Belastingspecial 2011

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Belastingspecial 2011"

Transcriptie

1 Pensioenbelangen :Pensioenbelangen :44 Pagina 21 Belastingspecial 2011 bestemd voor uw aangifte Inkomsten Belasting 2010 Deze belastingspecial, dient als leidraad bij het invullen van uw aangiftebiljet. Een beknopt overzicht van de belangrijkste gegevens voor de loon- en inkomstenbelastingbelasting in U kunt in de aangifteperiode (februari-maart) een aangifteprogramma downloaden van de site Box 1 Inkomen uit werk en woning Tarieven Box 1 voor werk en woning, 2010 Belastbaar inkomen meer dan Doch niet meer dan Tarief over schijf tot 65 jaar Heffing over totaal van de schijven tot 65 jaar Totaal tarief vanaf 65 jaar Heffing over totaal van de schijven vanaf 65 jaar ,45 % 41,95 % 42 % 52 % ,55 % 24,05 % 42 % 52 % Belasting is 2,3 procent in de eerste schijf en 10,8 procent in de tweede schijf. De premiepercentages voor de volksverzekeringen zijn: AOW-premie 17,9 procent; ANW-premie 1,1 procent; AWBZ-premie 12,15 procent; totaal premies volksverzekering 31,15 procent. In de tariefschijven 3 en 4 is alleen inkomstenbelasting verschuldigd. Doordat 65-plussers geen premie AOW verschuldigd zijn, betalen zij over schijf 1 totaal 15,55 procent en over schijf 2 totaal 24,05 procent aan inkomstenbelasting en premie volksverzekeringen. Box 2 Inkomen uit aanmerkelijk belang Tarief Box 2: 25 procent Box 3 (Forfaitair) inkomen uit sparen en beleggen Tarief Box 3: 30 procent januari/februari

2 Pensioenbelangen :Pensioenbelangen :44 Pagina 22 Volgorde in mindering brengen Persoongebonden aftrek De Persoongebonden aftrek valt onder Box 1, maar kan soms ook op het inkomen van Box 3 en Box 2 in mindering worden gebracht. De aftrekbare (drempels!) persoonsgebonden uitgaven, vermindert u eerst op uw inkomen in box 1; dan op uw inkomen in box 3 en daarna op uw inkomen in box 2. Bedragen, die u dan nog niet kon aftrekken, gaan mee naar het volgende jaar. Verdeling inkomensbestanddelen over partners De belastingheffing is individueel. Partners betalen over hun eigen inkomen belastingheffing en kunnen alleen hun eigen aftrekposten gebruiken. Belastbare inkomsten uit eigen woning (vaak negatief door de aftrek hypotheekrente) en de Persoonsgebonden aftrek (o.a. giften en specifieke zorgkosten) kunnen de partners onderling verdelen. Zolang 100 procent wordt opgegeven, kunnen partners die verdeling naar believen kiezen. De verdeling mag ieder jaar anders zijn. Kiest men niet dan krijgt elke partner de helft toebedeeld. Dit geldt ook voor de bezittingen en schulden uit box 3. HEFFINGSKORTINGEN Heffingskortingen komen in mindering op de som van de in Box 1, 2 en 3 berekende premies volksverzekeringen en belasting. In de tabel hieronder zijn de maximale effecten van toepassing van deze heffingskortingen samengevat. TOELICHTING BIJ TABEL HEFFINGSKORTINGEN Heffingskortingen in het jaar dat u 65 wordt De verschillende heffingskortingen voor 65-plussers en 65-minners hebben consequenties voor het jaar waarin iemand 65 jaar wordt. Voor dat jaar is een extra berekening nodig, omdat men dat jaar slechts gedeeltelijk premieplichtig is voor de AOW. Er vindt in dat jaar dus een proportionele berekening van de heffingskortingen plaats. Som heffingskortingen nooit meer dan verschuldigde belasting In het algemeen geldt dat de som van de toe te passen heffingskortingen (gecombineerde heffingskorting) nooit meer kan bedragen dan de verschuldigde belasting en premie. Als een minstverdienende partner (geen of weinig De bedragen van de heffingskortingen 2010 (in euro s) A Algemene Heffingskorting B Maximum uitbetaling algemene heffingskorting bij geboren na of kinderen jonger dan 5 jaar C Arbeidskorting (maximale bedragen) tot 57 jaar 57, 58 of 59 jaar 60 of 61 jaar 62 jaar of ouder D Inkomensafhankelijke combinatiekorting vast bedrag Inkomstenafhankelijk tot maximaal E Doorwerkbonus (maximale bedragen) 62 jaar (5%) 63 jaar (7%) 64 jaar (10%) 65 of 66 jaar (2%) 67 jaar of ouder (1%) F Alleenstaande ouderkorting G Aanvullende alleenstaande ouderkorting (maximaal want inkomensafhankelijk) H Jonggehandicaptenkorting I Ouderenkorting J Alleenstaande ouderenkorting K Levensloopverlofkorting (per jaar van deelname) L Ouderschapsverlofkorting (per verlofuur) M Korting maatschappelijke beleggingen (maximaal) N Korting voor beleggingen in durfkapitaal (maximaal) tot 65 jaar ,07 65 jaar en ouder januari/februari 2011

3 Pensioenbelangen :Pensioenbelangen :44 Pagina 23 inkomen) vanwege die regel de algemene heffingskorting, de arbeidskorting, de inkomens-afhankelijke combinatiekorting, de ouderschapsverlofkorting of de levensloopverlofkorting misloopt, is er een uitwijkmogelijkheid. De minstverdiendende partner kan dan bij de andere partner (een deel van) zijn heffingkortingen in mindering brengen, voorzover die meer belasting en premie betaalt dan zijn eigen heffingskortingen. Voor personen geboren na 31 december 1971 of met kinderen jonger dan 5 jaar, is de uitbetaling van de Algemene heffingskorting beperkt tot 86,66% van de Algemene heffingskorting, ofte euro of 801 euro (65 jaar en ouder). Algemene heffingskorting Iedere belastingplichtige heeft recht op de algemene heffingskorting. Arbeidskorting Recht op arbeidskorting bestaat als u inkomen uit tegenwoordige arbeid (arbeidskortingsgrondslag) heeft. De maximale arbeidskorting geldt vanaf het bedrag van het minimumloon. Ouderen vanaf 57 jaar tot 65 jaar hebben een hogere arbeidskorting. Bij een arbeidskortingsgrondslag groter dan euro wordt bovenstaande maximale arbeidskortingen verlaagd met 1,25% van het meerdere, maar ten hoogste met 56 euro. Voor 65 jaar en ouder respectievelijk met 0,58035% en met ten hoogste 26 euro. Doorwerkbonus Wie bij het begin van het kalenderjaar 61 jaar of ouder is met een arbeidskortinggrondslag boven euro, heeft recht op de doorwerkbonus. De doorwerkbonus volgt uit de doorwerkbonusgrondslag, dat deel van de arbeidskortingsgrondslag dat het bedrag van euro te boven gaat tot een maximum van euro. Voor iedere leeftijdsgroep geldt een ander percentage van de grondslag tot een daarbij horend maximaal doorwerkbonusbedrag. Inkomensafhankelijke combinatiekorting Deze heffingskorting geldt voor de minstverdienende partner en voor de alleenstaande ouder. Als voorwaarden voor het toepassen van de inkomensafhankelijke combinatiekorting gelden: meer dan euro aan looninkomsten genieten; 1.2. meer dan euro aan resultaat uit overige werkzaamheden genieten; met winst uit één of meer ondernemingen; 1.3 meer dan euro winst genoten of recht hebben op de zelfstandigenaftrek; 2. in het kalenderjaar tenminste zes maanden een kind tot uw huishouden behoort, dat de leeftijd van 12 jaar nog niet heeft bereikt. Alleenstaande-ouderkorting en Aanvullende alleenstaande-ouderkorting Deze korting is voor de alleenstaande-ouder, die een kind in huis heeft en onderhoudt dat op 1 januari 2010 jonger is dan 27 jaar. De alleenstaande-ouderkorting bedraagt 945 euro voor mensen jonger dan 65 jaar. Op de Aanvullende alleenstaande-ouderkorting heeft u recht als u: a) recht heeft op de Alleenstaande-ouderkorting; b) tegenwoordige arbeid verricht (winst uit onderneming, loon of resultaat uit een werkzaamheid); c) een kind in huis heeft en onderhoudt en het kind op 1 januari 2010 jonger is dan 16 jaar. De hoogte van de Aanvullende alleenstaande-ouderkorting hangt af van het inkomen dat u met tegenwoordige arbeid verdient. Het percentage bedraagt 4,3% van de grondslag en is aan een absoluut maximum gebonden. Ouderenkorting en Alleenstaande-ouderenkorting U hebt recht op de ouderenkorting als u op 31 december 2010 of bij het einde van uw belastingplicht, 65 jaar of ouder bent en uw verzamelinkomen, het inkomen in de drie boxen samen minus de persoonsgebonden aftrek niet meer is dan euro. Voor de Alleenstaande-ouderenkorting, die in de plaats komt van de aanvullende ouderenkorting, geldt geen inkomensgrens meer. Alle alleenstaanden met de AOW voor een alleenstaande, komen hiervoor dus in aanmerking. Levensloopkorting. De levensloopkorting is gelijk aan het bedrag van het opgenomen levenslooptegoed, maar ten hoogste 199 euro voor elk jaar waarin is gestort in de levensloopregeling. Korting maatschappelijke beleggingen en korting durfkapitaal De korting voor maatschappelijke beleggingen is 1,3% van maximaal euro. De korting voor beleggingen aan te merken als durfkapitaal is eveneens 1,3% van maximaal euro. januari/februari

