waarderingsmethodieken, waarbij de Angelsaksische methodes de basis vormen. Hierbij kan de professional uiteenlopende vastgoedobjecten waarderen met behulp van passende waarderingsmethoden en kan hij reflecteren op de methodekeuze en gevonden uitkomsten. Er is ook aandacht voor datamanagement: hoe kun je data interpreteren, analyseren en vervolgens integreren in de waardebepaling? Deze kennis wordt toegepast in complexe, praktijkgerichte blokken over het waarderen van beleggingsvastgoed, de waardebepaling van nog te ontwikkelen objecten en ondernemingsgerichte vastgoedvraagstukken. Tijdens de opleiding staat de toepassing van de International Valuation Standards (IVS) centraal. In tegenstelling tot Angelsaksische landen heeft de taxatiediscipline in Nederland zich nooit echt kunnen ontwikkelen tot een volwassen vakgebied, waarin consensus over een aantal fundamentele principes gepaard gaat met een eenduidige aanpak en met als resultaat een diploma. Het schema op de volgende pagina toont meer in detail de moduleopbouw, de centrale inhoud, de voorziene collegetijden, de toetsvorm en de kerndocent. Deze laatste is het inhoudelijk aanspreekpunt van de opleiding. Deze persoon stelt tevens de tentamenvragen op, maakt deel uit van de jury van de case en bewaakt de inhoudelijke samenhang van de opleiding. Ingangscriteria Minimaal een (volledig) hbo-bachelordiploma 2 jaar relevante werkervaring Juridische basiskennis, basiskennis Financiële Rekenkunde en basiskennis Statistiek 4

5 (hiervoor worden e-modules opgemaakt die voor de start van de opleiding kunnen gevolgd worden). Doelgroep De opleiding Waarderen richt zich op professionals met werkervaring in vastgoedwaarderingsvraagstukken, alsook op financiers, accountants, corporatiemedewerkers, ambtenaren en adviseurs. Kernbegrippen van de opleiding Analyse - starten vanuit een inzicht in de context van het waarderingsvraagstuk: economisch, ruimtelijk-wetenschappelijk, juridisch-fiscaal, institutioneel,... Waardebepaling - kennen van de verschillende waarderingsmethoden en kunnen reflecteren op de waarderingsmethode Strategie en implementatie - de 'wat doe je ermee'- vraag, het kunnen implementeren van de kennis van waarde-analyse en waardebepaling en mede advies formuleren naar de opdrachtgever 5

6 Module 1 Module 2 Module 3 Module 4 De opleiding Real Estate Valuation start met een stevige theoretische module over de context en principes van het waarderen en waarderen van vastgoed. De nadruk ligt op basisprincipes en de waarderingsmethodieken, waarbij de Angelsaksische methoden de basis vormen. Deze waarderingsmethoden worden in de Nederlandse context geplaatst. Grofweg wordt onderscheid gemaakt tussen: de directe vergelijkende methode, de inkomstenmethode en de kostenmethode. De behandelde methoden en technieken maken gebruik van financiële rekenkunde en statistische analyses. Naast de methoden wordt ingegaan op de waardebepalende factoren op gebouw- en op locatieniveau, het verzamelen en analyseren van (markt-)data en de integratie ervan in de waardebepaling. De diverse Valuation Standards (oa IVS en RICS) zullen worden besproken. In de module wordt eveneens aandacht besteed aan de zachte kant van het waarderingsproces. Denk hierbij aan de rol van de taxateur ten opzichte van de opdrachtgever en integriteitvraagstukken. Deze worden behandeld met behulp van een dilemmatraining. Module 2 bouwt voort op het fundament van module 1. Het accent komt nu te liggen op de toepassingen. Deze module richt zich op het bepalen van de waarde van beleggingsvastgoed, omdat hierbij meerdere waarderingsaspecten grondig behandeld kunnen worden. Denk hierbij aan de voor- en nadelen van de direct vergelijkende methode, de regressiemethode, de kapitalisatiemethoden, de discounted-cashflowmethode (contantewaardemethode) en de kostenmethode in de dagelijkse praktijk. Waarderingsvraagstukken spelen bij beleggingsvastgoed zowel op het niveau van de beleggingsportefeuille als op dat van de individuele objecten. Belangrijke aanpalende vraagstukken gaan over de financiering van vastgoed, evenals over benchmarking en performancemeting. De portefeuilleresultaten worden in een bredere (macro economische) context geplaatst. In module 3 wordt de nadruk gelegd op de waardebepaling in relatie tot gebiedsontwikkeling en in relatie tot vastgoedontwikkeling. Welke waarde moet aan grond of objecten worden toegerekend in verschillende fasen van het ontwikkelingsproces?, is een vraagstuk dat aan de orde komt. Ook is er de nodige aandacht voor waarderingsvraagstukken gekoppeld aan grond- of gebiedsexploitatie. Wanneer het gaat om de waardering van projecten in ontwikkeling, moet rekening gehouden worden met een aantal aanvullende waardebepalende factoren. Hierbij kan gedacht worden aan de grondexploitatiewet, onteigeningssituaties en erfpachtsituaties. In het dagelijks leven is waar te nemen dat in bepaalde gevallen het vastgoed en de daarin verrichte bedrijfsactiviteiten als het ware een onlosmakende samenhang vertonen (ondernemingsvastgoed). Hierbij is te denken aan horecagelegenheden, zwembaden en golfbanen. Het waarderen van ondernemingen behoort tot het terrein van de Business Valuator. Gezien het voorgaande is het echter van belang dat Real Estate Valuators inzicht hebben in de wijze waarop Business Valuators te werk gaan. De 4e module gaat over hoe de fundamentele waarderingsgrondslagen op dit terrein geoperationaliseerd worden. Tevens wordt ingegaan op de mogelijke relatie tussen het in de onderneming aanwezige vastgoed en de totale economische waarde van de onderneming. Ook zal aandacht worden geschonken aan de wijze waarop over waarde wordt gerapporteerd. Boekhoudkundige waardebegrippen komen over het algemeen niet overeen met economische en dat heeft verschillende consequenties. Duur 7 collegeweken 3 daagse excursie naar Londen Cass Business School Tussentoets Duur 4 collegeweken case Duur 4 collegeweken case Duur 4 collegeweken case Eindtentamen Kerndocent: prof. dr. Peter van Gool FRICS Handboek Real Estate Valuation, Principles and Applications Kenneth M. Lusht Red Book, RICS Kerndocent: drs. Hans op t Veld Kerndocent: drs. Peter van Arnhem MRE RT FRICS Kerndocent: drs. Jan Vis MBA CMC RV 6

