VERENIGING VOOR GRENSARBEIDERS VZW

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "VERENIGING VOOR GRENSARBEIDERS VZW"

Transcriptie

1 VERENIGING VOOR GRENSARBEIDERS VZW Juni / 3 VVG-NIEUWS driemaandelijkse uitgave afgiftekantoor: 3930 Hamont-Achel Verantwoordelijk uitgever: Diederik Verweyen, Achel Statie 58, 3930 Hamont-Achel 1. BESTE GRENSARBEIDER, Reeds enkele jaren zoekt de VVG een oplossing voor het probleem van de berekening van de belastingvermindering voor personen ten laste. De VVG heeft het probleem voorgelegd aan de EC, die op haar beurt een officiële ingebrekestelling tegen België is gestart. Als reactie hierop heeft het Belgische ministerie van financiën begin april 2008 een circulaire gepubliceerd. Deze circulaire is echter een wassen neus, want het sluit in Nederland werkende grensarbeidersgezinnen uit van enige financiële tegemoetkoming. Dit betekent echter niet dat we hiermee een streep door onze juridische procedures moeten halen, integendeel. In punt 2 geven we meer uitleg. 2. DE BELASTINGVERMINDERING VOOR PERSONEN TEN LASTE 2.1. Inleiding - In België wordt de belastingvermindering voor personen ten laste toegekend aan de echtgenoot met het hoogste belastbare inkomen. - Bij gezinnen waarbij het hoogste belastbare inkomen uit Nederland komt en vrijgesteld is, levert deze belastingvermindering geen financieel voordeel op. - De VVG vindt dat de wijze waarop deze belastingvermindering wordt berekend, grensarbeidersgezinnen discrimineert. Op 21 april 2008 heeft de Europese Commissie een brief naar de VVG gestuurd ivm met de klacht die de VVG op 24 mei 2007 had ingediend tegen de nieuwe Nederlandse wet op de studiefinanciering. In deze wet is een woonplaatsvereiste opgenomen indien men in aanmerking wil komen op Nederlandse studiefinanciering als men buiten Nederland wil gaan studeren. Volgens de VVG is deze woonplaatsvereiste in strijd met het Europees recht. De Europese Commissie steunt onze visie en heeft Nederland in een schriftelijke aanmaning verzocht de wet aan te passen aan het Europees recht. Meer uitleg vindt u in punt 3. In dit VVG-nieuws komen aan de orde: 2. Belastingvermindering voor personen ten laste 3. De Nederlandse wet op de studiefinanciering 4. De Belgische belastingaangifte 5. Enkele berichten 2.2. De Belgische politiek en de Europese Commissie - Twee jaar geleden heeft de VVG het probleem voorgelegd aan de politieke partijen. Alleen het Vlaams Belang vond ook dat de grensarbeidersgezinnen gediscrimineerd werden. Wetsvoorstellen van het Vlaams Belang worden echter nooit gesteund door andere partijen - De VVG heeft op 26 oktober 2006 het probleem voorgelegd aan Europese Commissaris Barroso. - Op 8 december 2006 meldde de EC ons: Het lijkt er op dat de wijze waarop België de belastingvermindering voor personen ten laste berekent in strijd is met artikel 39 van het EG Verdrag, zoals geïnterpreteerd door het Hof van Justitie in de zaak De Groot (Zaak C-385/00 van 20 juni 2002) - Op 24 april 2008 is de EC een inbreukprocedure tegen de Belgische Staat gestart / 3 VVG-nieuws juni

