VERENIGING VOOR GRENSARBEIDERS VZW

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "VERENIGING VOOR GRENSARBEIDERS VZW"

Transcriptie

1 VERENIGING VOOR GRENSARBEIDERS VZW Juni / 3 VVG-NIEUWS driemaandelijkse uitgave afgiftekantoor: 3930 Hamont-Achel Verantwoordelijk uitgever: Diederik Verweyen, Achel Statie 58, 3930 Hamont-Achel 1. BESTE GRENSARBEIDER, Reeds enkele jaren zoekt de VVG een oplossing voor het probleem van de berekening van de belastingvermindering voor personen ten laste. De VVG heeft het probleem voorgelegd aan de EC, die op haar beurt een officiële ingebrekestelling tegen België is gestart. Als reactie hierop heeft het Belgische ministerie van financiën begin april 2008 een circulaire gepubliceerd. Deze circulaire is echter een wassen neus, want het sluit in Nederland werkende grensarbeidersgezinnen uit van enige financiële tegemoetkoming. Dit betekent echter niet dat we hiermee een streep door onze juridische procedures moeten halen, integendeel. In punt 2 geven we meer uitleg. 2. DE BELASTINGVERMINDERING VOOR PERSONEN TEN LASTE 2.1. Inleiding - In België wordt de belastingvermindering voor personen ten laste toegekend aan de echtgenoot met het hoogste belastbare inkomen. - Bij gezinnen waarbij het hoogste belastbare inkomen uit Nederland komt en vrijgesteld is, levert deze belastingvermindering geen financieel voordeel op. - De VVG vindt dat de wijze waarop deze belastingvermindering wordt berekend, grensarbeidersgezinnen discrimineert. Op 21 april 2008 heeft de Europese Commissie een brief naar de VVG gestuurd ivm met de klacht die de VVG op 24 mei 2007 had ingediend tegen de nieuwe Nederlandse wet op de studiefinanciering. In deze wet is een woonplaatsvereiste opgenomen indien men in aanmerking wil komen op Nederlandse studiefinanciering als men buiten Nederland wil gaan studeren. Volgens de VVG is deze woonplaatsvereiste in strijd met het Europees recht. De Europese Commissie steunt onze visie en heeft Nederland in een schriftelijke aanmaning verzocht de wet aan te passen aan het Europees recht. Meer uitleg vindt u in punt 3. In dit VVG-nieuws komen aan de orde: 2. Belastingvermindering voor personen ten laste 3. De Nederlandse wet op de studiefinanciering 4. De Belgische belastingaangifte 5. Enkele berichten 2.2. De Belgische politiek en de Europese Commissie - Twee jaar geleden heeft de VVG het probleem voorgelegd aan de politieke partijen. Alleen het Vlaams Belang vond ook dat de grensarbeidersgezinnen gediscrimineerd werden. Wetsvoorstellen van het Vlaams Belang worden echter nooit gesteund door andere partijen - De VVG heeft op 26 oktober 2006 het probleem voorgelegd aan Europese Commissaris Barroso. - Op 8 december 2006 meldde de EC ons: Het lijkt er op dat de wijze waarop België de belastingvermindering voor personen ten laste berekent in strijd is met artikel 39 van het EG Verdrag, zoals geïnterpreteerd door het Hof van Justitie in de zaak De Groot (Zaak C-385/00 van 20 juni 2002) - Op 24 april 2008 is de EC een inbreukprocedure tegen de Belgische Staat gestart / 3 VVG-nieuws juni

2 2.3. Het Arrest De Groot? - In de brief van 8 december 2006 verwijst de EC naar het Arrest de Groot van het HvJ (zaak C-385/00 van 12 december 2002). Deze procedure ging over de wijze waarop de Nederlandse belastingdienst de betaalde alimentatiegelden verrekende. De Groot, een inwoner van Nederland, had Nederlandse en buitenlandse inkomsten. - De uitspraak van het Europees Hof van Justitie luidt: 1) Artikel 48 EG-Verdrag (thans, na wijziging, artikel 39 EG) staat in de weg aan een regeling als bedoeld in het hoofdgeding, die al dan niet is overgenomen in een overeenkomst ter voorkoming van dubbele belastingheffing, op grond waarvan een belastingplichtige voor de berekening van zijn inkomstenbelasting in de woonstaat een deel van het profijt van zijn belastingvrije som en van zijn persoonlijke fiscale tegemoetkomingen verliest doordat hij in het betrokken jaar ook in een andere lidstaat inkomsten heeft verworven, waarvoor hij aldaar is belast zonder dat daarbij zijn persoonlijke en gezinssituatie in aanmerking is genomen. 2) Het gemeenschapsrecht stelt geen specifieke eisen aan de wijze waarop in de woonstaat rekening wordt gehouden met de persoonlijke en gezinssituatie van een werknemer die in een bepaald belastingjaar in die staat en in een andere lidstaat inkomsten heeft verworven, althans voorzover de voorwaarden waaronder de woonstaat met deze situatie rekening houdt, geen rechtstreekse of indirecte discriminatie op grond van nationaliteit of een belemmering van een bij het EG-Verdrag gegarandeerde fundamentele vrijheid opleveren. - Een passage uit dit arrest: 101. Methoden ter voorkoming van dubbele belastingheffing of nationale belastingregelingen die tot gevolg hebben dat dubbele belastingheffing wordt voorkomen of verzacht, moeten de belastingplichtigen van de betrokken staten echter wel ervan verzekeren dat hun gehele persoonlijke en gezinssituatie uiteindelijk volledig en naar behoren in aanmerking wordt genomen, ongeacht de wijze waarop de betrokken lidstaten deze verplichting onderling hebben verdeeld, omdat daardoor anders een met de verdragsbepalingen inzake het vrije verkeer van werknemers onverenigbare ongelijke behandeling zou worden gecreëerd die niet het gevolg is van de tussen de nationale stelsels bestaande dispariteiten. - Uit bovenstaande kan worden opgemaakt dat het arrest de Groot geen eenduidig antwoord geeft op ons probleem en op verschillende manieren kan worden geïnterpreteerd De circulaire van het Belgische ministerie van financiën Zoals we in het vorige VVG-nieuws hebben medegedeeld heeft het Belgische ministerie van financiën pas in maart 2008 d.m.v. een circulaire op de officiële ingebrekestelling gereageerd. Uit deze ingewikkelde circulaire kan worden opgemaakt dat in Nederland werkende grensarbeiders worden uitgesloten van enige financiële tegemoetkoming. Uit contacten met de EC blijkt dat voor de EC op dit moment nog onduidelijk is of deze circulaire een gepast antwoord is op de officiële ingebrekestelling van 24 april Juridische procedures - De VVG adviseert grensarbeidersgezinnen een bezwaarschrift in te dienen. Let wel: Het gaat over gehuwden met één inkomen uit Nederland en één uit België en waarbij het vrijgestelde Nederlandse inkomen in België het hoogste belastbare inkomen is., waarop de belastingvermindering voor personen ten laste wordt berekend. - Samen met advocaat Robben is een bezwaarschrift opgesteld. - Leden van de VVG kunnen een bezwaarschrift (samen met uitleg over de procedure) via of per telefoon opvragen (zie kader met inlichtingen). - Belangrijk is dat het bezwaarschrift uiterlijk 6 maanden na de datum van verzending (dit staat op de belastingaanslag) bij de gewestelijke directeur van de belastingen is toegekomen. - Een bezwaarschrift kan enkel worden ingediend tegen de belastingaanslag van één jaar. Grensarbeiders die vorig jaar een bezwaarschrift hebben ingediend dienen dit jaar opnieuw een bezwaarschrift in te dienen Voortgang gestarte juridische procedures We hebben met advocaat Robben afgesproken dat hij alles in het werk stelt zodat de reeds gestarte procedures zo snel mogelijk verlopen. De bezwaarschriften en de verzoekschriften zijn trouwens gebaseerd op de strijdigheid met het dubbelbelastingverdrag met Nederland en niet op het arrest de Groot / 3 VVG-nieuws juni