4 Pensioenbelangen :Pensioenbelangen :44 Pagina 24 Verzoek voorlopige teruggave Een werkgever of uitkeringsinstantie houdt rekening met zes van de heffingskortingen: Algemene heffingskorting, Arbeidskorting, Ouderenkorting, Alleenstaande ouderenkorting, Levensloopverlofkorting en Jonggehandicaptenkorting. Voor de overige kortingen kunt u een verzoek voor Voorlopige teruggave indienen. Ook voor een aantal aftrekposten kunt u om een voorlopige teruggave verzoeken, bijvoorbeeld negatieve inkomsten uit eigen woning. U krijgt dan elke maand de (extra) heffingskorting(en) uitgekeerd. BOX 1: BELASTBAAR INKOMEN UIT WONING EN WERK Voorbeelden inkomensbestanddelen Box 1 Winst uit onderneming; Loon uit arbeid en ziektewetuitkering Pensioen, uitkering, AOW, Vut, lijfrente-inkomsten Inkomen (bijtelling) privé-gebruik auto van de zaak Resultaat uit overige werkzaamheden Reisaftrek openbaar vervoer Inkomsten uit eigen woning (vaak negatief door aftrek hypotheekrente) Ontvangen alimentatie Uitgaven voor inkomensvoorzieningen (lijfrente, lijfrentespaarrekening, lijfrentebeleggingsrecht) Persoonsgebonden aftrek (o.a. giften en specifieke zorgkosten) UITGAVEN VOOR INKOMENSVOORZIENINGEN Aftrek voor lijfrente, lijfrentespaarrekening en lijfrentebeleggingsrecht Aftrek voor betaalde premies is alleen mogelijk als u een pensioentekort heeft en jonger bent dan 65 jaar. De hoogte daarvan hangt af van de jaarruimte of reserveringsruimte. De jaarruimte, berekend over het voorgaande jaar (2009) bedraagt: (17% van de premiegrondslag) -/- (7,5 x pensioenaangroei ) -/- (toename Fiscale Oudedags Reserve voor ondernemers) -/- (gedeblokkeerd spaarloon gebruikt voor premies lijfrenten). Voor 2010 is de maximale premiegrondslag euro. Deze grondslag bestaat uit een aantal inkomstenposten uit Box 1 over 2009 (winst uit onderneming, loon, resultaat uit overige werkzaamheden, inkomsten uit periodieke uitkeringen en verstrekkingen) -/ euro. Deze euro is de fiscale AOWinbouw. De jaarruimte is maximaal euro. Wie in de voorgaande zeven jaren minder lijfrentepremies heeft afgetrokken dan op basis van de jaarruimte mogelijk was, kan gebruik maken van de reserveringsruimte. De reserveringsruimte volgt uit de som van de niet-benutte jaarruimtes van de voorafgaande 7 jaren. De reserveringsruimte is tot maximaal euro te benutten. Voor wie op 1 januari 2010 de leeftijd van 55 jaar heeft bereikt, geldt een maximum van euro. Premieaftrek andere inkomensvoorzieningen Premies voor een arbeidsongeschiktheidsverzekering en premies voor lijfrenten voor meerderjarige invalide (klein)kinderen zijn niet gebonden aan een maximaal aftrekbaar bedrag. Opmerking: Kapitaal- en levensverzekeringen en lijfrentepremieaftrek kunnen ingewikkeld zijn; vraag daarom altijd deskundig advies. De betreffende instantie kan ook een opgave voor de belasting verstrekken. EIGEN WONING WOZ-waarde Het eigenwoningforfait (voorheen huurwaarde-forfait genoemd) wordt bepaald door de WOZ-waarde van de eigen woning (peildatum 1 januari 2010) te vermenigvuldigen met het wettelijke forfaitpercentage. Dit percentage loopt van nihil tot 0,80%, afhankelijk van de waarde van de woning (zie tabel). Op basis van het eigenwoningforfait heeft u inkomsten. Daartegenover staat dat u de uitgaven (hypotheekrente en erfpacht) kunt aftrekken. WOZ-waarde van de woning Meer dan Maar niet Forfait meer dan Nihil ,20 % ,30 % ,40 % ,55 % Forfait: plus 0,80% van de woningwaarde voor zover die meer bedraagt dan Over het jaar 2010 is de aftrek wegens geen of geringe eigenwoningschuld mogelijk. Deze aftrek wordt verleend, als het bedrag van het eigenwoningforfait minus de aftrekbare kosten voor de eigen woning positief is. Door deze aftrek wordt de bijtelling wegens het eigenwoningforfait lager of nihil, als u weinig of geen renteaftrek meer heeft. Er kan hierdoor nooit een bijtelling in box 1 ontstaan. 24 januari/februari 2011

5 Pensioenbelangen :Pensioenbelangen :44 Pagina 25 Aftrek hypotheekrente: bijleenregeling Met ingang van 2004 geldt de bijleenregeling voor de aftrek van hypotheekrente. Het recht op aftrek van hypotheekrente voor een nieuwe woning geldt alleen als de positieve overwaarde van de oude woning (verkoop- minus aankoopprijs oude woning) voor de financiering van de nieuwe woning is gebruikt. Gebruikt u die overwaarde niet volledig, dan is van de hypotheekrente het deel niet aftrekbaar dat de overwaarde betreft van de oude woning. Dat geldt ook als de aankoopprijs van de nieuwe woning lager is dan die van de oude woning. Kapitaalverzekering eigen woning, spaarrekening eigen woning en beleggingsrecht eigen woning Het rentedeel (uitkering -/- betaalde premies) in de uitkering van een kapitaalverzekering eigen woning (box 1) of de deblokkering van spaarrekening/beleggingsrecht eigen woning is onbelast als de uitkering of het vrijgevallen tegoed niet meer bedraagt dan: 1. maximaal euro per persoon als 15 tot en met 19 jaar premie is betaald of 2. maximaal euro per persoon als 20 jaar of meer premie is betaald. Gedurende uw hele leven, kan deze vrijstelling nooit meer dan euro bedragen. De vrijstellingen zijn niet overdraagbaar aan uw (fiscale) partner. UITGAVEN VOOR SPECIFIEKE ZORGKOSTEN In 2009 verviel de aftrek voor buitengewone uitgaven. Op basis van de Wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten die de financiële tegemoetkomingen voor ouderen, arbeidsongeschikten en gehandicapten in diverse wetten regelt, is in de Wet op de inkomstenbelasting een aftrek voor specifieke zorgkosten opgenomen. De specifieke zorgkosten kunt u aftrekken als zij boven een bepaalde drempel uitkomen (zie tabel). Voor het bepalen van die drempel moeten, als u het gehele jaar een partner heeft gehad, de drempelinkomens (verzamelinkomen vóór toepassing Persoongebonden aftrek, dus inclusief de fictieve opbrengsten uit box 3!) van u beiden worden samengeteld. Soms kunt u een deel van uw heffingskortingen niet verzilveren (heffingskortingen zijn nooit hoger dan de verschuldigde belasting), door de hoogte van uw eigen inkomen in combinatie met de totale hoogte van uw aftrekposten en/of heffingskortingen. Als (een gedeelte van) het mislopen van de heffingskortingen is toe te schrijven aan de aftrek voor specifieke zorgkosten, betaalt de belastingdienst automatisch dat deel van de heffingskortingen dat u misloopt aan u uit. U moet voor die Tegemoetkoming Specifieke Zorgkosten aangifte voor de inkomstenbelasting hebben gedaan. Als u specifieke zorgkosten hebt, raden wij u dan ook aan om altijd aangifte te doen. U kunt vrijwillig aangifte doen door middel van een T-biljet. Specifieke zorgkosten met verhoging Onder de specifieke kosten (voorzover niet vergoed) waarvoor de verhogingsfactor geldt, vallen: 1. Voorgeschreven (door arts) medicijnen; 2. Hulpmiddelen (geen brillen); 3. Aanpassingen aan een woning en andere aanpassingen verband houdend met invaliditeit; 4. Vervoerskosten van een zieke of invalide; 5. Dieet op doktersvoorschrift; 6. Extra kosten voor gezinshulp. Gezinshulp is extra als ze meer bedraagt dan een bepaald percentage van het verzamelinkomen vóór toepassing van de persoonsgebonden aftrek; 7. Extra uitgaven voor kleding en beddengoed. Voorbeelden specifieke zorgkosten zonder verhoging Medische hulp van huisarts, specialist of fysiotherapeut (geen ooglaserbehandelingen); verpleging; reiskosten voor regelmatige bezoeken aan een huisgenoot die meer dan 10 kilometer van huis wordt verpleegd: per auto 0,19 per km; per openbaar vervoer (taxi daaronder begrepen) de werkelijke reiskosten. Drempels aftrekbare Specifieke zorgkosten voor 2010 Drempelinkomen van Tot drempelinkomen van Drempel (zonder fiscale partner) (met fiscale partner) (zonder partner) (met of zonder partner) 1,65% van het (gezamenlijke) (met partner) drempelinkomen (met of zonder partner) Onbegrensd 638 (1,65% van ) + 5,75% van het bedrag boven januari/februari

