VERENIGING VOOR GRENSARBEIDERS VZW

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "VERENIGING VOOR GRENSARBEIDERS VZW"

Transcriptie

1 VERENIGING VOOR GRENSARBEIDERS VZW Januari / 1 VVG-NIEUWS driemaandelijkse uitgave afgiftekantoor: 3930 Hamont-Achel Verantwoordelijk uitgever: Diederik Verweyen, Achel Statie 58, 3930 Hamont-Achel 1. BESTE GRENSARBEIDER, - De VVG wenst u allen een gelukkig, voorspoedig en vooral een gezond Komen de juridische procedures die in 1997 zijn gestart eindelijk in hun definitieve fase? Het lijkt er wel op want op 5 november 2007 heeft de Rechtbank van Eerste Aanleg te Antwerpen in een vonnis gesteld dat grensarbeiders geen aanvullende crisisbijdrage hoeven te betalen omdat dit een sociale zekerheidsbijdrage is. - Het is stilaan een gewoonte geworden: met de start van het nieuwe kalenderjaar veranderen er weer een aantal zaken. Vooral Nederland maakt er een traditie van. Er zijn wijzigingen in de zorgverzekeringswet, de kinderkorting wordt omgezet in een kindertoeslag, ook in de fiscaliteit zijn er enkele wijzigingen - In dit VVG-nieuws komen aan de orde: 2. De juridische procedures tegen de aanvullende crisisbijdrage en tegen het niet fiscaal kunnen aftrekken van de premie voor de particuliere ziektekostenverzekering. 3. Belastingvermindering voor personen ten laste 4. Kinder-, kinderopvang- en zorgtoeslag 5. Enkele korte berichten 6. Tarieven van premies en belastingen 2008 in Nederland 2. DE JURIDISCHE PROCEDURES TEGEN DE AANVULLENDE CRISISBIJDRAGE EN TEGEN HET NIET FISCAAL KUNNEN AFTREKKEN VAN DE PREMIE VOOR DE PARTICULIERE ZIEKTEKOSTENVERZEKERING 2.1. Inleiding - In de vele edities van het VVG-nieuws en op de meetings hebben we u geïnformeerd over het verloop van de juridische procedures die tegen de Belgische Staat zijn gestart. - Deze procedures zijn gericht tegen de aanvullende crisisbijdrage (ACB) en tegen het niet fiscaal kunnen aftrekken van de premie voor de Nederlandse particuliere ziektekostenverzekering (PNPZ). - De eerste zaak is op 23 november 1997 gestart bij het Hof van Beroep in Antwerpen en was gericht tegen zowel de ACB als het niet fiscaal kunnen aftrekken van de PNPZ. In deze zaak is gepleit op 30 oktober 2005 en heeft de rechter op 5 december 2005 prejudiciële vragen gesteld aan het Europees Hof van Justitie te Luxemburg (HvJ). Helaas heeft op 6 oktober 2006 het HvJ de vraagstelling onontvankelijk verklaard omdat de Belgische rechter bij zijn vraagstelling onvoldoende informatie had gegeven, waardoor de andere lidstaten niet in staat waren adequaat te reageren. De Europese Commissie (EC) heeft wel haar standpunt gegeven: zij vindt dat grensarbeiders de ACB niet moeten betalen en dat de PNPZ fiscaal aftrekbaar moet zijn. Deze zaak is dus nog steeds hangende Vonnis van 5 november In een andere zaak, die alleen tegen de ACB is gericht, heeft de Rechtbank van Eerste Aanleg te Antwerpen op 5 november 2007 het volgende vonnis geveld: Hoewel de ACB technisch een fiscale vordering vormt, blijkt ze op basis van de hogerop gedane bevindingen in realiteit een (weliswaar niet 100 %) sociale bijdrage te vormen van gelijke werking. Dat blijkt overigens ook de visie van de Europese Commissie die het van haar kant omschrijft als een alternatieve financiering van de sociale zekerheid De vordering is aldus gegrond voor wat betreft het looninkomen uit Nederland - Dit vonnis lijkt ons logisch omdat grensarbeiders in Nederland (het werkland) sociaal verzekerd zijn. Dit is Europees zo geregeld / 1 VVG-nieuws januari