3 3. DE NEDERLANDSE WET OP DE STUDIEFINANCIERING - Op 22 mei 2007 heeft Nederland een nieuwe discriminerende - wet op de studiefinanciering (WSF) goedgekeurd. - Deze wet is discriminerend omdat er een woonplaatsvereiste is opgenomen: als men buiten Nederland met Nederlandse studiefinanciering wil gaan studeren, dan moet je gedurende tenminste drie jaren in Nederland hebben gewoond in de zes jaren die voorafgaan aan het moment dat je studiefinanciering in het buitenland ingaat. Concreet betekent dit dat kinderen van in Nederland werkende grensarbeiders worden uitgesloten omdat zij per definitie niet in Nederland wonen. - Reeds voor de goedkeuring van deze wet heeft de VVG fel geprotesteerd tegen deze nieuwe wet. Als reactie hierop heeft de Nederlandse Minister van Onderwijs Plasterk (die ook een brief van de VVG mocht ontvangen) via een brief aan de Eerste Kamer laten weten dat er inderdaad een probleem is met kinderen van in het buitenland wonende grensarbeiders en dat hij voor de komende drie jaren een overgangsregeling heeft voorzien. - Na deze brief heeft de Nederlandse Eerste Kamer de nieuwe wet echter goedgekeurd. - Omdat de nieuwe - discriminerende wet is goedgekeurd, heeft de VVG op 24 mei 2007 een klacht ingediend bij de Europese Commissie. Die vindt onze klacht gegrond en de woonplaatsvereiste in de nieuwe wet in strijd met het Europees Recht. - Op 21 april 2008 ontvingen we een brief van de EC waarin zij mededeelt dat ze de Nederlandse regering heeft aangemaand de wet op de studiefinanciering aan te passen aan het Europees Recht. - Het is bijzonder pijnlijk te moeten ervaren dat de Nederlandse politici wisten dat de nieuwe wet discriminerend zou zijn en dat zij puur uit financiële overwegingen kinderen van grensarbeiders wilde uitsluiten - Voor meer informatie : zie ook VVG-nieuws 2007/3 Informatie over de Nederlandse studiefinanciering is te vinden op de website van de Informatie Beheer Groep: Indienen van de belastingaangifte 4. DE BELGISCHE BELASTINGAANGIFTE - De belastingaangifte aanslagjaar 2008, inkomsten 2007 moet ten laatste op 2 juli 2008 bij de belastingdienst worden ingediend Digitale aangifte via Tax-on-web - Een digitale aangifte kan worden gedaan via Tax-on-Web op voorwaarde dat men over een Belgische identiteitskaart en over een SIS-kaart beschikt. - Het is echter niet mogelijk om de eindbelasting te berekenen met Tax calc als men over een buitenlands inkomen beschikt. - Volgens de FOD Financiën kan men met Tax-on-web wel een aangifte met buitenlands vrijgestelde inkomsten doen Belastingprogramma van Louis Raets - Wat het ministerie van financiën niet kan (of niet wil), kan Louis Raets wel. Via hem staat op internet een rekenprogramma waarbij wel met buitenlandse inkomsten kan worden gerekend. Dit is voor grensarbeiders zeer interessant omdat met dit programma verschillende situaties kunnen worden gesimuleerd. - Louis Raets vraagt voor het downloaden van het programma een vrijwillige bijdrage van 5, Let op: vink op pagina 1 aan dat aangever en/of partner een buitenlands inkomen heeft en maak gebruik van het wereldbolletje dat verschijnt voor het ingeven van je inkomsten. We vullen de Nederlandse inkomsten in het vak vrij en de Belgische bij het hokje Belgische in nadat je op het wereldbolletje hebt geklikt Rente uit Nederland - Als je rente uit Nederland ontvangt, dan moeten deze inkomsten worden aangegeven in Deel 2 van de belastingaangifte (codes 1152 en 2152). - Deel 2 wordt aangevraagd op de taxatiedienst waarvan het adres zich bevindt op de aangifte van Deel / 3 VVG-nieuws juni

4 4.5. Uitleg over de belastingaangifte - In deze uitleg beperken we ons tot de belangrijkste elementen die met grensarbeid te maken hebben. Voor bv. belastingaangifte mbt het eigen huis adviseren we contact op te nemen met de kredietinstelling waar de hypotheeklening is afgesloten of met een belastingadviseur De belastingaangifte VAK II. Persoonlijke gegevens en gezinslasten 1.a) aantal kinderen die fiscaal volledig als te uwen laste kunnen worden beschouwd: code 1030: het aantal kinderen ten laste code 1031: het aantal gehandicapte kinderen 1.c) aantal kinderen van minder dan 3 jaar die fiscaal te uwen laste zijn en voor wie u in vak VII, 4 geen uitgaven voor kinderopvang hebt afgetrokken: code 1038: forfaitair bedrag 480 Indien u het effectieve bedrag invult bij vak VII, 4: code 1384: het bedrag met een maximum van 11,20 per dag per kind (officieel attest insluiten) 4.a) aantal ouders, grootouders, overgrootouders, broers en zusters van 65 jaar of ouder die fiscaal te uwen laste kunnen worden beschouwd voorwaarden zijn: * ouder geen inkomen boven 2660 netto heeft * inkomsten uit pensioenen minder dan worden niet meegeteld bij de bepaling v/h inkomen code 1043: max. 2450, code 1044: voor iemand met zware handicap Personen ten laste geven een belastingvermindering die wordt aangerekend op het hoogste belastbare inkomen. Zie ook punt 2 van dit VVG-nieuws. VAK IV.- Wedden,. A 1 wedden en lonen code 250: loon : dit is het loon op de jaaropgaaf min de volledige loonheffing min de inkomensafhankelijke bijdrage voor de zorgverzekeringswet min de nominale premie zorgverzekeringswet (als die op uw jaaropgaaf staat). De premie van de aanvullende ziektekostenverzekering is niet aftrekbaar omdat ze niet verplicht is. code 250: vergoedingen die volledig WAO-verzekerden uit het compensatiefonds ontvangen. A 11 Terugbetaling woon-werkverkeer code 254: het bedrag dat u ontvangen hebt van uw werkgever voor het op en neer rijden van en naar uw woning. code 255: 160 als vrijstelling (indien je gebruik maakt van de werkelijke beroepskosten code 258, dan code 255 open laten) A 13 Niet ingehouden persoonlijke sociale bijdragen code 257: - De nominale premie zorgverzekeringswet (indien die niet op de jaaropgaaf staat). De premie staat op de polis van de ziektekostenverzekeraar. B.1 Werkloosheidsuitkeringen code 260 buitenlandse werkloosheidsuitkeringen bv. de ww C.1 Wettelijke uitkeringen code 266: WAO-uitkeringen. E. Wettelijke en aanvullende brugpensioenen code 281: VUT uitkering H. Bedrijfsvoorheffing code 286: bedrijfsvoorheffing op de tegemoetkoming die volledig WAO-verzekerden uit het compensatiefonds ontvangen (zie code 250) 2008 / 3 VVG-nieuws juni

