VERENIGING VOOR GRENSARBEIDERS VZW

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "VERENIGING VOOR GRENSARBEIDERS VZW"

Transcriptie

1 VERENIGING VOOR GRENSARBEIDERS VZW Januari / 1 VVG-NIEUWS driemaandelijkse uitgave afgiftekantoor: 3930 Hamont-Achel Verantwoordelijk uitgever: Diederik Verweyen, Achel Statie 58, 3930 Hamont-Achel 1. BESTE GRENSARBEIDER, - De VVG wenst u allen een gelukkig en vooral een gezond Op 12 december 2013 heeft het Europees Hof van Justitie België veroordeeld voor de wijze waarop de belastingvermindering voor personen ten laste wordt berekend. De huidige berekeningswijze, waarbij dit belastingvoordeel volledig verdwijnt bij gezinnen waarbij het hoogste belastbaar inkomen in het buitenland wordt belast, is volgens het Europees Hof in strijd met het vrij verkeer. Een opsteker voor de diegenen die via de Vereniging Voor Grensarbeiders een juridische procedure zijn gestart - De Belgische regering is van plan om flink te sleutelen aan het grensarbeiderspensioen. Aanvankelijk was het plan om per 1 juli 2014 het pensioensupplement voor grensarbeiders flink te beperken, doch dit plan is voorlopig - van de baan - De Nederlandse overheid heeft, zoals elk jaar trouwens, weer zitten goochelen met belastingtarieven en heffingskortingen. Volgens berekeningen van salarisverwerkende bedrijven, is de stijging van het nettoloon het grootst bij lonen tot euro per maand. Zij gaan er ongeveer 50 euro op vooruit. Werknemers met een modaal loon van euro per maand gaan er 33 euro op vooruit. Hogere inkomens houden minder over. Werknemers met een loon van euro per maand leveren 50 euro in. Hierbij is geen rekening gehouden met de gevolgen van een wijziging in de pensioenpremie. De invloed op de koopkracht wordt verder bepaald door o.a. de lagere zorgverzekeringspremie, lagere zorgtoeslag, lagere hypotheekrenteaftrek, en zelfs een evt. wijziging van het tarief van de aanvullende gemeentebelastingen, - In dit VVG-nieuws komen aan de orde: 2. De belastingvermindering voor personen ten laste 3. Het grensarbeiderspensioen 4. Pensioenleeftijd in Nederland en in België 5.Tarieven van premies en belastingen en andere wijzigingen in Nederland in Toeslagen 7. Afhandeling van de juridische procedures m.b.t. de aanvullende crisisbijdrage en de fiscale aftrekbaarheid van de in Nederland betaalde premie voor de particuliere ziektekostenverzekering 2. DE BELASTINGVERMINDERING VOOR PERSONEN TEN LASTE - Op 12 december 2013 heeft het Europees Hof van Justitie te Luxemburg in het arrest Imfeld en Garcet (C-313/12) de Belgische Staat veroordeeld voor de wijze waarop de belastingvermindering voor personen ten laste wordt berekend. - Het arrest luidt als volgt: Artikel 49 VWEU dient aldus te worden uitgelegd dat het zich verzet tegen de toepassing van een belastingregeling van een lidstaat als die welke in het hoofdgeding aan de orde is, die tot gevolg heeft dat een echtpaar dat in die staat woont en zowel in die staat als in een andere lidstaat inkomsten verwerft, daadwerkelijk een bepaald belastingvoordeel verliest als gevolg van de wijze waarop dit voordeel wordt aangerekend, terwijl dit echtpaar dat voordeel wel zou krijgen indien de echtgenoot met de hoogste inkomsten niet zijn volledig inkomen in een andere lidstaat zou verwerven. - Vraag is echter op welke wijze het Belgische ministerie van financiën gevolg gaat geven aan dit arrest. Zullen grensarbeidersgezinnen die in dergelijke situatie zitten uiteindelijk recht hebben op de volledige belastingvermindering of slechts een gedeeltelijke belastingvermindering volgens het proportionaliteitsprincipe? Indienen van een bezwaarschrift - Het veilig stellen van je rechten begint echter met het indienen van een bezwaarschrift tegen de belastingaanslag. - Het bezwaarschrift moet binnen de 6 maanden ingediend zijn bij de gewestelijke directeur van de belastingen, te berekenen vanaf de verzending van de belastingaanslag door de belastingadministratie. - Onze leden kunnen een model bezwaarschrift, aangepast aan bovengenoemd arrest, gratis opvragen bij de VVG / 1 VVG-nieuws januari

2 Juridische procedure - Indien de gewestelijke directeur van de belastingen een negatief antwoord op het bezwaarschrift geeft, kunt u via de VVG een juridische procedure starten bij de Rechtbank van Eerste Aanleg. Hiervoor dient u contact met ons op te nemen. Het cassatie-verzoek - Via de Vereniging Voor Grensarbeiders zijn er enkele tientallen verzoekschriften ingediend bij diverse Rechtbanken van Eerste Aanlag. - Het hoofdargument van deze verzoekschriften is dat de berekening van de belastingvermindering op het vrijgesteld belastbare inkomen, in strijd is met het dubbelbelastingverdrag tussen België en Nederland. - Dit argument werd echter niet gevolgd door de Belgische rechtbanken. - Daarom is begin mei 2013 een procedure ingeleid bij het Hof van Cassatie. - Indien het Hof van Cassatie onze redenering volgt, dan dient de belastingvermindering voor personen ten laste op het hoogste in België belastbare inkomen te worden berekend. Dat is dan op het inkomen van de in België werkende partner. In dit geval kan er toch genoten worden van het volledige financieel voordeel van de belastingvermindering voor personen ten laste. - We verwachten eind 2014 een uitspraak van het Hof van Cassatie. 3. HET GRENSARBEIDERSPENSIOEN - Er wordt al jaren over gespeculeerd: Er komt een keer dat er wordt gesleuteld aan het grensarbeiderspensioen. - Het grensarbeiderspensioen is een Belgisch supplement op het Nederlands wettelijk pensioen ( AOW) en geldt alleen voor de tijdvakken dat er in Nederland als werknemer (en niet als ambtenaar of zelfstandige) is gewerkt. - De eerste voornemens van de Belgische regering om het grensarbeiders flink te beperken (en bijna volledig af te schaffen), zijn van de baan. - Het is niet acceptabel om grensarbeiders die tegen hun pensioenleeftijd zitten en al een pensioenplan hebben gemaakt plots voor een voldongen feit te plaatsen en hun opgebouwde rechten af te nemen. - Er dient op zijn minst een overgangsregeling te komen. - We hebben over dit onderwerp contact opgenomen met minister van pensioenen Alexander De Croo. - In het volgende VVG-nieuws en tijdens de voorjaarmeetings komt dit onderwerp weer aan de orde. ADVISEER OOK JE COLLEGA S OM AAN TE SLUITEN! Zodat ook hij of zij op de hoogte is van de ontwikkelingen m.b.t. grensarbeid Word lid door 19 over te schrijven op rekeningnummer met IBAN nr. BE BIC code : GKCCBEBB op naam van Vereniging Voor Grensarbeiders vzw 4. PENSIOENLEEFTIJD IN NEDERLAND EN IN BELGIË 4.1. De Nederlandse AOW-leeftijd. U bent geboren U krijgt AOW in Uw leeftijd bij ingaan AOW-uitkering Tussen en maanden Tussen en maanden Tussen en maanden Tussen en maanden Tussen en maanden Tussen en Tussen en maanden Tussen en maanden Tussen en maanden Tussen en Na Onbekend * Onbekend * * De AOW-leeftijd zal verder aangepast worden aan de levensverwachting. Wat dit concreet inhoudt zal een Nederlandse regering in de toekomst beslissen. - De verhoging van de AOW-leeftijd kan leiden tot een AOW-gat. Dit geldt voornamelijk voor mensen die gebruik maken van een vroegpensioenregeling, waarbij deze regeling eindigt op de 65 e verjaardag. Doordat de AOW-uitkering (en het bedrijfspensioen) door de nieuwe regeling later ingaat, ontstaat er een AOW-gat. - In deze periode heeft men dus geen of een verminderd inkomen. Mensen die in die situatie zitten, dienen zich dit te realiseren. Mocht dit een onoverkomelijk probleem zijn, dan kan er misschien een regeling worden getroffen met uw bedrijfspensioenfonds. Sommige pensioenfondsen bieden namelijk de mogelijkheid om het pensioen naar voren te halen / 1 VVG-nieuws januari