7 Toets- en eindtermen van de opleiding Onderstaand schema toont voor de opleiding Real Estate Valuation de eindtermen en door middel van welke werkvormen en leerstijlen dit wordt gehaald. Leerdoel Leerstijl Werkvorm Na afloop is de student in staat uiteenlopende vastgoedobjecten te waarderen op basis van daartoe geëigende waarderingsmethoden en is in staat te reflecteren op de methodekeuze en gevonden uitkomsten. Leren door reflectie en analyse Hoorcollege Werkcollege Zelfstudie Werken aan individuele opdrachten Na afloop is de student grondig op de hoogte van de institutionele (juridische, (markt)technische, maatschappelijke) ontwikkelingen op het gebied van waardebepaling en kan deze ontwikkelingen incorporeren bij het bepalen van de waarde van vastgoedobjecten. Na afloop kan de student in passende termen mondeling en schriftelijk communiceren over de uitkomst van een vastgoedwaardebepaling met diverse belanghebbenden. Leren door reflectie en analyse Leren door samenwerken Leren door ervaren Hoorcollege Werkcollege Zelfstudie Werken aan individuele opdrachten Werken aan casusopdrachten in groepsverband Toetstermen van de opleiding Real Estate Valuation 1. Na afloop is de student in staat uiteenlopende vastgoedobjecten te waarderen op basis van daartoe geëigende waarderingsmethoden en is in staat te reflecteren op de methodekeuze en gevonden uitkomsten. Toets: de student is in staat de waarde te bepalen van een gegeven vastgoedobject (minimaal vastgoed in beleggingsportefeuille, vastgoed in ontwikkeling, aan exploitatie gebonden vastgoed), kan aangeven wat de overwegingen zijn voor methodologische keuzen en kan redeneren over de nauwkeurigheid van de gevonden uitkomsten Prestatie: de student maakt een plausibel taxatierapport voor een vastgoedobject Minimaal: de student kent de verschillende waardebepalingsmethoden en kan deze beredeneerd toepassen Toetsvorm: tussentoets, eindtentamen, casus. 2. Na afloop is de student grondig op de hoogte van de institutionele (juridische, (markt)technische, maatschappelijke) ontwikkelingen op het gebied van waardebepaling en kan deze ontwikkelingen incorporeren bij het bepalen van de waarde van vastgoedobjecten. Toets: de student kan in een gegeven context de actuele ontwikkelingen aangeven in de context van zijn vakgebied Prestatie: de student toont in een rapport waarin de waarde van een vastgoedobject is bepaald, hoe daarbij rekening is gehouden met wetgeving, omgevingsfactoren en andere actuele ontwikkelingen met gevolg op de waardebepaling Minimaal: de student kent de juridische, markttechnische en maatschappelijke actualiteit, die nodig is voor het kunnen waarderen van vastgoedobjecten Toetsvorm: casus, eindtentamen 7

8 3. Na afloop kan de student in passende termen mondeling en schriftelijk communiceren over de uitkomst van een vastgoedwaardebepaling met diverse belanghebbenden. Toets: de student kan een plausibel advies geven over de waarde van een vastgoedobject aan een belanghebbende Prestatie: schriftelijke en mondelinge presentatie van een taxatie rapport aan een klant (cq. jury van een case) Minimaal: de student kan zich geloofwaardig uitdrukken in de begrippen die passen bij vastgoedwaarderingsvraagstukken Toetsvorm: casus Leerdoelen van de modules Bovenstaande eind- en toetstermen zullen verder worden verfijnd aan de hand van leerdoelen gekoppeld aan de inhoud van de verschillende modules. Belangrijk hierbij is de eerste module die de fundamenten (analyse en waardebepaling) omvat die verder worden toegespitst en toegepast (strategie en implementatie) op de modules beleggingsvastgoed, vastgoed in ontwikkeling en ondernemingsvastgoed. Voor de eerste module nemen we het boek Real Estate Valuation, Principles and Applications van M. Lusht als leidraad. Hieronder vindt u een puntsgewijze opsomming van de invulling van de verschillende modules, gekoppeld aan de opbouw van de opleiding. Deze opsomming wordt momenteel vertaald in het collegerooster. Gelet op nog niet alle definitieve toezeggingen van de docenten, verspreiden we pas het collegerooster, wanneer iedere docent hierop heeft gereageerd. I introductie en context - Module 1. Oorsprong van het waarderingsvraagstuk - algemene economie. Het waarderingsproces en de onroerend goedmarkten. actualiteit ("Sense Of Urgency"). wie zijn de gebruikers van taxatierapporten. nut en noodzaak van taxatierapporten. geschiedenis en speelveld. waarderingsproces. een overzicht (theorie en praktijk). drie benaderingen (concept < voor- en nadelen, beperkingen>, theorie en praktijk. prijs, waarde (definities) en vastgoedmarkten. definities. marktwaarde. beleggingswaarde. gebruikerswaarde. typering onroerend goedmarkten. grondmarkt. bouw- en ontwikkelingsmarkt. koop-, huur- en beleggingsmarkt. International Valuation Standards. Rol van de taxateur. ethiek en integriteit. dilemmatraining 8

9 II analyse - Module 1. Determinanten van waarde. een overzicht (theorie en praktijk). locatie. gebouw. "Expected Use". criteria in "Expected Use" -analyse. "Comparables". wel beschikbaar. niet beschikbaar. overige "Expected Use" onderwerpen III waardebepaling - Module 1. Inkomstenbenadering. directe kapitalisatie. een overzicht (concept < voor- en nadelen, beperkingen> theorie en praktijk). van bruto naar netto operationeel inkomen. effectieve huur. leegstand. operationele kotsten (variabel en vast). kredietwaardigheid huurders. inkomstenprognose. inflatie en indexering. uitponden. multipliers. bruto / netto. "Comparables". reserve voor achterstallig onderhoud. kapitalisatie. Discounted Cash Flow modellen. een overzicht (het concept, theorie en praktijk). Discounting, Present Value en Future Value. samengestelde interest. risico en rendement. meerdere kasstromen. financieringen. Internal Rate of Return en Net Present Value. residuele waarde. residuele grondwaarde bepaling. residuele waarde voor "Highest and Best Use". inschatten Discount Rate. een overzicht (theorie en praktijk). gebruik alternatieve investeringen. verwachtingen van investeerders. risico's. relaties tussen inkomsten benaderingsmodellen. niet: investeringsanalyse (verwijzen naar ander blok). maatstaven voor returns (rendementen). verwachtingen van returns. risicoanalyses. Breakeven. "Debt Service Coverage Ratio. gevoeligheidsanalyses, scenario's en simulatie. Kostenbenadering. een overzicht (concept < voor- en nadelen, beperkingen>, theorie en praktijk). schatten van kosten. kantoren. winkels 9

10 . woningen. schatten van afschrijvingen. economische veroudering. functionele veroudering. duurzaamheid. Direct vergelijkende methode. een overzicht (concept < voor- en nadelen, beperkingen>, theorie en praktijk). MASS Apraissal. selectie en aanpassingen referenties. vergelijkende methode en basale statistische analyse. populatie en steekproeven. grafieken en verdeling. trends en standaard deviatie. vergelijkende methode en regressie analyse. simpele regressie, Scatter diagrammen, regressielijn, correlatie analyse. specifieke overwegingen bij grond IV strategie en implementatie - Module 2 t.e.m. 4 Module 2 - Beleggingsvastgoed. Waardering van individuele objecten. yield begrip. taxaties issues: illiquiditeit, smoothing and lagging. taxatie versus transacties indices. rendements-beinvloedende elementen: cash flows, huurscenario's, input van eigenaar. object in Privaat (niet-beursgenoteerd) vastgoedfonds. belang indirect beleggen onder institutionele beleggers. kenmerken niet-beursgenoteerde fondsenmarkt. verschillende stijlen van niet-beursgenoteerde beleggers. waardebegrippen: NAV, IRR, direct en indirect rendement. liquiditeit en waardering. belegging door de bril van de beursgenoteerde vastgoedbelegger. kenmerken beursgenoteerde vastgoed aandelenmarkt. discounts en premies. toegevoegde waarde in portefeuille. financieel modelleren. short selling. Case Module 3 - Vastgoed in ontwikkeling. Strategisch grondbeleid en planeconomie. Waardering in relatie tot gebiedsontwikkeling. actief grondbeleid raming verwervingskosten GREX wet voorkeursrecht gemeenten minnelijke grond- en vastgoedverwerving onteigening erfpact. passief grondbeleid systematiek grondexploitatiewet WRO-residuele methode, grex, onteigening, staatssteun, Wvg taxatie inbrengwaarde. Waardering in relatie tot vastgoedontwikkeling haalbaarheidsonderzoek- opbrengstoptimalisatie gevolgd van duurzaamheid financieringsaspecten. Case 10