2 2.3. Het Arrest De Groot? - In de brief van 8 december 2006 verwijst de EC naar het Arrest de Groot van het HvJ (zaak C-385/00 van 12 december 2002). Deze procedure ging over de wijze waarop de Nederlandse belastingdienst de betaalde alimentatiegelden verrekende. De Groot, een inwoner van Nederland, had Nederlandse en buitenlandse inkomsten. - De uitspraak van het Europees Hof van Justitie luidt: 1) Artikel 48 EG-Verdrag (thans, na wijziging, artikel 39 EG) staat in de weg aan een regeling als bedoeld in het hoofdgeding, die al dan niet is overgenomen in een overeenkomst ter voorkoming van dubbele belastingheffing, op grond waarvan een belastingplichtige voor de berekening van zijn inkomstenbelasting in de woonstaat een deel van het profijt van zijn belastingvrije som en van zijn persoonlijke fiscale tegemoetkomingen verliest doordat hij in het betrokken jaar ook in een andere lidstaat inkomsten heeft verworven, waarvoor hij aldaar is belast zonder dat daarbij zijn persoonlijke en gezinssituatie in aanmerking is genomen. 2) Het gemeenschapsrecht stelt geen specifieke eisen aan de wijze waarop in de woonstaat rekening wordt gehouden met de persoonlijke en gezinssituatie van een werknemer die in een bepaald belastingjaar in die staat en in een andere lidstaat inkomsten heeft verworven, althans voorzover de voorwaarden waaronder de woonstaat met deze situatie rekening houdt, geen rechtstreekse of indirecte discriminatie op grond van nationaliteit of een belemmering van een bij het EG-Verdrag gegarandeerde fundamentele vrijheid opleveren. - Een passage uit dit arrest: 101. Methoden ter voorkoming van dubbele belastingheffing of nationale belastingregelingen die tot gevolg hebben dat dubbele belastingheffing wordt voorkomen of verzacht, moeten de belastingplichtigen van de betrokken staten echter wel ervan verzekeren dat hun gehele persoonlijke en gezinssituatie uiteindelijk volledig en naar behoren in aanmerking wordt genomen, ongeacht de wijze waarop de betrokken lidstaten deze verplichting onderling hebben verdeeld, omdat daardoor anders een met de verdragsbepalingen inzake het vrije verkeer van werknemers onverenigbare ongelijke behandeling zou worden gecreëerd die niet het gevolg is van de tussen de nationale stelsels bestaande dispariteiten. - Uit bovenstaande kan worden opgemaakt dat het arrest de Groot geen eenduidig antwoord geeft op ons probleem en op verschillende manieren kan worden geïnterpreteerd De circulaire van het Belgische ministerie van financiën Zoals we in het vorige VVG-nieuws hebben medegedeeld heeft het Belgische ministerie van financiën pas in maart 2008 d.m.v. een circulaire op de officiële ingebrekestelling gereageerd. Uit deze ingewikkelde circulaire kan worden opgemaakt dat in Nederland werkende grensarbeiders worden uitgesloten van enige financiële tegemoetkoming. Uit contacten met de EC blijkt dat voor de EC op dit moment nog onduidelijk is of deze circulaire een gepast antwoord is op de officiële ingebrekestelling van 24 april Juridische procedures - De VVG adviseert grensarbeidersgezinnen een bezwaarschrift in te dienen. Let wel: Het gaat over gehuwden met één inkomen uit Nederland en één uit België en waarbij het vrijgestelde Nederlandse inkomen in België het hoogste belastbare inkomen is., waarop de belastingvermindering voor personen ten laste wordt berekend. - Samen met advocaat Robben is een bezwaarschrift opgesteld. - Leden van de VVG kunnen een bezwaarschrift (samen met uitleg over de procedure) via of per telefoon opvragen (zie kader met inlichtingen). - Belangrijk is dat het bezwaarschrift uiterlijk 6 maanden na de datum van verzending (dit staat op de belastingaanslag) bij de gewestelijke directeur van de belastingen is toegekomen. - Een bezwaarschrift kan enkel worden ingediend tegen de belastingaanslag van één jaar. Grensarbeiders die vorig jaar een bezwaarschrift hebben ingediend dienen dit jaar opnieuw een bezwaarschrift in te dienen Voortgang gestarte juridische procedures We hebben met advocaat Robben afgesproken dat hij alles in het werk stelt zodat de reeds gestarte procedures zo snel mogelijk verlopen. De bezwaarschriften en de verzoekschriften zijn trouwens gebaseerd op de strijdigheid met het dubbelbelastingverdrag met Nederland en niet op het arrest de Groot / 3 VVG-nieuws juni

