VERENIGING VOOR GRENSARBEIDERS VZW

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "VERENIGING VOOR GRENSARBEIDERS VZW"

Transcriptie

1 VERENIGING VOOR GRENSARBEIDERS VZW Januari / 1 VVG-NIEUWS driemaandelijkse uitgave afgiftekantoor: 3930 Hamont-Achel Verantwoordelijk uitgever: Diederik Verweyen, Achel Statie 58, 3930 Hamont-Achel 1. BESTE GRENSARBEIDER, - De VVG wenst u allen een gelukkig en vooral een gezond Op 23 oktober 2012 heeft het Hof van Beroep dan toch een arrest uitgesproken in de zaak betreffende de belastingvermindering voor personen ten laste. Helaas is het arrest negatief. Er rest ons nog het Hof van Cassatie. Meer hierover onder punt 2. - Wat zal 2013 ons brengen? 2012 was op veel vlakken een rotjaar, zeker voor diegenen die geen werk hebben of werkloos zijn geworden. Het is een hele uitdaging voor de politiek om maatregelen te nemen die op lange termijn tot een positief resultaat zullen leiden. Maar welke maatregelen zijn dan goed? De ene zegt dat er moet worden bezuinigd, de andere dat er vooral nu niet moet worden bezuinigd maar moet worden geïnvesteerd. Niemand heeft blijkbaar de waarheid in pacht, ook niet de knapste professoren en de meest gerenommeerde economen. Deze onduidelijkheid is ook terug te vinden in het Nederlandse regeerakkoord. Trots was men met het snelle bereikte akkoord. Doch de inkt was nog niet droog of er werden weer aanpassingen aangebracht: aan de zorgpremie, aan de belastingtarieven, aan de hypotheekrente-aftrek, aan de studiefinanciering,... - De impact van de maatregelen op het salaris in 2013 is per situatie verschillend. Het loonstrookje van januari 2013 zal u de meeste duidelijkheid geven. - In dit VVG-nieuws komen aan de orde: 2. Juridische procedures betreffende de belastingvermindering voor personen ten laste. 3. Afhandeling van de juridische procedures m.b.t. de aanvullende crisisbijdrage en de fiscale aftrekbaarheid van de in Nederland betaalde premie voor de particuliere ziektekostenverzekering. 4. Verhoging AOW-leeftijd en het AOW-gat 5. Tarieven van premies en belastingen en andere wijzigingen in Nederland in Toeslagen 7. Studiefinanciering 8. Koopkrachttegemoetkoming oudere belastingplichtigen 9. Geen opbouw bedrijfspensioen en dan? 2. JURIDISCHE PROCEDURES BETREFFENDE DE BELASTINGVERMINDERING VOOR PERSONEN TEN LASTE - Op 23 oktober 2012 heeft het Hof van Beroep dan toch haar arrest uitgesproken in de zaak betreffende de personen ten laste. - Helaas heeft het Hof de argumentatie van onze advocaten (de wijze waarop de belastingvermindering voor personen ten laste wordt berekend, is in strijd met het dubbelbelastingverdrag (DBV) tussen België en Nederland) niet gevolgd. - Het Hof is van mening dat het DBV deze berekening wel toestaat. Ook zegt het Hof dat er geen discriminatie is tussen gehuwden en wettelijk samenwonenden ten opzichte van feitelijk samenwonenden. - In het arrest gaat het Hof niet echt in op de uitgebreide argumentatie met betrekking tot het internationaal recht die onze advocaten in het verzoekschrift hebben opgenomen. - Er rest nu nog het Hof van Cassatie. Men kan de zaak voorleggen aan het Hof van Cassatie indien men van mening is dat een recht is geschonden. In dit geval menen we dat het internationaal recht is geschonden. - Aan het Hof van Cassatie zijn een 20-tal advocaten verbonden en het is via een van deze advocaten dat de zaak uiteindelijk zal worden voorgelegd. - De stap naar het Hof van Cassatie bestaat uit twee fasen. - De eerste fase bestaat uit het vragen van een advies aan een van deze advocaten die is gespecialiseerd in fiscaal recht. Uit het advies zal blijken of er een kans op succes bestaat bij het Hof van Cassatie. - Men heeft 3 maanden de tijd om de zaak voor te leggen aan het Hof van Cassatie. Deze periode gaat echter in op het moment dat het arrest van 23 oktober is betekend door de indiener. Onze advocaat heeft gevraagd het arrest te laten betekenen. Op dit moment is dit nog niet gebeurd. Daarom is er nogmaals aan de advocaat van de Belgische Staat gevraagd het arrest te laten betekenen. Dit is 2013 / 1 VVG-nieuws januari

2 belangrijk omdat de advocaten van het Hof van Cassatie pas echt in gang schieten als ze weten dat er een deadline in zicht is. Zij hebben namelijk genoeg werk te doen. - Of er een tweede fase komt, nl. het voorleggen van de zaak aan het Hof van Cassatie, is afhankelijk van het advies uit de eerste fase. - Zolang de zaak lopende is adviseren wij om bezwaarschriften in te dienen tegen de belastingaanslag en zonodig een verzoekschrift in te dienen bij de Rechtbank van Eerste Aanleg. - U kunt hierover altijd contact opnemen met de VVG. 3. AFHANDELING VAN DE JURIDISCHE PROCEDURES M.B.T. DE AANVULLENDE CRISISBIJDRAGE EN DE FISCALE AFTREKBAARHEID VAN DE IN NEDERLAND BETAALDE PREMIE VOOR DE PARTICULIERE ZIEKTEKOSTENVERZEKERING - De afhandeling van deze juridische procedures die in 2007 zijn gestart en waarin de Belgische Staat op 7 september 2010 is veroordeeld, komt in de laatste rechte lijn. Eindelijk. - Iedereen die een procedure (in totaal waren er dat 150) is gestart, heeft in de afgelopen maand een brief van de VVG ontvangen over de verdere afhandeling van deze zaken. - Tevens heeft de VVG aan hen gevraagd om de rechtsplegingsvergoeding d.m.v. een volmacht rechtstreeks op de derdenrekening van advocaat Ward Robben te laten storten. Dit scheelt een hoop administratief werk. Bijna iedereen heeft inmiddels de volmacht teruggestuurd. We hopen dat de laatste tien dit ook snel zullen doen. - Het is pas na de uitspraak van de rechter dat het ministerie van financiën kan overgaan tot de terugbetaling van de onterecht geïnde belastingen en eventuele moratoriumintresten. ADVISEER OOK JE COLLEGA S OM AAN TE SLUITEN! Zodat ook hij of zij op de hoogte is van de ontwikkelingen m.b.t. grensarbeid Word lid door 19 over te schrijven op rekeningnummer met IBAN nr. BE BIC code : GKCCBEBB op naam van Vereniging Voor Grensarbeiders vzw 4. VERHOGING AOW-LEEFTIJD EN HET AOW-GAT - De systematische verhoging van de AOW-leeftijd in Nederland is al enkele jaren bezig. De nieuwe Nederlandse regering heeft de AOW- leeftijd nogmaals gewijzigd. - In 2012 was de AOW-leeftijd al aangepast: de AOW-uitkering start op het moment dat men effectief 65 jaar wordt en niet meer op de eerste van de maand dat men 65 jaar wordt. - Het nieuwe schema ziet er als volgt uit: U bent geboren U krijgt AOW in Uw leeftijd bij ingaan AOW-uitkering Voor Tussen en maand Tussen en maanden Tussen en maanden Tussen en maanden Tussen en maanden Tussen en maanden Tussen en Tussen en maanden Tussen en maanden Tussen en maanden Tussen en Na Onbekend * Onbekend * * De AOW-leeftijd zal verder aangepast worden aan de levensverwachting. Wat dit concreet inhoudt zal een Nederlandse regering in de toekomst beslissen. - De verhoging van de AOW-leeftijd kan leiden tot een AOW-gat. Dit geldt voornamelijk voor mensen die gebruik maken van een vroegpensioenregeling, waarbij deze regeling eindigt op de 65 e verjaardag. Doordat de AOW-uitkering (en het bedrijfspensioen) door de nieuwe regeling later ingaat, ontstaat er een AOW-gat. - In deze periode heeft men dus geen of een verminderd inkomen. Mensen die in die situatie zitten, dienen zich dit te realiseren. Mocht dit een onoverkomelijk probleem zijn, dan kan er misschien een regeling worden getroffen met uw bedrijfspensioenfonds. Sommige pensioenfondsen bieden namelijk de mogelijkheid om het pensioen naar voren te halen / 1 VVG-nieuws januari

3 5. VERZEKERINGSPREMIES, BELASTINGTARIEVEN, HEFFINGSKORTINGEN, EIGENWONINGFORFAIT, KINDERBIJSLAG, ENZ IN NEDERLAND PER Werknemersverzekeringen Inkomensafhankelijke bijdrage voor de zorgverzekeringswet ,75 % over max (1) 7,10 % over max (1) (1) De werkgever vergoedt de inkomensafhankelijke bijdrage die de werknemer moet betalen en draagt dit af. De werknemer dient wel belastingen te betalen over deze compensatie door de werkgever. Over uitkeringen waarvoor geen compensatie plaats vindt door de uitkeringsinstantie, is een inkomensafhankelijke bijdrage van 5,65 % (in 2012: 5 %) verschuldigd Samenstelling premies volksverzekeringen (voor personen jonger dan AOW-leeftijd) (Bron :eindejaarspersbericht van het Nederlandse Ministerie van Financiën) AOW 17,90 % 17,90 % ANW 0,60 % 1,10 % AWBZ 12,65 % 12,15 % Totaal premies volksverzekeringen 31,15 % 31,15 % 5.3. Tarieven premies volksverzekeringen en belastingen (voor personen jonger dan Aow-leeftijd) in Box 1(inkomen uit werk en woning) Belastbaar inkomen Premies vvz Belastingtarief Totaal Schijf ,15 % 31,15 % 5,85 % 1,95 % 37 % 33,1 % Schijf ,15 % 31,15 % 10,85 % 10,80 % 42 % 41,95 % Schijf % 42 % 42 % 42 % Schijf 4 > > % 52 % 52 % 52 % 5.4. Heffing over het totaal van de schijven t/m volledige schijf t/m volledige schijf t/m volledige schijf Heffingskortingen (voor personen jonger dan AOW-leeftijd) Premiedeel Belastingdeel Totaal Algemene heffingskorting (1) Arbeidskorting lagere inkomens (maximaal) (2) Arbeidskorting hogere inkomens (maximaal) (2) Werkbonus (3) Inkomensafhankelijke Combinatiekorting (4) Alleenstaande ouderkorting (5) Aanvullende alleenstaande (5) ouderkorting (maximaal) Levensloopkorting (per jaar van deelname) (6) Ouderschapsverlofkorting (per verlofuur) (7) 4,24 4,18 (1) Algemene heffingskorting 2013 Iedere belastingplichtige heeft recht op de algemene heffingskorting. Partners hebben allebei recht op deze heffingskorting. Als één van de partners geen of weinig inkomsten heeft en dus zijn eigen heffingskorting niet (helemaal) gebruikt, kan hij onder voorwaarden (een deel van) het bedrag rechtstreeks uitbetaald krijgen door de Belastingdienst. Voorwaarde voor uitbetaling is 2013 / 1 VVG-nieuws januari