3 4.2. De Belgische pensioenleeftijd. In België is de wettelijke pensioenleeftijd 65 jaar. Het rustpensioen gaat in op de eerste dag van de maand volgend op de maand waarin men 65 jaar wordt. Tot 2012 kon men op 60 jaar op vervroegd pensioen gaan na een loopbaan van 35 jaar. Tot 2016 worden de leeftijds- en loopbaanvoorwaarden als volgt geleidelijk verhoogd: Jaar Minimumleeftijd Loopbaanvoorwaarde Uitzonderingen lange loopbaan jaar 35 jaar ,5 jaar 38 jaar 60 jaar, bij loopbaan van 40 jaar jaar 39 jaar 60 jaar, bij loopbaan van 40 jaar ,5 jaar 40 jaar 60 jaar, bij loopbaan van 41 jaar vanaf jaar 40 jaar 60 jaar, bij loopbaan van 42 jaar 61 jaar, bij loopbaan van 41 jaar Voor BIJNA-GEPENSIONEERDEN, voor zij die voor 1 januari 1956 geboren zijn, geldt de volgende overgangsregeling: Leeftijd op Loopbaan in jaren Leeftijd vervroegd pensioen Meer informatie is te vinden op de website van de rijksdienst voor pensioenen: 5. VERZEKERINGSPREMIES, BELASTINGTARIEVEN, HEFFINGSKORTINGEN, EIGENWONINGFORFAIT, KINDERBIJSLAG, ENZ IN NEDERLAND PER Samenstelling premies volksverzekeringen (voor personen jonger dan AOW-leeftijd) (Bron :eindejaarspersbericht van het Nederlandse Ministerie van Financiën) AOW 17,90 % 17,90 % ANW 0,60 % 0,60 % AWBZ 12,65 % 12,65 % Totaal premies volksverzekeringen 31,15 % 31,15 % 5.2. Tarieven premies volksverzekeringen en belastingen (voor personen jonger dan AOW-leeftijd) in Box 1(inkomen uit werk en woning) Belastbaar inkomen Premies vvz Belastingtarief Totaal Schijf ,15 % 31,15 % 5,1 % 5,85 % 36,25 % 37 % Schijf ,15 % 31,15 % 10,85 % 10,85 % 42 % 42 % Schijf % 42 % 42 % 42 % Schijf 4 > > %(*) 52 % 52 %(*) 52 % (*) uitzondering zie Heffing over het totaal van de schijven t/m volledige schijf t/m volledige schijf t/m volledige schijf / 1 VVG-nieuws januari

4 5.4. Heffingskortingen (voor personen jonger dan AOW-leeftijd) Premiedeel Belastingdeel Totaal Algemene heffingskorting lagere inkomens (maximaal) (1) Algemene heffingskorting hogere inkomens (maximaal) (1) Arbeidskorting lagere inkomens (maximaal) (2) Arbeidskorting hogere inkomens (maximaal) (2) Werkbonus (maximaal) (3) Inkomensafhankelijke Combinatiekorting (4) Alleenstaande-ouderkorting (5) Maximale aanvulling op de alleenstaande-ouderkorting (5) Levensloopkorting (per jaar van deelname tot 2012) (6) Ouderschapsverlofkorting (per verlofuur) (7) 4,29 4,24 (1) Algemene heffingskorting 2014 Iedere belastingplichtige heeft recht op de algemene heffingskorting. Vanaf 1 januari 2014 is de algemene heffingskorting inkomensafhankelijk gemaakt. Dat betekent dat vanaf een inkomen van de algemene heffingskorting lager wordt naarmate het belastbare inkomen uit werk en woning stijgt. De algemene heffingskorting kan niet lager worden dan Partners hebben allebei recht op deze heffingskorting. Als één van de partners geen of weinig inkomsten heeft en dus zijn eigen heffingskorting niet (helemaal) gebruikt, kan hij onder voorwaarden (een deel van) het bedrag rechtstreeks uitbetaald krijgen door de Belastingdienst. Voorwaarde voor uitbetaling is dat de partner van de belastingplichtige voldoende inkomen heeft en daarbij voldoende belasting betaalt. Deze uitbetaling van de algemene heffingskorting aan de minstverdienende partner wordt afgebouwd in 15 jaar tijd met 6,67% per jaar. De afbouw is gestart in Dit betekent dat er in 2014 ten hoogste (60%) van de algemene heffingskorting wordt uitbetaald aan de minstverdienende partner. Deze beperking geldt niet voor de belastingplichtige die geboren is voor 1 januari (2) Arbeidskorting 2014 Een belastingplichtige heeft recht op arbeidskorting als hij één of meer van de volgende inkomsten heeft: loon, winst uit onderneming of resultaat uit overige werkzaamheden. Die inkomsten moeten met tegenwoordige arbeid worden genoten. De hoogte van arbeidskorting is afhankelijk van het gezamenlijk bedrag van de hiervoor bedoelde inkomsten uit tegenwoordige arbeid (het arbeidsinkomen) en het maximum van de arbeidskorting. Met ingang van 2014 wordt de arbeidskorting voor hogere inkomens in drie stappen verder afgebouwd, uiteindelijk tot nihil. (3) Werkbonus 2014 Een belastingplichtige met arbeidsinkomen heeft recht op de werkbonus als hij bij het begin van het kalenderjaar de leeftijd van 60 jaar heeft bereikt maar nog niet de leeftijd van 64 jaar. De opbouw van de werkbonus begint bij 90 % van het wettelijk minimumloon en bedraagt maximaal Dit maximum wordt bereikt bij een inkomen vanaf 100 % van het wettelijk minimumloon en loopt door tot 120 % van het wettelijk minimumloon. Boven 120 % van het wettelijk minimumloon wordt de werkbonus lineair afgebouwd tot nihil bij 175 % van het wettelijk minimumloon. (4) Inkomensafhankelijke combinatiekorting 2014 De inkomensafhankelijke combinatiekorting geldt voor minstverdienende partners en alleenstaande ouders die de zorg hebben voor kinderen onder de 12 jaar. Het basisbedrag van deze heffingskorting is indien met werken een arbeidsinkomen van minimaal wordt verdiend of indien er recht bestaat op de zelfstandigenaftrek. Voor elke euro die meer wordt verdiend dan loopt de inkomensafhankelijke combinatiekorting met 4% op tot maximaal Dit maximale bedrag wordt bereikt bij een arbeidsinkomen van Rekenvoorbeeld: - De minstverdienende partner heeft een jaarinkomen van De inkomensafhankelijke combinatiekorting is dan (basisbedrag) (4 % van ) = (5) Alleenstaande-ouderkorting 2014 Een belastingplichtige heeft recht op de alleenstaande-ouderkorting als hij in 2014 meer dan zes maanden: geen partner heeft; een huishouding voert met een kind dat hij/zij in belangrijke mate onderhoudt en dat op hetzelfde woonadres ingeschreven staat; 2014 / 1 VVG-nieuws januari

5 deze huishouding voert met minimaal één kind dat op 1 januari 2014 de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt. De hoogte van de alleenstaande-ouderkorting bedraagt 947. Dit bedrag wordt vermeerderd met 4,3% van het arbeidsinkomen, maar maximaal met indien het kind bij de aanvang van het kalenderjaar de leeftijd van 16 jaar niet heeft bereikt. (6) Levensloopverlofkorting 2014 De levensloopregeling is afgeschaft per 1 januari De levensloopverlofkorting vervalt daardoor ook. De in het verleden opgebouwde levensloopverlofkorting blijft intact voor deelnemers die op 31 december 2011 een positief saldo op hun levensloopregeling hebben staan. Deelnemers aan de levensloopregeling die op 31 december 2011 een saldo van minimaal hebben staan, kunnen met de levensloopregeling doorgaan. Bij een nieuwe inleg wordt geen levensloopverlofkorting meer opgebouwd. De levensloopverlofkorting is gelijk aan het bedrag van het opgenomen levenslooptegoed, maar ten hoogste 205 per jaar waarin is gestort in de levensloopregeling. Bedragen aan levensloopverlofkorting die in voorafgaande jaren al zijn genoten worden in mindering gebracht. (7) Ouderschapsverlofkorting 2014 De ouderschapsverlofkorting geldt voor de belastingplichtige die in 2014 gebruik maakt van zijn wettelijke recht op ouderschapsverlof. De korting wordt berekend door het aantal uren ouderschapsverlof in het kalenderjaar te vermenigvuldigen met een bedrag van 50% van het bruto minimumuurloon per opgenomen verlofuur en bedraagt voor ,29 per verlofuur. De korting bedraagt niet meer dan de terugval in het belastbare loon in 2014 ten opzichte van Aanslaggrens voor de inkomstenbelasting De aanslaggrens voor de inkomstenbelasting blijft in Als het verschil tussen de verschuldigde inkomstenbelasting en het saldo van de gezamenlijke voorheffingen en de voorlopige teruggaven meer bedraagt dan 45 volgt een aanslag Teruggaafgrens loonbelasting en premie volksverzekeringen De grens voor teruggaaf op verzoek, op grond van teveel ingehouden loonbelasting en premie volksverzekering over het belastingjaar 2014 blijft 14. Naast de voorheffingen moeten ook in aanmerking worden genomen de voorlopige teruggaven (gezamenlijk genoemd: voorheffingssaldo). Als dit voorheffingssaldo de verschuldigde belasting niet of met niet meer dan 14 overtreft, dan volgt geen aanslag Hypotheekrenteaftrek Met ingang van 1 januari 2013 geldt de hypotheekrenteaftrek alleen voor leningen met een ten minste annuïtair aflossingsschema waarbij de lening in ten hoogste 360 maanden volledig wordt afgelost. Wel is voorzien in eerbiediging van bestaande leningen. Voor mensen die op 31 december 2012 een eigen woning en een eigenwoningschuld hadden blijft de hypotheekrente aftrekbaar ook al wordt op de betreffende lening niet afgelost. Dit geldt ook indien zijn in of na 2013 deze lening oversluiten Tariefaanpassing aftrek kosten eigen woning Met ingang van 2014 wordt het tarief waartegen de aftrekbare kosten met betrekking tot een eigen woning in de vierde belastingschijf kunnen worden afgetrokken elk jaar met 0,5%-punt verlaagd totdat het aftrektarief 38% bedraagt. Het tarief zal echter niet verlaagd worden tot onder het tarief van de derde belastingschijf. In 2014 bedraagt het tarief voor de aftrekbare kosten met betrekking tot een eigen woning daarom 51,5% voor zover de aftrek plaats zou vinden tegen het tarief van de vierde schijf Verhuisregeling hypotheekrenteaftrek De maximale termijn voor behoud van hypotheekrenteaftrek ter zake van de te koop staande eigen woning is drie jaar na afloop van het jaar waarin de woning te koop is komen staan. Die termijn geldt tot en met Dit betekent dat als de woning in 2011 te koop is gezet, voor die woning nog recht op hypotheekrenteaftrek bestaat in Na 2014 wordt de maximale termijn weer op twee jaar gebracht. Voor woningen die in 2012 of later te koop zijn gezet, geldt weer een termijn van twee jaar na afloop van het jaar waarin de woning te koop en leeg is komen te staan. Voor woningen die in 2014 te koop worden gezet, geldt dus renteaftrek tot en met (uiterlijk) De maximale termijn voor het verkrijgen van hypotheekrenteaftrek voor de nog leegstaande toekomstige eigen woning (bijvoorbeeld in aanbouw) is ook drie jaar. Ook dat geldt tot en met het belastingjaar Dit betekent dat voor een woning die reeds in 2011 is aangekocht om als eigen woning te gaan dienen of vanaf 2011 in aanbouw was en die de belastingplichtige pas in 2014 als eigen woning gaat gebruiken, ook in 2014 recht op hypotheekrenteaftrek bestaat. Voor woningen die in 2012 of later zijn gekocht of waarvan de aanbouw in 2012 of later is gestart, geldt dus weer een termijn van twee jaar na afloop van het jaar waarin de woning aangekocht is of begonnen is met de bouw Eigenwoningforfait Het eigenwoningforfait wordt berekend op de WOZ (Waarde Onroerende Zaken) van de eigen woning. Gezien alleen in Nederland gelegen woningen een WOZ hebben, dient voor in België gelegen woningen worden uitgegaan van de verkoopwaarde van de woning / 1 VVG-nieuws januari