11 Module 4 - Ondernemingsvastgoed. Methode en fundament van Business Valuation. Modelmatige toepassing van Business Valuation relatie tussen vastgoed en de totale economische waarde van het vastgoed. Toepassing in horecagelegenheden, zwembad, golfbaan. waardering van incourant specifiek vastgoed. Case. 11

Informatie instroomprogramma masteropleidingen

Informatie instroomprogramma masteropleidingen Informatie instroomprogramma masteropleidingen De Amsterdam School of Real Estate (ASRE) biedt twee deficiëntieprogramma s aan. De deficiëntieprogramma s hebben tot doel de kandidaten op een aanvangsniveau

Nadere informatie

DR-VRK-X. Deelreglement Vastgoed berekenen 2 (VRK)

DR-VRK-X. Deelreglement Vastgoed berekenen 2 (VRK) DR-VRK-X Deelreglement Vastgoed berekenen 2 (VRK) Uitgave: augustus 2013 DR-VRK-X 3 1 Algemeen Naam : Reed Business Opleidingen/NOVAM Adres : H.A. Lorentzstraat 1a te Zwijndrecht Aard : Thematisch ingerichte

Nadere informatie

DR-VBS-X. Deelreglement Vastgoedberekenen met spreadsheets (VBS)

DR-VBS-X. Deelreglement Vastgoedberekenen met spreadsheets (VBS) DR-VBS-X Deelreglement Vastgoedberekenen met spreadsheets (VBS) Uitgave: augustus 2010 Leskern DR-VBS-X 3 1 Algemeen Naam : Reed Business Opleidingen/NOVAM Adres : H.A. Lorentzstraat 1a te Zwijndrecht

Nadere informatie

DR-VBS-X. Deelreglement Vastgoed berekenen 1 (VBS)

DR-VBS-X. Deelreglement Vastgoed berekenen 1 (VBS) DR-VBS-X Deelreglement Vastgoed berekenen 1 (VBS) Uitgave: augustus 2013 DR-VBS-X 3 1 Algemeen Naam : Reed Business Opleidingen/NOVAM Adres : H.A. Lorentzstraat 1a te Zwijndrecht Aard : Thematisch ingerichte

Nadere informatie

Modulehandleiding IMOVGM60M4: Overheid en Vastgoed

Modulehandleiding IMOVGM60M4: Overheid en Vastgoed Modulehandleiding IMOVGM60M4: Overheid en Vastgoed Opleiding: Vastgoed en Makelaardij Cluster : IMO Studiejaar: 4 Periode: jaar 4, kwartaal 2 EC s: 2 Auteur: M. R. de Voogd Datum: november 2011 Inhoudsopgave

Nadere informatie

De internationale vastgoedmarkt

De internationale vastgoedmarkt De internationale vastgoedmarkt Auteur(s): Eichholtz, P.M.A. (auteur) Graaf, N. de (auteur) De auteurs zijn werkzaam bij Global Property Research te Maastricht. Eichholtz is daarnaast verbonden aan de

Nadere informatie

Activiteiten Resco Partners

Activiteiten Resco Partners Activiteiten Resco Partners 2011 Wie zijn wij: Resco Partners is een onafhankelijk team van vastgoeddeskundigen met jarenlange ervaring en een veelzijdige kennis van zaken. Resco Partners adviseert over

Nadere informatie

HOTELS EN VASTGOEDEIGENSCHAPPEN een onderzoek naar de relatie tussen vastgoed en waarde

HOTELS EN VASTGOEDEIGENSCHAPPEN een onderzoek naar de relatie tussen vastgoed en waarde HOTELS EN VASTGOEDEIGENSCHAPPEN een onderzoek naar de relatie tussen vastgoed en waarde Technische Universiteit Delft Architecture, Urbanism & Building sciences Real Estate & Housing Joris Tensen 1560387

Nadere informatie

Online communicatie strategie & leiderschap (postdoctorale opleiding)

Online communicatie strategie & leiderschap (postdoctorale opleiding) Online communicatie strategie & leiderschap (postdoctorale opleiding) Strategisch online communicatiemanagement; de uitdaging voor de communicatieprofessional De toename aan vooral digitale media en kanalen,

Nadere informatie

Strategische Analyse van Vastgoed Objecten

Strategische Analyse van Vastgoed Objecten Strategische Analyse van Vastgoed Objecten Hold-Sell-Invest-Analyse 1 HOLD Desinvesteren 2 SELL 3 INVEST Desinvesteren 4 INVEST & SELL De strategische matrix TRADEMARK Vastgoed / TRADE-MAKELAARS drs. Ernst

Nadere informatie

MVGM VASTGOEDTAXATIES BEDRIJFSECONOMISCHE TAXATIES

MVGM VASTGOEDTAXATIES BEDRIJFSECONOMISCHE TAXATIES MVGM VASTGOEDTAXATIES BEDRIJFSECONOMISCHE TAXATIES INTRODUCTIE 2 INTRODUCTIE MVGM VASTGOEDTAXATIES: HELDER INZICHT, BETERE KEUZES Zoekt u helder inzicht in de waarde van uw vastgoed? Wilt u meer grip op

Nadere informatie

Eindtermen, Toetstermen, Taxonomie, Toetsmatrijs en Cesuur MA/MMW Deskundige Marktanalyse - Taxateur

Eindtermen, Toetstermen, Taxonomie, Toetsmatrijs en Cesuur MA/MMW Deskundige Marktanalyse - Taxateur ,, Taxonomie, Toetsmatrijs en Cesuur MA/MMW Deskundige Marktanalyse - Taxateur De programmabeschrijvingen worden in het volgende schema gegoten: PROGRAMMABESCHRIJVING Toetsonderwerpen Toetsdoelstelling

Nadere informatie

Toetsplan Masteropleiding Midden-Oosten Studies

Toetsplan Masteropleiding Midden-Oosten Studies Toetsplan Masteropleiding Studies 2017-2018 JAAR 1 semester 1 Blok 1 Blok 2 vaktitel vakcode week 1-7 colleges week 8/9/10 (her)toetsing week 11-17 colleges week 18/19/20 (her)toetsing Conflicten in het

Nadere informatie

Spryg Welkom. Basiscursus Vastgoedrekenen. FGH Bank, een brede kijk op vastgoed

Spryg Welkom. Basiscursus Vastgoedrekenen. FGH Bank, een brede kijk op vastgoed Spryg Welkom 1 Basiscursus Vastgoedrekenen Den Haag, 12 september 2017 FGH Bank, een brede kijk op vastgoed 1 Uw docenten: Naam: Functie: Bedrijf: Ing. M. Chris de Ruiter MRE MRICS RT Directeur Taxaties

Nadere informatie

Clustering en de attractiviteit van kantoorlocaties

Clustering en de attractiviteit van kantoorlocaties Clustering en de attractiviteit van kantoorlocaties Een onderzoek naar de relaties tussen het fenomeen clustering en de attractiviteit van kantoorlocaties voor zowel gebruikers als investeerders Rick van

Nadere informatie

DE EINDWAARDE, WAAR OF NIET WAAR?

DE EINDWAARDE, WAAR OF NIET WAAR? DE EINDWAARDE, WAAR OF NIET WAAR? EEN ONDERZOEK NAAR DE ONDERBOUWING VAN DE EXIT YIELD BIJ DE WAARDERING VAN WONINGCOMPLEXEN VOLGENS DE DCF METHODE Afstudeerscriptie Master Real Estate Naam : Mw. J.F.M.