5 M. Inkomsten of kosten van buitenlandse oorsprong bij 2. Andere: land: Nederland Vul hier de ingevulde codes met de bedragen in. België gaat de inkomsten die hier aangegeven worden vrij stellen van belasting omdat deze reeds in het buitenland belast zijn. VAK IX.- Belastingverminderingen Volgende onkosten geven recht op een belastingvermindering: A. bij code 361: pensioensparen max. 810 (levert voor grensarbeiders alleen vermindering van de aanvullende gemeentebelastingen op). C. bij code 365: PWA cheques max samen met dienstencheques (eerst alle PWA cheques daarna de dienstencheques opgeven) D. bij code 364: dienstencheques Bij C en D worden de belastingvoordelen evenredig verdeeld tussen beide partners volgens de opgegeven inkomsten. De grensarbeider heeft hier dus alleen een klein voordeel bij de aanvullende gemeentebelastingen. E. Win-winlening voor inwoners van het Vlaams Gewest (op wiens naam maakt niet uit) bij code 377 totale bedrag dat op 1/1/2007 was toegekend code 378 totale bedrag dat op 31/12/2007 was toegekend F. bij code 363 en code 369: energiebesparende uitgaven max of 3380 in heel specifieke gevallen G. bij code 367: Passief huis max. 780 H. Renovatie van woning in bepaalde steden (lijst op bij code 396 max. 650 I. bij 380 en code 381: schone auto max. 4270, 800 of 200 Bij code E, F, G, H en I zijn er verschillende voorwaarden waaraan de uitgaven moeten voldoen om in aanmerking te komen voor vermindering. Deze voorwaarden vind je in elke belastinggids. Je moet zelf de belastingvermindering berekenen en opgeven. Daarnaast dien je de kosten op te geven verdeeld volgens het huwelijksvermogensrecht. VAK X. Belastingkredieten code 397 aandelen van het ARKimedesfonds (levert voor grensarbeiders alleen vermindering van de aanvullende gemeentebelastingen op) code 398 Pakket internet voor iedereen max. 147,50 (desktop) of 172 (laptop) VAK XII.- Rekeningen in het buitenland code 1075: kruis ja aan als je in Nederland een rekening hebt (bv. waarop je loon of uitkering wordt gestort). Vul verder naam en voornaam van titularis in en geef het land op waar je deze rekening hebt. Kruis het desbetreffende vakje aan als je ook Deel 2 van de aangifte invult. Deel 2 dient iedereen in te vullen die een rekening in het buitenland bezit. De Nederlandse banken geven aan de Nederlandse fiscus door welke buitenlanders over een rekening beschikken en hoeveel rente ze er ontvangen hebben. Op zijn beurt geeft de Nederlandse fiscus dit door aan de Belgische fiscus. U bent gewaarschuwd. Opmerking Diegenen die niet akkoord gaan met hun aanslag i.v.m. de berekening van belastingvermindering voor personen ten laste zullen opnieuw een bezwaarschrift moeten indienen: zie / 3 VVG-nieuws juni

6 Inlichtingen: Diederik Verweyen: tel. 011/ Luc Moris: tel. 011/ VVG, Haverstraat 65, 3930 Hamont-Achel ADVISEER OOK JE COLLEGA S OM AAN TE SLUITEN! Zodat ook hij of zij op de hoogte is van de ontwikkelingen m.b.t. grensarbeid Meld je aan via onze website en maak 19 over op rekeningnummer op naam van Vereniging Voor Grensarbeiders v.z.w ENKELE BERICHTEN - Juridische procedures tegen de aanvullende crisisbijdrage en tegen het niet fiscaal kunnen aftrekken van de premie voor de particuliere ziektekostenverzekering: Ondanks de juridische uitspraken en de opmerkingen van de Europese Commissie die in het voordeel van de grensarbeider zijn, weigert het Belgische ministerie van financiën de lopende zaken snel af te handelen. We hopen dat eind dit jaar het Hof van Beroep te Antwerpen een definitief arrest kan vestigen. - Studiefinanciering: We willen er u aan herinneren dat studenten die vanuit Nederland studiefinanciering ontvangen en hun diploma behalen, binnen de drie maanden na het behalen van hun diploma een kopie moeten opsturen naar de IB-groep. Als niet tijdig een kopie wordt opgestuurd wordt dit beboet met het terugbetalen van de studiefinanciering! Kinderen van grensarbeiders die voor volgend schooljaar in aanmerking komen voor studiefinanciering dienen deze tijdig aan te vragen. Er wordt nooit met terugwerkende kracht studiefinanciering toegekend!! - EHIC (European Health Insurance Card): Actieve grensarbeiders kunnen gebruik maken van 3 verschillende pasjes, afhankelijk van het land waar de zorg wordt gegeven: Pas van de ziektekostenverzekeraar voor zorg in Nederland. De SIS-kaart voor zorg in België. EHIC (European Health Insurance Card): met de EHIC heeft u recht op noodzakelijke medische zorg tijdens een tijdelijk verblijf in het buitenland, bijvoorbeeld als u met vakantie bent. De EHIC is alleen geldig in landen die vallen binnen de EER (dit zijn de EU, Noorwegen, IJsland en Liechtenstein) en Zwitserland. De EHIC heeft als doel de procedure m.b.t. het verkrijgen van medische hulp voor in Nederland verzekerden in het buitenland en de afwikkeling rondom de verleende hulp voor buitenlandse zorgverleners te vergemakkelijken. De EHIC kunt u aanvragen bij uw Nederlandse zorgverzekeraar. Ook kinderen en eventuele echtgenoot die via de grensarbeider in Nederland verzekerd zijn, dienen een EHIC kaart aan te vragen (zij vragen die aan bij het CVZ). - Afschaffing AOW-partnertoeslag Het Nederlandse ministerie van Sociale Zaken start binnenkort een voorlichtingscampagne over de afschaffing van de AOWpartnertoeslag. In Nederland krijgen de mensen AOW-pensioen op hun 65 ste. Op dit moment krijgt de partner die nog geen 65 jaar is en geen of weinig inkomen heeft, een toeslag van maximaal 50 % van het netto minimumloon. In 1996 is besloten om de AOW-partnertoeslag per 2015 af te schaffen, omdat steeds meer partners economisch zelfstandig zijn. Mensen die op of na 1 januari jaar worden ontvangen geen AOW-partnertoeslag meer voor hun jongere partner. Het is belangrijk dat mensen op de hoogte zijn van de gevolgen die deze afschaffingvoor hen kan hebben, zodat zij tijdig maatregelen kunnen nemen om het mogelijke verlies aan inkomsten op te vangen. Tijdens onze najaarmeetings zal het Bureau Belgische Zaken meer uitleg geven. De VVG wenst iedereen een prachtige zomervakantie Geniet ervan! 2008 / 3 VVG-nieuws juni

VERENIGING VOOR GRENSARBEIDERS VZW

VERENIGING VOOR GRENSARBEIDERS VZW VERENIGING VOOR GRENSARBEIDERS VZW Juni 2012 2012 / 3 VVG-NIEUWS driemaandelijkse uitgave afgiftekantoor: 3930 Hamont-Achel Verantwoordelijk uitgever: Diederik Verweyen, Achel Statie 58, 3930 Hamont-Achel

Nadere informatie

VERENIGING VOOR GRENSARBEIDERS VZW

VERENIGING VOOR GRENSARBEIDERS VZW VERENIGING VOOR GRENSARBEIDERS VZW Juni 2014 2014 / 3 VVG-NIEUWS driemaandelijkse uitgave afgiftekantoor: 3930 Hamont-Achel Verantwoordelijk uitgever: Diederik Verweyen, Achel Statie 58, 3930 Hamont-Achel

Nadere informatie

HOF VAN BEROEP geeft grensarbeiders GELIJK!!!

HOF VAN BEROEP geeft grensarbeiders GELIJK!!! VERENIGING VOOR GRENSARBEIDERS VZW Oktober 2010 2010 / 4 VVG-NIEUWS driemaandelijkse uitgave afgiftekantoor: 3930 Hamont-Achel Verantwoordelijk uitgever: Diederik Verweyen, Achel Statie 58, 3930 Hamont-Achel

Nadere informatie

Datum van inontvangstneming : 26/07/2012

Datum van inontvangstneming : 26/07/2012 Datum van inontvangstneming : 26/07/2012 Vertaling C-303/12-1 Zaak C-303/12 Verzoek om een prejudiciële beslissing Datum van indiening: 21 juni 2012 Verwijzende rechter: Rechtbank van eerste aanleg te

Nadere informatie

Uw Belgisch of Duits pensioen in uw aangifte inkomstenbelasting

Uw Belgisch of Duits pensioen in uw aangifte inkomstenbelasting Uw Belgisch of Duits pensioen in uw aangifte inkomstenbelasting 1. Inleiding In Nederland wonen veel pensioengenieters die een deel van hun ouderdomspensioen ontvangen uit het buitenland. Genieters van

Nadere informatie

VERENIGING VOOR GRENSARBEIDERS VZW

VERENIGING VOOR GRENSARBEIDERS VZW VERENIGING VOOR GRENSARBEIDERS VZW Januari 2007 2007 / 1 VVG-NIEUWS driemaandelijkse uitgave afgiftekantoor: 3930 Hamont-Achel Verantwoordelijk uitgever: Diederik Verweyen, Achel Statie 58, 3930 Hamont-Achel