6 Pensioenbelangen :Pensioenbelangen :44 Pagina 26 GIFTENAFTREK Giften aan organisaties die door de Belastingdienst als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) zijn aangemerkt, zijn onder voorwaarden en tot op zekere hoogte aftrekbaar. Bij kunt u nagaan ke instellingen door de belastingdienst zijn erkend. Er zijn 2 soorten giften: 1. Periodieke giften Giften in de vorm van periodieke uitkeringen zijn bijna altijd volledig aftrekbaar mits: a) de giften bij notariële akte zijn vastgesteld; b) de giften gedurende minimaal vijf jaren jaarlijks plaats vinden; c) de giften geschieden aan een ANBI of aan een vereniging (ook niet-anbi). 2. Gewone giften Gewone giften zijn aantoonbare bijdragen aan ANBI s. Voor de aftrek van deze giften geldt een drempel van 60 euro, óf, als dat meer is, 1 % van het drempelinkomen (verzamelinkomen vóór toepassing van de Persoonsgebonden aftrek). De aftrek is maximaal 10% van dat drempelinkomen. BOX 2: BELASTBAAR INKOMEN UIT AANMERKELIJK BELANG Er is sprake van een aanmerkelijk belang als u samen met uw partner direct of indirect meer dan 5% bezit van aandelen van een BV of NV. Meestal zal dan een deskundige belastingadviseur worden ingeschakeld. BOX 3: BELASTBAAR INKOMEN UIT SPAREN EN BELEGGEN In BOX 3 heft de fiscus een belasting van 30% over een fictief rendement van 4% van de grondslag sparen en beleggen. Grondslag sparen en beleggen = Gemiddelde rendementsgrondslag -/- Heffingsvrij vermogen andere belastingschulden en -vorderingen niet. Voor de geldwaarde van uw schulden geldt een drempel van euro. Heeft u een partner dan is de drempel voor u samen euro. Op de rendementsgrondslag mag u een aantal vrijstellingen in mindering brengen. Er zijn vrijstellingen voor maatschappelijke beleggingen en beleggingen in durfkapitaal. Deze vrijstellingen zijn overdraagbaar tussen fiscale partners. U moet 2 rendementsgrondslagen berekenen: één op 1 januari 2010 en één op 31 december Vervolgens telt u de zo verkregen rendementsgrondslagen bij elkaar op en deelt de som door twee om het gemiddelde van de rendementsgrondslagen te verkrijgen. Heffingsvrij vermogen De standaard voor het heffingsvrije vermogen bedraagt euro. Op verzoek van u èn uw partner wordt het heffingsvrije vermogen van een uwer verhoogd tot euro en het heffingsvrije vermogen van de andere partner op nul gesteld. Als u of uw partner minderjarige kinderen hebben, wordt het heffingsvrije vermogen verhoogd met euro per minderjarig kind. De verhoging geldt slechts voor de kinderen van één van de partners. Het heffingsvrije vermogen kunt u verhogen met een ouderentoeslag als: 1. U aan het einde van het kalenderjaar 2010 minimaal 65 jaar bent; 2. Uw gemiddelde rendementsgrondslag over 2010 niet meer bedraagt dan euro, deze toelaatbare gemiddelde rendementsgrondslag kunt u overdragen aan uw partner. Het bedrag van de ouderentoeslag is afhankelijk van de inkomsten uit woning en werk. De ouderentoeslag is overdraagbaar aan de fiscale partner ook als die nog geen 65 jaar is. Rendementsgrondslag De rendementsgrondslag is de geldwaarde van uw bezittingen minus de geldwaarde van uw schulden. Erfbelastingschulden en -vorderingen tellen mee voor de waardebepaling van uw bezittingen en schulden, 26 januari/februari 2011

7 Pensioenbelangen :Pensioenbelangen :44 Pagina 27 Addendum Nieuwe regels fiscaal partnerschap Let op! Ook als u over het jaar 2010 door de fiscus als fiscale partners bent erkend moet u toch nagaan of u ook in 2011 aan de nieuwe voorwaarden voldoet. Fiscaal partnerschap betekent dat echtgenoten of samenwonenden (partners) voor bepaalde inkomsten en aftrekposten zelf mogen bepalen, wie k bedrag aangeeft in de aangifte. Zo kan bijvoorbeeld de aftrek van de kosten voor de eigen woning onderling verdeeld worden. Degene met het hoogste inkomen kan dan de meeste kosten of zelfs alle kosten aftrekken. Zo kunnen fiscale partners samen het hoogste belastingvoordeel genieten. Tot 1 januari van dit jaar konden samenwonenden kiezen voor het fiscale partnerschap, vanaf 1 januari van dit jaar zijn er voorwaarden aan verbonden. Ongehuwd samenwonenden die allebei op hetzelfde woonadres staan ingeschreven zijn fiscale partners als ook aan één of meer van de volgende voorwaarden is voldaan: Zij hebben een notarieel samenlevingscontract gesloten. Zij hebben samen een kind. Eén van de partners heeft een kind en de ander heeft dit kind erkend. Zij zijn als partners aangemeld voor een pensioenregeling. Zij zijn allebei eigenaar van de woning die het hoofdverblijf is. Zodra twee mensen in een kalenderjaar op een willekeurig moment als partners worden aangemerkt, geldt dit partnerschap ook voor alle andere periodes in dat jaar waarin zij op hetzelfde woonadres staan ingeschreven. Dus als zij op het einde van 2011 als fiscale partners worden beschouwd omdat zij aan bovengenoemde voorwaarden voldoen en ook het gehele jaar op hetzelfde woonadres hebben gewoond, dan worden zij voor dat hele jaar als fiscale partners aangemerkt. Een fiscaal partnerschap in 2010 betekent niet dat u ook in 2011 automatisch als fiscale partners wordt erkend. Bij gehuwden en geregistreerde partners is de belangrijkste verandering dat het partnerschap niet langer eindigt bij duurzaam gescheiden leven ; hun fiscaal partnerschap eindigt als de twee personen niet meer op hetzelfde woonadres staan ingeschreven en zij bovendien een verzoek tot echtscheiding of scheiding van tafel en bed hebben ingediend. << Overzicht of geen fiscale partners in 2011 Persoonlijke situatie in 2011 Gehuwden Geregistreerde partners Samenwonenden met notarieel samenlevingscontract Samenwonenden zonder notarieel samenlevingscontract, zonder (erkend) kind, zonder gezamenlijke eigen woning, niet als pensioenpartner aangemeld Samenwonend, samen een kind of de ander heeft uw kind erkend Samenwonend in gezamenlijke eigen woning Samenwonend en pensioenpartners /geen fiscale partners geen januari/februari