6 WOZ-waarde Forfaitpercentage (in 2013) Nihil ,25 % (0,20 %) ,40 % (0,35 %) ,55 % (0,45 %) ,70 % (0,60 %) in 2014: vermeerderd met 1,80 % van de eigenwoningwaarde voor zover deze uitgaat boven ) ( in 2013: vermeerderd met 1,55 % van de eigenwoningwaarde voor zover deze uitgaat boven ) Jaarlijkse waardering onroerende zaken Vanaf 1 januari 2007 stellen de Nederlandse gemeenten de WOZ-waarde van onroerende zaken jaarlijks vast. Vanaf 1 januari 2008 bedraagt de periode tussen het gebruik van de WOZ-waarde en de waardepeildatum van een onroerende zaak nog maar 1 jaar. Dit geldt ook zo voor de bepaling van de in België gelegen woning Aftrek wegens geen of geringe eigenwoningschuld Deze aftrek wordt verleend als het saldo van eigenwoningforfait minus de aftrekbare kosten zoals hypotheekrente positief is. De aftrek is gelijk aan het verschil tussen het eigenwoningforfait en de aftrekbare kosten. Door deze aftrek kan de bijtelling van het eigenwoningforfait nooit leiden tot een positief inkomensbestanddeel in box Afschaffing stamrechtvrijstelling De stamrechtvrijstelling wordt per 1 januari 2014 afgeschaft voor nieuwe ontslagvergoedingen. Dit betekent dat vanaf dan ontslagvergoedingen door de werkgever, in het jaar dat de belastingplichtige deze ontvangt, volledig worden belast, tegen het reguliere tarief Auto van de zaak Bijtelling CO 2 -uitstoot (gr/km) - diesel CO 2 -uitstoot (gr/km) andere brandstoffen 4 % % % % % > 111 > Heffingvrij vermogen box 3: jaarlijkse peildatum is 1 januari Bij de berekening van het voordeel uit sparen en beleggen heeft een belastingplichtige recht op een heffingvrij vermogen van De gezamenlijke grondslag sparen en beleggen van partners (zijnde de gezamenlijke rendementsgrondslag voor zover die meer bedraagt dan het gezamenlijke heffingvrije vermogen) kan tussen partners in elke gewenste verhouding worden toebedeeld % regeling Werknemers die naar Nederland komen, kunnen onder bepaalde voorwaarden een belastingvrije vergoeding voor de extraterritoriale kosten krijgen van 30% van het loon inclusief de vergoeding. Deze zogenoemde 30%-regeling is vanaf 1 januari 2012 onder andere op de volgende punten aangescherpt: schaarse specifieke deskundigheid periode dat van de 30% regeling gebruik gemaakt kan worden definitie van het begrip ingekomen werknemer : de 30%-regeling voor werknemers die naar Nederland komen geldt vanaf 1 januari 2012 alleen voor werknemers die minstens 150 kilometer van de Nederlandse grens woonden voordat zij in Nederland gingen werken. promovendi Als een werknemer niet (meer) onder de 30%-regeling valt, dan kunnen wel de werkelijke extraterritoriale kosten vrij worden vergoed. Voor ingekomen werknemers die voor 1 januari 2012 onder de 30%-regeling vallen, geldt een overgangsrecht. De vraag is of bovengenoemd (150-) kilometer-criterium in strijd is met het Europees recht. Nederlandse rechtbanken hebben hierover een verschillende uitspraak gedaan. De Nederlandse Hoge Raad heeft op 25 september 2013 prejudiciële vragen gesteld aan het Europees Hof van Justitie. De zaak staat er ingeschreven onder C-512/13 (Zaak Sopora) Woonlandfactor voor inwoners van België De woonlandfactor is van belang bij de berekening van de verschuldigde bijdragen voor de zorgverzekering die in Nederland verzekerde post-actieven of meeverzekerde gezinsleden dienen te betalen. Voor 2014 is deze factor: 0, / 1 VVG-nieuws januari

7 5.19. Bijdragen zorgverzekeringswet 2014 > Nominale bijdrage Zorgverzekeringswet per maand: 91,75 euro (dit bedrag dient als basis voor de toepassing van de woonlandfactor). > Inkomensafhankelijke bijdrage Zorgverzekeringswet werkgeversheffing WIA-/WAO-/WAZ-uitkering, Anw-pensioen: 7, 5%; inhouding op AOW-pensioen en overige inkomsten: 5,4%; inkomensgrens: ,00 euro. > Inkomensafhankelijke bijdrage AWBZ inhouding op inkomen in eerste en tweede belastingschijf: 12,65% (ook als in Nederland geen belastingplicht bestaat); geboren in 1945 of eerder: euro; geboren in 1946 of later: euro Bedragen AOW Bruto maandbedragen per (bij 100 % verzekerd) AOW Vakantietoeslag Alleenstaande 1.074,25 70,16 Alleenstaande ouder met kind jonger dan 18 jaar 1.362,20 90,22 Gehuwd/samenwonend, beide partners recht op AOW 734,41 50,11 Gehuwd/samenwonend, partner nog niet AOW gerechtigd en geen recht op 734,41 50,11 partnertoeslag Gehuwd/samenwonend, partner nog niet AOW gerechtigd en recht op volledige partnertoeslag 1.468,82 100, Koopkrachttegemoetkoming oudere belastingplichtigen De totale KOB bedraagt in ,08 (bruto) Kinderbijslag in Nederland In Nederland is er recht op kinderbijslag voor kinderen tot 18 jaar. De hoogte van de kinderbijslag hangt af van de leeftijd van het kind. 0 t/m 5 jaar 6 t/m 11 jaar 12 t/m 17 jaar Per kind / kwartaal 191,65 232,71 273,78 Nederland kent geen kinderbijslag voor kinderen vanaf 18 jaar. Men kan dan terugvallen op de Belgische kinderbijslagregeling. In België is er recht op kinderbijslag tot 25 jaar als het kind onderwijs of een opleiding volgt en maar een klein inkomen heeft uit werk of een sociale uitkering. 6. TOESLAGEN - De Nederlandse overheid kent een aantal toeslagen toe. - Ook Belgische grensarbeiders kunnen recht hebben op deze toeslagen. Belangrijk is om zich hierover goed te informeren. - In 2014 zijn een aantal regels gewijzigd. Zorgtoeslag: - De zorgtoeslag is een persoonlijke tegemoetkoming van de Nederlandse overheid om de premie voor de zorgverzekering voor iedereen betaalbaar te houden. - De hoogte van de zorgtoeslag is afhankelijk van de gezinssamenstelling, van de hoogte van het inkomen en van de hoogte van het vermogen. - Om in aanmerking te komen voor zorgtoeslag, mag het inkomen in 2014: * niet hoger dan zijn voor een alleenstaande * indien men een toeslagpartner heeft, dan mag het gezamenlijk inkomen niet hoger dan zijn - Men heeft geen recht op zorgtoeslag als het vermogen op 1 januari 2014 hoger is dan een bedrag dat afhankelijk is van de persoonlijke situatie (zie onderstaande website): - De zorgtoeslag voor 2013 dient voor 1 september 2014 te worden aangevraagd. - Meer informatie over de zorgtoeslag is te vinden op de website: / 1 VVG-nieuws januari