3 3. DE NEDERLANDSE WET OP DE STUDIEFINANCIERING - Op 22 mei 2007 heeft Nederland een nieuwe discriminerende - wet op de studiefinanciering (WSF) goedgekeurd. - Deze wet is discriminerend omdat er een woonplaatsvereiste is opgenomen: als men buiten Nederland met Nederlandse studiefinanciering wil gaan studeren, dan moet je gedurende tenminste drie jaren in Nederland hebben gewoond in de zes jaren die voorafgaan aan het moment dat je studiefinanciering in het buitenland ingaat. Concreet betekent dit dat kinderen van in Nederland werkende grensarbeiders worden uitgesloten omdat zij per definitie niet in Nederland wonen. - Reeds voor de goedkeuring van deze wet heeft de VVG fel geprotesteerd tegen deze nieuwe wet. Als reactie hierop heeft de Nederlandse Minister van Onderwijs Plasterk (die ook een brief van de VVG mocht ontvangen) via een brief aan de Eerste Kamer laten weten dat er inderdaad een probleem is met kinderen van in het buitenland wonende grensarbeiders en dat hij voor de komende drie jaren een overgangsregeling heeft voorzien. - Na deze brief heeft de Nederlandse Eerste Kamer de nieuwe wet echter goedgekeurd. - Omdat de nieuwe - discriminerende wet is goedgekeurd, heeft de VVG op 24 mei 2007 een klacht ingediend bij de Europese Commissie. Die vindt onze klacht gegrond en de woonplaatsvereiste in de nieuwe wet in strijd met het Europees Recht. - Op 21 april 2008 ontvingen we een brief van de EC waarin zij mededeelt dat ze de Nederlandse regering heeft aangemaand de wet op de studiefinanciering aan te passen aan het Europees Recht. - Het is bijzonder pijnlijk te moeten ervaren dat de Nederlandse politici wisten dat de nieuwe wet discriminerend zou zijn en dat zij puur uit financiële overwegingen kinderen van grensarbeiders wilde uitsluiten - Voor meer informatie : zie ook VVG-nieuws 2007/3 Informatie over de Nederlandse studiefinanciering is te vinden op de website van de Informatie Beheer Groep: Indienen van de belastingaangifte 4. DE BELGISCHE BELASTINGAANGIFTE - De belastingaangifte aanslagjaar 2008, inkomsten 2007 moet ten laatste op 2 juli 2008 bij de belastingdienst worden ingediend Digitale aangifte via Tax-on-web - Een digitale aangifte kan worden gedaan via Tax-on-Web op voorwaarde dat men over een Belgische identiteitskaart en over een SIS-kaart beschikt. - Het is echter niet mogelijk om de eindbelasting te berekenen met Tax calc als men over een buitenlands inkomen beschikt. - Volgens de FOD Financiën kan men met Tax-on-web wel een aangifte met buitenlands vrijgestelde inkomsten doen Belastingprogramma van Louis Raets - Wat het ministerie van financiën niet kan (of niet wil), kan Louis Raets wel. Via hem staat op internet een rekenprogramma waarbij wel met buitenlandse inkomsten kan worden gerekend. Dit is voor grensarbeiders zeer interessant omdat met dit programma verschillende situaties kunnen worden gesimuleerd. - Louis Raets vraagt voor het downloaden van het programma een vrijwillige bijdrage van 5, Let op: vink op pagina 1 aan dat aangever en/of partner een buitenlands inkomen heeft en maak gebruik van het wereldbolletje dat verschijnt voor het ingeven van je inkomsten. We vullen de Nederlandse inkomsten in het vak vrij en de Belgische bij het hokje Belgische in nadat je op het wereldbolletje hebt geklikt Rente uit Nederland - Als je rente uit Nederland ontvangt, dan moeten deze inkomsten worden aangegeven in Deel 2 van de belastingaangifte (codes 1152 en 2152). - Deel 2 wordt aangevraagd op de taxatiedienst waarvan het adres zich bevindt op de aangifte van Deel / 3 VVG-nieuws juni