4 dat de partner van de belastingplichtige voldoende inkomen heeft en daarbij voldoende belasting betaalt. Deze uitbetaling van de algemene heffingskorting aan de minstverdienende partner wordt afgebouwd in 15 jaar tijd met 6,67% per jaar. De afbouw is gestart in Dit betekent dat er in 2013 ten hoogste (66,67%) van de algemene heffingskorting wordt uitbetaald aan de minstverdienende partner. De beperking van de uitbetaling geldt niet indien de belastingplichtige die zijn heffingskorting niet volledig gebruikt geboren is voor Voor deze groep blijft mits ook aan de andere voorwaarden is voldaan de uitbetaling voor 100% gehandhaafd. In 2011 gold deze uitzondering nog indien de belastingplichtige geboren is voor of indien er in het huishouden kinderen van 5 jaar of jonger aanwezig zijn. In 2012, 2013 en 2014 worden deze uitzonderingen stapsgewijs afgeschaft. Dit betekent dat in 2013 ten hoogste (86,67%) van de algemene heffingskorting wordt uitbetaald aan de minstverdienende partner als die tussen en geboren is of als er in het huishouden kinderen van 5 jaar of jonger aanwezig zijn. (2) Arbeidskorting 2013 Een belastingplichtige heeft recht op arbeidskorting als hij één van de volgende inkomsten heeft: loon, winst uit onderneming of resultaat uit overige werkzaamheden. Die inkomsten moeten met tegenwoordige arbeid worden genoten. De hoogte van arbeidskorting is afhankelijk van het gezamenlijk bedrag van de hiervoor bedoelde inkomsten uit tegenwoordige arbeid (het arbeidsinkomen) en het maximum van de arbeidskorting. Er zijn 2 tabellen : één voor de lagere inkomens en één voor de hogere inkomsten. Lagere inkomens zijn inkomens die maximaal in de eerste twee schijven vallen. (3) Doorwerkbonus 2013 Een belastingplichtige heeft recht op de werkbonus als hij een van de volgende inkomsten heeft : loon, winst uit onderneming of resultaat uit overige werkzaamheden (arbeidsinkomen) en bij het begin van het kalenderjaar de leeftijd van 60 jaar heeft bereikt maar nog niet de leeftijd van 64 jaar. Het maximum van de werkbonus bedraagt en wordt bereikt bij een inkomen vanaf 100 % van het wettelijk minimumloon en loopt door tot 120 % van het wettelijk minimumloon. Boven 120 % van het wettelijk minimumloon wordt de werkbonus lineair afgebouwd tot nihil bij 175 % van het wettelijk minimumloon. (4) Inkomensafhankelijke combinatiekorting 2013 De inkomensafhankelijke combinatiekorting geldt voor minstverdienende partners en alleenstaande ouders die de zorg hebben voor kinderen onder de 12 jaar. Het basisbedrag van deze heffingskorting is indien met werken een arbeidsinkomen van minimaal wordt verdiend of indien er recht bestaat op de zelfstandigenaftrek. Voor elke euro die meer wordt verdiend dan loopt de inkomensafhankelijke combinatiekorting met 4% op tot maximaal Dit maximale bedrag wordt bereikt bij een arbeidsinkomen van Rekenvoorbeeld: - De minstverdienende partner heeft een jaarinkomen van De inkomensafhankelijke combinatiekorting is dan (basisbedrag) (4 % van ) = (5) Alleenstaande-ouderkorting 2013 Een belastingplichtige heeft recht op de alleenstaande-ouderkorting als hij in 2013 meer dan zes maanden: geen partner heeft; een huishouding voert met een kind dat hij/zij in belangrijke mate onderhoudt en dat op hetzelfde woonadres ingeschreven staat; deze huishouding voert met minimaal één kind dat op 1 januari 2013 de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt. De hoogte van de alleenstaande-ouderkorting bedraagt 947. Dit bedrag wordt vermeerderd (aanvullende alleenstaande-ouderkorting) met 4,3% van het arbeidsinkomen, maar maximaal met indien het kind bij de aanvang van het kalenderjaar de leeftijd van 16 jaar niet heeft bereikt. Het arbeidsinkomen is het gezamenlijke bedrag van hetgeen door de belastingplichtige met tegenwoordige arbeid is genoten als winst uit een of meer ondernemingen, loon en resultaat uit een of meer werkzaamheden. (6) Levensloopverlofkorting 2013 De levensloopregeling is afgeschaft per 1 januari De levensloopverlofkorting vervalt daardoor ook. De in het verleden opgebouwde levensloopverlofkorting blijft intact voor deelnemers die op 31 december 2011 een positief saldo op hun levensloopregeling hebben staan. Deelnemers aan de levensloopregeling die op 31 december 2011 een saldo van minimaal hebben staan, kunnen met de levensloopregeling doorgaan. Bij een nieuwe inleg wordt geen levensloopverlofkorting meer opgebouwd. De levensloopverlofkorting is gelijk aan het bedrag van het opgenomen levenslooptegoed, maar ten hoogste 205 per jaar waarin is gestort in de levensloopregeling. Bedragen aan levensloopverlofkorting die in voorafgaande jaren al zijn genoten worden in mindering gebracht. (7) Ouderschapsverlofkorting 2013 De ouderschapsverlofkorting geldt voor de belastingplichtige die in 2013 gebruik maakt van zijn wettelijke recht op ouderschapsverlof. De korting wordt berekend door het aantal uren ouderschapsverlof in het kalenderjaar te vermenigvuldigen met een bedrag van 50% van het bruto minimumuurloon per opgenomen verlofuur en bedraagt voor ,24 per verlofuur. De korting bedraagt niet meer dan de terugval in het belastbare loon in 2013 ten opzichte van / 1 VVG-nieuws januari

5 5.6. Aanslaggrens voor de inkomstenbelasting De aanslaggrens voor de inkomstenbelasting blijft in Als het verschil tussen de verschuldigde inkomstenbelasting en het saldo van de gezamenlijke voorheffingen en de voorlopige teruggaven meer bedraagt dan 45 volgt een aanslag Teruggaafgrens loonbelasting en premie volksverzekeringen De grens voor teruggaaf op verzoek, op grond van teveel ingehouden loonbelasting en premie volksverzekering over het belastingjaar 2013 blijft 14. Naast de voorheffingen moeten ook in aanmerking worden genomen de voorlopige teruggaven (gezamenlijk genoemd: voorheffingssaldo). Als dit voorheffingssaldo de verschuldigde belasting niet of met niet meer dan 14 overtreft, dan volgt geen aanslag Hypotheekrente-aftrek Met ingang van 1 januari 2013 geldt de hypotheekrente-aftrek alleen voor hypotheken met een annuïtair of lineair aflossingsschema van maximaal 30 jaar. Wel is voorzien in eerbiediging van bestaande leningen. Voor mensen die op 31 december 2012 een eigen woning en een eigenwoningschuld hadden blijft de hypotheekrente aftrekbaar ook al wordt op de betreffende lening niet afgelost Verhuisregeling hypotheekrente-aftrek De maximale termijn voor behoud van hypotheekrente-aftrek bij verkoop van de voormalige eigen woning is drie jaar. Die termijn geldt tot en met het belastingjaar Dit betekent dat als de woning in 2010 te koop is gezet, voor die woning nog recht op hypotheekrente-aftrek bestaat in De maximale termijn voor het verkrijgen van hypotheekrente-aftrek voor de nog leegstaande toekomstige eigen woning (bijvoorbeeld in aanbouw) is ook drie jaar. Ook dat geldt voor het belastingjaar Dit betekent dat in 2013 recht op hypotheekrente-aftrek bestaat voor een leegstaande woning die uiterlijk in 2016 de eigen woning (hoofdverblijf) zal worden Eigenwoningforfait Het eigenwoningforfait wordt berekend op de WOZ (Waarde Onroerende Zaken) van de eigen woning. Gezien alleen in Nederland gelegen woningen een WOZ hebben, dient voor in België gelegen woningen worden uitgegaan van de verkoopwaarde van de woning. WOZ-waarde Forfaitpercentage (in 2012) Nihil ,20 % ,35 % ,45 % ,60 % vermeerderd met 1,55 % van de eigenwoningwaarde voor zover deze uitgaat boven ( vermeerderd met 1,30 % van de eigenwoningwaarde voor zover deze uitgaat boven ) Jaarlijkse waardering onroerende zaken Vanaf 1 januari 2007 stellen de Nederlandse gemeenten de WOZ-waarde van onroerende zaken jaarlijks vast. Vanaf 1 januari 2008 zal de periode tussen het gebruik van de WOZ-waarde en de waardepeildatum van een onroerende zaak nog maar 1 jaar bedragen. Dit geldt ook zo voor de bepaling van de in België gelegen woning Aftrek wegens geen of geringe eigenwoningschuld Deze aftrek wordt verleend als het saldo van eigenwoningforfait minus de aftrekbare kosten zoals hypotheekrente positief is. De aftrek is gelijk aan het verschil tussen het eigenwoningforfait en de aftrekbare kosten. Door deze aftrek kan de bijtelling van het eigenwoningforfait nooit leiden tot een positief inkomensbestanddeel in box 1. De regeling beoogt een positieve prikkel te geven aan de financiering van de eigen woning uit eigen middelen Auto van de zaak Voor personenauto s met een CO2-uitstoot van niet meer dan 50 gr/km die in de periode 1 januari 2012 tot en met 31 december 2014 worden aangeschaft, geldt gedurende 60 maanden een 0%-tarief voor de bijtelling. Op auto s die al voor 1 januari 2012 zijn aangeschaft en niet meer dan 50 gr/km CO2 uitstoten, is voor zover ze daar nog geen recht op hadden vanaf 1 januari 2012 het 0% tarief van toepassing tot 1 januari Voor personenauto s met een CO2- uitstoot van niet meer dan 50 gr/km die in de periode 1 januari 2014 tot en met 31 december 2015 worden aangeschaft, geldt gedurende 60 maanden een 7%-tarief voor de bijtelling. Het huidige onderscheid in CO2-grenzen voor benzine en diesel verdwijnt. De komende jaren groeien deze grenzen naar elkaar toe. Vanaf 2015 wordt er geen onderscheid meer gemaakt. Tabellen met bijtellingen in functie van de CO2 zijn terug te vinden op de website van de Nederlandse belastingdienst / 1 VVG-nieuws januari