8 Kindgebonden budget (KGB): - Het KGB is net als de kindertoeslag een bijdrage in de kosten voor kinderen onder de achttien jaar. - Het KGB valt onder de sociale zekerheid. Grensarbeiders kunnen dus ook recht hebben op KGB - Het KGB heeft geen invloed op de kinderbijslag. Kinderbijslag is het inkomensonafhankelijke bedrag, dat alle ouders per kwartaal als tegemoetkoming voor de opvoedingskosten van een kind krijgen. Het KGB komt bovenop de kinderbijslag. - Om KGB te krijgen, moet men aan de volgende voorwaarden voldoen: * 1 of meer kinderen onder de 18 jaar hebben. * Voor deze kinderen recht hebben op kinderbijslag. * Het gezamenlijk inkomen van u en uw partner mogen niet te hoog zijn. Er geldt namelijk een inkomensgrens die mede afhankelijk is van het aantal kinderen. - De hoogte van het totale KGB per gezin is dus afhankelijk van het bruto gezinsinkomen en van het aantal kinderen in het gezin. Hoe lager het inkomen, des te hoger het bedrag per kind. Hoe meer kinderen een gezin telt, des te hoger het totale bedrag aan KGB. *Men heeft geen recht op kindgebonden budget als het vermogen op 1 januari 2014: * groter was dan voor een alleenstaande * groter was dan voor partners - Grensarbeiders opgelet, want buitenlandse gezinsbijslagen tellen mee! - Bij de berekening van het KGB wordt naar het totaal aan gezinsbijslagen gekeken die men zowel in Nederland (kinderbijslag, KGB, kinderopvangtoeslag) als in België ontvangt. - Men ontvangt in totaal nooit meer dan het hoogste bedrag aan gezinsbijslagen waarop men recht had volgens de Nederlandse of de Belgische regels. - Nederlanders ontvangen het KGB via de Nederlandse belastingdienst. - Bij de berekening van het eventuele recht op het Nederlandse KGB speelt de Nederlandse Sociale Verzekeringsbank een rol. - Het KGB voor 2013 dient voor 1 september 2014 te worden aangevraagd. - Het KGB dient te worden aangevraagd bij de Nederlandse belastingdienst, via - Informatie over het KGB is ook te vinden op internet: De VVG adviseert om contact op te nemen met het Bureau Belgische Zaken te Breda om te laten berekenen of men in aanmerking komt voor het KGB. Kinderopvangtoeslag: - Als uw kinderen naar de kinderopvang gaan, dan is het mogelijk dat u in aanmerking komt voor kinderopvangtoeslag. - Ook als de kinderen naar een Belgische kinderopvang, die onder Kind en Gezin valt, gaan. - Vanaf 1 januari 2014 zijn opnieuw een aantal regelingen betreffende de Kinderopvangtoeslag gewijzigd. De Nederlandse overheid gaat o.a. meer bijdragen aan de kosten van kinderopvang. - Daarbij worden ook maatregelen genomen om fraude tegen te werken. - Kinderopvangtoeslag kan maximaal drie maanden met terugwerkende kracht kan worden aangevraagd. - Meer informatie over de kinderopvangtoeslag (o.a. de (inkomens -) voorwaarden, het aanvragen en het maken van een proefberekening) is te vinden op de website: 7. JURIDISCHE PROCEDURES BETREFFENDE DE AANVULLENDE CRISISBIJDRAGE EN DE PREMIE VOOR DE PARTICULIERE ZIEKTEKOSTENVERZEKERING - Zoals in eerdere edities van het VVG-nieuws medegedeeld heeft de afhandeling van deze procedures vertraging opgelopen omdat de belastingadministratie niet akkoord gaat met de rechtsplegingsvergoeding die onze advocaat had berekend in de individuele dossiers. Nochtans was deze manier van berekenen aanvankelijk goedgekeurd door de bevoegde belastingambtenaar. - Afzonderlijk voor de rechtsplegingsvergoeding loopt er dus nu een juridische procedure en zal er 25 februari 2014 worden gepleit bij het Hof van Beroep te Antwerpen. Een maand later volgt dan het arrest. - Pas dan zullen de diverse zaken (een 130-tal) verder kunnen worden afgehandeld. Inlichtingen: Diederik Verweyen: tel. 011/ Luc Moris: tel. 011/ VVG, Haverstraat 65, 3930 Hamont-Achel / 1 VVG-nieuws januari

VERENIGING VOOR GRENSARBEIDERS VZW

VERENIGING VOOR GRENSARBEIDERS VZW VERENIGING VOOR GRENSARBEIDERS VZW Januari 2013 2013 / 1 VVG-NIEUWS driemaandelijkse uitgave afgiftekantoor: 3930 Hamont-Achel Verantwoordelijk uitgever: Diederik Verweyen, Achel Statie 58, 3930 Hamont-Achel

Nadere informatie

VERENIGING VOOR GRENSARBEIDERS VZW

VERENIGING VOOR GRENSARBEIDERS VZW VERENIGING VOOR GRENSARBEIDERS VZW Januari 2012 2012 / 1 VVG-NIEUWS driemaandelijkse uitgave afgiftekantoor: 3930 Hamont-Achel Verantwoordelijk uitgever: Diederik Verweyen, Achel Statie 58, 3930 Hamont-Achel

Nadere informatie

Belastingplan 2012. Vs. 05-01-2012 1

Belastingplan 2012. Vs. 05-01-2012 1 Belastingplan 2012 - Wettelijk minimumloon per maand o 15 jr. 434,00 o 16 jr. 499,10 o 17 jr. 571,40 o 18 jr. 658,20 o 19 jr. 759,45 o 20 jr. 889,65 o 21 jr. 1.048,80 o 22 jr. 1.229,60 o 23 jr. e.o. 1.446,60

Nadere informatie

VERENIGING VOOR GRENSARBEIDERS VZW

VERENIGING VOOR GRENSARBEIDERS VZW VERENIGING VOOR GRENSARBEIDERS VZW Januari 2008 2008 / 1 VVG-NIEUWS driemaandelijkse uitgave afgiftekantoor: 3930 Hamont-Achel Verantwoordelijk uitgever: Diederik Verweyen, Achel Statie 58, 3930 Hamont-Achel

Nadere informatie

Als u 65 jaar of ouder bent

Als u 65 jaar of ouder bent 2007 Als u 65 jaar of t Als u 65 jaar wordt, heeft dit gevolgen voor uw belasting en premie volksverzekeringen. Deze gevolgen hebben bijvoorbeeld betrekking op uw belastingtarief, uw heffingskortingen,

Nadere informatie

VERENIGING VOOR GRENSARBEIDERS VZW

VERENIGING VOOR GRENSARBEIDERS VZW VERENIGING VOOR GRENSARBEIDERS VZW Januari 2007 2007 / 1 VVG-NIEUWS driemaandelijkse uitgave afgiftekantoor: 3930 Hamont-Achel Verantwoordelijk uitgever: Diederik Verweyen, Achel Statie 58, 3930 Hamont-Achel

Nadere informatie

23,75 per maand (CZ) 25,90 per maand (VGZ) Maximaal dagloon voor de 114 111 ziekenfondspremie Premie werkloosheidsfonds (Awf) 5,85 % 5,80 %

23,75 per maand (CZ) 25,90 per maand (VGZ) Maximaal dagloon voor de 114 111 ziekenfondspremie Premie werkloosheidsfonds (Awf) 5,85 % 5,80 % VERENIGING VOOR GRENSARBEIDERS VZW Januari 2005 2005 / 1 VVG-NIEUWS driemaandelijkse uitgave afgiftekantoor: 3930 Hamont-Achel Verantwoordelijk uitgever: Diederik Verweyen, Achel Statie 58, 3930 Hamont-Achel

Nadere informatie

Aanvullende toelichting Belasting berekenen bij emigratie of immigratie in 2016

Aanvullende toelichting Belasting berekenen bij emigratie of immigratie in 2016 Belastingdienst 16 2016 Aanvullende toelichting Belasting berekenen bij emigratie of immigratie in 2016 Deze aanvullende toelichting hoort bij de M-aangifte 2016. In het Overzicht inkomsten en aftrekposten

Nadere informatie

Heffingskortingen 2016

Heffingskortingen 2016 Heffingskortingen 2016 Heffingskortingen zijn kortingen op de inkomstenbelasting en premie volksverzekeringen. Hierdoor betaalt een belastingplichtige minder belasting en premies. Een heffingskorting is

Nadere informatie

Overzicht Fiscale Cijfers 2013 en 2014 (per januari 2014)

Overzicht Fiscale Cijfers 2013 en 2014 (per januari 2014) Overzicht Fiscale Cijfers 2013 en 2014 (per januari 2014) Box 1: Belastbaar inkomen uit werk en woning (2013) Box 1: belastbaar inkomen uit werk en woning : Inkomen uit werk en woning bestaat uit inkomsten

Nadere informatie

Wijzigingen minimumloon en sociale uitkeringen 2016

Wijzigingen minimumloon en sociale uitkeringen 2016 Wijzigingen minimumloon en sociale uitkeringen 2016 Wijzigingen minimumloon en sociale uitkeringen 2016 Werk en inkomen Wettelijk minimumloon en uitkeringsbedragen De bruto bedragen van het wettelijk minimumloon