4 4.5. Uitleg over de belastingaangifte - In deze uitleg beperken we ons tot de belangrijkste elementen die met grensarbeid te maken hebben. Voor bv. belastingaangifte mbt het eigen huis adviseren we contact op te nemen met de kredietinstelling waar de hypotheeklening is afgesloten of met een belastingadviseur De belastingaangifte VAK II. Persoonlijke gegevens en gezinslasten 1.a) aantal kinderen die fiscaal volledig als te uwen laste kunnen worden beschouwd: code 1030: het aantal kinderen ten laste code 1031: het aantal gehandicapte kinderen 1.c) aantal kinderen van minder dan 3 jaar die fiscaal te uwen laste zijn en voor wie u in vak VII, 4 geen uitgaven voor kinderopvang hebt afgetrokken: code 1038: forfaitair bedrag 480 Indien u het effectieve bedrag invult bij vak VII, 4: code 1384: het bedrag met een maximum van 11,20 per dag per kind (officieel attest insluiten) 4.a) aantal ouders, grootouders, overgrootouders, broers en zusters van 65 jaar of ouder die fiscaal te uwen laste kunnen worden beschouwd voorwaarden zijn: * ouder geen inkomen boven 2660 netto heeft * inkomsten uit pensioenen minder dan worden niet meegeteld bij de bepaling v/h inkomen code 1043: max. 2450, code 1044: voor iemand met zware handicap Personen ten laste geven een belastingvermindering die wordt aangerekend op het hoogste belastbare inkomen. Zie ook punt 2 van dit VVG-nieuws. VAK IV.- Wedden,. A 1 wedden en lonen code 250: loon : dit is het loon op de jaaropgaaf min de volledige loonheffing min de inkomensafhankelijke bijdrage voor de zorgverzekeringswet min de nominale premie zorgverzekeringswet (als die op uw jaaropgaaf staat). De premie van de aanvullende ziektekostenverzekering is niet aftrekbaar omdat ze niet verplicht is. code 250: vergoedingen die volledig WAO-verzekerden uit het compensatiefonds ontvangen. A 11 Terugbetaling woon-werkverkeer code 254: het bedrag dat u ontvangen hebt van uw werkgever voor het op en neer rijden van en naar uw woning. code 255: 160 als vrijstelling (indien je gebruik maakt van de werkelijke beroepskosten code 258, dan code 255 open laten) A 13 Niet ingehouden persoonlijke sociale bijdragen code 257: - De nominale premie zorgverzekeringswet (indien die niet op de jaaropgaaf staat). De premie staat op de polis van de ziektekostenverzekeraar. B.1 Werkloosheidsuitkeringen code 260 buitenlandse werkloosheidsuitkeringen bv. de ww C.1 Wettelijke uitkeringen code 266: WAO-uitkeringen. E. Wettelijke en aanvullende brugpensioenen code 281: VUT uitkering H. Bedrijfsvoorheffing code 286: bedrijfsvoorheffing op de tegemoetkoming die volledig WAO-verzekerden uit het compensatiefonds ontvangen (zie code 250) 2008 / 3 VVG-nieuws juni

5 M. Inkomsten of kosten van buitenlandse oorsprong bij 2. Andere: land: Nederland Vul hier de ingevulde codes met de bedragen in. België gaat de inkomsten die hier aangegeven worden vrij stellen van belasting omdat deze reeds in het buitenland belast zijn. VAK IX.- Belastingverminderingen Volgende onkosten geven recht op een belastingvermindering: A. bij code 361: pensioensparen max. 810 (levert voor grensarbeiders alleen vermindering van de aanvullende gemeentebelastingen op). C. bij code 365: PWA cheques max samen met dienstencheques (eerst alle PWA cheques daarna de dienstencheques opgeven) D. bij code 364: dienstencheques Bij C en D worden de belastingvoordelen evenredig verdeeld tussen beide partners volgens de opgegeven inkomsten. De grensarbeider heeft hier dus alleen een klein voordeel bij de aanvullende gemeentebelastingen. E. Win-winlening voor inwoners van het Vlaams Gewest (op wiens naam maakt niet uit) bij code 377 totale bedrag dat op 1/1/2007 was toegekend code 378 totale bedrag dat op 31/12/2007 was toegekend F. bij code 363 en code 369: energiebesparende uitgaven max of 3380 in heel specifieke gevallen G. bij code 367: Passief huis max. 780 H. Renovatie van woning in bepaalde steden (lijst op bij code 396 max. 650 I. bij 380 en code 381: schone auto max. 4270, 800 of 200 Bij code E, F, G, H en I zijn er verschillende voorwaarden waaraan de uitgaven moeten voldoen om in aanmerking te komen voor vermindering. Deze voorwaarden vind je in elke belastinggids. Je moet zelf de belastingvermindering berekenen en opgeven. Daarnaast dien je de kosten op te geven verdeeld volgens het huwelijksvermogensrecht. VAK X. Belastingkredieten code 397 aandelen van het ARKimedesfonds (levert voor grensarbeiders alleen vermindering van de aanvullende gemeentebelastingen op) code 398 Pakket internet voor iedereen max. 147,50 (desktop) of 172 (laptop) VAK XII.- Rekeningen in het buitenland code 1075: kruis ja aan als je in Nederland een rekening hebt (bv. waarop je loon of uitkering wordt gestort). Vul verder naam en voornaam van titularis in en geef het land op waar je deze rekening hebt. Kruis het desbetreffende vakje aan als je ook Deel 2 van de aangifte invult. Deel 2 dient iedereen in te vullen die een rekening in het buitenland bezit. De Nederlandse banken geven aan de Nederlandse fiscus door welke buitenlanders over een rekening beschikken en hoeveel rente ze er ontvangen hebben. Op zijn beurt geeft de Nederlandse fiscus dit door aan de Belgische fiscus. U bent gewaarschuwd. Opmerking Diegenen die niet akkoord gaan met hun aanslag i.v.m. de berekening van belastingvermindering voor personen ten laste zullen opnieuw een bezwaarschrift moeten indienen: zie / 3 VVG-nieuws juni