2 2.3. Reactie van de Belgische Staat - Het ministerie van financiën heeft aan Mr. Robben laten weten dat ze niet in hoger beroep zullen gaan. Helaas geldt dit standpunt alleen voor deze zaak. Het ministerie legt zich (nog) niet neer bij de andere zaken 2.4. Moratoriumintresten - Betreffende grensarbeider zal eind februari zijn teveel betaalde ACB van aanslagjaar 1999 ontvangen. - Er worden alleen moratoriumintresten betaald als deze intresten meer dan 5,- per maand bedragen. - Omdat de ACB over relatief kleine bedragen gaat, zullen er voor de ACB in de meeste gevallen geen moratoriumintresten worden uitbetaald. - Voor de zaken tegen het niet fis caal kunnen aftrekken van de PNPZ liggen de bedragen een stuk hoger en komen er bij een positieve rechtspraak heel waarschijnlijk ook moratoriumintresten bij En de andere (130) zaken? - Het is betreurenswaardig dat het Ministerie van Financiën niet toegeeft in de andere zaken tegen de ACB. Want naast dit vonnis heeft ook de Rechtbank van Eerste Aanleg te Luik op 16 november 2006 een uitspraak gedaan in het voordeel van een grensarbeider. Ook in deze zaak is het Ministerie van Financiën akkoord gegaan en heeft het geen hoger beroep aangetekend. - Dit betekent dat de eerste zaak die op 23 november 1997 bij het Hof van Beroep te Antwerpen is gestart (zie 2.1.) door Mr Robben opnieuw zal worden geopend. - In de motivering zullen uiteraard de vonnissen van de Rechtbanken van Eerste Aanleg (Antwerpen en Luik) en het standpunt van de Europese Commissie worden meegenomen. - Of het Hof van Beroep opnieuw prejudiciële vragen zal stellen aan het HvJ te Luxemburg is niet te voorspellen ADVISEER OOK JE COLLEGA S OM AAN TE SLUITEN! Zodat ook hij of zij op de hoogte is van de ontwikkelingen m.b.t. grensarbeid Word lid door 19 over te schrijven op rekeningnummer op naam van Vereniging Voor Grensarbeiders v.z.w. 3. BELASTINGVERMINDERING VOOR PERSONEN TEN LASTE 3.1. Inleiding - In België wordt de belastingvermindering voor personen ten laste toegekend aan de echtgenoot met het hoogste belastbare inkomen. - Bij gezinnen waarbij het hoogste belastbare inkomen uit Nederland ko mt en vrijgesteld is levert deze belastingvermindering geen financieel voordeel op. - De VVG vindt dat de wijze waarop deze belastingvermindering wordt berekend, grensarbeidersgezinnen discrimineert Standpunt van de Europese Commissie (EC) - Ook de EC is van mening dat de wijze waarop de Belgische belastingdienst de belastingvermindering voor personen berekent, in strijd is met de Europese rechtspraak en is een inbreukprocedure tegen de Belgische Staat gestart. Op 24 april 2007 heeft de EC aan de Belgische Staat een officiële ingebrekestelling gestuurd. - Onlangs hebben we van de EC vernomen dat het Belgische Ministerie van Financiën aan de EC een antwoord heeft gestuurd. Het ministerie staat erop dat dit antwoord voorlopig geheim blijft. Zodoende is de inhoud van het antwoord voor ons onbekend. - Het ministerie van financiën heeft het bovenstaande bevestigd en geeft aan op korte termijn (?) de inhoud te kunnen bekendmaken. - Mogelijk zal bij het berekenen van de belastingvermindering voor personen ten laste een verrekeningsmethode worden toegepast. Dit zou kunnen betekenen dat er rekening zal worden gehouden met de betaalde belastingen en belastingvermindering in Nederland 3.3. Juridische stappen - Zolang er geen definitieve oplossing voor het probleem is, kan de nadelige berekening van de belastingvermindering alleen worden aangevochten via juridische weg (het gaat trouwens om grote bedragen!). - Omdat er niet met terugwerkende kracht wordt gewerkt, dient er een juridische procedure te worden gestart om je rechten te vrijwaren. Indienen bezwaarschrift De procedure begint met het indienen van een bezwaarschrift tegen de belastingaanslag bij de gewestelijke directeur van de belastingen. Het bezwaarschrift moet uiterlijk 6 maanden na de verzending van de belastingaanslag bij de gewestelijke directeur zijn toegekomen. HET BEZWAARSCHRIFT, DAT DOOR ONZE ADVOCATEN IS OPGESTELD, IS VOOR LEDEN GRATIS TE VERKRIJGEN BIJ DE VVG. Antwoord van de gewestelijke directeur De gewestelijke directeur van de belastingen gaat vooralsnog niet akkoord met het bezwaar. INDIEN U EEN ANTWOORD VAN DE GEWESTELIJKE DIRECTEUR VAN DE BELASTINGEN ONTVANGT, NEEM DAN ZO SNEL MOGELIJK CONTACT OP MET DE VVG. Sommige belastingdiensten vragen u te verzaken aan het bezwaar. DIT MOET U NOOIT DOEN, NEEM CONTACT OP MET DE VVG / 1 VVG-nieuws januari