6 5.14. Heffingvrij vermogen box 3: vanaf 2011 één peildatum Per 1 januari 2011 geldt voor de vaststelling van de rendementsgrondslag voor box 3 nog maar één peildatum, nl. 1 januari van het kalenderjaar Heffingvrij vermogen Bij de berekening van het voordeel uit sparen en beleggen heeft een belastingplichtige recht op een heffingvrij vermogen van De gezamenlijke grondslag sparen en beleggen van partners (zijnde de gezamenlijke rendementsgrondslag voor zover die meer bedraagt dan het gezamenlijke heffingvrije vermogen) kan tussen partners in elke gewenste verhouding worden toebedeeld Toeslag heffingvrij vermogen minderjarige kinderen vervallen per 1 januari 2012 De toeslag heffingvrij vermogen minderjarige kinderen is vervallen met ingang van 1 januari Voor 2011 bedroeg deze toeslag Levensloopregeling Per 1 januari 2013 is de levensloopregeling niet meer beschikbaar voor nieuwe deelnemers. Voor deelnemers met een saldo van minder dan op 31 december 2012 valt het tegoed vrij aan het begin van Bij die vrijval wordt belasting geheven over 80 % van het tegoed op 31 december 2011 en worden in het verleden opgebouwde rechten op de levensloopverlofkorting in aanmerking genomen. Bij een tegoed van of meer op 31 december 2012 kan men tot het jaar 2022 gebruik blijven maken van de levensloopregeling. Vanaf het jaar 2013 vervalt de voorwaarde dat het levenslooptegoed slechts voor verlof opgenomen kan worden. Indien het volledige tegoed in 2013 opgenomen wordt, wordt slechts 80 % van de waarde in het economische verkeer van de levensloopaanspraak op 31 december 2011 in aanmerking genomen voor de belastingheffing. Het meerdere wordt wel volledig belast. Bij de belastingheffing worden ook de in het verleden opgebouwde rechten op de levensloopverlofkorting in aanmerking genomen. Met betrekking tot de levensloopregeling is er een overeenkomst tussen België en Nederland om dubbele heffing te voorkomen. Zie VVG-nieuws 2012/2 punt Vitaliteitssparen: gaat niet door Per 1 januari 2013 zou vitaliteitssparen worden ingevoerd. Deze plannen zijn echter gewijzigd: het vitaliteitssparen gaat niet door. Hiermee vervalt ook de mogelijkheid van omzetten van levenslooptegoeden in vitaliteitssparen % regeling Werknemers die naar Nederland komen, kunnen onder bepaalde voorwaarden een belastingvrije vergoeding voor de extraterritoriale kosten krijgen van 30% van het loon inclusief de vergoeding. Deze zogenoemde 30%-regeling is vanaf 1 januari 2012 onder andere op de volgende punten aangescherpt: schaarse specifieke deskundigheid periode dat van de 30% regeling gebruik gemaakt kan worden definitie van het begrip ingekomen werknemer : de 30%-regeling voor werknemers die naar Nederland komen geldt vanaf 1 januari 2012 alleen voor werknemers die minstens 150 kilometer van de Nederlandse grens woonden voordat zij in Nederland gingen werken. promovendi Als een werknemer niet (meer) onder de 30%-regeling valt, dan kunnen wel de werkelijke extraterritoriale kosten vrij worden vergoed. Voor ingekomen werknemers die voor 1 januari 2012 onder de 30%-regeling vallen, geldt een overgangsrecht Woonlandfactor voor inwoners van België De woonlandfactor is van belang bij de berekening van de verschuldigde bijdragen voor de zorgverzekering die in Nederland verzekerde post-actieven of meeverzekerde gezinsleden dienen te betalen. Voor 2013 is deze factor: 0,6760 ( dezelfde als in 2012) Kinderbijslag in Nederland In Nederland is er recht op kinderbijslag voor kinderen tot 18 jaar. De hoogte van de kinderbijslag hangt af van de leeftijd van het kind. De bedragen voor de kinderbijslag veranderen niet per 1 januari De hieronder vermelde bedragen gelden vanaf juli 2012: 0 t/m 5 jaar 6 t/m 11 jaar 12 t/m 17 jaar Per kind / kwartaal in ,57 228,98 269,39 Nederland kent geen kinderbijslag voor kinderen vanaf 18 jaar. Men kan dan terugvallen op de Belgische kinderbijslagregeling. In België is er recht op kinderbijslag tot 25 jaar als het kind onderwijs of een opleiding volgt en maar een klein inkomen heeft uit werk of een sociale uitkering / 1 VVG-nieuws januari

7 Inlichtingen: Diederik Verweyen: tel. 011/ Luc Moris: tel. 011/ VVG, Haverstraat 65, 3930 Hamont-Achel TOESLAGEN - De Nederlandse overheid kent een aantal toeslagen toe. - Ook Belgische grensarbeiders kunnen recht hebben op deze toeslagen. Belangrijk is om zich hierover goed te informeren. - In 2013 zijn een aantal regels gewijzigd. Zorgtoeslag: - De zorgtoeslag is een persoonlijke tegemoetkoming van de Nederlandse overheid om de premie voor de zorgverzekering voor iedereen betaalbaar te houden. - De hoogte van de zorgtoeslag is afhankelijk van de gezinssamenstelling en van de hoogte van het inkomen. - Om in aanmerking te komen voor zorgtoeslag, mag het inkomen in 2013: * niet hoger dan zijn voor een alleenstaande * indien men een toeslagpartner heeft, dan mag het gezamenlijk inkomen niet hoger dan zijn - In 2013 is de definitie van toeslagpartner gewijzigd. - Ook nieuw is dat men in 2013 geen recht op zorgtoeslag heeft als het vermogen op 1 januari 2013: * groter was dan voor een alleenstaande * groter was dan voor partners - De zorgtoeslag voor 2012 dient voor 1 september 2013 te worden aangevraagd. - Meer informatie over de zorgtoeslag is te vinden op de website: Kindgebonden budget (KGB): - Op 1 januari 2009 is het kindgebonden budget (KGB) ingevoerd. Het vervangt de kindertoeslag. Het KGB is net als de kindertoeslag een bijdrage in de kosten voor kinderen onder de achttien jaar. - Het KGB valt onder de sociale zekerheid. Grensarbeiders kunnen dus ook recht hebben op KGB - Het KGB heeft geen invloed op de kinderbijslag. Kinderbijslag is het inkomensonafhankelijke bedrag, dat alle ouders per kwartaal als tegemoetkoming voor de opvoedingskosten van een kind krijgen. Het KGB komt bovenop de kinderbijslag. - Om KGB te krijgen, moet men aan de volgende voorwaarden voldoen: * 1 of meer kinderen onder de 18 jaar hebben. * Voor deze kinderen recht hebben op kinderbijslag. * Het gezamenlijk inkomen van u en uw partner mogen niet te hoog zijn. Er geldt namelijk een inkomensgrens die mede afhankelijk is van het aantal kinderen. - De hoogte van het totale KGB per gezin is dus afhankelijk van het bruto gezinsinkomen en van het aantal kinderen in het gezin. Hoe lager het inkomen, des te hoger het bedrag per kind. Hoe meer kinderen een gezin telt, des te hoger het totale bedrag aan KGB. * Nieuw is dat men in 2013 geen recht op kindgebonden budget heeft als het vermogen op 1 januari 2013: * groter was dan voor een alleenstaande * groter was dan voor partners - Grensarbeiders opgelet, want buitenlandse gezinsbijslagen tellen mee! - Bij de berekening van het KGB wordt naar het totaal aan gezinsbijslagen gekeken die men zowel in Nederland (kinderbijslag, KGB, kinderopvangtoeslag) als in België ontvangt. - Men ontvangt in totaal nooit meer dan het hoogste bedrag aan gezinsbijslagen waarop men recht had volgens de Nederlandse of de Belgische regels. - Nederlanders ontvangen het KGB via de Nederlandse belastingdienst. - Bij de berekening van het eventuele recht op het Nederlandse KGB speelt de Nederlandse Sociale Verzekeringsbank een rol. - Het KGB dient te worden aangevraagd bij de Nederlandse belastingdienst, via - Informatie over het KGB is ook te vinden op internet: De VVG adviseert om contact op te nemen met het Bureau Belgische Zaken te Breda om te laten berekenen of men in aanmerking komt voor het KGB. Kinderopvangtoeslag: - Als uw kinderen naar de kinderopvang gaan, dan is het mogelijk dat u in aanmerking komt voor kinderopvangtoeslag / 1 VVG-nieuws januari