6 Inlichtingen: Diederik Verweyen: tel. 011/ Luc Moris: tel. 011/ VVG, Haverstraat 65, 3930 Hamont-Achel ADVISEER OOK JE COLLEGA S OM AAN TE SLUITEN! Zodat ook hij of zij op de hoogte is van de ontwikkelingen m.b.t. grensarbeid Meld je aan via onze website en maak 19 over op rekeningnummer op naam van Vereniging Voor Grensarbeiders v.z.w. 5. ENKELE BERICHTEN - Juridische procedures tegen de aanvullende crisisbijdrage en tegen het niet fiscaal kunnen aftrekken van de premie voor de particuliere ziektekostenverzekering: Ondanks de juridische uitspraken en de opmerkingen van de Europese Commissie die in het voordeel van de grensarbeider zijn, weigert het Belgische ministerie van financiën de lopende zaken snel af te handelen. We hopen dat eind dit jaar het Hof van Beroep te Antwerpen een definitief arrest kan vestigen. - Studiefinanciering: We willen er u aan herinneren dat studenten die vanuit Nederland studiefinanciering ontvangen en hun diploma behalen, binnen de drie maanden na het behalen van hun diploma een kopie moeten opsturen naar de IB-groep. Als niet tijdig een kopie wordt opgestuurd wordt dit beboet met het terugbetalen van de studiefinanciering! Kinderen van grensarbeiders die voor volgend schooljaar in aanmerking komen voor studiefinanciering dienen deze tijdig aan te vragen. Er wordt nooit met terugwerkende kracht studiefinanciering toegekend!! - EHIC (European Health Insurance Card): Actieve grensarbeiders kunnen gebruik maken van 3 verschillende pasjes, afhankelijk van het land waar de zorg wordt gegeven: Pas van de ziektekostenverzekeraar voor zorg in Nederland. De SIS-kaart voor zorg in België. EHIC (European Health Insurance Card): met de EHIC heeft u recht op noodzakelijke medische zorg tijdens een tijdelijk verblijf in het buitenland, bijvoorbeeld als u met vakantie bent. De EHIC is alleen geldig in landen die vallen binnen de EER (dit zijn de EU, Noorwegen, IJsland en Liechtenstein) en Zwitserland. De EHIC heeft als doel de procedure m.b.t. het verkrijgen van medische hulp voor in Nederland verzekerden in het buitenland en de afwikkeling rondom de verleende hulp voor buitenlandse zorgverleners te vergemakkelijken. De EHIC kunt u aanvragen bij uw Nederlandse zorgverzekeraar. Ook kinderen en eventuele echtgenoot die via de grensarbeider in Nederland verzekerd zijn, dienen een EHIC kaart aan te vragen (zij vragen die aan bij het CVZ). - Afschaffing AOW-partnertoeslag Het Nederlandse ministerie van Sociale Zaken start binnenkort een voorlichtingscampagne over de afschaffing van de AOWpartnertoeslag. In Nederland krijgen de mensen AOW-pensioen op hun 65 ste. Op dit moment krijgt de partner die nog geen 65 jaar is en geen of weinig inkomen heeft, een toeslag van maximaal 50 % van het netto minimumloon. In 1996 is besloten om de AOW-partnertoeslag per 2015 af te schaffen, omdat steeds meer partners economisch zelfstandig zijn. Mensen die op of na 1 januari jaar worden ontvangen geen AOW-partnertoeslag meer voor hun jongere partner. Het is belangrijk dat mensen op de hoogte zijn van de gevolgen die deze afschaffingvoor hen kan hebben, zodat zij tijdig maatregelen kunnen nemen om het mogelijke verlies aan inkomsten op te vangen. Tijdens onze najaarmeetings zal het Bureau Belgische Zaken meer uitleg geven. De VVG wenst iedereen een prachtige zomervakantie Geniet ervan! 2008 / 3 VVG-nieuws juni