3 Indienen verzoekschrift Omdat de gewestelijke directeur van de belastingen niet akkoord gaat met het bezwaar, is de volgende stap het indienen van een verzoekschrift bij de Rechtbank van Eerste Aanleg. Het verzoekschrift moeten binnen 3 maanden op de rechtbank zijn ingediend. NEEM CONTACT OP MET DE VVG VOOR INFORMATIE OVER HET INDIENEN VAN EEN VERZOEKSCHRIFT Inlichtingen: Diederik Verweyen: tel. 011/ Luc Moris: tel. 011/ VVG, Haverstraat 65, 3930 Hamont-Achel KINDER-, KINDEROPVANG- EN ZORGTOESLAG 4.1. Kindertoeslag - Vanaf 1 januari 2008 wordt de kinderkorting gewijzigd in een kindertoeslag. - De kinderkorting bedraagt maximaal 80 euro per maand. - Indien het totaal belastbaar gezinsinkomen meer dan is, heeft men geen recht op kindertoeslag. - De kindertoeslag valt onder de gezinsbijslagen. Dit betekent dat bij de eventuele toekenning ervan wordt gekeken naar het recht op Belgische kinderbijslag Kinderopvangtoeslag - Kindertoeslag is een tegemoetkoming in de kosten voor kinderopvang - De kinderopvang moet gebeuren door een erkende kinderopvang. De door Kind & Gezin erkende kinderopvangplaatsen komen hiervoor in aanmerking. - Op de website van het Nederlandse Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen staat een register met erkende buitenlandse kinderopvangplaatsen: > Ga naar de website van het ministerie OCW > Vul centraal register buitenlandse kinderopvang in in de zoekfunctie - De hoogte van kinderopvangtoeslag hangt van veel factoren af (hoogte belastbaar gezinsinkomen max , aantal kinderen, betaalde kosten voor kinderopvang, ) - Ook de kinderopvangtoeslag valt onder de gezinsbijslagen. Dit betekent dat als u zowel in Nederland als in België bijslagen krijgt zoals kinderopvangtoeslag, kinderbijslag, kindertoeslag of andere varianten daarvan, in totaal nooit meer zult ontvangen dan het hoogste bedrag aan gezinsbijslagen waarop u recht hebt volgens de regels van Nederland of het buitenland Zorgtoeslag - Sinds de invoering van de nieuwe Nederlandse zorgverzekeringswet op 1 januari 2006 is er recht op een zorgtoeslag indien: * men 18 jaar of ouder is, * men in Nederland premie betaalt aan ziektekostenverzekeraar of college voor zorgverzekeringen (CVZ), * uw inkomen niet te hoog is: Voor alleenstaande is het plafond : Voor personen met toeslagpartner: Wanneer aanvragen? - Men kan toeslagen als maandelijks voorschot aanvragen. Gezien de complexiteit ervan (verrekening met Belgische kinderbijslagen, inkomen partner,..) moet men zich afvragen of het niet beter is om de aanvraag achteraf in te dienen. Hiermee wordt voorkomen dat men achteraf weer een gedeelte zal moeten terugbetalen. - Belangrijk is wel dat de toeslagen tijdig worden aangevraagd: Voor 2008 dienen de toeslagen voor 1 april 2009 te zijn aangevraagd! 4.5. Informatie - Uitgebreide informatie met rekenprogramma s is te vinden op de website: 5. ENKELE KORTE BERICHTEN - Vanaf 1 januari 2008 wordt de no-claim in de zorgverzekeringswet afgeschaft. Ze wordt vervangen door een eigen risico van Indien men in 2007 geen gebruik heeft gemaakt van zorg (buiten huisarts en kraamzorg) dan heeft men op 1 april 2008 recht op een teruggave van maximaal 225 no claim. - Indien men op 1 april no-claim van de Nederlandse ziektekostenverzekeraar heeft ontvangen en de ziektekostenverzekeraar ontvangt daarna nog een factuur (van bv.een ziekenhuis), dan zal alsnog (een gedeelte van) de no-claim worden teruggevorderd. - Een grensarbeider is voor de Nederlandse belastingdienst een buitenlandse belastingplichtige. Men dient in Nederland een aangifte te doen als: * men van de Nederlandse belastingdienst een aangiftebrief heeft ontvangen. * men een C-biljet heeft ontvangen. * men geen aangiftebrief en geen C-biljet heeft ontvangen, maar in 2007 wel inkomsten uit Nederland had waarover u nog geen belastingen heeft betaald en waarover u meer dan 42 verschuldigd bent. * als men in 2007 in aanmerking komt voor een teruggave die hoger is dan 13 (bv. geen volledig jaar in Nederland gewerkt, recht op combinatiekorting, aftrekposten zoals negatief inkomen voor eigen huis,..) - Om aangifte te doen kunt u gebruik maken van het aangifteprogramma voor buitenlandse belastingplichtigen (naar verwachting beschikbaar vanaf maart 2008) of van het C- of Tc-biljet. - Uitgebreide informatie met rekenprogramma s is te vinden op de website: en ga naar > particulier > buitenland 2008 / 1 VVG-nieuws januari

4 6. VERZEKERINGSPREMIES, BELASTINGTARIEVEN, HEFFINGSKORTINGEN, EIGENWONINGFORFAIT, KINDERBIJSLAG, ENZ IN NEDERLAND PER Werknemersverzekeringen Inkomensafhankelijke bijdrage voor 7,20 % over max (1) 6,50 % over max (1) de zorgverzekeringswet Premie werkloosheidsfonds (Awf) 3,50 % 3,85 % (werknemer) Franchise (= bedrag waarover geen 61 per gewerkte dag 60 per gewerkte dag Awf premie moet worden betaald) (1) De werkgever vergoedt de inkomensafhankelijke bijdrage die de werknemer moet betalen en draagt dit af. De werknemer dient wel belastingen te betalen over deze compensatie door de werkgever. Over uitkeringen waarvoor geen compensatie plaats vindt door de uitkeringsinstantie, is een inkomensafhankelijke bijdrage van 5,5 % (in 2007: 4,4%) verschuldigd Samenstelling premies volksverzekeringen (voor personen jonger dan 65 jaar) (Bron :eindejaarspersbericht van het Nederlandse Ministerie van Financiën) AOW 17,90 % 17,90 % ANW 1,10 % 1,25 % AWBZ 12,15 % 12,00 % Totaal premies volksverzekeringen 31,15 % 31,15 % 6.3. Tarieven premies volksverzekeringen en belastingen (voor personen jonger dan 65 jaar) in Box 1(inkomen uit werk en woning) Belastbaar inkomen Premies vvz Belastingtarief Totaal Schijf ,15 % 31,15 % 2,45 % 2,50 % 33,60 % 33,65 % Schijf ,15 % 31,15 % 10,70 % 10,25 % 41,85 % 41,40 % Schijf % 42 % 42 % 42 % Schijf 4 > > % 52 % 52 % 52 % 6.4. Heffingskortingen (voor personen jonger dan 65 jaar) Premiedeel Belastingdeel Totaal Algemene heffingskorting (1) Arbeidskorting (maximaal) (2) - tot 57 jaar - 57, 58 of 59 jaar - 60 of 61 jaar - 62 jaar of ouder Kinderkorting (3) - inkomen = < inkomen < vervangen door kindertoeslag * 2008 / 1 VVG-nieuws januari vervangen door kindertoeslag * vervangen door kindertoeslag * Combinatiekorting (4) Aanvullende Combinatiekorting (5) Alleenstaande ouderkorting (6) Aanvullende alleenstaande (7) ouderkorting (maximaal) Levensloopkorting (per jaar van deelname) (8) Ouderschapsverlofkorting (per 3,86 3,76 verlofuur) (9) * Bedragen gelden voor 2007: 939 5,75% van (het gezamenlijke verzamelinkomen minus )