Nadere informatie

Aangifte. Aangifte. Aangifte 2009-04-30. Aangifte Personenbelasting AJ 2009 Zwevegem 24 / 25 / 29 april 2009

Aangifte. Aangifte. Aangifte 2009-04-30. Aangifte Personenbelasting AJ 2009 Zwevegem 24 / 25 / 29 april 2009 mogelijkheden tot indiening van de aangifte Evelyn Decruyenaere Personenbelasting AJ 2009 Zwevegem 24 / 25 / 29 april 2009 Papieren aangifte TOW wijzigingen nieuw aangifteformulier code bestaat nu uit

Nadere informatie

Zorgtoeslag aanvragen

Zorgtoeslag aanvragen 12345toe 2011 Toelichting Aanvragen Zorgtoeslag 1 2 3 Vul het formulier in Stuur het ingevulde formulier terug U ontvangt binnen acht weken bericht Inhoud Toeslag aanvragen 2 Voorwaarden 3 Toeslagpartner

Nadere informatie

Afz.: Infocenter Antwerpen Italiëlei 4 B Antwerpen. Artikelnummer: Datum van uitvoerbaar- Gemeente: verklaring kohier: 06/11/2017

Afz.: Infocenter Antwerpen Italiëlei 4 B Antwerpen. Artikelnummer: Datum van uitvoerbaar- Gemeente: verklaring kohier: 06/11/2017 Antwerpen, 8 november 2017 Federale verheidsdienst FINANCIEN Afz.: Infocenter Antwerpen Italiëlei 4 B 1 2000 Antwerpen Algemene Administratie van de Fiscaliteit Rep.-Nr.: Nationaal nummer: Artikelnummer:

Nadere informatie

Home > Zoekresultaten > Circulaire AAFisc Nr. 27/2014 (nr. Ci.RH.331/ ) dd

Home > Zoekresultaten > Circulaire AAFisc Nr. 27/2014 (nr. Ci.RH.331/ ) dd Page 1 of 7 Home > Zoekresultaten > Circulaire AAFisc Nr. 27/2014 (nr. Ci.RH.331/633.468) dd. 01.07.2014 Algemene Administratie van de Fiscaliteit - Operationele Expertise en Ondersteuning Dienst PB/Geschillen

Nadere informatie

ADMB KINDERBIJSLAGFONDS VZW, SINT-CLARASTRAAT 48, 8000 BRUGGE

ADMB KINDERBIJSLAGFONDS VZW, SINT-CLARASTRAAT 48, 8000 BRUGGE ADMB KINDERBIJSLAGFONDS VZW, SINT-CLARASTRAAT 48, 8000 BRUGGE Mevrouw, mijnheer, Met dit formulier kun je als je met je gezin in België woont een toeslag op de kinderbijslag aanvragen als: langdurig werkloze

Nadere informatie

Personenbelasting en aanvullende belastingen - Belasting

Personenbelasting en aanvullende belastingen - Belasting Federale verheidsdienst FINANCIEN Afz.: Team Inning Antwerpen 2 Kruisbogenhofstraat 24 2500 Lier Algemene Administratie van de Fiscaliteit Rep.-Nr. : pagina : 1 / 5 Personenbelasting en aanvullende belastingen

Nadere informatie

VERENIGING VOOR GRENSARBEIDERS VZW

VERENIGING VOOR GRENSARBEIDERS VZW VERENIGING VOOR GRENSARBEIDERS VZW Mei 2002 2002 / 3 VVG-NIEUWS driemaandelijkse uitgave afgiftekantoor: 3930 Hamont-Achel Verantwoordelijk uitgever: Diederik Verweyen, Achel Statie 58, 3930 Hamont-Achel

Nadere informatie

Recht op een toeslag op de kinderbijslag. Mevrouw, mijnheer,

Recht op een toeslag op de kinderbijslag. Mevrouw, mijnheer, P19Fisc-B dienst datum onze ref. uw ref. contact telefoon telefax De gegevens die u op dit formulier invult, worden verzameld voor de vestiging van het recht op kinderbijslag en de betaling ervan. Ze worden

Nadere informatie

Instelling. Onderwerp. Datum

Instelling. Onderwerp. Datum Instelling Tiberghien Advocaten www.tiberghien.be Onderwerp Welke interesten en dividenden komen in aanmerking voor voordelen arrest Dijkman? Datum 3 december 2010 Copyright and disclaimer De inhoud van

Nadere informatie

Terug te sturen naar: PB ANDERLECHT Je rijksregisternummer: Ons kenmerk: Telefoon:

Terug te sturen naar: PB ANDERLECHT Je rijksregisternummer: Ons kenmerk: Telefoon: Terug te sturen naar: PB 10020 1070 ANDERLECHT Je rijksregisternummer: Ons kenmerk: Telefoon: 02 643 18 11 E-mail: infokbaf@attentia.be Betreft: Aanvraag voor een toeslag op de kinderbijslag Beste Met

Nadere informatie

Afz.: Infocenter Antwerpen Italiëlei 4 B Antwerpen. Artikelnummer: Datum van uitvoerbaar- Gemeente: verklaring kohier: 06/11/2017

Afz.: Infocenter Antwerpen Italiëlei 4 B Antwerpen. Artikelnummer: Datum van uitvoerbaar- Gemeente: verklaring kohier: 06/11/2017 Antwerpen, 8 november 2017 Federale verheidsdienst FINANCIEN Afz.: Infocenter Antwerpen Italiëlei 4 B 1 2000 Antwerpen Algemene Administratie van de Fiscaliteit Rep.-Nr.: Nationaal nummer: Artikelnummer:

Nadere informatie

CONSCIENCE Hendrik BEERENS Martha Koning Albert II laan 15 1860 Meise

CONSCIENCE Hendrik BEERENS Martha Koning Albert II laan 15 1860 Meise Federale Overheidsdienst FINANCIEN Afz.: ONTVANGKANTOOR LONDERZEEL STATIONSSTRAAT 90/2 1840 LONDERZEEL Algemene administratie van de FISCALITEIT CONSCIENCE Hendrik BEERENS Martha Koning Albert II laan

Nadere informatie

Zorgtoeslag aanvragen

Zorgtoeslag aanvragen 12345toe 2008 Aanvragen Toelichting Zorgtoeslag 1 2 3 Vul het formulier in Stuur het ingevulde formulier terug U ontvangt binnen acht weken bericht Inhoud Toeslag aanvragen 2 Voorwaarden 3 Toeslagpartner

Nadere informatie

Recht op een toeslag op de kinderbijslag

Recht op een toeslag op de kinderbijslag Terug te sturen naar: PB 10020 1070 ANDERLECHT Ons kenmerk: Dossierbeheerder: Telefoon: 02 643 18 11 E-mail: infokbaf@attentia.be De gegevens die u op dit formulier invult, worden verzameld voor de vestiging

Nadere informatie

Berekening inkomsten naar Duitse fiscale maatstaven

Berekening inkomsten naar Duitse fiscale maatstaven Inkomstenbelasting. Loonbelasting. Onbeperkte belastingplicht in Duitsland. Gebruik formulier Bescheinigung EU/EWR. Directoraat-generaal Belastingdienst, Cluster Fiscaliteit Mededeling van 1 december 2015,

Nadere informatie

Met dit formulier kun je als je met je gezin in België woont een toeslag op de kinderbijslag aanvragen als:

Met dit formulier kun je als je met je gezin in België woont een toeslag op de kinderbijslag aanvragen als: Model S Mevrouw Mijnheer Met dit formulier kun je als je met je gezin in België woont een toeslag op de kinderbijslag aanvragen als: - langdurig werkloze (ten minste 6 maanden), - zieke (ten minste 6 maanden),

Nadere informatie

EUROPEES PARLEMENT. Commissie verzoekschriften MEDEDELING AAN DE LEDEN

EUROPEES PARLEMENT. Commissie verzoekschriften MEDEDELING AAN DE LEDEN EUROPEES PARLEMENT 2004 Commissie verzoekschriften 2009 19.10.2007 MEDEDELING AAN DE LEDEN Betreft: Verzoekschrift 478/98, ingediend door W. E. JOHANN (Duitse nationaliteit), over zijn problemen met de