8 - Ook als de kinderen naar een Belgische kinderopvang, die onder Kind en Gezin valt, gaan. - De Nederlandse overheid gaat minder bijdragen aan de kosten van kinderopvang. De kinderopvangtoeslag wordt daardoor lager. Hoeveel lager, hangt af van het (gezamenlijke) toetsingsinkomen. Hoe hoger het inkomen, hoe meer men zelf moet betalen. * Nieuw is dat men in 2013 geen recht heeft op kinderopvangtoeslag voor het 1 e kind indien het (gezamenlijke) inkomen of hoger is. Voor het 2 e en volgende kinderen verandert er niets. - Men kan alleen nog kinderopvangtoeslag krijgen voor de uren die men werkt. Men moet uitgaan van de ouder die de minste uren per jaar werkt. Gaat het kind minder uren per week naar de opvang dan dat men werkt, dan dient men de werkelijke uren te nemen. - Belangrijk is ook dat de kinderopvangtoeslag niet met terugwerkende kracht kan worden aangevraagd. - Meer informatie over de kinderopvangtoeslag (o.a. het aanvragen en het maken van een proefberekening) is te vinden op de website: 7. NEDERLANDSE STUDIEFINANCIERING - Naar aanleiding van het arrest van het Europees Hof van Justitie van 14 juni 2012 gaat Nederland de wet op de studiefinanciering aanpassen : de woonplaatsvereiste (de zogenaamde 3 uit 6-regel) is niet van toepassing voor kinderen van in Nederland werkende grensarbeiders. - De uitspraak van het Europees Hof van Justitie blijft voor een aantal Nederlandse politici moeilijk verteerbaar. Zij vinden dat Europa zich te zeer bemoeid met hun wetgeving. - Belangrijk is het voornemen van de Nederlandse regering om vanaf het schooljaar het aantal meeneembare studiefinancieringen te plafonneren op 8.000/jaar. Dit zal dan gaan gebeuren volgens het principe wie eerst komt, eerst maalt. Reden voor het plafonneren is dat Nederland controle wil hebben op de financiële impact van de meeneembare studiefinanciering. - Nog een ander voornemen van de Nederlandse regering is dat ze de prestatiebeurs wil omzetten in een sociaal leenstelsel en wel vanaf het schooljaar De Nederlandse regering moet dan net zoals bij alle andere zaken een meerderheid zien te vinden in de Eerste Kamer. - Er verandert dus heel wat op het vlak van studiefinanciering. In de volgende editie van het VVG-nieuws besteden we uitgebreider aandacht aan bovenstaande. 8. KOOPKRACHTTEGEMOETKOMING OUDERE BELASTINGPLICHTIGEN - Binnenkort zal de Europese Commissie (EC) een beslissi ng nemen inzake de omstreden Nederlandse Wet Koopkrachttegemoetkoming oudere belastingplichtigen. Naar aanleiding van de vele klachten die de EC hierover heeft ontvangen is ze een inbreukprocedure gestart tegen Nederland. - Op 26 oktober 2012 heeft de EC in een brief aan de VVG het volgende medegedeeld: De Nederlandse regering heeft haar opmerkingen op het met redenen omkleed advies ondertussen aan de Commissie overgemaakt. De Commissie bestudeert deze momenteel nog en zal naar afsluiting van haar onderzoek een formele beslissing over de verdere gang van zaken nemen. Om praktische redenen zal dit zeker niet voor eind januari 2013 gebeuren. - Dus binnenkort zal er een beslissing vallen. Indien de EC niet overtuigd is door het antwoord van de Nederlandse regering, dan rest de stap naar het Europees Hof van Justitie te Luxemburg 9. GEEN OPBOUW (AANVULLEND) BEDRIJFSPENSIOEN EN DAN? - Iedereen die in Nederland werkt en er sociaal verzekerd is, bouwt in Nederland het wettelijk pensioen op, de AOW (Algemene OuderdomsWet). - Naast die AOW bouwen velen (de meesten) extra pensioen op via een bedrijfspensioenfonds. - Niet iedereen bouwt dit extra pensioen op. Dit heeft financiële consequenties op het moment dat men op pensioen gaat. - Als men bij pensionering alleen op de AOW terugvalt, dan heeft men het financieel niet breed. Sterker nog, als men geen financiële reserves heeft, komt men onmiddellijk terecht in de armoede. - Grensarbeiders die in een situatie verkeren waarbij ze naast het wettelijk pensioen geen extra pensioen opbouwen kunnen we alleen maar adviseren op een of andere manier toch te sparen, beleggen enz voor later. Dit kan op vele manieren: via banken, via verzekeringen, risicovol, defensief, fiscaal aftrekbaar, niet fiscaal aftrekbaar - Sommige bedrijven geven hiervoor jaarlijks een bedrag waarbij u zelf mag beslissen wat u hiermee doet. - Wij kunnen alleen maar adviseren om hiermee verstandig om te gaan en ervoor te zorgen dat u later niet voor een onaangename verrassing komt te staan. In het volgende VVG-nieuws zullen we aandacht besteden aan de hypotheek-aftrek in Nederland en voor wie uiteindelijk de sanctieregelingen wel en voor wie niet van toepassing zijn / 1 VVG-nieuws januari

VERENIGING VOOR GRENSARBEIDERS VZW

VERENIGING VOOR GRENSARBEIDERS VZW VERENIGING VOOR GRENSARBEIDERS VZW Januari 2014 2014 / 1 VVG-NIEUWS driemaandelijkse uitgave afgiftekantoor: 3930 Hamont-Achel Verantwoordelijk uitgever: Diederik Verweyen, Achel Statie 58, 3930 Hamont-Achel

Nadere informatie

VERENIGING VOOR GRENSARBEIDERS VZW

VERENIGING VOOR GRENSARBEIDERS VZW VERENIGING VOOR GRENSARBEIDERS VZW Januari 2012 2012 / 1 VVG-NIEUWS driemaandelijkse uitgave afgiftekantoor: 3930 Hamont-Achel Verantwoordelijk uitgever: Diederik Verweyen, Achel Statie 58, 3930 Hamont-Achel

Nadere informatie

Belastingplan 2012. Vs. 05-01-2012 1

Belastingplan 2012. Vs. 05-01-2012 1 Belastingplan 2012 - Wettelijk minimumloon per maand o 15 jr. 434,00 o 16 jr. 499,10 o 17 jr. 571,40 o 18 jr. 658,20 o 19 jr. 759,45 o 20 jr. 889,65 o 21 jr. 1.048,80 o 22 jr. 1.229,60 o 23 jr. e.o. 1.446,60

Nadere informatie

VERENIGING VOOR GRENSARBEIDERS VZW

VERENIGING VOOR GRENSARBEIDERS VZW VERENIGING VOOR GRENSARBEIDERS VZW Januari 2008 2008 / 1 VVG-NIEUWS driemaandelijkse uitgave afgiftekantoor: 3930 Hamont-Achel Verantwoordelijk uitgever: Diederik Verweyen, Achel Statie 58, 3930 Hamont-Achel

Nadere informatie

Als u 65 jaar of ouder bent

Als u 65 jaar of ouder bent 2007 Als u 65 jaar of t Als u 65 jaar wordt, heeft dit gevolgen voor uw belasting en premie volksverzekeringen. Deze gevolgen hebben bijvoorbeeld betrekking op uw belastingtarief, uw heffingskortingen,

Nadere informatie

23,75 per maand (CZ) 25,90 per maand (VGZ) Maximaal dagloon voor de 114 111 ziekenfondspremie Premie werkloosheidsfonds (Awf) 5,85 % 5,80 %

23,75 per maand (CZ) 25,90 per maand (VGZ) Maximaal dagloon voor de 114 111 ziekenfondspremie Premie werkloosheidsfonds (Awf) 5,85 % 5,80 % VERENIGING VOOR GRENSARBEIDERS VZW Januari 2005 2005 / 1 VVG-NIEUWS driemaandelijkse uitgave afgiftekantoor: 3930 Hamont-Achel Verantwoordelijk uitgever: Diederik Verweyen, Achel Statie 58, 3930 Hamont-Achel

Nadere informatie

VERENIGING VOOR GRENSARBEIDERS VZW

VERENIGING VOOR GRENSARBEIDERS VZW VERENIGING VOOR GRENSARBEIDERS VZW Januari 2007 2007 / 1 VVG-NIEUWS driemaandelijkse uitgave afgiftekantoor: 3930 Hamont-Achel Verantwoordelijk uitgever: Diederik Verweyen, Achel Statie 58, 3930 Hamont-Achel

Nadere informatie

VERENIGING VOOR GRENSARBEIDERS VZW

VERENIGING VOOR GRENSARBEIDERS VZW VERENIGING VOOR GRENSARBEIDERS VZW Januari 2004 2004 / 1 VVG-NIEUWS driemaandelijkse uitgave afgiftekantoor: 3930 Hamont-Achel Verantwoordelijk uitgever: Diederik Verweyen, Achel Statie 58, 3930 Hamont-Achel

Nadere informatie

Belastbaar inkomen Maar niet Tarief premie Heffing over totaal meer dan meer dan Belastingtarief volksverzekering Totaal tarief van de schijven

Belastbaar inkomen Maar niet Tarief premie Heffing over totaal meer dan meer dan Belastingtarief volksverzekering Totaal tarief van de schijven Kerncijfers 2008 voor de adviespraktijk Algemeen Schijventarief box 1 Belastbaar inkomen Maar niet Tarief premie Heffing over totaal meer dan meer dan Belastingtarief volksverzekering Totaal tarief van