5 (1) Algemene heffingskorting 2008 Iedere belastingplichtige heeft recht op de algemene heffingskorting. Partners hebben ieder zelfstandig recht op deze heffingskorting. Zij kunnen deze korting niet overdragen aan hun partner. Als één van de partners geen of weinig inkomsten heeft en dus zijn eigen heffingskorting niet (helemaal) gebruikt, kan hij onder bepaalde voorwaarden (een deel van) het bedrag rechtstreeks uitbetaald krijgen door de Belastingdienst. Weinig inkomen houdt hier in: het totaalbedrag van salaris, uitkering of pensioen is lager dan ongeveer en er is geen ander inkomen. Voorwaarde voor uitkering is dat de partner van belastingplichtige voldoende inkomen heeft en voldoende belasting betaalt.! Ook de partner van de grensarbeider met een laag inkomen heeft recht op de heffingskorting. Indien de partner geen inkomen uit Nederland heeft, dient zij te kiezen om behandeld te worden als binnenlands belastingplichtige. De grensarbeider zelf hoeft niet te kiezen. (2) Arbeidskorting 2008 Een belastingplichtige heeft recht op arbeidskorting als hij één van de volgende soorten inkomsten heeft: loon of salaris, winst uit onderneming of resultaat uit overige werkzaamheden. Het moet gaan om inkomsten uit tegenwoordige arbeid. De hoogte van de arbeidskorting is afhankelijk van het gezamenlijk bedrag van de hiervoor bedoelde inkomsten uit tegenwoordige arbeid (de arbeidskortingsgrondslag). Voor ouderen vanaf 57 jaar geldt een hogere arbeidskorting. (3) Kinderkorting Met ingang van 1 januari 2008 vervalt kinderkorting. In plaats daarvan wordt de kindertoeslag ingevoerd. De reden voor de wijziging is dat sommige huishoudens die te weinig belasting betalen niet of niet helemaal gebruik konden maken van hun recht op kinderkorting. Zie ook punt 4. (4) Combinatiekorting 2008 Een belastingplichtige heeft recht op de combinatiekorting als: hij inkomen uit tegenwoordige arbeid heeft waarvoor meer dan wordt ontvangen, of de belastingplichtige komt in aanmerking voor de zelfstandigenaftrek voor ondernemers en er behoort in 2008 gedurende tenminste 6 maanden een kind tot zijn huishouding dat op 31 december 2007 jonger is dan 12 jaar en tijdens die periode is dit kind op hetzelfde woonadres ingeschreven als de belastingplichtige. Als beide ouders aan de voorwaarden voldoen, hebben ze allebei recht op deze korting. (5) Aanvullende combinatiekorting 2008 De minstverdienende partner die recht heeft op de combinatiekorting, heeft ook recht op de aanvullende combinatiekorting. Deze heffingskorting geldt eveneens voor de werkende alleenstaande ouder die recht heeft op de combinatiekorting. (6) Alleenstaande-ouderkorting 2008 Een belastingplichtige heeft recht op de alleenstaande-ouderkorting als hij in 2008 meer dan zes maanden: geen partner heeft en een huishouding voert met een kind dat hij in belangrijke mate onderhoudt en dat op hetzelfde woonadres ingeschreven moet staan en deze huishouding voert met geen ander dan kinderen die op 31 december 2007 de leeftijd van 27 jaar niet hebben bereikt. (7) Aanvullende alleenstaande-ouderkorting 2008 Een belastingplichtige heeft recht op de aanvullende alleenstaande-ouderkorting als hij: recht heeft op de alleenstaande-ouderkorting en tegenwoordige arbeid verricht en tot zijn huishouden behoort gedurende een periode van meer dan zes maanden een kind dat op 31 december 2007 de leeftijd van 16 jaar niet heeft bereikt en dat gedurende die tijd op hetzelfde woonadres is ingeschreven. De hoogte van de aanvullende alleenstaande-ouderkorting bedraagt 4,3% van de inkomsten uit werkzaamheden buiten de huishouding, maar maximaal (8) Levensloopverlofkorting 2008 Op deze korting heeft men recht bij een reguliere opname van levenslooptegoed. De levensloopverlofkorting is gelijk aan het bedrag van het opgenomen levenslooptegoed, maar ten hoogste 191 per jaar waarin is gestort in de levensloopregeling. Bedragen aan levensloopverlofkorting die in voorafgaande jaren al zijn genoten worden in mindering gebracht. (9) Ouderschapsverlofkorting 2008 De ouderschapsverlofkorting geldt voor de belastingplichtige die in 2008 gebruik maakt van zijn wettelijk recht op ouderschapsverlof en deelneemt aan de levensloopregeling. De korting wordt berekend door het aantal uren ouderschapsverlof in het kalenderjaar te vermenigvuldigen met een bedrag van 50 % van het bruto minimumuurloon per opgenomen verlofuur. De korting bedraagt niet meer dan de terugval in het belastbare loon in 2008 ten opzichte van / 1 VVG-nieuws januari