Nadere informatie

Als u gaat werken in Duitsland

Als u gaat werken in Duitsland DD-NR Regelingen en voorzieningen CODE 3.1.2.313 Als u gaat werken algemene informatie bronnen Brochure Belastingdienst, uitgave 2008; www.belastingdienst.nl Als u in Nederland woont en gaat werken, gaat

Nadere informatie

Artikel WIB. (16 - aj. 2005) 518

Artikel WIB. (16 - aj. 2005) 518 Omschrijving WONINGAFTREK (oud stelsel) Forfaitaire aftrek eigen woning: - verhoging persoon ten laste: - maximumbedrag netto-inkomen woningaftrek: BEROEPSINKOMSTEN Artikel WIB (16 - aj. 2005) 518 Basisbedrag

Nadere informatie

FAQ belastingvermindering voor uitgaven voor de beveiliging van een woning tegen diefstal of brand

FAQ belastingvermindering voor uitgaven voor de beveiliging van een woning tegen diefstal of brand FAQ belastingvermindering voor uitgaven voor de beveiliging van een woning tegen diefstal of brand Wie kan aanspraak maken op deze belastingvermindering? Om aanspraak te maken op deze belastingvermindering

Nadere informatie

Studentenarbeid. Weerslag op de belastingtoestand van de student en die van zijn ouders - Inkomstenjaren 2011 en 2012 -

Studentenarbeid. Weerslag op de belastingtoestand van de student en die van zijn ouders - Inkomstenjaren 2011 en 2012 - EENDRACHT MAAKT MACHT Federale Overheidsdienst FINANCIEN Studentenarbeid Weerslag op de belastingtoestand van de student en die van zijn ouders - Inkomstenjaren 2011 en 2012 - Ik heb gewerkt als student.

Nadere informatie

VERENIGING VOOR GRENSARBEIDERS VZW

VERENIGING VOOR GRENSARBEIDERS VZW VERENIGING VOOR GRENSARBEIDERS VZW December 2005 2005 / 5 VVG-NIEUWS driemaandelijkse uitgave afgiftekantoor: 3930 Hamont-Achel Verantwoordelijk uitgever: Diederik Verweyen, Achel Statie 58, 3930 Hamont-Achel

Nadere informatie

Rechtsbijstand bij bemiddeling

Rechtsbijstand bij bemiddeling Rechtsbijstand bij bemiddeling De wet van 21 februari 2005 in verband met de bemiddeling heeft de mogelijkheid geopend rechtsbijstand toe te kennen in elke procedure van vrijwillige of gerechtelijke bemiddeling

Nadere informatie

Indexering aj. 2016 aj. 2017

Indexering aj. 2016 aj. 2017 Van Belleghem Kluwer Opleidingen voor Bank Verzekering Accountancy Lieven Van Belleghem Indexering aj. 2016 aj. 2017 Indexcoëfficiënt belastingvrije som en bestaansmiddelen = aj.2016 = 1,7321 / aj.2017

Nadere informatie

Werken in. Duitsland. Wonen in België. Uw toestand op fiscaal vlak in België

Werken in. Duitsland. Wonen in België. Uw toestand op fiscaal vlak in België Werken in Duitsland Wonen in België Deze brochure geeft informatie over de wijzigingen die de aanvullende Overeenkomst van 5/11/2002 bij de Belgisch- Duitse Overeenkomst tot het vermijden van dubbele belasting

Nadere informatie

Directoraat-generaal Belastingdienst, Cluster Fiscaliteit. Besluit van 26 april 2013, nr. DGB 2013/201M

Directoraat-generaal Belastingdienst, Cluster Fiscaliteit. Besluit van 26 april 2013, nr. DGB 2013/201M Inkomstenbelasting. Keuzeregeling voor buitenlandse belastingplichtigen; inhaal - en terugnameregeling bij negatieve inkomsten uit eigen woning en belastingvermindering bij keuzerecht Directoraat-generaal

Nadere informatie

Is de ingehouden dividendbelasting verrekenbaar? Inwoner van Nederland

Is de ingehouden dividendbelasting verrekenbaar? Inwoner van Nederland Is de ingehouden dividendbelasting verrekenbaar? Inwoner van Nederland SynVest is als fiscale beleggingsinstelling verplicht om 15% dividendbelasting in te houden op uitgekeerd dividend en dit af te dragen

Nadere informatie

FAQ belastingvermindering voor uitgaven voor de beveiliging van een woning tegen diefstal of brand

FAQ belastingvermindering voor uitgaven voor de beveiliging van een woning tegen diefstal of brand FAQ belastingvermindering voor uitgaven voor de beveiliging van een woning tegen diefstal of brand Wie kan aanspraak maken op deze belastingvermindering? Om aanspraak te maken op deze belastingvermindering

Nadere informatie

Studentenarbeid. Weerslag op de belastingtoestand van de student en die van zijn ouders - Inkomstenjaren 2013 en 2014 -

Studentenarbeid. Weerslag op de belastingtoestand van de student en die van zijn ouders - Inkomstenjaren 2013 en 2014 - EENDRACHT MAAKT MACHT Federale Overheidsdienst FINANCIEN Studentenarbeid Weerslag op de belastingtoestand van de student en die van zijn ouders - Inkomstenjaren 2013 en 2014 - Ik heb gewerkt als student.

Nadere informatie

Afz.: Infocenter Gent Gaston Crommenlaan 6 B Gent. DELLAERT Kristof FELS Ellen Stationsstraat AALST

Afz.: Infocenter Gent Gaston Crommenlaan 6 B Gent. DELLAERT Kristof FELS Ellen Stationsstraat AALST Federale Algemene Administratie van de Fiscaliteit Rep.-Nr. : 987654320 pagina : / 5 Overheidsdienst FINANCIEN Afz.: Infocenter Gent Gaston Crommenlaan 6 B3 9050 Gent DELLAERT Kristof FELS Ellen Stationsstraat

Nadere informatie

Aangifte PB Persconferentie. Koen Geens Minister van Financiën. Carlos Six Administrateur-generaal van de Fiscaliteit. 29 april 2014 Fedopress

Aangifte PB Persconferentie. Koen Geens Minister van Financiën. Carlos Six Administrateur-generaal van de Fiscaliteit. 29 april 2014 Fedopress Aangifte PB 2014 Koen Geens Minister van Financiën Persconferentie Carlos Six Administrateur-generaal van de Fiscaliteit 29 april 2014 Fedopress Krachtlijnen > Keuzevrijheid voor de burger 2 miljoen vereenvoudigde

Nadere informatie

Aanvraag voor een toeslag op de kinderbijslag voor gezinnen BUI TEN België

Aanvraag voor een toeslag op de kinderbijslag voor gezinnen BUI TEN België Terug te sturen naar: PB 10020 1070 ANDERLECHT Ons kenmerk: Dossierbeheerder: Telefoon: 02 643 18 11 E-mail: infokbaf@attentia.be De gegevens die u op dit formulier invult, worden verzameld voor de vestiging

Nadere informatie

Brondatum:

Brondatum: Keuzeregeling voor buitenlandse belastingplichtigen; inhaal- en terugnameregeling bij negatieve inkomsten uit eigen woning en belastingvermindering bij keuzerecht Brondatum: 26-04-2013 De keuzeregeling

Nadere informatie

Groenboek Zesde Staatshervorming. Subcluster fiscaliteit en financiering

Groenboek Zesde Staatshervorming. Subcluster fiscaliteit en financiering Groenboek Zesde Staatshervorming Subcluster fiscaliteit en financiering 1. Verenigbaarheid van de regionale fiscaliteit met het Europees recht 2. De Vlaamse bevoegdheden in de personenbelasting 3. De niet-bevoegdheidsoverdracht

Nadere informatie

Inkomsten, goederen en rekeningen in het buitenland

Inkomsten, goederen en rekeningen in het buitenland Inkomsten, goederen en rekeningen in het buitenland - 2017 - Inhoudstafel Moet u uw buitenlandse inkomsten, goederen en rekeningen aangeven? 3 1. In 2016 ontving ik loon van buitenlandse oorsprong 3 1.1.