BELGISCHE GRENSARBEIDERS in NEDERLAND

BELGISCHE GRENSARBEIDERS in NEDERLAND Voorlichtingsbrochure ten behoeve van BELGISCHE GRENSARBEIDERS in NEDERLAND Uitgave 2013 Colofon Verantwoordelijke uitgever Dr. J.P.R.M. van Laarhoven, Secretaris-generaal Redactie Werkgroep Grensarbeid

Nadere informatie

Belastingvoordeel 2014

Belastingvoordeel 2014 Handleiding Belastingvoordeel 2014 voor mensen met een ziekte of beperking Handleiding bij de aangifte inkomstenbelasting over het jaar 2014 1 Netwerk voor mensen met een beperking of chronische ziekte

Nadere informatie

Wonen in Nederland. Werken in België

Wonen in Nederland. Werken in België Wonen in Nederland Werken in België Als u in Nederland woont en in België in loondienst werkt, heeft u sinds 1 januari 2003 te maken met het nieuwe belastingverdrag tussen Nederland en België. Deze brochure

Nadere informatie

Nieuwsflits 2013. Levert de BTW regeling op zonnepanelen u voordeel op?

Nieuwsflits 2013. Levert de BTW regeling op zonnepanelen u voordeel op? Nieuwsflits 2013 Levert de BTW regeling op zonnepanelen u voordeel op? Belasting Adviesgroep Asten Postbus 122, 5720 AC Asten Julianastraat 2, Asten T. 0493 69 52 98 F. 0493 69 64 25 I. www.baa.nl E. info@baa.nl

Nadere informatie

Fiscaal Actueel. Rijksweg 88, 5941 AG Velden Telefoon 077-4722600

Fiscaal Actueel. Rijksweg 88, 5941 AG Velden Telefoon 077-4722600 2 uitgave van het register belastingadviseurs tweede kwartaal 2013 - nummer 2 Rijksweg 88, 5941 AG Velden Telefoon 077-4722600 2 Bezittingen leiden mogelijk tot hogere eigen bijdrage zorg AWBZ of Wmo Sinds

Nadere informatie

Verdeling ouderdomspensioen

Verdeling ouderdomspensioen Verdeling ouderdomspensioen bij scheiding In dit informatieblad vindt u informatie over de verdeling van pensioen bij echtscheiding, scheiding van tafel en bed of beëindiging van het geregistreerd partnerschap.

Nadere informatie

De mobiliteit van artiesten binnen de Europese Unie op het vlak van de sociale zekerheid.

De mobiliteit van artiesten binnen de Europese Unie op het vlak van de sociale zekerheid. De mobiliteit van artiesten binnen de Europese Unie op het vlak van de sociale zekerheid. Voor de fiscale aspecten zie de PDF de mobiliteit van artiesten binnen de Europese Unie op het vlak van de fiscaliteit.

Nadere informatie

EU-bepalingen inzake sociale zekerheid

EU-bepalingen inzake sociale zekerheid Update 2010 EU-bepalingen inzake sociale zekerheid Uw rechten als u zich verplaatst binnen de Europese Unie Europese Commissie EU-bepalingen inzake sociale zekerheid Uw rechten als u zich verplaatst binnen

Nadere informatie

Vtlb-rapport. Berekening van het vtlb bij toepassing van de Wet schuldsanering natuurlijke personen. Werkgroep Rekenmethode vtlb van Recofa

Vtlb-rapport. Berekening van het vtlb bij toepassing van de Wet schuldsanering natuurlijke personen. Werkgroep Rekenmethode vtlb van Recofa Vtlb-rapport Berekening van het vtlb bij toepassing van de Wet schuldsanering natuurlijke personen Werkgroep Rekenmethode vtlb van Recofa Versie juli 2009 Volgnummer: 2009:2; bijgewerkt tot 1 juli 2009

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2013 2014 33 204 Wijziging van de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten en de Wet maatschappelijke ondersteuning in verband met invoering van een vermogensinkomensbijtelling

Nadere informatie

STUDENTEN www.centenvoorstudenten.be

STUDENTEN www.centenvoorstudenten.be 2013 CENTEN VOOR STUDENTEN www.centenvoorstudenten.be Deze brochure is een realisatie van de studentenvoorzieningen van alle hogescholen en universiteiten in Vlaanderen. P.4 Studietoelagen van de Vlaamse

Nadere informatie

Deze folder is een uitgave van Sociale Zaken van de gemeente Best, bedoeld om u te informeren. U kunt aan deze folder geen rechten ontlenen.