Belastingspecial 2014

Belastingspecial 2014 Belastingspecial 2014 (aangifte inkomstenbelasting 2013) Leo van Heesch Inleiding De meest voorkomende aftrekposten en kortingen betreffende de inkomstenbelasting (IB) worden besproken. Voor ouderen minder

Nadere informatie

Belastbaar inkomen Maar niet Tarief premie Heffing over totaal meer dan meer dan Belastingtarief volksverzekering Totaal tarief van de schijven

Belastbaar inkomen Maar niet Tarief premie Heffing over totaal meer dan meer dan Belastingtarief volksverzekering Totaal tarief van de schijven Kerncijfers 2008 voor de adviespraktijk Algemeen Schijventarief box 1 Belastbaar inkomen Maar niet Tarief premie Heffing over totaal meer dan meer dan Belastingtarief volksverzekering Totaal tarief van

Nadere informatie

Als u 65 jaar of ouder bent

Als u 65 jaar of ouder bent 2007 Als u 65 jaar of t Als u 65 jaar wordt, heeft dit gevolgen voor uw belasting en premie volksverzekeringen. Deze gevolgen hebben bijvoorbeeld betrekking op uw belastingtarief, uw heffingskortingen,

Nadere informatie

Overzicht Fiscale Cijfers 2013 en 2014 (per januari 2014)

Overzicht Fiscale Cijfers 2013 en 2014 (per januari 2014) Overzicht Fiscale Cijfers 2013 en 2014 (per januari 2014) Box 1: Belastbaar inkomen uit werk en woning (2013) Box 1: belastbaar inkomen uit werk en woning : Inkomen uit werk en woning bestaat uit inkomsten

Nadere informatie

Cijfer- en percentageoverzicht LIJFRENTEVERZEKERING

Cijfer- en percentageoverzicht LIJFRENTEVERZEKERING Cijfer en percentageoverzicht LIJFRENTEVERZEKERING Bijlage 1: Inkomstenbelasting 2011 Percentages inkomstenbelasting jonger dan 65 ; cijfers 2011 Belastbaar inkomen Inkomen niet Tarief Heffing over totaal

Nadere informatie

Als u gaat samenwonen

Als u gaat samenwonen 2 7 Als u gaat samenwonen Als u gaat samenwonen, kan dit gevolgen hebben voor de belasting die u en uw huisgenoot betalen. Welke gevolgen dat precies zijn, hangt af van uw persoonlijke situatie. Samenwonen

Nadere informatie

Fiscale en sociale cijfers 2012 per 1 januari 2012

Fiscale en sociale cijfers 2012 per 1 januari 2012 Fiscale en sociale cijfers 2012 per 1 januari 2012 Belastingen Inkomstenbelasting Tarief box I Belastbaar inkomen Jonger dan 65 jaar 65 jaar en ouder van tot % totaal % totaal - 18.945 33,10% 6.270 15,20%

Nadere informatie

Kerncijfers 2013. 1. Levensverzekering - kapitaalverzekering. 2. Levensverzekering - lijfrente. Kapitaalverzekering Brede Herwaardering

Kerncijfers 2013. 1. Levensverzekering - kapitaalverzekering. 2. Levensverzekering - lijfrente. Kapitaalverzekering Brede Herwaardering Kerncijfers 2013 1. Levensverzekering kapitaalverzekering Kapitaalverzekering eigen woning Premiebetaling Lifetime vrijstelling Minimaal 20 jaar 157.000 Minimaal 15 jaar 35.700 Kapitaalverzekering Brede

Nadere informatie

Bijlage WFTNIVO examens 2012. Bijlage WFTNIVO examens 2012. Inhoud. Belastingtarief box 2 en 3

Bijlage WFTNIVO examens 2012. Bijlage WFTNIVO examens 2012. Inhoud. Belastingtarief box 2 en 3 Inhoud - Schijventarief box 1 (belastbaar inkomen uit werk en woning) p.1 - Belastingtarief box 2 en 3 p.2 - Heffingskortingen p.2 - Bijtelling p.3 - Percentages eigenwoningforfait p.3 - Vrijstellingen

Nadere informatie

Belastingplan 2012. Vs. 05-01-2012 1

Belastingplan 2012. Vs. 05-01-2012 1 Belastingplan 2012 - Wettelijk minimumloon per maand o 15 jr. 434,00 o 16 jr. 499,10 o 17 jr. 571,40 o 18 jr. 658,20 o 19 jr. 759,45 o 20 jr. 889,65 o 21 jr. 1.048,80 o 22 jr. 1.229,60 o 23 jr. e.o. 1.446,60

Nadere informatie

belastingtarief tarief premie volksverzekeringen

belastingtarief tarief premie volksverzekeringen 4.28. Tarieven inkomstenbelasting per 1 januari 2006 Tarief Box 1 (belastbaar inkomen uit werk en woning) 2006 Belastbaar inkomen meer dan doch niet meer dan Jonger dan 65 jaar - 17.046 belastingtarief

Nadere informatie

Belastingcijfers 2015

Belastingcijfers 2015 Belastingcijfers 2015 Box 1 - inkomen uit werk en woning Schijventarief voor personen jonger dan de AOW-gerechtigde leeftijd: Belastbaar inkomen doch niet belastingtarief tarief premie volksverzekeringen

Nadere informatie

Programma. Inleiding wettenbundel fiscaal. FFP opleiding Fiscaal. Inleiding Wettenbundel IB 2001, IWIB, UBIB, URIB. Box 1.

Programma. Inleiding wettenbundel fiscaal. FFP opleiding Fiscaal. Inleiding Wettenbundel IB 2001, IWIB, UBIB, URIB. Box 1. FFP opleiding Fiscaal Programma Inleiding Wettenbundel IB 00, IWIB, UBIB, URIB Box Resulaat uit overige werkzaamheid Eigen woning regeling Stellingen en MC vragen Box MC vragen Persoonsgebonden aftrek

Nadere informatie

Als u gaat scheiden. Let op! PA 960-1Z81FD (2126)

Als u gaat scheiden. Let op! PA 960-1Z81FD (2126) 2008 Als u gaat scheiden Als u gaat scheiden, heeft dit gevolgen voor de belasting van u en uw echtgenoot. Voor de belastingheffing wordt u als gescheiden beschouwd, als u niet meer bij elkaar woont. Om

Nadere informatie

Heffingskortingen 2017

Heffingskortingen 2017 Heffingskortingen 2017 Heffingskortingen zijn kortingen op de inkomstenbelasting en premie volksverzekeringen. Hierdoor betaalt een belastingplichtige minder belasting en premies. Een heffingskorting is

Nadere informatie

Heffingskortingen 2016

Heffingskortingen 2016 Heffingskortingen 2016 Heffingskortingen zijn kortingen op de inkomstenbelasting en premie volksverzekeringen. Hierdoor betaalt een belastingplichtige minder belasting en premies. Een heffingskorting is

Nadere informatie

Als u gaat scheiden. Let op! PA 960-1Z71FD (1019)

Als u gaat scheiden. Let op! PA 960-1Z71FD (1019) Als u gaat scheiden Als u gaat scheiden, heeft dit gevolgen voor de belasting van u en uw echtgenoot. Voor de belastingheffing wordt u als gescheiden beschouwd, als u niet meer bij elkaar woont. Om welke

Nadere informatie

Als u gaat trouwen. Sommige inkomsten en aftrekposten kunt u verdelen. Let op! PA 940-1Z71FD

Als u gaat trouwen. Sommige inkomsten en aftrekposten kunt u verdelen. Let op! PA 940-1Z71FD 7 Als u gaat trouwen Als u gaat trouwen, kan dit gevolgen hebben voor de belasting die u en uw echtgenoot betalen. Trouwen kan bijvoorbeeld gevolgen hebben voor uw inkomsten en aftrekposten en uw heffingskortingen.