Nadere informatie

Met dit formulier kunt u als u met uw gezin in België woont een VOORLOPIGE toeslag op de kinderbijslag aanvragen als:

Met dit formulier kunt u als u met uw gezin in België woont een VOORLOPIGE toeslag op de kinderbijslag aanvragen als: Mevrouw Mijnheer Met dit formulier kunt u als u met uw gezin in België woont een toeslag op de kinderbijslag aanvragen als: - Langdurig werkloze (tenminste 6 maanden) - Zieke (tenminste 6 maanden) - Bruggepensioneerde

Nadere informatie

SOFISK Aangifte personenbelasting 2014 : stilte voor de storm van volgend jaar.

SOFISK Aangifte personenbelasting 2014 : stilte voor de storm van volgend jaar. SOFISK 2014 Versie 2014.7.6 (10/06/2014) Personenbelasting o Beknopte afdruk: Kinderopvang werd niet afgedrukt. Vennootschapsbelasting o Correctie bij overname gegevens van vorig jaar. Versie 2014.7.5

Nadere informatie

Van Belleghem Kluwer Opleidingen voor Bank Verzekering Accountancy

Van Belleghem Kluwer Opleidingen voor Bank Verzekering Accountancy Van Belleghem Kluwer Opleidingen voor Bank Verzekering Accountancy Lieven Van Belleghem Indexering fiscale bedragen aj. 2017 aj. 2018 Indexcoëfficiënt belastingvrije som en bestaansmiddelen = aj.2017 =

Nadere informatie

Aanvullende toelichting Belasting berekenen bij emigratie of immigratie in 2016

Aanvullende toelichting Belasting berekenen bij emigratie of immigratie in 2016 Belastingdienst 16 2016 Aanvullende toelichting Belasting berekenen bij emigratie of immigratie in 2016 Deze aanvullende toelichting hoort bij de M-aangifte 2016. In het Overzicht inkomsten en aftrekposten

Nadere informatie

Eigen bijdrage 2016. Verblijf in een zorginstelling Persoonsgebonden budget Wlz Volledig of modulair pakket thuis Beschermd wonen

Eigen bijdrage 2016. Verblijf in een zorginstelling Persoonsgebonden budget Wlz Volledig of modulair pakket thuis Beschermd wonen Eigen bijdrage 2016 Verblijf in een zorginstelling Persoonsgebonden budget Wlz Volledig of modulair pakket thuis Beschermd wonen Deze folder gaat over de eigen bijdrage voor zorg vanuit de Wet langdurige

Nadere informatie

Gelieve de volledige lijst te doorlopen en fiches toe te voegen waar nodig

Gelieve de volledige lijst te doorlopen en fiches toe te voegen waar nodig Checklist aangifte personenbelasting aanslagjaar 2015 - inkomstenjaar 2014 Gelieve de volledige lijst te doorlopen en fiches toe te voegen waar nodig DEEL 1 Bijlagen: I ingevulde checklist aangifte personenbelasting

Nadere informatie

CONSCIENCE Hendrik BEERENS Martha Koning Albert II laan 15 1860 Meise

CONSCIENCE Hendrik BEERENS Martha Koning Albert II laan 15 1860 Meise Federale Overheidsdienst FINANCIEN Afz.: Ontvangkantoor Londerzeel Stationsstraat 90 B 2 1840 Londerzeel Algemene administratie van de FISCALITEIT CONSCIENCE Hendrik BEERENS Martha Koning Albert II laan

Nadere informatie

Aanvullende toelichting Belasting berekenen bij emigratie of immigratie in 2015

Aanvullende toelichting Belasting berekenen bij emigratie of immigratie in 2015 Belastingdienst 15 2015 Aanvullende toelichting Belasting berekenen bij emigratie of immigratie in 2015 IB 331-1B51PL Deze aanvullende toelichting hoort bij de M aangifte 2015. In het Overzicht inkomsten

Nadere informatie

Kwijtschelding van gemeentelijke belastingen 2016

Kwijtschelding van gemeentelijke belastingen 2016 Gemeente Horst aan de Maas Wilhelminaplein 6 / Postbus 6005 5960 AA Horst Tel (077) 477 97 77 Fax (077) 477 97 50 ` Bank nr. NL48RABO0123601150 Website www.horstaandemaas.nl Toelichting Kwijtschelding

Nadere informatie

VERENIGING VOOR GRENSARBEIDERS VZW

VERENIGING VOOR GRENSARBEIDERS VZW VERENIGING VOOR GRENSARBEIDERS VZW Januari 2004 2004 / 1 VVG-NIEUWS driemaandelijkse uitgave afgiftekantoor: 3930 Hamont-Achel Verantwoordelijk uitgever: Diederik Verweyen, Achel Statie 58, 3930 Hamont-Achel

Nadere informatie

Verhoogde belasting vrije som voor personen met beperkt inkomen: 7.380,00 euro (7.350,00)

Verhoogde belasting vrije som voor personen met beperkt inkomen: 7.380,00 euro (7.350,00) De geïndexeerde bedragen voor aanslagjaar 2016 werden door de Federale Overheidsdienst Financiën bekendgemaakt en gepubliceerd in het Belgisch staatsblad. Wij geven u een overzicht van de belangrijkste

Nadere informatie

Verzoek tot kwijtschelding van gemeentelijke belastingen voor ondernemers

Verzoek tot kwijtschelding van gemeentelijke belastingen voor ondernemers Terugzenden aan: Team Geo Informatie en Belastingen Postbus 91 8200 AB Lelystad Verzoek tot kwijtschelding van gemeentelijke belastingen voor ondernemers Openingstijden publieksbalie: ma t/m do. 9.00-100

Nadere informatie

Adviestabel ouderbijdragen kinderopvang 2003

Adviestabel ouderbijdragen kinderopvang 2003 Toelichting bij het formulier voor de berekening van het belastbaar inkomen 1. Algemeen Vooraf Ouders betalen de hoogste ouderbijdrage, tenzij zij kunnen aantonen dat het gezamenlijke belastbaar huishoudinkomen

Nadere informatie

Eigen bijdrage Zorg met Verblijf 2013

Eigen bijdrage Zorg met Verblijf 2013 Eigen bijdrage Zorg met Verblijf 2013 Woont u in een zorginstelling? Bijvoorbeeld in een verzorgingshuis, een psychiatrische inrichting of een andere instelling waar u verzorgd, verpleegd of begeleid wordt?

Nadere informatie

Verzekering en zorg buitenland

Verzekering en zorg buitenland Verzekering en zorg buitenland Begrippenlijst Acceptatieplicht De zorgverzekeraar is verplicht u te accepteren voor de zorgverzekering. Hij mag u niet weigeren vanwege uw leeftijd, gezondheidstoestand

Nadere informatie

Woordje uitleg. Formulier 225 Deel A. Aangifte van de gezinssituatie en de inkomsten teneinde het uitkeringspercentage te bepalen

Woordje uitleg. Formulier 225 Deel A. Aangifte van de gezinssituatie en de inkomsten teneinde het uitkeringspercentage te bepalen Woordje uitleg Formulier 225 Deel A Aangifte van de gezinssituatie en de inkomsten teneinde het uitkeringspercentage te bepalen 1. Waarom ontvangt u deze vragenlijst? U ontvangt een uitkering van uw ziekenfonds.