Nadere informatie

VERENIGING VOOR GRENSARBEIDERS VZW

VERENIGING VOOR GRENSARBEIDERS VZW VERENIGING VOOR GRENSARBEIDERS VZW Januari 2004 2004 / 1 VVG-NIEUWS driemaandelijkse uitgave afgiftekantoor: 3930 Hamont-Achel Verantwoordelijk uitgever: Diederik Verweyen, Achel Statie 58, 3930 Hamont-Achel

Nadere informatie

Aanvullende toelichting Belasting berekenen bij emigratie of immigratie in 2016

Aanvullende toelichting Belasting berekenen bij emigratie of immigratie in 2016 Belastingdienst 16 2016 Aanvullende toelichting Belasting berekenen bij emigratie of immigratie in 2016 Deze aanvullende toelichting hoort bij de M-aangifte 2016. In het Overzicht inkomsten en aftrekposten

Nadere informatie

Info voor gastouders over

Info voor gastouders over Info voor gastouders over inkomen en belastingen in 2013 Vooraf Deze informatie is vooral bedoeld voor freelance gastouders die hun werk als zogenaamde resultaatgenieter (ofwel: inkomsten uit overige werkzaamheden)

Nadere informatie

Info voor gastouders over inkomen en belastingen in 2009

Info voor gastouders over inkomen en belastingen in 2009 JAN PELLEGROM ORGANISATIEADVIES ADVIES Info voor gastouders over inkomen en belastingen in 2009 Vooraf Deze informatie is vooral bedoeld voor gastouders die dit als bijverdienste doen en verder geen of

Nadere informatie

De belangrijkste veranderingen in 2015 voor senioren op een rij INKOMEN

De belangrijkste veranderingen in 2015 voor senioren op een rij INKOMEN De belangrijkste veranderingen in 2015 voor senioren op een rij INKOMEN AOW De AOW-leeftijd stijgt verder. Wordt u vóór 1 oktober 2015 65 jaar, dan gaat uw AOW drie maanden na uw 65 e verjaardag in. 65

Nadere informatie

Aanvullende toelichting Belasting berekenen bij emigratie of immigratie in 2015

Aanvullende toelichting Belasting berekenen bij emigratie of immigratie in 2015 Belastingdienst 15 2015 Aanvullende toelichting Belasting berekenen bij emigratie of immigratie in 2015 IB 331-1B51PL Deze aanvullende toelichting hoort bij de M aangifte 2015. In het Overzicht inkomsten

Nadere informatie

Wijzigingen minimumloon en sociale uitkeringen 2016

Wijzigingen minimumloon en sociale uitkeringen 2016 Wijzigingen minimumloon en sociale uitkeringen 2016 Wijzigingen minimumloon en sociale uitkeringen 2016 Werk en inkomen Wettelijk minimumloon en uitkeringsbedragen De bruto bedragen van het wettelijk minimumloon

Nadere informatie

Inkomstenbelasting - Inleiding -- Deel 2

Inkomstenbelasting - Inleiding -- Deel 2 Inkomstenbelasting inleiding 2 programma Verliescompensatie Heffingskorting Splitsing heffingskorting Middeling Aanslag Verliescompensatie 1 van 2 Binnenjaarse verliescompensatie Binnen een box mogen de

Nadere informatie

Belastbaar inkomen Maar niet Tarief premie Heffing over totaal meer dan meer dan Belastingtarief volksverzekering Totaal tarief van de schijven

Belastbaar inkomen Maar niet Tarief premie Heffing over totaal meer dan meer dan Belastingtarief volksverzekering Totaal tarief van de schijven Kerncijfers 2008 voor de adviespraktijk Algemeen Schijventarief box 1 Belastbaar inkomen Maar niet Tarief premie Heffing over totaal meer dan meer dan Belastingtarief volksverzekering Totaal tarief van

Nadere informatie

Info voor gastouders over inkomen en belastingen in 2011

Info voor gastouders over inkomen en belastingen in 2011 JAN PELLEGROM ORGANISATIEADVIES ADVIES Info voor gastouders over inkomen en belastingen in 2011 Vooraf Deze informatie is vooral bedoeld voor gastouders die dit als bijverdienste doen en verder geen of

Nadere informatie

WELKOM CNV Senioren. Agenda ODP voorlichtingsmiddag

WELKOM CNV Senioren. Agenda ODP voorlichtingsmiddag WELKOM CNV Senioren Agenda ODP voorlichtingsmiddag 1. Opening door dagvoorzitter 2. Toelichting belasting aangifte 2014 3. Over pensioenen, wat er zoal speelt op dit moment 4. De Zorg Verandert 5. Sluiting

Nadere informatie

Wijzigingen per 1 januari Wijzigingen per 1 januari 2017

Wijzigingen per 1 januari Wijzigingen per 1 januari 2017 Wijzigingen per 1 januari 2017 Wijzigingen per 1 januari 2017 Op 1 januari 2017 zijn enkele wetten aangepast, die van invloed zijn op het geven van een passend financieel advies. In dit bericht geven we,

Nadere informatie

Info voor gastouders over inkomen en belastingen in 2012

Info voor gastouders over inkomen en belastingen in 2012 JAN PELLEGROM ORGANISATIEADVIES ADVIES Info voor gastouders over inkomen en belastingen in 2012 Vooraf Deze informatie is vooral bedoeld voor gastouders die dit als bijverdienste doen en verder geen of

Nadere informatie

Bijlage Lindenhaeghe Examens 2013 Wft Pensioenverzekeringen

Bijlage Lindenhaeghe Examens 2013 Wft Pensioenverzekeringen Bijlage Lindenhaeghe Examens 2013 Wft Pensioenverzekeringen 1. Fiscale cijfers lijfrente en pensioen Pagina 2 2. Vennootschaps- en inkomstenbelasting Pagina 3 3. Heffingskortingen en eigenwoningforfait

Nadere informatie

Info voor gastouders over inkomen en belastingen in 2014

Info voor gastouders over inkomen en belastingen in 2014 JAN PELLEGROM ORGANISATIEADVIES Info voor gastouders over inkomen en belastingen in 2014 Vooraf Deze informatie is vooral bedoeld voor gastouders die hun werk als zogenaamde resultaatgenieter (ofwel: inkomsten

Nadere informatie

FISCALE CIJFERS 2014 SCFB adviseert het Fintool.nl abonnement

FISCALE CIJFERS 2014 SCFB adviseert het Fintool.nl abonnement Postbus 224 2700 AE Zoetermeer Tel. 085 111 88 88 Fax 085 111 88 80 E-mail info@scfb.nl Internet www.scfb.nl Bank ABN AMRO IBAN NL05ABNA0597042454 BIC ANBANL2A KvK Den Haag 27198895 FISCALE CIJFERS 2014

Nadere informatie

Bijlage Lindenhaeghe Examens 2013 Wft Hypothecair Krediet Wft Levensverzekeringen

Bijlage Lindenhaeghe Examens 2013 Wft Hypothecair Krediet Wft Levensverzekeringen Bijlage Lindenhaeghe Examens 2013 Wft Hypothecair Krediet Wft Levensverzekeringen 1. Fiscale cijfers lijfrente en pensioen Pagina 2 2. Vennootschaps- en inkomstenbelasting Pagina 3 3. Heffingskortingen

Nadere informatie

1. Wet Inkomstenbelasting 2001

1. Wet Inkomstenbelasting 2001 Fiscale en sociale cijfers 2016 1. Wet Inkomstenbelasting 2001 Tarief box 1 Belastbaar inkomen meer maar niet meer belastingtarief tarief premie volksverzekeringen totaal tarief * voor een belastingplichtige

Nadere informatie

JAN PELLEGROM ORGANISATIEADVIES www.janpellegrom.nl. Info voor gastouders over inkomen en belastingen in 2008

JAN PELLEGROM ORGANISATIEADVIES www.janpellegrom.nl. Info voor gastouders over inkomen en belastingen in 2008 JAN PELLEGROM ORGANISATIEADVIES www.janpellegrom.nl Info voor gastouders over inkomen en belastingen in 2008 Vooraf Deze informatie is vooral bedoeld voor gastouders die dit als bijverdienste doen en niet

Nadere informatie

1. Wet Inkomstenbelasting 2001

1. Wet Inkomstenbelasting 2001 Fiscale en sociale cijfers 2015 1. Wet Inkomstenbelasting 2001 Tarief box 1 Belastbaar inkomen meer maar niet meer belastingtarief tarief premie volksverzekeringen totaal tarief * voor een belastingplichtige

Nadere informatie

,15% 27,65% 40,80% ,80% 40,80% % 52% ,15% 9,75% 22,90% 6.