6 6.5. Aanslaggrens voor de inkomstenbelasting De aanslaggrens voor de inkomstenbelasting wordt in Als het verschil tussen de verschuldigde inkomstenbelasting en het saldo van de gezamenlijke voorheffingen en de voorlopige teruggaven meer bedraagt dan 42 volgt een aanslag Teruggaafgrens loonbelasting en premie volksverzekeringen (T-biljet) De grens voor teruggaaf op verzoek, op grond van teveel ingehouden loonbelasting en premie volksverzekering over het belastingjaar 2008 is 13. Naast de voorheffingen moeten ook in aanmerking worden genomen de voorlopige teruggaven (gezamenlijk genoemd: voorheffingssaldo). Als dit voorheffingssaldo de verschuldigde belasting niet of met niet meer dan 13 overtreft, dan volgt geen aanslag Termijn indienen T-biljet De termijn voor het indienen van een verzoek om teruggaaf (T-biljet) is in september 2006 wettelijk verruimd van drie jaren naar vijf jaren. Hiervoor geldt de algemene teruggaafgrens van 13. De grens van 454 die als voorwaarde gold bij T-biljetten die na drie jaren maar binnen vijf jaren na afloop van het belastingjaar werden ingediend, is daarmee vervallen. Deze wijziging werkt terug tot en met het belastingjaar Eigenwoningforfait Het eigenwoningforfait wordt berekend op de WOZ (Waarde Onroerende Zaken) van de eigen woning. Gezien alleen in Nederland gelegen woningen een WOZ hebben, dient voor in België gelegen woningen worden uitgegaan van de verkoopwaarde van de woning. Het forfaitpercentage van de WOZ-waarde van de eigen woning is niet veranderd ten opzichte van 2007 en bedraagt: WOZ-waarde > Forfaitpercentage Nihil Nihil 0,20 % 0,20 % 0,30 % 0,30 % 0,40 % 0,40 % 0,55 % 0,55 % Het berekende eigenwoningforfait kan niet hoger zijn dan ( in 2007) Jaarlijkse waardering onroerende zaken Vanaf 1 januari 2007 stellen de Nederlandse gemeenten de WOZ-waarde van onroerende zaken jaarlijks vast. Vanaf 1 januari 2008 zal de periode tussen het gebruik van de WOZ-waarde en de waardepeildatum van een onroerende zaak nog maar 1 jaar bedragen. Dit betekent dat voor het kalenderjaar 2008 de waarde naar de waardepeildatum 1 januari 2007 geldt. Dit geldt ook zo voor de bepaling van de in België gelegen woning Aftrek wegens geen of geringe eigenwoningschuld Deze aftrek wordt verleend als het saldo van eigenwoningforfait minus de aftrekbare kosten zoals hypotheekrente positief is. De aftrek is gelijk aan het verschil tussen het eigenwoningforfait en de aftrekbare kosten. Door deze aftrek kan de bijtelling van het eigenwoningforfait nooit leiden tot een positief inkomensbestanddeel in box 1. De regeling beoogt een positieve prikkel te geven aan de financiering van de eigen woning uit eigen middelen Bijtelling privé-gebruik auto De bijtelling voor privé-gebruik auto is de waarde van het privé-gebruik van een ter beschikking gestelde personen- of bestelauto, verminderd met de eigen bijdrage van de werknemer voor het privé-gebruik. Als de ter beschikking gestelde personen- of bestelauto een milieuvriendelijke is, is de bijtelling 14% (22%). Voorwaarde is dat de CO2 uitstoot van deze auto lager is dan: 95 gram per kilometer voor de auto die op diesel rijdt 110 gram per kilometer voor de auto die niet op diesel rijdt Voor andere dan bovengenoemde personen- of bestelauto s is de bijtelling 25% (in 2007: 22%). Als een werknemer niet meer dan 500 kilometer per kalenderjaar privé rijdt en dit kan bewijzen, is er geen bijtelling. De werknemer kan daartoe een verklaring aanvragen bij de Belastingdienst. U kunt het aanvraagformulier voor de verklaring downloaden via / 1 VVG-nieuws januari

7 Voor bestelauto s geldt daarnaast nog het volgende: - er hoeft geen bijtelling plaats te vinden als de werknemer de bestelauto niet kan gebruiken buiten werktijd, bijvoorbeeld omdat de werknemer de bestelauto plaatst op een afgesloten bedrijfsterrein. De werkgever kan ook een schriftelijk verbod op privé-gebruik opleggen aan de werknemer. Hierbij is vereist dat hij controle uitoefent op de naleving van het verbod en een passende sanctie oplegt als het verbod wordt overtreden. - bij bestelauto s die door de aard van het werk doorlopend afwisselend worden gebruikt door twee of meer werknemers kan het privé-gebruik moeilijk vast te stellen zijn. Het privé-gebruik wordt dan door middel van eindheffing bij de werkgever belast. Deze eindheffing bedraagt 300 ( 300) per bestelauto op jaarbasis. (! Ook al wordt de auto in België geleasd, dan wordt toch uitgegaan van de Nederlandse cataloguswaarde en de BPM. Dit betekent in de praktijk een zware bijtelling bij het loon, dus ook meer belastingen.) Spaarloonregeling Een werknemer kan via zijn werkgever deelnemen aan de spaarloonregeling en kan maximaal 613 geblokkeerd sparen op grond van deze regeling. Indien de werknemer bij meerdere werkgevers werkt, kan hij maar bij één werkgever deelnemen. Voor het sparen via de spaarloonregeling moet aan de volgende twee voorwaarden worden voldaan: - de werknemer was reeds op 1 januari 2008 bij die werkgever in dienst en - die werkgever past ten aanzien van die werknemer reeds sinds 1 januari 2008 de algemene heffingskorting toe. Als een werknemer na de eerste dag van het kalenderjaar bij een werkgever in dienst treedt kan hij dat jaar dus niet van de spaarloonregeling van die werkgever gebruik maken. In de inkomstenbelasting geldt voor het jaar 2008 een vrijstelling in box 3 van maximaal voor geblokkeerde spaartegoeden in het kader van een spaarloonregeling Levensloopregeling Op 1 januari 2006 is de levensloopregeling ingevoerd. Met de levensloopregeling kunnen werknemers sparen om in de toekomst een periode van onbetaald verlof te financieren. De levensloopregeling kan worden gebruikt voor elke vorm van verlof, zoals zorgverlof, sabbatical, ouderschapsverlof en educatief verlof. Het spaarsaldo of de verzekeringsuitkering mag ook gebruikt worden om eerder met pensioen te gaan. De huidige verlofspaarregeling mag worden omgezet in de levensloopregeling. Er kan jaarlijks maximaal 12% van het loon gespaard worden. Inleg is uitsluitend toegestaan indien het spaarsaldo dan wel de waarde van de verzekering aan het begin van het jaar niet hoger is dan het bedrag dat nodig is voor een periode van extra (volledig doorbetaald) verlof van 2,1 jaar (absoluut maximum). Is men op 31 december 2005, 51 jaar of ouder, maar nog geen 56 jaar, dan geldt er een speciale regeling. Deze werknemers mogen dan meer sparen dan 12% van het brutoloon. Zo kan men in een kortere periode toch een behoorlijk levenslooptegoed opbouwen. Ook in dit geval geldt het hiervoor genoemde absolute maximum Spaarloon- of levensloopregeling De werknemer kan jaarlijks kiezen aan welke regeling hij wil deelnemen: spaarloon of levensloop. In hetzelfde jaar in beide regelingen geld inleggen is niet mogelijk Buitengewone uitgaven De aftrek buitengewone uitgaven verandert. In 2008 vervalt de aftrek voor: de standaardpremie voor de Zorgverzekeringswet de inkomensafhankelijke bijdrage Zorgverzekeringswet de bijdragevervangende belasting voor gemoedsbezwaarden de bijdrage van mensen die in het buitenland wonen en in hun woonland recht op zorg hebben die Nederland betaalt vergelijkbare uitgaven op grond van een buitenlandse regeling uitgaven die vallen binnen het eigen risico van de Zorgverzekeringswet In verband met het vervallen van deze aftrek, wordt de drempel voor de aftrek van buitengewone uitgaven verlaagd van 11,5% naar 1,65% van het 'drempelinkomen'. Het drempelinkomen is het verzamelinkomen vóór toepassing van de persoongebonden aftrek Drempels buitengewone uitgaven De kosten voor ziekte, invaliditeit en dergelijke komen voor aftrek in aanmerking voor zover zij meer bedragen dan een bepaalde drempel. Het gaat dan om kosten van belastingplichtige zelf, zijn fiscale partner en zijn kinderen jonger dan 27 jaar en tot het huishouden van belastingplichtige behorende ernstig gehandicapte personen van 27 jaar of ouder en van tot zijn huishouding behorende zorgafhankelijke ouders, broers of zusters / 1 VVG-nieuws januari