Nadere informatie

FEDERALE OVERHEIDSDIENST JUSTITIE Postadres:Waterloolaan 115 1000 BRUSSEL l

FEDERALE OVERHEIDSDIENST JUSTITIE Postadres:Waterloolaan 115 1000 BRUSSEL l FEDERALE OVERHEIDSDIENST JUSTITIE Postadres:Waterloolaan 115 1000 BRUSSEL l Kantooradres: Hallepoortlaan 5/8 3 e Verdieping 1060 BRUSSEL COMMISSIE VOOR FINANCIËLE HULP AAN SLACHTOFFERS VAN OPZETTELIJKE

Nadere informatie

VERENIGING VOOR GRENSARBEIDERS VZW

VERENIGING VOOR GRENSARBEIDERS VZW VERENIGING VOOR GRENSARBEIDERS VZW Oktober 2004 2004 / 4 VVG-NIEUWS driemaandelijkse uitgave afgiftekantoor: 3930 Hamont-Achel Verantwoordelijk uitgever: Diederik Verweyen, Achel Statie 58, 3930 Hamont-Achel

Nadere informatie

VERENIGING VOOR GRENSARBEIDERS VZW

VERENIGING VOOR GRENSARBEIDERS VZW VERENIGING VOOR GRENSARBEIDERS VZW Januari 2008 2008 / 1 VVG-NIEUWS driemaandelijkse uitgave afgiftekantoor: 3930 Hamont-Achel Verantwoordelijk uitgever: Diederik Verweyen, Achel Statie 58, 3930 Hamont-Achel

Nadere informatie

Uw zorgtoeslag wijzigen

Uw zorgtoeslag wijzigen 12345toe 2008 Wijzigen Toelichting Zorgtoeslag 1 2 3 Vul het formulier in Stuur het ingevulde formulierblad met het voorblad terug U ontvangt binnen acht weken bericht Inhoud Toeslag wijzigen 2 Voorwaarden

Nadere informatie

Betreft: Aanvraag voor een toeslag op de kinderbijslag voor gezinnen buiten België

Betreft: Aanvraag voor een toeslag op de kinderbijslag voor gezinnen buiten België MOD. 19_Fisc dienst datum onze ref. uw ref. contact telefoon telefax De gegevens die u op dit formulier invult, worden verzameld voor de vestiging van het recht op kinderbijslag en de betaling ervan. Ze

Nadere informatie

Uw kindertoeslag wijzigen

Uw kindertoeslag wijzigen 12345toe 2008 Wijzigen Toelichting Kindertoeslag 1 2 3 Vul het formulier in Stuur het ingevulde formulier terug U ontvangt binnen acht weken bericht Inhoud Toeslag wijzigen Voorwaarden 2 3 Uw kindertoeslag

Nadere informatie

VERENIGING VOOR GRENSARBEIDERS VZW

VERENIGING VOOR GRENSARBEIDERS VZW VERENIGING VOOR GRENSARBEIDERS VZW Januari 2014 2014 / 1 VVG-NIEUWS driemaandelijkse uitgave afgiftekantoor: 3930 Hamont-Achel Verantwoordelijk uitgever: Diederik Verweyen, Achel Statie 58, 3930 Hamont-Achel

Nadere informatie

Een eigen inkomen met de Wajong

Een eigen inkomen met de Wajong uwv.nl werk.nl Een eigen inkomen met de Wajong Als u zelf geen geld kunt verdienen Meer informatie Deze brochure geeft algemene informatie. Heeft u na het lezen nog vragen? Kijk dan op uwv.nl. U kunt ook

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Dividendbelasting; Inkomstenbelasting; Vennootschapsbelasting; EU-recht

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Dividendbelasting; Inkomstenbelasting; Vennootschapsbelasting; EU-recht STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 22561 29 april 2016 Dividendbelasting; Inkomstenbelasting; Vennootschapsbelasting; EU-recht 25 april 2016 nr. DGB 2016/1731M

Nadere informatie

De Zorgverzekeringswet per 1 januari 2006 bij wonen in België en werken in Nederland

De Zorgverzekeringswet per 1 januari 2006 bij wonen in België en werken in Nederland De Zorgverzekeringswet per 1 januari 2006 Vanaf 1 januari 2006 is in Nederland de Zorgverzekeringswet (Zvw) in werking. Deze wet is de basis van een geheel nieuw Nederlands verzekeringstelsel voor ziektekosten.

Nadere informatie

Tarieven personenbelasting

Tarieven personenbelasting Tarieven personenbelasting Gezamenlijk belastbaar inkomen INKOMSTENSCHIJF BELASTING OP VORIGE INK13 AJ14 0,00 8 590,00 25 % 8 590,00 12 220,00 30 % 2 147,50 12 220,00 20 370,00 40 % 3 236,50 20 370,00

Nadere informatie

Wonen in Duitsland 2016

Wonen in Duitsland 2016 Wonen in Duitsland 2016 Team Grensoverschrijdend Werken en Ondernemen (GWO) Nicole Janssen Inhoud presentatie Verdrag ter voorkoming van dubbele belasting NL-D: Uitkeringen in belastingverdrag tot en met

Nadere informatie

Aanvullende toelichting Belasting berekenen bij emigratie of immigratie in 2016

Aanvullende toelichting Belasting berekenen bij emigratie of immigratie in 2016 Belastingdienst 16 2016 Aanvullende toelichting Belasting berekenen bij emigratie of immigratie in 2016 Deze aanvullende toelichting hoort bij de M-aangifte 2016. In het Overzicht inkomsten en aftrekposten

Nadere informatie

CIRCULAIRE AOIF Nr. 27/2010

CIRCULAIRE AOIF Nr. 27/2010 CIRCULAIRE AOIF Nr. 27/2010 Federale Overheidsdienst Brussel, 31 maart 2010 FINANCIEN ----------------------------------------- Personenbelasting. Administratie van de ondernemings- Bijzondere bijdrage

Nadere informatie

Lieven Van Belleghem

Lieven Van Belleghem Praktische Belastingservice voor Bank Verzekering Accountancy Lieven Van Belleghem Indexering fiscale bedragen aj. 2018 aj. 2019 Indexcoëfficiënt belastingvrije som en bestaansmiddelen = aj.2018 = 1,7761

Nadere informatie

Eigen bijdrage Zorg met Verblijf 2013

Eigen bijdrage Zorg met Verblijf 2013 Regelingen en voorzieningen CODE 1.4.3.528 Eigen bijdrage Zorg met Verblijf 2013 brochure bronnen de brochure Eigen bijdrage Zorg met Verblijf 2013 van het CAK (uitgave november 2012). De brochure is ook

Nadere informatie

VERENIGING VOOR GRENSARBEIDERS VZW

VERENIGING VOOR GRENSARBEIDERS VZW VERENIGING VOOR GRENSARBEIDERS VZW Januari 2013 2013 / 1 VVG-NIEUWS driemaandelijkse uitgave afgiftekantoor: 3930 Hamont-Achel Verantwoordelijk uitgever: Diederik Verweyen, Achel Statie 58, 3930 Hamont-Achel

Nadere informatie

Kwalificerende Buitenlandse Belastingplichtige 2015

Kwalificerende Buitenlandse Belastingplichtige 2015 Kwalificerende Buitenlandse Belastingplichtige 2015 Nicole MSH Janssen Team GWO Inhoud presentatie Belastingverdrag tot en met 2015 Werken in Nederland Uitkering uit Nederland Fiscaal partnerschap (fp)

Nadere informatie

Aangifte PB 2015. Persconferentie. Johan Van Overtveldt. 28 april 2015 North Galaxy. Minister van Financiën

Aangifte PB 2015. Persconferentie. Johan Van Overtveldt. 28 april 2015 North Galaxy. Minister van Financiën Aangifte PB 2015 Persconferentie Johan Van Overtveldt Minister van Financiën 28 april 2015 North Galaxy 1 Agenda Indienen van de aangifte De aangifte 2015 Nieuwe berekening van de belastingen Bedrag pensioensparen

Nadere informatie

3.163,01 BE6256789123 GKCC BEBB

3.163,01 BE6256789123 GKCC BEBB Federale Overheidsdienst FINANCIEN Algemene administratie van de FISCALITEIT Terugzendadres voor de Post: ONTVANGK. AALST VLAANDERENSTRAAT 9300 AALST DELLAERT Kristof FELS Ellen Stationsstraat 5 9300 Aalst

Nadere informatie

De Fairness Tax: nieuwe minimumbelasting voor grote vennootschappen?