,15% 27,65% 40,80% ,80% 40,80% % 52% ,15% 9,75% 22,90% 6. Inleiding Onderstaand treft een overzicht van de belangrijkste tarieven of drempels voor het jaar 2017 en, daar waar nodig 2016. Het overzicht biedt overigens geen volledige weergave van alle voorgestelde

Nadere informatie

Info voor gastouders over inkomen en belastingen in 2013

Info voor gastouders over inkomen en belastingen in 2013 JAN PELLEGROM ORGANISATIEADVIES Info voor gastouders over inkomen en belastingen in 2013 Vooraf Deze informatie is vooral bedoeld voor freelance gastouders die hun werk als zogenaamde resultaatgenieter

Nadere informatie

Info voor gastouders over inkomen en belastingen in 2015

Info voor gastouders over inkomen en belastingen in 2015 JAN PELLEGROM ORGANISATIEADVIES Info voor gastouders over inkomen en belastingen in 2015 Vooraf Deze informatie is vooral bedoeld voor gastouders die hun werk als zogenaamde resultaatgenieter (ofwel: inkomsten

Nadere informatie

Voorlichting Low budget, high service 4-10-2014

Voorlichting Low budget, high service 4-10-2014 Voorlichting Low budget, high service 4-10-2014 Sociaal raadsliedenwerk Breda Normen per 1-7-2014 Bij het kunt u terecht met vragen over: Uitkeringen en sociale verzekeringen Belastingen Arbeidszaken Vreemdelingenrecht

Nadere informatie

Belastingcijfers 2015

Belastingcijfers 2015 Belastingcijfers 2015 Box 1 - inkomen uit werk en woning Schijventarief voor personen jonger dan de AOW-gerechtigde leeftijd: Belastbaar inkomen doch niet belastingtarief tarief premie volksverzekeringen

Nadere informatie

1. Belastingen Schijf: Loon op jaarbasis: Niet meer dan: Totaal tarief: Heffing over totaal van de schijven:

1. Belastingen Schijf: Loon op jaarbasis: Niet meer dan: Totaal tarief: Heffing over totaal van de schijven: Belastingen 2010 1. Belastingen 2. Heffingskortingen (via salaris) 3. Algemene heffingskorting 4. Arbeidskorting 5. Kinderkorting 6. Alleenstaande-ouder korting 7. Spaarloon- of levensloopregeling 8. Auto

Nadere informatie

Als u gaat scheiden. Let op! PA 960-1Z81FD (2126)

Als u gaat scheiden. Let op! PA 960-1Z81FD (2126) 2008 Als u gaat scheiden Als u gaat scheiden, heeft dit gevolgen voor de belasting van u en uw echtgenoot. Voor de belastingheffing wordt u als gescheiden beschouwd, als u niet meer bij elkaar woont. Om

Nadere informatie

Bijlage WFTNIVO examens 2012. Bijlage WFTNIVO examens 2012. Inhoud. Belastingtarief box 2 en 3

Bijlage WFTNIVO examens 2012. Bijlage WFTNIVO examens 2012. Inhoud. Belastingtarief box 2 en 3 Inhoud - Schijventarief box 1 (belastbaar inkomen uit werk en woning) p.1 - Belastingtarief box 2 en 3 p.2 - Heffingskortingen p.2 - Bijtelling p.3 - Percentages eigenwoningforfait p.3 - Vrijstellingen

Nadere informatie

Fiscale cijfers 2008

Fiscale cijfers 2008 ? KAPITAALVERZEKERING EIGEN WONING (KEW, BEW, SEW) 2008 2007 Vrijstelling KEW Premie betalingsduur 15 jaar 32.900 32.500 (niet cumulatief) Premie betalingsduur 20 jaar 145.000 143.000? EIGENWONINGFORFAIT

Nadere informatie

1. Alle belastingplichtigen

1. Alle belastingplichtigen 1. Alle belastingplichtigen Aanpassing box 3-heffing en lastenverlichting Inkomstenbelastingtarieven middeninkomens omlaag De inkomstenbelastingtarieven in de tweede en derde schijf gaan omlaag. In de

Nadere informatie

Info voor gastouders over inkomen en belastingen in 2016

Info voor gastouders over inkomen en belastingen in 2016 JAN PELLEGROM ORGANISATIEADVIES Info voor gastouders over inkomen en belastingen in 2016 Vooraf Deze informatie is vooral bedoeld voor gastouders die hun werk als zogenaamde resultaatgenieter (ofwel: inkomsten

Nadere informatie

special MILJOENENNOTA 2014 uitgaven 267,0 miljard inkomsten 249,1 miljard De miljoenennota en uw portemonnee.

special MILJOENENNOTA 2014 uitgaven 267,0 miljard inkomsten 249,1 miljard De miljoenennota en uw portemonnee. MILJOENENNOTA 2014 special De miljoenennota en uw portemonnee. inkomsten 249,1 miljard uitgaven 267,0 miljard Het kabinet heeft op Prinsjesdag bekend gemaakt hoe de begroting, met daarin het bezuinigingspakket

Nadere informatie

Sociale verzekeringen en uitkeringen (januari) 2012 Premieoverzicht

Sociale verzekeringen en uitkeringen (januari) 2012 Premieoverzicht Sociale verzekeringen en uitkeringen (januari) 2012 Premieoverzicht Premies per 1 januari 2012 Volksverzekeringen (premieafdracht aan Belastingdienst) premie % AOW ANW AWBZ werkgever - - - werknemer 17,91

Nadere informatie

Als u gaat scheiden. Let op! PA 960-1Z71FD (1019)

Als u gaat scheiden. Let op! PA 960-1Z71FD (1019) Als u gaat scheiden Als u gaat scheiden, heeft dit gevolgen voor de belasting van u en uw echtgenoot. Voor de belastingheffing wordt u als gescheiden beschouwd, als u niet meer bij elkaar woont. Om welke

Nadere informatie

Bijlage 2016 (eerste helft) bij het rapport van de Expertgroep Alimentatienormen

Bijlage 2016 (eerste helft) bij het rapport van de Expertgroep Alimentatienormen Bijlage 2016 (eerste helft) bij het rapport van de Expertgroep Alimentatienormen In deze versie van de bijlage (januari 2016) bij het rapport Alimentatienormen is een aantal aanpassingen doorgevoerd. Deze

Nadere informatie

147.500 145.000 143.000 140.500 139.500 137.500. geen max. 12% van de winst max. dotatie oudedagsreserve 11.590 11.396 11.227 11.050 10.951 10.

147.500 145.000 143.000 140.500 139.500 137.500. geen max. 12% van de winst max. dotatie oudedagsreserve 11.590 11.396 11.227 11.050 10.951 10. Overzicht fiscale/sociale cijfers 2009 Overzicht fiscale/sociale cijfers 2009 omschrijving (bedrag in euro s) 2009 2008 2007 2006 2005 2004 kapitaalverzekering eigen woning uitkeringsvrijstelling kapitaalverzekering

Nadere informatie

Cijfer- en percentageoverzicht LIJFRENTEVERZEKERING

Cijfer- en percentageoverzicht LIJFRENTEVERZEKERING Cijfer en percentageoverzicht LIJFRENTEVERZEKERING Bijlage 1: Inkomstenbelasting 2011 Percentages inkomstenbelasting jonger dan 65 ; cijfers 2011 Belastbaar inkomen Inkomen niet Tarief Heffing over totaal

Nadere informatie

Bijlage WFt Opleidingen

Bijlage WFt Opleidingen Bijlage WFt Opleidingen 1. Fiscale cijfers lijfrente en pensioen Pagina 2 2. Vennootschapsbelasting Pagina 2 3. Inkomstenbelasting Pagina 2 4. Eigenwoning Pagina 3 5. Heffingskortingen Pagina 4 6. Persoonsgebonden

Nadere informatie

Wijzigingen minimumloon en sociale uitkeringen 2016

Wijzigingen minimumloon en sociale uitkeringen 2016 Wijzigingen minimumloon en sociale uitkeringen 2016 Wijzigingen minimumloon en sociale uitkeringen 2016 Werk en inkomen Wettelijk minimumloon en uitkeringsbedragen De bruto bedragen van het wettelijk minimumloon

Nadere informatie

PARTICULIEREN: LETOP

PARTICULIEREN: LETOP PARTICULIEREN: LETOP Gehoor geven aan de brief van de belastingdienst dat u geen aangifte inkomstenbelasting meer hoeft in te dienen kan U geld kosten! De belastingdienst stuurt op basis van de gegevens

Nadere informatie

Bijlage 2014 (tweede helft) bij het rapport van de Expertgroep Alimentatienormen

Bijlage 2014 (tweede helft) bij het rapport van de Expertgroep Alimentatienormen Bijlage 2014 (tweede helft) bij het rapport van de Expertgroep Alimentatienormen In deze versie van de bijlage (juli 2014) bij het rapport Alimentatienormen is een aantal aanpassingen doorgevoerd. Deze

Nadere informatie

Als u gaat trouwen. Sommige inkomsten en aftrekposten kunt u verdelen. Let op! PA 940-1Z71FD

Als u gaat trouwen. Sommige inkomsten en aftrekposten kunt u verdelen. Let op! PA 940-1Z71FD 7 Als u gaat trouwen Als u gaat trouwen, kan dit gevolgen hebben voor de belasting die u en uw echtgenoot betalen. Trouwen kan bijvoorbeeld gevolgen hebben voor uw inkomsten en aftrekposten en uw heffingskortingen.