Nadere informatie

Strategisch sturen in stedelijke gebiedsontwikkeling MCD. master city developer

Strategisch sturen in stedelijke gebiedsontwikkeling MCD. master city developer Strategisch sturen in stedelijke gebiedsontwikkeling MCD master city developer Ontwikkel een eigen visie Werk je in stedelijke gebiedsontwikkeling of herstructurering dan is de MCD opleiding voor jou een

Nadere informatie

Een gemengd woningfonds

Een gemengd woningfonds Een gemengd woningfonds Cathelijne van den Berg 1/43 Inhoudsopgave Introductie Opzet onderzoek Literatuurstudie Onderzoeksresultaten Conclusie & aanbevelingen 2/43 Introductie Housing Woningcorporaties

Nadere informatie

Vastgoedrekenen met spreadsheets

Vastgoedrekenen met spreadsheets Vastgoedrekenen met spreadsheets Theorie en praktische toepassing van de financiële vastgoedrekenkunde. Sake van den Berg Peter van Bosse, Wim Rust, Peter Vlek, Machteld van der Hek Vastgoedrekenen met

Nadere informatie

Financiering van maatschappelijk vastgoed

Financiering van maatschappelijk vastgoed van maatschappelijk vastgoed Naar nieuwe vormen van financiering? Arie van Oord KMVG Congres, 19 april 2011 BNG en maatschappelijk vastgoed Klantgroepen Gemeenten Woningcorporaties Zorginstellingen Onderwijsinstellingen

Nadere informatie

Taxeren in de tegenwoordige tijd

Taxeren in de tegenwoordige tijd Taxeren in de tegenwoordige tijd Henk-Jan Kruidenier RMT RT sv Postbus 8 8070 AA NUNSPEET 0341-252363 info@vandeloosdrechtrbm.nl www.vandeloosdrechtrbm.nl onderwerpen Inleiding Waarom (frequenter) taxeren?

Nadere informatie

PRAKTIJKDAG INTEGRAAL REKENEN BIJ PROJECT- EN GEBIEDSONTWIKKELING. Door: Bucaris Vastgoed- en planeconomie

PRAKTIJKDAG INTEGRAAL REKENEN BIJ PROJECT- EN GEBIEDSONTWIKKELING. Door: Bucaris Vastgoed- en planeconomie PRAKTIJKDAG INTEGRAAL REKENEN BIJ PROJECT- EN GEBIEDSONTWIKKELING Door: Bucaris Vastgoed- en planeconomie Inleiding Introductie: Bucaris Vastgoed- en planeconomie Financiële regie van ontwikkelingen (incl.

Nadere informatie

Symposium VOGON. Effecten van financiering op kwaliteit. Donderdag 6 juli 2006

Symposium VOGON. Effecten van financiering op kwaliteit. Donderdag 6 juli 2006 Symposium VOGON Effecten van financiering op kwaliteit Donderdag 6 juli 2006 Rechtbank Haarlem en Rekenkamer Den Haag 2 Inleiding 1. Onderscheid Real Estate en Corporate Real Estate 2. Doelstellingen CRE

Nadere informatie

Hoe wordt u gecertificeerd bij één van de Kamers van de Stichting VastgoedCert?

Hoe wordt u gecertificeerd bij één van de Kamers van de Stichting VastgoedCert? Hoe wordt u gecertificeerd bij één van de s van de Stichting? Wonen/MKB Bedrijfsmatig Vastgoed Landelijk Vastgoed tekening 1 tekening 2 tekening 3 WOZ tekening 4 Copyright 2007 (versie 2.9), Stichting

Nadere informatie

Certitudo Vastgoed II B.V. T.a.v. Mevrouw F. van Erp RA Postbus 777 5201 AT S-HERTOGENBOSCH. Nunspeet 24 april 2014,

Certitudo Vastgoed II B.V. T.a.v. Mevrouw F. van Erp RA Postbus 777 5201 AT S-HERTOGENBOSCH. Nunspeet 24 april 2014, Certitudo Vastgoed II B.V. T.a.v. Mevrouw F. van Erp RA Postbus 777 5201 AT S-HERTOGENBOSCH Nunspeet 24 april 2014, Betreft: Aanvulling op het taxatierapport d.d. 26-04-2013 Geachte mevrouw Van Erp, U

Nadere informatie

TOETSTERMEN TOETSMATRIJS PRAKTIJKTOETS. Bedrijfsmatig Vastgoed

TOETSTERMEN TOETSMATRIJS PRAKTIJKTOETS. Bedrijfsmatig Vastgoed TOETSTERMEN TOETSMATRIJS PRAKTIJKTOETS Bedrijfsmatig Vastgoed Opzet van de praktijktoets De Praktijktoets Bedrijfsmatig Vastgoed bestaat uit twee toetsonderdelen en vindt plaats op twee afzonderlijke toetsmomenten/-dagen.

Nadere informatie

MVGM VASTGOEDTAXATIES INSTITUTIONELE BELEGGERS

MVGM VASTGOEDTAXATIES INSTITUTIONELE BELEGGERS MVGM VASTGOEDTAXATIES INSTITUTIONELE BELEGGERS INTRODUCTIE 2 INTRODUCTIE MVGM VASTGOEDTAXATIES: HELDER INZICHT, BETERE KEUZES Zoekt u helder inzicht in de waarde van uw vastgoed? Wilt u meer grip op uw

Nadere informatie

VastgoedTrain. Opleiding Register Makelaar-taxateur onroerende zaken. Aanvullende theorie Wonen/MKB. seizoen 2010-2011. www.vastgoedtrain.

VastgoedTrain. Opleiding Register Makelaar-taxateur onroerende zaken. Aanvullende theorie Wonen/MKB. seizoen 2010-2011. www.vastgoedtrain. VastgoedTrain Opleiding Register Makelaar-taxateur onroerende zaken Aanvullende theorie Wonen/MKB seizoen 2010-2011 www.vastgoedtrain.nl Inleiding De Nederlandse vastgoedmarkt is voortdurend in beweging.

Nadere informatie

Tekst Nationaal regime MiFID. Bijlage. Toetstermen als bedoeld in artikel 36a, lid 2. toetsterm 1

Tekst Nationaal regime MiFID. Bijlage. Toetstermen als bedoeld in artikel 36a, lid 2. toetsterm 1 ijlage Toetstermen als bedoeld in artikel 36a, lid 2 Nummer Termen T* toetsterm 1 Eindterm 5a: De personen zijn in staat met betrekking tot financiële instrumenten uit te leggen aan de consument waarom

Nadere informatie

De student kan vanuit een eigen idee en artistieke visie een concept ontwikkelen voor een ontwerp en dat concept tot realisatie brengen.

De student kan vanuit een eigen idee en artistieke visie een concept ontwikkelen voor een ontwerp en dat concept tot realisatie brengen. Competentie 1: Creërend vermogen De student kan vanuit een eigen idee en artistieke visie een concept ontwikkelen voor een ontwerp en dat concept tot realisatie brengen. Concepten voor een ontwerp te ontwikkelen

Nadere informatie

Specialisten die alles op waarde weten te schatten

Specialisten die alles op waarde weten te schatten Specialisten die alles op waarde weten te schatten www.dtz.nl Duidelijk. DTZ Zadelhoff Inzicht in de waarde van vastgoed Het taxeren van onroerend goed is het zo goed mogelijk rationaliseren van een marktgevoel.