Deze folder is een uitgave van Sociale Zaken van de gemeente Best, bedoeld om u te informeren. U kunt aan deze folder geen rechten ontlenen. Als u een minimuminkomen hebt is het soms moeilijk om de eindjes aan elkaar te knopen. Al het geld gaat vaak op aan de vaste lasten en de dagelijkse boodschappen. Iets extra s doen of geld opzij zetten

Nadere informatie

Werken in Nederland. Wonen in België

Werken in Nederland. Wonen in België Werken in Nederland Wonen in België Als u in België woont en in Nederland in loondienst werkt, heeft u sinds 1 januari 2003 te maken met het nieuwe belastingverdrag tussen Nederland en België. Deze brochure

Nadere informatie

Wegwijs in... DE OVERSTAP VAN WERKZOEKENDE NAAR ZELFSTANDIGE. Augustus 2011. Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg

Wegwijs in... DE OVERSTAP VAN WERKZOEKENDE NAAR ZELFSTANDIGE. Augustus 2011. Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg Wegwijs in... DE OVERSTAP VAN WERKZOEKENDE NAAR ZELFSTANDIGE Augustus 2011 Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg Deze brochure is gratis te verkrijgen: Telefonisch op het

Nadere informatie

Alles over studiefinanciering Voor studenten en afgestudeerden

Alles over studiefinanciering Voor studenten en afgestudeerden Alles over studiefinanciering Voor studenten en afgestudeerden Inleiding Studeren kost geld. Met studiefinanciering is het mogelijk om de opleiding of studie van je keuze te volgen. Wil je studiefinanciering

Nadere informatie

WERKEN IN DUITSLAND WONEN IN NEDERLAND. Ger Essers FNV Brussel

WERKEN IN DUITSLAND WONEN IN NEDERLAND. Ger Essers FNV Brussel WERKEN IN DUITSLAND & WONEN IN NEDERLAND Ger Essers FNV Brussel 1 Deze uitgave is met grote zorgvuldigheid samengesteld. Toch is het niet uitgesloten dat de tekst onjuistheden bevat of niet volledig is.

Nadere informatie

Infoblad - werknemers Het tijdskrediet 1/5

Infoblad - werknemers Het tijdskrediet 1/5 Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening Voor meer inlichtingen, gelieve contact op te nemen met uw RVA-kantoor. De adressen kunt u vinden in het telefoonboek of op de site : www.rva.be Infoblad - werknemers

Nadere informatie

DE INKOMENSVERVANGENDE TEGEMOETKOMING EN DE INTEGRATIETEGEMOETKOMING

DE INKOMENSVERVANGENDE TEGEMOETKOMING EN DE INTEGRATIETEGEMOETKOMING DE INKOMENSVERVANGENDE TEGEMOETKOMING EN DE INTEGRATIETEGEMOETKOMING JULI 2014 Inhoud WAAROM DEZE BROCHURE?... 4 DE TEGEMOETKOMINGEN... 5 De inkomensvervangende tegemoetkoming 5 Wat? 5 Kan ik een inkomensvervangende

Nadere informatie

Allianz Verzekering rechtsbijstand particulieren

Allianz Verzekering rechtsbijstand particulieren Allianz Nederland Schadeverzekering Allianz Verzekering rechtsbijstand particulieren Verzekeringsvoorwaarden RBD 15 2 Inhoudsopgave Verzekeringsvoorwaarden Rechtsbijstand Particulieren Checklist 5 1. Waarvoor

Nadere informatie

De fiscale hel blijft duren

De fiscale hel blijft duren december 2014 Juridische nieuwsbrief: verschijnt driemaandelijks IDEFISC Internationale vereniging met wetenschappelijk doel - Nummer : 89 - Afgiftekantoor: Brussel V - december 2014 - info@idefisc.be

Nadere informatie

FEBRUARI 2012. Overlevingspensioenen van de overheidssector

FEBRUARI 2012. Overlevingspensioenen van de overheidssector FEBRUARI 2012 Overlevingspensioenen van de overheidssector Deze brochure werd opgesteld door de dienst communicatie van de PDOS. Ze mag niet worden vermenigvuldigd en/of openbaar gemaakt op welke wijze

Nadere informatie

BELASTINGAANGIFTE. Tips om duizenden euro s te besparen Uw woonlening na de zesde staatshervorming Wat met uw buitenlandse rekeningen?