Nadere informatie

Heffingskortingen 2016

Heffingskortingen 2016 Heffingskortingen 2016 Heffingskortingen zijn kortingen op de inkomstenbelasting en premie volksverzekeringen. Hierdoor betaalt een belastingplichtige minder belasting en premies. Een heffingskorting is

Nadere informatie

Wijzigingen minimumloon en sociale uitkeringen 2016

Wijzigingen minimumloon en sociale uitkeringen 2016 Wijzigingen minimumloon en sociale uitkeringen 2016 Wijzigingen minimumloon en sociale uitkeringen 2016 Werk en inkomen Wettelijk minimumloon en uitkeringsbedragen De bruto bedragen van het wettelijk minimumloon

Nadere informatie

Aanvullende toelichting Belasting berekenen bij emigratie of immigratie in 2016

Aanvullende toelichting Belasting berekenen bij emigratie of immigratie in 2016 Belastingdienst 16 2016 Aanvullende toelichting Belasting berekenen bij emigratie of immigratie in 2016 Deze aanvullende toelichting hoort bij de M-aangifte 2016. In het Overzicht inkomsten en aftrekposten

Nadere informatie

Overzicht Fiscale Cijfers 2013 en 2014 (per januari 2014)

Overzicht Fiscale Cijfers 2013 en 2014 (per januari 2014) Overzicht Fiscale Cijfers 2013 en 2014 (per januari 2014) Box 1: Belastbaar inkomen uit werk en woning (2013) Box 1: belastbaar inkomen uit werk en woning : Inkomen uit werk en woning bestaat uit inkomsten

Nadere informatie

Info voor gastouders over

Info voor gastouders over Info voor gastouders over inkomen en belastingen in 2013 Vooraf Deze informatie is vooral bedoeld voor freelance gastouders die hun werk als zogenaamde resultaatgenieter (ofwel: inkomsten uit overige werkzaamheden)

Nadere informatie

Info voor gastouders over inkomen en belastingen in 2009

Info voor gastouders over inkomen en belastingen in 2009 JAN PELLEGROM ORGANISATIEADVIES ADVIES Info voor gastouders over inkomen en belastingen in 2009 Vooraf Deze informatie is vooral bedoeld voor gastouders die dit als bijverdienste doen en verder geen of

Nadere informatie

Aanvullende toelichting Belasting berekenen bij emigratie of immigratie in 2016

Aanvullende toelichting Belasting berekenen bij emigratie of immigratie in 2016 Belastingdienst 16 2016 Aanvullende toelichting Belasting berekenen bij emigratie of immigratie in 2016 Deze aanvullende toelichting hoort bij de M-aangifte 2016. In het Overzicht inkomsten en aftrekposten

Nadere informatie

Inkomstenbelasting - Inleiding -- Deel 2

Inkomstenbelasting - Inleiding -- Deel 2 Inkomstenbelasting inleiding 2 programma Verliescompensatie Heffingskorting Splitsing heffingskorting Middeling Aanslag Verliescompensatie 1 van 2 Binnenjaarse verliescompensatie Binnen een box mogen de

Nadere informatie

Aanvullende toelichting Belasting berekenen bij emigratie of immigratie in 2015

Aanvullende toelichting Belasting berekenen bij emigratie of immigratie in 2015 Belastingdienst 15 2015 Aanvullende toelichting Belasting berekenen bij emigratie of immigratie in 2015 IB 331-1B51PL Deze aanvullende toelichting hoort bij de M aangifte 2015. In het Overzicht inkomsten

Nadere informatie

1. Belastingen Schijf: Loon op jaarbasis: Niet meer dan: Totaal tarief: Heffing over totaal van de schijven:

1. Belastingen Schijf: Loon op jaarbasis: Niet meer dan: Totaal tarief: Heffing over totaal van de schijven: Belastingen 2010 1. Belastingen 2. Heffingskortingen (via salaris) 3. Algemene heffingskorting 4. Arbeidskorting 5. Kinderkorting 6. Alleenstaande-ouder korting 7. Spaarloon- of levensloopregeling 8. Auto

Nadere informatie

Info voor gastouders over inkomen en belastingen in 2015

Info voor gastouders over inkomen en belastingen in 2015 JAN PELLEGROM ORGANISATIEADVIES Info voor gastouders over inkomen en belastingen in 2015 Vooraf Deze informatie is vooral bedoeld voor gastouders die hun werk als zogenaamde resultaatgenieter (ofwel: inkomsten

Nadere informatie

Info voor gastouders over inkomen en belastingen in 2011

Info voor gastouders over inkomen en belastingen in 2011 JAN PELLEGROM ORGANISATIEADVIES ADVIES Info voor gastouders over inkomen en belastingen in 2011 Vooraf Deze informatie is vooral bedoeld voor gastouders die dit als bijverdienste doen en verder geen of

Nadere informatie

Info voor gastouders over inkomen en belastingen in 2012

Info voor gastouders over inkomen en belastingen in 2012 JAN PELLEGROM ORGANISATIEADVIES ADVIES Info voor gastouders over inkomen en belastingen in 2012 Vooraf Deze informatie is vooral bedoeld voor gastouders die dit als bijverdienste doen en verder geen of

Nadere informatie

Kerncijfers 2013. 1. Levensverzekering - kapitaalverzekering. 2. Levensverzekering - lijfrente. Kapitaalverzekering Brede Herwaardering

Kerncijfers 2013. 1. Levensverzekering - kapitaalverzekering. 2. Levensverzekering - lijfrente. Kapitaalverzekering Brede Herwaardering Kerncijfers 2013 1. Levensverzekering kapitaalverzekering Kapitaalverzekering eigen woning Premiebetaling Lifetime vrijstelling Minimaal 20 jaar 157.000 Minimaal 15 jaar 35.700 Kapitaalverzekering Brede

Nadere informatie

De belangrijkste veranderingen in 2015 voor senioren op een rij INKOMEN

De belangrijkste veranderingen in 2015 voor senioren op een rij INKOMEN De belangrijkste veranderingen in 2015 voor senioren op een rij INKOMEN AOW De AOW-leeftijd stijgt verder. Wordt u vóór 1 oktober 2015 65 jaar, dan gaat uw AOW drie maanden na uw 65 e verjaardag in. 65

Nadere informatie

Info voor gastouders over inkomen en belastingen in 2014

Info voor gastouders over inkomen en belastingen in 2014 JAN PELLEGROM ORGANISATIEADVIES Info voor gastouders over inkomen en belastingen in 2014 Vooraf Deze informatie is vooral bedoeld voor gastouders die hun werk als zogenaamde resultaatgenieter (ofwel: inkomsten

Nadere informatie

Fiscale cijfers 2008

Fiscale cijfers 2008 ? KAPITAALVERZEKERING EIGEN WONING (KEW, BEW, SEW) 2008 2007 Vrijstelling KEW Premie betalingsduur 15 jaar 32.900 32.500 (niet cumulatief) Premie betalingsduur 20 jaar 145.000 143.000? EIGENWONINGFORFAIT

Nadere informatie

WELKOM CNV Senioren. Agenda ODP voorlichtingsmiddag

WELKOM CNV Senioren. Agenda ODP voorlichtingsmiddag WELKOM CNV Senioren Agenda ODP voorlichtingsmiddag 1. Opening door dagvoorzitter 2. Toelichting belasting aangifte 2014 3. Over pensioenen, wat er zoal speelt op dit moment 4. De Zorg Verandert 5. Sluiting

Nadere informatie

Bijlage WFTNIVO examens 2012. Bijlage WFTNIVO examens 2012. Inhoud. Belastingtarief box 2 en 3

Bijlage WFTNIVO examens 2012. Bijlage WFTNIVO examens 2012. Inhoud. Belastingtarief box 2 en 3 Inhoud - Schijventarief box 1 (belastbaar inkomen uit werk en woning) p.1 - Belastingtarief box 2 en 3 p.2 - Heffingskortingen p.2 - Bijtelling p.3 - Percentages eigenwoningforfait p.3 - Vrijstellingen

Nadere informatie

Voorlichting Low budget, high service 4-10-2014

Voorlichting Low budget, high service 4-10-2014 Voorlichting Low budget, high service 4-10-2014 Sociaal raadsliedenwerk Breda Normen per 1-7-2014 Bij het kunt u terecht met vragen over: Uitkeringen en sociale verzekeringen Belastingen Arbeidszaken Vreemdelingenrecht

Nadere informatie

Wijzigingen minimumloon en sociale uitkeringen 2016

Wijzigingen minimumloon en sociale uitkeringen 2016 Wijzigingen minimumloon en sociale uitkeringen 2016 Wijzigingen minimumloon en sociale uitkeringen 2016 Werk en inkomen Wettelijk minimumloon en uitkeringsbedragen De bruto bedragen van het wettelijk minimumloon

Nadere informatie

Bijlage Lindenhaeghe Examens 2013 Wft Pensioenverzekeringen

Bijlage Lindenhaeghe Examens 2013 Wft Pensioenverzekeringen Bijlage Lindenhaeghe Examens 2013 Wft Pensioenverzekeringen 1. Fiscale cijfers lijfrente en pensioen Pagina 2 2. Vennootschaps- en inkomstenbelasting Pagina 3 3. Heffingskortingen en eigenwoningforfait

Nadere informatie

Als u gaat scheiden. Let op! PA 960-1Z71FD (1019)

Als u gaat scheiden. Let op! PA 960-1Z71FD (1019) Als u gaat scheiden Als u gaat scheiden, heeft dit gevolgen voor de belasting van u en uw echtgenoot. Voor de belastingheffing wordt u als gescheiden beschouwd, als u niet meer bij elkaar woont. Om welke

Nadere informatie

Bijlage Lindenhaeghe Examens 2013 Wft Hypothecair Krediet Wft Levensverzekeringen

Bijlage Lindenhaeghe Examens 2013 Wft Hypothecair Krediet Wft Levensverzekeringen Bijlage Lindenhaeghe Examens 2013 Wft Hypothecair Krediet Wft Levensverzekeringen 1. Fiscale cijfers lijfrente en pensioen Pagina 2 2. Vennootschaps- en inkomstenbelasting Pagina 3 3. Heffingskortingen

Nadere informatie

Cijfer- en percentageoverzicht LIJFRENTEVERZEKERING

Cijfer- en percentageoverzicht LIJFRENTEVERZEKERING Cijfer en percentageoverzicht LIJFRENTEVERZEKERING Bijlage 1: Inkomstenbelasting 2011 Percentages inkomstenbelasting jonger dan 65 ; cijfers 2011 Belastbaar inkomen Inkomen niet Tarief Heffing over totaal

Nadere informatie

,15% 27,65% 40,80% ,80% 40,80% % 52% ,15% 9,75% 22,90% 6.