Nadere informatie

Excellent Expertteam: Kantoor vol Energie. MiRaMar. Mirande, Raymond & Marcel Miramar: 8 kilometer van Utopia

Excellent Expertteam: Kantoor vol Energie. MiRaMar. Mirande, Raymond & Marcel Miramar: 8 kilometer van Utopia Excellent Expertteam: Kantoor vol Energie MiRaMar Mirande, Raymond & Marcel Miramar: 8 kilometer van Utopia 1. Het MiRaMar team 2. Wij zien dat 3. Onze visie op het project 4. Onze aanpak 5. Onze rollen

Nadere informatie

De herontwikkelingswaarde van leegstand vastgoed

De herontwikkelingswaarde van leegstand vastgoed De herontwikkelingswaarde van leegstand vastgoed Een methode voor de financiële haalbaarheidsanalyse van herontwikkelingsprojecten van kantoor naar woningen Afstudeer onderzoek Arlette Mensing Doel Maak

Nadere informatie

MSc Management van de Publieke Sector

MSc Management van de Publieke Sector MSc Management van de Publieke Sector September 2015 augustus 2016 Management van de Publieke Sector (MPS) Voor wie bedoeld? Het profiel van het programma De organisatie van het programma Het curriculum

Nadere informatie

ASRE opleidingsbr opleidings- oc hure s tudiejaar 20 brochure / 20

ASRE opleidingsbr opleidings- oc hure s tudiejaar 20 brochure / 20 opleidingsbrochure studiejaar 2013/ 2014 16 Facts & Figures MSRE Kernbegrippen Kennisgedreven opleiding met flexibiliteit in specialisatie Topopleiding voor vastgoedspecialisten die op zoek zijn naar meer

Nadere informatie

Woningcorporatiemodule

Woningcorporatiemodule Woningcorporatiemodule Agenda 27 MEI 2015 1. Resultaten enquête 2. Wet- en regelgeving 3. Complexwaardering 4. Rekenmodel 5. Portefeuillemanagement / vastgoedsturing 6. Vooruitblik 7. Licenties Enquete

Nadere informatie

Juridische kennis en professionele vaardigheden

Juridische kennis en professionele vaardigheden Eindtermen Bachelor Rechtsgeleerdheid master rechtsgeleerdheid De bachelor heeft kennis van en inzicht in het geldende recht alsmede recht met elkaar verbonden zijn. De bachelor is in staat om vanuit het

Nadere informatie

Informatie Deficiëntieprogramma s ASRE

Informatie Deficiëntieprogramma s ASRE Informatie Deficiëntieprogramma s ASRE De Amsterdam School of Real Estate (ASRE) biedt twee deficiëntieprogramma s aan. De deficiëntieprogramma s hebben tot doel de kandidaten op een aanvangsniveau te

Nadere informatie

Basiscursus Vastgoedrekenen Den Haag, 16 maart 2017

Basiscursus Vastgoedrekenen Den Haag, 16 maart 2017 Welkom 1 Basiscursus Vastgoedrekenen Den Haag, 16 maart 2017 FGH Bank, een brede kijk op vastgoed Uw docenten: Naam: Functie: Bedrijf: Ing. M. Chris de Ruiter MRE MRICS RT Directeur Taxaties & Research

Nadere informatie

Vastgoeddata woningcorporaties beperkt

Vastgoeddata woningcorporaties beperkt IV WONINGCORPORATIES Vastgoeddata woningcorporaties beperkt Geen inzicht in effectiviteit maatschappelijke doelen Jan Veuger Minister Blok van Wonen heeft de woningcorporaties gevraagd met een plan van

Nadere informatie

TOETSMATRIJS: Ethiek voor Makelaars en Taxateurs

TOETSMATRIJS: Ethiek voor Makelaars en Taxateurs TOETSMATRIJS: Ethiek voor Makelaars en Taxateurs Doel van het diploma Met dit diploma laten makelaars en taxateurs zien dat ze kritische professionals zijn met kennis van de ethiek. Deze kennis en houding

Nadere informatie

De rol van de waarde van vastgoed in crisistijd op de verslaggeving van vastgoed ondernemingen

De rol van de waarde van vastgoed in crisistijd op de verslaggeving van vastgoed ondernemingen De rol van de waarde van vastgoed in crisistijd op de verslaggeving van vastgoed ondernemingen VBA - Seminar Jef Holland Head of Real Estate Audit Amsterdam Tel. : +31 (0)20-582 4504 E-Mail: jholland@deloitte.nl

Nadere informatie

4 november 2015. Nationale conferentie Gebouw automatisering

4 november 2015. Nationale conferentie Gebouw automatisering 4 november 2015 Nationale conferentie Gebouw automatisering Welke eisen m.b.t. investeringen gebouw automatisering om aantrekkelijk te zijn voor beheer (sneak preview) 25-6-2015 25-6-2015 I II III Wie

Nadere informatie

Het belang van het Toelatingsmemorandum en het verschil tussen Initial Business en Geneba

Het belang van het Toelatingsmemorandum en het verschil tussen Initial Business en Geneba Amsterdam, 14 juli 2014 Geachte heer/mevrouw, Ten vervolge op onze brief van 7 juli 2014, waarin wij uiteenzetten welke ontwikkelingen hebben plaatsgevonden sinds het nieuwe management van Geneba Properties

Nadere informatie

VastgoedTrain. Opleiding Register Makelaar-taxateur onroerende zaken. Praktijktoets Wonen/MKB. seizoen 2010-2011. www.vastgoedtrain.

VastgoedTrain. Opleiding Register Makelaar-taxateur onroerende zaken. Praktijktoets Wonen/MKB. seizoen 2010-2011. www.vastgoedtrain. VastgoedTrain Opleiding Register Makelaar-taxateur onroerende zaken Praktijktoets Wonen/MKB seizoen 2010-2011 www.vastgoedtrain.nl Inleiding De Nederlandse vastgoedmarkt is voortdurend in beweging. Woningen

Nadere informatie

Bachelor of Business Administration (MER opleiding)

Bachelor of Business Administration (MER opleiding) Bachelor of Business Administration (MER opleiding) voor decentrale overheden Het Onderwijs De Bachelor of Business Administration voor decentrale overheden (Management, Economie & Recht, MER) wordt aangeboden

Nadere informatie

MVGM VASTGOEDTAXATIES VOOR DE ZORG

MVGM VASTGOEDTAXATIES VOOR DE ZORG MVGM VASTGOEDTAXATIES VOOR DE ZORG INTRODUCTIE INTRODUCTIE MVGM VASTGOEDTAXATIES: HELDER INZICHT, BETERE KEUZES Zoekt u helder inzicht in de waarde van uw vastgoed? Wilt u meer grip op uw vastgoed portefeuille?