8 De drempels zijn als volgt voor 2008 Verzamelinkomen van Verzamelinkomen tot Drempel ( 6.896) of meer ( of meer) 115 ( 793) 11,5 % van het verzamelinkomen (1,65% van het verzamelinkomen) Als de belastingplichtige het hele jaar een partner heeft gehad, moeten de verzamelinkomens van de belastingplichtige en zijn partner worden samengevoegd en worden de in de tabel genoemde bedragen verdubbeld Kinderbijslag in Nederland De kinderbijslagen worden in 2008 niet verhoogd. In Nederland is er recht op kinderbijslag voor kinderen tot 18 jaar. De hoogte van de kinderbijslag hangt af van de leeftijd van het kind. Voor kinderen geboren voor 1 januari 1995 geldt ook de gezinsgrootte nog mee. Afhankelijk van het uit- of thuiswonend zijn van het kind, de eventuele inkomsten uit arbeid van het kind en in bepaalde gevallen de hoogte van de onderhoudsbijdrage, telt een kind voor één of twee kinderbijslagkinderen. Vanaf 1 juli 2007 gelden in de kinderbijslag de volgende bedragen per kind per kwartaal. Kinderen geboren voor 1 januari 1995: Aantal kinderen 13 t/m 17 jaar 1 271, , , , , , , ,47 Kinderen geboren op of na 1 januari 1995: Aantal kinderen 0 t/m 5 jaar 6 t/m 11 jaar 12 t/m 13 jaar Per kind 190,19 230,95 271,70 Kinderbijslag voor kinderen van 16 of 17 jaar - Als een kind 16 wordt, veranderen in Nederland de regels voor de kinderbijslag. - Als uw kind overdag naar school gaat (bij een reguliere opleiding), dan verandert er niet zoveel. Maar gaat uw kind naar een HBO (hogere beroepsopleiding) of universiteit, dan eindigt de kinderbijslag. Uw kind komt dan in aanmerking voor studiefinanciering. Bijverdienen? - Kinderen mogen met een (bij)baantje een beperkt bedrag bijverdienen per kwartaal. Als uw kind meer verdient, dan ontvangt u over dit kwartaal geen kinderbijslag. - Hoeveel uw kind mag bijverdienen is afhankelijk van o.a. leeftijd en woonsituatie (thuis of uitwonend). - De bedragen die kinderen mogen bijverdienen, zijn te vinden op de website van het Bureau voor Belgische Zaken te Breda: Wijzigingen in de gezinssituatie en die van invloed zijn op de Nederlandse kinderbijslag dienen zo snel mogelijk te worden doorgegeven aan de Sociale Verzekeringsbank. De Nederlandse overheid gaat nogal snel over tot boetes (die niet mis zijn!). BUREAU VOOR BELGISCHE ZAKEN Rat Verleghstraat 2 Postbus RC Breda Tel. 076/ Fax. 076/ / 1 VVG-nieuws januari

VERENIGING VOOR GRENSARBEIDERS VZW

VERENIGING VOOR GRENSARBEIDERS VZW VERENIGING VOOR GRENSARBEIDERS VZW Januari 2014 2014 / 1 VVG-NIEUWS driemaandelijkse uitgave afgiftekantoor: 3930 Hamont-Achel Verantwoordelijk uitgever: Diederik Verweyen, Achel Statie 58, 3930 Hamont-Achel

Nadere informatie

Belastingen en premieheffingen, uitkeringen en minimumloon per 1 januari 2008 INHOUD

Belastingen en premieheffingen, uitkeringen en minimumloon per 1 januari 2008 INHOUD INHOUD 1. Inleiding... 5 2. Inkomstenbelasting... 6 2.1 Tarieven... 6 2.1.1 Tarief Box 1 (belastbaar inkomen uit werk en woning)... 6 2.1.2 Tarief Box 2 (belastbaar inkomen uit aanmerkelijk belang)...