,15% 27,65% 40,80% ,80% 40,80% % 52% ,15% 9,75% 22,90% 6. Inleiding Onderstaand treft een overzicht van de belangrijkste tarieven of drempels voor het jaar 2017 en, daar waar nodig 2016. Het overzicht biedt overigens geen volledige weergave van alle voorgestelde

Nadere informatie

Info voor gastouders over inkomen en belastingen in 2013

Info voor gastouders over inkomen en belastingen in 2013 JAN PELLEGROM ORGANISATIEADVIES Info voor gastouders over inkomen en belastingen in 2013 Vooraf Deze informatie is vooral bedoeld voor freelance gastouders die hun werk als zogenaamde resultaatgenieter

Nadere informatie

Als u gaat scheiden. Let op! PA 960-1Z81FD (2126)

Als u gaat scheiden. Let op! PA 960-1Z81FD (2126) 2008 Als u gaat scheiden Als u gaat scheiden, heeft dit gevolgen voor de belasting van u en uw echtgenoot. Voor de belastingheffing wordt u als gescheiden beschouwd, als u niet meer bij elkaar woont. Om

Nadere informatie

SRA-Praktijkhandreiking

SRA-Praktijkhandreiking SRA-Praktijkhandreiking Levensloopregeling: nieuw overgangsrecht met ingang van 2013 Versie: 30 januari 2013 SRA-Vaktechniek Postbus 335 3430 AH NIEUWEGEIN T 030 656 60 60 F 030 656 60 66 E vaktechniek@sra.nl

Nadere informatie

Info voor gastouders over inkomen en belastingen in 2016

Info voor gastouders over inkomen en belastingen in 2016 JAN PELLEGROM ORGANISATIEADVIES Info voor gastouders over inkomen en belastingen in 2016 Vooraf Deze informatie is vooral bedoeld voor gastouders die hun werk als zogenaamde resultaatgenieter (ofwel: inkomsten

Nadere informatie

Fiscale en sociale cijfers 2012 per 1 januari 2012

Fiscale en sociale cijfers 2012 per 1 januari 2012 Fiscale en sociale cijfers 2012 per 1 januari 2012 Belastingen Inkomstenbelasting Tarief box I Belastbaar inkomen Jonger dan 65 jaar 65 jaar en ouder van tot % totaal % totaal - 18.945 33,10% 6.270 15,20%

Nadere informatie

147.500 145.000 143.000 140.500 139.500 137.500. geen max. 12% van de winst max. dotatie oudedagsreserve 11.590 11.396 11.227 11.050 10.951 10.

147.500 145.000 143.000 140.500 139.500 137.500. geen max. 12% van de winst max. dotatie oudedagsreserve 11.590 11.396 11.227 11.050 10.951 10. Overzicht fiscale/sociale cijfers 2009 Overzicht fiscale/sociale cijfers 2009 omschrijving (bedrag in euro s) 2009 2008 2007 2006 2005 2004 kapitaalverzekering eigen woning uitkeringsvrijstelling kapitaalverzekering

Nadere informatie

tarief belastingschijf 1 37% 36,25%* (5,1% belastingen en 31,15% premies) tarief belastingschijf 2 42% 42%* (10,85% belastingen en 31,15% premies)

tarief belastingschijf 1 37% 36,25%* (5,1% belastingen en 31,15% premies) tarief belastingschijf 2 42% 42%* (10,85% belastingen en 31,15% premies) Fiscale cijfers 2014 De definitieve cijfers voor 2014 zijn bekend. Tarieven en schijflengten box 1 Belastingschijf 1 0-19.645 0-19.645 tarief belastingschijf 1 37% 36,25%* (5,1% belastingen en 31,15% premies)

Nadere informatie

Wijzigingen per 1 januari Wijzigingen per 1 januari 2017

Wijzigingen per 1 januari Wijzigingen per 1 januari 2017 Wijzigingen per 1 januari 2017 Wijzigingen per 1 januari 2017 Op 1 januari 2017 zijn enkele wetten aangepast, die van invloed zijn op het geven van een passend financieel advies. In dit bericht geven we,

Nadere informatie

Afdeling Samenleving Richtlijn 330 Ingangsdatum: 01-06-2012

Afdeling Samenleving Richtlijn 330 Ingangsdatum: 01-06-2012 Afdeling Samenleving Richtlijn 330 Ingangsdatum: 01-06-2012 HEFFINGSKORTINGEN Algemeen De uitgaven van de overheid worden onder andere door het opleggen van belastingen gefinancierd. Er bestaan verschillende

Nadere informatie

JAN PELLEGROM ORGANISATIEADVIES www.janpellegrom.nl. Info voor gastouders over inkomen en belastingen in 2008

JAN PELLEGROM ORGANISATIEADVIES www.janpellegrom.nl. Info voor gastouders over inkomen en belastingen in 2008 JAN PELLEGROM ORGANISATIEADVIES www.janpellegrom.nl Info voor gastouders over inkomen en belastingen in 2008 Vooraf Deze informatie is vooral bedoeld voor gastouders die dit als bijverdienste doen en niet

Nadere informatie

Belastingcijfers 2015

Belastingcijfers 2015 Belastingcijfers 2015 Box 1 - inkomen uit werk en woning Schijventarief voor personen jonger dan de AOW-gerechtigde leeftijd: Belastbaar inkomen doch niet belastingtarief tarief premie volksverzekeringen

Nadere informatie

PARTICULIEREN: LETOP

PARTICULIEREN: LETOP PARTICULIEREN: LETOP Gehoor geven aan de brief van de belastingdienst dat u geen aangifte inkomstenbelasting meer hoeft in te dienen kan U geld kosten! De belastingdienst stuurt op basis van de gegevens

Nadere informatie

Belastingspecial 2011

Belastingspecial 2011 Pensioenbelangen 1-2011:Pensioenbelangen 28-4-11 13:44 Pagina 21 Belastingspecial 2011 bestemd voor uw aangifte Inkomsten Belasting 2010 Deze belastingspecial, dient als leidraad bij het invullen van uw

Nadere informatie

1. Wet Inkomstenbelasting 2001

1. Wet Inkomstenbelasting 2001 Fiscale en sociale cijfers 2016 1. Wet Inkomstenbelasting 2001 Tarief box 1 Belastbaar inkomen meer maar niet meer belastingtarief tarief premie volksverzekeringen totaal tarief * voor een belastingplichtige

Nadere informatie

1. Wet Inkomstenbelasting 2001

1. Wet Inkomstenbelasting 2001 Fiscale en sociale cijfers 2015 1. Wet Inkomstenbelasting 2001 Tarief box 1 Belastbaar inkomen meer maar niet meer belastingtarief tarief premie volksverzekeringen totaal tarief * voor een belastingplichtige

Nadere informatie

1 Belastingjaar 2016

1 Belastingjaar 2016 Tarief box 1 (werk en woning) Het tarief voor het belastbaar inkomen uit werk en woning is een oplopend tarief met 4 schijven. Belastingplichtige gaat naar verhouding meer belasting betalen als zijn inkomen

Nadere informatie

Hoofdpunten belasting 2009

Hoofdpunten belasting 2009 Hoofdpunten belasting 2009 Versie 1.0 Copyright www.allesoverheffingskortingen.nl Pagina 1 van 19 Hoofdpunten belasting 2009 Dit is versie 1.0 van dit rapport. Download de nieuwste versie van dit rapport

Nadere informatie

Als u gaat samenwonen

Als u gaat samenwonen 2 7 Als u gaat samenwonen Als u gaat samenwonen, kan dit gevolgen hebben voor de belasting die u en uw huisgenoot betalen. Welke gevolgen dat precies zijn, hangt af van uw persoonlijke situatie. Samenwonen

Nadere informatie

1. Alle belastingplichtigen

1. Alle belastingplichtigen 1. Alle belastingplichtigen Aanpassing box 3-heffing en lastenverlichting Inkomstenbelastingtarieven middeninkomens omlaag De inkomstenbelastingtarieven in de tweede en derde schijf gaan omlaag. In de

Nadere informatie

Sociale verzekeringen en uitkeringen (januari) 2012 Premieoverzicht

Sociale verzekeringen en uitkeringen (januari) 2012 Premieoverzicht Sociale verzekeringen en uitkeringen (januari) 2012 Premieoverzicht Premies per 1 januari 2012 Volksverzekeringen (premieafdracht aan Belastingdienst) premie % AOW ANW AWBZ werkgever - - - werknemer 17,91

Nadere informatie

Levensloopregeling. Spaar voor uw verlof

Levensloopregeling. Spaar voor uw verlof Levensloopregeling Spaar voor uw verlof De Levensloopregeling Spaar voor uw verlof Nederland verandert. Non stop werken tot aan ons pensioen is niet meer vanzelfsprekend, we willen werk kunnen combineren

Nadere informatie

Info voor gastouders over inkomen en belastingen in 2017

Info voor gastouders over inkomen en belastingen in 2017 JAN PELLEGROM ORGANISATIEADVIES Info voor gastouders over inkomen en belastingen in 2017 Vooraf Deze informatie is vooral bedoeld voor gastouders die hun werk als zogenaamde resultaatgenieter (ofwel: inkomsten

Nadere informatie

Als u gaat trouwen. Sommige inkomsten en aftrekposten kunt u verdelen. Let op! PA 940-1Z71FD

Als u gaat trouwen. Sommige inkomsten en aftrekposten kunt u verdelen. Let op! PA 940-1Z71FD 7 Als u gaat trouwen Als u gaat trouwen, kan dit gevolgen hebben voor de belasting die u en uw echtgenoot betalen. Trouwen kan bijvoorbeeld gevolgen hebben voor uw inkomsten en aftrekposten en uw heffingskortingen.