Nadere informatie

MBAprogramma. MBA in Innovation & Technology (MIT) Polytechnic College Suriname. TSM Business School Nederland. Lectoraat

MBAprogramma. MBA in Innovation & Technology (MIT) Polytechnic College Suriname. TSM Business School Nederland. Lectoraat MBAprogramma MBA in Innovation & Technology (MIT) Polytechnic College Suriname TSM Business School Nederland Lectoraat Duurzaamheid & Ondernemerschap Dr. Paul C. J. Linders 2 Inleiding In de afgelopen

Nadere informatie

MVGM VASTGOEDTAXATIES VOOR WONINGCORPORATIES

MVGM VASTGOEDTAXATIES VOOR WONINGCORPORATIES MVGM VASTGOEDTAXATIES VOOR WONINGCORPORATIES INTRODUCTIE 2 INTRODUCTIE MVGM VASTGOEDTAXATIES: HELDER INZICHT, BETERE KEUZES Zoekt u helder inzicht in de waarde van uw vastgoed? Wilt u meer grip op uw vastgoed

Nadere informatie

ECTS-fiche. 1. Identificatie. Module. Lestijden 60

ECTS-fiche. 1. Identificatie. Module. Lestijden 60 ECTS-fiche 1. Identificatie Opleiding Marketing Module Management & Organisatie Code C2 Lestijden 60 Studiepunten n.v.t. Ingeschatte totale studiebelasting (in uren) 1 Mogelijkheid tot JA aanvragen vrijstelling

Nadere informatie

Beleggers in gebiedsontwikkeling

Beleggers in gebiedsontwikkeling Beleggers in Incentives en belemmeringen voor een actieve rol van institutionele beleggers bij de herontwikkeling van binnenstedelijke gebieden P5 presentatie april 2015 Pelle Steigenga Technische Universiteit

Nadere informatie

FACULTEIT DER NATUURWETENSCHAPPEN, WISKUNDE EN INFORMATICA. ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING Masterschool Life and Earth Sciences studiejaar 2008-2009

FACULTEIT DER NATUURWETENSCHAPPEN, WISKUNDE EN INFORMATICA. ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING Masterschool Life and Earth Sciences studiejaar 2008-2009 UNIVERSITEIT VAN AMSTERDAM FACULTEIT DER NATUURWETENSCHAPPEN, WISKUNDE EN INFORMATICA ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING Masterschool Life and Earth Sciences studiejaar 2008-2009 DE MASTEROPLEIDING BIOMEDICAL

Nadere informatie

Management & Organisatie

Management & Organisatie Management & Organisatie Algemeen De opleiding Bedrijfskunde MER (deeltijd) wordt verzorgd door het Instituut voor Bedrijfskunde, Hanzehogeschool Groningen. Steeds meer krijgen organisaties te maken met

Nadere informatie

Reglement WOZ Vastgesteld september 2015

Reglement WOZ Vastgesteld september 2015 Reglement WOZ Vastgesteld september 2015 Postbus 42530 3006 DA Rotterdam 010 212 46 85 info@nrvt.nl www.nrvt.nl 2/9 Reglement werkkamer WOZ Overwegende dat in het kader van de Wet waardering onroerende

Nadere informatie

Agenda. Wie is De Hooge Waerder?

Agenda. Wie is De Hooge Waerder? 1 Agenda 1. Wie is De Hooge Waerder? 2. Wat is mijn bedrijf waard? 3. Is uw bedrijf verkoopklaar? Vestigingen Wie is De Hooge Waerder? 2 Wie is De Hooge Waerder? Divisies: op alle vestigingen zijn alle

Nadere informatie

Vastgoed in de portefeuilles van Nederlandse institutionele beleggers

Vastgoed in de portefeuilles van Nederlandse institutionele beleggers Vastgoed in de portefeuilles van Nederlandse institutionele beleggers ASRE Talent Seminar Marco Mosselman Juni 2014 Institutioneel vastgoed (31-12-2011) Totaal belegd vermogen Waarvan vastgoed Pensioenfondsen

Nadere informatie

Inleiding: Zorgt online al voldoende voor een waardevolle bijdrage aan het behalen van uw marketingcommunicatiedoelstellingen?

Inleiding: Zorgt online al voldoende voor een waardevolle bijdrage aan het behalen van uw marketingcommunicatiedoelstellingen? Online Marketingcommunicatie (post-hbo opleiding) Aangeboden door: Beeckestijn Business School Inleiding: Zorgt online al voldoende voor een waardevolle bijdrage aan het behalen van uw marketingcommunicatiedoelstellingen?

Nadere informatie

Sliedrecht, 12 maart 2013 Versie 0.3. Beknopte Handreiking onroerende-zaaktransacties

Sliedrecht, 12 maart 2013 Versie 0.3. Beknopte Handreiking onroerende-zaaktransacties Sliedrecht, 12 maart 2013 Versie 0.3 Beknopte Handreiking onroerende-zaaktransacties Inhoud blz. 1 Inleiding...2 2 Doel en status...2 3 Aard en omvang gemeentelijk vastgoed...2 4 Richtlijnen bij de aan-

Nadere informatie

AWM. Arcadis Waarde Moment ARCADIS Imagine the result

AWM. Arcadis Waarde Moment ARCADIS Imagine the result AWM Arcadis Waarde Moment ARCADIS 2011 1 Imagine the result Dia 2 ARCADIS 2011 Aanleiding Eisen IFRS Eisen Basel 3 Behoefte aan beter onderbouwde waarderingsmethode Vastgoedwaardering belangrijker voor

Nadere informatie

HerontwikkelLAB VALUE ENGINEERING

HerontwikkelLAB VALUE ENGINEERING HerontwikkelLAB VALUE ENGINEERING DATUM : 28-11-2012 OVER Het HerontwikkelLAB Introductie 2 VISIE Het overaanbod van kantoorruimte en de veranderde vraag ernaar hebben een omvangrijke en veelal structurele

Nadere informatie

Business Case. <>

Business Case. <<Naam project>> Business Case SYSQA B.V. Almere Versie : Datum : Status : Opgesteld door : Pagina 2 van 8 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 1.1 Doel van dit document...

Nadere informatie

19 mei 2008. Wat is de waarde van een bedrijf?

19 mei 2008. Wat is de waarde van een bedrijf? 19 mei 2008 Wat is de waarde van een bedrijf? Wat is de waarde van een bedrijf? P.P.C. Buijsrogge RV Register Valuator Makelaar in bedrijfsbelangen www.corporatesearch.nl buijsrogge@corporatesearch.nl

Nadere informatie

Syllabus. Leerdoelen voor de European Business Competence* Licence, EBC*L Niveau A

Syllabus. Leerdoelen voor de European Business Competence* Licence, EBC*L Niveau A Syllabus en voor de European Business Competence* Licence, EBC*L Niveau A Modules: Bedrijfsdoelstellingen & kengetallen Financiële administratie Kosten & prijzen Bedrijfsvorm & wetgeving EBC*L International,

Nadere informatie

College VU Amsterdam. Taxeren van kantoren. drs. E.F. Halter MRICS ehalter@dtz.nl 030 252 4545

College VU Amsterdam. Taxeren van kantoren. drs. E.F. Halter MRICS ehalter@dtz.nl 030 252 4545 College VU Amsterdam Taxeren van kantoren drs. E.F. Halter MRICS ehalter@dtz.nl 030 252 4545 1 Taxeren 2 1. Theorie 2. Praktijk 1. Theorie 3 1. Theorie 1a. Theorie Wat is waarde? 4 1b. Doel 1c. Waardebegrip

Nadere informatie

Gemeentelijk Vastgoed Meer inzicht in beheer gemeentelijk vastgoed

Gemeentelijk Vastgoed Meer inzicht in beheer gemeentelijk vastgoed Gemeentelijk Vastgoed Meer inzicht in beheer gemeentelijk vastgoed Professioneel beheer creëert maatschappelijke en financiële meerwaarde 2011 Meer inzicht in beheer gemeentelijk vastgoed Beleid en kenmerken

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Inleiding 4. Programma 5. Module Marketing & Communicatie 6. Rooster 7. Opleidingskosten 7. Netherlands Business Academy

Inhoudsopgave. Inleiding 4. Programma 5. Module Marketing & Communicatie 6. Rooster 7. Opleidingskosten 7. Netherlands Business Academy 1 Inhoudsopgave Inleiding 4 Programma 5 Module Marketing & Communicatie 6 Rooster 7 Opleidingskosten 7 Netherlands Business Academy Postbus 6546 4802 HM Breda T. +31 (0)76-82 005 05 info@nlba.nl www.nlba.nl

Nadere informatie

Grontmij Capital Consultants B.V. Onze klanten in control bij hun beleggingen in vastgoed en infrastructuur.