Nadere informatie

Belastingspecial 2013

Belastingspecial 2013 Belastingspecial 2013 Voor uw aangifte Inkomstenbelasting over 2012 Samengesteld door Leo van Heesch op basis van de door het Ministerie van Financiën verstrekte gegevens d.d. 19 december 2012. Inleiding

Nadere informatie

Als u gaat samenwonen

Als u gaat samenwonen 2 8 Als u gaat samenwonen Als u gaat samenwonen, kan dit gevolgen hebben voor de belasting die u en uw huisgenoot betalen. Welke gevolgen dat precies zijn, hangt af van uw persoonlijke situatie. Samenwonen

Nadere informatie

1. Wet Inkomstenbelasting 2001

1. Wet Inkomstenbelasting 2001 Fiscale en sociale cijfers 2015 1. Wet Inkomstenbelasting 2001 Tarief box 1 Belastbaar inkomen meer maar niet meer belastingtarief tarief premie volksverzekeringen totaal tarief * voor een belastingplichtige

Nadere informatie

1. Wet Inkomstenbelasting 2001

1. Wet Inkomstenbelasting 2001 Fiscale en sociale cijfers 2016 1. Wet Inkomstenbelasting 2001 Tarief box 1 Belastbaar inkomen meer maar niet meer belastingtarief tarief premie volksverzekeringen totaal tarief * voor een belastingplichtige

Nadere informatie

belastingtarief tarief premie volksverzekeringen

belastingtarief tarief premie volksverzekeringen Titel: Auteur: Fiscale cijfers 2007 Mr. G.A.C. Jerry Aarts MFP Inleiding In Fin-Mail 06 43 hebben wij de nieuwe premiebedragen en uitkeringen sociale zekerheid aan u doorgegeven. Nu zijn ook de fiscale

Nadere informatie

147.500 145.000 143.000 140.500 139.500 137.500. geen max. 12% van de winst max. dotatie oudedagsreserve 11.590 11.396 11.227 11.050 10.951 10.

147.500 145.000 143.000 140.500 139.500 137.500. geen max. 12% van de winst max. dotatie oudedagsreserve 11.590 11.396 11.227 11.050 10.951 10. Overzicht fiscale/sociale cijfers 2009 Overzicht fiscale/sociale cijfers 2009 omschrijving (bedrag in euro s) 2009 2008 2007 2006 2005 2004 kapitaalverzekering eigen woning uitkeringsvrijstelling kapitaalverzekering

Nadere informatie

7.7. Samenvatting door een scholier 2041 woorden 26 juni keer beoordeeld

7.7. Samenvatting door een scholier 2041 woorden 26 juni keer beoordeeld Samenvatting door een scholier 2041 woorden 26 juni 2012 7.7 6 keer beoordeeld Vak Economie Hoofdstuk 1 Brutoloon Het brutoloon is het loon dat de werknemer ontvangt van zijn werkgever. Van dit loon worden

Nadere informatie

Fiscaal rapport aangifte inkomstenbelasting 2016

Fiscaal rapport aangifte inkomstenbelasting 2016 De heer H. Buiten Fiscaal rapport aangifte inkomstenbelasting 2016 Datum: 31 januari 2017 De heer H. Buiten Utrecht, 31 januari 2017 Geachte heer Buiten, Ingevolge uw opdracht hebben wij de in dit rapport

Nadere informatie

Belastingcijfers 2016

Belastingcijfers 2016 Belastingcijfers 2016 Box 1 - inkomen uit werk en woning Schijventarief voor personen jonger dan de AOW-gerechtigde leeftijd: totaal tarief heffing over totaal - 19.922 8,40% 28,15% 36,55% 7.281 19.922

Nadere informatie

Info voor gastouders over inkomen en belastingen in 2011

Info voor gastouders over inkomen en belastingen in 2011 JAN PELLEGROM ORGANISATIEADVIES ADVIES Info voor gastouders over inkomen en belastingen in 2011 Vooraf Deze informatie is vooral bedoeld voor gastouders die dit als bijverdienste doen en verder geen of

Nadere informatie

Fiscaal rapport aangifte inkomstenbelasting 2016

Fiscaal rapport aangifte inkomstenbelasting 2016 De heer/mevrouw H. Biesch Fiscaal rapport aangifte inkomstenbelasting 2016 Datum: 28 januari 2017 De heer/mevrouw H. Biesch Utrecht, 28 januari 2017 Geachte heer/mevrouw Biesch, Ingevolge uw opdracht hebben

Nadere informatie

ASR Kerncijfers 2013

ASR Kerncijfers 2013 ASR Kerncijfers 2013 Inhoud 1. Levensverzekering - kapitaalverzekering 2. Levensverzekering - lijfrente 3. Levensverzekering - gouden handdruk 4. Afkoop kleine lijfrente 5. Eigen woning 6. Inkomstenbelasting

Nadere informatie

GEGEVENS AANGIFTE INKOMSTENBELASTING

GEGEVENS AANGIFTE INKOMSTENBELASTING GEGEVENS AANGIFTE INKOMSTENBELASTING 2018 Om de aangifte inkomstenbelasting van u en/of uw partner te kunnen verzorgen hebben wij diverse privé gegevens van u nodig. Om u in staat te stellen deze gegevens

Nadere informatie

VvAA belastingworkshop. Februari/maart 2014

VvAA belastingworkshop. Februari/maart 2014 VvAA belastingworkshop Februari/maart 2014 Inhoud Hoofdlijnen belastingstelsel Boxenstelsel Fiscaal partnerschap Eigen woning Inkomensvoorzieningen Persoonsgebonden aftrek Heffingskortingen Middeling Aftrekmogelijkheden

Nadere informatie

Presentatie scholingsdag NBPB. Mr. R. van Rijssen R. Ruinemans RB

Presentatie scholingsdag NBPB. Mr. R. van Rijssen R. Ruinemans RB Presentatie scholingsdag NBPB Mr. R. van Rijssen R. Ruinemans RB Programma Introductie Uitstel invoering kostendelersnorm berekening beslag vrije voet. Het systeem van de inkomstenbelasting Fiscaal partnerbegrip

Nadere informatie

WWW.BELASTINGGIDSOPMAAT.NL

WWW.BELASTINGGIDSOPMAAT.NL BELASTINGGIDSOPMAAT De wijzigingen per 1 januari 2009 Ieder jaar opnieuw worden er wijzigingen aangebracht in de belastingwetgeving. De cijfers worden aangepast voor de inflatie, maar de regering verzint

Nadere informatie

Bijlage WFt Opleidingen

Bijlage WFt Opleidingen Bijlage WFt Opleidingen 1. Fiscale cijfers lijfrente en pensioen Pagina 2 2. Vennootschapsbelasting Pagina 2 3. Inkomstenbelasting Pagina 2 4. Eigenwoning Pagina 3 5. Heffingskortingen Pagina 4 6. Persoonsgebonden

Nadere informatie

Aanvullende toelichting Belasting berekenen bij emigratie of immigratie in 2016

Aanvullende toelichting Belasting berekenen bij emigratie of immigratie in 2016 Belastingdienst 16 2016 Aanvullende toelichting Belasting berekenen bij emigratie of immigratie in 2016 Deze aanvullende toelichting hoort bij de M-aangifte 2016. In het Overzicht inkomsten en aftrekposten

Nadere informatie

Belastingcijfers 2017

Belastingcijfers 2017 Belastingcijfers 2017 Box 1 - inkomen uit werk en woning Schijventarief voor personen jonger dan de AOW-gerechtigde leeftijd: totaal tarief heffing over totaal - 19.982 8,90% 27,65% 36,55% 7.303 19.982

Nadere informatie

GEGEVENS AANGIFTE INKOMSTENBELASTING 2017

GEGEVENS AANGIFTE INKOMSTENBELASTING 2017 Uw gegevens Adres Postcode en woonplaats Telefoonnummer Telefoonnummer mobiel E-mail adres Burgerservicenummer (BSN) Echtgeno(o)te/partner Telefoonnummer mobiel E-mail adres Burgerservicenummer (BSN) Burgerlijke

Nadere informatie

Info voor gastouders over

Info voor gastouders over Info voor gastouders over inkomen en belastingen in 2013 Vooraf Deze informatie is vooral bedoeld voor freelance gastouders die hun werk als zogenaamde resultaatgenieter (ofwel: inkomsten uit overige werkzaamheden)

Nadere informatie

Aanvullende toelichting Belasting berekenen bij emigratie of immigratie in 2015

Aanvullende toelichting Belasting berekenen bij emigratie of immigratie in 2015 Belastingdienst 15 2015 Aanvullende toelichting Belasting berekenen bij emigratie of immigratie in 2015 IB 331-1B51PL Deze aanvullende toelichting hoort bij de M aangifte 2015. In het Overzicht inkomsten

Nadere informatie

Belastingcijfers 2019

Belastingcijfers 2019 Box 1 - inkomen uit werk en woning Schijventarief voor personen jonger dan de AOW-gerechtigde leeftijd: - 20.384 9,00% 27,65% 36,65% 7.470 20.384 34.300 10,45% 27,65% 38,10% 12.771 34.300 68.507 38,10%

Nadere informatie

Aangeven van vermogensbestanddelen. Aanmerkelijk belang. Aanvullende alleenstaande-ouderkorting. Aanvullende combinatiekorting