Nadere informatie

FISCALE CIJFERS 2014 SCFB adviseert het Fintool.nl abonnement

FISCALE CIJFERS 2014 SCFB adviseert het Fintool.nl abonnement Postbus 224 2700 AE Zoetermeer Tel. 085 111 88 88 Fax 085 111 88 80 E-mail info@scfb.nl Internet www.scfb.nl Bank ABN AMRO IBAN NL05ABNA0597042454 BIC ANBANL2A KvK Den Haag 27198895 FISCALE CIJFERS 2014

Nadere informatie

1. Wet financiering sociale verzekeringen (Wfsv)

1. Wet financiering sociale verzekeringen (Wfsv) 1. Wet financiering sociale verzekeringen (Wfsv) 1.1 Algemeen 1 ¾ Wfsv regelt financiering sociale verzekeringen. ¾ Onder werking van Wfsv vallen ¾ volksverzekeringen AOW/Anw/Wlz ¾ werknemersverzekeringen

Nadere informatie

1. Kosten kinderen. Netto Gezins Inkomen. Berekend per 01-07-2014. Besteedbaar tijdens huwelijk / samenwonen. Vrouw 0 0 Gemaximeerd tot 6000

1. Kosten kinderen. Netto Gezins Inkomen. Berekend per 01-07-2014. Besteedbaar tijdens huwelijk / samenwonen. Vrouw 0 0 Gemaximeerd tot 6000 1. Kosten kinderen Berekend per 01-07-2014 Netto Gezins Inkomen Besteedbaar tijdens huwelijk / samenwonen Man 0 Vrouw 0 0 Gemaximeerd tot 6000 Gevonden kosten kinderen Minimaal Maximaal bij een inkomen

Nadere informatie

Bijlage 2013 (tweede helft) bij het rapport van de Werkgroep Alimentatienormen

Bijlage 2013 (tweede helft) bij het rapport van de Werkgroep Alimentatienormen Bijlage 2013 (tweede helft) bij het rapport van de Werkgroep Alimentatienormen In deze versie van de bijlage (juli 2013) bij het rapport Alimentatienormen is een aantal aanpassingen doorgevoerd. Deze aanpassingen

Nadere informatie

Bijlage 2016 (eerste helft) bij het rapport van de Expertgroep Alimentatienormen

Bijlage 2016 (eerste helft) bij het rapport van de Expertgroep Alimentatienormen Bijlage 2016 (eerste helft) bij het rapport van de Expertgroep Alimentatienormen In deze versie van de bijlage (januari 2016) bij het rapport Alimentatienormen is een aantal aanpassingen doorgevoerd. Deze

Nadere informatie

1. Kosten kinderen. Netto Gezins Inkomen. Berekend per 01-01-2015. Besteedbaar tijdens huwelijk / samenwonen. Vrouw 0 0 Gemaximeerd tot 6000

1. Kosten kinderen. Netto Gezins Inkomen. Berekend per 01-01-2015. Besteedbaar tijdens huwelijk / samenwonen. Vrouw 0 0 Gemaximeerd tot 6000 1. Kosten kinderen Berekend per 01-01-2015 Netto Gezins Inkomen Besteedbaar tijdens huwelijk / samenwonen Man 0 Vrouw 0 0 Gemaximeerd tot 6000 Gevonden kosten kinderen Minimaal Maximaal bij een inkomen

Nadere informatie

Belastingdienst. Inkomstenbelasting Vragen en antwoorden over de fiscale partnerregeling en heffingskortingen 2015

Belastingdienst. Inkomstenbelasting Vragen en antwoorden over de fiscale partnerregeling en heffingskortingen 2015 Belastingdienst Inkomstenbelasting Vragen en antwoorden over de fiscale partnerregeling en heffingskortingen 2015 Inhoud 1 Inleiding 3 1.1 Gebruikte begrippen en afkortingen 3 2 De fiscale partnerregeling

Nadere informatie

Wijzigingen minimumloon en sociale uitkeringen 2016

Wijzigingen minimumloon en sociale uitkeringen 2016 Wijzigingen minimumloon en sociale uitkeringen 2016 Wijzigingen minimumloon en sociale uitkeringen 2016 Werk en inkomen Wettelijk minimumloon en uitkeringsbedragen De bruto bedragen van het wettelijk minimumloon

Nadere informatie

Levensloopregeling Informatie voor werknemers

Levensloopregeling Informatie voor werknemers Levensloopregeling Informatie voor werknemers Levensloopregeling Met de levensloopregeling kunnen werknemers een deel van hun brutosalaris sparen. Dit spaargeld kan worden gebruikt voor een periode van

Nadere informatie

Bijlage 2015 (eerste helft) bij het rapport van de Expertgroep Alimentatienormen

Bijlage 2015 (eerste helft) bij het rapport van de Expertgroep Alimentatienormen Bijlage 2015 (eerste helft) bij het rapport van de Expertgroep Alimentatienormen In deze versie van de bijlage (januari 2015) bij het rapport Alimentatienormen is een aantal aanpassingen doorgevoerd. Deze

Nadere informatie

ASR Kerncijfers 2013

ASR Kerncijfers 2013 ASR Kerncijfers 2013 Inhoud 1. Levensverzekering - kapitaalverzekering 2. Levensverzekering - lijfrente 3. Levensverzekering - gouden handdruk 4. Afkoop kleine lijfrente 5. Eigen woning 6. Inkomstenbelasting

Nadere informatie

Bijlage 2013 (eerste helft) bij het rapport van de Werkgroep Alimentatienormen

Bijlage 2013 (eerste helft) bij het rapport van de Werkgroep Alimentatienormen Bijlage 2013 (eerste helft) bij het rapport van de Werkgroep Alimentatienormen In deze versie van de bijlage (januari 2013) bij het rapport Alimentatienormen is een aantal aanpassingen doorgevoerd. Deze

Nadere informatie

Bijlage 2014 (tweede helft) bij het rapport van de Expertgroep Alimentatienormen

Bijlage 2014 (tweede helft) bij het rapport van de Expertgroep Alimentatienormen Bijlage 2014 (tweede helft) bij het rapport van de Expertgroep Alimentatienormen In deze versie van de bijlage (juli 2014) bij het rapport Alimentatienormen is een aantal aanpassingen doorgevoerd. Deze

Nadere informatie

Bijlage WFt Opleidingen

Bijlage WFt Opleidingen Bijlage WFt Opleidingen 1. Fiscale cijfers lijfrente en pensioen Pagina 2 2. Vennootschapsbelasting Pagina 2 3. Inkomstenbelasting Pagina 2 4. Eigenwoning Pagina 3 5. Heffingskortingen Pagina 4 6. Persoonsgebonden

Nadere informatie

Adviestabel ouderbijdragen kinderopvang 2003

Adviestabel ouderbijdragen kinderopvang 2003 Toelichting bij het formulier voor de berekening van het belastbaar inkomen 1. Algemeen Vooraf Ouders betalen de hoogste ouderbijdrage, tenzij zij kunnen aantonen dat het gezamenlijke belastbaar huishoudinkomen

Nadere informatie

Bijlage 2015 (tweede helft) bij het rapport van de Expertgroep Alimentatienormen

Bijlage 2015 (tweede helft) bij het rapport van de Expertgroep Alimentatienormen Bijlage 2015 (tweede helft) bij het rapport van de Expertgroep Alimentatienormen In deze versie van de bijlage (juli 2015) bij het rapport Alimentatienormen is een aantal aanpassingen doorgevoerd. Deze

Nadere informatie

Belastingplan 2015. Zoals aangeboden aan de 2 e Kamer op 16 september 2014. Krijn Doornekamp

Belastingplan 2015. Zoals aangeboden aan de 2 e Kamer op 16 september 2014. Krijn Doornekamp Belastingplan 2015 Zoals aangeboden aan de 2 e Kamer op 16 september 2014 Krijn Doornekamp Wat komt aan de orde Inkomstenbelasting tarieven 2015 Wijzigingen in heffingskortingen Woningmarkt DGA/Zelfstandigen

Nadere informatie

Alles over je belastingtoeslagen

Alles over je belastingtoeslagen Alles over je belastingtoeslagen in 2015 Alles over je belastingtoeslagen op een rij Wist jij dat we met elkaar jaarlijks miljoenen euro s aan toeslagen laten liggen? Benut jij alle belastingtoeslagen

Nadere informatie

Aangeven van vermogensbestanddelen. Aanmerkelijk belang. Aanvullende alleenstaande-ouderkorting. Aanvullende combinatiekorting

Aangeven van vermogensbestanddelen. Aanmerkelijk belang. Aanvullende alleenstaande-ouderkorting. Aanvullende combinatiekorting A Aangeven van vermogensbestanddelen In box 3 geeft u aan wat de bezittingen en schulden op 1 januari 2007 en 31 december 2007 waren van uzelf, uw fiscale partner en uw minderjarige kinderen. Aanmerkelijk

Nadere informatie

Hier vindt u de actuele lijst van hypotheekverstrekkers die wel of geen middelrente aanbieden.