Grontmij Capital Consultants B.V. Onze klanten in control bij hun beleggingen in vastgoed en infrastructuur. Grontmij Capital Consultants B.V. Onze klanten in control bij hun beleggingen in vastgoed en infrastructuur. Grontmij N.V. 2 Opgericht in 1915 Missie: Leading Europa 350 kantoren 4 business lines Planning

Nadere informatie

Boek & Offermans Makelaars

Boek & Offermans Makelaars Bedrijfsmakelaardij Beleggingsmakelaardij Woningmakelaardij Taxaties & Consultancy copyright: SCHUNCK* Boek & Offermans Makelaars adviseert helder, direct en duidelijk Organisatie De professionele medewerkers

Nadere informatie

De waarde van een supermarkt

De waarde van een supermarkt De waarde van een supermarkt Maarten H.L. van Lit RT 20 mei 2011 LMBS retail B.V. Maarten van Lit directeur makelaar sinds 1990 9 jaar Van Boxtel & Partners Winkels 9 jaar DTZ Zadelhoff Retail specialisaties:

Nadere informatie

9. Financiele aspecten

9. Financiele aspecten 9. Financiele aspecten ANNEXUM 9.1 Rendement Het beleid van het Fonds en de Beheerder is gericht op het behalen van een optimale opbrengst uit de verhuur en de verkoop van de vastgoedportefeuille. De kansen

Nadere informatie

Stappenplan Social Return on Investment. Onderdeel van de Toolkit maatschappelijke business case ehealth

Stappenplan Social Return on Investment. Onderdeel van de Toolkit maatschappelijke business case ehealth Stappenplan Social Return on Investment Onderdeel van de Toolkit maatschappelijke business case ehealth 1 1. Inleiding Het succesvol implementeren van ehealth is complex en vraagt investeringen van verschillende

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Inleiding 4. Programma 5. Module Verandermanagement 6. Module Leadership 7. Module Ethiek 8. Module Strategie & Beleid 9.

Inhoudsopgave. Inleiding 4. Programma 5. Module Verandermanagement 6. Module Leadership 7. Module Ethiek 8. Module Strategie & Beleid 9. 1 Inhoudsopgave Inleiding 4 Programma 5 Module Verandermanagement 6 Module Leadership 7 Module Ethiek 8 Module Strategie & Beleid 9 Rooster 10 Opleidingskosten 10 Netherlands Business Academy Postbus 6546

Nadere informatie

Corporate Real Estate Management en portefeuille sturing

Corporate Real Estate Management en portefeuille sturing Corporate Real Estate Management en portefeuille sturing Lectoraat (Maatschappelijk) Vastgoed Annette Tjeerdsma MSc en dr.ing Jan Veuger MRE FRICS 17 maart 2017 netwerk Vastgoedsturing bij gemeenten VIB-managementmodel

Nadere informatie

Specialisten die alles op. Day, DD Month YYYY

Specialisten die alles op. Day, DD Month YYYY Specialisten die alles op Provada waarde 5 juni weten 2013 te schatten Day, DD Month YYYY vooraf 4 sprekers stelling met interactieve SMS-poll voor elke spreker vragen aan sprekers: NTC@DTZ.NL na afloop

Nadere informatie

Cursusbeschrijving FFEGBE0232

Cursusbeschrijving FFEGBE0232 Cursusbeschrijving FFEGBE0232 Aangemaakt door: Wim Laman Eerste versie: 25nov2011 Laatste revisie: 28nov2011 Initieel bedoeld voor collegejaar: 2011 2012 opleidingsjaar: 2011 2012 blok: 2.2 Gecontroleerd

Nadere informatie

Bachelor Eind Project

Bachelor Eind Project Bachelor Eind Project Robert Hekkenberg & Ido Akkerman 14-12-2015 Delft University of Technology Challenge the future 2 Vandaag Toegangseisen Leerdoelen Onderwijsvorm Beoordeling Praktische zaken Ondersteunende

Nadere informatie

Netherlands Business Academy. Postbus 6546 4802 HM Breda T. +31 (0)76-82 005 05. info@nlba.nl www.nlba.nl

Netherlands Business Academy. Postbus 6546 4802 HM Breda T. +31 (0)76-82 005 05. info@nlba.nl www.nlba.nl 1 Netherlands Business Academy Postbus 6546 4802 HM Breda T. +31 (0)76-82 005 05 info@nlba.nl www.nlba.nl 2 Inhoudsopgave Inleiding 4 Programma 5 Module Verandermanagement 6 Module Leadership 7 Module

Nadere informatie

Vakgebied(en) Bedrijfsadministratie

Vakgebied(en) Bedrijfsadministratie Modulebeschriiving Aangemaakt door: Bert Dambrink Eerste versie Laatste revisie Initieel bedoeld voor collegejaar 2010 2011, opleidingsjaar 2, blok 2.2 Gecontroleerd

Nadere informatie

Economische waarde voor de waardering van de onderneming

Economische waarde voor de waardering van de onderneming Economische waarde voor de waardering van de onderneming Kort geleden werd het volgende artikel gepubliceerd: Waardebepaling rammelt aan alle kanten. Een Registeraccountant had in het kader van een geschillenwaardering

Nadere informatie

Marketing NIMA-B. studiejaar 2015-2016. Media, Informatie en Communicatie. Modulehandleiding. Specialisatie Mediaondernemerschap

Marketing NIMA-B. studiejaar 2015-2016. Media, Informatie en Communicatie. Modulehandleiding. Specialisatie Mediaondernemerschap Opleiding: Media, Informatie en Communicatie Marketing NIMA-B Modulehandleiding Specialisatie Mediaondernemerschap studiejaar 2015-2016 Blok 1 + 2 Docenten:, Eric de, Willem Buffing, Marcel van der Lugt

Nadere informatie

Strategische marketing

Strategische marketing Strategische marketing Het semester is gericht op het ontwikkelen van strategisch inzicht. Niet zo gericht op het uit je hoofd kennen van theorie maar juist het kunnen herkennen van situaties en dan de

Nadere informatie

Rendements Analyse voor Vastgoed Portefeuilles

Rendements Analyse voor Vastgoed Portefeuilles Rendements Analyse voor Vastgoed Portefeuilles Portefeuilleanalyse en Objectanalyse Direct Rendement per Object trademark Vastgoed drs. Ernst RADEMA MSc Real Estate Finance 020 67 37 937 RADEMA@tRADEMArk-Vastgoed.nl

Nadere informatie

Wijzigingen Eenduidigheid en Laaghangend fruit Reglement Wonen

Wijzigingen Eenduidigheid en Laaghangend fruit Reglement Wonen Wijzigingen 2017 - Eenduidigheid en Laaghangend fruit Titel Preambule (p. 3 1 e alinea) Gelet op de wens te komen tot algemene regels voor de uitvoering van de professionele taxatiedienst ten aanzien van

Nadere informatie

10 Masteropleiding Filosofie & Maatschappij

10 Masteropleiding Filosofie & Maatschappij 10 Masteropleiding Filosofie & Maatschappij 10.1 Inleiding Dit hoofdstuk bevat gedetailleerde informatie over de doelstellingen, eindkwalificaties en opbouw van de Masteropleiding Filosofie & Maatschappij.