Aangeven van vermogensbestanddelen. Aanmerkelijk belang. Aanvullende alleenstaande-ouderkorting. Aanvullende combinatiekorting A Aangeven van vermogensbestanddelen In box 3 geeft u aan wat de bezittingen en schulden op 1 januari 2007 en 31 december 2007 waren van uzelf, uw fiscale partner en uw minderjarige kinderen. Aanmerkelijk

Nadere informatie

Bijlage Lindenhaeghe Examens 2013 Wft Pensioenverzekeringen

Bijlage Lindenhaeghe Examens 2013 Wft Pensioenverzekeringen Bijlage Lindenhaeghe Examens 2013 Wft Pensioenverzekeringen 1. Fiscale cijfers lijfrente en pensioen Pagina 2 2. Vennootschaps- en inkomstenbelasting Pagina 3 3. Heffingskortingen en eigenwoningforfait

Nadere informatie

Bijlage Lindenhaeghe Examens 2013 Wft Hypothecair Krediet Wft Levensverzekeringen

Bijlage Lindenhaeghe Examens 2013 Wft Hypothecair Krediet Wft Levensverzekeringen Bijlage Lindenhaeghe Examens 2013 Wft Hypothecair Krediet Wft Levensverzekeringen 1. Fiscale cijfers lijfrente en pensioen Pagina 2 2. Vennootschaps- en inkomstenbelasting Pagina 3 3. Heffingskortingen

Nadere informatie

Fiscale cijfers 2008

Fiscale cijfers 2008 ? KAPITAALVERZEKERING EIGEN WONING (KEW, BEW, SEW) 2008 2007 Vrijstelling KEW Premie betalingsduur 15 jaar 32.900 32.500 (niet cumulatief) Premie betalingsduur 20 jaar 145.000 143.000? EIGENWONINGFORFAIT

Nadere informatie

FISCALE CIJFERS 2014 SCFB adviseert het Fintool.nl abonnement

FISCALE CIJFERS 2014 SCFB adviseert het Fintool.nl abonnement Postbus 224 2700 AE Zoetermeer Tel. 085 111 88 88 Fax 085 111 88 80 E-mail info@scfb.nl Internet www.scfb.nl Bank ABN AMRO IBAN NL05ABNA0597042454 BIC ANBANL2A KvK Den Haag 27198895 FISCALE CIJFERS 2014

Nadere informatie

In het nieuwe belastingstelsel gaat de belastingplichtige per soort inkomen belasting betalen. Daartoe

In het nieuwe belastingstelsel gaat de belastingplichtige per soort inkomen belasting betalen. Daartoe Werkstuk door een scholier 3271 woorden 7 april 2002 5,8 35 keer beoordeeld Vak Economie Inleiding Ik heb dit werkstuk gemaakt over het nieuwe belastingstelsel, omdat het me wel interessant leek om te

Nadere informatie

Uitgaven voor inkomensvoorzieningen

Uitgaven voor inkomensvoorzieningen 12345 20 anvullende toelichting bij aangifte inkomstenbelasting 20 B 271 1T01 (2456) ls u bedragen hebt betaald voor inkomensvoorzieningen, heeft dit gevolgen voor uw belasting. n de toelichting bij uw

Nadere informatie

Inkomstenbelasting. Module 7 hoofdstuk 2

Inkomstenbelasting. Module 7 hoofdstuk 2 Inkomstenbelasting Module 7 hoofdstuk 2 Verschillende vormen inkomen, verschillende vormen belasting Verschillende boxen Box 1 Bruto inkomen uit arbeid (denk aan brutoloon) Inkomen uit koophuis Aftrekposten

Nadere informatie

Fiscaal rapport aangifte inkomstenbelasting 2017

Fiscaal rapport aangifte inkomstenbelasting 2017 De heer P. Janusz Fiscaal rapport aangifte inkomstenbelasting 2017 Relatiebeheerder: TAX SERVICE Datum: 9 november 2018 De heer P. Janusz Nieuw Vennep, 9 november 2018 Geachte heer Janusz, Ingevolge uw

Nadere informatie

AANGIFTE INKOMSTENBELASTING 2014

AANGIFTE INKOMSTENBELASTING 2014 AANGIFTE INKOMSTENBELASTING 2014 Om de aangifte inkomstenbelasting van u en/of uw partner te kunnen verzorgen hebben wij diverse privé gegevens van u nodig. Deze lijst is opgesteld zodat u alle gegevens

Nadere informatie

Uitgaven voor inkomensvoorzieningen

Uitgaven voor inkomensvoorzieningen ij aangifte inkomstenbelasting 20 271 1T92 (2248) Wordt deze aanvullende toelichting gebruikt voor het invullen van een biljet? an wordt met u, uw of uzelf de overleden belastingplichtige bedoeld. ls u

Nadere informatie

Tarieven en tabellen (bedragen vanaf 2002 in, daarvoor in ƒ)

Tarieven en tabellen (bedragen vanaf 2002 in, daarvoor in ƒ) Tarieven en tabellen (bedragen vanaf 2002 in, daarvoor in ƒ) 1. Verhoging gezinsinkomen wegens algemene heffingskorting niet verdienende partner, jonger dan 65 jaar (maandbedrag) bedrag 289,00 137,25 5.

Nadere informatie

Memo belastingen en sociale zekerheid 2008

Memo belastingen en sociale zekerheid 2008 Kerncijfers 2008...2 Wijzigingen in de belastingheffing...3 1 Inkomstenbelasting...3 1.1 Tarieven...3 1.2 Heffingskortingen...4 1.3 Aanslaggrens voor de inkomstenbelasting...6 1.4 Teruggaafgrens loonbelasting

Nadere informatie

Inkomstenbelasting - Inleiding -- Deel 2

Inkomstenbelasting - Inleiding -- Deel 2 Inkomstenbelasting inleiding 2 programma Verliescompensatie Heffingskorting Splitsing heffingskorting Middeling Aanslag Verliescompensatie 1 van 2 Binnenjaarse verliescompensatie Binnen een box mogen de

Nadere informatie

Uitgaven voor inkomensvoorzieningen

Uitgaven voor inkomensvoorzieningen 20 anvullende toelichting bij aangifte inkomstenbelasting 20 voor buitenlandse belastingplichtigen ls u bedragen hebt betaald voor inkomensvoorzieningen, heeft dit gevolgen voor uw belasting. n de toelichting

Nadere informatie

Je eigen woning en de Belastingdienst in 2012

Je eigen woning en de Belastingdienst in 2012 Je hypotheek en de belasting in 2012 Hier vind je een toelichting op het jaaroverzicht van je SNS Hypotheek. Ook lees je hier de belangrijkste fiscale regels die in 2012 gelden voor de eigen woning, hypotheek,

Nadere informatie

Wijzigingen in de belastingheffing met ingang van 1 januari 2011

Wijzigingen in de belastingheffing met ingang van 1 januari 2011 Wijzigingen in de belastingheffing met ingang van 1 januari 2011 Op dinsdag 21 december 2010 heeft de Eerste Kamer ingestemd met het Belastingplan 2011 en het wetsvoorstel Overige Fiscale Maatregelen 2011.

Nadere informatie

Als u premies betaalde voor inkomensvoorzieningen die in 2003 voor aftrek in aanmerking komen

Als u premies betaalde voor inkomensvoorzieningen die in 2003 voor aftrek in aanmerking komen ij aangifte inkomstenbelasting 20 ls u premies betaalde voor inkomensvoorzieningen die in 20 voor aftrek in ls u premies heeft betaald voor inkomensvoorzieningen, heeft dit gevolgen voor uw belasting.