De Fairness Tax: nieuwe minimumbelasting voor grote vennootschappen? De Fairness Tax: nieuwe minimumbelasting voor grote vennootschappen? Op 30 juli 2013 werd de wet houdende diverse bepalingen omtrent de nieuwe fiscale maatregelen in het kader van de begrotingscontrole

Nadere informatie

Aangifte PB 2011. Didier REYNDERS Vice-eersteminister. Financiën. Bernard CLERFAYT Staatssecretaris voor de Modernisering van

Aangifte PB 2011. Didier REYNDERS Vice-eersteminister. Financiën. Bernard CLERFAYT Staatssecretaris voor de Modernisering van Didier REYNDERS Vice-eersteminister eersteminister en Minister van Financiën Bernard CLERFAYT Staatssecretaris voor de Modernisering van Financiën What s new? Nieuw 1. Belastingvermindering voor de bouw,

Nadere informatie

Wonen in het buitenland: wat betekent dat voor uw ziektekostenverzekering?

Wonen in het buitenland: wat betekent dat voor uw ziektekostenverzekering? Wonen in het buitenland: wat betekent dat voor uw ziektekostenverzekering? De invoering van de nieuwe Zorgverzekeringswet per 1 januari 2006 2 Inhoudsopgave 1. Nieuwe Zorgverzekeringswet per 1 januari

Nadere informatie

Personenbelasting en aanvullende belastingen - Belasting

Personenbelasting en aanvullende belastingen - Belasting Federale verheidsdienst FINANCIEN Afz.: Team Invordering Leuven 2 Philipssite 3a B 2 3001 Heverlee Algemene Administratie van de Fiscaliteit Rep.-Nr. : pagina : 1 / 5 Personenbelasting en aanvullende belastingen

Nadere informatie

1. Wie krijgt kinderopvangtoeslag?

1. Wie krijgt kinderopvangtoeslag? Bron: Brochure Kinderopvangtoeslag 2008, mei 2008 van de Belastingdienst/Toeslagen Kinderopvangtoeslag Krijgt u kinderopvangtoeslag? Dan is deze brochure interessant voor u. U vindt hierin alles over de

Nadere informatie

Verzoek om kwijtschelding particulieren 2016

Verzoek om kwijtschelding particulieren 2016 Verzoek om kwijtschelding particulieren 2016 Met dit formulier kunt u kwijtschelding vragen van belasting. Beantwoord de vragen, onderteken het formulier en stuur het zo snel mogelijk terug. U moet op

Nadere informatie

Kwijtschelding van gemeentelijke belastingen Tel (077) Fax (077) ` Bank nr. NL48RABO Website

Kwijtschelding van gemeentelijke belastingen Tel (077) Fax (077) ` Bank nr. NL48RABO Website Gemeente Horst aan de Maas Wilhelminaplein 6 / Postbus 6005 5960 AA Horst Tel (077) 477 97 77 Fax (077) 477 97 50 ` Bank nr. NL48RABO0123601150 Website www.horstaandemaas.nl Toelichting Kwijtschelding

Nadere informatie

Date de réception : 01/12/2011

Date de réception : 01/12/2011 Date de réception : 01/12/2011 Resumé C-544/11-1 Zaak C-544/11 Resumé van het verzoek om een prejudiciële beslissing overeenkomstig artikel 104, lid 1, van het Reglement voor de procesvoering van het Hof

Nadere informatie

Bijlagen bij de aangifte personenbelasting inkomsten 2010

Bijlagen bij de aangifte personenbelasting inkomsten 2010 Bijlagen bij de aangifte personenbelasting inkomsten 2010 Aan: CONSIUS Accountants & Belastingconsulenten BVBA Gen. Slingeneyerlaan 87-2100 Deurne info@consius.be Tel: 03/325.49.87 Fax: 03/326.12.94 Van:

Nadere informatie

Zorgtoeslag 2009. Een bijdrage in de kosten voor uw zorgverzekering

Zorgtoeslag 2009. Een bijdrage in de kosten voor uw zorgverzekering Zorgtoeslag 2009 Een bijdrage in de kosten voor uw zorgverzekering 2 Zorgtoeslag Krijgt u zorgtoeslag? Dan is deze brochure interessant voor u. U vindt hierin alles over de zorgtoeslag op een rij. De zorgtoeslag

Nadere informatie

DUBBELBELASTINGVERDRAGEN EN DE KUNSTENAAR PROGRAMMA BOEK. webinar maandag 18 september Dr. Dick Molenaar

DUBBELBELASTINGVERDRAGEN EN DE KUNSTENAAR PROGRAMMA BOEK. webinar maandag 18 september Dr. Dick Molenaar DUBBELBELASTINGVERDRAGEN EN DE KUNSTENAAR webinar maandag 18 september 2017 Dr. Dick Molenaar PROGRAMMA 1. Inleiding 2. Woonplaats 3. Recht om belasting te heffen / OESO Modelverdrag 4. Belgische dubbelbelastingverdragen

Nadere informatie

niet verbeterde kopie

niet verbeterde kopie Rolnummer 4452 Arrest nr. 65/2009 van 2 april 2009 A R R E S T In zake : de prejudiciële vraag betreffende artikel 150 van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992, zoals van toepassing vanaf het aanslagjaar

Nadere informatie

Voornamen m/v * Telefoon privé. Telefoon werk. E-mailadres

Voornamen m/v * Telefoon privé. Telefoon werk. E-mailadres Vragenformulier ten behoeve het verzorgen van een belastingaangifte over het jaar 2015 * (slechts één formulier benodigd voor betrokkene en eventueel echtgenoot c.q. partner/samenwonende). 1. ALGEMEEN

Nadere informatie

Sociale verzekeringen en uitkeringen (januari) 2012 Premieoverzicht

Sociale verzekeringen en uitkeringen (januari) 2012 Premieoverzicht Sociale verzekeringen en uitkeringen (januari) 2012 Premieoverzicht Premies per 1 januari 2012 Volksverzekeringen (premieafdracht aan Belastingdienst) premie % AOW ANW AWBZ werkgever - - - werknemer 17,91

Nadere informatie

Verzoekformulier voor kwijtschelding

Verzoekformulier voor kwijtschelding Verzoekformulier voor kwijtschelding Dit verzoekformulier dient volledig naar waarheid te worden ingevuld en met alle gevraagde kopieën te worden opgestuurd naar: Gemeente Pijnacker-Nootdorp t.a.v. het

Nadere informatie

Rapport. Datum: 3 mei 2007 Rapportnummer: 2007/084

Rapport. Datum: 3 mei 2007 Rapportnummer: 2007/084 Rapport Datum: 3 mei 2007 Rapportnummer: 2007/084 2 Klacht Verzoeker klaagt erover dat de Belastingdienst niet de hem bekende inkomensgegevens over het jaar 2005 heeft gebruikt als basis voor het bepalen

Nadere informatie

Bijlage: Vaststelling eigen bijdrage en besteedbaar inkomen voor een aantal categorieën.

Bijlage: Vaststelling eigen bijdrage en besteedbaar inkomen voor een aantal categorieën. Bijlage: Vaststelling eigen bijdrage en besteedbaar inkomen voor een aantal categorieën. Beschrijving van de eigen bijdrage systematiek Deze bijlage geeft een beschrijving van de wijze waarop de eigen

Nadere informatie

Eigen bijdrage Zorg zonder Verblijf en Wmo 2013. Zorg thuis

Eigen bijdrage Zorg zonder Verblijf en Wmo 2013. Zorg thuis Eigen bijdrage Zorg zonder Verblijf en Wmo 2013 Zorg thuis Ontvangt u zorg thuis zoals verpleging of begeleiding? Dit heet Zorg zonder Verblijf. Heeft u hulp bij het huishouden of een voorziening of hulpmiddel,

Nadere informatie

Uitzondering op 90%-eis voor kwalificerend buitenland

Uitzondering op 90%-eis voor kwalificerend buitenland Uitzondering op 90%-eis voor kwalificerend buitenland belastingplichtige Kabinet zegde toe uitwerking te geven aan een uitzonderingsbepaling (art. 7.8 WetIB 2001) op het 90% inkomenscriterium voor kwalificerende

Nadere informatie

Datum van inontvangstneming : 16/01/2014

Datum van inontvangstneming : 16/01/2014 Datum van inontvangstneming : 16/01/2014 Vertaling C-632/13-1 Zaak C-632/13 Verzoek om een prejudiciële beslissing Datum van indiening: 3 december 2013 Verwijzende rechter: Högsta förvaltningsdomstolen

Nadere informatie