Hier vindt u de actuele lijst van hypotheekverstrekkers die wel of geen middelrente aanbieden. Rentemiddeling Hier vindt u de actuele lijst van hypotheekverstrekkers die wel of geen middelrente aanbieden. rentemiddeling-per-bank Fiscale partnerschap Fiscale partnerschap Fiscale partnerschap kan

Nadere informatie

Inkomstenbelasting. Module 7 hoofdstuk 2

Inkomstenbelasting. Module 7 hoofdstuk 2 Inkomstenbelasting Module 7 hoofdstuk 2 Verschillende vormen inkomen, verschillende vormen belasting Verschillende boxen Box 1 Bruto inkomen uit arbeid (denk aan brutoloon) Inkomen uit koophuis Aftrekposten

Nadere informatie

Samenvatting. Dossier naam: Voor-Beeld Datum: 25-08-2011. Partijen Voor Beeld. Kinderen D Voor T Voor

Samenvatting. Dossier naam: Voor-Beeld Datum: 25-08-2011. Partijen Voor Beeld. Kinderen D Voor T Voor Samenvatting Dossier naam: Voor-Beeld Datum: 25-08-2011 Partijen Voor Beeld Kinderen D Voor T Voor Gebruikte gegevens Voor Loondienst Inkomen conform salarisstrook: 61.392 (inclusief vakantietoeslag, Inkomsten

Nadere informatie

Belastingspecial 2014

Belastingspecial 2014 Belastingspecial 2014 (aangifte inkomstenbelasting 2013) Leo van Heesch Inleiding De meest voorkomende aftrekposten en kortingen betreffende de inkomstenbelasting (IB) worden besproken. Voor ouderen minder

Nadere informatie

Als u AOW krijgt. Inhoud Wat is AOW 2

Als u AOW krijgt. Inhoud Wat is AOW 2 Als u AOW krijgt Inhoud Wat is AOW 2 Wie krijgt AOW 2 Vanaf wanneer krijgt u AOW 3 Hoeveel AOW krijgt u 3 Wat gaat er van uw AOW af 5 Hoe kunt u AOW krijgen 6 Andere pensioenen naast uw AOW 6 Meer informatie

Nadere informatie

Vragen en antwoorden over fiscale partnerregeling en heffingskortingen

Vragen en antwoorden over fiscale partnerregeling en heffingskortingen Vragen en antwoorden over fiscale partnerregeling en heffingskortingen Dit document bevat vragen en antwoorden over de fiscale partnerregeling en de heffingskortingen. ib 801-1z*1fd INKOMSTENBELASTING

Nadere informatie

Economie Pincode klas 4 VMBO-GT 5 e editie Samenvatting Hoofdstuk 7 De overheid en ons inkomen Exameneenheid: Overheid en bestuur

Economie Pincode klas 4 VMBO-GT 5 e editie Samenvatting Hoofdstuk 7 De overheid en ons inkomen Exameneenheid: Overheid en bestuur Paragraaf 7.1 Groeit de economie? BBP = Bruto Binnenlands Product, de totale productie in een land in één jaar Nationaal inkomen = het totaal van alle inkomens in een land in één jaar Inkomen = loon, rente,

Nadere informatie

Belastingveranderingen 2016. Alex van Scherpenzeel Manager afdeling Belangenbehartiging

Belastingveranderingen 2016. Alex van Scherpenzeel Manager afdeling Belangenbehartiging Belastingveranderingen 2016 Alex van Scherpenzeel Manager afdeling Belangenbehartiging Geschiedenis - Wet op de Inkomstenbelasting 1964-1990: wijziging i.v.m. rapport Commissie Oort - Wet op de inkomstenbelasting

Nadere informatie

Cijfers 2016. Algemeen. Schijventarief box 1 jonger dan AOW-leeftijd Belastbaar inkomen meer dan. maar niet meer dan. belastingtarief tarief premie

Cijfers 2016. Algemeen. Schijventarief box 1 jonger dan AOW-leeftijd Belastbaar inkomen meer dan. maar niet meer dan. belastingtarief tarief premie Cijfers 2016 31-12-2015 Door de redactie In dit overzicht geven we de belangrijkste fiscale en sociale cijfers voor 2016 weer. Daarbij geven we uitsluitend de officieel gepubliceerde cijfers weer. Ook

Nadere informatie

belastingtarief tarief premie volksverzekeringen

belastingtarief tarief premie volksverzekeringen Titel: Auteur: Fiscale cijfers 2007 Mr. G.A.C. Jerry Aarts MFP Inleiding In Fin-Mail 06 43 hebben wij de nieuwe premiebedragen en uitkeringen sociale zekerheid aan u doorgegeven. Nu zijn ook de fiscale

Nadere informatie

Wijzigingen per 1 januari Wijzigingen per 1 januari 2017

Wijzigingen per 1 januari Wijzigingen per 1 januari 2017 Wijzigingen per 1 januari 2017 Wijzigingen per 1 januari 2017 Op 1 januari 2017 zijn enkele wetten aangepast, die van invloed zijn op het geven van een passend financieel advies. In dit bericht geven we,

Nadere informatie

Als u gaat samenwonen

Als u gaat samenwonen 2 8 Als u gaat samenwonen Als u gaat samenwonen, kan dit gevolgen hebben voor de belasting die u en uw huisgenoot betalen. Welke gevolgen dat precies zijn, hangt af van uw persoonlijke situatie. Samenwonen

Nadere informatie

Kinderopvangtoeslag 2009. Een bijdrage in de kosten voor kinderopvang

Kinderopvangtoeslag 2009. Een bijdrage in de kosten voor kinderopvang Kinderopvangtoeslag 2009 Een bijdrage in de kosten voor kinderopvang 2 Kinderopvangtoeslag Krijgt u kinderopvangtoeslag? Dan is deze brochure interessant voor u. U vindt hierin alles over de kinderopvangtoeslag

Nadere informatie

Cijfers Algemeen. Schijventarief box 1 jonger dan AOW-leeftijd Belastbaar inkomen meer dan. maar niet meer dan. belastingtarief tarief premie

Cijfers Algemeen. Schijventarief box 1 jonger dan AOW-leeftijd Belastbaar inkomen meer dan. maar niet meer dan. belastingtarief tarief premie Cijfers 2017 28-12-2015 Door de redactie In dit overzicht geven we de belangrijkste fiscale en sociale cijfers voor 2017 weer. Daarbij geven we uitsluitend de officieel gepubliceerde cijfers weer. Ook

Nadere informatie

Fiscaal rapport aangifte inkomstenbelasting 2016

Fiscaal rapport aangifte inkomstenbelasting 2016 De heer/mevrouw T. End Fiscaal rapport aangifte inkomstenbelasting 2016 Datum: 28 januari 2017 De heer/mevrouw T. End Utrecht, 28 januari 2017 Geachte heer/mevrouw End, Ingevolge uw opdracht hebben wij

Nadere informatie

De regeling is al goedgekeurd voor 2013. Voor 2014 maakt deze deel uit van het Belastingplan, wat nog moet worden goedgekeurd.

De regeling is al goedgekeurd voor 2013. Voor 2014 maakt deze deel uit van het Belastingplan, wat nog moet worden goedgekeurd. Particulier Toeslagen op tijd aanvragen Zorg ervoor dat de toeslagen op tijd worden aangevraagd. Als de deadline gepasseerd is heeft u geen recht meer op uitbetaling. Als u bij ons op de uitstellijst staat

Nadere informatie

Op de website www.hetcak.nl kan de regeling worden opgevraagd en kunnen proefberekeningen worden gemaakt.

Op de website www.hetcak.nl kan de regeling worden opgevraagd en kunnen proefberekeningen worden gemaakt. 1 Mulder Juridisch Advies & Mediation Mr K.G. Mulder-Wildeboer Bosrand 57, 3881 GT Putten, Tel: 06-55132640 email: info@mulderjuridischadvies.nl website: www.mulderjuridischadvies.nl Over de eigen bijdrage

Nadere informatie

Cijfers Algemeen. Schijventarief box 1 jonger dan AOW-leeftijd Belastbaar inkomen meer dan. maar niet meer dan. belastingtarief tarief premie

Cijfers Algemeen. Schijventarief box 1 jonger dan AOW-leeftijd Belastbaar inkomen meer dan. maar niet meer dan. belastingtarief tarief premie Cijfers 2018 22-12-2017 Door de redactie In dit overzicht geven we de belangrijkste fiscale en sociale cijfers voor 2018 weer. Daarbij geven we uitsluitend de officieel gepubliceerde cijfers weer. Ook

Nadere informatie

Belastingdienst. Inkomstenbelasting Vragen en antwoorden over de fiscale partnerregeling en heffingskortingen 2013

Belastingdienst. Inkomstenbelasting Vragen en antwoorden over de fiscale partnerregeling en heffingskortingen 2013 Belastingdienst Inkomstenbelasting Vragen en antwoorden over de fiscale partnerregeling en heffingskortingen 2013 Inhoud 1 Inleiding 3 1.1 Gebruikte begrippen en afkortingen 3 2 De fiscale partnerregeling

Nadere informatie

PRINSJESDAG 2014 Beknopt overzicht aangekondigde maatregelen Prinsjesdag 2014

PRINSJESDAG 2014 Beknopt overzicht aangekondigde maatregelen Prinsjesdag 2014 PRINSJESDAG 2014 Beknopt overzicht aangekondigde maatregelen Prinsjesdag 2014 Inhoud 1 Veranderingen belastingtarieven en kortingen inkomstenbelasting... 3 a Belastingtarief eerste schijf verhoogd... 3

Nadere informatie

Je eigen woning en de Belastingdienst in 2012

Je eigen woning en de Belastingdienst in 2012 Je hypotheek en de belasting in 2012 Hier vind je een toelichting op het jaaroverzicht van je SNS Hypotheek. Ook lees je hier de belangrijkste fiscale regels die in 2012 gelden voor de eigen woning, hypotheek,

Nadere informatie

TOELICHTING OP DE FOM-SALARISSTROOK

TOELICHTING OP DE FOM-SALARISSTROOK TOELICHTING OP DE FOM-SALARISSTROOK Hieronder volgt een beknopte toelichting op de salarisstrook. In deze toelichting wordt ingegaan op de meest voorkomende gegevens. Indien u nog vragen heeft na het lezen

Nadere informatie