Nadere informatie

Uitgaven voor inkomensvoorzieningen

Uitgaven voor inkomensvoorzieningen ij aangifte inkomstenbelasting 20 ls u bedragen hebt betaald voor inkomensvoorzieningen, heeft dit gevolgen voor uw belasting. n de toelichting bij uw aangifte inkomstenbelasting staat algemene informatie

Nadere informatie

Uitgaven voor inkomensvoorzieningen

Uitgaven voor inkomensvoorzieningen 11 ls u bedragen hebt betaald voor inkomensvoorzieningen, heeft dit gevolgen voor uw belasting. n deze aanvullende toelichting leest u meer over een aantal bijzondere situaties. U kunt een verzekering

Nadere informatie

Kwalificerende Buitenlandse Belastingplichtige 2015

Kwalificerende Buitenlandse Belastingplichtige 2015 Kwalificerende Buitenlandse Belastingplichtige 2015 Nicole MSH Janssen Team GWO Inhoud presentatie Belastingverdrag tot en met 2015 Werken in Nederland Uitkering uit Nederland Fiscaal partnerschap (fp)

Nadere informatie

GEGEVENS AANGIFTE INKOMSTENBELASTING 2015

GEGEVENS AANGIFTE INKOMSTENBELASTING 2015 GEGEVENS AANGIFTE INKOMSTENBELASTING 2015 Om de aangifte inkomstenbelasting van u en/of uw partner te kunnen verzorgen hebben wij diverse privé gegevens van u nodig. Deze lijst is opgesteld zodat u alle

Nadere informatie

ALS JE BURGERS HELPT MET HET DOEN VAN AANGIFTE INKOMSTENBELASTING OF AANVRAAG TOESLAGEN. Tips en trucs en de belangrijkste veranderingen in 2018

ALS JE BURGERS HELPT MET HET DOEN VAN AANGIFTE INKOMSTENBELASTING OF AANVRAAG TOESLAGEN. Tips en trucs en de belangrijkste veranderingen in 2018 ALS JE BURGERS HELPT MET HET DOEN VAN AANGIFTE INKOMSTENBELASTING OF AANVRAAG TOESLAGEN. Tips en trucs en de belangrijkste veranderingen in 2018 Het Kennisnetwerk kan je daarbij ondersteunen VERGROOT JE

Nadere informatie

WELKOM CNV Senioren. Agenda ODP voorlichtingsmiddag

WELKOM CNV Senioren. Agenda ODP voorlichtingsmiddag WELKOM CNV Senioren Agenda ODP voorlichtingsmiddag 1. Opening door dagvoorzitter 2. Toelichting belasting aangifte 2014 3. Over pensioenen, wat er zoal speelt op dit moment 4. De Zorg Verandert 5. Sluiting

Nadere informatie

Belastingdienst. Inkomstenbelasting Vragen en antwoorden over de fiscale partnerregeling en heffingskortingen 2015

Belastingdienst. Inkomstenbelasting Vragen en antwoorden over de fiscale partnerregeling en heffingskortingen 2015 Belastingdienst Inkomstenbelasting Vragen en antwoorden over de fiscale partnerregeling en heffingskortingen 2015 Inhoud 1 Inleiding 3 1.1 Gebruikte begrippen en afkortingen 3 2 De fiscale partnerregeling

Nadere informatie

Als u premies betaalde voor inkomensvoorzieningen die in 2007 voor aftrek in aanmerking komen

Als u premies betaalde voor inkomensvoorzieningen die in 2007 voor aftrek in aanmerking komen ij aangifte inkomstenbelasting 20 2711T72 (2040) ls u premies hebt betaald voor inkomensvoorzieningen, heeft dit gevolgen voor uw belasting. n de toelichting bij uw angifte inkomstenbelasting staat algemene

Nadere informatie

Geboortedatum : Bankrekeningnummer : Aanhef : De heer Mevrouw Naam partner : SoFi-nummer :

Geboortedatum : Bankrekeningnummer : Aanhef : De heer Mevrouw Naam partner : SoFi-nummer : Checklist aangifte inkomstenbelasting 2013 Om uw aangifte inkomstenbelasting 2013 goed in te kunnen vullen heb ik gegevens van u nodig. Ik verzoek u dan ook de Checklist Aangifte inkomstenbelasting volledig

Nadere informatie

Als u premies betaalde voor inkomensvoorzieningen die in 2006 voor aftrek in aanmerking komen

Als u premies betaalde voor inkomensvoorzieningen die in 2006 voor aftrek in aanmerking komen ij aangifte inkomstenbelasting 20 ls u premies heeft betaald voor inkomensvoorzieningen, heeft dit gevolgen voor uw belasting. n de Toelichting bij uw angifte inkomstenbelasting staat algemene informatie

Nadere informatie

Wonen in Duitsland 2016

Wonen in Duitsland 2016 Wonen in Duitsland 2016 Team Grensoverschrijdend Werken en Ondernemen (GWO) Nicole Janssen Inhoud presentatie Verdrag ter voorkoming van dubbele belasting NL-D: Uitkeringen in belastingverdrag tot en met

Nadere informatie

Uitgaven voor inkomensvoorzieningen

Uitgaven voor inkomensvoorzieningen 20 anvullende toelichting bij aangifte inkomstenbelasting 20 ls u bedragen hebt betaald voor inkomensvoorzieningen, heeft dit gevolgen voor uw belasting. n de toelichting bij uw aangifte inkomstenbelasting

Nadere informatie

Als u premies betaalt voor een lijfrenteverzekering of een andere inkomensvoorziening

Als u premies betaalt voor een lijfrenteverzekering of een andere inkomensvoorziening 2 7 Betaalt u premies voor een of andere en? Dan kan het zijn dat u de premies mag aftrekken van uw inkomen. In deze brochure leest u meer over de aftrekmogelijkheden en waarmee u rekening moet houden

Nadere informatie

Vragen en antwoorden over fiscale partnerregeling en heffingskortingen

Vragen en antwoorden over fiscale partnerregeling en heffingskortingen Vragen en antwoorden over fiscale partnerregeling en heffingskortingen Dit document bevat vragen en antwoorden over de fiscale partnerregeling en de heffingskortingen. ib 801-1z*1fd INKOMSTENBELASTING

Nadere informatie

Info voor gastouders over inkomen en belastingen in 2012

Info voor gastouders over inkomen en belastingen in 2012 JAN PELLEGROM ORGANISATIEADVIES ADVIES Info voor gastouders over inkomen en belastingen in 2012 Vooraf Deze informatie is vooral bedoeld voor gastouders die dit als bijverdienste doen en verder geen of

Nadere informatie

IBAN Bank- of Gironummer teruggaaf: Burgerlijke staat: Gehuwd / ongehuwd / samenwonend / 1) ja/nee ja/nee. ja/nee ja/nee ja/nee

IBAN Bank- of Gironummer teruggaaf: Burgerlijke staat: Gehuwd / ongehuwd / samenwonend / 1) ja/nee ja/nee. ja/nee ja/nee ja/nee Algemeen 1. Uw persoonsgegevens Indien u voor de eerste keer de aangifte laat verzorgen door DeFeX, noteer uw voorletters, naam, geboortedatum en BSN nummer (of stuur het belastingformulier mee) en die

Nadere informatie

Partnerschap 2014. Stroomlijning partnerbegrip. Uniform partnerbegrip (artikel 5a Awr) Nader uitgewerkt. (artikel 1.2 Wet IB 2001)

Partnerschap 2014. Stroomlijning partnerbegrip. Uniform partnerbegrip (artikel 5a Awr) Nader uitgewerkt. (artikel 1.2 Wet IB 2001) Partnerschap 2014 Stroomlijning partnerbegrip Uniform partnerbegrip (artikel 5a Awr) Nader uitgewerkt (artikel 1.2 Wet IB 2001) 1 Partnerregeling (artikel 5a Awr ) Wie zijn partners? echtgenoot, geregistreerd

Nadere informatie

Info voor gastouders over inkomen en belastingen in 2009

Info voor gastouders over inkomen en belastingen in 2009 JAN PELLEGROM ORGANISATIEADVIES ADVIES Info voor gastouders over inkomen en belastingen in 2009 Vooraf Deze informatie is vooral bedoeld voor gastouders die dit als bijverdienste doen en verder geen of

Nadere informatie

1. Inkomstenbelasting/premie

1. Inkomstenbelasting/premie Tabellen IB/PH 1.1 1. Inkomstenbelasting/premie volksverzekeringen 2016 1.1 Inkomstenbelasting 1.1.1 Belastingplicht Inkomstenbelasting wordt geheven van natuurlijke personen. Binnenlandse belastingplichtigen

Nadere informatie

,15% 27,65% 40,80% ,80% 40,80% % 52% ,15% 9,75% 22,90% 6.

,15% 27,65% 40,80% ,80% 40,80% % 52% ,15% 9,75% 22,90% 6. Inleiding Onderstaand treft een overzicht van de belangrijkste tarieven of drempels voor het jaar 2017 en, daar waar nodig 2016. Het overzicht biedt overigens geen volledige weergave van alle voorgestelde

Nadere informatie

Wijzigingen in de belastingheffing met ingang van 1 januari 2009

Wijzigingen in de belastingheffing met ingang van 1 januari 2009 Wijzigingen in de belastingheffing met ingang van 1 januari 2009 Op dinsdag 16 december 2008 heeft de Eerste Kamer ingestemd met het Belastingplan 2009 en het wetsvoorstel Overige Fiscale Maatregelen 2009.