Nadere informatie

Verandering van de koopkracht van chronisch zieken en gehandicapten in 2014. Nibud, september 2013

Verandering van de koopkracht van chronisch zieken en gehandicapten in 2014. Nibud, september 2013 Verandering van de koopkracht van chronisch zieken en gehandicapten in 2014 Nibud, september 2013 Verandering van de koopkracht van chronisch zieken en gehandicapten in 2014 Nibud, september 2013 In opdracht

Nadere informatie

tarief belastingschijf 1 37% 36,25%* (5,1% belastingen en 31,15% premies) tarief belastingschijf 2 42% 42%* (10,85% belastingen en 31,15% premies)

tarief belastingschijf 1 37% 36,25%* (5,1% belastingen en 31,15% premies) tarief belastingschijf 2 42% 42%* (10,85% belastingen en 31,15% premies) Fiscale cijfers 2014 De definitieve cijfers voor 2014 zijn bekend. Tarieven en schijflengten box 1 Belastingschijf 1 0-19.645 0-19.645 tarief belastingschijf 1 37% 36,25%* (5,1% belastingen en 31,15% premies)

Nadere informatie

Bijlage 2015 (eerste helft) bij het rapport van de Expertgroep Alimentatienormen

Bijlage 2015 (eerste helft) bij het rapport van de Expertgroep Alimentatienormen Bijlage 2015 (eerste helft) bij het rapport van de Expertgroep Alimentatienormen In deze versie van de bijlage (januari 2015) bij het rapport Alimentatienormen is een aantal aanpassingen doorgevoerd. Deze

Nadere informatie

Kerncijfers 2013. 1. Levensverzekering - kapitaalverzekering. 2. Levensverzekering - lijfrente. Kapitaalverzekering Brede Herwaardering

Kerncijfers 2013. 1. Levensverzekering - kapitaalverzekering. 2. Levensverzekering - lijfrente. Kapitaalverzekering Brede Herwaardering Kerncijfers 2013 1. Levensverzekering kapitaalverzekering Kapitaalverzekering eigen woning Premiebetaling Lifetime vrijstelling Minimaal 20 jaar 157.000 Minimaal 15 jaar 35.700 Kapitaalverzekering Brede

Nadere informatie

Koopkracht van ouderen 2013-2014. Berekeningen Prinsjesdag 2013 Nibud, september 2013

Koopkracht van ouderen 2013-2014. Berekeningen Prinsjesdag 2013 Nibud, september 2013 Koopkracht van ouderen 2013-2014 Berekeningen Prinsjesdag 2013 Nibud, september 2013 Koopkracht van ouderen 2013-2014 Berekeningen Prinsjesdag 2013 Nibud, september 2013 In opdracht van de CSO, koepel

Nadere informatie

Als u gaat samenwonen

Als u gaat samenwonen 2 7 Als u gaat samenwonen Als u gaat samenwonen, kan dit gevolgen hebben voor de belasting die u en uw huisgenoot betalen. Welke gevolgen dat precies zijn, hangt af van uw persoonlijke situatie. Samenwonen

Nadere informatie

Wijzigingen per 1 januari Wijzigingen per 1 januari 2017

Wijzigingen per 1 januari Wijzigingen per 1 januari 2017 Wijzigingen per 1 januari 2017 Wijzigingen per 1 januari 2017 Op 1 januari 2017 zijn enkele wetten aangepast, die van invloed zijn op het geven van een passend financieel advies. In dit bericht geven we,

Nadere informatie

2513AA22XA. De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE

2513AA22XA. De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE > Retouradres Postbus 90801 2509 LV Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE 2513AA22XA Postbus 90801 2509 LV Den Haag Parnassusplein 5 T 070 333

Nadere informatie

Bijlage 2015 (tweede helft) bij het rapport van de Expertgroep Alimentatienormen

Bijlage 2015 (tweede helft) bij het rapport van de Expertgroep Alimentatienormen Bijlage 2015 (tweede helft) bij het rapport van de Expertgroep Alimentatienormen In deze versie van de bijlage (juli 2015) bij het rapport Alimentatienormen is een aantal aanpassingen doorgevoerd. Deze

Nadere informatie

Hoofdpunten belasting 2009

Hoofdpunten belasting 2009 Hoofdpunten belasting 2009 Versie 1.0 Copyright www.allesoverheffingskortingen.nl Pagina 1 van 19 Hoofdpunten belasting 2009 Dit is versie 1.0 van dit rapport. Download de nieuwste versie van dit rapport

Nadere informatie

Sociale Verzekeringen per 1 januari 2012

Sociale Verzekeringen per 1 januari 2012 Sociale Verzekeringen per 1 januari 2012 Uitkeringen als de AOW, ANW, WW, WIA, WAO en Wajong gaan vanaf 1 januari 2012 omhoog. De verhogingen worden doorgevoerd omdat de uitkeringen zijn gekoppeld aan

Nadere informatie

1 Belastingjaar 2016

1 Belastingjaar 2016 Tarief box 1 (werk en woning) Het tarief voor het belastbaar inkomen uit werk en woning is een oplopend tarief met 4 schijven. Belastingplichtige gaat naar verhouding meer belasting betalen als zijn inkomen

Nadere informatie

Info voor gastouders over inkomen en belastingen in 2017

Info voor gastouders over inkomen en belastingen in 2017 JAN PELLEGROM ORGANISATIEADVIES Info voor gastouders over inkomen en belastingen in 2017 Vooraf Deze informatie is vooral bedoeld voor gastouders die hun werk als zogenaamde resultaatgenieter (ofwel: inkomsten

Nadere informatie

Afdeling Samenleving Richtlijn 330 Ingangsdatum: 01-06-2012

Afdeling Samenleving Richtlijn 330 Ingangsdatum: 01-06-2012 Afdeling Samenleving Richtlijn 330 Ingangsdatum: 01-06-2012 HEFFINGSKORTINGEN Algemeen De uitgaven van de overheid worden onder andere door het opleggen van belastingen gefinancierd. Er bestaan verschillende

Nadere informatie

Koopkrachtverandering van ouderen 2015-2016

Koopkrachtverandering van ouderen 2015-2016 Koopkrachtverandering van ouderen 2015-2016 Berekeningen Prinsjesdag 2015 Nibud, september 2015 Koopkrachtverandering van ouderen 2015-2016 Berekeningen Prinsjesdag 2015 Nibud, september 2015 In opdracht

Nadere informatie

Wat verandert er in 2014?

Wat verandert er in 2014? Wat verandert er in 2014? In 2014 veranderen een aantal belastingregels en zijn er veranderingen voor toeslagen. Zo kunt u nog maar 1 rekeningnummer gebruiken voor de meeste belastingteruggaven en toeslagen.

Nadere informatie

Inkomstenbelasting. Module 7 hoofdstuk 2

Inkomstenbelasting. Module 7 hoofdstuk 2 Inkomstenbelasting Module 7 hoofdstuk 2 Verschillende vormen inkomen, verschillende vormen belasting Verschillende boxen Box 1 Bruto inkomen uit arbeid (denk aan brutoloon) Inkomen uit koophuis Aftrekposten

Nadere informatie

Bijlage 2013 (eerste helft) bij het rapport van de Werkgroep Alimentatienormen

Bijlage 2013 (eerste helft) bij het rapport van de Werkgroep Alimentatienormen Bijlage 2013 (eerste helft) bij het rapport van de Werkgroep Alimentatienormen In deze versie van de bijlage (januari 2013) bij het rapport Alimentatienormen is een aantal aanpassingen doorgevoerd. Deze

Nadere informatie

Bijlage 2013 (tweede helft) bij het rapport van de Werkgroep Alimentatienormen

Bijlage 2013 (tweede helft) bij het rapport van de Werkgroep Alimentatienormen Bijlage 2013 (tweede helft) bij het rapport van de Werkgroep Alimentatienormen In deze versie van de bijlage (juli 2013) bij het rapport Alimentatienormen is een aantal aanpassingen doorgevoerd. Deze aanpassingen

Nadere informatie

Sociale verzekeringen per 1 januari 2010

Sociale verzekeringen per 1 januari 2010 Sociale verzekeringen per 1 januari 2010 11 december 2009 Nr. 09/134 Uitkeringen als de AOW, ANW, WW, WIA, WAO en Wajong gaan vanaf 1 januari 2010 omhoog. De verhogingen worden doorgevoerd omdat de uitkeringen

Nadere informatie

Als u AOW krijgt. Inhoud Wat is AOW 2

Als u AOW krijgt. Inhoud Wat is AOW 2 Als u AOW krijgt Inhoud Wat is AOW 2 Wie krijgt AOW 2 Vanaf wanneer krijgt u AOW 3 Hoeveel AOW krijgt u 3 Wat gaat er van uw AOW af 5 Hoe kunt u AOW krijgen 6 Andere pensioenen naast uw AOW 6 Meer informatie

Nadere informatie

Fiscale en sociale cijfers 2012 per 1 januari 2012

Fiscale en sociale cijfers 2012 per 1 januari 2012 Fiscale en sociale cijfers 2012 per 1 januari 2012 Belastingen Inkomstenbelasting Tarief box I Belastbaar inkomen Jonger dan 65 jaar 65 jaar en ouder van tot % totaal % totaal - 18.945 33,10% 6.270 15,20%

Nadere informatie

Belastingspecial 2011

Belastingspecial 2011 Pensioenbelangen 1-2011:Pensioenbelangen 28-4-11 13:44 Pagina 21 Belastingspecial 2011 bestemd voor uw aangifte Inkomsten Belasting 2010 Deze belastingspecial, dient als leidraad bij het invullen van uw

Nadere informatie

Leidraad Wel of geen ongehuwden AOW?