Nadere informatie

Hoofdpunten belasting 2009

Hoofdpunten belasting 2009 Hoofdpunten belasting 2009 Versie 1.0 Copyright www.allesoverheffingskortingen.nl Pagina 1 van 19 Hoofdpunten belasting 2009 Dit is versie 1.0 van dit rapport. Download de nieuwste versie van dit rapport

Nadere informatie

VERENIGING VOOR GRENSARBEIDERS VZW

VERENIGING VOOR GRENSARBEIDERS VZW VERENIGING VOOR GRENSARBEIDERS VZW Juni 2008 2008 / 3 VVG-NIEUWS driemaandelijkse uitgave afgiftekantoor: 3930 Hamont-Achel Verantwoordelijk uitgever: Diederik Verweyen, Achel Statie 58, 3930 Hamont-Achel

Nadere informatie

VERENIGING VOOR GRENSARBEIDERS VZW

VERENIGING VOOR GRENSARBEIDERS VZW VERENIGING VOOR GRENSARBEIDERS VZW September 2005 2005 / 4 VVG-NIEUWS driemaandelijkse uitgave afgiftekantoor: 3930 Hamont-Achel Verantwoordelijk uit gever: Diederik Verweyen, Achel Statie 58, 3930 Hamont-Achel

Nadere informatie

Wijzigingen in de belastingheffing met ingang van 1 januari 2012

Wijzigingen in de belastingheffing met ingang van 1 januari 2012 Wijzigingen in de belastingheffing met ingang van 1 januari 2012 Op dinsdag 20 december 2011 heeft de Eerste Kamer ingestemd met het Belastingplan 2012, het wetsvoorstel Overige Fiscale Maatregelen 2012,

Nadere informatie

DE NIEUWE ZORGVERZEKERINGSWET 2006. Naturapolis. 1. Hoofdlijnen. Restitutiepolis. Basisverzekering. Aanvullende verzekering

DE NIEUWE ZORGVERZEKERINGSWET 2006. Naturapolis. 1. Hoofdlijnen. Restitutiepolis. Basisverzekering. Aanvullende verzekering kantooradres : Sportlaan 56 postadres : Postbus 3 1870 AA Schoorl telefoon : (072) 509 15 42 telefax : (072) 509 40 04 e-mail : info@schokkeraccountants.nl website : www.schokkeraccountants.nl DE NIEUWE

Nadere informatie

Algemeen deel met partner... 3 Inleiding... 3 Schema belastingheffing... 4 Drempelinkomen... 5 Tarief... 5 Box 1... 5 Middeling... 7 Box 2...

Algemeen deel met partner... 3 Inleiding... 3 Schema belastingheffing... 4 Drempelinkomen... 5 Tarief... 5 Box 1... 5 Middeling... 7 Box 2... Algemeen deel met partner... 3 Inleiding... 3 Schema belastingheffing... 4 Drempelinkomen... 5 Tarief... 5 Box 1... 5 Middeling... 7 Box 2... 8 Box 3... 8 Welke inkomsten vallen in welke box?... 8 Box

Nadere informatie

Info voor gastouders over inkomen en belastingen in 2013

Info voor gastouders over inkomen en belastingen in 2013 JAN PELLEGROM ORGANISATIEADVIES Info voor gastouders over inkomen en belastingen in 2013 Vooraf Deze informatie is vooral bedoeld voor freelance gastouders die hun werk als zogenaamde resultaatgenieter

Nadere informatie

Fiscaal zakboekje geldig vanaf januari 2010

Fiscaal zakboekje geldig vanaf januari 2010 Fiscaal zakboekje geldig vanaf januari 2010 Deze uitgave geeft u een globaal inzicht in de voor de verzekeringspraktijk van belang zijnde fiscale en sociaalrechtelijke wetgeving voor het jaar 2010. Hoewel

Nadere informatie

indejaarspersbericht belastingen Mi

indejaarspersbericht belastingen Mi Wijzigingen in de belastingheffing met ingang van 1 januari 2014 Eindejaarspersbericht belastingen Mi Ministerie van Financiën Eindejaarspe bericht belastingen Ministerie van Fin Financiën Eindejaarspersbericht

Nadere informatie

Wijzigingen in de belastingheffing met ingang van 1 januari 2013

Wijzigingen in de belastingheffing met ingang van 1 januari 2013 Wijzigingen in de belastingheffing met ingang van 1 januari 2013 Op dinsdag 18 december 2012 heeft de Eerste Kamer ingestemd met het Belastingplan 2013, het wetsvoorstel Overige fiscale maatregelen 2013,

Nadere informatie

Wijzigingen in de belastingheffing met ingang van 1 januari 2013

Wijzigingen in de belastingheffing met ingang van 1 januari 2013 Wijzigingen in de belastingheffing met ingang van 1 januari 2013 Op dinsdag 18 december 2012 heeft de Eerste Kamer ingestemd met het Belastingplan 2013, het wetsvoorstel Overige fiscale maatregelen 2013,

Nadere informatie

Werken in Nederland. Wonen in België

Werken in Nederland. Wonen in België Werken in Nederland Wonen in België Als u in België woont en in Nederland in loondienst werkt, heeft u sinds 1 januari 2003 te maken met het nieuwe belastingverdrag tussen Nederland en België. Deze brochure

Nadere informatie

FNV BELASTINGWIJZER 2012

FNV BELASTINGWIJZER 2012 FNV BELASTINGWIJZER 2012 BELASTINGJAAR 2012 1 e jaargang Uitgave: Stichting FNV-pers in samenwerking met de Federatie Nederlandse Vakbeweging Naritaweg 10 Amsterdam Hoewel aan de inhoud van deze gids de

Nadere informatie

Belastingplannen 2014

Belastingplannen 2014 Belastingplannen 2014 In deze digitale brief Belastingplannen 2014 is de stand van zaken in wet- en regelgeving tot ultimo december 2013. Hoewel ten aanzien van de inhoud de uiterste zorg is nagestreefd,

Nadere informatie

Wijzigingen in de belastingheffing met ingang van 1 januari 2011

Wijzigingen in de belastingheffing met ingang van 1 januari 2011 Wijzigingen in de belastingheffing met ingang van 1 januari 2011 Op dinsdag 21 december 2010 heeft de Eerste Kamer ingestemd met het Belastingplan 2011 en het wetsvoorstel Overige Fiscale Maatregelen 2011.