Nadere informatie

Jonggehandicapten: Jonggehandicaptenkorting 708 per jaar 59,00 per maand (Wajongkorting)

Jonggehandicapten: Jonggehandicaptenkorting 708 per jaar 59,00 per maand (Wajongkorting) Belastingscan 2013 d.d. 2 januari 2013 Algemeen en arbeid jonger dan AOW leeftijd: NAAM VTB & BEDRAGEN RELEVANTE CRITERIA VOOR TOEKENNING & WIJZE VAN AANVRAGEN Algemene * geldt voor alle belastingbetalers

Nadere informatie

Fiscaal rapport aangifte inkomstenbelasting 2016

Fiscaal rapport aangifte inkomstenbelasting 2016 De heer/mevrouw T. End Fiscaal rapport aangifte inkomstenbelasting 2016 Datum: 28 januari 2017 De heer/mevrouw T. End Utrecht, 28 januari 2017 Geachte heer/mevrouw End, Ingevolge uw opdracht hebben wij

Nadere informatie

Regelingen en voorzieningen CODE

Regelingen en voorzieningen CODE Regelingen en voorzieningen CODE 3.1.2.32 Gevolgen non-discriminatiebepalingen (België, Suriname, Nederlandse Antillen, Aruba) en grensarbeidersprotocol (Duitsland) voor de Wet inkomstenbelasting 2001

Nadere informatie

Fiscaal rapport aangifte inkomstenbelasting 2016

Fiscaal rapport aangifte inkomstenbelasting 2016 Mevrouw F. Nitoo Fiscaal rapport aangifte inkomstenbelasting 2016 Datum: 28 januari 2017 Aan de erven van Mevrouw F. Nitoo Utrecht, 28 januari 2017 Geachte mevrouw Nitoo, Ingevolge uw opdracht hebben wij

Nadere informatie

Checklist t.b.v. invullen belastingaangifte over 2014. Neem aub de volgende zaken mee naar uw afspraak voor zover van toepassing

Checklist t.b.v. invullen belastingaangifte over 2014. Neem aub de volgende zaken mee naar uw afspraak voor zover van toepassing Checklist t.b.v. invullen belastingaangifte over 2014 Neem aub de volgende zaken mee naar uw afspraak voor zover van toepassing Voor een optimale aangifte hebben we gegevens van u nodig. Onderstaand treft

Nadere informatie

CHECKLIST AANGIFTE INKOMSTENBELASTING

CHECKLIST AANGIFTE INKOMSTENBELASTING CHECKLIST AANGIFTE INKOMSTENBELASTING Voor het opstellen van uw belastingaangifte zijn veel gegevens nodig. Om u te helpen om deze gegevens overzichtelijk en volledig aan te leveren, hebben wij onderstaande

Nadere informatie

1. Belastingen Schijf: Loon op jaarbasis: Niet meer dan: Totaal tarief: Heffing over totaal van de schijven:

1. Belastingen Schijf: Loon op jaarbasis: Niet meer dan: Totaal tarief: Heffing over totaal van de schijven: Belastingen 2010 1. Belastingen 2. Heffingskortingen (via salaris) 3. Algemene heffingskorting 4. Arbeidskorting 5. Kinderkorting 6. Alleenstaande-ouder korting 7. Spaarloon- of levensloopregeling 8. Auto

Nadere informatie

Uitgaven voor inkomensvoorzieningen

Uitgaven voor inkomensvoorzieningen 14 U kunt een verzekering afsluiten of zelf sparen voor extra inkomen. ijvoorbeeld voor extra inkomen (lijfrente) vanaf het moment dat u met pensioen gaat. e premies voor een lijfrenteverzekering of de

Nadere informatie

CHECKLIST AANGIFTE INKOMSTENBELASTING -1-

CHECKLIST AANGIFTE INKOMSTENBELASTING -1- CHECKLIST AANGIFTE INKOMSTENBELASTING 2009-1- 1) GEGEVENS BELASTINGPLICHTIGE Naam Straat en huisnummer Postcode en woonplaats BSN* Geboortedatum Bankrekeningnummer tbv teruggaaf belasting DIGID (indien

Nadere informatie

Hoofdstuk 52 Wijzigingen 2018 en later

Hoofdstuk 52 Wijzigingen 2018 en later Hoofdstuk 52.3.1 52 Hoofdstuk 52 In dit hoofdstuk behandelen wij de belangrijkste veranderingen en plannen voor 2018 en soms ook voor latere jaren. De veranderingen vloeien voornamelijk voort uit de jaarlijkse

Nadere informatie

Uitgaven voor inkomensvoorzieningen

Uitgaven voor inkomensvoorzieningen 20 anvullende toelichting bij aangifte inkomstenbelasting 20 271 1T12 (2568) ls u bedragen hebt betaald voor inkomensvoorzieningen, heeft dit gevolgen voor uw belasting. n de toelichting bij uw aangifte

Nadere informatie

Info voor gastouders over inkomen en belastingen in 2013

Info voor gastouders over inkomen en belastingen in 2013 JAN PELLEGROM ORGANISATIEADVIES Info voor gastouders over inkomen en belastingen in 2013 Vooraf Deze informatie is vooral bedoeld voor freelance gastouders die hun werk als zogenaamde resultaatgenieter

Nadere informatie

HRo - Inkomstenbelasting - Inleiding -- Deel 2

HRo - Inkomstenbelasting - Inleiding -- Deel 2 Inkomstenbelasting inleiding 2 programma Verliescompensatie Heffingskorting Splitsing heffingskorting Middeling Aanslag Verliescompensatie 1 van 2 Binnenjaarse verliescompensatie Binnen een box mogen de

Nadere informatie

HRo - Inkomstenbelasting - Inleiding -- Deel 2. Versie aug

HRo - Inkomstenbelasting - Inleiding -- Deel 2. Versie aug Inkomstenbelasting inleiding 2 programma Verliescompensatie Verliescompensatie 2 van 2 Jaar I II III IV V VI VII Inkomen uit werk en woning 12.000 9.000 7.000-18.000-5.000-3.000 12.000 Heffingskorting

Nadere informatie

CHECKLIST AANGIFTE INKOMSTENBELASTING

CHECKLIST AANGIFTE INKOMSTENBELASTING CHECKLIST AANGIFTE INKOMSTENBELASTING Voor het opstellen van uw belastingaangifte zijn veel gegevens nodig. Om u te helpen om deze gegevens overzichtelijk en volledig aan te leveren, hebben wij onderstaande

Nadere informatie

Partnerschap 2011. Partnerregeling (artikel 5a Awr ) Stroomlijning partnerbegrip. Uniform partnerbegrip (artikel 5a Awr)

Partnerschap 2011. Partnerregeling (artikel 5a Awr ) Stroomlijning partnerbegrip. Uniform partnerbegrip (artikel 5a Awr) Partnerschap 2011 Stroomlijning partnerbegrip Uniform partnerbegrip (artikel 5a Awr) Nader uitgewerkt (artikel 1.2 Wet IB 2001) Partnerregeling (artikel 5a Awr ) Wie zijn partners? echtgenoot, geregistreerd

Nadere informatie

Aanvullende toelichting Belasting berekenen bij emigratie of immigratie in 2016

Aanvullende toelichting Belasting berekenen bij emigratie of immigratie in 2016 Belastingdienst 16 2016 Aanvullende toelichting Belasting berekenen bij emigratie of immigratie in 2016 Deze aanvullende toelichting hoort bij de M-aangifte 2016. In het Overzicht inkomsten en aftrekposten

Nadere informatie

Wijzigingen in de belastingheffing met ingang van 1 januari 2004

Wijzigingen in de belastingheffing met ingang van 1 januari 2004 Centrale Directie Voorlichting www.minfin.nl Persbericht PERS-2003-274 17 december 2003 Den Haag, Wijzigingen in de belastingheffing met ingang van 1 januari 2004 1 Inkomstenbelasting 2004 4 1.1. Tarieven

Nadere informatie

Nog niet verstuurd: Aangifte Inkomstenbelasting 2018

Nog niet verstuurd: Aangifte Inkomstenbelasting 2018 Eigen kopie, niet opsturen Aangifte Inkomstenbelasting 2018 Formulierenversie IB 650E 2Z71 OLAV Afgedrukt op 13-1-2019 Nog niet verstuurd: Aangifte Inkomstenbelasting 2018 Blanco Burgerservicenummer 111111110

Nadere informatie