Leidraad Wel of geen ongehuwden AOW? Leidraad Wel of geen ongehuwden AOW? De gevolgen voor het AOW-pensioen en de eigen bijdrage AWBZ als uw partner in een verpleeg- of verzorgingshuis verblijft. Deze leidraad is bedoeld voor echtparen waarvan

Nadere informatie

Belastingspecial 2014

Belastingspecial 2014 Belastingspecial 2014 (aangifte inkomstenbelasting 2013) Leo van Heesch Inleiding De meest voorkomende aftrekposten en kortingen betreffende de inkomstenbelasting (IB) worden besproken. Voor ouderen minder

Nadere informatie

Belastingveranderingen 2016. Alex van Scherpenzeel Manager afdeling Belangenbehartiging

Belastingveranderingen 2016. Alex van Scherpenzeel Manager afdeling Belangenbehartiging Belastingveranderingen 2016 Alex van Scherpenzeel Manager afdeling Belangenbehartiging Geschiedenis - Wet op de Inkomstenbelasting 1964-1990: wijziging i.v.m. rapport Commissie Oort - Wet op de inkomstenbelasting

Nadere informatie

Persbericht. Sociale Verzekeringen per 1 januari 2013

Persbericht. Sociale Verzekeringen per 1 januari 2013 Persbericht Postbus 90801 2509 LV Den Haag Anna van Hannoverstraat 4 Telefoon (070) 333 44 33 Fax (070) 333 40 30 www.szw.nl Sociale Verzekeringen per 1 januari 2013 Uitkeringen als de AOW, ANW, WW, WIA,

Nadere informatie

Administratiekantoor Van den Dungen B.V. Nieuwsbrief 2015, 4 e jaargang, 10 e editie

Administratiekantoor Van den Dungen B.V. Nieuwsbrief 2015, 4 e jaargang, 10 e editie Administratiekantoor Van den Dungen B.V. Nieuwsbrief 2015, 4 e jaargang, 10 e editie Inhoud 1. Digitalisering van de overheid en de belastingdienst 2. Herziening box 3 per 01-01-2017 3. Belastingplan 2016:

Nadere informatie

Hier vindt u de actuele lijst van hypotheekverstrekkers die wel of geen middelrente aanbieden.

Hier vindt u de actuele lijst van hypotheekverstrekkers die wel of geen middelrente aanbieden. Rentemiddeling Hier vindt u de actuele lijst van hypotheekverstrekkers die wel of geen middelrente aanbieden. rentemiddeling-per-bank Fiscale partnerschap Fiscale partnerschap Fiscale partnerschap kan

Nadere informatie

Adviestabel ouderbijdragen kinderopvang 2003

Adviestabel ouderbijdragen kinderopvang 2003 Toelichting bij het formulier voor de berekening van het belastbaar inkomen 1. Algemeen Vooraf Ouders betalen de hoogste ouderbijdrage, tenzij zij kunnen aantonen dat het gezamenlijke belastbaar huishoudinkomen

Nadere informatie

Sociale Verzekeringen per 1 juli 2012

Sociale Verzekeringen per 1 juli 2012 Sociale Verzekeringen per 1 juli 2012 Uitkeringen als de AOW, ANW, WW, WIA, WAO en Wajong gaan vanaf 1 juli 2012 omhoog. De verhogingen worden doorgevoerd omdat de uitkeringen zijn gekoppeld aan het wettelijk

Nadere informatie

WEA Deltaland Accountants & Adviseurs

WEA Deltaland Accountants & Adviseurs WEA Deltaland Accountants & Adviseurs Welkom in de wondere wereld van fiscalisten Algemeen / Particulier Ondernemer DGA Eigen woning Los een klein (rest) hypotheek af Haal het maximale uit uw hypotheek

Nadere informatie

Koopkrachtverandering van ouderen 2014-2015

Koopkrachtverandering van ouderen 2014-2015 Koopkrachtverandering van ouderen 2014-2015 Berekeningen Prinsjesdag 2014 Nibud, september 2014 Koopkrachtverandering van ouderen 2014-2015 Berekeningen Prinsjesdag 2014 Nibud, september 2014 In opdracht

Nadere informatie

Sociale verzekeringen per 1 juli 2009

Sociale verzekeringen per 1 juli 2009 Sociale verzekeringen per 1 juli Uitkeringen als de AOW, ANW, WW, WIA, WAO en Wajong gaan vanaf 1 juli omhoog. De verhogingen worden doorgevoerd omdat de uitkeringen zijn gekoppeld aan het wettelijk minimumloon.

Nadere informatie

1. Wet financiering sociale verzekeringen (Wfsv)

1. Wet financiering sociale verzekeringen (Wfsv) 1. Wet financiering sociale verzekeringen (Wfsv) 1.1 Algemeen 1 ¾ Wfsv regelt financiering sociale verzekeringen. ¾ Onder werking van Wfsv vallen ¾ volksverzekeringen AOW/Anw/Wlz ¾ werknemersverzekeringen

Nadere informatie

Koopkrachtverandering van chronisch zieken en gehandicapten 2014-2015. Prinsjesdag 2014 Nibud, september 2014

Koopkrachtverandering van chronisch zieken en gehandicapten 2014-2015. Prinsjesdag 2014 Nibud, september 2014 Koopkrachtverandering van chronisch zieken en gehandicapten 2014-2015 Prinsjesdag 2014 Nibud, september 2014 Koopkrachtverandering van chronisch zieken en gehandicapten 2014-2015 Prinsjesdag 2014 Nibud,

Nadere informatie

Belastingplan 2016 in teken van lagere lasten op arbeid

Belastingplan 2016 in teken van lagere lasten op arbeid PAG 2 HOGER HEFFINGSVRIJ VERMOGEN IN BOX 3 PAG 3 WIJZIGING AANMERKELIJK BELANG EN EMIGRATIE PAG 4 AANPASSING AUTOBELASTINGEN PAG 5 VERLAGING TWEEDE EN DERDE SCHIJF EN VERLENGING DERDE SCHIJF PAG 6 SNELLERE

Nadere informatie

Als u gaat samenwonen

Als u gaat samenwonen 2 8 Als u gaat samenwonen Als u gaat samenwonen, kan dit gevolgen hebben voor de belasting die u en uw huisgenoot betalen. Welke gevolgen dat precies zijn, hangt af van uw persoonlijke situatie. Samenwonen

Nadere informatie

VERENIGING VOOR GRENSARBEIDERS VZW

VERENIGING VOOR GRENSARBEIDERS VZW VERENIGING VOOR GRENSARBEIDERS VZW Juni 2008 2008 / 3 VVG-NIEUWS driemaandelijkse uitgave afgiftekantoor: 3930 Hamont-Achel Verantwoordelijk uitgever: Diederik Verweyen, Achel Statie 58, 3930 Hamont-Achel

Nadere informatie

belastingtarief tarief premie volksverzekeringen

belastingtarief tarief premie volksverzekeringen Titel: Auteur: Fiscale cijfers 2007 Mr. G.A.C. Jerry Aarts MFP Inleiding In Fin-Mail 06 43 hebben wij de nieuwe premiebedragen en uitkeringen sociale zekerheid aan u doorgegeven. Nu zijn ook de fiscale

Nadere informatie

VERENIGING VOOR GRENSARBEIDERS VZW

VERENIGING VOOR GRENSARBEIDERS VZW VERENIGING VOOR GRENSARBEIDERS VZW Juni 2014 2014 / 3 VVG-NIEUWS driemaandelijkse uitgave afgiftekantoor: 3930 Hamont-Achel Verantwoordelijk uitgever: Diederik Verweyen, Achel Statie 58, 3930 Hamont-Achel

Nadere informatie

Koopkrachtverandering van ouderen 2014-2015

Koopkrachtverandering van ouderen 2014-2015 Koopkrachtverandering van ouderen 2014-2015 Berekeningen Prinsjesdag 2014 Nibud, september 2014 Koopkrachtverandering van ouderen 2014-2015 Berekeningen Prinsjesdag 2013 Nibud, september 2014 In opdracht

Nadere informatie

Belastingcijfers 2017

Belastingcijfers 2017 Belastingcijfers 2017 Box 1 - inkomen uit werk en woning Schijventarief voor personen jonger dan de AOW-gerechtigde leeftijd: totaal tarief heffing over totaal - 19.982 8,90% 27,65% 36,55% 7.303 19.982

Nadere informatie

1. Kosten kinderen. Netto Gezins Inkomen. Berekend per 01-01-2015. Besteedbaar tijdens huwelijk / samenwonen. Vrouw 0 0 Gemaximeerd tot 6000

1. Kosten kinderen. Netto Gezins Inkomen. Berekend per 01-01-2015. Besteedbaar tijdens huwelijk / samenwonen. Vrouw 0 0 Gemaximeerd tot 6000 1. Kosten kinderen Berekend per 01-01-2015 Netto Gezins Inkomen Besteedbaar tijdens huwelijk / samenwonen Man 0 Vrouw 0 0 Gemaximeerd tot 6000 Gevonden kosten kinderen Minimaal Maximaal bij een inkomen

Nadere informatie

Beschrijving van nieuwe mogelijkheden en aanpassingen in Figlo Platform Januari 2016 release 5.2.6

Beschrijving van nieuwe mogelijkheden en aanpassingen in Figlo Platform Januari 2016 release 5.2.6 Release notes Beschrijving van nieuwe mogelijkheden en aanpassingen in Figlo Platform Januari 2016 release 5.2.6 Titel: Release notes Onderwerp: Beschrijving van nieuwe mogelijkheden en aanpassingen in

Nadere informatie

Vragen en antwoorden over fiscale partnerregeling en heffingskortingen

Vragen en antwoorden over fiscale partnerregeling en heffingskortingen Vragen en antwoorden over fiscale partnerregeling en heffingskortingen Dit document bevat vragen en antwoorden over de fiscale partnerregeling en de heffingskortingen. ib 801-1z*1fd INKOMSTENBELASTING

Nadere informatie