Nadere informatie

Info voor gastouders over inkomen en belastingen in 2014

Info voor gastouders over inkomen en belastingen in 2014 JAN PELLEGROM ORGANISATIEADVIES Info voor gastouders over inkomen en belastingen in 2014 Vooraf Deze informatie is vooral bedoeld voor gastouders die hun werk als zogenaamde resultaatgenieter (ofwel: inkomsten

Nadere informatie

indejaarspersbericht belastingen Mi

indejaarspersbericht belastingen Mi Wijzigingen in de belastingheffing met ingang van 1 januari 2014 Eindejaarspersbericht belastingen Mi Ministerie van Financiën Eindejaarspe bericht belastingen Ministerie van Fin Financiën Eindejaarspersbericht

Nadere informatie

Wijzigingen belastingheffingen per 1 januari 2013

Wijzigingen belastingheffingen per 1 januari 2013 Van helder accountancy, belastingadvies en consultancy wil u ook graag in 2013 fiscaal op koers houden. Daarom hebben wij in dit document de belangrijkste zaken op een rijtje gezet. Met dit document heeft

Nadere informatie

Gids Productfiscaliteiten 2013

Gids Productfiscaliteiten 2013 Gids Productfiscaliteiten 2013 1. Het boxenstelsel 2. Eigen woning* 3. Kapitaalverzekeringen* 4. Lijfrente 5. Gouden handdruk 6. Pensioen 7. Arbeidsongeschiktheid 8. Levensloop en vitaliteit 9. Spaarloon

Nadere informatie

Grensarbeiders Nieuwsbrief 2012

Grensarbeiders Nieuwsbrief 2012 Een uitgave van: ACV Grensarbeiders Mgr. Broekxplein 6 3500 Hasselt Tel.: +32 (0)11 306000 Fax: +32 (0)11 306999 www.acvgrensarbeiders.be Grensarbeiders Nieuwsbrief 2012 Wonen in België, werken in Nederland.

Nadere informatie

Betreft: informatie met betrekking tot wetswijzigingen, fiscale tips en andere aandachtspunten

Betreft: informatie met betrekking tot wetswijzigingen, fiscale tips en andere aandachtspunten Nieuwegein, 15 november 2005 Betreft: informatie met betrekking tot wetswijzigingen, fiscale tips en andere aandachtspunten Geachte heer/mevrouw, Het zal u vast niet ontgaan zijn. Per 1 januari 2006 staat

Nadere informatie

Wijzigingen in de belastingheffing met ingang van 1 januari 2010

Wijzigingen in de belastingheffing met ingang van 1 januari 2010 Wijzigingen in de belastingheffing met ingang van 1 januari 2010 Op dinsdag 22 december 2009 heeft de Eerste Kamer ingestemd met het Belastingplan 2010, het wetsvoorstel Overige Fiscale Maatregelen 2010,

Nadere informatie

Gids Productfiscaliteiten 2014

Gids Productfiscaliteiten 2014 Gids Productfiscaliteiten 2014 Woord vooraf Zoals jaarlijks het geval is, is ook dit jaar de belastingwetgeving per 1 januari aangepast. Hierbij zijn ook de fiscale spelregels voor financiële producten

Nadere informatie

FNV BELASTINGWIJZER 2012

FNV BELASTINGWIJZER 2012 FNV BELASTINGWIJZER 2012 BELASTINGJAAR 2012 1 e jaargang Uitgave: Stichting FNV-pers in samenwerking met de Federatie Nederlandse Vakbeweging Naritaweg 10 Amsterdam Hoewel aan de inhoud van deze gids de

Nadere informatie

Belastingvoordeel 2014

Belastingvoordeel 2014 Handleiding Belastingvoordeel 2014 voor mensen met een ziekte of beperking Handleiding bij de aangifte inkomstenbelasting over het jaar 2014 1 Netwerk voor mensen met een beperking of chronische ziekte

Nadere informatie

December nieuwsbrief 2014 Belastingplan 2015

December nieuwsbrief 2014 Belastingplan 2015 December nieuwsbrief 2014 Belastingplan 2015 Het Belastingplan 2015 begeeft zich nu aan het einde van de parlementaire weg. De Tweede Kamer heeft het plan aangenomen en dat zal de Eerste Kamer naar verwachting

Nadere informatie

Wekelijks wordt hier een vraag behandeld die betrekking heeft op financiële situaties van de 50- plusser.

Wekelijks wordt hier een vraag behandeld die betrekking heeft op financiële situaties van de 50- plusser. Vraag en antwoord Wekelijks wordt hier een vraag behandeld die betrekking heeft op financiële situaties van de 50- plusser. Overzicht van laatst gestelde vragen: Waardering van geërfde woning in box 3

Nadere informatie

Voorlichtingsbrochure

Voorlichtingsbrochure Voorlichtingsbrochure TEN BEHOEVE VAN BELGISCHE GRENSARBEIDERS IN NEDERLAND Uitgave januari 2006 Secretariaat-Generaal van de BENELUX ECONOMISCHE UNIE Regentschapsstraat 39, 1000 BRUSSEL Tel. 02 519 38

Nadere informatie