BELASTINGAANGIFTE. Tips om duizenden euro s te besparen Uw woonlening na de zesde staatshervorming Wat met uw buitenlandse rekeningen? DINSDAG 16 JUNI 2015 BELASTINGAANGIFTE 2015 Tips om duizenden euro s te besparen Uw woonlening na de zesde staatshervorming Wat met uw buitenlandse rekeningen? 2 BELASTINGAANGIFTE 2015 DE STANDAARD Nog

Nadere informatie

Nieuw! Fiscaal voordeel van woonkredieten :Sterk vereenvoudigd

Nieuw! Fiscaal voordeel van woonkredieten :Sterk vereenvoudigd HOE AANGIFTE PERSONENBELASTING OPTIMALISEREN? Inhoudsopgave Nieuw! Fiscaal voordeel van woonkredieten :Sterk vereenvoudigd...1 Ook fiscaal voordeel voor ouderopvang!...3 Welk fiscaal voordeel levert huishoudelijke

Nadere informatie

december 2012 De collectieve schuldenregeling Algemeen overzicht van de wetgeving

december 2012 De collectieve schuldenregeling Algemeen overzicht van de wetgeving december 2012 De collectieve schuldenregeling Algemeen overzicht van de wetgeving De collectieve schuldenregeling Algemeen overzicht van de wetgeving Volgende wetten worden in deze brochure behandeld:

Nadere informatie

Uw dubbelrol als directeur-grootaandeelhouder (dga)

Uw dubbelrol als directeur-grootaandeelhouder (dga) Uw dubbelrol als directeur-grootaandeelhouder (dga) Inleiding Als directeur-grootaandeelhouder (dga) van een BV heeft u een bijzondere positie. U bent grootaandeelhouder en dus machthebber over de vennootschap.

Nadere informatie

Werken in het buitenland Fiscale, arbeids- en sociaalverzekeringsrechtelijke aspecten Editie 2015

Werken in het buitenland Fiscale, arbeids- en sociaalverzekeringsrechtelijke aspecten Editie 2015 Werken in het buitenland Editie 2015 Als toonaangevend kantoor is Loyens & Loeff de logische keuze als juridisch en fiscaal partner wanr u in of via Nederland, België of Luxemburg zaken doet. Met onze

Nadere informatie

Wat te doen bij overlijden? februari 2015

Wat te doen bij overlijden? februari 2015 Wat te doen bij overlijden? februari 2015 Inhoud Wat zijn de meest dringende zaken als iemand overleden is? 4 Een arts moet de dood vaststellen 4 Waarschuw een begrafenisondernemer 4 Waarschuw de uitvaartverzekering

Nadere informatie

Rijksdienst voor Pensioenen ~ www.onp.fgov.be

Rijksdienst voor Pensioenen ~ www.onp.fgov.be Rijksdienst voor Pensioenen ~ www.onp.fgov.be Praktische gids voor de gepensioneerde 2008-2009 VLAAMS GEWEST Praktische gids voor de gepensioneerde 2008-2009 2 Inleiding Met pensioen gaan is een ingrijpende

Nadere informatie

WGA-verzekering Eigen Risico. Polisvoorwaarden. WGA-verzekering Eigen Risico

WGA-verzekering Eigen Risico. Polisvoorwaarden. WGA-verzekering Eigen Risico WGA-verzekering Eigen Risico Polisvoorwaarden WGA-verzekering Eigen Risico Polisvoorwaarden Inhoudsopgave 1 Begrippenlijst 2 Algemene Bepalingen 3 Duur en einde van de verzekering 4 Omschrijving van de

Nadere informatie

Fiscale coherentie: a rule of reason

Fiscale coherentie: a rule of reason Fiscale coherentie: a rule of reason Inleiding De Europese Unie heeft op vele terreinen bevoegdheden. Het terrein van de directe belastingen behoort daar niet toe. Dit terrein behoort tot het soevereine

Nadere informatie