Nadere informatie

juni Training Integraal sturen op gemeentelijk vastgoed Kijk voor meer info op Integraal sturen op gemeentelijk vastgoed

juni Training Integraal sturen op gemeentelijk vastgoed Kijk voor meer info op  Integraal sturen op gemeentelijk vastgoed juni 2017 Driedaagse training Integraal sturen op gemeentelijk vastgoed Trainingsdagen: 8, 15 en 22 juni 2017 Tijden: 09.30 uur 20.00 uur Locatie: Mercure Hotel Amersfoort Centre, Amersfoort Training Integraal

Nadere informatie

VastgoedTrain. Opleiding Assistent Makelaar Wonen. Praktijkgericht in de makelaardij. seizoen 2011-2012. www.vastgoedtrain.nl

VastgoedTrain. Opleiding Assistent Makelaar Wonen. Praktijkgericht in de makelaardij. seizoen 2011-2012. www.vastgoedtrain.nl VastgoedTrain Opleiding Assistent Makelaar Wonen Praktijkgericht in de makelaardij seizoen 2011-2012 www.vastgoedtrain.nl Inleiding Inspelend op actuele ontwikkelingen binnen de vastgoedbranche verzorgt

Nadere informatie

dec Training Integraal sturen op gemeentelijk vastgoed Kijk voor meer info op Integraal sturen op gemeentelijk vastgoed

dec Training Integraal sturen op gemeentelijk vastgoed Kijk voor meer info op  Integraal sturen op gemeentelijk vastgoed dec 2017 Driedaagse training Integraal sturen op gemeentelijk vastgoed Trainingsdagen: 6, 13 en 20 december 2017 Tijden: 09.30 uur 20.00 uur Locatie: Mercure Hotel Amersfoort Centre, Amersfoort Training

Nadere informatie

ECTS-fiche. Opleiding. Geïntegreerde competentieverwerving 2. Lestijden. Ingeschatte totale studiebelasting (in uren) 1 Mogelijkheid tot

ECTS-fiche. Opleiding. Geïntegreerde competentieverwerving 2. Lestijden. Ingeschatte totale studiebelasting (in uren) 1 Mogelijkheid tot ECTS-fiche 1. Identificatie Opleiding Module Code Lestijden Studiepunten Ingeschatte totale studiebelasting (in uren) 1 Mogelijkheid tot GMW Geïntegreerde competentieverwerving 2 AD2 40 n.v.t. 220 JA aanvragen

Nadere informatie

Marktwaarde incourant vastgoed

Marktwaarde incourant vastgoed Marktwaarde incourant vastgoed Wie het weet, mag het zeggen Amsterdam School of Real Estate Master of Science in Real Estate opleiding drs. P.L.J.M. van der Geer RT Begeleiders drs. P.G.M. van Wetten (ASRE)

Nadere informatie

Financieer de realisatie van nieuwe distributie footprint

Financieer de realisatie van nieuwe distributie footprint Financieer de realisatie van nieuwe distributie footprint INNOVATION SESSION GROENEWOUT - JUNE 27 TH 2017 Breda June 27th, 2017 Dries Castelein DC&I Development De in dit rapport genoemde conclusies, aanbevelingen

Nadere informatie

2015D22099 LIJST VAN VRAGEN

2015D22099 LIJST VAN VRAGEN 2015D22099 LIJST VAN VRAGEN De vaste commissie voor Wonen en Rijksdienst heeft een aantal vragen voorgelegd aan de Minister voor Wonen en Rijksdienst over Erfpacht Waddeneilanden Staatsbosbeheer en Rijksvastgoedbedrijf

Nadere informatie

Handreiking toelichting bij descriptoren NLQF

Handreiking toelichting bij descriptoren NLQF Handreiking toelichting bij descriptoren NLQF CONTEXT Context Instroom Een bekende, stabiele leef- en leeromgeving. 1 Een herkenbare leef- en werkomgeving. Tussen niveau 1 en 2 is geen verschil in context;

Nadere informatie

Professionalisering en Positionering HRM- en P&O-adviseurs (PP&O)

Professionalisering en Positionering HRM- en P&O-adviseurs (PP&O) INTERUNIVERSITAIR CENTRUM VOOR ORGANISATIE- EN VERANDERKUNDE Newtonlaan 209 3584 BH Utrecht Tel. 030-291 30 00 fax 030-291 30 13 email sioo@sioo.nl web www.sioo.nl Professionalisering en Positionering

Nadere informatie

Nota. Generieke leerresultaten van FIIW. 1 Genese van het document

Nota. Generieke leerresultaten van FIIW. 1 Genese van het document GROEP WETENSCHAP & TECHNOLOGIE FACULTEIT INDUSTRIËLE INGENIEURSWETENSCHAPPEN W. DE CROYLAAN 6 BUS 2000 3001 HEVERLEE, BELGIË HEVERLEE 30 juli 2013 Nota Generieke leerresultaten van FIIW 1 Genese van het

Nadere informatie

Addendum Grootzakelijk Vastgoed op Reglement Bedrijfsmatig Vastgoed

Addendum Grootzakelijk Vastgoed op Reglement Bedrijfsmatig Vastgoed Addendum Grootzakelijk Vastgoed op Reglement Bedrijfsmatig Vastgoed Vastgesteld 19 november 2015 Vervangt de versie van 30 september 2015 Postbus 42530 3006 DA Rotterdam 010-212 46 85 info@nrvt.nl www.nrvt.nl

Nadere informatie

De toekomstbestendigheid van de vastgoedallocatie in de portefeuille IVBN / VBA / IPD vastgoedcongres, 1 oktober 2013, Nyenrode

De toekomstbestendigheid van de vastgoedallocatie in de portefeuille IVBN / VBA / IPD vastgoedcongres, 1 oktober 2013, Nyenrode De toekomstbestendigheid van de vastgoedallocatie in de portefeuille IVBN / VBA / IPD vastgoedcongres, 1 oktober 2013, Nyenrode Drs. ing. Norbert Bol Drs. Tjeerd Tromp Agenda 2 Introductie onderzoek Norbert

Nadere informatie

De Waard Makelaars en Taxateurs, kan elke erkende discipline van onroerende zaken voor u uitvoeren!

De Waard Makelaars en Taxateurs, kan elke erkende discipline van onroerende zaken voor u uitvoeren! De Waard Makelaars en Taxateurs, kan elke erkende discipline van onroerende zaken voor u uitvoeren! DE WAARD MAKELAARS EN TAXATEURS We hebben het allemaal in huis......als we u kunnen helpen, dan horen

Nadere informatie

Tarieven SVMNIVO 2015 in Euro's, m.i.v. 4 augustus 2015

Tarieven SVMNIVO 2015 in Euro's, m.i.v. 4 augustus 2015 Basistheorie Taxateur O.Z.: Bouwkunde A 180,29 Bouwkunde B 194,81 Inschrijving na sluitingstermijn Bouwkunde B 249,26 Vastgoedeconomie 180,29 Financiën, Fiscaliteiten en Taxaties 180,29 Of in 2 modules:

Nadere informatie

Facultatieve cursussen 2017

Facultatieve cursussen 2017 Facultatieve cursussen 2017 Het minimum aantal te behalen PE-punten voor alle Kamers is 20 punten. De punten zijn onderverdeeld in Verplicht (6 punten per Kamer), Facultatief (9 punten) en Vrij (5 punten).

Nadere informatie

Examenprogramma MBA Financiële Rapportage en Analyse 1

Examenprogramma MBA Financiële Rapportage en Analyse 1 Diplomalijn Financieel Administratief Eamen Financiële Rapportage en Analyse (FRA) *) Niveau Positionering Versie 7 Geldig vanaf 01-01-2013 Vergelijkbaar met hbo-ad Vastgesteld op November 2011 Vastgesteld

Nadere informatie